Οικογένεια Asteraceae

Συστηµατική Βοτανική
Ανασκόπηση
3/6/10
Το φυτικό βασίλειο διαιρείται σε 7 αθροίσµατα:
Ι.
Schizophyta (Σχιζόφυτα)
ΙΙ.
Phycophyta (Φύκη)
ΙΙΙ. Mycophyta (Μύκητες)
ΙV. Lichenophyta (Λειχήνες)
V.
Bryophyta (Βρύα)
VI. Pteridophyta (Πτέριδες)
VII. Spermatophyta (Σπερµατόφυτα)
Εξέλιξη
των Αθροισµάτων φυτών
και των Σπερµατοφύτων
Άθροισµα Ι. Schizophyta (Σχιζόφυτα)
9 Μονοκύτταροι, προκαρυωτικοί οργανισµοί
9 Αναπαραγωγή µε διχοτόµηση (σχάση) των κυττάρων
9 Αερόβια ή αναερόβια
9 Σχηµατίζουν ενδοσπόρια
9 Κλάσεις: A. Schizomycetes (Βακτήρια)
B. Cyanophyceae (Κυανοφύκη)
Άθροισµα ΙΙ. Phycophyta (Φύκη)
9 Περιλαµβάνει µονο- και πολυκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανισµούς
9 Φωτοσυνθετικοί οργανισµοί
9 ∆εν έχουν πραγµατικές ρίζες
9 ∆εν έχουν αγωγό ιστό
9 Εµφανίζονται κυρίως σε υδάτινα περιβάλλοντα
9 Αγενής και εγγενής αναπαραγωγή (εναλλαγή γενεών)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙΙ. MYCOPHYTA
(Μύκητες)
9 Mονο- ή πολυκύτταροι οργανισµοί µε νηµατοειδή µορφή ή δοµούνται
από πολυάριθµα νήµατα (µυκηλιακές υφές, µυκήλιο)
9 Eτερότροφοι οργανισµοί (παρασιτικοί και σαπροφυτικοί)
χωρίς φωτοσυνθετικές χρωστικές
9 Αγενής και εγγενής αναπαραγωγή
Άθροισµα IV. Lichenophyta
(Λειχήνες)
9 Συµβυωτικοί οργανισµοί (µύκητας και φύκος)
9 Τα κύτταρα του φύκους είναι είτε οµοιόµορφα κατανεµηµένα στο θαλλό
(ισοµερείς λειχήνες) ή σε ένα µόνο στρώµα (ετεροµερείς λειχήνες).
9 Οι λειχήνες πολλαπλασιάζονται µε:
• αποκοπή τµηµάτων του θαλλού
• σπόρια του µύκητα (ασκοσπόρια, βασιδιοσπόρια)
που πρέπει να έρθουν σε επαφή µε το κατάλληλο φύκος
• τα σωρίδια (κύτταρο φύκους µαζί µε υφές του µύκητα).
Φλοιώδες στρώµα
Στρώµα φύκους
Σωρίδια
Άθροισµα V. Bryophyta (Βρύα)
9 Συναντώνται σε σηµεία και περιοχές µε αρκετή υγρασία
9 Αυτότροφα
9 Στερούνται γνησίων ριζών, βλαστών και φύλλων αλλά έχουν εφυµενίδα και
στοµάτια
9 ∆εν έχουν τυπικό αγωγό σύστηµα
9 Εµφανίζουν εναλλαγή γενεών
9 Ένα πλήρες άτοµο βρύου αποτελείται από το σποριόφυτο (2n) και
το γαµετόφυτο (n)
9 ∆ιακρίνονται σε δύο κλάσεις: Κλάση Ι. Ηepaticae (Ηπατικά) και
Κλάση ΙΙ. Musci (Φυλλόβρυα)
Άθροισµα VI. Pteridophyta
(Πτεριδόφυτα)
9 Αυτότροφα
9 Σαφής εναλλαγή γενεών
Σποριόφυτο (2n) αναπτυγµένο, κυρίαρχο
Γαµετόφυτο (n) υποτυπώδες, βραχύβιο
9 Παρόµοια κατασκευή ανθηριδίων και αρχεγονίων µε τα Bryophyta (Bryophyta +
Pteridophyta= Αρχεγονιάτες)
9 ∆ιάρθρωση σε ρίζα (µε καλύπτρα), βλαστό (µε ηθµαγγειώδεις δεσµίδες και φύλλα
(µε στοµάτια) στο σποριόφυτο (Κορµόφυτα)
9 Ύπαρξη αγωγού συστήµατος (Αγγειόφυτα)
9 Ισόσπορα – Ετερόσπορα είδη Πτεριδοφύτων
9 ∆ιακρίνονται σε τρεις κλάσεις: Κλάση Ι. Lycopodiatae,
Κλάση ΙΙ. Equisetatae
Κλάση ΙΙΙ. Filicatae
SPERMATOPHYTA
Yποάθροισµα I.
