close

Enter

Log in using OpenID

1. Προςκλιςεισ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων

embedDownload
Στοιχεία
Περιετόμενα
1. Προζκλήζεις Εσρωπαϊκών
Προγραμμάηων…………………………....1
2. Προζκλήζεις Εθνικών
Προγραμμάηων……….…………………..9
3.
Σσνέδρια - Εκθέζεις Ο
Εκδηλώζεις………………………..….….10
Δημητριάδος 95 & Παύλοσ Μελά
3ος όροφος
Τ.Κ. 38333, Βόλος
Στοιτεία επικοινωνίας:
Δημητριάδος 95 & Παύλοσ Μελά
όροφος
Τ
1. Προςκλιςεισ
Ευρωπαϊκϊν
Προγραμμάτων
http://ec.europa.eu/research/participants
/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
master_calls.html
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε.Κ.Ε.Σ.Α./Ι.Ε.ΣΕ.Θ.
Δθμθτριάδοσ 95 & Ραφλου Μελά
3
οσ
http://ec.europa.eu/research/participants
/portal/desktop/en/opportunities/h2020/c
all_updates.html
Προφοσ
Τ.Κ. 38333, Βόλοσ
Τθλ: 24210-96740
Φαξ:24210-96750
http://ec.europa.eu/research/participants
/portal/desktop/en/opportunities/cosme/i
ndex.html
http://ireteth.certh.gr
e-mail: [email protected]
1
Ιδιαίτερα χριςιμο εργαλείο είναι θ μθχανι
αναηιτθςθσ που υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα
του προγράμματοσ Horizon 2020
Το SME Instrument, με ςυνολικό
προχπολογιςμό τθσ τάξθσ των 3 δις. ευρϊ
για τθν περίοδο 2014-2020, απευκφνεται
αποκλειςτικά και μόνον ςε ΜμΕ με
ςθμαντικι
δυναμικι
για
ανάπτυξθ
καινοτομίασ και ζντονα χαρακτθριςτικά
διεκνοποίθςθσ, χρθματοδοτϊντασ ζργα
καινοτομίασ που βαςίηονται ςε εξαιρετικά
καινοτόμεσ ιδζεσ και θ υλοποίθςθ των
οποίων εκτιμάται ότι κα οδθγιςει ςε
υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ καινοτόμα
προϊόντα ι υπθρεςίεσ, με ςθμαντικζσ
πικανότθτεσ επιτυχίασ ςτον διεκνι
ανταγωνιςμό.
Θεματικζσ ενότθτεσ
Για το 2014 και το 2015, το SME Instrument
κα υποςτθρίξει ζργα ςτισ ακόλουκεσ
κεματικζσ ενότθτεσ:
 Καινοτομία υψθλοφ κινδφνου ςτισ ΤΡΕ
 Νανοτεχνολογία ι άλλθ προθγμζνθ
τεχνολογία για τθν καταςκευι και τα
υλικά
 Διαςτθμικι ζρευνα και ανάπτυξθ
 Κλινικι ζρευνα για τθν επικφρωςθ των
διαγνωςτικϊν ςυςκευϊν και βιοδεικτϊν
 Βιϊςιμθ παραγωγι και επεξεργαςία
τροφίμων
 Μπλε ανάπτυξθ
 Ενεργειακά
ςυςτιματα
χαμθλϊν
εκπομπϊν άνκρακα
 Ρράςινεσ και πιο ολοκλθρωμζνεσ
μεταφορζσ
 Eco-καινοτομία και βιϊςιμθ προμικεια
πρϊτων υλϊν
 Αςτικζσ υποδομζσ ηωτικισ ςθμαςίασ
 Βιομθχανικζσ διεργαςίεσ βαςιςμζνεσ ςτθ
βιοτεχνολογία
 Εφαρμογζσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ
ςε κινθτά (μόνο το 2015)
 Επιχειρθματικό μοντζλο καινοτομίασ
ςτισ ΜμΕ (μόνο το 2015)
(Για να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτθ μθχανι
επιςκζπτεςτε το participant portal
http://ec.europa.eu/research/participants/p
ortal/desktop/en/opportunities/index.html
και τθν επιλογι “Calls”, όπωσ φαίνεται με
μπλε ςτο αριςτερό τμιμα τθσ εικόνασ)
Σφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ ΓΓΕΤ, ςτο
πλαίςιο τθσ ζμφαςθσ που δίνεται από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Ε.Ε.) ςτθν υποςτιριξθ
των
καινοτόμων
μικρομεςαίων
επιχειριςεων (ΜμΕ), το νζο Ευρωπαϊκό
Ρρόγραμμα για τθν Ζρευνα και τθν
Καινοτομία «Ορίηοντασ 2020», το οποίο
ξεκίνθςε τθν 1 Ιανουαρίου 2014, υιοκετεί
το «Small and Medium Enterprise (SME)
Instrument», ζνα νζο εργαλείο/πρόγραμμα
ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν απευκείασ
χρθματοδότθςθ εξαιρετικά καινοτόμων
ΜμΕ.
Θ υποβολι των προτάςεων γίνεται
αποκλειςτικά
μζςω
θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ και κα είναι εφικτι κακ’ όλθ
τθ διάρκεια του ζτουσ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται από ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ και
διαρκεί ςφντομο χρονικό διάςτθμα (3 μινεσ
για τθ φάςθ 1, 6 μινεσ για τθ φάςθ 2).
2

Competitiveness of Small and
Medium-Sized Enterprises (TO2)
 Low Carbon Economy (TO4)
 Environment
and
Resource
Efficiency (TO6)
1θ Πρόςκλθςθ Τποβολισ προτάςεων:
Απρίλιοσ 2015 (κα ανακοινωκεί ςφντομα)
http://www.interreg4c.eu/programme/20
14-2020/
Οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ
για το ζτοσ 2015 είναι: φάςθ 1+2
18/3/2015, 17/6/2015, 17/9/2015 και
16/12/2015.
Επιλζξιμεσ χϊρεσ
Επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ είναι MμE
εγκατεςτθμζνεσ ςτισ ακόλουκεσ χϊρεσ:
 Κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων
των
υπερπόντιων διαμεριςμάτων τουσ,
 Συνδεδεμζνεσ χϊρεσ – περιλαμβάνονται
θ Αλβανία, θ Βοςνία και Ερηεγοβίνθ,
Νιςοι Φερόε, Ρρϊθν Γιουγκοςλαβικι
Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ, Ιςλανδία,
Ιςραιλ,
Μολδαβία,
Μαυροβοφνιο,
Νορβθγία, Σερβία, Ελβετία και θ
Τουρκία.
 Τρίτεσ χϊρεσ
 Διεκνείσ
οργανιςμοί
ευρωπαϊκοφ
ενδιαφζροντοσ είναι επίςθσ επιλζξιμοι
για να λάβουν χρθματοδότθςθ.
 Νομικζσ οντότθτεσ εγκατεςτθμζνεσ ςε
χϊρεσ που δεν αναφζρονται παραπάνω
ι διεκνείσ οργανϊςεισ μποροφν να είναι
επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ όταν
αυτό αναφζρεται ρθτά ςτο ςχετικό
πρόγραμμα
εργαςίασ
και
ςτθν
πρόςκλθςθ.
Πλθροφορίεσ:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon
2020/en/h2020-section/sme-instrument
Στο πλαίςιο του EURONANOMED II
ανακοινϊκθκε, τθν 26θ Νοεμβρίου 2014,
Κοινι Ρροκιρυξθ για τθ ςυγχρθματοδότθςθ
ερευνθτικϊν ζργων μεταξφ των κρατϊν που
ςυμμετζχουν ςτθ προκιρυξθ: Γαλλία,
Ελλάδα, Ιςλανδία, Ιςραιλ, Ιταλία, Λετονία,
Λικουανία,
Νορβθγία,
Ρολωνία,
Ρορτογαλία, ΢ουμανία, Σλοβακία, Ιςπανία,
Βζλγιο / Φλάνδρα, Βζλγιο / Βαλονία, Βζλγιο
/ Βρυξζλλεσ-Βαλλονία ομοςπονδία.
Θεματικοί Σομείσ
Οι κεματικοί τομείσ τθσ προκιρυξθσ που
ζχουν ςυμφωνθκεί από κοινοφ από τα
ςυμμετζχοντα κράτθ είναι οι ακόλουκοι:
 Regenerative medicine
 Diagnostics
 Targeted delivery systems
Στο
πρόγραμμα
διαπεριφερειακισ
ςυνεργαςίασ INTERREG EUROPE, εταίροι
από 30 χϊρεσ (28 Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ,
Νορβθγία και Ελβετία) κα ζχουν τθν
ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίεσ και να
ςυνεργαςτοφν με ςτόχο τθ βελτίωςθ των
διαρκρωτικϊν ταμείων και των πολιτικϊν
περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Το πρόγραμμα
ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό 359 εκ.
ευρϊ. Το πρόγραμμα ζχει τζςςερισ άξονεσ
προτεραιότθτασ:
 Research,
Technological
Development and Innovation (TO1)
Θ χρθματοδότθςθ των ελλθνικϊν φορζωνμελϊν κοινοπραξιϊν, των οποίων οι
προτάςεισ κα εγκρικοφν, κα γίνει από τθ
Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ
μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα,
Καινοτομία» (ΕΡΑνΕΚ).
Θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι
των προτάςεων είναι θ 3θ Μαρτίου 2015.
