Μελέτη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ
______________________________________________________________________________________________
Σεπτέμβριος 15/9/2014
Περιεχόμενα
1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................................ 3
1.1
2.
1.1.1
Περίοδος προϋπολογισμού............................................................................................................ 3
1.1.2
Μεθοδολογία ................................................................................................................................ 3
1.1.3
Περιορισμοί .................................................................................................................................. 3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.................................................................................... 4
2.1
3.
Σκοπός της μελέτης ............................................................................................................................. 3
Ίδρυση – Νομική Μορφή .................................................................................................................... 4
2.1.1
Δραστηριότητα .............................................................................................................................. 5
2.1.2
Μετοχικό κεφάλαιο – μέτοχοι ....................................................................................................... 6
2.1.3
Διοικητικό Συμβούλιο ................................................................................................................... 6
2.1.4
Ανθρώπινο Δυναμικό .................................................................................................................... 6
2.1.5
Υλικοτεχνική υποδομή .................................................................................................................. 6
2.1.6
Όργανα διοίκησης- οργανόγραμμα ............................................................................................... 7
2.1.7
Κανονισμοί ................................................................................................................................. 11
2.1.8
Σκοποί της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ .................................................................................................. 11
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( ΠΣΚΗ) ..................................................... 13
3.1 Σκοπός – Στόχοι ..................................................................................................................................... 15
3.2 Δραστηριότητες του ΠΣΚΗ .................................................................................................................. 16
4.
TΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ......................................................................................... 19
4.1
Προϋπολογισμός επενδυτικού προγράμματος .................................................................................. 19
4.2
Προϋπολογισμός ετών 2013- 2018 ................................................................................................... 29
4.3
Βασικές αρχές καταρτισθέντα προϋπολογισμού ............................................................................... 30
4.4
Παραδοχές Εξέλιξης των Οικονομικών Μεγεθών ............................................................................ 30
5.
Συνοπτική παρουσίαση του ολοκληρωμένου ΠΣΚΗ .............................................................................. 31
6.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................................................................................................................ 40
2
Month Day Year
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1
Σκοπός της μελέτης
Η εργασία αυτή συντάσσεται με σκοπό να εξεταστεί η βιωσιμότητα της εταιρείας ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με τη
χρήση προϋπολογιστικών μεγεθών που χαρακτηρίζονται ως εύλογα σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική
συγκυρία και την άντληση ποσού 12.381.870,00 ευρώ , ως αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, για την
ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (εφεξής ΠΣΚΗ) και
ειδικότερα της ολοκλήρωσης της Β΄ φάσης , η οποία βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης και η ανάγκη
της χρηματοδότησης της από το Δήμο Ηρακλείου, σαν ιδιοκτήτης του έργου, καθίσταται αναγκαία
προϋπόθεση. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει διαθέσει μέχρι σήμερα 4.885.776,35 ευρώ έχοντας σήμερα στη
διάθεση του ένα τμήμα από το ΠΣΚΗ ,το οποίο αποτελείται από τα κτίρια Α, Β, Γ συνολικής επιφανείας
16.217,29μ2, υπαίθριους χώρους κατασκευαστικής αξίας 27.207.996,92 ευρώ και που είναι πλήρες
λειτουργικά και έτοιμα για χρήση. Με την ολοκλήρωση των δυο θεατρικών αιθουσών στα κτίρια Δ και Ε
θα έχει στα περιουσιακά του στοιχεία ένα σύγχρονο ΠΣΚΗ συνολικής επιφανείας 23.175 μ2
κατασκευαστικής αξίας τουλάχιστον 50.000.000,00ευρώ.
1.1.1 Περίοδος προϋπολογισμού
Ο προϋπολογισμός (budgeting) αναφέρεται στην 5ετία 2013 έως 2018.
1.1.2 Μεθοδολογία
Η εφαρμοσμένη μεθοδολογία για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης είναι συνοπτικά η ακόλουθη :
 Κατανόηση των βασικών παραγωγικών συντελεστών και του οικονομικού περιβάλλοντος στο
οποίο λειτουργεί η εξεταζόμενη μονάδα.
 Προσδιορισμός των ταμειακών εισροών εκροών σε ουσιώδη βάση.
 Εκτίμηση των σημαντικών παραμέτρων (key performance indicators) που επιδρούν στην
αποδοτικότητα της εταιρείας και παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων σε διαφορετικά επίπεδα
τιμών των σημαντικών παραμέτρων (if scenarios).
 Εκτίμηση των σημαντικών χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων που συνδέονται με τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα.
1.1.3 Περιορισμοί
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό οικονομικά στοιχεία και
προβλέψεις των ετών 2013 έως 2018. Βασιστήκαμε κυρίως στις πληροφορίες, σε στοιχεία και προβλέψεις
που μας παρασχέθηκαν από την εταιρεία και εξετάσαμε το εύλογο των ισχυρισμών αυτών καθώς και την
ορθολογική βάση των προβλέψεων.
Οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον λόγω
αλλαγών των οικονομικών, επιχειρηματικών και άλλων συνθηκών της αγοράς εν γένει, με συνέπεια τη
μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι σημαντική
και ουσιώδης.
3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2.1
Ίδρυση – Νομική Μορφή
Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΠΤΑΗ)» που έχει
Α.Φ.Μ. 094182405 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου η οποία ιδρύθηκε το 1985
με τη με αριθμό 55259/29.07.85 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
540/85 τ.Β΄ 16 Σεπτεμβρίου 1985, με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και Αναψυχής
Ηρακλείου (ΔΕΤΑΗ)» ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το αρχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης
ορίστηκε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών το οποίο και διέθεσε ο Δήμος
Ηρακλείου.
Με την υπ’ αριθμό 29619/30-11-1989 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
895/τ.Β΄ 14 Δεκεμβρίου 1989, τροποποιήθηκε για πρώτη φορά το καταστατικό της επιχείρησης σε ότι
αφορά στην επωνυμία, η οποία έγινε «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΠΤΑΗ)»
και στους σκοπούς της, προστέθηκε και η ανέγερση και λειτουργία του
Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου και η οργάνωση φεστιβάλ Ηρακλείου.
Με την υπ’ αριθμό 4746/22-02-1991 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου (ΦΕΚ 160/τ.Β΄ 21 Μαρτίου 1991)
τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά το καταστατικό της επιχείρησης σε ότι αφορά στα όργανα διοίκησής
της. Σύμφωνα με τη δεύτερη τροποποίηση το Διοικητικό συμβούλιο θα αποτελούνταν στο εξής από 9
μέλη (5 αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, 1 εκπρόσωπο εργαζομένων, 2 Δημότες Ηρακλείου και 1
εκπρόσωπο της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Με την υπ’ αριθμό 35169/03-12-1993 απόφαση
του Νομάρχη Ηρακλείου (ΦΕΚ 312/τ.Β΄ 20 Δεκεμβρίου 1993) τροποποιήθηκε για τρίτη φορά το
καταστατικό της επιχείρησης σε ότι αφορά στους σκοπούς, τα όργανα διοίκησης και το κεφάλαιο της.
Με την υπ’ αριθμό 18241/30-09-1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ
1064/τ.Β΄ 12 Οκτωβρίου 1998) τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά το καταστατικό της επιχείρησης σε ότι
αφορά στο κεφάλαιο της, που αυξήθηκε κατά 180 εκατομμύρια δραχμές και ανήλθε στο ποσό των 211
εκατομμυρίων δραχμών.
Με την υπ’ αριθμό 4579/20-04-1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ
886/τ.Β΄ 26 Μαΐου 1999) τροποποιήθηκε για πέμπτη φορά το καταστατικό της επιχείρησης σε ότι αφορά
στο όργανα διοίκησής της.
Με την υπ’ αριθμό 12658 + 9822/26-7-1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης
(ΦΕΚ 1632/18-8-1999 τ.Β΄) τροποποιήθηκε για έκτη φορά το καταστατικό της επιχείρησης σε ότι αφορά
στην επωνυμία, στους σκοπούς, στη διοίκηση, στη διάρκεια και στους πόρους.
Με την υπ’ αριθμό 5184/31-3-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ
719/16-4-2009 τ.Β΄) τροποποιήθηκε για έβδομη φορά το καταστατικό της επιχείρησης σε ότι αφορά στο
μετοχικό κεφάλαιό της, το οποίο αυξήθηκε κατά 1.295.217,90 ευρώ και ανήλθε κατόπιν της αυξήσεως
αυτής, στο ποσό των 1.914.440,20 ευρώ.
Με την υπ’ αριθμό 10112/08-06-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ
921/25-06-2010 τ.Β΄) τροποποιήθηκε για όγδοη φορά το καταστατικό της επιχείρησης σε ότι αφορά στο
μετοχικό κεφάλαιό της, το οποίο αυξήθηκε κατά 1.590.558,45 ευρώ και ανήλθε κατόπιν της αυξήσεως
αυτής, στο ποσό των 3.504.998,65ευρώ.
4
Με την υπ’ αριθμό 652/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου αποφασίστηκε
η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 940.370€ για την κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου και του
υποσταθμού μέσης τάσης του ΣΠΚΗ. Τα έργα αυτά έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί.
Οι τέσσερεις τελευταίες αυξήσεις ΜΚ, αφορούσαν στην καταβολή υποχρεώσεων του Δήμου Ηρακλείου
για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του ΠΣΚΗ και καταβλήθηκαν μετά από τις σχετικές εγκρίσεις της
διαδικασίας και των ενταλμάτων από την Περιφέρεια Κρήτης την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού
συνεδρίου Νομού Ηρακλείου και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Την 30.12.2010 η παραπάνω Δημοτική Επιχείρηση μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό
τίτλο «ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ» με έδρα το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, διεπομένης από τις με αριθμό
πρωτοκόλλου 25389, 25390, 25391/29-12-2010 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Κρήτης, αναφορικά με την έγκριση του ΠΕ.Σ.Δ.Α Κρήτης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 252
του Ν. 3463/2006 (περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) σε συνδυασμό με την εισηγητική έκθεση του
ίδιου νόμου και σε συνδυασμό με τα άρθρα 253 και ιδίως των άρθρων 265 επόμενα και 269 επόμενα,
όπως ισχύουν σήμερα, του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 ν. 3812/2009, το άρθρο 69 ν.
1416/1984 και τα άρθρα 282 παράγραφοι 9 και 10 ν. 3852/2010 και σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους με
αριθμό 16/22-2-2007 και 77/19-12-2007 και τις με αριθμό 43886/3-8-07 και 55520/29-9-2010
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων του άρθρου
67 παράγραφος 2 του Κ.Ν 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς και
των περί απαλλαγών διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2166/93 όπως ισχύουν σήμερα.
2.1.1 Δραστηριότητα
Οι βασικοί τομείς δράσης της εταιρείας είναι :

Η διοίκηση της κατασκευής και η επίβλεψη της κατασκευής του έργου του Πολιτιστικού &
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου , λειτουργούσα ως επίσημος φορέας υλοποίησης του έργου
και διαθέτουσα Προϊστάμενη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία όπως ο Κώδικας Δημοσίων
Έργων ν. 3669/2008 προβλέπει.
 Η εκμετάλλευση επίγειων και υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων
 Η εκμετάλλευση χώρων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων
 Η τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα ανάπτυξης
Συνοπτικά η δραστηριότητα της εταιρείας ανά τομέα, για την τελευταία 12μηνη χρήση 2013 έχει ως εξής :
Έσοδα
Καταστήματα: 1.265.915,63
Σταθμοί αυτοκινήτων:
237.915,54
Κόστος
Αποτέλεσμα
1.123.351,27
195.119,27
141.817,54
42.796,27
Λοιπά (Διοίκηση-Διάθεση-Χρηματ/κο):
Έσοδα
5.789,36
Κόστος
130.513,90
Αποτέλεσμα
-124.724,54
Γενικό Σύνολο:
1.508.873,53
1.448.984,26
+59.889,27
Μικτό
12,69%
21,93%
4,13%
Τα ιδία κεφάλαια της επιχείρησης φτάνουν στα 30.634.519,00 € στις 31/12/2013.
5
2.1.2 Μετοχικό κεφάλαιο – μέτοχοι
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, καταβεβλημένο
ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού κατανέμεται δε
σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.
Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο
Αξιών. (Άρθρο 265 παράγραφος 1β εδάφιο α Ν.3463/2006). Ο Δήμος Ηρακλείου και η Π.Ε.Δ. Κρήτης, που
συμμετέχουν σήμερα διατηρούν πάντοτε κοινές μη προνομιούχες μετοχές που αντιπροσωπεύουν
αθροιστικά την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.
2.1.3 Διοικητικό Συμβούλιο
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11)
μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ είναι σήμερα πενταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της εταιρείας για θητεία παράλληλη με αυτή των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων και μπορεί να
παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η σημερινή σύνθεση
και συγκρότηση του έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΜΕΛΗ:
Λαζαρίδης Κ. Αλέξανδρος
Δημοτικός Σύμβουλος
Λαγκωνάκη Μαρία
Δημοτικός Σύμβουλος
Ματζαπετάκης Νίκος
Δημοτικός Σύμβουλος
Μπολάκης Αριστείδης
Δημοτικός Σύμβουλος
Κωνσταντουλάκης Ιωάννης
Εκπρόσωπος Εργαζομένων
2.1.4 Ανθρώπινο Δυναμικό
Στην ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ απασχολούνται σήμερα 4 άτομα πτυχιούχοι ΑΕΙ και 3 άτομα Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Επίσης απασχολούνται 13 άτομα με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου και
Δεύτερου Βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 -64 ετών.
2.1.5 Υλικοτεχνική υποδομή
Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ στεγάζεται στο κτίριο Ε’ του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου με
διαμορφωμένους χώρους γραφείων και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.
6
2.1.6 Όργανα διοίκησης- οργανόγραμμα

Γενική Συνέλευση των μετόχων
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους
που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:
α) τροποποίηση του καταστατικού,
β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) ορισμό ορκωτών ελεγκτών με την εξαίρεση της παρ5 εδ.β .του άρθρου 24
ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
στ) διάθεση των ετησίων κερδών,
ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και
η) διορισμό εκκαθαριστών.
Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190 20 από το Διοικητικό
Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11,
την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,
γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε
αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο,
ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία
που κατέχει το 100% των μετοχών της και
στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης.

Διοικητικό Συμβούλιο
Η σύνθεση, η θητεία, η εκλογή, οι αρμοδιότητες, η συγκρότηση, η σύγκληση και η λειτουργία του Δ.Σ
καθορίζονται από τα Αρθρα 19 έως και 23 του Καταστατικού και από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν
2190/20 “περί ανωνύμων εταιριών” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού:
7
1) Το Δ.Σ έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της
εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του
εταιρικού σκοπού εκτός από εκείνα που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και
εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές. που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή
περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε στο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας
3) Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις οικονομικής καταστάσεως της επιχειρήσεως οι οποίες περιλαμβάνουν
απολογισμό εσόδων - εξόδων, ισολογισμό και κατάσταση ρευστότητας, λογαριασμούς κάθε είδους
χρήσεων και κάθε οικονομική κατάσταση που προβλέπεται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Δημόσιο
(Διπλογραφικό σύστημα).
4)
Ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της εταιρείας συμπεριλαμβανομένου εδώ
και του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων.

