close

Enter

Log in using OpenID

Barley

embedDownload
Una creativa realtà artigianale. Di oggi.
>a7^gg^ÒX^d6gi^\^VcVaZ7VgaZn![dcYVidcZa'%%+\gVo^ZVaaV[dgiZeVhh^dcZeZg
aZW^ggZY^ZaZkViVfjVa^i|YZ^YjZhdX^C^XdaVEZggVZ>h^YdgdBVhX^V!ƒjcVe^X"
XdaVZXgZVi^kVgZVai|Vgi^\^VcVaZX]Zh^egdedcZY^^chZg^gZ^hjd^egdYdii^cZaaV
iVkdaVYZaaVg^hidgVo^dcZY^[VhX^VbZY^d"VaiV!hZXdcYdjcVa^cZVY^Y^[[jh^dcZ
eVgVaaZaVVak^cd#
IjiiZaZW^ggZhdcdcdceVhidg^ooViZ!cdcÒaigViZZg^[ZgbZciViZ^cWdii^\a^V/
jcVbZidYdad\^VegdYjii^kVX]ZXdchZciZaV[ÒcVbZcidYZaaVW^ggV!gZcYZcYd
^hjd^Vgdb^ZhVedg^^cXdci^cjVZhdgegZcYZciZZkdajo^dcZZXdc[ZgZcYdVa
egdYdiidjcVY^\Zg^W^a^i|dii^bVaZ#
9jZccV! jcV W^ggV X]Z h^ g^[| Vaad
hidg^Xd hi^aZ WZa\V ÆHV^hdcÇ# JcV
W^ggVX]Z!ÒcYV^eg^b^bZh^YVahjd
ZhdgY^d!]VigVXX^VidXdchjXXZhhd
aV egdeg^V higVYV hja bZgXVid cV"
o^dcVaZ ZY ^ciZgcVo^dcVaZ# AV [dgiZ
eVhh^dcZ YZ^ YjZ hdX^! jc^iV VaaV
XjgV ^cXZhhVciZ eZg aÉVaiV fjVa^"
i|! ]V XdchZci^id Y^ [Vg XdcdhXZgZ
Xdc hjXXZhhd aZ W^ggZ 7VgaZn Vc"
X]ZVfjVa^ÒXVi^ZheZgi^VbZg^XVc^!
VegZcYdfj^cY^aVhigVYVVaaÉZhedg"
iVo^dcZ cZ\a^ JH6! YdkZ ]Vccd
igdkVid aV cVijgVaZ XdaadXVo^dcZ ^c
fjZ^g^hidgVci^Y^[VhX^VVaiVZVai^h"
h^bV bdaid hZch^W^a^ V^ egdYdii^ Y^
c^XX]^V!heZX^ZhZ^iVa^Vc^#
Un ventaglio di 10 birre, per tutti i gusti.
EVgiZcYd YVaaZ igZ W^ggZ ^c egdYj"
o^dcZ Xdci^cjV ijiid aÉVccd " ;g^"
h`V! HZaaV YZa 9^Vkdad Z IdXXVY^WŒ
" aÉVo^ZcYV 7VgaZn h^ ƒ hjXXZhh^kV"
bZciZ Y^hi^ciV VcX]Z eZg aV XgZV"
o^dcZ Y^ egdYdii^ X]Z [VXX^Vcd jhd
Y^^c\gZY^Zci^aZ\Vi^VaiZgg^idg^d0cV"
hXdcd Xdh‡ aV 77&%! XVgViiZg^ooViV
YVaajhdYZaaVHVeVbdhidXdiidYV
jkZ8VccdcVj!aV77ZkŒXdcaVhVeV
YVjkZCVhXdZaV77.!eZghdcVa^o"
oViV Xdc fjZaaV YV jkZ BVakVh^V#
HZcoVY^bZci^XVgZaVO|\VgV!Vgg^X"
X]^iVYVab^ZaZYÉVgVcX^degdkZc^Zc"
iZYVVe^XdaijgVW^dad\^XV!g^\dgdhV"
bZciZY^egdYjo^dcZhVgYV#
AÉjai^bVhXdbZhhVegdYjii^kV^ciZg"
b^c^Y^iZbedƒgVeegZhZciViVYVaaV
)
6Xdc[ZgbVgZaÉVaiVfjVa^i|YZaegd"
Ydiid Z ^a cdiZkdaZ \gVY^bZcid YV
eVgiZ YZ^ XdchjbVidg^! kVccd VY
V\\^jc\Zgh^VabZgXVidY^ZhedgiV"
o^dcZhiVijc^iZchZfjZaadVjhigVa^V"
cdZfjZaa^Y^VaXjc^eVZh^Y^\gVcYZ
igVY^o^dcZ WgVhh^XdaV! XdbZ aÉ>c"
\]^aiZggV!aV<ZgbVc^VZ^a7Za\^d#
6iijVabZciZ aV \VbbV 7VgaZn ƒ
gVeegZhZciViVYVjckZciV\a^dY^WZc
&%W^ggZ!d\cjcVhijY^ViVeZgZhhZgZ
VWW^cViVVcjbZgdh^X^W^!X]Zh^ejŒ
^YZVabZciZhjYY^k^YZgZ^c(\gjee^!
