Η Δ/νση Εισφορών πληροφορεί τους ασφαλισμένους του

Η Δ/νση Εισφορών πληροφορεί τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με
τον ισχύοντα διακανονισμό του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α) καθώς και την σχετική
εγκύκλιο υπ΄αριθμ. Β7/οικ.11798/596 . Μπορείτε να προσέλθετε στην κεντρική
υπηρεσία καθώς και στα κατά τόπους γραφεία/τμήματα ,προκειμένου να
ενημερωθείτε σχετικά.
ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