υποτροφια της ψυχολογικης εταιρειας βορειου ελλα∆ος σε νεους

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΕ
ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ.
Κατατέθηκαν οι εξής 10 υποψηφιότητες (παρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά):
1. Ανδριοπούλου Πανωραία, υποψήφια διδάκτορας στο Τµήµα Ψυχολογίας του
πανεπιστηµίου Κρήτης.
2. Γιαζκουλίδου Αικατερίνη, υποψήφια διδάκτορας στο Τµήµα Ψυχολογίας του
Α.Π.Θ.
3. Γκερτσάκης Νικόλαος, υποψήφιος διδάκτορας στο Τµήµα Ψυχολογίας του
πανεπιστηµίου Κρήτης.
4. Καπατζιά Αναστασία, υποψήφια διδάκτορας στο Τµήµα Ψυχολογίας του
Α.Π.Θ.
5. Καραµαύρου Σοφία, υποψήφια διδάκτορας στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών του Α.Π.Θ.
6. Κατσίκης ∆ηµήτριος, υποψήφιος διδάκτορας στο Τµήµα Ψυχολογίας του
Α.Π.Θ.
7. Κουβάτσου Ζωή, υποψήφια διδάκτορας στο Τµήµα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.
8. Μαλεγιαννάκη Αµαρυλλίς – Χρυσή, υποψήφια διδάκτορας στο Τµήµα
Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.
9. Μεγακλή Θεογνωσία, υποψήφια διδάκτορας στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών του Α.Π.Θ.
10. Φενέκου Βασιλική, υποψήφια διδάκτορας στο Τµήµα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων έγινε σύµφωνα µε µια κλίµακα αξιολόγησης 1-7
ως προς τα 10 κριτήρια τα οποία αναφέρονται παρακάτω από τους 3 κριτές χωριστά.
Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο µέσος όρος βαθµολογίας της κάθε υποψηφιότητας µε
βάση την αξιολόγηση και των 3 κριτών. Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων
καθορίστηκε µε βάση τη µέση βαθµολογία των τριών κριτών που συγκέντρωσαν στα
10 κριτήρια αξιολόγησης τα οποία παρατίθενται παρακάτω:
1.Τίτλος της διατριβής
2. Εισαγωγή
3. Υποθέσεις
4. Μέθοδο
5. Ανάλυση δεδοµένων
6. Βιβλιογραφία
7. Πρωτοτυπία
8. Καινοτοµία
9. Συµβολή
10. Σαφήνεια
Θα παρουσιαστούν οι υποψηφιότητες καταρχήν αλφαβητικά και στη συνέχεια θα
δοθεί η τελική κατάταξη µε βάση τη βαθµολογία.
Ανδριοπούλου Πανωραία
Θέµα της διατριβής: «Νοητικές αναπαραστάσεις της οργάνωσης δεσµού ενηλίκων:
γνωστικές και συναισθηµατικές παράµετροι και παράµετροι κινήτρων». Η
προτεινόµενη έρευνα σκοπεύει να προάγει την καλύτερη κατανόηση των
συναισθηµατικών και γνωστικών παραµέτρων, αλλά και των κινήτρων των ενεργών
µοντέλων (working models) λαµβάνοντας υπόψη τα µεθοδολογικά προβλήµατα
προηγούµενων ερευνών. Κεντρικός στόχος είναι η µελέτη συνειδητών και
ασυνείδητων πλευρών των αρχικών σταδίων της επεξεργασίας πληροφοριών
συναισθηµατικού χαρακτήρα συγκρίνοντας διαφορετικές µεθόδους ενεργοποίησης
του συστήµατος δεσµού έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσµάτων.
Θα συνδυαστούν γνωστικές και φυσιολογικές µέθοδοι µελέτης του συναισθήµατος
στην επεξεργασία πληροφοριών. Ένας από τους επιµέρους στόχους της µελέτης θα
είναι η εξέταση της σχέσης ανάµεσα σε αρχικά επίπεδα επεξεργασίας πληροφοριών
και κινήτρων. Στην πιλοτική και στην πρώτη έρευνα συµµετείχαν 114 φοιτητές/τριες
ΑΤΕΙ. Η συλλογή δεδοµένων βασίστηκε σε µπαταρία ερωτηµατολογίων, κλίµακες,
τεστ/δοκιµασίες.