Coniferophytina
Yποάθροισµα II.
Cycadophytina
Γ Υ Μ Ν Ο Σ Π Ε Ρ Μ Α
Yποάθροισµα III.
Magnoliophytina
ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ
Yποάθροισµα I
Coniferophytina
Κλάση I
Ginkgoatae
Κλάση II
Pinatae
Υποάθροισµα Coniferophytina
Κλάση Ginkgoatae
Φύλλα µε πλατύ έλασµα
Ginkgo biloba
Yποάθροισµα I
Coniferophytina
Κλάση I
Ginkgoatae
Κλάση II
Pinatae
Οικογένεια Pinaceae
Χαρακτηριστικά: 1. ∆έντρα, µόνοικα
2. Φύλλα βελονοειδή σε βραχυκλάδια ή µακροκλάδια, ανά 1, 2, 3 ή 5
3. α) αρσενικά άνθη σε ίουλους, β) θηλυκά άνθη µεµονωµένα
4. Καρπός ξυλώδης κώνος
Pinus, Abies, Cedrus
1.
2.
3.α.
2.
3.β.
4.
4.
Οικ. Cupressaceae
Χαρακτηριστικά: 1. α) ∆έντρα ή β) θάµνοι
2. α) Φύλλα βελονοειδή (ανά 3) ή β) λεπιοειδή (σταυρωτά και αντίθετα)
3. Άνθη σε ίουλους ή µασχαλιαία ή στην κορυφή µικρών κλαδίσκων
4. Καρπός α) ξυλώδης κώνος ή β) ραγοστρόβιλος
Cupressus, Juniperus, Thuja,
4.α.
1.α.
2.α.
3.
2.β.
1.β.
4.β.
SPERMATOPHYTA
Yποάθροισµα I.
Coniferophytina
Yποάθροισµα II.
Cycadophytina
Γ Υ Μ Ν Ο Σ Π Ε Ρ Μ Α
Yποάθροισµα III.
Magnoliophytina
ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ
Υποάθροισµα Cycadophytina
Κλάση Gnetatae
Οικ. Ephedraceae
Ephedra distachya
SPERMATOPHYTA
~ 230.000 είδη
Yποάθροισµα I.
Coniferophytina
~ 600 είδη
Yποάθροισµα II.
Cycadophytina
~ 200 είδη
Γ Υ Μ Ν Ο Σ Π Ε Ρ Μ Α
Yποάθροισµα III.
