Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων Προϊόντα Ειδικών

Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων
Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:21-06-11
Πεδίο Πιστοποίησης
Μονάδες
Αριθµός
Παραγωγής
Πιστοποιητικού
Επωνυµία Επιχείρησης
∆ιεύθυνση
Επιχείρησης
HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε.Τ.
Λεωφ. Γ. Γεννηµατά
Τ.Κ. 19018 Μαγούλα
Αττικής
Νωπά Σφάγια
Κοτόπουλου και
Νωπά Τεµάχια
Κοτόπουλου
Σφαγείο Τεµαχιστήριο Συσκευστήριο Τυποποιητήριο
5/0011501.00/6.0
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Άτταλη Ευβοίας
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/006-1652.00
ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟ-ΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε.
Σχηµατάρι ∆ήλεσι
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/028-1676.00
ΣΙ∆ΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Στρόπωνες Ευβοίας
Τ.Κ. 34100
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/032-1680.00
ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
Α.Ε
Κάµπος Μεσηµερίου
Τ.Κ. 58200 Έδεσσα
Σφάγια
Κοτόπουλου Νωπά
ΠτηνοτροφείοΣφαγείοΣυσκευστήριο
5/051-0792.01
Σφάγια Ολόκληρου
6ο χλµ. Χαλκίδας - Ν.
Κοτόπουλου Νωπά
Αρτάκης, Τ.Κ. 341 00
και Τεµάχια
Χαλκίδα
Κοτόπουλου Νωπά
ΠτηνοτροφείοΣφαγείο Τεµαχιστήριο Συσκευστήριο
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.
ΠΛΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τάχι Θηβών, Τ.Κ. 322
00
Προϊόντα
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
Ένδειξη
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
διατρεφόµενο µε
100% φυτικές
τροφές καθώς και
µίγµα αρωµατικών
φυτών
5/057-1105.01
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
5/060-1403.01
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
Υπεύθυνοι
Επιχείρησης
Χορήγηση
Πιστ/κού
Λήξη Ισχύος
Πιστ/κού
Κωνσταντίνος
Γιαζιτζόγλου
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Φωτεινή Χαλαστάρα
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Αντώνιος Α.
Χριστοδουλόπουλος
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Ελένη Σιδέρη
28/2/2010
27/2/2012
Αντώνιος Γαλανός
4/7/2010
3/7/2012
Αθανάσιος Αγγελάκης
30/8/2010
29/8/2012
Βασιλική Πλατή
30/8/2010
29/8/2012
Συνεργαζόµενη
Εταιρεία
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ξηρονοµή Βοιωτίας,
Τ.Κ. 320 10
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/064-1409.01
ΣΤΑ'I'ΚΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
Μπουρµπουτσάνα
Κορωπίου Αττικής Τ.Κ.
19400
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/072-2678.01
ΠτηνοτροφείοΣφαγείοΤεµαχιστήριο Συσκευστήριο
5/083-0352.02
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Η
ΠΙΝ∆ΟΣ"
Σφάγια Ολόκληρου
ΒΙ.ΠΕ. Ροδοτόπι
Κοτόπουλου Νωπά
Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500
και Τεµάχια
Κοτόπουλου Νωπά
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/119-1589.03
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ∆. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/122-1592.03
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/125-1595.03
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/129-1599.03
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/130-1600.03
ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ολιανά Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/141-2751.03
Α. & Γ. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Ο.Ε.
Κοσµηρά Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45221
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/142-2926.03
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Παναγιώτης
Αραπάκης
30/8/2010
29/8/2012
H.Q.F.
Πολυζώης Στάϊκος
28/2/2010
27/2/2012
Μιχαήλ Κάσσης
28/5/2010
27/5/2012
H.Q.F.
Θεόδωρος Αρβανίτης
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Απόστολος ∆.