Πλθροφορίεσ:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I4
72I1203I646I446543&olID=717&neID=673
&neTa=10_341_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0
3
 BM1406
Ion Channels and Immune Response
toward a global understanding of immune
cell physiology and for new therapeutic
approaches (IONCHAN-IMMUNRESPON)
 BM1407
Translational research in primary ciliary
dyskinesia - bench, bedside, and
population perspectives (BEAT-PCD)
 BM1408
A collaborative European network of C.
elegans early-stage researchers and young
principal investigators (GENiE)
 CM1404
Chemistry of Smart Energy Carriers and
Technologies (SMARTCATS)
 CM1405
Molecules in motion (MOLIM)
 CM1407
Challenging organic syntheses inspired by
nature - from natural products chemistry
to drug discovery
 ES1407
European network for innovative recovery
strategies of rare earth and other critical
metals from electric and electronic waste
(ReCreew)
 FA1306
The quest for tolerant varieties Phenotyping at plant and cellular level
 FA1405
Using three-way interactions between
plants, microbes and arthropods to
enhance crop protection and production
 FA1408
A European Network for Foodborne
Parasites (Euro-FBP)
 FP1407
Understanding wood modification through
an integrated scientific and environmental
impact approach (ModWoodLife)
 IC1408
Computationally-intensive methods for
the robust analysis of non-standard data
(CRoNoS)
 IS1404
Evolution of reading in the age of
digitisation (E-READ)
 IS1408
&lrID=2&oldUIID=aI717I0I108I472I1203I0I2
&actionID=load
Με τθ νζα προκιρυξθ, θ Ε.Ε. επιδιϊκει να
ενκαρρφνει τθν ενεργι ςυμμετοχι των
πολιτϊν ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και
να αναπτφξει το αίςκθμα τθσ ευρωπαϊκισ
ταυτότθτασ που κα βαςίηεται ςε κοινζσ
αξίεσ, ιςτορία και πολιτιςμό. Για το ςκοπό
αυτό, το 2015, κα διατεκοφν 21,9 εκατ.
ευρϊ, ςε δράςεισ που κα αφοροφν ςτθ
δθμιουργία δικτφων μεταξφ τοπικϊν αρχϊν,
ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ των
οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν,
κακϊσ και ςτθ διαφφλαξθ τθσ ευρωπαϊκισ
ςυλλογικισ μνιμθσ αναφορικά με τισ
καταςτρεπτικζσ
ςυνζπειεσ
των
ολοκλθρωτικϊν κακεςτϊτων. Οι τοπικζσ και
περιφερειακζσ αρχζσ είναι επιλζξιμεσ προσ
χρθματοδότθςθ και μποροφν να υποβάλουν
τισ προτάςεισ τουσ, μζχρι τισ 2 Μαρτίου
2015.
Πλθροφορίεσ:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/funding_en
Στο πλαίςιο του COST ανακοινϊκθκε νζο
OPEN CALL ςφμφωνα με το οποίο
προτάςεισ μποροφν να υποβάλλονται κακ’
όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Θ πρϊτθ
ςυλλογι των προτάςεων κα γίνει τθν 24θ
Μαρτίου 2015.
Πλθροφορίεσ:
http://www.cost.eu/participate/open_call
Indicative fields of action:
 BM1405
Non-globular proteins - from sequence to
structure, function and application in
molecular physiopathology (NGP-NET)
4
Industrially Contaminated Sites and Health
Network (ICSHNet)
 IS1409
Gender and health impacts of policies
extending working life in western
countries
 MP1404
Simulation
and
pharmaceutical
technologies for advanced patient-tailored
inhaled medicines (SimInhale)
 MP1405
Quantum structure of spacetime (QSPACE)
 MP1407
Electrochemical processing methodologies
and corrosion protection for device and
systems miniaturization (e-MINDS)
 TU1405
European network for shallow geothermal
energy applications in buildings and
infrastructures (GABI)
 TU1406
Quality specifications for roadway bridges,
standardization at a European level
(BridgeSpec)
 TU1408
Air Transport and Regional Development
(ATARD)
 TD1402
Multifunctional
Nanoparticles
for
Magnetic Hyperthermia and Indirect
Radiation Therapy (RADIOMAG)
 TD1406
Innovation in Intelligent Management of
Heritage Buildings (i2MHB)
 TD1407
Network on technology-critical elements from environmental processes to human
health threats
Rare Disease Research Consortium (IRDiRC)”
ανακοινϊκθκε, τθν 20θ Δεκεμβρίου
2014, Κοινι
Προκιρυξθ για
τθ
ςυγχρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν
ζργων
μεταξφ των κρατϊν που κα ςυμμετζχουν
ςτθ προκιρυξθ, Αυςτρία, Βζλγιο, Καναδάσ,
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Ιςραιλ,
Ιταλία,
Λετονία,
Ρολωνία,
Ρορτογαλία, ΢ουμανία, Ιςπανία, Ελβετία,
Ολλανδία, Τουρκία.
Οι κεματικοί τομείσ τθσ προκιρυξθσ που
ζχουν αποφαςιςκεί από κοινοφ από τα
ςυμμετζχοντα κράτθ κα είναι οι ακόλουκοι:
 Collaborative research using patient
databases
and
corresponding
collections of biological material
that would generally not be possible
at a national scale.
 Research on rare diseases including
genetic
 Research on development of
applications for diagnosis and
therapies for rare diseases.
Οι προτάςεισ των ζργων κα πρζπει να
αποδεικνφουν ςαφϊσ τον πικανό αντίκτυπο
ςτθν υγεία, κακϊσ και τθν προςτικζμενθ
αξία τθσ
διακρατικισ ςυνεργαςίασ:
ςυγκζντρωςθ κρίςιμθσ μάηασ των αςκενϊν/
βιολογικό υλικό, κατανομι των πόρων
(μοντζλα, βάςεισ δεδομζνων, διάγνωςθ,
κλπ), εναρμόνιςθ των δεδομζνων, τθν
ανταλλαγι τεχνογνωςίασ/ καινοτόμων
τεχνολογιϊν, κ.α.
Θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι
των προτάςεων κα είναι θ 18θ
Φεβρουαρίου 2015.
Θ χρθματοδότθςθ των ελλθνικϊν φορζωνμελϊν κοινοπραξιϊν, των οποίων οι
προτάςεισ κα εγκρικοφν, κα γίνει από τθ
Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ
μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα,
Καινοτομία» (ΕΡΑνΕΚ).
Πλθροφορίεσ:
http://www.erare.eu/joint-call/7th-jointcall-european-research-projects-rarediseases-jtc-2015
Στο πλαίςιο του E-Rare-3 με ςκοπό τθν
περαιτζρω ερευνθτικι προςπάκεια ςτον
τομζα των ςπάνιων αςκενειϊν και για
εφαρμογι των ςτόχων του “International
5
Σα ζργα που κα εγκρικοφν κα είναι
διάρκειασ ζωσ 36 μθνϊν.
Θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι
των προτάςεων κα είναι θ 16θ Μαρτίου
2015.
Τθ χρθματοδότθςθ των ελλθνικϊν φορζωνμελϊν κοινοπραξιϊν των οποίων οι
προτάςεισ κα εγκρικοφν, κα παράςχει θ
Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ
μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα,
Καινοτομία» (ΕΡΑνΕΚ), που αποτελεί ζνα
από τα πζντε τομεακά επιχειρθςιακά
προγράμματα του Συμφϊνου Εταιρικισ
Σχζςθσ (νζο ΕΣΡΑ) για τθν περίοδο 20142020. Θ ςυμμετοχι τθσ ΓΓΕΤ ςτθ προκιρυξθ
κα ανζλκει ςε 500.000,00€. Το ωσ άνω
ποςόν κα κατανεμθκεί ςε 5 προτάςεισ, δθλ.
100.000 ανά πρόταςθ με ελλθνικι
ςυμμετοχι.
Πλθροφορίεσ:
http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod
/resource/view.php?id=87
Στο
πλαίςιο
του TRANSCAN-2
ανακοινϊκθκε, τθν 15θ Ιανουαρίου
2015, Κοινι
Ρροκιρυξθ
με
τίτλο:
Translational research on human tumour
heterogeneity to understand and overcome
recurrence and resistance to therapy". Θα
ςυγχρθματοδοτθκοφν ερευνθτικά
ζργα
μεταξφ των κρατϊν που κα ςυμμετζχουν
ςτθ προκιρυξθ, Αυςτρία, Βζλγιο, Εςκονία,
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιςραιλ, Ιταλία,
Λετονία, Ολλανδία, Νορβθγία, Ρολωνία,
Ρορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ιςπανία,
Ταιβάν, Τουρκία.
΢τόχοσ και κεματικοί τομείσ
Στόχοσ τθσ πρόςκλθςθσ είναι να προωκιςει
μια διεκνι προςζγγιςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ
των επιςτθμονικϊν ομάδων ςε απαιτθτικζσ
περιοχζσ τθσ μεταφραςτικισ ζρευνασ για
τον καρκίνο με αποφυγι επικάλυψθσ των
προςπακειϊν και τθν εξαςφάλιςθ τθσ
αποτελεςματικισ χριςθ των διακζςιμων
πόρων.
Οι κεματικοί τομείσ τθσ προκιρυξθσ που
ζχουν αποφαςιςκεί από κοινοφ από τα
ςυμμετζχοντα κράτθ κα είναι οι ακόλουκοι:
 Development and validation of
methods to investigate human
tumour heterogeneity.
