close

Enter

Log in using OpenID

dalla diocesi

embedDownload
1
EDITORIALE
di
Gianfranco Todisco*
CHIESA IN MISSIONE PERMANENTE
A
ZZaYeg\Yhg[g[]d]ZjYlgdgllgZj]eakkagfYjag$
dY [ma ÚfYdal§ fgf ® kgdYe]fl] \a hj]_Yj] ]
YamlYj][`akaljgnYafhjaeYdaf]YY\Yffmf[aYj]ad
nYf_]dg$kh]kkgaf[gf\aragfa\a_jYf\]\akY_ag]
\ah]ja[gdgh]jdYhjghjaYaeemfal§$eYYf[`]\a
ja[gj\Yj]Ylmllaa[jaklaYfa\a[gfam_Yj]dgKhajalg
eakkagfYjag[gfdYnalY\almllaa_agjfa&
Ad[geYf\g\a?]k¼
Yf\Yl]]hj]\a[Yl]adnYf_]dg
Yg_fa[j]YlmjYka[gf[j]larrY$af^Ylla$f]ddYe]lY^gjY\]d[Yeeafg$mk[]f\g\Ydd]fgklj][gemfal§$
h]j af[gfljYj] mgeafa ] \gff] [`] `Yffg ^Ye]
]k]l]\a<ag&<mfim]$mf
Yf\Yj]kmdd]kljY\]
\]degf\g$afka]e]$[gemfalYjaYe]fl]$ÚfgY_da
]klj]ea [gfÚfa$ [`] fgf kgfg kgdYe]fl] im]dda
_]g_jYÚ[a$eY$[ge]d][`aYeYHYhY>jYf[]k[g$
h]ja^]ja]]kakl]fraYda$h]j[`­
adNYf_]dgfgf®kgdg
h]jim]dda[`][ak]eZjYfgha¼na[afa$ha¼ja[]llana$
ha¼Y[[g_da]fla&Ÿh]jlmlla&FgfYZZaYl]hYmjY\a
Yf\Yj]]hgjlYj];jaklgYf[`]Y[`ak]eZjYha¼dgflYfg$ha¼af\a^^]j]fl]&AdKa_fgj][]j[Ylmlla$nmgd]
che tutti sentano il calore della sua misericordia e
\]dkmgYegj]&
HgjlYf\gYalmllaad\gfghj]ragkg\]dKa_fgj]$dY
^]\][j]k[]]kaajjgZmklak[]&D9ffg\]ddY^]\]$[`]
ngd_]Ydl]jeaf]$[a`YYamlYlg$[]dgYm_mjaYeg$
Y^Yj[a[gehj]f\]j]dYZ]dd]rrY]daehgjlYfrY\a
im]klg\gfg$[`][ah]je]ll]\a]fljYj]afj]dYragf][gf<ag]j]f\]j]dYfgkljYnalYha¼ha]fY\a
ka_faÚ[Ylg$ha¼ZmgfY$ha¼Z]ddY&
KgdYe]fl]mfY^]\]_]fmafY$ZYkYlYkmddYkaf[]jY
Y\]kagf]Y;jaklg]Y_daafk]_fYe]fla\]ddY;`a]kY$
Y[[gehY_fYlY\YmfY[gjY__agkYl]klaegfaYfrY
\a nalY$ ® [YhY[] \a hjghgjj] Y_da Ydlja % ] eYa
aehgjj]mfgklad]\analY[g]j]fl]Ya\]llYea\]d
NYf_]dg$]f]ddgkl]kkgl]ehg\ajakhgf\]j]Ydd]
Yml]fla[`]YkhajYragfa\an]jal§$\aYegj]$\ahY[]
]\a_amklaraY[`]dmgegkahgjlY\]fljg&
2
don
don
don
don
Af im]kl9ffg \]\a[Ylg YddY ^]\]$ [a ® klYlg
[`a]klg$ affYfralmllg$ \a [gf^]kkYj] dY ^]\] af
ha]f]rrY][gfjaffgnYlY[gfnafragf]$[gfÚ\m[aY
]kh]jYfrY HgjlYÚ\]af&1!$]\a^YjdYZjaddYj]
aflmll]im]dd]kalmYragfa\aZmag\gn]dYkh]jYfrY
[jaklaYfYfgfjakhd]f\]$h]j[`­dYkmYdm[]®klYlY
e]kkYkgllgadeg__ag]fgfkmddm[]jfa]j] El-$
)-!$]\adda]nalg\]ddYl]klaegfaYfrY`Yh]jkgdY
kmY^gjrYja_]f]jYlja[]&
<Y\gn]ja[geaf[aYj]im]klgh]jY\a
ZjaddYfl]rrY
\]ddY^]\]k]fgf\YddY^Yea_daY$[`]®addmg_g
hjanad]_aYlgh]jdYkmY[j]k[alYkYfY]_agagkY7
9 EYl]jY$ dY fgkljY 9kk]eZd]Y <ag[]kYfY$ `Y
jaY^^]jeYlg[gf^gjrYdYf][]kkal§\ajahYjlaj]\YddY
^Yea_daYh]j
]\m[Yj]YddYnalYZmgfY\]dNYf_]dg&
DY[Yl][`]ka[Yl][me]fYd]®dYkljY\YeY]kljY\Y
h]j[gjj]j]$ h]j[`­ k]frY ad [gafngd_ae]flg \]a
_]falgja$hjaea]\m[Ylgja\]ddY^]\]$fgf®hgkkaZad]hgjlYj]dY^]\]Yim]d_jY\g\aeYlmjal§]\a
[g]j]frY\a[maaÚ_da`YffglYflgZakg_fg&=dY
l]klaegfaYfrY_agagkY\]ddY^]\]\]a_]falgja[`]
h]je]ll]YaÚ_da\aja[]n]j]mffmljae]flgkgda\g
[`]daY[[gehY_f]j§h]jlmllYdYnalY&
F]ddAf[gfljgEgf\aYd]\]dd]^Yea_da]\]de]k]\a
gllgZj]m&k&$afg[[Ykagf]\]dd9ffg\]ddY^]\]$HYhY
>jYf[]k[g`Yja[gj\Ylgd]\a^Ú[gdl§]d]kg^^]j]fr]
[manYffgaf[gfljgg_fa_agjfgd]^Yea_da]&
DYnalY
kh]kkg®^Yla[gkY$lYfl]ngdl]Yf[`]ljY_a[YDYngjYj]®^Yla[Y3[]j[Yj]dYngjg®^Yla[Y&EYim]ddg[`]
h]kY\aha¼f]ddYnalY®dYeYf[YfrY\aYegj]&H]kY
fgfja[]n]j]mfkgjjakg$fgf]kk]j]Y[[gdla&K]frY
Yegj]dY^Yla[Y\an]flYha¼h]kYfl]$aflgdd]jYZad]
*.gllgZj]*()+!&=\ghgYn]jja[gj\Ylgdafnalg
[`]?]k¼^YYlmlla\aYf\Yj]\YDmag_fangdlY[`]
kaYegY^^Yla[Yla]\ghhj]kka El))$*0!$afk]_fY
mfha[[gdgk]_j]lgh]j[`­dY^Yea_daYhgkkYnan]j]
k]ehj]f]ddY_agaY\]dKa_fgj]2
\aj][gf^j]im]frY
h]je]kkg$_jYra]$k[mkY&Lj]hYjgd][`aYn];`a]\aYegh]je]kkgh]jfgf]kk]j]afnY\]flaaf^Yea_daY&
<a[aYeg_jYra]$h]jdYegj]ja[]nmlg=dmdlaeY2
k[mkY&FgfÚfaj]dY_agjfYlYk]frY^Yj]dYhY[]&
>Y[[aYegl]kgjg\aim]klaafk]_fYe]fla[`]lg[[Yfg
ad[mgj]\almlla$Yf[`]\a[gdgjg[`]fgjeYde]fl]
fgf^j]im]flYfgd]fgklj]Ykk]eZd]]\ge]fa[Yda&
Kgfghj]kkYflaafnalaYjYnnanYj]dY^]\]$]af[gjY__aYflaklaegdaYnan]j]adNYf_]dg[gf_agaY][g]j]frY$[`]h]je]ll]Ya\ak[]hgda\a?]k¼\a[gf\ana\]j]
[gflmlladYZ]ddY]kh]ja]frY[`]g_fa_agjfg^Yffg
del Suo amore e della Sua misericordia.
NOMINE
"N]k[gng\aE]dÚ%JYhgddY%N]fgkY
Felice Dinardo - Parroco di S. Maria Assunta in Gaudiano di Lavello
Rocco Di Pierro - Amministratore Parrocchiale SS. Annunziata in Rionero
Angelo Grieco - Amministratore Parrocchiale S. Mauro in Lavello
Michele Del Cogliano - Vicario Parrocchiale S. Cuore in Lavello
S ommario
2 Editoriale
3 Magistero
4 Caritas
5/7 Dalla Diocesi
8/9 Dalle Parrocchie
10 Dalle Associazioni
11 Intervista
12/13 Chiesa e Società
14 Tesori nascosti
15 Rubricando
Agenda del Vescovo
DIREZIONE E REDAZIONE:
Piazza Duomo, 13 - 85025 MELFI (Pz)
Tel. e Fax 0972 238604
Sito web: ppp']bh\^lbf^eÛ'bm
Indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
Ccp n. 10351856 intestato a
<nkbZO^l\hobe^]bF^eÛ
STAMPA:
TIPOGRAPH snc
di Ottaviano B. e L. - Rionero in V. (Pz)
K^`blmkZsbhg^Mkb[ngZe^]bF^eÛg'*(12
]^e2'*'*212
DIRETTORE RESPONSABILE:
DE SARIO Angela
DIRETTORE:
LABRIOLA Donato
SEGRETARIA:
PICCOLELLA Marianna
REDAZIONE:
AMOROSO Pina
CAPUTI Franca
CASCIA Vincenzo
DI LORENZO Incoronata
GALLO Mauro
LABRIOLA Donato
LIBUTTI Fermo
LOVAGLIO Lucia
MARCHITIELLO Domenico
PICCOLELLA Marianna
TETTA Gianpiero
MAGISTERO
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2013
C
Yja^jYl]dda]kgj]dd]$im]klYffg[]d]ZjaYeg
la Giornata Missionaria Mondiale mentre si
klY[gf[dm\]f\gd9ffg\]ddY^]\]$g[[Ykagf]
aehgjlYfl] h]j jY^^gjrYj] dY fgkljY Yea[araY
[gfadKa_fgj]]adfgkljg[Yeeafg[ge];`a]kY
[`]Yffmf[aY[gf[gjY__agadNYf_]dg&Afim]klY
hjgkh]llanY$ ngjj]a hjghgjj] Yd[mf] jaÛ]kkagfa&
DY^]\]®\gfghj]ragkg\a<ag$adimYd]Yhj]dY
fgkljY e]fl] h]j[`­ dg hgkkaYeg [gfgk[]j] ]\
YeYj]& =_da nmgd] ]fljYj] af j]dYragf] [gf fga
h]j^Yj[ahYjl][aha\]ddYkmYkl]kkYnalY]j]f\]j]
dYfgkljYnalYha¼ha]fY\aka_faÚ[Ylg$ha¼ZmgfY$
ha¼ Z]ddY& <ag [a YeY DY ^]\]$ h]j·$ [`a]\] \a
]kk]j] Y[[gdlY$ [`a]\] [ag® dY fgkljY h]jkgfYd]
jakhgklY$ad[gjY__ag\aY^Ú\Yj[aY<ag$\anan]j]ad
kmgYegj]$_jYlah]jdYkmYafÚfalYeak]ja[gj\aY&
Ÿmf\gfg$hga$[`]fgf®jak]jnYlgYhg[`a$eY
[`]na]f]g^^]jlg[gf_]f]jgkal§&Lmlla\gnj]ZZ]jg
hgl]jkh]jae]flYj]dY_agaY\ak]flajkaYeYla\Y
<ag$ dY _agaY \]ddY kYdn]rrY =\ ® mf \gfg [`]
fgfkahm·l]f]j]kgdgh]jk]kl]kka$eY[`]nY
[gf\anakg&K]fgang_daYegl]f]jdgkgdlYflgh]j
fga kl]kka$ \an]fl]j]eg [jaklaYfa akgdYla$ kl]jada
] YeeYdYla& DYffmf[ag \]d NYf_]dg ^Y hYjl]
\]dd]kk]j] \ak[]hgda \a ;jaklg ]\ ® mf aeh]_fg
