ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Σεπτέμβριος 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Σεπτέμβριος 2013)
Γεώργιος Κ. Προυντζόπουλος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Ανεξάρτητος Γεωτεχνικός Μηχανικός, Συνεργάτης - ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,
Τομέας Γεωτεχνικής
Όνομα
Γεώργιος Κ. Προυντζόπουλος
Επικοινωνία
Διεύθυνση:
Χαριλάου Τρικούπη 207, 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.:
+30-210-8070442
Κιν.:
+30-697-2029544
SkypeID:
george.prountzopoulos
Email:
[email protected], [email protected]
LinkedIn Profile: http://www.linkedin.com/in/prountzopoulos
Επάγγελμα
Πολιτικός Μηχανικός (Έτη εμπειρίας: 9)
Πεδία Εξειδίκευσης
Σχεδιασμός σηράγγων υπό δυσμενείς γεωτεχνικές συνθήκες, με έμφαση στην
τεχνικογεωλογική και γεωτεχνική συμπεριφορά βραχωδών και εδαφικών
σχηματισμών.
Ευστάθεια μετώπου εκσκαφής σηράγγων και σχεδιασμός ενίσχυσης και προστασίας
του μετώπου εκσκαφής, με χρήση ορθολογικών μεθόδων και με έμφαση στα
αγκύρια μετώπου και την ομπρέλα προπορείας σε αβαθείς σήραγγες.
Αριθμητικές αναλύσεις σε χρήση λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων.
Αξιολόγηση δεδομένων γεωτεχνικών ερευνών για βραχώδεις και εδαφικούς
σχηματισμούς.
Σχεδιασμός γεωκατασκευών ενισχυμένων με γεωπλέγματα για χρήση σε οδικά και
σιδηροδρομικά επιχώματα, αντιστηρίξεις και θεμελιώσεις γεφυρών.
Σχεδιασμός επιχωμάτων σε μαλακά εδάφη.
Αποκατάσταση κατολισθήσεων.
Ευστάθεια μεγάλης κλίμακας πρανών ορυγμάτων σε ανοιχτά ορυχεία.
Εκτίμηση διακινδύνευσης σχετικής με έργα πολιτικού μηχανικού λόγω
βραχοκαταπτώσεων και κατολισθήσεων σε εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Εκπαίδευση
3/2006 – 9/2012
Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Διδακτορική διατριβή “Διερεύνηση της ευστάθειας μετώπου εκσκαφής αβαθών
σηράγγων”
Επιβλέπων: Αναπληρωτής καθηγητής Μ. Καββαδάς
(διαθέσιμη online στο: http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/6541)
10/2004 – 2/2006
Σχολές Πολιτικών και Μεταλλειολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός και Κατασκευή
Υπογείων Έργων”
Βαθμός Πτυχίου: 9.23/10 (2ος στη σειρά αποφοίτησης).
-1-
10/1999 – 10/2004
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
Βαθμός Πτυχίου: 7.80/10.0
Επαγγελματική Εμπειρία
2008 - σήμερα
ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ (http://odotechniki.gr/)
Γεωτεχνικός και δομοστατικός σχεδιασμός (γεωτεχνική αξιολόγηση, επιφανειακές
και βαθιές θεμελιώσεις, τοίχοι αντιστήριξης, επιχώματα, οπλισμένα επιχώματα,
πρανή, αποκατάσταση κατολισθήσεων, θεμελίωση οδοστρωμάτων, προσωρινή και
μόνιμη υποστήριξη σηράγγων, προστασία έναντι βραχοκαταπτώσεων, γέφυρες,
αποκατάσταση οχετών).
2007 - σήμερα
Συνεργασία σε εκθέσεις συμβούλου του Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ Π.
Μαρίνου (users.civil.ntua.gr/marinos)
Κατολισθήσεις, βραχοκαταπτώσεις, σήραγγες, αστοχίες επιχωμάτων, μεγάλης
κλίμακας ορύγματα ανοικτών ορυχείων, ανάλυση διακινδύνευσης, έλεγχος μελετών
και κατασκευαστικών σχεδίων.
11/2007 – 9/2008
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων επιτόπου και εργαστηριακής γεωτεχνικής έρευνας για 4
σιδηροδρομικές σήραγγες (συνολικό μήκος: 13km).
