ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η επικοινωνία με ηο ΔΚΓΓΑ θα γίνεηαι ΜΟΝΟ από ηις Δ/νζεις Εκπαίδεσζης /
Προζωπικού ή ηα αρμόδια γραθεία ηων ενδιαθερομένων σπηρεζιών .
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
e-mail επικοινωνίας
e-mail
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[email protected]
Θέμαηα Ηλεκηρονικής Καηατώρηζης
Αιηήμαηος:
Θεόδωπορ Βέκιορ
2131306377
[email protected]
Fax για οριζμό σπεσθύνοσ ηοσ θορέα:
2131306304
Μαπία Καππαθιωηάκη
2131306271
[email protected]
Θέμαηα Εκπαιδεσηικού Περιετομένοσ :
Χαπάλαμπορ Λοςκίζαρ
2131306413
[email protected]
Θέμαηα Επιλογής Επιμορθωνόμενων για
ΙΝ.ΕΠ:
Χαπάλαμπορ Λοςκίζαρ
2131306413
[email protected]
Θέμαηα Επιλογής Επιμ/νων για
Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.:
Κωνζηανηίνορ
2313321150
[email protected]
Σηςλιανόρ Λημναίορ
2131306474
[email protected]
Αλέξανδπορ Κοςπηέζηρ
2131306272
[email protected]
Σηαςπούλα Μαπάνηος
2131306287
[email protected]
Άγγελορ Παππάρ
2313321142
[email protected]
Γεωπγία Σηεπγιανού
2313321152
[email protected]
Μαπία Σκοπελιανού
2313321104
[email protected]
Απιζηοηέληρ
Παπαδόποςλορ
2131306370
[email protected]
Παπανικολάος
Θέμαηα Οργάνωζης και Υλοποίηζης για
ηο ΙΝ.ΕΠ.:
Fax επικοινωνίας ΙΝ.ΕΠ. : 2131306475
Θέμαηα Οργάνωζης και Υλοποίηζης για
ηο Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.:
Fax επικοινωνίας Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.: 2313321104
Θέμαηα Οικονομικού Περιετομένοσ: