Βιογραφικό σημείωμα Όνομα: Παρασκευή Γ

Βιογραφικό σημείωμα
Όνομα: Παρασκευή Γ. Λαμπροπούλου
Οικογενειακή κατάσταση: Εγγαμη, δύο παιδιά
Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: 1997: Πτυχίο Γεωλόγου του Τμήματος Γεωλογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών (Λίαν καλώς).
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: 2003: Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Γεωλογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Εργαστηριακή εμπειρία: Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση με φασματομετρία ατομικής
απορρόφησης, οπτική μικροσκοπία, περιθλασιμετρία ακτίνων -Χ (ποιοτικές-ημιποσοτικές
ορυκτολογικές αναλύσεις, υπολογισμός πλεγματικών σταθερών ορυκτών, πυκνότητα
κρυστάλλων ), χρήση JEOL’S 6300: ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) εξοπλισμένο
με φασματόμετρο EDX/WDX, Laser Raman, θερμική ανάλυση, κοκκομετρικές αναλύσεις,
εμπλουτισμό υλικών με βαρέα υγρά, μετρήσεις θερμομηχανικών ιδιοτήτων (πορώδες,
πυκνότητα, αντοχή σε θλίψη εν ψυχρώ, συντελεστή διαστολής), χαρακτηρισμός υδατικών
διαλυμάτων (με ατομική απορροφηση και μετρήσεις ολικών στερεών), CL, παρασκευή
λεπτών-στιλπνών τομών.
Εργασίες-Δημοσιευμένο επιστημονικό εργο:
Διδακτορική διατριβή
1. «Ορυκτολογική μελέτη και ιδιότητες βασικών πυριμάχων και νέων μαγνησιοσπινελικών
συνθέσεων που παρήχθησαν από μαγνησίτη της Β. Εύβοιας»
Δημοσιέυσεις:
Σε επιστημονικά περιοδικά
2. Paraskevi G. Lampopoulou, Irene E. Alexopoulou, George N. Angelopoulos (2003):
«Agglomeration of dust and sludge of the FeNi production», ERZMETALL, 56, 9, p.551557.
3. P. Lampropoulou, C. Katagas, D. Papamantellos (2005): «Composition of periclase and
calc-silicate phases in magnesia refractories derived from natural microcrystalline
magnesite», Journal of the American Ceramic Society, 88, 6 p.1568-1574.
4. P. G. Lampropoulou, C..G. Katagas (2008): «Effects of zirconium silicate and chromite
addition on the microstructure and bulk density of magnesia-magnesium aluminate spinelbased refractory materials», Ceramics International, 34, p. 1247-1252.
5. Π. Λαμπροπούλου, Χ. Καταγάς (2008): «ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΩΜΙΟΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΥΡΙΜΑΧΟΥ»,
ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ/MINERAL WEALTH, 148, σελ. 1-8.
6. Rathossi C., Lambropoulou P., Skourlis K. and Katagas C (2011): Mineralogical and
microstructure of clay-bearing sediments of NE Peloponnese (Greece): Indices for physical
and mechanical behaviour in civil engineering works. Clay Minerals- Journal of Fine Particle
Science (submitted manuscript).
7. P.G. Lampropoulou, C.G. Katagas, I. Iliopoulos, D. Papoulis (2012):
«New periclase- magnesium aluminate spinel refractories from sintered high purity dead
burned magnesite and new various presynthesized spinel- based compositions (I): Study in
terms of mineralogical composition, microstructure, thermal expansion and cold crushing
strength», Refractories and Industrial Ceramics (in press).
8. P.G. Lampropoulou, C.G. Katagas, I. Iliopoulos (2012):
«New periclase- magnesium aluminate spinel refractories from sintered high purity dead
burned magnesite and new various presynthesized spinel- based compositions
(II):Compositional variation between coexisting spinel, periclase, Ca silicate and Caaluminate phases in magnesia spinel refractories and in their spinel- based precursors».
Refractories and Industrial Ceramics (in press).
9. Pavlos Avramidis, Anastasios Samiotis, Evagelia Kalimani, Dimitrios Papoulis
Paraskevi Lampropoulou, Vlasoula Bekiari (2012): «Sediment characteristics and water
physicochemical parameters of the Lusimachia lake western Greece». Environmental Earth
Sciences (under review).
Σε συνέδρια
10. Π. Λαμπροπούλου, Β. Στιβανάκης, Ε.Ε. Αλεξοπούλου, Δ.Κ. Παπαμαντέλλος
(2003):«Ελεγχος ποιότητας φερτών υλικών, επικαθήσεων και υδάτων υδροηλεκτρικού
σταθμού Γλαύκου Πατρών», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικών Μηχανικών 2003, Πάτρα,
Ελλάδα Δημοσίευση εργασίας σε τόμο του συνεδρίου σ. 141-144.