6/2009 – 9/2009
ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ (http://www.salfo.gr/)
Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Μηχανικού για τον έλεγχο μελετών σηράγγων.
2/2012
ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(http://www.geomeleti.gr/equipment-en.asp.html)
Υπηρεσίες γεωτεχνικού μηχανικού για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου
Μετρό.
6/2007 – 10/2007
ΑΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (http://www.adk.net/)
Γεωτεχνική μελέτη επιχωμάτων σε μαλακές αργίλους.
2005 - σήμερα
Ανεξάρτητος Μηχανικός
Γεωτεχνικές και στατικές μελέτες.
8/2012 – 3/2013
Υποχρεωτική Στρατιωτική Θητεία
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και
Υποστήριξης, Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής υποστήριξης, Τμήμα
Υποδομής και Περιβάλλοντος. Επιστημονική Υποστήριξη.
Επαγγελματικό Ιστορικό
Μελέτες Έργων
2013
“Σύνταξη μελετών οδοποιίας και των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών στο
τμήμα: Νέα Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας (Χ.Θ. 26+800 - 3+500 του
οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε). Έργο: Σύστημα αυτοκινητοδρόμων στην περιοχή Λαμίας.
Μελέτη οπλισμένων επιχωμάτων”, ΑΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης, Περιγραφή Εργασίας: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
2011 - σήμερα
“Φράγμα Ασωπού, Νομός Κορινθίας. Μελέτη εφαρμογής για τη σήραγγα εκτροπής
και τα ορύγματα πάνω από τον υπερχειλιστή.”, ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ.
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης,
Δομοστατικός Σχεδιασμός
2010 - σήμερα
Περιγραφή
Εργασίας:
Γεωτεχνικός
και
“Σύνδεση Εγνατίας Οδού με το οδικό δίκτυο Θέρμη-Γαλάτιστα.”, ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΕ.
-2-
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης, Περιγραφή Εργασίας: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
2010
“Εργασίες αποκατάστασης βραχωδών πρανών της περιοχής της υδροληψίας του
μικρού υδροηλεκτρικού έργου στη θέση Ασπρόρεμα του Βορεινού Ν. Πέλλας.
Γεωτεχνική μελέτη συγκράτησης βραχοκαταπτώσεων”.
Περιγραφή Εργασίας: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
2008 - σήμερα
“Μελέτη οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας. Βελτίωση κατά τμήματα. Μελέτες
τεχνικών έργων – γεφυρών, τοίχοι αντιστήριξης, μελέτη ορυγμάτων, επιχωμάτων
και οδοστρωμάτων και γεωτεχνική αξιολόγηση”, ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ.
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης, Περιγραφή Εργασίας: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
2008 - σήμερα
“Εκπόνηση οριστικών γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών και υδραυλικών μελετών
(με παραλειπόμενο στάδιο προκαταρκτικής μελέτης) της σήραγγας Πεύκων του 1ου
υποτμήματος και του C&C Τριαδίου Α’ του 2ου υποτμήματος της Εξωτερικής
Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης”, ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ.
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης,
Δομοστατικός Σχεδιασμός
2008 - σήμερα
Εργασίας:
Γεωτεχνικός
και
“Κατασκευή του έργου «Εργασίες αποκατάστασης προβληματικών τμημάτων της
Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα (Τοίχοι, γέφυρες,
επιχώματα, προστασία έναντι βραχοκαταπτώσεων”, ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ.
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης,
Δομοστατικός Σχεδιασμός
2008 - 2010
Περιγραφή
Περιγραφή
Εργασίας:
Γεωτεχνικός
και
“Κατασκευή υποτμημάτων από Αθήναιο έως Λεύκτρο του οδικού άξονα Τρίπολη –
Καλαμάτα. Σχεδιασμός οπλισμένων επιχωμάτων και αντιστηρίξεων”, ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΕ.
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης,
Δομοστατικός Σχεδιασμός
Περιγραφή
Εργασίας:
Γεωτεχνικός
και
2008
“Γεωτεχνική μελέτη της νότιας επέκτασης του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών
του Αεροδρομίου Κερκύρας Καποδίστριας”. Υπολογισμοί καθιζήσεων λόγω
στερεοποίησης για τον γεωτεχνικό μελετητή.
