ΑΟΘ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.pdf (85652)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΚΠ∆)
ΑΣΚΗΣΗ 1η
Η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων µιας οικονοµίας περιγράφεται από τον
επόµενο πίνακα:
Χ
Ψ
ΚΕΧ
ΚΕΨ
0
600
Α
1
;
;
;
Β
;
¼
300
0
Γ
α. Να υπολογίσετε τα κενά του πίνακα
β. Να βρείτε το άριστο Ψ σε Χ=220
γ. Να χαρακτηρίσετε το συνδυασµό (Χ=220, Ψ=250). Τι συµπέρασµα προκύπτει σε
αυτόν το συνδυασµό παραγωγικής δυνατότητας για τους παραγωγικούς συντελεστές
της οικονοµίας;
ΑΣΚΗΣΗ 2η
Μια οικονοµία έχει ΚΠ∆ σε γραµµική µορφή Ψ = 200 − 4 Χ :
α. Να υπολογίσετε το άριστο Ψ σε Χ=15
β. Να υπολογίσετε τον άριστο συνδυασµό για τον οποίο το Ψ είναι τετραπλάσιο του
Χ
γ. Να χαρακτηρίσετε το συνδυασµό (Χ=20, Ψ=140)
δ. Αν η τεχνολογία στην παραγωγή του Χ βελτιωθεί ώστε η παραγωγική του
δυνατότητα να αυξηθεί κατά 25% να βρεθεί η νέα αλγεβρική µορφή της ΚΠ∆
ΑΣΚΗΣΗ 3η
∆ίνεται ο επόµενος πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων για τα αγαθά Χ, Ψ και Ζ:
Χ
Ψ
Ζ
0
400
600
Α
100
200
400
Β
200
0
0
Γ
α. Να δικαιολογήσετε γιατί η ΚΠ∆ µεταξύ των Χ και Ψ είναι γραµµική και να
υπολογίσετε την αλγεβρική της µορφή
β. Να υπολογίσετε το άριστο Ψ και το άριστο Ζ σε Χ=120
γ. Να υπολογίσετε τη θυσία του Ψ και του Ζ αν το Χ αυξάνεται από 100 σε 120
δ. Να χαρακτηρίσετε το συνδυασµό (Χ=120, Ψ=50) και το συνδυασµό (Χ=120,
Ζ=380)
ΑΣΚΗΣΗ 4η
Επιχείρηση διαθέτει 4 εργαζόµενους για τους οποίους είναι γνωστό ότι:
1 εργαζόµενος µπορεί να παράγει 20 Χ ή 50 Ψ
2 εργαζόµενοι µπορούν να παράγουν 35 Χ ή 90 Ψ
3 εργαζόµενοι µπορούν αν παράγουν 45 Χ ή 120 Ψ
4 εργαζόµενοι µπορούν να παράγουν 50 Χ ή 140 Ψ
α. Να υπολογίσετε το άριστο Χ σε Ψ=70
β. Να υπολογίσετε τη ¨θυσία¨ που απαιτείται από το Ψ όταν το Χ αυξάνεται από 35
σε 40
γ. Ποια θυσία απαιτεί η παραγωγή των πρώτων 10 µονάδων του Χ;
δ. Ποια θυσία απαιτεί η παραγωγή των τελευταίων 35 µονάδων του Ψ;
ΑΣΚΗΣΗ 5η
Μια οικονοµία διαθέτει 50 εργαζόµενους που αποδίδουν το ίδιο στην παραγωγή και
συνεπώς δηµιουργούν ΚΠ∆ σε γραµµική µορφή. Ένας από τους άριστους
παραγωγικούς συνδυασµούς είναι ο (Χ=200, Ψ=600). Το σταθερό κόστος ευκαιρίας
της γραµµικής ΚΠ∆ είναι 2. Να υπολογίσετε:
α. Την αλγεβρική µορφή της ΚΠ∆
β. Να προσδιορίσετε τον άριστο συνδυασµό για τον οποίο απασχολούνται 20
εργαζόµενοι στο Χ
γ. Να δείξετε ότι ο συνδυασµός (Χ=300, Ψ=300) είναι εφικτός. Πόσοι εργαζόµενοι
δεν απασχολούνται όταν παράγεται ο συγκεκριµένος συνδυασµός;
δ. Αν προσθέσουµε 10 εργαζόµενους µε την ίδια παραγωγική δυνατότητα, τόσο
µεταξύ τους όσο και µε τους ήδη υπάρχοντες, να υπολογίσετε την αλγεβρική µορφή
της νέας ΚΠ∆.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΣΚΗΣΗ 1η
α. ΧΒ = 200, ΨΒ = 400
β. Ψ = 320
γ. Εφικτός, υποαπασχόληση παραγωγικών συντελεστών
ΑΣΚΗΣΗ 2η
α. Ψ = 140
β. (Χ=25,Ψ=100)
γ. ανέφικτος
δ. Ψ = 200 − 3, 2 Χ
ΑΣΚΗΣΗ 3η
α. Έχει σταθερό κόστος ευκαιρίας. Η µορφή της είναι Ψ = 400 − 2 Χ
β. Χ=160 και Ζ=320
γ. θυσία Χ = 40 και θυσία Ζ = 80
δ. εφικτός για το Ψ και ανέφικτος για το Ζ
ΑΣΚΗΣΗ 4η
α. Χ = 40
β. θυσία Ψ = 20
γ. θυσία Ψ = 10
δ. θυσία Χ = 27,5
ΑΣΚΗΣΗ 5η
α. Ψ = 1000 − 2 Χ
β. (Χ=200,Ψ=600)
γ. ∆εν απασχολούνται 5 εργαζόµενοι
δ. Ψ = 1200 − 2 Χ