close

Enter

Log in using OpenID

Cento capolavori della letteratura cinese

embedDownload
Indice del volume
7
Introduzione
13
Nota
15
Tavola cronologica
Cento capolavori della letteratura cinese
l
9
23
2
9
3
2
II Libro della poesia (Shi jing)
I dialoghi (Lun yu)
Mozi
L'arte della guerra (Bingfa)
Sunzi
35
Gongsun Longzi
37
Zhuangzi
44
La Via e la sua potenza (Daode jing)
Laozi
49
Yang Zhu
52
Mengzi
55
Xunzi
68
Han Feizi
76
Incontro al dolore (Li Sao)
Qu Yuan
79
Domande sulla natura (Tian wen)
447
INDICE DEL VOLUME
82
II vento (Feng fu)
Song Yu
84
La civetta (Funiao fu)
JiaYi
87
II signor Immaginario (Zixu fu)
Sima Xiangru
92
II Libro di Huainan (Huainanzi)
Liu An
94
Memorie di Zuo (Zuo zhuan)
Zuo Qiuming
97
Gli intrighi degli Stati combattenti (Zhan guo ce)
Liu Xiang
<)<) Memorie dello storico (Shi ji)
Sima Qian
105
Discussione sul sale e sul ferro (Yan tie lun)
Huan Kuan
116
Saggi bilanciati (Lun heng)
Wang Chong
120
Precetti per le donne in sette capitoli (Niijie qi pian)
Ban Zhao
124
Diciotto stanze per un flauto barbarico (Hujia shiba pai)
Cai Yan
129
Cantata breve (Duan gè xing)
Cao Cao
131
La dea del Luo (Luo shen fu)
Cao Zhi
134
La letteratura (Wen fu)
Luji
138
La sorgente dei fiori di pesco (Taohua yuan ji)
Tao Qian
141
Salita al padiglione dello stagno (Deng Chishang lou)
Xie Lingyun
448
INDICE DEL VOLUME
143
Arabeschi sulla mente letteraria (Wenxin diaolong)
Liu Xie
147
Memorie dei paesi buddhisti. Biografia di Faxian (Foguo
ji. Faxian zhuan)
Faxian
149
Le terre occidentali al tempo dei grandi Tang (Datang xiyu ji)
Xuanzang
152
Detti di antichi sapienti (Guzunxu yulu)
155
II senso originario della Via (Yuan dao)
HanYu
163
Raccolta dei saggi di LiuHedong (Liu Hedong ji)
Liu Zongyuan
168
Guardando un'alunna della signora Gongsun ballare la danza
della spada (Guan G o n g s u n daniang dizi w u jiangqi xing)
DuFu
175
N o t t e di luna (Yueye)
DuFu
177
L'arruolatore di Shihao (Shihao li)
DuFu
179
U o m o sul fiume Qiang han)
DuFu
180
C a n t o di congedo da u n viaggio in sogno al T i a n m u (Meng
y o u T i a n m u y i n liubie)
LiBo
184
B e v e n d o solo s o t t o la luna: q u a t t r o poesie (Yuexia d u
z h u o si shou)
LiBo
186
Risveglio dall'ubriachezza u n g i o r n o di primavera ( C h u n
ri zuiqi y a n zhi)
LiBo
449
INDICE DEL VOLUME
187
B a n c h e t t o di c o n g e d o per il revisore Y u n m i o zio, nel
padiglione di Xie Tiao a X u a n z h o u ( X u a n z h o u Xie Tiao
lou jianbie jiaoshu shu Yun)
LiBo
188
191
D e l fiume W a n g (Wangchuan ji)
Wang Wei
Sera d'autunno in montagna (Shanju qiu ming)
Wang Wei
192
U n a p u n t a di freccia, a C h a n g p i n g ( C h a n g p i n g jiantou)
Li He
195
II vecchio dal braccio spezzato, a Xinfeng (Xinfeng Z h e b i
weng)
Bo Juyi
199
Storia di H u o X i a o y u ( H u o X i a o y u z h u a n )
Jiang Fang
204
Storia della scimmia bianca di Jiang Z o n g (Bu Jiang Z o n g
bai y u a n z h u a n )
206
Storia della signora R e n (Ren shi z h u a n )
Shenjiji
210
II governatore di N a n k e ( N a n k e taishou)
Li Gongzuo
213
E s p o s i z i o n e del d i a g r a m m a del S u p r e m o U l t i m o (Taiji
