Βιογραφικό - Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
Έτος και Τόπος Γέννησης:
1969, Μέγαρα Αττικής
Διεύθυνση:
Ξάνθη
Παρούσα Θέση:
Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δ. Π. Θράκης
Τηλέφωνα:
γραφείο 25410-79358, 79451
Fax:
25410-79358, 79454
[email protected] , [email protected]
e-mail:
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
Ιούλιος 2001 Διδακτορικό Δίπλωμα Τμ. Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης,
Τίτλος Διατριβής «Εξελικτικοί Ασαφείς Εννοιολογικοί Γράφοι: Ανάπτυξη Τεχνικής και
Εφαρμογή στη Μοντελοποίηση, Έλεγχο και Πρόβλεψη Δυναμικών Συστημάτων»
Νοέμβριος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ,
1996 Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιούλιος 1993 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
10/2010-σήμερα: Γραμματέας Ολομέλειας (Εικοσαμελές) και Επταμελούς Οργάνου Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Δ.Π.Θ. – Προϊστάμενος Γραμματείας Επιτροπής
Ερευνών Δ.Π.Θ. (διεύθυνση οργανισμού διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.α. έργων και προγραμμάτων του Δημοκρίτειου Παν. Θράκης, ετήσιου
προϋπολογισμού άνω των 25 ΜΕ, με προσωπικό άνω των 40 ατόμων)
2/2010-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής (Φ.Ε.Κ. 105/17-02-2010) γνωστικό αντικείμενο: Ευφυή Συστήματα στη Βιομηχανική Παραγωγή και Διοίκηση, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης, Δ. Π. Θράκης.
2007-σήμερα: Διδάσκων στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» του Δ.Π.Θ.
3/2006-2/2010: Επίκουρος Καθηγητής (Φ.Ε.Κ. διορισμού 64/9-3-2006, Φ.Ε.Κ. μονιμοποίησης 488/15-6-2009) γνωστικό αντικείμενο: Ευφυή Συστήματα Βιομηχανικής Παραγωγής,
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
9/2006-8/2010: Επιστημονικός Συνεργάτης (βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας) Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
12/2003–3/2006: Λέκτορας (Φ.Ε.Κ. 303/ 5-12-2003) γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομική Μηχανική. Τμ. Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης, Δ.Π. Θράκης.
Επιστημονικός Συνεργάτης (Επίκουρος Καθηγητής) στα Τμήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής (Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών) και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σχολή Διοίκησης και
Οικονομίας) Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
10–12/2003: Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δ. Π. Θράκης. Επιστημονικός Συνεργάτης στα Τμήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής και
Διαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
2000-2003: Διδάσκων (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και
Τεχνολογίας, Παν. Πειραιώς. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα Τμήματα α) Ηλεκτρονικής, β) Φυσικών Πόρων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και γ) Π.Σ.Ε.
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ.
1998-2000: Πολεμική Αεροπορία - Ειδικότητα: Δ.Ε.Υ. Σ.Η.Ε. – Υ.Μ.Τ. (Σμηνίας Συντηρητής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων Υψηλής και Μέσης Τάσης, και καθήκοντα
Αναλυτή Προγραμματιστή)
1996-2000: Έρευνα και Επικουρική Διδασκαλία (Ε.Μ.Υ. και Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης. Συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης, του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης καθώς και εκπόνηση μελετών, ανάληψη έργων και άλλες συνεργασίες με τεχνικές και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες.
Επιστημονικός Συνεργάτης στο Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα Τμήματα α) Ηλεκτρονικής, β) Φυσικών Πόρων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και γ) Π.Σ.Ε. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ.
1993-1996: Έρευνα και Επικουρική Διδασκαλία (Ε.Μ.Υ.) στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχ. Η/Υ, Πολυτεχνείου Κρήτης. Εργαστηριακός και Επιστημονικός Συνεργάτης στο
Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμ. Ηλεκτρονικής.
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
• Who’s Who in the World 2010, 2011, 2012
• Who’s Who in Science and Engineering 2011- 12
• Top 100 Engineers 2010, 2011, 2012 (IBC)
• 2ο Βραβείο Επιστημονικής Ανακοινώσεως στο 13ο Πανελλήνιο Ουρολογικό
Συνέδριο, Λεμεσός, Κύπρος, 10/1996
• Υποτροφίες Επίδοσης και Διδασκαλίας για τα έτη 1994-1998 στο Μεταπτυχιακό και
Διδακτορικό Δίπλωμα
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
Μετά από προσωπική αναζήτηση έχουν βρεθεί άνω των 1000 αναφορών σε περί των
100 άρθρων (Google, Google Scholar, etc).
Scopus -350 citations (>270 excluding self-citations, h-index=11),
Publish or Perish >800 (h-index=16, including self-citations)
> 35 papers in Journals with Impact Factor (ISI)
Total Impact Factor > 60
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
2010-
Μέλος Συνόδου Γραμματέων και Πρ. Επιτροπών Ερευνών ΑΕΙ και μέλος διαφόρων θεματικών επιτροπών
2010-
Προϊστάμενος Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ.
2010-
Γραμματέας Ολομέλειας και Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ.
2010-13 Αναπλ. Μέλος Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.
2009-10 Τακτικό Μέλος Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.
2010-13 Αναπλ. Πρόεδρος Γ.Σ. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Δ.Π.Θ.
2009-13 Μέλος Προσωρινής Γ.Σ. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Δ.Π.Θ.
2007-
Τακτικό Μέλος Επιτροπής «Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας» του Δ.Π.Θ.
2007-8
Αν. Μέλος Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.
2003-
Μέλος Γ.Σ. και Γ.Σ.Ε.Σ. καθώς και διαφόρων επιτροπών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης και του Δ.Π.Θ. ( μέλος Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών Μ.Π.Δ., κ.α.)
1994-99 Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης. Μέλος της Συγκλήτου του
Πολυτεχνείου Κρήτης, της Γ.Σ. και της Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Η/Υ και Μηχ.
Παραγωγής και Διοίκησης καθώς και διαφόρων επιτροπών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
«Ρομποτική», Δ. Εμίρης - Δ. Κουλουριώτης,
(700 σελ.). ISBN 960-8257-20-4, εκδ. ΣΕΛΚΑ-4Μ, 2006.
3η έκδοση (4η ανατύπωση Μάϊος 2013, 7η χιλιάδα).
Σύγγραμμα σε > 20 Τμήματα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
Α. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
(ACADEMIC INTERNATIONAL JOURNALS - IN PEER REVIEW)
Submitted - Under Review or Revision:
A.53
A.52
A.51
A.50
E.D. Tsougenis, G.A. Papakostas, , D.E. Koulouriotis, and E.G. Karakasis “Adaptive color image
watermarking by the use of quaternion image moments”, Expert Systems with Applications, 2013.
G.A. Papakostas, E.D. Tsougenis, Koulouriotis D.E. “Fuzzy Knowledge-based Adaptive Image
Watermarking by the Method of Moments”, IEEE Trans. on SMC, 2014.
Marhavilas P.K., Koulouriotis D.E. and Mitrakas C.A. “Fault-Tree and Event-Tree Techniques Applied on
Occupational Health-Safety Systems: A Scientific-Literature Survey”, Environmental Engineering and
Management, 2014.
Metaxas I. and D.E. Koulouriotis “Calculating the Sustainable Business Excellence Index of a Firm with
Fuzzy AHP and TOPSIS”, Knowledge-based Systems, 2013. Elsevier. Under 2nd review (minor revision)
Α. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
(ACADEMIC INTERNATIONAL JOURNALS - IN PEER REVIEW)
Accepted – Published:
A.49
E.D. Tsougenis, G.A. Papakostas and D.E. Koulouriotis “Image Watermarking via Separable Moments”, Multimedia Tools and Applications, 2013. Springer.
A.48
D.E. Koulouriotis and Ketipi M. “Robot Evaluation and Selection- Part A: An Integrated Review and Annotated Taxonomy”, Journal of Advanced Manufacturing
Technology. 2013. Springer.
A.47
Ketipi M., D.E. Koulouriotis and E.G. Karakasis “Robot Evaluation and Selection- Part B: A Comparative Analysis”, Journal of Advanced Manufacturing
Technology. 2013. Springer.
A.46
Metaxas I. and D.E. Koulouriotis “A Theoretical Study of the Relation Between Total Quality Management, Assessment and Sustainable Business Excellence”,
Business Excellence and Total Quality Management. 2014. Taylor and Francis..
A.45
G.A. Papakostas, E.D. Tsougenis, D.E. Koulouriotis, and Tourassis V.D. “Moment-based Local Image Watermarking via Genetic Optimization”, Applied
Mathematics and Computation, 2014.
A.44
E.G. Karakasis, G.A. Papakostas, D.E. Koulouriotis, and Tourassis V.D. “A Unified Methodology for Producing Accurate Quaternion Color Moments and
Moment Invariants”, IEEE Transactions on Image Processing, 2013. DOI: 10.1109/TIP.2013.2289997.
A.43
E.D. Tsougenis, G.A. Papakostas, D.E. Koulouriotis, and Tourassis V.D. “Towards Adaptivity of Image Watermarking in Polar Harmonic Transforms Domain”,
Optics & Laser Technology, Vol. 54, pg. 84-97, 2013, Elsevier.
A.42
A. S. Xanthopoulos, D.E. Koulouriotis, V. D. Tourassis, Emiris D.M. “Intelligent Controllers for Bi-objective Dynamic Scheduling on a Single Machine with
Sequence-Dependent Setups”, Applied Soft Computing, Vol. 13(12), pg. 4704-4717, 2013.
A.41
Marhavilas P.K., Koulouriotis D.E. and Spartalis S.H. “Harmonic analysis of occupational-accident time-series as a part of the quantified risk evaluation in
worksites: Application on electric power industry and construction sector”, Reliability Engineering and System Safety. Elsevier Press, Vol. 112, pg. 8-25, 2013.
A.40
E.G. Karakasis, G.A. Papakostas, D.E. Koulouriotis, and Tourassis V.D. “Generalized Dual Hahn Moment Invariants”, Pattern Recognition, Vol. 46(7), pg. 19982014, 2013.
A.39
G.A. Papakostas, D.E.Koulouriotis, E.G. Karakasis and Tourassis V.D. “Moment-Based Local Binary Patterns: A Novel Descriptor for Invariant Pattern
Recognition Applications”, Neurocomputing, Elsevier Press, Vol. 99, pg. 358-371, 2013.
A.38
E.D. Tsougenis, G.A. Papakostas, Koulouriotis D.E. and Tourassis V.D. “Performance Evaluation of Moment-based Watermarking Methods: A Review”,
Journal of Systems and Software, Vol. 85(8), pg.1864-1884, 2012.
Α.37
G.A. Papakostas, A.S. Polydoros, Koulouriotis D.E. and V.D. Tourassis “Towards Hebbian Learning of Fuzzy Cognitive Maps in Pattern Classification Problems”,
Expert Systems with Applications, Vol. 39(12), pg. 10620-10629, 2012.
Α.36
Ketipi M.K., Koulouriotis D.E., Karakasis E.G., Papakostas G.A. and Tourassis V.D. “A flexible nonlinear approach for representing cause-effect relationships in
FCMs”, Applied Soft Computing, Vol. 12(12), pg. 3757-3770, 2012.
Α. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
(ACADEMIC INTERNATIONAL JOURNALS - IN PEER REVIEW)
Accepted – Published:
A.35
Marhavilas P.K. and Koulouriotis D.E. “Developing a new alternative risk assessment framework in the work sites by including a stochastic and a deterministic process: a case study for
the Greek Public Electric Power Provider”, Safety Science. Vol. 50, pg. 448-462. Elsevier.
A.34
A. Amanatiadis, A. Gasteratos and D. Koulouriotis “An intelligent multi-sensor system for first responder indoor navigation”, Measurement Science and Technology, (22) 2011, 114025.
IOP Press
A.33
Marhavilas P.K. and Koulouriotis D.E. “Combined Usage of Stochastic and Quantitative Risk Assessment Methodologies in the Worksites: Application on an Electric Power Provider”,
Reliability Engineering and System Safety, Vol. 97, Feb. 2012, pg. 36-46. Elsevier.
Α.32
Koulouriotis D.E. and Mantas G., “Health Products Sales Forecasting Using Computational Intelligence and Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systems”, Operational Research: an
International Journal, pp. 29-43. Vol. 12(1). 2012. Springer.
A.31
A.S. Xanthopoulos and D.E. Koulouriotis, “Comparing Heuristic and Evolutionary Approaches for Minimizing Number of Tardy Jobs and Maximum Earliness on a Single Machine”, Int.
Journal of Multicriteria Decision Making, Vol. 2( 2), pg. 178-188, DOI: 10.1504/IJMCDM.2012.046942, 2012. Interscience.
A.30
G.A. Papakostas, E.D. Tsougenis, Koulouriotis D.E. and Tourassis V.D. “On the Robustness of Harris Detector in Image Watermarking Attacks”, Optics Communications, Vol. 284, Sept. 2011, pg.
4394-4407. Elsevier.
A.29
Marhavilas P.K., Koulouriotis D.E. and Mitrakas C. “On the Development of a New Hybrid Risk Assessment Process using Occupational Accidents’ Data: Application on the Greek
Public Electric Power Provider”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries. Vol. 24, No. 5, Sept. 2011, pg. 671-687. Elsevier.
A.28
D.E. Koulouriotis and Ketipi M. “A Fuzzy Digraph Method for Robot Evaluation and Selection”, Expert Systems with Applications. Vol. 38( 9), pg. 11901-11910. 2011.
A.27
Marhavilas P.K., Koulouriotis D.E. and Gemeni V. “Risk Analysis and Assessment Methodologies in the Work Sites: On a Review, Classification and Comparative Study of the Scientific Literature
of the Period 2000-2009”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries. Vol. 24(5), pg. 477-523. 2011. Elsevier.
A.26
Botsaris P.N. and Koulouriotis D.E. “A Preliminary Estimation of Analysis Methods of Vibration Signals at Fault Diagnosis in Ball Bearings”, International
Journal
of
Materials
and
Products Technology, Vol. 41(1), 2011, pg. 27–38. (ISSN (Online): 1741-5209 - ISSN (Print): 0268-1900). Interscience Press.
A.25
G.A. Papakostas, D.E.Koulouriotis and E.G. Karakasis, “Computation Strategies of Orthogonal Image Moments: A Comparative Study”, Applied Mathematics and Computation, Vol.