Γιαζκουλίδου Αικατερίνη
Θέµα της διατριβής: «Αλληλεπίδραση νευροψυχολογικών ελλειµµάτων και
ψυχοπαθολογίας σε άτοµα µε κρανιοεγκεφαλική κάκωση». Στην παρούσα έρευνα
επιχειρείται να ξεπεραστούν οι περιορισµοί στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων του
MMPI-2 σε άτοµα που υπέστησαν κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ). Προκειµένου
να ερµηνευθεί σωστά το ψυχοπαθολογικό προφίλ προτείνεται η χορήγηση
νευροψυχολογικών δοκιµασιών που αξιολογούν ευρύ φάσµα γνωστικών λειτουργιών
µεταξύ των οποίων και η προσποίηση γνωστικών ελλειµµάτων. Προτείνεται, επίσης,
ση χορήγηση ερωτηµατολογίου για την αξιολόγηση των κινήτρων των ατόµων που
έχουν υποστεί ΚΕΚ για αποκατάσταση. Εξετάστηκαν άτοµα µε ΚΕΚ (18-55 ετών)
που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκοµεία. Υλικό: δοµηµένη συνέντευξη, ερωτηµατολόγια,
συστοιχία νευροψυχολογικών δοκιµασιών.
Γκερτσάκης Νικόλαος
Θέµα της διατριβής: «Στόχοι επίτευξης και ικανοποίηση βασικών ψυχολογικών
αναγκών µαθητών του ελληνικού δηµοτικού σχολείου». Στην έρευνα αυτή εξετάζεται
το ενδεχόµενο η ικανοποίηση των βασικών ψυχολογικών αναγκών να αποτελεί το
συνδετικό στοιχείο ανάµεσα στο τι πραγµατικά συµβαίνει µέσα στη σχολική τάξη και
στο τι αντιλαµβάνεται ο κάθε µαθητής. Επίσης, διερευνάται το ενδεχόµενο επίδρασης
των κοινωνικών στόχων, αλλά και προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως η
ανθεκτικότητα της προσωπικότητας, η ανοχή στη µαταίωση, η αυτοϋπονόµευση,
στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών. Βασική παράµετρο της έρευνας αποτελεί η
απόπειρα χειρισµού των στόχων επίτευξης που προβάλλονται στη σχολική τάξη,
µέσα από τις διδακτικές πρακτικές. Υιοθετούνται πολυεπίπεδα µοντέλα στατιστικής
ανάλυσης λαµβάνοντας υπόψη την οµαδοποιηµένη µορφή των δεδοµένων. ∆είγµα:
µαθητές ∆ηµοτικών σχολείων της Ελλάδας, Ε΄και Στ΄ τάξεις (ο αριθµός
συµµετεχόντων δε θα πρέπει να είναι µικρότερος των 120, όπως αναφέρεται από τον
υποψήφιο).
Καπατζιά Αναστασία
Θέµα της διατριβής: «Ηλεκτρονικός εκφοβισµός: προστατευτικοί παράγοντες και
παράγοντες κινδύνου σε εφήβους». Η έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση ατοµικών
παραγόντων (στρατηγικές αντιµετώπισης στρεσογόνων παραγόντων, κέντρο ελέγχου,
αιτιολογικές αποδόσεις) στην πρόβλεψη εκφοβισµού και θυµατοποίησης µε τη χρήση
της νέας τεχνολογίας (ηλεκτρονικός εκφοβισµός), καθώς και τη διερεύνηση των
παραγόντων που συνδέονται µε τις αντιδράσεις των θυµάτων ηλεκτρονικού
εκφοβισµού, όπως και των τρίτων ατόµων που έχουν ακούσει για περιστατικά
ηλεκτρονικού εκφοβισµού/θυµατοποίησης στη εφηβεία. Ερευνητική µέθοδος:
επιτόπια δειγµατοληπτική έρευνα και οµάδες εστίασης. Για τη συλλογή των
δεδοµένων της έρευνας χορηγήθηκαν ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς και κλίµακες.
Συνολικό δείγµα: 1181 µαθητές και µαθήτριες.
Καραµαύρου Σοφία
Θέµα της διατριβής: «Σχέση ηθικής ανάπτυξης µε χαρακτηριστικά προσωπικότητας
µαθητών/µαθητριών στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής: συγκριτική µελέτη σε αστικά,
ηµιαστικά και περιφερειακά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». Η διατριβή
επικεντρώνεται σε θέµατα ηθικής στα σπορ/στη φυσική αγωγή και στο συνδυασµό
τους µε χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Επίσης εξετάζεται το ερώτηµα αν οι
χωροταξικές διαφορές επηρεάζουν τον ηθικό συλλογισµό των µαθητών. Βασικός
στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στην ηθική ανάπτυξη
και τους πέντε βασικούς παράγοντες προσωπικότητας (συναισθηµατική
αντιδραστικότητα, εξωστρέφεια, διανοητική ανάπτυξη, προσήνεια και ευσυνειδησία)
σε εφήβους µαθητές. Επιµέρους στόχος είναι η µελέτη των τυχόν διαφορών στην
ηθική ανάπτυξη σε αστικά, ηµιαστικά και περιφερειακά κέντρα. Ερευνητικά
εργαλεία: σταθµισµένα στην Ελλάδα ερωτηµατολόγια. ∆είγµα: 600 περίπου µαθητές
Α΄ και Β΄ Γυµνασίου και οι γονείς τους.