2007 - 2008
“Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων γεωτεχνικών ερευνών Σηράγγων Σ19, Σ22,
Σ23. Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα - Τμήμα
Καλαμπάκα – Ιωάννινα Χ.Θ. 40+150 –Χ.Θ. 53+500 - ΦΑΣΗ Β (ΕΔΙΣΥ – ΔΕΜΕ)”,
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης, Περιγραφή Εργασίας: Γεωτεχνική Αξιολόγηση
2007 - 2008
“Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων γεωτεχνικών ερευνών σήραγγας Σ24. Νέα
Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα - Τμήμα Καλαμπάκα
– Ιωάννινα Χ.Θ. 40+150 –Χ.Θ. 53+500 - ΦΑΣΗ Β (ΕΔΙΣΥ – ΔΕΜΕ)”, ΕΜΒΕΛΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης, Περιγραφή Εργασίας: Γεωτεχνική Αξιολόγηση
2007
“Μελέτη χάραξης για τη νέα Σ.Γ. Καλαμπάκα – Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα, τμήμα
Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα. Γεωτεχνική μελέτη ορυγμάτων - επιχωμάτων. Μελέτη
επιχωμάτων – Τμήμα 3ο (Χ.Θ. 58+050 – τέλος χάραξης)”, ΑΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης, Περιγραφή Εργασίας: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
Εκθέσεις Συμβούλου και Ανεξάρτητου Μηχανικού
2013
Design check reports on the geotechnical evaluation and the final design of Sarlah
and Sopot tunnels (in Serbia) of the new E80 highway from Niš to Sofia, για την
εταιρεία Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες Α.Ε. (www.sotiropouloskaisynergates.gr)
-3-
2012
“Έκθεση επί της ευστάθειας των πρανών στο Λιγνιτωρυχείο Προσηλίου Ν. Κοζάνης
της εταιρείας ΜΕ.Τ.Ε. Α.Ε. Για λογαριασμό της εταιρείας ΜΕ.Τ.Ε. Α.Ε.”, για την
εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. (http://www.mete.gr)
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
2012
“The Metro of Doha, Qatar”, ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.
Θέση: Εξωτερικός Συνεργάτης,
προδιαγραφών για έργα σηράγγων
Περιγραφή
Εργασίας:
Σύνταξη
τεχνικών
2011
“Έκθεση επί των κατολισθητικών φαινομένων στο λιγνιτωρυχείο Προσηλίου Ν.
Κοζάνης της εταιρείας ΜΕ.Τ.Ε. Α.Ε. και προτάσεις αποκατάστασης”, για την εταιρεία
Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. (http://www.mete.gr)
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
2011
“Έκθεση αυτοψίας επί των κατολισθητικών φαινομένων και φαινομένων αστάθειας
στα δημοτικά διαμερίσματα Δομιανοί, Χόχλια και Φουρνά του δήμου Καρπενησίου”,
για τον Δήμο Καρπενησίου.
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
2010 - 2012
“The rock fall of December 17, 2009 in Tempi Valley - a report on the geological
state and geotechnical conditions. An expert report” και “The rock fall of December
17, 2009 in Tempi Valley. 2nd expert report. A discussion of the report of the
technical consultant of the respondent”. Για την εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Α.Ε.
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
2010
“Έκθεση επί των κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή του επιχώματος Ε6 στο
τμήμα 4.1.2s της Εγνατίας οδού και του ρόλου του επιχώματος στην εκδήλωσή
τους. Έκθεση συμβούλου για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.”.
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
2010
“Έλεγχος της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. 77 - ΧΑΛΚΙΔΑ – ΨΑΧΝΑ –
ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ (κατά τμήματα), Τμήμα από Χ.Θ. 8+000 έως 20+000, ΠΡΩΤΟ
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ.”, για την Δ.Μ.Ε.Ο.
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
2009
“Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση του
αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα, Κόρινθο, Πάτρα, Πύργος, Τσακώνα”, για την εταιρεία
ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ.
Θέση: Ανεξάρτητος Μηχανικός, Περιγραφή Εργασίας: Έλεγχος γεωτεχνικών
αξιολογήσεων και οριστικών μελετών σηράγγων
2008
“Έλεγχος της μελέτης: Επείγουσες οριστικές γεωλογικές – γεωτεχνικές έρευνες και
μελέτες: α) Πρανή από Χ.Θ. 146+000 έως 161+500 και β) Πρανή από Χ.Θ.
