close

Enter

Log in using OpenID

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

embedDownload
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online
4e JAARGANG
DINSDAG 28 JANUARI 2014
N. 25
Openbare aanbesteding
AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT
N. 501787
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Agentschap voor Facilitair Management
Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel
Contact: Team Aanbestedingen
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166703https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=Agentschap+voor+Facilitair+Management-2014%2FAFM%2FOA%2F28761-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
2014/AFM/OA/28761: Vervangen van buitenschrijnwerk en -zonnewering
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Regiepost d'Herbouvillekaai - d'Herbouvillekaai 11, 2020 Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Regiepost d'Herbouvillekaai: Vervangen van buitenschrijnwerk en -zonnewering
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D20
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 07/03/2014 - 09:45
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/03/2014 - 09:45
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 07/03/2014 - 09:45
Plaats: Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 - bus 60 - 1000 Brussel, lokaal 5E.01
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht.
De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie.
De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, § 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden
opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek.
De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, § 1 van het KB van 15
juli 2011.
Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN
PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN
N. 501826
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
Josephstraat 47, BE-1000 Brussel
Contact: Tsiebos-Dinzey Nicole Mazingu
Tsiebos Nicole
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.onssapl.fgov.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166906https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=RSZPPO-ONSSAPL%2FFacility%2FNTS%2F2014%2F02-F02&userType=SUPPLIER&language=FR
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 2
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
OPEN AANBESTEDING VOOR "RENOVATIE ELEKTRISCHE INSTALLATIE" VOOR REKENIG VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN (RSZPPO)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Uitvoering van renovatiewerken aan de elektrische installatie in een gebouw overeenkomstig onderhavig bestek.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/02/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 07/02/2014 - 14:00
Plaats: RSZPPO Jozef II - straat 47 - 1000 BRUSSEL
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
ARCANNE - ATELIER D'ARCHITECTURE
N. 501861
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Arcanne - Atelier d'architecture
59 Bd. Auguste Reyers, BE-1030 Bruxelles
Contact: Christine DUCHAMPS
Tél: +32 26756914 Fax: +32 26758914 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Rénovation des blocs sanitaires du lycée Mater Dei
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Avenue de l'Aviation, n°72 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Rénovation complète des 5 blocs sanitaires du lycée Mater Dei (techniques et finitions) incluant la réaffectation d'un ancien bloc sanitaire en salle de classe ainsi que la
fourniture et pose de 3 citernes d'eau de pluie et système de récupération des eaux.
Le chantier sera réalisé en 2 phases, à une année civile d'intervalle.
- première phase : blocs sanitaires 1,2,3 et citernes
- seconde phase : blocs sanitaires 4,5 et ancien bloc à transformer en classe
II.1.8. Division en lots:Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire joint à son offre la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de
travaux et à l'AR du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991.
L'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la catégorie D et qu'ils rentrent dans la classe 3.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire joint à son offre une liste de travaux de référence réalisés les cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/02/2014
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/03/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 05/03/2014 - 11:00
Lieu: Lycée Mater Dei
72 avenue de l'Aviation
1150 Bruxelles
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Entreprises soumissionnaires
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00709847/2014001549
La visite des lieux est OBLIGATOIRE.
Une première visite est organisée le 6 février à 14h30 sur site.
Une seconde visite est organisée le 20 février à 14h30 sur site.
L'école n'est visitable que durant ces dates et plages horaires-là.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 3
N. 501874
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2, BE-1050 Brussel
Contact: De heer Nic Van Craen
Tel: +32 26292294 Fax: +32 26293630 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.vub.ac.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Renovatie Sportvloer
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sportdienst
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Voorwerp van deze werken: Renovatie Sportvloer - punt elastische vloer conform EN14904 - Type P1 +/- 1775 m²
Plaats van uitvoering: Vrije Universiteit Brussel Sportcomplex, Gebouw L, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
zie bestek
Vereiste erkenning: D25 (Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk) , Klasse 2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/2/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/3/2014 - 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 6/3/2014 - 14:00
Plaats: Vrije Universiteit Brussel - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel - Gebouw M - 1e verdieping - lokaal M 108
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Plaatsbezoek vereist:
19/02/2014
Plaatsbezoek is verplicht - hiervoor dient vooraf ingeschreven te worden via: de heer Dirk Van de Wiele, e-mail [email protected] - inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag
18/02/2014.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
ECOLE PLEIN AIR ASBL
N. 501832
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ecole Plein Air asbl
Dieweg 65, BE-1180 Uccle
Contact: FRONTON sprl
A. Delogne
Tél: +32 475781661 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Rénovation de la cuisine scolaire
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Ecole Plein Air - 65 Dieweg - 1180 Bruxelles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le marché consiste en la rénovation de la cuisine de l'école, locaux d'une surface de 40m² comprenant la cuisine proprement dite, la plonge, la réserve et le couloir de
déserte. Le marché est constitué de 2 lots, à savoir: Lot 1- la fourniture et pose de l'équipement fixe, et Lot 2 - la rénovation des locaux (aménagement, électricité,
plomberie, chauffage et menuiserie).
Seul le lot 2 est concerné par le présent avis de marché.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
- Une attestation de visite des lieux, signée par un représentant du pouvoir adjudicateur
- L'original (avec cachet sec) de l'attestation délivrée par l'O.N.S.S.et établissant, au plus tard la veille du jour fixé pour l'ouverture des offres, qu'il est satisfait aux prescriptions
relatives à la sécurité sociale pour l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d'ouverture des offres (article 90, §§ 3 et 4 - AR 08.01.1996);
- Le certificat d'enregistrement correspondant à la catégorie indiquée au cahier spécial des charges ;
- Le formulaire par lequel le soumissionnaire exprime son intention de travailler seul ou avec un ou plusieurs sous-traitants ainsi qu'une liste portant identification des principaux
sous-traitants éventuels.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 4
Cette déclaration devra être obligatoirement faite sur l'honneur au moyen du formulaire annexé à l'offre de prix.
- Une attestation sur l'honneur déclarant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas d'une des clauses d'exclusion visées par l'article 17 de l'AR du 08.01.1996 ;
Le certificat d'agréation correspondant à la classe et catégorie relative à l'offre;
Les documents demandés à l'article 30 de l'AR du 25.01.2001, à savoir :
- un document qui se réfère au plan de sécurité et de santé et dans lequel il décrit la manière dont il exécutera l'ouvrage pour tenir compte de ce plan de sécurité et de santé (art. 30 1°
de l'A.r. du 25/01/2001) ;
- un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de
protection individuelle (art. 30 2° de l'A.r. du 25/01/2001).
III.2.2. Capacité économique et financière:
- certificat 276C2 relatif au dernier exercice fiscal ou, pour le soumissionnaire étranger, une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné ;
- attestation TVA ou pour le soumissionnaire étranger, une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné ;
III.2.3. Capacité technique:
- le certificat d'agréation correspondant à la classe et catégorie relative à l'offre.
OU
- Trois références de chantier dans les cinq années qui précèdent la soumission pour des travaux équivalents. Ces références indiquent clairement les coordonnées du Maître de
l'Ouvrage, le lieu, la nature des travaux, le montant de ceux-ci, l'année d'exécution, la date de réception provisoire, ainsi qu'un certificat de bonne exécution.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/02/2014
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/02/2014 - 14:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 05/03/2014 - 14:30
Lieu: Ecole Plein Air
65 Dieweg
1180 Bruxelles
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: tous les participants
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:01009703/2014000867
Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse:
http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060D040B0575
- CDC ADM & TECHN Lot 2 Cuisine Plein Air.pdf
Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s):
En faire la demande par e-mail à l'adresse: [email protected]
Le dossier sera transmis en version électronique par retour de mail.
Demande de visite à transmettre par e-mail ou par téléphone au 0475/78.16.61 Une attestation originale de Visite, signée, vous sera remise lors de la visite et devra obligatoirement
figurer dans la remise de l'offre.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
STAD HALLE
N. 501852
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Halle
Oudstrijdersplein 18, BE-1500 Halle
Contact: Mevrouw Janice Mattens
Tel: +32 23659541 Fax: +32 23632400 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop van brandstof voor de stadsdiensten, de Brandweer en het OCMW
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Stad Halle, Oudstrijdersplein 18 te 1500 Halle
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop van brandstof voor de stadsdiensten, de Brandweer en het OCMW
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Levering van diesel en benzine
Korte beschrijving:
Levering van diesel en benzine
Perceel 2: Levering van CNG
Korte beschrijving:
Levering van CNG
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Levering van brandstof voor de stadsdiensten, de Brandweer en het OCMW:
Vermoedelijke hoeveelheden lot 1:
- Diesel: 120.800l/jaar
- Benzine: 10.600l/jaar
Vermoedelijke hoeveelheid lot 2:
- CNG: 2000 kg/jaar
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde
financiële situatie blijkt.
AFDELING IV. PROCEDURE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 5
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/3/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/3/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 17/3/2014 - 10:00
Plaats: Polyvalente zaal van het stadhuis
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
GEMEENTE STEENOKKERZEEL
N. 501857
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Steenokkerzeel
Orchideeënlaan 17, BE-1820 Steenokkerzeel
Contact: De heer Michael Agemans
Tel: +32 22541944 Fax: +32 22541902 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.steenokkerzeel.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract onderhoud van wegverhardingen, voet- en fietspaden 2014
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: ganse gemeente
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Voorwerp van de opdracht: Onderhoud van wegverhardingen, voet -en fietspaden 2014 met mogelijke verlengingen. Het betreft een opdracht van "werken". Rekening
houdend met het onvoorzienbaar karakter van de concrete behoeften ter zake, maakt deze opdracht het voorwerp uit van minimaal één deelopdracht, met een minimale
waarde van 10.000 EURO (BTW incl.) en een maximum van 100.000 EURO (BTW incl.). Per deelopdracht ontvangt de inschrijver een bestelbrief (per aangetekend
schrijven) bevattende een beschrijving van de concreet uit te voeren werken, en waarbij hem opdracht wordt gegeven om deze werken aan te vatten binnen een termijn
van twintig kalenderdagen. De inschrijver verbindt er zich toe deze deelopdrachten uit te voeren tegen een prijs, te berekenen aan de hand van de in zijn inschrijving
opgegeven eenheidsprijzen, herzienbaar overeenkomstig de in dit bestek opgenomen herzieningsclausule.
Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich nochtans het recht voor om het bedrag van de totaal uit te voeren werken te vermeerderen of te verminderen binnen de
wettelijke reglementaire en contractuele perken (minimaal één jaarlijkse deelopdracht met een minimale waarde van 10.000 EURO, BTW incl.). Dit betekent dat niet alle
in de raming vermelde hoeveelheden noodzakelijkerwijze zullen worden uitgevoerd. De hoeveelheid van de uit te voeren werken zal afhankelijk zijn van de concrete
behoeften en van de budgettaire mogelijkheden van het opdrachtgevend bestuur voor de betrokken jaren. Het bestuur houdt zich dus het recht voor de vermelde
hoeveelheden te wijzigen en in de loop van elk dienstjaar te beslissen welke werken al dan niet zullen worden uitgevoerd.
Tot slot wordt nadrukkelijk bepaald dat de in de raming vooropgestelde volumes betrekking hebben op door het gemeentebestuur geraamde uit te voeren werken binnen
een globaal tijdsbestek van drie jaar.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De passende bankverklaring mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2
C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen) , Klasse 2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6/3/2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 100.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek
Via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE02 0910 0018 5440 BIC GKCCBEBB met vermelding bestek raamcontract onderhoud wegverhardingen, voet - en fietspaden.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/3/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 11/3/2014 - 11:00
Plaats: Collegezaal, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD
N. 501786
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 6
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Italiëlei 4 (bus 15) - 6e verdieping, BE-2000 ANTWERPEN
Contact: Bierinckx Ilse, Melis Liesbeth en Van Beneden Ingrid
Tel: +32 32230044 Fax: +32 32230101 E-mail: ilse [email protected] [email protected] [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166817https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=VRN-2014%2F11.1405%2F156A-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Kapellen - Open Opvangcentrum - Kazerneweg 35 - Aanleg nieuw waterleidingstracé.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kapellen - Open Opvangcentrum - Kazerneweg 35
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aanleg nieuw waterleidingstracé
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Attest van erkenning in ondercategorie D16 of L1 klasse 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/03/2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 30.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen.be (rubriek
"Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken.
Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen
Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus 2 - 1060 Brussel - Tel : +32 2 541 66 11 - Fax : +32 2 541 59
51 E-mail : [email protected] - Bankrekening : IBAN BE47 6790 0007 5980 - BIC : PCHQBEBB.
Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel "van deze aankondiging.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/03/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 11/03/2014 - 11:00
Plaats: Italiëlei 4 (bus 15) 2000 Antwerpen
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De uitvoering van de werken dient in nauw overleg te gebeuren met de Regie der Gebouwen.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
PIDPA
N. 501869
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Pidpa
Desguinlei 246, BE-2018 Antwerpen
Contact: Mevrouw Lisette van der Velde
Tel: +32 32168693 Fax: +32 32606003 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aanbestedingsdossiers
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
P-13-003 - WPC Balen - vervangen laagspanningsborden
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Balen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
P-13-003 - WPC Balen - vervangen laagspanningsborden
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie bestek
Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties) , Klasse 3 of
L2 (Pomp- en turbinestations uitrusten) , Klasse 3
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 4/3/2014-12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja , Prijs: 75.00 EUR
Betalingstermijnen en -methode: Bestek, inschrijvingsbiljet, CD-rom
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 7
Op schriftelijk verzoek per fax of e-mail zullen de documenten worden toegezonden. Een factuur wordt nagestuurd.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 7/3/2014-11:00
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 7/3/2014-11:00
Plaats: Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
VILLE DE LIÈGE - ECHEVINAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE - CELLULE DES
MARCHÉS
N. 501859
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Liège - Echevinat de l'Instruction Publique - Cellule des Marchés
Cité Administrative, Potiérue 5, BE-4000 Liège
Contact: Aysun YILDIZ
Aysun Yildiz
Tél: +32 42218509 Fax: +32 42218617 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=403381
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Tr02-voyages pédagogiques vers diverses destinations à l'étranger de mars à juin 2014
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: au départ des écoles communales de la Ville de Liège.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Les différents lots concernent des voyages pédagogiques en France, en Allemagne, en Islande, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Pologne, et
demandent une organisation complète des transports et/ou des séjours.
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Eurodisney (France) du 11 au 13 mars 2013
Description succincte:
I.r.h.O.V.secondaire, rue Monulphe 80 à 4000 Liège. Participants: groupe de max 29 personnes, 19 étudiants et 10 accompagnants. 3 jours et 2 nuits sur place, déplacements et
séjour.
Quantité ou etendue: 1 voyage
Lot 2: Paris le 13 mars 2014
Description succincte:
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS, rue des Anglais, 21 à 4000 Liège. Groupe de maximum 50 personnes: 46 étudiants, 4 adultes accompagnants. Un jour, déplacements.
Quantité ou etendue: un voyage
Lot 3: Valmenier du 13 au 20 mars 2014
Description succincte:
Groupe Scolaire du Sart-Tilman, rue du Sart-Tilman, 390 à 4031 Angleur. Participants: 30 élèves, 3 adultes accompagnants. 6 jours sur place et 5 nuits, déplacements et séjour.
Quantité ou etendue: 1 voyage
Lot 4: Villeneuve d'Ascq, le 14 mars 2014
Description succincte:
Académie Royale des Beaux-Arts - secondaire, rue des Anglais, 21 à 4000 Liège. Participants: 110 étudiants, 8 adultes accompagnants. Un jour, déplacements.
Quantité ou etendue: 1 voyage
Lot 5: Reykjavik, du 17 au 21 mars 2014
Description succincte:
annulé par l'école
Quantité ou etendue: un voyage
Lot 6: Rome, du 24 au 26 mars 2014
Description succincte:
annulé
Quantité ou etendue: un voyage
Lot 7: Maastricht, le 25 mars 2014
Description succincte:
École fondamentale Wandre-Pont, rue du Pont de Wandre, 159 à 4020 Liège. Groupe de maximum 23 personnes. Une journée. Déplacements.
Quantité ou etendue: Un voyage
Lot 8: Düsseldorf, le 27 mars 2014
Description succincte:
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS, rue des Anglais, 21 à 4000 Liège. Groupe de maximum 50 personnes: 46 étudiants, 4 adultes accompagnants. Une journée. Déplacements.
Lot 9: Brighton, du 31 mars au 04 avril 2014
Description succincte:
Athénée Maurice Destenay-Eccsa, rue G. Simenon, 13 à 4020 Liège. Groupe de maximum 35 étudiants et 3 accompagnants. 4 jours et trois nuits sur place. Déplacements et séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage
Lot 10: Luttenbach, du 31 mars au 04 avril 2014
Description succincte:
EFC Agimont Waroux, rue Agimont, 26 à 4000 Liège. Groupe de maximum 42 personnes: 38 enfants, 4 adultes accompagnants. 5 jours et 4 nuits sur place. Déplacements et
séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 11: Paris, du 31 mars au 04 avril 2014
Description succincte:
annulé par l'école
Quantité ou etendue: Un voyage
Lot 12: Côte d'Opale, du 01 au 04 avril 2014
Description succincte:
annulé par l'école
Quantité ou etendue: Un voyage
Lot 13: Paris, du 01 au 03 avril 2014
Description succincte:
EFC Cointe, bd Kleyer 36 à 4000 Liège. Groupe de maximum 45 personnes: 41 étudiants, 4 adultes accompagnants. 3 jours et 2 nuits. Déplacements et séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 14: Bilbao, du 01 au 04 avril 2014
Description succincte:
annulé par l'école
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 8
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 15: Amsterdam, du 03 au 04 avril 2014
Description succincte:
annulé par l'école
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 16: Surrey, du 21 au 25 avril 2014
Description succincte:
EFC Lycée de Waha, 96, Boulevard d'Avroy, 4000 Liège. Groupe de maximum 46 personnes: 42 élèves, 4 adultes accompagnants. 5 jours et 4 nuits sur place. Déplacements.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 17: Côtes d'Armor, du 22 au 27 avril 2014
Description succincte:
École d'Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de Liège, Hors-Château, 13 à 4000 Liège. Groupe de 41 personnes: 38 étudiants, 3 adultes accompagnants. 6 jours et 4 nuits sur place
avec étape à St Malo. Déplacements et séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 18: Düsseldorf, le 24 avril 2014
Description succincte:
Académie Royale des Beaux-Arts - secondaire, rue des anglais, 21 à 4000 Liège. 75 étudiants et 5 adultes accompagnants. 1 jour. Déplacements.
Quantité ou etendue: Un voyage
Lot 19: Naples, du 28 avril au 03 mai 2014
Description succincte:
Athénée Léonie de Waha, Bd d'avroy 96 à 4000 Liège. Groupe de 52 personnes: 44 étudiants, 8 accompagnants. durée de 6 jours. Déplacement et séjour.
Lot 20: Paris, le 25 avril 2014
Description succincte:
ICTIA Quai du Condroz 15 à 4020 Liège. Groupe 50 personnes_: 43 étudiants, 7 adultes accompagnants. Une journée. Déplacements.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 21: Auschwitz, du 02 au 07 mai 2014
Description succincte:
Enseignement communal - Inspection. Groupe de maximum 100 personnes: étudiants du 3ème degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, adultes accompagnants. 6
jours (4 jours + 3 nuits sur place / 2 nuits dans le car). Déplacements et séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 22: Lido de Jesolo, du 03 au 09 mai 2014
Description succincte:
École d'Hôtellerie et de Tourisme, Hors-Château, 13 - 4000 Liège. Groupe de 57 personnes: 53 étudiants, 4 adultes accompagnants. 6 jours- 4 nuits sur place. Déplacements et
séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 23: Marseille, du 05 au 07 mai 2014
Description succincte:
Enseignement secondaire artistique à horaire réduit, rue des Anglais, 21 à 4000 Liège. Groupe de maximum 25 personnes adultes: 21 étudiants adultes, 4 accompagnants. 3 jours et
deux nuits sur place. Déplacements et séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage
Lot 24: Rome - Pompei, du 05 au 09 mai 2014
Description succincte:
La Colline de l'Eveil, boulevard Ernest Solvay, 244 à 4000 Liège. Groupe de 15 personnes_: 12 enfants, 4 adultes accompagnants. 6 jours, 3 nuits et 4 jours sur place. Déplacements
et séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 25: Rome, du 05 au 09 mai 2014
Description succincte:
Haute École de la Ville de Liège - Catégorie économique, rue Hazinelle 2 à 4000 Liège. Groupe de maximum 32 personnes: 28 étudiants, 4 adultes accompagnants. 5 jours et 4 nuits
sur place. Déplacements et séjour;
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 26: Barcelone, du 11 au 17 mai 2014
Description succincte:
École d'Hôtellerie et de Tourisme, Hors-Château, 13 - 4000 Liège. Groupe de 32 personnes: 28 étudiants, 4 adultes accompagnants. 7 jours et 4 nuits sur place. Déplacements et
séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 27: Le Touquet, du 12 au 16 mai 2014
Description succincte:
I.r.h.O.V.secondaire, rue Monulphe 80 à 4000 Liège. Groupe de maximum 18 personnes: 15 étudiants, 3 femmes accompagnantes. 5 jours et 4 nuits sur place. Déplacement et
séjour.
Quantité ou etendue: un voyage.
Lot 28: Futuroscope, du 13 au 16 mai 2014
Description succincte:
EFC Droixhe, place de la libération, 3 à 4020 Liège. Groupe de maximum 39 personnes: 36 élèves, 3 adultes accompagnants. 4 jours et 3 nuits. Déplacement et séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 29: Londres, du 14 au 17 mai 2014
Description succincte:
EFC André Bensberg, rue Saint Gilles, 572 à 4000 Liège, EFC Morinval, rue des Vignerons, 1 à 4000 Liège + EFC Bonne Nouvelle. Groupe de maximum 120 personnes. 3 jours
et 2 nuits sur place ou 4 jours et 3 nuits. Déplacements et séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 30: Annecy, du 05 au 09 mai 2014
Description succincte:
I.r.h.O.V.secondaire, rue Monulphe, 80 à 4000 Liège. Groupe de maximum 26 personnes: 21 étudiants, 5 accompagnants. 5 jours et 4 nuits sur place. Déplacements et séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
Lot 31: Boulogne sur Mer, du 26 au 28 mai 2014
Description succincte:
EFC Droixhe, place de la libération 3 à 4020 Liège. Groupe de maximum 24 personnes: 22 élèves de 6 à 7 ans, 2 adultes accompagnants. 3 jours et deux nuits sur place.
Déplacements et séjour. _
Quantité ou etendue: Un jour.
Lot 32: Baie de Somme, du 24 au 27 juin 2014
Description succincte:
EFC Xhovémont (1 et 2), Rue Xhovémont, 145 à 4000 Liège. Groupe de maximum 46 personnes_: 42 étudiants, 4 adultes accompagnants. 4 jours et trois nuits sur place.
Déplacement et séjour.
Quantité ou etendue: Un voyage.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 405000 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. A quelque stade
que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité. L'attention du
soumissionnaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la
mieux classée. A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné, par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu'il détermine, de fournir les documents et preuves permettant
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 9
de vérifier sa situation personnelle et mentionnés à l'article 61 précité, notamment les justificatifs suivants : 1. un extrait du casier judiciaire ou un autre document équivalent délivré
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance. 2. une attestation du Greffe du Tribunal de Commerce certifiant l'absence de faillite ou de toute
situation analogue résultant d'une procédure de même nature. 3. un certificat de l'Administration des Contributions directes reflétant la situation du soumissionnaire au moment du
dépôt de son offre compte tenu du dernier exercice fiscal pour lequel un avertissement - extrait de rôle a été établi. 4. un certificat de l'administration compétente attestant que le
soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la t.v.A. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de
moins de six mois par rapport à la date d'ouverture des offres. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement auprès
des services qui en sont gestionnaires. Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le
présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en
matière de sécurité sociale. Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre État membre de l'Union européenne est tenu de joindre à son offre une attestation délivrée
par l'autorité compétente du pays concerné selon laquelle le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les
dispositions légales du pays où il est établi. L'attention est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité
sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale.