216(1), pg 1-17. 2010.
A.24
G.A. Papakostas, E.G. Karakasis and Koulouriotis D.E., “Novel Moment Invariants for Improved Classification Performance in Computer Vision Applications”, Pattern Recognition,
43(1), pg. 58-68. 2010. Elsevier
A.23
G.A. Papakostas, E.G. Karakasis and D.E. Koulouriotis, “Accurate and Speedy Computation of Image Legendre Moments for Computer Vision Applications”, Image and Vision
Computing, 28(3),
pg. 414–423. 2010. Elsevier.
A.22
G.A. Papakostas, D.E.Koulouriotis and E.G. Karakasis, “A Unified Methodology for Efficient Computation of Discrete Orthogonal Image Moments”, Information Sciences, Vol. 179(20), pp.
3619–3633, 2009. Elsevier Press.
Α.21
Koulouriotis D.E., Xanthopoulos A. and Tourassis V.D. “Simulation Optimization of Pull Control Policies for Serial Manufacturing Lines and Assembly Manufacturing Systems with Genetic
Algorithms”, International Journal of Production Research, Vol. 48(10), 2010, pg. 2887–2912. (ISSN: 0020-7543).
A.20
Marhavilas P.K. and Koulouriotis D.E., “A Risk Estimation Methodological Framework using Quantitative Assessment Techniques and Real Accidents’ Data: Application in an Aluminum
Extrusion Industry”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries. (ISSN: 0950-4230). Elsevier Press. doi: 10.1016/j.jlp.2008.04.009
Α. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
(ACADEMIC INTERNATIONAL JOURNALS - IN PEER REVIEW)
Accepted – Published:
A.19 Papakostas G.A., Boutalis I.S., Koulouriotis D.E. and Mertzios B.G., “Fuzzy Cognitive Maps for Pattern Recognition Applications”, International Journal of Pattern Recognition and
Artificial Intelligence, Vol. 22( 8), pg. 1461-1486, 2008. (ISSN: 0218-0014). World Scientific Press
A.18 G.A. Papakostas, E.G. Karakasis and D.E. Koulouriotis, “Efficient and Accurate Computation of Geometric Moments on Gray-Scale Images”, Pattern Recognition, Vol. 41, pg.
1895-1904, 2008. (ISSN: 0031-3203). Elsevier
A.17 Koulouriotis D.E. and Xanthopoulos A., “Reinforcement Learning and Evolutionary Algorithms for Non-stationary Multi-armed Bandit Problems”, Applied Mathematics and
Computation, Vol. 196(2), pg. 913-922, 2008. (ISSN: 0096-3003). Elsevier.
Α.16 Koulouriotis D.E. and Xanthopoulos A., “A Comparative Study of Ad-hoc Techniques and Evolutionary Methods for Multi-armed Bandit Problems”, Operational Research: an
International Journal, Vol. 8(2), pg. 105-122, 2008. (ISSN: 1109-2858), Springer.
A.15 Ghazanfari M., Alizadeh S., Fathian M. and Koulouriotis D.E. “Comparing Simulated Annealing and Genetic Algorithm in Learning FCM”, Applied Mathematics and Computation,
Vol. 192(1), pg. 56-68, 2007.
A.14 Μαρχαβίλας Π.Κ. και Κουλουριώτης Δ.Ε., “Εκτίμηση της Επικινδυνότητας σε Εργοταξιακούς Χώρους Παραγωγής και Κατασκευής Τεχνικών Έργων με χρήση Τεχνικής Ποσοτικής
Αποτίμησης και Στατιστικών Στοιχείων Ατυχημάτων”, Τεχνικά Χρονικά, Vol. 27(1-2), pg. 47-60, 2007. (ISSN: 1466-7738).
A.13 Koulouriotis D.E., Emiris D.M., Georgopoulos N.B., Diakoulakis I.E., “Development of a Knowledge Management Decision Support System using Intelligent Techniques”, Journal of
Applied Systems Studies, Vol. 6, No. 3, 2005. (ISSN: 1466-7738). Cambridge International Press
Α.12 Diakoulakis I.E., Koulouriotis D.E., Emiris D.M., “Resource Constraints Project Scheduling using Evolution Strategies”, Operational Research: an International Journal. (Special
issue in Project Management), vol. 4, no. 3, pp. 261-276, 2004. (ISSN: 1109-2858). Springer.
A.11 Emiris D.M., Koulouriotis D.E., Matsatsinis N., Petroutsos E. “Development of an IDEF0 Model of Integrated Logistics Support System (ILS) for the Armed Forces”, Foundations of
Computing and Decision Science,vol. 30, no.3, pp. 193-213, 2005. (ISSN 0867-6356)
A.10 Koulouriotis D.E., Diakoulakis I.E., Emiris D.M., Zopounides C. “Development of Dynamic Cognitive Networks as Complex Systems Approximators: Validation in Financial Time Series”,
Applied Soft Computing Journal, Vol. 5, No 1, pp. 157-179, 2005, Elsevier Press.
A.9
Koulouriotis D.E. “Investment Analysis and Decision Making in Markets using Adaptive Fuzzy Causal Relationships”, Operational Research: an International Journal,vol.4,
no.2, pp. 213-233, 2004. (ISSN: 1109-2858).
A.8
Diakoulakis I.E., Georgopoulos N.B., Koulouriotis D.E., Emiris D.M., “Knowledge Management: a Systemic Approach”, Journal of Applied Systems Studies, Vol. 4, No. 3, pp. 261275, 2003. (ISSN: 1466-7738). Cambridge International Press
A.7
Diakoulakis I.E., Georgopoulos N.B., Koulouriotis D.E., Emiris D.M., “Towards a Holistic Knowledge Management Model”, Journal of Knowledge Management, Vol. 8, No. 1, pp. 3246, 2004. (ISSN: 1367-3270). Emerald Press
A.6
Koulouriotis D.E., Diakoulakis I.E., Emiris D.M., Antonidakis E.N., Kalliakatsos I.A. “Efficiently Modeling and Controlling Complex Dynamic Systems using Evolutionary Fuzzy
Cognitive Maps”, International Journal of Computational Cognition (invited paper), Vol. 1, No.2, pp. 41-65, June 2003. (ISSN: 1542-8060)
A.5
Koulouriotis D.E., Emiris D.M., Diakoulakis I.E., Zopounidis C., “Behavioristic Analysis and Comparative Evaluation of Intelligent Methodologies for Short-term Stock Price
Forecasting”, Fuzzy Economic Review, Vol. 7, No 2, pp. 23-57, November 2002. (ISSN: 1136-0593)
A.4
Bilalis N.G., Scroumbelos A., Antoniadis A., Emiris D.M., Koulouriotis D.E., “Visual Factory: Basic Principles and the Zoning Approach”, Int. Journal of Production Research, vol. 40,
no.15, pp. 3575-3588, 2002. (ISSN: 0020-7543). Taylor and Francis Press.
Α. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
(ACADEMIC INTERNATIONAL JOURNALS - IN PEER REVIEW)
Accepted – Published:
A.3
A.2
A.1
Emiris D.M., Koulouriotis D.E., Matsatsinis N.F., “Modeling of Business Processes and Functions of an Industrial Unit for E.R.P. System Application”, Operational Research: an International
Journal, Vol.1, No.2, pp. 181-195, 2001. (ISSN: 1109-2858). Springer.
Emiris D.M., Koulouriotis D.E., Koritsiadis S., "Towards a Multicriteria Decision Support System for the Diagnosis of Voiding Dysfunctions", Neurourology and Urodynamics, Vol.
15, No 4, pp. 384-385, 1996.
Koulouriotis D.E., Emiris D.M., Zervakis M., Koritsiadis S., Kalaitzakis K., "Evaluation of Dysfunctions of the Lower Urinary Tract using Frequency Domain Tools", Neurourology and
Urodynamics, Vol. 15, No 4, pp. 382-383, 1996. (ISSN: 0733-2467). Wiley Press
Β. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ Κ’ ΒΙΒΛΙΑ
(EDITED VOLUMES PAPERS/BOOK CHAPTERS - INVITED CONTRIBUTIONS - IN PEER REVIEW)
Β.20
Β.19
Β.18
Β.17
Β.16
Β.15
Β.14
Β.13
Β.12
Β.11
Β.10
E.D. Tsougenis, G.A. Papakostas and D.E. Koulouriotis “Moment-based Image Watermarking: Principles, Perspectives and Challenges”, Encyclopedia of Information
Science and Technology (3rd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), IGI Global Publishing (former IDEA), 2014. Accepted.
E.G. Karakasis, G.A. Papakostas and D.E. Koulouriotis “Pattern Recognition using Quaternion Color Moments”, "Pattern Recognition: Practices, Perspectives and
Challenges", Darrel B. Vincent (Ed.), pg. 153-176, Nova Publications NY, 2013. (ISBN: 978-1-62618-198-4)
Marhavilas P.K. and D.E. Koulouriotis, “The Stochastic Behavior of a Single-Component Occupational Health and Safety System in Association with the Deterministic
Risk Assessment Methodologies in a Work Site: A Case Study”, Risk Management for the Future – Theory and Cases, Jan Emblemsvåg (Ed.), InTech, 2012, pp. 51-66. (ISBN
978-953-51-0571-8)
G.A. Papakostas, D.E. Koulouriotis, and V.D. Tourassis. “Feature Extraction Based on Wavelet Moments and Moment Invariants in Machine Vision Systems”,
"Human-Centric Machine Vision", Manuela Chessa, Fabio Solari and Silvio P. Sabatini, (Ed.), ISBN: 978-953-51-0563-3, InTech, 2012 , pg. 31-42, DOI: 10.5772/33141
A.S. Xanthopoulos and D.E. Koulouriotis, “A Multi-agent Based Framework for Vehicle Routing in Relief Delivery Systems”, Humanitarian & Relief logistics:
Research issues, case studies and future trends, Zeimpekis, V., Ichoua S. and Minis, I., (Eds.), Operations Research/ Computer Science (ORCS) Series, pg. 167-182. Springer,
2013
D.E. Koulouriotis and A.S. Xanthopoulos, “Sequencing Orders from Multiple Industrial Customers on an External Manufacturing Facility”, Outsourcing Management for
Supply Chain Operations and Logistics Services, Folinas D., N. (Eds.) IGI Global Publishing (former IDEA), 2013. pg. 134-150. ISBN 978-1-4666-2008-7
V. Giotopoulos, D.E. Koulouriotis and Moustakis V. “Using Outsourced Logistics Services (4PL): Economical and Technical Analysis of an Operational and Business
Model”, Outsourcing Management for Supply Chain Operations and Logistics Services, Folinas D., N. (Ed.) IGI Global Publishing (former IDEA), 2013. pg. 360-375. ISBN
978-1-4666-2008-7
G.A. Papakostas, D.E. Koulouriotis, A.S. Polydoros and V.D. Tourassis (2011). “Evolutionary Feature Subset Selection for Pattern Recognition Applications”, Evolutionary
Algorithms, Eisuke Kita (Ed.), pg. 443-458, ISBN: 978-953-307-171-8, InTech.
A.S. Xanthopoulos, D.E. Koulouriotis and V.D. Tourassis (2011). “Multi-Objective Scheduling on a Single Machine with Evolutionary Algorithm”, Evolutionary
Algorithms, Eisuke Kita (Ed.), pg. 327-342, ISBN: 978-953-307-171-8, InTech.
G.A. Papakostas, D.E. Koulouriotis, E.G. Karakasis and V.D. Tourassis, “A General Framework for Fast and Accurate Computation of Biomedical Image Moments”,
Biomedical Engineering, Trends in Electronics, Communications and Software, pp. 449-460. In-Tech Publishers, 2011. (ISBN 978-953-307-475-7).
G.A. Papakostas, E.G. Karakasis and D.E. Koulouriotis and V.D. Tourassis “Image Moments: Highly Discriminative Features for Pattern Recognition Applications”,
Cross-Disciplinary Applications of Artificial Intelligence and Pattern Recognition: Advancing Technologies, Vijay Kumar Mago and Nitin Bhatia (Eds.) pp. 34-52, IGI Global
Publishing, 2011. ISBN 978-1-61350-429-1 (hardcover) -- ISBN 978-1-61350-430-7 (ebook)
Β. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ Κ’ ΒΙΒΛΙΑ
(EDITED VOLUMES PAPERS/BOOK CHAPTERS - INVITED CONTRIBUTIONS - IN PEER REVIEW)
Β.9
Β.8
Β.7
Β.6
Β.5
Β.4
Β.3
Β.2
Β.1
A.S. Xanthopoulos and D.E. Koulouriotis, “Constrained Optimization of JIT Manufacturing Systems with Hybrid Genetic Algorithm”, Supply Chain
Optimization, Design and Management: Advances and Intelligent Methods, Minis, I., Zeimpekis, V., Dounias, G., Ampazis, N. (Eds.), pp. 212-231, IGI
Global Publishing (former IDEA), 2011. ISBN: 978-1-61520-633-9 (hbk.) -- 978-1-61520-634-6 (ebook)
G.A. Papakostas and D.E. Koulouriotis, “Classifying Patterns Using Fuzzy Cognitive Maps”, Fuzzy Cognitive Maps: Advances in Theory, Methodologies,
Tools and Applications, Glykas, M. (Ed.), pp. 291-306, 2010. Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-03220-2_12
D.E. Koulouriotis and Ketipi M., “Robot Selection Methods in Industrial Applications: Review, Classification and Comparative Analysis”, Advances in
Multiple Criteria Decision Aiding, C. Zopounidis, M. Doumpos, N.F. Matsatsinis, E. Grigoroudis, (Eds.), pp. 211-238, Nova Publications NY, 2010. (ISBN:
978-1-61668-231-6)
G.A. Papakostas, D.E. Koulouriotis and E.G. Karakasis, “Efficient 2-D DCT Computation from an Image Representation Point of View”, Image Processing,
Yung-Sheng Chen (Ed.), pp. 21-34, In-Tech Publishers, Dec. 2009. (ISBN: 978-953-307-026-1). Open access: www.sciyo.com
Emiris D.M., Koulouriotis D.E., Bilalis N.G., “Functional Analysis and Synthesis of Modular Manufacturing Systems using the Holonic Theory: Application
to Integrated Robotic Workcells”, Digital Enterprise Challenges: Life-Cycle Approach to Management and Production, (G.L. Kovacs, P. Bertok, G. Haidegger,
editors), pp. 325-336, Kluwer Academic Publishers, 2002. (ISBN: 0-7923-7556-4)
Emiris D.M., Koulouriotis D.E., Chourmouziadou Z., Moustakis V., Bilalis N.G., “Organizational Transformation and Process Modeling in Modern
Telecommunications Companies”, Digital Enterprise Challenges: Life-Cycle Approach to Management and Production, (G.L. Kovacs, P. Bertok, G.