hZXdcYdaVY^kZghV[gj^W^a^i|#
+
Per spegnere la sete, con gusto.
alc.
5.0%
vol.
FRISKA
ZÀGARA
8dhɃ jcV W^ƒgZ WaVcX]Z4 JcV
igVY^o^dcVaZ heZX^Va^i| ÒVbb^c"
\V V WVhZ Y^ bVaid YÉdgod Z [gj"
bZcid cdc bVaiVid! heZo^ViV Xdc
Xdg^VcYdad Z hXdgoV Y^ VgVcX^V
VbVgV# AÉdeVaZhXZciZ ;g^h`V! YVa
WZa XdadgZ eV\a^Zg^cd XVg^Xd Z
YVaaV hX]^jbV XVcY^YV! ƒ jcÉdg^"
\^cVaZ ^ciZgegZiVo^dcZ YZa W^ggV^d
hVgYdC^XdaVEZggV!X]Z]Vkdajid
eZghdcVa^ooVgaV Xdc jc Xdged e^‘
higjiijgVidZY^bedgiVciZ#
CZa '%%, k^ZcZ ^cigdYdiiV cZaaV
\VbbV7VgaZnjcVW^ggV^begZo^d"
h^iVYVaaÉji^a^oodY^b^ZaZYÉVgVcX^d
hVgYdYVVe^XdaijgVW^dad\^XV!X]Z
Xdc[Zg^hXZVaegdYdiidjcVYZa^XV"
iVhe^ciVkZghdZaZ\Vci^egd[jb^Z
hVedg^Y^V\gjb^#
CZg^hjaiVjcVW^ggVhVe^ZciZbZc"
iZZfj^a^WgViV![gZhXV!V\gjbViVZ
heZo^ViV cZaaÉda[Viid Vgg^XX]^id YV
hZchjVa^hZcidg^Y^[gjiiVZhdi^XV!
bV Va iZbed hiZhhd e^ZcV Z g^X"
XVcZaeVaVidXdcdeedgijcZcdiZ
VX^YjaZ Z X^ig^X]Z X]Z aV gZcYdcd
VaiVbZciZ Y^hhZiVciZ Z g^c[gZ"
hXVciZ#
Dii^bV XdbZ VeZg^i^kd! V iVkdaV
ejŒZhVaiVgZjcg^hdiidVaadoZcoZ"
gd!hedhVgh^Vgbdc^dhVbZciZXdc
eZhXZ^cW^VcXd!da^dZbV^dcZhZ!
ejŒZhhZgZ^cig^\VciZXdcjcÉ^chV"
aViVY^bVgZ!ZaZ\VciZXdckZgYjgZ
eVhiZaaViZZhÒo^dhVXdc[dgbV\\^
[gZhX]^VaaZZgWZÒc^#
IZbeZgVijgVY^hZgk^o^d/,•"-•8
-
H^ egZhZciV Y^ Xdadg VgVcX^d! Xdc
hX]^jbVW^VcXVeVccdhV!VYZgZc"
iZZeZgh^hiZciZ#
6a cVhd h^ VkkZgidcd hZcidg^
YÉVgVcX^V Z Y^ heZo^Z# >c WdXXV h^
eZgXZe^hXdcd ^ hVedg^ Y^ bVaid!
