Διπλωματικές 30.11.2012 - Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Ηµερ.
Α.Μ.
Έπώνυµο
Όνοµα
Θέµα
Αντιλήψεις διδασκόντων επαγγελµατιών µουσικών του
Αντικείµενο
Iστορική/συστηµατική
Εξέτασης
Υπεύθυνος
1011
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Βιµπραφώνου για τον αυτοσχεδιασµό στη τζαζ
Πάντσο Χαραλάνοβ Βλαντιγκέροβ (1899-1978). Βίος και
µουσικολογία
992
BELOMAZHOV
TEODOR
µουσική ενός Βούλγαρου ενθικού συνθέτη
Μουσική παιδαγωγική
Η δηµιουργική σκέψη στη µουσική: Ερευνητικές προσεγγίσεις
639
571
CLAUSNITZER
KAΛAΪTΣI∆OY
ANGELA
EIPHNH
της µουσικής ψυχολογίας και µουσικοεκπαιδευτικές
Τραγούδια και χοροί της Ανατολικής Ρουµελίας
Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφισης µεγάλων
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
15/11/2001 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
24/10/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
731
1200
ΑΒΡAMI∆OY
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ
ΣΤΥΛIANH
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
µουσικοθεατρικών γεγονότων
Ανάλυση του συµφωνικού έργου "Tutankhamun"
Η επίδραση παραγόντων της µουσικής εκπαίδευσης στην
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
3/7/2003 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30/9/2009 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
1338
ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
σε φοιτητές µουσικολογίας
Χαρακτηριστικά της µουσικής αντίληψης στην προσχολική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
30/6/2010 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
693
ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ
ΣΜΑPΩ
ηλικία
µουσικολογία
∆ηµοτικά τραγούδια από τις περιοχές: Αλεξανδρούπολη, Νεά
987
ΑΓΑΘΟΥ
ΑΘΗΝΑ
∆ιδυµοτείχου του Νοµού Εύρου
Εθνοµουσικολογία
Το κλαρινέτο: Προϊστορία και εξέλιξη µέχρι το 18ο αιώνα. Το
632
ΑΓΓEΛI∆HΣ
ΑΓΓEΛOΣ
κονσέρτο για κλαρινέτο κατά το 18ο αιώνα.
Ζητήµατα ουµανισµού στη µουσική του Β΄ µισού του 20ου
1383
883
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
αιώνα
Σύνθεση
Εισαγωγή στον προβληµατισµό της βυζαντινής χειρονοµίας
Μουσική παιδαγωγική
Ιστορική µελέτη, µεταγραφή και ανάλυση των τροπαρίων των
28/6/2011 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
820
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Χριστουγέννων, παραµονή και ανήµερα της εορτής
Τα µουσικά θέµατα των αγγείων στα µουσεία Ερµιτάζ και
Μουσική παιδαγωγική
κατάρτιση αρχείου µουσικής
22/3/2006 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
924
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
ΣΟΦΙΑ
Πούσκιν της Ρωσίας
Εξελικτικές διαδικασίες στη µελοποίηση του µύθου του
εικονογραφίας
30/9/2002 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
1050
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ
αφηγηµατικές προσεγγίσείς τους
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
23/6/2005 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
709
ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ
ΣΟΦΙΑ
η Αγγλική Όπερα κατά την περίοδο 1650-1750
Το σολιστικό ρεπερτόριο του κλαρινέτου κατά το 19ο αιώνα
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
27/6/2001 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
534
379
522
ΑΓΓΙΝΑΡΑΣΤΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΟPOΓIANNH
ΒΑΣIΛIKH
ΑΓΡOKΩΣTAΣ
ΒΑΣIΛEIOΣ
µε έµφαση στο Brahms
∆ηµοτικά τραγούδια της Σαµαρίνας
∆ηµοτικά πολυφωνικά τραγούδια από το περιβόλι Γρεβενών
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
27/6/2011 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
25/2/2011 ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
εµφάνιση των προφίλ της απόλυτης ακοής µέσα από έρευνα
2/7/2003 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βύσσα Ορεστιάδος, ∆ιδυµότειχο και Ασβεστάδες
Μουσική παιδαγωγική
6/6/2007 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25/9/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
Προµηθέα. Αναλύσεις αντιπροσωπευτικών έργων και
18/10/2006 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
20/4/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
269
1222
112
Α∆ΑMANTOΠOYΛOΣ ΠΟΛΛIΣ
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
∆ΗΜHTPA
Η ιστοσελίδα του Τµήµατος Μουσικών Σπυδών
Μουσική παιδαγωγική
Συνθετικές διεργασίες για το έργο "ΚΛΑΘΡΕΠΤΙΖΟΜΑ"
Σύνθεση
Nανουρίσµατα
Εθνοµουσικολογία
H 20χρονη πορεία (1955-1975) της χορωδίας του Mουσικού
3/3/2000 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18/6/2010 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
17/9/1996 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
371
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΓENIA
Tµήµατος της Πανεπιστηµιακής Φοιτητικής Λέσχης του AΠΘ Μουσική παιδαγωγική
Η µεταρρύθµιση των Τριών ∆ασκάλων (Κωνσταντινούπολη
10/12/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
954
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1814)
Mεταγραφές δηµοτικών τραγουδιών από την περιοχή των
Μουσική παιδαγωγική
22/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
489
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΖΩH
Aγράφων
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
29/6/1998 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
926
ΑΘΗΝΑΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Το Ιαπωνικό θέατρο καµπούκι
Υπολογιστικά µοντέλα προσδιορισµού τονικότητας: Οι
µουσικολογία
721
ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
αλγόριθµοι των Longuet -Higgins και Krumhansl
Η αντίληψη του τονικού υψους στην µουσική:Σύγχρονες
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
19/10/2006 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
446
ΑΚΡI∆A
ΕΥΓENIA
εµπειρικές προσεγγίσεις της έρευνάς της
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
28/6/1999 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
713
ΑΛΕΞAKH
ΑΝΑΣTAΣIA
Πουτσίνι: Η ζωή και το έργο του και ειδικότερα οι όπερές του µουσικολογία
Συνθέτες της Εθνικής Σχολής στην Ελλάδα
413
ΑΛΕΞAN∆PI∆OY
ΕΛΕNH
155
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡIA
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ
853
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
21/2/2003 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Ριάδης,Πετρίδης,Λαυράγκας) και ιδιαίτερα Μανώλης
Iστορική/συστηµατική
Καλοµοίρης, η ζωή και το έργο τους.
µουσικολογία
18/6/1999 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Tο τραγούδι για το γεφύρι της Άρτας
ΤΟ THEREMIN: Πρωτοποριακός σχεδιασµός ηλεκτρονικού
Μουσική παιδαγωγική
30/5/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
οργάνου και η χρήση του ως ελεγκτή του µέσου διασύνδεσης
998
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
σε αλληλεπιδραστικά συστήµατα
Ηλεκτρονική σύνθεση ήχου και µουσικής: Η τεχνική της
Μουσική παιδαγωγική
6/7/2006 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΓNΩΣTOΠOYΛO
κοκκώδους σύνθεσης
Μουσική Προτίµηση: Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις της
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
691
Y
ΦΩΤEINH
κοινωνικής ψυχολογίας της Μουσικής
Βιογραφία και θεµατικός κατάλογος έργων Μαργαρίτη
µουσικολογία
611
ΑΝΑΣTAΣIOY
ΧΡΗΣTINA
Καστέλλη
Μουσική παιδαγωγική
Ο Άγιος Χαράλαµπος ο Θαυµατουργός. Μουσικολογική µελέτη
1324
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η
ΚΛΕΑΝΘΗ
προσόµοιά τους
Αγία Φωτεινή η Σαµαρείτιδα: Βιογραφία, µεταγραφές και
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
13/10/2010 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
1080
318
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ
ΑΝ∆POYΛI∆AKHΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΜΜANOYHΛ
µουσικολογικές αναλύσεις επιλεγµένων τροπαρίων
Charango: Ένα όργανο των Άνδεων
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
20/6/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
3/11/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24/6/2004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
2/7/2003 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
25/6/2002 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
επιλεγµένων τροπαρίων: Ιδιοµελών, Αυτοτελών, µαζί µε τα
Συλλογές ελληνικών σχολικών τραγουδιών (Γενική
επισκόπηση: µουσική και κείµενα ως µέσα αγωγής για
88
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΕΛΛΗ
ΕΛΕNH
µουσικούς και εξωµουσικούς στόχους)
Μουσική παιδαγωγική
23/6/1994 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
826
ΑΝ∆ΡΕΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ερίκ Σατί: Στάδια εξέλιξης στο πιανιστικό έργο
Oι µουσικοπαιδαγωγικές µέθοδοι των Emile Jacques
Μουσική παιδαγωγική
10/7/2006 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
135
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ
ΠΟΛYBIOΣ
Dalcroze και Carl Orff και η εφαρµογή τους στον ελλαδικό
Η ζωή και το έργο του L. V. Beethoven και ειδικότερα οι
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
29/6/1992 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
410
603
766
ΑΝΙΣEΓKOΣ
ΑΝΤAPA
ΑΝΤΩNIOY
ΙΩΑNNHΣ
ΑΝΑΣTAΣIA
ΕΛΕNA
συµφωνίες του
Τραγούδια από το Παλαιοµονάστηρο και την Πύλη Τρικάλων
∆οκιµασίες Αξιολόγησης Μουσικών επιδόσεων
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
16/6/2000 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/3/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25/6/2002 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
535
ΑΝΤΩNIOY
ΘΕΟ∆OTA
Αυτιστικά παιδιά
Dies Irae: Η αναβίωσή του κατά τον ροµαντισµό και
Μουσική παιδαγωγική
22/6/2000 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ειδικότερα η χρησιµοποίησή του στο έργο "Tolentaz" του
Iστορική/συστηµατική
Franz Liszt
Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για τη
µουσικολογία
22/6/2012 ΧΑΡ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1320
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1184
360
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΘΗNA
µουσική/µουσικολογία
∆ηµοτικά τραγούδια της Θεσσαλίας
Τραγούδια και µουσικά θέµατα παραδοσιακού κλαρίνου της
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17/9/1996 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
334
ΑΞΙΩTHΣ
ΠΑΝAΓIΩTHΣ
Ηπείρου
Μελέτη των αρχαίων αυλών του Έλγιν µε χρήση λογισµικού
Εθνοµουσικολογία
28/1/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
248
ΑΠΟΣTOΛOY
ΑΘΑNAΣIOΣ
"Avlos"
Μια πρώτη προσέγγιση στο Pierrot Lunaire, op. 21 του
Μουσική παιδαγωγική
18/1/2000 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
620
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Arnold Schonberg
H µουσική για πιάνο ως αντιπροσωπευτικό δείγµα της
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
428
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
µουσικής των Nτεµπυσσί και Pαβέλ
Η µουσική στο έργο του Νίκου Εγγονόπουλου. Ο ρόλος της
µουσικολογία
7/4/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
864
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ποιητικό έργο του Νίκου Εγγονόπουλου
∆ηµοτικά τραγούδια των περιοχών Σουλίου Θεσπρωτίας και
Μουσική παιδαγωγική
8/6/2010 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
474
816
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΝAOYTOΓΛOY
ΠΑΡAΣKEYH
ΚΑΛΛIOΠH
Σανταµερίου Aχαίας.
Ηχογράφηση δηµοτικών τραγουδιών από τη Νιγρίτα Σερρών
Nεοελληνική µουσική από τις αρχές της ως το 1960:
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
23/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23/6/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
206
ΑΣΗΜΙ∆ΟΥ
ΑΙΚATEPINH
Συνθέτες - έργα - θεσµοί και οργανισµοί της µουσικής ζωής
Η λειτουργία του τραγουδιού στο δηµοτικό σχολείο:
µουσικολογία
24/10/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
809
ΑΣΚHTH
ΒΑΣIΛIKH
Σχεδίασµα µιας παιδαγωγικής πρότασης
Μουσική παιδαγωγική
διεξαγωγή µαθηµάτων εφαρµογών πολυµέσων στη
ΠΑΣΤΙΑ∆ΗΣ
28/6/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
µουσικής και η χρήση των οργάνων στο ζωγραφικό και
9/2/2006 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
461
1244
78
ΑΣΛANI∆OY
ΑΥΛΗΤΗΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
ΗΡΑKΛEIA
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
∆ηµοτικά τραγούδια από τη Θράκη
Το µουσικοθεωρητικό σύστηµα του Paul Hindemith
Tα δηµοτικά τραγούδια Bάβδου Xαλκιδικής
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
16/9/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12/10/2010 ΧΑΡ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16/9/1992 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
705
ΑΧΙΛΛEΩΣ
ΣΕΒAΣTIANH
Μουσική Εκπαίδευση και άτοµα µε προβλήµατα όρασης
Ιδιαιτερότητες του ύφους και της µορφής στο συµφωνικό
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
27/6/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1041
352
ΑΧΝΙΩΤΗΣ
ΒΑΓΓEΛAKHΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΠΟΣTOΛOΣ
έργο του Λ. Β. Μπετόβεν.
Τραγούδια της περιοχής Χειµαδιό-Ριζά
H µουσική ζωή στην Πρέβεζα από την απελευθέρωσή της
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
209
ΒΑΓΓΕΛΗ
ΘΑΛEIA
µέχρι σήµερα 1912-1994
Επιδράσεις της µουσικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των
Μουσική παιδαγωγική
12/12/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4/3/2010 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5/7/2006 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
2/7/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
παιδιών 4-8 ετών. Η µελέτη τους µέσα από την µέθοδο
1135
ΒΑ∆ΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Σουζούκι
Η ιστορία της όπερας στη Θεσσαλονίκη από την
Μουσική παιδαγωγική
450
ΒΑΪOYΛH
ΒΑΣIΛIKH
απελευθέρωση έως το 2002
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
27/9/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
657
ΒΑΪOYΛH
ΓΕΩPΓIA
Οι όπερες του Μότσαρτ
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
14/5/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
730
649
ΒΑΪOYΛH
ΒΑΪTΣH
ΠΟΘEINH
ΓΕΩPΓIA-MAPIA
Οι όπερες του Βέρντι
Χρήστος Σαµαράς: Εργογραφία - Κατάλογος έργων Οι όπερες του Verdi και οι τρεις φάσεις συνθετικής
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
14/5/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
26/6/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
δηµιουργίας του συνθέτη:έργα και χαρακτηριστικά
Iστορική/συστηµατική
422
ΒΑΚAΛOΠOYΛOY
ΒΑΣIΛEIA
γνωρίσµατα κάθε φάσης, µουσικοδραµατουργικές
µουσικολογία
Αξιολόγηση βασικών µουσικών δεξιοτήτων σε δείγµα παιδιών
18/6/1999 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
909
23
390
ΒΑΚΑΛΟΣ
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΒΑΛ∆ΡΑΜΙ∆ΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕNH
µε µαθησιακές δυσκολίες ή /και δυσλεξία
H χορωδιακή µουσική στην Eπτανησιακή Σχολή
H καθολική µουσική παράδοση στη Σύρο και στην Tήνο.
Oι ενδείξεις του TEMPO στα έργα για πιάνο του Fryderyk
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
17/3/2008 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7/9/1990 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14/3/1997 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
150
ΒΑΛΕΤ
ΙΩΣHΦ
Chopin
Το συµφωνητικό ποίηµα ως είδος ορχηστρικής µουσικής του
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
28/9/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
547
ΒΑΜBOYKΛH
ΜΑΡIA
19ου αιώνα στην Ευρώπη: Προϊστορία και στάδια εξέλιξής
µουσικολογία
Μουσική και παιχνίδι: Σύγχρονες προσεγγίσεις της µουσικής Iστορική/συστηµατική
1062
348
ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΒΑΣIΛEIA∆HΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥKAΣ
εκπαίδευσης
∆ηµοτικά τραγούδια Θάσου
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
12/3/2010 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
2/7/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
577
198
ΒΑΣIΛEIA∆HΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΠΑΝAΓIΩTHΣ
ΑΛΕΞAN∆POΣ
Μανώλης Καλοµοίρης: Η ζωή και το έργο του
∆ηµοτικά τραγούδια Nοµού Kοζάνης
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
14/5/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
30/4/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/9/2000 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
κατάρτιση αρχείου µουσικής
1332
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Οι γυναίκες µουσικοί στα συµπόσια του 5ου αιώνα
εικονογραφίας
6/4/2012 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
1073
514
1
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΕΓΚΟΣ
ΜΕΛΙΝΑ
ΒΑΣIΛEIOΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Η ακουστική των αρχαίων ελληνικών κσι ρωµαϊκών θεάτρων
Mονοφωνία και ισοκράτηµα στη Bυζαντινή Mουσική
H κιθάρα στο Flamenco
Μουσική µνήµη: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
665
ΒΕΛEMH
ΛΗTΩ
Μουσικής Ψυχολογίας
Μουσική στον 20ό αιώνα µε έµφαση τα έργα που γράφτηκαν
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
838
ΒΕΝΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
για περισσότερα από ένα πιάνο
∆ηµοτικά τραγούδια Πελοποννήσου (ηχογράφηση και
µουσικολογία
23/6/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
537
610
ΒΕΡPA
ΒΕΡPA
ΓΑΛATEIA
ΕΥΑNΘIA
µεταγραφές)
Μεταγραφές δηµοτικών τραγουδιών στο κλαρίνο
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
13/6/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13/6/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
991
ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οργάνωση και διδασκαλία παιδικών χορωδιών
Ακουστική Οικολογία και Μουσική Εκπαίδευση: Σύγχρονες
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
14/3/2006 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1027
ΒΕΤΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
µουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις
Ηχογράφηση δηµοτικών τραγουδιών από το χωριό Ρούσσο
µουσικολογία
25/6/2009 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
825
ΒΗΤOBAPH
∆ΕΣΠOINA
Καρδίτσας
Γεώργιος Ζερβός: Μουσικολογικό και συνθετικό έργο.
Εθνοµουσικολογία
2/10/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1245
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
Ιστορική καταγραφή -Τεκµηρίωση και αναλυτική παρουσίαση Μουσική παιδαγωγική
O Συρτός Kαλαµατιανός χορός από µουσική και χορογραφική
18/11/2011 ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28
384
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΓΓEΛIKH
άποψη
∆ηµοτικά τραγούδια περιοχής Αδάµ Θεσσαλονίκης
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
κατάρτιση αρχείου µουσικής
14/9/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
426
ΒΛΙΤΣΑΚΗ
ΕΛΕANA
Aθλητισµός και µουσική στην αρχαιότητα
εικονογραφίας
Iστορική/συστηµατική
24/6/1998 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
484
ΒΟΓIATZH
ΡΑΛΛOY
Debussy, η ζωή, το έργο του και ιδιαίτερα τα τραγούδια του
Οι όπερες του Βόλφγκαγκ Αµαντέους Μότσαρτ. Είδη και
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
11/12/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
656
ΒΟΣKI∆HΣ
ΑΡΙΣTEI∆HΣ
µορφές. Παράδοση και νεωτερισµός
Η εξέλιξη της µουσικής στο φλάουτο µετά το β' παγκόσµιο
µουσικολογία
742
ΒΟΥZH
ΕΙΡHNH
πόλεµο
Oι µουσικές παραστάσεις στην τέχνη της µεταβυζαντινής
Μουσική παιδαγωγική
385
ΒΟΥΤΣΑ
ΜΑΡIA
περιόδου
Μουσική παιδαγωγική
Τα κουαρτέτο αρ.1 σε ( τρόπο του) σολ του Αιµίλιου Ριάδη: Το
4/12/1996 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
407
ΒΡΑXNIA
ΕΥΘYMIA
πρώτο κουαρτέτο στη νεοελληνική µουσική εργογραφία
Μουσική εικονογραφία αρχαιότητας: Μουσικά θέµατα σε
Μουσική παιδαγωγική
κατάρτιση αρχείου µουσικής
31/3/2004 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
939
ΒΡΕΚΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
καταλόγους εκθέσεων και µουσείων των ΗΠΑ
εικονογραφίας
16/5/2006 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
5/3/2008 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1/7/1998 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
28/6/1990 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1/11/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
3/7/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
27/6/2008 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
Iστορική/συστηµατική
1082
22
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ
ΓΑΪΤΑΝΙ∆ΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΥΛOΣ
Το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι (έρευνες - καταγραφές)
H ποντιακή µουσική παράδοση. H σηµερινή κατάσταση.
∆ηµοτικά τραγούδια νοµού Σερρών από πρόσφυγες της
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
17/6/2009 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4/2/1994 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
417
540
372
ΓΑΪΤΑΝΤΖΗ
ΓΑΚI∆OY
ΓΑΡΓAΛA
ΕΥΑΓΓEΛIA
ΑΝNA
ΙΦΙΓENEIA
Θράκης.
∆ηµοτικά τραγούδια και χοροί της Θράκης
∆ηµοτικά τραγούδια από το Πήλιο του Νοµού Μαγνησίας
Πρόγραµµα H/Y για αρχειοθέτηση και συσχετισµό µουσικών
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
5/11/1997 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/6/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2/7/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29
ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΣΠΥPI∆ΩN
κειµένων
Ηχογραφήσεις και µετεγραφές δηµοτικών τραγουδιών από
Μουσική παιδαγωγική
735
ΓΑΡ∆ΙΚΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
την Βλάστη Ν. Κοζάνης
Εθνοµουσικολογία
15/12/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
782
313
988
ΓΑΤΣIOY
ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗ
ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗΣ
ΕΛΕNH
ΠΑΠA∆OYΛA
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μουσική επένδυση ταινίας µικρού µήκους
∆ηµοτικά τραγούδια περιοχής Kαστοριάς
Έργο για συµφωνική ορχήστρα "΄Ιµερο-λόγιον"
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Σύνθεση
Iστορική/συστηµατική
4/7/2003 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17/6/1997 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
30/6/2008 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
894
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Το bel canto στην όπερα του Μπελλίνι και Ντονιτσέττι
Σύγχρονες προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας στη
µουσικολογία
15/12/2004 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
µουσική εκτέλεση (music performance) από µουσικά σύνολα
Iστορική/συστηµατική
1012
102
ΓΕΩΡΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩPΓOYΛA
(ensembles)
∆ηµοτικά τραγούδια της Kύπρου και µουσική µε πιθκιάβλι
To Orff-Schulwerk, η συµβολή του στη µουσική εκπαίδευση
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
27/6/2008 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
13/12/1991 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16/10/2009 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4/9/1990 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
και στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Οι
απόψεις Ελλήνων και ξένων µουσικοεκπαιδευτικών µέσα από
1256
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
συνεντεύξεις.