Haidegger, eds), pp. 25-36, Kluwer Academic Publishers, 2002. (ISBN: 0-7923-7556-4)
Κουλουριώτης Δ.Ε., Εμίρης Δ.Μ., Καραλέκας Δ., Βουτσινάς Θ., Διακουλάκης Ι.Ε., Ευσταθίου Σ., «Έρευνα Διασύνδεσης Παραγωγικών –
Εκπαιδευτικών Φορέων για την Προώθηση Τεχνολογικών Καινοτομιών και τη Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης: η Περίπτωση της Τεχνολογίας και Διοίκησης της Παραγωγής», Το έργο Έρευνα 1997-2000, επιμέλεια Αλκ. Βερέβη, Κέντρο
Εκπαιδευτικής Έρευνας - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σελ. 306-318, 2002. (ISBN: 960-541-104-0)
Diakoulakis I.E., Koulouriotis D.E., Emiris D.M., “A Review of Stock Market Prediction using Computational Methods”, Computational Methods in
Decision-Making, Economics and Finance, (E. Kontoghiorghes, B. Rustem and S. Siokos, eds), pp. 67-91, Springer, Applied Optimization, Vol. 72, 2002.
(ISBN: 78-1-4020-0839-9)
Koulouriotis D.E., Diakoulakis I.E., Emiris D.M., “Fuzzy Cognitive Maps in Stock Market”, Fuzzy Sets and Systems in Management and Economy (C.
Zopounidis, P.M. Pardalos and G. Baourakis, eds), pp. 165-179, World Scientific Press, 2001. (ISBN: 981-02-4753-2)
Γ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
(REFEREED INTERNATIONAL CONFERENCES PROCEEDINGS)
Γ.46
Γ.45
Γ.44
Γ.43
Γ.42
Γ.41
Γ.40
Γ.39
Γ.38
Γ.37
Γ.36
Γ.35
Γ.34
Γ.33
Γ.32
Γ.31
E.D. Tsougenis, G.A. Papakostas, D.E. Koulouriotis, E.G. Karakasis and D.A. Karras “Color Image Watermarking via Quaternion Radial Tchebichev Moments”, IST 2013 (2010 IEEE International
Conference on Imaging Systems and Techniques), IEEExplore, Proceedings in print.
K.M. Hosny, G.A. Papakostas and D.E. Koulouriotis “Accurate reconstruction of noisy medical images using orthogonal moments”, DSP 2013 (18th International Conference on Digital Signal
Processing), IEEExplore, DOI: 10.1109/ICDSP.2013.6622675
E.D. Tsougenis, G.A. Papakostas and D.E. Koulouriotis “Introducing the Separable Moments for Image Watermarking in a Tottaly Moment-Oriented Framework”, DSP 2013 (18th International
Conference on Digital Signal Processing), IEEExplore, DOI: 10.1109/ICDSP.2013.6622813.
Skandalis A., Papantonopoulos S. and Koulouriotis D.E. “Plastic is healthy! A qualitative approach of the kansei engineering methodology in milk packaging”, 8th International Conference on
Design and Emotion: Out of Control, London, 11-14 September 2012, ISBN: 978-095707192-6, pp.
E.D. Tsougenis, G.A. Papakostas, D.E. Koulouriotis and V.D. Tourassis “Image Watermarking In Polar Harmonic Transforms Domain”, IWSSIP’12 (17th International Conference on Systems,
Signals and Image Processing), Proceedings.
Skandalis A., Papantonopoulos S. and Koulouriotis D.E. “Affective Engineering: Towards a Consumer Culture Theory Approach to Kansei Engineering”, Designing Pleasurable Products and
Interfaces (DPPI-11), June 22-25, 2011. Milano, Italy. Proceedings pp. 169-176.
Ketipi M.K., Koulouriotis D.E., Karakasis E.G., Papakostas G.A. and Tourassis V.D. “Nonlinear cause-effect relationships in fuzzy cognitive maps”, 20th IEEE International Conference on Fuzzy
Systems (FUZZ-2011), June 27-30, 2011. Taiwan. IEEExplore, pp. 836 – 843.
G.A. Papakostas, A.S. Polydoros, Koulouriotis D.E. and V.D. Tourassis “Training Fuzzy Cognitive Maps by Using Hebbian Learning Algorithms: A Comparative Study”, 20th IEEE International
Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-2011), June 27-30, 2011. Taiwan. IEEExplore, pp. 851 – 858.
G.A. Papakostas, E.D. Tsougenis, and D.E. Koulouriotis “Near Optimum Local Image Watermarking Using Krawtchouk Moments”, IST 2010 (2010 IEEE International Conference on Imaging
Systems and Techniques), 1-2 July 2010. Thessaloniki, Greece. IEEExplore, Proceedings pp. 464 – 467.
A. Amanatiadis, D. Chrysostomou, D. Koulouriotis, and A. Gasteratos “A Fuzzy Multi-Sensor Architecture for Indoor Navigation”, IST 2010 (2010 IEEE International Conference on Imaging
Systems and Techniques), 1-2 July 2010. Thessaloniki, Greece. IEEExplore, Proceedings pp. 452 – 457.
G.A. Papakostas, Koulouriotis D.E. and E.G. Karakasis “Computing Orthogonal Moments in Biomedical Imaging”, IWSSIP’09 (16th International Conference on Systems, Signals and Image Processing), June
18-20, 2009. Chalkida, Greece. IEEExplore, Proceedings, DOI: 10.1109/IWSSIP.2009.5367687. (ISBN: 978-1-4244-4530-1)
Koulouriotis D.E., Karakasis E.G. and Tourassis V.D. “A comparative study of innovation diffusion models”, MTC 2009 (6th International Conference on Management of Technological Changes),
September 3-5, 2009. Alexandroupolis, Greece. Proceedings, pp. 241-245. (ISBN: 978-960-89832-6-7)
G.A. Papakostas, E.G. Karakasis and Koulouriotis D.E., “On Accelerating the Computation of 2-D Discrete Cosine Transform”, ICSES 2008 (6th International Conference on Signals and Electronic Systems), Sept.
14-17, 2008. Kraków Poland. IEEExplore, Proc, pp. 5-10. (ISBN: 978-83-88309-47-2)
Xanthopoulos A., Koulouriotis D.E. and Gasteratos A. “A Reinforcement Learning Approach for Production Control in Manufacturing Systems”, Int. Workshop on Evolutionary and Reinforcement
Learning for Autonomous Robot Systems, in conjunction with European Conference in Artificial Intelligence (ECAI) 2008, July 22, 2008, Patras, Greece. Proceedings pp. 33-40.
(http://www.elars.org) Επίσης παρουσιάσθηκε σε ειδική συνεδρία με θέμα «Άρθρα Μελών της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης σε Σημαντικά Διεθνή Συνέδρια» στο 5th Hellenic Conf. on
Artificial Intelligence, Oct. 2-4, 2008, Syros, Greece.
Botsaris P.N. and Koulouriotis D.E. “A Preliminary Estimation of Analysis Methods of Vibration Signals at Fault Diagnosis in Ball Bearings”, 4th International Conference on Non Destructive
Testing, Skills-Applications-Innovations-Industrial Manufacturing-Aerospace-Marine, Oct. 11-14, 2007, Chania, Greece. Preprints (CD-ROM)
Emiris D.M. and Koulouriotis D.E. “A Structured Approach for the Synthesis of Computer Animated Human Models and the Motion Execution in Walking Applications along Curved Paths”, 3IA'
2007 (3rd International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence), May 30-31, 2007, Athens, Greece. Proceedings pp. 265-270. (ISBN: 2-914256-09-4)
Γ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
(REFEREED INTERNATIONAL CONFERENCES PROCEEDINGS)
Γ.30
Γ.29
Γ.28
Γ.27
Γ.26
Γ.25
Γ.24
Γ.23
Γ.22
Γ.21
Γ.20
Γ.19
Γ.18
G.A. Papakostas, E.G. Karakasis and Koulouriotis D.E., “Exact and Speedy Computation of Legendre Moments on Binary Images”, WIAMIS 2007 (8th International Conference on
Image Analysis for Interactive Multimedia Services), 6-8 June, 2007, Santorini, Greece. Proceedings p. 48. (ISBN: 0-7695-28-18)
Koulouriotis D.E. and Emiris D.M., “An Intelligent Decision Support System for Industrial Robot Selection”, ICCMSE 2006 (International Conference of Computational Methods in
Sciences and Engineering), 27/10-1/11 2006, Chania, Greece, Lecture Series on Computer and Computational Sciences, Vol. 7, pp. 649-655, Brill Academic Publishers.
Emiris D.M. and Koulouriotis D.E. “A Systematic Approach to the Grammar and Syntax of Assembly Rules for the Flexible Development of Composite Production Systems”, ICCMSE
2006 (International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering”, 27/10-1/11 2006, Chania, Greece, Lecture Series on Computer and Computational
Sciences, Vol. 7, pp. 656-662, Brill Academic Publishers.
Emiris D.M., Marentakis Ch., Koulouriotis D.E. “Transformation of IDEF0 Models into Project Plans: The Case of the Logistics of Special Courier Services for the Athens 2004 Olympic
Games”, 20th IPMA (International Project Management Association) -World Congress on Project Management “Development by Projects: A Key to the Innovation Age”, 15-17 October
2006, Shanghai, China, Proceedings pp. 68-74.
Papakostas G.A., Boutalis I.S., Koulouriotis D.E. and Mertzios B.G. “A First Study of Pattern Recognition using Fuzzy Cognitive Maps”, IWSSIP’06, 13th International Conference on
Systems, Signals & Image Processing, September 21-23, 2006 - Budapest, Hungary, 2006, Proceedings pp. 369-374. (ISBN: 80-89082-09-2)
Emiris D.M., Koulouriotis D.E. and Lekkou B. “A Fuzzy Logic Approach to the Criticality in Scheduling”, CITC-III 2005, 3rd International Conference on Construction in the 21st CenturyAdvancing Engineering, Management and Technology, Sept. 15-17, 2005, Athens, Greece, Proceedings pp. 571-577. (ISBN: 960-254-655-7).
Emiris D.M., Paterakis D., Koulouriotis D.E. “A Computational Proposal for the Efficient Use of the Rapid Tunnel Excavation Approach”, CITC-III 2005, 3rd Int. Conf. on Construction in the
21st Century-Advancing Engineering, Management and Technology, Sept. 15-17, 2005, Athens, Greece, Proc. pp. 939-944. (ISBN: 960-254-655-7).
Emiris D.M., Koulouriotis D.E., Bilalis N. “Analysis Methodology and Assembly Rules for the Rapid and Flexible Design of Composite Products”, 5th International Conference on
Analysis of Manufacturing Systems and Production Management, May 20-21, 2005, Zakynthos, Greece, Proceedings pp. 153-160. (ISBN: 960-88637-1-6).
Diakoulakis I.E., Koulouriotis D.E., Georgopoulos Ν., Emiris D.M., “Darwinism and Self-Adaptation in Strategy Formulation”, ICAFT 2004, 2nd International Conference on Accounting and
Finance in Transition, 9-11 July, 2004, Kavala, Greece, CD-ROM preprints.
Diakoulakis I.E., Koulouriotis D.E., Emiris D.M., Georgopoulos Ν. “Advances on Evolution Strategies Operators: Analysis and Experimental Validation”, HERCMA 2003, 6thHellenic
European Research on Computer Mathematics and its Application Conference, 25-27 September, 2003, Athens, Greece, Proceedings pp. 824-832. (ISBN: 960-87275-1-0).
Antonidakis E.N., Koulouriotis D.E., et al. “Meter Design and Load Management in Deregulated Power Networks”, 3rd International Conference on Industry and Education, August
28-29, 2003, Santorini, Greece, Proceedings pp. 628-633. (ISBN: 960-85316-7-5)
Antonidakis E.N., Koulouriotis D.E., Gigantidou A., Stefanakis J. and Tsihlakis H. “Under-frequency Protection in Autonomous Island Power Systems: the Case Study of Crete”,
2nd IASTED International Conference “Power and Energy Systems” (Euro-PES 2002), June 25-28, 2002, Crete, Greece Proceedings pp. 233-238. (ISBN: 0-88986-336-9, ISSN: 14827891, Acta Press)
Koulouriotis D.E., Diakoulakis I.E., Emiris D.M. “Modeling Investor Reasoning using Fuzzy Cognitive Maps”, European Symposium on Intelligent Technologies, Hybrid Systems and
their Implementation on Smart Adaptive Systems (EUNITE 2001), December 13-14, 2001, Tenerife, Spain, Proceedings pp. 386-391. (ISBN: 3-89653-916-7)
Γ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
(REFEREED INTERNATIONAL CONFERENCES PROCEEDINGS)
Γ.17
Γ.16
Γ.15
Γ.14
Γ.13
Γ.12
Γ.11
Γ.10
Γ.9
Γ.8
Γ.7
Γ.6
Γ.5
Γ.4
Γ.3
Γ.2
Γ.1
Emiris D.M., Koulouriotis D.E., “A Multilevel Fuzzy System for the Measurement of Quality of Telecom Services at the Customer Level”, workshop on Computational Intelligence in
Telecommunications and Multimedia, part of European Symposium on Intelligent Technologies, Hybrid Systems and their Implementation on Smart Adaptive Systems (EUNITE 2001), Dec. 13-14, 2001,
Tenerife, Spain, Proc. pp. 207-212. (ISBN: 3-89653-916-7)
Koulouriotis D.E., Diakoulakis I.E., Emiris D.M. “Anamorphosis of Fuzzy Cognitive Maps for Operation in Ambiguous and Multi-stimulus Real World Environments”, 10th IEEE International
Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-2001), Dec. 2-5, 2001, Melbourne, Australia, Proceedings pp. 1156-1159. (ISBN: 0-7803-7295-6)
Koulouriotis D.E., Diakoulakis I.E., Emiris D.M. “A Fuzzy Cognitive Map-based Stock Market Model: Synthesis, Analysis and Experimental Results”, 10th IEEE International Conference on Fuzzy
Systems (FUZZ-2001), December 2-5, 2001, Melbourne, Australia, Proceedings pp. 465-468. (ISBN: 0-7803-7295-6)
Koulouriotis D.E., Diakoulakis I.E., Emiris D.M. “Realism in Fuzzy Cognitive Maps: Incorporating Synergies and Conditional Effects” 10th IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ2001), December 2-5, 2001, Melbourne, Australia, Proceedings pp. 1179-1182. (ISBN: 0-7803-7295-6)
Koulouriotis D.E., Emiris D.M., Kalliakatsos I.A, Antonidakis E.N., “A Knowledge-based Intelligent Decision Support System for Car Selection Problem”, IASTED International Conference on
Intelligent Systems and Control (ISC 2001), November 19-22, 2001, Florida, USA, Proceedings pp. 226-231. (ISBN: 0-88986-315-6, Acta Press).