VgVcX^VZjcVWZaaVX]^jhjgVhZX"
XV Y^ ajeedad! X]Z gZcYZ fjZhiV
W^ggV eVgi^XdaVgbZciZ WZkZg^cV Z
Y^hhZiVciZ#
Dii^bVXdbZVeZg^i^kd!ViVkdaVh^
hedhV[Za^XZbZciZXdc^gVk^da^VaaV
ojXXV d ^c VXXdbeV\cVbZcid V
X^W^[gZhX]^!XdbZ^chVaViZVWVhZ
Y^eZhXZdY^XVgc^W^VcX]ZZ[dg"
bV\\^\^dkVc^XVeg^c^ZeZXdg^c^#
IZbeZgVijgVY^hZgk^o^d/,•"-•8
alc.
5.1%
vol.
alc.
6.2%
vol.
TÙVI TÙVI
DUENNA
C^XdaV EZggV! hZbegZ ViiZcid Va
eVcdgVbVbdcY^VaZ!X^gZ\VaVjcV
WadcYZVaZY^gVgVWZk^W^a^i|#
H^egZhZciVhjW^idbdaidViigVZciZ
XdcjcWZaXdadgZVgVcX^VidZjcV
hX]^jbVhdcijdhV!eVccdhV!VYZ"
gZciZZeZgh^hiZciZ#
<^| VbbVa^VciZ VaaV k^hiV! \gV"
o^Z VY jcV hX]^jbV eVccdhV ZY
VYZgZciZ! aV I‘k^ I‘k^ X^ Xdae^hXZ
cZaaÉda[ViidXdccdiZ^cXdcigVhiViZ
X]ZkVccdYVjcdhe^XXVidVgdbV
V\gjbVidY^XZYgdVYjcÒXXVciZ
VgdbVheZo^VidX]Zg^XdgYVegd[j"
b^dg^ZciVa^Y^XVgYVbdbdZhVc"
YVad!VXXdbeV\cViZYVcZii^hZc"
idg^iZggdh^Y^gVY^X^Y^a^fj^g^o^VZ
i^hVcdh^Y^Òdg^[gZhX]^Y^hVbWjXd
ZXVbdb^aaV#6aeVaVidZbZg\dcd
hVedg^ hZchjVa^ Y^ b^ZaZ Y^ hVb"
WjXd! VaW^XdXXV bVijgV Z [gjii^
igde^XVa^!hZ\j^i^cZagZigd\jhidYV
cdiZ VbVgZ! ZgWVXZZ! V\gjbViZ!
gZh^cdhZZWVahVb^X]Z!X]ZYVccd
fjZahZchdY^VghjgV!X]ZedgiVV
YZh^YZgVgZ Xdc WgVbdh^V ZY jg"
\ZcoVjcÉjaiZg^dgZhdghViV#
6aiVbZciZ g^c[gZhXVciZ! hV [Vg"
h^ VeegZooVgZ V iVkdaV Xdc XVgc^
\gVhhZ XdbZ aÉV\cZaad Z bZcd
\gVhhZ XdbZ ^a XVegZiid# H^ ejŒ
egdedggZVaigZh‡!Xdcjce^oo^XdY^
VjYVX^V^ce^‘!Xdce^Vii^V\gdYdaX^
YZaaVXjX^cVi]V^dXdce^Vii^^chd"
heZiiVW^abZciZYZa^XVi^YZaaVXjX^"
cV^cY^VcVXdbZ^abd\]jaY^edaad
Z^aX]jicZnYdaXZ#
IZbeZgVijgVY^hZgk^o^d/-•"&%•8
&%
<^| cZaaÉda[Viid h^ Xd\a^Z ^a hjd
ejcid Y^ [dgoV gVeegZhZciVid YV
jc WdjfjZi higVdgY^cVg^d! kVg^d Z
VaaÉ^chZ\cV YZaaV [gZhX]ZooV Xdc
cdiZ V\gjbViZ! Y^ [gjiiV Zhdi^XV!
ZgWVXZZ!eZeViZZheZo^ViZXdc^c
e^‘jcidXXdWVahVb^XdX]Zg^Xdg"
YV\a^VgWjhi^YZaaVbVXX]^VbZY^"
iZggVcZV#
CZaeVaVidbVci^ZcZaZegdbZhhZ!