H διδασκαλία της µουσικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
Μουσική παιδαγωγική
161
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑNΘIA
της Kύπρου µέσα από υποδειγµατικά µαθήµατα
H µουσικοπαιδαγωγική δραστηριότητα στο Παπάφειο
Μουσική παιδαγωγική
180
580
5
467
1109
444
ΓΙΑΚΟΒΗ
ΓΙΑΛOYPH
ΓΙΑΛΕΝΙΟΥ
ΓΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΙΚΑ
ΣΟΦIA
ΑΝNA
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩPΓIA
Oρφανοτροφείο από την ίδρυσή του µέχρι το 1980
Μουσική παιδαγωγική
∆ηµοτικά τραγούδια από τη Νικησιανή Καβάλας
Εθνοµουσικολογία
O Γεώργιος Bακαλόπουλος ως συνθέτης παιδικών
Μουσική παιδαγωγική
∆ηµοτικά τραγούδια από τη Θεσσαλία
Εθνοµουσικολογία
Τραγούδια από τη Λέσβο
Εθνοµουσικολογία
Tραγούδια των Σαρακατσάνων
Εθνοµουσικολογία
H κιθάρα και η λύρα στα χέρια του Aπόλλωνα (κλασική εποχή- κατάρτιση αρχείου µουσικής
359
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕNH
ελληνιστική εποχή-αυτοκρατορικοί χρόνοι)
εικονογραφίας
28/6/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4/2/1994
17/12/2002
22/1/1997
28/9/2000
23/5/2012
17/3/1998
ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
24/9/1998 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Πελοποννήσιος. Βίος- έργο
(ανάλυση του στιχηρού ιδιόµελου " Ατενίσαι το όµµα εις
439
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ
ΠΑΝAΓIΩTHΣ
ουρανόν")
" Ανεπίσηµες" (Informal) πρακτικές µάθησης στη µουσική
Μουσική παιδαγωγική
9/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1218
ΓΙΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
εκπαίδευση
∆ηµοτικά τραγούδια της Βορειοδυτικής Θράκης από τις
Μουσική παιδαγωγική
1000
ΓΙΑΡΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
περιοχές Παταγή και Μεταξάδες του νοµού Έβρου
Η ζωή και το έργο του Thomas Tallis. Το είδος των
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
1172
ΓΙΟΛ∆ΑΣΗ
ΣΟΦΙΑ
Lamentations
µουσικολογία
Η µουσικοθεραπεία στην νευρολογική αποκατάσταση: Θεωρία
24/6/2009 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
1204
2
ΓΙΩΓΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ∆ΗΣ
∆ΑΝΑΗ
ΠΑΝΙΚΟΣ
και πράξη
Tο πρόβληµα της εναρµόνισης παραδοσιακών µελωδιών
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
30/10/2012 ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
28/6/1990 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
641
972
ΓΚΑNATΣIOY
ΓΚΑΝΑ
ΠΑΡAΣKEYH
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Η όπερα του 20ού αιώνα
Τα πασχαλιάτικα τραγούδια του ∆αµασίου Τυρνάβου
Εφαρµοφή µεθόδων ψυχοµετρίας στον έλεγχο βασικών
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
5/7/2006 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
24/8/2006 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
953
ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
µουσικών δεξιοτήτων σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας
Ρυθµική συγκριτική µελέτη µεταξύ του Απόστολου Κώνστα
Μουσική παιδαγωγική
19/10/2006 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
933
788
ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ
ΓΚΙNTIKA
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕYΘEPIA
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
26/6/2007 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
10/4/2006 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
661
188
566
ΓΚΙΛIOΠOYΛOY
ΓΚΙΝΗ
ΓΚΟYNTA
ΧΙΟNIA
ΑΝΑΣTAΣIA
ΝΙΚOΛETTA
D. Beazley -Der Pan Maler
Ta intermezzi op. 117 του Johannes Brahms
∆ηµοτικά τραγούδια του Λιτοχώρου Πιερίας
Mουσικοποιητική δοµή παραδοσιακών τραγουδιών των
εικονογραφίας
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
501
ΓΚΟΛΟΗ
ΓΕΡAKINA
περιοχών Πολυγύρου και Mέγ. Παναγίας Xαλκιδικής
Απώλεια ακοής σε επαγγελµατίες µουσικούς και
Εθνοµουσικολογία
946
ΓΚΟΝΤΖΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
εργαζοµένους στη βιοµηχανία του θεάµατος
Οι ιστορικές αφετηρίες και η εδραίωση της Ηλεκτρονικής
Μουσική παιδαγωγική
19/10/2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1091
ΓΚΟΡΙΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
µουσικής
Ηχογράφηση και µεταγραφές δηµοτικής µουσικής από την
Μουσική παιδαγωγική
20/2/2009 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
496
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓEΛIA
περιοχή της Θεσσαλίας
Τα ταγούδια της Καρπάθου - Μουσικές καταγραφές και
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
25/5/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1025
ΓΚΟΥΜΑ
ΑΘΗΝΑ
αναλύσεις
µουσικολογία
Ανάλυση στο συµφωνικό έργο Jagi (Φανταστική συµφωνία, για
1031
ΓΚΟΥΝΤΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
φανταστική ορχήστρα σε καιρό εµφυλίου)
11/6/2009 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
9/2/2010 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χίου και του Χρύσανθου εκ Μαδύτων, µε µουσικά
παραδείγµατα από τους τέσσερις δρόµους µελοποιΐας
Το ακορντεόν: κατασκευή, τύποι, εξέλιξη και τεχνική
Τα µουσικά θέµατα στα βιβλια: α) Johannes Burow -Der
Antimenesmaler, b) J. D. Beazley -Der Berliner Maler, γ) J. κατάρτιση αρχείου µουσικής
Σύνθεση
30/9/2002 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
13/10/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
24/10/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30/6/2008 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
778
ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆ηµοτικά τραγούδια Θεσσαλίας
Αξιολόγηση Μουσικών και Γλωσσικών ∆εξιοτήτων σε παιδιά
Εθνοµουσικολογία
1076
411
ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΓΚΟΥΡΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟ∆ΩPA
σχολικής ηλικίας
Μουσική παιδαγωγική
Mεταγραφές από παραδοσιακή µουσική
Εθνοµουσικολογία
H µουσική στις παραστάσεις του K.Θ.B.E. από το 1961 έως το
207
ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ
ΕΙΡHNH
1971 - Συµβολή στην περιγραφή του υπάρχοντος αρχείου
Αποδελτίωση των γαλλικών περιοδικών Bulletin de
Μουσική παιδαγωγική
κατάρτιση αρχείου µουσικής
30/5/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
732
ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
correspondance hellenique από το 1984 έως το 2003
εικονογραφίας
Iστορική/συστηµατική
21/2/2006 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
769
301
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ
ΓΟΥΒΙΕΛΟΥ
ΑΦΡO∆ITH
ΟΛΓA
Μουσική µνήµη
Eλληνική δισκογραφία βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής
Συναίσθηµα και κινηµατογραφική µουσική: Σύγχρονες
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
2/7/2003 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27/1/1997 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
882
ΓΟΥ∆ΙΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
µουσικοψυχολογικές προσεγγίσεις
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
6/7/2006 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
285
660
36
ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΓΟΥΣIOY
ΓΡΑΜΨΑΣ
ΕΥ∆OΞIA
ΑΝΝA-MAPIA
ΙΩΑNNHΣ
O Aκάθιστος Ύµνος
Η Ορχηστρική µουσική του Έκτωρ Μπερλιόζ
H χορωδία στην κοινωνική ζωή της Kαρδίτσας 1950-1980
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
289
ΓΡΕΝ∆ΑΣ
ΒΑΣIΛEIOΣ
Tα δογµατικά θεοτόκια
µουσικολογία
Έλεγχος της µουσικής αντίληψης παιδιών της πρωτοσχολικής
3/10/1997 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1168
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ηλικίας µε εφαρµογή µεθόδων ψυχοµετρίας
30/6/2010 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
414
561
ΓΩΓOY
ΓΩΓOY
ΕΛΙΣΣABET
ΠΑΡAΣKEYH
Bela Bartok: Η ζωή, το έργο και ιδιαίτερα η µουσική για πιάνο µουσικολογία
∆ηµοτικά τραγούδια από την Αβδέλα του Ν. Γρεβενών
Εθνοµουσικολογία
∆ιαχωρισµός ακουστικών ροών και οµαδοποίηση: Αντιληπτική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΤΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7/4/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6/12/1994 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
27/9/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
18/5/1992 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12/11/2002 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
29/3/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
οργάνωση των µινιµαλιστικών έργων "PIANO PHASE" ΤΟΥ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
1101
∆ΑΒΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Steve Reich και "PHRYGIAN GATES" TOY John Adams
Hχογράφηση ∆ηµοτικής Mουσικής µε θέµα: Tραγούδια της
Μουσική παιδαγωγική
6/7/2011 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
314
∆ΑΓΚΑΣ
∆ΗΜHTPIOΣ
περιοχής Σερρών
Μουσική και µουσικοκριτική στην εποχή της στρατευµένης
Εθνοµουσικολογία
1116
∆Α∆Η
ΣΕΒΑΣΤΗ-ΜΑΡΙΑ
τέχνης: Η περίπτωση του DIMITRI SHOSTAKOVICH
Μέθοδοι µουσικοθεραπείας και θεραπευτική ιδιότητα της
Μουσική παιδαγωγική
20/6/2008 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
892
468
7
471
327
∆ΑΛΑΜΑΓΚΙ∆Η
∆ΑΜΑΣΙΩΤΗ
∆ΑΜΙΑΝΟΥ
∆ΑΝΗ
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕNH
ΕΡΙΦΥΛΗ
ΑΝNA
ΧΡΥΣH
µουσικής
Παραδοσιακή µουσική και τραγούδια της Θράκης
Tο παραδοσιακό παιδικό τραγούδι στην Eλλάδα
Το συνθετικό και µουσικολογικό έργο του ∆ηµήτρη Θέµελη
Mεταβυζαντινά θεωρητικά Eκκλησιαστικής Mουσικής
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
7/6/2005
29/6/1998
16/9/1992
9/6/1999
21/11/1995
17/9/1996 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σεν-Σανς: Η ζωή και το έργο του και ιδιαίτερα τα σολιστικά
Iστορική/συστηµατική
10
∆ΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΕΛHΓIANNOΠOYΛO
έργα για ξύλινα πνευστά.
Μορφολογία και δοµή των κουαρτέτων για πιάνο του Σ.
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
623
Σ
ΣΠΥPI∆ΩN
Ραχµάνινοφ. Συνθετικές τάσεις
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
130
∆ΕΛΒΕΝΑΚΙΩΤΟΥ
ΜΑΡIA
Eλληνική Eθνική Σχολή (αρχές του αιώνα-1950)
µουσικολογία
Άγιος Νεοµάρτυς Χριστόδουλος ο Κασσανδρινός. Μελοποίηση
ακολουθίας, µεταγραφές και µουσικολογικές αναλύσεις
Iστορική/συστηµατική
996
∆ΕΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
επιλεγµένων τροπαρίων
Φωνητική παιδαγωγική και σώµα: Προσεγγίσεις διδασκαλίας
µουσικολογία
1237
∆ΕΛΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
και µάθηση του "ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ" τραγουδιού
Ψυχολογία Gestalt και µουσική: Μοντέλα κατατµήσης
Μουσική παιδαγωγική
755
∆ΗΜHTPIA∆HΣ
ΘΕΟ∆ΩPOΣ
µουσικού υλικού
Μουσική παιδαγωγική
930
∆ΗΜHΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ηµήτρης Νικολάου: Ανάλυση έργων για σόλο σαξόφωνο
Μουσική παιδαγωγική
∆ιερεύνηση των αιτιών και παραγόντων που συµβάλλουν στην
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
917
∆ΗΜΑΤΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
εµφάνιση και ανάπτυξη της απόλυτης ακοής
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
173
24
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡIA
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΡIA
H µουσική τον 14ο αιώνα (Ars Nova)
Aιµίλιος Pιάδης: H ζωή και το έργο του
Καταγραφή του µουσικού αρχείου του Αιµίλιου Ριάδη στο
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
12/12/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
28/6/1990 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
770
615
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚOΛETTA
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
∆ηµοτικά τραγούδια Πηλίου (Κεραµίδι, Κανάλια, Ανήλιο)
Η εξέλιξη του δακτυλισµού στα πληκτροφόρα όργανα από το
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
5/6/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
14/6/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
768
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ
16ο µέχρι το 19ο αιώνα
Προγράµµατα διδασκαλίας της µουσικής σε σχολεία γενικής
Μουσική παιδαγωγική
12/6/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
49
∆ΗΜΟΥ
ΓΑΡYΦAΛΛIA
εκπαίδευσης (1829-1931)
Ο χωρικός εντοπισµός µιας φανταστικής ηχητικής πηγής σε
Μουσική παιδαγωγική
24/6/1991 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
869
∆ΗΜΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
τρισδιάστατο περιβάλλον
Gyorgy Ligeti String Quartet No 1 -Metamorphoses
Μουσική παιδαγωγική
23/6/2004 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1375
676
∆ΗΜΟΥ
∆ΙΑMANTH
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΗΝEΛOΠH
Nocturnes
∆ηµοτικά τραγούδια των Νοτιοχώρων της Νήσου Χίου
H µουσική και η µουσική ζωή της Θεσσαλονίκης µέχρι το
Σύνθεση
Εθνοµουσικολογία
28/6/2011 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27/9/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜHTPA
1924, σύµφωνα µε τον τυπικό ηµερήσιο και περιοδικό τύπο
Μουσική ακρόαση και σχολική/ακαδηµαϊκή µάθηση/πρόοδος:
Μουσική παιδαγωγική
Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής
Iστορική/συστηµατική
605
1016
∆ΙΑΦAΣ
∆ΙΓΚΑ
ψυχολογίας και παιδαγωγικής
Τραγούδια Αγίου Πνεύµατος Σερρών - Ήθη και Έθιµα
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
ΠΑΤPOKΛOΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3/7/2009 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1/3/2001 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
12/5/1998 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
20/6/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
21/3/2011 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
13/6/2003 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
16/9/1991 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/6/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
25/6/2009 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η εξέλιξη των σπουδών για πιάνο από την κλασική περίοδο
Iστορική/συστηµατική
στη ροµαντική εποχή
Ηχογράφηση δηµοτικής µουσικής περιοχής Ελασσόνας
∆ηµοτικά τραγούδια του Xρυσού Σερρών
"Absorbance22" Μια ηχητική εγκατάσταση στο περιβάλλον
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
861
718
93
∆ΙΓΚΑΣ
∆ΟΒAΣ
∆ΟΥΛΓΕΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑNAΣIOΣ
ΜΑΡIA
18/3/2004 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
14/3/2006 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24/6/1991 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
MAX/MSP µε επίκεντρο την ανάλυση και διαµόρφωση ήχων
Μουσική ακουστική/µουσική
879
423
∆ΟΥΣΟΣ
∆ΡΟΣEΛTHΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞAN∆POΣ
θορύβου
Τα δωδεκαφθογγικά έργα του Igor Stravinsky
Πολυπολιτισµικότητα και συναισθηµατικές αντιδράσεις κατά
πληροφορική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
26/6/2012 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
13/12/2001 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
935
∆ΡΟΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
τη µουσική ακρόαση
Hχητική επένδυση εκπαιδευτικού προγράµµατος εκµάθησης
µουσικολογία
14/3/2006 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
83
∆ΡΟΣΟΣ
ΑΛΕΞAN∆POΣ
της ελληνικής γλώσσας
Αλγοριθµικές διαδικασίες στη µουσική: Κυψελοειδή αυτόµατα
Μουσική παιδαγωγική
26/3/1998 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
723
ΕΜΜANOYHΛ
ΓΕΩPΓIOΣ
και µουσική
H µουσικοπαιδαγωγική µέθοδος του Zoltan Kodaly - H
Μουσική παιδαγωγική
13/3/2003 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
251
ΕΜΠΕΡΙΑ∆ΟΥ
ΕΥΘAΛIA
Eλλάδα
Εργοβιογραφία του ΄Αλκη Μπαλτά. Κατάλογος έργων και
Μουσική παιδαγωγική
16/5/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
633
ΕΞΑPXOY
ΕΛΕNH
αναλύσεις αντιπροσωπευτικών συνθέσεων
Ηχογράφηφη κυπριακών δηµοτικών τραγουδιών,
Μουσική παιδαγωγική
572
475
ΕΡΜOΓENI∆OY
ΕΥΘYMIOY
ΣΥΛBIA
ΧΑΪ∆Ω
εκτελεσµένων από το Γιώργο Σπανό
∆ηµοτικά τραγούδια της Πελοποννήσου
Η χορωδιακή δραστηριότητα στην πόλη της Καρδίτσας κατά
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
744
931
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
την περίοδο 1980-2000
Το Πολίτικο Λαούτο "Η Λάφτα"
H ανάπτυξη της µουσικής δηµιουργικότητας - ερευνητικές
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
757
ΕΥΣTAΘIOY
∆ΗΜHTPA
προσεγγίσεις και παιδαγωγικές εφαρµογές
Το δηµοτικό τραγούδι στη µέση εκπαίδευση:επιστηµονικές
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
14/3/2003 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
811
ΖΑΪMAKH
ΚΥΡIAKH
καταγραφές και µουσικά διδακτικά εγχειρίδια
Η κωδικοποίηση της προφορικής παράδοσης της
µουσικολογία
25/7/2008 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
εφαρµογή της στην Oυγγαρία και η προσαρµογή της στην
28/6/2000 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
5/10/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15/6/2011 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17/12/2004 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
20/6/2007 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
εκκλησιαστικής µουσικής όπως καταγράφεται στο έργο του
Σίµωνος Καρά µε βάση τα δοξαστικά της Μεγάλης Πέµπτης
821
ΖΑΪTI∆HΣ
ΜΙΧAHΛ
και της Μεγάλης Παρασκευής
Σύντοµη Ιστορική επισκόπηση και διερεύνηση ακουστικών
Μουσική παιδαγωγική
24/6/2004 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
1055
1094
ΖΑΪΜΗΣ
ΖΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ιδιοτήτων του εκκλησιαστικού οργάνου
Τραγούδια Πρεβέζης και Ιωαννίνων
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
9/3/2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17/6/2009 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναγνώριση µουσικών οργάνων και καταληπτότητα του λόγου
κατά την ακρόαση της µουσικής από άτοµα µε κοχλιακό
1304
ΖΑΛΟΥΜΗ
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εµφύτευµα
Τα έργα για πιάνο του Φραντς Λίστ. Είδη και µορφές. Το
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
15/10/2010 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
462
ΖΑΜΠAPAΣ
ΓΡΗΓOPIOΣ
πρόβληµα µορφής και περιεχοµένου
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
28/6/2001 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
71
ΖΑΝΝΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
H Eθνική Σχολή Mουσικής
Παραγωγή Μουσικής Επένδυσης και Μουσικός Σχεδιασµός
µουσικολογία
26/6/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1008
ΖΑΡΑΛΗ
∆ΑΜΙΑΝΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ Μικρού Μήκους
Mεταγραφές ∆ηµοτικών Tραγουδιών από το Nέο
Μουσική παιδαγωγική
25/6/2009 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
451
141
ΖΑΡΜΠΑΛΗ
ΖΑΡΜΠΑΛΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
Παντελεήµονα Πιερίας(περιοχή Oλύµπου)
∆ηµοτικά τραγούδια της περιοχής ∆εσκάτης Γρεβενών
Αυλός του Λούβρου: Μουσικολογική προσέγγιση και φυσική
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
12/12/1997 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/4/1997 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
554
ΖΑΧAPOΠOYΛOY
ΚΥΡIAKH
προτυποποίηση µε το λογισµικό "Aulos"
Αποδελτίωση του περιοδικού Hesperia: Τεύχη I-XV (1932-
Μουσική παιδαγωγική
κατάρτιση αρχείου µουσικής
19/10/2000 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
715
ΖΑΧAPTZH
ΟΥΡANIA
1946)
εικονογραφίας
Iστορική/συστηµατική
15/4/2002 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
527
1231
ΖΑΧAPTZHΣ
ΖΑΧΟΥ
ΜΙΧAHΛ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τα ύστερα κουαρτέτα εγχόρδων του Μπετόβεν
Η διδασκαλία της βυζαντινής µουσικής σε παιδιά δηµοτικού
Μουσικά θέµατα στη ζωγραφική του Νικόλαου Γύζη
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
31/3/2000 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
2/6/2010 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
1269
ΖΓΙΑΛΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
(Μουσικολογική και εικονογραφική προσέγγιση)
Ο µικρός και ο µέγας παρακλητικός κανόνας εις την
Μουσική παιδαγωγική
12/10/2010 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
976
ΖΓΙΑΛΤΟΥ
ΟΛΓΑ
µεταγραφές και µουσικολογικές αναλύσεις)
Παράδοση και νεωτερισµός στα κοντσέρτα για βιολί του W.
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
21/3/2011 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
350
215
857
ΖΕΡBA
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΤΟΥΝΗ
ΟΛΓA
ΚΩΝ/NOΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
A. Mozart (κονσέρτα, κοντσερτόνε, συµφωνία κοντσερτάντε) µουσικολογία
Tο φλάουτο Bohem: κατασκευή - εξέλιξη - τεχνική
Μουσική παιδαγωγική
Τραγούδια των Καραγκούνηδων του Παλαµά Καρδίτσας
Εθνοµουσικολογία
∆ηµοτικά τραγούδια από τα χωριά Μοσχοχώρι και Πάπα του
16/5/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
3/7/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17/6/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
425
ΖΙΟYPA
ΘΕΟ∆ΩPA
Νοµού Φθιώτιδας
Εθνοµουσικολογία
Επιρροές της βυζαντινής υµνογραφίας και µελουργίας σε έργα
27/7/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
852
ΖΙΩΓΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
Ελλήνων συνθετών
Ιστορική αναδροµή της µορφής σονάτας από τη γένεσή της
Μουσική παιδαγωγική
22/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
868
ΖΛΑΤΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
αντιπροσωπευτικών αποσπασµάτων.
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
21/5/2009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
320
ΖΛΗKAΣ
ΑΘΑNAΣIOΣ
Οι θεωρίες του χάους και των fractals στη µουσική σύνθεση µουσικολογία
υπεραγίαν Θεοτόκον (ιστορικό πλαίσιο-µεταγραµµατισµοί-
έως και τον 19ο αιώνα, µέσω της ανάλυσης
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
25/2/2004 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Iστορική/συστηµατική
460
1246
144
ΖΟΥMH
ΖΟΥ∆ΙΑΝΟΥ
ΖΟΥΜΗ
ΣΕΒAΣTH
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦIA
Η εθνική σχολή στην Ελλάδα
Picasso και µουσικό θέαµα
H µουσική των τσιγγάνων στην Eλλάδα
∆ηµοτικά τραγούδια από το Λιοπάρασο του Ν. Τρικάλων
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
647
30
ΖΟΥΡΝΑ
ΖΥΓΟΥΡΑΣ
ΦΑΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Θεσσαλίας
Εθνοµουσικολογία
H κιθάρα στο 1ο µισό του 19ου αιώνα: Kατασκευή και τεχνική Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
23/6/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29/10/1993 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
116
ΖΩΤΟΣ
ΑΘΑNAΣIOΣ
Στραβίνσκυ, η ζωή και το έργο του
Το σολιστικό κοντσέρτο και το κοντσέρτο γκρόσο κατά το
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
15/12/1999 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
497
100
ΘΑΒΩPHΣ
ΘΕΟ∆OΣIOY
∆ΗΜHTPIOΣ
ΕΙΡHNH
ύστερο Μπαρόκ
Ποιητάρηδες της Kύπρου και τραγούδια από το έργο τους
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
3/7/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
24/6/1991 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
342
ΘΕΟ∆OΣIOY
ΒΙΡΓINIA
Mπέλα Mπάρτοκ :"H ζωή και το έργο του"
Έργα για πιάνο του Robert Schumann (Karnaval op. 9,
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
19/5/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
355
ΘΕΟ∆ΩPI∆OY
ΠΟΛYΞENH
Phantasiest?cke op. 12, Kinderszenen op. 15) H Clavierubung III του Johann Sebastian Bach. Θέµατα
µουσικολογία
25/6/1998 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
325
ΘΕΟ∆ΩPOY
ΑΛΕΞAN∆PA
ανάλυσης, θρησκευτικού και συµβολικού συµβολισµού
Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού µε θέµα την
Μουσική παιδαγωγική
27/6/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
724
622
ΘΕΟ∆ΩPOΠOYΛOΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
ΣΤΑYPOΣ
∆ΗΜHTPIOΣ
(DVD)
Τραγούδια της Σίφνου για φωνή βιολί-λαούτο
Η εξέλιξη του λαϊκού αστικού τραγουδιού η (ρεµπέτικο) απο
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
12/10/2004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
22/2/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
944
158
156
ΘΕΟΣΙ∆ΟΥ
ΘΕΟΦIΛOY
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΦΩΤEINH
∆ΗΜHTPIOΣ
το 1453 µέχρι την εµφάνιση του στον Πειραια το 1922
Mικρασιάτικα τραγούδια
Tραγούδια της ευρύτερης περιοχής της Άρτας
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
κατάρτιση αρχείου µουσικής
24/6/2009 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16/3/1993 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17/3/1998 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
292
1261
ΘΩΜOΠOYΛOY
ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ
ΑΘΑNAΣIA
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παραστάσεις ∆ιονύσου που σχετίζονται µε µουσική
εικονογραφίας
Ποντιακά Τραγούδια του Κάρς
Εθνοµουσικολογία
Χαρακτηριστικά της µουσικής αντίληψης κατά την προσχολική Iστορική/συστηµατική
500
ΙΩΑNNI∆OY
ΣΤΑYPOYΛA
και πρωτοσχολική ηλικία
Μουσική εµπειρία και µουσική εκπαίδευση: Σύγχρονες
1043
1004
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΒΑΛΙΚΑ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ
φιλοσοφικές προσεγγίσεις
Μουσική παιδαγωγική
Τραγούδια περιοχής Λέσβου
Εθνοµουσικολογία
Η Εθνική Σχολή Μουσικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα το έργο Iστορική/συστηµατική
677
ΚΑ∆IANA
ΣΟΦIA
των συνθετών Μ. Καλοµοίρη και Μ. Βάρβογλη
µουσικολογία
Η επίδραση της Βυζαντινής Ακολουθίας των Παθών στο έργο
786
ΚΑΚAΓIANNH
ΒΑΣIΛIKH
"Βυζαντινά Πάθη" του Συνθέτη Μιχάλη Αδάµη
ελληνική παραδοσιακή µουσική σε οπτικοακουστικό µέσο
15/12/1999 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
22/9/2010 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
13/12/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
17/2/1998 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
24/6/2009 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
4/3/2005 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6/7/2006 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
20/6/2007 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11/3/2002 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
24/6/2004 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Iστορική/συστηµατική
738
ΚΑΚAΛETΣH
ΠΑΝAΓIΩTA
Το πιανιστικό έργο Johannes Brahms
H ελληνική οπερέττα, οι παράγοντες του νεοελληνικού
µουσικολογία
16/12/2004 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
πολιτισµού που τη διαµόρφωσαν και οι σχέσεις της µε µορφές
147
ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ
ΝΙΚOΛAOΣ
1064
ΚΑΚΟΛΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ-∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ-
οπερέττας του εξωτερικού κατά την περίοδο µέσα 19ου -
Iστορική/συστηµατική
µέσα 20ού αιώνα.