Antonidakis E.N., Papastergiou K., Koulouriotis D.E., “Distributed Load Management by Intelligent Controllers”, 5th IASTED International Conference on Power and Energy Systems (PES 2001),
November 19-22, 2001, Florida, USA, Proceedings pp. 167-172. (ISBN: 0-88986-317-2, ISSN; 1482-7891, Acta Press).
Emiris D.M. and Koulouriotis D.E. “Automated Optic Recognition of Alphanumeric Content in Car License Plates in a Semi-structured Environment”, IEEE 2001 International Conference on Image
Processing (ICIP 2001), October 7-10, 2001, Thessalonica, Greece, Proceedings Vol. 3, pp. 50-53. (ISBN: 0-7803-6727-8).
Emiris D.M., Koulouriotis D.E., Bilalis N.G., “Functional Analysis and Synthesis of Modular Manufacturing Systems using the Holonic Theory: Application to Integrated Robotic Workcells”, 11th
IFIP (International Federation for Information Processing) TC5-WG5.2 & WG5.3 Conference on Programming Languages for Machine Tools (PROLAMAT’2001), 7-10 November, 2001, Budapest, Hungary.
Emiris D.M., Koulouriotis D.E., Chourmouziadou Z., Bilalis N.G., “Organizational Transformation and Process Modeling in Modern Telecommunications Companies”, 11th IFIP (International
Federation for Information Processing) TC5-WG5.2 & WG5.3 Conference on Programming Languages for Machine Tools (PROLAMAT’2001), 7-10 November, 2001, Budapest, Hungary.
Bilalis N.G., Scroumbelos A., Antoniadis A., Emiris D.M., Koulouriotis D.E., “Visual Factory: Basic Principles and the Zoning Approach”, 16th International Conference on Production Research (ICPR16), 29/7-3/8, 2001, Prague, Czech Republic, Proceedings – CD-ROM , Proceedings (CD-ROM) no. 16.5. (ISBN: 80-02-01438-3).
Koulouriotis D.E., Diakoulakis I.E., Emiris D.M. “Learning Fuzzy Cognitive Maps using Evolution Strategies: a Novel Schema for Modeling and Simulating High-Level Behavior”, IEEE 2001 Congress on
Evolutionary Computation (CEC-2001), May 27-30, 2001, Seoul, Korea, Proceedings pp. 364-371. (ISBN: 0-7803-6658-1).
Diakoulakis I.E., Koulouriotis D.E., Emiris D.M., “Stock Market Prediction: A Review”, VII Congress of SIGEF: Decision Making under Uncertainty, 2000, Chania, Greece Proceedings pp. 777-794.
(ISBN: 960-8475-01-5).
Koulouriotis D.E., Emiris D.M., Diakoulakis I.E., “Stock Price Forecasting Using Intelligent Techniques”, VII Congress of SIGEF: Decision Making under Uncertainty, Sept. 18-20, 2000, Chania, Greece,
Proceedings pp. 795-810. (ISBN: 960-8475-01-5).
Koulouriotis D.E., Diakoulakis I.E., Emiris D.M., “Fuzzy Cognitive Maps in Stock Market”, VII Congress of SIGEF: Decision Making under Uncertainty, 2000, Chania, Greece, Proc. pp. 811-820. (ISBN:
960-8475-01-5).
Koulouriotis D.E., Emiris D.M. and Damianidis T. “A Fuzzy Multilevel Decision Support System for Car Selection”, SOFTCOM’98, IMACS International Conference in Soft Computing and Engineering
Applications, June 22-25, 1998, Athens, Greece.
Koulouriotis D.E., Emiris D.M., Zervakis M., Koritsiadis S., Kalaitzakis K., "Evaluation of Dysfunctions of the Lower Urinary Tract using Frequency Domain Tools", 26th Annual Meeting of ICS
(International Continence Society), 1996, Athens, Greece. (Paper acceptance one to eight)
Emiris D.M., Koulouriotis D.E., Koritsiadis S., "Towards a Multicriteria Decision Support System for the Diagnosis of Voiding Dysfunctions", 26th Annual Meeting of ICS (International Continence
Society), 1996, Athens, Greece. (Paper acceptance one to eight)
Δ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
(REFEREED NATIONAL CONFERENCES PROCEEDINGS)
Δ.58
Δ.57
Δ.56
Δ.55
Δ.54
Δ.53
Δ.52
Δ.51
Δ.50
Δ.49
Δ.48
Δ.47
Δ.46
Γ. Κουτσουβάλης, Α. Σ. Ξανθόπουλος και Δ. Ε. Κουλουριώτης, “Πολυκριτήριος Χρονοπρογραμματισμός Παραγωγής σε Συστήματα Παραγωγής Job – Shop”,
9η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 11-13 Οκτ. 2012, Καβάλα. Πρακτικά.
Μεταξάς Ι. και Κουλουριώτης Δ.Ε., “Υπολογισμός του Δείκτη Βιώσιμης Επιχειρησιακής Αριστείας με Ασαφή Λογική”, 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών
Ερευνών και της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με θέμα «Επιχειρησιακή Έρευνα στην Παραγωγή, Διοίκηση και Εκπαίδευση», 24-25 Ιουνίου 2011, Πειραιάς, Πρακτικά.
Τσαλιάνης Γ. και Κουλουριώτης Δ.Ε., “Μια πολυκριτήρια μέθοδος για την επιλογή υπεργολάβου σε μια βιομηχανική επιχείρηση: η περίπτωση ενός ατμοηλεκτρικού
σταθμού της ΔΕΗ”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, 14-15 Απριλίου 20011, Βόλος. Πρακτικά.
Πουρσανίδης Η. και Κουλουριώτης Δ.Ε., “Μια επισκόπηση των δεικτών, πλαισίων και προτύπων εταιρικής ηθικής”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης
Οικονομικής, 14-15 Απριλίου 2011, Βόλος. Πρακτικά.
G.A. Papakostas, D.E. Koulouriotis, A.S. Polydoros and E.P. Boukas, “Evolutionary Feature Selection in Distance Based Classification Problems”, 7η Συν. Πολυκριτήριας
Ανάλυσης Αποφάσεων, 30 Σεπτ. – 2 Οκτ. 2010, Ορεστιάδα
Β. Γκαμπέση, Α. Σ. Ξανθόπουλος και Δ. Ε. Κουλουριώτης, “Επιλογή και σύνθεση κανόνων δρομολόγησης για πολυκριτήριο χρονοπρογραμματισμό εργασιών σε
ένα εξυπηρετητή”, 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 30 Σεπτ. – 2 Οκτ. 2010, Ορεστιάδα.
Ξανθόπουλος Α. και Κουλουριώτης Δ.Ε., “Reinforcement Learning-based Controller for Single Machine Dynamic Scheduling in Stochastic Environments”, 1ο Διεθνές
Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 1-2 Οκτωβρίου 2010, Κατερίνη. Πρακτικά CD-ROM.
Γιωτόπουλος Β., Κουλουριώτης Δ.Ε. και Μουστάκης Β. “Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω Τρίτων (4PL): Οικονομοτεχνική Μελέτη και Ανάλυση
Επιχειρηματικού και Επιχειρησιακού Μοντέλου”, 1ο Διεθνές Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 1-2 Οκτωβρίου 2010, Κατερίνη. Πρακτικά CD-ROM.
Μαρχαβίλας Π., Κουλουριώτης Δ. και Γεμενή Β. “Μέθοδοι Ανάλυσης και Εκτίμησης της Επικινδυνότητας στους Χώρους Εργασίας: Ανασκόπηση της Διεθνούς
Βιβλιογραφίας”, 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στους Τομείς της Υγείας, 13-15 Νοεμβρίου 2009, Αλεξανδρούπολη.
Metaxas I. and Koulouriotis D.E. “Developing a method for assessing Sustainable Business Excellence based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process”,
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, 26-28 Νοεμβρίου 2009, Βόλος. Πρακτικά σελ. 286-295.
Πουρσανίδης Η. και Κουλουριώτης Δ.Ε., “Επιχειρησιακή Ηθική: μια έρευνα”, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, 26-28 Νοεμβρίου 2009,
Βόλος. Πρακτικά σελ. 540-548.
Κουλουριώτης Δ.Ε. και Μαντάς Γ., “Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Συγκριτική Μελέτη Μεθοδολογιών Υπολογιστικής Νοημοσύνης στην Πρόβλεψη Πωλήσεων
Φαρμάκων”, 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα «Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας», 28-30 Μαϊου 2009, Αθήνα, Πρακτικά.
Κουλουριώτης Δ.Ε. και Λέλος Ζ., “Συγκριτική Αξιολόγηση Γραμμικών και μη Γραμμικών Μεθοδολογιών στην Πρόβλεψη Πωλήσεων Φαρμάκων”, 21ο Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα «Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας», 28-30 Ιουνίου 2009, Αθήνα, Πρακτικά.
Δ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
(REFEREED NATIONAL CONFERENCES PROCEEDINGS)
Δ.45
Δ.44
Δ.43
Δ.42
Δ.41
Δ.40
Δ.39
Δ.38
Δ.37
Δ.36
Δ.35
Δ.34
Δ.33
Δ.32
Δ.31
Δ.30
Λέλος Ζ. και Κουλουριώτης Δ.Ε. “Παράγοντες διαμόρφωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αγορά φαρμάκου”, 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα
«Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας», 28-30 Ιουνίου 2009, Αθήνα, Πρακτικά.
Κουλουριώτης Δ. και Κετύπη Μ., “Αξιολόγηση και Επιλογή Ρομποτικών Μηχανισμών με τη Χρήση Ασαφών Γράφων”, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής, 23-24 Φεβρουαρίου
2009, Αθήνα. Πρακτικά CD-ROM
Κυριακούλης Ν., Καρακάσης Ε., Γαστεράτος Α., Κουλουριώτης Δ. και Μουρούτσος Σ., “Εύρεση του Διανύσματος Θέσης Κινούμενου Ρομπότ με Μονόφθαλμο Σύστημα Όρασης”, 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής, 23-24 Φεβρουαρίου 2009, Αθήνα. Πρακτικά CD-ROM
Koulouriotis D.E. and Ketipi M., “A Fuzzy Digraph Method for Robot Selection”, 6η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 30 Σεπτεμβρίου 2008, Χανιά, Πρακτικά.
Koulouriotis D.E. and Ketipi M., “Robot Selection Methods in Industrial Applications - Part A: Review and Classification”, 6η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 30
Σεπτεμβρίου 2008, Χανιά, Πρακτικά.
Koulouriotis D.E. and Ketipi M., “Robot Selection Methods for Industrial Applications - Part B: Implementation and Comparative Analysis”, 6η Συνάντηση Πολυκριτήριας
Ανάλυσης Αποφάσεων, 30 Σεπτεμβρίου 2008, Χανιά, Πρακτικά.
Σκανδάλης Α., Παπαντωνόπουλος Σ. και Κουλουριώτης Δ.Ε. “Συναισθηματικός και σημασιολογικός σχεδιασμός προϊόντων – Kansei Engineering: Εφαρμογή στο σχεδιασμό
συσκευασιών γάλακτος”, 20ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, 19-21 Ιουνίου 2008, Σπέτσες, Πρακτικά σελ. 1243-1260.
Marhavilas P.K, Koulouriotis D.E. and Mitrakas C. “A new approach to quantitative risk assessment techniques using real accidents’ data: application on an electric power provider
industry”, 20ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, 19-21 Ιουνίου 2008, Σπέτσες, Πρακτικά σελ. 1261-1274.
Κετύπη Μ., και Κουλουριώτης Δ.Ε. “Μέθοδοι Επιλογής Ρομπότ σε Βιομηχανικές Εφαρμογές- Β’ Μέρος: Υλοποίηση και Συγκριτική Ανάλυση Ευαισθησίας Μεθοδολογιών”,
20ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, 19-21 Ιουνίου 2008, Σπέτσες, Πρακτικά σελ. 1295-1314.
Κουλουριώτης Δ.Ε. και Κετύπη Μ., “Μέθοδοι Επιλογής Ρομπότ σε Βιομηχανικές Εφαρμογές- Α’ Μέρος: Επισκόπηση και Ταξινόμηση Μεθοδολογιών”, 20ο Συνέδριο Ελληνικής
Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, 19-21 Ιουνίου 2008, Σπέτσες, Πρακτικά σελ. 1271-1294.
Κουλουριώτης Δ.Ε. και Κουτσούβαλης Γ., “Προσομοίωση και Ευφυής Έλεγχος Γραμμής Παραγωγής με Νευρωνικά και Ασαφή Προσαρμοστικά Δίκτυα στο SIMULINK. Μέρος Α:
Μοντέλα και Μεθοδολογίες”, 20ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, 19-21 Ιουνίου 2008, Σπέτσες, Πρακτικά σελ. 543-554.
Κουτσούβαλης Γ. και Κουλουριώτης Δ.Ε., “Προσομοίωση και Ευφυής Έλεγχος Γραμμής Παραγωγής με Νευρωνικά και Ασαφή Προσαρμοστικά Δίκτυα στο SIMULINK. Μέρος Β:
Αποτελέσματα, 20ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, 19-21 Ιουνίου 2008, Σπέτσες, Πρακτικά σελ. 555-572.
