close

Enter

Log in using OpenID

Bhavitha 2014.12.18 TS.qxd

embedDownload
g껌æ C¯ø¹
{糆 VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… Ýë„ìS™ø E_™èl…
ïÜB-ÆŠ‡-ï³-G-‹œÌZ
M>°-õÜt-º$ÌŒæ MöË$-Ð]l#Ë$
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ
18&12&2014
ONLINE EDITION
GƇ¬-ÆŠ‡-¸ùÆŠ‡Þ M>Ð]l$¯Œl
AyìlÃ-çÙ¯Œl sñæ‹Üt-&-2-0-15
8
www.sakshieducation.com/tsbhavitha.aspx
ONLINE TESTS
Ñf-Ķæ*-°MìS e Ý뫧lý ¯]l!
»êÅ…MýS$ MöË$-Ð]l#-OMðS¯é.. ¼h-¯ðl‹Ü Ðól$¯ól-gæŒ -Ððl$…sŒæ MøÆý‡$ÞÌZ {ç³Ðól-Ô>-°-OMðS¯é..
¯ólsìæ OòßæsñæMŠS M>Ë…ÌZ ç³È-„ýSË °Æý‡Ó-çßæ-×æÌZ ò³¯]l$ Ð]l*Æý‡$µË$ ^ør$-^ól-çÜ$-MýS$-¯é²Æ‡¬.
ÑÑ«§ýl E§øÅVýS °Ä¶æ*-Ð]l$-M>Ë$, E¯]l²™èl ѧéÅ MøÆý‡$ÞÌZÏ {ç³Ðól-Ô>-ËMýS$ B¯Œl-OÌñ毌l ç³È-„ýSË$
(Online Tests) çÜÆý‡Ó-Ýë-«§é-Æý‡-×æ-Ð]l$-Ķæ*ÅƇ¬. çÜ…{ç³-§éĶæ$ "õ³-ç³-ÆŠ‡-&-ò³-°Þ-ÌæŒ ' ç³È-„ýSMýS$
M>Ë… ^ðlÍÏ, "MìSÏ-MŠS-'Ë ç³È-„ýSÌôæ MîSË-MýS-Ð]l$-Ð]l#-™èl$-¯é²Æ‡¬. M>ÅsŒæ, VóSsŒæ Ð]l…sìæ ç³È-„ýS-Ë™ø ´ër$
»êÅ…MýS$ MýSÏÇ-MýSÌŒæ, ï³Ðø Ð]l…sìæ ç³È-„ýS-˱² B¯Œl-OÌñæ-¯Œl-ÌZ¯ól fÆý‡$-VýS$-™èl$-¯é²Æ‡¬. ´ëÆý‡-§ýl-Æý‡Ø-MýS-™èlMýS$
ò³§ýlª-ï³r ÐólçÜ*¢ OÆð‡ÌôæÓ ç³È-„ýS-˯]l$ MýS*yé B¯Œl-OÌñæ-¯lŒ ÌZ °Æý‡Ó-íßæ…^ól ¨Ô¶æV> {糿¶æ$™èlÓ…
Äñæ*_-Ýù¢…¨. ¿¶æÑ-çÙÅ-™èl$¢ÌZ Ð]l$Ç°² ç³È-„ýSË$ C§ól Ñ«§é-¯]l…ÌZ fÆý‡-VýS-¯]l$-¯é²Æ‡¬.
D ¯ólç³-£ýlÅ…ÌZ B¯Œl-OÌñ毌l ç³È-„ýSÌZÏ Ñf-Ķæ*-°MìS Ð]l*Æ>Y-ËOò³ òܵçÙÌŒæ ¸ùMýS‹Ü..