costante che anima tutta la vita della Chiesa…
D9ffg\]ddY^]\]$Y[afimYflYffa\Yddafarag\]d
;gf[adagNYla[YfgAA$®\aklaegdgh]j[`­dafl]jY
;`a]kYYZZaYmfYjaffgnYlY[gfkYh]ngd]rrY\]ddY
kmYhj]k]frYf]degf\g[gfl]ehgjYf]g$\]ddYkmY
eakkagf]ljYahghgda]d]fYragfa&DYeakkagfYja]l§
fgf®kgdgmfYim]klagf]\al]jjalgja_]g_jYÚ[a$eY
\ahghgda$\a[mdlmj]]\akaf_gd]h]jkgf]$hjghjag
h]j[`­a
[gfÚfa\]ddY^]\]fgfYlljYn]jkYfgkgdg
dmg_`a]ljY\aragfameYf]$eYad[mgj]\a[aYk[mf
uomo e di ciascuna donna. Il Concilio Vaticano II
`Ykgllgdaf]Ylgafeg\gkh][aYd][ge]ad[gehalg
eakkagfYjag$ad[gehalg\aYddYj_Yj]a[gfÚfa\]ddY
^]\]$kaYhjghjag\ag_faZYll]rrYlg]\almll]d]
[gemfal§[jaklaYf];aYk[mfY[gemfal§®imaf\a
afl]jh]ddYlY]afnalYlYY^Yj]hjghjagadeYf\Ylg
Y^^a\Ylg \Y ?]k¼ Y_da 9hgklgda \a ]kk]j] kmga
‚l]klaegfaY?]jmkYd]ee]$aflmllYdY?am\]Y]
dYKYeYjaY]ÚfgYa[gfÚfa\]ddYl]jjY’ 9l)$0!$
fgf[ge]mfYkh]llgk][gf\Yjag\]ddYnalY[jaklaYfY$eY[ge]mfYkh]llg]kk]fraYd]2lmllakaYeg
inviati sulle strade del
egf\g h]j [YeeafYj] [gf a ^jYl]dda$
hjg^]kkYf\g ] l]klamoniando la nostra
^]\]af;jaklg]^Y[]fdoci annunciatori del
kmgNYf_]dgKh]kkg
dgh]jY \a ]nYf_]darzazione trova ostacoli
fgf kgdg Ydd]kl]jfg$
eY Yddafl]jfg \]ddY
kl]kkY [gemfal§ ][clesiale. A volte sono
\]Zgda ad ^]jngj]$ dY
_agaY$ad[gjY__ag$dYkh]jYfrYf]ddYffmf[aYj]Y
lmllaadE]kkY__ag\a;jaklg]f]ddYamlYj]_damgeafa
\]dfgkljgl]ehgY\af[gfljYjdg&&&<gZZaYegYn]j]
k]ehj] ad [gjY__ag ] dY _agaY \a hjghgjj]$ [gf
jakh]llg$ daf[gfljg [gf ;jaklg$ \a ^Yj[a hgjlYlgja
\]dkmgNYf_]dg&?]k¼®n]fmlgafe]rrgYfga
h]jaf\a[Yj]dYnaY\]ddYkYdn]rrY$]\`YY^Ú\Ylg
Yf[`] Y fga dY eakkagf] \a ^YjdY [gfgk[]j] Y
lmlla$ÚfgYa[gfÚfa\]ddYl]jjY&Kh]kkgn]\aYeg
[`]kgfgdYnagd]frY$dYe]frg_fY$d]jjgj]Y\
]kk]j]e]kkaafjakYdlg]hjghgkla&Ÿmj_]fl]^Yj
jakhd]f\]j]f]dfgkljgl]ehgdYnalYZmgfY\]d
NYf_]dg [gf dYffmf[ag ] dY l]klaegfaYfrY$ ]
im]klg\Yddafl]jfgkl]kkg\]ddY;`a]kY&H]j[`­$af
im]klYhjgkh]llanY$®aehgjlYfl]fgf\ae]fla[Yj]
eYamfhjaf[ahag^gf\Ye]flYd]h]jg_fa]nYf_]darrYlgj]2fgfkahm·Yffmf[aYj];jaklgk]frYdY
;`a]kY&=nYf_]darrYj]fgf®eYamfYllgakgdYlg$
af\ana\mYd]$ hjanYlg$ eY k]ehj] ][[d]kaYd] &&&
NanaYeghgaafmfege]flg\a[jaka[`]lg[[YnYja
k]llgja\]dd]kakl]frY$fgfkgdgim]ddg\]dd][gfgeaY$ \]ddY ÚfYfrY$ \]ddY ka[mj]rrY Ydae]flYj]$
\]ddYeZa]fl]$ eY Yf[`] im]ddg \]d k]fkg hjg-
^gf\g\]ddYnalY]\]anYdgja^gf\Ye]flYda[`]dY
YfaeYfg&9f[`]dY[gfnan]frYmeYfY®k]_fYlY
\Yl]fkagfa][gfÛalla[`]hjgng[Yfgafka[mj]rrY
]^Yla[Y\aljgnYj]dYnaYh]jmfYhY[]klYZad]&Af
im]klY[gehd]kkYkalmYragf]$\gn]dgjarrgfl]\]d
hj]k]fl]]\]d^mlmjgk]eZjYfgh]j[gjka\YfmZa
eafY[[agk]$kaj]f\]Yf[gjYha¼mj_]fl]hgjlYj]
[gf[gjY__agafg_faj]Ydl§adNYf_]dg\a;jaklg$
[`]®Yffmf[ag\akh]jYfrY$\aja[gf[adaYragf]$\a
[gemfagf]$Yffmf[ag\]ddYna[afYfrY\a<ag$\]ddY
kmYeak]ja[gj\aY$\]ddYkmYkYdn]rrY$Yffmf[ag[`]
dYhgl]frY\aYegj]\a<ag®[YhY[]\anaf[]j]d]
l]f]Zj]\]deYd]]_ma\Yj]kmddYnaY\]dZ]f]
Ngjj]a af[gjY__aYj] lmlla Y ^Yjka hgjlYlgja \]ddY
ZmgfY fglaraY \a ;jaklg ] kgfg _jYlg af eg\g
hYjla[gdYj] Ya eakkagfYja ] Ydd] eakkagfYja]$ Ya
hj]kZal]jaÚ\]a\gfme$Yaj]da_agka]Ydd]j]da_agk]$ Ya ^]\]da dYa[a % k]ehj] ha¼ fme]jgka % [`]$
Y[[g_da]f\g dY [`aYeYlY \]d Ka_fgj]$ dYk[aYfg
dYhjghjaYhYljaYh]jk]jnaj]adNYf_]dgafl]jj]]
culture diverse. Ma vorrei anche sottolineare come
d] kl]kk] _agnYfa ;`a]k] ka klaYfg aeh]_fYf\g
_]f]jgkYe]fl]f]ddafnag\aeakkagfYjaYdd];`a]k]
[`]kaljgnYfgaf\a^Ú[gdl§%fgfjYjYe]fl];`a]k]
\aYfla[Y[jaklaYfal§%hgjlYf\g[gk²dY^j]k[`]rrY
] d]flmkaYkeg [gf [ma ]kk] nanYfg dY ^]\] [`]
jaffgnYdYnalY]\gfYkh]jYfrY
3
CARITAS
SE
di Angela De Sario
QUESTO È
UOMO
L A C A R I TA S D I O C E S A N A
I M P E G N ATA A B O R E A N O
]dh]jag\g]klang$kgfgYffa[`]d]fgklj]
[YehY_f] n]f_gfg YZalYl] \Ya _agnYfa
hjgn]fa]fla \Ydd9^ja[Y ;]fljYd] h]j dY
jY[[gdlY\]dhgeg\gjg&
H]fkYf\gYdd][gf\aragfaaf[manangfgYhg[`a
e]lja\Ydd]fgklj][Yk]$na]f]afe]fl]addaZjg
\a;YjdgD]na
K]im]klg®mfmgeg&FgfkaYeg
af[Yeha\a[gf[]fljYe]flgeYdYkalmYragf]\a
:gj]Yfgfgfl]klaegfaYY^^Yllgdg
KlYlg;anad]
che il nostro Paese tanto vanta di essere. Levi
k[jan]af^Ylla2
;gfka\]jYl]k]im]klg®mfmgeg2
;`] dYngjY f]d ^Yf_g$ ;`] fgf [gfgk[] hY[]$
;`]dgllYh]je]rrghYf]$;`]emgj]h]jmfk²
gh]jmffg&
Im]kla_agnYfa`YffgdYk[aYlgd]dgjg^Yea_da]$
`YffgnakkmlgdgklYlg\aja^m_aYlg$kgfgklm\]fla%
dYngjYlgja [`] g__a nangfg af AlYdaY ] [`]
kgfg kghjYnnakkmla Ydd] ljYn]jkYl] j]k] ^Yegk]
mdlaeYe]fl]\ghgmfg\]alYfla^Ylla\a[jgfY[Y
d]_YlaYddYjjangYDYeh]\mkY&?agnYfaklm\]fla[`]
h]jhY_Yjka_daklm\adYngjYfgf]a[YehaalYdaYfa&
Mgeafa[gfklgja]\a_m]jjY$k[YhhYla\Yahjghja
Y^^]llah]j[`­h]jk]_malYla&
Ÿ \a^^a[ad] \ae]fla[Yj] _da g[[`a dm[a\a \a mf
jY_Yrrg$jalgjfYlgdgk[gjkgafn]jfgY[YkY\YddY
kmY^Yea_daYjaeYklYafhYljaY$e]flj]jY[[gflYnY
adkmgkg__agjfgf]ddYkmYl]jjY$]d]dY[jae]\]ddY
hjghjaY ZYeZafY YddY fglaraY [`] dma$ ad hYh§$
\gn]nYja]fljYj]afAlYdaYh]jdYngjYj]&
DY ;YjalYk <ag[]kYfY \a E]d^a%JYhgddY%N]fgkY$
Yf[`] im]klYffg$ ka ® aeh]_fYlY$ [gf ad kmg
]k]j[alg\angdgflYja$f]dkgkl]_fgmeYfalYjagY
im]kla^jYl]ddaaeea_jYla&
;aj[Y )*(( h]jkgf] imgla\aYfYe]fl] `Yffg
ricevuto assistenza dalla Caritas con la
\akljaZmragf]\anan]ja$Y[imY]ljYkhgjlgYdna[afg
fgkg[geagh]jja[]n]j]Ykkakl]frYkYfalYjaY&
;a· ® klYlg hgkkaZad] _jYra] YddY [gddYZgjYragf]
\]angdgflYja\]dd]lj]hYjjg[[`a]\aN]fgkY$YddY
_]f]jgkal§ \]ddY hghgdYragf] ] \]dd] [gemfal§
hYjjg[[`aYda\]ddY<ag[]ka&
G_fa _agjfg a ngdgflYja ;YjalYk af[gfljYnYfg
lYflaYea[a$]fgfh]jkgf]\YYkkakl]j]&Hjghjag
h]j nan]j] ege]fla \a [gf\anakagf]$ kgfg klYla
gj_YfarrYla ]n]fla$ ljY [ma mfY _jYf\] ^]klY ad
_agjfgkYZYlg-gllgZj]&MfYdmf_YlYngdYlYh]j
klYj]afka]e]$h]jjY[[gflYjka][gfgk[]jkae]_dag&
Afim]ddg[[Ykagf]a_agnYfa`Yffgjaf_jYraYlglmlla
angdgflYjah]jadjYhhgjlg^jYl]jfgafklYmjYlgaf
im]klaYffa]h]jadkmhhgjlgja[]nmlg&
Ad<aj]llgj];YjalYk$f]dkYdmlYjda$`YYmkha[Ylg[`]
dYffghjgkkaegdYkalmYragf]ea_dagja][`]n]f_Yfg
Y[[gdlaafkljmllmj]Y\]_mYl]Ydd]kk]j]meYfg]Y\
mfhY]k][anad][ge]adfgkljg&
UN
F
FUORI DAL GHETTO
UN SUCCESSO IL QUADRANGOLARE DI CALCIO
A VENOSA CON GLI IMMIGRATI AFRICANI
di Lorenzo Zolfo
I
l 15 Settembre allo stadio
“Michele Lorusso” di Venosa
si è disputato il primo torneo
dell’accoglienza “Fuori dal Ghetto”,
con la collaborazione delle società
calcistiche A.S.D. Oraziana Venosa
e A.S.D. Calcio Venosa, e con il
patrocinio del Comune di Venosa.
