81432_28670_25141πρακτικό αξιολόγηση_7Ω9Θ46ΨΖΥ1

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.18 09:51:57
EET
Reason:
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΔΑ: 7Ω9Θ46ΨΖΥ1-ΦΨΘ
Ξάνθη 13-11-2014
Α.Π. 28670
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67 100 ΞΑΝΘΗ
Τηλ.: 2541079451
Φαξ.: 2541079454
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΜΑ:
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου
Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 27001/30-10-2014 πρακτικό αξιολόγησης
υποψηφίων της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 25141/13.10.2014
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου,
για τις ανάγκες του Προγράμματος «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ» με Ε.Υ. τον Αναπληρωτή
Καθηγητή κ. Παντελεήμων Μπότσαρη, του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
του Δ.Π.Θ., το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Δ.Π.Θ., ο υποψήφιος που
επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να προσφύγει στην
Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού. Το
πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του
ΕΛΚΕ
ΔΠΘ
(στην
ηλεκτρονική
διαδρομή
http://rescom.duth.gr/anakoinwseis/theseis-
apasxolisis ).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Αν. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπλ. Πρύτανη Δ.Π.Θ.
Συνημμένα: 1. Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων
ΑΔΑ: 7Ω9Θ46ΨΖΥ1-ΦΨΘ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 25141/13-10-2014
ΕΡΓΟ: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλου διαχείρισης αποφάσεων διοικητικών οργάνων του
Δ.Π.Θράκης» (Κ.Ε. 81432)
Σήμερα, 29/10/2014 συνήλθε, η ορισθείσα στην 328/10-10-2014 συνεδρίαση της ολομέλειας της
Επιτροπής Ερευνών, η Επιτροπή για την αξιολόγηση προτάσεων αποτελούμενη από τους:
1. κ. Σταύρο Τουλουπίδη, Καθηγητή ΔΠΘ
2. κ. Παντελή Μπότσαρη, Aναπλ. Καθηγητή ΔΠΘ
3. κ. Ιωάννη Μπέκα, Αναπλ. Καθηγητή ΔΠΘ
προκειμένου να αξιολογήσει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25141/13-10-2014
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλου
διαχείρισης αποφάσεων διοικητικών οργάνων του Δ.Π.Θράκης».
Η παραπάνω πρόσκληση αναλυτικά αφορούσε:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Σκοπός του ανωτέρω αναφερόμενου έργου είναι η καταγραφή και αποτύπωση όλων των αποφάσεων των διοικητικών
οργάνων, με σκοπό την ανάδειξη και την περιγραφή των απαραίτητων ενεργειών για την δημιουργία πρωτοκόλλου διαχείρισης
για την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η συνεργασία δύο (2) ατόμων αποφοίτων
β/βάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο την Παρακολούθηση, επεξεργασία και υποστήριξη των λειτουργιών και αποφάσεων
των διοικητικών οργάνων του Δ.Π.Θράκης.
Ειδικότερα:
Έως δύο (02) προτάσεις επιπέδου ΔΕ (Έδρα απασχόλησης Κομοτηνή)
Απαραίτητα προσόντα:
 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ
 Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε παρακολούθηση, επεξεργασία και υποστήριξη λειτουργιών και αποφάσεων
διοικητικών οργάνων Πανεπιστημίων
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψήφιους
Συνεκτιμώμενα προσόντα
 Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον τομέα της διοικητικής
υποστήριξης
Οι υποψήφιοι ενδεχομένως να κληθούν σε συνέντευξη όπου θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, η γνώση για την υλοποίηση των
αντικειμένων του έργου, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η
ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα.
Διάρκεια Συμβάσεων: από την ημερομηνία έγκρισης της σύμβασης από την Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. έως τη λήξη του
έργου με δυνατότητα παράτασης ή/και ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ι) πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) συνοδευόμενη από ιι)
βιογραφικό σημείωμα και ιιι) αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων τίτλων σπουδών καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα
τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης και το βιογραφικό τους σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην
πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και το αντικείμενο του
έργου.
2. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο
κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
1
ΑΔΑ: 7Ω9Θ46ΨΖΥ1-ΦΨΘ
3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛ/ΔΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
4. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν
είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται η πρόταση του ενδιαφερόμενου που συγκέντρωσε
περισσότερα μόρια από τη διαδικασία της συνέντευξης.
6. Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας του φορέα ή άλλο
επίσημο τεκμηριωτικό υλικό.
7. Yποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης απορρίπτεται.
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση
των επιλεχθέντων με άλλους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
9. Ο ΕΛ/ΔΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη συμβάσεων, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση
διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»
(ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του
άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
11. Eάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου
31 του Ν. 3528/2007.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιλογής) δικαιούται να προσφύγει στην
Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή
του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής
τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999).
Επισημαίνεται ότι:
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε σφραγισμένο
φάκελο μέχρι 23/10/2014 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:
Επιτροπή Ερευνών Δ.Π.Θ.
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Βασ. Σοφίας 12
Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
Στο εξωτερικό μέρους του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
o
Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε Αρ. Πρωτ. 25141/13-10-2014
o
Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25410 79408.
Για την συγκεκριμένη πρόσκληση πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες δημοσιότητας:
1. Κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
http://rescom.duth.gr/anakoinwseis/theseis-apasxolisis/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoliprotasis-pros-synap-3
2. Κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. (http://career.duth.gr)
http://career.duth.gr/cms/?q=node/90358#.VFCb1Gd_tc4
3. Ανάρτηση στο κεντρική ιστοσελίδα του ΔΠΘ
http://duth.gr/news/2014-10-13-a.sxhtml
4. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα Δι@ύγεια
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%9B%CE%9B46%CE%A8%CE%96%CE%A51-538
2
ΑΔΑ: 7Ω9Θ46ΨΖΥ1-ΦΨΘ
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά 10 προτάσεις, αναλυτικά:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ
ΗΜ/ΝΙΑ
1
ΚΑΜΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
25587
17/10/2014
2
ΧΕΙΡΑΚΗ
ΡΑΦΑΕΛΑ
26058
21/10/2014
3
ΑΧΜΕΤ
ΑΪΧΑΝ
26063
21/10/2014
4
ΜΟΛΛΑ ΑΧΜΕΤ
ΕΜΡΑΧ
26205
22/10/2014
5
ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
26211
22/10/2014
6
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
26262
22/10/2014
7
ΜΑΤΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
26301
23/10/2014
8
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
26353
23/10/2014
9
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
26418
23/10/2014
10
ΑΜΠΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
26684
27/10/2014
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από έλεγχο των φακέλων των αποφάσισε να επιλέξει τις:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ
ΗΜ/ΝΙΑ
5
ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
26211
22/10/2014
8
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
26353
23/10/2014
ως τις μόνες από τους υποψηφίους που πληρούν τα απαραίτητα αλλά και τα συνεκτιμώμενα προσόντα
της ανωτέρω πρόσκλησης.
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν όλοι όσοι υπέβαλαν σχετική πρόταση εκτέλεσης έργου. Η
προθεσμία υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης λήγει στις
/11/2014 και ώρα
14:00 με αποστολή φακέλου στην παρακάτω διεύθυνση:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
Βασ. Σοφίας 12
Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
3
ΑΔΑ: 7Ω9Θ46ΨΖΥ1-ΦΨΘ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Σταύρος Τουλουπίδης
Παντελής Μπότσαρης
Ιωάννης Μπέκας
Καθηγητής ΔΠΘ
Aναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ
Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ
4