Magnoliophytina
~ 229.000 είδη
ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ
Yποάθροισµα III
Magnoliophytina
Αγγειόσπερµα
Κλάση Ι
Magnoliatae
∆ικότυλα
Κλάση ΙΙ
Liliatae
Μονοκότυλα
Κλάση I: Magnoliatae
(∆ικότυλα)
Κλάση I: Magnoliatae
• Υπόκλαση I: Magnoliidae
• Υπόκλαση II: Hamamelididae
• Υπόκλαση III: Rosidae
• Υπόκλαση IV: Dilleniidae
• Υπόκλαση V: Caryophylidae
• Υπόκλαση VI: Asteridae
Υπόκλαση
Magnoliidae
Τάξη Laurales
Lauraceae
Τάξη Ranunculales
Ranunculaceae
Τάξη Nympheales
Nympheaceae
Τάξη Papaverales
Papaveraceae
Κλάση Magnoliatae (∆ικότυλα)
Υπόκλαση Ι: Magnoliidae
1. Ανθικά µέρη σε σπειροειδή διάταξη
2. Στήµονες και καρπόφυλλα
1
πολυάριθµα
2
Υπόκλαση Ι: Magnoliidae
Οικογένεια Lauraceae
1. ∆εν διακρίνεται ο κάλυκας από τη στεφάνη:
περιάνθιο οµοιοχλαµυδικό (περιγόνιο)
2. Φυτά αρτυµατικά, φαρµακευτικά, αρωµατικά
3. Laurus nobilis: δίοικο φυτό
1-3
Υπόκλαση Ι: Magnoliidae
Οικογένεια Ranunculaceae
Απόκαρπη ωοθήκη
Υπόκλαση Ι: Magnoliidae
Οικογένεια Papaveraceae
Φυτά µε αλκαλοειδή
Καρπός κάψα
Papaver somniferum κν. υπνοφόρος παπαρούνα
Υπόκλαση II Hamamelididae
1. Σχεδόν πάντα ξυλώδη φυτά
2. Συνήθως δεν υπάρχει περιάνθιο, όταν υπάρχει είναι
οµοιοχλαµυδικό (= κάλυκας και στεφάνη όµοια →
περιγόνιο)
Hamamelididae
Fagales
Urticales
Juglandales
Fagaceae
Moraceae
Cannabaceae
Urticaceae
Juglandaceae
Υπόκλαση II Hamamelididae
Οικογένεια Fagaceae
1. Φυλλοβόλα ή αειθαλή δένδρα ή θάµνοι
2. Άνθη αφανή, µονογενή
3. Αρσενικά άνθη µεµονωµένα ή σε ταξιανθία ίουλο
5
4. Θηλυκά άνθη (α) µεµονωµένα ή (β) σε οµάδες
5. Καρπός µονόσπερµο κάρυο
3
4α
βράκτεια
στύλος
ωοθήκη
4β
Υπόκλαση II Hamamelididae
Οικογένεια Moraceae
1. ∆ένδρα και θάµνοι, φυλλοβόλα ή αειθαλή
2. Άνθη µονογενή, αφανή, σε ποικίλλες ταξιανθίες, συνήθως ανεµογαµή
2
2
Υπόκλαση II Hamamelididae
Οικογένεια Cannabaceae
Άνθη µονογενή σε ταξιανθίες που εκφύονται από τις µασχάλες των φύλλων
Φυτά µε µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον
Αρσενικές ταξιανθίες
θηλυκή ταξιανθία
Υπόκλαση II Hamamelididae
Οικογένεια Urticaceae
Συχνά υπάρχουν νύσουσσες τρίχες
Υπόκλαση II Hamamelididae
Οικογένεια Juglandaceae
1. Φυλλοβόλα, µόνοικα δένδρα
2. Άνθη αφανή, µονογενή, τα αρσενικά σε ίουλους
3. Καρπός δρύπη
2
2
3
Θηλυκές ταξιανθίες
Αρσενικές ταξιανθίες
(ίουλοι)
Υπόκλαση ΙΙΙ Rosidae
1. Κυκλική διάταξη ανθικών µερών
2. Πενταµερές περιάνθιο (περιάνθιο = κάλυκας + στεφάνη)
Rosidae
Rosales
Fabales
Rutales
Geraniales
Rhamnales
Araliales
Rosaceae
Fabaceae
Rutaceae
Geraniaceae
Vitaceae
Apiaceae
Υπόκλαση ΙΙΙ Rosidae
Οικογένεια Rosaceae
1.
2.
3.
4.
5.
5 σέπαλα
5 πέταλα
Πάρα πολλοί στήµονες
Συχνά υπάρχει κυπελλοειδής ανθοδόχη
∆ιαφορετικά είδη καρπών (α) αχαίνιο (β) δρύπη (γ) ψευδείς
5 (β)
2-3
1-4
5 (α)
5 (γ)
Υπόκλαση ΙΙΙ Rosidae
Οικογένεια Fabaceae
1. Ψυχόµορφη στεφάνη (χωριστοπέταλη)
Πέτασος
Πτέρυγες
Τρόπιδα
Υπόκλαση ΙΙΙ Rosidae
Οικογένεια Fabaceae
2. 9 στήµονες ενωµένοι και 1 ελεύθερος
3. Καρπός όσπριο
4. Συχνά υπάρχουν σύνθετα φύλλα
2
3
3
4
Υπόκλαση ΙΙΙ Rosidae
Οικογένεια Rutaceae
Φυτά ευρείας καλλιέργειας
Μεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον
Εσπεριδοειδή: Citrus spp.