193+500 έως 194+500 της οδού Κόρινθος – Πάτρα.”, για την Δ.Μ.Ε.Ο.
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
2008
“Expert opinion on the feasibility of tunnel construction in Klokova section of the
NEA ODOS Highway”, για την κοινοπραξία EURO IONIA J/V.
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
2008
“Διακινδύνευση λειτουργίας αυτοκινητόδρομου στα υφιστάμενα ορύγματα - Τμήμα
Κόρινθος – Τρίπολη (Χ.Θ. 92 + 000 – 143 +800)”. Έκθεση εμπειρογνώμονος για
λογαριασμό της ΟΤΜ Α.Ε.
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
-4-
2007
“Έκθεση επί της ευστάθειας των πρανών του Κεντρικού Τομέα στο Λιγνιτωρυχείο
Λάβας Σερβίων Ν. Κοζάνης”, για την εταιρεία Γενική Μεταλλευτική και
Μεταλλουργική Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ».
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
2007
“Έκθεση επί των αστοχιών στο ορυχείο Ποζουλάνης της ΑΓΕΤ-Ηρακλής στην
περιοχή Ξυλοκερατιάς της Ν. Μήλου”, για την εταιρεία ΛΑΒΑ Α.Ε.
Επικεφαλής Έργου: Π. Μαρίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
Ξένες γλώσσες
Αγγλικά (Certificate in Advanced English. University of Cambridge)
Γερμανικά (Kleines Deutsches Sprachdiplom. Goethe Institut)
Μέλος Οργανισμών
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (μέλος από το 2005)
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (μέλος από το 2006)
Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (μέλος από το 2007)
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (μέλος από
το 2008)
International Society of Rock Mechanics (μέλος από το 2008)
Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας (μέλος από το 2009)
Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (μέλος από το 2009)
Γνώσεις Η / Υ
Εφαρμογές πολιτικού μηχανικού: Rocsciense package (Finite element code Phase2,
Slide, Settle3D, Unwedge, Swedge, RocPlane, RocFall, RocSupport, Dips), ReSSA
and ReSlope (Reinforced Slope Analysis software), CONSOL (1-D Consolidation
Analysis software), TALREN97 (2D Limit Equilibrium Slope Stability Analysis
software)
Κώδικας πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS
Κώδικας πεπερασμένων στοιχείων PLAXIS 2D and PLAXIS 3D TUNNEL
Maple
Graph design (Grapher)
Microsoft Office
AutoCAD
Ερευνητικά Προγράμματα
2012 - σήμερα
New Technologies for Tunnelling and Underground Works (European Commission,
Seventh Framework Programme - FP7, www.nettun.org).
2006 - 2007
Αριθμητική επίλυση προβλημάτων αλληλεπίδρασης εδάφους κατασκευής με
μεγάλης κλίμακας προσομοιώματα πεπερασμένων στοιχείων. (Φορέας ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
2005 - 2007
Οριοθέτηση της συμπεριφοράς ιδιότυπων γεωλογικών σχηματισμών στην
κατασκευή έργων υποδομής. Από το γεωλογικό προσομοίωμα και το προσομοίωμα
της βραχόμαζας στην εξαγωγή των παραμέτρων σχεδιασμού των έργων με έμφαση
στις σήραγγες και στα υπόγεια έργα. (Φορέας ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
2004 - 2007
Έρευνα επί της συμπεριφοράς των γεωυλικών κατά την κατασκευή των σηράγγων
της Εγνατίας Οδού και επί των παραγόντων διαμόρφωσης του τελικού κόστους
κατασκευής. (Φορέας: Εγνατία Οδός Α.Ε.).
-5-
Διδακτική Εμπειρία και Εμπειρία Επίβλεψης
2009 - 2011
Συστηματική διδασκαλία ασκήσεων στο μάθημα “Ειδικά Γεωτεχνικά έργα”. Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Υπεύθυνοι: Π. Μαρίνος,
Καθηγητής ΕΜΠ, Μ. Καββαδάς, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ).
