close

Enter

Log in using OpenID

270118-1-12 Φωτοβολταϊκά σε αδόμητα οικόπεδα

embedDownload
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
:Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. ∆/νση
:11526
Ταχ. Κώδ.
Πληροφορίες : Α. Σκάρλα
: 210-6929903-5
Τηλέφωνο
: 210-6918088
FAX
: [email protected]
Internet:
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 23 / 01 / 2012
Αρ. Πρωτ.: 2701
Σχετ: 2704/2012, 2339/2012
Προς: ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.Σχ) της Επικράτειας
(βλ. Πίνακα)
Κοιν.: 1. Γρ. Γενικής Γραµµατέως Χωροταξίας &
Αστικού Περιβάλλοντος κας Μ. Καλτσά
Αµαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
(επί των 126/18-01-2012 και 113/16-01-2012)
2. Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για
Έργα Α.Π.Ε
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
3. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της
Επικράτειας (βλ. Πίνακα)
Θέµα :
Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε αδόµητα οικόπεδα οργανωµένων
υποδοχέων µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και οικισµών χωρίς
σχέδιο
Σχετ:
α) το µε αρ. πρωτ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ. 832/16-01-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης
Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε
β) η υπ’ αρίθµ. 36720/25-8-2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση ειδικών όρων για την
εγκατάσταση Φ/Β και ηλιακών συστηµάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και
σε οικισµούς» (ΦΕΚ Α.Α.Π’ 376/6-9-2010)
γ) η υπ’ αρίθµ. 9154/28-02-2011 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Τροποποιήσεις
ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστηµάτων σε γήπεδα,
οικόπεδα και κτίρια» (ΦΕΚ Β’ 583/14-4-2011)
δ) η υπ’ αρίθµ. 52911/28-11-2011 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθµ. 9154/28-02-11 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β’ 14/11-01-2012)
Με αφορµή το (α) σχετικό έγγραφο και ερωτήµατα υπηρεσιών και πολιτών σχετικά µε τη
δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β Συστηµάτων σε αδόµητα οικόπεδα οργανωµένων υποδοχέων
µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων καθώς και σε αδόµητα οικόπεδα οικισµών
χωρίς σχέδιο, σας διευκρινίζουµε ότι από τη διατύπωση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου του
άρθρου 1 της (β) σχετικής Απόφασης, όπως αυτό ισχύει µετά τη συµπλήρωσή του από την παρ. 2 του
άρθρου 4 της (γ) σχετικής Απόφασης, προκύπτει σαφώς ότι από την απαγόρευση τοποθέτησης
εγκαταστάσεων σε αδόµητα οικόπεδα, επειδή «αυτές αποτελούν κατασκευές που χρησιµοποιούνται για
την άµεση ή έµµεση εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους και επιπλέον εντάσσονται
στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής ως ενεργητικά συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, σύµφωνα µε
το άρθρο 2 παρ. 19 και 44 του ν.1577/1985 “Περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού” (ΦΕΚ Α΄ 210),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» εξαιρούνται οι οργανωµένοι υποδοχείς µεταποιητικών και
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όπως περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Τεχνοπόλεις και άλλες
µορφές Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), τα επιχειρηµατικά πάρκα και οι
οικισµοί χωρίς σχέδιο. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β Συστηµάτων και σε
αδόµητα οικόπεδα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης (κάλυψη, µέγιστο ύψος, κ.λπ.).
Παρακαλούµε για την άµεση ενηµέρωση των πολεοδοµικών υπηρεσιών που ανήκουν στη χωρική
σας αρµοδιότητα, για την ορθή εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουµε ότι µε την (δ) σχετική Απόφαση η οποία συµπλήρωσε την (γ)
σχετική, επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β Συστηµάτων εκτός από τα νοµίµως υφιστάµενα κτίρια και
στα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες
χρήσεις των εδαφίων δ, ε, και στ. της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, για το χρονικό
διάστηµα διατήρησής τους.
Ε. ∆:
1) Χρον. Αρχείο
2) ∆.Ο.Κ.Κ / Α΄
3) Α. Σκάρλα
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχ. Μηχανικός
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
∆/νσεις ΠΕΧΩΣχ
1. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 & ΠΑΡΙΤΣΗ 145, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
2. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111, 413 36 ΛΑΡΙΣΑ
3. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ & ΒΕΛΛΙΟΥ, 35 100 ΛΑΜΙΑ
4. ΗΠΕΙΡΟΥ
5ο χλµ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45445 Ιωάννινα
5. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, 50 100 ΚΟΖΑΝΗ
6. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 33, 26110 ΠΑΤΡΑ
7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΛ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
8. ΙΟΝΙΟΥ
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
9. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΚΤΙΝΟΥ 2, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
10. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 35, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 84100 ΣΥΡΟΣ
11. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΟΛYΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4β, 85100 ΡΟ∆ΟΣ
12. ΚΡΗΤΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 417 & ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΡΛΑΜΑ 2, Τ.Κ. 71304 Τ.Θ. 2051
13. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η 1, 540 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞ/ΛΗΣ, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
1. ΑΤΤΙΚΗΣ
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα
2. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
3. ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
5ο χλµ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45445 Ιωάννινα
4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 69-71, 26442 Πάτρα
5. ΑΙΓΑΙΟΥ
Νικήτα 6-8, 185 31 Πειραιάς
6. ΚΡΗΤΗΣ
Πλ. Κουντουριώτη, 71 202 Ηράκλειο
7. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τ.Οικονοµιδη 1, 540 08 Θεσσαλονίκη
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content