ÑfĶæ$… RêĶæ*-°MìS
E§øÅ-V>°² Ìôæ§ýl…sôæ E¯]l²™èl ѧéÅ MøÆý‡$ÞÌZ {ç³Ðól-Ô>°² RêĶæ$… ^ólçÜ$-Mø-Ðé-Ë…sôæ
çÜOÆð‡¯]l çܯ]l²-§ýl®™èl AÐ]l-çÜÆý‡…. D {MýSÐ]l$…ÌZ çÜ»ñæj-MýS$tË ÐéÈV>, Ððl¬™èl¢… çÜ»ñæj-MýS$t-ËMýS$
çÜ…º…-«¨…_ Ððl*yýlÌŒæ õ³ç³-Æý‡Ï¯]l$ {´ëMîSt‹Ü ^ólĶæ$yýl… ™èlç³µ-°-çÜÇ. B¯Œl-OÌñ毌l B«§é-Ç™èl ç³È„ýS
ÑçÜ¢-Ç-çÜ$¢¯]l² ¯ólsìæ ç³Ç-íܦ-™èl$ÌZÏ C§ól Ñ«§é-¯]l…ÌZ Ð]l*MŠS sñæ‹ÜtË$ Æ>Ķæ*ÍÞ E…r$…¨.
©°-Ð]lËÏ ÐéçÜ¢Ð]l ç³È„ýS Ñ«§é-¯é-°MìS AË-Ðé-r$-ç³-yö^èl$a. GÌê…sìæ J†¢yìl ÌôæMýS$…yé
{ç³Ô>…-™èl…V> ç³È„ýS Æ>õÜ…-§ýl$MýS$ ÒË$…-r$…¨. A…§ýl$MóS Õ„ýS×æ çÜ…çܦË$ Mö…™èl Æý‡$çÜ$…
Ð]lçÜ*Ë$ ^ólíÜ A¿¶æÅ-Æý‡$¦-ËMýS$ B¯Œl-OÌñ毌l Ñ«§é-¯]l…ÌZ {´ëMîSt-‹ÜMýS$ ÒË$-MýS-͵-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬.
çÜÆý‡â- ¶æ…V>, ÑÐ]lÆ- ý‡…V>....
E§øÅVýS O¯ðlç³#×êÅË
Ý뫧ýl¯]l GÌê?
´ù-ÆŠ‡t'; yìlçÜP‹Ü C¯Œl ¸ùÆý‡ÐŒl$ (C…-§ýl$ÌZ ÑÐ]l-Æý‡-×æ™ø ´ër$
A§ýl-¯]lç³# çÜÐ]l*-^éÆý‡… ™ðlË$-çÜ$-MýS$-¯ól…-§ýl$MýS$ Í…MŠS MýS*yé
CçÜ$¢-¯é²-Ƈ¬) Ð]l…sìæ Bç³Û¯]lÏ §éÓÆ> CÑ Ý뫧ýlÅ-ç³-yýl-™éƇ¬.
{ç³çÜ$¢™èl… B¯Œl-OÌñæ-¯ŒlÌZ fÆý‡-VýS-¯]l-r$-Ð]l…sìæ ç³È-„ýS-ËMýS$ MýS*yé
D Ñ«§é-¯]l…ÌZ {´ëMîSt‹Ü ^ólçÜ$-Mø-Ð]l^èl$a.
Ý뫧ýl¯]l
2
Ýë„ìS {ç³™ólÅMýS Ððl»Œæ ´ùÆý‡tÌæŒ
ѧéÅ-Æý‡$¦Ë$, E§øÅ-V>-Æý‡$¦Ë Ñf-Ķæ*-°MìS A…yýlV> °Ë${ç³™ólÅ-MýS-™èlË$:
çÜ$¢¯]l² "Ýë-„ìS' Ð]l$Æø Ayýl$VýS$ Ð]l¬…§ýl$-MóSíÜ B¯Œl-OÌñ毌l ç³È-„ýS- B¯Œl-OÌñ毌l ç³È-„ýS-ËOò³ ÇĶæ$ÌŒæ OsñæÐŒl$ GMŠSÞ-ï³ËMýS$ {ç³™ólÅ-MýS…V> Ððl»Œæ-´ù-Æý‡t-ÌŒæ¯]l$ A…§ýl$-»ê-r$ÌZ
Ç-Ķæ$¯ŒlÞ.