 Studies
on
human
tumour
heterogeneity in order to guide
therapeutic
intervention
and
identify new therapeutic targets
 Development of new precision
therapeutic strategies that may
prevent human tumour recurrence
or resistance to therapy by
counteracting
tumour
heterogeneity
Ορίηοντασ
2020:
Ανοικτζσ
Προςκλιςεισ (Open Calls)
Excellent Science - Horizon 2020
6
Thematic
ERC
European
Research Council
ERC Starting Grant
Call Identifier
Complete ERC Work
Programme 20142015
ERC-2015-StG
ERC Consolidator
Grant
ERC
Proof
of
Concept Grant
ERC-2015-CoG
FET Future and
Emerging
Technologies
Complete FET Work
Programme 20142015
H2020-FETOPEN2014-2015-RIA
FET-Open - novel
ideas for radically
new technologies
FET-OPEN - Novel
ideas for radically
new technologies COORDINATION
AND
SUPPORT
ERC-2015-PoC
Published
Deadline
7
Oct
2014
13 Nov
2014
7
Nov
2014
3
Feb
2015
12 Mar
2015
5
Feb
2015
28 May
2015
1
Oct
2015
11
Dec
2013
31 Mar
2015
11
Dec
2013
31 Mar
2015
MSCA
Marie
Skłodwoska-Curie
Actions
Research
Infrastructures
ACTIONS 2015
FET-Open
Coordination and
Support Activities
2015
Complete
MSCA
Work Programme
2014-2015
H2020-MSCA-RISE2015
Research
and
Innovation
Staff
Exchange
Complete Research
Infrastructures
Work Programme
2014-2015
H2020-INFRASUPP2015-2
Support
to
innovation, human
resources,
policy
&
international
cooperation
H2020-INFRADEV-12015-2
Developing
new
world-class research
infrastructures
Biotechnology
LEIT
6
Jan
2015
28 Apr
2015
10
Dec
2014
21 Apr
2015
10
Dec
2014
in
ICT in LEIT
Nanotechnologies,
Advanced
Materials
and
Production in LEIT
Call Identifier
Complete list of
SME
Instrument
topics
in
all
Work
Programme 20142015
H2020-SMEINST-12015
H2020
dedicated
SME Instrument Phase 1 2015
H2020-SMEINST-22015
H2020
dedicated
SME Instrument Phase 2 2015
Published
21 Apr
2015
Deadline
2015
11
Dec
2013
26 Mar
2015
2nd
Stage
8
Sep
2015
H2020-FoF-2015
Factories of the
Future
H2020-EeB-2015
Energy-efficient
Buildings
H2020-EE-2015-1PPP
Energy-efficient
Buildings
H2020-SPIRE-2015
Sustainable Process
Industries
H2020-GV-2015
Green Vehicles
11
Dec
2013
4
Feb
2015
11
Dec
2013
4
Feb
2015
11
Dec
2013
4
Feb
2015
11
Dec
2013
4
Feb
2015
11
Dec
2013
27 Aug
2015
H2020-INNOSUP2014-5
Peer Learning of
Innovation Agencies
H2020-INNOSUP2015-1
Cluster facilitated
projects for new
industriel chains
11
Dec
2013
16 Dec
2015
11
Dec
2013
H2020-INNOSUP2015-2
Capitalising the full
potential of on-line
collaboration
11
Dec
2013
H2020-INNOSUP2015-3
Enhancing
SME
innovation capacity
by
providing
better innovation
support
11
Dec
2013
30 Apr
2015
2nd
Stage
9
Sep
2015
10 Mar
2015
2nd
Stage
12 Aug
2015
29 Apr
2015
Innovation
Support
11
Dec
2013
16 Dec
2015
11
Dec
2013
16 Dec
2015
15
Oct
2014
14 Apr
2015
H2020-NMP-CSA2015
Nanotechnologies,
Advanced Materials
& Production
H2020-NMP-2015two-stage
Nanotechnologies,
Advanced Materials
& Production
11
Dec
2013
26 Mar
2015
H2020-NMP-
11
Complete ICT Work
Programme 20142015
H2020-ICT-2015
2013
PPP Public Private
Partnership
Industrial Leadership - Horizon 2020
Thematic
SME Instrument
PILOTS-2015
Nanotechnologies,
Advanced Materials
& Production
Biotechnology
topics are included
in
the
NMP
Work
Programme 2014 2015
H2020-BIO-2015-1
Biotechnology
Complete
NMP
Work Programme
2014-2015
Societal Challenges - Horizon 2020
11
Dec
2013
Dec
Thematic
Health,
demographic
change
and
wellbeing
26 Mar
2015
2nd
Stage
8
Sep
2015
26 Mar
7
Call Identifier
Complete SC1 Work
Programme 20142015
Published
Deadline
H2020-PHC-2015single-stage
11
Dec
2013
21 Apr
2015
Food
security,
sustainable
agriculture
&
forestry,
marine
&
maritime
and inland water
research
Secure, Clean and
Efficient Energy
Smart, Green &
Integrated
Transport
Personalising health
and care
H2020-HCO-2015
Health
Coordination activities
H2020-PHC-2015single-stage_RTD
Personalising health
and care
Complete SC2 Work
Programme 20142015
H2020-BG-2015-1
Blue
Growth:
Unlocking
the
potential
of Seas and Oceans
H2020_BG-2015-2
Blue
Growth:
Unlocking
the
potential
of Seas and Oceans
H2020-SFS-2015-1
Sustainable
Food
Security
H2020-SFS-2015-2
Sustainable
Food
Security
H2020-ISIB-2015-1
Innovative,
Sustainable
&
inclusive
Bioeconomy
H2020-ISIB-2015-2
Innovative,
Sustainable
&
inclusive
Bioeconomy
Complete SC3 Work
Programme 20142015
H2020-SCC-2015
Smart
Cities
&
Communities
H2020-EE-2015-3
MarketUptake
Energy Efficiency Market Uptake
H2020-EE-2015-1PPP
Energy Efficiency
H2020-LCE-2015-2
Competitive LowCarbon Energy
H2020-LCE-2015-3
Competitive LowCarbon Energy
H2020-LCE-2015-4
Competitive LowCarbon Energy
Complete SC4 Work
Programme 20142015
11
Dec
2013
24 Feb
2015
11
Dec
2013
24 Feb
2015
Climate
action,
environment,
resource
efficiency
&
raw materials
11
Dec
2013
11 Jun
2015
11
Dec
2013
03 Feb
2015
11
Dec
2013
11 Jun
2015
11
Dec
2013
03 Feb
2015
11
Dec
2013
11 Jun
2015
11
Dec
2013
03 Feb
2015
11
Dec
2013
05 May
2015
11
Dec
2013
10 Jun
2015
11
Dec
2013
4
Feb
2015
11
Dec
2013
05 May
2015
11
Dec
2013
05 May
2015
11
Dec
2013
05 May
2015
Europe
in
a
Changing World Inclusive,
Innovative &
Reflective
Societies
H2020-MG2015_SingeStage-A
Mobility for Growth
H2020-MG2015_SingeStage-B
Mobility for Growth
H2020-MG2015_TwoStages
Mobility for Growth
H2020-GV-2015
Green Vehicles
Complete SC5 Work
Programme 20142015
11
Dec
2013
23 Apr
2015
11
Dec
2013
15 Oct
2015
11
Dec
2013
23 Apr
2015
11
Dec
2013
15 Oct
2015
H2020-WATER2015-one-stage
Water Innovation:
Boosting its value
for Europe
H2020-WATER2015-two-stage
Water Innovation:
Boosting its value
for Europe
H2020-SC5-2015one-stage
Growing a Low
Carbon, Resource
Efficient Economy
with a Sustainable
Supply
of
Raw
Materials
H2020-SC5-2015two-stage
Growing a Low
Carbon, Resource
Efficient Economy
with a Sustainable
Supply
of
Raw
Materials
H2020-WASTE2015-one-stage
Waste: A resource
to recycle, reuse
&recover
raw
materials
H2020-WASTE2015-two-stage
Waste: A resource
to recycle, reuse
&
recover
raw
materials
Complete SC6 Work
Programme 20142015
11
Dec
2013
21 Apr
2015
11
Dec
2013
21 Apr
2015
11
Dec
2013
21 Apr
2015
11
Dec
2013
21 Apr
2015
11
Dec
2013
21 Apr
2015
11
Dec
2013
21 Apr
2015
H2020-INSO-2015CNECT
H2020-INSO-2015
10
2014
10
2014
10
2014
10
2014
10
2014
28 May
2015
28 May
2015
28 May
2015
28 May
2015
28 May
2015
H2020-REFLECTIVE6-2015
H2020-YOUNGSOCIENTY-2015
H2020-EUROSOCIETY-2015
8
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Secure societies Protecting
freedom
and security of
Europe
&
its
citizens
H2020-EURO-62015
H2020-REFLECTIVESOCIETY-2015
H2020-INT-INCO2015
H2020-INT-SOCIETY2015
Complete SC7 Work
Programme 20142015
10
2014
10
2014
10
2014
10
2014
H2020-DS-2015-1
Digital
Security:
Cybersecurity,
Privacy and Trust
H2020-FCT-2015
11
Dec
2013
27 Aug
2015
25 Mar
2015
25 Mar
2015
25 Mar
2015
27 Aug
2015
27 Aug
2015
27 Aug
2015
H2020-BES-2015
H2020-DRS-2015
Dec
Dec
Dec
Dec
28 May
2015
28 May
2015
12 May
2015
28 May
2015
2. Προςκλιςεισ Εκνικϊν
Προγραμμάτων
Θ Επενδυτικι Γαλλικι Τράπεηα (Banque
Publique
d'Investissement/bpifrance),
πρόκειται να επιχορθγιςει ποςό μζχρι 50K€
ςε Γαλλικζσ μικρομεςαίεσ ι start-ups
προκειμζνου
να
χρθματοδοτθκεί
θ
δικτφωςι
τουσ
με
ελλθνικζσ
εταιρείεσ μικρομεςαίεσ ι/και start-ups.
Θ δικτφωςθ που κα είναι διάρκειασ 5 μθνϊν
κα περιλαμβάνει ςυνεργαςία με ςτόχο τθ
ςυμφωνία τουσ ωσ προσ επιςτθμονικό
πεδίο αμοιβαίου ενδιαφζροντοσ και,
ενδεχομζνωσ, τθν εκπόνθςθ μελζτθσ
ςκοπιμότθτασ/feasibility study, ςε πρϊτθ
φάςθ με ςτόχο τθν υποβολι πρόταςθσ
ςτθν
διμερι
Ελλθνο-Γαλλικι
Ε&Σ
΢υνεργαςία Ελλάδασ-Γαλλίασ 2015-2018.
Θ δυνατότθτα αυτι κα ιςχφςει για όλα τα
πεδία αμοιβαίου ενδιαφζροντοσ που είχαν
αποφαςιςτεί
υπό
το
πρίςμα
κατευκυντθρίων γραμμϊν νζασ ςυμφωνίασ
που είχε υπογραφεί μεταξφ των δφο
χωρϊν ςτο πλαίςιο νζασ προκιρυξθσ.