L’iniziativa scaturisce nell’ambito
del progetto di solidarietà nei confronti dei braccianti agricoli africani
(provenienti da cinque Stati: Burkina
Faso, Costa D’Avorio,Ghana, Marocco, Algeria e Sudan per un numero
che supera le mille unità) impegnati
4
nella raccolta del pomodoro in contrada Boreano a pochi km da Venosa.
Altre associazioni di Venosa per rendere meno noioso il tempo libero di
questi immigrati, hanno promosso
molte attività, come la scuola di italiano, l’assistenza e l’informazione
legale, l’assistenza sanitaria, i cineforum. ”Per la cronaca si è aggiudicata
questa prima edizione del Torneo di
calcio “Fuori dal Ghetto” l’A.S.D.
Calcio Venosa con due risultati netti:
2-0 nella gara con la Juniores Oraziana Venosa, e 5-0 nella gara con i
lavora tori del Burkina Faso.
DALLA DIOCESI
di Vincenzo Cascia
ASSEMBLEA DIOCESANA 2013: LA
FAMIGLIA AL CENTRO DELLA CATECHESI
L
9kk]eZd]Y \ag[]kYfY$ kngdlYka im]klYffg
YEYl]jYad/K]ll]eZj]$`YljYllYlgadl]eY
DY^Yea_daYeY]kljY\a^]\]Ydk]jnarag\]ddY
hYjjg[[`aY&DYeYllafYlY`YYnmlgadkmghmflg
[]fljYd] f]ddY j]dYragf] \a egfk& =fja[g Kgdea$
n]k[gng\aHYjeY$[`]`Y ^Yllg ja^]jae]flg YddY
hjghjaY]kh]ja]frY]\`Y[alYlgYd[mfa\g[me]fla
\]ddY ;=A ;gemfagf] ] [gemfal§ f]ddY [`a]kY
\ge]kla[Y]JaffgnYe]flg\]ddY[Yl][`]ka!$[gf
mf aehda[alg afnalg YddY d]llmjY \]_da kl]kka& Ad
[gf[]llghjaf[ahYd][`]]e]j_]\Ydd]km]hYjgd]®
im]ddg\aY[[g_da]frY&Afmfegf\gk][gdYjarrYlg
[ge] im]ddg YllmYd]$ af^Ylla$ dY ^Yea_daY klY
nan]f\gmfY[jaka\aa\]flal§$af[man]f_gfge]kka
af \ak[mkkagf] a nYdgja [`] f] klYffg YddY ZYk]3
® aehgjlYfl] [`] dY ;`a]kY Y[[gd_Y d] ^Yea_da]
k]frYljghh]aehgkaragfa$[`]YddgflYf]j]ZZ]jgd]
h]jkgf]Yfra[`­Ynna[afYjd]&Adn]k[gng`Yafgdlj]
kgkl]fmlg[`]®af\akh]fkYZad]Y^ÚYf[Yj]$YamlYj]
a _]falgja f]d dgjg \a^Ú[ad] dYngjg \a ]\m[Ylgja$
Y[[gehY_fYf\gda f]ddY ^gf\Ye]flYd] gh]jY
\a \a^^mkagf] \]d e]kkY__ag [jaklaYfg& 9 im]klg
Úf] Zakg_fY []j[Yj] [gklYfl]e]fl] ad \aYdg_g$
jakh]llYf\gd]h]jkgf]f]ddYdgjgaf\ana\mYdal§]
nelle situazioni concrete che si trovano a vivere. Alla
j]dYragf]®k]_malgmfnanY[]\aZYllalg&AdYngjakgfg
hjgk]_mala[gfdafk]\aYe]flg\]a_jmhha\aklm\ag
[gehgkla\Y[Yl][`akla$gh]jYlgjahYklgjYda$\g[]fla
\a j]da_agf]$ kY[]j\gla$ Ykkg[aYragfa ] [ghha] \a
khgka$\anakah]jrgf]hYklgjYda$[`]`Yffg]dYZgjYlg
hjghgkl] h]j mfY [Yl][`]ka ]^Ú[Y[]$ [`] ja]k[Y
ÚfYde]fl]Y[gafngd_]j]d]^Yea_da]f]d\]da[Ylg
[gehalg\]ddYljYkeakkagf]\]ddY^]\]&DY_agjfYlY
®l]jeafYlY[gfdY[]d]ZjYragf]]m[Yjakla[Y&
GIORNATA
I
DELLE
FAMIGLIE
A ROMA
di Matilde Calandrelli e
RaȔaeleTummolo
d*.]*/gllgZj]ka®l]fmlgYJgeYad
H]dd]_jafY__ag\]dd]^Yea_da]kmddYlgeZY\aHa]ljg$
]n]flg gj_YfarrYlg \Yd Hgfla^a[ag ;gfka_dag
h]jdY>Yea_daY]afk]jalgljYd]eYfa^]klYragfa
hjg_jYeeYl]h]jd9ffg\]ddY>]\]&
DY \m] _agjfa jgeYfY `Y Ynmlg [ge] l]eY2
>Yea_daY$nanadY_agaY\]ddY^]\]]`Ynaklgmf
hjaegege]flg\al]klaegfaYfrY$kh]llY[gdg]
jaÛ]kkagf][`]ka®kngdlgadkYZYlghge]ja__agaf
haYrrYK&Ha]ljgYddYhj]k]frY\aHYhY>jYf[]k[g
e la conclusione la domenica mattina con la
[]d]ZjYragf] \]ddY KYflY E]kkY ] \]dd9f_]dmk
hj]ka]\mla\YdKYflgHY\j]&
9d h]dd]_jafY__ag `Yffg hYjl][ahYlg \an]jka
_jmhha \]ddY fgkljY \ag[]ka$ ljY a imYda mfg \a
[aj[Y0(h]jkgf]gj_YfarrYlg\YddY;geeakkagf]
\ag[]kYfYh]jdYHYklgjYd]>YeadaYj]$[gf^Yea_da]
hjgn]fa]fla\YE]dÚ$\YJYhgddY]\YN]fgkY&
D]ea_daYaY\akhgkahj]k]fla$Y[[gehY_fYla\Ya
Ú_da]Yf[`]\Yafgffa$`YffghglmlgjaÛ]ll]j]kmd
nYdgj]\]ddY^Yea_daY[ge]dmg_ghjanad]_aYlgh]j
dYljYkeakkagf]\]ddY^]\]]km[ge]l]klaegfaYj]
im]klYdgjg^]\][gf_agaY]Ú\m[aY&
9j]f\]j]kh][aYd]daf[gfljg®klYlg[gemfim]
HYhY>jYf[]k[g$[gfadkmgafnalgYnan]j]dY_jYraY
\]d kY[jYe]flg \]d eYljaegfag [`] [a ^Y ^gjla
f]ddYnalY\ag__a[`]khaf_]k]ehj]ha¼n]jkgad
hjgnnakgjag][gfd]km]lj]hYjgd][`aYn]\YmkYj]
k]ehj] af ^Yea_daY2 h]je]kkg%_jYra]%k[mkY&
Lmll]d]ea_daYaY\a^Yea_da]hYjl][ahYflaYim]klg
h]dd]_jafY__agkYjYffgka[mjYe]fl]jalgjfYl]Y
[YkY[gfdY[gfkYh]ngd]rrY\a]kk]j]n]jal]klaegfa[`]fgf`YffghYmjY\aYkkme]jkad]hjghja]
j]khgfkYZadal§\YnYflaY<ag]YddYkg[a]l§&
5
DALLA DIOCESI
FEDE
P
ED
di Lorenzo Zolfo
ECONOMIA
LA CHIESA SI INTERROGA
SU QUESTO BINOMIO
afl]jn]faj]kmdl]eYkh][aÚ[g$ljY[[aYf\gdYkh]llg
hgdala[g\]dd][gfgeaY$Nalg:mZZa[g$Na[]Eafakljg
\]_da Afl]jfa2 DY [jaka [`] YllYfY_daY ad fgkljg
HY]k]fgf®kgdg\alahg][gfgea[Y]kg[aYd]$eY
\aa\]flal§&H]jk[gfÚ__]jdY$\gZZaYegk[gfÚ__]j]
ad h]fka]jg kZja_Ylang ] d] \afYea[`] hgdala[`] ]
kg[aYda[`]fgfl]f_gfg[gflg\]ddmgeg&9ZZaYeg
Zakg_fg \a ja[gkljmaj] mf l]kkmlg [gff]llang \]ddY
kg[a]l§$ja[gkljmaj]d]_Yea$afn][]k]jh]__aYlYflY
k^a\m[aY ] dY \glljafY kg[aYd] \]ddY ;`a]kY hm·
YamlYj]lYflg&;®mfYj]dYragf]hjg^gf\YljY^]\]
]\ ][gfgeaY2 dY \akg[[mhYragf]$ d] ^Yea_da] [`]
h]j\gfg dY kh]jYfrY& Kgdg [gdlanYf\g dY Ú\m[aY
]im]dk]fkg\a[g]kagf]kg[aYd][`]hgjlYYZ]fa
j]dYragfYda$kahm·mk[aj]\Yim]klY[jaka&Ad<gll&
Fa[gdY ;mj[a$ =[gfgeaklY$ `Y kgkl]fmlg2 DY [jaka
][gfgea[Y®fYlY\Y_dakimadaZjaeY[jg%][gfgea[a
[`]Y^Ûa__gfgd][gfgeaYegf\aYd]&<YhhjaeY_da
KlYlaMfala[`]`YffgYdae]flYlgad\]ZalghmZZda[g
YlljYn]jkgad[gfkmeg]hgadY;afY[gfd]phgjl$Úfg
YddYn][[`aY=mjghY$[`][gfdY[j]k[alY\]eg_jYÚ[Y
^]jeY$fgf®klYlY[YhY[]\a^Yj]k[]dl]_amkl]&H]jdY
:Ykada[YlY_daaf\a[Ylgja][gfgea[akgfgegdlgZYkka&
DYnYdgjarrYragf]\]ddYkg[a]l§[anad]®klYlYljghhg
ZakljYllYlY\YmfYkkakl]fraYdakeg_YdghhYfl]&Na_]
mfa\]Yhgdala[Y\aafl]j]kk]af\ana\mYd]&D]jakgjk]
fYlmjYdan]f_gfgeYdmladarrYl]]ad[YhalYd]kg[aYd]
afim]klYj]_agf]®Yddan]ddgha¼ZYkkg\]dj]klg
\AlYdaY&DY hjgkh]llanY [jaklaYfY jakh]llg YddY [jaka
[gfkakl] f]d j][mh]jYj] mf o]d^Yj] hYjl][ahYlang$
mfYkmkka\aYja]l§ha¼kgkl]fmlY$dY^Ú\YjkaY_daYdlja$
Ydae]flYf\gÚ\m[aY&
D] [gf[dmkagfa Y^Ú\Yl] Yd N]k[gng H& ?aYf^jYf[g
Lg\ak[g$ ad imYd] `Y ja[gj\Ylg [`] dY ^]\] ® dY
fgkljY [YjlY \a\]flal§ [`] nY jaffgnYlY k]ehj]&
>]\]ka_faÚ[YY^Ú\Yjka$Y[[g_da]j]&
DY;`a]kY%`Y
[gflafmYlgadhj]kmd]%[ge]?]k¼\]n]YZZjY[[aYj]
lmlla&FgfhgkkaYeg]kk]j]af\a^^]j]fla\a^jgfl]Ya
hjgZd]ea][gfgea[a2dY[`amkmjY\]dd]^YZZja[`]$a
lYflahYh§[`]h]j\gfgaddYngjg$d]\a^Ú[gdl§\]a
_agnYfa Y ljgnYj] ad dYngjg$ a lYfla [`] ka lgd_gfg
dYnalYh]jeglana][gfgea[a$kgfghjgZd]eaYf[`]
\]ddY;`a]kY&AehgjlYfl]®adjmgdg\]ddgklYlgh]j[`®
d][gfgeaY ka Ynnaa& Jan]\aYeg ad fgkljg klad] \a
nalY& =kk]j] gf]kla$ [g]j]fla fgf nmgd \aj] ]kk]j]
\]Zgda&<gZZaYegYamlYj]a_agnYfaY[Yhaj][`]ad
^mlmjg klY f]dd] dgjg eYfa$ dg hgkkaYeg [gkljmaj]
[gf im]ddg [`] YZZaYeg$ \gZZaYeg j]f\]jda