Κατσίκης ∆ηµήτριος
Θέµα της διατριβής: «Εµπόδια και πηγές υποστήριξης σταδιοδροµίας: µια διαχρονική
παρέµβαση σε εφήβους οι οποίοι αντιλαµβάνονται εµπόδια σταδιοδροµίας». Θα
λάβουν χώρα δύο µελέτες και µία συµβουλευτική ψυχολογική παρέµβαση ανάπτυξης
της σταδιοδροµίας σε εφήβους µαθητές και µαθήτριες ηλικίας 16 και 17 ετών µε
στόχο τη διευκόλυνσή τους στην επιλογή της σταδιοδροµίας τους. Βασικός στόχος
της διατριβής: να διαφανούν οι πιο σηµαντικοί ψυχολογικοί περιβαλλοντικοί και
ατοµικοί παράγοντες που στατιστικά και κοινωνικά σηµαντικά συµβάλλουν στην
επιλογή σταδιοδροµίας. ∆ιερευνάται ο ρόλος των εµποδίων και των πηγών
υποστήριξης σε σχέση µε άλλες µεταβλητές σταδιοδροµίας. Πρώτη ποσοτική µελέτη:
πιλοτική µέτρηση σε 165 µαθητές και δείγµα 724 µαθητές της Α΄ Λυκείου (χορήγηση
ερωτηµατολογίων). Ακολούθησε ποιοτική διερεύνηση µέσω οµάδων εστίασης και
σχεδιάστηκε παρέµβαση εκπαίδευσης σε πειραµατική οµάδα αρκετών από τους
µαθητές που εξετάστηκαν όταν φοιτούσαν στην Α΄ Λυκείου και τώρα φοιτούν στη Β΄
Λυκείου. Η µεθοδολογία της διατριβής υιοθετεί ένα µεικτό ερευνητικό σχέδιο
ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων.
Κουβάτσου Ζωή
Θέµα της διατριβής: «Εκτίµηση της λειτουργίας της µνήµης ασθενών µε σκλήρυνση
κατά πλάκας µε τη χρήση γνωστικών έργων και διακρανιακού µαγνητικού ερεθισµού
(T.M.S.)». Η διατριβή αποσκοπεί στην κατανόηση των µηχανισµών µνηµονικής
δυσλειτουργίας στην πολλαπλή σκλήρυνση µε έµφαση στη διερεύνηση της
εργαζόµενης µνήµης και των λειτουργικών υποσυστηµάτων της µε ένα ευρύ φάσµα
νευροψυχολογικών έργων. Θα καταβληθεί προσπάθεια να συσχετιστούν τα
νευροψυχολογικά ευρήµατα µε καινοτόµους ηλεκτροφυσιολογικούς δείκτες
διακρανιακού µαγνητικού ερεθισµού µε στόχο τη διείσδυση στο παθοφυσιολογικό
υπόστρωµα των µνηµονικών διαταραχών που παρατηρούνται στη νόσο. Θα
συµµετάσχουν 60 ασθενείς και εξισωµένοι ως προς το φύλο και την ηλικία υγιείς
εθελοντές.