Τα πεδία ορίςτθκαν ςτθ βάςθ των εκνικϊν
και
κοινοτικϊν
ςτρατθγικϊν
προτεραιοτιτων για τουσ τομείσ Ε+Κ και
είναι τα ακόλουκα:
 Αγροτικι Επιχειρθματικότθτα
 Ανανεϊςιμθ Ενζργεια, Τεχνολογίεσ
Ρεριβάλλοντοσ
 Βιοτεχνολογία
και
Ιατρικι
Τεχνολογία
 Θλεκτρονικι, Τεχνολογία Υλικϊν και
Νανοτεχνολογία
 Τουριςμόσ
 Διάςτθμα, Αεροναυτικι
Horizontal Programmes - Horizon 2020
Thematic
Science with and
for Society
Call Identifier
Complete
Work
Programme 20142015
H2020-SEAC-2015-1
H2020-ISSI-2015-1
H2020-GARRI-20151
H2020-GERI-2015-1
Spreading
Excellence
& Widening
Participation
Complete
Programme
2015
Published
Deadline
planned
22
Apr
2015
planned
22
Apr
2015
planned
22
Apr
2015
planned
22
Apr
2015
16 Sep
2015
2 Jul 2014
7 May
2015
16 Sep
2015
16 Sep
2015
16 Sep
2015
Work
2014-
H2020-TWINN-2015
Twinning
Further European Programmes
Thematic
ERA-Net COFUND
Call Identifier
ERA-NET COFUND
Smart Cities and
Communities
Published
11
Dec
2014
H2020-JTI-IMI22015-03-twostage
H2020-JTI-IMI22015-04-twostage
Research
and
Innovation Action
17
Dec
2014
Deadline
17 Mar
2015
15 Sep
2015
24 Mar
2015
Coordination and
Support Action
17
Dec
2014
11 Feb
2015
Σε δεφτερθ φάςθ, και αφοφ γίνει επιλογι
από τθ Γαλλικι/χρθματοδοτοφςα πλευρά
οριςμζνων
εκ
των
9
ςυμπράξεων/δικτυωμζνων μικρομεςαίων,
οι τελευταίεσ κα υποβάλουν από κοινοφ
πρόταςθ,
ςτο
πλαίςιο
Ρροκιρυξθσ
“Διμερισ Ε&Σ ΢υνεργαςία ΕλλάδασΓαλλίασ 2015-2018”. Θ ςυμμετοχι τθσ
Γαλλικισ επιχείρθςθσ κα χρθματοδοτθκεί
από τθ bpifrance υπό μορφι δανείου, ενϊ
του Ζλλθνα εταίρου από τθν ΓΓΕΤ. O χρόνοσ
αποπλθρωμισ του δανείου για τθ Γαλλικι
εταιρεία κακϊσ και το επιτόκιο κακορίηεται
από τθ γαλλικι πλευρά.
Οι Φορείσ που κα ςυμμετάςχουν κα
αποκομίςουν οφζλθ κακ’ όςον πρόκειται
για μια καινοτόμο μεκοδολογία από
γαλλικισ πλευράσ θ οποία ενιςχφει τθν
εξωςτρζφεια
και
των
ελλθνικϊν
μικρομεςαίων. Οι Ελλθνικζσ εταιρείεσ
αναμζνεται
επίςθσ
να
ωφελθκοφν
οικονομικά (μετακινιςεισ κ.λπ.), ςτθ
διάρκεια τθσ περιόδου δικτφωςθσ.
Τα ζργα που τελικϊσ κα εγκρικοφν για
χρθματοδότθςθ κα πρζπει να είναι αμιγϊσ
καινοτομικά
με
τθν
υποχρεωτικι
ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα.
Διερευνάται
θ
πικανότθτα
να
ςυμπεριλθφκεί ςτα προσ υλοποίθςθ ζργα θ
δυνατότθτα μετάβαςθσ και παραμονισ ςτθ
Γαλλία εταιρείασ/Ερευνθτικοφ Φορζα,
Ζλλθνα φοιτθτι/ερευνθτι με τθ μορφι
παροχισ stipend για οριςμζνο χρονικό
διάςτθμα π.χ. 6 μθνϊν.
Θ χρθματοδότθςθ ανά ζργο από γαλλικισ
πλευράσ μπορεί να ανζλκει ςε 3.000.000
ευρϊ χωρίσ αυτό να ςυνεπάγεται ιςόποςθ
ςυμμετοχι από ελλθνικισ πλευράσ.
Θα καλφπτονται επίςθσ όλα τα πεδία τθσ
Τεχνολογίασ Ρλθροφοριϊν.
Τονίηεται ότι όλα τα καινοτομικά ζργα είναι
αποδεκτά εντόσ του πλαιςίου τθσ
προκιρυξθσ.
Θ προκιρυξθ για υποβολι προτάςεων κα
είναι ανοικτι από Μάρτιο 2015 ζωσ Μάιο
2015.
Πλθροφορίεσ:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I3
34I1246I646I446050&olID=821&neID=589
&neTa=20_991_0&ncID=0&neHC=0&tbid=0
&lrID=2&oldUIID=aI821I0I108I334I1246I0I2
&actionID=load
3. ΢υνζδρια-ΕκκζςεισΕκδθλϊςεισ
ΔΙΕΘΝΕΙ΢ ΕΚΘΕ΢ΕΙ΢
ΑΓΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢/
ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΦΘ΢
1. 23θ Fruit Logistica 2015: Θ Διεκνισ
Ζκκεςθ 23θ Fruit Logistica 2015 για
τθν προϊκθςθ φροφτων και
λαχανικϊν κα πραγματοποιθκεί ςτο
Βερολίνο, ςτισ 4 - 6 Φεβρουαρίου
2015. Θ Διεκνισ Ζκκεςθ το 2015
επεκτείνεται και ςτα Βιολογικά
Ρροϊόντα.
Ταυτόχρονα
απευκφνεται και ςε εταιρίεσ
Τεχνολογίασ,
Αςφάλειασ
και
Μεταφοράσ
Τροφίμων.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.fruitlogistica.de/en/
2. Κθποτζχνικα Professional 2015:
Θ Ζκκεςθ Κθποτζχνικα Professional
2015 κα πραγματοποιθκεί ςτο MEC
Ραιανίασ, ςτισ 5-8 Φεβρουαρίου.
Θ
Ζκκεςθ
απευκφνεται
αποκλειςτικά και μόνο ςτουσ
επαγγελματίεσ
πραςίνου
και
ςχετικϊν κλάδων. Ρλθροφορίεσ:
http://www.kipotechnika.gr/
3. Animalia Istanbul 2015: Διεκνισ
ζκκεςθ
κτθνοτροφίασ.
Θα
πραγματοποιθκεί
ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ, από 5 ζωσ 8
Φεβρουαρίου 2015. Διοργάνωςθ:
HKF Trade Fairs. Ρλθροφορίεσ:
http://www.animaliaistanbul.com/e
n/index.html
4. HORECA 2015: Θ Ζκκεςθ για τα
ξενοδοχεία και τθ μαηικι εςτίαςθ
HORECA κα πραγματοποιθκεί ςτο
Metropolitan Expo τθσ Ακινασ ςτισ
6-9
Φεβρουαρίου
2015.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.horecaexpo.gr/
10
Φεβρουαρίου 2015, ςτθ Σκεπαςτι
Αγορά
(επί
τθσ
οδοφ
Γ.
Ραπανδρζου)
ςτθ
Νεάπολθ
Λάριςασ. Ραράλλθλα ςτο πλαίςιο
τθσ 10θσ Ρανελλινιασ ΓεωργικισΚτθνοτροφικισ-Ρεριβαλλοντικισ
Ζκκεςθσ, κα πραγματοποιθκοφν
θμερίδεσ και παρουςιάςεισ με
κζματα ςχετικά με το αντικείμενο
τθσ ζκκεςθσ. Για πλθροφορίεσ οι
ενδιαφερόμενοι
μποροφν
να
απευκφνονται ςτα τθλζφωνα 2413500-325 (Ρερικλισ Καμάρθσ) και
ςτο
2413-500-237
(Λία
Γκουντρουμπι).
5. Gulfood 2015: Θ Διεκνισ Ζκκεςθ
τροφίμων και φιλοξενίασ Gulfood
κα πραγματοποιθκεί ςτισ 8-12
Φεβρουαρίου 2015, ςτο Ντουμπάι
των Θνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.gulfood.com/
6. Prodexpo 2015: Διεκνισ ζκκεςθ
τροφίμων, ποτϊν και πρϊτων υλϊν
τροφίμων. Θα πραγματοποιθκεί
ςτθν Μόςχα (΢ωςία), από 9 ζωσ και
13
Φεβρουαρίου
2015.
Διοργάνωςθ:
Expocentre.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.prodexpo.ru/en/
11. Vinovita 2014: Θ διεκνισ ετιςια
ζκκεςθ Vinovita για τον οίνο και τθν
αμπελουργία, κα πραγματοποιθκεί
ςτο Ηάγκρεμπ τθσ Κροατίασ, ςτισ 18
21
Φεβρουαρίου
2015.
Ρλθροφορίεσ:
http://10times.com/vinovita
7. Agro Animal Show: Θ Ζκκεςθ
κτθνοτροφίασ και πουλερικϊν Agro
Animal Show κα πραγματοποιθκεί
ςτισ 11-13 Φεβρουαρίου 2015, ςτο
Κίεβο τθσ Ουκρανίασ. Ρλθροφορίεσ:
http://www.animalshow.kiev.ua/en/about-project.html
12. Paris International Agricultural
Show: Διεκνισ Αγροτικι Ζκκεςθ κα
πραγματοποιθκεί ςτο Ραρίςι, από
τισ 21 Φεβρουαρίου μζχρι τισ 1
Μαρτίου
2015.
Ρλθροφορίεσ:
http://en.salon-agriculture.com/
8. Fruit Vegetables Logistics: Θ Ζκκεςθ
φροφτων και λαχανικϊν Fruit
Vegetables
Logistics
κα
πραγματοποιθκεί ςτο Κίεβο τθσ
Ουκρανίασ,
ςτισ 11
–
13
Φεβρουαρίου 2015. Ρλθροφορίεσ:
http://www.freshexpo.kiev.ua/en/a
bout-the-project.html
13. SIMA - SIMAGENA 2015: SIMA
(Paris International agri business
show): Γεωργικά μθχανιματα,
παρελκόμενα,
εξαρτιματα,
εξοπλιςμόσ.
SIMAGENA
(the
international
showcase
for
breeders): Νζεσ βελτιωμζνεσ φυλζσ
αγελάδων γαλακτοπαραγωγισ &
κρεατοπαραγωγισ,
Εξοπλιςμόσ
κτθνοτροφικϊν
μονάδων.
Ρραγματοποιοφνται ςτο Ραρίςι
(Paris Nord - Villepinte), 22 – 26
Φερβουαρίου 2015. Ρλθροφορίεσ:
http://en.simaonline.com/
9. Biofach 2015: Θ Ζκκεςθ βιολογικϊν
προϊόντων Biofach 2015 κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 11 – 14
Φεβρουαρίου 2015, ςτο Nürnberg
τθσ
Γερμανίασ.