III.2.2. Capacité économique et financière:
la déclaration bancaire de notoriété annexée aux documents du marché doit être jointe à l'offre remise.
III.2.3. Capacité technique:
description de l'équipement technique, des mesures employées par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité des services.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 05/03/2014 - 10:00
Documents payants:Oui.
Prix: 10 EUr.
Conditions et mode de paiement: BE14091000432283 - BIC / SWIFT: GKCCBEBB à l'attention de M. le Directeur financier de Liège - communication "Retrait dossier
FL/AY/VD/TR002/2014 - article 040/36148/14/01" Demandeobligatoire des documentS par mail à [email protected] par fax (+ 32 4221 8617) à Mme V. Demaret accompagnée de
la preuve du virement. par courrier: Instruction publique - Cellule des marchés - Potiérue 5 -12ème étage - Porte 1208 - 4000 Liège
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/03/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 05/03/2014 - 10:00
Lieu: Cité administrative - Cellule des marchés - Potiérue 5 - 12ème étage - porte 1208 - 4000 Liège
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2014
COMMUNE DE VERLAINE
N. 501834
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Verlaine
Vinâve des Stréats, 32, BE-4537 Verlaine
Contact: Madame Isabelle Doyen
Tél: +32 42599914 Fax: +32 42595692 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.verlaine.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Aménagement des abords du hall des sports
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Hall des sports, de la Station,37 à 4537 Verlaine
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Aménagement des abords du hall des sports
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de
l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Une déclaration bancaire appropriée établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
Cette déclaration doit être relative à la capacité de réaliser des travaux d'un montant de l'ordre de 500.000 EUR HTVA
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 3
III.2.3. Capacité technique:
* Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, et d'un montant minimum de 500.000 EUR HTVA ,cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci.
A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles
de l'art et menés réqulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente.
* Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché.
* L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité dont
l'entrepreneur disposera pour l'exécution des travaux.
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, et d'un montant minimum de 500.000 EUR HTVA
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 3
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/2/2014
Documents payants:Oui.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 10
Prix: 30.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: CSCH et plans
Vesion"papier" :100 EUR
Fichiers informatiques :30 EUR
virement sur le compte 091-0004519-86 avec référence: "Hall des sports - abords"en indiquant le support choisi.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 6/3/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 6/3/2014 - 10:00
Lieu: Maison Communale, salle des mariages
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Visite du site requise:
Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux et ajoutera l'attestation correctement complétée en annexe de son offre.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
RW-SPW-DGT2-DGI-DIRECTION DE LA GESTION IMMOBILIÈRE
N. 501883
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
RW-SpW-DGT2-DGI-Direction de la Gestion immobilière
Boulevard du Nord, 8, BE-5000 Namur
Contact: Madame Christine Oris, 1ère Attachée-Architecte
Tél: +32 81772326 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=403773
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Marché de fourniture de gaz aux bâtiments de La Région wallonne et de certains acteurs publics wallons
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Les bâtiments à fournir en gaz se trouvent en Wallonie et à Bruxelles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché a pour objet la fourniture de gaz à des points de prélèvement à basse et moyenne pression de bâtiments de la Région wallonne et de certains acteurs
publics wallons pour une durée de trois ans prenant cours le 1er août 2014.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Le pouvoir adjudicateur estime une consommation de : - 23.122,07 MWh/an en basse pression - 18.295,59 MWh/an en moyenne pression Ces quantités sont données à titre
indicatif et ne constituent pas une garantie d'achat.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61, §§ 1et 2, de l'arrêté royal du 15
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Il est demandé au soumissionnaire de s'interdire toute coopération avec des fournisseurs se trouvant
dans les mêmes cas d'exclusion visés l'article 61 de l'AR du 15 juillet 2011. L'attention des soumissionnaires est toutefois attirée sur le fait que : - à quel que stade que ce soit de la
procédure, le pouvoir adjudicateur peut les inviter à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; - les soumissionnaires,
employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont dispensés de produire
l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché ; - les soumissionnaires sont dispensés
de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations sera faite, pour ce qui concerne les soumissionnaires belges, par le pouvoir
adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des Entreprises
(BCE). Les soumissionnaires étrangers sont tenus de joindre à leur offre les certificats délivrés par l'autorité compétente du pays concerné selon lesquels : - le soumissionnaire est en
règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ; - le soumissionnaire n'est pas en situation de
faillite ou situations similaires ; - le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire joint à son offre : - une déclaration bancaire appropriée conforme au modèle annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2011(annexé au présent cahier spécial des charges).
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que certains organismes financiers soit refusent de fournir la déclaration bancaire, soit en fournissent une non conforme au modèle
joint au présent cahier spécial des charges. - soit une attestation d'engagement de constitution de cautionnement émanant d'un tiers et conforme au modèle annexé au présent cahier
spécial des charges.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire joint à son offre : - les coordonnées complètes de deux marchés de référence exécuté dans le domaine de la fourniture de gaz « multi-sites » dont l'exécution s'est
terminée dans le courant des 3 dernières années, avec des instances publiques ou privées gérant plus de 100 points de prélèvement, et la gestion de la facturation et le transfert
d'informations. Une attestation de bonne fin sera jointe ; - la preuve que le soumissionnaire est titulaire d'une licence de fourniture délivrée par les autorités habilitées en Région
wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale l'autorisant à délivrer du gaz sur le territoire des Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale ; - la preuve que le soumissionnaire a signé
un contrat d'accès au réseau de distribution.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/03/2014 - 14:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/03/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 24/03/2014 - 14:00
Lieu: Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur - Local B3508
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, inventaire et formulaires d'offre) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables
sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http:/marchespublics.wallonie.be en page 7 du cahier spécial des charges, il y a lieu de
lire : séance d'ouverture des offres du 24 mars 2014 (au lieu de 20 mars 2014)
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 11
ASBL LES AMIS DU CHÂTEAU DE TRAZEGNIES
N. 501867
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
ASBL Les amis du château de Trazegnies
Place Albert Ier, 32, BE-6183 Trazegnies
Contact: Monsieur Robert Delcroix
Tél: +32 71451046
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Château de Trazegnies - Restauration de l'aile Louis XIII
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Restauration de l'aile Louis XIII du château de Trazegnies.
L'entreprise est générale.
II.1.8. Division en lots:Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Voir cahier spécial des charges
III.2.2. Capacité économique et financière:
Voir cahier spécial des charges
III.2.3. Capacité technique:
Agréation requise : sous catégorie D24 classe 4
Autres exigences : voir cahier spécial des charges
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/03/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 121.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: Les documents, soit sous format papier, soit sous format informatique (plans PDF, cahier des charges PDF, metré excel), seront envoyés aux
soumissionnaires contre paiement préalable par versement sur le compte 732-0909470-49 au nom de l'atelier d'architecture B. Jonet.
Prix du dossier informatique : 121 Euro TVA comprise
Prix du dossier papier : 387,20 Euro TVA comprise
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/03/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 24/03/2014 - 11:00
Lieu: Service Public de Wallonie
DG04 - Département du Patrimoine
rue des Brigades d'Irlande, 1
5100 Namur
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00697993/2014001642
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
VILLE DE CHIMAY
N. 501879
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Chimay
Grand-Place 13, BE-6460 Chimay
Contact: Monsieur Charlet Franck
Tél: +32 60210294 Fax: +32 60210299 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.ville-de-chimay.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Rénovation urbaine rue d'Austravant et rue Petite Chienneterie à 6460 Chimay
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Rue d'Austravant et Rue petite Chienneterie à 6460 Chimay
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Rénovation urbaine rue d'Austravant et rue Petite Chienneterie à 6460 Chimay
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
-) Le soumissionnaire fournira sous peine d'exclusion une déclaration sur l'honneur qu'il ne trouve pas dans l'un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet
2011.
-) Le soumissionnaire qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969, fournira une attestation ONSS dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisation de sécurité
sociale portant sur l'avant dernier trimestre écoulé par rapport à la date d'ouverture des offres 'art. 62bis de l'AR du 15.07.2011). Si tel n'est pas le cas, le soumissionnaire fournira une
déclaration sur l'honneur qu'il n'est pas assujetti.
III.2.2. Capacité économique et financière:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 12
-) La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 3
III.2.3. Capacité technique:
Néant
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 3
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/3/2014 - 14:30
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/3/2014 - 12:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 17/3/2014 - 12:00
Lieu: Centre Administratif de la Ville de Chimay, Salle du Collège Communal
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
COMMUNE DE TINTIGNY
N. 501851
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Tintigny
Grand'rue, 76, BE-6730 Tintigny
Contact: Madame Martine Simon
Tél: +32 63440214 Fax: +32 63445163 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Habitat durable Han - Lot 2: Plafonnage
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: han
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Habitat durable Han - Lot 2: Plafonnage
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal
du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics
Attestation ONSS établissant la situation du compte envers cet office pour l'avant dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres
III.2.2. Capacité économique et financière:
* La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
* La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 1
D11 (Plafonnage, crépissage) , Classe 1
III.2.3. Capacité technique:
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 1
D11 (Plafonnage, crépissage) , Classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 50.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: CSCH et plans
Par versement préalable sur le compte bancaire BE05 3630 2637 7875 de l'auteur de projet
ATRIUM ARCHITECTES SPRL
6720 HABAY
Tel: 063 42 24 98
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 4/3/2014 - 11:15
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 4/3/2014 - 11:15
Lieu: Maison communale, Salle du Conseil
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
COMMUNE DE TINTIGNY
[email protected]online.be
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 13
N. 501843
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Tintigny
Grand'rue, 76, BE-6730 Tintigny
Contact: Madame Martine Simon
Tél: +32 63440214 Fax: +32 63445163 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Habitat durable Han - Lot 8: Equipement électrique
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Han
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Habitat durable Han - Lot 8: Equipement électrique
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal
du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics
Attestation ONSS établissant la situation du compte envers cet office pour l'avant dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres
III.2.2. Capacité économique et financière:
* La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
* a titre indicatif seulement, le certificat d'enregistrement en catégorie 26 ou 00. Ceci n'est pas un criètre de régularité de l'offre
* La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
* a titre indicatif seulement, le certificat d'enregistrement en catégorie 26 ou 00. Ceci n'est pas un criètre de régularité de l'offre
Agréation requise: P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ) , Classe
1
III.2.3. Capacité technique:
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Agréation requise: P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ) , Classe
1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 50.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Par versement préalable sur le compte bancaire BE05 3630 2637 7875 de l'auteur de projet
ATRIUM ARCHITECTES SPRL
6720 HABAY
Tel: 063 42 24 98
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 4/3/2014 - 12:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 4/3/2014 - 12:00
Lieu: Maison communale, Salle du Conseil
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
COMMUNE DE TINTIGNY
N. 501844
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Tintigny
Grand'rue, 76, BE-6730 Tintigny
Contact: Madame Martine Simon
Tél: +32 63440214 Fax: +32 63445163 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Habitat durable Han - lot 7: Chauffage, sanitaires, ventilation
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Han
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Habitat durable Han - lot 7: Chauffage, sanitaires, ventilation
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 14
du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics
Attestation ONSS établissant la situation du compte envers cet office pour l'avant dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres
III.2.2. Capacité économique et financière:
* La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
* Certificat d'enregistrement dans les catégories 25, 26 ou 00 (ceci n'étant pas une condition de régularité de l'offre)
* La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
Agréation requise: D16 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels) , Classe 1
D17 (Chauffage central, installations thermiques) , Classe 1
D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air) , Classe 1
III.2.3. Capacité technique:
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Agréation requise: D16 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels) , Classe 1
D17 (Chauffage central, installations thermiques) , Classe 1
D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air) , Classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 50.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Par versement préalable sur le compte bancaire BE05 3630 2637 7875 de l'auteur de projet