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται ενδεικτικά να :
1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και δίδει τους επιβαλλόμενους εις
αυτήν όρκους, δύναται σε προφανή κίνδυνο εκ της αναβολής και άνευ αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές και ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να
προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη προστατευτική των συμφερόντων της εταιρείας, των
πράξεων τούτων υποβαλλομένων αμέσως εις το Συμβούλιο προς έγκριση και υπογράφει τα συμβόλαια
της εταιρείας. -Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Προΐσταται των υπηρεσιών της εταιρείας και να μεριμνά για: α) την εκπλήρωση του σκοπού για τον
οποίο συνεστήθη η εταιρεία, β) την κατάρτιση (εντός το πολύ δύο μηνών πριν τη λήξη ενός εκάστου)
ημερολογιακού έτους) του ετησίου προγράμματος κατασκευή, επεκτάσεως και συντηρήσεως των
εγκαταστάσεων της εταιρείας, έργων, προμηθειών και λοιπών δράσεων της εταιρείας. γ) την κατάρτιση
πενταετούς προγράμματος επενδύσεων ανανεουμένου κατ' έτος, υποδεικνύων τις εγκεκριμένες ή
προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης αυτού, δ) τη σύνταξη δύο τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη
κάθε οικονομικού έτους του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της εταιρείας, ε) την κατάρτιση των
αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στα τυχόν προγράμματα κατασκευής των έργων και
τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης στ) τη
σύνταξη όλων των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εντός των κατά νόμων προβλεπόμενων
προθεσμιών.
3. Ελέγχει την καθημερινή εργασία της εταιρείας, ασκεί εποπτεία επί της διεξαγωγής των εργασιών
εκάστης υπηρεσίας, ασκεί τη διοίκηση του προσωπικού αυτής και εισηγείται προς το Διοικητικό
Συμβούλιο στα κάτωθι θέματα- ενδεικτικά:
α) ανάθεσης μελετών εκτέλεσης έργων και προμηθειών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
β) πάσης εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην εταιρεία,
γ) έγερσης αγωγών και άσκησης ενδίκων μέσων, παραίτησης από τούτων και συμβιβασμού,
δ) σύναψης δανείων και
8
ε) συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επιθυμούν να
κατασκευάσει η εταιρεία κατά προτεραιότητα, ως και επί των όρων αυτής της συμμετοχής.
4. Έχει την μέριμνα και την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος τα προς συζήτηση θέματα.
5. Αποφασίζει περί:
α) εκτέλεσης προμηθειών και ανάληψης υποχρεώσεων, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης σύμφωνα με τις κατά νόμο ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
β) τοποθέτησης του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον οργανισμό και τους κανονισμούς της
εταιρείας θέσεις και για την χορήγηση αδειών σε αυτό σύμφωνα με τις κατά νόμο ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης
και εκπροσώπησης της εταιρείας σε Αντιπρόεδρο ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον
Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Για την ανάθεση όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης
της εταιρείας από τον Πρόεδρο είτε σε Αντιπρόεδρο είτε στο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας θα πρέπει
να υπάρχει σχετική προς τούτο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετά από σχετική
εισήγησή του Προέδρου προς αυτήν. Ο Γενικός Διευθυντής και οι λοιποί Διευθυντές Υπηρεσιών
επιλέγονται με απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας με πλήρη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε
σχέση με τα αντικείμενα λειτουργίας της εταιρείας καθώς και αξιόλογη και αποδεδειγμένη θετική
εμπειρία διοίκησης , συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εξηρτημένης εργασίας και συμμετέχουν
κατά περίπτωση συναφή με το αντικείμενο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο -υπό την ιδιότητα του
Εισηγητή- χωρίς δικαίωμα ψήφου.
9

Οργανόγραμμα
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
/
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(Νομικός Σύμβουλος, Ορκωτός
Λογιστής, Τεχνική Υποστήριξη κ.λπ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
(Προσλήψεων, Προμηθειών,
Πειθαρχικό Συμβούλιο κ.λπ.)
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
10
2.1.7 Κανονισμοί
Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εγκριθεί και εφαρμόζονται οι παρακάτω Κανονισμοί:
1) Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης
Ηρακλείου Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ ο οποίος ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, τη
σύνθεση, τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης,
καθώς και το προσωπικό αυτής.
2) Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οικονομική
διοίκηση, στη περιουσία, στην εκπόνηση μελετών, στην εκτέλεση έργων και προμηθειών και στην παροχή
υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΤΑΗ) Ανώνυμος
Εταιρεία ΟΤΑ.
3) Παράρτημα του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει επεξηγήσεις αναφορικά
με το Άρθρο 9 «Ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών» του σχετικού Κανονισμού.
Ειδικότερα, περιγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και τον
καθορισμό του τρόπου αξιολόγησης των προμηθευτών και των λοιπών συνεργατών της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ
4) Κανονισμός Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου
Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ ο οποίος ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσληψη και τα προσόντα,
την υπηρεσιακή κατάσταση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις άδειες, το πειθαρχικό δίκαιο, καθώς
και τις τελικές διατάξεις του προσωπικού αυτής.
2.1.8 Σκοποί της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δεν
απαγορεύονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (εμπορικές, τουριστικές, βιομηχανικές
δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών), οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη κέρδους και
παράλληλα βοηθούν στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της περιοχής και των κατοίκων
της.
Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν είναι:

Η δημιουργία,η μίσθωση, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση χώρων εστίασης και αναψυχής
εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση της πλαζ Καρτερού
παράλληλα με την υλοποίηση σχεδίου γενικής διαμόρφωσης της περιοχής της Ακτογραμμής του
Καρτερού.

Η δημιουργία κυλικείων, εστιατορίων και καταστημάτων πωλήσεων διαφόρων ειδών
τουριστικού ενδιαφέροντος, κατασκηνωτικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών
επιχειρήσεων τουρισμού μέσα στην πόλη ή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Η ανέγερση και λειτουργία του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και η
οργάνωση φεστιβάλ Ηρακλείου.
Επιπλέον προβλέπεται η διαχείριση και λειτουργία ιδίως των εξής καταστημάτων και
εγκαταστάσεων:

Καφετέρια ¨ΜΑΡΙΝΑ¨

Εστιατόριο ¨ΒΑΡΔΙΑ¨
11






















Κυλικείο του σταθμού ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου
Καφετέρια ¨ΟΑΣΗ¨
Καφετέρια ¨ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Κυλικείο του Κηποθέατρου ¨Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
Παραδοσιακό καφενείο ¨ΚΟΥΜΠΕΣ¨
Παραλία Καρτερού
Πολύκεντρο Νεολαίας
Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων στην Πλατεία Κύπρου
Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων στην Λ. Ικάρου
Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων στην Αρχ. Μακαρίου
Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων στην Πλατεία Ελευθερίας
Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων στην Βίγλα
Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων στη Λ. Πλαστήρα
Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων στον Καράβολα
Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων στη Λ. Πλαστήρα
Υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων Τάλως
Σταθμός αυτοκινήτων Λαχαναγοράς
Υπόγειος Σταθμός αυτοκινήτων ΠΣΚΗ
Μικρό θέατρο ΠΣΚΗ
Πειραματικό Θέατρο ΠΣΚΗ
Κ.Α.Π.Χ του Π.Σ.Κ.Η.
Κυλικείο ΠΣΚΗ.
12
3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( ΠΣΚΗ)
Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, υπήρξε στόχος όραμα και αντικείμενο σχεδιασμών του
Δήμου Ηρακλείου επί πολλές δεκαετίες. Σήμερα υλοποιείται με τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής ενώ
την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου έχει αναλάβει η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.
Αποτέλεσμα των προσπαθειών της ΔΕΠΤΑΗ και του Δήμου θα είναι να προικίσουν την πόλη του
Ηρακλείου και τους Δημότες με ένα αληθινό κόσμημα του πολιτισμού αντάξιο της ιστορίας της και του
δυναμισμού της.
Το ΠΣΚΗ βρίσκεται στη θέση «ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΠΕΝΤΕΝΙ» εντός της παλαιάς πόλης (εντός τειχών) του
Ηρακλείου δηλαδή επί της λεωφόρου Πλαστήρα πλησίον του Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Είναι ένα
συγκρότημα πέντε (5) κτιρίων, με συνολικό εμβαδόν που ανέρχεται στα 23.175 τ.μ., χαρακτηριζόμενο ως
Πολιτιστικό Κέντρο μεσαίου μεγέθους.
Κατασκευάζεται στo ΟΤ 298/310 του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης που περιβάλλεται από τις οδούς Ν.
Πλαστήρα , Ρωμανού, Σπιναλόγκας. Η κυριότητα του ακινήτου ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου και το
οικόπεδο έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από το Δήμο στη ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ, σύμφωνα με τις αποφάσεις
υπ’ αριθμόν 376/91, 442/91, 409/92, 541/92 και 287/2003 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε στη ΔΕΠΤΑΗ με τις 376/91 και 442/91 Αποφάσεις του ΔΣ Ηρακλείου
που κρίθηκαν νόμιμες με την 30064/6-11-1991 απόφαση Νομάρχου Ηρακλείου, και με την υπ’ αριθμό
29619/30-11-1989 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 895/τ.Β΄ 14
Δεκεμβρίου 1989.
Με τις αποφάσεις 451/2004 και 651/2005 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που κρίθηκαν νόμιμες
με την 30775/25-11-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε ο τρόπος
κατασκευής του ΠΣΚΗ.
Με τις 820/2010 και 821/2010 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, ανατέθηκε στην
ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ η συνέχιση των δραστηριοτήτων της ΔΕΠΤΑΗ ως φορέας υλοποίησης του έργου ΠΣΚΗ
βάση των 442/1991 Με την απόφαση Νομάρχη Ηρακλείου που δημοσιεύτηκε στο 15124/31-12-2010
(ΦΕΚ τ.ΑΕ & ΕΠΕ) συστήθηκε η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ως καθολικός διάδοχος της ΔΕΠΤΑΗ.
Με την υπό στοιχεία 4194/21-4-2005 επιστολή Υφυπουργού Πολιτισμού οριστικοποιούνται οι
εκατέρωθεν δεσμεύσεις μεταξύ Πολιτείας (ΥΠΠΟ) και Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τη
χρηματοδότηση του έργου.
Με την ΥΔΕΠΠ/Β/Φ145/352/17-7-2003,Απόφαση ΥΠΠΟ, εντάχθηκε η Πράξη « Συνεδριακό και πολιτιστικό
κέντρο Ηρακλείου» στο Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ του Γ. ΚΠΣ με κωδικό (ΟΠΣ) 76398 και με βάση το από 10-022003 Τεχνικό Δελτίο του έργου και εγκρίνεται η χρηματοδότηση του έργου από το Γ ΚΠΣ για τα κτίρια Γ &
Δ & Ε και από το Δήμο Ηρακλείου για τα κτίρια Α, Β και τον λοιπό εξοπλισμό.
Με τις ΥΔΕΠΠ/Β/Φ145/4871/28-11-2007 ΚΑΙ την ΕΥΤΟΠ /Β/Φ145/1639/29-05-2009, Αποφάσεις του
ΥΠΠΟ, τροποποιήθηκε η Απόφαση ένταξης με βάση το από 20-11-2007 Τεχνικό Δελτίο, με επιλέξιμη
δαπάνη από το Γ ΚΠΣ 16.324.853,42 €, γεγονός που σημαίνει ότι το υπόλοιπο της δαπάνης κατασκευής
του ΠΣΚΗ, θα πρέπει να καλυφθεί από το Δήμο Ηρακλείου.
13
Η διαδικασία για τη χρηματοδότηση και την παραγωγή του έργου, πέραν των Διοικητικών πράξεων που
προαναφέρθηκαν κρίθηκε νόμιμη με τρεις επαναλαμβανόμενες πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ειδικότερα :
Με την Πράξη 27/2006, διενεργήθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος της αρχικής σύμβασης με την οποία
νομιμοποιούνται οι διαδικασίες εμπλοκής της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ στο έργο. .
Με την 399/30-11-2010 Πράξη, το Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη ότι το υπ’ αριθμόν 2838 χρηματικό
ένταλμα του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2010 πρέπει να θεωρηθεί. Η δαπάνη αφορούσε την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ κατά 1.590.558,45 €, για την αποπεράτωση
ανωδομής των κτιρίων Α& Β του αυτοχρηματοδοτούμενου τμήματος του έργου ΠΣΚΗ) .
Με την Πράξη 0133/29-6-2012 του τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίθηκε η διαδικασία
δημιουργίας της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και της αποστολής της.
Έχει υπογραφεί σχετικό μισθωτήριο μακροχρόνιας μίσθωσης ανάμεσα στον Δήμο και την επιχείρηση για
την εκμετάλλευση του υπόγειου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) που έχει ξεκινήσει τη
λειτουργία του από το Μάρτιο 2013.
Οι κύριοι χώροι του συγκροτήματος είναι:

Η Κεντρική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (ΚΑΠΧ), χωρητικότητας 801 μονίμων θέσεων, που
διατάσσονται σε πλατεία, θεωρεία και εξώστη. Περιλαμβάνονται επίσης τεχνικά εργαστήρια,
αποθήκες σκηνικών, βοηθητικοί και υποστηρικτικοί χώροι. Η ΚΑΠΧ εξυπηρετεί τη διοργάνωση
εκδηλώσεων όπως: θέατρο, λυρικό θέατρο, μπαλέτο, συναυλίες κλασσικής μουσικής, μιούζικαλ,
συνέδρια, διαλέξεις, προβολές.

Η Αίθουσα Συναυλιών, χωρητικότητας 237 μονίμων θέσεων, που διατάσσονται σε πλατεία και
εξώστη. Η Αίθουσα Συναυλιών εξυπηρετεί τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων μικρής
κλίμακας, συνεδρίων, διαλέξεων και προβολών.
Το Αμφιθέατρο, χωρητικότητας 151 μονίμων θέσεων. Το αμφιθέατρο εξυπηρετεί την διοργάνωση
σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και προβολών.
Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (ΑΠΧ), μέσου μεγέθους, με κινητές θέσεις και χωρητικότητα 175 –
250 θέσεων ανάλογα την εκδήλωση. Η ΑΠΧ εξυπηρετεί το ανέβασμα παραστάσεων πειραματικού
θεάτρου, καθώς και την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και προβολών.
Οι Χώροι εκδηλώσεων, με ευελιξία μεγέθους/χρήσης (κινητά καθίσματα), χωρητικότητας 230
θέσεων, προορίζονται για την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, προβολών και
κοινωνικών εκδηλώσεων.
Τα φουαγιέ.
Οι εκθεσιακοί χώροι
Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια
Οι χώροι εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, καφέ, αναψυκτήρια)







