ελληνικη δημοκρατια - αριστοτελειο πανεπιστημιο θεσσαλονικης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόεδρος: Χρυσόστομος Α. Σταμούλης
Τηλ. 2310-996977 Εmail: [email protected]
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Ρία Πήτα
Τηλ. 2310-996980 Fax: 2310-996991
Email: [email protected]
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη, 20-03-2015
Αριθ. Πρωτ.: 1712
www.theo.auth.gr
Προς
τα μέλη της Συνέλευσης
του Τμήματος Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για τη συνεδρίαση αριθμ. 08/26-03-2015 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
του Τμήματος Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015, ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων της
Θεολογικής Σχολής (1ος όροφος κτίριο ΘΣ).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα, ώρα 10:30
π.μ., και θα έχει απαρτία με όσα μέλη της παρουσιαστούν.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Επικύρωση πρακτικών.
2.
Αιτήσεις:
2.1
Η αριθμ. πρωτ. 1698/19-03-2015 αίτηση της προπτυχιακής φοιτήτριας κ. Μαρίας-Ιωάννας Βαρσάμη
για ένταξη στην κατηγορία μερικής φοίτησης, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
2.2
Η αριθμ. πρωτ. 1660/13-03-2015 αίτηση του προπτυχιακού φοιτητή κ. Χαράλαμπου Ακριτίδη για
αναστολή σπουδών στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, λόγω προσωπικού κωλύματος.
2.3
Η αριθμ. πρωτ. 1607/06-03-2015 αίτηση της προπτυχιακής φοιτήτριας κ. Γεωργίας Λαμπροπούλου
για αναβολή φοίτησης δύο (2) ετών, λόγω άλλων σπουδών.
2.4
Οι αριθμ. πρωτ. 1467/11-02-2015 και 1387/02-02-2015 αιτήσεις της προπτυχιακής φοιτήτριας κ.
Ροδάνθης Πρινιωτάκη για αναστολή σπουδών στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, για
οικογενειακούς λόγους.
2.5
Η αριθμ. πρωτ. 1675/16-03-2015 αίτηση της αν. καθηγήτριας κ. Νίκης Παπαγεωργίου για χορήγηση
άδειας απουσίας δέκα (10) ημερών, από 25-03-2015 έως και 03-04-2015, μετάβασης στο Κογκό για
συμμετοχή της σε διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς της στην εκεί Θεολογική Σχολή.
2.6
Η αριθμ. πρωτ. 1637/08-03-2015 αίτηση του επίκουρου καθηγητή κ. Χαράλαμπου Ατματζίδη για
χορήγηση άδειας δύο ημερών, από 20-03-2015 έως 21-03-2015 για μετάβαση στην Αθήνα και
συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας.
Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ■ 5 4 1 2 4 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο ΝΙ Κ Η ■ Τ η λ . Κ έ ν τ ρ ο 2 3 1 0 - 9 9 6 0 0 0 ■ w w w . a u t h . g r
Σελ. 1 από 2
2.7
Η αριθμ. πρωτ. 1512/17-02-2015 αίτηση της μόνιμης επίκουρης καθηγήτριας κ. Βασιλικής
Μητροπούλου για χορήγηση άδειας μίας (1) ημέρας για συμμετοχή σε συντονιστική συνάντηση στο
πλαίσιο των εργασιών εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων (Δράση 2)
και των εργασιών ενσωμάτωσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στα Ψηφιακά Αποθετήρια του
έργου (Δράση 4) σε ημερίδα στην Αθήνα στο ΙΤΥΕ Διόφαντος.
2.8
Η αριθμ. πρωτ. 1460/09-02-2015 αίτηση του καθηγητή κ. Λάμπρου Σιάσου για άδεια απουσίας δύο
(2) ημερών, 10-02-2015 και 11-02-2015.
2.9
Η αριθμ. πρωτ. 1454/09-02-2015 αίτηση του αναπληρωτή καθηγητή κ. Ιωάννη Κουρεμπελέ για
χορήγηση άδειας έξι (6) ημερών, από 25-02-2015 έως 02-03-2015, για συμμετοχή σε σεμινάριο.
2.10 Το αριθμ. πρωτ. 1548/26-02-2015 αίτημα του καθηγητή κ. Παναγιώτη Παχή για απαλλαγή από τις
υποχρεώσεις του ως εκπροσώπου του Τμήματος Θεολογίας στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων.
2.11 Το αριθμ. πρωτ. 1718/23-03-2015 έγγραφο του καθηγητή κ. Ιωάννη Κογκούλη, με θέμα «Σχετικά με
τη μετάλλαξη απόφασης Προγράμματος Σπουδών στη Συνέλευση αρ. 423/20-06-2014 χωρίς την με
βάση του Ν. προτέρα σε δύο Συνεδρίες έγκρισή της». (Ε.Η.)
3.
3.1
Τρέχοντα θέματα:
Προσθήκη στο μητρώο του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος «Πληροφορική θεολογικών
δεδομένων» του καθηγητή κ. Λάμπρου Σιάσου ως εσωτερικό μέλος, μετά από προφορική εισήγηση
του καθηγητή κ. Ιωάννη Κογκούλη.
3.2 Απόφαση του Τμήματος για τον αριθμό μαθημάτων επιλογής, τα οποία μπορούν να δηλώνουν ανά
εξάμηνο οι προπτυχιακοί φοιτητές από κατατακτήριες εξετάσεις.
3.3 Έγκριση κατανομής διδακτικού έργου (υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων) στο ΠΠΣ για το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
3.4. Έγκριση Καταλόγου προτεινόμενων συγγραμμάτων προς δωρεάν διανομή στους προπτυχιακούς
φοιτητές στο ΠΠΣ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Δήλωση και έγκρισή του από το
πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(υπογραφή)*
Χρυσόστομος Α. Σταμούλης
Καθηγητής Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος.
Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ■ 5 4 1 2 4 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο ΝΙ Κ Η ■ Τ η λ . Κ έ ν τ ρ ο 2 3 1 0 - 9 9 6 0 0 0 ■ w w w . a u t h . g r
Σελ. 2 από 2