[gjj]khgfkYZada&<gZZaYegk[]_da]j]Yll]flYe]fl]
a fgklja _gn]jfYfla$ fgf kn]f\aYeg[a h]j imYlljg
kgd\a$]ka_aYeg\Ydgjgfgf^Yngjah]jkgfYda$eY
adZ]f]\almlla&
j]kkg ad kYdgf] \]_da kl]eea \]d hYdYrrg
N]k[gnad]$YddYhj]k]frY\alYfl]Ymlgjal§[anada
] eadalYja ka ® kngdlg mf afl]j]kkYflakkaeg
[gfn]_fg \Yd lalgdg2 >]\] ]\ =[gfgeaY& 9
hjgemgn]j] im]klg af[gfljg$ dM^^a[ag K[mgdY$
hj]ka]\mlg\Ydhjg^&Ja[[Yj\gJa_Yfl]$[`]`Ykngdlg
Yf[`]ad[gehalg\aeg\]jYlgj]2
>]\]]\=[gfgeaY$
mfZafgeag[`][j]YlYflaafl]jjg_Ylana]lg[[Yd]
kÚ\]hgdala[`]\ag__a&Dg_a[`]$afl]j]kka]hjgÚlla
\adYfaYfg dY fgkljY kg[a]l§$ afn][] \a e]ll]j] Yd
[]fljgdYh]jkgfY&DY;`a]kYfgfhm·]kae]jka\Y
im]klg[gehalgh]jk[gfÚ__]j]af_amklara]]\Yj]
ha¼\a_fal§YddYngjg]\YddYh]jkgfY&9\Yhjaj]ad
[gfn]_fgmfna\]gj]YdarrYlg\YHYkimYd];ada]flg
]Jg[[g;Y[[Yng&9hgjlYj]akYdmla\gf;ajg?m]jjY$
;Yf[]dda]j] n]k[gnad]2 <ghg ^]\] ] hgdala[Y$ ^]\]
] _amklaraY$ [gf ^]\] ]\ ][gfgeaY [gf[dm\aYeg
mfljalla[g\al]eYla[`]YllmYdakkae]&Mf[gfn]_fg
afl]j]kkYfl]]hjgng[Ylgjagh]j[Yhaj]imYd]\]n]
]kk]j]dYfaeY\]dd][gfgeaY&;ge]][[d]kaYkla[g$
\a[g[`]dY;`a]kYhjg\m[]][gfgeaY\akgda\Yja]l§
e]ll]f\g Yd []fljg dY h]jkgfY& Ad \gll& 9flgfag
;mlgdg$Hj]ka\]fl]\]ddGj\af]\]a;gee]j[aYdakla\a
E]dÚ`YY__amflg2
DYÚ_mjY\]a[gee]j[aYdakla®\a
]klj]eYaehgjlYfrY$®hjghm_fYlgj]\amfYnYda\Y
]la[Y& =[[g ad eglang \]ddY fgkljY hj]k]frY& 9\
LE CONFRATERNITE TESTIMONI
DELLA FEDE PER LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
S
i è celebrato a Barile il 15 settembre il 16° Raduno
Diocesano delle Confraternite dal tema: le Confraternite
testimoni della fede per la nuova evangelizzazione. Il
programma ha previsto l’introduzione di Salvatore Cappiello,
responsabile diocesano della Commissione Confraternite
e pietà popolare; i saluti di Michele Giuliano, priore della
Confraternita S. Rocco e S. Atanasio di Barile, di don Tommy
Garzia, parrocco di Barile e del sindaco Giuseppe Mecca. La
relazione centrale è stata tenuta dal vice coordinatore della
Diocesi di Molfetta Michele Piscitelli. La giornata si è conclusa con la celebrazione eucaristica nella chiesa di S. Rocco
presieduta da padre Raffaele Ricciardi, Assistente spirituale
diocesano. Papa Francesco ha invitato le Confraternite a
prendere coscienza che essere discepoli missionari è una con-
66
seguenza dell’essere battezzati, è parte essenziale dell’essere
cristiani, inviati ad evangelizzare prima quelli della propria
casa, famiglia ed amici e poi i lontani. Nel suo messaggio
rivolto alle Confraternite d’Italia il 5 maggio del 2013 si è così
espresso: Care Confraternite, camminate con decisione verso
la santità; non accontentatevi di una vita cristiana mediocre,
ma la vostra appartenenza sia di stimolo, anzitutto per voi,
ad amare di più Gesù Cristo. Aiutate la Chiesa di oggi a
saper discernere ciò che è essenziale per essere cristiani, per
seguire Cristo, da ciò che non lo è più. La pietà popolare è
una strada che porta all’essenziale se è vissuta nella Chiesa
in profonda comunione con i vostri Pastori. Cari fratelli e
sorelle, la Chiesa vi vuole bene! Siate una presenza attiva
nella comunità come cellule vive, pietre viventi.
DALLA DIOCESI
FAMIGLIA, VIVI LA
GIOIA DELLA FEDE!
PRI M A F E S TA
DIOC ESANA DEL L A
FAM I GLI A
diMatildeCalandrellieRaȔaeleTummolo
S
i è svolta, il 22 settembre a Venosa, la prima festa diocesana della famiglia organizzata dalla “Commissione
Diocesana per la Famiglia e la Vita”. La giornata ha
avuto come tema “Famiglia, vivi la gioia della fede!”.
Lo splendido scenario del cortile del Castello Aragonese ha
fatto da cornice al primo momento della manifestazione: la
GHOLFDWDHULFFDULÁHVVLRQHWHVWLPRQLDQ]DGL'RPHQLFRH6DUD
Rizzi, due coniugi di Barletta che hanno raccontato la loro
esperienza di famiglia cristiana che li vede impegnati attivamente a livello parrocchiale e diocesano; tale esperienza si è
concretizza nelle loro scelte di vita che li hanno portati all’aGR]LRQHGLXQÀJOLRHDOGLDFRQDWRSHUPDQHQWHGL'RPHQLFR
In contemporanea i bambini hanno avuto la possibilità di
giocare presso l’oratorio della parrocchia Maria S.S. ImmaFRODWDJUD]LHDOO·HIÀFDFHDQLPD]LRQHFXUDWDGDOO·$&5HGDOOD
cooperativa “Cerchio magico”.
Il tragitto tra il Castello e la Parrocchia dell’Immacolata si
è svolto in corteo e ogni parrocchia ha “esibito” il proprio
striscione con un richiamo al tema della giornata.
Successivamente si è svolto un momento di gioco che ha visto
FRLQYROWLLQVLHPHJHQLWRULHÀJOL
GENITORI, ADULTI
E CATECHISTI
FORMATI PER
ACCOMPAGNARE
FANCIULLI, RAGAZZI E
GIOVANI ALLA FEDE
diSavinaBuccino
D
Nonostante le condizioni meteo poco favorevoli, in serata si
è celebrata all’aperto, in Piazza De Matha, la Santa Messa
presieduta dal Vescovo Mons. Gianfranco Todisco che ha visto
l’animazione dei cori delle tre parrocchie di Venosa. Durante
ODFHOHEUD]LRQHYLVRQRVWDWLPRPHQWLHJHVWLVLJQLÀFDWLYLFKH
hanno sottolineato l’importanza e il ruolo della famiglia. Al
termine ogni nucleo familiare ha ricevuto come mandato il
“Credo della famiglia”.
La giornata si è conclusa con un intrattenimento musicale a
cura della “Aglianica’s band” un gruppo di giovani talenti di
Venosa.
La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre cento
famiglie provenienti da diverse parrocchie della diocesi; i
riscontri sono stati molto positivi anche grazie all’impegno
organizzativo profuso dai componenti della Commissione
della zona pastorale di Venosa. Sicuramente la festa della
IDPLJOLDGLYHQWHUjXQDSSXQWDPHQWRÀVVRPDLWLQHUDQWHQHL
vari paesi della Diocesi e sarà uno degli eventi inseriti nella
programmazione annuale della “Commissione Diocesana per
la Famiglia e la Vita”, con la speranza che ci possa essere una
presenza sempre maggiore di famiglie.
ge]fa[Y *( GllgZj]$ hj]kkg a dg[Yda \]dd]
kmgj]eak]ja[gj\agk]afJagf]jg$ka®l]fmlg
dYffmYd][gfn]_fg\ag[]kYfg\]a[Yl][`akla3
l]eY\]d[gfn]_fg2
?]falgja$Y\mdla][Yl][`akla
^gjeYla h]j Y[[gehY_fYj] ^Yf[amdda$ jY_Yrra ]
_agnYfaYddY^]\]&
Ad[gfn]_fgka®kngdlgaf\m]ege]fla2dYeYllafY
jangdlYYa[ggj\afYlgjahYjjg[[`aYda\]a[Yl][`akla$ad
hge]ja__agjangdlgYlmllaa[Yl][`akla\]ddY<ag[]ka&
J]dYlgj]\]ddafl]jY_agjfYlY$\gfKYdnYlgj]KGJ=;9$YamlYfl]\aklm\ag\]ddM^Ú[ag;Yl][`akla[g
FYragfYd]$fgf[`­\aj]llgj]\]ddM^Ú[ag;Yl][`astico della Diocesi di Benevento.