tushuo)
Zhou Dunyi
217
Iscrizione occidentale (Xi ming)
Zhang Zai
221
La costanza della natura (Dingxing shu)
Cheng Hao
223
Sul f o n d a m e n t o (Ben lun)
Ouyang Xiu
229
II s u o n o d e l l ' a u t u n n o ( Q i u sheng fu)
Ouyang Xiu
450
INDICE DEL VOLUME
232
Memoriale all'imperatore Renzong (Shang Renzong
Huangdi shishu)
Wang Anshi
239
Canzone a Mingfei (Mingfei qu)
Wang Anshi
241
Escursione al monte Baochan (You Baochan shan ji)
Wang Anshi
Specchio generale di aiuto al governo (Zizhi tongjian)
Sima Guang
Sull'aria dell'immortale nella grotta (Dong xian gè)
SuShi
Fu della Roccia Rossa (Chi Bi fu) I e li
243
245
249
Su Shi
252
254
Canzoni di giada trasparente (Shu yu ci)
Li Qingzhao
Sull'aria di Su Zhongqing (Su Zhongqing)
LuYou
256
II giudice Bao indaga tre volte sul sogno della farfalla (Bao
daizi san kan hutie meng)
Guan Hanqing
265
Pioggia sotto la paulonia (Wutong yu)
BaiPu
267
Autunno nel palazzo Han (Han gong qiu)
Ma Zhiyuan
269
II padiglione a Ponente (Xi xiang ji)
Wang Shifu
275
II Pipa (Pipa ji)
Gao Ming
Romanzo dei Tre Regni (San guo zhi yanyi)
Luo Guanzhong
279
285
Storia della palude (Shuihu zhuan)
291
Smoccolando la candela (Jiandeng xinhua)
QuYou
45 1
INDICE DEL VOLUME
296
Istruzioni per la pratica (Chuanxi lu)
Wang Yangming
302
308
II libro da bruciare (Fen shu)
Li Zhi
II padiglione delle peonie (Mudan ting)
Tang Xianzu
313
Quindici filze di monete (Shiwu guan)
Zhu Suchen
316
II palazzo dell'eterna giovinezza (Chang sheng dian)
Hong Sheng
319
II ventaglio dai fiori di pesco (Taohua shan)
Kong Shangren
322
Viaggio a Occidente (Xi you ji)
Wu Chengen
326
Jin Ping Mei
329
II tappeto da preghiera di carne (Rou putuan)
LiYu
332
Tre novellini (San yan)
337
Storie incredibili (Pai an jingqi)
Ling Mengchu
340
Racconti straordinari dello studio Liao (Liaozhai zhi yi)
Pu Songling
344
Un piano per il principe (Mingyi daifang lu)
Huang Zongxi
348
Chiarimenti sul significato delle parole in Mengzi (Mengzi
ziyi shuzheng)
Dai Zhen
3 51
Storia non ufficiale della foresta letteraria (Rulin waishi)
Wu Jingzi
357
II sogno della camera rossa (Hong lou meng)
Cao Xueqin
366
II Maestro non ne parlò (Zi bu yu)
Yuan Mei
45 2
INDICE DEL VOLUME
369
372
Sei capitoli di vita irreale (Fou sheng liu u)
Shen Fu
Fiori in uno specchio (Jing hua yuan)
Li Ruzhen
374
Pubblica dichiarazione di Li Xiucheng (Li Xiucheng Gongzhuang)
Li Xiucheng
377
La scienza dell'amore (Ren xue)
Tan Sitong
Considerazioni critiche sul «Sogno della camera rossa»
(Hong lou meng pinglun)
381
Wang Guowei
389
Diario di un pazzo (Kuangren riji)
LuXun
395
Primavera (Qingchun)
Li Dazhao
400
Rapporto d'inchiesta sul movimento contadino nel Hunan
(Hunan nongmin yundong kaocha baogao)
Mao Zedong
Xiangzi il Cammello (Luotuo Xiangzi)
Lao She
405
414
II re degli scacchi (Qi wang)
Acheng
419
Risposta (Huida)
Bei Dao
Indici
4*5
Indice dei nomi di persone
43i
Indice dei nomi geografici
433
Indice dei popoli, stati, dinastie, periodi
435
Indice delle opere
443
Indice per materia
453
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content