2009 - 2010
Συστηματική διδασκαλία ασκήσεων στο μάθημα “Υπολογιστικές μέθοδοι ανάλυσης
υπογείων έργων”. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδιασμός
και κατασκευή υπογείων έργων (Υπεύθυνος Μ. Καββαδάς, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ).
2006 - 2010
Συστηματική διδασκαλία ασκήσεων στο μάθημα “Θεμελιώσεις”. Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Υπεύθυνος Μ. Καββαδάς, Αν.
Καθηγητής ΕΜΠ).
2006 - 2009
Συστηματική διδασκαλία ασκήσεων στο μάθημα “Τεχνική Γεωλογία”. Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Υπεύθυνος Π. Μαρίνος,
Καθηγητής ΕΜΠ).
2006 - 2009
Συστηματική διδασκαλία ασκήσεων στο μάθημα “Γεωλογία Μηχανικού”. Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Υπεύθυνος Π. Μαρίνος,
Καθηγητής ΕΜΠ).
2006 - 2010
Συστηματική διδασκαλία ασκήσεων στο μάθημα “Εδαφομηχανική”. Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Υπεύθυνος Μ. Καββαδάς, Αν.
Καθηγητής ΕΜΠ).
2005 - to date
Επίβλεψη προπτυχιακών (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) και μεταπτυχιακών
(Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων”)
διπλωματικών εργασιών στα πεδία της Τεχνικής Γεωλογίας, Βραχομηχανικής,
Σηράγγων, Ευστάθειας Πρανών, Φραγμάτων, Οδοστρωμάτων.
Επιβλέποντες: Π. Μαρίνος, Καθηγητής ΕΜΠ, Μ. Καββαδάς, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ.
Υποτροφίες - Αναγνώριση
2011
National Delegate for Greece, 21st European Young Geotechnical Engineers
Conference, Rotterdam 4-7 September 2011.
2006 - 2009
Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για διδακτορική έρευνα.
Γνωστικό αντικείμενο «Γεωμηχανική».
2006
Υποτροφία «Μιχαήλ και Ευτυχίας Λαμπρινού» για φοιτητές Διατμηματικών –
Διεπιστημονικών και Διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων.
Δημοσιεύσεις
Επιστημονικά Περιοδικά και Βιβλία
J5.
Prountzopoulos G. and Kavvadas M., 2013. “Stability of the tunnel face in shallow depths - Insight
and assessment using 3D FE analyses”. Computers and Geotechnics. (Under preparation)
J4.
Prountzopoulos G., Fortsakis P., Seferoglou K., Chrysochoidis F., Vassilopoulou I. and Perleros V.,
2013. “Assessment of failure mechanism and rehabilitation of a landslide within marly formations in NW
Greece – From the site investigation to the geotechnical design”. Geotechnical and Geological
Engineering. (Submitted for review)
J3.
Marinos V., Prountzopoulos G., Fortsakis P., Koumoutsakos D. and Papouli D., 2012. “Tunnel
Information and Analysis System: A geotechnical database for tunnels”. Geotechnical and Geological
Engineering, Vol. 31, Issue 3, pp. 891-910. (doi: 10.1007/s10706-012-9570)
J2.
Fortsakis P., Balasi E.M., Prountzopoulos G., Marinos M. and Marinos P., 2011. “Comparative study of
the use of Hoek-Brown and equivalent Mohr-Coulomb parameters in tunnel excavation”. Géologie de
l'Ingénieur – Hommage à la mémoire de Marcel Arnould. Presses des Mines.
J1.
Marinos V., Fortsakis P., Prountzopoulos G. and Marinos P., 2011. “Permeability in flysch Distribution decrease with depth and grout curtains under dams”. Journal of Mountain Science, Vol. 8,
No. 2, pp. 234-238. doi: 10.1007/s11629-011-2108-5.
-6-
Πρακτικά Συνεδρίων
C19. Fortsakis P., Chortis, F., Prountzopoulos, G. and Kavvadas, M., 2013. “Investigation of the loads on
the primary lining for tunnels excavated with face support or improvement”. Underground – the way to
the future! - World Tunnel Congress 2013, Geneva.
C18. Fortsakis P., Bekri E., Marinos P. and Prountzopoulos G., 2012. “Numerical Analysis of Twin Tunnels
Interaction”. 1st Eastern European Tunnelling Conference - The tunnel connects, Budapest, Hungary 1821/9/2012.