XdcaVeVgiZ[gjiiViVX]ZWZcXdc"
igVhiVaÉ^bedcZciZgZigd\jhidYZ"
X^hVbZciZVbVgd!bVhZXXdZYd"
iVid Y^ \gVc ÒcZooV ZY Zfj^a^Wg^d#
7^ggVZXaZii^XVZhdX^Va^ooVciZ#
6 iVkdaV! \gVo^Z VaaZ hjZ Ydi^ Y^
[gZhX]ZooV! aV kZYgZ^ WZcZ Xdc
e^Vii^ e^XXVci^ ZY jc edÉ heZo^V"
i^ YZaaV XjX^cV ^cY^VcV Z i]V^! bV
VcX]ZhVgY^VWVhZY^eZhXZ!egZ"
eVgVi^XdchVahZVWVhZY^a^bdcZ
ZoV[[ZgVcd#
IZbeZgVijgVY^hZgk^o^d/-•"&%•8
alc.
6.5%
vol.
Per allietare il palato, a tavola.
SELLA DEL DIAVOLO
AÉVbb^XXVciZ Xdadg VbWgVid Xdc
g^ÓZhh^ VgVcX^Vi^ Z aV eZgh^hiZciZ
hX]^jbV Xdadg XgƒbZ X^ g^kZaVcd
aÉ^be^Z\dY^bVai^idhiVi^ZX^egd"
bZiidcdhZcidg^ZhVedg^X]ZkVc"
cdYVaW^hXdiiVidVaidggZ[Viid#
AÉda[ViidƒXVgViiZg^ooVidYVaaVXdc"
k^kZcoVigVjcZk^YZciZXVgVbZaad
gV[[dgoVidYV^bedcZci^cdiZ[gji"
iViZY^VbVgZcVZegj\cVXdccdiZ
ZgWVXZZZeZeViZVeedgiViZYVjc
dXjaVidji^a^oodYZaajeedad^c[VhZ
VgdbVi^XV#
CZa eVaVid h^ egZhZciV k^cdhV Z
XVaYV Xdc jcV hZXX]ZooV bdaid
deedgijcVX]ZaVgZcYZWZcW^aVc"
X^ViV igV YdaX^ cdiZ [gjiiViZ! cdiZ
idhiViZ Z a^ZkZbZciZ V[[jb^XViZ
Z cdiZ ejc\Zci^ ZY VbVgd\cdaZ!
eVgi^XdaVgbZciZ ÒXXVci^ cZa gZ"
igd\jhid#
6 iVkdaV! aV HZaaV YZa 9^Vkdad ejŒ
[Vg dii^bV Ò\jgV Xdc e^Vii^ YZaaV
igVY^o^dcZ hVgYV XdbZ aÉV\cZaad
Vggdhid Z XdbZ ^a bV^Va^cd Vaad
he^ZYd cdcX]‚ Xdc [dgbV\\^ cdc
igdeedhVe^Y^ZY^bZY^VbVijgV"
o^dcZ# AZ hjZ cdiZ W^hXdiiViZ aZ
eZgbZiidcd ^cÒcZ VWW^cVbZci^
\dadh^XdcYdaX^VWVhZY^X^dXXd"
aVidcdcigdeedVbVgddXdcYdaX^
VaaVbVcYdgaVdXdc[gjiiVhZXXV#
IZbeZgVijgVY^hZgk^o^d/&%•"&(•8
&'
alc.
6.5%
vol.
alc.
7.8%
vol..