ATRIUM ARCHITECTES SPRL
6720 HABAY
Tel: 063 42 24 98
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 4/3/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 4/3/2014 - 11:00
Lieu: Maison communale, Salle du Conseil
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
COMMUNE DE TINTIGNY
N. 501845
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Tintigny
Grand'rue, 76, BE-6730 Tintigny
Contact: Madame Martine Simon
Tél: +32 63440214 Fax: +32 63445163 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Habitat durable han - Lot 5: Revêtement sol souple
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Han
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Habitat durable han - Lot 5: Revêtement sol souple
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal
du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics
Attestation ONSS établissant la situation du compte envers cet office pour l'avant dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres
III.2.2. Capacité économique et financière:
* La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
III.2.3. Capacité technique:
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 50.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Par versement préalable sur le compte bancaire BE05 3630 2637 7875 de l'auteur de projet
ATRIUM ARCHITECTES SPRL
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 15
6720 HABAY
Tel: 063 42 24 98
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 4/3/2014 - 11:45
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 4/3/2014 - 11:45
Lieu: Maison communale, Salle du Conseil
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
COMMUNE DE TINTIGNY
N. 501847
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Tintigny
Grand'rue, 76, BE-6730 Tintigny
Contact: Madame Martine Simon
Tél: +32 63440214 Fax: +32 63445163 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Habitat durable Han - Lot 4: Menuiseries intérieures
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Han
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Habitat durable Han - Lot 4: Menuiseries intérieures
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal
du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics
Attestation ONSS établissant la situation du compte envers cet office pour l'avant dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres
III.2.2. Capacité économique et financière:
La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 1
D5 (Menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois) , Classe 1
III.2.3. Capacité technique:
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 1
D5 (Menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois) , Classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 50.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Par versement préalable sur le compte bancaire BE05 3630 2637 7875 de l'auteur de projet
ATRIUM ARCHITECTES SPRL
6720 HABAY
Tel: 063 42 24 98
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 4/3/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 4/3/2014 - 11:00
Lieu: Maison communale, Salle du Conseil
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
COMMUNE DE TINTIGNY
N. 501848
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Tintigny
Grand'rue, 76, BE-6730 Tintigny
Contact: Madame Martine Simon
Tél: +32 63440214 Fax: +32 63445163 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 16
Habitat durable Han - Lot 3: Chapes et carrelages
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Han
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Habitat durable Han - Lot 3: Chapes et carrelages
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal
du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics
Attestation ONSS établissant la situation du compte envers cet office pour l'avant dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres
III.2.2. Capacité économique et financière:
La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 1
D10 (Carrelages) , Classe 1
D29 (Chapes de sols et revêtements de sols industriels) , Classe 1
III.2.3. Capacité technique:
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 1
D10 (Carrelages) , Classe 1
D29 (Chapes de sols et revêtements de sols industriels) , Classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 50.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: CSCH et plans
Par versement préalable sur le compte bancaire BE05 3630 2637 7875 de l'auteur de projet
ATRIUM ARCHITECTES SPRL
6720 HABAY
Tel: 063 42 24 98
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 4/3/2014 - 11:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 4/3/2014 - 11:30
Lieu: Maison communale, Salle du Conseil
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
COMMUNE DE TINTIGNY
N. 501849
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Tintigny
Grand'rue, 76, BE-6730 Tintigny
Contact: Madame Martine Simon
Tél: +32 63440214 Fax: +32 63445163 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Habitat durable Han - Lot 1: Gros oeuvre
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Han
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Habitat durable Han - Lot 1: Gros oeuvre
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal
du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics
Attestation ONSS établissant la situation du compte envers cet office pour l'avant dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres
III.2.2. Capacité économique et financière:
* La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
* La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 4
III.2.3. Capacité technique:
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Documents complémentaires demandés hors sélection qualitative:
une annexe relative à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001 modifié par l'AR du 19 janvier 2005 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 4
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 17
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 60.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: CSCH et plans
Par versement préalable sur le compte bancaire BE05 3630 2637 7875 de l'auteur de projet
ATRIUM ARCHITECTES SPRL
6720 HABAY
Tel: 063 42 24 98
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 4/3/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 4/3/2014 - 11:00
Lieu: Maison communale, Salle du Conseil
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
ECOLE LIBRE " LES PRÈS VERS " ASBL
N. 501820
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ecole libre " Les près vers " ASBL
Rue Firmin lepage 29, BE-6769 Meix devant virton
Contact: Hubert Claude Ghislain
PO ECOLIBRE LES PRES VERS
Tél: +32 63571632 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166880https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=les+pr%C3%A8s+vers-66906-F02&userType=SUPPLIER&language=FR
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
TRANSFORMATION SECURISATION INCENDIE ECOLE
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: SECTION GEROUVILLE, 6769 meix devant virton
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
TRANSFORMATION POUR SECURISATION INCENDIE DE L ECOLE LIBRE " les près vers " IMPLANTATION DE GEROUVILLE
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 119375.65 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
par le seul fait de participer à la procèdure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de
l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans le secteurs classiques
III.2.2. Capacité économique et financière:
une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction
de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
une déclaration concernant le chiffre d'affaires global
agrégation requise: D1( tous travaux de gros oeuvres et de mise sous toit de bâtiments), classe 1
III.2.3. Capacité technique:
une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. ces attestations sont
émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est
admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.Le cas
échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente.
une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années.
agréation requise : D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments),Classe 1 : jusqu'à 135.000 EUR, Catégorie: D, D1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/03/2014 - 11:00
Documents payants:Oui.
Prix: 80.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: CSCH et plans
virement sur le compte ouvert auprès de BNP Paribas Fortis ouvert au nom de RIDREMONT et Associés SCPRL rue du vivier 73 à 6761 Virton
IBAN BE35001653388137
BIC GEBABEBB
REMARQUE: 80.00? pour la version papier ou 50.00? pour la version CD
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/03/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 13/03/2014 - 11:00
Lieu: ECOLE LIBRE "LES PRES VERS" Implantation de et à Gérouville, sis rue des ecoles,144 à 6769 Gérouville
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: tout public
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 18
PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS
N. 501836
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Province du Hainaut, Office central des achats
Digue de Cuesmes, 31, BE-7000 MONS
Contact: Madame Romina HENRY (Responsable OCA).
Tél: +32 65382428 Fax: +32 65382258 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=403607
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
24441 transport d'élèves de l'enseignement fondamental de divers établissements scolaires vers le Lotto Mons Expo
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: territoire hennuyer
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Ce présent marché comprend : -une tranche ferme pour la mise à disposition d'un car de minimum 50 personnes et de son chauffeur, comprenant les différents trajets à
effectuer en fonction du planning transmis et cela dans la tranche horaire indiquée, ainsi que le prix forfaitaire par journée ; -trois tranches conditionnelles,
comprenant, un deuxième car avec les mêmes conditions, un troisième car avec les mêmes conditions et un quatrième car avec les mêmes conditions.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Valeur éstimée Hors TVA: 3500 EUR .
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
-Attestation sur l'honneur Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des
prestataires de services et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 61 §1 et 2 de l'Arrêté Royal
du 15 juillet 2011. L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et
preuves nécessaires (attestation de casier vierge). La vérification de la situation fiscale sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès
sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale. Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne joint à son offre selon le
cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date
avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Le soumissionnaire d'un autre Etat membre de
l'Union européenne joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il
est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres.
III.2.2. Capacité économique et financière:
néant
III.2.3. Capacité technique:
-Capacité technique Ces documents seront présentés impérativement avec l'offre. En cas de modification en cours d'exécution, l'administration en sera informée sans délai. 1. Les
véhicules proposés pour le transport devront être en ordre de contrôle technique, une copie de la carte de contrôle technique des véhicules sera jointe à l'offre. 2. Le propriétaire
assurera le véhicule et supportera toutes les taxes légales inhérentes à la propriété et l'utilisation du véhicule. Une copie de la carte verte sera jointe à l'offre. 3. Le(les) chauffeur(s) doit
(doivent) disposer de façon permanente du permis de conduire requis, d'un certificat de sélection médicale en cours de validité, une copie de ces documents sera jointe à l'offre.
Remarque : Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités d'autres entités. Il doit dans ce cas prouver par un écrit de cette entité au pouvoir adjudicateur que pour l'exécution du
marché, il disposera des moyens nécessaires pour la production et de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur. Le soumissionnaire est
tenu d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Les sous-traitants doivent satisfaire, en proportion de
leur participation au marché, aux exigences minimales de capacité financière et économique et de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché. Il est
interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie du marché à un sous-traitant qui se trouve dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011. En cas
de sous-traitance, l'offre devra indiquer la part de marché sous-traitée et l'identité des sous-traitants.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 06/03/2014 - 10:00
Documents payants:Oui.
Prix: 0 EUr.
Conditions et mode de paiement: Le CSC est disponible GRATUITEMENT sur demande à transmettre par mail à l'adresse suivante : [email protected] ou par fax 065/38
22 58. Dès réception de celle-ci, le document vous sera envoyé par courrier électronique. INDIQUER clairement le n° de référence du dossier ( 24441 ) et vos coordonnées complètes :
adresse, téléphone, fax, mail, nom. CECI EST L'UNIQUE MOYEN DE PROCEDER
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/03/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 06/03/2014 - 10:00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2014
VILLE DE CHIÈVRES
N. 501839
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Chièvres
Rue Grand Vivier, 2, BE-7950 Chièvres
Contact: Madame Marie-Line Vanwielendaele
Tél: +32 68656830 Fax: +32 68656831 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.chievres.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
construction d'un atelier rural
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 19
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: rue de Leuze à TONGRE NOTRE DAME
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
construction d'un atelier rural
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire :
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.
* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale,
jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux
dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis.
III.2.2. Capacité économique et financière:
aucune
aucun
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 3
III.2.3. Capacité technique:
- fiche d'adhésion aux documents de sécurité santé (PGSS)
- bordereau de prix des travaux de sécurité santé (PGSS)
- un certificat d'agréation de l'entreprise dans les classes et catégories requises
lot unique - catégorie D classe 3
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 3
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/3/2014
Documents payants:Oui.
Prix: 60.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: CSCH et plans
Frais d'envoi : EUR 5,00
Virement sur le compte de la Ville: 091-0003701-44.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/3/2014 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 20/3/2014 - 11:00
Lieu: Hôtel de Ville - Salle du Conseil
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
STAD KORTRIJK
N. 501866
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Kortrijk
Grote Markt 54, BE-8500 Kortrijk
Contact: Ellen Vanmarcke
Tel: +32 56278307 Fax: +32 56278309 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren van producten voor het aanbrengen van wegmarkeringen.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Depot team Beheer Openbaar Domein van de Stad Kortrijk, Vlasbloemstraat 51 te 8500 Kortrijk
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De levering omvat in hoofdzaak: het leveren op afroep van verschillende producten voor het aanbrengen van wegmarkeringen.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
Zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie bestek
Zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 20
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/03/2014 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 10.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Euro 10,00 bij betaling ter plaatse aan de stadskas (Stadhuis Kortrijk - kant Leiestraat) of Euro 10,00 bij overschrijving op rekeningnummer BE 43
0910 0023 0001 van het Stadsbestuur Kortrijk, met vermelding van Bestek B.O.D. Wegenverf - 2014.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/03/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 12/03/2014 - 10:00
Plaats: in de trouwzaal van het historisch stadhuis (gelijkvloers), Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk.
