close

Enter

Log in using OpenID

1. Προςκλιςεισ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

embedDownload
Στοιχεία
Περιετόμενα
1. Προζκλήζεις Εσρωπαϊκών
Προγραμμάηων…………………………....1
2. Προζκλήζεις Εθνικών
Προγραμμάηων……….………………….14
3. ΣσνέδριαΟ
Εκδηλώζεις………………………..….….16
4. Νομοθεζία………………………………..24
Δημητριάδος 95 & Παύλοσ Μελά
3ος όροφος
Τ.Κ. 38333, Βόλος
Στοιτεία επικοινωνίας:
Δημητριάδος 95 & Παύλοσ Μελά
3ος όροφος
Τ
1. Προςκλιςεισ
Ευρωπαϊκϊν
Προγραμμάτων
Στοιχεία επικοινωνίασ:
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ)
αρικ.1291/2013
του
Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ
Δεκεμβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του
προγράμματοσ-πλαιςίου «Ορίηοντασ 2020»
για τθν ζρευνα και τθν καινοτομία (20142020), το πρόγραμμα κα ςυμβάλλει κατά
γενικό ςτόχο ςτθν οικοδόμθςθ μιασ
κοινωνίασ και μιασ οικονομίασ που
βαςίηονται ςτθ γνϊςθ και τθν καινοτομία
ςε ολόκλθρθ τθν Ζνωςθ, προςελκφοντασ
πρόςκετθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ, τθσ
ΕΚΕΣΑ/ΙΕΣΕΘ
Δθμθτριάδοσ 95 & Ραφλου Μελά
οσ
3 Προφοσ
Τ.Κ. 38333, Βόλοσ
Τθλ: 2421096740
Φαξ:2421096750
http://ireteth.certh.gr
[email protected]
1
ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ και
ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων
τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ,
ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςτόχου του
3% τθσ ΑΕΡ για τθν ζρευνα και τθν
ανάπτυξθ ςε ολόκλθρθ τθν Ζνωςθ ζωσ το
2020. Με τον τρόπο αυτόν κα ςτθρίξει τθν
υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ
2020» και άλλων πολιτικϊν τθσ Ζνωςθσ,
κακϊσ και τθν επίτευξθ και λειτουργία του
Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ζρευνασ (ΕΧΕ).
Οι προτάςεισ που κα υποβάλλονται ςε αυτι
τθν πρόςκλθςθ κα πρζπει να αφοροφν ζνα
από τα εξισ κζματα: Ενίςχυςθ των
ςτρατθγικϊν ζρευνασ και καινοτομίασ για
τθ βιομθχανία των μεταφορϊν ςτθν
Ευρϊπθ απρόςκοπτθ κινθτικότθτα και
αντιμετϊπιςθ του κατακερματιςμοφ τθσ
εξάπλωςθσ των ευφυϊν ςυςτθμάτων
μεταφοράσ ςτθν Ευρϊπθ εξυπνότεροσ
ςχεδιαςμόσ, καταςκευι και ςυντιρθςθ
νζασ
γενιάσ υποδομζσ
μεταφορϊν:
αποδοτικζσ ςτθ κατανάλωςθ πόρων,
εξυπνότερεσ
και
αςφαλζςτερεσ
ςυνεργατικά ευφυι ςυςτιματα μεταφορϊν
για αςφαλι, χωρίσ ςυμφόρθςθ και αειφόρα
κινθτικότθτα. Ο προχπολογιςμόσ τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςυνολικά
ςτα 10 εκατ. ευρϊ και οι επιδοτιςεισ
κυμαίνονται από 500.000 ζωσ 5 εκατ. ευρϊ
(αναλόγωσ τον τφπο τθσ δράςθσ). Θ
πρόςκλθςθ αν και αφορά τουλάχιςτον μία
(1) νομικι οντότθτα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
δικαίου
που
δραςτθριοποιείται
ςε
επιλζξιμθ
χϊρα
ςτον
τομζα
των
μεταφορϊν.
Ο γενικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ κα
επιδιωχκεί
μζςω
τριϊν
αλλθλοενιςχυόμενων προτεραιοτιτων που
αφοροφν ςτα εξισ:
 Επιςτθμονικι Αριςτεία (Εxcellent
Science).

Βιομθχανικι
Leadership).

Κοινωνικζσ Ρροκλιςεισ
Challenges).
Υπεροχι
(Ιndustrial
(Societal
(α) Μεταφορζσ για την Ανάπτυξη
Θ πρόςκλθςθ που αφορά ςτον τομζα των
Μεταφορϊν
για
τθν
ανάπτυξθ
περιλαμβάνει τρεισ τομείσ του ςχετικοφ
επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ: (α) Οδικζσ
ςυγκοινωνίεσ, (β) Υποδομι και (γ)
Κοινωνικο-οικονομικι ζρευνα και ζρευνα
ςυμπεριφοράσ
και
πρωτοπόρεσ
δραςτθριότθτεσ για τθ χάραξθ πολιτικισ.
(β) Πράςινα Οχήματα
Θ παροφςα πρόςκλθςθ αντιπροςωπεφει μια
ουςιαςτικι ςυνιςτϊςα τθσ ζρευνασ και τθσ
καινοτομίασ ςτον τομζα των οδικϊν
μεταφορϊν.
2
Ρεριλαμβάνει τθν ζρευνα, τθν τεχνολογικι
ανάπτυξθ, τθν καινοτομία και τθν επίδειξθ
υπζρ τθσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ
των
οχθμάτων
οδικϊν
μεταφορϊν και τθ χριςθ των νζων τφπων
μθ ςυμβατικϊν πθγϊν ενζργειασ ςτισ
οδικζσ μεταφορζσ, όπωσ θ θλεκτρικι
ενζργεια, το ςυμπιεςμζνο φυςικό αζριο, το
υγροποιθμζνο φυςικό αζριο και τα
ανανεϊςιμα και προςαρμοςμζνα καφςιμα.
Οι προτάςεισ που κα υποβάλλονται ςε αυτι
τθν πρόςκλθςθ κα πρζπει να αφοροφν ζνα
από τα εξισ κζματα: Επόμενθσ γενιάσ
ανταγωνιςτικζσ μπαταρίεσ τφπου Li-ion για
τθν ικανοποίθςθ των προςδοκιϊν του
καταναλωτι
βελτιςτοποιθμζνθ
και
ςυςτθματικι ενεργειακι διαχείριςθ ςτα
θλεκτρικά οχιματα μελλοντικοί κινθτιρεσ
φυςικοφ αερίου και εξαρτθμάτων για
αυτοκίνθτα και φορτθγά υβριδικά ελαφρά
και βαριά οχιματα θλεκτρικά δίκυκλα και
νζεσ
ζννοιεσ
ελαφρϊν
οχθμάτων
μελλοντικοί
κινθτιρεσ
εναλλακτικϊν
καυςίμων και εξαρτθμάτων για βαριά
οχιματα.
(γ) Δημιουργία Ηλεκτρονικών Υποδομών
Οι προτάςεισ που αφοροφν τθ δθμιουργία
θλεκτρονικϊν υποδομϊν για τθν παροχι
βαςικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ χριςτεσ κα
ςυνδυάηουν με ςυντονιςμζνο τρόπο τθ
δικτφωςθ με δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν
και ζρευνασ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, οι προτάςεισ που κα
υποβάλλονται ςε αυτι τθν πρόςκλθςθ κα
πρζπει να αφοροφν ςε ζνα από τα εξισ
κζματα: Διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και χριςθ
μεγάλων ερευνθτικϊν δεδομζνων με τθ
βοικεια υπολογιςτι πανευρωπαϊκι υψθλι
επίδοςθ ςτθ χριςθ υπολογιςτι παροχι
βαςικϊν υπθρεςιϊν μζςω θλεκτρονικϊν
υποδομϊν ερευνθτικι και εκπαιδευτικι
δικτφωςθ
(GÉANT)
παγκόςμιεσ
θλεκτρονικζσ υποδομζσ δεδομζνων δίκτυο
για τθν κατάρτιςθ ςε υψθλισ απόδοςθσ
χριςθσ υπολογιςτϊν για μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ. Θ πρόςκλθςθ αποβλζπει ςτθν
επιλογι ςυμπράξεων που κα αποτελοφνται
από 3 ανεξάρτθτεσ νομικζσ οντότθτεσ
δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου αν και ςτισ
περιπτϊςεισ των παγκόςμιων θλεκτρονικϊν
υποδομϊν δεδομζνων, τθσ δικτφωςθσ
κζντρων κατάρτιςθσ για τθ χριςθ
υπολογιςτϊν απαιτείται τουλάχιςτον μία
(1) νομικι οντότθτα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
δικαίου
που
δραςτθριοποιείται
ςε
επιλζξιμθ χϊρα. Ο προχπολογιςμόσ τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςυνολικά
ςτα 82 εκατ. ευρϊ.
Θ πρόςκλθςθ αποβλζπει ςτθν επιλογι
ςυμπράξεων που κα αποτελοφνται από 3
ανεξάρτθτεσ νομικζσ οντότθτεσ δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ δικαίου που δραςτθριοποιοφνται
ςτον
τομζα
των
μεταφορϊν.
Ο
προχπολογιςμόσ
τθσ
παροφςασ
πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςυνολικά ςτα 129
εκατ. ευρϊ και οι επιδοτιςεισ κυμαίνονται
από 3 ζωσ 20 εκατ. ευρϊ (αναλόγωσ το
είδοσ τθσ δράςθσ).
(δ) Διαςυνοριακή και Εξωτερική Αςφάλεια
Από τθ μία πλευρά θ πρόςκλθςθ ζχει ωσ
ςτόχο τθν ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν και
των ικανοτιτων που απαιτοφνται για τθν
ενίςχυςθ
ςυςτθμάτων,
εξοπλιςμοφ,
εργαλείων, διαδικαςιϊν και μεκόδων
ταχείασ αναγνϊριςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ
αςφάλειασ των ςυνόρων.
3
αγακϊν τθσ Ευρϊπθσ. Θ καταγραφι των
πολιτιςτικϊν αγακϊν αποτελεί πλζον μια
διαδικαςία με τθ χριςθ των πολυμζςων,
κυρίωσ τθσ ψθφιακισ αναπαράςταςθσ του
μεγζκουσ, τθσ εμφάνιςθσ και των ςυνκθκϊν
ςυντιρθςθσ του πολιτιςτικοφ αγακοφ. Αυτό
προχποκζτει ςυνεργαςίεσ ανάμεςα ςε
επιςτθμονικά πεδία, τεχνολογίεσ, γνωςτικά
πεδία
του
ακαδθμαϊκοφ
χϊρου
(αρχαιολογία,
ιςτορία,
πολιτιςτικζσ
ςπουδζσ,
ανκρωπολογία
κ.α.),
δθμιουργικζσ πρακτικζσ και ψθφιακζσ
εφαρμογζσ. Οι επιδοτοφμενεσ δράςεισ είναι
οι εξισ: Ερευνθτικζσ και καινοτόμεσ δράςεισ
(οι εν λόγω δράςεισ αποβλζπουν ςτθ
δθμιουργία νζασ γνϊςθσ και/ι ςτθ
διερεφνθςθ
νζασ
ι
βελτιωμζνθσ
τεχνολογίασ, προϊόντων, διαδικαςιϊν και
υπθρεςιϊν και για το ςκοπό αυτό οι
δράςεισ αφοροφν βαςικι και εφαρμοςμζνθ
ζρευνα, δοκιμι και πιςτοποίθςθ ςε
εργαςτθριακό περιβάλλον ςυντονιςτικζσ
και υποςτθρικτικζσ δράςεισ: οι εν λόγω
δράςεισ αφοροφν κυρίωσ ςυνοδευτικά
μζτρα όπωσ θ διάχυςθ, θ ευαιςκθτοποίθςθ
και θ επικοινωνία, θ δικτφωςθ, ο
ςυντονιςμόσ ι υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ,
διάλογοι πολιτικϊν τθσ ΕΕ και αμοιβαία
μάκθςθ, μελζτεσ για νζεσ υποδομζσ,
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, δικτφωςθ και
ςυντονιςμόσ μεταξφ προγραμμάτων ςε
διαφορετικζσ χϊρεσ.
Οι προτάςεισ που κα υποβάλλονται ςε αυτι
τθν πρόςκλθςθ κα πρζπει να αφοροφν ζνα
από
τα
εξισ
κζματα:
Θαλάςςια
διαςυνοριακι αςφάλεια αςφάλεια τθσ
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (τεχνολογίεσ για
τον ζλεγχο και τθ διάςωςθ μεγάλων
φορτίων)
διαχείριςθ
πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων και ςυςτιματα για κοινοτικζσ
εξωτερικζσ δράςεισ πρόλθψθ ςυγκροφςεων
και ειρθνευτικζσ δράςεισ. Θ πρόςκλθςθ, με
εξαίρεςθ τισ δράςεισ που αφοροφν τθν
πρόλθψθ των ςυγκροφςεων όπου αρκεί
τουλάχιςτον μία (1) νομικι οντότθτα
δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου που
δραςτθριοποιείται ςε επιλζξιμθ χϊρα,
αποβλζπει ςτθν επιλογι ςυμπράξεων που
κα αποτελοφνται από τρεισ (3) ανεξάρτθτεσ
νομικζσ οντότθτεσ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
δικαίου. Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςυνολικά ςτα
20.780.000 ευρϊ και οι επιδοτιςεισ
φκάνουν ζωσ τα 12 εκατ. ευρϊ (αναλόγωσ
τον τφπο τθσ δράςθσ) με τθν κοινοτικι
ςυνδρομι να κυμαίνεται από 70 ζωσ 100%.