Αρβανίτης
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Σταυρούλα
Κατσικογιάννη
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Γεώργιος Αρβανίτης
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
∆ηµήτριος Αρβανίτης
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Ανδρέας Μπενέκος
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Ανδρέας Τασιούλας
28/2/2010
27/2/2012
"Κοτόπουλο
Ελευθερας Βοσκής"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
ΤΖΕΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορχοµενός Βοιωτίας
Τ.Κ. 32300
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/143-2976.03
ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
Ορχοµενός Βοιωτίας
Τ.Κ. 32300
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/145-3168.03
ΚΟΛΙΓΙΩΤΗ ΜΙΡΑΝΤΑ
Ρόζας Ιµβριώτη 22
Νεοκαισάρεια
Ιωαννίνων Τ.Κ. 45221
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/150-4242.03
Γ. ΖΥΓΟΥΝΑ - Μ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
Βήσσανη Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44012
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/158-4862.03
Α. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ζ.Μ.
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πεισώνας Ευβοίας
Τ.Κ. 34600
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/160-5524.03
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/164-0761.04
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΧΡΥΣΑΦΩ
Νεοχωράκιο Βοιωτίας
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/165-2154.04
ΧΗΤΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/171-3207.04
ΑΦΟΙ ΖΙΩΓΑ Ο.Ε.
Νικηταρά 13 - 15 Τ.Κ.
41221 Συκούριο
Λάρισας
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/173-3444.04
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
∆ωδώνης 83 Τ.Κ.
45221 Ιωάννινα
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/175-3620.04
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
H.Q.F.
∆ηµήτριος Τζέµος
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Μαρία Ζάχαρη
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Μιράντα Κολιγιώτη
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Μάριος Πλιάτσικας
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Αντώνιος
Χριστοδουλόπουλος
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Απόστολος Θ.
Αρβανίτης
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Χρυσάφω Νικολάου
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Ευθύµιος Χήτος
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Γεώργιος Ζιώγας
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Λεωνίδας Γεωργίου
28/2/2010
27/2/2012
ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/180-4490.04
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Άτταλη Ευβοίας Τ.Κ.
34400
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/186-0513.05
ΝΤΑΧΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/190-2253.05
Εκτροφή ορνίθων
και παραγωγή
αυγών - Κέντρο
συλλογής αυγώνΩοσκόπηση αυγών 5/193-3909.05
Συσκευασία αυγών Επισήµανση και
εµπορία αυγών Παραγωγή
ζωοτροφών
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
H.Q.F.
Γεώργιος Μανούσης
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Παναγιώτα
Χαλαστάρα
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Νικόλαος Νταχρής
28/2/2010
27/2/2012
Ι. Βλαχάκης
22/11/2010
21/11/2012
H.Q.F.
Βασίλειος Γιαννούλης
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Γεώργιος Γιαννούλης
28/2/2010
27/2/2012
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Α.Π.Ε.Ε.
Λυκούργου 2 &
Κηφισίας Τ.Κ. 15231
Χαλάνδρι
Συσκευασµένα
αυγά
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν. Σκουφά Β3 Τ.Κ.
47040 Κοµπότι Άρτας
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/195-4417.05
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κοµπότι Άρτας Τ.Κ.
