Εγχειρίδιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής

Εγχειρίδιο επαγγελματικής
εκπαίδευσης και αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης
στον Ν. Θεσσαλονίκης
τα νέα δεδομένα του έτους 2013-14
Επιμέλεια έκδοσης: Τσίντζος Πέτρος
Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Θέρμης
Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
0
Περιεχόμενα
Εισαγωγή .......................................................................................................................................... 3
Το Νέο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα & το σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ....... 4
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ..................................................................................................... 5
Το ΕΠΑΛ σύντομα. ....................................................................................................................... 5
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ............................................................................ 5
Πρόγραμμα σπουδών Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. ..................................................................................... 6
ΕΠΑ.Λ. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες ......................................................... 8
Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου ....................................................... 9
Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα ........................................................................... 9
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου ...................... 10
Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ (Ν. 3475/2006 και Ν. 4186/2013 ............. 10
ΕΠΑΛ Δ.Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης ........................................................................................... 13
ΕΠΑΛ Δ.Δ.Ε. Δυτικής. Θεσσαλονίκης ....................................................................................... 15
Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης ...................................................................................................... 17
Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) .................................................................................... 18
Διάρθρωση Σπουδών Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ......................................................... 18
Καθορισμός Τομέων & Ειδικοτήτων. .......................................................................................... 18
Αξιολόγηση Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών ΣΕΚ. ................................................................ 20
ΣΕΚ Α’ (Ανατολικής) Θεσσαλονίκης 2013-14 ........................................................................... 20
ΣΕΚ Β’ (Δυτικής) Θεσσαλονίκης 2013-14 ................................................................................ 21
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)-Σ.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων εκτός Υ.ΠΑΙ.Θ. .......................... 23
ΕΠΑΣ Μαθητείας– ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ........................ 23
ΕΠΑΣ Τουριστικής Εκπαίδευσης - Υπουργείου Τουρισμού ..................................................... 25
ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών - Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ........ 26
Σύγκριση ΕΠΑ.Λ. – ΓΕ.Λ. –Σ.Ε.Κ. ................................................................................................. 27
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ........................................................................... 28
Καθορισμός Τομέων & Ειδικοτήτων. .......................................................................................... 29
Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ανατ. Θεσσαλονίκης. .................. 32
Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Δυτικής Θεσσαλονίκης. ............... 34
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) άλλων Υπουργείων εκτός ΥΠΑΙ.Θ ..................... 36
Ι.Ε.Κ. - ΟΑΕΔ ......................................................................................................................... 36
Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης - Υπουργείου Τουρισμού....................................................................... 37
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
1
Τίτλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Επαγγελματικά Δικαιώματα..................... 39
Ειδική Αγωγή ................................................................................................................................. 40
Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ....................... 40
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ & Β’ βαθμίδας ...................................................................................... 41
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας (Ανατ. Θεσσαλονίκης) ...................................................... 41
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθμίδας (Ανατ. Θεσσαλονίκης)....................................................... 41
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' & Β' Βαθμίδας (ΙΝ.Α.Α.) (Δυτικής Θεσσαλονίκης). ......................... 42
Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα – ΟΑΕΔ........................................................................................ 42
Αρχική κατάρτιση - Δυικό σύστημα εκπαίδευσης. .......................................................................... 43
Πηγές .............................................................................................................................................. 45
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
2
Εισαγωγή
Εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, βρίσκεται το 16,9% των νέων έως 24
ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης («Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση,
κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας
μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι Neets», 21/6/2011 – 31/5/2013).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να τοποθετείται στις πρώτες θέσεις εντός της «Ε.Ε. των
28» αναφορικά με τους NEETs. Με τον όρο NEETs, (young people Not in Education, Employment
or Training), περιγράφεται ο νεανικός πληθυσμός μίας χώρας, ηλικίας 15 έως 24 ετών, που απέχει
από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, δηλαδή είναι «απών» από κάθε
μείζονα θεσμική μέριμνα του κοινωνικού κράτους.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα στη σημερινή εποχή κρίσης
και μεγάλων αλλαγών και με σκοπό την επιστροφή των νέων 15-24 ετών
σε διαδικασία
επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, εκτός των άλλων δράσεων,
απαιτείται ολοκληρωμένη, επίκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση προς όλους.
Στο εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται να γίνει μια πλήρης καταγραφή όλων δημόσιων σχολείων
επαγγελματικής εκπαίδευσης και των δημόσιων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στον
Νομό Θεσσαλονίκης μετά τα νέα δεδομένα του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) και των
σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων που ακολούθησαν.
Το εγχειρίδιο αυτό φιλοδοξεί να γίνει ένα εργαλείο πληροφόρησης στα χέρια των μαθητών
και νέων ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών, των γονέων και κηδεμόνων τους, των εκπαιδευτικών,
των εκπαιδευτών ενηλίκων αλλά και των συμβούλων σταδιοδρομίας.
Υπάρχει η βούληση το εγχειρίδιο να ενημερώνεται και να επικαιροποιείται συνεχώς με τα
τελευταία δεδομένα. Μια νέα έκδοση προβλέπεται να υπάρχει περίπου κάθε 4 μήνες, η οποία θα
είναι διαθέσιμη από στον ιστοσελίδα του ΚΕΣΥΠ Θέρμης1 : http://kesyp-therm.thess.sch.gr
Τσίντζος Πέτρος,
Υπεύθυνος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
1
Το «Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Θέρμης» είναι δομή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Προσφέρει συμβουλευτική στήριξη και πληροφόρηση σε
θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών. Απευθύνεται σε εφήβους και νέους μέχρι 25 ετών, σε γονείς –
κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς.
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
3
Το Νέο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα & το σύστημα
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ. http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/EKPAIDEYTIKO_SYSTHMA_SXEDIAGRAMMA.pdf
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
4
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)
Το ΕΠΑΛ σύντομα.
Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.). ΕΠΑΛ
λειτουργούν μόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δημόσια ή ιδιωτικά και
διακρίνονται σε ημερήσια (3+1 έτη) και εσπερινά (4+1 έτη).
Οι σκοποί του ΕΠΑΛ μεταξύ άλλων είναι:
Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου που συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική,
συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.
Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην
αγορά εργασίας.
Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με σπουδές σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου
Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών:
Το Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών (Ημερήσιο
ΕΠΑ.Λ. Α’, Β’,Γ’, Δ’ τάξεις).
ΕΠΑ.Λ. Α’, Β’,Γ’ τάξεις -
Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών – Τάξη μαθητείας.
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
5
Εσπερινό
Πρόγραμμα σπουδών Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Ημερήσιο)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ (σχολικό έτος 2013-14)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1.
Ελληνική Γλώσσα
2.
Μαθηματικά
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Λογοτεχνία
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία
Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)
6. Ιστορία
7. Θρησκευτικά
8. Ερευνητική Εργασία (project) – μη γραπτώς εξεταζόμενο
9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
10. Φυσική Αγωγή – μη γραπτώς εξεταζόμενο
3.
4.
5.
ΩΡΕΣ
3
1
3
1
4
4
2
2
2
1
1
2
2
2
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΓΟΓΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
Αρχές Μηχανολογίας
Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας
Τεχνικό Σχέδιο
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας –
Ασφάλεια και Υγιεινή
Εφαρμογές Πληροφορικής
4
3
2
2
2
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
Οργάνωση και Διοίκηση
Αρχές Λογιστικής
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας –
Ασφάλεια και Υγιεινή
Εφαρμογές Πληροφορικής
4
3
2
4
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1.
2.
3.
4
5.
