Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΤΟΣ 2014
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ
ΠΡΟΥΠ.: 9.999,37 €
Κ.Α.: 35-6692.001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων,
καλλωπιστικών θάμνων, γκαζόν, εποχιακών φυτών (χειμερινών, ανοιξιάτικων και
καλοκαιρινών), με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παρούσα
μελέτη. Τα καλλωπιστικά φυτά και οι σπόροι θα χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο
κήπων στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας.
Η πίστωση είναι 9.999,37 € με κωδικούς CPV 03451000-6,CPV 03451100-7,CPV
03451200-8,CPV 03451300-9,CPV 03452000-3 και είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό
του Δήμου του τρέχοντος έτους με Κ Α 35-6692.001 και με τίτλο<<Προμήθεια σπόρων,
φυτών, δενδρυλλίων>>.
Η προμήθεια από το μειοδότη θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους
ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου. Ο χρόνος
παράδοσης από την παραγγελία δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα ημέρες.
Ιωάννινα 07/03/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 07/03/2014
Ο
Aν/τής Προϊστάμενος της
Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης,
Συντήρησης Έργων & Πρασίνου
Τσεκούρας Θεοφάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η
Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πρασίνου &
Κοιμητηρίων
Η
Συντάξασα
Ρήμα Νίκη
ΤΕ Γεωπονίας
Αναγνωστοπούλου Ανδρ.
ΤΕ Γεωπονίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/Α
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Διαστάσεις
Ποσότητες
Μήκος Πλάτος Ύψος Μερικές
Είδος
Μονάδων
Η προμήθεια από το μειοδότη θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις
εποχιακές ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου. Ο χρόνος παράδοσης από την παραγγελία
δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα ημέρες.
Ολικές
1
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων
περιμέτρου 8/10 (Τίλια ,σφένδαμοι,
πλατάνια κτλ)
75
Τεμ
2
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων
( Κωνοφόρα πλαγιόκλαδα ,τσιτόνια,
φορσύθια ,αμπέλια κτλ.)
140
Τεμ.
100
Kg
3.548
Τεμ
3
4
Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα
πιστοποιημένου, ορισμένης σύνθεσης
Προμήθεια εποχιακών φυτών χειμερινών, ανοιξιάτικων,
καλοκαιρινών - σε γλαστράκι
(πανσές, βιολέτα,βολβοί, καλένδουλα ,
κατηφές, πετούνια , σκυλάκι κτλ )
5
Προμήθεια καλοκαιρινών – χειμερινών
φυτών σε γλάστρα (καλ. λάχανο,
γεράνια, γκαζάνια , διμορφοθήκη,
θαμνώδη λιγούστρα, αγιόκλημα,
χρυσάνθεμα,κισσός,αμπέλωψι,
τριανταφυλλιές κτλ)
535
Ιωάννινα 07/03/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 07/03/2014
Ο
Αν/τής Προϊστάμενος της
Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης,
Συντήρησης Έργων & Πρασίνου
Τσεκούρας Θεοφάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τεμ.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η
Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πρασίνου &
Κοιμητηρίων
Αναγνωστοπούλου Ανδρ.
ΤΕ Γεωπονίας
Η
Συντάξασα
Ρήμα Νίκη
ΤΕ Γεωπονίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ
Η προμήθεια από το μειοδότη θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους
ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου. Ο χρόνος παράδοσης από
την παραγγελία δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα ημέρες.
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ
1
Προμήθεια καλλωπιστικών
δένδρων περιμέτρου 8/10
(Τίλια, σφένδαμοι, πλατάνια
κτλ.)
Τεμ
75
50
3.750,00
2
Προμήθεια καλλωπιστικών
θάμνων
( Κωνοφόρα πλαγιόκλαδα,
τσιτόνια, φορσύθια, αμπέλια
κτλ.)
Τεμ.
140
8
1.120.00
3
Προμήθεια σπόρου
χλοοτάπητα πιστοποιημένου,
ορισμένης σύνθεσης
Kg
100
6
600,00
4
Προμήθεια εποχιακών φυτών
- χειμερινών, ανοιξιάτικων,
καλοκαιρινών - σε γλαστράκι
( πανσές, βιολέτα,
βολβοί,καλένδουλα, κατηφές,
πετούνια, σκυλάκι κτλ )
Τεμ
3.548
0,50
1.774,00
5
Προμήθεια καλοκαιρινών –
χειμερινών φυτών σε γλάστρα
(καλ. λάχανο, γεράνια,
γκαζάνια, διμορφοθήκη,
θαμνώδη
λιγούστρα,αγιόκλημα,χρυσάν
θεμα,κισσός,αμπέλωψι,
τριανταφυλλιές κτλ)
Τεμ.