Ρυθµοί σε παραδοσιακούς χορούς της Θράκης, Ηπείρου,
µουσικολογία
Θεσσαλίας και Πόντου. Τεχνικές και τρόποι παιξίµατος.
Iστορική/συστηµατική
Νταούλι, ντέφι και τουµπελέκι
Αισθητική και κάλλος στη βυζαντινή µουσική: Θεωρητικές
µουσικολογία
4/10/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
24/6/2010 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
προσεγγίσεις και µουσικολογικές αναλύσεις κοµµατιών της
Iστορική/συστηµατική
859
ΚΑΚΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
Μεταµορφώσεως
Τα πέντε κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα του LUDVIE
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
20/6/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
438
ΚΑΛAKΩNAΣ
ΚΩΝΣTANTINOΣ
VAN BEETHOVEN
Κώστας Νικήτας: Εργαοβιογραφία -Θεµατικός κατάλογος
µουσικολογία
18/11/1999 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
683
ΚΑΛAΪTZH
ΕΥΑΓΓEΛIA
έργων
Συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης από την
Μουσική παιδαγωγική
27/3/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
15
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ίδρυσή της µέχρι το 1992
Μουσική και θεραπεία: Κλινικές και εκπαιδευτικές
Μουσική παιδαγωγική
20/10/2003 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
851
ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
προσεγγίσεις
Η ανάπτυξη των µουσικών δεξιοτήτων ρυθµού και µελωδίες
Μουσική παιδαγωγική
21/10/2004 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΣΤΙΑ∆ΗΣ
1086
ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
κατά την πρώτη και τη µέση σχολική ηλικία
Kατασκευή κρητικών παραδοσιακών πνευστών οργάνων από
Μουσική παιδαγωγική
328
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓEΛIA
M Φαραγκουλιτάκη
Μουσική παιδαγωγική
Κυπριακά δηµοτικά τραγούδια από τις επαρχίες Αµµόχωστος,
573
ΚΑΛΛH
ΓΕΩPΓIA
Λευκωσία και Πάφος.
Αξιολόγηση βασικών µουσικών δεξιοτήτων στην πρώτη
Εθνοµουσικολογία
28/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
298
ΚΑΛΛI∆AKH
ΘΕΟΛOΓIA
σχολική ηλικία
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
25/6/2009 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
634
369
ΚΑΛΛIΠOΛITH
ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣ
ΕΛΙΣΣABET-ΣTYΛIANH
ΙΩΑNNHΣ
Ο Ακάθιστος Ύµνος
Μεταγραφές δηµοτικών τργουδιών περιοχής Λειβαδιάς
Σονάτες για µπαγιάν στη Σοβιετική Ένωση. Ιστορική και
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
15/12/2004 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
18/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
αναλυτική προσέγγιση σε επιλεγµένα έργα µετά τον Β΄
Iστορική/συστηµατική
1285
12
ΚΑΛΛΙΑΡ∆ΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΡΙ∆ΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Παγκόσµιο Πόλεµο
Tο φαγκότο στη µουσική ζωή της Θεσσαλονίκης
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
22/6/2012 ΧΑΡ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7/9/1990 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
498
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΕΣΠOINA
Ηχητική αποκατάσταση αναλογικών δίσκων
Μουσική παιδαγωγική
21/6/1999 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27/10/1995 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η οπερέτα στην Ελλάδα -παραστάσεις οπερέτας και έργα
227
ΚΑΛΠAKA
ΣΟΦIA
Ελλήνων συνθετών (από τις αρχές του αιώνα ως το 1940)
Η εορτή του Αγίου Νικολάου. Παρουσίαση και ανάλυση
Μουσική παιδαγωγική
11/12/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1028
ΚΑΛΩΤΑ
ΧΑΡΟΥΛΑ
επιλεγµένων τροπαρίων
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
17/11/2007 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
792
674
ΚΑΜHΛAΛH
ΚΑΜΠANTAH
ΕΛΕYΘEPIA
ΕΥΣEBIA
Προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας της µουσικής
∆ηµοτικά τραγούδια της Θράκης
Ο ρόλος του φύλου και της σεξουαλικότητας στη µουσική
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
16/6/2005 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
26/6/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
833
ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
δηµιουργικότητα
Ηχογράφηση ελληνικής δηµοτικής µουσικής από την Ιερισσό
µουσικολογία
27/6/2008 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1137
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
Χαλκιδικής και το Λιβαδερό Κοζάνης
Αποδελτίωση του περιοδικού American Journal of
Εθνοµουσικολογία
κατάρτιση αρχείου µουσικής
25/6/2008 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
670
ΚΑΝI∆HΣ
ΑΛΚIBIA∆HΣ
Archeology τ. 1885-1926
H µουσική ζωή η η έντεχνη µουσική δηµιουργία στην Πάτρα
εικονογραφίας
2/7/2003 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
35
ΚΑΝΙΣΤΡΑ
ΜΑΡΙΑ
τέλη του 19ου αιώνα
Eπεξεργασία και µεταγραφή ηχογραφηµένου µουσικού υλικού
Μουσική παιδαγωγική
7/4/1990 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
294
ΚΑΝΤΑΡΑ
ΑΘΗNA
παραδοσιακής µουσικής της Mακεδονίας
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
491
559
668
ΚΑΠETANAKOY
ΚΑΡABAΣIΛH
ΚΑΡAΓIANNH
ΕΥΤYXIA
ΖΩH
ΙΩΑNNA
Chopin, η ζωή και το έργο του
∆ηµοτικά τραγούδια από το Καλλίθηρο Καρδίτσας
Το Ψυχοακουστικό προφίλ της ανθρώπινης φωνής
Η οργανική µουσική του Johann Michael Haydn - Αναλύσεις
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
597
ΚΑΡAΓIANNI∆HΣ
∆ΗΜHTPIOΣ
επιλεγµένων έργων
µουσικολογία
Όψεις µιας φιλοσοφικής θεώρησης της µουσικής εκπαίδευσης -
827
34
ΚΑΡAΛAZAPOY
ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ
ΣΟΦIA
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
µια εθνογραφική µελέτη
Eυάγγελος Θ.Tσαµουρτζής : H ζωή και το έργο του
H σονάτα για πιάνο του Mπέργκ σε σύγκριση µε πιανιστικά
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
έργα των Σάλνµπεργκ και Bέµπερν ως δείγµα έργου σε
Iστορική/συστηµατική
305
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΦΑNH
ελεύθερη ατονικότητα.
Προσδιορισµός θεµελίου συγχορδίας: Μουσικοθεωρητικές,
µουσικολογία
1020
1125
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
γνωστικές και υπολογιστικές προσεγγίσεις
Η επίδραση της µουσικής στα βρέφη
Συγκριτική µελέτη του µουσικοπαιδαγωγικού προγράµµατος
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
16/9/1997 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31/3/2000 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3/3/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25/10/2004 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1/11/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
23/2/2006 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13/11/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2/2/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
6/7/2006 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
12/3/2009 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
"Μουσική αγωγή" της Παυλίνας Λιάτσου και των
µουσικοπαιδαγωγικών µεθόδων του 20ού αιώνα µε επίκεντρο
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
947
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
το στοιχείο της δηµιουργικότητας
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
13/10/2005 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1122
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί και σηµειογραφία της κίνησης
µουσικολογία
25/6/2008
392
542
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΗΣ
ΚΛΕOΠATPA
ΧΑΡAΛAMΠOΣ
Tραγούδια από την περιχή των Αγράφων
Τραγούδια και Χοροί Θράκης και Μ. Ασίας
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
1/7/1997 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14/11/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
205
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ
∆ΗΜHTPIOΣ
H συµφωνική µουσική του Mπραµς
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
23/3/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1128
119
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩPΓIA
Μανώλης Καλοµοίρης-Η ζωή και το έργο του
∆ηµοτικά τραγούδια του Σουφλίου
Το Λιαριγκοβινό τραγούδι, δηµοτικό τραγούδι Αρναίας
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
26/6/2008 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/6/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1044
ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χαλκιδικής
Ο John Cage και ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας του
Εθνοµουσικολογία
24/8/2006 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1214
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
4' 33''
Ξένος ο Κορώνης: Βιοεργογραφία και ανάλυση
Μουσική παιδαγωγική
10/3/2011 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
973
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΑΝΝΑ
αντιπροσωπευτικών έργων
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
3/5/2007 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
256
ΚΑΡΑΠΑΤΑ
ΕΙΡHNH
Oι εννέα συµφωνίες του Mπετόβεν
Αξιολόγιση βασικών µουσικών δεξιοτήτων σε παιδιά
µουσικολογία
19/12/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1002
322
ΚΑΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞAN∆PA
πρωτοσχολικής ηλικίας
Tο ελληνικό σαντούρι και η κατασκευή του
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΤΙΑ∆ΗΣ
1209
ΚΑΡΚΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
∆ιερεύνηση ακουστικών ιδιοτήτων της κιθάρας
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
828
1307
ΚΑΡΠAΘIΩTAKHΣ
ΚΑΡΤΕΡΗΣ
ΒΑΣIΛEIOΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τραγούδια και χοροί της Κρήτης
Το αστικό λαϊκό τραγούδι της Κρήτης.
Η βυζαντινή µουσική σε έξι (6) από τα σηµαντικότερα
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
981
ΚΑΡΤΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
µοναστήρια της Στερεάς Ελλάδας
Κινηµατογραφική µουσική: Η λειτουργία της στον τοµέα του
Μουσική παιδαγωγική
1216
ΚΑΡΥΩΤAΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
συναισθήµατος και της κωδικοποίησης της µνήµης
Αποδελτίωση του περιοδικού Greek Vases in the J. Paul
Μουσική παιδαγωγική
κατάρτιση αρχείου µουσικής
12/3/2012 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
690
120
ΚΑΣIAPH
ΚΑΣΙΑΡΑ
ΕΥΤYXIA
ΑΙΚATEPINH
Getty Museum, Τεύχη 1983, 1985, 1989 -αρ. 4
Tραγούδια των Mικρασιατών Προσφύγων της N. Iωνίας
Η εκπαίδευση του χορού ως έκφανση της αισθητικής
εικονογραφίας
Μουσική παιδαγωγική
17/6/2002 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
16/3/1993 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1087
ΚΑΣΚΑΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
διδασκαλίας της µάθησης.
FM σύνθεση ήχου: Βασικές αρχές λειτουργίας και πρακτικές
Εθνοµουσικολογία
11/6/2009 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
878
363
94
ΚΑΣΦΙΚΗΣ
ΚΑΤΣOYPAΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤHPIOΣ
ΑΘΗΝΑ
εφαρµογές
Τεχνική του βιολιού στην ηπειρωτική παραδοσιακή µουσική
∆ηµοτικά τραγούδια Kαλλονής Γρεβενών
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
µουσικού έργου στον 20ο αιώνα: Μία κριτική προσέγγιση στο
6/7/2011 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30/6/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23/3/2012 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
20/6/2008 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
17/10/2001 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11/10/1991 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κλασική" Μουσική στον κινηµατογράφο του STANLEY
1103
389
ΚΑΤΣΑΝΗ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟ∆ΩPOΣ
KUBRIK: Λειτουργικές και Αισθητικές Παράµετροι
Μουσική παιδαγωγική
Hχογράφηση παραδοσιακών τραγουδιών Kαταφυγίου Πιερίας Εθνοµουσικολογία
Οι γυναίκες τραγουδίστριες της τζαζ" Billie Holiday-Ella
Iστορική/συστηµατική
1140
364
ΚΑΤΣΑΡΗ
ΚΑΤΣΙΦΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΙΠΠΟΛΥΤΗ fitzerald: Η ζωή και η δράση τους στο χώρο της τζαζ.
µουσικολογία
ΝΙΚOΛETTA
∆ηµοτικά τραγούδια της Aνατολικής Aγιάς.
Εθνοµουσικολογία
Σύγχρονες ερευνητικές πρασεγγίσεις της µουσικής εµπειρίας Iστορική/συστηµατική
463
ΚΑΤΣΩXH
ΧΑΡIKΛEIA
κατά την µουσική ακρόαση.
Μουσική ευφυία: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
722
ΚΑΨAΛH
ΣΤΥΛIANH
µουσικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης
∆ηµιουργία οπτικοακουστιικού αρχειακού υλικού σε µέσο
µουσικολογία
τυχαίας προσπέλασης DVD µε θέµα την όπερα "Χορός
787
ΚΑΨOYPA
ΕΛΕNH
Μεταµφιεσµένων" του J. Verdi
Ηχογράφηση και µεταγραφές παραδοσιακών χορών
24/6/2009 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
18/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25/6/2009 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
23/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/5/1999 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
20/6/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μουσική παιδαγωγική
4/3/2005 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
εκτελεσµένων µε σαντούρι από την ευρύτερη περιοχή Β. Α.
404
ΚΕΛAΪ∆H
ΚΑΛΛIOΠH
Αιγαίου και Μικράς Ασίας
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
18/5/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
261
ΚΕΛΕΣΗΣ
∆ΗΜHTPIOΣ
Charles Ives: H ζωή και το έργο του
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
19/12/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
997
185
729
ΚΕΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ
ΚΕΡAMAPH
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣTANTINOΣ
ΕΥΣTPATIA
Τραγούδια και Έθιµα της Βασιλικής Τρικάλων
µουσικολογία
Θεµατικός κατάλογος έργων Mάριου Bάρβογλη
Μουσική παιδαγωγική
∆ηµοτικά τραγούδια της περιοχής της Προσοτσάνης ∆ράµας Εθνοµουσικολογία
Εργοβιογραφία του Μιχάλη Λαπιδάκη: Θεµατικός κατάλογος
21/10/2009 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13/11/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
625
1198
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΚΑΝAPHΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ
έργων και αναλύσεις αντιπροσωπευτικών συνθέσεων
Μουσική παιδαγωγική
Σύντονο: Έργο για µεγάλη ορχήστρα
Σύνθεση
H αντίληψη της µουσικής φόρµας µέσα από το µετασχηµατισµό
25/9/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
3/12/2008 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
341
ΚΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
µουσικών παραµέτρων
Εφαρµογή µεθόδων στατιστικής συµπερασµατολογίας για τη
Μουσική παιδαγωγική
19/12/1995 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
753
ΚΙΤΣIOY
ΧΡΥΣANΘH
Μουσική παιδαγωγική
23/3/2004 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
773
ΚΙΤΣIOY
ΜΑΡIA
ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΣΕΤΣΙ (1623-1669)
Μουσική παιδαγωγική
κατάρτιση αρχείου µουσικής
16/10/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
599
ΚΙΤΣIOY
ΑΝΤIΓONH
Ο ζωγράφος της φιάλης
Άλµπαν Mπεργκ: Tο έργο του και οι διαφόρων ειδών
εικονογραφίας
Iστορική/συστηµατική
22/6/2000 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
333
ΚΙΤΣΟΣ
ΒΑΣIΛEIOΣ
συµβολισµοί σ' αυτό
µουσικολογία
βελτιστοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης µουσικών
ακουστικών ικανοτήτων.
Τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της Βενετσιάνικης Όπερας: Οι
όπερες του ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΚΑΒΑΛΛΙ (1602-1676) και του
18/6/1997 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μουσικολογική µελέτη για τον βυζαντινό ήχο τοτ πλαγίου του Iστορική/συστηµατική
1356
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
δευτέρου κατά τη Μεγάλη Εβδοµάδα
µουσικολογία
H αντίληψη της µουσικής ως συστατικό ερευνητικό πεδίο της
ψυχοακουστικής επιστήµης κατά τη γνωστική ψυχολογική
Iστορική/συστηµατική
245
ΚΛΩΝΑΡΗ
∆ΕΣΠOINA
κατεύθυνση
Η ελληνική λαϊκή µουσική παράδοση ως πηγή έµπνευσης και
µουσικολογία
27/6/1996 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1267
ΚΟΚΟΖΙ∆ΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
δηµιουργίας στο πρώιµο έργο του Μάνου Χατζηδάκι
Beethoven: Η ζωή και το έργο του και ιδιαίτερα οι σονάτες
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
21/5/2009 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
626
ΚΟΛOKYΘA
ΟΛΓA
για πιάνο
Κυριάκος Τζωρτζινάκης (1950-1989): Ερευνητική
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
19/9/2001 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1297
ΚΟΛΑΖΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ-ΘΕΟ∆ΟΤΗ
καταγραφή, τεκµηρίωση και παρουσίαση του βίου και του
Mεταγραφές και Mουσικοποιητική ανάλυση τραγουδιών της
µουσικολογία
27/6/2012 ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
505
ΚΟΛΙΟΥΣΗ
ΕΙΡHNH
περιοχής Παραµυθιάς.
Mελωδραµατικά έργα Eλλήνων συνθετών, παιγµένα από την
Εθνοµουσικολογία
26/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
67
579
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΚΟΛΤΣΙ∆Α
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΩPA
Eθνική Λυρική Σκηνή από την ίδρυσή της ως σήµερα
Ηπειρώτικα δηµοτικά τραγούδια
H ζωή και το έργο του L. W. Beethoven και ιδιαίτερα οι
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
13/10/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
28/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
356
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ
ΕΛΕNH
σονάτες για πιάνο
H πρωταρχική οργάνωση των ακουστικών
µουσικολογία
402
ΚΟΝΙΑΡΗ
∆ΗΜHTPA
της Πρωταρχικής ανάλυσης του Aκουστικού Περιβάλλοντος. Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
25/6/1998 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1009
194
277
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΑΡAΣKEYH
ΕΛΙΣΣABET
Πρακτικές ανεπίσηµης µουσικής µάθησης
µουσικολογία
∆ηµοτικά τραγούδια της Σαµαρίνας
Μουσική παιδαγωγική
Σουλαύλι - όργανα τύπου φλάουτου µε ράµφος
Μουσική παιδαγωγική
Bιογραφία και χρονολογικός κατάλογος έργων του Γεράσιµου
27/6/2008 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
14/11/1994 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28/5/1996 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
199
1132
260
ΚΟΝΤΟΣ
ΚΟΠΑΡΑΝΙ∆ΗΣ
ΚΟΡΑΚΑΣ
∆ΗΜHTPIOΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩPOΣ
Pοµπότη (1903-1987)
Παραδοσιακά τραγούδια Στανού Χαλκιδικής
∆ηµοτικά τραγούδια Nοµού Xανίων
Επεξήγηση της πορείας των τόνων στα αναξαντάρια του
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
565
564
ΚΟΡ∆AΣ
ΚΟΡ∆AΣ
ΧΡΙΣTOΣ
ΝΙΚOΛAOΣ
Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη
∆ηµοτικά τραγούδια περιοχής Καλλιθήρου Καρδίτσας
∆ηµοτικά τραγούδια από τα Αµπελάκια Λάρισας και το
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
12/5/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17/10/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
523
ΚΟΣMANOY
ΒΑΣIΛIKH
Γαρδίκι Τρικάλων
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
9/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1117
118
267
ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ
ΚΟΤΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣIΛIKH
ΚΩΝΣTANTINOΣ
Η Broadside Ballad στην Αγγλία του 17ου αιώνα
Tα τραγούδια της Nικήτης Xαλκιδικής
∆ηµοτικά τραγούδια Aιτωλοακαρνανίας
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
ερεθισµάτων.Θεωρία και αναφορά στην πειραµατική έρευνα
29/10/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
19/5/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
21/6/1996 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/6/2011 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2/4/1996 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18/7/2007 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
24/6/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/10/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
O κοινωνικός ύµνος "Aινείτε..." (Ψαλµ. 148) Πέτρου
17
898
702
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ
ΚΟΤΣIΦA
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΝA-MAPIA
441
ΚΟΤΣIΩNH
ΑΘΑNAΣIA
726
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ
ΧΡΥΣOYΛA
Πελοποννησίου
∆ηµοτικά τραγούδια της Χαλκιδικής
Τραγούδια του Πόντου
Η επεξεργασία και εκτύπωση µουσικού κειµένου µέσω
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
21/9/1992 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5/12/2006 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2/10/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε σχέση µε αντίστοιχα πρότυπα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
εκδοτικών οίκων
EVARD GRIEF: Η ζωή και το έργο του. Υφολογικά και
Μουσική παιδαγωγική
µορφολογικά γνωρίσµατα των πιανιστικών και ορχηστρικών
Iστορική/συστηµατική
έργων του
Οι παραλλαγές του θέµατος στις Φούγκες του 2ου τεύχους
µουσικολογία
9/3/1999 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16/10/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
από το καλώς συγκερασµένο κλειδοκύµβαλο του J. S. Bach:
1280
ΚΟΤΣΙΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Μία αναλυτική προσέγγιση
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
4/11/2011 ΧΑΡ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
748
ΚΟΥTH
ΕΛΕNH
Igor Stravinsky: Το πιανιστικό του έργο
µουσικολογία
Προσεγγίσεις της εκπαίδευσης και της µουσικής µέσα από τις
αρχές της θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών και της
Iστορική/συστηµατική
830
191
493
ΚΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ
ΚΟΥΖΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟ∆ΩPA
ΜΑΡIA
πολιτισµικής ψυχολογίας
To έντεχνο ελληνικό τραγούδι 1960-1975
∆ηµοτικά τραγούδια της Λευκοπηγής Κοζάνης
Tο θρησκευτικό έργο του Φραγκίσκου Λεονταρίτη. Kρητικός
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
24/2/2005 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17/6/1997 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
20/4/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
388
ΚΟΥΚΟΛΙΤΣΟΥ
ΚΩΝΣTANTINA
µουσικοσυνθέτης του 16ου αιώνα
Η Ναπολιτάνικη Σχολή Όπερας και το έργο του Alessandro
µουσικολογία
12/12/1997 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
686
544
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΡΥΦΩNIA
Scarlatti
∆ηµοτικά τραγούδια περιοχής Σερρών
Η διερεύνηση του µηχανισµού ρυθµιστικής ανάδρασης στις
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
890
624
278
196
ΚΟΥΜΝΙΩΤΗ
ΚΟΥΠOYPTIA∆OY
ΚΟΥΡΗ
ΚΟΥΡΗ
ΚΟΥΡΤΗ-
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΙΣΣABET
ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣIΛIKH
λειτουργίες της ακοής και της οµιλίας
Ερευνητικές προσεγγίσεις της δηµιουργικότητας
O χορός στο αρχαίο ελληνικό δράµα
Tα µοιρολόγια της Mάνης
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
1344
ΠΑΠΑΜΟΥΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ανάλυση του έργου "Purple" για συµφωνική ορχήστρα
Tραγούδια από την Ήπειρο- Mεταγραφές δηµοτικών
Σύνθεση
362
ΚΟΥΤΗ
ΚΟΝ∆YΛENIA
Θεσπρωτίας.
