αορτικη χειρουργικη - παναγιωτης γ. χουντης

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ορισμός
Ανευρυσματική διάταση:
50% αύξηση της φυσιολογικής διαμέτρου
Φυσική Ιστορία
των Θωρακικών Ανευρυσμάτων
5 ετής επιβίωση λιγότερο από 20%
Ρήξη η κύρια αιτία θανάτου στην πλειοψηφία των
ασθενών (44-77%)
Οι διαχωρισμοί έχουν υψηλότερη επίπτωση ρήξης
Pressler V., Mc Namara, 1980. J. Thor. Cardiovasc. Surgery
Bickerstaff et all 1982. Surgery
Ανευρύσματα ανιούσης αορτής-τόξου
Πιθανότητα επιπλοκών
Coady et al, Ann Thorac Surg, 1999
Θωρακικά ανευρύσματα
Πιθανότητα επιπλοκών
Coady et al, Ann Thorac Surg, 1999
Παράγοντες κινδύνου ρήξης
Θωρακικών και Θωρακοκοιλιακών
ανευρυσμάτων
Μέγεθος
Ρυθμός αύξησης
Κάπνισμα/ COPD
Ηλικία
Υπέρταση
Νεφρική ανεπάρκεια
Αιτιολογία: Εκφυλιστικά ή αθηρωσκληρωτικά
Διαχωρισμός αορτής:
Παθογένεση
Αρχική βλάβη στην έσω στιβάδα της αορτής (95%)
ανιούσης αορτής (65%)
άνω τμήμα κατιούσης αορτής (20%)
τόξου (5%)
κοιλιακής αορτής (5%)
Παλίνδρομος διαχωρισμός
Απόφραξη αορτικών κλάδων (30%)
ΑΓΓΕΙΑ
ΑΟΡΤΙΚΟΥ
ΤΟΞΟΥ
ΑΛΗΘΗΣ
ΑΥΛΟΣ
ΨΕΥΔΗΣ
ΑΥΛΟΣ
ΔΕΞΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ
ΑΡΤΗΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ
ΑΡΤΗΡΙΑ
ΨΕΥΔΗΣ
ΑΥΛΟΣ
ΑΛΗΘΗΣ
ΑΥΛΟΣ
ΨΕΥΔΗΣ
ΑΥΛΟΣ
ΑΛΗΘΗΣ
ΑΥΛΟΣ
ΑΛΗΘΗΣ ΑΥΛΟΣ
ΨΕΥΔΗΣ ΑΥΛΟΣ
ΣΧΙΣΙΜΟ
ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΥ
Κριτήρια χειρουργικής επέμβασης
Κάτω από 5.0 cm
Γενετική προδιάθεση σε διαχωρισμό
Σύνδρομο Marfan
Οικογενή εμφάνιση ανευρυσμάτων
Οικογενειακό ιστορικό διαχωρισμών
Επεμβάσεις στην ανιούσα αορτή
Μεταξύ 5.0 και 6.0 cm
Διόγκωση μεγαλύτερη από 0.5 cm/έτος
Διγλώχινα αορτική βαλβίδα
Πρόσθετες ενδείξεις:
ανάγκη για αντιπηκτική αγωγή
valve sparing
βιολογική βαλβίδα
Ηλικία
Πάνω από 6.0 cm
Σχεδόν πάντα
Ανεύρυσμα
ανιούσης αορτής
Θνητότητα και ρήξη
38%
40%
35%
30%
25%
% 20%
15%
2%
10%
5%
0%
Non Ruptur
P<0.05
Rupture
Θνητότητα και διαχωρισμός
30%
25%
20%
20%
% 15%
10%
2%
5%
0%
Acute Dissection Non Dissection
P<0.05
ΣΥΝΔΡΟΜΟ
MARFAN
ΣΥΝΔΡΟΜΟ MARFAN
ΣΥΝΔΡΟΜΟ
MARFAN
DESCENDING
AORTIC
ANEURYSM
AORTIC
ARCH
ASCENDING
AORTA
DESCENDING
AORTIC
ANEURYSM
ASCENDING AORTA
PULMONARY
ARTERY
DESCENDING
AORTA
ASCENDING AORTA
AORTIC TEAR
(DISSECTION)
PULMONARY
ARTERY
DESCENDING
AORTA
ASCENDING AORTA
AORTIC TEAR
(DISSECTION)
DESCENDING
AORTA
AORTIC ARCH
DISSECTION LINE
AORTIC ARCH
DESCENDING AORTA
ASCENDING AORTA
ASCENDING AORTA
AORTIC ARCH
DESCENDING AORTA
ABDOMINAL AORTA
AORTIC ARCH
DISSECTION LINE
SUBCLAVIAN
ARTERY
THROMBUS
ΙΝ THE
ANEURYSM
ANEURYSM OF THE
DESCENDING
AORTA
ASCENDING AORTA
PULMONARY
ARTERY
AORTIC TEAR
(DISSECTION)
DESCENDING
AORTA
ASCENDING AORTA
PULMONARY
ARTERY
AORTIC TEAR
(DISSECTION)
THROMBUS
DESCENDING