(ε) Πολιτιςτική Κληρονομιά και Ευρωπαϊκζσ
Ταυτότητεσ
Οι προτάςεισ που κα υποβάλλονται ςε αυτι
τθν πρόςκλθςθ κα πρζπει να αφοροφν τθν
τριςδιάςτατθ μοντελοποίθςθ για τθν
πρόςβαςθ και κατανόθςθ των πολιτιςτικϊν
Αναφορικά με τισ ερευνθτικζσ και
καινοτόμεσ
δράςεισ,
θ
πρόςκλθςθ
αποβλζπει ςτθν επιλογι ςυμπράξεων που
κα αποτελοφνται από 3 ανεξάρτθτεσ
νομικζσ οντότθτεσ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
4
δικαίου προερχόμενεσ από 3 διαφορετικζσ
χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα.
Σε ςχζςθ με τισ ςυντονιςτικζσ και
υποςτθρικτικζσ δράςεισ, θ πρόςκλθςθ
αφορά τουλάχιςτον μία (1) νομικι οντότθτα
δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου που
δραςτθριοποιείται ςε επιλζξιμθ χϊρα
καίτοι κα εκτιμθκεί ιδιαιτζρωσ θ
δθμιουργία ςυμπράξεων με αλλοδαποφσ
φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ δικτφωςθσ και του
ςυντονιςμοφ
με
προγράμματα
και
πρακτικζσ ςε διαφορετικζσ χϊρεσ.
περιβάλλον κα διατεκοφν το 2014 238,86
εκατ. ευρϊ για τθν ανάπτυξθ και τθν
εφαρμογι καινοτόμων τρόπων για τθν
αντιμετϊπιςθ
των
περιβαλλοντικϊν
προκλιςεων ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, με
ζμφαςθ ςτθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ και τθσ
βιοποικιλότθτασ, τθν αποδοτικότθτα των
πόρων
και
τθν
περιβαλλοντικι
διακυβζρνθςθ και πλθροφόρθςθ.
Οι γενικοί ςτόχοι το Ρρογράμματοσ LIFE
είναι οι ακόλουκοι:
 Να ςυμβάλλει ςτθ ςτροφι προσ μια
οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν
διοξειδίου του άνκρακα.
Ο
προχπολογιςμόσ
τθσ
παροφςασ
πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςυνολικά ςτα 14
εκατ. ευρϊ και οι επιδοτιςεισ κυμαίνονται
από 2 ζωσ 4 εκατ. ευρϊ, δίχωσ να
προβλζπεται εκνικι ςυνδρομι αφοφ
καλφπτονται 100% από το πρόγραμμα οι
προτεινόμενεσ δράςεισ.
Ρροκεςμίεσ:
(α) 28 Αυγοφςτου (Μεταφορζσ για
Ανάπτυξθ)
(β) 28 Αυγοφςτου (Πράςινα Οχιματα)
(γ)
2
΢επτεμβρίου
(Θλεκτρονικζσ
Τποδομζσ)
(δ) 28 ΢επτεμβρίου (Διαςυνοριακι
Αςφάλεια)
(ε)
30
΢επτεμβρίου
(Πολιτιςτικι
Κλθρονομιά)
Πλθροφορίεσ:
Ιςτοςελίδα Προγράμματοσ:
http://ec.europa.eu/research/participants
/portal/desktop/en/home.html
 Να βελτιϊςει τθν ανάπτυξθ, τθν
υλοποίθςθ και τθν επιβολι τθσ
περιβαλλοντικισ και κλιματικισ
πολιτικισ και νομοκεςίασ τθσ
Ζνωςθσ.
 Να υποςτθρίξει τθ βελτίωςθ τθσ
περιβαλλοντικισ και κλιματικισ
διακυβζρνθςθσ ςε όλα τα επίπεδα,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ
βελτιωμζνθσ
ςυμμετοχισ
τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν, των ΜΚΟ
και τοπικϊν παραγόντων.
 Να υποςτθρίξει τθν υλοποίθςθ του
7ου
Ρεριβαλλοντικοφ
Ρρογράμματοσ Δράςθσ.
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δθμοςίευςε τθν
πρϊτθ πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE για τθ
χρθματοδότθςθ ζργων δράςθσ για το κλίμα.
Μζςω του υποπρογράμματοσ LIFE για το
Επιδιϊκοντασ τουσ εν λόγω ςτόχουσ, το
πρόγραμμα LIFE κα ςυμβάλλει ςτθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων και
ςκοπϊν τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020»,
5
του 7ου Ρεριβαλλοντικοφ Ρρογράμματοσ
Δράςθσ
και
άλλων
ευρωπαϊκϊν
ςτρατθγικϊν και ςχεδίων ςχετικϊν με
περιβάλλον και κλιματικι αλλαγι. Το νζο
Ρρόγραμμα LIFE με δφο υποπρογράμματα:
ζνα για το Ρεριβάλλον και άλλο για τθ
Δράςθ Κλίμα κα προωκιςει τουσ πιο πάνω
γενικοφσ ςτόχουσ. Σθμειϊνεται ότι θ
δθμιουργία του υποπρογράμματοσ για τθ
Δράςθ Κλίμα αναβακμίηει τθν πρϊθν
κεματικι ενότθτα τθσ “κλιματικισ αλλαγισ”
ςτα πλαίςια τθσ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ
και του μζρουσ τθσ Διακυβζρνθςθσ του
LIFE+. Το μζροσ του «Ρεριβάλλοντοσ» του
νζου προγράμματοσ καλφπτει τρεισ τομείσ
προτεραιότθτασ:
περιβάλλον
και
αποδοτικότθτα των πόρων φφςθ και
βιοποικιλότθτα
και
περιβαλλοντικι
διακυβζρνθςθ και πλθροφόρθςθ. Το μζροσ
τθσ “Δράςθσ για το Κλίμα» καλφπτει τον
μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ τθν
προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και
κλιματικι διακυβζρνθςθ και πλθροφόρθςθ.
Το πρόγραμμα αποτελείται επίςθσ από μια
νζα
κατθγορία
ζργων,
που
χρθματοδοτοφνται από κοινοφ, και τα
οποία κα λειτουργιςουν ςε μεγάλθ
περιφερειακι κλίμακα. Τα ζργα αυτά κα
ζχουν ωσ ςτόχο τθν υλοποίθςθ τθσ
περιβαλλοντικισ και κλιματικισ πολιτικισ
και να ενςωματωκοφν καλφτερα ςε άλλουσ
τομείσ
πολιτικισ.
O
ςυνολικόσ
προχπολογιςμόσ
του
προγράμματοσ
ανζρχεται ςε 3,456,655,000 ευρϊ με το
ποςοςτό τθσ κοινοτικισ επιδότθςθσ να
κυμαίνεται μεταξφ 55-100%.
(integrated) ζργα, τα ζργα τεχνικισ
βοικειασ και για ζργα ενίςχυςθσ των
ικανοτιτων. Για το υποπρόγραμμα για τθν
Κλιματικι Δράςθ, θ παροφςα πρόςκλθςθ
κα καλφψει τισ επιχορθγιςεισ δράςθσ μόνο
για "Ραραδοςιακά" ζργα και ζργα
ενίςχυςθσ των ικανοτιτων (οι άλλοι τφποι
κα καλυφκοφν από το 2015 και μετά). Εν
προκειμζνω, τα «ζργα τεχνικισ βοικειασ»
παρζχουν, μζςω επιχορθγιςεων για δράςθ,
χρθματοδοτικι ςτιριξθ για να βοθκθκοφν
οι αιτοφντεσ να καταρτίςουν ολοκλθρωμζνα
ζργα, και ειδικότερα να διαςφαλιςκεί ότι
αυτά τα ζργα ςυμμορφϊνονται με τον
χρονιςμό, τισ τεχνικζσ και τισ οικονομικζσ
απαιτιςεισ του προγράμματοσ LIFE ςε
ςυντονιςμό με τουσ πόρουσ του
Ευρωπαϊκοφ
Ταμείου
Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ, του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ
Ταμείου, του Ταμείου Συνοχισ, του
Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου
Θάλαςςασ και Αλιείασ, με ςκοπό τθ
δθμιουργία ςυνεργειϊν, κυρίωσ ςτο
πλαίςιο των ολοκλθρωμζνων ζργων, και τθν
υποςτιριξθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ λφςεων,
μεκόδων
και
προςεγγίςεων
που
αναπτφςςονται βάςει του προγράμματοσ
LIFE.
Προκεςμία: 15 ΢επτεμβρίου
Πλθροφορίεσ:
http://ec.europa.eu/environment/life/fun
ding/life 2014/index.html
Θ πρόςκλθςθ καλφπτει προτάςεισ και για τα
δφο
υπο-προγράμματα
του
LIFE
(Ρεριβάλλον και Δράςθ για το Κλίμα). Για το
υποπρόγραμμα για το περιβάλλον, θ
παροφςα
πρόςκλθςθ
κα
καλφψει
επιχορθγιςεισ για «παραδοςιακά» ζργα,
προπαραςκευαςτικά ζργα, ολοκλθρωμζνα
Οι γενικοί ςτόχοι του 3ου Ρρογράμματοσ
Δράςθσ τθσ ΕΕ ςτον τομζα τθσ Υγείασ είναι
να ςυμπλθρϊνει, να ςτθρίηει και να
προςκζτει αξία ςτισ πολιτικζσ των κρατϊν
μελϊν που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ
6
υγείασ των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ και ςτθ
μείωςθ των ανιςοτιτων ςτον τομζα τθσ
υγείασ, προάγοντασ τθν καλι υγεία,
ενκαρρφνοντασ τθν καινοτομία ςτον τομζα
τθσ υγείασ, αυξάνοντασ τθ βιωςιμότθτα των
ςυςτθμάτων υγείασ και προςτατεφοντασ
τουσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ από ςοβαρζσ
διαςυνοριακζσ απειλζσ κατά τθσ υγείασ.
Θ παροφςα πρόςκλθςθ αφορά ςτθν
υποβολι προτάςεων ςτθ βάςθ τριϊν
κεματικϊν προτεραιοτιτων, ωσ εξισ:
 Ρροαγωγι τθσ υγείασ, πρόλθψθ
αςκενειϊν
και
προϊκθςθ
υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ για
υγιεινό τρόπο ηωισ, λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν αρχι «υγεία ςε όλεσ τισ
πολιτικζσ».
 Συμβολι ςε καινοτόμα, αποδοτικά
και βιϊςιμα ςυςτιματα υγείασ.
 Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε
καλφτερθ
και
αςφαλζςτερθ
υγειονομικι περίκαλψθ για τουσ
πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ.
Με ςυνολικό προχπολογιςμό 449.4 εκατ.
ευρϊ, οι κφριοι ςτόχοι του Ρρογράμματοσ
είναι οι εξισ:
 Βελτίωςθ τθσ υγείασ, πρόλθψθ
αςκενειϊν
και
ενκάρρυνςθ
υποςτθριχτικοφ περιβάλλοντοσ για
υγιι διαβίωςθ.
Με βάςθ τισ πιο πάνω κεματικζσ
προτεραιότθτεσ,
οι
δράςεισ
προσ
χρθματοδότθςθ ςε αυτι τθν πρόςκλθςθ
υποβολισ προτάςεων είναι οι εξισ:
 Χρθςιμοποίθςθ των δυνατοτιτων
τθσ καινοτομίασ για τθν πρόλθψθ
και διαχείριςθ κφριων χρόνιων
αςκενειϊν
(διαβιτθσ,
καρδιαγγειακζσ πακιςεισ).
 Ρροϊκθςθ τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ
και προλθπτικοφ ελζγχου για
αςκζνειεσ που μποροφν να
προλθφκοφν.
 Ανάπτυξθ
καινοτόμων
προςεγγίςεων για τθν προαγωγι
τθσ επαγγελματικισ επανζνταξθσ
των ατόμων που πάςχουν από
 Ρροςταςία πολιτϊν από ςοβαρζσ
διαςυνοριακζσ απειλζσ ςτθν υγεία.
 Συνειςφορά
ςτθν
καινοτομία,
αποδοτικότθτα και βιωςιμότθτα
των ςυςτθμάτων υγείασ.
 Διευκόλυνςθ ςτθν καλφτερθ και
αςφαλζςτερθ
πρόςβαςθ
ςτισ
υπθρεςίεσ
υγειονομικισ
περίκαλψθσ για τουσ πολίτεσ τθσ
Ζνωςθσ.
7
χρόνιεσ αςκζνειεσ και βελτίωςθ τθσ
απαςχολθςιμότθτάσ τουσ.
 Υποςτιριξθ
ςε
τομείσ
που
ςχετίηονται με τθ κεραπευτικι
ςυμμόρφωςθ των αςκενϊν με
εμμονι, αδυναμία, ολοκλθρωμζνθ
φροντίδα και πολλαπλζσ χρόνιεσ
καταςτάςεισ.
διαφορετικζσ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ. Ο
προχπολογιςμόσ
τθσ
παροφςασ
πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςυνολικά ςτα
12.300.000 ευρϊ και το μζγιςτο ποςό
επιδότθςθσ είναι 3.000.000 ευρϊ. Θ δε
κοινοτικι ςυνδρομι φκάνει το 60% των
επιλζξιμων δαπανϊν, ενϊ το ποςοςτό αυτό
μπορεί να ανζλκει ςε 80% ςε περιπτϊςεισ
εξαιρετικισ χρθςιμότθτασ.
Προκεςμία: 25 ΢επτεμβρίου
Πλθροφορίεσ:
http://ec.europa.eu/research/participants
/portal/desktop/en/opportunities/3hp/call
s/hp-pj-2014.html
 Χρθματοδοτικι
ςτιριξθ
για
ςτατιςτικά δεδομζνα ςτον τομζα
τθσ
τιμολόγθςθσ
των
φαρμακευτικϊν προϊόντων ςτα
Κράτθ Μζλθ.