1. Άνθη ακτινόµορφα
2. Καρπός ράγα
2
1
Υπόκλαση ΙΙΙ Rosidae
Οικογένεια Geraniaceae
1.
2.
3.
4.
2
5 σέπαλα
5 πέταλα
10 στήµονες
Καρπός σχιζοκάρπιο µε µακρύ ράµφος
4
Υπόκλαση ΙΙΙ Rosidae
Οικογένεια Vitaceae
Φυτά ευρείας καλλιέργειας
Μεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον
Vitis vinifera (αµπέλι, αυτοφυές στην Ελλάδα)
Πολλές καλλιεργούµενες ποικιλίες
Υπόκλαση ΙΙΙ Rosidae
Οικογένεια Apiaceae
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5 σέπαλα
5 πέταλά
5 στήµονες
Ταξιανθία σκιάδιο απλό ή σύνθετο
Καρπός σχιζοκάρπιο
Ορισµένοι αντιπρόσωποι περιέχουν αιθέρια έλαια ή αλκαλοειδή
2-3
4
5
V. Υπόκλαση Dilleniidae
• Ανδρείο αναπτυσσόµενο από το κέντρο προς τα έξω
(κεντρόφυγη ανάπτυξη ανδρείου)
Dilleniidae
Theales
Violales
Capparales
Cucurbitales
Malvales
Theaceae
Violaceae
Brassicaceae
Cucurbitaceae
Malvaceae
V. Υπόκλαση Dilleniidae
Οικ. Theaceae
1. ∆ένδρα ή θάµνοι (τροπικές και υποτροπικές χώρες)
2. Ακέραια δερµατώδη φύλλα
Camelia sinensis κν. τσάι
V. Υπόκλαση Dilleniidae
Οικ. Violaceae
1. Ζυγόµορφα άνθη: ένα πέταλο προεκτείνεται προς τα
πίσω και σχηµατίζει πλήκτρο
2. Γένος Viola: Αιθέριο έλαιο (µενεξεδέλαιο) →
αρωµατοποιϊα
2
1
1
V. Υπόκλαση Dilleniidae
Οικ. Brassicaceae
1. Άνθη ακτινόµορφα, 4 πέταλα διατεταγµένα σε σχήµα
σταυρού – Σταυρανθή
2. Στήµονες σε δύο κύκλους: Εξωτερικά 2 κοντοί
στήµονες και εσωτερικά: 4 µακριοί στήµονες
3. Καρπός: α. κέρας (µήκος>πλάτος) ή β. Κεράτιο:
µήκος<πλάτος.
4. Ισοθειοκυανικοί εστέρες (έλαια της µουστάρδας)
1
2
4
3α
3β
∆ιάφραγµα µε τα σπέρµατα
V. Υπόκλαση Dilleniidae
Οικ. Cucurbitaceae
1. Ποώδη, έρποντα και αναρριχώµενα (έλικες)
2. Σαρκώδης καρπός, µικρή ή µεγάλη ράγα µε σκληρό
εξωκάρπιο
1
2
V. Υπόκλαση Dilleniidae
Οικ. Malvaceae
1. Στήµονες πολυάριθµοι που συµφύονται στη βάση τους και
σχηµατίζουν σωλήνα
2. Συχνά στον κάλυκα υπάρχει επικαλύκιο (π.χ. γένος Malva)
3. Καρπός: α. Μεριστοκάρπιο ή β. κάψα
1
3β
2
3α
Κλάση Magnoliatae (∆ικότυλα)
Υπόκλαση V Caryophyllidae
1. Τάση µείωσης αριθµού στηµόνων σε έναν κύκλο
2. Ακτινόµορφα τριµερή ή πενταµερή άνθη
Caryophyllidae
Caryophyllales
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Polygonales
Plumbaginales
Υπόκλαση V Caryophyllidae
Οικ. Caryophylaceae
1.
