ΤΕΤΡΑΓ ΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΜΙΓΑ ΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ˆ Θέτου ε x + yi την

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ˆ Θέτουμε x + yi την τετραγωνική ρίζα του μιγαδικού α + βi
ˆ Γράφουμε (x + yi)2 = α + βi ⇔ x2 − y 2 + 2xyi = α + βi
ˆ Λύνουμε το σύστημα
⎧
⎪
⎪ x2 − y 2 = α
⎨
2xy = β
⎪
⎪
⎩
Σχόλια:
⊳ Οι τετραγωνικές ρίζες μιγαδικού αριθμού είναι πάντοτε δύο αντίθετοι μιγαδικοί αριθμοί
α + βi, −α − βi
√
⊳ Αν α < 0 οι τετραγωνικές ρίζες είναι οι ± √−α ⋅ i
√
π.χ. Οιτετραγωνικές ρίζες του −3 εὶναι οι ± −(−3) ⋅ i = ± 3 ⋅ i
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να βρεθούν οι τετραγωνικές ρίζες των μιγαδικών z και w ∶
i.) z = 5 − 12i ii.) w = 24 − 70i
2. Να λυθούν ως προς z ∈ C οι εξισώσεις:
i.) (z − 2)2 = 7 − 24i ii.) (z + 1)2 = 24 − 70i
1