Κουλουριώτης Δ.Ε. και Ξανθόπουλος Α., “Έλεγχος Παραγωγής σε Συστήματα Πολλαπλών Σταδίων με Χρήση Μεθοδολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης”, 19ο Συνέδριο Ελληνικής
Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα «Επιχειρησιακή Έρευνα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», 21-23 Ιουνίου 2007, Άρτα, Πρακτικά CD-ROM.
Μεταξάς Ι., Κουλουριώτης Δ.Ε. και Εμίρης Δ.Μ., “Αξιολόγηση της Επιχειρησιακής Αριστείας σε Επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος”, 19ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών
Ερευνών με θέμα «Επιχειρησιακή Έρευνα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», 21-23 Ιουνίου 2007, Άρτα, Πρακτικά CD-ROM.
Μεταξάς Ι. και Κουλουριώτης Δ.Ε., “Μια Ανασκόπηση της Εξέλιξης της Επιχειρησιακής Αριστείας”, 19ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα
«Επιχειρησιακή Έρευνα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», 21-23 Ιουνίου 2007, Άρτα, Πρακτικά CD-ROM.
Μπράτσα Κ. και Κουλουριώτης Δ.Ε., “Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Ασαφής Έλεγχος Γραμμών Παραγωγής: Β’ Μέρος – Προσομοίωση και Ανάλυση Ευαισθησίας”,
19ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα «Επιχειρησιακή Έρευνα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», 21-23 Ιουνίου 2007, Άρτα, Πρακτικά CD-ROM.
Δ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
(REFEREED NATIONAL CONFERENCES PROCEEDINGS)
Δ.29
Δ.28
Δ.27
Δ.26
Δ.25
Δ.24
Δ.23
Δ.22
Δ.21
Δ.20
Δ.19
Δ.18
Δ.17
Δ.16
Κουλουριώτης Δ.Ε. και Μπράτσα Κ., “Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Ασαφής Έλεγχος Γραμμών Παραγωγής: Α’ Μέρος – Ανάπτυξη και Περιγραφή Μοντέλων”, 19ο
Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα «Επιχειρησιακή Έρευνα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», 21-23 Ιουνίου 2007, Άρτα, Πρακτικά CD-ROM.
Τουρτούρας Ι. Κουλουριώτης Δ.Ε., “Στρατηγικές Παράμετροι και Επιπτώσεις των Αποφάσεων Διαχείρισης Προηγμένων Συστημάτων Παραγωγής: Έρευνα σε Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος”, 19ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα «Επιχειρησιακή Έρευνα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», 21-23 Ιουνίου 2007,
Άρτα, Πρακτικά CD-ROM.
Μαρεντάκης Χ.Α., Εμίρης Δ.Μ και Κουλουριώτης Δ.Ε. «Επισκόπηση Ειδικών Μηχανισμών Δημοπρασιών για Διαμόρφωση Τιμών σε Συναλλαγές στη Νέα Αγορά», 3ο Συν. Ελληνικής
Εταιρείας Συστημικών Μελετών «New Agora and New Technology: Systemic Structures and Social Dynamics», 26-28 Μαΐου 2007, Πειραιάς, Πρακτικά.
Μαρχαβίλας Π.Κ., Κουλουριώτης Δ.Ε. και Βουλγαρίδου Κ. «Ανάπτυξη Τεχνικής Ποσοτικής Εκτίμησης της Επικινδυνότητας και Εφαρμογή σε Βιομηχανία με Χρήση
Καταγεγραμμένων Στοιχείων Ατυχημάτων», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων με θέμα «Ενέργεια, Βιομηχανία-Εφοδιαστική και Νέες Τεχνολογίες»,
Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανολόγων –Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ελλάδας, 16-18 Μαΐου 2007, Αθήνα. Πρακτικά CD-ROM (ISBN: 978-960-89776-1-7)
Κουλουριώτης Δ.Ε. και Ξανθόπουλος Α., “Ανάπτυξη και Συγκριτική Μελέτη Τεχνικών Μάθησης με Ενίσχυση και Εξελικτικών Μεθόδων για Προβλήματα Ληστή με Πολλαπλούς
Βραχίονες σε Στατικό Περιβάλλον”, 4η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 27-28 Σεπτεμβρίου 2006, Λάρισα, Πρακτικά.
Κουλουριώτης Δ.Ε. και Αντωνακόπουλος Κ.Δ., “Μια Ανασκόπηση της Στατιστικήες Θεωρίας Μάθησης και των Μηχανών Διανυσμάτων Στήριξης”, 4η Συνάντηση Πολυκριτήριας
Ανάλυσης Αποφάσεων, 27-28 Σεπτεμβρίου 2006, Λάρισα, Πρακτικά.
Αντωνακόπουλος Κ.Δ. και Κουλουριώτης Δ.Ε., “Αρχιτεκτονικές Επιλογής Διακρινουσών Χαρακτηριστικών και Ενδεικτικές Εφαρμογές”, 4η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης
Αποφάσεων, 27-28 Σεπτεμβρίου 2006, Λάρισα, Πρακτικά.
Koulouriotis D.E. and Farmakidou P., “Analysis of Dynamic Pricing Policies in Electricity Market: Preliminary Results”, 18ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα
«Σχεδίαση Λειτουργιών, Ανάκτηση Πληροφοριών και Διαχείριση Γνώσης», 15-17 Ιουνίου 2006, Κοζάνη, Πρακτικά σελ. 517-528.
Xanthopoulos A., Koulouriotis D.E., Ioannides E., “Comparative Evaluation of Pull Type Production Control Policies”, 18ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα
«Σχεδίαση Λειτουργιών, Ανάκτηση Πληροφοριών και Διαχείριση Γνώσης», 15-17 Ιουνίου 2006, Κοζάνη, Πρακτικά σελ. 155-170.
Habouris E., Koulouriotis D.E., Emiris D.M., “Creativity and Innovation in Greek Industrial Enterprises: a Survey”, 2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών με θέμα
«Συστημικές Προσεγγίσεις σε Δίκτυο Επιχειρήσεων-Οργανισμών», 25-27 Μαΐου 2006, Χίος, Πρακτικά.
Batziolas T., Koulouriotis D.E., Emiris D.M., “Knowledge Management and Learning in Industry: the Greek Experience”, 2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών με θέμα
«Συστημικές Προσεγγίσεις σε Δίκτυο Επιχειρήσεων-Οργανισμών», 25-27 Μαΐου 2006, Χίος, Πρακτικά.
Metaxas I., Koulouriotis D.E., Emiris D.M., “Business Excellence in Greek Industry: Reality or Myth?”, 2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών με θέμα «Συστημικές
Προσεγγίσεις σε Δίκτυο Επιχειρήσεων-Οργανισμών», 25-27 Μαΐου 2006, Χίος, Πρακτικά.
Diakoulakis I.E., Koulouriotis D.E., Emiris D.M., “Resource Constraints Project Scheduling using Evolution Strategies”, 16 Συνέδριο ΕΕΕΕ με θέμα «Διαχείριση και Διοίκηση Έργων»,
23-25 Σεπτεμβρίου 2003, Λάρισα, Πρακτικά σελ. 53-66, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. (ISBN: 960-87277-1-5)
Εμίρης Δ.Μ., Κουλουριώτης Δ.Ε., Αντωνιδάκης Ε.Ν. και Καλιακάτσος Ι.Ν. «Βελτίωση της Σχεδιαστικής Αποτελεσματικότητας βάσει Κινηματικής Αξιολόγησης του Ρομποτικού
Χώρου Εργασίας- Μέρος Α: Δείκτες και Κριτήρια», 4ο Συνέδριο Αυτοματισμού και Τεχνολογίας, Σύλλογος Επιστημόνων Αυτοματισμού Ελλάδας, 5-6
Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη,
Πρακτικά σελ. 203-210, Εκδ. Τζιόλα, 2002. (ISBN: 960-8050-98-7)
Δ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
(REFEREED NATIONAL CONFERENCES PROCEEDINGS)
Δ.15
Δ.14
Δ.13
Δ.12
Δ.11
Δ.10
Δ.9
Δ.8
Δ.7
Δ.6
Δ.5
Δ.4
Δ.3
Δ.2
Δ.1
Κουλουριώτης Δ.Ε., Εμίρης Δ.Μ., Αντωνιδάκης Ε.Ν. και Καλιακάτσος Ι.Ν. «Βελτίωση της Σχεδιαστικής Αποτελεσματικότητας βάσει Κινηματικής Αξιολόγησης του Ρομποτικού Χώρου ΕργασίαςΜέρος Β: Ανάλυση Αποτελεσμάτων», 4ο Συνέδριο Αυτοματισμού και Τεχνολογίας, Σύλλογος Επιστημόνων Αυτοματισμού Ελλάδας, 5-6 Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά σελ. 211218, Εκδ. Τζιόλα, 2002. (ISBN: 960-8050-98-7)
Εμίρης Δ.Μ., Πετρούτσος Η. και Κουλουριώτης Δ.Ε. «Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Εφοδιαστικής Υποστήριξης για τις Ένοπλες Δυνάμεις», 15ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής
Έρευνας, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 31-10 έως 2-11 2002, Τρίπολη, πρακτικά.
Διακουλάκης Ι.Ε., Γεωργόπουλος Ν.Β., Κουλουριώτης Δ.Ε. και Εμίρης Δ.Ε. «Μια Συστημική Προσέγγιση στη Διαχείριση Γνώσης», 15ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, Ελληνική Εταιρία
Επιχειρησιακών Ερευνών, 31-10 έως 2-11 2002, Τρίπολη, πρακτικά.
Αντωνιδάκης Ε.Ν., Κουλουριώτης Δ.Ε., Παπαδάκη Μ. και Εμίρης Δ.Ε. «Εξομάλυνση Ζήτησης Φορτίου, Βελτίωση Ευστάθειας και Απόδοσης Δικτύων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με
χρήση Αυτόνομων Ελεγκτών Φορτίου», 7ο Συνέδριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας, 6-8 Νοεμβρίου 2002, Πάτρα, Πρ. τόμος Β΄, σελ. 279-288 (ISSN 1108-3603).
Αντωνιδάκης Ε.Ν., Κουλουριώτης Δ.Ε., Καλιακάτσος Ι.Ν. και Παπαδάκη Μ. «Σχεδίαση, Διαχείριση και Λειτουργία Μικρών Νησιωτικών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας», Τεχνολογίες
Αρχιπελάγους, 25-26 Απριλίου 2002, Πειραιάς, πρακτικά.
Κουλουριώτης Δ.Ε., Διακουλάκης Ι.Ε. και Εμίρης Δ.Μ. «Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Επιχειρησιακών Συστημάτων Βάσει Ασαφών Εννοιολογικών Γράφων», 14ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής
Έρευνας, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 1-3 Νοεμβρίου 2001, Ξάνθη, Πρακτικά (CD-ROM)
Κουλουριώτης Δ.Ε., Εμίρης Δ.Μ. και Διακουλάκης Ι.Ε. «Εκτίμηση με Ασαφή Λογική της Κρισιμότητας Δραστηριοτήτων στον Χρονικό Προγραμματισμό Έργων», 14ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής
Έρευνας, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 1-3 Νοεμβρίου 2001, Ξάνθη, Πρακτικά (CD-ROM).
Κουλουριώτης Δ.Ε., Εμίρης Δ.Μ. και Διακουλάκης Ι.Ε.. «Εξελικτικές Στρατηγικές: ένα Αποτελεσματικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο για Προβλήματα Βελτιστοποίησης και Επιχειρησιακής Έρευνας», 14ο
Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, Ελλ. Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 1-3 Νοεμ. 2001, Ξάνθη, Πρακτικά (CD-ROM).
Εμίρης Δ.Μ., Κουλουριώτης Δ.Ε. και Σαχαρίδης Γ. «Ανάπτυξη Υβριδικού Σχήματος και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Δρομολόγησης Οχημάτων», 14ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής
Έρευνας, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 1-3 Νοεμβρίου 2001, Ξάνθη, Πρακτικά (CD-ROM).
Εμίρης Δ.Μ., Κουλουριώτης Δ.Ε. και Πολιτοπούλου Π. «Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Λειτουργιών Βιομηχανικής Μονάδας Για Εφαρμογή Συστήματος ERP», 14ο Εθνικό
Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, 1-3 Νοεμβρίου 2001, Ξάνθη, Πρακτικά (CD-ROM).
Κουλουριώτης Δ.Ε., Εμίρης Δ.Μ., Καλιακάτσος Ι.Κ., Αντωνιδάκης Ε.Ν. “Αρχιτεκτονικές Αλγορίθμων Ελέγχου για Κινητά Ρομπότ: Εφαρμογή στην Αυτόνομη Ρομποτική Πλατφόρμα Rug-Warrior”, 3ο
Συνέδριο Αυτοματισμού και Τεχνολογίας, Σύλ. Επιστημόνων Αυτοματισμού Ελλάδας, 14-16 Οκτωβρίου 2000, ΤΕΙ Πειραιά, Applied Research Review on Technology and Automation, Vol. 1, No. 1, pp. 215220, 2000. (ISSN: 1109-2262).
Κουλουριώτης Δ.Ε., Εμίρης Δ.Μ., Μπιλάλης Ν., “Εργονομία και Ασφάλεια σε Αυτοματοποιημένες και Ρομποτικές Εγκαταστάσεις”, 3ο Συνέδριο Αυτοματισμού και Τεχνολογίας, Σύλλογος
Επιστημόνων Αυτοματισμού Ελλάδας, 14-16 Οκτωβρίου 2000, ΤΕΙ Πειραιά, Applied Research Review on Technology and Automation, Vol. 1, No. 1, pp. 227-235, 2000. (ISSN: 1109-2262).
Κουλουριώτης Δ.Ε., Εμίρης Δ.Μ., Χριστοδούλου Ε., “Σύστημα Διεπικοινωνίας Η/Υ και Ρομπότ PUMA για Έλεγχο Τροχιάς Πραγματικού Χρόνου”, 3ο Συνέδριο Αυτοματισμού και Τεχνολογίας,
Σύλλογος Επιστημόνων Αυτοματισμού Ελλάδας, 14-16 Οκτωβρίου 2000, ΤΕΙ Πειραιά, Applied Research Review on Technology and Automation, Vol. 1, No 1, 2000, σελ. 209-214, 2000. (ISSN:
1109-2262).
