Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΣ:
ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
(φοιτητή) :
Α.Δ..
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
.....................................................................................................................................
e-MAIL :
ΤΗΛ (κινητό) :
Ρέθυμνο, ......................
Παρακαλώ όπως αναγνωριστούν τα παρακάτω μαθήματα από το τμήμα προέλευσης μου:
α.α.
Τίτλος Μαθήματος (Τμήματος Προέλευσης)
Αντιστοιχία με μάθημα Τμήματος Ψυχολογίας
Ο/Η Αιτ_____
___________
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο, Τηλ. 2831077522,77577,77579 fax: 2831077578