14





Τα καταστήματα που διαμορφώνουν τη «γειτονιά των καταστημάτων» και περιλαμβάνουν:
βιβλιοπωλείο, δισκοπωλείο, γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων, ταξιδιωτικό γραφείο και κέντρο
πληροφόρησης με μηχάνημα ΑΤΜ.
Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, σε τέσσερα (4) υπόγεια επίπεδα εντός του οικοπέδου του
ΣΠΚΗ, συνολικής δυναμικότητας 230 θέσεων.
Τα γραφεία διοίκησης, για την στέγαση των διοικητικών λειτουργιών του ΣΠΚΗ
Οι χώροι παραμονής κοινού
Οι βοηθητικοί χώροι εξυπηρέτησης των λειτουργιών του συγκροτήματος.
Το συνολικό κόστος του ΣΠΚΗ εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 45.599.350,10€ πλέον Φ.Π.Α.
Η υλοποίηση του γίνεται σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση ξεκίνησε με τις ενέργειες προγραμματισμού και σχεδιασμού και την υπογραφή της
βασικής σύμβασης κατασκευής (12/04/2006), και ολοκληρώνεται με την περαίωση της βασικής
εργολαβίας, η οποία συμπληρώθηκε με τα έργα του μεταλλικού στεγάστρου και του υποσταθμού
μέσης τάσης . Ήδη η πρώτη φάση ολοκληρώνεται και σύντομα θα παραδοθεί στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη δημοπράτηση και υλοποίηση των ειδικών εγκαταστάσεων, του
γενικού και ειδικού εξοπλισμού του ΣΠΚΗ καθώς επίσης και τη δημοπράτηση και υλοποίηση των
εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. ‘Ηδη έχει γίνει η πρώτη δημοπράτηση του
έργου και εκδήλωσαν ενδιαφέρον αρκετοί ανάδοχοι . Κατατέθηκε μια προσφορά και για αυτό το
λόγο θα ακολουθηθούν διαδικασίες για επαναδημοπράτηση του έργου. Η χρηματοδότηση της
εξασφαλίζεται από το Δήμο Ηρακλείου με ιδίους πόρους (δάνειο ΕΤΕπ).
3.1 Σκοπός – Στόχοι
Το ΠΣΚΗ υπήρξε στόχος, όραμα και αντικείμενο σχεδιασμών του Δήμου Ηρακλείου επί πολλές δεκαετίες
και κατέστη δυνατή η τελική δρομολόγηση κατασκευής του μετά από συντονισμένες προσπάθειες της
δημοτικής αρχής.
Για το Δήμο Ηρακλείου είναι κορυφαίο έργο και θα αποτελεί την κορωνίδα της πολιτιστικής υποδομής της
πόλης για πολλές δεκαετίες.
Το ΠΣΚΗ αποτελεί μία σημαντική, σύγχρονη υποδομή με την οποία ο Δήμος Ηρακλείου αποσκοπεί στην
τόνωση της προσφοράς και της ζήτησης πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών και σημαντικών
επικοινωνιακών γεγονότων, ταυτόχρονα με την βελτίωση και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
της πόλης του Ηρακλείου.
Το ΠΣΚΗ αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάδειξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου με
τη διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικής ή παγκρήτιας εμβέλειας κάθε είδους (παραστάσεις
κλασσικού και λυρικού θεάτρου, χορός, συναυλίες, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις κ.ά. κοινωνικές
εκδηλώσεις) καθώς επίσης και με τη λειτουργία καλλιτεχνικών και επιμορφωτικών εργαστηρίων.
Το ΠΣΚΗ αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών στον τομέα του Σύγχρονου
15
Πολιτισμού, σε μια περιοχή που παρουσιάζει έλλειψη σε υποδομές και σύγχρονες πολιτιστικές
δραστηριότητες, καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των μητροπολιτικών κέντρων της χώρας
και της ευρύτερης περιοχής επιρροής του ΠΣΚΗ.
Το ΠΣΚΗ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών, στην αναβάθμιση
του ρόλου του δήμου Ηρακλείου και να αποτελέσει ένα σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο για την Κρήτη και
την ανατολική μεσόγειο.
Παράλληλα, με την κατασκευή και λειτουργία του ΠΣΚΗ, την αναβάθμιση της πλατείας της Παναγίας
Φανερωμένης και της λεωφόρου Πλαστήρα αναβαθμίζεται η υποβαθμισμένη συνοικία του “Λάκκου”,
προάγεται η οικονομική και γενικότερη ευημερία της περιοχής, υποστηρίζεται η ανάπτυξη της
Περιφέρειας και η διασύνδεση της με τα Μητροπολιτικά Κέντρα ενώ διασφαλίζεται η τόνωση της
απασχόλησης, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, με την ανάπτυξη και διάθεση του Πολιτιστικού Προϊόντος.
3.2 Δραστηριότητες του ΠΣΚΗ
Οι δραστηριότητες που το ΠΣΚΗ μπορεί να υποστηρίξει ή και να αναπτύξει σύμφωνα με την κτιριοδομική
και Η/Μ υποδομή που διαθέτει είναι οι εξής :
1. Θεατρικές Παραστάσεις ( κάθε είδους, π.χ. κλασικό θέατρο, επιθεώρηση, λυρικό θέατρο κλπ)
2. Μουσικές Παραστάσεις (συναυλίες, κονσέρτα κλπ)
3. Παραστάσεις Χορού (Μπαλέτο, Δημοτικοί χοροί κλπ)
4. Κινηματογραφικές Παραστάσεις
5. Συνέδρια (εμπορικά, επιστημονικά κλπ)
6. Σεμινάρια (επιμορφωτικά, εκπαιδευτικά κλπ)
7. Διαλέξεις
8. Παρουσιάσεις
9. Κοινωνικές Εκδηλώσεις
10. Εκθέσεις
Παράλληλα με τα ανωτέρω το ΠΣΚΗ διαθέτει χώρους όπως :
- Εργαστήρια (φωτογραφίας Εστιατόρια, καφέ, κυλικεία
- Καταστήματα
- Χώροι Στάθμευσης
οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθημερινής λειτουργίας οι
οποίες θα αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τις άλλες δραστηριότητες ή σε συνάρτηση και παράλληλα με
αυτές ( υποστηρικτική λειτουργία).
Οι δραστηριότητες του ΠΣΚΗ μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες οι οποίες
αποτελούν
και τις βασικές ομάδες ¨προϊόντων¨ τα οποία λαμβάνονται υπόψη στις οικονομικές αναλύσεις :
Α. Πολιτιστικά Γεγονότα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξής :
 Θεατρικές Παραστάσεις
 Μουσικές Παραστάσεις
 Παραστάσεις Χορού
 Κινηματογραφικές Παραστάσεις
Β. Εκδηλώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής :
16
 Συνέδρια
 Σεμινάρια
 Διαλέξεις
 Κοινωνικές Εκδηλώσεις
 Εκθέσεις
Γ. Υπηρεσίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής :
 Εργαστήρια
 Εστιατόρια, Καφέ, κυλικεία
 Καταστήματα
 Χώροι στάθμευσης
Χωροταξική Κατανομή
Δυναμικότητα ΠΣΚΗ
ΧΩΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ
Μικρό Θέατρο
Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων
Χώροι Εκδηλώσεων
Κεντρική Αίθουσα Πολλαπλών
Χρήσεων (ΚΑΠΧ)
Αίθουσα συναυλιών
ΕΜΒΑΔΟΝ
Α
Β
Γ
Δ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
Σε άτομα
151
250
230
801
Ε
237
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
Εστιατόρια
Εκθέσεις
Καταστήματα
Φουαγιέ
1.669
Β,Γ
Γ
Β
Ε
1.101
544
280
1.987
1.030
500
1.325
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4.524
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
χωρίς το φουαγιέ
3.199
17
Η μέγιστη δυναμικότητα του ΠΣΚΗ εκτιμάται σε 3.000 άτομα περίπου (ταυτόχρονη λειτουργία όλων των
Χώρων) και είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να εξυπηρετήσει σε μία ημέρα. Για τον
προσδιορισμό της μέγιστης δυναμικότητας του Πολιτιστικού Κέντρου αφαιρείται η δυναμικότητα του
Φουαγιέ δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι βοηθητικός και λειτουργεί υποβοηθητικά της ΚΕΠΧ,
της αίθουσας συναυλιών και των λοιπών αιθουσών. Δεν λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση κατά την οποία
ο χώρος αυτός λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος (στην περίπτωση αυτή αυξάνεται η δυναμικότητα των
εκθεσιακών χώρων αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα με την ΚΕΠΧ και τη αίθουσα
συναυλιών).
Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη η δυναμικότητα των εργαστηρίων και καταστημάτων επειδή οι χώροι
αυτοί προορίζονται για μόνιμες δραστηριότητες. Προφανώς η λειτουργία των χώρων αυτών συμβάλει
στην επισκεψιμότητα του Κέντρου η οποία (συμβολή) έχει αποτυπωθεί στη μέγιστη επισκεψιμότητα.
Τα αποπερατωθέντα τμήματα του έργου ΠΣΚΗ που παραλαμβάνονται έτοιμα για χρήση ή έχει αρχίσει
ήδη η αξιοποίηση τους είναι:
1. Κτίριο Α
2. Κτίριο Β
3. Κτίριο Γ
4. Κτίριο Ε1 στις στάθμες +8,15 + 12,50 που ήδη στεγάζεται η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ
5. 1ο , 2ο , 3ο ,4ο επιπέδων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και οι Η/Μ χώροι τους.
6. Όλοι οι υπαίθριοι χώροι του συγκροτήματος ΠΣΚΗ
Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες στους παραπάνω χώρους έχουν ολοκληρωθεί.
Το σημαντικότερο μέρος των υποδομών του ΠΣΚΗ διαθέτει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που του προσδίδει
την κυρίαρχη πολιτιστική χροιά. Επειδή η Κρήτη είναι ένας περιζήτητος τουριστικός προορισμός Ελλήνων
και Αλλοδαπών τουριστών, η τόνωση της τουριστικής – πολιτιστικής δραστηριότητας του ΠΣΚΗ αποτελεί
ένα ζητούμενο υψηλού ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της βιωσιμότητάς του.
18
4. TΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1
Προϋπολογισμός επενδυτικού προγράμματος
Το επενδυτικό πρόγραμμα που προβλέπεται υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 12.381.870,00 € και αφορά την ολοκλήρωση του Πολιτιστικού και
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης την κατασκευή ειδικού θεατρολογικού και γενικού εξοπλισμού,
την διαμόρφωση των χώρων για το ωδείο του Δήμου Ηρακλείου. Η χρηματοδότηση της εξασφαλίζεται
από το Δήμο Ηρακλείου με ιδίους πόρους (δάνειο ΕΤΕπ). Η εκταμίευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
τα μέσα Ιανουαρίου 2015 από την ΕΤΕπ για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος.
Η Β΄ φάση του έργου ΠΣΚΗ αποτελείται από επιμέρους ενέργειες:
ΥΠΟΕΡΓΟ Α
-πλήρης κατασκευή όλων των υπολειπόμενων οικοδομικών εργασιών της Κ.Α.Π.Χ., της αίθουσας
συναυλιών και των βοηθητικών χώρων.
-πλήρης κατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Κ.Α.Π.Χ. και Α.Σ. και των
βοηθητικών τους χώρων.
-πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών της τεχνικής σκηνής της Κ.Α.Π.Χ.
-πλήρης κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των αυτοματισμών ψηφιακής
λειτουργίας της τεχνικής σκηνής της Κ.Α.Π.Χ.
-πλήρης κατασκευή εγκαταστάσεων θεατρικού φωτισμού της Κ.Α.Π.Χ. και της Αίθουσας Συναυλιών.
-πλήρης κατασκευή οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων της Κ.Α.Π.Χ. και της αίθουσας συναυλιών.
-πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση των καθισμάτων της Κ.Α.Π.Χ.
-πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση των καθισμάτων της Αίθουσας Συναυλιών
-πλήρης κατασκευή συστήματος σήμανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ΠΣΚΗ
-πλήρης κατασκευή σταθερού εξοπλισμού (πάγκοι, ερμάρια, νεροχύτες, συσκευές ενσωματωμένες στους
πάγκους , τοπικό σύστημα επεξεργασίας νερού) και ολοκλήρωση των δικτύων ύδρευσης , αποχέτευσης
και και ηλεκτρικών του μπάρ του φουαγιέ της πλατείας (κτίριο Ε, στάθμη +8,15) και της καφετέριας
καλλιτεχνών –προσωπικού (κτίριο Δ, στάθμη +12,50)
- ΥΠΟΕΡΓΟ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- Διαμόρφωση χώρων για το ωδείο του Δήμου Ηρακλείου στο ΠΣΚΗ.
- Προμήθεια ηλεκτρικών καλωδίων για τις ανάγκες του ΠΣΚΗ
- Τοποθέτηση καλωδίων σε υφιστάμενες και νέες εσχάρες και σύνδεση με τους πίνακες αναχώρησης,
άφιξης και μηχανήματα κλιματισμού στο ΠΣΚΗ
19
ΕΡΓΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1.
Α/Α
1
2
ΥΠΟΕΡΓΟ Α: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πλήρης κατασκευή όλων των υπολειπομένων οικοδομικών
εργασιών της Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων
(Κ.Α.Π.Χ.), της Αίθουσας Συναυλιών (Α.Σ.) και των βοηθητικών
τους χώρων (Φουαγιέ, καμαρίνια, βεστιάρια, κυλικεία-bars,
χώροι τεχνικών κλπ.)
Πλήρης κατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων
(Κ.Α.Π.Χ.), της Αίθουσας Συναυλιών (Α.Σ.) και των βοηθητικών
τους χώρων
3
Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών της Τεχνικής
Σκηνής της Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων (Κ.Α.Π.Χ.)
4
Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
και των αυτοματισμών ψηφιακής λειτουργίας της Τεχνικής
Σκηνής της Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων (Κ.Α.Π.Χ.)
Πλήρης κατασκευή Εγκαταστάσεων Θεατρικού Φωτισμού της
Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων (Κ.Α.Π.Χ.) και της
Αίθουσας Συναυλιών (Α.Σ.)
Πλήρης κατασκευή Οπτικοακουστικών Εγκαταστάσεων της
Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων (Κ.Α.Π.Χ.) και της
Αίθουσας Συναυλιών (Α.Σ.)
5
6
7
Καθίσματα Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων (Κ.Α.Π.Χ.)
8
Καθίσματα Αίθουσας Συναυλιών (Α.Σ.)
9
Πλήρης κατασκευή σταθερού εξοπλισμού (πάγκοι, ερμάρια,
νεροχύτες, συσκευές ενσωματωμένες στους πάγκους, τοπικό
σύστημα επεξεργασίας νερού) και ολοκλήρωση των δικτύων
ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικών του Μπαρ του Φουαγιέ
της Πλατείας (Κτίριο Δ, Στάθμη +0,40), του Μπαρ του Φουαγιέ
του Εξώστη (Κτίριο Ε, Στάθμη +8,15) και της Καφετέριας
Καλλιτεχνών - Προσωπικού (Κτίριο Ε, Στάθμη +12,50)
Σύστημα Σήμανσης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων ΠΣΚΗ
10
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
κατ΄
αποκοπή
τιμή
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Κ.Α.Π.Χ. 300.000
Α.Σ. 170.000
Υπολειπόμενα Οικ. 180.000
= 650.000
650.000,00
400.000,00
2.000.000,00
κατ΄
αποκοπή
τιμή
1
κατ΄
αποκοπή
τιμή
κατ΄
αποκοπή
τιμή
κατ΄
αποκοπή
τιμή
κατ΄
αποκοπή
τιμή
1
Η/Μ Κ.Α.Π.Χ. 30.000
Η/Μ Α.Σ. 10.000
Υπολειπόμενα Η/Μ
360.000
= 400.000
2.000.000
1
1.500.000
1.500.000,00
1
Κ.Α.Π.Χ. 665.000
Α.Σ. 235.000
= 900.000
Κ.Α.Π.Χ. 750.000
Α.Σ. 250.000
= 1.000.000
900.000,00
κατ΄
αποκοπή
τιμή
κατ΄
αποκοπή
τιμή
κατ΄
αποκοπή
τιμή
1
300.000
300.000,00
1
100.000
100.000,00
1
110.000
110.000,00
κατ΄
αποκοπή
τιμή
1
40.000
40.000,00
1
1.000.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
7.000.000,00
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 18%
1.260.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
8.260.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9%
743.400,00
ΣΥΝΟΛΟ
9.003.400,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ~3%
264.892,68
ΣΥΝΟΛΟ
9.268.292,68
Φ.Π.Α. 23%
2.131.707,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
11.400.000,00
20
2.
Α/Α
1
2
3
ΥΠΟΕΡΓΟ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γραφεία, Κτίριο Ε, στάθμη
+12,5 τύπου SΑΤΟ,
τραπέζια, καρέκλες,
ερμάρια, χωρίσματα,
συρταριέρες, βιβλιοθήκες,
καναπές, τραπεζάκι
αναμονής
Γραφεία, Κτίριο Ε, στάθμη
+8,15 τύπου SΑΤΟ,
τραπέζια, καρέκλες,
ερμάρια, χωρίσματα,
συρταριέρες, βιβλιοθήκες,
καναπές, τραπεζάκι
αναμονής
Vips, Κτίριο Ε, στάθμη
+8,15 τύπου SΑΤΟ
καναπές,
περιστρεφόμενες
πολυθρόνες, τραπεζάκια
σαλονιού, πτυσσόμενο
τραπέζι
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
κατ΄ αποκοπή τιμή
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
1
50.000
50.000,00
κατ΄ αποκοπή τιμή
1
30.000
30.000,00
κατ΄ αποκοπή τιμή
1
5.000
5.000,00
4
Καναπέδες και
Τραπεζάκiα Σαλονιού στα
φουαγιέ -0.50 & -8,15 στο
Χώρο Ανάπαυσης
Δερμηνέων
κατ΄ αποκοπή τιμή
1
12.000
12.000,00
5
Σετ Καφενείου στο
Αναψυκτήριο
Καλλιτεχνών, στο
Καφενείο +4.50 στα
φουαγιέ - 0,50 & +8,15,
στο Χώρο Ανάπαυσης
Διερμηνέων
Καρέκλες Μουσικών
Εξοπλισμός καμαρινιών
Ποδόμακτρα
κατ΄ αποκοπή τιμή
1
23.000
23.000,00
κατ΄ αποκοπή τιμή
κατ΄ αποκοπή τιμή
κατ΄ αποκοπή τ
τιμή
κατ΄ αποκοπή τιμή
κατ΄ αποκοπή τιμή
κατ΄ αποκοπή τιμή
κατ΄ αποκοπή τιμή
1
1
1
30.000
15.000
1.500
30.000,00
15.000,00
1.500,00
1
1
1
1
4.000
23.000
12.000
12.000
4.000,00
23.000,00
12.000,00
12.000,00
κατ΄ αποκοπή τιμή
κατ΄ αποκοπή τιμή
κατ΄ αποκοπή τιμή
κατ΄ αποκοπή τιμή
1
1
1
1
12.000
1.500
200.000
4.000
12.000,00
1.500,00
200.000,00
4.000,00
κατ΄ αποκοπή τιμή
1
15.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