AORTA
ASCCENDING AORTA
PULMONARY ARTERY
DESCENDING AORTA
DISSECTION LINE
THROMBUS OUTSIDE THE
DISSECTION LINE
LIVER
DISSECTION LINE
PANCREAS
CELIAC ARTERY
R. RENAL ARTERY
DISSECTED AORTA
L. RENAL ARTERY
ABDOMINAL AORTIC
ANEURYSM WITH
THROMBUS
ABDOMINAL AORTIC
ANEURYSM WITH
THROMBUS
Αποκατάσταση της αορτικής ρίζας
Βutton Bentall με μεταλλική βαλβίδα
Βutton Bentall με βιολογική βαλβίδα
(BioBentall)
Αναδιαμόρφωση της ρίζας (Yacoub)
Επανεμφύτευση της ρίζας (David)
AVR και wrapping της ρίζας
Τεχνικές Boutique (Ross,ομοιομοσχεύματα)
ΕΠΕΜΒΑΣΗ BENTALL
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ BENTALL ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ
ΕΠΑΝΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
Επιβίωση μετά από Bentall
Hagl, et al. Ann Thorac Surg 2003
Επιβίωση χωρίς συμβάματα
μετά από Bentall
Hagl, C. et al Ann Thorac Surg 2003
Eκλεκτική αντικατάσταση της αορτικής
ρίζας σε ασθενείς με σύνδρομο marfan
100
90
Survival
80
70
60
50
40
30
20
10
0
455
381
294
204
141
97
64
42
0
2
4
6
8
10
12
14
Years
Gott, et al J Thorac Cardiovasc Surg. 1995
Βιοπροσθετικό βαλβιδοφόρο μόσχευμα για την αντικατάσταση της
αορτική ρίζας και της ανιούσας αορτής
Επιβίωση μετά από Bio-Bentall
Hagl, et al Ann Thorac Surg 2002
Επέμβαση David
AΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΟΥ
ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΟΡΤΙΚΟΥ
ΤΟΞΟΥ
Τύποι εγκεφαλικής βλάβης σε
επεμβάσεις στο αορτικό τόξο
Εστιακή εμβολική
Διάχυτη ισχαιμική
Mέθοδοι εγκεφαλικής προστασίας
Deep hypothermic circulatory arrest
– Griepp 1975
HCA
Retrograde cerebral perfusion
– Ueda 1990, Takamoto 1992, Safi 1993
RCP
Antegrade cerebral perfusion
– Frist 1986, Bachet 1991, Kazui 1992
ACP
Ελάττωση του μεταβολισμού σε βαθιά
υποθερμία σε διάφορες θερμοκρασίες
Mezrow et al, JTCVS 1994
Όριο ασφαλούς βαθιάς υποθερμίας
% CMRO2
Actual Q10 directly calculated in 37 Adult patients during DHCA
120
45 Duration
of HCA
40 Min
100
35
80
30
25
60
20
40
% CMRO2
SAFE HCA
15
10
20
5
0
0
37
30
25
20
15
10
Temperature °C
McCullough et. al. Ann Thorac Surg, 1999
DHCA > 30 λεπτά
μεγάλη ηλικία
νευροψυχολογική έκπτωση σε λεπτές
κινήσεις και σε λειτουργίες μνήμης
Τεχνικές ελάττωσης εγκεφαλικών
διαταραχών
Ελάττωση εμβολικών συμβαμάτων
– Διασωλήνωση μασχαλιαίας αρτηρίας
– Αποφυγή χειρισμών σε αρτηριακούς κλάδους
– Αναρρόφηση των εγκεφλικών αγγείων πριν
την επανέναρξη της κυκλοφορία
Ελάττωση του χρόνου DHCA
Trifurcation graft
ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ
ΑΡΤΗΡΙΑΣ
ΤΡΙΠΛΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ
ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ELEPHANT TRUNK
Spielvogel, et al Ann Thorac Surg 2002