47040
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/196-4418.05
5/1991005.06/1.0
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
Μιχαήλ Κάσσης
5/6/2010
4/6/2012
5/202-1889.06
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
θεόδωρος Νιτσιάκος
11/7/2010
10/7/2012
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Η
ΠΙΝ∆ΟΣ"
Σφάγια Ολόκληρου
Κοτόπουλου Νωπά
ΒΙ.ΠΕ. Ροδοτόπι
και Κατεψυγµένα,
Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500
Τεµάχια
Κοτόπουλου Νωπά
και Κατεψυγµένα
ΠτηνοτροφείοΣφαγείοΤεµαχιστήριο Συσκευστήριο
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σφάγια Ολόκληρου
Κοτόπουλου Νωπά
ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, και Κατεψυγµένα,
Τ.Κ 45500
Τεµάχια
Κοτόπουλου Νωπά
και Κατεψυγµένα
ΠτηνοτροφείοΣφαγείοΤεµαχιστήριο Συσκευστήριο
Αυγά "από κότες
ταϊσµένες µε
καλαµπόκι"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
∆ροσοχώρι Ιωαννίνων
Ζωντανά
Κοτόπουλα
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘ. ΦΩΤΗΣ
Κουτσελιό Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/214-2158.06
ΝΤΑΓΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/217-2161.06
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Λιγοψά Εκάλης
Ιωάννινα Τ.Κ. 45001
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/218-2162.06
ΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Κουρέντα Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/221-2165.06
ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η ΟΛΥΜΠΙΑ
Περίβλεπτος
Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/223-2167.06
ΜΠΕΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Χρυσοράχη Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45001
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/229-2173.06
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γορίτσα Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/230-2174.06
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Κόνιτσα Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/231-2175.06
ΤΣΙΑΠΑ ΕΡΙΕΤΑ
Σερβιανά Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/232-2176.06
Πτηνοτροφείο
5/206-2150.06
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Χρήστος Μάντζιος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Φώτης Αθ. Αγγελής
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Ντάγκας Θεόδωρος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Ευάγγελος
Μπαξεβάνος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σταµάτης Γιώτης
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Ολυµπία Στεφανίδη
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Εµµανουήλ Μπεκρής
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Χρήστος Αποστόλου
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σταυρούλα
Καρακατσάνη
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Εριέτα Τσιάπα
11/7/2010
10/7/2012
ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΟΡΑ Ο.Ε.
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/234-2178.06
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/235-2179.06
ΝΤΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σαρακαµπίνα
Μπάφρας Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/236-2180.06
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44002
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/239-2183.06
ΖΟΡΙΣΤΑ Α.Ε.
Πεντάλακος Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/244-2188.06
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Κουτσελιό Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/245-2189.06
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΗΛ. ∆ΗΜΗΤΡΑ
Κουτσελιό Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/246-2190.06
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/249-2194.06
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΠΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/250-2195.06
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρωτόπαππα
Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/255-2201.06
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Γιάννης Μάστορας
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Γεώργιος Θ.
Καραγιάννης
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Βασίλειος Ντόντης
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Ηλίας Χριστοδούλου
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Χρήστος Παππάς
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Ηλίας Μάντζιος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Ηλίας Μάντζιος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Παντελής Σιαφάκας
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Χρήστος
Παν.Σιαφάκας
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Γεώργιος
Κων.Καρβούνης
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων,
Τ.Κ 45500
Σφάγια Ολόκληρου
Κοτόπουλου Νωπά
και Τεµάχια
Κοτόπουλου Νωπά
ΠτηνοτροφείοΣφαγείοΤεµαχιστήριο Συσκευστήριο
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ροσοχώρι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/261-2356.06
ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πρωτόπαππα
Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/262-2357.06
ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
Πρωτόπαππα
Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/264-2534.06
ΦΙΛΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κουτσελιό Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/265-2535.06
ΓΚΟΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Λιγοψά Εκάλης
Ιωάννινα Τ.Κ. 45001
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/267-2589.06
ΤΖΙΟΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Κάτω Πεδινά
Ιωαννίνων
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/273-26357.06
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μικρή Γοτίτσα
Ιωάννινα Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/275-2637.06
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Άγιος Ιωάννης
Ιωάννινα Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/278-2640.06
ΣΕΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
Κάτω Λαψίστα
Ιωάννινα Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/279-2641.06
5/259-2229.06
"Κοτόπουλο
Εκτατικής Εκτροφής"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
θεόδωρος Νιτσιάκος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Γεώργιος Παππάς
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Βασίλειος Μπαρέκος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Χαρίσης Μακρής
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Φίλης ∆.