Γιάννης Ιωαννίδης: Η ζωή και το έργο του θεµατικός
Εθνοµουσικολογία
12/12/1997 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1070
367
ΚΟΥΤΡΟΖΗ
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΚΑΣΣIANH
κατάλογος έργων-Αναλύσεις αντιπροσωπευτικών έργων
Τραγούδια Βρασταµών Χαλκιδικής
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
20/4/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27/9/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
3/7/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
14/1/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
23/6/2004
2/3/2001
4/4/1995
27/6/1994
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7/3/2012 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
τραγουδιών από το Pιάχοβο Iωαννίνων και την Kοκκινιά
Έννοια της δηµιουργικότητας στην µουσική αναπτυξιακή
ψυχολογική έρευνα και εφαρµογές της στη σύγχρονη µουσική
Iστορική/συστηµατική
εκπαίδευση.
Οι µουσικές δραστηριότητες των αρχαίων ελλήνων, όπως
µουσικολογία
672
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
20/6/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
παριστάνονται σε εικονογραφικά τεκµήρια της αρχαϊκής και
κατάρτιση αρχείου µουσικής
588
1033
ΚΟΥΦOΓIANNHΣ
ΚΟΥΦΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩPΓIOΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
κλασικής εποχής
Η φωνή στα δηµοτικά τραγούδια του Μαυρελίου Τρικάλων
∆ηµοτικά Τραγούδια Περιοχής Πολύσιτου Ξάνθης
εικονογραφίας
Εθνοµουσικολογία
984
1287
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
ΚΡΑΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
(Ηχογράφηση ∆ηµοτικής Μουσικής)
∆ηµοτικά τραγούδια της αγροτιάς του Ν. Καρδίτσας
Οι µπάντες στην Κέρκυρα: Η ιστορία και το αρχείο της
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
945
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Φιλαρµονικής Γαστουρίου "Οµόνοια"
Η κιθάρα ως µέλος της τεµπέτικης κοµπανίας-Η περίπτωση
Μουσική παιδαγωγική
1188
ΚΡΙΚΩΝΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σκαρβέλη
Μουσική παιδαγωγική
Hχογράφηση και µεταγραφές δηµοτικών τραγουδιών περιοχής
330
259
201
213
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΟΥ
ΚΤΕΝΙΑ∆ΑΚΗ
ΚΤΙΣΤΑΚΗ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΖΟΥMΠOYΛIA
ΑΘΗNA
ΕΥΑΓΓEΛIA
ΠΟΛYXPONIA
Kοζάνης (Σέρβια - συνοικισµός Λάβα - Bελβεντός)
Aνατολικορωµυλιώτικα (Σιναπλιώτικα) τραγούδια
Mουσικά στοιχεία στον Eρωτόκριτο
Γαµήλια έθιµα και τραγούδια Kαλαβρύτων
Χαρακτηριστικά µουσικής αντίληψης στην βρεφική και
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
17/9/1996
24/6/1997
27/6/1994
22/10/1993
616
ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΝΣTANTIA
προσχολική ηλικία
Τεχνικές και ηχοχρώµατα των χάλκινων πνευστών: η
µουσικολογία
30/9/2004 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
741
483
ΚΥΡIAZHΣ
ΚΥΡIAZHΣ
ΗΛΙAΣ
ΠΑΝAΓIΩTHΣ
σήµερα
∆ηµοτικά τραγούδια από την Τσακωνία
Παράδοση και νεωτερισµός στο συνθετικό έργο του Σόλωνα
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
27/9/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
28/9/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1105
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Μιχαηλίδη
Η εξέλιξη του γερµανικού και γαλλικού ορατορίου κατά τον
µουσικολογία
27/6/2007 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
19/10/2000 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11/4/2008 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15/6/2011 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
29/1/2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
αξιοποίησή τους σε έργα από τον ύστερο 19ο αιώνα µέχρι
19ο αιώνα µε έµφαση στα ορατόρια των συνθετών: L.V.Beetoven "Christus am Olbergo", F. Mendelssohn "Elijas
Iστορική/συστηµατική
880
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
και Paulus" και H. Berlion " L' enfance du Christ" .
Η αντίληψη της µελωδίας: Σύγχρονες ερευνητικές
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
652
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
προσεγγίσεις της µουσικής αναπτυξιακής ψυχολογίας
µουσικολογία
H βιόλα στην ελληνική µουσική του 20ού αιώνα σαν 'solo' και
23/6/2000 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
45
41
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
όργανο µουσικής δωµατίου
H ποντιακή και θρακιώτικη λύρα - Συγκριτική µελέτη
Tα λαζαριάτικα παραδοσιακά τραγούδια του εθίµου του
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
26/3/1992 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/9/1995 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37
ΚΥΡΚΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
Λαζάρου στην Aιανή Kοζάνης
Μουσική παιδαγωγική
28/6/1990 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16/12/2004 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
JOZEF KOFFLER: Ένας εκπρόσωπος της µουσικής
πρωτοπορίας πέρα από τα κέντρα κατά το πρώτο µισό του
1186
6
ΚΥΡΚΟΥ
ΚΥΡΤΣΑΝΗ
∆ΑΝΑΗ
ΜΑΡΙΑ
20ου αιώνα
Παραστάσεις όπερας στη Θεσσαλονίκη
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
25/5/2012 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
26/6/1990 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
309
ΚΩΝΣTANTINI∆HΣ ΣΤΕΦANOΣ
ΚΩΝΣTANTOΠOYΛO
Johannes Brahms: Έργα για µικτή χορωδία "a capella"
µουσικολογία
Μια προσέγγιση της λεκτικής κωδικοποίησης σε σχέση µε την Iστορική/συστηµατική
27/9/2000 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
175
Σ
ΦΩΤIOΣ
ακουστική και τη µουσική µνήµη
Τεχνολογικές απόπειρες εκδηµοκρατισµού της µουσικής
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
30/9/2004 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1232
ΚΩΝΣΤΑ
ΝΑΣΙΑ
εκπαίδευσης
Η καλλιέργεια της αντίληψης του ρυθµού:
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
28/5/2009 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
902
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
εθνοµουσικολογικές, γνωσιακές και µουσικοπαιδαγωγικές
µουσικολογία
Η νεότερη ψαλτική παράδοση της Θεσσαλονίκης: Οι Άρχοντες
30/6/2005 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πρωτοψάλτες Αθανάσιος Καραµάνης και Χαρίλαος
1040
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
512
578
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
ΚΟΡINA
ΑΝΤΩNIOΣ
911
550
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ
472
1196
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ταλιαδώρος
H µουσική στην αρχαία Kύπρο , µουσικές παραστάσεις στα
Μουσική παιδαγωγική
2/10/2006 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ρωµαϊκή εποχή
Κωνσταντίνος Βυζάντιος Πρωτοψάλτης
Ματθαίος Βατοπαιδικός: Βιογραφία, εργογραφία και ανάλυση
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
24/9/1998 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
22/9/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΟΡΘO∆OΞIA
αντιπροσωπευτικών έργων
∆ηµοτικά τραγούδια περιοχής Θάσου
Μεταγραφές και µουσικοποιητική ανάλυση τραγουδιών του
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
21/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
22/9/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΩΞANH
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βερτίσκου, Σοχού και ΄Οσσας Θεσσαλονίκης
Μουσική και τραγούδια της Μικράς Ασίας και της πόλης
Η ενσωµάτωση και η επεξεργασία δηµοτικών και
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
αρχαολογικά ευρήµατα από την προνεολιθική µέχρι και την
2/4/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
δηµοτικοφανών µελωδιών στα έργα για πιάνο των Γ.
638
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆ΕΣΠOINA
Κωνσταντινίδη, Σ. Μιχαηλίδη και ∆. Μητρόπουλου
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
27/6/2000 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
203
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΡΙANA
H σονάτα µέχρι την εποχή του Mπετόβεν
Αναλυτική προσέγγιση στο µουσικό ύφος του Nuevo Tango
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
22/9/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
777
783
ΛΑKH
ΛΑΓIOY
ΑΝNA
ΕΛΕNH
του Astor Piazzolla (περίοδος 1ου κουΐντέτου: 1958-1970)
Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
Άγιος Ιωσήφ ο Υµνογράφος, βιογραφία, εργογραφία και
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
22/6/2012 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
774
ΛΑΓKOYBAP∆OΣ
ΓΡΗΓOPIOΣ
ανάλυση του κανόνα της ακολουθίας του Ακάθιστου Ύµνου
Έργο για ορχήστρα "Ηχητική αναπαράσταση µιας (σχεδόν)
Μουσική παιδαγωγική
2/10/2006 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1401
ΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
τυχαίας περίστασης"
Σύνθεση
21/6/2012 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Iστορική/συστηµατική
1390
170
ΛΑΖΑΡΗ-ΛΑΖΑΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ
ΧΑΡΙ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΛΕNH
Ο Ακάθιστος Ύµνος
O νταϊρές στην περιοχή της ∆ράµας
Συµβολή στη µελέτη του αρχαίου ελληνικού αυλού της
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
29/10/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
19/10/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
490
ΛΑΪOΣ
ΑΘΑNAΣIOΣ
Πύδνας µε τη µέθοδο της φυσικής προτυποποίησης
LEON BAKST - Κοστούµια και σκηνικά, µε αφετηρία πέντε
µουσικολογία
16/2/2000 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1156
503
ΛΑΪΟΥ
ΛΑΜΠΡΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
∆ΕΣΠOINA
παραστάσεις των Ρωσικών µπαλέτων
Hχογράφηση κλαρίνου και φωνής- Hπειρωτικά τραγούδια
Η Αναγέννηση της βυζαντινής µουσικής (1650-1720) και οι
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
22/6/2010 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
26/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
κορυφαίοι εκπρόσωποί της: Χρυσάφης ο νέος, Γερµανός
Iστορική/συστηµατική
961
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Νέων Πατρών, Μπαλάσιος ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης ο
Οι τελευταίες σονάτες για πιάνο του L.V. Beethoven:
µουσικολογία
14/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
1142
ΛΑΝΑΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ιστορικές, µορφολογικές και στυλιστικές προσεγγίσεις
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
24/6/2009 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
434
ΛΑΟY∆H
ΚΛΕIΩ-ΛOYKIA
Puccini: Η ζωή και το έργο του
Έργο για συµφωνική ορχήστρα "Tripping On The Rails Of
µουσικολογία
17/9/2002 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
855
ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
"Tripping On The Rails Of Mind"
Στόχοι και θέση του µαθήµατος της µουσικής στην
Σύνθεση
Iστορική/συστηµατική
18/3/2004 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
234
128
63
717
138
ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΟΥ
ΛΕΒΑΝΤΗ
ΛΕΟΝΤΙΕΦ
ΛΙΑP∆AKH
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜANOYEΛA
ΣΟΦIA
ΕΥΘAΛIA
ΘΕΟ∆ΩPA
ΠΑΝAΓIΩTHΣ
πρωτοβάθµια εκπαίδευση
∆ηµοτικά τραγούδια από τα Mεσόγεια Aττικής
Tο Kρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 1915-1951
Τραγούδια των προσφύγων της Μικράς Ασίας
H Jazz στην Eλλάδα 1900-1975
Καταγραφές κοσµικής µουσικής µε βυζαντινή σηµειογραφία σε
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
31/3/1998
22/6/1993
16/12/1991
15/12/2004
27/6/1995
288
ΛΙΑΣKOY
ΝΕΚTAPIA
χειρόγραφα από τα µέσα του 15ου ως τις αρχές του 20ου αι.
Νευροψυχολογία και µουσική εκπαίδευση: Μορφολογικές και
Μουσική παιδαγωγική
27/6/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1236
ΛΙΖΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
λειτουργικές επιδράσεις στο συναισθηµατικό φλοιό
Beethoven:Η ζωή και το έργο του και ιδιαίτερα τα κονσέρτα
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
368
ΛΙΘOΠOYΛOY
∆ΩΡOΘEA
για πιάνο
µουσικολογία
Καταγραφή δηµοτικών τραγουδιών των περιοχών της Μικράς
1065
ΛΙΝΑΡ∆Η
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ασίας
Εθνοµουσικολογία
κατάρτιση αρχείου µουσικής
1213
ΛΙΝΑΡΙΤΑΚΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Σκηνές γάµου στην αρχαϊκή εποχή
Μουσική, συναίσθηµα και κινηµατογράφος: Σύγχρονες
εικονογραφίας
Iστορική/συστηµατική
22/6/2010 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
873
ΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας
Ο ∆ιαφωτισµός και ο Τεκτονισµός και η σύνδεσή τους µε τις
µουσικολογία
24/2/2005 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
912
ΛΟΪΖΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΙΣΜΗΝΗ
µασωνικές συνθέσεις του Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ
Μουσική παιδαγωγική
29/6/2005 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
Mind" / Ανάλυση του έργου για συµφωνική ορχήστρα
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/9/2012 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24/6/1999 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
270
ΛΟΥΚΑΚΗ
ΕΥΑΓΓEΛIA
Ποίηση και µουσική στα τραγούδια του Clement Janequin
Κασσιανή η Μελωδός και η µελοποίηση του δοξαστικού της
Μουσική παιδαγωγική
28/6/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
524
ΛΟΥΚΙ∆ΟΥ
ΜΑΡIA-∆EΣΠOINA
Μ. Τρίτης από τον Πέτρο Πελοποννήσιο
Επένδυση ήχου και µουσικής σε video βωβού και
Μουσική παιδαγωγική
10/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
1079
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
πειραµατικού κινηµατογράφου
Μουσική παιδαγωγική
H ερµηνεία έργων της "έντεχνης ευρωπαϊκής µουσικής" στην
21
349
ΛΟΥΣΤΑΣ
ΛΥΜΠΕΝΙ∆ΟΥ
ΘΕΟ∆ΩPOΣ
ισπανική εξέλιξη της δισκογραφίας
ΑΘΑNAΣIA-∆EΣΠOINA Tραγούδια περιοχής Θράκης
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
κατάρτιση αρχείου µουσικής
1/4/1991 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14/1/1997 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
669
ΜΑΓNHΣAΛH
ΤΡΥΓΩNA
Αποδελτίωση του περιοδικού Hesperia (1976-1998)
Καθιέρωση και εξέλιξη των δηµόσιων θεάτρων της Βενετίας
εικονογραφίας
Iστορική/συστηµατική
11/3/2002 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
1270
237
ΜΑΓΓΙΩΡΗΣ
ΜΑΖΕΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΒAΣTH
κατά τον 17ο αιώνα
Xουρµούζιος ο Xαρτοφύλακας: O βίος και το έργο του
Μουσικολογικές προσεγγίσεις του εορτασµού του Προφήτη
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
27/6/2012 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
27/6/1997 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ηλία. Μεταγραφή και ανάλυση επιλεγµένων τροπαρίων και
παλαιογραφική συγκριτική µελέτη του ∆οξαστικού ""
Iστορική/συστηµατική
1321
ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ
ΗΛΙΑΝΑ
Προφήτα κύρυξ Χριστού"
Χορός -Μουσική -Ζωγραφική της "Belle Epoque" -Μία
µουσικολογία
29/10/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
1290
1007
ΜΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
ΜΑΚΕΣΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
διακαλλιτεχνική εκπαιδευτική προσέγγιση
∆ηµοτικά τραγούδια της Ρόδου
H εναρµόνιση του παραδοσιακού µέλους της ελληνικής
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
17/3/2011 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
26/9/2007 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
43
204
ΜΑΚΡΗΣ
ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΑΡIA
Oρθόδοξης Eκκλησίας
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης: Bίος και έργο
Το ζήτηµα της ιστορικής αυθεντικότητας: Η παλαιά µουσική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
13/2/1991 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10/11/1994 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
886
791
ΜΑΛΑΣΙΩΤΗ
ΜΑΜMOΣ
ΑΓΛΑΪΑ
ΚΩΝΣTANTINOΣ
στη σύγχρονη µουσικολογία
"Τραγούδια της Θράκης µε τον Χρόνη Αηδονίδη"
Η Τέταρτη Κυριακή των Νηστειών και ο Άγιος Ιωάννης ο
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
28/6/2011 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
20/10/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1263
ΜΑΜΟΓΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Σιναΐτης (της Κλίµακος): Μουσικολογικές προσεγγίσεις
Tο έµφυτο µουσικό ταλέντο. Μία πραγµατικότητα ή ένας
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
29/10/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
993
940
759
14
ΜΑΝΤΕ
ΜΑΝΤΕΣ
ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
µύθος
Οι αποκριές και η καθαρή ∆ευτέρα στον Τύρναβο
Το Συµφωνικό έργο του Γιοχάνες Μπράµς
Eλληνικά εγχειρίδια αρµονίας
Φλάουτο: Το σώµα του οργάνου- Το σώµα του ανθρώπου:
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
6/7/2006
25/6/2008
17/12/2004
26/6/1990
1367
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιστορία, προβλήµατα, αντιµετώπιση, αλλαγές και ενηµέρωση
Η ανακάλυψη της παιδικής τέχνης και η γέννηση της έννοιας
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
10/11/2011 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
756
685
ΜΑΡOYΛAKHΣ
ΜΑΡΑΜΗΣ
ΙΩΑNNHΣ
ΕΥΑΓΓEΛOΣ
της παιδικής µουσικής δηµιουργικότητας
∆ηµοτική µουσική από τον Πεντάλοφο Κοζάνης
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
6/7/2006 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20/1/2006 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Iστορική/συστηµατική
969
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο άσκαυλος στον Ελλαδικό χώρο
∆ιερευνώντας το ιδεώδες της οπτικής µουσικής: Ορισµοί,
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
11/4/2008 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1177
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
εκφάνσεις και αισθητικές αφετηρίες (1893-1933)
Οι αλυσίδες Markov Πρώτης Τάξης ως µοντέλα για τη
µουσικολογία
21/9/2012 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
847
ΜΑΡΩΝΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
γλώσσας προγραµµατισµού MAX/MSP
Μουσική παιδαγωγική
28/2/2006 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
957
589
ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ
ΜΑΤZIPHΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣTOΣ
∆ιαδραστική χρήση µουσικής σε κινούµενα σχέδια
∆ηµοτικά τραγούδια περιοχής Χαλάστρας Ν. Θεσ/νίκης
Η ζωή και το έργο του Γιοχάνες Μπράµς και ειδικότερα τα
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
23/5/2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15/6/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
374
ΜΑΤZOYΛAΣ
ΠΑΝAΓIΩTHΣ
έργα για πιάνο σόλο
Τύποι ποικιλµάτων στα δηµοτικά τραγούδια της περιοχής
µουσικολογία
608
613
ΜΑΥPI∆OY
ΜΑΥPO∆H
∆ΑΦNH
ΑΙΚATEPINH
Σερρών
Έλληνες κατασκευαστές της κλασσικής κιθάρας
Κιθαριστική γραφή και τεχνική στα έργα για κιθάρα του
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
25/9/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5/6/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
908
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ηµήτρη Φάµπα
Τα εισόδεια της Θεοτόκου. Μεταγραφές και µουσικολογικές
Μουσική παιδαγωγική
20/3/2006 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
αναλύσεις επιλεγµένων τροπαρίων. Παλαιογραφική
Iστορική/συστηµατική
1397
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
συγκριτική µελέτη του ∆οξαστικού "Μετά το τεχθηναι σε"
Παρουσίαση και αξιολόγηση τριών µεθόδων διδασκαλίας
µουσικολογία
20/6/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
258
ΜΑΥΡΟΥ
ΕΙΡHNH
πιάνου µε βάση δεδοµένα της νευροψυχολογίας
Ηχογράφηση τοπικής παραδοσιακής µουσικής από τη Μέση
Μουσική παιδαγωγική
12/12/1997 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
440
ΜΕΛAΣ
ΑΓΓEΛOΣ
Κέρκυρα
Γνωστικά και υπολογιστικά µοντέλα στη µουσική:
Εθνοµουσικολογία
23/3/2012 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
1022
ΜΕΛΙ∆ΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
∆ιαχωρισµός φωνών
Μουσική -Εικόνα: Μία σύνθετη µορφή αισθητικής
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
17/3/2009 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
982
75
ΜΕΛΙ∆ΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
εκπαίδευσης
∆ηµοτικά τραγούδια περιοχής Kαρδίτσας
H ∆εύτερη Συλλογή µοτετών του Φραγκίσκου Λεονταρίτη
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
19/10/2006 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
16/9/1992 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
31
870
ΜΕΝΤΖΟΣ
ΜΕΝΤΖΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(Bενετία 1566)- Σχόλια, έκδοση.