2.
3.
4.
Ταξιανθία διχάσιο
Βλαστός µε γόνατα
Καρπός κάψα
Αντίθετα φύλλα
1
4
2
3
Υπόκλαση V Caryophyllidae
Οικ. Chenopodiaceae
Μικρά, αφανή άνθη όπου δεν διαφοροποιείται ο κάλυκας από
τη στεφάνη (περιγόνιο)
Υπόκλαση Asteridae
9 Οι πιο εξελιγµένες µορφές Αγγειοσπέρµων (προέκυψαν από τα
Rosidae)
9 Ξυλώδη ή ποώδη φυτά
9 Άνθη ερµαφρόδιτα, 4-κυκλικά, ακτινόµορφα ή ζυγόµορφα
9 Συµπέταλη στεφάνη
9 Γονιµοποιούνται κυρίως µε τα έντοµα
9 Στήµονες 5, 4 ή 2 σε ένα κύκλο, ενωµένοι µε τη στεφάνη
???
Asteridae
Oleales
Scrophulariales
Lamiales
Asterales
Oleaceae
Solanaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Cichoriaceae
Οικογένεια Oleaceae
∆ενδρώδη ή θαµνώδη φυτά
Στεφάνη συµπέταλη, ακτινόµορφη
Οικογένεια Oleaceae
Τέσσερα διαφορετικά είδη καρπών
δρύπη
ράγα
κάψα
σαµάρι
?????
Asteridae
Oleales
Scrophulariales
Lamiales
Asterales
Oleaceae
Solanaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Cichoriaceae
Οικογένεια Solanaceae
Στεφάνη συµπέταλη,
ακτινόµορφη
Καρπός ράγα ή κάψα
Οικογένεια Solanaceae
Εδώδιµα είδη
S. lycopersicum
κν. ντοµάτα
(καρποί)
Solanum
tuberosum κν.
πατάτα (κόνδυλοι)
Capsicum
annum
κν. πιπεριά
S. melogena κν.
µελιτζάνα
(καρποί)
Οικογένεια Solanaceae
Φυτά δηλητηριώδη (αλκαλοειδή)
Datura stramonium
κν. τάτουλας
Nicotiana tabacum
κν. καπνός
Οικογένεια ???
Asteridae
Oleales
Scrophulariales
Lamiales
Asterales
Oleaceae
Solanaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Cichoriaceae
Οικογένεια Lamiaceae (Labiatae)
Χαρακτηριστικά: 1. ∆ίχειλη συµπέταλη στεφάνη
2. Τετραγωνικός βλαστός
3. Αντίθετα φύλλα
4. Ωοθήκη σύγκαρπη
5. Στήµονες (δύο άνισα ζεύγη) φύονται πάνω
στη στεφάνη
Οικογένεια Lamiaceae (Labiatae)
Φυτά µε αιθέρια έλαια
Αρτυµατικά – Βιοµηχανία τροφίµων
Φαρµακευτική
Αρωµατοποιϊα
Οικογένεια ???
Asteridae
Oleales
Scrophulariales
Lamiales
Asterales
Oleaceae
Solanaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Cichoriaceae
Οικογένεια Asteraceae
1.
1. Tαξιανθία κεφάλιο
2. Άνθη
Α. τα επιδίσκια είναι ακτινόµορφα σωληνοειδή
και τα επιχείλια είναι ζυγόµορφα γλωσσόµορφα
ή
Β. µόνο ακτινόµορφα σωληνοειδή άνθη
2.
Οικογένεια Asteraceae
Οικογένεια Asteraceae
Ταξιανθία περιβαλλόµενη από βράκτια
∆εν υπάρχει κάλυκας
βράκτια
Καρπός αχαίνιο που συχνά φέρει πάππο
Οικογένεια Asteraceae
Φυτά φαρµακευτικά
(αιθέρια έλαια)
Φυτά εδώδιµα
Οικογένεια ???
