Ανάλυση εδάφους Αγίας Μαρίνας Κορωπίου Β

ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
α/α Παράμετρος
1
pH
2
Αγωγιμότητα
(mmhos/cm) /
αλατότητα
3
Οργανική ύλη
(%w/w)
4
Κοκκομετρία
Διάμετρος
(mm)
4.500
2.000
0.850
0.425
0.150
Πιάτο
5
Υφή/σύσταση
εδάφους
6
Ανθρακικό
ασβέστιο
ενεργό (%w/w)
%
Κατακρ
16,16%
15,45%
18,73%
12,74%
17,45%
19,48%
Αποτέλεσμα
7,98
0,13
Μέθοδος
ISO 10390:2005
ISO 11265:1994
3,4
Walkley Black
Wet Combustion
Method
ASTM D422-1980,
ΦΕΚ Β'/ 955/31-1286
%
Διερχ.
83,84%
68,39%
49,66%
36,93%
D10(mm)=
D30(mm)=
D60(mm)=
Χαλίκια (%)=
Άμμος (%)=
Άργιλος (%)=
Cu=
Cc=
69,5% άμμος
11,6% άργιλος
18,9% ιλύς
αμμοπηλώδες
16,5%
0,281
1,363
16,16%
64,36%
19,48%
-
Bouyoucos Method
Ασβεστόμετρο
Bernard
1/2
7
8
9
10
Κάλιο (mg/kg)
Άζωτο
(% w/w)
Φώσφορος
(mg/kg)
Ιχνοστοιχεία
Ιλύς Άργιλο
198,0
0,09
7,4
(προετοιμασία δείγματος)
Άμμος
Flame photometer
ISO 11261:1995
Kjeldahl method
ISO 11263:1994
Olsen method
DTPA method
Χαλίκια
2/2