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ
ΡΙΖΑΣ ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΞΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ
ΜΟΣΧΕΥΜΑ
Θωρακοκοιλιακά
Ανευρύσματα
Η ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ CRAWFORD
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ CRAWFORD (n = 1509)
15%
I
31%
7%
II
4%
III
Svensson LG, Crawford ES: J Vasc Surg 1993; 17:357-370
IV
EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ
ΜΥΕΛΟΥ
Η άπω αορτική πίεση ελαττώνεται
Η CSF πίεση αυξάνεται
Η πίεση αιμάτωσης του νωτιαίου μυελού ελαττώνεται
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
Τεχνική στο Mount Sinai




Χρήση βαθιάς υποθερμίας εάν δεν είναι εφικτός
ο ασφαλής αποκλεισμός της αορτής
Ταχεία επανέγχυση αίματος που χάνεται
Κορτικοστεροειδή
Αποφυγή αγγειοδιασταλτικών
Τεχνική στο Mount Sinai
Διεγχειρητικός χειρισμός
Μεσοπλεύρια και Οσφυϊκή απολίνωση
αρτηριών με καθοδήγηση MEP και SSEP
Αποφυγή αποκλεισμού της υποκλειδίου
αρτηρίας
Διατήρηση του άξονα έσω μαστικής και
άνω επιγαστρίου
Παρακολούθηση της πίεσης αιμάτωσης του
Ν.Μ
Άρδευση των σπλάγχνων με ψυχρό αίμα
Τεχνική παροχέτευσης ΕΝΥ
Καθετήρας CSF: L4-5 ή L3-4
Πίεση CSF ≤ 10mmHg
Παροχέτευση CSF για 2-3 ημέρες
Τεχνική της άπω αορτικής
αιμάτωσης
Αριστερός κόλπος προς μηριαία αρτηρία by
pass (Left heart by pass)
Hπαρίνη:1mg/kg
Άπω ροές:1.5-2.5 lt/min
Εγγύς αορτική πίεση: 110-130 mmHg
Τεχνική διαδοχικού αποκλεισμού της
αορτής
LEFT HEART BY PASS ΓΙΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ
ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ
ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΚΛΑΔΩΝ ΣΕ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ
Motor-evoked potential (MEP) amplitudesΔυναμικά και πλάτος των ΜΕP
step 1
step 2
step 3
Βασικό πλάτος των
MEP
Εξαφάνιση του
πλάτους των MEP
Αποκατάσταση του
πλάτους των MEP
(όλα τα τμηματικά αγγεία
ανοικτά)
(αναζήτηση και σύγκλειση
των κρίσιμων αρτηριών)
(μετά την αφαίρεση της
σύγκλεισης από τις κρίσιμες
τμηματικές αρτηρίες)
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ
ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ DACRON
Τεχνική στο Mount Sinai
Μετεγχειρητική αντιμετώπιση
SSEP
Μέση Α.Π: 85-95mmHg
Παροχέτευση ΕΝΥ για 72-96 ώρες
Στεροειδή για 48 ώρες
Αποσωλήνωση σε 48 ώρες
Ενδαγγειακή
αποκατάσταση αορτικών
ανευρυσμάτων
Είσοδος του συστήματος μεταφοράς και
τοποθέτηση του μοσχεύματος
Προώθηση
συστήματος επάνω
στο σύρμα
Ορθή θέση του
συστήματος
Αρχική
τοποθέτηση
Αφαίρεση του
συστήματος
μεταφοράς
Εφαρμογή του
μοσχεύματος στο
αγγείο
Πλήρης
εφαρμογή
Κάλυψη της αριστεράς υποκλειδίου
καρωτίδο- υποκλείδιο bypass