Ρλθροφορίεσ:
https://www.biofach.de/default.ash
x
10. Γεωργικι
Κτθνοτροφικι
και
Περιβαλλοντικι
Ζκκεςθ
ςτθ
Λάριςα: Ο Διμοσ Λαριςαίων
διοργανϊνει τθ 10θ Ρανελλινια
Γεωργικι,
Κτθνοτροφικι
και
Ρεριβαλλοντικι Ζκκεςθ ςτισ 11 – 15
14. Διεκνισ Διαγωνιςμόσ Οίνου και
Αποςταγμάτων Θεςςαλονίκθσ: Ο
15οσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ Οίνου
11
Θεςςαλονίκθσ και ο 1οσ Διεκνισ
Διαγωνιςμόσ
Αποςταγμάτων
Αμπελοοινικισ
Ρροζλευςθσ
Θεςςαλονίκθσ,
κα
πραγματοποιθκοφν
ςτθ
Θεςςαλονίκθ, ςτισ 24, 25 και 26
Φεβρουαρίου
2015,
ςτο
Συνεδριακό Κζντρο «Ι. Βελλίδθσ»,
ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΘ –
HELEXPO.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.tiwc.gr/
ςυνεργαςία
με
ςθμαντικοφσ
οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ, με
ςκοπό
τθν
προςζλκυςθ
εξειδικευμζνων επιςκεπτϊν από το
Διεκνι χϊρο και τθν Ελλάδα, αλλά
και τθν προβολι τθσ Ζκκεςθσ μζςω
αυτϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Ρλθροφορίεσ:
http://detrop.helexpo.gr/detrop/
17. Gardex Expo 2015: Στο Εκκεςιακό
Κζντρο
Ρεριςτερίου
κα
πραγματοποιθκεί το διάςτθμα από
τισ 27 Φεβρουαρίου ζωσ τθν 1θ
Μαρτίου 2015, θ Διεκνισ Ζκκεςθ
Κιπου, Φυτοκομίασ, Εξοπλιςμϊν
και Εφοδίων, «Gardex Expo 2015».
Ρλθροφορίεσ:
http://www.gardex.gr/
15. Εκκζςεισ τροφίμων και ποτϊν ςτθν
Σουρκία: H 4θ Διεκνισ Εμπορικι
Ζκκεςθ Ροτϊν ANFAS BEVEX 2015
και θ 4θ Διεκνισ Ζκκεςθ Τροφίμων
ANFAS FOOD PRODUCT 2015, κα
πραγματοποιθκοφν ςτθν Αττάλεια
τθσ
Τουρκίασ
ςτισ
25-28
Φεβρουαρίου 2015. Ρλθροφορίεσ:
ANFAS
BEVEX
2015
http://www.anfasbevex.com/ και
ANFAS FOOD PRODUCT 2015
http://www.anfasfoodproduct.com/
΢ΤΝΕΔΡΙΑ – ΘΜΕΡΙΔΕ΢
ΑΓΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢/
ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΦΘ΢
16. Detrop & Oenos 2015: Θ 24θ
Διεκνισ Ζκκεςθ Τροφίμων, Ροτϊν,
Μθχανθμάτων Εξοπλιςμοφ και
Συςκευαςίασ «Detrop» και θ 5θ
Διεκνισ Ζκκεςθ Οίνου «Oenos» κα
πραγματοποιθκοφν
από
26
Φεβρουαρίου ζωσ 1 Μαρτίου 2015
ςτο
Διεκνζσ
Εκκεςιακό
και
Συνεδριακό
Κζντρο
Helexpo
Θεςςαλονίκθσ.
Το δυναμικό αυτό δίδυμο Εκκζςεων
φιλοξενεί
παραγωγοφσ,
βιομθχανίεσ,
χονδρεμπόρουσ,
ειςαγωγείσ
&
αντιπροςϊπουσ
τροφίμων, ποτϊν & οίνου, και
απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ του
κλάδου
που
κζλουν
να
ενθμερωκοφν για τισ εξελίξεισ, τα
καινοτόμα
προϊόντα,
να
ανανεϊςουν τισ επαφζσ τουσ και να
αναπτφξουν
ςυνεργαςίεσ
με
εταιρίεσ από τθν Ελλάδα και το
Εξωτερικό.
Θ Ζκκεςθ πλαιςιϊνεται από μια
ςειρά παραλλιλων εκδθλϊςεων ςε
1. Θμερίδεσ ςτον αγρό για τθν
ελαιοκαλλιζργεια: Εκπαιδευτικζσ
θμερίδεσ για ελαιοπαραγωγοφσ, με
ελεφκερθ
είςοδο,
κα
πραγματοποιθκοφν τα διαςτιματα
2-6 και 9-13 Φεβρουαρίου 2015 ςτο
Νομό ΢εκφμνθσ, ςτο πλαίςιο του
εγκεκριμζνου προγράμματοσ Καν.
(ΕΚ)
867/08
τθσ
ΟΕΦ
ΑΣ
΢ΕΘΥΜΝΘΣ.
Οι
θμερίδεσ
περιλαμβάνουν
κλάδεμα,
φυτοπροςταςία,
εδαφοκατεργαςία, ηιηανιοκτονία,
υποβάκμιςθ εδάφουσ, άρδευςθ.
Ιδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτθν
πρακτικι επίδειξθ κλαδζματοσ.
Ρλθροφορίεσ: ΕΝΩΣΘ «Α.Σ.΢.» E.
΢οδινόσ τθλ: 28310 86168, 28310
86161,
http://www.agrotypos.gr/index.asp
?mod=articles&id=90455
2. Επιςτθμονικι ΢υνάντθςθ για τισ
τοπικζσ
ποικιλίεσ:
Θ
3θ
Επιςτθμονικι Συνάντθςθ για τισ
12
τοπικζσ
ποικιλίεσ
ςτα
οπωροκθπευτικά, αμπζλι και ελιά,
κα
πραγματοποιθκεί
τθν
Ραραςκευι 6 Φεβρουαρίου 2015
ςτισ 8:30 π.μ. ςτο Συνεδριακό
Κζντρο
του
Γεωπονικοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Ιερά Οδόσ
75,
Ακινα).
Ρλθροφορίεσ:
http://www.minagric.gr/gpa/gpa_in
dex.htm
http://www.agricultureandclimatec
hange.com/
6. Πανελλινιο ΢υνζδριο για το Κρζασ
και τα Προϊόντα του: Το τριιμερο
Ρανελλινιο Συνζδριο για το Κρζασ
και
τα
Ρροϊόντα
του
κα
πραγματοποιθκεί ςτθ Θεςςαλονίκθ
ςτισ 27, 28 Φεβρουαρίου και
1 Μαρτίου 2015 ςτο Συνεδριακό
Κζντρο
«Ιωάννθσ
Βελλίδθσ»,
αίκουςα Ολυμπίασ. Σκοπόσ του
είναι θ ανάδειξθ των ςφγχρονων
μζτρων «από τον ςτάβλο ςτο
πιάτο» για τθν επίτευξθ τθσ
ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ για
τθν ποιότθτα, υγιεινι και αςφάλεια
του κρζατοσ και προϊόντων του, τθν
υγεία και ορκι μεταχείριςθ των
ηϊων, για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και τθν αειφόρο
ανάπτυξθ. Το Συνζδριο κα γίνει ςτο
πλαίςιο τθσ Ζκκεςθσ τθσ Detrop και
το ςυνδιοργανϊνουν το Ευρωπαϊκό
Ινςτιτοφτο
για
τθ
Βιϊςιμθ
Ανάπτυξθ, το περιοδικό τθσ Αγοράσ
του Κρζατοσ και θ ΔΕΘ HELEXPO.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.synedriokreatos.gr/
3. Oilseed Congress Europe/MENA
2015: Διεκνζσ ςυνζδριο για τθν
εμπορία των ςπορζλαιων ςτθν
Ευρϊπθ, τθ Μζςθ Ανατολι και τθ
Βόρεια
Αφρικι.
Θα
πραγματοποιθκεί ςτθν Βαρκελϊνθ
(Ιςπανία), από 9 ζωσ και 10
Φεβρουαρίου 2015. Διοργράνωςθ:
HighQuest Group. Ρλθροφορίεσ:
http://www.cvent.com/events/oilse
ed-congress-europe-mena2015/event-summaryd2ffb7b99cf24adb9d9bf54c68cb06d
c.aspx
4. ΢υνζδριο για τισ Ανανεϊςιμεσ
Πθγζσ Ενζργειασ ςτθν Ινδία: Το 1ο
Διεκνζσ Συνζδριο Επιχειρθματικισ
Συνάντθςθσ για Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ
Ενζργειασ, κα πραγματοποιθκεί ςτο
Νζο Δελχί τθσ Ινδίασ, ςτισ 15-17
Φεβρουαρίου 2015. Ρλθροφορίεσ:
https://hcilondon.in/Renewable_En
ergy.html
5. Agriculture and Climate Change:
Διεκνζσ ςυνζδριο για τθν επίδραςθ
τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθ
γεωργία. Θα πραγματοποιθκεί ςτο
Άμςτερνταμ (Ολλανδία), από 15
ζωσ και 17 Φεβρουαρίου 2015. Το
ςυνζδριο κα επικεντρωκεί ςτθν
πικανι επίπτωςθ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ ςτθν παραγωγι των
καλλιεργειϊν και κα διερευνιςει
προςεγγίςεισ για τθ διατιρθςθ και
τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ
των καλλιεργειϊν. Διοργάνωςθ:
ELSEVIER.
Ρλθροφορίεσ:
7. Θμερίδα για τθν καλλιζργεια τθσ
ροδιάσ ςτθν Ελλάδα: Οι Ρρυτανικζσ
αρχζσ
του
Γεωπονικοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΓΡΑ) και το
Εργαςτιριο Δενδροκομίασ ςασ
προςκαλοφν το Σάββατο 28
Φεβρουαρίου του 2015 ςτθν
θμερίδα με κζμα: «Θ καλλιζργεια
τθσ ροδιάσ ςτθν Ελλάδα –
Ρροβλιματα και Ρροοπτικζσ».