9deYllafg[gfa[ggj\afYlgjahYjjg[[`aYda`YYnmlg
kghjYllmllgmfYaehjgflYkaead^gjeYlanY$f]dk]fkg[`]YlljYn]jkgmfdYZgjYlgjag$<gfKYdnYlgj]$
`YhgjlYlgahYjl][ahYflaYk[ghjaj]da\]flal§\]d
catechista visto nella sua dimensione vocazionale
]eafakl]jaYd]&AddYZgjYlgjaghj]n]\]nYmfdYngjg
af\ana\mYd]]\a_jmhhgkmdd][afim]\ae]fkagfa
\]dda\]flal§\]d[Yl][`aklY2=kk]j]$KYh]j]$KYh]j
^Yj]$ KYh]j klYj] [gf$ KYh]j klYj] af3 h]j[`­$
kgdg YlljYn]jkg dY ^gjeYragf]$ g_fa [Yl][`aklY
®YZadalYlgY\Y[[gehY_fYj]^Yf[amdda$jY_Yrra]
_agnYfaYddY^]\]&
F]d hge]ja__ag daf[gfljg [gf lmlla a [Yl][`akla
ha avuto inizio con la celebrazione del Mandato
Ya [Yl][`akla [gf^]jalg \Yd fgkljg n]k[gng HY\j]
?aYf^jYf[gLg\ak[g$]\YddYh]jlmjYYadYngja\]d
\aj]llgj]\]ddm^Ú[ag[Yl][`akla[g\]ddY\ag[]ka<gf
9f_]dg?ja][g&
F]ddY j]dYragf] <gf KYdnYlgj] `Y ]na\]fraYlg
ad nYdgj] \]dd]\m[Yragf] [jaklaYfY$ [gk² [ge]
Ymkha[YnYdY?jYnakkaeme=\m[YlagfakYdf&*$]
[ge]d]\m[Ylgj][jaklaYfgYZZaYf]ddYkmYa\]flal§
dY[YhY[al§\a[gemfa[Yj]dY^]\]]\ajY[[gflYj]dY
kmY]kh]ja]frY\a;jaklgjY\a[YlYf]ddY]kh]ja]frY
][[d]kaYd]\]ddYLjafal§&Da\]flal§\]d[Yl][`aklY$
\a[mahYjdYnY<gfKYdnYlgj]$ka^gjeYYlljYn]jkg
dYng[Yragf]]dY^]\]$kakljmllmjYYlljYn]jkgdY
eafakl]jaYdal§$]kaja%kljmllmjYYlljYn]jkgdYhjg^]raY3imaf\ajahj]f\]f\gd][afim]\ae]fkagfa\]d
[Yl][`aklYkahm·[gfka\]jYj]dY^gjeYragf]fgf
kgdg[ge]jakhgklYYdd]dg_a[`]\]ddgjlg\gkkaY$eY
[`]j]YdarradgjlghYlaYf]d^gjeYf\gljYk^gjeYf\g
dYkmYnalYk[]_da]f\g;jaklg&
77
DALLE PARROCCHIE
di Vincenzo Cascia
LAVELLO: CINQUANT’ANNI DI
SACERDOZIO PER DON MICHELE FAVULLO
C
omunità lavellese in festa per i cinquant’anni di
sacerdozio di don Michele Favullo. Il parroco della
chiesa di Sant’Antonio ha celebrato tale ricorrenza
il 4 Ottobre scorso nella chiesa della sua parrocchia, con
una messa a cui hanno partecipato anche gli altri sacerdoti
di Lavello, don Vito Comodo, don Rocco Di Pierro, don
Angelo Grieco e don Michele Del Cogliano, oltre ad
PADRE PIO E
GIOVANNI XXIII,
DUE TESTIMONI
DELLA FEDE
A RAPOLLA PRESSO LA CHIESA EVANGELICA METODISTA
INCONTRO DI LITURGIA PER LA
CELEBRAZIONE ECUMENICA
diDomenicoA.Marchitiello
H
S
abato 26 ottobre 2013 si è tenuto nel
salone del convento del Santuario
di San Donato in Ripacandida un incontro, organizzato dall’Associazione
Amici di Padre Pio – Suor Maria di
Gesù – avente per tema: “Giovanni
XXIII e Padre Pio - Due testimoni
della fede del nostro tempo”.
L’incontro è stato introdotto dal Presidente dell’Associazione Aldo Ugo Anastasia cui è seguito l’intervento del
Socio Michele Labriola e la conclusione di Don Francesco Distasi, parroco
di Ripacandida.
Con la citazione di documenti e testimonianze sono stati ricostruiti frammenti di storia della vita di Padre Pio,
della santità di Giovanni XXIII e del
rapporto tra questi due grandi testimoni della fede del nostro tempo.
8
altri confratelli ed al nostro vescovo mons. Gianfranco
Todisco. Nutrita anche la presenza di fedeli, catechisti ed
operatori pastorali, che in quest’occasione hanno mostrato
tutto l’affetto e la simpatia per il proprio parroco, che è
guida e punto di riferimento per la comunità parrocchiale
da moltissimi anni. Alla cerimonia religiosa è seguito un
momento di festa nell’aula Paolo VI.
anno presieduto il Pastore
Luca Anziani ed il Parroco
Don Michele Cavallo. È
stato un momento ecumenico de’ŒŠ˜ǰȱ™Ž›ȱ™›ŽŠ›ŽǰȱžĴ’ȱ’—œ’Ž–Žǰȱ
™Ž›ȱšžŠ—’ȱœ˜—˜ȱœŠ’ȱŸ’Ĵ’–Žǰȱ–˜›’ȱ
e sopravvissuti, della tragedia al
largo del mare di Lampedusa. Il
coinvolgimento dei partecipanti
è stato intenso e tra canti ed invocazioni, una preghiera è stata
Ž•ŽŸŠŠȱŠ•ȱ’—˜›Žǰȱœ’—’ęŒŠ’ŸŠȱŽȱ’ȱ
monito alle nostre coscienze di criœ’Š—’DZȱ’—˜›Žȱœ’Š–˜ȱ’œ›ŠĴ’ȱŠ’ȱ
nostri sogni e dai nostri bisogni,
/ non abbiamo tempo, pazienza
ŽȱŽŽȱœžĜŒ’Ž—’ȱȦȱ™Ž›ȱžŠ›Š›ŽȱŽȱ
curare i sogni e i bisogni altrui. /
Siamo commossi dal dolore e dal
pianto, / dalla fuga di uomini,
donne, bambini e bambine / dal
loro dolore e dalla loro morte, / ma
poi, dopo l’emozione, torniamo a
pensare a noi, / al nostro mondo,
alla nostra crisi, ai nostri
™›˜™›’ȱ ŠěŠ——’ȱ ™Ž›œ˜—Š•’ǯȱ
/ Ti confessiamo che non
sappiamo prenderci cura
di questi dolori, / che non
abbiamo una fede limpida
per illuminare i loro cuori.
/ Perdonaci perché non
abbiamo saputo aprire le
acque / per accogliere, /
e non sappiamo aprire i
cuori e le menti / per agire
Œ˜—ȱ’žœ’£’Šǯȱ’Ž—’ȱŽȱ–ŽĴ’ȱ
in noi un cuore nuovo.
Amen.
DALLE PARROCCHIE
di SilvanaCiampa
UN ALTARE A CIELO APERTO
D
al 15 al 21 luglio nel pieno
centro di Rionero, tutte le
sere presso i campetti sportivi la parrocchia SS. Annunziata per le
mani del parroco, don Felice Dinardo,
ha esposto il Santissimo Sacramento
per l’adorazione dei fedeli. Un altare
a cielo aperto per uscire dalle chiese
e portare Cristo a chi magari in chiesa
non va. Tanti i fedeli che vi hanno preso parte, tanti i curiosi che passando
si sono fermati anche solo per sapere
cosa stesse succedendo. Ogni sera l’animazione è stataDIÀGDWDDXQJUXSSR
parrocchiale differente. Preghiere,
canti, intima partecipazione hanno
fatto sì che la città potesse vivere nella
fede un intenso momento di grazia.
Perché fare oggi un’esperienza di tal
tipo, magari nell’indifferenza e tra la
derisione a volte dei passanti? In un
clima se non proprio di secolarismo,
quantomeno di scristianizzazione di
una quantità crescente di battezzati,
nell’anno della fede si è voluti riportare
al centro dell’attenzione cristiana il
Mistero della reale presenza di Cristo
nel pane e nel vino consacrati, “fonte
e apice di tutta la
vita cristiana”
(Lumen Gentium,
11). Che cosa vuol
dire allora adorare
Dio? A questa
domanda possiamo
trovare risposta
in un passo tratto
dall’omelia di
Papa Francesco
pronunciata il 14
aprile 2013 presso
la Basilica di San
Paolo Fuori Le
Mura: ©6LJQLÀFDLPSDUDUHDVWDUHFRQ
Lui, a fermarci a dialogare con Lui,
sentendo che la sua presenza è la più
vera, la più buona, la più importante
di tutte. Ognuno di noi, nella propria
vita, in modo consapevole e forse a
volte senza rendersene conto, ha un
ben preciso ordine delle cose ritenute
più o meno importanti. Adorare il
Signore vuol dire dare a Lui il posto
che deve avere; adorare il Signore
vuol dire affermare, credere, non
però semplicemente a parole, che
MEETING EUCARISTICO
A RIONERO
Lui solo guida veramente la nostra
vita; adorare il Signore vuol dire che
siamo convinti davanti a Lui che è il
solo Dio, il Dio della nostra vita, il
Dio della nostra storia».
Un’esperienza di fede intensa è stata
vissuta, un seme di grazia è stato
piantato. Il Dio della vita deciderà
cosa farne. A noi la certezza che il
Signore non ci lascerà soli ma sarà
FRQQRLWXWWLLJLRUQLÀQRDOODÀQHGHO
mondo (cf. Mt 28,20).
Centro Aiuto alla Vita “Joshua”
“All’aurora della salvezza, è la nascita di un bambino che viene proclamata come grande notizia: Vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore” (Luca 2, 10-12)
Chi siamo:
Centri di Aiuto alla Vita sono associazioni di volontariato diffuse in tutta l'Italia e collegate al Movimento Italiano per la
Vita. l volontari offrono solidarietà gratuita, concreta e costante alla donna in difficoltà per :
tVOBHSBWJEBO[BJOBUUFTBPEJóDJMFDIFNFUUBBSJTDIJPMBOBUVSBMFEJTQPOJCJMJUËEFMMBEPOOBBEBDDPHMJFSFVOBOVPWBWJUB
tVOBHSBWJEBO[BEFTJEFSBUBNBDIFOPOTJWFSJöDB
tVOBCPSUPDIFIBMBTDJBUPVOBGFSJUBDPTÖQSPGPOEBEBTFNCSBSFJOHVBSJCJMF
1VPJDPOUBUUBSDJFWFOJSFBM$FOUSPPQVPJUFMFGPOBSFJORVBMTJBTJNPNFOUPEFMHJPSno e della notte al
numero verde S.O.S. Vita 8008/1 3000.
Che cosa possiamo fare per te:
tPòSJSUJBTDPMUPFBNJDJ[JBDPOUSPMhJTPMBNFOUPFMhJOEJòFSFO[B
tPòSJSUJDPOTJHMJPFBMUFSOBUJWFBMMhBCPSUP
tQSPDVSBSUJBTTJTUFO[BNFEJDBMFHBMFFQTJDPMPHJDB
tDPOUSJCVJSFBMUVPTPTUFOUBNFOUPFDPOPNJDP
tBTTJDVSBSUJPTQJUBMJUËJODBTBEJBDDPHMJFO[B
tJOGPSNBSUJTVJUVPJEJSJUUJFTVMMFPQQPSUVOJUËQFSUFFJMUVPCBNCJOP
tPòSJSUJDPOTJHMJPJODBTPEJJOGFSUJMJUËQSPDVSBSUJDJÛDIFTFSWFBEVOBNBNNBQSJNBFEPQPMBOBTDJUB
tFTTFSUJBDDBOUPQFSPHOJOFDFTTJUËFJOPHOJEJóDPMUËQBSUJDPMBSFQFSDIÏPHOJ7JUBWFOHBBDDPMUBFBNBUB
öOEBMQSJNPNPNFOUPEFMMBTVBFTJTUFO[B
Centro Aiuto alla Vita "Joshua"- cell. 333 5076305- MELFI (Pz)
Parrocchia Santa Gianna - Via R. Scotellaro snc
9
DALLE ASSOCIAZIONI
di Mariana Di Vito
VOGLIO
ADORARE TE!
A
ll’inizio di quest’anno il Rinnovamento nello SpiULWR6DQWRGHOODGLRFHVLGL0HOÀ5DSROOD9HQRVDKD
inaugurato presso la Cappella del CROB di Rionero
un percorso di evangelizzazione attraverso l’Adorazione
Eucaristica, dando così il via ad un grande progetto che Dio
ci ha voluto regalare: LA FEDE SIA FUOCO!
Ogni due settimane, dopo la Santa Messa presieduta dal cappellano don Biagio Intana, i fratelli della diocesi insieme agli
ammalati, ai parenti e a quanti desiderano donare un’ora del
proprio tempo a Dio, si ritrovano ai piedi di Gesù Eucarestia.
Durante l’adorazione presentiamo a Dio le necessità che
tanti fratelli riportano su un piccolo quaderno adagiato su
un tavolino all’ingresso della Cappella e le intenzioni che
tanti ammalati, nello sconforto, non riescono ad esprimere,
FRQÀGDQGRQHOO·LQYLWRHYDQJHOLFR´&KLHGHWHHYLVDUjGDWR
cercate e troverete” (Mt 7, 7).
È sorprendente vedere come lo Spirito Santo, come fuoco, scende in questo luogo, tocca il cuore di ogni ammalato e di ogni
presente donando ristoro, consolazione e guarigione spirituale.