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00688933/2014001639
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
VZW SCHOLENGROEP ARKORUM
N. 501846
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
vzw Scholengroep Arkorum
Zuidstraat 27, BE-8800 Roeselare
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
technische installatie van een lift
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Basisschool De Ark - Sint-Eloois-winkelsestraat 59, 8800 Oekene
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
technische installatie van een lift in een nieuw uit te voeren liftkern (bouw liftkern in eerdere fase van verbouwingswerken)
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
klasse 1 categorie N
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 35 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: overschrijving op IBAN BE03 0688 9701 3284 op naam van Architecten Groep III cvba met vermelding: firma + btw nummer + Capaciteit De Ark
- lift
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/04/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 04/04/2014 - 11:00
Plaats: Augustijnensalon, Klein Seminarie, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: inschrijvers
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01090361/2014001509
V.W.17794.1.2
Gesubsidieerd door:
Agenstschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIon)
Koning Albert II-laan 35 bus 75, 1030 Brussel
tel 02/221 05 11 - Fax 02/221 05 31
website: www.agion.be
email: [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
ANB OOST VLAANDEREN
N. 501853
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
ANB Oost Vlaanderen
Gebroeders Van Eyckstraat 2-6, BE-9000 Gent
Contact: Xavier Coppens
Tel: +32 92654640 Fax: +32 92654588
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren van een maaitractor met toebehoren te Oudenaarde.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: ANB Loods Oudenaarde, Westerrring 27H te 9700 Oudenaarde
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 21
Leveren van een maaitractor met toebehoren te Oudenaarde.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze
informatie zelf opvragen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
verklaring niet faling
NVT
III.2.3. Vakbekwaamheid:
referenties laatste 3 jaar
minimum 3 referenties
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/3/2014 - 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek
De opdrachtdocumenten zijn gratis raadpleegbaar in digitale vorm via de website: https://enot.publicprocurement.be
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/3/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 18/3/2014 - 11:00
Plaats: Centrale Diensten, Koning Albert II-Laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
EANDIS CVBA KLASSIEKE SECTOR
N. 501824
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
EANDIS CVBA Klassieke sector
Brusselsesteenweg 199, BE-9090 Melle
Contact: Puylaert Fanny Bernice
Tel: +32 92638366 Fax: +32 92634748 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.eandis.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166902https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=EANDIS+Klassieke+sector-EAN13AL005-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
SAMENAANKOOP AARDGAS 2015-2017
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Eandis cvba treedt op als materiële organisator van de samenaankoop 2015-2017 namens een aantal lokale besturen.
Elk lokaal bestuur treedt op als aanbestedende overheid met een aparte overheidsopdracht (aanbesteding). De aanbestedende overheid heeft in voorkomend geval
mandaat gekregen van het OCMW en de politiezone om ook voor hun aardgasleveringen opdracht te geven in de vorm van een samengevoegde opdracht.
De lijst van aanbestedende overheden is opgenomen bij de opdrachtdocumenten. De samenaankoop bestaat uit de gemeenschappelijke uniforme bepalingen in dit bestek
die van toepassing zijn op elke individuele opdracht.
Een inschrijver is dus NIET verplicht om in te schrijven op alle opdrachten in het kader van de samenaankoop maar kan ervoor opteren een offerte in te dienen voor
één of meerdere opdrachten.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver die in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht moet bij de offerte een bewijs van leveringsvergunning van de VREG of een gelijkwaardige Europese
instelling voorleggen om de leveringen die het voorwerp van deze opdracht uitmaken mogelijk te maken.
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/03/2014 - 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/03/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 14/03/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
In bijlage vindt u de bestekken met daarbij horende bijlagen. Omwille van de bestandsgrootte dienen de bijlage G: kwartuurwaarden opgevraagd te worden via mail aan
[email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 22
EANDIS CVBA KLASSIEKE SECTOR
N. 501825
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
EANDIS CVBA Klassieke sector
Brusselsesteenweg 199, BE-9090 Melle
Contact: Puylaert Fanny Bernice
Tel: +32 92638366 Fax: +32 92634748 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.eandis.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166895https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=EANDIS+Klassieke+sector-EAN13AL004-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
SAMENAANKOOP ELEKTRICITEIT 2015-2017
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Eandis cvba treedt op als materiële organisator van de samenaankoop 2015-2017 namens een aantal lokale besturen.
Elk lokaal bestuur treedt op als aanbestedende overheid met een aparte overheidsopdracht (aanbesteding). De aanbestedende overheid heeft in voorkomend geval
mandaat gekregen van het OCMW en de politiezone om ook voor hun elektriciteitsleveringen opdracht te geven in de vorm van een samengevoegde opdracht.
De lijst van aanbestedende overheden is opgenomen in de opdrachtdocumenten. De samenaankoop bestaat uit de gemeenschappelijke uniforme bepalingen in deze
bestekken die van toepassing zijn op elke individuele opdracht.
Een inschrijver is dus NIET verplicht om in te schrijven op alle opdrachten in het kader van de samenaankoop maar kan ervoor opteren een offerte in te dienen voor
één of meerdere opdrachten.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver die in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht moet bij de offerte een bewijs van leveringsvergunning van de VREG of een gelijkwaardige Europese
instelling voorleg-gen om de leveringen die het voorwerp van deze opdracht uitmaken mogelijk te maken.
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/03/2014 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/03/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 14/03/2014 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
In Bijlage vindt u de nodige bestekken met de hierbij horende bijlagen.
Omwille van de bestandsgrootte, dienen de kwartuurgegevens = Bijlage I, opgevraagd te worden via mail aan [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
GEMEENTE HAALTERT
N. 501837
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Haaltert
Hoogstraat 41, BE-9450 Haaltert
Contact: Mevrouw Caroline Scheerlinck
Tel: +32 53858608 Fax: +32 53858621 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.haaltert.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Werken voor onderhoud van het wegen- en riolenpatrimonium van Haaltert voor opdrachten in 2014 met mogelijkheid tot herhaling in 2015 en 2016
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Kleine herstellingen van rijwegen en voetpaden, aanleg van nieuwe verhardingen (hoofdzakelijk voetpaden en parkeerstroken), kleine aanpassingen aan de
rioolinfrastructuur.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17, 43 en 69 van het koninklijk besluit
van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken:
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 23
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Een passende bankverklaring: daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij
de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten
worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een
eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven
of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie
rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze attesten bevatten het bedrag, het
tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde
werden gebracht.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/2/2014 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek
Het bestek kan bekomen worden door aanvraag per mail ([email protected]) of per fax (053 85 86 21).
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/3/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 10/3/2014 - 11:00
Plaats: Gemeentehuis, Trouwzaal, 1ste verdieping
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
Oproep tot kandidaatstelling
OPLEIDING EN JOBHUIS VAN DE STAD BRUSSEL
N. 501858
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Opleiding en jobhuis van de Stad Brussel
Antwerpselaan 26, BE-1000 Brussel
Contact: Gelas Isabelle
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.mef.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166858https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=MEFBXL-MEF%2F2014%2F1-F02&userType=SUPPLIER&language=FR
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Overheidsopdracht voor leveringen met als doel een bus met een binneninrichting die de bus geschikt maakt om informatiesessies te houden voor werkzoekenden, en een
buitenuitrusting die zorgt voor de promotie hiervan
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Opleidings- en Jobhuis, Antwerpselaan 26 1000 Brussel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Overheidsopodracht voor leveringen met als doel een bus met een binneninrichtinig die de bus geschikt maakt om informatiesessies te houden voor werkzoekenden, en
een buitenuitrusting die zorgt voor de promotie hiervan
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
1 Bus
Geraamde waarde zonder BTW: 140000.00 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/02/2014 - 11:42
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/02/2014 - 11:42
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
OPLEIDING EN JOBHUIS VAN DE STAD BRUSSEL
N. 501811
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 24
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Opleiding en jobhuis van de Stad Brussel
Antwerpselaan 26, BE-1000 Brussel
Contact: Gelas Isabelle
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.mef.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering van een bus met een binneninrichting die de bus geschikt maakt om informatiesessies te houden voor
werkzoekenden, en een buitenuitrusting die zorgt voor de promotie hiervan
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Opleiding en Jobhuis - Antwerpselaan 26 - 1000 Brussel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering van een bus met een binneninrichting die de bus geschikt maakt om informatiesessies te houden voor
werkzoekenden, en een buitenuitrusting die zorgt voor de promotie hiervan
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
1 bus
Geraamde waarde zonder BTW: 140000.00 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/02/2014 - 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/02/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN
N. 501792
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Brussel - Departement Wegeniswerken
Ruimingskaai 1, BE-1000 Brussel
Contact: L'Homme Sophie
Tel: +32 2792686 Fax: +32 2795699 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166708
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
TV/2013/117/EP - het uitvoeren van punctuele herstellingswerken aan de bekleding van de wegen en de voetpaden op het grondgebied van de Stad Brussel gedurende
een periode van 2 jaar
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: grondgebied van de Stad Brussel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp alle noodzakelijke prestaties voor het uitvoeren van punctuele herstellingswerken aan de bekleding van de wegen en de
voetpaden op het grondgebied van de Stad Brussel gedurende een periode van 2 jaar.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
1) Indien de inschrijver personeel te werk stelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale
zekerheid der arbeiders, dan kijkt de aanbestedende overheid na, per elektronische weg en conform artikel 60 § 1, of de inschrijver in orde is inzake de betaling van zijn bijdragen voor
de sociale zekerheid en dit tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kwartaal ten opzichte van de uiterste datum voorzien voor het ontvangen van de offertes.
2) indien de inschrijver personeel te werk stelt dat afkomstig is van een Lidstaat van de Europese Unie en dat niet beoogt is door § 1, dan voegt hij bij zijn offerte een attest dat
uitgereikt werd door de bevoegde Overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaalt voor de ontvangst van de offertes, voldaan
heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenstemmend met de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
3) Indien de inschrijver onderworpen is aan de sociale zekerheid van zelfstandigen, dan voegt hij bij zijn offerte een fiscaal attest betreffende zijn situatie inzake de betaling van zijn
bijdragen aan de sociale zekerheid.
4)De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenstemmend met de wettelijke bepalingen van
het land waar hij gevestigd is.
Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.
De verplichtingen hebben betrekking tot de belasting op de toegevoegde waarde en de belasting op particulieren of vennootschapsbelasting.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver voegt bij zijn offerte de drie voornaamste opdrachten voor werken, die hij in de loop van de afgelopen vijf jaar heeft verricht en die gelijkaardig zijn aan het voorwerp
van de opdracht. Hij vermeldt daarenboven hun bedrag, de datum van uitvoering alsook de openbare of privé-bestemmeling.
Gaat het over werken uitgevoerd voor de rekening van openbare autoriteiten, dan voegt de inschrijver bij zijn offerte, als bewijs van uitvoering van de werken, de attesten, afgeleverd
en getekend door betrokkene autoriteiten.
Indien het gaat over werken uitgevoerd voor de rekening van privé-bestemmelingen, dan voegt de inschrijver bij zijn offerte de attesten van deze bestemmelingen als bewijs van
uitvoering van de werken. Zoniet, kan hij zelf verklaren dat de werkzaamheden werden uitgevoerd.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 25
De inschrijver voegt bij zijn offerte:
- hetzij een attest van zijn erkenning in de onder-categorie C classe 2 ;
- hetzij een bewijs of een attest dat aantoont dat hij ingeschreven iso p een officiële lijst van erkende aannemers in een andere Lidstaat van de Europese Unie en ieder document dat de
gelijkwaardighed van deze certificatie of inschrijving bevestigt met de hierboven vereiste erkenning.
Klasse: 2, Categorie: C
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/02/2014 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 87.66 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Ofwel het bestek af te halen bij het departement Wegeniswerken (Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel, van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00) mits
voorafgaande storting op het rekeningnummer
091-0130843-19 IBAN : BE39 0910 1308 4319 BIC : GKCCBEBB met vermelding van het besteknummer en
de naam van de firma.
Ofwel wordt het bestek per email opgestuurd mits voorafgaande storting op het rekeningnummer
091-0130843-19 IBAN : BE39 0910 1308 4319 BIC : GKCCBEBB met vermelding van het besteknummer en de naam van de firma.
Als het bestek per email moet worden opgestuurd, moet de firma een email sturen naar de contactpersoon
(zie punt I.1) - contactpunten van deze aankondiging) en in c.c aan ; [email protected] met vermelding van het besteknummer, de naam van de contactpersoon
bij de firma en zijn emailadres.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/02/2014 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
TECHNISCHE DIRECTIE - BUV BM
N. 501809
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Technische Directie - BUV BM
vooruitgangsstraat 80, BE-1035 Brussel
Contact: Laporte Sébastien Guy
Tel: +32 22042092 Fax: +32 22041500 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166050https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=TEC-GRF-3029%2F13-F02&userType=SUPPLIER&language=FR
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Beheer en onderhoud van de installaties voor branddetectie in het gebouwencomplex « Koningsstraat »
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Beheer en onderhoud van de installaties voor branddetectie in het gebouwencomplex « Koningsstraat »
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Een kwalitatieve selectie van de inschrijvers, evenals een controle over hun toegangsmogelijkheden tot de opdracht zal plaatsvinden op basis van de minimumvereisten op financieel,
economisch en technisch vlak alsook op basis van inlichtingen met betrekking tot de persoonlijke situatie van de inschrijver.