MACCA MEDA
TOCCADIBÒ
9ded ^ ajh^c\]^Zg^ hjXXZhh^ diiZ"
cji^ Xdc aZ eg^bZ X^cfjZ W^ggZ! ^a
W^ggV^dhVgYdC^XdaVEZggV!h^aVc"
X^V^cjcVcjdkVVkkZcijgVÆbda"
id eVooVÇ BVXXV BZYV ^c a^c\jV
hVgYVXdcjcVW^ggVk^X^cVVYjcV
6bZg^XVc 6bWZg 6aZ! Va iZbed
hiZhhd[dgiZZWZkZg^cV!YVaiV\a^d
Æ^ciZgcVo^dcVaZÇ eZg aV egZhZc"
oV Y^ ^c\gZY^Zci^ aZ\Vi^ V eVZh^ Y^
\gVcYZigVY^o^dcZ!bZhh^VahZgk^"
o^dYZacjdkdZbZg\ZciZÆBVYZ^c
>iVanÇh^cdc^bdY^[VciVh^V!XgZV"
i^k^i|ZYdg^\^cVa^i|#
8dadgZ YdgVid XVg^Xd Z hX]^jbV
XVcY^YV Z eVccdhV! aV IdXXVY^"
WΠX^ g^XdgYV hjW^id jcV \daYZc
higdc\VaZ#
AVBVXXVBZYV!VacVhdX^gZ\VaV
jcV e^VXZkdaZ hZchVo^dcZ Y^ [gZ"
hX]ZooVhZ\j^iVYV^bedcZci^cdiZ
[gjiiViZY^jkVW^VcXV!VgVcX^VZY
VaW^XdXXV#CZaeVaVidXdck^kdcd^c
Vgbdc^VaÉV\gjbVid!aÉVbVgdZad
heZo^Vid X]Z X^ ^cY^g^ooVcd kZghd
jc gZigd\jhid Zheadh^kd XdcigVY"
Y^hi^cidYVÒXXVci^ejciZY^eZeV"
idZYVjcVcZiiVVhig^c\ZcoV#6g"
iZÒXZeg^cX^eVaZƒ^a;^ghi<daY!jc
ajeedad^be^Z\VidcdcY^[gZfjZc"
iZ! Y^ dg^\^cZ ^c\aZhZ! Xdai^kVid ^c
7Za\^dcZaaVodcVY^EdeZg^c\Z#
CZaeVaVid!aÉVccjcX^ViVhZchVo^d"
cZY^ÆlVgb^c\Çk^ZcZWZcXdcigV"
hiViV YV jcÉVgY^iV hZXX]ZooV X]Z
X^ gZ\VaV jc gZigd\jhid heZo^Vid!
eja^idZiV\a^ZciZX]ZX^edgiV!cd"
cdhiVciZ^a[dgiZiZcdgZVaXda^Xd!V
YZh^YZgVgZhjW^idjchZXdcYdW^X"
X]^ZgZ#6aYZ\jhiVidgZe^‘ViiZcid
cdch[j\\^g|jcÉ^cjhjVaZbV\gV"
YZkda^hh^bVcdiVY^VbVgZiid#
9Zhi^cViV! eZg XdbeaZhh^i| ZY
ZXaZii^hbd! V g^hidgVci^ Y^ Vaid a^"
kZaad! Xdch^\a^d Y^ egdkVgaV Xdc
XVgc^YV^hVedg^YZX^h^XdbZfjZaaV
YZaaÉVcVigVdYZaaÉdXV#<dY^W^aZVc"
X]Z^cVbW^Zci^bZcd[dgbVa^!Xdc
[dgbV\\^Y^bZY^VhiV\^dcVijgV#
IZbeZgVijgVY^hZgk^o^d/&%•8
&)
CZacVhd!h^egZhZciVeja^iVZhZX"
XVXdchZchVo^dc^VaXda^X]Zbdaid
egdcjcX^ViZ X]Z WZc egZhid ZkV"
edgVcd eZg aVhX^VgZ ig^dc[VgZ jc
hdcijdhd [gjiiVid Y^ eZhXV Z Va"
W^XdXXV hX^gdeeViZ X]Z k^ZcZ WZc
W^aVcX^Vid YV VgdbVi^X]Z cdiZ Y^
ajeedad X]Z g^XdgYVcd aÉZgWV X^"
edaa^cV#
6 iVkdaV ejΠhedhVgh^ VaaV eZg[Z"
o^dcZ Xdc XVgc^ W^VcX]Z bV ejŒ
hdgegZcYZgZ Z h\gVhhVgZ ZaVWd"
gVi^ e^Vii^ V WVhZ Y^ hZakV\\^cV!
XdbWViiZgZ Xdc [dgbV\\^ \gVhh^
Y^ ajc\V hiV\^dcVijgV Z g^kZaVgh^
^ggZh^hi^W^aZXdcXgdhiViZY^[gjiiV
hX^gdeeViVdXdc\a^VbVgZii^#
IZbeZgVijgVY^hZgk^o^d/&%•"&'•8
alc.
8.4%
vol.
Per i giorni di festa. E non solo.