Il Beato Giovanni Paolo II, nel 2002, indirizzava al nostro
Movimento queste parole: “Nel nostro tempo, avido di
speranza, fate conoscere ed amare lo Spirito Santo. Aiuterete allora a far sì che prenda forma quella “cultura della
Pentecoste”, che sola può fecondare la civiltà dell’amore e
della convivenza tra i popoli. Con fervente insistenza, non
stancatevi di invocare: “Vieni, o Santo Spirito! Vieni! Vieni!”.
(GDOO·LQL]LRGHOVXRSRQWLÀFDWR3DSD)UDQFHVFRFRQWLQXDD
rivolgere alla Chiesa l’invito a non lasciarsi rubare la speUDQ]D,QFRUDJJLDWLGDOOHHVRUWD]LRQLGHLQRVWULFDUL3RQWHÀFL
non vogliamo stancarci di chiedere con insistenza “Vieni o
santo Spirito! Vieni!”
UN’ESTATE FA NON C’ERI CHE TU!
I COLLABORATORI
S
gfghYkkYlahg[`ae]ka\Ydd]af[j]\aZada_agjfYl]\]a[Yehak[mgdY$hYkkYlaYddgeZjY
\amfhafg[`]g_faYffg[aYkh]llY]\YmfYng_daYk]ehj]fmgnY\a[gf\ana\]j][gf
Ydlj]h]jkgf]mfh]rr]llg\]ddYfgkljYnalY&;Yehak[mgdY$gkkaY[gemfagf]$^jYl]jfal§$
[gjj]khgfkYZadal§$k]jnarag$eakkagf]$][[gea$k²&&&&]lYflglYflgYdljg$eYkghjYllmllg
9RAGF=;9LLGDA;9&G_faYffgdY_jYf\]^Yea_daYYkkg[aYlanY$[ag^^j]]kh]ja]fr][`]nYd]
dYh]fYnan]j]]fgf
nanY[[`aYj]&9\Yhjaj]d]\Yfr]adh]j[gjkg>jYkkYla$l]fmlgkaf]ddY
^YflYkla[Y[gjfa[]\]dd]\gdgealadm[Yf]$f]ddY\ag[]ka\a9[]j]frY&9k]_maj]dY_agjfYlY
j]_agfYd] \]a _agnYfa$ af [gf[gealYfrY [gf dY ?E? \a Jag$ j]YdarrYlY \Yd k]jnarag \a
hYklgjYd]_agnYfad]j]_agfYd]$l]fmlYkaYEYjYl]Y&9dm_dag$afkm[[]kkagf]$ad[Yehg9&
;&J&1%))])*%),\Ydl]eY
;gflmllgad[mgj]$<Yna\]$mfha[[gdg_jYf\]j]]ad[Yehg
_agnYfa[gfl]eYdYklgjaY\a9ZjYeg
Hjg_]llY[gf<ag$YZalYad^mlmjg&H]jadfmgnYYffg
Ykkg[aYlang$YZZjY[[aYeglmlla[gdgjg[`]YZZaYeg[gfgk[amlgim]klY]klYl]$[gfdYm_mjag
[`]im]klgYZZjY[[aghgkkYYjjanYj]Yf[`]Y\Ydlj]j]Ydl§hYjjg[[`aYda]Ykkg[aYlan]&9lmlla$
Zmgf[Yeeafg
10
MISERICORDIOSI
SI
RINNOVANO
Si sono svolte a Rionero presso l’Istituto
Mater Misericordie le votazioni per
il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Presidente è stata nominata Rosanna
Volonnino che subentra a Marcello
Biase. L’Associazione che si ispira
al carisma delle Sorelle Misericordiose
fondate da Padre Achelle Fosco
e Madre Francesca Semporini
ha tra gli obiettivi la
formazione spirituale
dei soci e l’impegno
nel servizio agli
ultimi.
INTERVISTA
acuradiMarianna Piccolella
INTERVISTA A PADRE
ROSARIO GIANNATTASIO
SUPERIORE DEI MISSIONARI SAVERIANI
P
rofessare la fede non è solo il
credo con la bocca, ma viverlo
nella circostanze della vita:
già conosciamo il legame tra fede e
missione, credere e parlare. Però non
EDVWDDIÀQFKpODIHGHGLYHQWLFDSDFH
di ispirare e rinnovare il vivere quotidiano occorre andare “Sulle strade
del mondo”.
In occasione dell’ Ottobre Missionario la parrocchia Cattedrale ha organizzato una adorazione eucaristica
per le missioni ed è stato invitato
Padre Rosario Giannattasio.
A lui abbiamo rivolto alcune domande
Quando è stata fondata la congregazione saveriana?
I missionari saveriani sono una delle
quattro congregazioni missionarie
“Ad Gentes italiana”. La congregazione dei saveriani è stata fondata daa
Mons. Conforti, a quel tempo giovanee
sacerdote di 29 anni.
Nasce nel 1895 pensando unicamentee
alla Cina. Dal 1950-1953 si diffondee
in varie parti del mondo. È presentee
attualmente in circa 20 paesi dei 4
continenti.
Del messaggio del papa sulla giornata missionaria che cosa vuole
evidenziare?
Mi piacerebbe evidenziare due
aspetti:
- l’insistenza sulla centralità di Cristo, sull’annuncio del messaggio
cristiano.
- il ritorno della missione a noi
con uno stile pastorale forse un po’
lontano dagli schematismi teologici
dell’Europa, in particolare con il servizio
reso dai sacerdoti Fidei Donum.
Quando nasce il conWDWWRFRQ0HOÀ"
Negli anni ’80 ho
frequentato mensilmente la parrocchia
Cattedrale e in particolare si è creato un
legame con i giovani
dell’Azione Cattolica
che hanno frequentato
diverse esperienze
missionarie facendo
maturare in loro la
sensibilità missionaria.
Come considerare
questa inversione
di tendenza rappresentata dai missionari stranieri che
vivono la loro missione in Italia?
Lo scambio tra i sacerdoti italiani che
vanno in missione e i tanti sacerdoti
stranieri che vengono in Italia rappresenta certamente una ricchezza per la
Chiesa universale.
50 anni dal Concilio. Come ha inÁXLWRVXOODPLVVLRQH"
,OFRQFLOLRKDLQÁXLWRVXWDQWHFRVH
- nei territori di missione lo spazio
dato al laicato (in Colombia e in
America Latina la Chiesa vive perché
ci sono i laici);
- maggiore dignità delle Chiese
locali; la comunione nasce da un
valore più profondo delle chiese che
si riuniscono intorno a Pietro, pastore
della Chiesa di Roma;
- missionarietà: queste chiese ancora
giovani hanno sentito il coraggio di
proiettarsi fuori, dare la propria povertà per la ricchezza di tutti.
A livello vocazionale avete sentito la
“crisi” come congregazione?
Nei saveriani le vocazioni arrivano
per lo più dall’Asia, dall’Africa e
dall’America Latina. Su 68 studenti
di teologia gli studenti italiani sono
solo due. Dobbiamo fare i conti con
questa forte internazionalizzazione,
mescolanza di nazionalità, di confronto, di dialettica interna.
Con il sogno che questo aiuti a creare
la capacità di comprensione dell’altro
come segno della presenza di Dio. Ogni
missionario è autenticamente tale solo
se si impegna nella via della santità.
11
CHIESA E SOCIETÀ
diGianpieroTetta
LA
D
CENNI STORICI SUL
TRIBUNALE DI MELFI
di PierluigiVitucci
O7ULEXQDOHGL0HOÀLVWLWXLWRVHFRQGRLOJUDQGH
Avv. Federigo Severini “per volontà di patrioti
e di giuristi eminenti nel 1861”, come tribunale
circondariale che aveva il compito “di avvicinare
la giustizia alle popolazioni, e sperdere il ricordo
funesto delle Udienze provinciali spagnuole e dei
Tribunali borbonici”, ha rappresentato per oltre
150 anni un punto di riferimento per la legalità
LQWXWWDO·DUHDQRUGGHOOD%DVLOLFDWD2VSLWDWRÀQR
alla costruzione della moderna struttura all’interno
GHO3DOD]]R$UDQHRÀQRDJOLDQQL¶KDRVSLWDWR
anche una sezione di Corte d’Assise.
Oggi, nel 2013, in forza di un provvedimento legislativo assai contestato, il presidio
è stato soppresso.
I
122
12
CHIUSURA
DEL
Yd)+k]ll]eZj]k[gjkg$\ghggdlj])-(Yffa\aYllanal§$adLjaZmfYd]
\aE]dÚfgf®ha¼gh]jYlang&
Adhj]ka\ag_am\araYjag\]ddY[all§^]\]ja[aYfY®klYlgaf^YllaY[[gjhYlg
YdLjaZmfYd]\aHgl]frYaf^gjrY\]d\&d_k&)--'*()*[`]hj]n]\]dY
j]nakagf]\]dd][aj[gk[jaragfa_am\araYja]
YdÚf]\agll]f]j]eY__agj]
][gfgea[al§]\]^Ú[Y[aYf]ddYeeafakljYragf]\]ddY_amklaraY&
LYd]hjgnn]\ae]flg`YklYZadalgafmf[gdhgkgdgdYkghhj]kkagf]\a+)
ljaZmfYda$\a+)hjg[mj]]**(k]ragfa\aklY[[Yl]\aljaZmfYd]3f]dhjg[]kkg
\aY[[gjhYe]flg\]_dam^Ú[a[`]afl]j]kkYh]jYdljg../m^Ú[a\]d?am\a[]
\a HY[]$ kgfg klYla [gafngdla /&+(( \ah]f\]fla YeeafakljYlana$ *&/((
eY_akljYla])&1((mfal§[`]gh]jYfgklYZade]fl]f]ddY_amklaraY&
Dafl]jghjg[]kkg\aja^gjeY$k][gf\gadhmflg\anaklY\]ahjghgf]fla$eajY
Y\mfYjYragfYdarrYragf]\]ddYkh]kY\a0(eadagfa\a]mjgYddYffg]\
Ydd]^Ú[a]flYe]flg\]ak]jnara\]ddY_amklaraYYkka[mjYla\YddY\akhgfaZadal§
\amf
hYj[geY_akljYlaha¼kh][aYdarrYlg3YddgklYlgYllmYd]kaj]_akljY
kgdYe]fl]mfY_jYf\][gf^mkagf]f]ddYeeafakljYragf]\]ddY_amklaraYf]a
hj]ka\aafl]j]kkYla\YddYja^gjeY]\mfY_jYf\]af[]jl]rrYkm_da]^^]llana
Z]f]Ú[a][gfgea[a\]janYfla\YddYkl]kkY&
H]jim]klgdaehaYflgfgjeYlang®klYlg^gjl]e]fl][jala[YlgafeYfa]jY
ljYkn]jkYd] \Y_da gh]jYlgja \]d \ajallg$ \Y YeeafakljYlgja dg[Yda$ \Y
^gjr]hYjdYe]flYja]kaf\Y[Yda$\Ya[allY\afa\]dd][gemfal§afl]j]kkYl]
\YddY[`amkmjY\]ahj]ka\a3h]jYdljgYlalgdg]k]ehdaÚ[Ylangkagkk]jnY
[`]adjakhYjeag[gehd]kkangklaeYlgYdf]llg\]a[gklahj]naklah]j_da
Y\]_mYe]flaf][]kkYjaYaljYk^]jae]fla afYd[mfa[YkaeY__agja\]a[gkla
\aeYfl]fae]flg\]dhj]ka\ag[Yf[]ddYlg!hjg\mjj§$f]ddYea_dagj]\]dd]
ahgl]ka[gfl]ehdYlY\Yd?gn]jfg$mfjakhYjeaghYjaY\mfl]jrg\]dd]kh]k]
YffmYdah]jdY_]klagf]\amfYkljmllmjYimYd]dY;Ye]jY\]a\]hmlYla&
LYd]khmflg[gfk]fl]\a[g_da]j]dYhgjlYlYa\]gdg_a[Y\]ddafl]jn]flgha¼
[`]im]ddYj]Yd]$afl]jeafa\aZ]f]Ú[a][gfgea[a&
Dafl]jYna[]f\Y\]ddYkghhj]kkagf]\]aLjaZmfYdah]jdY[gemfal§\aE]dÚ
assume un ulteriore elemento di rammarico.