535
Τσεκούρας Θεοφάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός
1.605,00
ΣΥΝΟΛΟ
8.849,00 €
ΦΠΑ 13 %
1,150.37 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
9.999.37 €
Ιωάννινα 07/03/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 07/03/2014
Ο
Αν/τής Προϊστάμενος της
Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης,
Συντήρησης Έργων & Πρασίνου
3,00
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η
Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πρασίνου &
Κοιμητηρίων
Αναγνωστοπούλου Ανδρ.
ΤΕ Γεωπονίας
Η
Συντάξασα
Ρήμα Νίκη
ΤΕ Γεωπονίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Η προμήθεια από το μειοδότη θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα
με τις εποχιακές ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου. Ο χρόνος παράδοσης από την
παραγγελία δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 1ο ( Τιμή εμπορίου )
Για την προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων περιμέτρου 8/10 διαμορφωμένα για
δενδροστοιχία
Τιμή ενός φυτού
Πενήντα ευρώ ( 50,00 € )
ΑΡΘΡΟ 2ο ( Τιμή εμπορίου )
Για την προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων σε γλάστρα.
Τιμή ενός φυτού
Οχτώ ευρώ ( 8,00 € )
ΑΡΘΡΟ 3ο ( Τιμή εμπορίου )
Για την προμήθεια ενός κιλού πιστοποιημένου σπόρου χλοοτάπητα ορισμένης
σύνθεσης.
Τιμή ενός κιλού
Έξι ευρώ ( 6,00 € )
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τιμή εμπορίου)
Για την προμήθεια εποχιακών φυτών - χειμερινών, ανοιξιάτικων, καλοκαιρινών - σε
γλαστράκι ( πανσές, βιολέτα, βολβοί, καλένδουλα, κατηφές, πετούνια, σκυλάκι κτλ )
Τιμή ενός τεμ.
Πενήντα λεπτά ( 0,50 €)
ΑΡΘΡΟ 5ο (Τιμή εμπορίου)
Για την προμήθεια καλοκαιρινών -χειμερινών φυτών σε γλάστρα (καλ.λάχανο, γεράνια,
γκαζάνια, διμορφοθήκη, θαμνώδη λιγούστρα, αγιόκλημα, χρυσάνθεμα, κισσός, αμπέλωψι,
τριανταφυλλιές, κτλ)
Τιμή ενός τεμ.
Τρία ευρώ ( 3,00 €)
Ιωάννινα 07/03/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 07/03/2014
Ο
Αν/τής Προϊστάμενος της
Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης,
Συντήρησης Έργων & Πρασίνου
Τσεκούρας Θεοφάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η
Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πρασίνου &
Κοιμητηρίων
Αναγνωστοπούλου Ανδρ.
ΤΕ Γεωπονίας
Η
Συντάξασα
Ρήμα Νίκη
ΤΕ Γεωπονίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η προμήθεια από το μειοδότη θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα
με τις εποχιακές ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου .Ο χρόνος παράδοσης από την
παραγγελία δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα ημέρες.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΕΝΔΡΑ
( Σφενδάμια πλατανόφυλλα πράσινα και κόκκινα, τίλια, λικιδάμβαρες, λιριόδενδρα, ακακίες
κων/λεως, κουτσουπιές, προύνοι, λιγούστρα κλπ )
ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ
ΔΕΝΔΡΑ
Περίμετρος
κορμού σε
εκατοστά
στο 1 μ
πάνω από
την
επιφάνεια
του
χώματος
Καλά
ριζωμένα σε
γλάστρα
πλήρη
χώματος
όγκου ,
τουλάχιστον
Ύψος φυτού
από την
επιφάνεια του
χώματος της
γλάστρας
μέχρι την
κορυφή
Ύψος
σταυρωμάτων από
την επιφάνεια του
χώματος της
γλάστρας ,
τουλάχιστον
8 έως 10 εκ.
50 λίτρων
3,5 μέτρα
2 μέτρα
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ
Κωνοφόρα πλαγιόκλαδα, δενδρολίβανο πλαγιόκλαδο, Βιβούρνο, Δαφνοκέρασο,
Κουμαριά, Ναντίνα, Φωτίνια, Κυδωνίαστρα, Φορσύθια, Χειμωνανθός κλπ.