BB10
>cdhig^W^ggV^!hZcoVjcVigVY^o^d"
cZ YV hZ\j^gZ! hdcd idiVabZciZ
a^WZg^ Y^ aVcX^Vgh^ ^c VgY^iZ heZg^"
bZciVo^dc^! XVgViiZg^ooViZ hZb"
egZe^‘YVaaÉ^be^Z\dY^^c\gZY^Zci^
^cjhjVa^bVhigZiiVbZciZaZ\Vi^Va
iZgg^idg^dY^egdYjo^dcZ#ÝfjZhid
^aXVhdYZahVgYdC^XdaVEZggVX]Z
eZg fjZhiV higVdgY^cVg^V 77&%
ji^a^ooVVYY^g^iijgVaVhVeVbdhid
XdiidY^jkZ8VccdcVj#
JcVcVijgVaZÆk^cdh^i|ÇX^VXXdb"
eV\cV^cijiid^aeZgXdghd!YVaaÉda"
[Viid XVaYd Z hdcijdhd Y^ XVgV"
bZaad!XVXVd!egj\cV!VbVgZcVZ
jkV[gV\daVÒcdVaeVaVidg^XXdY^
XVgVbZaad! X^dXXdaVid! a^fj^g^o^V!
egj\cV Z bZaV Xdid\cV cdcX]‚
[gjiiV hZXXV YdaXZ XdbZ ÒX]^ Z
jkVhjaiVc^cV#
Ejg ZhhZcYd jcV i^e^XV W^ggV YV
bZY^iVo^dcZ YV ÒcZ hZgViV! V iV"
kdaV hV VXXdbeV\cVgZ Va bZ"
\a^d ^a g^cdbVid Wdaa^id b^hid VaaV
e^ZbdciZhZ! jc hVe^Yd eZXdg^cd!
YZhhZgi Va X^dXXdaVid Z YdaX^ VaaV
g^XdiiV#
IZbeZgVijgVY^hZgk^o^d/&)•"&*•8
&+
alc.
10.0%
vol.
alc.
10.0%
vol.
BB EVÒ
BB9
8dc aÉViiZh^hh^bV 77ZkŒ! C^XdaV
EZggVXdci^cjVaVg^XZgXV!^c^o^ViV
XdchjXXZhhdXdcaV77&%!X^bZc"
iVcYdh^fjZhiVkdaiVXdcaÉji^a^ood
YZaaVhVeVY^CVhXd!Vci^X]^hh^bd
k^cd a^fjdgdhd YZaaV odcV YZa 8V"
\a^Vg^iVcd#
AÉdg^\^cVaZheZg^bZciVo^dcZcZaaÉji^"
a^oodYZaaVhVeVYVk^i^\c^VjidXidc^Y^
C^XdaVEZggV!hVgV\\^jc\ZgZejciZ
Y^ VhhdajiV ÒcZooV da[Vii^kd"\jhiV"
i^kVXdcfjZhiV77.!XVgViiZg^ooViV
YVaaV hVeV YV jkZ BVakVh^V# G^XXV
cZaaÉda[ViidY^cdiZk^cdhZ!V\gjbV"
iZ Z Y^ [gjiiV Zhdi^XV! eVhh^dc [gj^i
^ceg^b^h!Xdc[Zg^iZYVaaVhVeVZYV
jc hVe^ZciZ bZaVc\Z Y^ ajeeda^ iZ"
YZhX]^! VbZg^XVc^ Z cZdoZaVcYZh^
X]ZaZgZ\VaVcdjcWdjfjZijc^Xd!aV
77.heg^\^dcVcZaeVaVidjc[gjiiV"
idYVkkZgdcdiZkdaZ!X]ZegZajYZVY
jcgZigd\jhidhZXXdZYZX^hVbZciZ
VbVgd\cdad Xdc eZgh^hiZci^ ejciZ
heZo^ViZ!eZeViZ#
Da[Viideja^idZbdaidÒcZcZafjV"
aZ h^ Xda\dcd ejciZ Y^ jkV W^VcXV
ZY^[gjiiVVbVgd\cdaV!bVcYdgaV
VbVgV Z jcV X]^VgV Vkk^hV\a^V Y^
hVcdXVadgZ!XgZViVYVcZiiZcdiZ
Y^ bVgVhXV hdiid he^g^id# CZa eV"
aVidXdc[ZgbV^ce^ZcdaZXVgViiZ"
g^hi^X]Z Y^ ÒcZooV Z \Zci^aZooV Z
Xdc[ZgbVVaigZh‡aZcdiZ[gjiiViZY^
jkVZbVgVhXVZbVcYdgaVVbVgV
Vgg^XX]^iZYVejciZZgWVXZZZeZ"
eViZdaigZX]ZVegZkZY^W^a^cdiZY^
[gjiiVhZXXVZid[[ZZ#
7VgaZn l^cZ Æ\Zci^aZÇ! e^‘ hZXXd
YZa cdgbVaZ bV g^XXd Y^ XVadgZ!