1. De inschrijver voegt bij zijn offerte een gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de toestanden als bedoeld in Artikel 61, § 1 en 2
van het K.B. van 15 juli 2011.
2. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent attest uitgereikt door de Administratie der Belastingen (model 276 C2).
In het bijzondere geval waarin de inschrijver een zelfstandige is, dient deze laatste bij zijn offerte een recent attest toe te voegen uitgaand van de RSZ indien hij daaraan onderworpen
is, en, in het tegenovergesteld geval, zal hij de niet uitreiking van bedoeld attest staven door een ondertekende en gedagtekende verklaring van niet-onderwerping aan de RSZ.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor, voor de Belgische inschrijver die geen zelfstandige is, om via elektronische weg (Digiflow) diens persoonlijke situatie na te
trekken met betrekking tot de B.T.W., de betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid en de toestand van faling of gelijkaardig, en, voor de inschrijver die een zelfstandige is,
om via dezelfde weg diens persoonlijke situatie na te trekken met betrekking tot de B.T.W. en diens toestand van faling of gelijkaardig.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie III.2.1) boven.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De referentie van ten minste 3 gelijkaardige diensten met synthesenota, uitgevoerd in de drie voorgaande jaren ; met vermelding van de nauwkeurige en correcte gegevens van de
persoon waarmede het Gewest ter plaatse contact kan opnemen.
De dienstverlener en/of diens eventuele onderaannemer moet BOSEC erkend zijn volgens de regelgeving voor erkenning van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in installaties
voor automatische branddetectie. Mocht het gebeuren dat de dienstverlener, die in het bezit is van een BOSEC erkenning op het tijdstip van de indiening van zijn offerte, deze
accreditering zou verliezen tijdens de duurtijd van de uitvoering van de opdracht, dan heeft deze dienstverlener de plicht een BOSEC erkende onderaannemer aan te stellen.
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/02/2014 - 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/02/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
GEMEENTE DILBEEK
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 26
N. 501881
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Dilbeek
Gemeenteplein 1, BE-1700 Dilbeek
Contact: De heer Eric De Jonge
Tel: +32 24516856 Fax: +32 24516806 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.dilbeek.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - aankoop milieuvriendelijke afvalperswagen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Gemeentelijke garage, Industrialaan 1 te 1702 Groot-Bijgaarden
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering milieuvriendelijke kleine huisvuilwagen met afvalpersinstallatie voor inzameling gemeentelijk afval (openbare vuilbakjes, afvalcontainers) in woon- en
winkelstraten
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf
opvragen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Drie referenties van vergelijkbare opdrachten, met vermelding van opdrachtgever, uitvoeringstermijn, kostprijs, contactpersoon en korte, visuele weergave van het project. De
aanbestedende overheid houdt zich het recht voor de ingewonnen informatie te verifiëren bij de opdrachtgevers
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: kostprijs (aankoopprijs, onderhoud, vervanging slijtage-onderdelen, energieverbruik, Weging: 60
Criterium 2: prestaties (vermogen, beladingscapaciteit, demo), Weging: 20
Criterium 3: energieverbruik (CO2-uitstoot), Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/2/2014 - 11:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: mail naar [email protected]
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/2/2014 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
N. 501815
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Hofstraat 17, BE-2000 Antwerpen
Internet adres(sen): www.portofantwerp.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Het vernieuwen van het houten wegdek van van de Boudewijnbrug in de haven van Antwerpen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Haven van Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Uit inspecties blijkt dat de onderbalken van het wegdek van de Boudewijnbrug waarop de wegdekplanken bevestigd zijn in zeer slechte staat verkeren, waardoor de kans
ontstaat dat onderbalken en de wegdekplanken kunnen loskomen.
Het doel van deze aanneming is het vernieuwen van de houten onderbalken van het wegdek en het aanbrengen van een nieuw wegdek, bestaande uit stalen elementen.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. HIJ VOEGT BIJ ZIJN KANDIDATUUR EEN VERKLARING OP
EREWOORD DIE DIT BEVESTIGT. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe
over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de
persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de
nodige bewijsstukken voor te leggen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
c
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De kandidaat bezorgt een lijst met referenties van minimaal 3 gelijkaardige projecten en dit gedurende de laatste 3 jaar met een beschrijving van de opdrachten en met vermelding van
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 27
datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.
Vereiste erkenning: E (Burgerlijke bouwkunde) , Klasse 3 of
F (Metaalconstructies) , Klasse 3
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 17/2/2014-15:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
N. 501816
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Hofstraat 17, BE-2000 Antwerpen
Internet adres(sen): www.portofantwerp.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Renovatie van de kaaimuurkop ter hoogte van de hoek Noordkasteelbrug en kaai 55 in het Amerikadok.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Haven van Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
De kaaimuur van kade 55 en hoek Noordkasteelbrug zijn opgebouwd uit stalen damplanken met een gewapend betonnen kop die niet onder water reikt. Uit inspecties,
uitgevoerd door de dienst Maritieme Infrastructuur, blijkt dat de betonnen kop, de damplanken en de wrijfhouten in slechte staat verkeren.
De damplanken beginnen te corroderen, de wapening van de betonnen kop is op verschillende plaatsen zichtbaar en de wrijfhouten zijn in zeer slechte staat (wrijfhout
volledig verdwenen of versleten, bevestigingsijzers zijn opgeroest). Daarnaast zijn er op bepaalde plaatsen gaten in de damplanken aanwezig.
Het doel van deze aanneming is het renoveren van de kaaimuurkop, waarbij de bestaande betonnen kesp wordt afgebroken en een nieuwe kaaimuurkop wordt gemaakt.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. HIJ VOEGT BIJ ZIJN KANDIDATUUR EEN VERKLARING OP
EREWOORD DIE DIT BEVESTIGT. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe
over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de
persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de
nodige bewijsstukken voor te leggen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De kandidaat dient een lijst te bezorgen met minimaal 3 referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 5 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde werken en met
vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.
Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken) , Klasse 4 of
E (Burgerlijke bouwkunde) , Klasse 4
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 17/2/2014-14:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
N. 501817
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Hofstraat 17, BE-2000 Antwerpen
Internet adres(sen): www.portofantwerp.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - Raamcontract voor het leveren van massief hout, houtachtige panelen en materialen voor de droge binnenafbouw
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering van de goederen: Haven van Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Volgende delen worden hierin voorzien:
-Leveren van hout
- Leveren van houtachtige plaatmaterialen
- Leveren van gipsachtige platen voor systeemwanden en plafonds
- Overname van overbodig hout.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 28
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. HIJ VOEGT BIJ ZIJN KANDIDATUUR EEN VERKLARING OP
EREWOORD DIE DIT BEVESTIGT. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe
over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de
persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de
nodige bewijsstukken voor te leggen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De kandidaat dient een lijst te bezorgen met (minimaal 3) referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde leveringen en
met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.
De kandidaat dient tevens te beschikken over een label "duurzaam geëxploiteerd hout".
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 17/2/2014-10:00
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
N. 501789
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Hofstraat 17, BE-2000 Antwerpen
Internet adres(sen): www.portofantwerp.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Haalbaarheidsanalyse CCUS transportinfrastructuur in de Haven van Antwerpen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: Haven van Antwerpen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen:
Haalbaarheidsanalyse CCUS transportinfrastructuur in de Haven van Antwerpen
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. HIJ VOEGT BIJ ZIJN KANDIDATUUR EEN VERKLARING OP
EREWOORD DIE DIT BEVESTIGT. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe
over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, §1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de
persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de
nodige bewijsstukken voor te leggen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
De inschrijver toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De kandidaat moet aantonen te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht "Haalbaarheidsanalyse CCUS transportinfrastructuur in de
Haven van Antwerpen". Die bekwaamheid dient de kandidaat aan te tonen door het voorleggen van:
1. Referenties inzake het uitvoeren van soortgelijke opdrachten en diensten in het verleden. Ervaring in de volgende specifieke domeinen dient minstens aangetoond te worden (ten
minste 1 per bullit):
o samenstelling van afgassen van industriële bronnen en gasgestookte energiecentrales
o transport van CO2 of van gassen met vergelijkbare eigenschappen
o uitwerken van business cases
De aangeleverde referenties mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Alleen referenties die voldoende relevantie hebben voor de voorliggende opdracht worden in aanmerking genomen. Voor
elke referentie zal de kandidaat volgende gegevens vermelden:
o de opdrachtgever met inbegrip van de telefoonnummer en e-mail van de projectverantwoordelijke bij de opdrachtgever
o het begin en einde van de opdracht
o korte omschrijving van de aard en de omvang van de geleverde diensten
o korte omschrijving van relatie met voormeld(e) domein(en)
2.Een document waaruit blijkt dat hij beschikt over een passende organisatie om de opdracht op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze uit te voeren. De kandidaat dient aan te tonen
dat zijn organisatie over voldoende capaciteit en inzetbaarheid van geschikt gekwalificeerd personeel met relevante ervaring en competenties beschikt, zodanig dat de voorziene
omvang van de prestaties kunnen geleverd worden binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijnen.
Indien beroep gedaan wordt op onderaannemers, dienen bij de betrokken personen de naam en het adres van de onderaannemer vermeld te worden. Ook dient een verbintenis
voorgelegd te worden met de betrokken onderaannemer(s) met vermelding van de specifieke deelaspecten, waaruit duidelijk blijkt dat de kandidaat op diens diensten beroep kan doen
voor deze deelaspecten in het kader van onderhavige opdracht. Ook de beschikbaarheid van het voorgestelde personeel van de onderaannemer(s) gedurende de duur van de opdracht
dient men aan te geven.
Hiernaast dient de kandidaat eveneens aan te tonen dat hij in staat is te beschikken over een afdoende gesproken en geschreven kennis van het Nederlands. Die kennis gaat verder dan
een louter functionele ("begrijpende") kennis van het Nederlands. De communicatie tussen de aanbestedende overheid en de private partner zal in het Nederlands verlopen en alle
diensten die geleverd worden door de private partner vinden plaats in de Nederlandse taal.
Gelet op het deels confidentieel karakter van de informatie die zal worden aangeleverd aan de opdrachtnemer, en omwille van het feit dat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil
vermijden dat er belangenvermenging ontstaat tussen de opdrachtnemer en bepaalde concessionarissen wordt, op straffe van uitsluiting, vereist dat de kandidaat een verklaring voegt
bij zijn inschrijving waarin deze bevestigt (1) confidentieel om te gaan met de gegevens die hem worden verstrekt in het kader van de opdracht en (2) dat hij zijn opdracht in alle
onafhankelijkheid zal uitvoeren, ingeval de opdracht hem gegund wordt. De inschrijver zal dezelfde verklaring laten bijvoegen door zijn evt. onderaannemer(s).
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 29
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 24/2/2014-11:00
IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 24/2/2014-11:00
Plaats: Zaal 1.3 (1ste verdieping), Hofstraat 17, 2000 Antwerpen
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
BELGOPROCESS NV
N. 501863
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
BELGOPROCESS NV
Gravenstraat 73, BE-2480 Dessel
Contact: De heer Raf Bartholomeus
Tel: +32 14334075 Fax: +32 14334469 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.belgoprocess.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling - STUDIE: UITVOEREN VAN STRUCTURELE ANALYSES
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het uitvoeren van zowel structurele analyses van bestaande gebouwen en installaties als design reviews van nieuwe installaties.
De analyses hebben voornamelijk betrekking op schade ten gevolge van externe oorzaken zoals aardbeving, tornado, sneeuw, explosie en impact van projectielen.
Zowel beperkte berekeningen op basis van rondgangen en engineering judgement als meer complexe eindige elementenberekeningen moeten worden uitgevoerd, met als
resultaat een duidelijk beeld van de aanwezige marges of de te verwachten schade.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8
januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.
Op het moment van gunning dienen het bedrijf zowel als de uitvoerder(s) van de opdracht in het bezit te zijn van een veiligheidsmachtiging niveau "vertrouwelijk NUC"
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* De recentste sociale balansen van de afgelopen 2 jaar.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener , in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening zullen worden belast.
