ΕΔΩ

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ CROW
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΗΛΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΠΑΛΙΟ ∆ΕΚΤΗ
FW-RCV-8F/868
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΟ ∆ΕΚΤΗ
FW2 RCV-CR
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕ SERENITY
S00039
FW MAG1-8F
Ασύρµατη µαγνητική επαφή
NAI
NAI
OXI
S04162
FW2 MAG
Ασύρµατη µαγνητική επαφή
αµφίδροµης επικοινωνίας
ΟΧΙ
ΝΑΙ
NAI
S02354
FW-SWAN-P8F
Ασύρµατος ανιχνευτής κίνησης
NAI
NAI
OXI
S04163
FW2 NEO-2WAY
Ασύρµατος ανιχνευτής κίνησης
αµφίδοµης επικοινωνίας
OXI
NAI
NAI
S02705
FW-RMT4S-8F
Ασύρµατο χειριστήριο 4 καναλιών
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
S04160
FW2 RMT-NC
Ασύρµατο χειριστήριο 4 καναλιών
αµφίδροµης επικοινωνίας
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
S02998
FW-SMKH-8F
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
S02329
FW GBDG-8F
S02268
FW-VIB
Ασύρµατος πυρανιχνευτής
Ασύρµατος πυρανιχνευτής
αµφίδροµης επικοινωνίας
Ασύρµατος ανιχνευτής θραύσης
τζαµιών
Ασύρµατος ανιχνευτής κραδασµών
S03319
FW-FLOOD-8F
Ασύρµατος ανιχνευτής πληµµύρας
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
S02268
FW-KP
Ασύρµατο πληκτρολόγιο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
S04310
FW2-KP
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
S04309
FW2-NEPTUNE
ΟΧΙ
ΝΑΙ
OXI
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
FW2-SMOKE
FW2-KEYPAD
SERENITY
Ασύρµατο πληκτρολόγιο αµφίδροµης
επικοινωνίας
Ασύρµατη εξωτερική σειρήνα
αµφίδροµης επικοινωνίας
Ασύρµατο πληκτρολόγιο αµφίδροµης
επικοινωνίας για πίνακα SERENITY