Αρχές Αγροτικής Παραγωγής
Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων
Αρχές Επιστήμης Διατροφής
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας –
Ασφάλεια και Υγιεινή
Εφαρμογές Πληροφορικής
3
3
3
2
2
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ναυτική τέχνη
Ναυτιλιακές Γνώσεις
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου
Τεχνικό Σχέδιο
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας –
Ασφάλεια και Υγιεινή
Εφαρμογές Πληροφορικής
Σύνολο ωρών:
Πηγή : άρθρο 9 παρ. 1 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
6
2
2
2
1
2
4
35
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Ημερήσιο)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ (σχολικό έτος 2014-15)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσικές Επιστήμες
ΩΡΕΣ
2
3
1
2
3
1
Φυσική
1
Χημεία
1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Θρησκευτικά
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
Φυσική Αγωγή – μη γραπτώς εξεταζόμενο
Σύνολο μαθημάτων Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ειδικότητας
Σύνολο ωρών:
2
1
1
1
1
12
23
35
Πηγή: άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Ημερήσιο)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (σχολικό έτος 2015-16)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
2
Χημεία
1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
Φυσική Αγωγή – μη γραπτώς εξεταζόμενο
Σύνολο μαθημάτων Γενικής Παιδείας
Μαθήματα Ειδικότητας
Σύνολο ωρών:
Πηγή: άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
2
1
2
1
7
ΩΡΕΣ
3
3
2
1
1
1
12
23
35
ΕΠΑ.Λ. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας
Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού
4. Τεχνικός Οχημάτων
5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων
3. Τεχνικός Αυτοματισμού
4. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
2. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
6. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Πηγή: άρθρο 8 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
8
Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου
Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται
ενδοσχολικά, σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, εκτός της Ερευνητικής Εργασίας, της Φυσικής
Αγωγής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια
και Υγιεινή.
Στα μαθήματα γενικής παιδείας τα θέματα ορίζονται ως εξής:
α) κατά 50% με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας (αναμένονται
διευκρινήσεις για την εφαρμογή της, κατά το σχολικό έτος 2013-14 στην Α τάξη ΕΠΑΛ)
β) κατά 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον
διδάσκοντα.
Στα υπόλοιπα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας τα θέματα επιλέγονται και
διορθώνονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
Προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης
επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερο του 10.
Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα
Στους αποφοίτους του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών, χορηγείται:
Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου), μετά τις ενδοσχολικές
εξετάσεις, και
Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις από το ΕΠΑ.Λ
Στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας, χορηγείται:
Πτυχίο Ειδικότητας 4, μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των
προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας
αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία.
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
9
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων
Λυκείου
Επαγγελματικού
Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις:
Εισαγωγή σε σχολές και τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., σε
αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων (θα
καθοριστούν με Υ.Α.).
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ., δύο μαθήματα
γενικής παιδείας (με συντελεστή βαρύτητας 1,5) και δύο μαθήματα ειδικότητας (με
συντελεστή βαρύτητας 3,5) (θα καθοριστούν με Υ.Α.).
Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση
του μαθητή από το ΕΠΑ.Λ. σε πανελλαδικό επίπεδο, σε θέματα από την εξεταστέα ύλη της
Γ τάξης, που προκύπτουν από: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων
διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
Συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου:
Επίσης οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε
πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ (Ν. 3475/2006 και Ν.
4186/2013
Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι
αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του
προηγούμενου εκπαιδευτικού συστήματος (Ν. 3475/2006) και του νέου εκπαιδευτικού συστήματος
(Ν. 4186/2013)
ΕΠΑΛ Ν.3475/2006
Υ.Α 36618/Γ2/2007
ΕΠΑΛ Ν.4186/2013
Ν. 4203/2013
Τομέας : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τομέας : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και
Δικτύων Η/Υ
Τομέας : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και
Κατασκευών
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού
Τομέας : ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτου
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Τομέας : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και
Κατασκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και
κλιματισμού
Τομέας : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Οχημάτων
10
ΕΠΑΣ
Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και
Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης
Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσ. Αερίου)
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
Τομέας : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
και Δικτύων
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών
Τομέας : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
(νέα ειδικότητα)
ΕΠΑΣ
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
Τομέας : ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχεδιαστών Δομικών Έργων
(Νέος Τομέας)
(νέα ειδικότητα)
(νέα ειδικότητα)
Τομέας : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών
Υπηρεσιών
(νέα ειδικότητα)
(νέα ειδικότητα)
Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας
Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
Τομέας : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων
και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών
Τομέας : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τομέας : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τομέας : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Αυτοματισμού
Τομέας : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τομέας : ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σχεδιαστής Δομικών Έργων και
Γεωπληροφορικής
Τομέας : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και
Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης
Τομέας : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών
Υπηρεσιών
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων
Εφοδιασμού
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον
Τουρισμό
Τομέας : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής
Τοπίου
11
Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
(νέα ειδικότητα)
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος
Τομέας : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής
Τοπίου
Τομέας : ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Τομέας : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
(καταργήθηκε)
(καταργήθηκε)
-
(νέα ειδικότητα)
ΕΠΑΣ
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική
Τοπίου
Τομέας : ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Τομέας : ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
Τομέας : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γραφικών Τεχνών
Τομέας : ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Βοηθών Νοσηλευτών
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών
Εργαστηρίων
-
Πηγή: Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ 7213/Γ2 /201/1/2014
Επισήμανση: Οι ειδικότητες βρίσκονταν διακριτές στις ΕΠΑΣ και δεν αντιστοιχίζονται με
ΕΠΑΛ, λόγω διαφορετικού επιπέδου σπουδών. Όμως, τόσο η ΕΠΑΣ όσο και το ΕΠΑΛ, όσον αφορά
το πτυχίο έχουν πτυχίο επιπέδου 3.
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
12
ΕΠΑΛ Δ.Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
"ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ"
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 13
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 169-171
ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ &
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΟΛ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ
1
ΚΥΚΛΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
1ο ΕΠΑ.Λ.
ΠΡΩΙ
Α
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
9ο ΕΠΑ.Λ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Γ
Α
●
●
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Β
5ο ΕΠΑ.Λ.
Β
Γ/Δ
12ο
ΕΠΑ.Λ.
ΠΡΩΙ
Α
Β
Α
Β
●
Γ
Α
●
●
●
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
●
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
●
●
●
●
●
●
● ●
Β
●
● ●
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6ο ΕΠΑ.Λ. 7ο ΕΠΑ.Λ. 8ο ΕΠΑ.Λ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Γ
●
●
13ο ΕΠΑ.Λ.
Γ/Δ
Α
●
●/-
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
●
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
●
●
●
●
ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
●
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
● ●
●
●
●
●
● ●
●
ΣΥΝΟΛΟ
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
Α
Β
●
●
●
●
Α
Β Γ/Δ Α
●
●
●
● ●
● ●
●
●
● ●
● ●
●
●
●
●
Β
Γ
1ο ΕΠΑ.Λ. 1ο ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Λ.
ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΕΠΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩ
ΑΣ
Σ
Ν
Α
●/●
● ●
●
Β
●
● ●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Β
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Β
Γ
●
●
● ●
●
●
● ●
Α
● ●
●
● ●
Γ
● ●
● ●
●
●
Α
●
● ●
●
●
Γ
● ●
● ●
●
●
Γ
●
●
● ●
●
●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
● ●
● ●
●
2
ΥΠΟΜΜΗΜΑ :
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Γ
●
●
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
●
Β
15ο
ΕΠΑ.Λ.
● ●
● ●
●
Α
●
●
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
●
ΠΡΩΙ
Γ
14ο ΕΠΑ.Λ.
● ●
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ
● ●
Β
●
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
ΠΡΩΙ
Β Γ/Δ Α
10ο
ΕΠΑ.Λ.
3
●
6
2
4
6
2
3
3
2
3
7
1
Τμήματα που λειτουργούν
13
3
4
2
3
6
2
2
6
2
3
4
2
3
4
1
4
6
1
3
4
2
7
10
2
6
9
1
3
5
α/α
1
2
3
4
ΣΧΟΛΕΙΟ
10ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2ο ΤΗΛ.
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2310889933
2310889934 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ.
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΙL
ΑΛΕΞ.
