Έντυπο αίτησης - Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Όνομα / Επωνυμία
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Διεύθυνση
Πόλη / Έδρα
ΑΔΤ / Αριθμός Διαβατηρίου
ΑΦΜ
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
ΤΚ:
Fax:
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του Ενημερωτικού Δελτίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου
Συν.Π.Ε, που εκδόθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 18/10/2013 και αποδέχομαι, στο
σύνολό τους, τους όρους συμμετοχής στην αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου που
αναφέρονται σ’ αυτό και ότι επιθυμώ η κατάθεση του ποσού των …………………………. Ευρώ που
γίνεται σήμερα στον ειδικό ενδιάμεσο μεταβατικό λογαριασμό καταθέσεων με αριθμό
……………………………………… να χρησιμοποιηθεί γι αυτό το σκοπό.
Το ποσό που έχει κατατεθεί θα παραμείνει στη διάθεση της τράπεζας για την αγορά μερίδων
σύμφωνα με τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου με την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρωθούν τόσα
κεφάλαια, ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος να θεωρήσει ως επιτυχημένη την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου και βιώσιμη την Τράπεζα, αλλιώς θα μου επιστραφεί, εντόκως, με ετήσιο επιτόκιο 2 %,
στον λογαριασμό της Τράπεζας ….…………………………………… με αριθμό λογαριασμού
………………………………..
IBAN λογαριασμού ………………………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία: _______________________
Υπογραφή: ________________________