ΓΛΑΣΤΡΑ
Γλάστρα
Καλά
ριζωμένα όχι
πρόσφατα
μεταφυτευμέ
να.
Σε
φυτοδοχείο
πλήρες
χώματος
όγκου
Ύψος
Φυτού
9 λίτρων
περίπου
0,6-0,8
μέτρα
Μέση
διάμετρος
κόμης
0,40 μέτρα
Με κόμη που να καλύπτει
τουλάχιστον τον όγκο του
φυτοδοχείου και τρεις
τουλάχιστον
βραχίονες
>>
ΓΚΑΖΟΝ
Α/Α
1
ΕΙΔΟΣ
Σύνθεση
Μίγμα σπόρου χλοοτάπητα
πιστοποιημένου, ορισμένης
σύνθεσης.
70% Festuca
arudinacea,
15% Lolium
parenne & 15%
Poa pratensis
Σπόρος
Πιστοποιημένος
>>
Συσκευασία
25 κιλά
ΕΠΟΧΙΑΚΑ
Κατηγορίες
Εποχιακά(χειμερι
νά, ανοιξιάτικα,
καλοκαιρίνα)
Καλοκαιρινά Χειμερινά
Σε γλάστρα
ή γλαστράκι
Καλά ριζωμένα όχι
πρόσφατα
μεταφυτευμένα.
Σε φυτοδοχείο πλήρες
χώματος όγκου
Με κόμη που να
καλύπτει τουλάχιστον
τον όγκο του
φυτοδοχείου
Γλαστράκι
250-500 ml
>>
Γλάστρα
Τουλάχιστον 1,5 λίτρα
>>
Ιωάννινα 07/03/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 07/03/2014
Ο
Αν/τής Προϊστάμενος της
Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης,
Συντήρησης Έργων & Πρασίνου
Τσεκούρας Θεοφάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η
Αν/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Πρασίνου &
Κοιμητηρίων
Αναγνωστοπούλου Ανδρ.
ΤΕ Γεωπονίας
Η
Συντάξασα
Ρήμα Νίκη
ΤΕ Γεωπονίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1
Προμήθεια καλλωπιστικών
δένδρων περιμέτρου 8/10
(Τίλια,σφένδαμοι,πλατάνια
κτλ)
Τεμ
75
2
Προμήθεια καλλωπιστικών
θάμνων
(Κωνοφόρα πλαγιόκλαδα
τσιτόνια, φορσύθια, αμπέλια
κτλ.)
Τεμ
140
3
Προμήθεια σπόρου
πιστοποιημένου χλοοτάπητα,
ορισμένης σύνθεσης
Kg
100
4
Προμήθεια εποχιακών φυτών
- χειμερινών, ανοιξιάτικων,
καλοκαιρινών - σε γλαστράκι
( πανσές, βιολέτα, βολβοί,
καλένδουλα, κατηφές,
πετούνια, σκυλάκι κτλ )
Τεμ
3.548
5
Προμήθεια καλοκαιρινών –
χειμερινών φυτών σε γλάστρα
(καλ. λάχανο, γεράνια,
γκαζάνια, διμορφοθήκη,
θαμνώδη λιγούστρα,
αγιόκλημα, χρυσάνθεμα,
κισσός,
Τεμ.
535
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ
αμπέλωψι,τριανταφυλλιές
κτλ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13 %
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
/
/ 2014
Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο ( Τιμή εμπορίου )
Για την προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων περιμέτρου 8/10 διαμορφωμένα για
δενδροστοιχία.
Τιμή ενός φυτού
ευρώ (
€)
ΑΡΘΡΟ 2ο ( Τιμή εμπορίου )
Για την προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων σε γλάστρα.
Τιμή ενός φυτού
ευρώ (
€)
ΑΡΘΡΟ 3ο ( Τιμή εμπορίου )
Για την προμήθεια ενός κιλού πιστοποιημένου σπόρου χλοοτάπητα, ορισμένης σύνθεσης.