DYja^gjeY`YklYZadalg[`]h]j[aYk[mfYeZalgj]_agfYd]g[[gjj]hj]k]jnYj]
Yde]fglj]ljaZmfYdaljYim]ddahj]]kakl]fla3h]jlYflg$af:Ykada[YlY$k][gf\g
adk]ehda[][jal]jag\ae]fkagfYd]kakYj]ZZ]\gnmlghj]k]jnYj]ahj]ka\a
\aHgl]frY$EYl]jY]E]dÚ]hj]n]\]j]$[ge]h]jYdljg]khj]kkYe]fl]
CHIESA E SOCIETÀ
TRIBUNALE DI MELFI: UNA SCONFITTA PER LE
COMUNITÀ DEL
[gfl]ehdYlg \Y ahgl]ka \a jagj_YfarrYragf] j]k] hmZZda[`] hjaeY \]d
hjgnn]\ae]flg\]Úfalang$dYkghhj]kkagf]\]dLjaZmfYd]\aDY_gf]_jg&
Af^Ylla$ f]d jakh]llg \]_da kl]kka [jal]ja ÚkkYla \Yd \&d_k& )--'*()* h]j
daf\ana\mYragf] \]dd] kljmllmj] \Y Y[[gjhYj]$ ad LjaZmfYd] \a E]d^a
hj]k]flYnY ]d]e]fla ]na\]fl]e]fl] ha¼ nYda\a jakh]llg Yd hj]ka\ag \a
DY_gf]_jg&
DY fgjeY klYZadak[] af^Ylla [`] f]ddY nYdmlYragf] \Y ]^^]llmYj] h]j
daf\ana\mYragf]\]ahj]ka\a\Y[Yf[]ddYj]$g[[gjj][gfka\]jYj]ljYdYdljg
hYjYe]ljal][fa[ad]_YlaYdhj]ka\ag_am\araYjag]hYjYe]lja[gff]kkaYd
[gfl]klg l]jjalgjaYd] ljY a imYda2 [Yja[`a \a dYngjg$ \glYragf] gj_Yfa[Y$
]kl]fkagf]l]jjalgjaYd]$kalmYragf]af^jYkljmllmjYd]]\afYea[`]][gfgea[`]
[gff]kk] Yd [gfl]klg hjg\mllang$ lYkkg \aehYllg \]ddY [jaeafYdal§
gj_YfarrYlY&
F]d [gf^jgflg \a lmlla a hYjYe]lja ja[`aYeYla$ ad LjaZmfYd] \a E]d^a
hj]k]flYnYmfYkalmYragf]
ea_dagj]jakh]llgYDY_gf]_jg&
LmllYnaY$f]dd] egj] \]ddY \]Úfaragf] \]d hjgnn]\ae]flg d]_akdYlang
\]Úfalang$YlljYn]jkgmfYkgdmragf][`]jYhhj]k]flYmfmfa[meafAlYdaY$
®klYlY[gkljmalYmfYhjghgklYYdl]jfYlanY^YllYhjghjaY\YdEafakl]jg\]ddY
?amklaraY$[`]`Yhj]naklgdY[[gjhYe]flg\amfhj]ka\ag]pljY%j]_agfYd]
LjaZmfYd]\aKYdY;gfkadafY;YehYfaY![gfim]ddg\aDY_gf]_jg&
Im]klY kgdmragf]$ \a kYhgj] hgdala[g ha¼ [`] l][fa[g%YeeafakljYlang$
[gfk]fl] Yd LjaZmfYd] \a DY_gf]_jg \a jY__amf_]j] \]a hYjYe]lja
ea_dagjajakh]llgYE]dÚ$[`]h]jlYflg®klYlg[Yf[]ddYlg&
>d]Zada kh]jYfr] j]ka\mYfg f]dd] afl]jYragfa YnnaYl] \YddY J]_agf]
:Ykada[YlY [gf ad Eafakl]jg \]ddY ?amklaraY h]j ja[gfka\]jYj] Yd[mfa
Ykh]llal][fa[ad]_YlaYddYkghhj]kkagf]\]dLjaZmfYd]3afgdlj]kak]_fYdY
dYllanYragf]\afgn]j]_agfaalYdaYf] ljYd]imYdadY:Ykada[YlY!\]ddal]j
hjg[]\mjYd]h]jdaf\aragf]\amfj]^]j]f\meYZjg_Ylangjakh]llgYddY
fgjeY\ajagj_YfarrYragf]l]jjalgjaYd]\]ahj]ka\a\a_amklaraY&
Jakh]llgYddYna[]f\Y$adjYeeYja[g®f]a^Ylla$\YaimYdahga\ak[]f\gfg
hjgZd]eYla[`]d]_Yl]Yak]_m]flaYkh]lla&
AffYfralmllgdY[Yf[]ddYragf]\]dLjaZmfYd]hjanYadl]jjalgjag\]dNmdlmj]\a
mfYkljmllmjY\anYd]frYklgja[g%kg[ag%[mdlmjYd]\][akanYh]jmf[gfl]klg
\gn]®ka_faÚ[YlanYdYhj]k]frY\]ddY[jaeafYdal§gj_YfarrYlY&
9im]klgkaY__amf_gfga\akY_ah]jdYhghgdYragf]jakh]llgYak]jnara
VULTURE
\]ddY _amklaraY [`] dY[[gjhYe]flg hj]kkg Hgl]frY \]l]jeafY3 ljY
im]kla\akY_akak]_fYdYdYkalmYragf]\aYd[mf]Yllanal§[gee]j[aYda[`]
ljY]nYfgdYhjaf[ahYd]^gfl]\aj]\\alg\aj]llYe]fl]\Yak]jnara[gdd]_Yla
Yd^mfragfYe]flg\]dLjaZmfYd]\aE]dÚ][`][gfdY[`amkmjY\]ddgkl]kkg
`YffgkmZalgmfka_faÚ[Ylang afYd[mfa[Yka\][akang!ja\ae]fkagfYe]flg&
<Ymdlaeg$hjghjagh]jadeg\gaf[madafl]jY[gemfal§\]dNmdlmj]`Y
nakkmlgd]na[]f\]j]dYlan]YddY[Yf[]ddYragf]\]dLjaZmfYd]$khaf_]YddY
\mjYhj]kY\Yllg\]ddYkalmYragf]\a\][dafgkg[ag%hgdala[g%[mdlmjYd][`]
f]_damdlaeaYffadafl]jYYj]YklYnan]f\g&
DYkg[a]l§[anad]$ajYhhj]k]flYflahgdala[a]\aklalmragfYda$akaf\Y[Yla$_da
aehj]f\algja$ahjg^]kkagfakla$dY;`a]kY$`Yffglmlla\Ylg\aegkljYragf]\a
_jYf\]\anakagf]$\aYhhjgkkaeYragf]$\aeYf[YfrY\akgdmragfaY\]_mYl]
]\a[gehYll]rrYf]ddY_]klagf]\]d[Ykg3h]jYdljgj][]fl]e]fl]Yf[`]
Ydlj] kalmYragfa [jala[`] d]_Yl] Yd l]jjalgjag [Ykg >]fa[]$ klYZadae]flg
;mlmdg$jagj_YfarrYragf]k]jnarakg[agkYfalYja!`Yffgnaklgf]ddYeYf[YfrY
\amfal§\afl]fla\]ddYhghgdYragf]mfg\]_da]d]e]fla\]l]jeafYflah]j
dYeYf[YlYkgdmragf]\]dhjgZd]eY&
Afj]Ydl§f]ddYj]Y\]dNmdlmj]klYn]f]f\ge]fgim]dda\]flal§\anYdgja
meYfa$ \a nakagfa kljYl]_a[`]$ \a k]flae]fla [gemfa [`] \gnj]ZZ]jg
[gfljY\\aklaf_m]j]mfY[gemfal§hjga]llYlYYd^mlmjgf]ddYhjgkh]llanY
\aknadmhhg[ge]Z]f][gemf]&
K]frYmfYka_faÚ[YlanYhj]kY\a[gk[a]frY[gdd]llanY[`][gfk]flYYddY
[gemfal§ [`][gaf[a\]h]jYdljg[gfim]ddY\ag[]kYfY!\aafn]jlaj]im]klg
lj]f\f]_Ylang[`]f]_damdlaeaYffa`Yafl]j]kkYlgadfgkljgl]jjalgjag hmjY
[YkmYdal§7!$hjgZYZade]fl]af^mlmjgnanj]eg[gfjYeeYja[gYf[gjYYdlj]
khgdaYragfa[`]af\]ZgdajYffgmdl]jagje]fl]adfgkljg[gfl]klg&
K]afn][]kajamk[aj§afka]e]Yjak[ghjaj]adnYdgj]Yml]fla[g\]ddY[gdd]llanal§
\amfl]jjalgjagja[[g\aa\]Yda$\aljY\aragfa$\a[mdlmjY]klgjaY[ge]im]ddg
\]dNmdlmj]$af[YfYdYf\gafmfY[allY\afYfrYYllanY]\afmfYragf]hgdala[Y
addmeafYlYim]klgkhajalg[gemfalYjag$hglj]egk[ghjaj[aha¼^gjlaaf^mlmjg$
jamk[]f\gh]jkafgYj]khaf_]j]_daYllY[[`a\a
eY[[`af]
YeeafakljYlan]
eagha]\Yja\]\ahjgkh]llan]&
13
13
TESORI NASCOSTI
di
CiroGuerra
CHIESA DEL PURGATORIO
IN MASCHITO
L
a Chiesa del Purgatorio, realizzata interamente in pietra
locale, presenta un impianto
risalente ai primi decenni del sec.
XVI. Del medesimo periodo è la
graziosa torre campanaria, a tre
livelli, anch’essa in pietra, con aperture ogivali e copertura cuspidata
a cono.
La sobria facciata è caratterizzata
da due finestre con interno sagomato, uguali ad altre distribuite
lungo le pareti laterali, ed un portale di marca cinquecentesca con
cornice aggettante sovrastante.
L’accesso è dato da due brevi gradinate laterali, aderenti alla facciata.
L’interno ha una sola navata con
finestre laterali modulate e copertura a capriate in legno, l’insieme
si conclude con un ampio arco
sostenuto da pilastri colonnati, che
immette nel transetto, con volta a
calotta e fregi in stucco, segue la
zona presbiteriale absidata, con
catino decorato.
La chiesa, pur nella semplicità
dell’impianto, si presenta dignitosa
nei partiti architettonici. Entro
uno stemma posto in chiave di
volta, sopra l’arco principale, viene
1144
ricordato il restauro avvenuto
nel 1899. Allo stesso periodo risale
la decorazione neo gotica delle
tre nicchie poste nell’abside, che
accolgono due sculture lignee settecentesche raffiguranti S. Elia e S.
Francesco d’Assisi. La decorazione
della calotta e del catino, opera di
un modesto pittore locale, risalgono alla stessa data.
La chiesa del Purgatorio, di proprietà ecclesiastica, sorta probabilmente come cappella funerante e gestita nel tempo da una
Confraternita, oggi scomparsa,
conserva quattro pregevoli dipinti
su tela. Due di essi risalgono ad
autori del primo settecento napoletano e raffigurano L’Ultima Cena
ed il Sacrificio del profeta Elia, di
notevole misura, sono collocati
sulle pareti del transetto, entro
carnose cornici a stucco; gli altri
due dipinti del sec. XVII, posti nella
navata, sono di raffinata qualità,
e raffigurano la Vergine in trono
con Bambino e Anime purganti e
la Pietà.
Nel transetto vi è un originale
pulpito mistilineo in legno del sec.