Κφριοσ ειςθγθτισ τθσ θμερίδασ
είναι
ο
Διευκυντισ
του
Εργαςτθρίου Δενδροκομίασ του
ΓΡΑ Κακθγθτισ κ. Σταφροσ Βζμμοσ
και
ομιλθτζσ
Κακθγθτζσ
Ρανεπιςτθμίου
και
ειδικοί
επιςτιμονεσ. H εκδιλωςθ κα
διεξαχκεί
ςτο
ςυνεδριακό
αμφικζατρο του Γ.Ρ.Α. (Ιερά Οδόσ
75) από τισ 09:00 π.μ. ζωσ και τισ
13
17:00
μ.μ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.agrotypos.gr/index.asp
?mod=articles&id=90390
2015,
http://www.endokongress.de/
β) ΢ΤΝΕΔΡΙΑ – ΘΜΕΡΙΔΕ΢ – ΢ΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΟΤ ΔΙΕΞΑΓΟΝΣΑΙ ΢ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
΢ΤΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΘΛΩ΢ΕΙ΢
ΙΑΣΡΙΚΘ΢/ΠΟΙΟΣΘΣΑ΢ ΗΩΘ΢
1.
α) ΢ΤΝΕΔΡΙΑ ΠΟΤ ΔΙΕΞΑΓΟΝΣΑΙ ΢ΣΟ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ
1. 26th International Congress Of
Anti-Cancer Treatments, Palais des
Congrès,
Paris,
France,
3-5
Φεβρουαρίου
2015,
http://www.icact.fr/
2. Global Congress on Prostate Cancer
2015, Rome, Italy, 5-7 Φεβρουαρίου
2015, http://www.prosca.org/
2. Θμερίδα
με
κζμα
«Αντιαιμοπεταλιακι Αγωγι και
Καρδιαγγειακι Νόςοσ. ΢φγχρονα
Δεδομζνα
–
Νζοι
Προβλθματιςμοί»:
Ιατρικι
Θμερίδα. Ξενοδοχείο Semiramis
City, ΢όδοσ, 4 Φεβρουαρίου 2015.
Οργάνωςθ:
Ρανεπιςτιμιο
Ιωαννίνων – Ερευνθτικό Κζντρο
Ακθροκρόμβωςθσ
(Ε.Κ.Α.).
Θ
Θμερίδα τελεί υπό τθν Αιγίδα του
Ιατρικοφ
Συλλόγου
΢όδου.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.conferre.gr/
3. 33rd Annual Infectious Diseases
Conference, Sacramento, United
States, 6-7 Φεβρουαρίου 2015,
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/cm
e/course_pages/INFEC/infec_pageli
nk.html
4. European Urology Forum 2015,
Davos,
Switzerland,
7-10
Φεβρουαρίου
2015,
http://esudavos2015.uroweb.org/
5.
Θμερίδα
με
κζμα
«΢πιρομζτρθςθ»: Ρνευμονολογικι
Θμερίδα. Ξενοδοχείο Patra Palace,
Ράτρα, 4 Φεβρουαρίου 2015.
Οργάνωςθ: Επιτροπι Νοτιοδυτικισ
Ελλάδοσ
τθσ
Ελλθνικισ
Ρνευμονολογικισ
Εταιρείασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.synedra.gr/
8th International Conference on
Advanced
Technologies
&
Treatments for Diabetes 2015,
Paris, France, 18-21 Φεβρουαρίου
2015, http://attd.kenes.com/
3. 3rd International Symposium of
Thoracic and Upper Aerodigestive
Malignancies:
Ογκολογικό
Συμπόςιο.
Ξενοδοχείο
Hilton
Athens, Ακινα, 5-7 Φεβρουαρίου
2015.
Οργάνωςθ:
Ελλθνικι
Ογκολογικι Ερευνθτικι Ομάδα.
Ρλθροφορίεσ: http://www.scep.gr/
6. 10th European Crohn's and Colitis
Organisation Congress (ECCO) Of
Inflammatory Bowel Diseases,
Barcelona,
Spain,
18-21
Φεβρουαρίου
2015,
https://www.ecco-ibd.eu/ecco15/
4. 10θ
Εκπαιδευτικι
΢υνάντθςθ
«Εξελίξεισ ςτθ Γαςτρεντερολογία &
7. 8th Arthroplasty Congress, Berlin,
Germany, 26-28 Φεβρουαρίου
14
Θπατολογία»:
Διθμερίδα
Γαςτρεντερολογίασ.
Ξενοδοχείο
Royal
Olympic,
Ακινα,
6-7
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ελλθνικό
Κδρυμα
Γαςτρεντερολογίασ και Διατροφισ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.triaena.gr/
επιπλοκϊν
του»:
Ρακολογικό
Συνζδριο. Ξενοδοχείο Limneon,
Καςτοριά, 6-8 Φεβρουαρίου 2015.
Οργάνωςθ:
Ελλθνικι Εταιρεία
Ιατρικισ
Εκπαίδευςθσ
ςε
ςυνεργαςία
με
τθν
Βϋ
Ρροπαιδευτικι Ρακολογικι Κλινικι
Τμιματοσ Ιατρικισ ΑΡΘ και το
Εργαςτιριο Φυςιολογίασ Τμιματοσ
Ιατρικισ Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.congressworld.gr/
5. 14o
Πολυκεματικό
Ιατρικό
΢υνζδριο Ναυτικοφ Νοςοκομείου
Ακθνϊν:
Ιατρικό
Συνζδριο.
Αμφικζατρο Νοςοκομείου Νίμιτσ,
Ακινα, 6-7 Φεβρουαρίου 2015.
Οργάνωςθ: Ναυτικό Νοςοκομείο
Ακθνϊν.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.gkad.gr/
9. 1θ Eπιςτθμονικι Θμερίδα με κζμα
«΢φγχρονεσ Απόψεισ ςτθν Κλινικι
Διαχείριςθ
των
Παραγόντων
Καρδιαγγειακοφ
Κινδφνου»:
Καρδιολογικι Θμερίδα. Ξενοδοχείο
Stratos Vassilikos, Ακινα, 7
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ελλθνικι Εταιρεία Καρδιαγγειακισ
Ρροςταςίασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.congressworld.gr/
6. 6ο
Καρδιολογικό
΢υνζδριο
Ανατολικισ
Μακεδονίασ
και
Θράκθσ: Καρδιολογικό Συνζδριο.
Ξενοδοχείο
Grecotel
Astir,
Αλεξανδροφπολθ, 6-8 Φεβρουαρίου
2015.
Επιςτθμονικόσ
Φορζασ
Διοργάνωςθσ: Ιατρικι Εταιρεία
Θράκθσ. Το Συνζδριο τελεί υπό τθν
Αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Καρδιολογικισ
Εταιρείασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.triaena.gr/
10. 2ο Θεωρθτικό και Πρακτικό
΢εμινάριο
ςτθ
Μαιευτικι
Τπερθχογραφία:
Μαιευτικό
Σεμινάριο. Ιπποκράτειο Γενικό
Νοςοκομείο
Θεςςαλονίκθσ,
7
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ: Β’
Μαιευτικι Γυναικολογικι Κλινικι
Α.Ρ.Θ.
–
Γ’
Μαιευτικι
Γυναικολογικι
Κλινικι
Α.Ρ.Θ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.voyagertravel.gr/
7. Περιφερειακό ΢υνζδριο Σομζα
Θεςςαλίασ «Νεότερεσ Εξελίξεισ
ςτθν Καρδιολογία»: Καρδιολογικό
Συνζδριο. Ξενοδοχείο Volos Palace,
Βόλοσ, 6-8 Φεβρουαρίου 2015.
Οργάνωςθ: Ελλθνικι Καρδιολογικι
Εταιρεία.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.congressworld.gr/
11. Θμερίδα: Αςτικι και Ποινικι
Ευκφνθ του Ιατροφ κατά τθν
Ενάςκθςθ τθσ Μαιευτικισ και
Γυναικολογίασ:
Θμερίδα
Γυναικολογίασ-Μαιευτικισ. Αίγλθ
Ηαππείου, Ακινα, 7 Φεβρουαρίου
2015.
Οργάνωςθ:
Ζνωςθ
Μαιευτιρων
–
Γυναικολόγων
8. 2ο Χειμερινό ΢χολείο Εςωτερικισ
Πακολογίασ
«Διάγνωςθ
και
Νεότερθ Θεραπευτικι Φαρζτρα
για
τθν
αντιμετϊπιςθ
του
ςακχαρϊδθ διαβιτθ και των
15
Ελλάδοσ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.mdcongress.gr/
Ογκολογικό Σεμινάριο. Ξενοδοχείο
Makedonia Palace, Θεςςαλονίκθ, 12
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Εταιρεία Ογκολόγων Ρακολόγων
Ελλάδασ. Ομάδα Νζων Ελλινων
Ογκολόγων.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.events.gr/
12. Μεταβολικά
και
Αυτοάνοςα
Νοςιματα ςτθν Κακθμερινότθτα
τθσ Ιατρικισ: Ιατρικό Συνζδριο.
Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ
Τζχνθσ
(ΔΕΘ-Helexpo),
Θεςςαλονίκθ, 7-8 Φεβρουαρίου
2015. Οργάνωςθ: Β’ Ρακολογικι
Κλινικι, Euromedica Γενικι Κλινικι.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.premium-events.gr/
16. Ελλθνικό ΢υνζδριο Τποςτθρικτικισ
Αγωγισ
ςτθν
Ογκολογία:
Ογκολογικό Συνζδριο. Ξενοδοχείο
Makedonia Palace, Θεςςαλονίκθ,
12-14
Φεβρουαρίου
2015.
Οργάνωςθ: Εταιρεία Ογκολόγων
Ρακολόγων Ελλάδασ. Ρλθροφορίεσ:
http://www.events.gr/
13. Θμερίδα με κζμα : «Ακλθτικζσ
κακϊςεισ του γόνατοσ (Sports
Injuries around the Knee)»:
Θμερίδα
Ορκοπαιδικισ.
Αμφικζατρο «Ιπποκράτθσ» του
Τμιματοσ Ιατρικισ, Λάριςα, 9
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ορκοπαιδικι
κλινικι
του
Ρανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.med.uth.gr/
17. 4ο ΢εμινάριο Τπεριχων ςτθ
Διαγνωςτικι
των
Αγγειακϊν
Πακιςεων: Ιατρικό Σεμινάριο.
Ξενοδοχείο Elite City, Καλαμάτα, 13
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ινςτιτοφτο Αγγειακϊν Ρακιςεων
(Ι.Α.Ρ.) ςε ςυνεργαςία με τον
Ιατρικό
Σφλλογο
Μεςςθνίασ.
Ρλθροφορίεσ: http://www.ivd.gr/
14. Εκπαιδευτικζσ
Θμερίδεσ
Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ
«Γ.
ΠΑΠΑΔΑΚΘ΢»:
Ιατρικζσ
Εκπαιδευτικζσ
Θμερίδεσ.