Κωνσταντίνος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Λάµπρος Γκόγκος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Μιχαήλ Τζιόβας
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Κωνσταντίνος
Τασιούλας
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σοφία Στεργίου
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Θωµάς Σέµος
11/7/2010
10/7/2012
ΧΗΤΟΥ ∆. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/281-2643.06
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/283-2646.06
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/284-2647.06
ΜΑΝΟΥΣΗΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ
Ροδοτόπι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/285-2648.06
ΛΟΥΤΣΑΡΗ ΛΑΜ. ΟΛΓΑ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/288-2651.06
ΚΟΥΤΛΑΣ ΜΙΛΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κουτσελιό Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/290-2653.06
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
Μεγάλο Γαρδίκι
Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/294-2658.06
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
∆εσποτικό Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/297-2663.06
ΝΤΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κουτσελιό Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/303-2675.06
ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Λογγάδες Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/306-2678.06
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Βασιλική ∆. Χήτου
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Μάστορας
Κωνσταντίνος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Μάστορας Βασίλειος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Μανούσης ∆. Ιωάννης
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Λουτσάρη Λαµ. Όλγα
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Κούτλας Μιλτ.
Κωνσταντίνος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Αναστασίου Μιχ.
Ευαγγελίτσα
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Τσεκούρας Λάζαρος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Ντόβα Χριστίνα συζ.
Νικολάου
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Αγγελής Μιχάλης
11/7/2010
10/7/2012
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/310-2682.06
ΤΕΛΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κλειδωνιά Κόνιτσας
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/311-2684.06
ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Περίβλεπτος
Ιωαννίνων Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/317-3635.06
ΡΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
Στύρα Ευβοίας
Τ.Κ. 34100
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/318-3972.06
ΜΑΣΟΥΡΑΣ Θ. & ΣΙΩΖΟΥ Ε. Ο.Ε.
Ανέζα Άρτας Τ.Κ.
47100
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/319-4170.06
ΤΖΙΟΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Κάτω Πεδινά
Ιωαννίνων
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/321-4249.06
ΚΟΛΟΒΟΥ - ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
Κόντσικα Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/346-4836.06
ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Βασιλική Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/347-5358.06
ΤΖΕΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κορύτιανη Ιωαννίνων
Τ.Κ 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/355-6481.06
ΦΡΥΓΑΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
Σχηµατάρι Βοιωτίας
Τ.Κ. 32009
Αυγά
ασυσκεύαστα
Εκτροφή ορνίθων
και παραγωγή
αυγών - Παραγωγή
ζωοτροφών
5/367-8710.06
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Αυγά από κότες
ταϊσµένες µε
καλαµπόκι"
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σιαφάκας Αλέξανδρος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Τέλλης Κ. Γεώργιος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σταµάτη Καλλιόπη
11/7/2010
10/7/2012
H.Q.F.
Ρόγκα Μαρία
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Μασούρας Θεοχάρης
28/2/2010
27/2/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Τζιόβας Θεοφάνης
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Κολοβού - ∆ήµου
Αθηνά
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Κιτσάκης
Κωνσταντίνος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Μαρία Τζέτζου
11/7/2010
10/7/2012
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Α.Π.Ε.Ε.
Φρυγάνας
Επαµεινώνδας
22/11/2010
21/11/2012
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΗΤΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Αγία Βαρβάρα Ψαχνά
Ε.Π.Ε.
Ευβοίας
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/368-9100.06
ΤΖΕΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Φανερωµένη
Ιωαννίνων
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/374-6481.06
ΑΓΓΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
Λογγάδες Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/376-4185.07
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Θεσπιές Βοιωτίας
Τ.Κ. 32002
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/382-7893.07
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Θήβα Βοιωτίας
Κάδµου 95
Τ.Κ. 32002
Βοιωτία
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/383-8230.07
ΚΟΣΜΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ροδοτόπι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/392-11177.07
ΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ανέζα Άρτας Τ.Κ.
47100
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/398-261.08
ΣΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ελλοπία θηβών
Τ.Κ. 32010
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/399-414.08
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Γραβιά Άρτας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/400-2053.08
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Αττάλη Ευβοίας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/401-2143.08
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
H.Q.F.