Κουλουριώτης Δ.Ε., Εμίρης Δ.Μ., Καραλέκας Δ., Βουτσινάς Θ., “Έρευνα Διασύνδεσης Παραγωγικών-Εκπαιδευτικών Φορέων για την Προώθηση και Αφομοίωση Τεχνολογικών Καινοτομιών”, 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Έρευνας για την Ελληνική Εκπαίδευση, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρακτικά σελ. 167-173, 21-23 Σεπτεμβρίου 2000, Αθήνα.
Κουλουριώτης Δ.Ε., Εμίρης Δ.Μ., Κοριτσιάδης Σ., Καλαϊτζάκης Κ., Ζερβάκης Μ., Κυραγιάννης Β., "Διάκριση Μεταξύ Φυσιολογικής και Μη Ούρησης, βάσει Φασματικής Ανάλυσης της Ουροροομετρικής
Καμπύλης: ένα Νομόγραμμα Συχνοτήτων", 2ο Βραβείο Επιστημονικής Ανακοινώσεως, 13ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Λεμεσός, Κύπρος, 23-27 Οκτωβρίου 1996.
Ε. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟ
Ε.12
Ε.11
Ε.10
Ε.9
Ε.8
Ε.7
Ε.6
Ε.5
Ε.4
Ε.3
Ε.2
Ε.1
Μαρχαβίλας Π., Κουλουριώτης Δ. και Γεμενή Β. “Μέθοδοι Ανάλυσης και Εκτίμησης της Επικινδυνότητας στους Χώρους Εργασίας: Ανασκόπηση της Διεθνούς
Βιβλιογραφίας”, Υγεία και Εργασία - Επιστημονική Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, τεύχος 1(1), σελ. 21-34, Ιανουάριος –
Απρίλιος 2010.
Μαρχαβίλας Π.Κ., Κουλουριώτης Δ.Ε. και Βουλγαρίδου Κ. “Ανάπτυξη Τεχνικής Ποσοτικής Εκτίμησης της Επικινδυνότητας και Εφαρμογή σε Βιομηχανία με
Χρήση Καταγεγραμμένων Στοιχείων Ατυχημάτων”, Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, τεύχος 416, σελ. 14-20, Ιανουάριος
2009.
Δ.Μ. Εμίρης και Δ.Ε. Κουλουριώτης, “Προοπτικές της Ρομποτικής στην Ελλάδα”, InfoPlus, τεύχος 44, σελ. 30-31, Ιανουάριος 2002.
Ν. Μπιλάλης, Γ. Σκρουμπέλος, Α. Αντωνιάδης, Δ. Εμίρης, Δ. Κουλουριώτης, «Οπτικοποιημένο Εργοστάσιο: Βασικές αρχές και η προσέγγιση των ζωνών πληροφορίας»,
Plant Management, Νοέμβριος 2001.
Δ.Μ. Εμίρης και Δ.Ε. Κουλουριώτης, “Ανάλυση Απλού Ρομποτικού Χειριστή – Μέρος ΙΙ”, Μετάδοση Ισχύος, τεύχος 71, σελ. 18-33, Σεπτέμβριος 2001. (ISSN: 11068914).
Δ.Μ. Εμίρης και Δ.Ε. Κουλουριώτης, “Ανάλυση Απλού Ρομποτικού Χειριστή – Μέρος Ι”, Μετάδοση Ισχύος, τεύχος 69-70, σελ. 44-54, Ιούλιος-Αύγουστος 2001. (ISSN:
1106-8914).
Δ.Ε. Κουλουριώτης και Δ.Μ. Εμίρης, “Η Ρομποτική στην Ελλάδα”, Οικονομία, τεύχος 5, σελ. 34-35, Απρ. 2000
Δ.Ε. Κουλουριώτης, “Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής στην Ελλάδα”, ολοσέλιδη συνέντευξη στην εφημερίδα Εξουσία, σελ. 17, Σαββάτο 17
Μαρτίου 2000.
Δ.Ε. Κουλουριώτης και Δ.Μ. Εμίρης, “Οι συνιστώσες των Ρομποτικών Συστημάτων – Μέρος IΙ”, Μετάδοση Ισχύος, τεύχος 48, σελ. 56-63, Οκτώβριος 1999. (ISSN:
1106-8914).
Δ.Μ. Εμίρης και Δ.Ε. Κουλουριώτης, “Οι συνιστώσες των Ρομποτικών Συστημάτων – Μέρος Ι”, Μετάδοση Ισχύος, τεύχος 47, σελ. 17-21, Σεπτέμβριος 1999. (ISSN:
1106-8914).
Δ.Μ. Εμίρης και Δ.Ε. Κουλουριώτης, “Ρομποτική – Ταξινόμηση Ρομποτικών Συστημάτων”, Τεχνικά, τεύχος 149, σελ. 75-81, Μάϊος 1999. (ISSN: 1105-0802).
Δ.Ε. Κουλουριώτης και Δ.Μ. Εμίρης, “Ρομποτική – Γενικές Έννοιες και Ορισμοί”, Τεχνικά, τεύχος 144, σελ. 44-51, Δεκέμβριος 1998. (ISSN: 1105-0802).
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
Τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές ΔΕΠ - Kρίση Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών – Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων:
• Μέλος Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών υποψήφιων μελών Δ.Ε.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. και συμβασιούχων διδασκόντων (ΠΔ 407/80) στο Τμ. Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης καθώς και στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων Δ.Π.Θ. Εξωτερικό Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων σε διάφορα πανεπιστήμια (Αιγαίου, Πατρών, Κρήτης, Πειραιώς, Μακεδονίας).
• Αξιολογητής σε διάφορα ερευνητικά-αναπτυξιακά προγράμματα
•
Ολοκλήρωση επίβλεψης τριών διδακτορικών διατριβών:
1. «Ευφυείς Μεθοδολογίες για τον Έλεγχο και τη Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής και Ανάλυση με Μοντέλα Προσομοίωσης Διακριτών Γεγονότων», Αλέξανδρος Ξανθόπουλος, Τμήμα Μ.Π.Δ.
Δ.Π.Θ., Σεπτέμβριος 2010.
2. «Ανάπτυξη ευφυών μεθόδων υδατογράφησης εικόνων με τη χρήση συναρτήσεων ροπών», Τσουγένης Ευστράτιος, Τμήμα Μ.Π.Δ. Δ.Π.Θ., Σεπτέμβριος 2013.
3. «Ανάπτυξη Αποδοτικών Αλγορίθμων Υπολογισμού Ροπών και Εφαρμογή τους στην Επεξεργασία Εικόνας, Αναγνώριση Προτύπων και Όραση Μηχανών», Καρακάσης Ευάγγελος, Τμήμα Μ.Π.Δ.
Δ.Π.Θ., Οκτώβριος 2013.
•
Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών (ολοκληρωμένες):
1. «Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης για την Λήψη Αποφάσεων σε Σύνθετα Διοικητικά και Χρηματοοικονομικά Περιβάλλοντα», Τσάκωνας Αθανάσιος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Παν. Αιγαίου, Μάιος 2004. Επιβλέπων: Δούνιας Γ. Αν. Καθηγητής.
2. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Προϊόντων: Αποσυναρμολόγηση και Διαχείριση μετά το Τέλος της Χρήσιμης Ζωής», Γκελερή Βασιλεία, Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δ.Π.Θ., Ιούλιος
2007. Επιβλέπων: Τουρασής Β., Καθηγητής.
3. «Εξισορρόπηση Γραμμών Παραγωγής», Γενηκομσάκης Κων/νος, Τμ. Μ.Π.Δ., Δ.Π.Θ., Ιούνιος 2010. Επιβλέπων: Τουρασής Β., Καθηγητής.
4. «Σχεδίαση και Κατασκευή ενός Βιομιμητικού Οφιοειδούς Ρομποτικού Μηχανισμού», Γεωργιλάς Ιωάννης, Τμ. Μ.Π.Δ., Δ.Π.Θ., Ιούνιος 2010. (Μέλος Τριμελούς Επιτροπής) Επιβλέπων: Τουρασής Β.,
Καθηγητής.
5. «Μάθηση και Συνεχής Βελτίωση Διαδικασίας κατά την Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων», Χατζημιχάλη Άννα, Τμ. Μ.Π.Δ., Δ.Π.Θ., Ιούνιος 2010. Επιβλέπων: Τουρασής Β., Καθηγητής.
6. «Εφαρμογή της Συστημικής Μεθοδολογίας στη Βιώσιμη Διαχείριση Ενέργειας σε Βιομηχανικά και Κτηριακά Συγκροτήματα», Κουλουρά Θεοδώρα, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Δ.Π.Θ., Ιούνιος 2010.
Επιβλέπων: Παναγιωτακόπουλος Δ., Καθηγητής.
7. «Συστήματα Ρομποτικής Όρασης για Εντοπισμό και Παρακολούθηση Στόχου», Κυριακούλης Ν., Τμ. Μ.Π.Δ., Δ.Π.Θ., Ιούνιος 2010. Επιβλέπων: Γαστεράτος Α., Επ. Καθηγητής.
8. «Μελέτη και Υλοποίηση Συστημάτων Στερεοσκοπικής Όρασης για Ρομποτικές Εφαρμογές», Ναλπαντίδης Λάζαρος, Τμ. Μ.Π.Δ., Δ.Π.Θ., Σεπτέμβριος 2010. (Μέλος Τριμελούς Επιτροπής)
Επιβλέπων: Γαστεράτος Α., Επ. Καθηγητής.
9. «Προηγμένες Δημοπρασίες σε Δυναμικές Αγορές: Ταξινόμηση, Μελέτη Συμπεριφοράς και Εφαρμογές», Μαρεντάκης Χάρης, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο
Πειραιά, Μάρτιος 2011. (Μέλος Τριμελούς Επιτροπής) Επιβλέπων: Εμίρης Δ., Αν. Καθηγητής.
10. «Εφαρμογές της Ασαφούς Λογικής στην Ανάπτυξη Έμπειρων Συστημάτων», Σφυρής Δημήτριος, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Δ.Π.Θ., Δεκέμβριος 2011. Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Β., Καθηγητής.
11. «Financial Portfolio Optimization Using Multi-objective Evolutionary Algorithms», Μαμάνης Γεώργιος, Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δ.Π.Θ., Μάρτιος 2012. (Μέλος Τριμελούς
Επιτροπής) Επιβλέπων: Αναγνωστόπουλος Κ., Καθηγητής.
12. “Ανάπτυξη Υπερευρετικών Αλγορίθμων στον Χρονοπρογραμματισμό Έργων”, Κουλίνας Γεώργιος, Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δ.Π.Θ., Νοέμβριος 2013. (Μέλος Τριμελούς
Επιτροπής) Επιβλέπων: Αναγνωστόπουλος Κ., Καθηγητής.
Kρίση άρθρων (>80) για διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (>30) στο ISI (με IF) > 20 :
•ΙΕΕΕ Transactions on Fuzzy Systems
•European Journal of Operational Research, Elsevier Press.
•Applied Soft Computing, Elsevier Press.
•Pattern Recognition Letters, Elsevier Press
•Neural Processing Letters, Springer
•Operational Research: an International Journal, Springer
Ad Hoc (1-4 papers)
•Journal of Intelligent Manufacturing
•Annals of Nuclear Energy, Elsevier Press.
•Applied Mathematical Modeling, Elsevier Press
•Transportation Research C, Elsevier Press.
•Digital Signal Processing. Elsevier Press.
•Robotics and Computer Integrated Manufacturing. Elsevier Press.
•Journal of Loss Prevention in the Process Industries. Elsevier Press.
•Computers and Mathematics with Applications, Elsevier Press.
•Optics and Laser Technology, Elsevier Press.
•Ergonomics, Taylor and Francis.
•ΙΕΕΕ Transactions on Information Technology in BioMedicine
•International Journal of Artificial Intelligence in Medicine, Elsevier Press
•Information Sciences, Elsevier Press
•Journal of Zejiang University, Science A, Springer-Verlag
•Service Industries, Taylor and Francis
•Soft Computing, Springer-Verlag
•African Journal of Business Management, Academic Journals Press.
•African Journal of Agricultural Research, Academic Journals Press.
•New Generation Computing, Springer
•Journal of Computers and Applications, IASTED Press
•Management Research Review, Emerald
•International Journal of Applied Mathematics, Hindawi Press
•Int. J. of Information and Decision Sciences, Interscience Press
•J. of Design Research, Interscience Press
•Journal of Financial Decision Making, Kleidarithmos Press
•International Journal of Engineering and Management, Vandana Press
•WSEAS Transactions on Systems and Control
•WSEAS Transactions on Systems
(>5)
(>5)
(>10)
(>10)
(>5)
(>5)
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[IF]
[Impact Factor >5]
[Impact Factor >2]
[Impact Factor >2]
[Impact Factor >1]
[Impact Factor >1]
Books chapters
• Humanitarian & Relief logistics: Research issues, case studies and future trends, Zeimpekis, V., Ichoua S. and Minis, I., (Eds.), Operations Research/ Computer Science (ORCS) Series, Springer, 2013
• Encyclopaedia of Information Science and Technology (3rd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), IGI Global Publishing (former IDEA), 2014.
Επιστημονική Επιτροπή - κρίση άρθρων - προεδρία συνεδριών στα ακόλουθα συνέδρια:
•2014 IEEE Int. Conference on Fuzzy Systems (FUZZ 2014).
•2014 IEEE Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT-14)
•2014 IEEE Symposium on Computer Applications and Industrial Electronics (ISCIAE -14)
•2014 International Colloquium of Art and Design Education Research (i-CADER 2014)
•2014 AAGBS Conference on Business Management (AiCoBM- 2014)
•2014 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering Research (CHUSER 2014)
•2014 -10th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering
•2013 IEEE Int. Conference on Imaging Systems and Techniques, (IST-13)
•2013 5th International Congress on Engineering Education (ICEED2013)
•2013 IEEE Business Engineering and Industrial Applications Colloquium (BEIAC)
•2013 IEEE Int. Conference on Fuzzy Systems (FUZZ 2013).
•2013 CoAST 2013 -Colloquium on Administrative Science & Technology
•2013 IEEE Conference on Clean Energy and Technology (CEAT 2013)
•2012 IEEE Colloquium on Humanities, Science & Engineering Research (CHUSER 2012)
•2012 4th International Congress on Engineering Education (ICEED2012)
•2012 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, (IST-12)
•2012 IEEE Conference on Control, Systems & Industrial Informatics (ICCSII 2012)
•2012 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications (ISIEA 2012).