Μουσική παιδαγωγική
Το κοντσέρτο για φαγκότο στον (Βιβάλντι) Vivaldi
Μουσική παιδαγωγική
Άγιος Ιωάννης Κουκουζέλης. Μεταγραφή και µουσικολογικές
19/6/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10/3/2006 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
644
ΜΕΡAΛI∆OY
ΣΤΕΦANIA
αναλύσεις επιλεγµένων έργων
Το διεθνές φεστιβάλ τζαζ και αυτοσχεδιαζόµενης µουσικής
Μουσική παιδαγωγική
25/1/2009 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
745
176
56
ΜΕΡKOYPHΣ
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΕΚΤΩP
ΙΩΑNNHΣ
ΠΕΤΡΟΣ
στη Θεσσαλονίκη (1984-1997)
∆ηµοτικά τραγούδια νήσου Σκύρου
∆ηµοτική Mουσική και Tραγούδια από την Kέρκυρα
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
31/3/2004 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1/7/1997 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6/4/1994 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
δηµιουργία ∆ιαδραστικών Έργων µε τη χρήση της γραφικής
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
8/10/1999 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ηµοτικά τραγούδια της κοινότητας Καρποχωρίου και της
510
366
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ
ΜΕΧΤΕΡΙ∆ΟΥ
ΣΟΦIA
ΣΟΦIA
πόλης Λάρισας
Tραγούδια του Nοµού Πιερίας
Hχογράφηση και µεταγραφή ελληνικής δηµοτικής µουσικής
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
22/9/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5/12/1997 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
229
ΜΗΛΙΩΝΗ
∆ΗΜHTPA
από την περιοχή της Hπείρου
Η διερεύνηση του µηχανισµού της ακουστικής ανάδρασης
Εθνοµουσικολογία
12/12/1997 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
986
ΜΗΝΑ
ΜΑΡΙΑ
στους µουσικούς
Μουσική παιδαγωγική
Η µπάντα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της µέχρι
556
ΜΗΤPOYΛIA
ΕΥΓENIA
το 1986
Μουσική παιδαγωγική
26/4/2001 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
65
ΜΗΤΣΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Eγγραφή και αναπαραγωγή ήχου στον κινηµατογράφο
"Παραδόσεις και νεωτερισµοί στα έργα για σόλο πιάνο του
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
26/6/1992 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
994
338
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΙΚATEPINH
Φραντς Λιστ: Τα χρόνια Προσκυνήµατος"
O κυπριακός γάµος: ήθη και έθιµα, χοροί και τραγούδια
Ηχογραφήσεις και µεταγραφές δηµοτικών τραγουδιών από
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
9/3/2006 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
17/9/1996 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
746
1057
ΜΙΜAIOΣ
ΜΙΜΙΚΟΣ
ΑΝ∆PEAΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
την περιοχή του Πηλίου
Εθνοµουσικολογία
Τραγούδια της Θράκης µε γκάιντα
Εθνοµουσικολογία
Εικονογραφικές παραστάσεις της Αττικής αγγειογραφίας των
αρχαϊκών και κλασικών χρόνων µε θέµα τις Μούσες και τις
κατάρτιση αρχείου µουσικής
297
ΜΙΝAXEIΛH
ΚΩΝΣTANTINA
σχέσεις τους κυρίως µε τον Απόλλωνα
εικονογραφίας
Iστορική/συστηµατική
763
421
ΜΙΣXOY
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣOYΛA
ΜΑΡIA
Μουσικοεκπαιδευτικές προσεγγίσεις της Σχολικής Χορωδίας µουσικολογία
∆ηµοτικά τραγούδια Πιερίων
Εθνοµουσικολογία
30/6/2005 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
5/11/1997 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
200
963
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΙΩΑNNHΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνικές πολυκάναλης ηχογράφησης
Τραγούδια Ανατολικής Ρωµυλίας (Σιναπλιώτικα)
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
28/9/1999 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19/5/2006 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
910
466
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΤINA
Η µουσική ακρόαση στη µουσική εκπαίδευση
Παιδικά τραγούδια
Η συµβολή του Μπαλασίου Ιερέως στην Αναγέννηση της
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
17/6/2004 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24/9/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
βυζαντινής µουσικής (1650-1720) µε ειδική αναφορά στις
Iστορική/συστηµατική
784
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣTANTINOΣ
Μεγάλες ∆οξολογίες Του
Αντιστοίχηση παραµέτρων ήχου σε midi. Αλλαγή διάταξης
µουσικολογία
1118
974
ΜΙΧΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΥΛΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
midi clavier (clavisound)
Η ζωή και το έργο του Κλέωνος Τριανταφύλλου (Αττίκ)
Tο ρεµπέτικο τραγούδι :Oι πρόδροµοι του ρεµπέτικου
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
τργουδιού, ιστορία-περίοδοι-όργανα. Kύριοι Συνθέτες του
Iστορική/συστηµατική
91
ΜΟΚΚΑ
ΜΑΡΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ
ρεµπέτικου τραγουδιού.
µουσικολογία
19/10/2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2/7/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25/6/2008 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14/3/2001 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
22/3/2006 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
20/10/2006 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
27/6/1997 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
663
ΜΟΜΕΝΙ
ΑΝΑΪΤΑ
∆ηµοτικά τραγούδια από τη Μηλιά Πιερίας
Παρουσίαση και σχολιασµός των σύγχρονων συµβατικών
Εθνοµουσικολογία
427
ΜΟΣXOΓIANNHΣ
ΑΣΤEPIOΣ
τεχνικών στο κλαρινέτο
Μουσική παιδαγωγική
κατάρτιση αρχείου µουσικής
419
ΜΟΣΧΟΥ
ΓΕΩPΓIA-ANTΩNIA
Σάτυροι σε µουσικές σκηνές.
Η Μουσική απεικόνιση σε έργα σύγχρονων Βολιωτών
εικονογραφίας
101
ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚATEPINH-EY∆OΞIA
Ζωγράφων
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
799
ΜΠΑPMΠAΣ
ΧΡΗΣTOΣ
Πολυπολιτισµικότητα, µουσική και εκπαίδευση
"∆ηµοτικά τραγούδια από το χωριό ∆ίστρατο Κονίτσης του
µουσικολογία
601
420
40
1194
ΜΠΑPMΠAΣ
ΜΠΑΖΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΑΝIHΛ
ΣΤΥΛIANH
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Νοµού Ιωαννίνων"
∆ηµοτικά τραγούδια της περιοχής Λαγκαδά
Tα δηµοτικά τραγούδια των Aκουµίων
Σύνθεση συµφωνικού έργου και ανάλυση
Μεταγραφές και µορφολογική ανάλυση δηµοτικών τραγουδιών
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Σύνθεση
587
797
ΜΠΑΛATΣOY
ΜΠΑΛIAKAΣ
ΘΕΟΠIΣTH
ΙΩΑNNHΣ
από την περιοχή της Θεσσαλίας
Καλοφωνικοί ειρµοί του Πέτρου Μπερεκέτη
∆ιευρεύνηση της σχέσης δείκτη µουσικής δεκτικότητας και
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
13/6/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9/3/1999 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
23/10/1997 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
8/6/2010 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
28/6/2005 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
20/10/2004
29/6/1998
11/10/1991
11/6/2009
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30/5/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
επιλογής κατεύθυνσης σπουδών σε συγκεκριµένες οµάδες
µαθητών Β΄/Βαθµιας εκπαίδευσης και φοιτητές Γ΄/Βαθµιας
1380
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
εκπαίδευσης
Ο Άγιος Ρωµανός ο Μελωδός. Βιοεργογραφία και
Μουσική παιδαγωγική
27/6/2011 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1161
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
µουσικολογική µελέτη επιλεγµένων κοντακίων
JEAN-PHILIPPE RAMEAU: Εργογραφία και
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
30/6/2011 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
1276
ΜΠΑΝΤΕΚΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
µουσικοδραµατουργική ανάλυση επιλεγµένων έργων
∆ηµοτικά τραγούδια από το Μεσολούρι Γρεβενών
µουσικολογία
28/6/2012 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
415
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣIΛEIOΣ
(Ηχογράφηση και µεταγραφή σε ευρωπαϊκή σηµειογραφία)
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
20/4/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
361
494
ΜΠΑΡΜΠΑΝΗ
ΜΠΑΤΖΕΛΙΩΤΗ
ΚΛΕIΩ-XPIΣTINA
ΓΕΩPΓIA
H µουσική κατά τον 17ο και 18ο αιώνα (µέχρι το 1750)
Μεταγραφή ασυνόδευτου παραδοσιακού βιολιού
Καλοµοίρης και Βάρβογλης ως εκπρόσωποι της εθνικής
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
25/6/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2/10/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
708
255
ΜΠΑΤΣΙΚΑ
ΜΠΕTΣOY
ΓΚΑΛΙΝΑ
ΚΩΝΣTANTINA
σχολής στην Ελλάδα (η ζωή και το έργο του)
∆ηµοτικά τραγούδια της Άµπλιανης Ευρυτανίας
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
26/6/2008 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
23/6/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
697
617
ΜΠΕΓOY
ΜΠΕΪNA
ΑΙΚATEPINH
ΕΙΡHNH
"Η απόλυτη αναγνώριση της ρυθµικής αγωγής"
Αρχείο Μουσικής Εικονογραφίας: Οµάδα Πολυγνώτου
Τα τραγούδια της Ρωµανιώτικης Εβραϊκής κοινότητας των
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
30/9/2004 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14/3/2001 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
375
ΜΠΕΪNA
ΕΥΑΓΓEΛIA
Ιωαννίνων (Μεταγραφές και Αναλύσεις)
Μουσική παιδαγωγική
18/5/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
955
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ηµοτικά τραγούδια από το Λιτόχωρο Πιερίας
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
20/10/2006 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
154
ΜΠΙΛΙΛΗΣ
ΑΘΑNAΣIOΣ
H λατέρνα στον ελλαδικό χώρο
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
12/12/1995 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
814
ΜΠΙΣMΠA
∆ΡΟΣIA
Μέτρηση και αξιολόγηση της µουσικής δεκτικότητας
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
28/2/2008 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
699
ΜΠΛETΣA
ΒΑΣIΛIKH
Μουσικές προτιµήσεις και µουσική εκπαίδευση
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
26/5/2005 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
576
ΜΠΟZH
ΕΛΕNH
Oι αφετηρίες της βυζαντινής µουσικής
Η Σαλώµη του Richard Stauss: Ένα oπερατικό σύµβολο-
µουσικολογία
27/9/2000 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1281
ΜΠΟΤΣΦΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
πρότυπο της Fin-De-Siecle Ευρώπης
Μουσική παιδαγωγική
Tο κοντσέρτο για πιάνο στην εποχή του Pοµαντισµού (A' µισό Iστορική/συστηµατική
18/6/2010 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
190
ΜΠΟΥΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓEΛIKH-MAPIA
του 19ου αιώνα)
Η εορτή της Υπαπαντής. Μεταγραφές και µουσικολογικές
23/6/1994 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
µουσικολογία
αναλύσεις επιλεγµένων τροπαρίων και συγκριτική
1092
ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
παλαιογραφική µελέτη του δοξαστικού "Ο εν χερσί"
Μουσική παιδαγωγική
κατάρτιση αρχείου µουσικής
1286
ΜΠΟΥΤΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Μουσικά θέµατα στα λευκά αγγεία
Μουσική προτίµηση και καταναλωτική συµπεριφορά:
εικονογραφίας
Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της µουσικής
Iστορική/συστηµατική
591
ΜΠΡAXOY
ΠΑΡAΣKEYH
ψυχολογίας
Η απεικόνιση της µουσικής στο έργο του Κωνσταντίνου
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
1272
ΜΥΛΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ
Παρθένη
µουσικολογία
Μεταγραφές τραγουδιών ποντιακής µουσικής- τραγούδια από
26/6/2012 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
517
ΜΥΡIΣI∆HΣ
ΘΕΟΦIΛOΣ
την περιοχή Χρυσούπολης Καβάλας
Μουσικές παραστάσεις σε ευρήµατα τις αρχαίας αγοράς
Εθνοµουσικολογία
κατάρτιση αρχείου µουσικής
25/5/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
696
373
ΜΥΣTAKI∆HΣ
ΜΩΡAΛH
ΑΘΑNAΣIOΣ
ΘΕΟΦANH
Αθηνών
Τραγούδια των Σαρακατσάνων
"Θύελλα και φάρµακο: Αποκαθήλωση", έργο για µεγάλη
εικονογραφίας
Εθνοµουσικολογία
14/3/2006 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
30/5/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
920
552
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΜΩΥΣIA∆OY
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΜOPΦIA
ορχήστρα
∆ηµοτικά τραγούδια Αµυγδαλής Λακέρειας Λάρισας
Σύνθεση
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
13/9/2006 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15/6/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
752
187
ΜΩΥΣIA∆OY
ΝΑΚΑ
ΕΛΙΣABET
ΕΙΡΗΝΗ
Η παραδοσιακή µουσική της Ιρλανδίας και τα µουσικά όργανα µουσικολογία
Tα τραγούδια της Σµίξης Γρεβενών
Μουσική παιδαγωγική
Τα "Folk Songs" του Luciano Berio: Μελέτη της αρµονικής
Iστορική/συστηµατική
25/6/2008 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/12/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
1211
646
ΝΑΚΟΥ
ΝΑΣΕΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤEINH
και ενορχηστρωτικής επεξεργασίας των παραδοσιακών
∆ηµοτικά τραγούδια από τη Θεσσαλία και τη Ρούµελη
8/9/2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24/10/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
5/3/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
29/6/2010 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
1/11/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
κατάρτιση αρχείου µουσικής
311
1284
ΝΑΣΙΩΚΑ
ΝΑΣΣΗ
ΕΥΘAΛIA
ΒΑΪΑ
Aπόλλων 3
Παραδοσιακά τραγούδια της Ιερισσού Χαλκιδικής
Flamenco: Ιστορική εξέλιξη-Κατάταξη Ανάλυση
εικονογραφίας
Μουσική παιδαγωγική
12/6/1996 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
15/6/2011 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
750
ΝΑΤΣHΣ
ΘΩΜAΣ
Τραγουδιών,χορών- Τεχνικές παιξίµατος κιθάρας Flamenco. Μουσική παιδαγωγική
Κλωντ Ντεµπυσύ: "Πελλέας και Μελισσάνθη", ανιχνεύοντας Iστορική/συστηµατική
23/6/2005 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
1342
645
ΝΑΤΣΑΚΟΥ
ΝΕΒPANTZA
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣTANTINA
την γένεση µιας συµβολιστικής αισθητικής στην όπερα
∆ηµοτικά τραγούδια Παλαιού Παντελεήµονα Πιερίας
Ηχογράφηση και µεταγραφές δηµοτικών τραγουδιών από τη
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
27/6/2012 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
28/9/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
781
680
ΝΕΣTOPI∆H
ΝΕΣTOPI∆H
ΙΟΥΛIA-IOYΛIETA
ΚΥΡIAKH
Θεσσαλία
∆ηµοτικά τραγούδια της Θεσσαλίας
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
24/2/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25/9/2002 ΚΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
630
ΝΙΒOΛIANITH
ΑΝΑΣTAΣIA
Μουσική επένδυση τηλεοπτικής ταινίας
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
704
412
ΝΙΚOΛAΪ∆OY
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΝA MAPIA
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Το δηµοτικό τραγούδι στη διαπολιτισµική εκπαίδευση
Τραγούδια Μικράς Ασίας
Eλεύθερη ατονικότητα και δωδεκαφθογγισµός στην νεότερη
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
224
397
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
σχολή της Bιέννης
Mεταγραφές προσφυγικών τραγουδιών από την Kύπρο
∆ηµοτικά τραγούδια από το χωριό Aνατολή (ή Σελίτσανη)
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
23/6/1994 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
25/6/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
442
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΕΛΕNH
Aγιάς της Θεσσαλίας.
Εθνοµουσικολογία
Μουσική ακουστική/µουσική
23/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1352
ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κατάθλιψη - Μουσική - Θεραπεία
πληροφορική
Iστορική/συστηµατική
30/10/2012 ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
794
959
ΝΙΤΣΟΤΟΛΗ
ΝΟΤΑΡΑ
ΕΛΕNH
ΦΑΝΗ
Απόλυτη ακοή
Τραγούδια Ανατολικής Θράκης από το χωριό Πεδινό-Κιλκίς
∆ηµοτικά τραγούδια από το χωριό Λουτρό του νοµού
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
2/7/2003 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24/8/2006 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
643
ΝΤΑΛAΓEΩPΓOY
ΜΑΡINA
Καρδίτσας
Έργα Eλλήνων συνθετών. Παρουσίαση µέσα από τη µουσική
Εθνοµουσικολογία
81
1090
ΝΤΑΜΗ
ΝΤΑΟΥΚΑ
ΜΑΡΓAPITA
ΖΩΗ
µέχρι το 1940
∆ηµοτικά τραγούδια της Αβδέλλας Γρεβενών
Ο εορτασµός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην πόλη της
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
17/5/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1306
ΝΤΑΠΑ
ΑΛΙΚΗ
ΣΤΑYPOYΛA-
Καλαµπάκας: Μουσικολογικές προσεγγίσεις
Ηχογράφηση δηµοτικών τραγουδιών από το χωριό Κοσκηνά
Μουσική παιδαγωγική
14/11/2011 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
824
ΝΤΑΦOΠOYΛOY
EΛIZAMΠEΘ
Καρδίτσας
Σώµα και µουσική εκτέλεση: Σύγχρονες προσεγγίσεις της
Μουσική παιδαγωγική
23/6/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1199
ΝΤΕΡΟΥ-ΣΚΟΡ∆Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
κοινωνικής ψυχολογίας της µουσικής
Μουσική παιδαγωγική
4/7/2003 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21/10/2009 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22/12/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
κριτική του αθηναϊκού τύπου από τις αρχές του 20ού αιώνα
12/3/2012 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Μουσική Συµπεριφορά και Εγκέφαλος: Σύγχρονες εµπερικές Iστορική/συστηµατική
831
58
ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑΣ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦANOΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
προσεγγίσεις της νευροµουσικολογίας
Tα τραγούδια του Pουµλουκιού
Σχολικό κατεστηµένο, κοινωνική ανισότητα και µουσική
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
24/2/2005 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1/4/1997 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
538
ΝΤΟBAΣ
ΑΡΙΣTEI∆HΣ
εκπαίδευση
Hχογράφηση ελληνικής δηµοτικής µουσικής µε θέµα:
Μουσική παιδαγωγική
26/5/2005 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
302
ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Tραγούδια της Xαλκιδικής
Tα σύντοµα χερουβικά Πέτρου Λαµπαδάριου του
Εθνοµουσικολογία
17/9/1996 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4
ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πελοποννησίου και Θεοδώρου Π.Π. Φωκαέως
Ηχογράφηση δηµοτικής µουσικής της περιοχής Πωγωνίου
Μουσική παιδαγωγική
26/3/1992 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
430
ΝΤΟΥΣΗ
ΕΙΡHNH
Ηπείρου
Εθνοµουσικολογία
κατάρτιση αρχείου µουσικής
10/3/1999 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1402
ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Ο θρήνος στην αρχαία Ελλάδα των ιστορικών χρόνων
εικονογραφίας
Το πιάνο στο σύγχρονο αφηγηµατικό κινηµατογράφο: Ανάλυση
9/2/2012 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
της µουσικής επένδυσης των ταινιών "The Piano" / "The
1029
557
ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΡIΓKOΓIA
ΝΙΚΗ
ΒΑΣIΛIKH
Pianist"
∆ηµοτικά τραγούδια της Σαµαρίνας Γρεβενών
Eκατό χρόνια χορωδιακής ζωής στη Θεσσαλονίκη (1890-
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
8/6/2010 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
28/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
69
ΞΑΝΘOΠOYΛOY
ΕΛΙΣABET
1990)
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
16/12/1991 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
299
ΞΗΡOΦΩTOY
ΧΡΙΣTINA
Mέντελσον: H ζωή και το έργο του
µουσικολογία
Πρωτοψάλτης Ιωάννης Κλωναρίδης: Βιοεργογραφία στοιχεία
21/6/1996 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1391
220
ΞΟΥΛΟΓΗΣ
ΟΘΩΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΡHNH
και µουσικολογικές αναλύσεις επιλεγµένων έργων
Μουσική παιδαγωγική
H µουσική ζωή στη Λευκωσία από το 1960 έως το 1974
Μουσική παιδαγωγική
Kλαρινοφλογέρα Xρήστου Nτίνη - Aκουστική και µορφολογική
30/6/2011 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
8/11/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
80
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ
ΜΥΡTΩ
προσέγγιση
∆ηµοτικά τραγούδια και χοροί της Καλλιπεύκης Λάρισας
Μουσική παιδαγωγική
19/11/1993 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
568
1006
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΥΣOYΛA
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
εκτελούµενα από βιολί
CLEEPSYDRA για µεγάλη ορχήστρα - Ανάλυση του έργου
H επίδραση των συνθετητών στη µουσική αντίληψη του 20ού
Εθνοµουσικολογία
Σύνθεση
15/6/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/10/2009 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
183
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΘΩΜAΣ
αιώνα
Οι παραδοσιακοί χοροί των Τουρκοκυπρίων (Η ηχογράφηση
Μουσική παιδαγωγική
10/12/1993 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
574
ΟΡΦANOY
ΧΡΙΣTAKHΣ
Παραδοσιακούς χορούς
Ενζύµωση αισθητικών αφετηριών: ∆ιεύρυνση αισθητικών
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
17/10/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
952
ΟΦΛΙ∆ΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
προτιµήσεων
Η ζωή και το έργο του Λώρη Μαργαρίτη (1895-1953). Μία
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
7/9/2007 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
701
ΠΑΓANA
ΑΝ∆POMAXH
ιστορική και αναλυτική προσέγγιση
µουσικολογία
7/6/2012 ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
έγινε στην κατεχόµενη Κύπρο). Σύγκριση µε τους Ελληνικούς
Iστορική/συστηµατική
437
ΠΑΓANA
ΒΑΪA
Το Μουσικοπαιδαγωγικό σύστηµα του Carl Orff στην Ελλάδα µουσικολογία
Έλεγχος βασικών µουσικών δεξιοτήτων σε παιδιά
11/12/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1170
ΠΑΓΩΝΗ
ΣΟΦΙΑ
δυσκολίες
Oι απεικονίσεις της άρπας στον ελλαδικό χώρο µέχρι το
Μουσική παιδαγωγική
1/12/2009 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
300
ΠΑΚΛΑΤΖΗ
ΚΩΝΣTANTINA
τέλος των κλασσικών χρόνων
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
28/6/1995 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
698
121
ΠΑΛATOY
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΣΟΦIA
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Το συνθετικό έργο του Αντόνιο Βιβάλντι
Tα δηµοτικά τραγούδια στη Γαβαλού Mεσολογγίου
Ιωάννης Πρωτοψάλτης Τραπεζούντος: Βιογραφία -
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
27/9/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
28/6/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
804
ΠΑΛΛH
ΕΛΕNH
Εργογραφία και ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων
∆ηµοτικά τραγούδια της περιοχής Λυγαριάς του Νοµού
Μουσική παιδαγωγική
24/6/2004 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
835
ΠΑΛΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Τρικάλων
Οι "36 Ελληνικοί χοροί" του Νίκου Σκαλκώτα -Αναλυτική
Εθνοµουσικολογία
31/3/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΡHNH-
προσέγγιση των χορών: Ηπειρώτικος Ι, Ηπειρώτικος ΙΙ,
Iστορική/συστηµατική
793
ΠΑΝAΓOYΛH
XPYΣOBAΛANTOY
Κλέφτικος Ι
Μεταγραφές δηµοτικών τραγουδιών Νοµού Αχαϊας περιοχές
µουσικολογία
19/9/2012 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
115
ΠΑΝAΓOΠOYΛOΣ
ΚΩΝΣTANTINOΣ
Χαλανδρίτσας και Σερρών
Ηχογράφηση ελληνικής δηµοτικής µουσικής "Τραγούδια της
Εθνοµουσικολογία
11/12/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
856
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
Καστανιάς Σερβίων"
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
29/6/2005 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
132
454
383
Υ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΑ
Eλαφρά µουσική - Λαϊκή µουσική - Popular song
Kυπριακά ερωτικά τραγούδια
Tραγούδια από τον Πυργετό Λάρισας
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
23/6/1994 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13/6/1997 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1453
764
876
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος: Μουσικολογικές προσεγγίσεις µουσικολογία
Ο Κυπριανός παραδοσιακός χορός
Εθνοµουσικολογία
∆ηµοτικά τραγούδια από το Μελενικίτσι Σερρών
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
20/6/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
2/7/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29/6/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
98
378
536
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΑΝΝΑ
ΠΗΝEΛOΠH
ΠΗΝEΛOΠH
H όπερα στην Eπτανησιασκή και Eθνική Σχολή
Τραγούδια των σαρακατσαναίων της Ηπείρου
∆ηµοτικά τραγούδια από την Αγία Παρασκευή Χαλκιδικής
Τα πολυµεσικά δρώµενα ευρείας κλίµακας του JOHN CAGE
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
24/10/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
21/5/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28/1/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1241
443
795
ΠΑΝΤΖΑΚΗ
ΠΑΠA
ΠΑΠANTΩNIOY
ΣΑΠΦΩ
ΑΝΑΣTAΣIA
ΑΘΑNAΣIA
κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960
Τραγούδια και έθιµα του γάµου από το Πουρί του Πηλίου
Το συνθετικό έργο του Νίκου Σκαλκώτα
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
24/6/2009 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
17/10/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17/6/2010 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
πρωτοσχολικής ηλικίας µε δυσλεξία ή/και µαθησιακές
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
Οι όπερες του Ριχάρντ Στράους. Παράδοση και νεωτερισµός
Iστορική/συστηµατική
739
ΠΑΠA∆AKH
ΕΛΕNH
(µε έµφαση στις όπερες "Σαλώµη" και "Η Αριάδνη στη Νάξο") µουσικολογία
Τεχνικές περιφερειακού ήχου στην ηχογράφηση µουσικού
16/10/2003 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
765
ΠΑΠA∆AMOY
ΑΝΑΣTAΣIA
οργάνου
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
28/2/2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
695
ΠΑΠA∆HMHTPIOY
ΘΕΟ∆ΩPOΣ
Παιδαγωγικές όψεις της διεύθυνσης µουσικών συνόλων
Η ψηφιακή τεχνολογία του ήχου στην παραγωγή µουσικής
µουσικολογία
21/10/2004 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
819
602
ΠΑΠA∆HMHTPIOY
ΠΑΠA∆HMHTPIOY
ΙΩΑNNHΣ
ΜΑΡIA
επένδυσης κινούµενης εικόνας
∆ηµοτικά τραγούδια Στανού Χαλκιδικής
Ρίχαρντ Στράους: Η ζωή και το έργο του και ειδικότερα οι
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
23/6/2004 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28/6/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
740
473
ΠΑΠA∆OΠOYΛOY
ΠΑΠA∆OΠOYΛOY
ΣΤΥΛIANH
ΒΑΣIΛIKH
όπερές του
µουσικολογία
∆ηµοτικά Τραγούδια από τη Λεπτοκαρυά του Νοµού Πιερίας Εθνοµουσικολογία
H µουσική ικανότητα σαν αντικείµενο µουσικοψυχολογικής
Iστορική/συστηµατική
4/3/2003 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14/1/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
635
ΠΑΠA∆OΠOYΛOY
ΛΙZA
έρευνας
Τεχνικές αλγοριθµικής σύνθεσης στη µουσική µε τη βοήθεια
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
8/12/2000 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
664
ΠΑΠA∆OΠOYΛOΣ
ΠΑΝAΓIΩTHΣ
Η/Υ
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
28/3/2002 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
692
582
ΠΑΠAΘANAΣIOY
ΠΑΠAΪΩANNOY
ΠΗΝEΛOΠH
ΜΑΡIA
Τεχνικές δηµιουργίας µουσικού συνθετικού ήχου
∆ηµοτικά τραγούδια από το Μακροχώρι Ηµαθίας
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
28/3/2002 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28/9/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
877
ΠΑΠΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
Φύλο, αισθητική και µουσική εκπαίδευση
∆ηµοτικά τραγούδια από την επαρχία Oλυµπίας του Nοµού
µουσικολογία
21/10/2004 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
177
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓEΛOΣ
Hλείας
Μελοποίηση της ασµατικής ακολουθίας του Αγίου ενδόξου
Εθνοµουσικολογία
νεοµάρτυρος Γεωργίου του εκ Ραψάνης και µουσικολογικές
Iστορική/συστηµατική
4/4/1997 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1302
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
αναλύσεις επιλεγµένων τροπαρίων
µουσικολογία
"Το µοτέτο στην Αναγέννηση: µελέτη της εξελικτικής πορείας
29/10/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
1126
240
1110
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
του µουσικού είδους και αναλύσεις αντιπροσωπευτικών
Μουσική παιδαγωγική
Iωάννης Πλουσιαδηνός: H ζωή και το µουσικό του έργο
Μουσική παιδαγωγική
Tremens Kor για συµφωνική ορχήστρα
Σύνθεση
H Φιλαρµονική Eταιρεία Kερκύρας από το έτος συστάσεώς της
25/6/2009 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
9/9/1994 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
208
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
(1840) µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα
Μουσική παιδαγωγική
21/12/1993 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
46
ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
H φλογέρα: Mια ακουστική προσέγγιση
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
17/10/1990 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
275
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
H όπερα στην εποχή Mπαρόκ - Iδιαίτερα η γαλλική όπερα
µουσικολογία
26/6/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η Αναγέννηση της εκκλησιαστικής µουσικής του Ελληνισµού
µετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως: " Η εποχή του
914
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Νέου Καλλωπισµού"
H µουσική ζωή και παιδεία στην Πάτρα του Mεσοπολέµου
Μουσική παιδαγωγική
125
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
(1919-1930)
H διδασκαλία του Franz Liszt κατά τη διαµονή του στη
Μουσική παιδαγωγική
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
19/10/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Bαϊµάρη (1647-1861, 1873, 1881-1886), όπως αυτή φαίνεται
µέσα από µαθητές του (Fay, D'Albert, Siloti, Lamond,
Iστορική/συστηµατική
257
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Rosenthal...)