Ιωάννης Βήττας
28/2/2010
27/2/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σταύρος Τζέτζος
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Αγγελή Αµαλία
11/7/2010
10/7/2012
H.Q.F.
Νικόλαος Μελισσάρης
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Νικολάου Ευάγγελος
28/2/2010
27/2/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
ΚΟΣΜΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
11/7/2010
10/7/2012
H.Q.F.
Κων/νος Μάρος
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Σύρος Κωνσταντίνος
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Θεόδωρος Στεργίου
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Σπύρος Χαλαστάρας
28/2/2011
27/2/2013
ΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΤΤΑΛΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ζωντανά
κοτόπουλα
Κ. ΣΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ελλοπία Βοιωτίας
Τ.Κ. 32010
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/409-2695.08
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΩΤΗ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ &
ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΩΛΗΤΗΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/411-6066.08
ΚΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝ.
Ακροποταµιά Άρτας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/413-7502.08
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Πολυδροσο Άρτας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/415-7417.08
ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
Ροδοτόπι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/416-9806.08
ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πούρνος Ευβοίας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/417-9848.08
ΜΑΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γραβιά Άρτας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/419-10122.08
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανέζα Άρτας Τ.Κ.
47100
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/421-10867.08
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κοσµηρά Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45221
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/422-11226.08
Πτηνοτροφείο
5/408-2432.08
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
H.Q.F.
Κων/νος Φαλιάς
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Σύρος Κωνσταντίνος
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Φρειδερίκη
Μπουρµπουτσιώτη
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Κρίκας Ιωάννης
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Ιωάννης Πρέντζας
28/2/2011
27/2/2013
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σπυρίδων Θωµάς
11/7/2010
10/7/2012
H.Q.F.
Ελευθερία Σερέτη
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Βασιλική Μασούρα
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Βασίλειος Χουλιάρας
28/2/2011
27/2/2013
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Νικόλαος Σιαφάκας
11/7/2010
10/7/2012
ΜΑΣΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ροδοτόπι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/425-12096.08
ΓΙΑΜΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καλόβατο Άρτας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/426-11210.08
ΜΠΕΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Κοσµηρά Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45221
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/427-12478.08
ΝΤΕΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
Κάστρο Βοιωτίας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/429-12423.08
ΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ∆ΗΜ.
Κωστακιοί Άρτας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/430-13253.08
ΞΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΡΑΝ.
Ξηρονοµή Βοιωτίας,
Τ.Κ. 320 10
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/434-15997.08
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ
Ριτσώνα Ευβοίας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/440-16667.08
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π. ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
Καλοχώρι Παντείχι
Ευβοίας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/441-16668.08
ΕΛΙΖΑ ΑΒΕΕ
Καλοχώρι Παντείχι
Ευβοίας
Πτηνοτροφείο
5/423-11120.08
Παραγωγή και
προµήθεια
ζωοτροφών της ΦΥΡΑΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ 5/442-16669.08
ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗ
ΑΒΕΕ
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 50%
καλαµπόκι" &
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 1%
ελαιόλαδο"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 50%
καλαµπόκι" &
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 1%
ελαιόλαδο"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 50%
καλαµπόκι" &
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 1%
ελαιόλαδο"
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Κων/να Μάστορα
13/10/2010
10/7/2012
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σταύρος Παππάς
11/7/2010
10/7/2012
H.Q.F.
∆ηµήτριος Γιάµαρης
28/2/2011
27/2/2013
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Χρυσούλα Μπέτα
11/7/2010
10/7/2012
H.Q.F.
Ελένη Ντέµου
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Ηλίας Μάκης
28/2/2010
27/2/2012
H.Q.F.
Νικόλαος Ξάνθος
28/2/2010
27/2/2012
ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗ
ΑΒΕΕ
Φώνης Λειβαδίτης
17/7/2010
16/7/2012
ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗ
ΑΒΕΕ
Φώνης Λειβαδίτης
17/7/2010
16/7/2012
ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗ
ΑΒΕΕ
Φώνης Λειβαδίτης
17/7/2010
16/7/2012
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Ζωντανά
κοτόπουλα &
6ο χλµ. Χαλκίδας - Ν.