C17. Marinos V., Fortsakis P. and Prountzopoulos G., 2011. “Estimation of Geotechnical Properties and
Classification of Geotechnical Behaviour in Tunnelling for Flysch Rock Masses”. Geotechnics of Hard
Soils – Weak Rocks, Proceedings of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering, Athens, 12-15 September 2011, Vol.1. pp. 435-440.
C16. Seferoglou K., Prountzopoulos G., Chrysochoidis F., Fortsakis P., Vassilopoulou I. and Perleros V.,
2011. “Rehabilitation of a Landslide in NW Greece – From the Investigation to the Geotechnical
Design”. Geotechnics of Hard Soils – Weak Rocks, Proceedings of the 15th European Conference on Soil
Mechanics and Geotechnical Engineering, Athens, 12-15 September 2011, Vol.3. pp. 435-440.
C15. Prountzopoulos G., 2011. “Tunnel face reinforcement and protection - Optimization using 3D finite
element analyses”. 21st European Young Geotechnical Engineers Conference, Rotterdam 4-7 September
2011, pp. 33-39
(available online at: http://www.kiviniria.nl/eygec/papers/06%20UC%20Prountzopoulos.pdf)
C14. Προυντζόπουλος Γ., Καββαδάς Μ., 2010. “Ευστάθεια και Παραμορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο
Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθμητικών Αναλύσεων με Αναλυτική Μέθοδο.” Πρακτικά του 6ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος 29 Σεπτεμβρίου – 1
Οκτωβρίου 2010, Vol.2, pp. 473-480.
C13. Προυντζόπουλος Γ., Καββαδάς Μ., 2010. “Η Επίδραση των Αγκυρίων Μετώπου στην Ευστάθεια
Σηράγγων. Παραμετρική Διερεύνηση με Πεπερασμένα Στοιχεία”. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2010,
Vol.2, pp. 481-488.
C12. Προυντζόπουλος Γ., Φορτσάκης Π., Μαρίνος Π., Καββαδάς Μ., 2010. “Ανάλυση κατολισθητικών
φαινομένων πρανούς λιγνιτωρυχείου σε μαργαϊκούς σχηματισμούς με εξαιρετικά χαμηλή αντοχή”.
Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος 29
Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2010, Vol.2, pp. 177-184.
C11. Φορτσάκης Π., Προυντζόπουλος Γ., Δεμερούτη Μ., Καββαδάς Μ., 2010. “Διερεύνηση της Επίδρασης
Βραχυχρόνιου Ερπυσμού στη Διάνοιξη Σηράγγων”. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2010, Vol.2, pp.
579-586.
C10. Μιχάλης Η., Παραθύρας Α., Προυντζόπουλος Γ., Παπαζαχαρίου Α., Schwarz L., 2010. “Οι Σήραγγες
του Τμήματος Παναγιά-Ανήλιο της Ν.Σ.Γ. Καλαμπάκα-Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα. Αξιολόγηση
Γεωερευνητικών Εργασιών”. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και
Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2010, Vol.2, pp. 343-350.
C9. Μαρίνος Β., Φορτσάκης Π., Προυντζόπουλος Γ., 2010. “Θέματα Ευστάθειας και Υποστήριξης
Σηράγγων σε Περιβάλλον Φλύσχη. Εμπειρίες από το Σχεδιασμό και Κατασκευή Σηράγγων στην Ελλάδα”.
Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος 29
Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2010, Vol.2, pp. 417-424.
C8. Marinos V., Fortsakis P., Prountzopoulos G., Marinos, P., Korkaris, K., Mirmiris, K. & Papouli, D. 2010.
TIAS database: A tunnel information and analysis system. Proceedings of 11th IAEG Congress.
Auckland, New Zealand, 5-10 September.
C7. Kavvadas M., Prountzopoulos G. and Tzivakos K., 2009. “Prediction of Face Stability in Unsupported
Tunnels using 3D Finite Element Analyses”. Proceedings of the 2nd International Conference on
Computational Methods in Tunnelling, Ruhr University Bochum, 9-11 September 2009, pp.259-266.