Μουσική δηµιουργικότητα στη µουσική εκπαίδευση:
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
27/9/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
841
569
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΓΛΥKEPIA
Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις
∆ηµοτικά τραγούδια της Σιάτιστας
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
18/3/2004 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
5/6/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
486
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
Ψυχοδυναµική µουσικοθεραπεία και αυτισµός
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
23/6/2004 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
85
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ
H όπερα στην επτανησιακή σχολή
Βιβλιογραφική έρευνα για τη δηµιουργικότητα και τη
µουσικολογία
12/12/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1129
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
238
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
779
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
854
162
µουσικοθεραπεία στα άτοµα ειδικής αγωγής µε έµφαση στα
άτοµα µε σύνδροµο Down
Nεοελληνική έντεχνη µουσική από την εµφάνιση της Eθνικής
Μουσική παιδαγωγική
19/5/2011 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σχολής µέχρι το 1960. Συνθέτες, µουσική εκπαίδευση,
Iστορική/συστηµατική
οργανισµοί και θεσµοί της µουσικής ζωής
Τα τραγούδια του χωριού Βώλακα ∆ράµας και η ιδιότυπη
µουσικολογία
24/10/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΓENIA
διφωνία τους
Η χορωδία Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της το 1987 έως
Εθνοµουσικολογία
30/5/2007 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝ∆POYΛA
την εορταστική συναυλία των 15 χρόνων στις 15/3/2003
Kυπριακές φωνές
H έντεχνη µουσική ζωή και παιδεία στην πόλη των Xανίων
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
20/10/2005 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16/9/1992 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
197
1266
907
ΠΑΠΑΛΙΟΝΑΚΗ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΥ
ΕΛΛH
ΧΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
από το 1931 µέχρι το 1950
Ο εορτασµός της Πεντηκοστής -Μουσικολογικές
∆ηµοτικά Τραγούδια Παλαιοχωρίου Καβάλας
Οι παραλλαγές Goldberg του J.S.Bach µια ιστορική και
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
21/12/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13/10/2010 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
22/2/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
884
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
αναλυτική µελέτη
Ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος: Βιοεργογραφικά στοιχεία και
Μουσική παιδαγωγική
20/6/2008 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
20/6/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
24/6/1991 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
µουσικολογικές αναλύσεις επιλεγµένων τροπαρίων εις τιµήν
του. Παλαιογραφική συγκριτική µελέτη του δοξαστικού "Η
1163
82
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΙΚΟΥ
ΗΡΜΑ
ΓΕΡAΣIMOYΛA
γρήγορος γλώσσα του"
∆ηµοτικά τραγούδια των Mεγάρων
66
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΤΕΦANIA
H µουσική ζωή της Λάρισας από το 1881 µέχρι το 1909
H εξέλιξη της µουσικής σηµειογραφίας και παρτιτούρας -
Μουσική παιδαγωγική
24/6/1991 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27
1179
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Μουσική παιδαγωγική
Σύνθεση
23/9/1991 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30/6/2009 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
1319
593
733
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΡΟΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΥΛIA
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
τους καρδιακούς παλµούς σε ασθενείς µε νόσο Alzheimer
∆ηµοτικά τραγούδια της Αβδέλας Γραβενών
Τραγούδια και έθιµα από την περιοχή της Ηπείρου
Mετεγγραφές δηµοτικών τραγουδιών περιοχής Xορτιάτη
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
3/10/2012 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10/5/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22/2/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
236
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
(Aρδαµέρι, Περιστερά) και περιοχής Γιαννιτσών (Παλαίφυτο) Εθνοµουσικολογία
O αυτοσχεδιασµός στη Λόγια Mουσική της ∆ύσης και στην
Iστορική/συστηµατική
30/5/1995 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
331
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΚΩΝΣTANTINA
Tζάζ
Πολυψωνικά τραγούδια της περιοχής Παρακάλαµου
µουσικολογία
25/6/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1139
60
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΦΩΤEINH-MAPIA
Ιωαννίνων
Σκυριανά τραγούδια
Η εορτή του Αγίου Μάµαντος - Παρουσίαση και ανάλυση
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
25/6/2008 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/12/1993 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1100
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΜΙΚΑΕΛΛΑ
επιλεγµένων τροπαρίων
Η ΑΜΒΙΕΝΤ Μουσική - Ιστορικές καταβολές, εξέλιξη και
Μουσική παιδαγωγική
1258
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΑΝΝΑ
Brian Eno
604
628
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΠΑΠΠΑΣ
ΕΛΙΣABET
ΠΕΤPOΣ
Μουσική εκπαίδευση και άτοµα µε προβλήµατα ακοής
µουσικολογία
Τραγούδια της Ανατολικής Ρωµυλίας από τα Τρίκαλα Ηµαθίας Μουσική παιδαγωγική
Η Εθνική Σχολή Μουσικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η ζωή Iστορική/συστηµατική
667
ΠΑΡAΣI∆OY
ΕΛΙΣABET
και το έργο των συνθετών Μ. Καλοµοίρη και Μ. Βάρβογλη
H µουσική ζωή στην Πάτρα από το 1900 ως το 1912
µουσικολογία
111
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΑ∆Η
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας "Nεολόγος"
Η µορφή του Αγίου Λαζάρου του τετραηµέρου µέσα από µια
Μουσική παιδαγωγική
1099
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΣΑΛΩΜΗ
µουσικολογική προσέγγιση επιλεγµένων βυζαντινών
Μουσική παιδαγωγική
25/11/2009 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
1074
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Η τέχνη Foley: Ηχητική επένδυση της ταινίας
Villa Lobos, Heitor (1887-1919): Η ζωή και το έργο του και
Μουσική παιδαγωγική
17/6/2011 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
980
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ειδικότερα τα πέντε πρελούδια για σόλο κιθάρα.
Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της φωνής παιδιών πρώτης
Μουσική παιδαγωγική
23/1/2006 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1393
ΠΑΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΝΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μουσική παιδαγωγική
6/6/2012 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραφή και επεξεργασία µουσικού κειµένου µε χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή
Έργο για συµφωνική ορχήστρα
Επιδράσεις µουσικής ακρόασης στη φυσιολογία ασθενών:
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αλλαγές στην αρτηριακή πίεση, τη συχνότητα αναπνοής και
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
σύγχρονες προσεγγίσεις απο τον Claude Debussy µέχρι το
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
25/6/2009 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
6/6/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
18/11/2011 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18/10/2001 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
21/6/1996 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
σχολικής ηλικίας µέσα από συνεντεύξεις µουσικοπαιδαγωγών
στην Ελλάδα σήµερα
179
ΠΑΡΠΑΡΑ
ΧΡΥΣΗ
Tο περιοδικό "Mουσικά Xρονικά"
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
12/5/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
90
ΠΑΡΠΑΡΟΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
H ελληνική οπερέτα
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
19/12/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
151
ΠΑΡΩΤΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
To Pεµπέτικο
Τάσεις και γνωρίσµατα του Μινιµαλισµού στη σύνθεση του
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
26/6/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1049
ΠΑΣΣΑΛΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
20ού αιώνα
∆ηµοτικά τραγούδια και χορού Ανατολικής Ρωµυλίας.
µουσικολογία
29/6/2005 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
675
ΠΑΤPΩNA
ΠΑΣXAΛINA
Περιοχή Καβακλή
H καλλιτεχνική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Σόλωνα
Εθνοµουσικολογία
27/3/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
453
936
ΠΑΤΑΤΑ
ΠΑΤΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΩΡΑΙΑ
Mιχαηλίδη στη Λεµεσό (1934-56)
∆ηµοτικά τραγούδια της Πάρου
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
3/10/1997 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
26/6/2007 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1015
ΠΑΤΚΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
Τα έργα για το µουσικό θέατρο του Alban Berg
Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις πάνω στη σχέση
µουσικολογία
27/6/2008 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
541
ΠΑΥΛAKOY
ΜΕΤAΞIA
µουσικής ακρόασης και διάθεσης (mood)
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
872
ΠΑΥΛΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Robert Schumann. To πιανιστικό έργο του
µουσικολογία
30/9/2005 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
949
ΠΑΥΛΟΥ∆Η
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Μουσική επένδυση τηλεοπτικού ντοκυµαντέρ
Η Αγία Κασσιανή κυριότερη εκπρόσωπος της γυναικείας
Μουσική παιδαγωγική
20/7/2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19/1/2001 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
υµνογραφίας και µελοποίησης στο Βυζάντιο.
Μεταγραµµατισµοί, µεταγραφές και µουσικολογικές αναλύσεις
των τροπαρίων "Αυγούστου µοναρχήσαντος" και "Κύριε η εν
1182
ΠΑΦΙΤΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑ
πολλαίς αµαρτίας περιπεσούσα γυνή".
Τα µουσικά θέµατα στα βιβλία: Getty Papers 3 και Getty
Μουσική παιδαγωγική
κατάρτιση αρχείου µουσικής
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
651
849
ΠΕΝETH
ΠΕΝΕΤΗΣ
ΑΝΑΣTAΣIA
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Papers 5 και Bothmer, The Amasis Painter
Τραγούδια της Θράκης
Μοντέλα µουσικής έµφασης: Χρονικές µικροαποκλίσεις σε
εικονογραφίας
Εθνοµουσικολογία
19/2/2003 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
2/7/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
1083
1030
758
ΠΕΝΗΝΤΑ
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ
ΠΕΤPI∆HΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣIΛEIOΣ
ασύµµετρους ρυθµούς
Επτανησιακή καντάδα-Λευκαδίτικη
∆ηµοτικά τραγούδια από το Λεχόβο Φλώρινας
Τραγούδια της Αχαΐας (ηχαγράφηση ελληνικής δηµοτικής
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
17/3/2008 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
13/5/2009 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2/7/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
619
ΠΕΤPI∆HΣ
ΕΜΜANOYHΛ
µουσικής)
Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στο θέµα της µνήµης
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
24/2/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
174
193
ΠΕΤPI∆HΣ
ΠΕΤΚΑΚΗ
ΗΛΙAΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
και του τονικού ύψους
∆ηµοτικά τραγούδια του Tριλόφου
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
21/3/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
14/6/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ιερεύνηση χαρακτηριστικών της αντίληψης
885
222
395
ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ
ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ
ΘΕΑΝΩ
ΠΑΝAΓIΩTA
ΓΕΩΡΓΙΑ
µικροπαραλλαγών της χροιάς µουσικών ήχων
H µουσική ζωή της Λεµεσού από το 1878 µέχρι το 1928
Kυπριακά τσιαττίσµατα
Αντιπροσωπευτικές συνθέσεις από τις ασκήσεις για πιάνο
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
22/3/2006 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28/6/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14/6/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1173
ΠΥΡΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
του J.S. Bach. Ιδιαιτερότητες και ανάλυση.
µουσικολογία
Η όπερα του H. Purcell "∆ιδώ και Αινείας": Μορφολογική και Iστορική/συστηµατική
1253
263
ΠΙΝΤΕΛΑ
ΠΙΣΧΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
µουσικοδραµατουργική θεώρηση
Mεταγραφές ∆ηµοτικών Tραγουδιών περιοχής Aρκαδίας
Το Μέγα Σάββατο: Λειτουργικό πλαίσιο και ανάλυση
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
25/5/2012 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
20/1/1995 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
850
ΠΙΤΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
αντιπροσωπευτικών τροπαρίων
Nεοελληνική έντεχνη µουσική από την εµφάνιση της Eθνικής
Μουσική παιδαγωγική
21/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
σχολής µέχρι το 1960: Συνθέτες - µουσική εκπαίδευση -
Iστορική/συστηµατική
7/5/2009 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
146
ΠΙΤΟΥΡΑ
ΣΜΑΡΑΓ∆Α
οργανισµοί - θεσµοί της µουσικής ζωής
Ο µουσουλµανικός γάµος στην Παλαιστίνη: Τραγούδια, ήθη
µουσικολογία
26/6/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1247
ΠΛΑΒΟΥ
ΕΛΠΙ∆Α
και έθιµα
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
17/6/2010 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
129
253
ΠΛΑΚΙ∆ΟΥ
ΠΛΑΚΩΤΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Iστορικές και κοινωνικές προϋποθέσεις του ρεµπέτικου
Mεταγραφές δηµοτικών τραγουδιών στο νοµό Kαρδίτσας
Μοντέλα µουσικής έκφραση: Χρονικές µικροαποκλίσεις στην
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
26/6/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/10/1995 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
725
ΠΛΑΣTAPA
ΘΕΟΦANEIA
εκτέλεση µουσικής παρτιτούρας
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
24/6/2004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
1134
ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Η θέση του αρχαίου δράµατος στο έργο του G.F. Handel
"Οι βιολάρηδες του Κυπριακού γάµου. Η µουσική και τα
µουσικολογία
κατάρτιση αρχείου µουσικής
25/9/2009 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
703
ΠΟΛYNEIKH
ΑΝΤIΓONH
τραγούδια τους µέσα από εικόνες"
Πρωτοποριακές τάσεις στην mουσική του 20ού αιώνα και
εικονογραφίας
Iστορική/συστηµατική
525
ΠΟΛYXPONIA∆HΣ
ΓΕΩPΓIOΣ
ιδιαίτερα µετά το 1945 (µέχρι το 1970 περίπου).
"Η Κοίµηση της Θεοτόκου" Μεταγραφές και αναλύσεις
µουσικολογία
734
ΠΟΛYXPONI∆OY
ΕΥΦHMIA
τροπαρίων
Μουσική παιδαγωγική
Η Εθνική Σχολή Μουσικής και ιδιαίτερα ο συνθέτης Μανώλης Iστορική/συστηµατική
51
1255
ΠΟΛYZΩI∆OY
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΙΩΑNNA
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Καλοµοίρης
Η Πολίτικη Λύρα
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
12/6/2002 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1/11/2012 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8
ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ηµοτικά τραγούδια ορεινής Nάξου
Παραδοσιακή µουσική της περιοχής Έδεσσας ερµηνευόµενη
Μουσική παιδαγωγική
16/9/1992 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
61
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΗΣ
από λαϊκή µπάντα χαλκίνων πνευστών
Μουσική παιδαγωγική
16/9/1992 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2/4/2004 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
28/4/2004 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
21/10/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Mάρκος Bαµβακάρης-Σπύρος Περιστέρης (εκφραστές του
πειραιώτικου ρεµπέτικου και σµυρναίϊκου τραγουδιού) :
Iστορική/συστηµατική
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
145
181
211
370
ΠΟΡΦΥΡΑΚΗ
ΠΟΥΛΑΡΑΚΗ
ΠΟΥΛΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΝΑ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
οµοιότητες κια διαφορές στα τραγούδια τους.
Hχογράφηση ποντιακής µουσικής περιοχής Bεροίας
Kεφαλονήτικα τραγούδια
Tραγούδια περιοχής Hπείρου
Τραγούδια της Ανατολικής Ρωµυλίας στην περιοχή του
1119
ΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Πολύκαστρου Κιλκίς
Εθνοµουσικολογία
H χορωδιακή κίνηση στη Λάρισα από τις αρχές του αιώνα έως
184
ΠΟΥΛΟΥΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
το 1991
Η µέθοδος του Emile Jaques Dalcroze και η παρουσία της
20/2/1998
1/11/1994
30/5/1995
29/6/1998
ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μουσική παιδαγωγική
14/3/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
στον Ελλαδικό χώρο µέσα από την εφαρµογή της σε σχολεία
1268
950
92
ΠΟΥΛΧΑΡΙ∆ΟΥ
ΠΡΑΤΣΙΟΣ
ΠΡΙΟΝΑΣ
ΜΕΛΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
των Αθηνών
Το δηµοτικό ωδείο Κατερίνης
Tο ∆ηµοτικό Ωδείο Λάρισας (∆.Ω.Λ.)
Mπαχ: H ζωή και το έργο του και η τεχνική της φούγκας σ'
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
30/6/2010 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18/12/2007 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
19/10/1993 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
293
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
αυτό
J. S. Bach: Η ζωή και το έργο του και ιδιαίτερα τα
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
22/9/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
598
ΡΑΒANH
ΕΥΑΓΓEΛIA
βραδεµβούργια κονσέρτα
"Succes de Scandale": Η ιεροτελεστία της ανοίξεως και η
µουσικολογία
18/10/2001 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1061
ΡΑΓΚΟΥ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ
συµβολή των Ρωσικών µπαλέτων στον Ευρωπαϊκό
Μουσική δηµιουργική σκέψη και δηµιουργική µουσική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
689
424
ΡΑΠTOΠOYΛOΣ
ΡΑΣΙ∆ΑΚΗ
ΑΘΑNAΣIOΣ
ΜΑΡIA
εκπαίδευση
Tραγούδια από όλη την Kρήτη
Franz Schuber: Οι συνθέσεις για πιάνο: Η εξέλιξη των
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
16/12/2003 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
29/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
655
ΡΑΦOYΛH
ΕΛΕNH
διαφόρων ειδών και µορφών
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
24/10/2001 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
678
280
ΡΑΦTH
ΡΑΦΤΗ
ΘΕΟ∆OTH-EIPHNH
ΓΕΩPΓIA
Λούντβιχ Βον Μπετόβεν: Τα κονσέρτα για πιάνο
µουσικολογία
H µουσική ζωή στη Λευκωσία από το 1690 µέχρι το 1931
Μουσική παιδαγωγική
Ριζίτικα τραγούδια Χανίων. Ηχογράφηση δηµοτικής µουσικής,
16/12/2004 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
22/11/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11/3/2011 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
καταγραφή σε Ευρωπαϊκή σηµειογραφία, ανάλυση ποιητικού
ΡΕΒΕΛΤΖΗ1230
ΤΣΟΜΑΡΙ∆ΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
και µουσικού κειµένου
H µουσική επεξεργασία του λόγου στο µουσικό δράµα "Tο
Εθνοµουσικολογία
3/3/2010 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
166
ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗ
ΑΝΝA-MAPIA
δαχτυλίδι της µάνας" του M. Kαλοµοίρη
Η αντίληψη του µουσικού τέµπο: Σύγχρονες προσεγγίσεις
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
29/9/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
712
ΡΙΖOY
ΜΑΡIA
της έρευνας στη µουσική ψυχολογία
Μουσική ερµηνεία: Εννοιλογικά ζητήµατα και
µουσικολογία
16/5/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
932
ΡΟΓΚΑ
ΑΓΝΗ
µουσικοπαιδαγωγικές προεκτάσεις
Μουσική παιδαγωγική
30/6/2005 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
153
153
ΡΟΓΚΑΚΟΣ
ΡΟΓΚΑΚΟΣ
ΝΙΚOΛAOΣ
ΝΙΚOΛAOΣ
∆ηµοτικά τραγούδια της Θεσσαλίας
Mεταγραφές ∆ηµοτικών Tραγουδιών περιοχής Λακωνίας
∆ηµιουργία και εξέλιξη του χοροδράµατος-έντεχνου χορού
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17/9/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
546
ΡΟΥBOΛH
ΑΝΑΣTAΣIA
στην Ελλάδα από το 1900 έως το 1960
Αισθητικές και δοµικές προσεγγίσεις και η πρακτική τους
Μουσική παιδαγωγική
1340
ΡΟΥΒΕΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
εφαρµογή στο έργο "My boxes in my life" για ορχήστρα
Σύνθεση
κατάρτιση αρχείου µουσικής
239
798
ΡΟΥΜΠΗ
ΡΟΥΠAKIA
ΑΝΤΩNIA
ΑΛΕΞAN∆PA
Aπόλλων σε µουσικές σκηνές
Σαρακατσάνικα τραγούδια
Ο εορτασµός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα. ∆οµή των
εικονογραφίας
Εθνοµουσικολογία
1183
ΡΟΥΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
µουσικολογικές αναλύσεις επιλεγµένων τροπαρίων.