Σφάγια Ολόκληρου
Αρτάκης, Τ.Κ. 341 00
Κοτόπουλου Νωπά
Χαλκίδα
& Τεµάχια
Κοτόπουλου Νωπά
ΠτηνοτροφείοΣφαγείο Τεµαχιστήριο Συσκευστήριο
5/444-16746.08
Κοτόπουλο που έχει
τραφεί µε 2%
Ελαιόλαδο
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΛΕΞ.
Ελλοπία θηβών
Τ.Κ. 32010
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
5/445-140.09
ΑΦΟΙ ΚΟΛΙΑΚΗ
Καλπάκι Ιωαννίνων
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
5/447-0384.09
ΦΑΡΜΑ ΝΑΚΗΣ
Ροδοτόπι Ιωάννινα
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
5/448-0661.09
ΣΙΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Βοτονόσι Ιωαννίνων
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
5/450-0845.09
ΚΑΝΤΖΑΣ Θ. Α.Ε.
Αµπελιά Ιωαννίνων
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
5/452-1703.09
ΣΙΑΦΑΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
5/453-1633.09
ΣΙΑΦΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
5/456-2147.09
∆.∆ Αρµολιών Χίου
ΣΦΑΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΩΠΟ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΦΑΓΕΙΟ
5/461-3934.09
Κοτόπουλο
Εκτατικής Εκτροφής
5/464-5411.09
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΒΙΤΑΚΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Θεσπιές Βοιωτίας
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
Αθανάσιος Αγγελάκης
2/7/2010
1/7/2012
H.Q.F.
Λάζαρος Κολιγιάννης
28/2/2010
27/2/2012
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
∆ηµήτριος Κολιάκης
11/7/2010
10/7/2012
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Βασίλειος Νάκης
11/7/2010
10/7/2012
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Καλλιόπη Σιούλη
11/7/2010
10/7/2012
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Κάντζας Θ. Α.Ε.
11/7/2010
10/7/2012
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Χρυσάνθη Σιαφάκα
11/7/2010
10/7/2012
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σιαφάκα Ελένη
11/7/2010
10/7/2012
Βασίλειος Τσέτσερης
2/7/2010
1/7/2012
Χρήστος Λάµπρου
30/8/2010
29/8/2012
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.
ΓΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ελεούσα Ιωαννίνων
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ολιανά Ιωαννίνων
Τ.Κ. 44004
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/470-9053.09
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Λογγάδες Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/471-10539.09
DOKO SPIRIDHULLA
Λογγάδες Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/475-11893.09
ΝΤΟΒΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΠΟΥΡΝΟΣ ΧΑΛΚΙ∆Α
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
5/478-12817.09
Γ.ΖΥΓΟΥΝΑ-Μ.ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.
Βήσσανη Ιωαννίνων
Τ.Κ.
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/483-07483.10
ΖΑΜΠΕΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Βαθύ Αυλίδος
ΕΥΒΟΙΑΣ
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/485-1507.10
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο.Ε.
Τανάγρα Βοιωτίας
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΑΦΟΙ ∆. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Ε.
Σχηµατάρι Βοιωτίας
Τ.Κ. 32009
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
5/488-2485.10
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Βαθύ Αυλίδος Ευβοίας
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/489-3246.10
Πτηνοτροφείο
5/468-7531.09
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 50%
καλαµπόκι" &
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 1%
ελαιόλαδο"
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΤΑΙΣΜΕΝΟ ΜΕ 100%
5/487-2484.10
ΦΥΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 50%
καλαµπόκι" &
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 1%
ελαιόλαδο"
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Στέφανος Γούσης
16/12/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Αναστάσιος Χαλκιάς
11/7/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Βασιλική Άγγελη
16/12/2010
10/7/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
DOKO SPIRIDHULLA
11/7/2010
10/7/2012
H.Q.F.
