ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ASYRMA 2013

ASYRMA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.
ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκατ/σεως
Α.
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
Ι.
ΙΙΙ.
I
IV.
10.463,97
Aποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως 2011
Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
0,00
1.292,92
-5.847,35
-6.113,42
1.292,92
0,00
-4554,43
-4820,50
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI++AIV+AV)
95.909,54
95.643,47
95.909,54
95.643,47
1. Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (µετ/νες)
36.470,37
0,00
893,74
0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)
0,00
0,00
36.470,37
0,00
0,00
893,74
182,35
182,35
235,91
235,91
132.562,26
96.773,12
0,01
Ι.
832,28
3.631,31
832,24
3.631,26
0,04
0,05
832,28
3.631,31
832,24
3.631,26
0,04
0,05
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
V.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
11.736,28
11.736,28
11.735,97
11.735,97
0,31
0,31
11.736,28
11.736,28
11.735,97
11.735,97
0,31
0,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
11.736,28
11.735,97
0,31
11.736,28
11.735,97
0,31
Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
176,00
176,00
176,00
176,00
176,31
176,31
Γ.
ΙΙ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρον.)
11. Χρεώστες διάφοροι
∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα εποµένων χρήσεων
0,00
0,00
1.575,31
1.575,31
1.575,31
1.575,31
15.794,40
0,00
939,44
16.733,84
15.794,40
0,00
1.465,66
17.260,06
109.999,95
3.940,81
113.940,76
73.430,09
4.195,58
77.625,67
132.249,91
96.461,04
135,99
135,99
135,72
135,72
132.562,26
96.773,12
∆.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Ι.
10.463,97
2.799,02
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε.
1.Τακτικό αποθεµατικό
2.799,03
1. Εµπορεύµατα
4. Πρώτες & βοηθητ. Ύλες-Αναλώσιµα υλικάΑνταλ/κά & είδη συσκευασίας
ΙΙ.
90.000,00
0,01
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆.
90.000,00
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο Εταιρικό
2.799,02
2. Παραχωρήσεις και δικαιώµατα
ΙΙ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2012
2.799,03
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Aσώµατες ακινητοποιήσεις
πνευµατικής ιδιοκτησίας
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2013
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
- Ιδιες πωλήσεις
- Πωλήσεις για λογαριασµό τρίτων
Μείον: Κόστος πωλήσεων
0,00
- Ιδίων πωλήσεων
- Πωλήσεων για λογαριασµό τρίτων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
29.524,00
0,00
6.680,00
35.428,80
0,00
0,00
29.524,00
5.904,80
0,00
4.080,00
0,00
0,00
5.904,80
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
5.620,36
0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 1. Εσοδα συµµετοχών
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
6.680,00
4.080,00
2.600,00
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)
προηγούµενων χρήσεων
(+)Υπόλοιπο αποτελεσµάτων(κερδών)
προηγούµενων χρήσεων
(-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση ή Ζηµίες εις νέο
266,07
-6.113,42
-6.113,42
0,00
1.292,92
0,00
-4.554,43
0,00
-4.554,43
0,00
-6.113,42
0,00
-6.113,42
8.320,69
0,00
5.620,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.320,69
-5.720,69
0,00
0,00
16,63
0,00
0,00
20,27
16,63
20,27
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Εταίροι
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Μείον:
ΙΙ.
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή
έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα
35,00
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Εκτακτα κέρδη
3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζηµίες
3. Εξοδα προηγούµενων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτ.κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
-18,37
266,07
42,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
0,00
371,00
0,00
0,00
0,00
371,00
0,00
0,00
-21,73
-5.742,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266,07
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2012
0,00
2.600,00
284,44
2. 'Εσοδα χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2013
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
35.428,80
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
-371,00
-6.113,42
0,00
0,00
266,07
0,00
0,00
-6.113,42
Κορυδαλλός 31 Μαρτίου 2014
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.∆.Τ. Σ 026475/96
ΑΘΑΝ. Α. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 565833