Τιμή ενός κιλού
ευρώ (
€)
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τιμή εμπορίου)
Για την προμήθεια εποχιακών φυτών - χειμερινών ,ανοιξιάτικων , καλοκαιρινών - σε
γλαστράκι ( πανσές, βιολέτα, βολβοί, καλένδουλα, κατηφές, πετούνια, σκυλάκι κτλ )
Τιμή ενός τεμ
ευρώ (
€)
ΑΡΘΡΟ 5ο (Τιμή εμπορίου)
Για την προμήθεια καλοκαιρινών -χειμερινών φυτών σε γλάστρα (καλ.λάχανο,γεράνια,
γκαζάνια, διμορφοθήκη, θαμνώδη
λιγούστρα,αγιόκλημα,χρυσάνθεμα,κισσός,αμπέλωψι,τριανταφυλλιές, φελίτσια κτλ)
Τιμή ενός τεμ
ευρώ (
€)
/
/ 2014
Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προμήθεια από το μειοδότη θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους
ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου. Ο χρόνος
παράδοσης από την παραγγελία δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα ημέρες.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΕΝΔΡΑ
Σφενδάμια πλατανόφυλλα πράσινα και κόκκινα, τίλια, λικιδάμβαρες, λιριόδενδρα,
ακακίες κων/λεως, κουτσουπιές, προύνοι, λιγούστρα, κλπ.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΔΟΙ ΘΑΜΝΟΙ
Κωνοφόρα πλαγιόκλαδα, δενδρολίβανο πλαγιόκλαδο, βιβούρνο, δαφνοκέρασο,
Κουμαριά, ναντίνα, φωτίνια, κυδωνίαστρο, φορσύθια, χειμωνανθός,τσιτόνια κλπ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1
Προμήθεια
καλλωπιστικών
δένδρων περιμέτρου
8/10
(Τίλια,σφένδαμοι,πλατά
νια κτλ.)
Περίμετρος κορμού σε
εκατοστά στο 1 μ πάνω
από την επιφάνεια του
χώματος 8 έως 10 εκ
Καλά ριζωμένα σε γλάστρα
πλήρη χώματος όγκου,
Τουλάχιστον 50 λίτρων
Ύψος φυτού από την
επιφάνεια του χώματος της
γλάστρας μέχρι την
κορυφή 3,5 μέτρα
Ύψος σταυρωμάτων από
την επιφάνεια του χώματος
της γλάστρας, τουλάχιστον
2 μέτρα.
2
3
Προμήθεια
καλλωπιστικών και
πλαγιόκλαδων θάμνων
(Κωνοφόρα
πλαγιόκλαδα, βιβούρνο,
δαφνοκέρασο κτλ.)
Καλά ριζωμένα όχι
πρόσφατα μεταφυτευμένα.
Σε γλάστρα πλήρης
χώματος όγκου 9 λίτρων
περίπου.
Ύψος φυτού 0.6-0.8 μέτρα
Μέση διάμετρος κόμης 0,4
μέτρα.
Με κόμη που να καλύπτει
τουλάχιστον τον όγκο του
φυτοδοχείου, και τρεις
τουλάχιστον
βραχίονες.
Προμήθεια σπόρου
χλοοτάπητα
πιστοποιημένου,
ορισμένης σύστασης
Σύνθεση 70% Festuca
arudinacea, 15% Lolium
parenne & 15% poa
pratensis
Σπόρος Πιστοποιημένος
Συσκευασία 25 κιλά
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΣ
ΜΕ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΙΣΜΕΝΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4
5
Προμήθεια εποχιακών
φυτών - χειμερινών,
ανοιξιάτικων,
καλοκαιρινών - σε
γλαστράκι
(πανσές, βιολέτα,
βολβοί, καλένδουλα,
κατηφές, πετούνια,
σκυλάκι κτλ.)
Προμήθεια
καλοκαιρινών –
χειμερινών φυτών σε
γλάστρα ( καλ. λάχανο,
γεράνια, γκαζάνια,
διμορφοθήκη, θαμνώδη
λιγούστρα,αγιόκλημα,
κισσός,
αμπέλωψι,τριανταφυλλι
ές,φελίτσια,
χρυσάνθεμα κτλ)
Καλά ριζωμένα όχι
πρόσφατα μεταφυτευμένα.
Γλαστράκι
πλήρες χώματος όγκου
250-500 ml
Με κόμη που να καλύπτει
τουλάχιστον τον όγκο του
φυτοδοχείου.
Καλά ριζωμένα όχι
πρόσφατα μεταφυτευμένα.
Σε γλάστρα πλήρες
χώματος όγκου
τουλάχιστον 1,5 λίτρα
Με κόμη που να καλύπτει
τουλάχιστον τον όγκο του
φυτοδοχείου.
/
Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
/ 2014