Μαλεγιαννάκη Αµαρυλλίς – Χρυσή
Θέµα της διατριβής: «Η ανάπτυξη γνωστικών και µεταγνωστικών διαστάσεων του
συστήµατος της προσοχής σε παιδιά σχολικής ηλικίας». Βασικός στόχος της µελέτης
είναι η διερεύνηση του αναπτυξιακού προτύπου που ακολουθούν επιµέρους
εκφάνσεις του συστήµατος της προσοχής στην σχολική ηλικία παράλληλα µε την
ενηµερότητα των παιδιών για τους περιορισµούς της προσοχής και τις διαφορετικές
λειτουργίες που αυτή επιτελεί. Το ερώτηµα στο οποίο επιχειρείται να δοθεί απάντηση
είναι εάν οι µεταγνωστικές εκτιµήσεις για το σύστηµα της προσοχής εµφανίζουν
παράλληλη ανάπτυξη ή όχι µε αυτήν των γνωστικών επιδόσεων σε έργα προσοχής
καθώς και ποια η µεταξύ τους σχέση. Θα συµµετέχουν 150 παιδιά ηλικίας 6-10
περίπου ετών (µικρό δείγµα των συµµετεχόντων θα προέρχεται από τον πληθυσµό
των παιδιών που έχουν διαγνωστεί µε ∆ΕΠ-Υ) και οι γονείς τους. Εργαλεία:
γνωστικά έργα προσοχής, έργα για τη µεταγνωστική γνώση για την προσοχή,
γνωστικές δοκιµασίες για την αξιολόγηση του νοητικού δυναµικού, συµπεριφορικές
αξιολογήσεις των γονέων. Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα από τη χορήγηση των
δοκιµασιών σε 30 µαθητές/µαθήτριες του ∆ηµοτικού φαίνεται να επιβεβαιώνουν
µέχρι στιγµής την υπόθεση που προέβλεπε ότι οι επιδόσεις των µαθητών σε γνωστικά
έργα που µετρούν τις ίδιες λειτουργίες της προσοχής µε διαφορετική µέθοδο θα
συσχετίζονταν µεταξύ τους.
Μεγακλή Θεογνωσία
Θέµα της διατριβής: «Άσκηση, αυτο-εκτίµηση και ποιότητα ζωής από πλευράς υγείας
σε παχύσαρκα άτοµα». Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση της
σωµατικής άσκησης αφενός στη γενική αυτο-εκτίµηση των παχύσαρκων ατόµων
µέσω της ενίσχυσης της σωµατικής τους αυτο-αντίληψης και αφετέρου στην
ποιότητα ζωής τους από πλευράς υγείας. Επιµέρους στόχοι είναι α) η διερεύνηση της
επίδρασης της σωµατικής άσκησης στη σωµατική αυτο-αποτελεσµατικότητα, τη
σωµατική αυτο-αντίληψη και τη γενική αυτο-εκτίµηση των παχύσαρκων ατόµων, β)
η διερεύνηση της επίδρασης της σωµατικής άσκησης στην ποιότητα ζωής από
πλευράς υγείας των παχύσαρκων ατόµων και γ) η διερεύνηση της διαχρονικότητας
των παρατηρούµενων επιδράσεων. Το δείγµα της µελέτης θα αποτελέσουν 40
ενήλικες παχύσαρκες γυναίκες. Οι συµµετέχουσες θα κατανεµηθούν σε δύο οµάδες
(πειραµατική, η οποία θα ακολουθήσει ένα δοµηµένο πρόγραµµα
άσκησης/παρέµβασης και οµάδα ελέγχου). Τα εργαλεία µέτρησης περιλαµβάνουν
ερωτηµατολόγια και κλίµακες. Για τη διεξαγωγή της µελέτης υιοθετείται
πειραµατικός σχεδιασµός µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις.
Φενέκου Βασιλική
Θέµα της διατριβής: «Καταγραφή και αξιολόγηση θεραπευτικής παρέµβασης σε
άτοµα µε εµπειρία ακουστικών ψευδαισθήσεων». Η παρούσα έρευνα αποτελεί µια
θεραπευτική παρέµβαση που βασίζεται στην εφαρµογή, καταγραφή και αξιολόγηση
του µοντέλου των Romme και Escher (2000) σε άτοµα που στην παρούσα φάση της
ζωής τους ακούν φωνές τις οποίες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν. Ερευνητικά
ερωτήµατα: (α) ο βαθµός στον οποίο θα επιτευχθεί η σύνδεση της εµπειρίας των
φωνών µε τον εαυτό και την προσωπική ιστορία του ατόµου κατά τη διάρκεια της
παρέµβασης και (β) ο βαθµός στον οποίο θα υπάρξει αλλαγή στον τρόπο που το
άτοµο διαχειρίζεται τις φωνές κατά τη διάρκεια της παρέµβασης και πώς αυτή θα
επηρεάσει την ισορροπία της σχέσης µε τις φωνές. Η παρέµβαση διακρίνεται σε
κλινικό και ερευνητικό µέρος συνδεόµενα µεταξύ τους. Στην έρευνα συµµετέχουν 5
άτοµα και η παρέµβαση διαρκεί περίπου 30 συνεδρίες για κάθε άτοµο. Η έρευνα
αποτελεί ταυτόχρονα έρευνα αποτελέσµατος και έρευνα διαδικασίας. Η συλλογή των
δεδοµένων πραγµατοποιείται µε µαγνητοφώνηση των συνεδριών. Ως θεωρητικό
πλαίσιο ανάλυσης της έρευνας επιλέχθηκε η Θεµελιωµένη Θεωρία. Επίσης,
εφαρµόζεται η µέθοδος της τριγωνοποίησης.