•2012 IEEE Symposium of Business, Engineering and Industrial Applications (ISBEIA 2012)
•2012 IEEE Int. Conf. on Power and Energy (PECON 2012), 2012.
•2011 IEEE Int. Conference on Fuzzy Systems (FUZZ 2011), 2011.
•2010 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 2010, (IST-10).
•2009 IEEE Int. Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2009), 2009.
•2008 IEEE Int. Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2008), 2008.
•6th Int. Conference on Computer Vision Systems, Santorini, Greece. 2007. LNCS Springer Verlag.
•5th Int. HSSS Conference "From Systemic Thinking to Systems Design and Systems Practice", 2009.
•6th WSEAS Int. Con. on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA '07), 2007.
•6th WSEAS International Conference on A.I., Knowledge Engineering and Data Bases (AIKED '07), 2007.
•7th WSEAS IC on Robotics, Control and Manufacturing Technology (ROCOM '07), 2007.
•27th International Conference “Information Technology Interfaces”, ITI 2005, 2005.
•6th International Conference “Management of Technological Changes”, 2011.
•5th International Conference “Management of Technological Changes”, 2008.
•4th International Conference “Management of Technological Changes”, 2005.
•2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης, Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, 2002.
•2nd European Conference on Power and Energy Systems, IASTED, 2002,.
•22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με θέμα «Επιχειρησιακή Έρευνα στην Παραγωγή, Διοίκηση και Εκπαίδευση», 2011,
•2ο Ελληνικό Συνέδριο Ρομποτικής, 2011.
•1ο Ελληνικό Συνέδριο Ρομποτικής, 2009.
•«Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον Τομέα της Υγείας» στο 21ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, 2009.
•20ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, 2008, Σπέτσες.
•19ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών με θέμα «Επιχειρησιακή Έρευνα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», 2007.
•4η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 2006.
•2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών με θέμα «Συστημικές Προσεγγίσεις σε Δίκτυο Επιχειρήσεων-Οργανισμών», 2006.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΟΚΤ 1993ΙΟΥΛ 1994
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΝΕΔ 93
Eργαστήριο Αυτοματισμού και Ευφυών Συστημάτων,
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο
Κρήτης
ΣΕΠ 1997–
ΔΕΚ 1998
ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ι, 3.2.α
«Μεταπτυχιακές Σπουδές»
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
ΟΚΤ 97 –
ΜΑΙ 98
«ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ΑνώνυμοςΤεχνική Εταιρία
(νυν Βίτων ΑΤΕ)
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
«Αυτόματος Έλεγχος Συστημάτων με τη βοήθεια Δυναμικών Νευρωνικών Δικτύων και Εφαρμογές τους». Επιστημονικός Συνεργάτης.
Ανάπτυξη συστήματος (hardware & software) σειριακής διασύνδεσης PC με robot PUMA MARK II (Unimation). Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης, συλλογής,
επεξεργασίας και απεικόνισης ψηφιακών και αναλογικών σημάτων από το σύστημα ελέγχου των κινητήρων και το σύστημα ελέγχου του ρομπότ με χρήση
(προγραμματισμός) της κάρτας PCL-812 PG της εταιρίας Advantech. Προγραμματισμός του robot σε γλώσσα VAL II, απεικόνιση & αποθήκευση των συλλεγόμενων
σημάτων σε πραγματικό χρόνο στο PC (ανάπτυξη εφαρμογής σε γλώσσα C).
«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» (συνολικός προϋπολογισμός 127.000.000 δρχ).
Συμμετοχή στην ομάδα διοίκησης του έργου με αρμοδιότητες: συγγραφή αρχικής πρότασης, τεχνικού δελτίου σύμβασης, προσδιορισμός & σχεδιασμός
ενοτήτων εργασίας και χρονικός προγραμματισμός, ποιοτικός έλεγχος αποτελεσμάτων πακέτων εργασίας, συντονισμός ομάδων εργασίας – χρονική διοίκηση
έργου, συμμετοχή σε όλες τις φάσεις και τις δραστηριότητες εργασίας, ετοιμασία και διαχείριση τεχνικών και διοικητικών αναφορών, παραδοτέων και δελτίων
παρακολούθησης του έργου.
Εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών, επίβλεψη και διενέργεια ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (μετρήσεων και ελέγχου καλωδίωσης δικτύων ασθενών
ρευμάτων και δικτύων υπολογιστών).
ΟΚΤ 1998ΔΕΚ 1999
Ειδικός Λογαριασμός
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΕΑΕΚ Ι, 3.1.α
«Αναμόρφωση Σπουδών»
Τμήμα Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Κρήτης
Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο «Αναβάθμιση προγράμματος σπουδών τμήματος Ηλεκτρονικής». Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας Β.2 (προσδιορισμός
περιγράμματος μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων και αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού), Δ.1 (εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών) και Ε.1
(αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του αναμορφωμένου προγράμματος).
ΦΕΒ 1999ΑΠΡ 2000
ΕΛΚΕ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ -ΕΠΕΑΕΚ 3.2.β - ΚΕΕ «Εκπαιδευτική Έρευνα»
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής κ’ Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Κύριος ερευνητής στο έργο «Έρευνα διασύνδεσης εκπαιδευτικών – παραγωγικών φορέων για την αφομοίωση και προώθηση τεχνολογικών καινοτομιών»
(προϋπολογισμός 25 εκατ. δρχ.). Συμμετοχή στη διοίκηση έργου– επίβλεψη και συμμετοχή στην εκπόνηση όλων των δραστηριοτήτων εργασίας. Ετοιμασία και
διαχείριση τεχνικών και διοικητικών αναφορών, παραδοτέων και δελτίων παρακολούθησης του έργου.
ΙΟΥΛ 1998 –
ΦΕΒ. 2000
Πολεμική Αεροπορία
Έφεδρος Σμηνίας, ειδικότητα Συντηρητή Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Από 15-8-1998 έως 17-1-1999 στην 130 Σμηναρχία Μάχης (Λήμνος)
καθήκοντα: 1) συντηρητή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 2) μελέτη και υπογραφή ηλεκτρονικών-ηλεκτρομηχανολογικών μελετών ύψους
17.500.000 δρχ (οι μελέτες), 3) επίβλεψη και επιμετρήσεις ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Από 18-1-1999 έως 1-3-2000 καθήκοντα αναλυτή – προγραμματιστή
στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης 115 Πτέρυγας Μάχης (Σούδα).
ΙΑΝ 2000 –
ΙΟΥΝ 2000
ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΒΕ 97
(σε συνεργασία με τη βιομηχανία DIANA)
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής κ’ Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
«Μελέτη και ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος αυτόματης αποθήκευσης και ανάκτησης εμπορευμάτων μέσω ρομποτικών συστημάτων».
Ερευνητής-Επιστημονικός Συνεργάτης. Μοντελοποίηση με τη χρήση του λογισμικού Workspace, του χώρου και της λειτουργίας της αποθήκης της εταιρίας
Χαρτοποϊία Θράκης, του συστήματος εκφόρτωσης - ταινίας μεταφοράς - ρομποτικού συστήματος αποθήκευσης και ανάκτησης, και προσομοίωση της κίνησης.
Ανάπτυξη αλγορίθμου εύρεσης της βέλτιστης θέσης για την αποθήκευση- ανάκτηση εμπορευμάτων και σχετικού λογισμικού (σε Visual Basic).
Μελέτη του υπάρχοντος κεντρικού συστήματος ελέγχου καθώς και του κατανεμημένου συστήματος ελέγχου των κινητήρων των ανυψωτών.
ΑΠΡ 2000 –
ΙΟΥΛ 2001
ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΒΕ 99
(σε συνεργασία με τη βιομηχανία DIANA)
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής κ’ Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
«Διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας ετερογενών προϊόντων».
Ερευνητής-Επιστημονικός Συνεργάτης. Ανάλυση και αποτύπωση των παραγωγικών και επιχειρησιακών διαδικασιών της βιομηχανίας Χαρτοποιία Θράκης,
οργάνωση και μοντελοποίηση αυτών βάσει αναλυτικών διαγραμμάτων ροής και της τεχνικής IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling).
Σχεδιασμός και Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Προεργασία για εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος Σχεδιασμού και Οργάνωσης
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP- Enterprise Resource Planning).
ΟΚΤ. 2001ΜΑΙΟΣ 2002
Κ.Ε.Π.Π. (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά) – Μ.Π.Σ. «Οργάνωση Ερευνητής-Επιστημονικός Συνεργάτης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων - Logistics» του Τμήματος
και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων -Logistics»
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης κ’ Τεχνολογίας,
Οργάνωση εργαστηρίου «Ρομποτικής και Βιομηχανικών Αυτοματισμών».
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Συμμετοχή στην ανάπτυξη της πρότασης «Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών» του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας.
Ειδικός Λογαριασμός
Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο «Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος διαχείρισης εσωτερικού περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας σε θερμοκήπια
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
‘ΕΥ-ΘΕΡΜΟ’».
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2.6.1 Ιδ
«Περιβάλλον - Αρχιμήδης»
Τμήμα Ηλεκτρονικής, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης
ΑΠΡ 2004ΔΕΚ 2006
ΣΕΠ. 2005 – ΔΕΚ 2006 Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
«Κοινωνία της Πληροφορίας»
Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο «e-University». Μελέτη, καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών – τευχών διαγωνισμών και
επίβλεψη αναδόχου υλοποίησης του συστήματος δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συναλλαγών του πολίτη σε θέματα
οικονομικών υποθέσεων και της προμήθειας και εγκατάστασης δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού.
ΙΑΝ 2005 – ΔΕΚ 2006 Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
Επιστημονικός Συνεργάτης. Συμμετοχή στις ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος.
«Βελτίωση της Υλικοτεχνικής Υποδομής του Τμ. Μ.
Π. Διοίκησης»
ΣΕΠ 2006 – ΙΑΝ 2007 Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
INTERREG ΙΙΙ Α/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,
Μέτρο 2.3
Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο «Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας μέσω της Δημιουργίας Επιχειρησιακών Δικτύων με την
χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας». Εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας μελέτης
ΦΕΒ 2006 – ΙΟΥΛ 2008 Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
«ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ», 4.1.1.στ
Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο «Ευριδίκη – Θετικές Ενέργειες υπέρ των Γυναικών». Επισκόπηση βιβλιογραφίας –
σχεδιασμός μεθοδολογίας – επιλογή δειγμάτων – διαμόρφωση ερωτηματολογίων – δόμηση συνεντεύξεων – έλεγχος
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων – ανάλυση και στατιστική επεξεργασία – διατύπωση συμπερασμάτων μελέτης – συγγραφή
μελέτης. Σχεδιασμός και ανάπτυξη οδηγού εφαρμογής προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, σύστημα διαχείρισης και
παρακολούθησης των πρακτικών ασκήσεων.
ΙΟΥΝ 2008 – ΜΑΡ 2010 Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
(FP6-2005-IST-045530) Συγχρηματοδότηση ΓΓΕΤ
Επιστημονικός Συνεργάτης στο έργο «ACROBOTER -Αυτόνομα συνεργαζόμενα Ρομπότ που αιωρούνται και εργάζονται σε
καθημερινά περιβάλλοντα»
ΝΟΕ 2006 – ΜΑΡ 2012 Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
ΤΣΜΕΔΕ
Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής στο έργο «Ευφυή Συστήματα Παραγωγής, Διοίκησης και Οικονομίας».
ΟΚΤ 2010 – ΟΚΤ 2014 Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
Οργάνωση – Διοίκηση και Παρακολούθηση των Δραστηριοτήτων και Λειτουργιών του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π. Θράκης –
Αναδιοργάνωση και Βελτίωση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών του Ε.Λ.Κ.Ε του Δ.Π.Θ. (Business Process Reengineering - BPR)
στο έργο «Βελτίωση και Υποστήριξη των Δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ.»
ΙΑΝ 2012 – ΔΕΚ 2014 Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
ΤΣΜΕΔΕ
Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής στο έργο «Ευφυείς Προσεγγίσεις στη Ρομποτική, στην Επεξεργασία Εικόνας,
στη Βιομηχανική Παραγωγή και Διοίκηση».
ΙΑΝ 2013 – ΔΕΚ 2013 Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
ΥΠΑΙΠΘ
ΙΑΝ 2014 – ΔΕΚ 2016 Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
ΤΣΜΕΔΕ
Μέλος της ομάδας διοίκησης του έργου «Διοικητική Μεταρρύθμιση ΔΠΘ».
Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής στο έργο «Ευφυείς Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές».
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
Συνολικά: Αυτοδύναμη διδασκαλία σε Α.Ε.Ι. (ως μέλος ΔΕΠ και με Π.Δ. 407/80) 14 διαφορετικών προπτυχιακών μαθημάτων (εκ των οποίων 8 οργάνωσα για πρώτη φορά), 10
φροντιστηριακών-εργαστηριακών μαθημάτων (ως Ε.Μ.Υ.) και εισήγηση, επίβλεψη και εξέταση άνω των 20 Διπλωματικών και Μεταπτυχιακών εργασιών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και άνω των
250 διπλωματικών στο Δημοκρίτειο Π. Θράκης (εισήγηση-επίβλεψη περί τις 90 – ολοκληρωμένες άνω των 80). Διδασκαλία 4 μεταπτυχιακών μαθημάτων και επίβλεψη περί των 20
μεταπτυχιακών διατριβών (15 ολοκληρωμένες) σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Επιβλέπω επίσης 5 Διδακτορικές Διατριβές, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς άλλες 3 και είμαι μέλος
τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών σε άνω των 20 διδακτορικών διατριβών.
Αναλυτικά:
2007 έως σήμερα: Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων” (Μ.Δ.Ε. Ο.Δ.Τ.Σ.: Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Τμήματα ΗΜΜΥ
– ΠΜ ΔΠΘ – Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Μακεδονίας). Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή:
Μ.Π.Σ.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Μ.Δ.Ε. Ο.Δ.Τ.Σ. (C9) 2008-9 έως
σήμερα
(Αυτοδύναμη
διδασκαλία)
Μ.Δ.Ε. Ο.Δ.Τ.Σ.