Το πρόγραμμα COSME αποςκοπεί ςτθν
ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ
βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων τθσ ΕΕ,
ςτθν ενκάρρυνςθ του επιχειρθματικοφ
πνεφματοσ και ςτθν προαγωγι τθσ
δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ ΜΜΕ. Το εν
λόγω
πρόγραμμα
απευκφνεται
ςε
επιχειρθματίεσ που ενδιαφζρονται για
χρθματοδότθςθ τθσ εταιρείασ τουσ, ςε
πολίτεσ που ενδιαφζρονται να ιδρφςουν ι
να αναπτφξουν μια επιχείρθςθ, αλλά και ςε
κρατικζσ αρχζσ που διαμορφϊνουν ι
εφαρμόηουν
ςχετικζσ
πολιτικζσ.
Το
πρόγραμμα αποτελεί τθ ςυνζχεια του
Ρρογράμματοσ
Ρλαίςιο
για
τθν
Ανταγωνιςτικότθτα και τθν Καινοτομία (CIP)
και διαςφαλίηει τθ ςυνζχεια των
πρωτοβουλιϊν και δράςεων που ζχουν
υιοκετθκεί κάτω από το πρόγραμμα
Επιχειρθματικότθτα και καινοτομία (EIP),
όπωσ το Enterprise Europe Network.
 Ρροσ ζνα βιϊςιμο ςφςτθμα
παρακολοφκθςθσ και υποβολισ
εκκζςεων.
 Νοςοκομειακζσ
λοιμϊξεισ
–
Ρρόλθψθ και ζλεγχοσ ςε οίκουσ
ευγθρίασ
και
ςε
κζντρα
μακροχρόνιασ φροντίδασ.
 Νοςοκομειακζσ
λοιμϊξεισ
–
Ρρόλθψθ και ζλεγχοσ ςε οίκουσ
ευγθρίασ
και
ςε
κζντρα
μακροχρόνιασ φροντίδασ.
Θ πρόςκλθςθ αποβλζπει ςτθν επιλογι
ςυμπράξεων που κα αποτελοφνται από 3
ανεξάρτθτεσ νομικζσ οντότθτεσ δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ δικαίου που δραςτθριοποιοφνται
ςτον τομζα τθσ υγείασ από τουλάχιςτον 3
8
είναι αρμόδιοι για τθν ανάπτυξθ
κεματικϊν τουριςτικϊν προϊόντων,
 ενίςχυςθ υπάρχοντοσ δικτφου των
ενδιάμεςων οργανιςμϊν που δρουν
ωσ τοπικά ςθμεία επαφισ για τουσ
νζουσ επιχειρθματίεσ.
Οι ςτόχοι των τρεχουςϊν προςκλιςεων
υποβολισ προτάςεων είναι οι εξισ:
 να αναπτυχκεί μια πανευρωπαϊκι
πρωτοβουλία
επιχειρθματικισ
εκμάκθςθσ
ςυνδζοντασ
τισ
υπάρχουςεσ
ευρωπαϊκζσ
και
εκνικζσ εμπειρίεσ, βάςει των
προτάςεων που περιλαμβάνονται
ςτο ςχζδιο δράςθσ του 2020 για τθν
επιχειρθματικότθτα. Θ δράςθ αυτι
ενκαρρφνει και υποςτθρίηει τθ
δικτφωςθ των φορζων που είναι
υπεφκυνοι για τθν χάραξθ πολιτικισ
και των εμπειρογνωμόνων ςε όλθ
τθν Ευρϊπθ που ζχουν ζντονο
ενδιαφζρον για τθν ανάπτυξθ τθσ
εκπαίδευςθσ
ςτθν
επιχειρθματικότθτα
και
τθν
ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε
επίπεδο ΕΕ ςε αυτόν τον τομζα,
(α)
Ρανευρωπαϊκι
επιχειρθματικισ εκμάκθςθσ
πρωτοβουλία
Οι επιλζξιμοι φορείσ καλοφνται
υλοποιιςουν τισ κάτωκι δράςεισ:
 Δθμιουργία δικτφου.
 Δθμιουργία
εργαλείου.
να
διαδικτυακοφ
 Διοργάνωςθ
εργαςτθρίων
δράςεων μάκθςθσ ομοτίμων.
και
 Δθμιουργία και δοκιμι ενόσ
μοντζλου πανευρωπαϊκοφ κζντρου
για τθν επιχειρθματικι μάκθςθ.
 διευκόλυνςθ ανταλλαγϊν καλϊν
πρακτικϊν, θ ανάπτυξθ δικτφων και
πλατφόρμασ ςυηιτθςθσ μεταξφ των
αρμόδιων για τθ λιψθ των
αποφάςεων και του ιδιωτικοφ
τομζα ςτα πεδία του πολιτιςτικοφ
και βιομθχανικοφ τουριςμοφ,
Θ πρόςκλθςθ αποβλζπει ςτθν επιλογι
ςυμπράξεων που κα αποτελοφνται από
ανεξάρτθτεσ νομικζσ οντότθτεσ δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ
δικαίου
(εκνικζσ
ι
τοπικζσ/περιφερειακζσ αρχζσ, εκπαιδευτικά
ιδρφματα, ΜΚΟ, δθμόςιοι και ιδιωτικοί
πάροχοι εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ,
εμπορικά και βιομθχανικά επιμελθτιρια)
από
τουλάχιςτον
7
διαφορετικζσ
ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ. Ο προχπολογιςμόσ
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ανζρχεται
ςυνολικά ςτα 350.000 ευρϊ και το μζγιςτο
 διευκόλυνςθ και ενκάρρυνςθ ΣΔΙΤ
και ενςωμάτωςθ των επιχειριςεων
του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ςτισ
περιφερειακζσ
αναπτυξιακζσ
ςτρατθγικζσ,
 ενίςχυςθ
των
διοικθτικϊν
ικανοτιτων των φορζων του
δθμςίου ι ιδιωτικοφ τομζα που
9
ποςό επιδότθςθσ είναι 350.000 ευρϊ/ζργο.
Θ κοινοτικι ςυνδρομι φκάνει το 90% των
επιλζξιμων δαπανϊν. Αναμζνεται ότι κα
επιδοτθκεί μία (1) πρόταςθ.
κοινοτικι ςυνδρομι φκάνει το 90% των
επιλζξιμων δαπανϊν. Αναμζνεται ότι κα
επιδοτθκεί μία (1) πρόταςθ.
(γ) ERASMUS Νζοι Επιχειρθματίεσ
(β) Αφξθςθ των Συνεργιϊν μεταξφ
Τουριςμοφ και Δθμιουργικϊν Βιομθχανιϊν
Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ
Erasmus
Νζοι
Επιχειρθματίεσ
κα
επιλεχκοφν Ενδιάμεςοι Οργανιςμοί ςε
τοπικό επίπεδο, οι οποίοι κα υλοποιιςουν
δράςεισ προϊκθςθσ τθσ κινθτικότθτασ νζων
επιχειρθματιϊν.
Το
Erasmus
Νζοι
Επιχειρθματίεσ είναι ζνα πρόγραμμα
διαςυνοριακισ ανταλλαγισ το οποίο
προςφζρει ςε νζουσ ι φιλόδοξουσ
επιχειρθματίεσ
τθν
ευκαιρία
να
αποκομίςουν γνϊςεισ από ζμπειρουσ
επιχειρθματίεσ, οι οποίοι διευκφνουν
μικρζσ επιχειριςεισ ςε κάποια από τισ
ςυμμετζχουςεσ ςτο πρόγραμμα χϊρεσ.
Οι επιλζξιμοι φορείσ είναι ελεφκεροι να
προτείνουν δράςεισ όπωσ θ ζρευνα αγοράσ
για τθν ανάδειξθ ενόσ κοινοφ κζματοσ που
ςχετίηεται με τθν ευρωπαϊκι πολιτιςτικι ι
βιομθχανικι κλθρονομιά θ χαρτογράφθςθ
των
προοριςμϊν
και
τουριςτικϊν
και
πολιτιςτικϊν υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με
το ςυγκεκριμζνο κζμα θ αποτφπωςθ των
πρόςκετων
εταίρων,
κφριων
ενδιαφερόμενων φορζων και χορθγϊν κ.α.
Το προςδοκϊμενο αποτζλεςμα είναι θ
ανάπτυξθ ι θ προϊκθςθ ενόσ Ευρωπαϊκοφ
Δρόμου που διαπερνά 5 κράτθ-μζλθ και
αναδεικνφει τα ςθμαντικότερα βιματα τθσ
αξιακισ αλυςίδασ του παραγωγοφ. Θ
πρόςκλθςθ αποβλζπει ςτθν επιλογι
ςυμπράξεων που κα αποτελοφνται από 5
ανεξάρτθτεσ νομικζσ οντότθτεσ δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ δικαίου που δραςτθριοποιοφνται
ςτον τουριςμό, ςτουσ δθμιουργικοφσ
κλάδουσ ι ςε οποιοδιποτε πεδίο καλφπτει
θ παροφςα πρόςκλθςθ (εκνικζσ ι
τοπικζσ/περιφερειακζσ αρχζσ και δίκτυά
τουσ ι ενϊςεισ ςε διεκνζσ, εκνικό,
περιφερειακό
και
τοπικό
επίπεδο,
εκπαιδευτικά
ιδρφματα,
ταξιδιωτικά
γραφεία, μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ΜΚΟ,
δθμόςιοι
και
ιδιωτικοί
πάροχοι
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, εμπορικά και
βιομθχανικά
επιμελθτιρια)
από
τουλάχιςτον 5 διαφορετικζσ ςυμμετζχουςεσ
χϊρεσ. Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςυνολικά ςτα
400.000 ευρϊ και το μζγιςτο ποςό
επιδότθςθσ είναι 400.000 ευρϊ/ζργο. Θ
Θ ανταλλαγι εμπειριϊν πραγματοποιείται
κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ κοντά
ςτον ζμπειρο επιχειρθματία, γεγονόσ που
βοθκά το νζο επιχειρθματία να αποκτιςει
τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για τθ διοίκθςθσ
μίασ μικρισ επιχείρθςθσ. Ο επιχειρθματίασ
υποδοχισ ωφελείται από τισ νζεσ
προοπτικζσ που παρζχονται για τθν
επιχείρθςι του/ τθσ και αποκτά τθν
ευκαιρία να ςυνεργαςτεί με εταίρουσ από
άλλεσ χϊρεσ ι να ενθμερωκεί για νζεσ
αγορζσ. Θ πρόςκλθςθ αποβλζπει ςτθν
επιλογι ςυμπράξεων που κα αποτελοφνται
από τουλάχιςτον 5 ανεξάρτθτεσ νομικζσ
10
οντότθτεσ (δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου)
από
τουλάχιςτον
4
διαφορετικζσ
ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ. Ο προχπολογιςμόσ
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ανζρχεται
ςυνολικά ςτα 4,12 εκατ. ευρϊ και το
μζγιςτο ποςό επιδότθςθσ είναι 500.000
ευρϊ. Θ κοινοτικι ςυνδρομι φκάνει το 90%
των επιλζξιμων δαπανϊν. Αναμζνεται ότι
κα επιδοτθκοφν 8 ζωσ 10 προτάςεισ.
Ρροκεςμίεσ: 19 Αυγοφςτου (ERASMUS Νζοι
Επιχειρθματίεσ),
20
Αυγοφςτου
(Επιχειρθματικι
Εκμάκθςθ),
16
Σεπτεμβρίου
(Αφξθςθ
Συνεργιϊν)
Πλθροφορίεσ:
Ιςτοςελίδα Προγράμματοσ:
http://ec.europa.eu/enterprise/contractsgrants/calls-forproposals/index_en.htm?tpa=1029
Εκνικό ΢θμείο Επαφισ:
Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ- Enterprise
Europe Network (υπόψιν κασ Γεωργίασ
Σηζνου) τθλ.: 210 7273965, e-mail:
[email protected]
καινοτομίασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ
νεολαία, βρίςκεται ςτον πυρινα του EaSI.
Το πρόγραμμα κα χορθγιςει 10-14
εκατομμφρια
ευρϊ
ετθςίωσ
για
δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ καινοτομίασ.
Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ
οφείλουν
να
παρουςιάςουν
μια
μακροπρόκεςμθ προοπτικι για τον τρόπο
ςχεδιαςμοφ, ελζγχου και υλοποίθςθσ
επιτυχθμζνων
καινοτομιϊν
και
μεταρρυκμίςεων. Θ καινοτομία ςτισ
κοινωνικζσ πολιτικζσ ςθμαίνει νζεσ
πρακτικζσ, πολιτικζσ, διαδικαςίεσ για τθν
ικανοποίθςθ νζων αναγκϊν που δεν
καλφπτονται από τα υφιςτάμενα εργαλεία
πολιτικισ. Αυτό ςθμαίνει βελτίωςθ τθσ
παροχισ,
διακεςιμότθτασ,
ποιότθτασ,
αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ
υφιςτάμενων υπθρεςιϊν ι δθμιουργία
νζασ υπθρεςίασ που ανταποκρίνεται
καλφτερα ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν.
Ρεραιτζρω, οι προτάςεισ κα πρζπει να
λάβουν υπόψθ τουσ το ςυγκεκριμζνο
εκνικό πλαίςιο και τισ εκνικζσ ςυςτάςεισ
ςτο πλαίςιο του Εαρινοφ Εξαμινου
αναφορικά με τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ,
όπωσ θ φροντίδα των παιδιϊν, θ
μακροχρόνια φροντίδα, οι υπθρεςίεσ
δθμόςιασ απαςχόλθςθσ, θ κατάρτιςθ, θ δια
βίου μάκθςθ, θ υγειονομικι φροντίδα και
οι υπθρεςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Ο
προχπολογιςμόσ
τθσ
παροφςασ
Το πρόγραμμα για τθν απαςχόλθςθ και τθν
κοινωνικι καινοτομία (EaSI) είναι ζνα
χρθματοδοτικό μζςο ευρωπαϊκισ κλίμακασ,
το οποίο διαχειρίηεται άμεςα θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι, με ςκοπό τθ ςτιριξθ τθσ
απαςχόλθςθσ, τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και
τθσ εργαςιακισ κινθτικότθτασ ςε ολόκλθρθ
τθν ΕΕ. Θ χρθματοδότθςθ του EaSI
χρθςιμοποιείται για να δοκιμαςτοφν ςτθν
πράξθ
και
να
αξιολογθκοφν
μεταρρυκμιςτικζσ
ιδζεσ,
ϊςτε,
ςτθ
ςυνζχεια, οι καλφτερεσ από αυτζσ να
αξιοποιθκοφν ςε ευρφτερθ κλίμακα από τα
κράτθ μζλθ. Θ ζννοια τθσ κοινωνικισ
11
πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςυνολικά ςτα 9.2
εκατ. ευρϊ και οι επιδοτιςεισ κυμαίνονται
μεταξφ 750.000€ (ελάχιςτθ) και 2.000.000€
(μζγιςτθ). Το ποςοςτό τθσ κοινοτικισ
χρθματοδότθςθσ δεν κα υπερβαίνει το 80%
των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν.
Πλθροφορίεσ:
Ιςτοςελίδα
Προγράμματοσ:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
1081&langId=en&callId=408&furtherCalls=
yes
MSCA
Marie
Skłodwoska-Curie
Actions
Research
Infrastructures
Ανοικτζσ προςκλιςεισ
Bio
Based
Industries PPP
IMI2-Call 1
H2020-BBI-PPP-2014-1
JTI FCH
H2020-JTI-FCH-2014-1
Fuel Cells and Hydrogen
joint Undertaking
ECSEL-2014-1
Electronic Components
and
Systems
for
European Leadership
ECSEL-2014-2
Electronic Components
and
Systems
for
European Leadership
ECSEL
Joint
Undertaking
ECSEL
Joint
Undertaking
Innovative
Initiative 2
Medicines
9 July
2014
9 July
2014
9 July
2014
15 Oct
2014
Stage 1
12 Nov
2014
6 Nov
2014
9 July
2014
17 Sep
2014
9 July
2014
17 Sep
2014
Excellent Science - Horizon 2020
ERC
European
Research Council
FET Future and
Emerging
Technologies
Complete ERC Work
Programme 2014-2015
H2020-2014-PoC
Proof of Concept Grant
11 Dec
2013
ERC-2014-ADG
Advanced Grant
Complete FET Work
Programme 2014-2015
17 Jun
2014
1 Apr
2014
1 Oct
2014
21 Oct
2014
H2020-FETHPC-2014
FET-Proactive - towards
exascale
high
performance
computing
H2020-FETOPEN-20142015-1
FET-Open - novel ideas
for
radically
new
technologies
H2020-FETOPEN-20142015-2
FET-Open - novel ideas
for
radically
new
technologies
11 Dec
2013
25 Nov
2014
H2020-FETOPEN-20142015-3
FET-Open - novel ideas
for
radically
new
technologies
Complete MSCA Work
Programme 2014-2015
11 Dec
2013
29 Sep
2015
H2020-MSCA-COFUND2014
Co-funding of Regional,
National
and
International
Programmes
H2020-MSCA-IF-2014
Individual Fellowships
10 Apr
2014
2 Oct
2014
12
Mar
2014
11 Sep
2014
11 Dec
2013
11 Dec
2013
11 Dec
2013
2 Sep
2014
14 Jan
2015
2 Sep
2014
11 Dec
2013
14 Jan
2015
11 Dec
2013
2 Sep
2014
11 Dec
2013
2 Sep
2014
11 Dec
2013
14 Jan
2015
Complete
Research
Infrastructures
Work Programme 20142015
H2020-EINFRA-2014-2
e-Infrastructures
H2020-EINFRA-2015-1
e-Infrastructures
H2020-INFRASUPP-20142
Support to innovation,
human
resources,
policy & international
cooperation
H2020-INFRASUPP-20151
Support to innovation,
human
resources,
policy & international
cooperation
H2020-INFRAIA-20142015
Integrating and opening
research
infrastructures
of
European interest
H2020-INFRADEV-12014-1
Developing new worldclass
research
infrastructures
H2020-INFRADEV-12015-1
Developing new worldclass
research
infrastructures
Industrial Leadership - Horizon 2020
11 Dec
2013
29 Sep
2015
11 Dec
2013
30 Sep
2014
SME Instrument
12
Complete list of SME
Instrument
topics
in all Work Programme
2014-2015
H2020-SMEINST-1-2014
H2020 dedicated SME
Instrument - Phase 1
2014
H2020-SMEINST-2-2014
H2020 dedicated SME
Instrument - Phase 2
2014
H2020-SMEINST-1-2015
H2020 dedicated SME
Instrument - Phase 1
2015
H2020-SMEINST-2-2015
H2020 dedicated SME
Instrument - Phase 2
2014
Complete NMP Work
Programme 2014-2015
H2020-NMP-CSA-2015
Nanotechnologies,
Advanced Materials &
Production
H2020-NMP-GV-2014
Nanotechnologies,
Advanced Materials &
Production
H2020-NMP-2015-twostage
Nanotechnologies,
Advanced Materials &
Production
ICT in LEIT
Biotechnology
LEIT
in
industriel chains
11 Dec
2013
26 Mar
2015
H2020-INNOSUP-2015-2
Capitalising the full
potential of on-line
collaboration
11 Dec
2013
H2020-INNOSUP-2015-3
Enhancing
SME
innovation capacity by
providing
better
innovation
support
11 Dec
2013
Stage
9 Sep
2015
10 Mar
2015
2nd
Stage
12 Aug
2015
29 Apr
2015
Societal Challenges - Horizon 2020
11 Dec
2013
7 Oct
2014
11 Dec
2013
26 Mar
2015
2nd
Stage
8 Sep
2015
26 Mar
2015
H2020-NMP-PILOTS2015
Nanotechnologies,
Advanced Materials &
Production
Biotechnology topics are
included
in
the
NMP Work Programme
2014 - 2015
H2020-BIO-2015-1
Biotechnology
11 Dec
2013
11 Dec
2013
26 Mar
2015
2nd
Stage
8 Sep
2015
H2020-FoF-2015
Factories of the Future
H2020-EeB-2015
Energy-efficient
Buildings
H2020-EE-2015-1-PPP
Energy-efficient
Buildings
H2020-SPIRE-2015
Sustainable
Process
Industries
H2020-GV-2014
Green Vehicles
H2020-GV-2015
Green Vehicles
11 Dec
2013
11 Dec
2013
4 Feb
2015
4 Feb
2015
11 Dec
2013
4 Feb
2015
11 Dec
2013
4 Feb
2015
11 Dec
2013
11 Dec
2013
28 Aug
2014
27 Aug
2015
H2020-INNOSUP-2014-5
Peer
Learning
of
Innovation Agencies
H2020-INNOSUP-2015-1
Cluster
facilitated
projects
for
new
11 Dec
2013
16 Dec
2015
11 Dec
2013
30 Apr
2015
2nd
Health,
demographic
change
and
wellbeing
Food
security,
sustainable
agriculture
&
forestry,
marine
&
maritime
and inland water
research
PPP Public Private
Partnership
Innovation
Support
Secure, Clean and
Efficient Energy
13
Complete SC1 Work
Programme 2014-2015
H2020-PHC-2015-singlestage
Personalising health and
care
H2020-PHC-2015-twostage
Personalising health and
care
H2020-HCO-2015
Health
Co-ordination
activities
H2020-PHC-2015-singlestage_RTD
Personalising health and
care
Complete SC2 Work
Programme 2014-2015
11 Dec
2013
21 Apr
2015
11 Dec
2013
14 Oct
2015
11 Dec
2013
24 Apr
2015
11 Dec
2013
24 Feb
2015
H2020-BG-2015-1
Blue Growth: Unlocking
the
potential
of Seas and Oceans
H2020_BG-2015-2
Blue Growth: Unlocking
the
potential
of Seas and Oceans
H2020-SFS-2015-1
Sustainable
Food
Security
H2020-SFS-2015-2
Sustainable
Food
Security
H2020-ISIB-2015-1
Innovative, Sustainable
& inclusive Bioeconomy
H2020-ISIB-2015-2
Innovative, Sustainable
& inclusive Bioeconomy
Complete SC3 Work
Programme 2014-2015
H2020-SCC-2015
11 Dec
2013
11 Jun
2015
11 Dec
2013
03 Feb
2015
11 Dec
2013
11 Jun
2015
11 Dec
2013
03 Feb
2015
11 Dec
2013
11 Jun
2015
11 Dec
2013
03 Feb
2015
11 Dec
05
Smart, Green &
Integrated
Transport
Climate
action,
environment,
resource
efficiency
&
raw materials
Smart
Cities
&
Communities
H2020-EE-2015-3
MarketUptake
Energy
Efficiency
Market Uptake
H2020-EE-2015-1-PPP
Energy Efficiency
H2020-LCE-2014-2
Competitive Low-Carbon
Energy
H2020-LCE-2015-1-twostage
Competitive Low-Carbon
Energy
H2020-LCE-2015-2
Competitive Low-Carbon
Energy
H2020-LCE-2015-3
Competitive Low-Carbon
Energy
H2020-LCE-2015-4
Competitive Low-Carbon
Energy
Complete SC4 Work
Programme 2014-2015
2013
11 Dec
2013
May
2015
10 Jun
2015
11 Dec
2013
11 Dec
2013
4 Feb
2015
10 Sep
2014
11 Dec
2013
3 Sept
2014
11 Dec
2013
05
May
2015
05
May
2015
05
May
2015
H2020-MG2014_SingleStage_B
Mobility for Growth
H2020-MG2015_SingeStage-A
Mobility for Growth
H2020-MG2015_SingeStage-B
Mobility for Growth
H2020-MG2015_TwoStages
Mobility for Growth
H2020-GV-2014
Green Vehicles
H2020-GV-2015
Green Vehicles
Complete SC5 Work
Programme 2014-2015
11 Dec
2013
28 Aug
2014
11 Dec
2013
23 Apr
2015
11 Dec
2013
15 Oct
2015
11 Dec
2013
23 Apr
2015
11 Dec
2013
11 Dec
2013
28 Aug
2014
15 Oct
2015
H2020-WATER-2015one-stage
Water
Innovation:
Boosting its value for
Europe
H2020-WATER-2015two-stage
Water
Innovation:
Boosting its value for
Europe
H2020-SC5-2015-onestage
Growing a Low Carbon,
Resource
Efficient
Economy
with
a
Sustainable
Supply of Raw Materials
H2020-SC5-2015-twostage
11 Dec
2013
21 Apr
2015
11 Dec
2013
21 Apr
2015
11 Dec
2013
21 Apr
2015
11 Dec
2013
21 Apr
2015
11 Dec
2013
11 Dec
2013
M-ERA.NET
Growing a Low Carbon,
Resource
Efficient
Economy
with
a
Sustainable
Supply of Raw Materials
H2020-WASTE-2015one-stage
Waste: A resource to
recycle,
reuse
&recover raw materials
H2020-WASTE-2015two-stage
Waste: A resource to
recycle,
reuse
& recover raw materials
Materials
and
Engineering
11 Dec
2013
21 Apr
2015
11 Dec
2013
21 Apr
2015
06 Jun
2014
16 Sep
2014
2. Προςκλιςεισ Εκνικϊν
Προγραμμάτων
Θ πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ
ςτο πλαίςιο του Ε. Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα
και Επιχειρθματικότθτα (ΕΡΑΝ ΙΙ) και των
Ρεριφερειακϊν
Επιχειρθςιακϊν
Ρρογραμμάτων των 5 Ρεριφερειϊν
μεταβατικισ
ςτιριξθσ
του
Εκνικοφ
Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ).
14
ςυνεργαςία με ιδιωτικοφσ ι
δθμόςιουσ φορείσ τθσ Γερμανίασ,
για τθν από κοινοφ εκτζλεςθ ζργων
Ζρευνασ & Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ
(Ε&ΤΑ), μεγάλθσ κλίμακασ.
Θ Δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από
Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτο πλαίςιο του
Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ»
(ΕΡΕΔΒΜ).
Θ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και
Τεχνολογίασ (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου
Ραιδείασ
και
Θρθςκευμάτων,
Ρολιτιςμοφ
και
Ακλθτιςμοφ,
προκθρφςςει τθ Διμερι Ε&Τ
Συνεργαςία Ελλάδασ και άλλων
χωρϊν
και
καλεί
τισ
ενδιαφερόμενεσ
ελλθνικζσ
επιχειριςεισ,
Ανϊτατα
Εκπαιδευτικά
Ιδρφματα
και
Ερευνθτικοφσ
Φορείσ
να
υποβάλλουν
προτάςεισ
ςε
Ρλθροφορίεσ για τισ δράςεισ εκνικισ
εμβζλειασ: http://www.gsrt.gr/
15
πατάτα, από τισ νζεσ τεχνολογίεσ και
τουσ εξοπλιςμοφσ, μζχρι και τθν
εμπορία
τθσ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.potatoeurope.com/homeen.html
3. ΢υνζδρια-Εκδθλϊςεισ
΢ΤΝΕΔΡΙΑ –ΕΚΔΘΛΩ΢ΕΙ΢
ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ΢
1.
Ζκκεςθ κιπου spogagafa: Θ Ζκκεςθ
κιπου spogagafa πραγματοποιικθκε
ςτθν Κολωνία τθσ Γερμανίασ, από τισ 31
Αυγοφςτου μζχρι τισ 2 Σεπτεμβρίου
2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.spogagafa.com/en/spogag
afa/home/index.php
2.
International Fair Business in Olive
Growing - Finooliva 2014: Διεκνισ
ζκκεςθ για τθν ελαιοκαλλιζργεια. Θα
πραγματοποιθκεί ςτο Porto Alegre
(Βραηιλία), από 2 ζωσ και 5
Σεπτεμβρίου
2014.