Τελική κατάταξη των υποψηφιοτήτων µε βάση το µέσο όρο της βαθµολογίας
που έλαβαν από τρεις ανεξάρτητους κριτές:
Κριτήρια
Φενέκου
Βασιλική
1.Τίτλος της διατριβής
2. Εισαγωγή
3. Υποθέσεις
4. Μέθοδος
5. Ανάλυση δεδοµένων
6. Βιβλιογραφία
7. Πρωτοτυπία
8. Καινοτοµία
9. Συµβολή
10. Σαφήνεια
Τελική βαθµολογία
7
7
-7
3
7
7
7
7
7
59
Κριτήρια
1.Τίτλος της διατριβής
2. Εισαγωγή
3. Υποθέσεις
4. Μέθοδος
5. Ανάλυση δεδοµένων
6. Βιβλιογραφία
7. Πρωτοτυπία
8. Καινοτοµία
9. Συµβολή
10. Σαφήνεια
Τελική βαθµολογία
Μαλεγιαννάκη
Αµαρυλλίς–
Χρυσή
7
6
-7
4
7
6
7
6
6
56
Γιαζκουλίδου Καπατζιά
Αικατερίνη
Αναστασία
7
6
-6
-6
7
6
6
7
51
7
5
5
5
-6
6
5
6
6
51
Κουβάτσου
Ζωή
6
6
-6
-6
6
6
7
7
50
Κατσίκης
∆ηµήτριος
Ανδριοπούλου
Πανωραία
Μεγακλή
Θεογνωσία
Γκερτσάκης
Νικόλαος
Καραµαύρου
Σοφία
6
5
-6
-7
7
6
7
5
49
7
5
-6
-6
6
6
6
6
48
5
6
-4
3
6
5
5
6
6
46
5
5
4
4
3
5
5
5
5
4
45
4
4
2
3
-3
3
3
3
3
28
Πρόταση της Επιτροπής
Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, κ. Βασιλική Φενέκου προηγείται των υπολοίπων
υποψηφιοτήτων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κ. Φενέκου κατέθεσε µια πρωτότυπη
µελέτη όχι µόνο για την ελληνική πραγµατικότητα αλλά και διεθνώς και ήταν πρώτη
στην ανεξάρτητη αξιολόγηση και των τριών µελών της επιτροπής. Επιπλέον, η
συγκεκριµένη µελέτη αποτελεί ταυτόχρονα έρευνα αποτελέσµατος και έρευνα
διαδικασίας συνδέοντας το κλινικό µέρος της έρευνας µε το ερευνητικό. Εκτιµούµε,
λοιπόν, ότι η διερεύνηση ενός φαινοµένου το οποίο ελάχιστα έχει µελετηθεί σε
συνδυασµό µε την υιοθέτηση της συγκεκριµένης ερευνητικής προσέγγισης δίνουν
στη συγκεκριµένη υποψηφιότητα ένα προβάδισµα έναντι των άλλων υποψηφιοτήτων.
Κατά συνέπεια, η τελική πρόταση της Επιτροπής προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΨΕΒΕ είναι να δοθεί η υποτροφία των 2000 ευρώ στην κ. Φενέκου.
Στις 3 επόµενες στην κατάταξη υποψηφιότητες, δηλαδή στην κ. Μαλεγιαννάκη, στην
κ. Γιαζκουλίδου και στην κ. Καπατζιά, προτείνεται να δοθεί η διάκριση των 500 ευρώ
στην καθεµία. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κ. Γιαζκουλίδου και η κ. Καπατζιά
ισοβάθµισαν στην 3η θέση.
Επιπλέον, η επιτροπή προτείνει να δοθεί η δυνατότητα δηµοσίευσης τµήµατος της
διατριβής των τεσσάρων πρώτων υποψηφιοτήτων, δηλαδή στην κ. Φενέκου, στην κ.
Μαλεγιαννάκη, στην κ. Γιαζκουλίδου και στην κ. Καπατζιά, στο Επιστηµονικό
Περιοδικό της ΨΕΒΕ Hellenic Journal of Psychology.
Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
Σοφία-Ελευθερία Γωνίδα, Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµατος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.
Παναγιώτα Σταυρούση, Λέκτορας Τµήµατος Ειδικής Αγωγής Παν/µίου Θεσσαλίας
Χαράλµαπος Τσορµπατζούδης, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011