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Ακινα,
9-13
Φεβρουαρίου
2015.
Οργάνωςθ: Ινςτιτοφτο Μελζτθσ,
Ζρευνασ και Εκπαίδευςθσ για το
Σακχαρϊδθ Διαβιτθ και τα
Μεταβολικά
Νοςιματα.
Οι
Εκπαιδευτικζσ Θμερίδεσ τελοφν υπό
τθν Αιγίδα του Υπουργείου Υγείασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.megamed.gr/
18. 6ο Εκπαιδευτικό ΢εμινάριο ςτθ
Θρόμβωςθ & τθν Αντικρομβωτικι
Αγωγι:
Ιατρικό
Σεμινάριο.
Ξενοδοχείο Elite City, Καλαμάτα,
13-14
Φεβρουαρίου
2015.
Οργάνωςθ: Ινςτιτοφτο Αγγειακϊν
Ρακιςεων (Ι.Α.Ρ.) ςε ςυνεργαςία
με τθν Αγγειοχειρουργικι Μονάδα
Χειρουργικισ
Κλινικισ,
Τμιμα
Ιατρικισ, Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αγγειοχειρουργικι Κλινικι, Τμιμα
Ιατρικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Ινςτιτοφτο
Μελζτθσ
και
Εκπαίδευςθσ ςτθ Θρόμβωςθ και
τθν
Αντικρομβωτικι
Αγωγι
(Ι.Μ.Ε.Θ.Α.) - Stony Brook University
Medical Center, New York, USA και
15. ΢εμινάριο ΟΝΕΟ “Καρκίνοσ του
Προςτάτθ: Νεότερεσ εξελίξεισ,
Περιςςότερα
Διλιμματα”:
16
τον Ιατρικό Σφλλογο Μεςςθνίασ.
Ρλθροφορίεσ: http://www.ivd.gr/
Φεβρουαρίου 2015. Διργάνωςθ:
Αρχζγονο Κφτταρο Αίματοσ ςε
ςυνεργαςία με τθν Αιματολογικι
Κλινικι
Ιατρικοφ
Τμιματοσ
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και το
Αιματολογικό
Τμιμα
Γενικοφ
Νοςοκομείου
Μεςςθνίασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.events.gr/
19. 9θ
Επιςτθμονικι
Διθμερίδα
Παχυςαρκίασ:
Διθμερίδα
Ραχυςαρκίασ. Ξενοδοχείο Royal
Olympic,
Ακινα,
13-14
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ελλθνικι
Ιατρικι
Εταιρεία
Ραχυςαρκίασ ςε ςυνεργαςία με τθν
Εταιρεία Ακθροςκλιρωςθσ Βορείου
Ελλάδοσ - Εταιρεία Ρακολογίασ
Βορείου Ελλάδοσ Ελλθνικι
Εταιρεία
Λιπιδολογίασ,
Ακθροςκλιρωςθσ & Αγγειακισ
Νόςου - Ελλθνικι Ενδοκρινολογικι
Εταιρεία
και
τθν
Ελλθνικι
Διαβθτολογικι
Εταιρεία.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.eiepcongress2015.gr/
22. 2o
Workshop-Αρρυκμιϊν
&
Βθματοδότθςθσ: Ιατρικό Workshop.
Ξενοδοχείο Royal Olympic, Ακινα,
13-14
Φεβρουαρίου
2015.
Οργάνωςθ: Ινςτιτοφτο Αρρυκμιϊν
ςε ςυνεργαςία με τισ Καρδιολογικζσ
Κλινικζσ Ερρίκοσ Ντυνάν και
Ωνάςειο
Καρδιοχειρουργικό
Κζντρο. Το Workshop τελεί υπό τθν
Αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Καρδιολογικισ
Εταιρείασ, του Ελλθνικοφ Κολλεγίου
Καρδιολογίασ και του Ινςτιτοφτου
Μελζτθσ και Εκπαίδευςθσ ςτθ
Θρόμβωςθ και τθν Αντικρομβωτικι
Αγωγι.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.tmg.gr/
20. Επιςτθμονικι Διθμερίδα με κζμα
«Ρευματολογία και Λοιμϊξεισ»:
Ιατρικι Διθμερίδα. Ξενοδοχείο
Athens Hilton, Ακινα, 13-14
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Τμιμα
΢ευματολογίασ
Νοςοκομείου
Υγεία
ΣΤ’
Ρακολογικι Κλινικι Νοςοκομείου
Υγεία. Θ Διθμερίδα τελεί υπό τθν
Αιγίδα των: Νοςοκομείο ‘‘Υγεία’’,
Ελλθνικι ΢ευματολογικι Εταιρεία,
Ελλθνικι Εταιρεία Λοιμϊξεων,
Ελλθνικι
Εταιρεία
Χθμειοκεραπείασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.infectioninrheumatolog
y.org
23. ΢εμινάριο
Παιδιατρικϊν
Λοιμϊξεων με κζμα «Πρόλθψθ
λοιμϊξεων: ποφ, πότε, πϊσ»:
Ιατρικό
Σεμινάριο.
Αίκουςα
Τελετϊν
του
Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου
Θεςςαλονίκθσ,
Θεςςαλονίκθ, 14 Φεβρουαρίου
2015.
Διοργάνωςθ:
Ελλθνικι
Εταιρεία
Ραιδιατρικϊν
Λοιμϊξεων/Γ’ Ραιδιατρικι Κλινικι
Α.Ρ.Θ. / Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο.
Ρλθροφορίεσ: http://www.isth.gr/
21. Αιματολογικό Διιμερο Κεντρικισ
Ελλάδοσ με κζμα: «Αναδυόμενεσ
κεραπευτικζσ
Επιλογζσ
ςτθν
Αιματολογία»:
Αιματολογικό
Συνζδριο.
Ξενοδοχείο
Larissa
Imperial,
Λάριςα,
13-14
24. Εκπαιδευτικό
΢εμινάριο
«΢ακχαρϊδθσ Διαβιτθσ. Από τθ
κεωρία
ςτθν
κακθμερινι
πρακτικι.
Ελλθνικζσ
17
Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ»: Ιατρικό
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Τουριςτικό
Ρερίπτερο «ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ», Λαμία, 14
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ελλθνικι Διαβθτολογικι Εταιρεία
ςε ςυνεργαςία με τον Ιατρικό
Σφλλογο Φκιϊτιδασ. Ρλθροφορίεσ:
http://www.congressworld.gr/
και του Ιατρικοφ Τμιματοσ του
Ρανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.urologycentralgreece20
15.com/
28. 6θ
Διθμερίδα
+
Ζκκεςθ
Επιχειρθματικότθτα & Επικοινωνία
Τγείασ:
Ιατρικι
Διθμερίδα.
Metropolitan Expo, Εκκεςιακό
Κζντρο, Ακινα, 14-15 Φεβρουαρίου
2015. Συνδιοργάνωςθ: PHARMACY
management ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και
Medical
management
ΚΑΙ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Ρλθροφορίεσ:
http://iatrikesexelixeis.gr/
25. Εκπαιδευτικό
΢εμινάριο
«΢ακχαρϊδθσ Διαβιτθσ. Από τθ
κεωρία
ςτθν
κακθμερινι
πρακτικι.
Ελλθνικζσ
Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ»: Ιατρικό
Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο.
Ξενοδοχείο
Thraki
Palace,
Αλεξανδροφπολθ, 14 Φεβρουαρίου
2015.
Οργάνωςθ:
Ελλθνικι
Διαβθτολογικι
Εταιρεία
ςε
ςυνεργαςία με τον Ιατρικό Σφλλογο
Ζβρου και το Ιατρικό Τμιμα του
Δθμοκρίτειου
Ρανεπιςτθμίου
Θράκθσ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.congressworld.gr/
29. Workshop on Peritoneal Surface
Malignancy: Ιατρικό Workshop.
Αμφικζατρο
Νοςοκομείου
Metropolitan,
Ακινα,
19-21
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Educational Committee of the
GREEK
SURGICAL
SOCIETY.
Ρλθροφορίεσ: http://www.era.gr/
26. Θμερίδα Οφκαλομολογίασ. Ιατρικι
Θμερίδα.
Ξενοδοχείο
Divani
Caravel, Ακινα, 14 Φεβρουαρίου
2015.
Οργάνωςθ:
Ελλθνικό
Κολλζγιο
Οφκαλμολογίασ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.congress.goldair.gr/
30. 12θ
Επιςτθμονικι
Εκδιλωςθ
«΢φγχρονεσ
απόψεισ
ςτα
Μεταβολικά
Νοςιματα»:
Επιςτθμονικι
Εκδιλωςθ.
Ξενοδοχείο «Αετϊν Μζλακρον»,
Τρίκαλα, 20-22 Φεβρουαρίου 2015.
Οργάνωςθ: Ελλθνικό Κολλζγιο
Μεταβολικϊν
Νοςθμάτων
(Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.).
Ρλθροφορίεσ:
http://www.congressworld.gr/
27. 5θ
Ουρολογικι
΢υνάντθςθ
Κεντρικισ Ελλάδασ με Διεκνι
΢υμμετοχι
«Εξελίξεισ
και
προβλθματιςμοί ςτθν Ουρολογία
το 2015»: Ουρολογικι Συνάντθςθ.
Ξενοδοχείο
Larissa
Imperial,
Λάριςα, 14-15 Φεβρουαρίου 2015.
Οργάνωςθ: Ουρολογικι Κλινικι
Ρανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ.
Θ
Συνάντθςθ τελεί υπό τθν Αιγίδα τθσ
Ελλθνικισ Ουρολογικισ Εταιρείασ
31. Θμζρεσ
Τπζρταςθσ
2015
Επιςτθμονικι
Διθμερίδα:
«Καρδιαγγειακζσ
Πακιςεισ
–
Διαγνωςτικι και Θεραπευτικι
προςζγγιςθ:
Ο
ρόλοσ
τθσ
αρτθριακισ υπζρταςθσ και των
ςυνυπαρχόντων
παραγόντων
18
κινδφνου»:
Καρδιολογικι
Διθμερίδα.
Ξενοδοχείο
Divani
Meteora,
Μετζωρα,
20-23
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ελλθνικι Εταιρεία Υπζρταςθσ (ΕΕΥ).
Ρλθροφορίεσ:
http://www.congressworld.gr/
Society of Cataract and Refractive
Surgeons
(ESCRS).