2310542970
2310537692
2310889930
2310889931
2310889932
13
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
169-171
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
167-169
ΑΛΕΞ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
13
54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[email protected]
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[email protected]
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[email protected]
54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[email protected]
54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[email protected]
57500 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
[email protected]
54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[email protected]
5
15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310889923
2310889925 ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ 11
6
1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
2392044260
2392041406 ΕΠΑΝΟΜΗ
7
1ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310546231
2310544645 ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1
8
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
2310471065
2310471313 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
[email protected]
2310539003
2310548376
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[email protected]
2310889910
2310889912
54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6epal-esp-thess.thess.sch.gr
54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[email protected]
54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[email protected]
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
[email protected]
57006 ΘΕΡΜΗΣ
[email protected]
9
10
5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ν. ΣΑΡΒΑΝΗ 2,
ΟΛΥΜΠΙΟΥ
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ &
11
7ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310889913
2310889914
2310889915
12
8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310889916
2310889918
13
9ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3210524838
2310540288
14
ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
2396024027
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
169-171
ΑΛΕΞ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
13
ΑΛΕΞ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
13
ΑΛΕΞ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
13
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
169-171
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
14
2. Τομέας Οχημάτων
Μηχανικών & Ηλεκτ/κών Συστημάτων Αυτοκιν.
3. Τομέας Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Β & Γ Τάξη ΕΠΑΛ
4. Τομέας Ηλεκτρονικής
Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων & Δικτύων
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών
5. Τομέας Δομικών Έργων
Σχεδιαστών Δομικών Έργων
6. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικών Τεχνών
7. Τομέας Πληροφορικής
Υποστήριξης Συστ/των Εφαρμογών & Δικτύων
8. Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών
Υπηρεσιών
Υπαλλ. Διοίκησης &
Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων
9. Τομέας Υγείας και Πρόνοιας
Βοηθών Νοσηλευτών
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Χ
Χ
X
Χ
Χ
Χ
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
1ο ΕΠΑΛ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΡΩΪ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ (ΜΟΝΟ
Β ΤΑΞΗ)
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
χ
χ
χ
χ
χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
χ
χ
χ
χ
Χ
Χ
Χ
Γ΄ΤΑΞΗ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞ
Η
Χ
Χ
Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
Χ
Χ
Χ
Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
Χ
Χ
15
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Γ΄ΤΑΞΗ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
Χ
Χ
Χ
Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ
Χ
Γ΄ΤΑΞΗ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
Χ
ΠΡΩΪ ΕΣΠΕΡ. ΑΠΟΓ. ΠΡΩΪ
X
Χ
10. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβ/ντος
Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας
Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος
Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
ΠΡΩΪ
Χ
1ο ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Χ
ΠΡΩΪ
X
1ο ΕΠΑΛ
ΣΥΚΕΩΝ
Χ
1ο ΕΠΑΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛ
ΗΣ
2ο ΕΠΑΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛ
ΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛ
X
Χ
1ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ
X
1ο
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Χ
1ο ΛΑΓΚΑΔΑ
ΠΡΩΪ ΕΣΠΕΡ. ΠΡΩΪ ΠΡΩΪ ΠΡΩΪ ΑΠΟΓ.
Χ
1ο
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΠΡΩΪ
Χ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΕΠΑΛ
ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΡΩΪ
Χ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ
ΩΝ
ΠΡΩΪ
X
1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΩΪ
1ο ΕΠΑΛ
ΣΙΝΔΟΥ
ΟΜ.ΠΡ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΟΜ.ΠΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΜ.ΠΡ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΟΜ.ΠΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1. Τομέας Μηχανολογίας
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμου
2ο ΕΠΑΛ
ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1ο ΕΠΑΛ
ΕΥΟΣΜΟΥ
Α Τάξη ΕΠΑΛ
ΤΟΜΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ
ΕΠΑΛ
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΠΑΛ Δ.Δ.Ε. Δυτικής. Θεσσαλονίκης
Χ
1
1o ΕΠΑ.Λ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Ν. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ 56
56533
ΤΗΛ.
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2310587104
2
1o ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
57200
2394024240
[email protected]
3
1o ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
57014
2397065660
[email protected]
4
1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ 4
56430
2310653039
5
1ο Ε.Π.Α.Λ. ΣΙΝΔΟΥ
57400
2310798422
6
1ο ΕΠΑ.Λ ΣΥΚΕΩΝ
Κ. ΠΑΛΑΜΑ, ΣΙΝΔΟΣ
ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 2
56626
2310624751
7
1ο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΑΠ. ΠΑΠΑΓΟΥ 40
56334
2310763668
8
1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
57100
2391051107
9
1ο ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
56701
2310658619
10
1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΤΕΡΜΑ
ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΡ.
ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54
56121
2310729160
[email protected]
11
1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
56224
2310768012
[email protected]
12
1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΧΑΛΑΣΤΡΑ
57300
2310792698
13
2ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
56224
2310757424
2310729979 [email protected]
2310707071 [email protected]
14
2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ 4
56430
2310641672
2310667858 [email protected]
15
ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
57003
2310702634
[email protected]
16
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
56224
2310758985
ΘΡΑΚΗΣ 4
56430
2310587631
[email protected]
[email protected]
Α/Α
17
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Κ.
16
2Ο ΤΗΛ
ΜΑΙL
[email protected]
2310641670 [email protected]
[email protected]
2310616924
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2310587707
[email protected]
Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης
Στην μη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο
εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, φορείς παροχής μη τυπικής
εκπαίδευσης είναι:
Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), η οποία παρέχει αρχική επαγγελματική
κατάρτιση στους αποφοίτους υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης (Αποφοίτους Γυμνασίου).
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η οποία παρέχει αρχική επαγγελματική
κατάρτιση στους αποφοίτους μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ.) καθώς και των ΣΕΚ.
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), το οποίο παρέχει συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση και γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Κολέγιο, το οποίο παρέχει μη τυπική εκπαίδευση.
Η εποπτεία των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του
εκπαιδευτικού πλαισίου ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ η πιστοποίηση των αποφοίτων τους γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ιδρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και
καταργούνται δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης από:






το Υπουργείο Υγείας,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
το Υπουργείο Τουρισμού,
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ή
από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
17
Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)
Διάρθρωση Σπουδών Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών.
Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α’, Β’ τάξη και η τάξη Μαθητείας.
Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου μέχρι 20 ετών (μαθητές άνω
των 20 ετών εγγράφονται στις εσπερινές ΣΕΚ).
Στην Α’ και Β’ τάξη εφαρμόζεται πρόγραμμα 30 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Με δύο
μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ελληνικής Γλώσσας (2 ωρών), Μαθηματικών (2 ωρών) και 26 ώρες
μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα Ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50%
θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.
Στη Τάξη μαθητείας εφαρμόζεται πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος (7 ωρών) και
πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας (28 ωρών) επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα
σχολικό έτος.
Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
Καθορισμός Τομέων & Ειδικοτήτων.
Α) ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Τεχνίτης Ζωϊκής Παραγωγής
Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής
Τεχνίτης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας
Τεχνίτης Πτηνοτροφίας
Τεχνίτης Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας - Ποτοποιίας
Τεχνίτης Αρδεύσεων
Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών
Τεχνίτης Ανθοκομίας - Φυτοτεχνίας
Τεχνίτης Μελισσοκομίας
Τεχνίτης Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας
Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων
Β) ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (κτίστης πλινθοδομών – γύψου – επιχρίσματος –
μονώσεων – σκυροδέματος).
2. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
3. Τεχνίτης Λιθοξόος – Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης
4. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων
5. Τεχνίτης Μωσαϊκών - Πλακοστρώσεων
6. Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων
7. Τεχνίτης Κοπτικής Ραπτικής
8. Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας
9. Τεχνίτης Υποδηματοποιίας
10. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων
1.
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
18
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων
Τεχνίτης Ναυπηγείου
Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών
Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης
Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Έργων (γερανών, περονοφόρων, κλαρκ
γεωτρύπανων)
Τεχνίτης εργαλειομηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων
Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικων Εγκαταστάσεων
Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών
Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC
και
Γ) ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Τεχνίτης Ωρολογοποιίας
Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας
Τεχνίτης Κοσμήματος και Μεταλλοτεχνίας
Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας
Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας
Τεχνίτης Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής τέχνης
Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών
Τεχνίτης Ψηφιδωτών
Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής
Τεχνίτης Υαλουργίας – Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας (βιτρό)
Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων
Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών
Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών
Τεχνίτης Χαρακτικής
Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων
Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού
Δ) ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (υπηρεσία υποδοχής υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία).
Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας)
Τεχνίτης Εστιατορίου – Επισιτισμού (Σερβιτόρος)
Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής Αρτοποιίας
Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
Ε) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
1.
2.
3.
4.
Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ
Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης
Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής
Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και
εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.
Πηγή : άρθρο 20 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
19
Αξιολόγηση Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών ΣΕΚ.
Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α’ και Β’ τάξη της ΣΕΚ διεξάγονται ενδοσχολικά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη
βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).
γενικού
Στους προαγόμενους από την Β΄ τάξη των ΣΕΚ χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής
Κατάρτισης επιπέδου 2.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τάξης μαθητείας χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής
Κατάρτισης επιπέδου 3.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή της τάξης μαθητείας είναι η επιτυχής
εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο
Ειδικότητας.
Οι απόφοιτοι της ΣΕΚ δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά
μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
Δημόσια και Ιδιωτικά).
ΣΕΚ Α’ (Ανατολικής) Θεσσαλονίκης 2013-14
Ανακοινωθήκαν οι παρακάτω ειδικότητες στις Σ.Ε.Κ. της Α’ Δ.Δ.Β.Μ. (Διεύθυνση Δια
Βίου Μάθησης) Θεσσαλονίκης άλλα δεν λειτούργησαν κατά το σχολ. έτος 2013-14.
(Πηγή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, 11785/16-10-2013 ΑΔΑ: ΒΛΛ19-2ΥΣ)
ΣΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
 Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών & Ονυχοπλαστικής
 Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης
 Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής
 Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών- Υαλοπινάκων & Κουφωμάτων
 Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης
 Τεχνίτης Υποδηματοποιίας
ΣΕΚ ΘΕΡΜΗΣ
 Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών
 Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών
 Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης
 Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης
 Τεχνίτης Εστιατορίου - Επισιτισμού (Σερβιτόρος )
 Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Κατασκευών
ΣΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών & Ονυχοπλαστικής
 Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
20









Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών
Τεχνίτης Εστιατορίου - Επισιτισμού (Σερβιτόρος )
Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας
Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης
Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης
Τεχνίτης Ξυλουργικής & Επιπλοποιίας
Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας)
Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης & Βιβλιακού & Αρχειακού υλικού
ΣΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
 Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας
 Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων
 Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων
 Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων
ΣΕΚ Β’ (Δυτικής) Θεσσαλονίκης 2013-14
Ανακοινωθήκαν οι παρακάτω ειδικότητες στις Σ.Ε.Κ. της Β’ Δ.Δ.Β.Μ. (Διεύθυνση Δια
Βίου Μάθησης) Θεσσαλονίκης άλλα δεν λειτούργησαν κατά το σχολ. έτος 2013-14
(Πηγή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, 11785/16-10-2013 ΑΔΑ: ΒΛΛ19-2ΥΣ)
ΣΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ
Τεχνίτης Ανθοκομίας - Φυτοτεχνίας
Τεχνίτης Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας
Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών
Τεχνίτης Εστιατορίου - Επισιτισμού (Σερβιτόρος )
Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής
Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Κατασκευών
Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης
Τεχνίτης Μελισσοκομίας
Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας)
Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής
Τεχνίτης Μηχανικός γεωργικών μηχανημάτων
Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων
ΣΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τεχνίτης Εστιατορίου - Επισιτισμού (Σερβιτόρος )
Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας
Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Έργου (γερανών,
γεωτρυπάνων)
Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
21
περονοφόρων,
κλαρκ
και
Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας)
Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων
ΣΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών & Ονυχοπλαστικής
Τεχνίτης Υαλουργίας - Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας (βιτρό)
Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών
Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης
Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης
Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων
Τεχνίτης Ψηφιδωτών
Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων
Τεχνίτης εργαλειομηχανών CNC
Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών- Υαλοπινάκων & Κουφωμάτων
ΣΕΚ ΣΙΝΔΟΥ
Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων
Τεχνίτης Εστιατορίου - Επισιτισμού (Σερβιτόρος )
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων
Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών
Τεχνίτης Λιθοξόος - Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης
Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης
Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων
Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας)
Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων
Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Κατασκευών
ΣΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ
Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
Τεχνίτης Χαρακτικής
Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας
Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών
Τεχνίτης Ξυλουργικής & Επιπλοποιίας
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
22
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)-Σ.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων εκτός Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΕΠΑΣ Μαθητείας– ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, που απευθύνεται
κυρίως σε νέους και νέες, οι οποίοι προάγονται στη Β’ Τάξη Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων
και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο και την
πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι
οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Στον ΟΑΕΔ κατά την σχολικό έτος 2013-14 έγινε
εισαγωγή στο Α΄ έτος μαθητών/τριων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), οι οποίες σύμφωνα
με τον Νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) θα μετατραπούν σε ΣΕΚ.
Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:
Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα
Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και
ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα,
προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
Αναβολή Στράτευσης.
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:
Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου 3.
Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου
Εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο των ΙΕΚ, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ (σύμφωνα με την ΑΔΑ: ΒΕΖ04691Ω2-ΞΙ9)
1. ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - Ο βαθµός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα
µόρια, όσα και ο βαθµός, µε µετατροπή του κλασµατικού µέρους σε δεκαδικό.
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Θα υπολογίζονται αθροιστικά:
 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - 2 µόρια Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες
 ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (ίσο ή μικρότερο των 9.163 € ) - 1 µόριο
 ΟΡΦΑΝΟΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ - 1 µόριο
 ΟΡΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ - 3 µόρια
 ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ - 1 µόριο
 ΥΠΑΡΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου - 2
µόρια
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
23
1η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 721858,) στις ακόλουθες ειδικότητες:
 Τεχνιτών Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων είκοσι πέντε (25) µαθητές/τριες
 Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών είκοσι πέντε (25) µαθητές/τριες
 Τεχνιτών Αµαξωµάτων είκοσι πέντε (25) µαθητές/τριες
 Τεχνιτών Μηχανών & Συστηµάτων Αυτοκινήτου είκοσι πέντε (25) µαθητές/τριες
 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών είκοσι πέντε (25) µαθητές/τριες
 Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκ/σεων και Υπολ/κών Μονάδων (25) µαθητές/τριες
2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Λαγκαδά 117 - 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 729250) στις ακόλουθες ειδικότητες :
 Αισθητικής Τέχνης, (25) µαθητές/τριες
 Βοηθών Φαρµακείου, (25) µαθητές/τριες
 Τεχνίτες Υποστήριξης Συστηµάτων Η/Υ, (25) µαθητές/τριες
 Γραφικών Τεχνών –Εκτυπώσεων, (25) µαθητές/τριες
 Υπαλλήλων ∆ιοικητικών Καθηκόντων, (25) µαθητές/τριες
 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων, (25) µαθητές/τριες
 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας, (25) µαθητές/τριες
 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας , (25) µαθητές/τριες
 Κοµµωτικής Τέχνης, (20) µαθητές/τριες
 Υφάσματος - Ένδυσης, 20 µαθητές/τριες
ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
(Θεσσαλονίκης 73/Τ.K.57013, τηλ. 2310 – 696216) στις ακόλουθες ειδικότητες:
 Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιµατιστικών Έργων, (25) µαθητές-τριες
 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, (20) µαθητές-τριες
 Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου, (20) µαθητές-τριες
 Ξυλουργών – Επιπλοποιών, (20) µαθητές-τριες
 Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, (25) µαθητές-τριες
 Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, (25) µαθητές-τριες
 Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, (25) µαθητές-τριες
 Αργυροχρυσοχοΐας, (20) µαθητές-τριες
 Κεραµικής Αγγειοπλαστικής, (20) µαθητές-τριες
 Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρµάρου, (20) µαθητές-τριες
 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων, (25) µαθητές-τριες
ΕΠΑ.Σ ΛΑΚΚΙΑΣ
(Λακκιά Βασιλικών / Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769) στις ακόλουθες ειδικότητες:
 Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιµατιστικών Έργων, (25) µαθητές-τριες
 Υπαλλήλων ∆ιοικητικών Καθηκόντων, (25) µαθητές-τριες
 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας , (25) µαθητές-τριες
 Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας, (25) µαθητές-τριες
 Υπαλλήλων Οικονοµικών Καθηκόντων, (20) µαθητές-τριες
 Βοηθών Φαρμακείου, 25 µαθητές-τριες.
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
24
ΕΠΑΣ Τουριστικής Εκπαίδευσης - Υπουργείου Τουρισμού
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Τουρισμού διετούς φοιτήσεως γίνονται δεκτοί
μετά από επιλογή:
Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος.
Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.
Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.
Οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν τουλάχιστον προαχθεί στην Β΄ τάξη των Γενικών ή
Επαγγελματικών Λυκείων (ημερήσιων ή εσπερινών) ή στην Β΄ τάξη των Τ.Ε.Ε Α΄ κύκλου ή άλλων
ισότιμων σχολείων και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 23 ο έτος, κατά την ημερομηνία έναρξης
υποβολής των αιτήσεων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των μαθητών γίνεται με βάση το
σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος. Το σύνολο των μορίων προκύπτει ως εξής:
Ένα (1) μόριο για κάθε βαθμό προαγωγής του υποψηφίου στην Β΄ τάξη των Γενικών ή
Επαγγελματικών Λυκείων ή στην Β΄ τάξη των Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ή στην Γ τάξη των
Εσπερινών Τεχνικών Λυκείων ή άλλου ισότιμου Σχολείου με ανώτατο όριο τα είκοσι (20)
μόρια. Προκειμένου να οριστούν τα μόρια που δίνει ο τίτλος σπουδών γίνεται η μετατροπή
του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
Έως πέντε (5) μόρια ανάλογα με το επίπεδο γνώσης Ξένης Γλώσσας. Επίπεδο 1: Καλή
γνώση 3 μόρια, Επίπεδο 2: Πολύ καλή γνώση 4 μόρια, Επίπεδο 3: Άριστη γνώση 5 μόρια, με
ανώτατο όριο τα πέντε (5) μόρια
Ενα (1) μόριο στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει ως πρώτη του προτίμηση την
Σχολή στην οποία υποβάλει αίτηση και επιπλέον ένα (1) μόριο εφόσον είναι μόνιμος
κάτοικος του νομού που εδρεύει η Σχολή.
Δύο (2) μόρια στην περίπτωση που υπάρχει τουριστική επιχείρηση του γονέα ή του ιδίου.
Τέσσερα (4) μόρια για τα παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών ή ορφανών.
Ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα της δήλωσης σειράς προτιμήσεων για μια μόνο ειδικότητα
σε όλες τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ή και για όλες τις ειδικότητες σε μια μόνο Εκπαιδευτική
Μονάδα.
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
25
ΕΠΑ.Σ. Μακεδονίας
Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Παραλία Περαίας– Θεσσαλονίκη,
τηλ: 23920/25551 - 4, 23920-75919. http://www.otek.edu.gr/gr/2train.htm
Ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών, 25 άτομα
Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης, 25 άτομα
Ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, 25 άτομα
Περισσότερες Πληροφορίες:
«Προκήρυξη εισαγωγής μαθητών και καταρτιζομένων στις Σχολές του Υπουργείου Τουρισμού για
το εκπαιδευτικό έτος 2013–2014»
ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών - Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΠΑ.Σ. Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 570 10 τηλ. 2313 307172 τηλ. 2313 307171 Φαξ. 2310 350171
Η ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματική Σχολή) Βοηθών Νοσηλευτών «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
στεγάζεται στο Νοσοκομείο «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσ/νίκης και εποπτεύεται από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι διετούς φοιτήσεως και παρέχει κρατικό πτυχίο επιπέδου
3 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά το πέρας των σπουδών τους οι απόφοιτοι παίρνουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος μετά από 6/μηνη πρακτική σε Δημόσιο Νοσοκομείο .
Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών/τριών, 25 άτομα
Εγγραφές από 10 Ιουνίου μέχρι 28 Ιουνίου
Περισσότερες Πληροφορίες
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
26
Σύγκριση ΕΠΑ.Λ. – ΓΕ.Λ. –Σ.Ε.Κ.
ΕΠΑ.Λ.
ΓΕ.Λ.
Σ.Ε.Κ.
Απολυτήριο Λυκείου
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Πρόσβαση σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ/ΤΕΙ
(Πανελλαδικές ΓΕΛ)
ΝΑΙ*
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Πρόσβαση σε ΤΕΙ
(Ειδικές Πανελλαδικές ΕΠΑΛ)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Δυνατότητες
Πτυχίο Επιπέδου 3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Πτυχίο
Απολυτήριο
Επαγγελματικής
Γενικού
Ειδικότητας
Λυκείου
ΝΑΙ
Ύπαρξη τάξη Μαθητείας
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Πτυχίο Επιπέδου 4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Επαγγελματικά Δικαιώματα
ΝΑΙ
-
ΝΑΙ
ειδικευμένος
χωρίς
ειδικότητα
ειδικευμένος
Αγορά Εργασίας
* με προϋποθέσεις
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
27
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου. Η αρμοδιότητα της
οργάνωσης, λειτουργίας, διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού τους πλαισίου ανήκει στη
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, της
υλικοτεχνικής υποδομής των Ι.Ε.Κ. και του εκπτωτικού δελτίου ειδικού εισιτηρίου των
καταρτιζόμενων (πάσο), έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. εφαρμόζεται
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.
Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. είναι για το έτος 2013-14 εντελώς δωρεάν και
πραγματοποιείται, τόσο στους χώρους όπου αυτά στεγάζονται (σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα
κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις), όσο και σε νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς,
τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και αλλού. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) .
Στα ΙΕΚ εισάγονται απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού) αλλά και απόφοιτοι
των ΣΕΚ. Παροχές: α) Αναβολή στράτευσης (άνδρες) β) δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).
Το διδακτικό έτος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρχίζει
15
Οκτωβρίου, και λήγει 15 Ιουνίου εκάστου έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης και το
ανώτερο 300 ωρών κατάρτισης. Οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις
πραγματοποιούνται από 15 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Διάρθρωση Σπουδών Ι.Ε.Κ.
Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4)
εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές
ώρες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης ή
μαθητείας συνολικής διάρκειας 1.050 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης μπορεί να
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης.
Επιλογή Καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής,
υποβάλλουν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα αίτηση συμμετοχής, στην οποία κα αναγράφονται τα
ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου,
καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ.
Οι τελικοί επιλεγέντες, υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την οριστική τους εγγραφή στο
ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί, τα δηλωθέντα στην αίτηση τους απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που
δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε
δεκαδικό.
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
28
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας, που έλαβε ο υποψήφιος καταρτιζόμενος στο απολυτήριο του
από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των
Μαθηματικών
Η τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εργασιακή εμπειρία, σχετική με την
ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ως εξής:
I. Για προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια.
II. Για προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια.
III. Για προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια.
IV. Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια.
Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την
ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως ακολούθως:
I. Για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) μόρια
II. Για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) μόρια
III. Για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) μόρια
IV. Για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2)
μόρια
Η ιδιότητα του πολυτέκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, πέντε (5) μόρια.
Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, τρία (3) μόρια.
Μετεγγραφές: Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ, που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ή
δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει από 14 Σεπτεμβρίου ως 1 Οκτωβρίου. Ο εκπαιδευόμενος
υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο.
Καθορισμός Τομέων & Ειδικοτήτων.
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
2. Τεχνικός Η/Υ
3. Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
4. Τεχνικός εφαρμογών Πληροφορικής(Πολυμέσα/ Web designer - developper/video games)
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1. Τεχνικός Χημικός Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
2. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΥΣΗΣ
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου
& Φυσικού Αερίου
2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού
3. Τεχνικός Μηχανοτρονικής
4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
1. Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων
2. Τεχνικός Αυτοματισμών
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
29
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Αθλητισμού
3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας
4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού
5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Πολιτισμού
6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας
7. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα των Μεταφορών
8. Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (Marketing)
9. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
10. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
11. Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων
12. Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
13. Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών
14. Στέλεχος Κοστολόγησης
15. Στέλεχος Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
2. Τεχνικός Αγροτουρισμού
3. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών & Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου & περιβάλλοντος
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
1. Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας
ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1. Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ &
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1. Τέχνη Φωτογραφίας
2. Ζωγραφική Τέχνη
3. Μεταλλοτεχνία
4. Χαρακτική Τέχνη
5. Τέχνη Τοιχογραφίας
6. Κεραμική Τέχνη
7. Τέχνη ψηφιδωτού
8. Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδίαση αντικειμένων
9. Μουσική Τεχνολογία
10. Εικονοληψία
11. Ηχοληψία
12. Χειριστής Ηλεκτρονικής Συναρμογής Εικόνας (monter)
13. Λογοτεχνική μετάφραση κειμένων και Διόρθωση – Επιμέλεια κειμένων
14. Τέχνη Δημιουργικής Γραφής
15. Τέχνη σκίτσου – Εικονογραφίας - Γραφικών
16. Τεχνικός κινούμενης εικόνας - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος
17. Υποκριτική τέχνη Θεάτρου - Κινηματογράφου
18. Τέχνη σεναριογραφίας
19. Τέχνη σκηνοθεσίας
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
30
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Τέχνη σκηνογραφίας - ενδυματολογίας
Εφαρμοσμένες τέχνες χορού
Μουσική - τραγούδι
Γραφιστική εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
Τεχνικός Κοσμήματος παραγωγής
Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ
Αθλητική δημοσιογραφία
Ραδιοφωνικός παραγωγός
Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής
Τηλεοπτικός παραγωγός
1.
2.
3.
4.
5.
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
1.
2.
3.
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής,
υπηρεσία ορόφων, Eμπορευματογνωσία)
Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
Βοηθός Εργοθεραπείας
Βοηθός Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων
Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις
Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ
Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής
Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτου και Μοτοσικλετιστών
Επιμελητής Πτήσεων
Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας / Λουτροθεραπείας
Προπονητής Αθλημάτων
Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και
εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Πηγή : άρθρο 24 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
31
Δημόσια
Ινστιτούτα
Θεσσαλονίκης.
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.)
Ανατ.
Ανακοινωθήκαν οι παρακάτω ειδικότητες στα Δ.Ι.Ε.Κ. της Α’ (Ανατολικής) Δ.Δ.Β.Μ.
Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2013-14. Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-14 δεν λειτούργησαν όλες οι
παρακάτω ειδικότητες.
(Πηγή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, 11786/16-10-2013 ΑΔΑ: ΒΛΛ19-ΝΗΜ)
ΔΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑΛ Επανομής, Ν. Σαρβάνη 2 - Δήμος: Επανομής Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 575 00
Τηλ.: 23920-44960 - Email: [email protected] - Website: http://iek-epanom.thess.sch.gr
Ειδικότητες 2013-14 (Α’ εξάμηνο):
Αθλητική δημοσιογραφία
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
Επιμελητής Πτήσεων
Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής
Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Η/Υ
Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου
ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ
Διεύθυνση: Γυμνάσιο - Ενιαίο Λύκειο Θέρμης, Γοργοποτάμου - Δήμος: Θέρμης - Τ.Κ.: 570 01
Τηλ.: 2310-461601 - Email: [email protected] - Website: http://iek-therm.thess.sch.gr
Ειδικότητες 2013-14 (Α’ εξάμηνο):
Γραμματέας Ανώτερων & Ανώτατων Στελεχών
Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών
Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας /Λουτροθεραπείας – spa
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων και ποτών
Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
Συντηρητής έργων τέχνης & αρχαιοτήτων
Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Τεχνικός Η/Υ
Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας – Νέα έγκριση (Υ.Α 1803/20-2-2014 ΑΔΑ: ΒΙΕ79-ΖΞΥ),
Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α. 2770/14-3-2014).
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
32
ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: Δημόκριτος, Ολυμπίου Διαμαντή 1 - Δήμος: Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 546 29
Τηλ.: 2310-539622 - Email: [email protected] - Website: http://1iek-thess.thess.sch.gr
Ειδικότητες 2013-14 (Α’ εξάμηνο):
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων– Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α. 2770/14-3-2014).
Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
Βοηθός Φυσικοθεραπείας– Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α. 2770/14-3-2014).
Γραμματέας Ανώτερων & Ανώτατων Στελεχών
Προπονητής Αθλημάτων
Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)
Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
Στέλεχος Κοστολόγησης
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών & Δημοσκοπήσεων
Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών
Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer - developper/video games) –
Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α. 2770/14-3-2014).
Τεχνικός Η/Υ
Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών
αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης
ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Διεύθυνση: Αθαν. Διάκου 17 & Ζαΐμη 2 - Δήμος: Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 553 37
Τηλ.: 2310-949237 - Email: [email protected] - Website: http://iek-triandr.thess.sch.gr
Ειδικότητες 2013-14 (Α’ εξάμηνο):
Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής
Ραδιοφωνικός παραγωγός
Τεχνικός Κοσμημάτων Παραγωγής
Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος
Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας
Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Τεχνικός Μηχανοτρονικής
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
33
Δημόσια
Ινστιτούτα
Θεσσαλονίκης.
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.)
Δυτικής
Ανακοινωθήκαν οι παρακάτω ειδικότητες στα Δ. ΙΕΚ της Β’ (Δυτικής) Δ.Δ.Β.Μ. Θεσσαλονίκης
κατά το έτος 2013-14. Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-14 δεν λειτούργησαν όλες οι παρακάτω
ειδικότητες. (Πηγή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, 11786/16-10-2013 ΑΔΑ: ΒΛΛ19-ΝΗΜ)
Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ
Διεύθυνση: 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου,Τέρμα Σμύρνης - Δήμος: Ευόσμου - Τ.Κ.: 562 24
Τηλ.: 2310-709759 - Email: [email protected] - Website: http://iek-evosm.thess.sch.gr
Ειδικότητες 2013-14 (Α’ εξάμηνο):
Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου– Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α. 2770/14-3-2014).
Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας- Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α. 2770/14-3-2014).
Βοηθός Φαρμακείου– Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α. 2770/14-3-2014).
Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου
Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
Τεχνικός Αυτοματισμών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Τεχνικός Μηχανοτρονικής
Γραμματέας Ανώτερων & Ανώτατων Στελεχών
Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων, Τέρμα Τζιβαροπούλου - Δήμος: Κουφαλίων - Τ.Κ.: 571 00
Τηλ.: 23910-54232 - Email: [email protected] - Website: http://iek-koyfal.thess.sch.gr
Ειδικότητες 2013-14 (Α’ εξάμηνο):
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων και ποτών
Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής– Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α.2770/14-3-14).
Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑ
Διεύθυνση: ΕΠΑΛ Λαγκαδά, Λαγκαδά προς Χρυσαυγή - Δήμος: Λαγκαδά - Τ.Κ.: 572 00
Τηλ.: 23940-25951 - Email: [email protected] - Website: http://iek-lagkad.thess.sch.gr
Ειδικότητες 2013-14 (Α’ εξάμηνο):
Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
34
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας /Λουτροθεραπείας – spa
Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας
Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer - developper/video games)
Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη - Δήμος: Νεάπολης - Τ.Κ.: 567 01
Τηλ.: 2310-600963 - Email: [email protected] - Website: http://iek-neapol.thess.sch.gr
Ειδικότητες 2013-14 (Α’ εξάμηνο):
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer - developper/video games) –
Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α. 2770/14-3-2014).
Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανοτρονικής– Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α. 2770/14-3-2014).
Τεχνικός Αυτοματισμών
Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ– Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014.
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥ
Διεύθυνση: Γυμνάσιο & Ενιαίο Λύκειο Σίνδου, Κωστή Παλαμά - Δήμος: Σίνδου - Τ.Κ.: 574 00
Τηλ.: 2310-795154 - Email: [email protected] - Website: http://iek-sindou.thess.sch.gr
Ειδικότητες 2013-14 (Α’ εξάμηνο):
Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής
Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) – Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2014 (Υ.Α.
2770/14-3-2014).
Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
35
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) άλλων Υπουργείων εκτός ΥΠΑΙ.Θ
Ι.Ε.Κ. - ΟΑΕΔ
Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν πανελλαδικά 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης για
επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο. Το τρέχον έτος στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ φοιτούν 2.225
σπουδαστές, σε 38 σύγχρονες ειδικότητες.
Στόχος: να αποκτήσουν οι σπουδαστές επαγγελματικές δεξιότητες, στο πλαίσιο της
προετοιμασίας τους για ένταξη στην αγορά εργασίας, μέσα από εξειδικευμένες επιστημονικές και
τεχνικές γνώσεις.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι σπουδαστές των ΙΕΚ παρακολουθούν θεωρητικά και
εργαστηριακά μαθήματα.
Αξιολόγηση:
με εξετάσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και
με τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Οι σπουδαστές, με την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, λαμβάνουν Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η βεβαίωση αυτή τους παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης
επαγγελματικής κατάρτισης για Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων επιλογής και εφ’ όσον ο αριθμός των υποψηφίων
υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό εισαγωγής, ο Δ/ντής του ΙΕΚ καταρτίζει πίνακα κατάταξης,
ανά ειδικότητα, με μοριοδότηση, αφού λάβει υπόψη του τα εξής:
Τον Βαθμό Τίτλου Σπουδών . Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα
το διπλάσιο του γενικού βαθμού, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
Την προϋπηρεσία στην ειδικότητα, είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα
Συγκεκριμένα: 1) Για έξι (6) μήνες πλήρεις ή 150 ημερομίσθια – έξι (6) μόρια
2) Για κάθε μήνα πέραν των έξι (6) ή για κάθε 25 ημερομίσθια πέραν των 50 – ένα (1) μόριο,
με ανώτατο τα είκοσι (20) μόρια συνολικά. Προϋπηρεσία μικρότερη των έξι (6) μηνών ή
των 150 ημερομισθίων δεν λαμβάνεται υπόψη.
Την ηλικία των υποψηφίων
Τρία (3) μόρια ανά έτος, μετά το 18ο μέχρι το 25ο έτος, με ανώτατο όριο τα είκοσι ένα (21)
μόρια. Ως αφετηρία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
Την ιδιότητα του πολυτέκνου γονέα (και τριτέκνου) ή του τέκνου πολύτεκνης (και τρίτεκνης)
οικογένειας. Η ιδιότητα αυτή μοριοδοτείται με τρία (3) μόρια.
Την ιδιότητα ορφανού εξ ενός ή δύο γονέων
- τρία (3) μόρια εξ ενός
- έξι (6) μόρια εκ των δύο
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
36
ΙΕΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ
(Λαγκαδά 117-119/Τ.Κ.56123, τηλ. 2310-721852) θα εισαχθούν εξήντα (60) σπουδαστές – τριες
στις ακόλουθες ειδικότητες:
Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας -Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής (α’ εξαμηνο)
είκοσι (20) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ( α’ εξάμηνο) είκοσι (20) σπουδαστές-τριες (1τμήμα)
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα – Web designer – Developer / Video
Games) (α’ εξάμηνο) είκοσι (20) σπουδαστές-τριες (1τμήμα)
ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
(Θεσσαλονίκης 73/Τ.Κ.57013, τηλ. 2310-698223) θα εισαχθούν ογδόντα (80) σπουδαστές – τριες
στις ακόλουθες ειδικότητες:
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου ( α΄ εξάμηνο.) είκοσι (20) σπουδαστές-τριες (1τμήμα)
Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής (α΄ εξάμηνο.) είκοσι (20) σπουδαστές-τριες (1
τμήμα)
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ( α’ εξάμηνο) είκοσι (20) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα)
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου ( α’ εξάμηνο)
Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης - Υπουργείου Τουρισμού
Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Παραλία Περαίας –Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920/25551 - 4, 23920-75919.
Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού διετούς φοιτήσεως (4 εξάμηνα) γίνονται
δεκτοί μετά από επιλογή:
Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική
γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου.
Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ.,
γίνεται με μοριοδότηση με τα εξής κριτήρια (Προκήρυξη εισαγωγής μαθητών και καταρτιζομένων στις Σχολές
του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2013–2014 27/8/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΟ-83Ο):
Ο βαθμός του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου).
Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα, όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του
κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα πρώτης επιλογής είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό
τομέα: Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη διακοσάδα
(200άδα) ή ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος,
τρία (3) μόρια με ανώτατο όριο τα δώδεκα (δηλαδή 3Χ4=12)
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
37
Η ηλικία του υποψηφίου, δύο (2) μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο
τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Ως έτος
εκκίνησης μοριοδότησης θεωρείται το έτος 1994.
Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας όπως αυτή
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό Δήμου, τέσσερα (4) μόρια.
Η ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από
πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου, τέσσερα (4) μόρια.
Την πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων είκοσι (20) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, δεκαπέντε
(15) μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, δέκα (10) μόρια για την καλή γνώση
επιπέδου Β2, αντίστοιχα.
Την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά) με ανώτατο όριο μορίων δέκα (10) για την άριστη γνώση επιπέδου C2, οκτώ (8)
μόρια για την πολύ καλή γνώση επιπέδου C1, πέντε (5) μόρια για την καλή γνώση επιπέδου
Β2.
Η ύπαρξη οικογενειακής τουριστικής επιχείρησης στον ελλαδικό χώρο του γονέα ή του
υποψηφίου, τέσσερα (4) μόρια.
Οι σπουδαστές, με την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, λαμβάνουν Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η βεβαίωση αυτή τους παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης
επαγγελματικής κατάρτισης για Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (απογευματινό ωράριο)
Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (Απόφοιτοι Λυκείου), 25 άτομα
Ειδικότητα Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας (Απόφοιτοι Λυκείου), 25
άτομα
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
38
Τίτλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης –
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης:
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Γενικού
Λυκείου.
Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Γ’
τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων .
Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (2 έτη + μαθητεία) μετά από πιστοποίηση (άρθρο 22
του Νόμου 4186).
Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της
τάξης μαθητείας, στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους
Ι.Ε.Κ.
Οι απόφοιτοι των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης (εκτός του κολεγίου), λαμβάνουν
βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης . Επιπλέον μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις
πιστοποίησης, εφόσον τηρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα που διεξάγονται
σε ετήσια βάση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο
Ειδικότητας. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο
πτυχίο ειδικότητας αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος, που
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
39
Ειδική Αγωγή
Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), είναι
Δημόσιο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Στο
σχολείο εκπαιδεύονται έφηβοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που έχουν τελειώσει ειδικό ή
γενικό Δημοτικό σχολείο.
Στο Ε.Ε.Ε.Κ. εγγράφονται μαθητές ηλικίας 14-16 ετών. Για την εγγραφή τους χρειάζεται,
εκτός από το απολυτήριο του Δημοτικού και βεβαίωση αναγνώρισης των Ειδικών Εκπαιδευτικών
τους Αναγκών από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), ή
Ιατροπαιδαγωγική Έκθεση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Η διάρκεια φοίτησης είναι 5-8 χρόνια, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες.
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στις εξειδικεύσεις:
Κεραμικής
Κηπουρικής
Ραπτικής
Ξυλουργικής
Χειροτεχνία
Υδραυλικής
Εργαστήριο Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής
Αυτόνομη Διαβίωση
Το πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκτός από την επαγγελματική εκπαίδευση στις εξειδικεύσεις
περιλαμβάνει ακόμη και τα ακόλουθα μαθήματα:
Θεωρητικά (Γλώσσα,, Μαθηματικά)
Φυσική Αγωγή
Μουσική
Καλλιτεχνικά
Πληροφορική
Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΡΜΗΣ τηλ: 2310486255 & 2310489681 ΤΑΒΑΚΗ 8 & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
57001 ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΩΙΝΟ [email protected]
1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ: 2310968544 2310960914
&
2310924937
ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ 5, 54352
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΙΝΟ [email protected]
1ο ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ τηλ: 2310332014 2310332014 ΚΟΜΝΗΝΩΝ
86 , 55236
ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΠΡΩΙΝΟ [email protected]
2ο ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ τηλ: 2310945707 2310945714
17
ΝΟΕΜΒΡΗ 83, 54352 ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΠΡΩΙΝΟ [email protected]
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
40
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, τηλ: 2310559564 φαξ: 2310559565, ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ, 56334, ΠΡΩΙΝΟ,
[email protected]
ΕΕΕΕΚ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (IΝ.Α.Α.), τηλ/φαξ:
2310676290, ΤΕΡΜΑ 9ης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΠΕΥΚΑ, ΝΕΑΠΟΛΗΣΣΥΚΕΩΝ, 56710, ΠΡΩΙΝΟ, [email protected]
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ & Β’ βαθμίδας
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας (Ανατ. Θεσσαλονίκης)
Το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας είναι Δημόσιο σχολείο της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Στο σχολείο εκπαιδεύονται έφηβοι με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, που έχουν τελειώσει ειδικό ή γενικό Δημοτικό σχολείο. Για την εγγραφή
τους χρειάζεται, εκτός από το απολυτήριο του Δημοτικού και βεβαίωση αναγνώρισης των Ειδικών
Εκπαιδευτικών τους Αναγκών από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης
(Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), ή Ιατροπαιδαγωγική Έκθεση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας.
Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια και είναι ισότιμη με την βαθμίδα του Γυμνασίου (Ειδικό
Γυμνάσιο). Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’
βαθμίδας θα μετατραπεί σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (Ε.Ε.Γ.) (άρθρο 28 Νόμου 4186 (ΦΕΚ
193/17.09.2013).
1ο ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (Ανατ. Θεσσαλονίκης)
Λειτουργούν οι τομείς:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – υποστήριξη συστημάτων υπολογιστών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - υπαλλήλων διοίκησης.
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ Βαθμίδας (Ανατ. Θεσσαλονίκης)
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 95, Θεσσαλονίκη, ΤΑΧ. ΘΥΡ. 22407 Φοίνικας, ΤΚ 55102 , ΤΗΛ. 2310 473441
& 2310 478893, FAX: 2310 473824 E-mail:
[email protected], http://tee-ekvthess.thess.sch.gr/
Το πρόγραμμα σπουδών είναι 4 έτη και χωρίζεται σε 2 κύκλους διετούς φοίτησης για κάθε
ειδικότητα, στο τέλος του οποίου δίνεται πιστοποιητικό φοίτησης. Διδάσκονται μαθήματα γενικής
παιδείας και μαθήματα ειδικότητας.
Λειτουργούν οι Ειδικότητες:
Ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
Ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων - Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ
Ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
Ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
41
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' & Β' Βαθμίδας (ΙΝ.Α.Α.) (Δυτικής Θεσσαλονίκης).
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΙΝ.Α.Α.)
Ψ.Κ.Β.Ε. (ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΠΕΥΚΑ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, 56710 τηλ: 2310­676280
Στην Β’ Βαθμίδα Λειτουργεί για πρώτη φορά το σχολ. Έτος 2013-14 Α’ τάξη στον τομέα
Γεωπονίας τροφίμων & περιβάλλοντος με τις εξής οι ειδικότητες:
Έργων τοπίου και περιβάλλοντος
Τεχνολογία και ελέγχου τροφίμων.
Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα – ΟΑΕΔ
Λακκιά Βασιλικών, τ.κ. 57006 Θεσσαλονίκη, τηλ: 2396023201 - 22720) και www.oaed.gr
Ο ΟAΕΔ λειτουργεί από το 1982 την Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)
ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων ηλικίας 14-25 ετών, με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες). Η φοίτηση διαρκεί 38 έτη και είναι δωρεάν. Υπάρχει μεταφορά των μαθητών και μηνιαία αποζημίωση των μαθητών.
Λειτουργούν οι ειδικότητες:
Πληροφορική
Κοπτικής – ραπτικής
Γεωτεχνικό
Ξυλουργικό
Κέντρα εργασίας υφαντουργίας & ταπητουργίας
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
42
Αρχική κατάρτιση - Δυικό σύστημα εκπαίδευσης.
Πρόγραμμα απόκτησης τίτλου επαγγέλματος στο Βερολίνο (Γερμανία) από το Δήμο Λαγκαδά
Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκά καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιείται από τον Δήμο
Λαγκαδά σε συνεργασία με το Βιομηχανικό- Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Βερολίνου και τον
αδελφοποιημένο Δήμο Steglitz – Zehlendorf του Βερολίνου και δίνει την ευκαιρία σε νέους της
ευρύτερης περιοχής Λαγκαδά, από 18 έως 25 ετών, να εργαστούν σε επιχειρήσεις και να φοιτήσουν
στην κρατική σχολή της Γερμανικής πόλης (Δυικό Σύστημα Εκπαίδευσης Γερμανίας).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις γνωριμίας μεταξύ των υποψήφιων δικαιούχων και
των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, επιδοτούμενα σεμινάρια εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας,
δωρεάν διαμονή στην πόλη του Βερολίνου σε φοιτητική εστία, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια της
φοίτησής τους (3-3,5 συνολικά έτη), οι Έλληνες σπουδαστές θα έχουν την έμπρακτη υποστήριξη του
αδελφού Δήμου Steglitz – Zehlendorf του Βερολίνου και του Συλλόγου Ελληνογερμανικής Φιλίας
της πόλης.
Οι κατηγορίες των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι:
•
Ξενοδοχοϋπάλληλος
•
Εμπορία προώθησης και υπηρεσιών logistics
•
Εμπορία λιανικής
•
Μάγειρας
•
Υπ. πωλήσεων σε χρηματοοικονομικές, ασφαλιστικές και κτηματομεσιτικές εταιρείες
•
Τεχνικός Γαστρονομίας
•
Διοικητικός Υπάλληλος-Τομέας Οργάνωσης Γραφείου
•
Νοσηλευτής Γηροκομείου – Γηριατρικής
Συνολικός αριθμός θέσεων κατάρτισης για το 2013-14: 15 άτομα.
Πληροφορίες:
Γραφείο Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Δήμου Λαγκαδά
τηλ: 2394 3 30264, Καζηνέρης Πέτρος κιν:6944444354
Πειραματική Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης με το Δυικό σύστημα Εκπαίδευσης
(Μαθητεία) - ΟΑΕΔ.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πειραματικής Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι
τριετούς φοίτησης, στηριζόμενο στο Δυικό Σύστημα Εκπαίδευσης, και περιλαμβάνει σε όλα τα έτη:
ενδοσχολική εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ’ έτος, η οποία θα γίνεται κατά
τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου και
«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας
οκτώ (8) μηνών κατ’ έτος η οποία θα υλοποιείται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, κατά τη
διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου.
Οι καταρτιζόμενοι κατά την περίοδο της Μαθητείας θα αμείβονται από τις επιχειρήσεις,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10186/Δ5.12/9-4-13 KYA των Υπουργείων Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
43
Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν το 2014 δύο Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Π ΣΕΚ) από τον ΟΑΕΔ, στον Τομέα του Τουρισμού.
α) Στην Π ΣΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.Κ. 12145 τηλ. 2109915025) εισάγονται
εξήντα (60) μαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων τριάντα (30) μαθητές-τριες Φιλοξενίας
(Ξενοδοχοϋπάλληλος)
Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης τριάντα (30) μαθητές-τριες
β) Στην Π ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Γιόφυρο /Τ.Κ.71304, τηλ. 2810 - 250215) εισάγονται
τριάντα (30) μαθητές - τριες στην ειδικότητα:
Τεχνίτης Εστιατορίου - Επισιτισμού (Σερβιτόρος) τριάντα (30) μαθητές-τριες
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1811:psekkrhthsh20142&catid=13&Itemid=566&lang=el
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
44
Πηγές
 ΚΕΣΥΠ Θέρμης: http://kesyp-therm.thess.sch.gr
 Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης: http://dide-a.thess.sch.gr
 Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης: http://dide-v.thess.sch.gr
 Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας: http://kmaked.pde.sch.gr/
 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr/
 Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.): http://www.eoppep.gr/
 Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.): http://www.gsae.edu.gr/
 Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.): http://www.inedivim.gr/
 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) : http://www.oaed.gr/
 Δημόσια
Εκπαιδευτήρια
Τουριστικής
Εκπαίδευσης-
Υπουργείου
Τουρισμού:
http://www.otek.edu.gr/
 Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) http://www.kanep-gsee.gr/
 Δήμος Λαγκαδά http://www.lagadas.gr/
Τσίντζος Πέτρος, ΚΕΣΥΠ Θέρμης
45