Η εορτή του Πρωτοµάρτυρα και Αρχιδιακόνου Αγίου
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
1395
ΣΑΒΒΑ
ΣΑΛΩΜΗ
Στεφάνου: Μουσικολογικές προσεγγίσεις
Η εξέλιξη του Concerto Crosso κατά τον 18ο αιώνα και η
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
20/6/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
1271
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ανάλυση επιλεγµένων έργων
H Mικρασιατική Pαψωδία του Γιάννη Kωνσταντινίδη. Ένα
µουσικολογία
18/11/2011 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
315
479
ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ
ΣΑΚΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣIΛIKH
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
12/11/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/6/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
114
192
ΣΑΚΟΡΑΦΑ
ΣΑΛΟΝΙΚΙ∆ΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΜΑΡΘΑ
υπάρχοντος αρχειακού υλικού
∆ηµοτικά τραγούδια του Πόντου Aκριτικά - Iστορικά
Σύνθεση ήχου µέσω φυσικής προτυποποίησης. Υλοποίηση
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
27/6/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/6/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
1021
ΣΑΛΤΑ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
κρουστού υβριδικού συνθετητή στη MAX/MSP
Μουσική παιδαγωγική
Hχογράφηση και µεταγραφή δηµοτικών τραγουδιών της Άρτας
95
ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Περιοχή Hπείρου)
Εθνοµουσικολογία
818
244
ΣΑΜAPA
ΣΑΜOYHΛI∆OY
ΣΟΦIA
ΘΕΟΛOΓIA
Ακουστική αντίληψη του χώρου
∆ηµοτικά τραγούδια από τα ποτάµια Καππαδοκίας
Καινοτόµες φιλοσοφικές προσεγγίσεις στη µουσική
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
12/10/2004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
5/6/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
832
ΣΑΝΙ∆Α
ΑΝΘΗ
εκπαίδευση
Σύγκριση µουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων του βιολιού
µουσικολογία
22/12/2005 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1374
ΣΑΝΤΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
"Sassmanshhaus"
"Το Γενέσιον της Θεοτόκου": Η δοµή της ακολουθίας,
Μουσική παιδαγωγική
10/11/2011 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
965
ΣΑΠΙΡΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
αναλύσεις και µεταγραφές τροπαρίων
Μουσική παιδαγωγική
22/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
27/6/2000 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
10/9/2012 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13/3/1997 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
29/6/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ακολουθιών, µεταγραφές, µεταγραµµατισµοί και
χαρακτηριστικό έργο ελληνικής συµφωνικής µουσικής µε
χρήση και επεξεργασία παραδοσιακού µουσικού υλικού
Ηπειρωτικα δηµοτικά τραγούδια
H µουσική στις παραστάσεις έργων Σοφοκλή και Aισχύλου
στο K.Θ.B.E. (1961-1970) - Συµβολή στην περιγραφή του
8/3/2010 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
18/6/1998 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
µέσα από την µελέτη των µεθόδων "colourstrigs", "suzuki",
Προσδιορισµός µετρικής δοµής Lerdahl and Jackendoff
918
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
(1983) - Longuert -Higgins και Lee (1982)
H µουσική ζωή του Πειραιά από τη σύσταση του ∆ήµου το
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μουσική παιδαγωγική
30/9/2004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
1835 µέχρι την ίδρυση του πρώτου Ωδείου Πειραιώς 1903
και η συµβολή του Ωδείου στη µουσική παιδεία και
123
113
ΣΑΡΙΜΟΥΤΣΟΥ
ΣΑΡΛΑΝΤΖΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΜΑΡΙΑ
καλλιέργεια των Πειραιωτών
Μουσική παιδαγωγική
Tραγούδια του Σοχού
Μουσική παιδαγωγική
Aπεικονίσεις µουσικής και χορού σε διονυσιακές σκηνές στην κατάρτιση αρχείου µουσικής
31/5/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/6/1994 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
346
ΣΑΡΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
αρχαιολογία
Η µουσική στα video games: Μια νέα καλλιτεχνική φόρµα ή
εικονογραφίας
Iστορική/συστηµατική
28/6/1996 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
929
ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
µία εµπορική επιταγή;
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
14/3/2006 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
478
ΣΑΦAPH
ΧΑΡIΣ-AΛEΞIA
Τα κουαρτέτα εγχόρδων του W. A. Mozart
Tο Mουσικό Λαογραφικό Aρχείο της Mέλπως Mερλιέ 1930-
µουσικολογία
31/3/2000 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
77
916
ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΣΓΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΜΑΡΙΑ
1997
Η βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική ως ιερή τέχνη
Ηχογράφηση δηµοτικών τραγουδιών από το χωριό Κανάλια
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
24/6/1997 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
558
1077
312
609
Σ∆ΡOΛIA
ΣΕΓΚΛΙΑΣ
ΣΕΪ∆ΟΥ
ΣΕΚEPOΓΛOY
ΑΜΑΛIA
ΖΗΣΗΣ
ΣΕΡΑΪΝΑ
ΜΑΡIA
Καρδίτσας
Σύνθεση για Ορχήστρα: Ανάλυση του Άνοθεν
Σαρακατσάνικα τραγούδια περιοχής Bόλου
Πασχαλινά τραγούδια και έθιµα από τη Σαρακήνα Γρεβενών
Tο έργο του Γ. Xωραφά και η ζωή (ειδικότερα ως συνθέτη
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
29/3/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
17/6/1997 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3/3/2004 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
64
ΣΕΡΕΝΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
σχολικών τραγουδιών)
Μουσική παιδαγωγική
Φρεντερίκ Σοπέν: Το πιανιστικό του έργο. Ιδιαιτερότητες της
3/5/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
662
ΣΙ∆HPOΠOYΛOY
∆ΟΜNIKH
µορφής στα διάφορα είδη σύνθεσης
Η συµβολή της σχολικής µουσικής εκπαίδευσης στην
Μουσική παιδαγωγική
12/6/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνικοποίηση
1005
ΣΙ∆ΕΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
παιδιών προσχολικής ηλικίας
Μουσική παιδαγωγική
Υπολογιστικά µοντέλα αντίληψης ρυθµού: Μοντέλο Longuet -
16/10/2009 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
975
ΣΙ∆ΗΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Higgin & Lee και µοντέλο Povel & Essens
Μουσική παιδαγωγική
Το µουσικό θέατρο για παιδιά και οι παραστάσεις της Όπερας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
1146
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΧΗΛ
Θεσσαλονίκης και άλλων θεσµών
Συνθέτες και η µουσική του ελληνικού κινηµατογράφου από
Μουσική παιδαγωγική
ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
335
ΣΙΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
τις αρχές του (1910) µέχρι το 1969
W.A. Mozart: Η ζωή το έργο του και ιδιαίτερα τα κονσέρτα
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
492
760
ΣΙΣIKH
ΣΙΤΩTHΣ
ΕΛΕNH
ΓΕΩPΓIOΣ
για πνευστά
µουσικολογία
Ακουστικές δυσλειτουργίες µουσικών και η µέθοδος Tomatis Μουσική παιδαγωγική
20/6/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2/4/1999 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3/7/2003 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
H πορεία της όπερας σε σχέση µε τη συγκρότηση του αστικού
54
296
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
χώρου στην Eλλάδα του 19ου αιώνα. Mια πρώτη προσέγγιση
O χορός στα κλασσικά χρόνια
Hχογράφηση δηµοτικών τραγουδιών περιοχών Kουφαλίων-
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
1/2/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
28/6/1995 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
403
ΣΚΑΡΠΕΤΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
Kυµίνων
H πορεία της κλασσικής κιθάρας στο έργο τριών σηµαντικών
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
23/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
149
860
324
ΣΚΕΥΗΣ
ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗ
ΣΚΟYΦAKHΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓEΛOΣ
συνθετών Sor, Barrios, Villa Lobos
Η µουσική παράδοση των τροβαδούρων
Tραγούδια από την Tσακωνιά
∆ιερεύνηση των ακουστικών ιδιοτήτων ενός χώρου
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
26/6/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/11/2011 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
3/9/1997 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
1252
ΣΚΟΥΡΤΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΑΜΑΛΙΑ
συναυλιών ή θεάτρου
Η γυναικεία µουσική δράση στα τρία µεγαλύτερα ευρωπαϊκά
Μουσική παιδαγωγική
21/6/2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1071
ΣΚΟΥΦΑ
ΜΑΡΙΑ
κέντρα: 16ος αιώνας ως την Clara Schumann
Tεκµηρίωση της εµφάνισης και διάδοσης της µουσικής Rock
Μουσική παιδαγωγική
171
ΣΟΛOYKOΣ
ΑΘΑNAΣIOΣ
στην Eλλάδα (1956-1985)
Το µουσικό παιχνίδι στην προσχολική ηλικία (παιδιά 4-6
Μουσική παιδαγωγική
29/11/1994 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1294
ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
έτων)
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
10/11/2011 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1120
ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
Η µουσική συµπεριφορά των βρεφών
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
14/3/2006 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1197
436
339
563
ΣΟΥΣΗ
ΣΟΥΦHΣ
ΣΠYPI∆ΩNOΣ
ΣΠΑNOΠOYΛOY
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΣΠΥPI∆ΩN
ΘEO∆ΩPOΣ
ΑΝΕZA
Η ζωή και το έργο του A. Schonberg
∆ηµοτικά τραγούδια από τις Ριγγλάδες Κέρκυρας
∆ηµοτικά τραγούδια νησιών Ανατολικού Αιγαίου -Μ. Ασίας
Αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα ηχοκίνησης
Το Στιχηράριο ∆ιονυσίου 564 και ο Άγιος Ιώαννης
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
26/6/2008
27/3/2002
11/2/2004
17/10/2003
ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χρυσόστοµος. Παλαιογραφική µελέτη, µεταγραφές και
1019
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
αναλύσεις
Η κιθάρα και τα νυκτά έγχορδα µε µπράτσο -Ιστορία και
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
1/2/2008 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
520
ΣΠΙΘOΓIANNHΣ
ΕΥΑΓΓEΛOΣ
παράδοση -Μουσικά έργα
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
26/6/2002 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
380
ΣΠΥPAKH
ΜΑΡIA
Τα κονσέρτα του Μότσαρτ για πιάνο και ορχήστρα
Eφαρµογές των µαθηµατικών, της ψυχοακουστικής και της
µουσικολογία
11/12/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
127
ΣΠΥPAKHΣ
ΙΩΑNNHΣ
βυζαντινής µουσικής (Eκκλησιαστικής - Eξωτερικής)
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
272
1024
ΣΠΥPAKOY
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓEΛIA
ΠΑΥΛΟΣ
Tα 5 κοντσέρτα για πιάνο του Beethoven
Ο Αµανές στον Ελλαδικό χώρο
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
πληροφορικής στα µουσικά διαστήµατα και στους ήχους της
5/7/1993 ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14/2/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/4/2008 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η τέχνη παιξίµατος του βιολιού - Συγκριτική εξέταση
βασικών τεχνικών στις µεθόδους και πραγµατείες των :
1180
ΣΠΥΡΟΥ
ΣΠΥΡΟΣ
Mozart, Baillot, Auer, Flesch και Galamian
Το ακορντεόν και η τεχνική του στις κοµπανίες των
Μουσική παιδαγωγική
ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
728
790
487
ΣΤΑYPI∆HΣ
ΣΤΑYPI∆OY
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑNAΣIOΣ
ΙΣΑBEΛΛA
ΕΛΕNH
Ανατολικορωµυλιωτών στην Ελλάδα
Η όπερα του ρεαλισµού
Μεταγραφές αποκριάτικων τραγουδιών της Κοζάνης
Συγκριτική µελέτη της βυζαντινής και της Κερκυραϊκής
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
903
553
247
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΑΝΑΣTAΣIA
ΧΡΥΣANΘH
γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνος
Μουσική παιδαγωγική
Μεταγραφές δηµοτικών τραγουδιών Μελιβοίας Αγιάς Λάρισας Εθνοµουσικολογία
Το δηµοτικό τραγούδι της Χίου
Εθνοµουσικολογία
H µουσική αγωγή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση της Kύπρου
4/4/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
9/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18/5/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
396
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΥΡIA
σήµερα
"Η οκταηχία της βυζαντινής µουσικής, συγκριτική µελέτη µε
17/6/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
904
612
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΣΤΕPΓIOY
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓEΛIA
∆αµασκηνού
Τα δηµοτικά τραγούδια του ∆άσκιου Ηµαθίας
Το δηµοτικό τραγούδι στην Α΄ Εκπαίδευση µέσα από τη
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
22/3/2006 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
22/2/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
896
1130
736
223
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΪTΣOΓΛOY
ΣΤΥΛIANOY
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΝΤΩNIOΣ
ΚΩΝΣTANTINOΣ
µουσική πράξη της αυθεντικής παράδοσης
∆ηµοτικά τραγούδια της Καστοριάς
Οι σονάτες για πιάνο του Carl Maria von Weber
∆οξολογίες
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
28/2/2005
15/6/2011
18/12/2003
15/11/1994
246
ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ
ΒΛΑ∆IMHPOΣ
Anton Webern : Η συνθετική τεχνική του
µουσικολογία
25
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
Ψηφιακή δειγµατοληψία ήχου κρητικής λύρας
Η Εθνική Σχολή Μουσικής (Λαµπελέτ, Λαυράγκας,
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
539
ΣΥΡI∆OY
ΓΑΡYΦAΛΛIA
Καλοµοίρης, Βάρβογλης, Ριάδης)
H µουσική ζωή της Aλεξανδρουπόλεως από το 1937 µέχρι
µουσικολογία
18/6/1999 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
354
ΣΥΡI∆OY
ΜΑΡIA
σήµερα
∆ηµιουργία εκπαιδευτικού ντοκυµαντέρ µε θέµα τη µουσική
Μουσική παιδαγωγική
11/11/1997 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
922
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ταυτότητα της latin (salsa)
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
241
ΣΩΤHPOΠOYΛOY
∆ΕΣΠOINA
Bela Bartok η ζωή και το έργο του
Ερευνητικές προσεγγίσεις στη µουσική συµπεριφορά ατόµων
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
937
567
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΤΑΒΛAPI∆OY
ΠΗΓΗ-ΖΩΗ
ΟΛΥMΠIA
µε προβλήµατα όρασης
∆ηµοτικά τραγούδια από την Άσσηρο Θεσσαλονίκης
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
26/6/2012 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/6/2004 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
2/4/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ψαλτικής µε βάση επιλεγµένα κοµµάτια της οκταήχου και της
Μουσική παιδαγωγική
βάση επιλεγµένα στιχηρά αναστάσιµα του Αγ. Ιωάννου του
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14/11/2001 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
5/2/1991 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19/10/2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15/3/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14/3/2006 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
26/9/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Iστορική/συστηµατική
1229
ΤΑΪΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Μανώλης Καλοµοίρης: Η ζωή και το έργο του
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
11/11/2009 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
581
ΤΑΜANI∆H
ΕΜΜANOYEΛA
Τα κοσµικά έργα του Claudio Monteverdi
Μουσική και ∆ιαφήµιση: Σύγχρονες προσεγγίσεις της
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
13/12/2001 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
743
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
κοινωνικής ψυχολογίας της µουσικής
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
1323
ΤΑΞΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Είδη όπερας του Ν.Α. Ρίµσκυ-Κόρσακοβ
µουσικολογία
Ο 'Οσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, Βιεργογραφία, µεταγραφές
1067
ΤΑΠΕ
ΣΤΕΛΛΑ
ή µουσικολογικές αναλύσεις των Αναβαθµών
Ηχογράφηση και µεταγραφές δηµοτικών τραγουδιών από την
Μουσική παιδαγωγική
365
ΤΑΡΣENH
ΣΟΦIA
Καλλονή και το Κυπαρίσσι του ν. Γρεβενών
Σταύρος Κουγιουµτζής: "Ύµνοι αγγέλνω σε ρυθµούς
Εθνοµουσικολογία
ανθρώπων". Συγκριτική ανάλυση µε βυζαντινούς ύµνους και
Iστορική/συστηµατική
2/7/2003 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
23/10/2012 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
21/5/2009 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
2/4/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1348
406
ΤΑΣΙΟΥ
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΠΑΝAΓIΩTA
τροπάρια της Μεγάλης Εβδοµάδας
∆ηµοτικά τραγούδια της περιοχής Γρεβενών
Παραδειγµατική ανάλυση: Μια συστηµατική προσέγγιση στην
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
29/6/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
26/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
808
ΤΑΣΟΥ∆ΗΣ
∆ΗΜHTPIOΣ
αναλυτική µέθοδο του Jean-Jacques Nattiez
Μουσική παιδαγωγική
κατάρτιση αρχείου µουσικής
30/9/2004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
654
495
ΤΕΓOY
ΤΕΚTONI∆OY
ΗΛΙANA
ΠΑΡAΣKEYH
Τα απουλικά Αγγεία της Κάτω Ιταλίας
∆ηµοτικά τραγούδια της Βροντούς Πιερίας
∆ηµοτικά Τραγούδια της Αγίας Παρασκευής -Κονίτσης -
εικονογραφίας
Εθνοµουσικολογία
27/6/2001 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
28/9/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
575
ΤΕΛΛHΣ
ΠΑΝAΓIΩTHΣ
Ιωαννίνων
Εθνοµουσικολογία
∆ηµοτικά πολυφωνικά τραγούδια απ' την Πολύτσανη Bορείου
14/6/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
232
ΤΕΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Hπείρου
Η εορτή της Αγίας Αικατερίνης: Η Ακολουθία του Μεγάλου
Μουσική παιδαγωγική
20/12/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
941
ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εσπερινού: Παρουσίαση και ανάλυση επιλεγµένων ύµνων
Εµπειρικές προσεγγίσεις της µουσικής αναπτυξιακής
Μουσική παιδαγωγική
26/6/2007 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ψυχολογίας. Αντίληψη της µελωδίας, του µελωδικού
Iστορική/συστηµατική
480
393
429
ΤΖΑNETAKH
ΤΖΑNEΛΛA
ΤΖΕΝΟΥ
∆ΡΟΣOYΛA-MAPIA
ΠΑΡAΣKEYH
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
περιγράµµατος, του τονικού ύψους και των διαστηµάτων
Τραγούδια από την περιοχή Καταφύγι Πιερίων
∆ηµοτικά τραγούδια περιοχής Nιγρίτας Σερρών
Ηχογράφηση δηµοτικών τραγουδιών από το χωριό
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
12/5/2000 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
10/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26/6/1997 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
806
ΤΖΗMA
ΧΡΙΣTINA
Βαµβακότρυπα Σερρών
Tραγούδια της Σαµαρίνας : Hχογράφηση-µεταγραφές-
Μουσική παιδαγωγική
2/10/2003 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
465
ΤΖΗΜΑ
ΑΦΡO∆ITH
µουσικοποιητική ανάλυση
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
23/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
186
ΤΖΙΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡIA
Verdi, Guiseppe - Iταλική όπερα
µουσικολογία
12/12/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
H τεχνική παιξίµατος του πιάνου και η διαµόρφωση
142
ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ
ΑΡΕTH
πιανιστικής υφής στο έργο του John Field
∆ηµήτρης Μητρόπουλος: Xειρόγραφα και έκδοση. Εκδοτικοί
Μουσική παιδαγωγική
386
1228
666
447
ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ
ΤΖΟΚΑ
ΤΖΩPTZH
ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ
ΘΕΟ∆ΩPOΣ
ΖΩΗ
ΑΛΙKH
ΠΑΝAΓIΩTA
762
488
ΤΙΚΩΦ
ΤΟΛIOY
391
1056
874
27/6/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
προβληµατισµοί και επιµέλεια των έργων "Reveries an bord
Iστορική/συστηµατική
de la mer (Ονειροπολήσεις στην ακρογιαλιά)" και ""Scherzo"
Η εκκλησιαστική µουσική ζωή στα Τρίκαλα
Τραγούδια του γάµου της Καρδίτσας
∆ηµοτικά τραγούδια Σαµοθράκης
Μουσική Προτίµηση: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
11/12/1998
13/10/2010
10/6/2010
26/6/1997
ΜΥΡTΩ-ΣOΦIA
ΖΩH
της µουσικής ψυχολογίας και παιδαγωγικής
∆ηµοτικά τραγούδια από την Αβδέλλα Γρεβενών
µουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
27/6/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
25/9/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΜZAΣ
ΤΟΝΙΑ
ΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΥΛOΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
L. V. Beethoven: Η ζωή του, το έργο του, οι 9 συµφωνίες του µουσικολογία
"Προσµονή" (2007), έργο για συµφωνική ορχήστρα
Σύνθεση
Τραγούδια της Θράκης
Εθνοµουσικολογία
∆ηµοτικά τραγούδια της συλλογής του "Daughters of
178
590
ΤΡΙANTAΦYΛΛOY
ΤΡΙΓKI∆HΣ
ΚΥΡIAKH
ΝΙΚOΛAOΣ
της Πηνελόπης
Τραγούδια και χοροί της Ανατολικής Ρωµυλίας
Παιδαγωγική της σύνθεσης στο σχολείο: Το έργο του J.
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
749
ΤΣΑMAΪ∆HΣ
ΝΙΚOΛAOΣ
Paynter
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
802
ΤΣΑNAKAΣ
ΑΓΓEΛOΣ
Η Εθνική Σχολή και το έργο του Μανώλη Καλοµοίρη
Η µεταρρύθµιση των τριών διδασκάλων (1814) και ο
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
27/6/2007 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
642
ΤΣΑΪPEΛH
ΑΝ∆PONIKH
νεοελληνικός διαφωτισµός
Hχογράφηση και µεταγραφές δηµοτικών τραγουδιών του
µουσικολογία
15/12/2004 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
449
ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ
ΕΥΤEPΠH
νοµού Λάρισας.
Εθνοµουσικολογία
20/2/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
822
ΤΣΑΜΑΛΙΚΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
Το ούτι: Οργανολογία - Ακουστικές Μετρήσεις
Schoenberg Pierrot Stravinsky L' histoire du soldat: Οι
Μουσική παιδαγωγική
20/7/2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
δύο ιστορικές αφετηρίες του σύγχρονου µουσικού θεάτρου,
Iστορική/συστηµατική
867
ΤΣΑΟΥΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
παραλληλισµοί και ιδιαιτερότητες.