XVIII, lavoro di ebanista locale.
acuradi
LA
PAROLA EDUCAZIONE
NELLA
D
RUBRICANDO
DomenicoA.Marchitiello
LETTERATURA
Yd dYlafg ]\m[Yj]$ \Y ]p \m[]j] [gf\mjj]
^mgja$_ma\Yj]!knadmhhYj]d]imYdal§afl]dd]llmYda]egjYda\]a_agnYfa$YZalmYj]YlljYn]jkg
d]k]j[arag[gklYfl]$afk]_fYj]&Ad;Yl][`akeg\]_da
9\mdla®egdlg[`aYjgkmddYj]khgfkYZadal§hjaeY\]a
_]falgjaf]ddY_ma\Y\]aÚ_da2
DY^][gf\al§fgfka
ja\m[]YddYjahjg\mragf]Zagdg_a[Y$eYaf[dm\]d]\m[Yragf]&AffYfralmllga[gfam_a]\m[Yfgk]kl]kka3ka
YamlYfgj][ahjg[Ye]fl]Y[j]k[]j]n]jkgdYha]f]rrY
meYfY][jaklaYfY&Hga$[gd^Yllgkl]kkg\a_]f]jYj]
h]jkgf] \]klafYl] Y knadmhhYjka$ ka Ykkmegfg mf
[gehalg]\m[Ylangf]adgjg[gf^jgfla&D]\m[Yragf]
\]aÚ_da®mfY_]f]jYragf]hjgdmf_YlY]dY^Yea_daY
®mf_j]eZgkhajalmYd]$af[makgfgY[[gdla]fmljala$
mfYeZa]fl]Y^^]llang$af[maka^gjeYdYdgjga\]flal§
hka[`a[Y$egjYd]]j]da_agkY&H]j]fljYeZaa_]falgja
]\m[Yj]®mfYng[Yragf]]mf\gfg\a<ag$mf\ajallg
gja_afYjag$ afnagdYZad] ] afYda]fYZad]$ mf \gn]j]
_jYnakkaeg&DYhhgjlg\aYdlj]h]jkgf]]aklalmragfa
\]n]Yn]j][YjYll]j]\akgkl]_fg]\aafl]_jYragf]$
fgf\akgklalmragf]&=Yf[gjY2
=\m[Yj]d][gk[a]fr]
®ad[gehalg^gf\Ye]flYd]\]ddY;`a]kYKh]llYhga
Ya[jaklaYfa$kaf_gdagYkkg[aYla$hYjla[gdYje]fl]Ya
^]\]dadYa[a$afk]jajkaaflaeYe]fl]f]dl]kkmlg\]ddY
kg[a]l§[anad]]afk[jan]j]dYd]__]\anafYf]ddYnalY
\]ddY[all§l]jj]fY&
G ka aehYjY d]\m[Yragf] af [YkY hjghjaY g ad
egf\gdYafk]_fY[gfdY^jmklY][akahm·^Yj
eYd]& >&K&>alr_]jYd\!
;j]\g [`] kaY e]_dag ]\m[Yj] a Ú_da ^Y[]f\g
d]nY kmddY [gehj]fkagf] ] kmddaf\md_]frY
hamllgklg [`] kmd laegj] \]d [Ykla_g& Ad \gn]j]
\amfhY\j]®YZalmYj]adÚ_dagY\Y_aj]Z]f]$
khgflYf]Ye]fl]$ ha¼ [`] h]j laegj] \]_da
Ydlja& Af [a· \a^^]jak[] ad hY\j] \Yd hY\jgf]&
H&L]j]frag!
E NELLA
F]dkm[[]\]jka\]dd]_]f]jYragfahm·Ynn]faj]
[`] ka YZZaY mfY _]f]jYragf] YfraYfY \Ydd]
a\]]YflaimYl]]mfY_]f]jYragf]_agnYf]\Ydd]
a\]] af^Yflada$ [`] [ag® eYf[`a dYf]ddg klgja[g
afl]je]\ag$ dY _]f]jYragf] [`] YZZaY hglmlg
]\m[Yj]a_agnYfa& 9&?jYek[a!
D]\m[Yragf] \]ddafl]dda_]frY [gfkakl] f]d
h]fkYj][gk]gf]kl]]\]da[Yl]& >&DYJgk[`]^gm[Ymd\!
Kmgdka\aj[`]f]_agnYfaljghhYkYna]rrY®eYd
k]_fg& :&;Ykla_dagf]!
Ad\geYlgj]$Úf[`®adhmd]\jg®_agnYf]$dgYZalmY Y hj]f\]j] \g[ade]fl] ad [Yeeafg$ [`] ad
[YnYda]j]_daegkljY3ad[Yf]\Y[Y[[aY^Yd]km]
hjgn]f]dZgk[g$\ghg[`]YZZYa·[m[[agdgf]d
[gjlad]YmfYh]dd]\a[]jng& GjYrag!
DYfaeYkgdY$k]frYmf]kh]jlgeY]kljg$®[ge]
mf[YjZgf]Y[[]kg$eYkgdg2afn][]\aY[[]f\]jka\aha¼$kaYf\j§jY^^j]\\Yf\g2 KYf?agnYffa
\]ddY;jg[]!
Kgfhjgh]fkgY[j]\]j]$[gf>jYf[ak?Ydlgf$[`]
d]\m[Yragf]]dYeZa]fl]YZZaYfgk[Yjkg]^^]llgkmddY^gjeYragf]e]flYd]\]_daaf\ana\ma$]
[`]dYeY__agjhYjl]\]dd]fgklj]imYdal§kaYfg
affYl]& ;&J&<Yjoaf!
;ge] egdla kmga kaeada \]n] YddY hjghjaY ]\m[Yragf] k] ® \an]flYlg mf ]eaf]fl] nYf]kag&
EgdlaZ]ddaeZmklafgf]kakl]j]ZZ]jgk]_]falgja
af\md_]flafgfYn]kk]jg\Ylgdgjg[mdlmjY]Z]dd]eYfa]j]& =&=l`]j]_]!
AdeY]kljg^Yd]\m[Yragf]$]adegf\gdYnalY&
?&;Yhhgfa!
=jYh]fgkgh]je]k]flaj]im]ddg[`]jY[[gflYna
\]ddYlmY\]hgjlYragf]$Affgc]flab$[ge]lak]a
eYlmjYlg][ge]]kkYla`Y]\m[Ylg&Ÿ[ge]k]
mf[YnYddgjY[[gflYkk][ge]ka®Y\\]kljYlg\Y
kgdgafmf[aj[g& :&D&HYkl]jfYc!
G_fa]\m[Yragf]®hjgZd]eYkhajalmYd]]na]f]
^YllYhjaf[ahYde]fl]f]ddafl]jfg\a[aYk[mfg\a
VITA
fga$[gfdYhjghjaY]kh]ja]frY$afYeZa]fl]\a
khgflYf]al§]\adaZ]jl§&DYimYdal§]d][gf\aragfa\aYeZa]fl]kgfg\ahjaeYjaYaehgjlYfrY&
<gn][®[gkljaragf]$d]\m[Yragf]kYj§YjlaÚ[aYd]]\Yj§]^^]llakgÚkla[Yla&<gn][®daZ]jl§$dY
^gjeYragf]\]ddYfaeghjg[]\]ha¼fYlmjYd]
D&Klmjrg!
N]flYffa`gdYngjYlgh]jdaZ]jYjea\aimYflg
Yn]ngjal]fmlg\]ddYeaY]\m[Yragf]& ?&Kgj]d!
Mf]\m[Yragf][`]fgf]k]j[alYd]ngdgfl§®mfY
]\m[Yragf][`][gjjgeh]_daYfaea&:akg_fY[`]
d]\m[Yragf]afk]_faYngd]j]& 9&>jYf[]!
DYk[aYl] dmeg$ Úf \YddY [mddY$ af\aklmjZYlg
Fgf [Y[[aYl]dg naY \Yddg klj]llg Zg[[agdg \]d
kmg]kk]j]$\YddYha[[gdY[YhYffY\]ddYkmYaf^YfraYFgf^Yl]ljghhghg[g$Y[`]fgfk]flY
dY ngkljY eYf[YfrY ] [gk² na \aklaf_mY \Y k­3
fgf ^Yl] ljghhg$ Y [`] fgf k]flY dY ngkljY g
dY hjghjaY nagd]frY ] [gk² ka \aklaf_mY \Y nga&
Af Zj]n]$ ^Yl] [`] dmgeg Yhhj]f\Y kgdg lYj\a[`]na kgfg mgeafa ] [`] n® imYd[`] YdljY
[gkYYddaf^mgja\adma$[`®kgdg[gk²]_da\an]flY
mgeg& >&@g]\]jdaf!
K]frY =\m[Yragf] FYragfYd] fgf ]kakl] n]jYe]fl]FYragf]& ?&EYrrafa!
=[ge]nga'[`]kaehjgnnakamfhghgdg\]jga
'\gnYffghj]\a[Ylgda[gfaba7 LjadmkkY!
MfY]khj]kkagf]\aHdYlgf]®egdlgka_faÚ[YlanY2]_da\ana\]d]\m[Yragf]af\m]jYea]_mYda$
dY _affYkla[Y ] dY emka[Y& H]j _affYkla[Y$ ]_da
afl]f\]lmllg[a·[`]kaja^]jak[]YddY^gjeYragf]
]Ydd]k]j[arag\]d[gjhgfm\g3h]jemka[Y$]_da
afl]f\]lmllg[a·[`]®[gehj]kgf]d[Yflg$[ag®$
gdlj]YddYemka[Y$d]hYjgd]]d]a\]]\]_daaffa
]\]ahg]ea[`]afk]_fYfgdYj]da_agf]$dY_amklaraY]dYklgjaY\]_da]jga&ImYd]Yeha]rrY\a
gjarrgfla$f]ddY_agn]fl¼Yfla[Y;`][gfljYklg$
k]kae]ll]Y[gf^jgflg[gddYfgkljY]\m[Yragf]
\akY[[]fla]\ajY[`ala[a& @&LYaf]!
115
15
5
APPUNTAMENTI DIOCESANI
AGENDA DEL VESCOVO
NOVEMBRE 2013
dom 3 ore 11.00
gio 7 ore 9.30
sab 9 ore 18.00
dom 10 ore 11.00
mar 12 ore 10.00
ven 15 ore 10.30
mar 19 ore 10.00
mer 20 ore 10.00
gio 21
sab 23 ore 18.00
Cresime nella Parrocchia S. Maria delle Grazie in Barile
Potenza, Commissione Regionale per l’Evangelizzazione dei Popoli
Cresime nella Parrocchia SS. Sacramento in Rionero
Cresime nella Parrocchia SS. Sacramento in Rionero
Melfi, incontro diocesano del Clero; ore 14 Consiglio Presbiterale
Seminario Maggiore, inaugurazione dell’Anno Accademico
Rionero, incontro zonale del Clero
San Fele, incontro zonale del Clero
Giornata delle Claustrali
Cattedrale, Celebrazione Diocesana di chiusura dell’Anno della Fede
La messa vespertina è sospetta in tutte le parrocchie e rettorie della diocesi.
dom 24 ore 10.30 Cattedrale, Solennità di CRISTO RE. Giornata diocesana del laicato
mar 26 ore 10.00 Venosa, incontro zonale del Clero
gio 28 ore 17.30 Incontro sul tema “LAICI SECONDO IL CONCILIO: TRA IL GIÀ E IL NON ANCORA”.
DICEMBRE 2013
sab 7 ore 18.00
dom 8 ore 9.00
ore 11.00
lun 9 ore 12.00
mar 10 ore 17.00
mer 18 ore 9.30
mar 24 ore 24.00
mer 25 ore 8.30
ore 18.00
mar 31 ore 18.00
Cresime nella Parrocchia Immacolata di Venosa
Rionero, incontro con le Religiose
Venosa, S. Messa nella Chiesa dell’Immacolata Concezione
Matera, Centro Spiritualità S. Anna: Ritiro del Clero fino alle 14 del giorno 10 dicembre
Pescopagano, 25° anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Giovanni De Palma
Potenza, Conferenza Episcopale di Basilicata
Pescopagano, S. Messa del Natale del Signore
Casa Circondariale di Melfi, S. Messa.
Cattedrale, S. Messa.
Cattedrale, S. Messa e Te Deum di ringraziamento
GENNAIO 2014
mer 1 ore 11.00
lun 6 ore 11.00
mar 7 ore 10.00
sab 18
lun 27
Concattedrale di Venosa, S. Messa. Benedizione degli autisti e dei mezzi di trasporto.
Concattedrale di Rapolla, S. Messa
Melfi, incontro diocesano del Clero
25° Ottavario di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
Roma, Commissione Episcopale per l’Evangelizzazione dei Popoli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
4 329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content