11. Paraskevi G. Lampropoulou, C. Katagas, (2004):«Mineralogical study and properties of
magnesia refractories derived from Evian magnesite», 10ο Ιnternational GSE Congress
Thessalonica, Greece. Δημοσίευση εργασίας σε τόμο του συνεδρίου σ. 97-102.
12. Lampropoulou P., D.C. Papamantellos, Katagas C. (2007): «A STUDY OF MAGNESIA
REFRACTORY BRICKS DERIVED FROM EVIAN MAGNESITE», 10th NATIONAL
CONFERENCE OF METALLURGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION,
VARNA, BULGARIA». Δημοσίευση εργασίας σε τόμο του συνεδρίου, ISBN 978-95492052-1-3, σ.1-7.
13. Π. Λαμπροπούλου, Θ. Τζεβελέκου, Χ. Καταγάς (2009): «Χαρακτηριστικά
πυροσυσσωμάτωσης ποιοτήτων δίπυρης μαγνησίας Β. Εύβοιας σε συνάρτηση με τη χημικήορυκτολογική σύσταση και τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά», 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, ΑΘΗΝΑ. Δημοσίευση εργασίας σε τόμο του συνεδρίου.
14. Lampropoulou P., Tzevelekou Th., Papamantellos D., Stivanakis V., Papaefthymiou S.
(2010): «HUMAN INTEREFERENCES TO THE ENVIRONMENT, CONSEQUENCES
AND CARE», 12th International GSE Congress, Patras, Greece, May 2010. Δημοσίευση
εργασίας σε τόμο του συνεδρίου.
15. C. E. Rathossi, P. G. Lampropoulou, K. C. Skourlis (2011): «Mineralogy and
microstructure of clay-bearing sediments of NE Peloponnese (Greece): indices for physical
and mechanical behavior in civil engineering works», EUROCLAY 2011 EUROPEAN
CLAY CONFERENCE June 26-July 1, ANTALYA, TURKEY, αναρτημένη εργασία.
16. P. Lampropoulou, C. Katagas, D. Papoulis (2012) : « Study of magnesia –spinel based
compositions derived from different ratios of pure magnesia/alumina and additives»,
Submitted in the 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO
(SGEM), Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection.
17-23 June, Albena, Bulgaria.
17. Pavlos Avramidis, Dionisios Panagiotaras, Paraskevi Lampropoulou, Dimitrios
Papoulis, Nikolaos Kontopoulos (2012). «Sedimentological and Geochemical characteristics
of Holocene lagoonal deposits, Amvrakikos gulf, western Greece». Submitted in the 12th
International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO (SGEM), Modern
Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection. 17-23 June,
Albena, Bulgaria.
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:
Aπό το 1998 έως σήμερα, συμμετείχα συνεχώς ως ερευνήτρια (1998-2000 ως υποτρόφος,
2000-σήμερα με ανάθεση έργου/συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα) σε χρηματοδοτούμενα
από διάφορους φορείς ευρωπαϊκά και μη προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα έχω συμμετοχή
στα εξής:
 «Ελεγχος φθορών εξοπλισμού και επικαθήσεων ΥΗΣ Γλαύκου», Φ. Χ.: ΔΕΗ
 «Ελεγχος ποιότητας νερού και φορτίου στερεών ΥΗΣ Γλαύκου», Φ.Χ.: ΔΕΗ
 «Ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και φιλικών προς το περιβάλλον από
βασικά πυρίμαχα υλικά», Φ.Χ.: ΓΓΕΤ
 «Ανάπτυξη μεταλλουργικής τεχνολογίας με στόχο τη διεύρυνση της αγοράς του
διασπορικού Ελληνικού Βωξίτη ως συλλίπασμα υψικαμίνων», Φ.Χ.: ΓΓΕΤ








«Smelting of R/K gas – cleaning systems Nickel-bearing dust and sludge in 125t DCHEP of GMH», Φ.Χ.: GMbH
«In situ quick sensing system for measurements of process-critical components in
steelmaking slags (INQUISS)», Φ.Χ.: ΕΕ
«Αξιοποίηση ερυθράς ιλύος στις βιομηχανίες τσιμέντου και κεραμικών», Φ.Χ.:ΓΓΕΤ
«Συμπαραγωγή, Αλουμινούχου τσιμέντου…», Φ.Χ.: ΓΓΕΤ
«Ανάπτυξη μεθόδου ανάκτησης βαναδίου και Νικελίου από τα στερεά κατάλοιπα της
καύσης μαζούτ..» Φ.Χ.: ΔΕΗ/ΔΕΠ
« Inclusion floating process for super clean steels» Φ.Χ.: ΕΕ
«LIBS application for quick analysis for..», Φ.Χ.: GMbH, ΣΙΝΔΕΝΟΡ ΑΕ
«Επιστημονικός ελεγχος δοκιμών παρασκευής συνθετικής ελαφρόπετρας και
σταθεροποίησης μεταλλουργικών αποβλήτων με χρησιμοποίηση στερεών υποπροϊόντων
...», Φ.Χ.: ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε.