* Relevante ervaring op structureel niveau van degenen die met de dienstverlening zullen worden belast, een lijst van de belangrijkste voorbeelden van uitgevoerde opdrachten over de
laatste vijf jaar (belangrijkste realisaties).
* toelichting van de manier van aanpak
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/2/2014 - 14:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Plaatsbezoek vereist:
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
GEMEENTE EDEGEM
N. 501835
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Edegem
Gemeenteplein 1, BE-2650 Edegem
Contact: Mevrouw Saskia Ritzky
Tel: +32 32892650 Fax: +32 32892244 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.edegem.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Leasing en onderhoud van multifunctionele toestellen en printers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 30
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Diverse locaties, 2650 Edegem
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leasing en onderhoud van multifunctionele toestellen en printers
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Leasing en onderhoud van multifunctionele toestellen
Korte beschrijving:
Leasing en onderhoud van multifunctionele toestellen
Perceel 2: Leasing en onderhoud van printers
Korte beschrijving:
Leasing en onderhoud van printers
Perceel 3: Leasing en onderhoud van een plotter
Korte beschrijving:
Leasing en onderhoud van een plotter
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor
een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* De inschrijver moet aantonen dat hij over een eigen onderhoudsdienst beschikt en de techniekers in loondienst werken van de inschrijver.
* De inschrijver moet zelf beschikken over de nodige onderdelen van de toestellen voor het herstellen van technische pannes.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Technische en functionele vereisten, Weging: 25
Criterium 2: SLA en technische bijstand, Weging: 20
Criterium 3: Prijs, Weging: 18
Criterium 4: Projectplanning en uitvoeringstermijn, Weging: 15
Criterium 5: Milieu, Weging: 14
Criterium 6: Volledigheid, Weging: 8
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/2/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/3/2014 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
STAD LEUVEN
N. 501854
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1, BE-3000 Leuven
Contact: Vermaelen Yves
Tel: +32 16272540 Fax: +32 16272959 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
leveren van computerbenodigdheden
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: stad leuven
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
leveren van computerbenodigdheden (toners, inktpatronen, drum, fuserkit) voor de stad Leuven.
De stad Leuven zal voor deze opdracht ook als opdrachtencentrale optreden voor het AGSL, AGM, HeLics, politiezone Leuven en andere aan de stad gelinkte
organisaties.
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van één jaar.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 31
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/02/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 25/02/2014 - 11:00
Plaats: Stadskantoor Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (gelegen naast station Leuven) - samenkomst aan de onthaalbalie in de inkomhal.
Inschrijvers die hun offerte indienen op een manier die niet voorzien is in de wetgeving overheidsopdrachten (bijvoorbeeld: via een courierbedrijf, indien hun drager de offerte
overhandigt aan een medewerker van de onthaalbalie, . ) doen dit op eigen risico, zelfs indien de onthaalmedewerker een ontvangstbewijs aflevert.
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00671600/2014000242
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
De aanbestedingsdocumenten zijn kosteloos te verkrijgen mits een email naar: [email protected] met duidelijke vermelding: aanvraag bestek computerbenodigdheden. Het bestek
wordt dan per email opgestuurd (in pdf-formaat).
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
KU LEUVEN, DIRECTIE TECHNISCHE DIENSTEN
N. 501873
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
KU Leuven, Directie Technische Diensten
Willem de Croylaan 56, BE-3001 Heverlee
Contact: Aankoop van Werken Technische Diensten
Tel: +32 16322081 Fax: +32 16322982
Internet adres(sen): http://www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Diverse fluïda voor Corelab 1B
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Heverlee
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
W5129A - Nieuwbouw hotellabo nanotechnologie - gebouw 492-41 - Corelab 1B, Celestijnenlaan 200f, 3001 Heverlee
Perceel 9Z1: Diverse fluïda
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Erkenning: categorie D16 of D18, klasse 2
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 30 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: - De papieren versie van het volledige bestek, inclusief plannen, kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 30,00 euro.
- Het volledige bestek, inclusief plannen, wordt gratis online ter beschikking gesteld op www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Betalingswijze: contante betaling bij afhaling.
Afhaling: dossier te verkrijgen 24 uren na telefonische aanvraag
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/03/2014 - 17:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00677396/2014001470
Uitvoeringstermijn: 30 werkdagen
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
STAD HASSELT
N. 501833
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Hasselt
Groenplein 1, BE-3500 Hasselt
Contact: Mevrouw Marleen Hermans
Tel: +32 11239577 Fax: +32 11239564 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.hasselt.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstelling bureau aanwerving financieel beheerder - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 32
Het voeren van de wervings- en selectieprocedure tot aanwerving van een financieel beheerder voor de stad Hasselt.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver zijn rsz-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie
zelf opvragen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Niet van toepassing
Niet van toepassing.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Niet van toepassing
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/2/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek
* Aanvraag per brief, e-mail of fax.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/2/2014 - 15:30
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: * Afgeven van de inschrijving (persoonlijk, per koerier of per bode) kan:
Tijdens de officiële openingsuren, zie www.hasselt.be, in de burelen van de Aankoopdienst: AC Ridder Portmans, Ridder Portmansstraat 16 te 3500 Hasselt (ingang via de zijkant
via de "de Schiervellaan" 5de verdieping) Bewijs afgifte verplicht laten invullen (zie bijlage bewijs afgifte offerte).
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
TEIDE PROJECTS NV
N. 501860
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Teide Projects NV
Golfweg 1, BE-3560 Lummen
Contact: Lieve De Bleser
Tel: +32 13522074 Fax: +32 13521611 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.teideprojects.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Grondwerken, ruwbouw bufferbekken en fundering van een buitenbad in roestvrij staal
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Maaseik : Sportlaan
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Lot grondwerken, ruwbouw bufferbekken en fundering van een buitenbad in roestvrij staal
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
- De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 61 §1 en §2 van het KB van 15 juli 2011 bevindt
- De inschrijver mag niet in staat van faling of vereffening verkeren
- De inschrijver moet in orde zijn met de bijdragen van de sociale zekerheid en met de betaling van de belastingen en de BTW
- Zie verder bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie bestek
Zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Bewijs van erkenning
Erkenning : categorie D of ondercategorie D1, klasse 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/02/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 60.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: De documenten kunnen mits contante betaling na telefonische afspraak (+32 13522074) of mits voorafgaandelijke storting van 60,00 EUR (incl.
BTW) + verzendingskosten (op aanvraag te verkrijgen) op het rekeningnummer IBAN BE44 4551 0749 5145 van Teide Projects NV, Golfweg 1 te 3560 Lummen (België) worden
bekomen
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/02/2014 - 13:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00691535/2012028573
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 33
REGIONAAL LANDSCHAP KEMPEN EN MAASLAND VZW
N. 501850
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Winterslagstraat 87, BE-3600 Genk
Contact: Marleen Massonnet
Tel: +32 89655682 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.rlkm.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
onderhoudsploeg RivierPark Maasvallei
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: werkingsgebied Regionaal Landschap Kempen en Maasland (12 gemeenten)
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
leveren van diensten in de vorm van 1 arbeidersploeg (1 monitoren en 4 doelgroeparbeiders) en de aankoop en verwerking van klein materiaal via het project RivierPark
Maasvallei voor de periode van 1 maart 2014 t.e.m 31 december 2015.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/02/2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/02/2014 - 10:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:01058003/2014001628
Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:
http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060D040B0676
- 20140128_bestek MVMM01_onderhoudsploeg RPMV.pdf
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA CALAMINE
N. 501838
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Administration communale de La Calamine
rue de l'Eglise 31, BE-4720 La Calamine
Contact: Administration générale
Robert WERTZ
E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.kelmis.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Travaux de réfection de voiries
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Commune de La Calamine
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Entretien de voiries communales 2014
II.1.8. Division en lots:Non.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Certificat d'enregistrement et attestation ONSS
III.2.2. Capacité économique et financière:
Certificat d'enregistrement et attestation ONSS
III.2.3. Capacité technique:
Catégorie C - classe 3
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/02/2014 - 12:00
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 34
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/03/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 06/03/2014 - 10:00
Lieu: L'administration communale (salle du conseil communal) - rue de l'Eglise 31 - 4720 La Calamine
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
@Ref:00679417/2014001624
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
FONDS DU LOGEMENT DE WALLONIE
N. 501780
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Fonds du Logement de Wallonie
Rue de Brabant, 1, BE-6000 Charleroi
Tél: +32 71207874 Fax: +32 71207752 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.flw.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Invitation à remettre offre - Accord-cadre travaux de menuiserie - ALO Liège - procédure négociée directe avec publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Aide locative Bureau régional de Liège, Rue Jonfosse, 62 à 4000 Liège
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Accord-cadre travaux de menuiserie - ALO Liège
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire :
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.
III.2.2. Capacité économique et financière:
une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale
Agréation requise: catégorie D5 - Classe 1
III.2.3. Capacité technique:
Agréation requise: catégorie D5 - Classe 1
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix des interventions forfaitaires, Poids: 80
Critère 2: prix main d'oeuvre en régie, Poids: 30
Critère 3: déplacements, Poids: 20
Critère 4: délais, Poids: 20
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
le cahier spécial des charges est téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante : www.flw.be/avis-de-marches
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/2/2014
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
VILLE DE MONS
N. 501782
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Mons
Grand Place, 22, BE-7000 Mons
Contact: Madame Véronique TRENCHANT
Tél: +32 65405626 Fax: +32 65405649 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.mons.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Appel à candidatures - Ecole communale de Saint Symphorien-Construction de classes et d'une salle de gymnatisque-Prestataire de services en stabilité et techniques
spéciales
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 35
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Ecole communale de Saint Symphorien, rue François Marcq
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché consiste en une mission d'auteur de projet en ce compris les éventuels recours à la sous-traitance et toutes autres compétences complémentaires
nécessaires à la mise en ouvre du projet pour les travaux de construction de classes et d'une salle de gymnastique à l'école communale de Saint-Symphorien, sise rue
François Marcq 4 à B-7033 - Saint-Symphorien.
Les travaux concernent la démolition de bâtiments vétustes, la réalisation d'une nouvelle aile avec la construction de nouvelles classes, la construction d'une aile
intégrant une salle de gymnastique, des vestiaires, un bloc sanitaire, des réserves et le reconditionnement global ou partiel des bâtiments et infrastructures existants.
L'auteur de projet sera amené à établir un dossier complet comprenant les études relatives à la stabilité et les techniques spéciales (électricité, éclairage, téléphonie,
détection anti-intrusion, sécurité incendie, HVAC, sanitaire, équipements spéciaux,.) en coordination des indications établies par le Bureau d'Etudes des Bâtiments de
la Ville de Mons, auteur de projet pour la partie « architecture ». La mission inclut également les études relatives à l'aménagement des abords (cours de récréation, zones
de parkings,.)
Le projet global est susceptible d'être étudié et/ou exécuté en plusieurs phases et peut être évalué à un montant de l'ordre de 2.500.000,- EUR HTVA.
La part en stabilité et en techniques spéciales peut être évaluée à 50 % de l'enveloppe reprise ci-dessus.
Cette mission fait appel à une équipe comprenant au minimum un ou des ingénieur(s) en stabilité et un ou des ingénieur(s) spécialisés en techniques spéciales.
Le soumissionnaire est avisé que le Pouvoir Adjudicateur est susceptible d'interrompre la mission après chacune des phases pour des raisons qui lui sont propres, sans
qu'il en résulte pour lui aucune indemnité.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
1) En cas de groupement sans personnalité juridique, chacun des membres de celle ou celui-ci est invité à se conformer et à présenter les documents exigés ci-après relatifs aux droits
d'accès.
2) Afin de démontrer qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés par l'article 61, §1 et §2, 3° et 6° de l'Arrêté Royal du 15 Juillet 2011 relatif au droit d'accès, le
soumissionnaire devra joindre à son offre les documents suivants :
- un extrait récent du casier judiciaire
- une attestation récente émanant de l'administration des contributions directes
- une attestation récente émanant de l'administration de la TVA
Le caractère récent de ces documents est établi dans la mesure où ceux-ci datent de moins de 6 mois par rapport à la date de dépôt des candidatures/offres.