Διοργάνωςθ:
Association of Rio Grande - growers
(ARGOS).
Ρλθροφορίεσ:
http://www.fino2014.com.br/#!inglish/
c1bey
3.
Vth
Interregional
Agricultural
Exhibition: Διεκνισ ζκκεςθ για τθ
γεωργία, τα τρόφιμα και τα ποτά. Θα
πραγματοποιθκεί ςτο Yekaterinburg
(΢ωςία), από 3 ζωσ και 5 Σεπτεμβρίου
2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://eng.uv66.ru/Exhibitions/2014/fo
odstuff/
4.
Asia Fruit Logistica: Θ Διεκνισ Ζκκεςθ
Asia Fruit Logistica, θ παγκοςμίωσ
καταξιωμζνθ ζκκεςθ για τθν προϊκθςθ
φροφτων και λαχανικϊν, αποτελεί
κορυφαίο ςθμείο ςυνάντθςθσ των
διεκνϊν επαγγελματικϊν επαφϊν ςτον
τομζα των φρζςκων προϊόντων.
Ρραγματοποιικθκε από 3 ζωσ 5
Σεπτεμβρίου 2014, ςτο Hong Kong.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.asiafruitlogistica.com/en/
5.
PotatoEurope 2014: Διεκνισ ζκκεςθ
που ζχει ωσ επίκεντρο τθν πατάτα.
Ρραγματοποιικθκε ςτο Ανόβερο τθσ
Γερμανίασ, από τισ 3 ζωσ και 4
Σεπτεμβρίου 2014. Διοργάνωςθ: DLG
Service. Στθν ζκκεςθ παρουςιάηονται
όλοι τομείσ που ςχετίηονται με τθν
16
6.
Worldfood Istanbul 2014: Στισ 4-7
Σεπτεμβρίου
του
2014
Ρραγματοποιικθκε
ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ θ ζκκεςθ τροφίμων
World Food Istanbul ςτο Istanbul Expo
Center.
Θ ζκκεςθ ζχει να κάνει με διεκνι
προϊόντα τροφίμων και τεχνολογίεσ
επεξεργαςίασ γφρω από τα τρόφιμα.
Είναι μία ζκκεςθ με πολλά χρόνια
παρουςίασ και κάποιοσ μπορεί να βρει
πάνω από 300 εκκζτεσ κάκε χρόνο.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.iteturkey.com/ver3/fairs/gida_en/
7.
Riga Food 2014: Θ μεγαλφτερθ ζκκεςθ
τθσ Βαλτικισ που αςχολείται με τθ
βιομθχανία
τροφίμων,
πραγματοποιικθκε από 4 ζωσ 7
Σεπτεμβρίου 2014 ςτθν ΢ίγα (Λετονία).
Διοργάνωςθ: ΒΤ1. Ριο ςυγκεκριμζνα θ
ζκκεςθ αςχολείται με: τρόφιμα,
τεχνολογίεσ και ςυςτατικά, ποτά,
καινοτομίεσ, κακαριότθτα, τεχνολογίεσ
εκτφπωςθσ και ςυςκευαςίασ κα.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.bt1.lv/bt1/rigafood/?link=1
0000000
8.
Track show Turkey: Ζκκεςθ γεωργικϊν
μθχανθμάτων
και
εξοπλιςμοφ.
Ρραγματοποιικθκε
ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ (Τουρκία) από 4
ζωσ 7 Σεπτεμβρίου 2014. Διοργάνωςθ:
Meridyen
International
Fair
Organization.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.eventseye.com/fairs/f-tracshow-turkey-19210-1.html
9.
2ο Φεςτιβάλ Νζων Τπαίκρου: Θ Ζνωςθ
Νζων Αγροτϊν (Ε.Ν.Α.) Ρρζβεηασ
ςυνεχίηει τθν προςπάκεια τθσ να
αναβακμίςει το ρόλο τθσ ςτον
πρωτογενι τομζα και ςτα πλαίςια τθσ
δράςθσ τθσ ςε ςυνεργαςία με το Τ.Ε.Ι.
Θπείρου και τθν Ρεριφζρεια Θπείρου
ανακοινϊνει τθ ςυνδιοργάνωςθ του
2ου Ρανελλθνίου Φεςτιβάλ Νζων
Υπαίκρου που πραγματοποιικθκε ςτθν
περιφερειακι ενότθτα Άρτασ τθν
πρϊτθ εβδομάδα του Σεπτζμβρθ με
πικανζσ θμερομθνίεσ τισ 5, 6 και 7.
Φςτερα
από
τθν
επιτυχθμζνθ
ςυνδιοργάνωςθ του 1ου Φεςτιβάλ υπό
τθν αιγίδα του ΥΡΑΑΤ και τθν ζνταξθ
του ςτα Θεςμοφόρια με τθν
Ρεριφζρεια Θπείρου και γνωρίηοντασ
τα κετικά αποτελζςματα και μθνφματα
που αποκτικθκαν από τθν πρϊτθ
εμπειρία, ανακοινϊνεται θ διοργάνωςθ
του 2ου Ρανελλθνίου Φεςτιβάλ Νζων
Υπαίκρου.
Το καινοτόμο Ρανελλινιο Φεςτιβάλ
Νζων Υπαίκρου απζδειξε ότι δεν είναι
ζνα κλαςικό ςυνζδριο με πολλζσ
ομιλίεσ αλλά είναι τόποσ δράςθσ
επικοινωνίασ με νζουσ ανκρϊπουσ που
ζρχονται να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ
τουσ και να αποκτιςουν γνϊςεισ με τα
εργαςτιρια που γίνονται ςε όλουσ του
άξονεσ του πρωτογενι τομζα.
Φζτοσ ςτόχοσ είναι να αναβακμιςτεί
ακόμα περιςςότερο θ προςπάκεια
αυτι
κακϊσ
ςυμμετζχει
ωσ
ςυνδιοργανωτισ το Τ.Ε.Ι. Θπείρου που
με το κφροσ του κα βοθκιςει
περιςςότερο να βελτιωκεί το αγροτικό
επάγγελμα αλλά και να γίνει πόλοσ
ζλξθσ των νζων ανκρϊπων που κζλουν
να ηιςουν ςτθν φπαικρο.
Θ πορεία του 2ου Ρανελλινιου
Φεςτιβάλ Νζων Υπαίκρου ξεκίνθςε με
τθν προφεςτιβαλικι εκδιλωςθ που
ζγινε ςτθν Θεςςαλονίκθ ςτα πλαίςια
τθσ AGROTICA ςτισ 2 Φεβρουαρίου
ςτθν αίκουςα Corona τθσ ΔΕΘ
παρουςία κλιμακίου Ε.Ν.Α. Ρρζβεηασ
αλλά και πολλϊν προςκεκλθμζνων, με
τθν Ρεριφζρεια Θπείρου να είναι
αρωγόσ τθσ προςπάκειασ αυτισ.
Ρλθροφορίεσ:
http://enaprevezas.blogspot.gr/2014/0
3/2.html
11. Ζκκεςθ Ελλθνικϊν Σροφίμων και
Ποτϊν «ΕΛΛΑΔΟ΢ ΓΕΤ΢ΕΙ΢» ςτθ Δ.Ε.Θ.:
Τθν τιμθτικι του κα ζχει ο κλάδοσ των
τροφίμων και ποτϊν ςτθ φετινι 79θ
Διεκνι Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ, που κα
πραγματοποιθκεί από τισ 6 ζωσ και τισ
14 Σεπτεμβρίου του 2014 και κα
πλαιςιωκεί και με πολλά κεματικά
αφιερϊματα
και
ποικίλεσ
δραςτθριότθτεσ, που κα ζχουν ςτο
επίκεντρο
τον
επιςκζπτθ
τθσ
διοργάνωςθσ. Στο πλαίςιο αυτό ζχει
ςχεδιαςτεί το κεματικό αφιζρωμα
Farma, όπου θ ΡΑΣΕΓΕΣ κα ςτιςει ςτο
περίπτερο 2 τθν Ζκκεςθ Ελλθνικϊν
Τροφίμων και Ροτϊν «ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΥΣΕΙΣ», με ςκοπό τθν ανάδειξθ των
ποιοτικϊν
πλεονεκτθμάτων
που
προςφζρουν τα ελλθνικά παραδοςιακά
προϊόντα και τθν καταξίωςθ, ςτθ
ςυνείδθςθ του καταναλωτι, τθσ
ελλθνικισ
περιφζρειασ
ωσ
γαςτρονομικοφ
τουριςτικοφ
προοριςμοφ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.elladageuseis.gr/
12. 33θ Διεκνισ Ζκκεςθ Saudi Agriculture:
Θ 33θ Διεκνισ Ζκκεςθ Saudi
Agriculture, που κα περιλαμβάνει
κζματα τθσ αγροτικισ παραγωγισ, των
υδάτων και αγροτικϊν μθχανθμάτων,
κα πραγματοποιθκεί ςτο ΢ιάντ τθν
πρωτεφουςα τθσ Σαουδικισ Αραβίασ,
ςτισ 7 – 10 Σεπτεμβρίου 2014.
Ρρόκειται για τθ μεγαλφτερθ Γεωργικι
Ζκκεςθ
τθσ
Μζςθσ
Ανατολισ.
Διοργάνωςθ:
Riyadh
Exhibitions
Company.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.saudiagriculture.com/home.php
13. Food and Hospitality Oman 2014:
Διεκνισ ζκκεςθ τροφίμων, ποτϊν και
εξοπλιςμοφ των χϊρων εςτίαςθσ. Θα
πραγματοποιθκεί ςτο Ομάν, από 9 ζωσ
10 Σεπτεμβρίου 2014. Διοργάνωςθ:
Omanexpo.
Οι τομείσ που περιλαμβάνει είναι:
 τρόφιμα και ποτά,
 τεχνολογία
επεξεργαςίασ
τροφίμων,
 εξοπλιςμόσ και τροφοδοςία,
 ςυςτιματα ςυςκευαςίασ,
 προμικειεσ
και
άλλεσ
ςυναφείσ υπθρεςίεσ
10. Ιταλικι ζκκεςθ βιολογικϊν προϊόντων
SANA 2014: Στθν Μπολόνια τθσ Ιταλίασ
πραγματοποιείται από 6 ζωσ 9
Σεπτεμβρίου του 2014 θ ζκκεςθ
βιολογικϊν και φυςικϊν προϊόντων
SANA
2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.sana.it/en/home/1229.htm
l
17
Ρλθροφορίεσ:
http://www.foodandhospitalityoman.co
m/
17. Fine Food Australia: Διεκνισ ζκκεςθ
που ςχετίηεται με τθ βιομθχανία
τροφίμων.
Θα
πραγματοποιθκεί ςτθ Μελβοφρνθ, από
15 ζωσ 18 Σεπτεμβρίου 2014.
Διοργάνωςθ: Diversified Exhibitions
Australia Pty Ltd. Ρλθροφορίεσ:
http://finefoodaustralia.com.au/aboutthe-show/contact-us/
14. Agropro: Θ Διεκνισ Ζκκεςθ αγροτικοφ
εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων Agropro
κα πραγματοποιθκεί ςτισ 11 – 14
Σεπτεμβρίου 2014, ςτο εκκεςιακό
κζντρο
CNREXPO
τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ ςτθν Τουρκία. Θ
ζκκεςθ κα περιλαμβάνει ενθμζρωςθ ςε
κζματα που αφοροφν τα τρακτζρ και τα
ανταλλακτικά, μθχανιματα ςποράσ και
άρδευςθσ.
Ρλθροφορίεσ:
http://cnragropro.com/Default.aspx?ln
=2
18. Space 2014: Διεκνισ ζκκεςθ για τθν
κτθνοτροφία. Θα πραγματοποιθκεί
ςτθν πόλθ Renne (Γαλλία) από 16 ζωσ
19 Σεπτεμβρίου 2014. Διοργάνωςθ:
Inpuzzle.
Ρλθροφορίεσ:
http://uk.space.fr/exhibitor/services.as
px
15. Expo Creta 2014: Στθν ςυγκζντρωςθ
τθσ παραγωγικότθτασ ςε ζνα χϊρο,
ςτθν ανταλλαγι απόψεων για τισ
ειςαγωγζσ και τισ εξαγωγζσ προϊόντων,
ςτθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ αγοράσ και
ςτθν
προβολι
τθσ
Κρθτικισ
δραςτθριότθτασ ςε όλουσ του τομείσ,
αποςκοπεί θ διοργάνωςθ τθσ νζασ
ζκκεςθσ «Expo Creta». Θ εν λόγω
ζκκεςθ που διοργανϊνεται από τθν
Alfa Expo, κα πραγματοποιθκεί ςτουσ
εςωτερικοφσ και υπαίκριουσ χϊρουσ
του Διεκνοφσ Εκκεςιακοφ Κζντρου
Κριτθσ, ςτισ Γοφρνεσ Θρακλείου, το
διάςτθμα από τισ 12 ζωσ τισ 17
Σεπτεμβρίου
2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://expocreta.gr/
19. Εμποροβιοτεχνικι
και
Γεωργικι
Ζκκεςθ Δυτικισ Μακεδονίασ: Θ 30θ
Εμποροβιοτεχνικι και Γεωργικι Ζκκεςθ
Δυτικισ
Μακεδονίασ
κα
πραγματοποιθκεί
ςτο
Εκκεςιακό
Κζντρο Κοηάνθσ, ςτισ 17 – 22
Σεπτεμβρίου
2014.
Ρεριςςότερεσ
πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 2461041693 και 34669.
20. Biofach America 2014: Διεκνισ ζκκεςθ
βιολογικϊν
προϊόντων.
Θα
πραγματοποιθκεί ςτθ Βαλτιμόρθ από
18 ζωσ 20 Σεπτεμβρίου 2014.