Asteridae
Oleales
Scrophulariales
Lamiales
Asterales
Oleaceae
Solanaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Cichoriaceae
Οικογένεια Cichoriaceae
∆ιαφορές µε Asteraceae
Α. όλα τα ανθίδια γλωσσόµορφα
Β. φέρουν γαλακτοφόρους αγωγούς µε γαλακτώδη χυµό,
στο βλαστό και τα φύλλα
Οικογένεια Cichoriaceae
Yποάθροισµα III
Magnoliophytina
Αγγειόσπερµα
Κλάση Ι
Magnoliatae
∆ικότυλα
Κλάση ΙΙ
Liliatae
Μονοκότυλα
Κλάση II: Liliatae
(Μονοκότυλα)
∆ΙΚΟΤΥΛΑ
Φυτάριο ∆ύο κοτυληδόνες
Ρίζα
Κύρια πασσαλώδης ρίζα
µε αρκετές δευτερεύουσες
Ποώδης ή ξυλώδης.
Υπάρχει κάµβιο.
Βλαστός
Ηθµαγγειώδεις δεσµίδες
σε δακτύλιο
ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ
Μία κοτυληδόνα
∆εν υπάρχει κύρια ρίζα,
αλλά πολλές παρόµοιες
Συνήθως ποώδης.
∆εν υπάρχει κάµβιο.
Ηθµαγγειώδεις
δεσµίδες διάσπαρτες
∆ΙΚΟΤΥΛΑ
Φύλλα
Συνήθως µε πλατύ
έλασµα µε δικτυοειδή
νεύρωση
Πενταµερές ή τετραµερές
Περιάνθιο σπάνια τριµερές,
συνήθως ετεροχλαµυδικό
ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ
Συνήθως στενά,
επιµήκη,
παραλληλόνευρα
Τριµερές ή πολλαπλάσιο
του τρία, συχνά
οµοιχλαµυδικό
Liliidae
Liliales
Orchidales
Poales
Liliaceae
Iridaceae
Orchidaceae
Poaceae
Κλάση Liliatae
Οικογένεια Liliaceae
1. Περιάνθιο οµοιοχλαµυδικό (περιγόνιο), εξαµερές
2. Στήµονες 6
1
2
Κλάση Liliatae
Οικογένεια Iridaceae
1. Περιάνθιο οµοιοχλαµυδικό (περιγόνιο), εξαµερές
2. Στήµονες 3 – διαφορά από τα Liliaceae
1
2
Κλάση Liliatae
Οικογένεια Orchidaceae
1. Άνθη ζυγόµορφα, εµφανώς προσαρµοσµένα σε εντοµογαµία
2. Περιάνθιο σε δύο κύκλους. Mεσαίο πέταλο του εσωτερικού
κύκλου (γλωσσάριο) µεγαλύτερο
3. Γόνιµοι στήµονες 1 ή 2 ενωµένοι µε το στίγµα
4. Γυρεόκοκκοι ενωµένοι µε βλέννα. Σχηµατίζουν δύο
σφηνοειδείς σάκκους (γυρεόµαγµα)
4
1
2
3
Κλάση Liliatae
Οικογένεια Poaceae
1. Ταξιανθία α. στάχυς ή β. Φόβη
2. Άνθη διατεταγµένα σε σταχύδια που περιλαµβάνουν ένα ή
περισσότερα ανθίδια. Σταχύδια υποβασταζόµενα από δύο
λέπυρα
2
σταχύδια
1α
1β
ανθίδια
λέπυρα
Κλάση Liliatae
Οικογένεια Poaceae
3. Άνθη χωρίς περιάνθιο (λεπίδες, άγανο, 3 στήµονες,
πτεροειδές στίγµα)
4
4. Φύλλα µε κολεό
άγανο
3
λεπίδα
πτεροειδές
στίγµα
3 στήµονες
λεπίδα
ωοθήκη
Κλάση Liliatae
Οικογένεια Poaceae
5. Βλαστός συνήθως κοίλος εσωτερικά
(καλάµι)
6. Καρπός καρύοψη
7. Φυτά µεγάλης καλλιέργειας (δηµητριακά)
5
5
6
Καλή επιτυχία
www.agro.auth.gr/botaniki.htm