Ξενοδοχείο
Athens
Hilton,
Ακινα,
26
Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2015.
Οργάνωςθ:
Ελλθνικι Εταιρεία
Ενδοφακϊν
και
Διακλαςτικισ
Χειρουργικισ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.hsioirs.org/
32. 7o Πανελλινιο ΢υνζδριο Κλινικισ
Μικροβιολογίασ:
Συνζδριο
Μικροβιολογίασ.
Ρολεμικό
Μουςείο Ακθνϊν, Ακινα, 25-27
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ελλθνικι Μικροβιολογικι Εταιρεία.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.hms.org.gr/
36. 5o
Πανελλινιο
΢υνζδριο
Γυναικολογικισ
Ενδοςκόπθςθσ:
Συνζδριο Γυναικολογίασ. Αίγλθ
Ηαππείου,
Ακινα,
27-28
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ελλθνικι Εταιρεία Γυναικολογικισ
Ενδοςκόπθςθσ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.gynendo.gr/
33. 13ο
Πανελλινιο
΢υνζδριο
Γεροντολογίασ & Γθριατρικισ:
Συνζδριο Γθριατρικισ. Ξενοδοχείο
Royal Olympic, Ακινα, 26-28
Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ελλθνικι
Γεροντολογικι
και
Γθριατρικι Εταιρεία. Ρλθροφορίεσ:
http://www.gerontology2015.gr/
34. 1ο
Πανελλινιο
΢υνζδριο
΢υνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν
Εςωτερικι Πακολογία με Διεκνι
ςυμμετοχι: Συνζδριο Ρακολογίασ.
Ξενοδοχείο Makedonia Palace,
Θεςςαλονίκθ, 26-28 Φεβρουαρίου
2015.
Διοργάνωςθ:
Εταιρεία
Ρακολογίασ
Βορείου
Ελλάδοσ
(Ε.Ρ.Β.Ε.) ςε ςυνεργαςία με τθν
Επαγγελματικι Ζνωςθ Ρακολόγων
Ελλάδοσ (Ε.Ε.Ρ.Ε.). Ρλθροφορίεσ:
http://www.ngimscongress2015.gr/
37. 1ο Πανελλινιο ΢υνζδριο ΕΛΙΕΑΚΑΠ
«Νόςοσ,
Αναπθρία
και
Λειτουργικότθτα ςτθν ςφγχρονθ
εποχι,
Νζεσ
κεραπευτικζσ
παρεμβάςεισ»: Ιατρικό Συνζδριο.
Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza,
Ακινα, 27 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου
2015. Οργάνωςθ: Ελλθνικι Ιατρικι
Εταιρεία Αναπθρίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ
και
Ρρόνοιασ
(ΕΛΙΕΑΚΑΡ).
Ρλθροφορίεσ:
http://hmsofdisability.blogspot.gr/
38. Προχωρθμζνθ Βαςικι Τποςτιριξθ
Ηωισ (ABLS): Τριιμερθ Ιατρικι
Εκπαίδευςθ. Εκπαιδευτικό Κζντρο
Υποςτιριξθσ Ηωισ, Θεςςαλονίκθ,
27 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2015.
Οργάνωςθ: Εκπαιδευτικό Κζντρο
Υποςτιριξθσ
Ηωισ
(ΕΚΥΗ).
Ρλθροφορίεσ: http://ekyz.gr/
35. 29o
Διεκνζσ
΢υνζδριο
τθσ
Ελλθνικισ Εταιρείασ Ενδοφακϊν
και Διακλαςτικισ Χειρουργικισ:
Συνζδριο Οφκαλμολογίασ με τθ
ςυμμετοχι και τθσ European
39. Θμζρεσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ
Τγείασ: Ιατρικι Θμερίδα. Κζντρο
Διάδοςθσ
Ερευνθτικϊν
Αποτελεςμάτων Α.Ρ.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.),
Θεςςαλονίκθ, 28 Φεβρουαρίου
19
2015. Οργάνωςθ: Κζντρο Υγείασ
Νζασ Μθχανιϊνασ. Θ Θμερίδα τελεί
υπό τθν Αιγίδα των: 4θσ
Υγειονομικισ
Ρεριφζρειασ
Μακεδονίασ & Θράκθσ, Γενικοφ
Νοςοκομείου ‘‘Άγιοσ Ραφλοσ’’
Θεςςαλονίκθσ και τθσ Ελλθνικισ
Εταιρείασ
Γενικισ
Ιατρικισ
(ΕΛΕΓΕΙΑ).
Ρλθροφορίεσ:
http://www.premium-events.gr/
1.
ΕΚΔΘΛΩ΢ΕΙ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ΢
40. 4ο Μετεκπαιδευτικό ΢εμινάριο
Μελζτθσ τθσ Τπζρταςθσ: Ιατρικό
Μετεκπαιδευτικό
Σεμινάριο.
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Ακινα,
28 Φεβρουαρίου 2015. Οργάνωςθ:
Ελλθνικι Εταιρεία Υπζρταςθσ.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.congressworld.gr/
1. ΢υνζδριο "The Third International
Conference on Digital Information,
Networking,
and
Wireless
Communications
(DINWC2015)",
Μόςχα, ΢ωςία, 3-5 Φεβρουαρίου 2015,
http://sdiwc.net/conferences/dinwc2015
/
2. ΢υνζδριο "Digital Health Assembly:
Open Innovation Conference 2015",
Κάρντιφ, Θνωμζνο Βαςίλειο, 10-12
Φεβρουαρίου
2015,
http://www.digitalhealthassembly.com/
΢ΤΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΘΛΩ΢ΕΙ΢
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ΢ Σ.Π.Ε. (ICT) /
ΜΘΧΑΝΟΣΡΟΝΙΚΘ΢
α) ΢ΤΝΕΔΡΙΑ ΠΟΤ ΔΙΕΞΑΓΟΝΣΑΙ ΢ΣΟ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ
1.
FTTH Conference 2015, Creating a
Connected Continent, Warsaw,
Poland, 10-12 Φεβρουαρίου 2015,
http://www.ftthconference.eu/
2.
5th International Conference on
Pervasive
and
Embedded
Computing and Communication
Systems (PECCS 2015), ESEO, Los
Angers, Loire Valley, France, 11-13
Φεβρουαρίου
2015,
http://www.peccs.org/
β) ΢ΤΝΕΔΡΙΑ – ΘΜΕΡΙΔΕ΢
ΔΙΕΞΑΓΟΝΣΑΙ ΢ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
Εκδιλωςθ με κζμα "Ανοιχτά δεδομζνα.
Γιατί;": Εκδιλωςθ για τθ χριςθ των
ανοιχτϊν
δεδομζνων
ςτθ
κακθμερινότθτα μασ. InnovAthens,
Ακινα,
28
Φεβρουαρίου
2015.
Οργάνωςθ: Mθ-κερδοςκοπικι Εταιρεία
Ελεφκερου
Λογιςμικοφ/Λογιςμικοφ
Ανοιχτοφ
Κϊδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ)
ςε
ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Ανοικτϊν
Δεδομζνων.
Ρλθροφορίεσ:
http://www.ictplus.gr/
3. Ενθμερωτικι θμερίδα "Smart Cities and
Communities 2015 Work Programme",
Βρυξζλλεσ, Βζλγιο, 12 Φεβρουαρίου
2015,
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?
pg=events&eventcode=A2BB2E69-0D3D13D9-D927C5762E197D63
4. ΢υνζδριο
"Fourth
International
Conference on Information Computer
Application", Άμςτερνταμ, Ολλανδία,
12-13
Φεβρουαρίου
2015,
http://www.icica.org/
5. Εκδιλωςθ "Crowd-funding: Παροφςα
Κατάςταςθ
και
Μελλοντικζσ
Προοπτικζσ", Ακινα, 16 Φεβρουαρίου
2015,
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/201
5-02-16/index.html
ΠΟΤ
20
6. ΢υνζδριο "14th Annual Advances and
Progress in Drug Design Conference",
Λονδίνο, Θνωμζνο Βαςίλειο, 16-17
Φεβρουαρίου 2015, http://www.smionline.co.uk/pharmaceuticals/uk/confer
ence/drug-design
5. Workshop on "Technology transfer:
paving the way for advanced
manufacturing", 25 February 2015,
Brussels,
Belgium,
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/wor
kshop/paving-way-advancedmanufacturing-technology-transfer
7. ΢εμινάριο "Εξζλιξθ ενόσ ευρωπαϊκοφ
προτφπου : από τθ γζνεςθ του ζωσ τισ
δικαςτικζσ διενζξεισ", Ραρίςι, Γαλλία,
23-27
Φεβρουαρίου
2015,
http://www.ambafrancene.org/IMG/pdf/cisap_trajectoire_d_une
_norme_europeenne_2015.pdf?3425/d9
84788f0e0ed196b596bb6b7a87b5525c5
541b8
6. Information event about INTERREG
EUROPE, Madrid, Spain, 26 February
2015,
http://www.interreg4c.eu/calendar/
7. Workshop. Rethinking the role of
social sciences in H2020: Towards a
reflective and generative perspective,
26 February 2015, Brussels, Belgium,
http://ec.europa.eu/research/index.cf
m?pg=events&eventcode=769FCA38BAA3-07A3-315678CA6694ADD2
8. ΢υνάντθςθ Εργαςίασ "New Narratives
for Innovation", Βρυξζλλεσ, Βζλγιο,
26-27
Φεβρουαρίου
2015,
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/works
hop/new-narratives-innovation?search
ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ΢ ΕΚΔΘΛΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟ
ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΣΟΤ HORIZON 2020 &
ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΘΜΕ΢ΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ:
Σταυροφλα Διβανζ
1. Information event about INTERREG
EUROPE, 4 February 2015, Sliema,
Malta,
http://www.interreg4c.eu/calendar/
[email protected], 2421096752
Τόνια Λεβζντθ
[email protected], 2421096757
2. INTERREG information event in Nord Pas de Calais, 6 February 2015, Lille,
France,
http://www.interreg4c.eu/calendar/
3. Cluster Excellence Day, 19 February
2015,
Brussels,
Belgium,
http://www.interreg4c.eu/calendar/
4. 'Destination Europe' Conference,
Boston, Massachusetts, USA, 20
February
2015,
http://ec.europa.eu/research/index.cf
m?pg=events&eventcode=4C27F490B248-28D1-9CA9D4FCD6557F11
21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 662 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content