Διοργάνωςθ:
Nurnberg
Messe.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.biofachamerica.com/
16. WorldFood Moscow 2014: Θ "World
Food Moscow" είναι ζκκεςθ τροφίμων
και ποτϊν που πραγματοποιείται κάκε
χρόνο ςτθ Μόςχα από το 1992. Φζτοσ
πραγματοποιείται 15 – 18 Σεπτεμβρίου
2014 ςτο Moscow, Expocentre.
Θ ζκκεςθ καλφπτει ζνα μεγάλο φάςμα
τθσ αγοράσ των τροφίμων και
περιλαμβάνει 11 ενότθτεσ: τα κρζατα,
τα πουλερικά, τα ψάρια και τα
καλαςςινά, τα κατεψυγμζνα τρόφιμα
και τα ζτοιμα γεφματα, τα φροφτα και
τα λαχανικά, τα είδθ ηαχαροπλαςτικισ
και αρτοποιίασ, τα είδθ παντοπωλείου
και ςνακ, τθν ςυντιρθςθ, τα ζλαια και
τα λιπαρά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα,
το τςάι με τον καφζ και τα ποτά.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.worldfood.ru/en-GB
21. 14θ Οικολογικι Γιορτι Καρδίτςασ: Υπό
τθν αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων τίκεται θ 14θ
Οικολογικι Γιορτι Καρδίτςασ, που
πραγματοποιείται από 18 ζωσ 21
Σεπτεμβρίου 2014.
Θ Γιορτι διοργανϊνεται από τθν
ΟικόΣφαιρα (Κίνθςθ για τον άνκρωπο,
το περιβάλλον και τθν ποιότθτα ηωισ),
με ςυνδιοργανωτζσ τθν Ρεριφζρεια
Θεςςαλίασ - Ρεριφερειακι Ενότθτα
Καρδίτςασ, το Διμο Καρδίτςασ, το
Europe Direct Καρδίτςασ τθσ ΑΝΚΑ ΑΕ,
το
Κζντρο
Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ Μουηακίου – Καρδίτςασ,
τθ Διεκνι Ζνωςθ Αςτυνομικϊν – Τοπικι
Διοίκθςθ Καρδίτςασ και τον ΕΛΓΟ
«ΔΘΜΘΤ΢Α».
Ρλθροφορίεσ:
http://www.oikosfaira.gr/index.php/oik
18
osfaira/2013-04-11-04-36-17/2013-0325-18-04-23
1. 33rd Annual Congress of the
European Society of Regional
Anesthesia & Pain Medicine,
Σεβίλλθ, Ιςπανία, 3-6 Σεπτεμβρίου
2014, http://esra.kenes.com/
22. Θμζρεσ τουριςμοφ και κρθτικϊν
προϊόντων
ςτο
Θράκλειο:
Θ
ςυνφπαρξθ-προβολι του τουριςμοφ,
του πολιτιςμοφ, τθσ παράδοςθσ, και
των κρθτικϊν προϊόντων, είναι ο κφριοσ
ςτόχοσ των επταιμερων εκδθλϊςεων
που κα πραγματοποιθκοφν για τρίτθ
ςυνεχόμενθ χρονιά, από 22 ζωσ 28
Σεπτεμβρίου 2014, από τθν Ρεριφζρεια
Κριτθσ - ΡΕ Θρακλείου, ςτο πλαίςιο
εορταςμοφ τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ
Τουριςμοφ.
2. European
Respiratory
Society
International
Congress
2014,
Μόναχο,
Γερμανία,
6-10
Σεπτεμβρίου
2014,
http://www.erscongress.org/
3. MBEC
2014:
6th
European
Conference of the International
Federation for Medical and
Biological Engineering, Dubrovnik,
Croatia, 7-11 Σεπτεμβρίου 2014,
http://www.mbec2014-ifmbe.org/
23. VIV
China:
Διεκνισ
ζκκεςθ
κτθνοτροφικϊν
προϊόντων
και
επεξεργαςίασ.
Θα
πραγματοποιθκεί ςτο Ρεκίνο (Κίνα),
από 23 ζωσ 25 Σεπτεμβρίου 2014.
Διοργάνωςθ: VNU Exhibitions Europe.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.vivchina.nl/en/Bezoeker.as
px
4. 3rd
World
Congress
on
Controversies
in
Hematology
(COHEM),
Κωνςταντινοφπολθ,
Τουρκία, 11-13 Σεπτεμβρίου 2014,
http://www.comtecmed.com/cohe
m/2014/
24. Macfrut: Ζκκεςθ αφιερωμζνθ ςτθν
παραγωγι, τθ μεταποίθςθ, τθν
εμπορία και τθν αποκικευςθ φροφτων
και λαχανικϊν. Θα πραγματοποιθκεί
ςτθν Cesena (Ιταλία) από 24 ζωσ 26
Σεπτεμβρίου
2014.
Διοργάνωςθ:
Macfrut.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.macfrut.com/?lang=en
5. 13th European Congress of
Paediatric
and
Adolescent
Gynaecology, Λονδίνο, Θνωμζνο
Βαςίλειο,
17-20
Σεπτεμβρίου
2014,
http://www.rcog.org.uk/events/13t
h-european-congress-paediatricand-adolescent-gynaecology
25. Polagra: Διεκνισ ζκκεςθ αγροτικϊν
μθχανθμάτων, τροφίμων, τεχνολογίασ
και εξοπλιςμοφ κρεοπωλείων και
γαςτρονομίασ. Θα πραγματοποιθκεί
ςτθν Ρολωνία από 29 Σεπτεμβρίου ζωσ
2 Οκτωβρίου 2014. Διοργάνωςθ:
Poznao
International
Fair
Ltd.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.polagra.pl/en/
6. 47th Annual Scientific Meeting of
the European Society for Paediatric
Nephrology (ESPN 2014), Ρόρτο,
Ρορτογαλία, 18-20 Σεπτεμβρίου
2014, http://espn2014.org/
7. European Society for Medical
Oncology Congress (ESMO) 2014,
Μαδρίτθ,
Ιςπανία,
26-30
Σεπτεμβρίου
2014,
http://www.esmo.org/Conferences/
ESMO-2014-Congress
΢ΤΝΕΔΡΙΑ –ΕΚΔΘΛΩ΢ΕΙ΢
ΙΑΣΡΙΚΘ΢/ΠΟΙΟΣΘΣΑ΢ ΗΩΘ΢
α) ΢ΤΝΕΔΡΙΑ ΠΟΤ ΔΙΕΞΑΓΟΝΣΑΙ ΢ΣΟ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ
19
8. EUROPEAN ASSOCIATION FOR
COMMUNICATION IN HEALTHCARE
(EACH): INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
COMMUNICATION IN HEALTHCARE,
Άμςτερνταμ, Ολλανδία, 28
Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2014,
http://www.each-conference.com/
4. 2ο
Πανελλινιο
΢υνζδριο
Ουροποιθτικόσ
Καρκίνοσ
Καρκίνοσ
μαςτοφ:
Συνζδριο
Ουρογεννθτικισ
Ογκολογίασ.
Ξενοδοχείο
Larissa
Imperial,
Λάριςα, 5-7 Σεπτεμβρίου 2014.
Διοργάνωςθ: Ερευνθτικι Εταιρεία
Ουρογεννθτικισ
Ογκολογίασ
(Ε.Ε.Ο.Ο.) με τθ ςυνεργαςία τθσ
Ρανεπιςτθμιακισ Ογκολογικισ και
Ρανεπιςτθμιακισ
Ουρολογικισ
Κλινικισ Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ
και τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ
Ιατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.med.uth.gr/DetailsAr.a
spx?id=1483
β) ΢ΤΝΕΔΡΙΑ – ΘΜΕΡΙΔΕ΢ – ΢ΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΟΤ ΔΙΕΞΑΓΟΝΣΑΙ ΢ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. 4th International Society for Food
and
Environmental
Virology
Conference: Συνζδριο Ιολογίασ.
Ionian Academy, Κζρκυρα, 2-5
Σεπτεμβρίου 2014. Ρλθροφορίεσ:
http://www.tmg.gr/
5. 8th European Conference on
Medical Physics (ECMP 2014):
Ιατρικό Συνζδριο. Ξενοδοχείο Royal
Olympic, Ακινα, 11-13 Σεπτεμβρίου
2014.
Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ:
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΕΤΑΙ΢ΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΙΑΤ΢ΙΚΘΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
&
EUROPEAN
FEDERATION ORGANISATIONS OF
MEDICAL PHYSICS. Ρλθροφορίεσ:
http://www.efomp-2014.gr/
2. ΢υνζδριο Πακιςεων Εξαρτθμάτων
Δζρματοσ – Πρόλθψθ & Θεραπεία:
Συνζδριο
Δερματολογίασ.
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Ακινα,
4-7
Σεπτεμβρίου
2014.
Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ:
Επιςτθμονικι
Εταιρεία
Επιδθμιολογίασ, Βιοςτατιςτικισ &
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ με τθ
ςυνεργαςία τθσ Β' Ρανεπιςτθμιακισ
Κλινικισ
Αφροδιςίων
και
Δερματικϊν Νόςων του Ρ.Γ.Ν.
«Αττικόν».
Ρλθροφορίεσ:
http://www.dermaseptember2014.gr/
6. ΢φνδρομα
Κλθρονομικοφ
Καρκίνου: Από τθν ζρευνα ςτθν
κλινικι
πράξθ:
Επιςτθμονικι
Εκδιλωςθ.
Ξενοδοχείο
Divani
Caravel, Ακινα, 12-13 Σεπτεμβρίου
2014.
Διοργάνωςθ:
Ελλθνικι
Ογκολογικι Ερευνθτικι Ομάδα.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.hesmo.gr/el/events/su
ndroma-klironomikou-karkinouapo-tin-ereuna-stin-praxi
3. Γαςτρεντερολογικι
Διθμερίδα:
Διθμερίδα
Γαςτρεντερολογίασ.
Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα,
5-7
Σεπτεμβρίου
2014.
Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ:
Ινςτιτοφτο Εςωτερικισ Ρακολογίασ
και
Θπατο-Γαςτρεντερολογίασ
(ΙνΕΡΘΓ) ςε ςυνεργαςία με:
Γαςτρεντερολογικι Κλινικι, Τμιμα
Ιατρικισ, Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων.
Ρλθροφορίεσ: http://www.internalmedicine.gr/
7. 1st
Greek-Turkish
Urological
Meeting, Overcoming the Frontiers
in
Modern
Urology:
Ελλθνοτουρκικό
Ουρολογικό
Συνζδριο.
Ξενοδοχείο
Electra
Palace,
Θεςςαλονίκθ,
12-14
Σεπτεμβρίου 2014. Διοργάνωςθ:
20
Ουρολογικι Εταιρεία Βορείου
Ελλάδοσ. Το ςυνζδριο τελεί υπό τθν
αιγίδα του Υπουργείο Μακεδονίασ
Θράκθσ, του Διμου Θεςςαλονίκθσ
και τθσ Ιατρικισ Σχολισ Α.Ρ.Θ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.voyagertravel.gr/confer
ences/listing-next
(EUASSO): Καρδιολογικό Συνζδριο.
Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace,
Ακινα, 18-21 Σεπτεμβρίου 2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.globalevents.gr/Gr/
12. 13ο Πανελλινιο ΢υνζδριο Μαιϊν
Μαιευτϊν Ελλάδοσ: Συνζδριο
Μαιευτικισ. Ξενοδοχείο Αμαλία,
Ναφπλιο, 18-21 Σεπτεμβρίου 2014.
Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ:
Σφλλογοσ
Μαιϊν
Μαιευτϊν
Ναυπλίου.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.13midwives2014.mdco
ngress.gr
8. 2o
Διεκνζσ
Διεπιςτθμονικό
΢υμπόςιο Βελονιςμοφ: Συμπόςιο
Βελονιςμοφ. Ξενοδοχείο Royal
Olympic, Ακινα, 13-14 Σεπτεμβρίου
2014.
Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ: Επιςτθμονικόσ
Σφλλογοσ
Ιατρϊν
Βελονιςμοφ
Ελλάδασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.acupuncturesymposiu
m.com/
13. 3rd International Forum on
Zygomycosis: Ιατρικό Συνζδριο.
Golden Coast Hotel, Ακινα, 19-21
Σεπτεμβρίου 2014. Ρλθροφορίεσ:
http://www.zygomycosis2014.eu/
9. Διαχείριςθ Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ
και
Πιςτοποίθςθ
Κλινικϊν
Μθχανικϊν: Θμερίδα Βιοϊατρικισ
Τεχνολογίασ. Ξενοδοχείο President,
Ακινα, 15 Σεπτεμβρίου 2014.
Διοργάνωςθ: Ελλθνικι Εταιρεία
Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ (ΕΛΕΒΙΤ). Θ
εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί υπό
τθν αιγίδα του Υπουργείου Υγείασ,
του Clinical Engineering Division τθσ
IFMBE και με τθν υποςτιριξθ τθσ
Ζνωςθσ Μθχανικϊν Δθμοςίου
Βιοϊατρικισ
Τεχνολογίασ
(E.MH.ΔΘ.BIT).
Ρλθροφορίεσ:
http://www.elevit.org.gr/
14. 5ο
Πανελλινιο
Παιδοαλλεργιολογικό ΢υνζδριο &
5ο
Πανελλινιο
Παιδοπνευμονολογικό ΢υνζδριο:
Ρνευμονολογικό
Συνζδριο,
Συνζδριο Αλλεργιολογίασ, Συνζδριο
Ραιδιατρικισ, Μζγαρο Διεκνζσ
Συνεδριακό Κζντρο Ακθνϊν, 19-21
Σεπτεμβρίου 2014. Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ:
Ελλθνικι
Ραιδοαλλεργιολογικι Εταιρεία &
Ελλθνικι
Ραιδοπνευμονολογικι
Εταιρεία.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.synedra.gr/
10. 13o ΢εµινάριο Μικροχειρουργικισ
Βαςικϊν Γνϊςεων: Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο
Μικροχειρουργικισ.