15.000,00
450.000,00
103.500,00
553.500,00
6
7
8
9
10
11
12
Καλόγεροι
Κουρτίνες
Στόρια Αλουμινίου
Συστήματα Κρεμαστρών
βεστιαρίων
13
14
15
16
Clark
Αμαξίδια για μεταφορές
4 Πιάνα
Αναλόγια και βάθρα
ομιλητών
Αναλόγια Μουσικών
17
21
3. Διαμόρφωση χώρων για το ωδείο του Δήμου Ηρακλείου στο ΠΣΚΗ
Προϋπολογισμός μελέτης
Α/α
Περιγραφή εργασίας
Κωδικοί
αναθεώρησης
Α.τ.
Μονάδα
μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή
μονάδος
Δαπάνη
(€)
Μερική
2.000,00
2.000,00
Ολική
Κατηγορια 1: οικοδομικα
Ομαδα 1.1. Καθαιρεσεις
1
Αποξήλωση τεσσάρων θυρών των βοηθητικών χώρων
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και επανατοποθέτηση
των ίδιων σε στάθμη 20cm παραπάνω από την υφιστάμενη
θέση τους καθώς και παντός είδους προσεκτική
εκτοποθέτηση η/μ εγκαταστάσεων (που δεν προβλέπεται στα
αντίστοιχα επιμέρους άρθρα) απόρριψη των άχρηστων
υλικών και μεταφορά των χρήσιμων σε χώρους του πσκη
σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.
Οικ-2275
1
Κ.α
1
2.000,00
Ομαδα 1.2. Ξυλινα δαπεδα
1
Δάπεδο ραμποτέ δρύινο πάχους 22mm πλάτους από 9-12cm
και μήκους 90-120cm με τους αρμούς όπως φαίνεται στα
σχέδια της αρχ/κής μελέτης, με τον σκελετό από καδρόνια
διαστάσεων 6χ14,5mm που τοποθετούνται σε
αντικραδασμική λωρίδα regufoam πάχους 1,20mm πλάτους
40mm ανά 47-51mm.
Τα ίδια καδρόνια τοποθετούνται σ' όλη την περίμετρο του
κάθε δωματίου. Πάνω από τα καδρόνια καρφώνεται κόντρα
πλακέ θαλάσσης 22mm
Οικ 5323
2
M2
236
100,00
23.600,00
2
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm,
από ξυλεία τύπου δρυός
Οικ 5353
3
Μμ
125
7,30
912,50
3
Καπάκια ξύλινα για την επένδυση των fan coil units σύμφωνα
με την αρχιτεκτονική μελέτη.
Οικ 5472.1
4
Τεμ
14
250,00
3.500,00
28.012,50
Ομαδα1.3 πορτες - παραθυρα - υαλοστασια απο ξυλεια
1
Ηχομονωτικές ξύλινες θύρες ειδικής κατασκευής μονόφυλλες
συνολικού πάχους 6,5cm και περιθώρια 2χ6cm με σκελετό
από πριστή ξυλεία σουηδική διαστάσεων 6χ7 με αμφίπλευρη
επένδυση από mdf 14 και 12mm και γέμισμα του κενού με
πλάκες πετροβάμβακα πάχους 4cm βάρους 30-40kgr/m3, με
δείκτη ηχομόνωσης rw 35db σε κουφώματα διαστάσεων
0,90χ2,15 με κάσσα ξύλινη διαστάσεων 6χ15cm.
Οικ 5464.1
5
Τεμ
9
1.300,00
11.700,00
11.700,00
Ομαδα1.4 σιδηρουργικα διαφορα
1
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς έως 160 mm
Οικ 6104
6
Kg
2400
2,70
6.480,00
2
Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
Οικ 6118
7
Kg
1080
2,80
3.024,00
9.504,00
Ομαδα 1.5 κατασκευες απο αλουμινιο
1
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους
έως 12 kg/m2
Οικ 6501
8
M2
44
145,00
6.380,00
2
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο, ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη
Οικ 6502
9
M2
59
165,00
9.735,00
3
Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα
αλουμινίου 2mm.
Oik 6542
10
Kg
50
9,00
450,00
22
4
Σοβατεπί από προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 63/6,5mm
Oik 6542
11
Μμ
21
7,50
157,50
5
Ράγες κουρτινών 71μ περίπου, χαλύβδινες τύπου νικο με τα
κατάλληλα εξαρτήματα στήριξης τοποθέτησης σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή, τα ροδάκια κίνησης των
κουρτινών (285τεμ)και τα κατάλληλα stops στα άκρα των
ραγών.
Οικ 6530
12
Κ.α
1
2.200,00
2.200,00
18.922,50
Ομαδα1.6 υαλουργικα
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 48 mm laminated,
(κρύσταλλο 10mm, κενό 26mm, κρύσταλλο 12mm)
1
Οικ 7609.2
13
M2
86
120,00
10.320,00
10.320,00
Ομαδα 1.7 χρωματισμοι
1
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής
βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
2
Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων
3
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Οικ 7786.1
14
M2
282
12,40
3.496,80
Οικ 7768
15
M2
236
7,30
1.722,80
Οικ 7785.1
16
M2
60
9,00
540,00
5.759,60
Ομαδα 1.8 διακοσμησεις - ειδικες καλυψεις
1
Ινογυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Οικ 7809
17
M2
630
16,80
10.584,00
2
Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01
έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοίμων φύλλων
εμβαδού μικροτέρου από 0,72 m2
Οικ 7809
18
M2
70
1,10
77,00
10.661,00
ομαδα 1.9 μονωσεις υγρασιας - ηχου - θερμοτητος
1
Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές
ακρυλικό υλικό
Οικ 7936
19
Μ.μ
400
8,40
3.360,00
2
Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm
Οικ 7940
20
M2
230
13,50
3.105,00
3
Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 30mm
Οικ 7940
21
M2
85
8,10
688,50
Οικ 7934
22
M2
36
125,00
4.500,00
Οικ 7934
23
M2
75
4,55
341,25
Αντικραδασμικό υλικό τύπου regufoam 300 plus (σε λωρίδες)
πάχους 12mm και πλάτους σύμφωνα με την αρχιτεκτονική
μελέτη
Φύλλο αφρώδους πολυαιθυλενίου τύπου(εthafoam πάχους
5mm)
4
5
6
Ελαστικά περεμβύσματα(ροδέλες) για την στήριξη του
μεταλλικού σκελετού με τα δομικά στοιχεία, σύμφωνα με την
αρχιτεκτονική μελέτη
Οικ 7934
24
Τεμ
500
2,50
1.250,00
7
Προμήθεια και τοποθέτηση ηχομονωτικών βισκοελαστικών
φύλλων 5mm σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη
Οικ 7934
25
M2
5
30,00
150,00
13.394,75
110.274,35
Συνολο κατηγοριας 1 (οικοδομικα).
Κατηγορια 2: ηλεκτρομηχανολογικα
Ομαδα 2.1. Εγκατασταση πυροπροστασιας
1
2
Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης, φορητός, 6kg, κατά εν-3
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, 6kg, κατά
εν-3
Ηλμ19
Ημ5
Τεμ
2
37,48
74,96
Ηλμ19
Ημ6
Τεμ
1
69,38
69,38
3
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, iso-medium βαρύς
(πράσινη ετικέττα), διαμέτρου ø2"
Ηλμ5
Ημ1
M
7
33,17
232,19
4
Εκτοποθέτηση υφιστάμενης πυροσβεστικής φωλιάς και
επανατοποθέτησή της σε νέα θέση, επάνω σε ειδική
επιδαπέδια μεταλλική βάση, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική
μελέτη
Ηλμ20
Ημ7
Τεμ
1
359,60
359,60
23
5
Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας τύπου olympia elecronics
gr380, μη συνεχούς φωτισμού, τύπου οροφής, με προέκταση
τύπου olympia elecronics a100 μήκους 40cm, με αυτοκόλλητη
ένδειξη
Ηλμ59
Ημ8
Τεμ
15
82,78
1.241,70
6
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, μεταλλικός από γαλβανισμένο
χάλυβα, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σχηματισμού
ηλεκτρολογικής σωλήνωσης, διαμέτρου ø20mm
Ηλμ42
Ημ31
M
35
15,51
542,85
Ηλμ41
Ημ33
Τεμ
14
6,81
95,34
Ηλμ42
Ημ35
Τεμ
16
29,48
471,68
Ηλμ46
Ηλμ46
Ηλμ48
Ημ40
Ημ42
Ημ61
M
M
M
160
44
70
4,11
5,99
7,23
657,60
263,56
506,10
7
8
9
10
11
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, επίτοιχου
τύπου, στεγανό ip55, τετράγωνο διαστάσεων έως
100x100x50mm
Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών,
αλουμινίου, επίτοιχου τύπου, τετράγωνο διαστάσεων έως
100x100x50mm
Καλώδιο τύπου a05vv-u,r [νυm], διατομής 2x1,5mm²
Καλώδιο τύπου a05vv-u,r [νυm], διατομής 4x1,5mm²
Καλώδιο τύπου liycy, διατομής 4x1,5mm²
12
Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών τύπου detectomat 32460
dcc8 plus, με monitoring module, κατά ελοτ εν 54
Ηλμ62
Ημ9
Τεμ
1
351,22
351,22
13
14
Ανιχνευτής καπνού, κατά ελοτ εν 54
Ηλεκτρικός αγγελτήρας, κατά ελοτ εν 54
Ηλμ62
Ηλμ62
Ημ10
Ημ11
Τεμ
Τεμ
15
2
55,21
19,46
828,15
38,92
15
Ακουστικός και φωτεινός επαναλήπτης συναγερμού, κατά
ελοτ εν 54
Ηλμ62
Ημ12
Τεμ
1
37,61
37,61
5.770,86
Ομάδα 2.2. Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού
1
Εκτοποθέτηση υφιστάμενης τοπικής κλιματιστικής μονάδα
ανεμιστήρα στοιχείου (fcu), δαπέδου χωρίς περίβλημα και
μεταφορά της σε αποθήκη του πσκη
Ηλμ32
Ημ13
Τεμ
12
53,94
647,28
2
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (fcu),
δαπέδου χωρίς περίβλημα, τύπου trane fc fvk 04, με το
controller τύπου trane zn-523, τις δικλείδες απομόνωσης και
την αναλογική δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα
Ηλμ32
Ημ14
Τεμ
8
452,88
3.623,04
3
Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (fcu),
δαπέδου χωρίς περίβλημα, τύπου trane fc fvk 08, με το
controller τύπου trane zn-523, τις δικλείδες απομόνωσης και
την αναλογική δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα
Ηλμ32
Ημ15
Τεμ
6
510,38
3.062,28
4
Εύκαμπτος χαλκοσωλήνας με ειδική επικάλυψη, τύπου
χαλκορ cusmart, διαμέτρου ø26x3mm, με ειδική
εργοστασιακή εξωτερική θερμομόνωση από pex
Ηλμ7
Ημ2
M
20
11,74
234,80
5
6
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από pp, διαμέτρου ø32mm
Θερμική μόνωση, πάχους 6mm, σωλήνων διαμέτρου ø32mm
Ηλμ8
Ηλμ40
Ημ3
Ημ4
M
M
10
10
13,10
7,81
131,00
78,10
7
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ορθογωνικής ή
κυκλικής διατομής
Ηλμ34
Ημ17
Kg
30
8,60
258,00
8
Κυκλικός αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
0,6mm, διαμέτρου ø150mm
Ηλμ34
Ημ18
M
4
17,46
69,84
9
Κυκλικός αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
0,6mm, διαμέτρου ø200mm
Ηλμ34
Ημ19
M
2
22,51
45,02
10
Κυκλικός μονωμένος αεραγωγός διπλών τοιχωμάτων, από
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm, εσωτερικής
διαμέτρου ø200mm
Ηλμ34
Ημ20
M
30
88,93
2.667,90
11
Κυκλικός μονωμένος αεραγωγός διπλών τοιχωμάτων, από
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm, εσωτερικής
διαμέτρου ø300mm
Ηλμ34
Ημ21
M
21
125,41
2.633,61
12
Κυκλικός μονωμένος αεραγωγός διπλών τοιχωμάτων, από
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm, εσωτερικής
διαμέτρου ø350mm
Ηλμ34
Ημ22
M
12
157,71
1.892,52
13
Ειδικό εξάρτημα διέλευσης υαλοστασίων, μήκους 1m, από
εξωτερικό αεραγωγό από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
2mm, εσωτερικό διάτρητο αεραγωγό από γαλβανισμένη
λαμαρίνα και μόνωση πετροβάμβακα πάχους 30mm
Ηλμ34
Ημ23
Τεμ
10
249,47
2.494,70
Ηλμ35
Ημ24
M
110
14,16
1.557,60
Ηλμ36
Ημ25
Τεμ
28
71,50
2.002,00
14
15
Εύκαμπτος μονωμένος ηχοαπορροφητικός αεραγωγός διπλών
τοιχωμάτων, αλουμινίου, διαμέτρου ø100mm
Βαλβίδα σταθερής παροχής αέρα, τύπου aldes, διαμέτρου
ø100mm
24
16
Στόμιο απαγωγής, γραμμικό, ορθογωνικής διατομής, με
σταθερά πτερύγια βήματος 12mm, τύπου αερογραμμη ε12,
διαστάσεων 300x300mm
Ηλμ36
Ημ26
Τεμ
2
46,76
93,52
17
Στόμιο απαγωγής, ορθογωνικής διατομής με καμπύλο πλαίσιο
κατάλληλο για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό διαμέτρου
ø200mm, με σταθερά πτερύγια, τύπου αερογραμμη τεπ-sr,
διαστάσεων 500x100mm
Ηλμ36
Ημ27
Τεμ
12
72,90
874,80
Ηλμ36
Ημ28
Τεμ
1
51,58
51,58
Ηλμ41
Ημ29
M
120
6,86
823,20
18
19
Στόμιο προσαγωγής, ορθογωνικής διατομής, με δύο σειρές
κινητά πτερύγια κατεύθυνσης του αέρα και διάφραγμα
ρύθμισης της παροχής, τύπου αερογραμμή τ2π-d,
διαστάσεων 300x125mm
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από pvc, βαρέος
τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου ø25mm
20
Καλώδιο utp cat.6, διαμέτρου 4x2x0,5mm
Ηλμ48
Ημ57
M
80
5,01
400,80
21
Καλώδιο τύπου j-y(st)y, διαμέτρου 2x2x0,8mm
Ηλμ48
Ημ59
M
40
4,20
168,00
22
Επίτοιχο χειριστήριο fcu, τύπου trane zsm-10
Ηλμ62
Ημ16
Τεμ
13
61,81
803,53
24.613,12
Ομάδα 2.3. Ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων
1
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από pvc, βαρέος
τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου ø25mm
Ηλμ41
Ημ29
M
160
6,86
1.097,60
2
Εκτοποθέτηση υφιστάμενης χαλύβδινης γαλβανισμένης
σωλήνωσης ηλεκτρικών γραμμών, διαμέτρου ø20mm, και
επανατοποθέτησή της σε νέα θέση
Ηλμ42
Ημ30
M
65
10,79
701,35
3
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, χαλύβδινος γαλβανισμένος,
με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σχηματισμού
ηλεκτρολογικής σωλήνωσης, διαμέτρου ø20mm
Ηλμ42
Ημ31
M
15
15,51
232,65
4
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, χωνευτού
τύπου, στρογγυλό διαμέτρου ø70mm ή τετράγωνο
διαστάσεων 80x80mm
Ηλμ41
Ημ32
Τεμ
35
4,83
169,05
5
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, επίτοιχου
τύπου, στεγανό ip55, τετράγωνο διαστάσεων έως
100x100x50mm
Ηλμ41
Ημ33
Τεμ
35
6,81
238,35
6
Εκτοποθέτηση υφιστάμενου μεταλλικού κουτιού
διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, αλουμινίου, επίτοιχου
τύπου, τετράγωνου, διαστάσεων έως 100x100x50mm, και
επανατοποθέτησή του σε νέα θέση
Ηλμ42
Ημ34
Τεμ
31
21,58
668,98
Ηλμ42
Ημ35
Τεμ
43
29,48
1.267,64
Ηλμ42
Ημ36
Τεμ
3
65,29
195,87
7
8
Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών,
αλουμινίου, επίτοιχου τύπου, τετράγωνο διαστάσεων έως
100x100x50mm
Κεφαλή δαπέδου λήψεων ενδοδαπέδιας διανομής, με
μεταλλικό κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα, 4 θέσεων
9
Επιδαπέδια κεφαλή λήψεων ενδοδαπέδιας διανομής, με
μεταλλικό κέλυφος, 2 θέσεων
Ηλμ42
Ημ37
Τεμ
5
63,35
316,75
10
Επιδαπέδια κεφαλή λήψεων ενδοδαπέδιας διανομής, με
μεταλλικό κέλυφος, 4 θέσεων
Ηλμ42
Ημ38
Τεμ
2
95,99
191,98
11
Πλαστικό κανάλι καλωδίων τύπου legrand dlp, διαστάσεων
105x50mm
Ηλμ41
Ημ39
M
4
27,01
108,04
12
13
14
Καλώδιο τύπου a05vv-u,r [νυm], διατομής 2x1,5mm²
Καλώδιο τύπου a05vv-u,r [νυm], διατομής 3x1,5mm²
Καλώδιο τύπου a05vv-u,r [νυm], διατομής 3x2,5mm²
Ηλμ46
Ηλμ46
Ηλμ46
Ημ40
Ημ41
Ημ43
M
M
M
10
330
180
4,11
5,08
5,46
41,10
1.676,40
982,80
15
Διακόπτης με πλήκτρο, επίτοιχος, απλός, ενδεικτικού τύπου
legrand oteo
Ηλμ49
Ημ44
Τεμ
4
8,89
35,56
16
Διακόπτης με πλήκτρο, επίτοιχος, διπλός, ενδεικτικού τύπου
legrand oteo
Ηλμ49
Ημ45
Τεμ
12
17,17
206,04
17
Ρευματοδότης σούκο, επίτοιχος, ενδεικτικού τύπου legrand
oteo, 16α, 230v
Ηλμ49
Ημ46
Τεμ
37
14,84
549,08
18
Ρευματοδότης ups σούκο, επίτοιχος, ενδεικτικού τύπου
legrand oteo, 16α, 230v
Ηλμ49
Ημ47
Τεμ
15
16,49
247,35
19
Ρευματοδότης σούκο, πλαστικού καναλιού, ενδεικτικού
τύπου legrand mosaic, 16α, 230v
Ηλμ49
Ημ48
Τεμ
5
15,30
76,50
20
Ρευματοδότης ups σούκο, πλαστικού καναλιού, ενδεικτικού
τύπου legrand mosaic, 16α, 230v
Ηλμ49
Ημ49
Τεμ
1
19,28
19,28
21
Ρευματοδότης σούκο, κεφαλής δαπέδου, ενδεικτικού τύπου
legrand mosaic, 16α, 230v
Ηλμ49
Ημ50
Τεμ
7
10,33
72,31
25
22
23
24
25
26
27
Ρευματοδότης ups σούκο, κεφαλής δαπέδου, ενδεικτικού
τύπου legrand mosaic, 16α, 230v
Εκτοποθέτηση υφιστάμενου κρεμαστού φωτιστικού σώματος,
με κέλυφος από αλουμίνιο, με ειδική αντιθαμβωτική
μεταλλική οθόνη διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά
όργανα έναυσης, τύπου bright notus 2 cross, με δύο
λαμπτήρες φθορισμού t5 2x28w/2x2600lm/3000°κ, και
επανατοποθέτησή του σε νέα θέση
Φωτιστικό σώμα κρεμαστό, με κέλυφος από αλουμίνιο, με
ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής
παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, τύπου
bright notus 2 cross, με δύο λαμπτήρες φθορισμού t5
2x28w/2x2600lm/3000°κ
Φωτιστικό σώμα κρεμαστό, με κέλυφος από αλουμίνιο, με
ειδική αντιθαμβωτική μεταλλική οθόνη διπλής
παραβολικότητας, με ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, τύπου
bright notus 1 cross, με ένα λαμπτήρα φθορισμού t5
1x28w/1x2600lm/3000°κ
Φωτιστικό σώμα οροφής, ip65, ορθογωνικού σχήματος,
μήκους l=600mm, από polycarbonate, με ηλεκτρονικά όργανα
έναυσης, με ένα λαμπτήρα φθορισμού t5
1x24w/1x1750lm/3000°κ
Inverter ισχύος 3kw, φυγοκεντρικού ανεμιστήρα
υφιστάμενης κκμ α2, με το ανάλογο επίτοιχο στεγανό
μεταλλικό κουτί για την τοποθέτησή του και την ανάλογη
μετατροπή της υφιστάμενης καλωδίωσης
Ηλμ49
Ημ51
Τεμ
5
11,98
59,90
Ηλμ59
Ημ52
Τεμ
28
32,36
906,08
Ηλμ59
Ημ53
Τεμ
12
208,77
2.505,24
Ηλμ59
Ημ54
Τεμ
15
154,18
2.312,70
Ηλμ59
Ημ55
Τεμ
2