(available online at: http://www.geoengineer.org/onlinelibrary/paper_details.php?paperid=2045)
C6. Kavvadas M., Prountzopoulos G., 2009. “3D Analyses of Tunnel Face Reinforcement using Fibreglass
Nails”. Proceedings of the 2nd International Conference on Computational Methods in Tunnelling, Ruhr
-7-
University
Bochum,
9-11
September
2009,
pp.825-832.
(available
http://www.geoengineer.org/onlinelibrary/paper_details.php?paperid=2046)
online
at:
C5. Marinos V.P., Fortsakis P.J., Prountzopoulos G.K., & Marinos P.G., 2009. “Permeability in flysch.
Distribution, decrease with depth and grout curtains under dams”. Geological Engineering Problems in
Major Construction Projects. Proceedings of the International Symposium and the 7th Asian Regional
Conference of IAEG, 9-11 September 2009, Chengdu, China, pp.825-832.
C4. Marinos P., Marinos V., Fortsakis P., Prountzopoulos G., 2008. “Permeability of the various types of
flysch and mollace. Distribution, comparison and decrease with depth. Grouting under dams”. 8th
International Hydrogeological Congress of Greece. Athens, 7-10 October 2008, pp.587-596.
C3. Kavvadas M., Fortsakis P., Prountzopoulos G. & Papakonstantinou A., 2006. “Required characteristics
of subbase layers for flexible highway pavements on poor subgrades”. International Conference on
Advanced Characterisation of Pavement and Soil Engineering Materials. 20 – 22 June 2007, Athens,
Greece.
C2. Marinos V., Fortsakis P. & Prountzopoulos G., 2006. “Two tunnelling case histories to estimate rock
mass properties of heavily sheared flysch”. Engineering geology for tomorrow's cities, 10th International
Congress of the IAEG, Nottingham, United Kingdom, 6 - 10 September 2006.
C1. Μαρίνος Β., Κορκάρης Κ., Προυντζόπουλος Γ., Ροµοσιού Ν., Φορτσάκης Π., Μιρµίρης Κ.,
Πετρουτσάτου Κ., Κουµουτσάκος ∆., Κιάµος Κ., Λαζαρίδου Σ., Πίτσας Γ., Ρηγοπούλου Μ., Μαρίνος
Π., Λαµπρόπουλος Σ., 2006. “Η δημιουργία γεωτεχνικής βάσης δεδομένων σηράγγων για την Εγνατία
Οδό ΑΕ”. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη,
31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2006, Vol. 3, pp. 525-531.
Εργασίες
T3. Προυντζόπουλος, Γ., 2012. “Διερεύνηση της ευστάθειας μετώπου εκσκαφής αβαθών σηράγγων”,
Διδακτορική Διατριβή, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
Επιβλέπων: Αναπληρωτής καθηγητής Μ. Καββαδάς
T2. Προυντζόπουλος, Γ., 2006. “Επίδραση προεντεταμένων αγκυρώσεων στην οριακή ευστάθεια και την
κατανομή των παραμορφώσεων κατακόρυφων εδαφικών πρανών”, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων”,
Σχολές Πολιτικών και Μεταλλειολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
Επιβλέπων: Αναπληρωτής καθηγητής Β. Παπαδόπουλος
T1. Προυντζόπουλος, Γ., 2004. “Η διάνοιξη και προσωρινή υποστήριξη σηράγγων με τη συμβατική μέθοδο
σε περιβάλλον φλύσχη. Από τη γεωλογική πληροφορία στο μοντέλο της βραχόμαζας και το σχεδιασμό.
Το παράδειγμα της Εγνατίας Οδού”, Προπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Τσιαμπάος
Επιστημονική Κρίση
Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (2):
Geotechnical and Geological Engineering, Springer
(http://link.springer.com/journal/10706)
International Journal of Geoengineering Case Histories
(http://casehistories.geoengineer.org/)
Λοιπά
Scientific and Administrative Support of the Guest Editor of the Special Issue “Hard
Soils and Weak Rocks” of the scientific journal “Geotechnical and Geological
Engineering”, A. Anagnostopoulos, Emeritus Professor N.T.U.A.
Scientific and Administrative support of the Editor in Chief of the scientific journal
“Geotechnical and Geological Engineering”, P. Marinos, Emeritus Professor N.T.U.A.
-8-