Ερευνθτικό - Ρειραµατικό Κζντρο
ELPEN, Ρικζρμι Αττικισ, 17-19
Σεπτεμβρίου 2014. Ρλθροφορίεσ:
http://www.hespras.gr/el/ajenta/ic
alrepeat.detail/2014/09/17/170/59
%7C58%7C60/ZjQ4YTRkZGVjMGM5
YzU0Y2E2NjFkMTVhM2MyOTMzZjY
=/-13-.html
15. 9th Greek Legal and Medical
Conference: Ιατρικό Συνζδριο.
Costa Navarino, Ρφλοσ, 19-25
Σεπτεμβρίου 2014. Ρλθροφορίεσ:
http://www.greekconference.com.a
u/
16. Μονεμβάςια 2014: Οχυρϊςτε τθν
καρδιά
ςασ:
Καρδιολογικό
Συνζδριο.
Ξενοδοχείο
Alas,
Μονεμβάςια, 19-20 Σεπτεμβρίου
2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.gkad.gr/
11. 1st Congress of the European-Asian
Society of Surgical Oncology
21
ensuring-a-modernized-predictablehealthcare-system/
17. 11θ Μετεκπαιδευτικι Θμερίδα
Νεογνολογίασ – Αναπνευςτικά και
Γαςτρεντερικά
Προβλιματα
Νεογνοφ: Θμερίδα Νεογνολογίασ.
Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ,
20 Σεπτεμβρίου 2014. Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ: Αϋ Νεογνολογικι
Κλινικι & Εντατικι Νοςθλεία
Νεογνϊν
Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου
Θεςςαλονίκθσ,
Ιπποκράτειο Γ.Ρ.Ν.Θ. & Ραιδιατρικι
Εταιρεία
Βορείου
Ελλάδοσ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.pis.gr/images/site/100/
615_large/11th_post_grad_neonato
logy__1_.pdf
21. 13ο ΢υνζδριο Αναιςκθςιολογίασ &
Εντατικισ
Ιατρικισ:
Συνζδριο
Αναιςκθςιολογίασ,
Συνζδριο
Εντατικισ Θεραπείασ. Ξενοδοχείο
Porto Palace, Θεςςαλονίκθ, 25-28
Σεπτεμβρίου 2014. Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ:
Εταιρεία
Αναιςκθςιολογίασ και Εντατικισ
Ιατρικισ
Βορείου
Ελλάδοσ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.anesthesiology2014.gr/
22. International Symposium Intra
Articular
Treatment
(ISIAT)
Educational Edition Greece 2014:
Συνζδριο Εκπαίδευςθσ τθσ Ιατρικισ.
Hotel Du Lac, Ιωάννινα, 25-27
Σεπτεμβρίου 2014. Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ:
National
Foundation of Ultrasound Guided
Hip
Intra-Articular
Therapy
(ANTIAGE) - In collaboration with:
Rheumatology Clinic, Faculty of
Medicine, School of Health Sciences,
University
of
Ioannina.
Ρλθροφορίεσ: http://isiat.it/site/
18. Ca πνεφμονα: Από τθ διάγνωςθ
ςτθ κεραπεία: Ρνευμονολογικό
Συνζδριο. Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεςςαλονίκθσ, 20 Σεπτεμβρίου
2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.gkad.gr/
19. 25th
International
tRNA
Conference: Ιατρικό Συνζδριο.
Ξενοδοχείο
Grecotel
Olympia
Riviera Resort, Κυλλινθ, 21-25
Σεπτεμβρίου 2014. Ρλθροφορίεσ:
http://www.trna2014.gr/
23. Θμζρεσ
Καρδιολογίασ.
Μονεμβάςια 2014: Καρδιολογικό
Συνζδριο. Άγιοσ Νικόλαοσ, Κάςτρο
Μονεμβάςιασ, 26-27 Σεπτεμβρίου
2014. Οργάνωςθ: Ιατρικόσ Σφλλογοσ
Λακωνίασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.gkad.gr/
20. Health World 13o Ετιςιο ΢υνζδριο,
Ensuring
a
Modernized
&
Predictable Healthcare System:
Ιατρικό Συνζδριο. Athens Lydra
Hotel, Ακινα, 23-24 Σεπτεμβρίου
2014.
Διοργάνωςθ:
ΕλλθνοΑμερικανικό
Εμπορικό
Επιμελθτιριο. Το ςυνζδριο τελεί
υπό τθν Αιγίδα του Υπουργείου
Υγείασ
&
του
Συνδζςμου
Φαρμακευτικϊν
Επιχειριςεων
Ελλάδασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.megamed.gr/event/he
alth-world-13o%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce
%b9%ce%bf%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce
%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-
24. Ετιςιο Μετεκπαιδευτικό ΢εμινάριο
Τγρϊν,
Θλεκτρολυτϊν
&
Οξεοβαςικισ Ιςορροπίασ - 8ο
΢εμινάριο: Διαταραχζσ φδατοσ και
νατρίου:
Συνζδριο
για
τισ
Διαταραχζσ
Θλεκτρολυτϊν.
Συνεδριακό
Κζντρο
του
Ξενοδοχείου «Αρκάδια», Κομοτθνι,
26-27
Σεπτεμβρίου
2014.
Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ:
22
Νεφρολογικό Τμιμα του Γενικοφ
Νοςοκομείου
Κομοτθνισ
«Σιςμανόγλειο» ςε ςυνεργαςία με
τθν
Ελλθνικι
Νεφρολογικι
Εταιρεία.
Ρλθροφορίεσ:
http://renalkomotini.gr/#
΢ΤΝΕΔΡΙΑ –ΕΚΔΘΛΩ΢ΕΙ΢
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ΢ ΣΠΕ (ICT)
1. Innotech καινοτομία & τεχνολογία:
Αφιζρωμα τθσ ΔΕΘ, ςχετικό με
καινοτομία, ζρευνα, τεχνολογία.
Διεκνισ Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ, 6-14
Σεπτεμβρίου 2014. Θ ζκκεςθ τελεί
υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου
Μακεδονίασ
&
Θράκθσ.
Ρλθροφορίεσ:
http://tif.helexpo.gr/tif/el/innotech
25. 7ο Ζτοσ – Φκινοπωρινζσ Θμζρεσ
Πακολογίασ “Λοιμϊξεισ”: Συνζδριο
Ρακολογίασ.
Ξενοδοχείο
«4 Εποχζσ», Αριδαία, 26-27
Σεπτεμβρίου 2014. Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΘΣ
ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
&
ΘΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘ
ΚΛΙΝΙΚΘ & ΟΜΩΝΥΜΟ Ε΢ΕΥΝΘΤΙΚΟ
Ε΢ΓΑΣΤΘ΢ΙΟ
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Συνδιοργάνωςθ:
ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΕΤΑΙ΢ΕΙΑ
ΧΘΜΕΙΟΘΕ΢ΑΡΕΙΑΣ. Ρλθροφορίεσ:
http://www.conferre.gr/
2. 1st
International
Geomatics
Applications
“GEOMAPPLICA”
Conference: Το 1ο Διεκνζσ Συνζδριο
Εφαρμογζσ
Γεωπλθροφορικισ
"GEOMAPPLICA" είναι μια διεκνισ
εκδιλωςθ
με
ςτόχο
τθν
παρουςίαςθ
τρεχουςϊν
ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων ςε
διάφορεσ
εφαρμογζσ
τθσ
Γεωπλθροφορικισ.
Ξενοδοχείο
Skiathos Palace, Σκιάκοσ, 8-11
Σεπτεμβρίου 2014. Διοργάνωςθ:
Ρανεπιςτιμιο
Θεςςαλίασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://geomapplica.prd.uth.gr/
26. 4ο
Πανελλινιο
΢υνζδριο
Ρευματικϊν
&
Αυτοάνοςων
Πακιςεων Κεντρικισ Ελλάδοσ:
Συνζδριο ΢ευματολογίασ, Συνζδριο
ςχετικό
με
τα
Αυτοάνοςα
Νοςιματα. Ξενοδοχείο Larissa
Imperial,
Λάριςα,
26-28
Σεπτεμβρίου 2014. Ρλθροφορίεσ:
http://www.tmg.gr/
3. 1ο Θερινό ΢χολείο: "Σεχνολογίεσ
Αςφρματων
και
Κινθτϊν
Επικοινωνιϊν
&
Εφαρμογζσ
Κινθτοφ
και
Διάχυτου
Τπολογιςμοφ":
Το
Θ.Σ.
απευκφνεται ςε τελειόφοιτουσ ι
πτυχιοφχουσ
Τμθμάτων
Ρλθροφορικισ ι Θλεκτρολόγων
Μθχανικϊν
και
Μθχανικϊν
Υπολογιςτϊν ΑΕΙ (Ρανεπιςτθμίων
και ΤΕΙ) ι άλλων ςυναφϊν
ειδικοτιτων και βοθκά τουσ
ςυμμετζχοντεσ να εμβακφνουν ςτα
γνωςτικά αντικείμενα που άπτονται
του ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ
ΣΔΥ, δίνοντασ ζμφαςθ ςε ςφγχρονεσ
Τεχνολογίεσ
Αςφρματων
και
Κινθτϊν Επικοινωνιϊν κακϊσ και
ςτθν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν Κινθτοφ
και Διάχυτου Υπολογιςμοφ. Το
Θερινό Σχολείο τελεί υπό τθν αιγίδα
27. 13o Πανελλινιο Ορκοδοντικό
΢υνζδριο: Οδοντιατρικό Συνζδριο,
Συνζδριο
Ορκοδοντικισ.
Ξενοδοχείο Royal Olympic, Ακινα,
26-28
Σεπτεμβρίου
2014.
Επιςτθμονικι
Εταιρεία/Φορζασ:
Ε.Ο.Γ.Μ.Ε.
Ρλθροφορίεσ:
http://eogme2014.com/?lang=el
28. Παιδιατρικζσ Θμζρεσ 2014 Παιδιατρικι
και
΢φγχρονθ
Οικογζνεια: Συνζδριο Ραιδιατρικισ.
Γ’ Ραιδιατρικι Κλινικι A.Ρ.Θ,
Θεςςαλονίκθ, 26-28 Σεπτεμβρίου
2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.pd3.gr
23
του Υπουργείου Μακεδονίασ και
Θράκθσ και του Υπουργείου
Ραιδείασ
και
Θρθςκευμάτων.
Αλεξάνδρεια Ηϊνθ Καινοτομίασ,
ΝΟΘΣΙΣ
(Κζντρο
Διάδοςθσ
Επιςτθμϊν
&
Μουςείο
Τεχνολογίασ), 6ο χλμ. Οδοφ
Θεςςαλονίκθσ
Θζρμθσ,
Θεςςαλονίκθ, 8-20 Σεπτεμβρίου
2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://sdy.eap.gr/summerschool
διάλογο
με
το
κοινό
και
ανταλλάςςοντασ απόψεισ πάνω ςε
τρεισ βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:
 Ραγκόςμιο Πραμα: εξελίξεισ
που
διαμορφϊνουν
τισ
παγκόςμιεσ τάςεισ ςχετικά με
τθν Τεχνολογία, τθν Κοινωνία
και τθ Δθμοκρατία.
 Τοπικι
Δράςθ:
πρωτοποριακζσ ιδζεσ που
είναι ςε κζςθ να ςυμβάλλουν
ςτθν κοινωνικι πρόοδο, μζςα
από
το
πρίςμα
τθσ
Δθμοκρατίασ,
τθσ
Καινοτομίασ και τθσ Αλλαγισ.
 Ανκρϊπινθ Αλλθλεπίδραςθ:
Σκζψεισ και ιδζεσ για τισ
δυνατότθτεσ των ανκρϊπων
που μποροφν να επθρεάςουν
κακοριςτικά τθ ηωι όλων μασ
και τισ ςφγχρονεσ κοινότθτεσ,
κακϊσ και να ςυμβάλλουν
ςτθ
διαμόρφωςθ
ενόσ
καλφτερου αφριο.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.tedxacademy.com/
4. 10th International Conference on
Artificial Intelligence Applications
and Innovations (AIAI 2014):
Συνζδριο
Νζων
Τεχνολογιϊν.
Aldemar Paradise Village, ΢όδοσ, 1921
Σεπτεμβρίου
2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://delab.csd.auth.gr/aiai2014/
5. ICT Leadership Tour - Cloud
Computing, Enterprise Mobility and
Datacenter
Roadshow
2014:
Θμερίδα
Επιχειρθματικότθτασ.
Θμερίδα
Νζων
Τεχνολογιϊν.
Ξενοδοχείο Electra Palace, Ακινα,
19
Σεπτεμβρίου
2014.
Ρλθροφορίεσ:
http://idccema.com/eng/events/56994-ictleadership-tour-cloud-computingenterprise-mobility-and-datacenterroadshow-2014/7-overview
4. ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ
ΑΓΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 EUROPEAN NETWORK FOR RURAL
DEVELOPMENT (ENRD) – ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ
ΔΙΚΣΤΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΘ΢
(Ε.Δ.Α.Α.):
http://enrd.ec.europa.eu/gr/homepage_gr.cfm (Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Ε.Δ.Α.Α.) είναι
το κομβικό ςθμείο που ςυνδζει τουσ
φορείσ αγροτικισ ανάπτυξθσ ςε
ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(Ε.Ε.). Θ αποςτολι του είναι να
ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικι
6. TEDxACADEMY 2014: Σο μζλλον
που
μοιραηόμαςτε:
Το
TEDxAcademy διοργανϊνει ζναν
ανοιχτό και δθμιουργικό διάλογο με
κζμα
«Το
μζλλον
που
μοιραηόμαςτε» (“The Future we
Share”),
ο
οποίοσ
κα
πραγματοποιθκεί το Σάββατο, 27
Σεπτεμβρίου,
ςτο
Μζγαρο
Μουςικισ Ακθνϊν.