58,78
117,56
Ηλμ53
Ημ56
Τεμ
2
920,94
1.841,88
16.838,04
Ομαδα 2.4. Ηλεκτρικη εγκατασταση ασθενων ρευματων
1
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από pvc, βαρέος
τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου ø25mm
Ηλμ41
Ημ29
M
170
6,86
1.166,20
2
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, μεταλλικός από γαλβανισμένο
χάλυβα, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σχηματισμού
ηλεκτρολογικής σωλήνωσης, διαμέτρου ø20mm
Ηλμ42
Ημ31
M
15
15,51
232,65
3
Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, χωνευτού
τύπου, στρογγυλό διαμέτρου ø70mm ή τετράγωνο
διαστάσεων 80x80mm
Ηλμ41
Ημ32
Τεμ
43
4,83
207,69
Καλώδιο utp cat.6, διαμέτρου 4x2x0,5mm
Patch cord cat.6, μήκους 2m
Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών, 75ω,
dh300
Καλώδιο συναγερμού, τύπου 8af50, διατομής
6x0,22mm²+2x0,50mm²
Ηλμ48
Ηλμ48
Ημ57
Ημ58
M
Τεμ
105
3
5,01
7,79
526,05
23,37
Ηλμ48
Ημ60
M
35
4,70
164,50
Ηλμ48
Ημ62
M
170
6,06
1.030,20
Καλώδιο τύπου liycy, διατομής 4x1,5mm²
Καλώδιο μεγαφώνων, διατομής 2x2,5mm²
Ηλμ48
Ηλμ48
Ημ61
Ημ63
M
M
30
40
7,23
5,68
216,90
227,20
10
Πολυκαλώδιο μεταφοράς ασθενών σημάτων ήχου mic/line,
διατομής 2x2x0,22mm²
Ηλμ48
Ημ64
M
15
11,84
177,60
11
Πρίζα rj45 cat. 6 utp, επίτοιχη, μονή, ενδεικτικού τύπου
legrand oteo
Ηλμ62
Ημ65
Τεμ
1
17,02
17,02
12
Πρίζα rj45 cat. 6 utp, επίτοιχη, διπλή, ενδεικτικού τύπου
legrand oteo
Ηλμ62
Ημ66
Τεμ
10
23,06
230,60
13
Πρίζα rj45 cat. 6 utp, πλαστικού καναλιού, μονή, ενδεικτικού
τύπου legrand mosaic
Ηλμ62
Ημ67
Τεμ
2
19,74
39,48
14
Πρίζα rj45 cat. 6 utp, πλαστικού καναλιού, διπλή, ενδεικτικού
τύπου legrand mosaic
Ηλμ62
Ημ68
Τεμ
2
28,95
57,90
15
Πρίζα rj45 cat. 6 utp, κεφαλής δαπέδου, διπλή, ενδεικτικού
τύπου legrand mosaic
Ηλμ62
Ημ69
Τεμ
2
22,34
44,68
16
Πρίζα tv-rd-sat, επίτοιχη, τερματική, ενδεικτικού τύπου
legrand oteo
Ηλμ62
Ημ70
Τεμ
1
21,22
21,22
17
Access point (ap) τεχνολογίας power over ethernet (poe) με το
αντίστοιχο poe injector
Ηλμ62
Ημ71
Τεμ
728,41
0,00
18
19
Switch 1/4
Διακλαδωτήρας tv 1/2
Ηλμ62
Ηλμ62
Ημ72
Ημ73
Τεμ
Τεμ
4
1
32,13
9,36
128,52
9,36
20
Τοπικός πίνακας συναγερμού τύπου ge security ats 1210, με
monitoring module τύπου ge security ats 1211
Ηλμ62
Ημ74
Τεμ
1
318,67
318,67
21
Εκτοποθέτηση πληκτρολογίου και επανατοποθέτησή του σε
νέα θέση
Ηλμ62
Ημ75
Τεμ
1
53,94
53,94
4
5
6
7
8
9
26
22
Εκτοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης υπέρυθρων ακτίνων και
επανατοποθέτησή του σε νέα θέση
Ηλμ62
Ημ76
Τεμ
3
8,76
26,28
23
Ανιχνευτής κίνησης υπέρυθρων ακτίνων τύπου ge security ev105
Ηλμ62
Ημ77
Τεμ
12
82,84
994,08
24
Εκτοποθέτηση εσωτερικής σειρήνας και επανατοποθέτησή
της σε νέα θέση
Ηλμ62
Ημ78
Τεμ
1
8,76
8,76
25
26
Επίτοιχο μεταλλικό κουτί λήψεων xlr, 2 θέσεων
Επίτοιχο μεταλλικό κουτί λήψεων speacon, 4 θέσεων
Ηλμ62
Ηλμ62
Ημ79
Ημ80
Τεμ
Τεμ
2
1
49,84
55,34
99,68
55,34
6.077,89
Συνολο κατηγοριας 2 (ηλεκτρομηχανολογικα).
53.299,91
Αθροισμα κατηγοριων 1,2
163.574,26
Σύνολο
163.574,26
Γε & εο 18%
29.443,37
΄Αθροισμα 1
193.017,63
Απρόβλεπτα 15%
28.952,64
΄Αθροισμα 2
221.970,27
Αναθεώρηση ~3%
7.298,02
΄Αθροισμα 3
229.268,29
Φ.π.α 23%
52.731,71
Γενικό σύνολο
282.000,00
4. Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για το ΠΣΚΗ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.997,50 πλέον ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
E1W-S (ΝΥΥ) 1Χ120mm
2
2
E1W-S (ΝΥΥ) 3Χ50mm + 25 mm
E1W-S (ΝΥΥ) 1Χ50mm
2
E1W (ΝΥΥ) 5X6mm
2
E1W (ΝΥΥ) 5X10mm
6.760,00
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ
€
8,00
350,00
12,00
4.200,00
175,00
50,00
170,00
4,10
3,00
5,00
717,50
150,00
850,00
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΜ
2
2
ΣΥΝΟΛΟ:
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
54.080,00
59.997,50
27
ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
ΕΡΓΑΣΙΑ
Τοποθέτηση καλωδίων σε υφιστάμενες
και νέες εσχάρες και σύνδεση τους με
τους πίνακες αναχώρησης, άφιξης και
μηχανήματα κλιματισμού στο ΠΣΚΗ
Αρθρο
ΑΤΗΕ Ν
8766.3.1
Κωδ.
Αναθ/σης
ΗΛΜ 46
ΜΜ
Ποσότητα
κ.α
1
Τιμή
Δαπάνη
43.478,26
43.478,26
ΓΕ & ΟΕ 18%
Άθροισμα1
7.826,09
51.304,35
Απρόβλεπτα
15%
7.695,65
Άθροισμα2
59.000,00
Φ.Π.Α 23%
13.570,00
ΣΥΝΟΛΟ
72.570,00
28
ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
1
ΥΠΟΕΡΓΟ Α: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
11.400.000,00
2
ΥΠΟΕΡΓΟ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
553.500,00
3
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Η ΣΤΟ ΠΣΚΗ
282.000,00
4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟ ΠΣΚΗ
73.796,93
5
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΣΚΗ
72.570,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
12.381.866,93
Το συνολικό ποσό της αιτούμενης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι : 12.381.870,00 € .
4.2
Προϋπολογισμός ετών 2013- 2018
Απολογιστικό 2013
Έσοδα καταστημάτων
Έσοδα σταθμών αυτοκινήτων
Εκμετάλλευση ΠΣΚΗ
Μισθώματα κλπ παρεπόμενα έσοδα
Σύνολο (α)
2014
1.265.168,63 1.290.472,00 €
237.915,54
250.000,00 €
5.422,07
-
€
367,29
-
€
1.508.873,53 €
2015
2016
2017
2018
1.316.281,44 €
1.342.607,07 €
1.369.459,21 €
1.396.848,40 €
250.000,00 €
250.000,00 €
250.000,00 €
250.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
-
€
-
€
-
€
-
€
1.540.472,00 €
1.616.281,44 €
1.642.607,07 €
1.669.459,21 €
1.696.848,40 €
Κόστος αναλώσεων αποθεμάτων
406.044,99
414.165,89 €
422.449,21 €
430.898,19 €
439.516,16 €
448.306,48 €
Αμοιβές προσωπικού
177.039,25
180.580,03 €
184.191,63 €
187.875,46 €
191.632,97 €
195.465,63 €
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
112.951,88
110.000,00 €
110.000,00 €
110.000,00 €
110.000,00 €
110.000,00 €
Παροχές τρίτων
105.543,66
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
8.874,58
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
496.432,58
500.000,00 €
500.000,00 €
500.000,00 €
500.000,00 €
500.000,00 €
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Ενοίκια
Αποσβέσεις (μείον επιχορηγούμενο κόστος)
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Σύνολο (β)
Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης (α-β)
4,00
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
120.000,00
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
22.093,33
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
0,00
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
1.448.984,26 €
1.467.745,92 €
1.479.640,84 €
1.491.773,65 €
1.504.149,13 €
1.516.772,11 €
59.889,27 €
72.726,08 €
136.640,60 €
150.833,42 €
165.310,08 €
180.076,29 €
29
4.3
Βασικές αρχές καταρτισθέντα προϋπολογισμού
Οι προϋπολογισμοί που αναφέρονται την 5ετία 2013 έως 2018 βασίζονται στις εξής σημαντικές
παραδοχές :
 Για τον προϋπολογισμό των εσόδων έχουν συνεκτιμηθεί τα μακροοικονομικά δεδομένα του
κλάδου. Αύξηση των εσόδων εκτιμάται από τη χρήση 2015 και εφεξής κυρίως λόγω έναρξης
παραγωγικής εκμετάλλευσης του ΠΣΚΗ
 Ως κρίσιμοι παράμετροι (key performance indicators) για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών
έχουν αξιολογηθεί : (α) η δυνατότητα εκμετάλλευσης των χώρων του ΠΣΚΗ και (β) το δανειακό
κόστος.
 Ως κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιωδώς την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών
έχουν αξιολογηθεί: (α) ο κίνδυνος μη ολοκλήρωσης του έργου ΠΣΚΗ (β) ο μακροοικονομικός
κίνδυνος (παρατεταμένη ύφεση, επιδείνωση των όρων πώλησης, όξυνση του ανταγωνισμού) (γ) ο
κίνδυνος ρευστότητας.
4.4
Παραδοχές Εξέλιξης των Οικονομικών Μεγεθών
Οι βασικές παραδοχές για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της προσεχούς 5ετίας 2013– 2018 είναι
οι εξής :
 Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σταθμών αυτοκινήτων περιορίζονται σημαντικά στη χρήση
2013 λόγω εκκρεμοτήτων στην αδειοδότηση τους. Από τη χρήση 2015 εκτιμάται ανάκαμψη των
εσόδων αυτών.
 Τα έσοδα καταστημάτων μετά από κάμψη στη χρήση 2013, διατηρούν στα επόμενα έτη μικρή
αυξητική τάση.
 Η αύξηση των μισθωμάτων κλπ εσόδων από τη χρήση 2015 οφείλεται στην έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας του ΠΣΚΗ.
 Η μισθοδοσία μειώνεται σημαντικά από τη χρήση 2013 λόγω μαζικών αποχωρήσεων, την
εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και την ένταξη στην ενιαία αρχή πληρωμών τον Μάρτιο του
2014..
 Τα λειτουργικά έξοδα στο 2013 και 2014 ακολουθούν την πτώση της δραστηριότητας και
περιορίζονται ανάλογα.
 Οι τόκοι δανείων καταλογίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως μετά την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας του ΠΣΚΗ.
30
5. Συνοπτική παρουσίαση του ολοκληρωμένου ΠΣΚΗ
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών του
ΠΣΚΗ. Παρουσιάζονται η κτιριοδομική υποδομή (κτίρια, χώροι, περιβάλλον χώρος), οι Η/Μ
εγκαταστάσεις, ο ειδικός εξοπλισμός καθώς και οι χώροι στάθμευσης. Για τα στοιχεία αυτά δίδονται οι
απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας των δυνατοτήτων
(λειτουργικών και επιχειρησιακών) του ΣΠΚΗ.
Θέση του ΠΣΚΗ
Το Π.Σ.Κ.Η. χωροθετείται στα Ο.Τ. 298/ 310, περιβαλλόμενο από τις οδούς Ν. Πλαστήρα (Ν), Ρωμανού (Δ),
και Σπιναλόγκας (Β).
Το περίπου τριγωνικό σχήμα του γηπέδου και η πολεοδομικά στρατηγική θέση του (μεταίχμιο μεταξύ
πυκνού ακανόνιστου ιστού παλιάς πόλης -μικρές κλίμακες- και της ενιαίας -μεγάλης κλίμακας-αγκαλιάς
του Ενετικού Τείχους), είναι οι δύο καταλυτικοί παράγοντες που υπαγορεύουν τις βασικές αρχές
χωροθέτησης και αρχιτεκτονικής οργάνωσης του συγκροτήματος.Η κυριότητα του ακινήτου ανήκει στο
Δήμο Ηρακλείου. Το οικόπεδο έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από το Δήμο Ηρακλείου στη ΔΕΠΤΑΗ για την
ανέγερση του Σταθμού Αυτοκινήτων και του ΠΣΚΗ, σύμφωνα με τις αποφάσεις υπ’ αρ. 376/91, 442/91,
409/92, 541/92 και 287/2003 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
Το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου ανέρχεται σε 23.175 m2. Επ΄ αυτού οικοδομούνται 15.000,00 m2
(κτίρια Α, Β, Γ, Δ και Ε). Το Parking έχει κατασκευαστεί στα υπόγεια των κτιρίων Α, Β και μερικώς στο
κτίριο Γ σε τέσσερα επίπεδα.
Το οικόπεδο ευρίσκεται στη θέση ¨ ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΠΕΤΕΝΙ¨ στην πλευρά της παλαιάς πόλης του
Ηρακλείου. Η πρόσβαση στο οικόπεδο γίνεται μέσω της Λεωφόρου Ν. Πλαστήρα και των οδών
Σπιναλόγκας και Ρωμανού. Η είσοδος στον σταθμό αυτοκινήτων γίνεται από την οδό Σπιναλόγκας.
Κτιριοδομική Υποδομή
Βασικό στοιχείο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του ΠΣΚΗ αποτελεί η αμβλεία γωνία του οικοπέδου με
τα σκέλη της διατεταγμένα παραλλήλως προς τις οδούς Σπιναλόγκας/ Ρωμανού, και υλοποιημένα από
δύο επιμήκεις 4/όροφες κτιριακές πτέρυγες, πλάτους 10,00μ. Αυτές συνιστούν τα λεγόμενα κτίρια Γ και Ε
αντιστοίχως, και ορίζουν -στο εσωτερικό της γωνίας- ένα μεγάλο δημόσιο χώρο, ανοιχτό προς Ν (Ενετικό
Τείχος) και φραγμένο προς Β και Δ (Σπιναλόγκας/ Ρωμανού).
Στο μεγάλο αυτό μεσημβρινό χώρο-αγκαλιά οργανώνονται δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη συνίσταται
στον κυρίως ακάλυπτο χώρο, την πλατεία του συγκροτήματος. Η δεύτερη, ανατολικά της πρώτης,
αποτελεί το ονομαζόμενο κτίριο Β, συγκροτημένο με βαθμιαία αυξανόμενο ύψος από ένα μέχρι τρεις
ορόφους -κατά τη διεύθυνση Ν/Β- και συνεργαζόμενο με την πλατεία, μέσω των κλιμακωτά
ανεπτυγμένων και εκτεταμένων δωμάτων του.
Το κτίριο Β (καθώς και μικρό ανατολικό τμήμα της πλατείας) στεγάζεται χαλαρά από υπερκείμενη
μεταλλική κεκλιμένη κατασκευή, η κύρια αποστολή της οποίας είναι η προσφορά σκίασης, η επίτευξη
κατάλληλων μικροκλιματικών συνθηκών και η πρόσδωση στο συγκρότημα ενός ισχυρού, αναγνωρίσιμου
αρχιτεκτονικού
χαρακτήρα κατάλληλου να εκφράσει το κοινωνικό και πολιτιστικό του περιεχόμενο.
31
Στην συμβολή των σκελών της γωνίας χωροθετείται κεντροβαρικά στο συγκρότημα το ονομαζόμενο κτίριο
Δ. Αποτελεί, συγκριτικά, το ογκωδέστερο μέλος του Π.Σ.Κ.Η, επιφορτισμένο με την διευθέτηση της
μεγάλης Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων (Κ.Α.Π.Χ.) και των κυριότερων χώρων υποστήριξής της.
Το συγκρότημα συμπληρώνεται από δύο, σχετικώς αυτοτελή, κτίρια χωροθετούμενα αντιστοίχως στην
Ν.Δ. (μέρος του κτιρίου Ε) και Ν.Α. (κτίριο Α) γωνία του γηπέδου, και, βεβαίως, από το εκκλησάκι του
Αγίου Ανδρέα.
Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του συγκροτήματος παίζει, ακόμη, το επικλινές έδαφος του γηπέδου
(υψομετρική διαφορά της τάξεως των 5,00μ.). Έτσι, η αρχιτεκτονική σύνθεση προβλέπεται να συνομιλεί
με την περιβάλλουσα περιοχή με :
1. το λεγόμενο “κάτω ισόγειο” της στάθμης +0,40 (κύριο άνοιγμα-πύλη από Σπιναλόγκας προς πλατεία
στο όριο των κτιρίων Γ/Δ),
2. το λεγόμενο “άνω ισόγειο” της στάθμης +4,50 (κύριες προσπελάσεις προς κτίρια Α και Β από οδό Ν.
Πλαστήρα), αλλά και της στάθμης +3,72 (στεγασμένη είσοδος από Ρωμανού προς πλατεία στο όριο
κτιρίων Δ/Ε), και τέλος με
3. το λεγόμενο “υπερυψωμένο ισόγειο” της στάθμης +12,50 (μεταλλική πεζογέφυρα υπεράνω Ν.
Πλαστήρα που οδηγεί στο πρανές του Ενετικού Τείχους, κάτω από τον τάφο του Ν. Καζαντζάκη
Χώροι Συγκέντρωσης κοινού- Συνεδριακοί Χώροι – Αίθουσες Εκδηλώσεων
Το συγκρότημα στεγάζει τις ακόλουθες αίθουσες εκδηλώσεων – συγκεντρώσεων. Από άποψη μεγέθους
και λοιπών δυνατοτήτων ως προς τη χρήση και τον εξοπλισμό, αυτές ιεραρχούνται ως εξής:
Η Κεντρική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Κ.Α.Π.Χ.) στο ισόγειο του κτιρίου Δ, μεσαίου μεγέθους24, με
χωρητικότητα 801 μόνιμων θέσεων, όλες πλήρους ορατότητας (άκρο κινητού προσκηνίου). Αυτές
διατάσσονται σε πλατεία, θεωρεία (581 θέσεις) και εξώστη (220 θέσεις).
Η κύρια σκηνή (πλάτους 20,00, βάθους 15,00, ύψους 19,00) πλαισιώνεται από κινητό
προσκήνιο (μέγιστο βάθος 3,80μ.) που αντιστοίχως αυξάνει το βάθος σκηνής σε 18,80 και που μπορεί να
λάβει τρεις θέσεις : α) συνεπίπεδο με σκηνή, β) συνεπίπεδο με πλατεία, γ) τάφρος ορχήστρας (pit). Μέσα
στο ύψος των 19,00μ. οργανώνεται πλήρως λειτουργικός πύργος σκηνής σύμφωνα με τις υφιστάμενες
προδιαγραφές για Συνεδριακά Κέντρα με όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς (σταγκόνια, κυκλόραμα,
οθόνη, κ.τ.λ.) τόσο για την γρήγορη αλλαγή σκηνικών όσο και για την λειτουργική “μεταμόρφωση” της
Κ.Α.Π.Χ. Προβλέπεται άμεσος και απρόσκοπτος τρόπος για την τροφοδοσία της κεντρικής σκηνής από το
δρόμο.
Η κύρια σκηνή συνεργάζεται (πέραν του υπερκείμενου πύργου) με την κύρια πλάγια σκηνή (ύψους
11,50μ.) και την κάτω σκηνή (επικοινωνία μέσω αναβατορίων σκηνικών). Στο υποσκήνιο προβλέπονται οι
αντίστοιχου μεγέθους χώροι αποθήκευσης και εργαστηρίων σκηνικών.
Κινητά στοιχεία τόσον της ακουστικής οροφής της περιοχής των θεατών όσο και εντός του όγκου της
κύριας σκηνής, επιτρέπουν -ανάλογα με την επιλεγόμενη θέση- την αλλαγή του εσωτερικού όγκου της
Κ.Α.Π.Χ. αλλά και της διάρθρωσής της είτε σε μια μεγάλη χωρική ενότητα (θεατές + σκηνή) ή σε δύο
διακριτές (θεατές – σκηνή). Σε αυτή την εναλλαγή βασίζεται και η καίριας σημασίας δυνατότητα της
Κ.Α.Π.Χ. να λειτουργεί άριστα είτε σαν θεατρικός χώρος είτε σαν συναυλιακός χώρος.
Κατ’ αυτό τον τρόπο οι εκδηλώσεις που μπορούν να φιλοξενηθούν στην ΚΑ.Π.Χ. είναι:

πλήρες ρεπερτόριο λυρικού θεάτρου (σημειώνεται εδώ η δυνατότητα μεταβλητότητας της
32
ωφέλιμης επιφάνειας/ χωρητικότητας του pit μέχρι 100 μουσικούς)
 θέατρο
 μιούζικαλ
 μπαλέτο
 πλήρες ρεπερτόριο συμφωνικής κλασσικής μουσικής (χωρητικότητα 250 μουσικοί μεγαλύτερη εφ’
όσον συμπεριλαμβάνονται και χορωδοί
 πλήρες ρεπερτόριο συναυλιών σύγχρονης, λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
 διαλέξεις, συνέδρια, προβολές
Ο εξοπλισμός της Κ.Α.Π.Χ. συμπληρώνεται από θαλάμους ελέγχου φωτισμού, ήχου, προβολών,
ηχογραφήσεων και 5 πλήρως εξοπλισμένους μόνιμους θαλάμους αυτόματης μετάφρασης (χωρητικότητας
2 διερμηνέων έκαστος), και ακόμη, πλήρη γκάμα λοιπών παρασκηνιακών χώρων υποστήριξης (αποθήκες
πιάνου, μουσικών οργάνων, καμαρίνια ατομικά, 2 ατόμων, ομαδικά, αίθουσες πρόβας, γραφεία σκηνής,
καφετέρια καλλιτεχνών).
Η Αίθουσα Συναυλιών, στο ισόγειο του κτιρίου Ε, μέσου μεγέθους, με χωρητικότητα 237 μόνιμων θέσεων,
όλες πλήρους ορατότητας στο άκρο του προσκηνίου. Διατάσσονται σε πλατεία (177 θέσεις) και εξώστη
(60 θέσεις).
Η αίθουσα αυτή μπορεί να φιλοξενήσει -υπό συνθήκες άψογης ακουστικής- μουσικές
εκδηλώσεις μικρής κλίμακας (μουσική δωματίου – μικρά σύνολα) καθώς και διαλέξεις,
συνεδριακές εκδηλώσεις, προβολές. Είναι εξοπλισμένη με θάλαμο προβολών καθώς και με πλήρη γκάμα
λοιπών παρασκηνιακών χώρων υποστήριξης (καμαρίνια, αίθουσες πρόβας).
Μικρό Αμφιθέατρο, στο Β΄ όροφο του κτιρίου Α, μικρού μεγέθους, με χωρητικότητα 155 μόνιμων θέσεων
και θάλαμο προβολών. Συνεδριακές εκδηλώσεις, ομιλίες, προβολές.
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, στο ισόγειο του κτιρίου Β, μέσου μεγέθους με κινητές θέσεις και
χωρητικότητα από 175-250 θέσεις, αναλόγως με την εκδήλωση.
Ενδείκνυται για συνεδριακή χρήση, είτε ενιαία ή χωριζόμενη σε 2 μικρότερες αίθουσες.
Επίσης, η αμφιθεατρική της διάταξη (περιμετρικές κερκίδες) και το σχετικά μεγάλο ύψος της (~5,00μ.) την
καθιστούν πρόσφορη για την στέγαση παραστάσεων πειραματικού θεάτρου, σε περιόδους ελεύθερες
από συνεδριακές απαιτήσεις/ λειτουργίες.
Χώροι εκδηλώσεων με ευελιξία μεγέθους/ χρήσης στο ισόγειο του κτιρίου Γ. πρόκειται γιααίθουσες με
κινητά καθίσματα συνολικής χωρητικότητας 230 θέσεων. Μπορούν να
διαρρυθμίζονται είτε σε 2 ή σε 3 διακριτές αίθουσες συνεδριακών εκδηλώσεων, ομιλιών, προβολών. Σε
περιόδους ελεύθερες από συνεδριακές απαιτήσεις μια από τις δύο αίθουσες μπορεί να φιλοξενήσει τις
προβολές της κινηματογραφικής λέσχης (πρόβλεψη θαλάμου προβολών).
Στην περίπτωση μέγιστου επιμερισμού των ευέλικτων αιθουσών η συνολική δυναμικότητα του Π.Σ.Κ.Η. σε
αίθουσες συγκεντρώσεων κοινού είναι: 1 μεγάλη, 1 μεσαία, 6 μικρές αίθουσες (σύνολο 8), ενώ σε
αντίθετη περίπτωση είναι: 1 μεγάλη, 2 μεσαίες, 3 μικρές αίθουσες (σύνολο 6).
Η συνολική δυναμικότητα των καμαρινιών, σύμφωνα με σταθερότυπα διεθνώς αποδεκτά, εξυπηρετεί 160
καλλιτέχνες.
Φουαγιέ, Χώροι Ελεύθερης παραμονής κοινού, Χώροι Εκθέσεων
Ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο χώρων διαρθρωμένων σε 4 επίπεδα και ενοποιημένο οπτικά μέσω
εσωτερικών κενών και εντυπωσιακών κλιμακοστασίων συνιστά τον πυρήνα των φουαγιέ που από κοινού
33
εξυπηρετούν την Κ.Α.Π.Χ. και την Αίθουσα Συναυλιών. Χωροθετείται στο κτίριο Δ και διευθετεί τις κύριες
εισόδους στα κτίρια Δ/ Ε, υποστηριγμένο από όλες τις προβλεπόμενες επικουρικές λειτουργίες (2 bar, 2
βεστιάρια, πληροφορίες, εκδοτήρια εισιτηρίων, έλεγχος, περιοχές καθιστικών, δύο συγκροτήματα
ανελκυστήρων, χώροι υγιεινής κοινού και χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ).
Πρόκειται για περιοχές παραμονής στα διαλείμματα των παραστάσεων, εκτόνωσης του κοινού αλλά και
εν δυνάμει εκθεσιακούς χώρους, η περιήγηση στους οποίους κορυφώνεται σε μεγάλη αίθουσα εκθέσεων
υπερκείμενη της Κ.Α.Π.Χ., με μεγάλο ύψος. Η αίθουσα αυτή πλαισιώνεται από ευρύχωρο δώμα/ υπαίθριο
χώρο όπου μπορεί να επεκτείνεται η εκθεσιακή λειτουργία.
Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ισογείου του κτιρίου Β συνεργάζεται με φουαγιέ bar (άμεσα
γειτονικό προς τα δυτικά της), το οποίο εξυπηρετεί και τις παραπλεύρως ευρισκόμενες αίθουσες
συγκεντρώσεων/ εκδηλώσεων του ισογείου του κτιρίου Γ.
Ένας επιπρόσθετος χώρος εκθέσεων, στεγάζεται ακριβώς πάνω από τις τελευταίες στον πρώτο όροφο του
κτιρίου Γ. Πρόκειται για ευμετάβλητο χώρο που μπορεί -σε συνδυασμό με την ευρύτερα φιλοξενούμενη
δραστηριότητα στο Π.Σ.Κ.Η.- να φιλοξενήσει είτε εκθέσεις (εκτός συνεδρίων) κατ’ αποκλειστικότητα, ή
εκθέσεις (στα πλαίσια συνεδρίων) σε συνδυασμό με άλλη “ελαστική” συνεδριακή χρήση (π.χ. Κέντρο
Τύπου).
Τέλος, στον τρίτο όροφο του κτιρίου Α προβλέπεται υπόστεγος υπαίθριος χώρος προοριζόμενος για
έκθεση γλυπτικής (σε συνέχεια, μέσω της πεζογέφυρας, με το έναντι προτεινόμενο πάρκο γλυπτικής).
Διοίκηση
Οι διοικητικές λειτουργίες του Π.Σ.Κ.Η. στεγάζονται, στους δύο τελευταίους ορόφους του αυτοτελούς
κτιρίου Ε (2ος και 3ος όροφος, υπεράνω της Αίθουσας Συναυλιών). Η είσοδος τους γίνεται από το “άνω
ισόγειο” του κτιρίου Ε (+3,72) μέσω ιδιαίτερου σταθμού υποδοχής/ ελέγχου και ανελκυστήρα.
Προβλέπονται δύο υαλόφρακτα περάσματα που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία από τους χώρους της
Διοίκησης προς το υπόλοιπο Π.Σ.Κ.Η. μέσω συνεχούς κλειστού χώρους. Οι δύο όροφοι της Διοίκησης
προβλέπεται να επικοινωνούν επιπλέον και με εσωτερικό κλιμακοστάσιο.
Επί μέρους λειτουργίες, συμπληρωματικές/ υποστηρικτικές της Διοίκησης, με ιδιάζοντα ωστόσο
χαρακτήρα χωροθετούνται σε άλλες περιοχές του κτιρίου Ε και του κτιρίου Γ (χώροι VIPS – συνεντεύξεων,
Control-Room, χώροι ασφάλειας).
Χώροι Εστίασης
Χωροθετούνται στους 2 τελευταίους ορόφους των κτιρίων Β και Γ επωφελούμενοι από την απρόσκοπτη
θέα προς Ν (Ενετικό Τείχος) και από την εξαιρετικά επαρκή πλαισίωσή τους με ελαφρά στεγασμένα,
σκιερά δώματα (ημιυπαίθρια λειτουργία).
Συγκροτούνται ως εξής: Διώροφο εστιατόριο-καφετέρια με εσωτερική σκάλα και εσωτερικό κενό στα
κτίρια Β και Γ (+8,15) και στο κτίριο Γ (+12,50).
Bar στο κτίριο Β (+12,50).
Καφέ στο κτίριο Β (+4,50).
Η συνολική επιφάνεια των παραπάνω ανέρχεται σε περίπου 870Μ2. Μετά την αφαίρεση των
απαραίτητων χώρων υποστήριξης (μαγειρείο, αποθήκες κ.τ.λ.), η απομένουσα καθαρή επιφάνεια
εκτιμάται ότι μπορεί να διευθετήσει περίπου 1030 χρήστες. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να προσαυξηθεί
34
είτε με την συνεπικουρία του προαναφερθέντος ευέλικτου χώρου (~350Μ2) στον πρώτο όροφο του
κτιρίου Γ (λειτουργούντος ως τραπεζαρία) ή με την επιλογή ριζικής μείωσης μόνιμου
μαγειρείου και, αντί αυτού, χρήσης catering.
Στους παραπάνω χώρους εστίασης πρέπει να προσμετρηθούν επιπροσθέτως και τα 3 bar που
συναπαρτίζουν τα προαναφερθέντα φουαγιέ.
Καταστήματα
Αυτά στεγάζονται, κύρια, στον 1ο όροφο του κτιρίου Β (“άνω ισόγειο”) συνεπίπεδα με την οδό Ν.
Πλαστήρα, σε αυτοτελείς χώρους οριζόμενους από ένα μικρής κλίμακας δίκτυο ημιυπαιθρίων πορειών.
Αυτή η μικρή “γειτονιά” καταστημάτων περιλαμβάνει βιβλιοπωλείο (με δυνατότητα λειτουργίας ως
παραρτήματος της Βικελαίας Βιβλιοθήκης), δισκοπωλείο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ταξιδιωτικό γραφείο,
κέντρο πληροφόρησης με A.T.M., κ.τ.λ.
Εργαστήρια
Στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτιρίου Α, καθώς επίσης και στο ισόγειο του κτιρίου Γ (ανατολικό
άκρο) προβλέπονται 5 χώροι συνολικής επιφάνειας περίπου 440Μ2 όπου θα στεγασθούν εργαστήρια
κυρίως με κατεύθυνση καλλιτεχνική καθώς και εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας, απευθυνόμενα σε
διάφορες ηλικιακές ομάδες, (συμπεριλαμβανομένων και των μικρών παιδιών), σύμφωνα με τον σχετικό
προγραμματισμό του Δήμου Ηρακλείου.
Επιφάνειες Χώρων
Στην παράγραφο που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι επιφάνειες των χώρων που διαθέτει
το ΠΣΚΗ. Σημειώνεται ότι δεν προσμετρείται η επιφάνεια των χώρων στάθμευσης.
Χρήσεις και επιφάνειες χώρων
Χώρος : Χρήση Εμβαδόν [ ]
Διοίκηση : 920,98
Εστιατόρια : 1.101,70
Χώρος Εκθέσεων : 544,21
Καταστήματα : 208,81
Αίθουσες : 1.932,05
Φουαγιέ : 1.987,36
Βοηθητικές Χρήσεις (W.C. αποθήκες , καμαρίνια, κ.λπ.) : 2.624,75
Εργαστήρια : 439,93
Σύνολο : 9.759,79
35
Η/Μ Εγκαταστάσεις
Περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός λειτουργίας των κτιρίων και οι απαραίτητες μηχανολογικές και
ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις (θέρμανση, κλιματισμός, πυρασφάλεια, σύστημα μετάφρασης, μηχανήματα
ήχου, μηχανές προβολής, φωτισμός εικαστικού υλικού, εξοπλισμός τμήματος πληροφορικής και
εξοπλισμός διοίκησης). Οι Η/Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα εξής :
















Εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης - αερισμού - εξαερισμού
Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος αυτομάτου ελέγχου (BMS)
Ηλεκτρική εγκατάσταση - ΕΗΖ - UPS - φωτισμός ασφαλείας
Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού
Εγκατάσταση ύδρευσης (θερμού και κρύου νερού)
Εγκατάσταση αποχέτευσης (ακαθάρτων και ομβρίων)
Εγκατάσταση πυρόσβεσης
Εγκατάσταση πυρανίχνευσης
Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας - CCTV - access control
Τηλεφωνική εγκατάσταση - data
Εγκατάσταση ρολογιών
Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας ραδιόφωνου - τηλεόρασης
Εγκατάσταση ανελκυστήρων
Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων
Εγκατάσταση ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα
Εγκατάσταση διαχείρισης κίνησης υπόγειων χώρων στάθμευσης
Ειδικές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός
Το ΠΣΚΗ είναι εξοπλισμένο με τις πλέον σύγχρονες ειδικές εγκαταστάσεις στις οποίες
περιλαμβάνονται :
 Γενικό εξοπλισμού του ΠΣΚΗ (καθίσματα, διακόσμηση κλπ).
 Ειδικός θεατρολογικός εξοπλισμός σκηνής.
 Ειδικό εξοπλισμό φωτισμού.
 Λοιπές προμήθειες & εγκαταστάσεις (Οπτικοακουστικά, Σήμανση κ.λπ.).
Ειδικότερα :
Η Τεχνική Εγκατάσταση Σκηνής περιλαμβάνει όλους τους μηχανισμούς κίνησης, συστήματα, κατασκευές
κλπ. που έχουν σχέση και διασφαλίζουν την Συνεδριακή, Θεατρική κ.α. λειτουργία της αίθουσας και
περιλαμβάνει τους μηχανισμούς και τα συστήματα μεταφοράς, διακίνησης και αποθήκευσης σκηνικών
εντός του κτιρίου.
Τονίζεται ότι τα στοιχεία της Τεχνικής Σκηνής, πέραν του ότι αποτελούν στοιχεία των Η/Μ εγκαταστάσεων
του κτιρίου υπακούοντα εις τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, συγχρόνως, τουλάχιστον κατά ένα τμήμα
τους, αποτελούν και αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου και υπακούουν στις σχετικές αισθητικές,
36
ποιοτικές, λειτουργικές και εν γένει αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του έργου και, αποτελούν ταυτόχρονα
αρμονική συνέχεια των ομόρων με αυτά οικοδομικών στοιχείων.
Η εγκατάσταση θεατρικού φωτισμού περιλαμβάνει όλα τα ειδικά φωτιστικά, τις τροφοδοτικές διατάξεις,
τα συστήματα ρύθμισης και τα συστήματα ελέγχου του Θεατρικού φωτισμού της Κεντρικής Αίθουσας
Πολλαπλών Χρήσεων που έχουν σχέση με τις παραστάσεις και τις άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες
που γίνονται επί της σκηνής.
Η εγκατάσταση του θεατρικού φωτισμού καλύπτει όλο το πλάτος και το βάθος της σκηνής και του
προσκηνίου της Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων.
Οι θέσεις τοποθέτησης (ανάρτησης) θεατρικών φωτιστικών ευρίσκονται τόσο μέσα στην σκηνή όσο και
στο χώρο του προσκηνίου και των θεατών, σε τέτοια διάταξη και πυκνότητα ώστε να καλύπτουν πλήρως
τις απαιτήσεις θεατρικού φωτισμού της συγκεκριμένης σκηνής και για κάθε δυνατή φωτιστική απαίτηση
οποιασδήποτε παράστασης (Όπερας – Μπαλέτου – Θεάτρου, Κονσέρτου, Συνεδρίου και κάθε άλλης
εκδήλωσης).
Καλύπτει επίσης τον πλήρη και αυτόματο έλεγχο όλου του πιο πάνω φωτισμού τόσο από τον χώρο
ελέγχου θεατρικού φωτισμού όσο και από πιθανές θέσεις τηλεχειρισμού στην περιοχή της σκηνής, και της
αίθουσας.
Καλύπτει επίσης και το φωτισμό “εργασίας” της σκηνής για τις ώρες που δεν υπάρχει παράσταση (π.χ. για
καθάρισμα, στήσιμο σκηνικών, πρόβες κλπ.).
Πέραν των ανωτέρω η εγκατάσταση καλύπτει και τα DIMMERS παροχής για τον Γενικό φωτισμό της
Αίθουσας.
Η εγκατάσταση οπτικοακουστικών συστημάτων περιλαμβάνει:
1. Εγκατάσταση ενισχυμένου ήχου στην Αίθουσα, κατάλληλη για λήψη, εγγραφή και
αναπαραγωγή.
2. Εγκατάσταση υπερτιτλισμού.
3. Ακουστική εγκατάσταση για άτομα με ειδικές ακουστικές και οπτικές ανάγκες.
4. Σύστημα ακουστικής επαφής με τη Σκηνή (Show Relay).
5. Μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων για το κοινό.
6. Μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων Παρασκηνίων.
7. Συστήματα ενδοσυνεννόησης Τεχνικών.
8. Κονσόλα Διευθυντού Σκηνής.
9. Σύστημα οπτικής επαφής με την σκηνή (Video relay
10. Σύστημα φωτεινών μηνυμάτων (cuelight system).
11. Σύστημα ταυτόχρονης μετάφρασης.
12. Σύστημα Τηλεοπτικών μεταδόσεων.
13. Σύστημα προβολών κινηματογραφικών και video.
14. Πλήρες δίκτυο καλωδιακής υποδομής.
Οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα Ελληνικά και Διεθνή Standards όπως E.N., EBU,
VDE, BS, BBC, AES/EBU κλπ. και κάθε άλλο σχετικό με επαγγελματικά συστήματα ήχου, εικόνας και
ενδοσυνεννόησης και τις συναφείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
37
Οι ως άνω εγκαταστάσεις καλύπτουν με την λειτουργία τους χώρους για τους οποίους προορίζονται και
συγκεκριμένα:
- Η εγκατάσταση ενισχυμένου ήχου της Αίθουσας, η εγκατάσταση υπερτιτλισμού, η ακουστική
εγκατάσταση για άτομα με ειδικές ακουστικές ανάγκες ακοής και το σύστημα ταυτόχρονης μετάφρασης
θα καλύπτει πλήρως την Αίθουσα του Θεάτρου.
- Το μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων για το κοινό θα καλύπτει όλους τους χώρους όπου γίνεται
κυκλοφορία κοινού όπως τα FOYERS, το Μπαρ, το βεστιάριο, τα W.C., τον χώρο εισόδου, τους διαδρόμους
γραφείων καμαρινιών, χώρων προσωπικού κλπ.
- Το μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων παρασκηνίων θα καλύπτει όλους τους χώρους των καλλιτεχνών
(καμαρίνια, χώροι αναμονής, καφετέρια κλπ.)
- Το σύστημα ενδοσυνεννόησης (ring intercom) καλύπτει όλους τους τεχνικούς χώρους του θεάτρου όπως
τους χώρους ελέγχου φωτισμού και ήχου, γέφυρες φωτισμού, χώροι ελέγχου τεχνικής σκηνής,
μηχανοστάσιο τεχνικής σκηνής, υπερσκηνίου, υποσκηνίου, κονσόλα Διευθυντού Σκηνής κτλ.
- Τα συστήματα οπτικής και ακουστικής επαφής (Video & Audio Show Relay) θα παίρνουν εικόνα και ήχο
από την σκηνή της Αίθουσας και θα τον διανέμουν στα σημεία του Διευθυντή Σκηνής, σε όλους τους
χώρους των παρασκηνίων όπως καμαρίνια, χώρους αναμονής καλλιτεχνών, την καφετέρια καλλιτεχνών,
τις αίθουσες δοκιμών, τους χώρους τεχνικών σκηνής, τα υποσκήνια, τα foyers και στο σύστημα Κεντρικής
Κεραίας του Κτιρίου.
- Το σύστημα φωτεινών μηνυμάτων (Cue Light) θα καλύπτει με οπτικά μηνύματα που θα δίνονται από τον
Διευθυντή Σκηνής όλες τις εισόδους καλλιτεχνών προς την Σκηνή καθώς και τους χώρους τεχνικών όπως
γέφυρες φωτισμού, Γαλαρίες, Δωμάτια Ελέγχου Ήχου, φωτισμού και προβολών.
- Οι εγκαταστάσεις του συστήματος προβολών Κεντρικής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων θα καλύπτει τις
ανάγκες σε προβολές κινηματογραφικών ταινιών και video στην Αίθουσα.
- Οι εγκαταστάσεις του συστήματος καλωδιακής υποδομής θα καλύπτουν όλους εν γένει τους χώρους
από όπου θα μπορούμε να έχουμε λήψη ή αποστολή σημάτων εικόνας, ήχου και επικοινωνιών όπως οι
δύο Αίθουσες με τις σκηνές τους, τα control ήχου, εικόνας και φωτισμού, οι αίθουσες δοκιμών, τα Foyers,
επιλεγμένοι χώροι των παρασκηνίων κλπ.
Ηχομόνωση
Ηχομόνωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, διαθέτουν οι εξής αίθουσες του ΠΣΚΗ :
- Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
- Αίθουσα μουσικής δωματίου
- Μικρό θέατρο
- Αίθουσες σεμιναρίων (2)
- Χώρος εκθέσεων
- Αίθουσα προβολής
- Μικρή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (πειραματικό θέατρο)
Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε χώροι που σχετίζονται είτε άμεσα (π.χ, φουαγιέ, δωμάτια κλπ) είτε έμμεσα (π.χ.
μηχανοστάσια) να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε η λειτουργία τους να μην επιδρά δυσμενώς
στην λειτουργία των αιθουσών.
38
Υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων
Το Π.Σ.Κ.Η. στεγάζει υπόγειους χώρους στάθμευσης δυναμικότητας 219 θέσεων, σε 4 υπόγεια, εντός του
οικοπέδου. Η δυναμικότητα αυτή υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.
Ο υπόγειος σταθμός αυτοκίνητων θα εξυπηρετεί:
α) καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τις ανάγκες στάθμευσης από την
καθημερινή λειτουργία της πόλης
β) κατά τις ημέρες διεξαγωγής εκδηλώσεων, τις ανάγκες των θεατών, συνέδρων κ.λπ.
μετεχόντων στις εκδηλώσεις
Ο συνολικός χώρος στάθμευσης (κτίρια Α, Β, Γ) εξυπηρετεί 219 θέσεις. Εξ αυτών, οι 189
κατασκευάζονται στις στάθμες Α’, Β’, Γ’ και Δ’ του υπογείου των κτιρίων Α και Β και οι 30 στο κτίριο Γ του
συγκροτήματος του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου.
Με βάση την απόφαση 23908 /91-1.2/9-4-1991 / ΦΕΚ 208Β για κτίρια συνεδριακών κέντρων η απαίτηση
για χώρους στάθμευσης ορίζεται το 25% της δυναμικότητας της κεντρικής αίθουσας. Στην περίπτωση του
Πολιτιστικού – Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου ( ΠΣΚΗ) η δυναμικότητα της κεντρικής αίθουσας είναι
804 θέσεις και οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης είναι : 804Χ0,25 = 201 θέσεις.
Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη οι δημιουργούμενες θέσεις στάθμευσης ανέρχονται στις 219 οι
οποίες υπερκαλύπτουν τις νόμιμες ανάγκες των χρήσεων του κτιρίου. Η χωροθέτηση των θέσεων και των
διαδρόμων κυκλοφορίας έγιναν σύμφωνα με το Π.Δ. 326/91.
Ο Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων (Υ.Σ.Α.) δημιουργείται στο χώρο που περικλείεται μεταξύ των οδών
Ρωνανού Γ. – Σπιναλόγκας – Λ. Ν. Πλαστήρα πλησίον της πύλης των τειχών Κομμένο Μπεντένι που είναι
μία από τις εισόδους στην παλαιά πόλη του Ηρακλείου.
Η είσοδος και η έξοδος στο Υ.Σ.Α. θα γίνεται από την κεντρική πύλη εισόδου / εξόδου η οποία βρίσκεται
στην οδό Σπιναλόγκας. Η πύλη εισόδου – εξόδου ευρίσκεται σε σημείο που δεν απέχει από σημαντικό
κόμβο (απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων). Επίσης δεν υπάρχει κόμβος με φωτεινή σηματοδότηση σε
απόσταση μικρότερη των 30μ.
39
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ










Το ΣΠΚΗ είναι μια επενδυτική πρωτοβουλία που η ολοκλήρωση της θα συμβάλει στην πολιτιστική,
κοινωνική και οικονομική ανάταση του τόπου με νέες θέσεις εργασίας σ’ ένα αξιοπρεπές περιβάλλον.
Είναι γεγονός ότι η κατασκευή του ΣΠΚΗ έχει δώσει αξία στην πόλη, τόσο σε θέματα πολιτισμού όσο και
από οικονομική άποψη . Οι αξίες των ακινήτων στην περιοχή από τις εμπορευματικές πράξεις δείχνουν
κατακόρυφη άνοδο τα τελευταία χρόνια παρά την οικονομική ύφεση. Η ολοκλήρωση της κατασκευής σε
συνδυασμό με τα έργα ανάπλασης των οδών Πλαστήρα , Γιαννίκου και της πλατείας της Παναγίας
Φανερωμένης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και σε νέα άνοδο της τιμής των
ακινήτων. Ο Δήμος Ηρακλείου με την ολοκλήρωση και των δύο θεατρικών αιθουσών στα κτίρια Δ & Ε και
με συνολική δαπάνη 4.885.776,35 πλέον την τωρινή χρηματοδότηση από το δάνειο της ΕΤΕπ
12.381.870,00 (συνολικά 17.267.647 ευρώ) θα προσθέσει στα περιουσιακά του στοιχεία ένα συγκρότημα
κατασκευαστικής αξίας 50.000.000,00 ευρώ. Με τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών η παραπάνω
αξία θα αυξηθεί κατά πολύ.
Έτσι το ΣΠΚΗ αφενός βοηθάει στην άνοδο της ποιότητας ζωής στην πόλη και σε ολόκληρο το νησί και
αφετέρου προσθέτει διαρκώς αυξανόμενη αξία στα παλιά περιουσιακά στοιχεία-ακίνητα.
Η βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη μας έχει άμεση σχέση με την κατασκευή και ολοκλήρωση του
ΠΣΚΗ. Οι κλειστοί υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων , με έργα πολιτισμού και τέχνης στην
επιφάνεια, πράσινων χώρων με αναπλάσεις και δενδροφυτεύσεις δίνουν αναπνοές στην πόλη. Η μείωση
των σταθμευμένων αυτοκινήτων συνδυάζεται με πολιτιστικές , οικονομικές , κυκλοφοριακές,
περιβαλλοντολογικές και θετικές επιπτώσεις που βοηθούν στην απόκτηση με άμεσα και έμμεσα οφέλη.
Η ολοκλήρωση του ΣΠΚΗ βοηθά :
Στην αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας στην πόλη μας
Στην φάση κατασκευής και ολοκλήρωσης δίνει εργασίας σε πολλούς εργαζομένους διαφόρων
ειδικοτήτων
Με την ολοκλήρωση του , στην φάση της διαχείρισης και λειτουργίας θα δημιουργήσει μόνιμες θέσεις
εργασίας (έμμεσες και άμεσες) σε πολλούς εργαζομένους και θα βοηθήσει στην απόκτηση τοπικού και
περιφερειακού εισοδήματος.
Θα αποτελέσει κορυφαίο πνευματικό κέντρο όλης της Κρήτης και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του
πνευματικού επιπέδου του τόπου μας αλλά και την επαφή του με άλλους πολιτισμούς και τέχνες σε όλη
την διάρκεια του έτους.
Θα συμβάλει στη βελτίωση και διαφοροποίηση του παρεχόμενου πολιτιστικού προϊόντος και
υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή, τόσο για τους κατοίκους αυτής όσο και για τους επισκέπτες, έτσι
ώστε και το τουριστικό προϊόν να καταστεί περισσότερο ελκυστικό, ιδιαίτερα για ομάδες «στόχος» με
ειδικά ενδιαφέροντα και υψηλή μέση τουριστική δαπάνη.
Στην ανάπτυξη του συνεδριακού και πολιτιστικού τουρισμού
Στην διάχυση πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων με τη δημιουργία νέων επενδύσεων σε υποδομές στον
τομέα και τους κλάδους του πολιτισμού – τουρισμού στο νησί.
Στη συμβολή στην προσέλευση επιστημονικού τουριστικού ρεύματος με εκπαιδευτικό και ερευνητικό
χαρακτήρα.
Στη συμβολή για την διασύνδεση των ελληνικών πολιτιστικών στοιχείων με τις σύγχρονες διεθνείς και
ευρωπαϊκές τάσεις και αντιλήψεις της πολιτιστικής παραγωγής.
Στην ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης.
40
Έτσι σε μια περιοχή με ελάχιστες προοπτικές αξιοποίησης , το ΠΣΚΗ βοηθά στην δημιουργία προοπτικών
αξιοποίησης και αναπτυξιακών ευκαιριών ενώ προσθέτει κύρος και αίγλη στην πόλη μας τόσο σε τοπικό ,
εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η πόλη του Ηρακλείου αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της
Κρήτης . Είναι η πρωτεύουσα και το οικονομικό κέντρο του νησιού. Το Ηράκλειο σήμερα είναι μια πόλη
με πληθυσμό που ξεπερνάει τους 150.000 κατοίκους με κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο την αύξηση του
νεανικού πληθυσμού . Είναι μια δυναμική και κοσμοπολίτικη πόλη, την καλοκαιρινή περίοδο δέχεται
εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν την αγορά , τα μουσεία , τους αρχαιολογικούς χώρους
, παραλίες και άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα . Το Ηράκλειο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς
τουριστικούς προορισμούς της χώρας και της Μεσογείου. Η πόλη του Ηρακλείου είναι γνωστό
επιστημονικό κέντρο σε όλη την Ευρώπη, ενώ αποτελεί και σπουδαίο εμπορικό και οικονομικό κέντρο του
νησιού. Κατέχει στρατηγική και γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική μεσόγειο, συνδέοντας τρείς
ηπείρους και πολλαπλούς διαφορετικούς πολιτισμούς. Τα τελευταία χρόνια η πόλη έχει σημειώσει
τεράστια πρόοδο στον ακαδημαϊκό, και τεχνολογικό τομέα, ενώ ο πληθυσμός της θεωρείται
πανελληνίως σαν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της τέχνης .
Η ολοκλήρωση του ΣΠΚΗ προϋποθέτει την κατασκευή βασικών και απαραίτητων υποδομών που θα
εξασφαλίζουν την λειτουργία του. Η υλοποίηση μιας υλικο-τεχνικής βάσης σε προηγμένο τεχνολογικό
επίπεδο είναι άκρως αναγκαία τόσο για την λειτουργία του ΣΠΚΗ όσο και στην αξία που προσθέτει στο
έργο που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Ηρακλείου και η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ είναι ο φορέας
υλοποίησης του έργου.
Η ολοκλήρωση του έργου εξασφαλίζει και αυξάνει τις δυνατότητες λειτουργίας και της υψηλής απόδοσης
του παραγωγικού δυναμικού του ΣΠΚΗ.
ό 
ή έ
 max imum( έ )
 ήά
Οι υποδομές που εξασφαλίζουν την παραγωγή άριστου αποτελέσματος θα συνδράμουν και στην
ανάπτυξη του τουρισμού και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Όταν το αποτέλεσμα των υπηρεσιών
και του πολιτιστικού αγαθού είναι αξιολογήσιμα και μετρήσιμα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
τότε θα συμβάλουν στην πολιτιστική, κοινωνική , οικονομική και παραγωγική ανάταξη του τόπους μας.
Οι υποδομές και οι επενδύσεις στο ΣΠΚΗ βοηθούν στη δημιουργία πλούτου μέσω μεγάλων, καινοτόμων
αναπτυξιακών έργων και δημιουργούν εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες.
Οι προϋποθέσεις που δημιουργούνται θα συμβάλουν στη σύγκλιση και ανάπτυξη αμοιβαίων
συνεργασιών και οφέλους μεταξύ δημοτικού , δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Έτσι η στήριξη της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ από τους μετόχους για την ολοκλήρωση και λειτουργία του ΣΠΚΗ θα
έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αν ληφθεί υπόψη ότι μικρο , μεσο και μακροπρόθεσμα
επιτυγχάνονται πολλά οφέλη με ουσιαστικά αποτελέσματα για όλη την κοινωνία και τις δομές της Κρήτης.
41
Στην διάρκεια κατασκευής της Β΄ Φάσης υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 134 θέσεις εργασίας ενώ
κατά την έναρξη της λειτουργίας θα προστεθούν 20 μόνιμες θέσεις άμεσης απασχόλησης και 19 για την
λειτουργία καταστημάτων, εστιατόριων και κυλικείων. Όφελος για την τοπική οικονομία θα είναι και η
έμμεσες θέσεις που θα προκύψουν σαν αποτέλεσμα από την λειτουργία του ΠΣΚΗ. Υπάρχει η εκτίμηση
ότι το πρώτο χρόνο θα δημιουργηθούν 55 θέσεις έμμεσης απασχόλησης που το δέκατο χρόνο μπορούν να
φτάσουν στις 165. Συμπερασματικά είναι εύλογο να υπολογίσομε ότι με την ανάπτυξη της λειτουργίας
οι άμεσες και οι έμμεσες θέσεις απασχόλησης θα αυξάνονται. Η άλλη θετική επίπτωση θα είναι η
κατανάλωση που θα προκαλείται από τους επισκέπτες κατά την λειτουργία του ΠΣΚΗ.
Είναι γνωστό ότι η συμβολή τέτοιων έργων στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία έχει
αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί έργα υποδομών πολιτισμού και
καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Ο πολιτισμός ταυτίζεται με τις δημιουργικές επενδύσεις στην ταυτότητα, στην εικόνα και στην αισθητική
της πόλης. Ένας καλαίσθητος κι όμορφος πολιτιστικός χώρος με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά
αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη, το νησί και την ευρύτερη περιοχή. Το Ηράκλειο είναι το φάλι της
Κρήτης. Η σκούφια του κρατάει από τα Μινωικά χρόνια. Κρύβει χιλιάδες χρόνια ιστορικής εξέλιξης. Σαν
σημαντικός ΟΤΑ μπορεί και πρέπει να παίξει πρωταρχικό ρόλο στην διαμόρφωση και λειτουργία του
πολιτιστικού ιστού του νησιού με την σύνδεση των τοπικών πολιτισμών , με την σύνθεση, δημιουργία,
διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ίσως κάποια στιγμή να παίξει το ρόλο του
πολιτιστικού κέντρου της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ένα όραμα που μπορεί να πάρει σάρκα και
οστά στο μέλλον ξεκινώντας από τώρα ενέργειες και πρωτοβουλίες, στηρίζοντας δράσεις και υποδομές. Ο
πολιτισμός και οι τέχνες αποτελούν βασικά στοιχεία κοινωνικής συνοχής αλλά και τη βάση του
καθημερινού βίου. Είναι απόθεμα αισθητικής, τεχνολογίας, πρακτικής, νοοτροπιών που συγκροτούν το
πολιτιστικό σύμπαν. Συνδέονται άρρηκτα με προτεραιότητες, ανάγκες και συγκριτικά πλεονεκτήματα που
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις κοινωνικής και οικονομικής επιβίωσης. Η τέχνη και το πνεύμα
κατέχουν ιδιαίτερο ρόλο και ακτινοβολία στην ιστορική μας εξέλιξη. Ο πολιτισμός και η τέχνη, η επιστήμη,
το κλίμα, το νερό, ο αέρας, η φωτιά, η χλωρίδα ,η πανίδα, το σύνολο των έμβιων όντων αποτελούν την
σύγχρονη οικουμενική κατάσταση. Για να αλλάξομε τη ζωή που ζούμε πρέπει να αλλάξομε τις αντιλήψεις
μας. Είμαστε ακόμη οι δημιουργοί του μέλλοντος αλλά με νέες επινοήσεις, νέους οδούς, καινοτομίες και
διαφορετικές πορείες. Ο κόσμος της ζωής και της γης δεν μπορεί να είναι παθητικά αντικείμενα. Οι
πολιτιστικές υποδομές και η στήριξη της δημιουργίας αποτελούν την ουσία μιας πολιτικής πολιτισμού.
Η σκοπούμενη αύξηση κεφαλαίου, είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση και εύρυθμη λειτουργία
του ΠΣΚΗ, συνιστά αμιγώς επενδυτική δαπάνη που προσαυξάνει άμεσα και πολλαπλασιαστικά την αξία
του έργου και κατ΄ επέκταση την καθαρή περιουσία του Δήμου Ηρακλείου ως ιδιοκτήτη του έργου.
Επιπλέον από τα ανωτέρω εκτιθέμενα προϋπολογιστικά στοιχεία προκύπτει με σαφήνεια η ωφέλεια της
ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, λόγω της παραγωγικής λειτουργίας τους ΠΣΚΗ, με συνέπεια την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας, την βελτίωση των χρηματοροών της και την ομαλή συνέχιση των
εργασιών της εις όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας αλλά και του κύριου μετόχου της ήτοι του
Δήμου Ηρακλείου.
Μελετητική ομάδα:
Κωστής Μουδάτσος: οικονομολόγος
Ναταλία Ινιωτάκη: οικονομολόγος-επιχειρηματίας
Απόστολος Σωμαράκης: οικονομολόγος
Για την Διεύθυνση ΔιοικητικώνΟικονομικών Υπηρεσιών και Προμηθειών
της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ:
Κωστής Μουδάτσος
42
Εικόνα 1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
43