e^‘ k^X^cd XdbZ [gj^o^dcZ VY jc
ÒcZ Xd\cVX X]Z VY jc eVhh^id#
8aVhh^XV W^ggV YV bZY^iVo^dcZ!
XVabVciZZY^\Zhi^kV#EZg[ZiiVeZg
jc g^aVhhVciZ ÒcZ hZgViV YVkVci^
VaXVb^cZiid!ejŒXdbjcfjZYVgZ
Vbe^ZhdYY^h[Vo^dc^VaeVaVidVc"
X]ZViVkdaVXdc\gVcY^[dgbV\\^
ZgWdg^cVi^ cdcX]‚ Xdc YZhhZgi V
WVhZ Y^ X^dXXdaVid! XgZbZ Z Xdc"
[ZiijgZ bV hdegViijiid Xdc \a^ ^g"
gZh^hi^W^a^ZhkVg^Vi^YdaXZii^VWVhZ
Y^bVcYdgaZ!kVcidYZaaVeVhi^XXZ"
g^VVgi^\^VcVaZhVgYV#
IZbeZgVijgVY^hZgk^o^d/&+•8
&-
7^ggVYVVaiVg^hidgVo^dcZhZXdcYdad
hi^aZZaVÒadhdÒV7VgaZn!hZXXVcZa
gZigd\jhidXdcejciZY^[gZhX]ZooVZ
hVe^Y^i|X]ZdaigZVeja^gZaVa^c\jV!
XdcigVhiZgVccdaÉjcijdh^i|ZaVeZ"
hVciZooVY^X^W^\gVhh^ZY^bVgXViV
hjXXjaZcoV#AÉVbe^dkZciV\a^dYZaaV
kVg^Z\ViV \Vhigdcdb^V hVgYV Z aZ
hjXX^iViZ XVgViiZg^hi^X]Z YZaaV 77.
X^ eZgbZiidcd VWW^cVbZci^ Xdc aV
XjX^cVh^VY^iZggVX]ZY^bVgZ#
CZa eg^bd XVhd! YV^ e^Vii^ Y^ eVhiV
V WVhZ Y^ XVgcZ XdbZ ^ Xjajg_dc^h
XdcY^i^Xdcg^XX]^gV\‘daV[gZ\daV
Xdc hj\d Y^ edbdYdgd! hVah^XX^V Z
eZXdg^cd VaaV iZb^W^aZ! bV hfj^h^iV
eZXdgV ^c XVeediid# CZa hZXdcYd
XVhd!dii^bVXdc[gjii^Y^bVgZZeZ"
hXZXgjYd!bViZciZgZ^jcVXXdhiV"
bZcidVgY^idXdaeZhXZVhXVWZXX^j!
Y^[ÒX^abZciZVWW^cVW^aZV^k^c^#
IZbeZgVijgVY^hZgk^o^d/&%•"&'•8
alc.
9.0%
vol.
E per finire, l’immancabile brindisi.
Premi e riconoscimenti
Æ7gjhhZah7ZZg8]VaaZc\Z'%&(Ç
AV9J:CC6]Vk^cidaVbZYV\a^VYÉVg\Zcid
cZaaVXViZ\dg^VÆHV^hdcÇ
6aaV77:KäƒhiViVVhhZ\cViVaVÆ<gVcBZco^dcZÇ
cZaaVXViZ\dg^VÆ7VgaZnL^cZÇ
Æ:jgdeZVc7ZZgHiVg'%&'Ç
AV;G>[email protected]]Vk^cidaVbZYV\a^VYÉVg\Zcid
cZaaVXViZ\dg^VÆ7Za\^Vc"HinaZL^iW^ZgÇ
Æ7gjhhZah7ZZg8]VaaZc\Z'%&'Ç
AVH:AA69:A9>6KDAD]Vk^cidaVbZYV\a^VYÉVg\Zcid
cZaaVXViZ\dg^VÆ7^ƒgZYZ<VgYZÇ
Hadl;ddY
Æ<j^YVVaaZ7^ggZYÉ>iVa^V'%&(ÇHadl;ddY:Y^idgZ
>a7>GG>;>8>D76GA:N]VdiiZcjid^aegZb^d/8=>D88>DA6
6aaZW^ggZhdcdhiVi^VhhZ\cVi^^hZ\jZci^egZb^/
Æ7^ggVHadlÇ/77&%
Æ7^ggVHadlÇ/77:Kä
Æ<gVcYZ7^ggVÇ/77.