Παρουσιάσεις σεμιναρίων:
Βιομηχανία Πυριμάχων ΒΙΟΜΑΓΝ- Μαντουδι Ευβοίας, Βιομηχανία Τσιμέντου ΤΙΤΑΝΔρέπανο Πατρών, Ερευνητικό Ινστιτούτο ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ-Πάτρα, Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας-Πάτρα.
Εργασιακή Εμπειρία
2000 έως 5/2006: Ανάθεση έργου υπογραφεισών σχετικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου
στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.
1/6/2006 έως σήμερα : ΙΔΑΧ Γεωλόγος του τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ως
υπεύθυνη Ορυκτολογικών αναλύσεων με περιθλασιμετρία ακτίνων –Χ στο εργαστήριο
Eρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων, αιθουσα φασματομετρικής ανάλυσης στον Τομέα
Ορυκτών Πρώτων Υλών Τμήματος Γεωλογίας.
Διδακτική εμπειρία
1997-2002: Προσφορά επικουρικού έργου διδάσκοντας τις εργαστηριακές ασκήσεις των
μαθημάτων της “Πετρολογίας Μεταμορφωμένων πετρωμάτων” και της “Μεταμόρφωσης
στον Ελληνικό χώρο”, σε φοιτητές του 3ου έτους του τμήματος Γεωλογίας.
2003-2004, 2004-2005, 2005-2006: Προσφορά εκπαιδευτικού έργου διδάσκοντας τη θεωρία
και τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων “ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Ι: Δομή Κρυστάλλων
και ιδιότητες Ορυκτών” και “ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ IΙ: Κρυσταλλοχημεία και Συστηματική των
Ορυκτών”, ως διδακτικό προσωπικό του Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του λέκτορα στο Τμήμα
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
2003-2004, 2004-2005: Προσφορά εκπαιδευτικού έργου διδάσκοντας τις εργαστηριακές
ασκήσεις του μαθημάτος “Τεχνικής Γεωλογίας” στο Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής στο
ΑΤΕΙ Πατρών.
2002-2003: Προσφορά εκπαιδευτικού έργου διδάσκοντας τα μαθήματα μαθηματικά, φυσική,
χημεία και γεωγραφία σε μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου στα Εκπαιδευτήρια
Σωτηρχοπούλου.
Αλλες δραστηριότητες
 Παρακολούθηση σεμιναρίων: Αρχες λειτουργίας και εφαρμογές περιθλασιμετρίας
ακτίνων Χ, New techniques for ΤΕΜ, ESEM (environmental SEM), Raman
spectroscopy,
Διαπίστευση
/
Πιστοποίηση
εργαστηρίων,
Σεμινάριο
ενδοπανεπιστημιακού δικτύου σχετικό με τη διαχείρηση αποβλήτων, Εξέλιξη και
εφαρμογές στον τομέα περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ, Εξελίξεις στον τομέα
φθορισμομετρίας ακτίνων-Χ.
 Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων
 Σύνταξη γεωλογικών εκθέσεων περιοχής Πατρών
 Μελέτες χαρακτηρισμού υλικών για διάφορες Εταιρίες (ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., ΑΤΕ ΟΜΑΣ, ACHAIA CERAMICS (ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ), ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΒΕΕ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.
 Σημερινά ερευνητικά ενδιαφέροντα που βρίσκονται σε εξέλιξη: 1) Αξιοποίηση
παραπροιόντων στην παραγωγή νέων υλικών και φιλικών προς το περιβάλλον όπως
κεραμικών, αδρανών. 2) Μελέτη δομής ηφαιστειακών γυαλιών.
Μελος:
Γεωτεχνικού επιμελητηρίου, Κεραμικής Εταιρίας
Αλλες συνεργασίες:
ΔΕΗ-Υ/Η σταθμού Γλαύκου, ΕΚΕΠΥ, ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ, Εργ. Μεταλλογνωσίας/Τμ. Χημ Μηχ.
Παν/μίου Πατρών, MSWI-Brescia, Italy
Ξένες γλώσσες
Aγγλικά (Lower)
Εμπειρία στη χρήση των υπολογιστών
Microsoft Office 2003, Diffrac plus evaluation, Topas, Minpet