Ζαφείρης Ντόβρος
8/3/2010
27/2/2012
Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Μάριος Πλιάτσικας
16/4/2011
10/7/2012
ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗ
ΑΒΕΕ
Βιργινία Ζαµπέλη
9/4/2011
8/4/2012
H.Q.F.
Αναστάσιος ∆.
Γεωργίου
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Αναστάσιος ∆.
Γεωργίου
28/2/2011
27/2/2013
ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗ
ΑΒΕΕ
Χρήστος Ζαµπέλης
20/5/2011
19/5/2013
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικά Ευβοίας
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Πολητήρα Πούρνος
Ευβοίας Τ.Κ. 34600
Ζωντανά
κοτόπουλα
Μαγούλα - Κεραστάρι
Αγ.Βλάσης ΒΙΠΕ
Τριπόλεως
Παραγωγή
Φυραµάτων
Ζωντανά
κοτόπουλα
ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΑΛΜΑΡΗ Ο.Ε.
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΣΦΑΓΕΙΑ
∆ΑΛΜΑΡΗΣ Α.Ε.
Μαγούλα - Κεραστάρι Σφάγια Ολόκληρου
Αγ.Βλάσης ΒΙΠΕ
& Μισού
Τριπόλεως
Κοτόπουλου Νωπά
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
5/490-3333.10
Πτηνοτροφείο
5/491-5299.10
Πτηνοτροφείο Φυραµατοποιείο
Σφαγείο
Τεµαχιστήριο
Τυποποιητήριο
H.Q.F.
∆ηµήτριος Χειµώνας
28/2/2011
27/2/2013
H.Q.F.
Μάριος Πλιάτσικας
30/7/2010
29/7/2011
5/494-8122.10
Κοτόπουλο
Ελεύθερης Βοσκής &
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Κοτόπουλο ταισµένο
ΣΦΑΓΕΙΑ
µε 100% φυτικής
∆ΑΛΜΑΡΗΣ Α.Ε.
διατροφής βιταµίνες
& ιχνοστοιχεία
Παναγιώτης
∆άλµαρης
30/9/2010
29/9/2012
5/495-8157.10
Κοτόπουλο
Ελεύθερης Βοσκής &
Κοτόπουλο ταισµένο
µε 100% φυτικής
διατροφής βιταµίνες
& ιχνοστοιχεία
ΑΦΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
∆ΑΛΜΑΡΗ Ο.Ε.
Παναγιώτης
∆άλµαρης
30/9/2010
29/9/2012
H.Q.F.
Θεοχάρης Μασούρας
30/11/2010
29/11/2011
H.Q.F.
Κωνσταντίνος
Χρονόπουλος
21/10/2010
20/10/2011
"Αυγά Εξαιρετικά
φρέσκα"
"GREEN EGGS"
Ι.ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ
Βλαχάκης Ι.
30/11/2010
29/11/2011
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.
∆ροσούλα Ραβανού
13/12/2010
29/8/2011
Απόστολος
Πρεβεζάνος
8/2/2011
7/2/2012
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ανέζα Άρτας Τ.Κ.
47100
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/496-8245.10
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αυλώνα Ν.Αττικής Τ.Κ.
19011
Ζωντανά
κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/497-8246.10
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Α.Π.Ε.Ε.
Λυκούργου 2 &
Κηφισίας Τ.Κ. 15231
Χαλάνδρι
Συσκευασµένα
αυγά
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
Εκτροφή ορνίθων
και Παραγωγή
αυγών - Κέντρο
συλλογής αυγών5/499-9211.10
Ωοσκόπηση αυγών Συσκευασία αυγών Επισήµανση και
εµπορία αυγών
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
ΡΑΒΑΝΟΥ ∆ΡΟΣΟΥΛΑ
Θεολόγος Ευβοίας,
Τ.Κ. 340 08
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/500-9306.10
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.