2009-10 έως 2011(Ο4)
12
(συνδιδασκαλία)
Μ.Δ.Ε. Ο.Δ.Τ.Σ. (S3) 2006-7 έως 201011
Μ.Δ.Ε. Ο.Δ.Τ.Σ. (S2) 2008-9 έως
σήμερα –
(συνδιδασκαλία)
ΕΞΑΜΗΝΑ
5 εξάμηνα
(39 ώρ./εξ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Διαχείριση Συστημάτων Παραγωγής
3 εξάμηνα
(10 ώρ./εξ.)
Βασικές Αρχές Θεωρίας Συστημάτων
10 εξάμηνα
3-ώρες διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος
και εισήγηση-επίβλεψη εργασιών
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Συστημάτων
Μ.Δ.Ε. Ο.Δ.Τ.Σ.
8 έτη
2006-7 έως
σήμερα
6 εξάμηνα
(13 ώρ./εξ.)
Εισήγηση – Επίβλεψη περί των 20
μεταπτυχιακών διατριβών (15 ολοκληρωμένες ).
Εξέταση μεταπτυχιακών διατριβών.
10/2003 έως σήμερα: Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (προπτυχιακό πρόγραμμα) του Δημοκρίτειου Παν. Θράκης
1993-2003: Αυτοδύναμη διδασκαλία (ΠΔ 407/80) και επικουρική ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχ. Η/Υ (Η.Μ.Μ.Υ.), του
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Μηχ.Ο.Π.) και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μη.Περ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διδασκαλία των
ακολούθων μαθημάτων (Δ.Π.Θ. 5xx =5ο εξάμηνο, Π.Κ. 5xx=5ο έτος):
ΑΕΙ-ΤΜΗΜΑ
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
2003- 2013
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ. 904
χειμερινό
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ. 907
χειμερινό
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ. 809
εαρινό
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ. 407
Εαρινό
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ. 505
χειμερινό
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ. 702
χειμερινό
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ. 804
εαρινό
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ. 609
εαρινό
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ. 806
εαρινό
Δ.Π.Θ.-Μ.Π.Δ. 508
χειμερινό
Π.Κ.-ΜΠΔ 203
(ΠΔ 407/80)
2005-6 έως σήμερα
2005-6 έως σήμερα
2005-6 έως σήμερα
2010-11, 11-12, 12-13
2004-05
2003-4, 04-05
2003-4
2003-4
2003-4, 04-05
2003-4
2001-2, 02-3 χειμερινό
ΕΞΑΜΗΝΑ
11 έτη
9 έτη
(3 ώρες / εβδ.)
9 έτη
(3 ώρες / εβδ.)
8 έτη
(3 ώρες / εβδ.)
3 έτη
(3 ώρες / εβδ.)
1 εξάμηνο
(2 ώρες / εβδ.)
2 εξάμηνα
(4 ώρες / εβδ.)
1 εξάμηνο
(2 ώρες / εβδ.)
1 εξάμηνο
(5 ώρες / εβδ.)
2 εξάμηνα
(4 ώρ / εβδ.)
1 εξάμηνο
(4 ώρες / εβδ.)
2 εξάμηνα
(6 ώρες / εβδ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εισήγηση – Επίβλεψη άνω των 90 διπλωματικών εργασιών. Ολοκληρωμένες άνω των
80. Εξέταση άνω των 250 διπλωματικών εργασιών.
Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
(Θεωρία)
Ευφυή Συστήματα Βιομηχανικής Παραγωγής
(Θεωρία και Ασκήσεις)
Υπολογιστική Νοημοσύνη (Θεωρία και Εργαστήριο)
Εισήγηση και Οργάνωση Μαθήματος
Συστήματα Παραγωγής
(Συνδιδασκαλία)
Βάσεις Δεδομένων
(Θεωρία και Εργαστήριο)
Ανάλυση Δεδομένων
(Θεωρία και Ασκήσεις)
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
(Θεωρία και Εργαστήριο)
Ανάλυση Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων
(Θεωρία και Εργαστήριο)
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
(Θεωρία και Ασκήσεις)
Τεχνολογία Λογισμικού
(Θεωρία και Εργαστήριο)
Ηλεκτρονική
(Θεωρία, Ασκήσεις και Εργαστήριο)
Π.Κ. ΜΠΔ 121- ΜηχΟΠ – ΜηΠερ. (ΠΔ
407/80)
2001-2, 02-03 εαρινό
(1999-2000, 2000-1 Εργαστήριο)
2 εξάμηνα
(6 ώρες / εβδ)
Ηλεκτροτεχνία
(Θεωρία, Ασκήσεις και Εργαστήριο)
Π.Κ.-ΜΠΔ 509
(ΠΔ 407/80)
Π.Κ.-ΜΠΔ 404
(ΠΔ 407/80 & ΕΜΥ)
Π.Κ.-ΜΠΔ μεταπτυχιακό (ΕΜΥ)
2002-3 εαρινό
1 εξάμηνο
(6 ώρες / εβδ)
2 εξάμηνα
(6 ώρες / εβδ)
3 εξάμηνα
(2 ώρες / εβδ)
6 εξάμηνα
(2 ώρες / εβδ)
2 εξάμηνα
(2 ώρες / εβδ)
1 εξάμηνο
(2 ώρες / εβδ)
2 εξάμηνα
(2 ώρες / εβδ)
14 εξάμηνα
Ευφυής Βιομηχανικός Έλεγχος & Μηχανοτρονική (Θεωρία, Ασκήσεις και Εργαστήριο)
Π.Κ.-ΜΠΔ 502
(ΕΜΥ)
Π.Κ.-ΜΠΔ (ΕΜΥ)
1997-8, 2000-1 χειμερινό
1996-7, 1997-8,
2000-1
1996-2001
1996-7, 1997-8
Π.Κ.-ΜΠΔ μεταπτυχιακό (ΕΜΥ)
1999-2000
Π.Κ.-ΜΠΔ μεταπτυχιακό
(ΕΜΥ)
Π.Κ.-ΜΠΔ
(ΠΔ 407/80 & ΕΜΥ)
1996-7, 1999-2000
Π.Κ. ΗΜΜΥ
ΗΛΕ–202 (ΕΜΥ)
Π.Κ. ΗΜΜΥ
ΗΛΕ–203 (ΕΜΥ)
Π.Κ. ΗΜΜΥ
ΗΛΕ–406 (ΕΜΥ)
Π.Κ. ΗΜΜΥ
ΗΛΕ–509 (ΕΜΥ)
Π.Κ. ΗΜΜΥ
ΑΡΥ–301 (ΕΜΥ)
1993-4, 94-5, 95-6
1996- 2003
1993-4, 94-5, 95-6
1993-4, 94-5, 95-6
1994-5
1995-96
3 εξάμηνα
(4 ώρες / εβδ)
3 εξάμηνα
(4 ώρες / εβδ)
3 εξάμηνα
(2 ώρες / εβδ)
1 εξάμηνο
(4 ώρες / εβδ)
1 εξάμηνο
(3 ώρες / εβδ)
Διοίκηση & Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (Εργαστήριο)
Προχωρημένα Θέματα Ρομποτικής (μεταπτυχιακό): φροντιστήριο & εργαστήριο, εισήγηση επίβλεψη εργασιών εξαμήνου
Ρομποτική (προπτυχιακό): φροντιστήριο & εργαστήριο, εισήγηση - επίβλεψη εργασιών εξαμήνου
Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (προπτυχιακό): φροντιστήριο & εργαστήριο
Μηχανική Όραση (μεταπτυχιακό):φροντιστήριο & εργαστήριο, εισήγηση - επίβλεψη εργασιών
εξαμήνου
Διοίκηση Τεχνολογικών Έργων & Προγραμμάτων (μεταπτυχιακό): φροντιστήριο & εργαστήριο,
εισήγηση - επίβλεψη εργασιών εξαμήνου
Εισήγηση-επίβλεψη-εξέταση πάνω από 20 διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών σε
Ρομποτική, Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής και Αυτοματισμούς, Τεχνητή Όραση, Διοίκηση
Έργων, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Ευφυή Συστήματα (Ασαφή, Νευρωνικά κ’
Έμπειρα Συστήματα)
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (εργαστήριο)
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (εργαστήριο)
Αισθητήρια και Διεπικοινωνία με PC (εργαστήριο)
Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI και ASIC (εργαστήριο)
Σχεδίαση & Οργάνωση Μικροϋπολογιστών (φροντιστήριο & εργαστήριο)
Προσωπικά στοιχεία
Εκπαίδευση
Επαγγελματική εμπειρία -θέσεις
Υποτροφίες- διακρίσεις
Διεθνής Αναγνώριση - Ετεροαναφορές (citations)
Συμμετοχή σε ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές διοίκησης ΑΕΙ
Βιβλία
Δημοσιεύσεις
Ερευνητική - Επαγγελματική Δραστηριότητα Και Εμπειρία (αναλυτικά)
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.
Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία σε Α.Τ.Ε.Ι.
Συνολικά: Αυτοδύναμη διδασκαλία σε Α.Τ.Ε.Ι. (με ανάθεση – Επιστημονικός Συνεργάτης) 19 διαφορετικών μαθημάτων (εκ των οποίων 7 εισήγαγα και οργάνωσα) και εισήγηση-επίβλεψη και
εξέταση άνω των 40 πτυχιακών εργασιών.
Αναλυτικά:
9/2003 έως 9/2010: Επιστημονικός Συνεργάτης (Επίκουρος Καθηγητής) του Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας στα Τμήματα 1) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2) Βιομηχανικής Πληροφορικής και 3) Διαχείρισης
Πληροφοριών.
2/1995–9/2003: Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Χανίων) στα Τμήματα 1) Ηλεκτρονικής, 2) Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων - ΤΣΔΦΠ και 3) Π.Σ.Ε.
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ:
ΤΕΙ-ΤΜΗΜΑ
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
2005-6, 06-7, 07-8, 08-9, 09-10
ΕΞΑΜΗΝΑ
10 εξάμηνα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εισήγηση- Επίβλεψη- Εξέταση περί των 25 πτυχιακών εργασιών.
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικής
2002-3
Τηλεπ/νιών κ’ Δικτύων
ΗΥ
Ηλεκτρονικής
2002-3 (Οκτ.-Ιαν.)
Ηλεκτρονικής
2001-2002, 02-3
4 εξάμηνα
(4 ώρες / εβδ)
6 εξάμηνα
(4 ώρες / εβδ)
2 εξάμηνα
(2 ώρες / εβδ)
4 εξάμηνα
(2 ώρες / εβδ)
2 εξάμηνα
(3 ώρες / εβδ)
1 εξάμηνο
(6 ώρες / εβδ)
1 εξάμηνο
(7 ώρες / εβδ)
1 εξάμηνο
(3 ώρες / εβδ)
1 τετράμηνο
(8 ώρες / εβδ)
7 εξάμηνα –
(2 ώρες / εβδ)
3 εξάμηνα
(2 ώρες / εβδ)
Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα- (θεωρία και ασκήσεις πράξης)
Βιομηχανικής
Πληροφορικής
Βιομηχανικής
Πληροφορικής
Βιομηχανικής
Πληροφορικής
Διαχείρισης
Πληροφοριών
Ηλεκτρονικής
2008-09, 09-10
(χειμερινό-εαρινό)
2005-6, 06-07, 07-08
(χειμερινό-εαρινό)
2004-5
(χειμερινό-εαρινό)
2003-4, 4-5
(χειμερινό-εαρινό)
2003-4
(χειμερινό-εαρινό)
2003-4
(χειμερινό εξάμηνο)
2002-3
Διοίκησης Επιχειρήσεων
1997-98, 01-02, 02-3
Καινοτομία- Βελτίωση Διαδικασιών (θεωρία και ασκήσεις πράξης)
Τεχνολογικό Μάρκετινγκ (θεωρία)
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (θεωρία)
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (θεωρία και ασκήσεις πράξης)
Διαχείριση Έργου (εργαστήρια)
Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου (θεωρία κ’ εργαστήριο- εισαγωγή, οργάνωση και
διδασκαλία μαθήματος)
Ασαφής Λογική & Εφαρμογές Μικροελεγκτών (θεωρία - εισαγωγή, οργάνωση και
διδασκαλία μαθήματος)
Τεχνητή Νοημοσύνη κ’ Έμπειρα Συστήματα (θεωρία εργ. - εισαγωγή, οργάνωση
και διδασκαλία μαθήματος)
Ρομποτική (εισαγωγή, οργάνωση και διδασκαλία μαθήματος)
Αισθητήρια και Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί (εισαγωγή, οργάνωση και διδασκαλία
μαθήματος)
Ηλεκτρονικής
1996
Ηλεκτρονικής
1995-2003
Ηλεκτρονικής
1995-97
Ηλεκτρονικής
1995-96
Ηλεκτρονικής
2000
ΤΣΔ Φ. Πόρων
2000-01
ΤΣΔ Φ. Πόρων
2000
Τηλεπ/νιών κ’ Δικτύων ΗΥ
1999 (Οκτ.-Δεκ)
Ηλεκτρονικής
1995-2003
1 εξάμηνο
(3 ώρες / εβδ)
14 εξάμηνα
(6-10 ώρ/εβδ)
4 εξάμηνα
(4 ώρες / εβδ)
2 εξάμηνα
(4 ώρες / εβδ)
1 εξάμηνο
(6 ώρες / εβδ)
3 εξάμηνα
(4-6 ώρ./εβδ)
1 εξάμηνο
(6 ώρες / εβδ)
1 τετράμηνο
(3 ώρες / εβδ)
Εισαγωγή στη Πληροφορική
(εισαγωγή, οργάνωση & διδασκαλία μαθήματος)
Μικροϋπολογιστές Ι (Assembly Ι) (θεωρία και εργαστήριο, χειμερινό & εαρινό εξάμηνο)
Μικροϋπολογιστές ΙΙ (Assembly ΙΙ) (εργαστήριο, χειμερινό & εαρινό εξάμηνο)
Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών (Assembly ΙΙΙ) (εργαστήριο)
Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ (εργαστήριο)
Ηλεκτρικά Κυκλώματα (εργαστήριο)
Πληροφορική Ι (εργαστήριο)
Ηλεκτρικά Κυκλώματα (εργαστήριο)
Εισήγηση - επίβλεψη άνω των 15 πτυχιακών εργασιών σε θέματα ρομποτικής,
βιομηχανικών κ’ άλλων αυτοματισμών, ηλεκτρονικών συστημάτων βασισμένων σε
μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές, εφαρμογές υπολογιστικής νοημοσύνης, κ.α.
Εξέταση πτυχιακών.