E…_…¨. C…§ýl$ÌZ A† ™èlMýS$PÐ]l QÆý‡$a™ø çÜ$Ë$-Ð]l#V> H çÜÐ]l$-Ķæ$…-ÌZ-O¯ðl¯é, G°²-Ýë-Æý‡Ï-Ƈ¬¯é
Ý뫧ýl¯]l ^ólçÜ$-MýS$-¯ól…-§ýl$MýS$ ÒË$V> sñæ‹Üt íÜÈ-‹ÜË$ E¯é²Æ‡¬. {´ëMîSt‹Ü ^ólçÜ$-MýS$¯ól ÒË$.
B¯Œl-OÌñ毌l ç³È-„ýS-ËMýS$ àf-Æý‡$-M>-»ZÄôæ$ A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$
A°² {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ Ý뫧ýl-¯]lË$, ÑÐ]l-Æý‡-×æË$.
B¯Œl-OÌñ毌l Ð]l*MŠS sñæ‹ÜtË$ {´ëMîSt‹Ü ^ólĶæ*Í. ™öË$™èl
ç³È„ýS Ð]l¬W-íܯ]l Ððl…r¯ól {VóSyŠl-Ë™ø
BĶæ* ç³È-„ýS-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…_ çÜ»ñæj-MýS$tË ÐéÈV> ç³ÈMýS*yìl¯]l çœÍ-™éË ÐðlËÏyìl.
„ýSË$ Æ>Ķæ*Í. Ððl¬™èl¢… íÜË-º‹Ü ^èl§ýl-Ð]lyýl… ç³NÆý‡¢ {V>íœMŠS Æý‡*ç³…ÌZ {糆¿ê Ç´ù-Æý‡$t™ø
Ķæ*ÅMýS {V>…yŠl sñæ‹ÜtË$ {´ëMîSt‹Ü ^ólĶæ*Í. Òsìæ-MøçÜ…
´ër$ çÜ»ñæj-MýS$tË ÐéÈV> ºÌêË$, ºËÝë„ìS B¯Œl-OÌñ毌l sñæ‹Üt ´ùÆý‡tÌŒæ çÜOÆð‡¯]l Ðól¨MýS.
ïßæ-¯]l-™èl-ËOò³ ÑÔóæÏ-çÙ×æ.
A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E¯]l² ç³È-„ýSË$: íÜÑÌŒæÞ, G‹Ü-G-‹ÜïÜ,
Ððl¬O»ñæÌŒæ, D&-Ððl$-Ƈ¬-ÌŒæMýS$ çœÍ-™éË$,
»êÅ…MŠSÞ, {VýS*‹³Þ, yîlGïÜÞ, ÒB-ÆŠ‡Ðø, OÆð‡ÌôæÓ, BÈÃ,
Æ>Å…MýS$Ë$.
´ù΋Ü, G…òÜsŒæ, gôæDD, IòÜsŒæ ™èl¨™èlÆý‡ ç³È-„ýS-ËMýS$
Ððl»Œæ-OòÜsŒæ: http://onlinetests.
çÜ…º…-«¨…_ B¯Œl-OÌñ毌l {V>…yŠl sñæ‹ÜtË$, OÌñæÐŒl sñæ‹ÜtË$
sakshieducation.com
A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E¯é²Æ‡¬.