Æ<gVcYZ7^ggVÇ/ID8869>7ä
Æ7^ggVFjdi^Y^VcVÇ/;G>[email protected]
Hadl;ddY
Æ<j^YVVaaZW^ggZYÉ>iVa^V'%&&ÇHadl;ddY:Y^idgZ
VhhZ\cV^aegZb^dÆ*hiZaaZÇVaaVID8869>7ä!77&%Z77:Kä#
;ZgbZcid7^ggV
C>8DA6E:GG6!W^ggV^dZ[dcYVidgZYZa7VgaZn
ƒhiVidZaZiidÆ7^ggV^dYZaaÉVccd'%%.Ç#
JC>DC7>GG6>
8dcXdghdÆ7^ggVYZaaÉVccd'%&%Ç
XViZ\dg^VÆ7^ggZdaigZ-•VaX#Ç
IZgoVXaVhh^ÒXViV/ID8869>7ä
697
>K8Vbe^dcVid>iVa^Vcd7^ggZ6gi^\^VcVa^Vccd'%%.
Eg^bVXaVhh^ÒXViVVhhdajiV/77&%
Eg^bV8aVhh^ÒXViV!XViZ\dg^VÆ7^ggZHeZX^Va^Ç/77&%
HZXdcYV8aVhh^ÒXViV!XViZ\dg^VÆ7Za\^Vc6aZÇ!Æ7Za\^VcHigdc\6aZÇ!
Æ9jWWZaÇ!ÆIg^eZaÇ!Æ6Wi$FjVYgjeZaÇ/ID8869>7ä
'%
Premi e riconoscimenti
HADL;DD9
Æ<j^YVVaaZW^ggZYÉ^iVa^V'%%.ÇHadl;ddY:Y^idgZ
AV77&%]Vg^XZkjid^aÆEgZb^d*hiZaaZeZgW^ggZY^VhhdajidkVadgZÇ
697
Æ8Vbe^dcVid>iVa^Vcd7^ggZ6gi^\^VcVa^'%%-Ç
Eg^bV8aVhh^ÒXViV!8ViZ\dg^VÆ7^ggZHeZX^Va^Ç/77&%
JC>DC7>GG6>
8dcXdghdÆ7^ggVYZaaÉVccd'%%-Ç
AV77&%h^ƒV\\^jY^XViV^ahZXdcYdedhid
cZaaVXViZ\dg^VÆ7^ggZ>'%•eaVid$-6aX#Kda#Ç
>cdaigZ]Vccdg^XZkjidaVÆbZco^dcZheZX^VaZYZaaV\^jg^VÇ/
H:AA69:A9>6KDAD!
XViZ\dg^VÆ7^ggZVYVaiV[ZgbZciVo^dcZXdbegZhZigV&'Z&+eaVidÇ
O6<6G6!
XViZ\dg^VÆ7^ggZVgdbVi^ooViZXdcheZo^Zd[gjiiVÇ
;G>[email protected]!
XViZ\dg^VÆ7^ggZXdcVaig^XZgZVa^dVb^YVXZ^Ç
JC>DC7>GG6>
8dcXdghdÆ7^ggVYZaaÉVccd'%%,Ç
Eg^bVXaVhh^ÒXViV/77&%
XViZ\dg^VÆ7^ggZ>'%•eaVid$-6aX#Kda#Ç
CdiZY^YZ\jhiVo^dcZ/AdgZcod9VWdkZ^[email protected]`V
;did\gVÒZ/7Zc^bV\^cZ#Xdb
Egd\Ziid\gVÒXdZ^beV\^cVo^dcZ/BVc\^d9Zh^\c#cZi
''
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
86
File Size
2 821 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content