16ο χλµ. ΕΟ ΑθηνώνΛαµίας & Ελαιών 61
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
Συσκευασµένα
αυγά
Εκτροφή ορνίθων
και Παραγωγή
αυγών
5/501-9514.10
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ.
"Αυγά Εξαιρετικά ή
Α.Ε. & ΣΚΟΥΡΤΗΣ
extra φρέσκα"
Π. Α.Β.Ε.Ε.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. Α.Ε.
Σχηµατάρι Ν.Βοιωτίας
Αυγά
Εκτροφή ορνίθων
και Παραγωγή
αυγών
5/502-10962.10
"Αυγά Εξαιρετικά ή
extra φρέσκα"
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.
Νικόλαος Σταµέλος
8/2/2011
7/2/2012
ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε.
16ο χλµ. ΕΟ ΑθηνώνΛαµίας & Ελαιών 61
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
Αυγά
Εκτροφή ορνίθων
και Παραγωγή
αυγών
5/503-10961.10
"Αυγά Εξαιρετικά ή
extra φρέσκα"
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.
Νικόλαος Σκούρτης
8/2/2011
7/2/2012
"GREEN EGGS" Ι.ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Λυκούργου 2 &
Κηφισίας Τ.Κ. 15231
Χαλάνδρι
Αυγά
Εκτροφή ορνίθων
και Παραγωγή
αυγών
5/504-11032.10
"Αυγά Εξαιρετικά
φρέσκα"
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Α.Π.Ε.Ε.
Ι.Βλαχάκης
30/11/2010
29/11/2011
ΜΠΕΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Χρυσοράχη Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45001
Ζωντανά
Κοτόπουλα
5/505-11103.10
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Αναστασία Μπεκρή
4/11/2010
3/11/2011
Αυγά "από κότες
ταϊσµένες µε
καλαµπόκι"
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ
Σ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΑΝΑΤ/ΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
Παναγιώτης
Τενεκετζης
14/4/2011
13/4/2012
Γεώργιος Μπιτόλυκος 25/11/2010
24/11/2011
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μικρό Σούλι
Σερρών
Συσκευασµένα
αυγά
Πτηνοτροφείο
Εκτροφή ορνίθων
και παραγωγή
αυγών - Κέντρο
συλλογής αυγών5/506-11646.10
Ωοσκόπηση αυγών Συσκευασία αυγών Επισήµανση και
εµπορία αυγών
ΜΠΙΤΟΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βοτονόσι Ιωαννίνων
Ζωντανά
Κοτόπουλα
ΤΖΙΤΖΙΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ελλοπία Βοιωτίας
Τ.Κ.32010
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/509-0395.11
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Πτηνοτροφείο
5/510-0573.11
ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Νεοχώρι Ιωαννίνων
Τ.Κ. 45500
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Ζωντανά
Κοτόπουλα
5/511-0574.11
ΤΖΕΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ορχοµενός Βοιωτίας
Τ.Κ. 32300
Ζωντανά
Κοτόπουλα
Ζωντανά
Κοτόπουλα
5/512-2722.11
Πτηνοτροφείο
5/508-11844.10
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτικές τροφές
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
"Κοτόπουλο
ταϊσµένο µε 100%
φυτική διατροφή,
βιταµίνες και
ιχνοστοιχεία"
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Χρήστος Τζίτζιφας
24/2/2011
23/2/2012
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σιαφάκας Στέφανος
8/2/2011
7/2/2012
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Σιαφάκας Βασίλειος
8/2/2011
7/2/2012
H.Q.F.
Ευθυµία Τζέµου
6/5/2011
27/2/2012
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΝΑΤ/ΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
Πρώτη Σερρών
Παραγωγή &
Προµήθεια
Ζωοτροφών της ΦΥΡΑΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ Π. &
ΣΙΑ Ο.Ε.
5/514-2893.11
"Αυγά από κότες
ταϊσµένες µε
καλαµπόκι"
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
Παναγιώτης
Τενεκετζης
14/4/2011
13/4/2012