Q# Status
1
Completed
2
Completed
Pending
3
4
Pending
5
Pending
6
Pending
7
Pending
8
Pending
9
Pending
10 Pending
11 Pending
Show Bookmarked
B¯Œl-OÌñ毌l ç³È„ýS Ñ«§é-¯é-°MìS AË-Ðé-r$-ç³-yól…-§ýl$MýS$, MøÆý‡$-MýS$-¯]l²…™èl {´ëMîSt‹ÜMýS$ ÒË$-MýS-͵-Ýù¢…¨ C…r-Æð‡²sŒæ. I½-ï³-G‹Ü MýSÏÇ-MýSÌŒæ, ï³Ðø; G‹Ü-½I MýSÏÇMýSÌŒæ, ï³Ðø; gôæDD; M>ÅsŒæ; VóSsŒæ ™èl¨-™èlÆý‡ ç³È-„ýS-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…_ ÌñæMýSPÌôæ-¯]l°² B¯Œl-OÌñ毌l Ð]l*MŠS sñæ‹Üt-˯]l$ A…¨…^ól Ððl»Œæ-OòÜr$Ï ^éÌê A…§ýl$-»êr$ÌZ E¯é²Æ‡¬. Èf-°…VŠS, AÆý‡¦-Ððl$-sìæMŠS, C…WÏ‹Ù, f¯]l-Æý‡ÌŒæ AÐól-ÆŠ‡-¯ðl‹Ü,
íœhMŠSÞ, MðSÑ${ïÜt.. CÌê Ñ¿ê-V>Ë ÐéÈV> Ìôæ§ýl…sôæ ç³È-„ýSË ÐéÈV> Ð]l*MŠS
sñæ‹ÜtË$ E¯é²Æ‡¬. ÒsìæÌZ Mö°² E_™èl… M>V> Ð]l$Ç-Mö°² Æý‡$çÜ$… ^ðlÍÏ…^é-ÍÞ-¯]lÑ. Çh-{õÜt-çÙ¯Œl ^ólçÜ$-Mö°, ÒË$-¯]l²-糚yýl$ ĶæÊfÆŠ‡ Iyîl, ´ë‹Ü-Ð]lÆŠ‡zË çÜà-Ķæ$…™ø Ððl»Œæ-OòÜ-rÏ-ÌZMìS ÌêW¯Œl AƇ¬ ç³È-„ýSË$ Æ>Äñæ¬^èl$a.
C…f±Ç…VŠæ òܵçÙÌŒæ
SAKSHI EDUCATION
SCR
"¯ðls- Œæ'- C…sZÏ {´ëMîSt‹Ü
Ððl»Œæ-OòÜ-rÏÌZ A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E¯]l² B¯Œl-OÌñ毌l ç³È-„ýSË$
Æ>íܯ]l ™èlÆ>Ó™èl Ð]l_a¯]l ÝùPÆŠ‡, ™èl糚V> çÜÐ]l*-«§é¯]l…
VýS$Ç¢…-_¯]l {ç³Ô¶æ²-Ë$-&-Ðé-sìæMìS çÜOÆð‡¯]l çÜÐ]l*-«§é-¯éË$, ÑÐ]l-Æý‡×æË$ CÌê ÑÑ«§ýl A…Ô>Ë$ ™ólÍV>Y MìSÏMŠS-Ë-™ø¯ól ™ðlÆý‡Oò³
{ç³™èlÅ„ýS Ð]l$Ð]l#-™éƇ¬. "Ð]lNÅ B¯]lÞ-ÆŠ‡'; "G-MŠSÞ-ç³Ï-¯ól-çÙ-¯Œl', "Ç-
Online
tests
{V>‹œ ¤Ä¶æ$È™ø
^éÌê Eç³-Äñæ*V>Ë$ 3
Time Left
01.29.55
All SCR
Quetion 4 of 100
Directions: find which one word cannot be made from
the letters of the given word in each of the following
questions "UNIFORMITY"
A.
B.
C.
D.
TINY
TURN
RENT
FORM
Bookmarked this question?
Clear Selection >>
Next Question >>
End Test >>
I½ï³G‹Ü MýSÏÇMýSÌŒæ
B¯ŒlOÌñ毌l {´ëMîSt‹Ü sñæ‹ÜtÞ
G‹Ü½I MýSÏÇMýSÌŒæ
B¯ŒlOÌñ毌l sñæ‹Üt íÜÈ‹Ü
IHG‹Ü({í³ÍÐŒl$Þ)
{ï³ÑĶæ$‹Ü {ç³Ô¶æ²Ë$
Ð]lÊyýl$ ç³È„ýSË$
7000+ {ç³Ô¶æ²Ë$
B¯ŒlOÌñ毌l sñæ‹Üt íÜÈ‹Ü
{VýS*‹³Þ OVðSyðl¯ŒæÞ
{ç³×ê-ã-MýS-Ë$..
{ç³VýS-†MìS Ýù´ë-¯éË$.. 4
f¯]lÆý‡ÌŒæ GõÜÞ
iÔ>sŒæ & 16
{ç³Äñæ*VýS…
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content