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
20/6/2008 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
169
583
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΤΣΑΠPAZH
ΘΕΟ∆OΣIA
ΓΕΩPΓIA
Φρειδερίκος Σοπέν: H ζωή και το έργο του
Παραδοσιακά τραγούδια Μεσσηνιακής Μάνης
Elgar Edward: Η ζωή και το έργο του. Ανάλυση
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
26/6/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
26/6/2002 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
899
ΤΣΑΠΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
αντιπροσωπευτικών έργων
Μουσική παιδαγωγική
18/6/2004 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16/11/1999 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
29/1/2008 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24/2/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Penelope order of Ahepa" ("Τάγµατος των Αχέπα" "Κόρες
28/6/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14/11/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
20/10/2005 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τεχνικές απαιτήσεις σε έργα για φλάουτο του Jindrich Feld
Iστορική/συστηµατική
801
ΤΣΑΡΑ
ΗΛΕKTPA-NAYΣIKA
(1925-2007)
µουσικολογία
κατάρτιση αρχείου µουσικής
28/6/2012 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
405
681
716
1235
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΤΣΕΛIOY
ΤΣΕΛIOΣ
ΤΣΕΡΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦIA
ΒΑΣIΛEIOΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
Mουσική Eικονογραφ'ια στο αρχαίο Θέατρο
Ρουµλουνιώτικες ζουρνάδες σε διάφορους σκοπούς
∆ηµοτικά τραγούδια της Κρήνης Χαλκιδικής
Το Σλαβόφωνο τραγούδι στη ∆υτική Μακεδονία
Oι βραδυνοί θρύλοι του M. Kαλοµοίρη: Ένας χαρακτηριστικός
εικονογραφίας
Εθνοµουσικολογία
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
19
ΤΣΕΡΠΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ
κύκλος τραγουδιών του για φωνή και πιάνο
Ηχογράφηση δηµοτικής µουσικής περιοχής Αγίου
Μουσική παιδαγωγική
7/9/1990 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
382
ΤΣΙPEΛHΣ
ΑΛΕΞAN∆POΣ
Παντελεήµονα Χαλκιδικής
Iωάννης Παπαδόπουλος Kουκουζέλης : H ζωή και το έργο
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
6/7/2006 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
469
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
του
Τα παραδοσιακά τραγούδια του φλαµένκο -Καταγραφή και
µουσικολογία
17/6/1998 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
837
ΤΣΙΑΧΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
σχόλια 23 τραγουδιών
Σωµατικά προβλήµατα των πιανιστών: Από την πάθηση, στη
Μουσική παιδαγωγική
8/11/2006 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10/11/2011 ΖΑΦΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16/3/1993 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
24/9/1998
20/10/2004
16/12/2005
15/6/2011
ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
µάθηση και την πληροφόρηση: Προτεινόµενες µέθοδοι
πρόληψης και αντιµετώπισης βάσει έρευνας, καταγραφής και
682
139
785
ΤΣΙΓAPA
ΤΣΙΚΑΝΤΕΡΗ
ΤΣΙΛIΠAKOY
ΜΑΡIA
ΡΑΛΛOY
ΕΛΕNH
αιτιολογίας των προβληµάτων των πιανιστών
Tραγούδια του γάµου στο Θεσσαλικό κάµπο
Ποµάκικα τραγούδια από την Γλαύκη
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
948
ΤΣΙΜΠΕΤΟΝΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μουσική επένδυση τηλεοπτικής τέχνης (Video-Art)
Μουσικές προτιµήσεις και φύλο: Σύγχρονες
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
19/10/2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
888
585
694
543
ΤΣΙΜΠΡΗ
ΤΣΙΟΥΚΑ
ΤΣΙΠOTH
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΥΑΓΓEΛIA
ΑΙΚATEPINH
ΑΝΑΣTAΣIA
µουσικοψυχολογικές προσεγγίσεις
G. F. Handel: Giulio Cesaze in Egitto (1724)
Οι λειτουργίες του Joseph Haydn
Σαρακατσάνικα τραγούδια Θεσσαλίας
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
16/12/2004
28/6/2000
19/12/2007
19/4/2000
117
ΤΣΙΩΤΑ
ΕΛΕNH
Μουσική Παραγωγή και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Θ. Aντωνίου, N. Aστρινίδης, Γ. Kουρουπός, B. Tενίδης:
Μουσική παιδαγωγική
19/10/2000 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
291
ΤΣΟΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Mουσική για παραστάσεις αρχαίου δράµατος του K.Θ.B.E.
"Σκριάµπιν - Η ζωή και το έργο του - Ιδιαίτερα τα έργα του
Μουσική παιδαγωγική
για πιάνο (είδος συνθέσεων, κατάλογος, χρονολογίες,
Iστορική/συστηµατική
871
ΤΣΟΚΑΝΟΥ
ΖΩΗ
εκδόσεις) "
Προγραµµατική µουσική: Προγραµµατική µουσική τον 19ο
µουσικολογία
αιώνα, µαντριγκαλισµοί στη µουσική του 16ου αιώνα, µουσική
Iστορική/συστηµατική
143
ΤΣΟΡΑΠΤΣΙ∆ΟΥ
ΘΕΟ∆ΩPA
ρητορική της εποχής µπαρόκ: οµοιότητες και διαφορές
µουσικολογία
ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
20/6/1996 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
26/6/2008 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
21/12/1993 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
216
ΤΣΟΡΤΑΝΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣTANTINOΣ
Συστήµατα Eπεξεργασίας Mουσικού Σήµατος
Το Ζακυνθινό Εκκλησιαστικό ιδίωµα µέσα από επιλεγµένα
Μουσική παιδαγωγική
27/3/1996 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
358
ΤΣΟΡΤΑΝΙ∆ΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣ
κοµµάτια του Ζακυνθινού µέλους
Heinrich Ignaz franz von Biber, µία ιστορική και
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
30/6/2005 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
70
ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ερµηνευτική προσέγγιση των µυστηρίων του Rosarium (ca
H µουσική ζωή στο Bόλο µε βάση τον ηµερήσιο τύπο (1881-
µουσικολογία
26/6/2012 ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
72
ΤΣΟΥΓΚΟΥ
ΖΑΧAPOYΛA
1915)
Μουσική παιδαγωγική
4/2/1994 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
160
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
ΚΩΝΣTANTINOΣ
Πολυκάναλη MIDI εγγραφή µε χρήση H/Y
Φύλο και Μουσική: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
14/1/1993 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
747
226
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΤΣΟΥΚΗΣ
ΑΓΟPITΣA
ΓEΩPΓIOΣ
µουσικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης
µουσικολογία
∆ηµοτικά τραγούδια νοµού Πρέβεζας
Εθνοµουσικολογία
Μουσικός αυτοσχεδιασµός: Εννοιολογική, εθνοµουσικολογική
891
ΤΣΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
και παιδαγωγική προσέγγιση
Oι κατασκευαστές φλογέρας και λαουτοειδών µουσικών
Μουσική παιδαγωγική
131
ΤΣΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΕYΘEPIA
οργάνων στην περιοχή Λάρισας
∆ιδασκαλία του σχολικού τραγουδιού στη δευτεροβάθµια
Μουσική παιδαγωγική
2/11/1992 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
73
1113
377
ΤΣΟΧΑΤΖΗ
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΦΑΡΣAPH
ΕΥΑΓΓEΛIA
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΠΑΤPA-AIKATEPINH
εκπαίδευση σήµερα
Τάσος Παππάς-Η ζωή και το έργο του
Kρητικά παραδοσιακά τραγούδια
Μουσική και συναίσθηµα: Υπολογιστικά µοντέλα στη µουσική
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
28/9/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
25/6/2009 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
26/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
985
ΦΕΛΛΑ
∆ΩΡΙΝΑ
έκφραση
Ανάπτυξη περιβάλλοντος εργαστηριακών ασκήσεων για τη
Μουσική παιδαγωγική
29/6/2005 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
6/6/2002 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
28/6/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
13/10/2005 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
διδασκαλία ζητηµάτων επεξεργασίας σήµατος στη µουσική
968
ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
παραγωγή
"Ηλεκτρονική Σύνθεση Ήχου: Η τεχνική της προσθετικής
Μουσική παιδαγωγική
ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
817
336
ΦΙΩTAKH
ΦΛΟYPENTZOY
ΙΩΑNNA
ΓΙΩPΓOYΛA
σύνθεσης"
Oι χορωδίες της Λεµεσού από το 1940 µέχρι σήµερα
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
15/10/2004 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
27/6/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
688
ΦΛΩPOY
ΘΕΟΦANEIA
Giussepe Verdi: Η ζωή και το έργο του, ειδικότερα η όπερα
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
9/12/2003 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
823
347
1148
189
ΦΛΩPOΣ
ΦΟΥPNITZH
ΦΟΥΣΚΗ
ΦΡΑΓKOΠOYΛOY
ΙΩΑNNHΣ
ΘΕΟ∆ΩPA
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓYPOYΛA
Μηχανισµοί οµαδοποίησης µουσικών τόνων (pitch)
∆ηµοτικά τραγούδια από το Πολυδένδρι Ηµαθείας
∆ηµοτικά τραγούδια της Ανατολικής Κρήτης
H µουσική ζωή των Xανίων από το 1880-1930
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
12/6/2003
14/1/1997
13/5/2009
28/9/1993
242
ΦΩΤOΠOYΛOY
ΖΩH
Oι ιταλικές όπερες του W.A. Mozart
µουσικολογία
5/12/1997 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Iστορική/συστηµατική
271
ΦΩΤOΠOYΛOY
ΧΑPA
Tο έργο για πιάνο των C. Debussy και Ravel.
Αγία Μεγαλοµάρτυς Κυράννα "Μελοποίηση της Ασµατικής
µουσικολογία
1336
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ακολουθίας και του Παρακλητικού Κανόνα"
Μουσική παιδαγωγική
"ΜΑΚΑΜΛΑΡ ΚΙΑΡΙ", έντεχνο διδακτικό µάθηµα εξωτερικής
1035
ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
µουσικής
Το Ελληνικό Παραδοσιακό Στοιχείο στο έργο του Νίκου
Μουσική παιδαγωγική
1260
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Σκαλκώτα-Μια αναλυτική και συνθετική προσέγγιση
Μότσαρτ: Η ζωή και το έργο του και ιδιαίτερα τα κονσέρτα
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
308
32
ΧΑΛKIAΣ
ΧΑΛΑΡΗ
ΓΡΑMMENOΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
για πνευστά µε έµφαση στο κονσέρτο για κλαρινέτο
Tα δηµοτικά τραγούδια της Aνάφης
Τα καθίσµατα της βυζαντινής υµνογραφίας και η µελοποίησή
µουσικολογία
Μουσική παιδαγωγική
30/4/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/2/2010 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
4/3/2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7/10/2004 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
7/9/1990 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
τους από τρεις κορυφαίους µελουργούς: Μπαλάσιο ιερέα,
889
ΧΑΛΚΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πέτρο Πελοποννήσιο, Πέτρο Βυζάντιο
Παραδοσιακή µουσική στο χωριό Πολυπόταµος του N.
Μουσική παιδαγωγική
316
ΧΑΝΙΩΤΗ
ΕΛΕNH
Φλώρινας και στο χωριό Άνω Πορόϊα N. Σερρών.
Μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες και ανάπτυξη της
Εθνοµουσικολογία
958
ΧΑΝΤΕ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
µουσικής δηµιουργικότητας
Μουσική παιδαγωγική
Ερευνητικές Προσεγγίσεις πάνω στο ρόλο της ηλικίας και του Iστορική/συστηµατική
637
ΧΑΡAΛAMΠOYΣ
ΝΑΤAΣA
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ
κοινωνικού πλαισίου στη µουσική προτίµηση
919
Υ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Τα ύστερα κουαρτέτα εγχόρδων του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν µουσικολογία
Tα ένδεκα εωθινά ιδιόµελα Πέτρου Λαµπαδάριου - Iωάννου
281
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣHΣ
Πρωτοψάλτου
Μουσική παιδαγωγική
Θόδωρος Αντωνίου (1935-): Βίος, εργογραφία και συνθετικό
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
13/10/2004 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
29/6/1998 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19/10/2006 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
6/6/2000 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
20/10/2006 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
8/11/1994 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ύφος. Μια αναλυτική προσέγγιση µέσα από το έργο
"Nenikikamen" (1971) για αφηγητή, βαρύτονο, µέτζο-
Iστορική/συστηµατική
96
ΧΑΡ∆ΑΛΗ
ΡΟ∆OΠH
σοπράνο, χορωδία και ορχήστρα
µουσικολογία
27/9/96I. Stravinsky: H ζωή, το έργο του και ειδικότερα το Iστορική/συστηµατική
27/6/2012 ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
276
ΧΑΡ∆ΑΣ
ΚΩΣTAΣ
έργο του για πιάνο
Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της επίδρασης
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
26/9/1996 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
416
ΧΑΡΟΥΠΑ
ΜΑΡIA
εξωµουσικών παραγόντων στην µουσική προτίµηση
Ο Τρισάγιος Ύµνος στις Θείες Λειτουργίες του βυζαντινού
µουσικολογία
12/5/2000 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
934
1221
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
τύπου
Τραγούδια, ήθη και έθιµα από το χωριό Εράτυρα Κοζάνης
Ο εορτασµός του Αγίου ∆ηµητρίου -Μεταγραφές και
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
26/6/2007 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
9/2/2010 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
815
ΧΑΤZAPA
ΑΓΛAΪA
αναλύσεις τροπαρίων
Μουσική παιδαγωγική
21/6/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εκποµπές έντεχνης µουσικής του Κρατικού Ραδιοφώνου
279
ΧΑΤZHAN∆PEOY
ΜΑΡIA
Σταθµού Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 1947-1955
Εργογραφία του Γιάννη ∆όδουρα: Κατάλογος έργων και
Μουσική παιδαγωγική
14/3/2001 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
679
ΧΑΤZHMANΩΛH
ΧΡΙΣTINA
αναλύσεις αντιπροσωπευτικών συνθέσεων
Κινηµατογραφική Μουσική και 'soundtrack": Ιστορικές -
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
800
ΧΑΤZHΓPHΓOPIOY
ΕΛΕNH
θεωρητικές προσεγγίσεις και επιστηµολογικά ζητήµατα
Η αισθητική της προγραµµατικής µουσικής στο έργο του
µουσικολογία
343
586
ΧΑΤZHΛEONTIA∆HΣ ΛΕΟNTIOΣ
ΧΑΤZOYΛH
ΑΙΚATEPINH
πολυεπίπεδη προσέγγιση των Promenades
Μουσική παιδαγωγική
∆ηµοτικά τραγούδια Θεσσαλίας εκτελεσµένα από βιολί
Εθνοµουσικολογία
Tο µουσικό σχολείο στα πρώιµα κλασικά χρόνια. Παραστάσεις
233
221
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ
ΜΑΡIA
ΑΝΘOYΛA
εικονογραφίας στον αυστηρό ρυθµό
H µουσική ζωή της Λάρνακας από το 1878 µέχρι το 1934
Μουσική δηµιουργική σκέψη : Σύγχρονες ερευνητικές
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
636
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ
ΕΛΕNH
προσεγγίσεις της µουσικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης
Η φιλοσοφική διάσταση των συνθετικών επιλογών:
µουσικολογία
6/6/2000 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1169
ΧΑΤΖΗΜΑΚΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΙΙ :Ο ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ (Γιάννης Χρήστου)
Tα χάλκινα πνευστά στις λαϊκές κοµπανίες της δυτικής
Σύνθεση
18/6/2010 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
18
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Mακεδονίας
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
31/10/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
357
ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΟΓΛΟΥ
ΚΑΛΛIOΠH
Pωσική µουσική τον 19ο αιώνα (από τον Glinka και µετά)
Μότσαρτ-Η ζωή και το έργο του. Οι συµφωνίες και τα
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
31/3/1998 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
283
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΧΡΙΣTINA
κονσέρτα του Μότσαρτ
Λ.Β. Μπετόβεν: η ζωή και το έργο του και ειδικά οι σονάτες
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
21/2/1995 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1121
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
για πιάνο"
Παραδοσιακά τραγούδια Πηλίου - Nοµού Mαγνησίας -
µουσικολογία
435
ΧΑΤΖΟΥΛΗ
ΑΙΚATEPINH
Θεσσαλία
∆ηµοτικά τραγούδια και χοροί της Kύπρου εκτελεσµένα στο
Εθνοµουσικολογία
17/6/1997 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
104
ΧΕΠΗΣ
ΙΩΑNNHΣ
βιολί από τον Xρήστο Σάββα
Θεωρία, φιλοσοφία και πρακτικές της τηλε-εκπαίδευσης στη
Εθνοµουσικολογία
27/11/1992 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
448
ΧΙΖAPHΣ
ΚΩΝΣTANTINOΣ
µουσική
Η βυζαντινή µουσική παράδοση σε γυναικείες Ιερές Μονές
Μουσική παιδαγωγική
23/3/1999 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
875
ΧΛΩΡΟΥ
ΑΝΝΑ
του Ν. Τρικάλων
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
14/4/2005 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
59
ΧΟΛΕΒΑ
ΕΛΕΝΗ
Γαλλική µουσική για τσέµπαλο του 17ου αιώνα
H µουσική ζωή στην Kέρκυρα µέσα από τον τοπικό τύπο από
µουσικολογία
16/6/2005 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
319
ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡINA
το 1900 έως το 1930
Μουσική παιδαγωγική
28/6/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13/10/2004 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
18/3/2009 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
Dlodest Mussorgsky: Εικόνες από µία Έκθεση: Μια
1/11/2011 ΧΑΡ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5/2/2001 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28/11/1995 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
28/6/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Συγ)κριτική προσέγγιση στα έργα 4'33'' & Αναπαράσταση
20/3/2006 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συνθετική προσέγγιση του ύφους της Ελληνικής Εθνικής
Σχολής µέσα από την ανάλυση επιλεγµένων έργων
∆ιερεύνηση της ηχοχρωµατικής αντιληπτικής αντιστοίχισης
ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ
1102
ΧΟΠΛΑΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Μουσική παιδαγωγική
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1279
ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μουσική παιδαγωγική
30/6/2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
76
531
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑ∆ΟΥ
ΣΤΑYPOΣ
∆ΕΣΠOINA
ρυθµού
Τραγούδια της Θράκης
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
29/11/1994 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
22/9/1999 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
893
ΧΟΥΣΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΧΑΡΙΣ
Το ποντιακό τραγούδι. Μουσικές καταγραφές - επεξεργασίες. µουσικολογία
Η MIDI κιθάρα και η χρήση της στην ιδιωµατική απόδοση
25/6/2008 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
1093
133
ΧΟΧΩΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕNH
οργάνων ορχήστρας
H µουσική ζωή στην Kαρδίτσα από το 1884 έως το 1929
Μουσική παιδαγωγική
Μουσική παιδαγωγική
25/6/2009 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΙΜΙΛ
9/9/1994 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
629
ΧΡΙΣTOΦOPOY
ΚΩΝΣTANTINOΣ
Τηλεοπτική επένδυση µουσικής δηµιουργίας
Ηχογράφηση πιάνου µε χρήση περιφεριακών τεχνικών
Μουσική παιδαγωγική
22/6/2000 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
1181
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
στερεοφωνίας
Kαταγραφή ανέκδοτου και ανεπεξέργαστου υλικού
Μουσική παιδαγωγική
χτυπηµάτων στο Μπεντιρ µε φωνολογικές µονάδες και
συµπλέγµατα της Ελληνικής γλώσσας
Oι καντάτες του Σόλωνα Mιχαηλίδη (1905-1974) -
ΠΑΣΤΙΑ∆ΗΣ
∆ιερεύνηση των σχέσεων ποιητικού λόγου και µουσικού
9/3/2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
παραδοσιακής µουσικής της Kύπρου, από συµµετοχή σε
Eρευνητικό Πρόγραµµα Eθνοµουσικολογίας
513
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΕΛΕNH
960
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
κ. Σωτήρη Κασίµη
Β. Α. Μότσαρτ "Οι γάµοι του Φίγκαρο -Παραγωγή
Μουσική παιδαγωγική
897
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
πολυµεσικού εκπαιδευτικού υλικού"
Ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος για την εκτίµηση της
Μουσική παιδαγωγική
938
ΧΡΙΣΤΟΜΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
οµοιότητας µεταξύ µουσικών ρυθµικών σχηµάτων
Ο εορτασµός της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλοµάρτυρος:
Μουσική παιδαγωγική
1257
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΧΑΡΟΥΛΑ
Μουσικολογικές προσεγγίσεις
Άγιος Ιωάννης ο Νεοµάρτυρας ο εκ Μονεµβασιάς.
Μουσική παιδαγωγική
Μελοποίηση της Ασµατικής Ακολουθίας του. Αναλύσεις και
Iστορική/συστηµατική
1368
ΧΡΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
µεταγραφές επιλεγµένων τροπαρίων
Η Εθνική Σχολή Μουσικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα οι
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
8/5/2012 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
673
ΧΡΥΣOXOΪ∆HΣ
ΙΩΑNNHΣ
συνθέτες Μ. Καλοµοίρης και Μ. Βάρβογλης
µουσικολογία
Iστορική/συστηµατική
20/10/2003 ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
459
ΧΡΥΣOΣTOMI∆OY
ΕΛΙΣΣABET
Μουσική Ευφυΐα και Μουσική
µουσικολογία
13/12/2003 ΛΑΠΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
.Kαταλογογράφηση και αρχειοθέτηση µε τη χρήση H.Y
Καταγραφή Ελληνικών παραδοσιακών, Τούρκικων και
Εθνοµουσικολογία
29/6/1998 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ρεµπέτικων τραγουδιών για φωνή και ούτι µε εκτελεστή τον
6/7/2006 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29/6/2007 ΠΑΠΑ∆ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΤΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13/10/2010 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
252
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡIOΣ
H εκφωνητική σηµειογραφία της βυζαντινής µουσικής
Iστορικές και κοινωνικές προϋποθέσεις δηµιουργίας του
Μουσική παιδαγωγική
Iστορική/συστηµατική
27/6/1994 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
264
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ
ΑΡΕTH
ρεµπέτικου
H διδασκαλία της µουσικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
µουσικολογία
13/10/1995 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
195
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΜΑPAΓ∆A
σήµερα
Μουσική παιδαγωγική
"Η Βυζαντινή Μουσική στα Ελληνικά σχολεία". Μια συγκριτική
1042
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΑΙΡΗ
µελέτη
∆ογµατική Θεοτοκία του Αγ. Ι. του ∆αµασκηνού:
Μουσική παιδαγωγική
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
1112
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Παλαιογραφική µελέτη και µορφολογική ανάλυση
Tο συνθετικό έργο του Nίκου Aστρινίδη: Mία πρώτη
Μουσική παιδαγωγική
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
57
ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
ΗΛΙΑΣ
προσέγγιση
Ιστορικά ενηµερωµένη ερµηνεία: -Ιστορικό, φιλοσοφία και
Μουσική παιδαγωγική
κριτική, -επιµέρους στοιχεία εκτελεστικής πρακτικής στην
Iστορική/συστηµατική
14/9/1993 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
26/3/1992 ΘΕΜΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1059
ΨΑΘΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
οργανική µουσική της εποχής µπαρόκ
Πάραδοση και νεωτερισµός στις ιταλικές όπερες του
µουσικολογία
14/6/2012 ΧΑΡ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1010
506
ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΨΥΡPAΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΙΧAHΛ
Gioacchino Rossini
Ηχογράφηση παραδοσιακών τργουδιών Λέσβου
Ο εορτασµός της Αγίας Βαρβάρας: ∆οµή των ακολουθιών,
Μουσική παιδαγωγική
Εθνοµουσικολογία
18/6/2009 ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ
15/6/2000 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
µεταγραφές-µουσικολογικές αναλύσεις επιλεγµένων
τροπαρίων και παλαιογραφική µελέτη του δοξαστικού πατρίδα
1165
ΨΥΡΡΑ
ΑΡΤΕΜΗ
1063
ΨΩΜΑ
ΡΑΛΛΟΥ
γένος ύπαρξιν
Ο εορτασµός εις µνήµην των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων
Μουσική παιδαγωγική
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μουσική παιδαγωγική
20/12/2007 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και στοιχεία της βυζαντινής
µουσικής παράδοσης της Λέσβου
t;v