Το TEDxAcademy παρουςιάηει τον
πλιρθ κατάλογο των ομιλθτϊν τθσ
φετινισ διοργάνωςθσ, οι οποίοι κα
παρουςιάςουν καινοτόμεσ δράςεισ
από
το
διεκνι
χϊρο,
ςυμμετζχοντασ ςε ζναν παραγωγικό
24
εφαρμογι
των
προγραμμάτων
αγροτικισ ανάπτυξθσ).
Στθν επίςθμθ Ιςτοςελίδα κάνοντασ κλικ
επάνω ςτθ ςθμαία κάκε κράτουσ
μζλουσ τθσ Ε.Ε. αντλείσ πλθροφοριακά
ςτοιχεία για το Ρρόγραμμα Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ τθσ εκάςτοτε χϊρασ.
Ρεριλαμβάνει ζνα ςφνολο κανονιςμϊν
που αφοροφν ςτθν αγροτικι παραγωγι,
ςτισ ενιςχφςεισ των γεωργϊν, ςτθν
ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου και ςτθ
ρφκμιςθ των αγορϊν γεωργικϊν
προϊόντων, φροντίηοντασ παράλλθλα
και τθν περιβαλλοντικι ςυμβατότθτα
τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, ςτθ
διακίνθςθ αγροτικϊν προϊόντων, με
ςτόχο τθ ςτακερότθτα των τιμϊν, τθν
επιλογι και τθν υψθλι ποιότθτα των
προϊόντων, τθ χριςθ του εδάφουσ και
τθν απαςχόλθςθ ςτον αγροτικό τομζα.
Το ςφνολο όλων αυτϊν των ρυκμίςεων
αποτζλεςε τθν Κοινι Αγροτικι Ρολιτικι,
που άρχιςε να ιςχφει από το 1962. Από
τότε τροποποιικθκε, μερικζσ φορζσ
ριηικά. Τϊρα πλζον, μετά και τθ νζα
διεφρυνςθ τθσ Ε.Ε., κφριοσ ςτόχοσ τθσ
είναι ο κακοριςμόσ του ρόλου τθσ
γεωργίασ ςτθ διαφφλαξθ και τθ
διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων, ςτο
πλαίςιο τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.
 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Σροφίμων – Αγροτικι Πολιτικι –
Κοινι Αγροτικι Πολιτικι (Ρυκμίςεισ
τθσ
Κ.Α.Π.):
http://www.minagric.gr/index.php/el
/the-ministry-2/agriculturalpolicy/koinagrotpolitik
Μεταβιβάςεισ γησ και δικαιωμάτων –
Εφαρμογή 2014-2015:
http://www.minagric.gr/images/stories/
agropol/Greek/Agro_pol/KAP/transfers_
FAQ_transfers.pdf
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ενοποίθςε τθν
αγροτικι πολιτικι των χωρϊν-μελϊν
τθσ, για να απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι
καταναλωτζσ τρόφιμα ςε ανεκτζσ τιμζσ,
αλλά και να αμείβονται δίκαια οι
παραγωγοί, ϊςτε να τουσ εξαςφαλίηεται
ζνα λογικό βιοτικό επίπεδο. Θ πολιτικι
αυτι βαςίςτθκε ςτθν αρχι τθσ ενότθτασ
των γεωργικϊν προϊόντων, ςτθν
κοινοτικι
προτίμθςθ
και
ςτθ
χρθματοδοτικι αλλθλεγγφθ.
Το μζλλον τησ Κ.Α.Π.:
http://www.minagric.gr/index.php/el/th
e-ministry-2/agriculturalpolicy/koinagrotpolitik/1194-kapfuture
Ενιαία ενίςχυςη:
http://www.minagric.gr/index.php/el/th
e-ministry-2/agriculturalpolicy/koinagrotpolitik/1195-eniaiaenisx
25
Πολλαπλή ςυμμόρφωςη:
μεταχείριςθ των ηϊων και να μεριμνοφν
για τθ βιωςιμότθτα των αγροτικϊν
κοινοτιτων.
 Εκνικό
΢τρατθγικό
Πλαίςιο
Αναφοράσ (Ε.΢.Π.Α.) 2007-2013 –
Αγροτικι
Ανάπτυξθ:
http://www.espa.gr/el/Pages/staticE
SSAA.aspx (Γίνεται αναφορά ςτο
νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθν
πολιτικι αγροτικισ ανάπτυξθσ για
τθν χρονικι περίοδο 2007-2013 για
τθν Ελλάδα).
 Νζα Προγραμματικι Περίοδοσ 20142020:
http://www.espa.gr/el/Pages/staticN
ewProgrammingPeriod.aspx
όπου
γίνεται αναφορά ςτο Νζο Εταιρικό
Σφμφωνο για το Ρλαίςιο Ανάπτυξθσ
2014-2020 και ςτο νομοκετικό
πλαίςιο το οποίο διζπει τον
προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ
των Διαρκρωτικϊν Ταμείων και του
Ταμείου τθσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.
http://www.minagric.gr/index.php/el/th
e-ministry-2/agriculturalpolicy/koinagrotpolitik/1197-polsimor
Εφαρμογή
του
ποιοτικοφ
παρακρατήματοσ:
http://www.minagric.gr/index.php/el/th
e-ministry-2/agriculturalpolicy/koinagrotpolitik/1202-efarmogi
Κανονιςμοί – Αποφάςεισ:
http://www.minagric.gr/index.php/el/th
e-ministry-2/agriculturalpolicy/koinagrotpolitik/1198-kanonismoi
Εκθζςεισ Ευρωπαϊκών Οργάνων:
http://www.minagric.gr/index.php/el/th
e-ministry-2/agriculturalpolicy/koinagrotpolitik/1814-ektheseis
 Οι τελευταίεσ ρυκμίςεισ τθσ Κ.Α.Π.
είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Γ.Δ.
Γεωργίασ
και
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ τθσ Ε.Ε:
http://ec.europa.eu/agriculture/index_e
l.htm
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/ind
ex_en.htm
ΙΑΣΡΙΚΘ-ΠΟΙΟΣΘΣΑ
ΗΩΘ΢
 Τ.Α. Τ1/Γ.Π.οικ. 134274/2011 (ΦΕΚ
2931/Βϋ/22.12.2011) Κακοριςμόσ όρων
και προχποκζςεων για τθ λειτουργία
χϊρων καπνιηόντων εντόσ των καηίνο και
των κζντρων διαςκζδαςθσ (όπωσ αυτά
ορίηονται από τθν υγειονομικι διάταξθ
με αρικμ. Α1β/8577/1983, άρκρο 41):
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=714&item_id=9182
 Τ.Α. Τ1/Γ.Π/οικ 93828/2011
(ΦΕΚ
2026/Βϋ/12.9.2011) Κακοριςμόσ όρων
και προχποκζςεων για τθ λειτουργία
χϊρων καπνιηόντων εντόσ των καηίνο και
των κζντρων διαςκζδαςθσ, με μουςικι,
 Πολιτικι τθσ Ε.Ε. ςτο τομζα τθσ
Γεωργίασ – Κοινι Γεωργικι Πολιτικι
http://europa.eu/pol/agr/index_el.ht
m
Θ πολιτικι τθσ Ε.Ε. ςτον τομζα τθσ
γεωργίασ - θ Κοινι Γεωργικι Ρολιτικι εξυπθρετεί πολλοφσ ςκοποφσ: βοθκά
τουσ αγρότεσ όχι απλϊσ να παράγουν
τρόφιμα, αλλά και να προςτατεφουν το
περιβάλλον, να εξαςφαλίηουν τθν καλι
26





άνω
των
300
τ.μ.:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=714&item_id=9082
Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Αϋ/1.7.2011)
Επείγοντα
μζτρα
εφαρμογισ
μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου
δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 20122015:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=714&item_id=9074
Αρ. Πρωτ. οικ. 7136/2011 (ΦΕΚ -/19/1.2011) Εφαρμογι νομοκεςίασ για
τθν απαγόρευςθ του καπνίςματοσ:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=714&item_id=8819
Αρ. Πρωτ. Τ1γ/Γ.Π/οικ. 103094/2011
(ΦΕΚ --/15/9.2011) Αποςτολι τθσ υπ.
αρικμ.
93828/18.8.2011
(ΦΕΚ
2026/Β/12.9.2011) ΚΥΑ «Κακοριςμόσ
όρων και προχποκζςεων για τθ
λειτουργία χϊρων καπνιηόντων εντόσ
των
καηίνο
και
των
κζντρων
διαςκζδαςθσ, με μουςικι, άνω των 300
τ.μ.»:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=714&item_id=9083
Τ.Α. Γ.Π. οικ. 104720/2010
(ΦΕΚ
1315/Β`/25.8.2010) Κακοριςμόσ των
οργάνων, τθσ διαδικαςίασ ελζγχου
πιςτοποίθςθσ των παραβάςεων και
επιβολισ
των
προβλεπόμενων
κυρϊςεων, κακϊσ και των κριτθρίων
προςδιοριςμοφ
του
φψουσ
του
προςτίμου, τθσ διαδικαςίασ είςπραξθσ
των προςτίμων κακϊσ και κάκε άλλθσ
αναγκαίασ λεπτομζρειασ, για τθν
εφαρμογι του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ
129/Α/3.8.10):
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=714&item_id=8567
Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α`/3.8.2010)
Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
υγείασ & λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ
του Υπουργείου Υγείασ και κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=714&item_id=8544
 Εγκ. 103147/2010 (ΦΕΚ --/19/8.2010)
Εφαρμογι Ν. 3868/2010 «Αναβάκμιςθ
του ΕΣΥ &άλλεσ διατάξεισ» και
ειδικότερα Κεφ. Η περί μζτρων ολικισ
απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ ςτουσ
δθμόςιουσ χϊρουσ, τροποποίθςθ των Ν.
3730/2008
και
Ν.
3370/2005:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=714&item_id=8818
 Εγκ. Γ.Π. 120995/2010
(ΦΕΚ -/30/9.2010) Διευκρινιςεισ για τθν
εφαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου
απαγόρευςθσ
τθσ
διαφιμιςθσ
προϊόντων καπνοφ και του καπνίςματοσ
ςτουσ
δθμόςιουσ
χϊρουσ:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=714&item_id=8820
 Αρ. Πρωτ. Τ1γ/Γ. Π/ οικ.105660/2010
(ΦΕΚ --/27/8.2010) Αποςτολι τθσ ΚΥΑ
«Κακοριςμόσ
των
οργάνων,
τθσ
διαδικαςία ελζγχου πιςτοποίθςθσ των
παραβάςεων
και
επιβολισ
των
προβλεπόμενων κυρϊςεων, κακϊσ και
των κριτθρίων προςδιοριςμοφ του
φψουσ του προςτίμου, τθσ διαδικαςίασ
είςπραξθσ των προςτίμων κακϊσ και
κάκε άλλθσ αναγκαίασ λεπτομζρειασ για
τθν εφαρμογι του Νόμου 3868/2010
(ΦΕΚ
129/Α/3.8.2010)»:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=714&item_id=8821
ΣΠΕ
 Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Αϋ/10.4.2012)
΢υκμίςεισ Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν,
Μεταφορϊν, Δθμοςίων Ζργων, και
άλλεσ
διατάξεισ:
27






 Σροποποίθςθ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ
Κατανομισ
Ηωνϊν
΢υχνοτιτων
(Ε.Κ.Κ.Η.΢.):
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=25
6&id=&tid=256
 Κατανομι
Ηωνϊν
΢υχνοτιτων:
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=25
6&id=&tid=256
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=179&item_id=9327
Τ.Α.
Γ/ΕΞ/2274/2011
(ΦΕΚ
548/Βϋ/7.4.2011) Χριςθ ςυςτθμάτων
βιντεοεπιτιρθςθσ για τθν προςταςία
προςϊπων
και
αγακϊν:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=179&item_id=8925
Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Αϋ/16.6.2011)
Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και
άλλεσ
διατάξεισ:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=179&item_id=9402
Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ 22/Αϋ/21.2.2011)
Διατιρθςθ δεδομζνων που παράγονται
ι υποβάλλονται ςε επεξεργαςία ςε
ςυνάρτθςθ με τθν παροχι διακζςιμων
ςτο κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν ι δθμόςιων δικτφων
επικοινωνιϊν,
χριςθ
ςυςτθμάτων
επιτιρθςθσ με τθ λιψθ ι καταγραφι
ιχου ι εικόνασ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ
και
ςυναφείσ
διατάξεισ:
http://www.elinyae.gr/el/item_details.js
p?cat_id=179&item_id=8862
Δθμοςιεφκθκε
θ
υπ’
αρικμ.
20490/525/2-5-2012 Aπόφαςθ ςτο ΦΕΚ
1444/Β’/2-5-2012 με κζμα: «Ζγκριςθ
Εκνικοφ Κανονιςμοφ Κατανομισ Ηωνϊν
Συχνοτιτων
(ΕΚΚΗΣ)»:
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=25
6&id=&tid=256
Δθμοςιεφκθκε θ υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ.
45258/1288/22-10-2012 Απόφαςθ ςτο
ΦΕΚ
2845/Β’/23-10-2012 με κζμα:
«Τροποποίθςθ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ
Κατανομισ
Ηωνϊν
Συχνοτιτων
(Ε.Κ.Κ.Η.Σ.)»:
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=25
6&id=&tid=256
Εκνικόσ Κανονιςμόσ Κατανομισ Ηωνϊν
΢υχνοτιτων:
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=25
6&id=&tid=256
ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΘΜΕ΢ΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ:
Σταυροφλα Διβανζ
[email protected], 2421096752
Τόνια Λεβζντθ
[email protected], 2421096757
28
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
5 209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content