Par ailleurs, lors du dépôt des offres et conformément aux 1°, 2° et 5° du §2 de l'article 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif au droit d'accès, le soumissionnaire devra être
en règle de ses obligations en matière de Sécurité Sociale et ne devra pas se trouver en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou autre
situation analogue.
Conformément à l'article 60 §1 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, le Pouvoir adjudicateur dispense les soumissionnaires de produire :
- l'attestation prouvant la régularité de ses obligations envers la Sécurité Sociale
- l'attestation de non- faillite
celui- ci pouvant vérifier leur situation personnelle par des moyens électroniques tels que l'application en ligne DIGIFLOW.
3) Dans les limites des dispositions relatives au droit d'accès inscrites dans le présent cahier spécial des charges et le respect du principe général d'égalité des
candidats/soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter ou expliciter les documents, attestations, etc.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Article 67 : Renseignements nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier et économique :
- Fournir la preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels (contrat et preuve de paiement validant l'assurance)
- Fournir la déclaration bancaire en annexe complétée et signée de moins de 6 mois.
III.2.3. Capacité technique:
Sa capacité technique sera justifiée par :
-La production de titres d'études et professionnels du prestataire de services, et en particulier des responsables de l'exécution des services, et de documents démontrant sa connaissance
des réglementations liées à la mission, applicables en Belgique, et certainement en matière de marchés publics. L'équipe devra être constituée au minimum d'ingénieurs civils en
construction et d'ingénieurs
industriels.
-La liste des principaux services exécutés par les membres de l'équipe proposée, dont le chantier a été clôturé au cours des trois dernières années reprenant le montant, la date et leurs
destinataires publics ou privés avec attestations de
bonne exécution délivrées par les Maîtres d'Ouvrage pour les principaux services
et ce, en matière de :
D'aménagement de bâtiments scolaires ou de bâtiments d'équipement communautaire
- des références en techniques spéciales dans les milieux scolaires et plus particulièrement
en maternelle et primaire.
A l'appui de ses références, le soumissionnaire fournira pour les principaux
services un dossier technique comprenant notamment des photos et tous éléments permettant de visualiser les réalisations.
- Le soumissionnaire pourra fournir toute référence complémentaire qu'il jugera pertinente à l'appui de sa candidature.
Parmi ces références, l'Auteur de projet choisira 3 services exécutés qu'il considère comme pertinents dans le cadre du présent marché et en donnera la motivation.
Les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive de la mission ne sont
pas considérés comme des attestations de bonne exécution.
Ces documents visés par les articles 69, 70 et 71 ci-avant seront rédigés en français ou, s'ils sont établis dans une autre langue, seront accompagnés d'une traduction en français.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Restreinte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/2/2014
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/2/2014
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
- S'agissant d'une adjudication restreinte, le Cahier spécial des charges sera envoyé ultérieurement aux candidats sélectionnés.
- Le nombre de candidats retenus s'entend si le nombre de candidats le permet.
- le candidat doit remettre un original et 2 copies de sa candidature.
- il n'y a pas de séance d'ouverture.
- dans les limites des dispositions relative à la sélection qualitative et le respect du principe général d'égalité des candidats/soumissionnaires, le pouvoir Adjudicateur se réserve le
droit d'inviter les candidats à compléter ou expliciter les documents, attestations, etc.
Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: L'auteur de projet sera amené à établir un dossier complet comprenant les études relatives à la stabilité
et les techniques spéciales (électricité, éclairage, téléphonie, détection anti-intrusion, sécurité incendie, HVAC, sanitaire, équipements spéciaux,.) en coordination des indications
établies par le Bureau d'Etudes des Bâtiments de la Ville de Mons, auteur de projet pour la partie « architecture ».
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
VILLE DE BINCHE
N. 501840
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 36
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Binche
14, rue Saint Paul, BE-7130 Binche
Tél: +32 64230511 Fax: +32 64230519 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.binche.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Invitation à remettre offre - Démolition du site SAR/LS274 dit « Anciens établissements de confection Marvan » - PlanMarshall2.vert - procédure négociée directe avec
publicité
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Avenue Wanderpepen, 60-66B à 7130 Binche
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Démolition du site SAR/LS274 dit « Anciens établissements de confection Marvan » - PlanMarshall2.vert
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire :
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux;
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.
* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale,
jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux
dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis.
Avant la conclusion du marché, le soumissionnaire retenu sera tenu de fournir les documents prouvant l'exactitude de la déclaration sur l'honneur, à savoir:
a) une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que l'entreprise n'est pas en situation de faillite, de réorganisation judiciaire ou de
liquidation;
b) un extrait récent du casier judiciaire;
c) une attestation récente émanant de l'administration de la t.v.A. dont il résulte que l'entreprise est en ordre en matière de taxe;
d) une attestation récente confirmant que l'entreprise est bien en ordre de paiements pour les impôts.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
500.001,00 EUR
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 4 et
G5 (Travaux de démolition) , Classe 4
III.2.3. Capacité technique:
* Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité.
* Une liste comportant au minimum la description de 3 travaux similaires au présent marché exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le
sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués
selon les règles de l'art et menés réqulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente.
*Toute intervention sur des matériaux contenant de l'amiante (cf. inventaire amiante mis à disposition) sera réalisée par un entrepreneur disposant d'une agréation spécifique et en
ordre (cf. date de validité) octroyée par le Service public fédéral Emploi Travail et Concertation Sociale (cf. entreprise agréée pour l'enlèvement d'amiante).
Une copie certifiée conforme de l'agréation de l'entreprise (ou son sous-traitant) doit être jointe prouvant que l'entrepreneur est autorisé à effectuer des travaux de démolition ou
d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées (cf. agréation de l'entreprise selon les termes de l'A.r. du 27 mars 2007).
Si le pouvoir adjudicateur réclame des renseignements complémentaires avant l'approbation de l'offre, ces renseignements doivent être fournis dans un délai de huit jours calendrier
après qu'ils aient été demandés. Ces renseignements ne peuvent que compléter ou préciser l'offre; en aucun cas, ils ne peuvent en modifier ou en adapter le contenu ou le prix
500.001,00 EUR
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 4 et
G5 (Travaux de démolition) , Classe 4
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: procédure négociée directe avec publicité
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/2/2014 - 09:00
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: * S'adresser auprès de Madame Nikola Vanreck, Cellule Marchés Publics, par téléphone au 064/23.05.24, ou par mail: [email protected]
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/3/2014 - 14:00
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
OCMW LOKEREN
N. 501788
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
OCMW Lokeren
Lepelstraat 4, BE-9160 Lokeren
Contact: Mevrouw Kim Bosman
Tel: +32 93408620 Fax: +32 93408624 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 37
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren van gevogelte over de periode van 3 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van gevogelte over de periode van 3 jaar.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
De inschrijver moet het bewijs leveren dat hij zich niet in één van de gevallen bevindt van uitsluiting tot deelname, d.m.v. :
- attest niet faling, afgeleverd door de rechtbank van koophandel;
- bankwaarborg uitgeschreven door de bank van de inschrijver (solvabiliteit)
- attest directe belastingen en BTW administratie
- RSZ attest van het voorlaatste kwartaal (art 90 §3,5 en 6 van het KB van 8/01/1996)
Bovengenoemde documenten mogen vervangen worden door een verklaring op eer, waarbij de inschrijver verklaart zich niet in 1 van de uitsluitinggevallen zoals voorzien door de
wet te bevinden.
- De inschrijver gevestigd in een ander land moet gelijkwaardige documenten, uitgereikt door de bevoegde overheid van zijn land, indienen waaruit blijkt dat hij zich niet in één van
de uitsluitinggevallen bevindt.
- Indien in een bepaald land voor één of meer van de gevraagde documenten geen gelijkwaardig document word uitgereikt, dan kan het vervangen worden door een verklaring onder
eed van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst.
Het OCMW is niet bij machte deze documenten via elektronische weg op te vragen.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
- Verklaring van de omzet tijdens de laatste 3 jaar;
III.2.3. Vakbekwaamheid:
- Lijst met minimaal de vijf voornaamste klanten gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag van de leveringen;
- Kopies van recente certificaten opgesteld door de erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole, HACCP-certificaten, traceerbaarheid en technische fiches;
- Verklaring van de werktuigen, het materiaal en de technische uitrusting;
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 55
Criterium 2: kwaliteit , Weging: 40
Criterium 3: dienstverlening , Weging: 5
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/2/2014 - 09:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
OCMW LOKEREN
N. 501790
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
OCMW Lokeren
Lepelstraat 4, BE-9160 Lokeren
Contact: Mevrouw Kim Bosman
Tel: +32 93408620 Fax: +32 93408624 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren van vers vlees - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van vers vlees over de periode van 3 jaar aan de instellingen van OCMW en AZ Lokeren.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* De inschrijver moet het bewijs leveren dat hij zich niet in één van de gevallen bevindt van uitsluiting tot deelname, d.m.v. :
- attest niet faling, afgeleverd door de rechtbank van koophandel;
- bankwaarborg uitgeschreven door de bank van de inschrijver (solvabiliteit)
- attest directe belastingen en BTW administratie
- RSZ attest van het voorlaatste kwartaal (art 90 §3,5 en 6 van het KB van 8/01/1996)
Bovengenoemde documenten mogen vervangen worden door een verklaring op eer, waarbij de inschrijver verklaart zich niet in 1 van de uitsluitinggevallen zoals voorzien door de
wet te bevinden.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Verklaring van de omzett tijdens de laatste 3 jaar
III.2.3. Vakbekwaamheid:
- Lijst met minimaal de vijf voornaamste klanten gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag van de leveringen, te staven met certificaten van de vermelde firma's;
- Kopies van recente certificaten opgesteld door de erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole, HACCP-certificaten, traceerbaarheid en technische fiches;
- Verklaring van de werktuigen, het materiaal en de technische uitrusting;
BRC certificaat, aangevuld met een erkend autocontrolesysteem
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 38
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 55
Criterium 2: kwaliteit , Weging: 40
Criterium 3: leveringsmodaliteiten, Weging: 5
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/2/2014 - 09:30
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
N. 501880
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Burgemeester Omer De Meyplein 1, BE-9170 Sint-Gillis-Waas
Contact: Mevrouw Ann Govaert
Tel: +32 37271751 Fax: +32 37070340 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.sint-gillis-waas.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwmaterialen aankopen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: gemeentemagazijn, Blokstraat 103 te 9170 Sint-Gillis-Waas
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankopen van verschillende bouwmaterialen ten behoeve van de onderhoudsdiensten van de gemeente Sint-Gillis-Waas.
De overeenkomst geldt voor volgende periode : vanaf de verzenddatum van de sluitingsbrief tot uiterlijk 31 januari 2017.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: grond en zand
Korte beschrijving:
grond en zand
Perceel 2: steenslag en gebroken steenpuin
Korte beschrijving:
steenslag en gebroken steenpuin
Perceel 3: zand, beton en cement
Korte beschrijving:
zand, beton en cement
Perceel 4: rioleringsbuizen en -hulpstukken
Korte beschrijving:
rioleringsbuizen en -hulpstukken
Perceel 5: metselstenen
Korte beschrijving:
metselstenen
Perceel 6: gewapend bitumen voor afdichtingslagen
Korte beschrijving:
gewapend bitumen voor afdichtingslagen
Perceel 7: geprefabriceerde lijnvormige betonnen elementen voor de wegenbouw
Korte beschrijving:
geprefabriceerde lijnvormige betonnen elementen voor de wegenbouw
Perceel 8: diversen
Korte beschrijving:
diversen
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Attest RSZ
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
/
/
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
* Adres van het afhaalpunt dient te worden opgegeven.
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
* Adres van het afhaalpunt dient te worden opgegeven.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 40
Criterium 2: forfaitair bedrag voor een volledige levering op het gemeentemagazijn, Weging: 10
Criterium 3: forfaitair bedrag voor een onvolledige levering op het gemeentemagazijn, Weging: 10
Criterium 4: het in voorraad zijn van de materialen, Weging: 20
Criterium 5: afstand van de afhaalplaats tot het gemeentemagazijn, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 39
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/2/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/2/2014 - 12:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
Algemene Offerteaanvraag
SIRRIS
N. 501814
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Sirris
A. Reyerslaan 80, BE-1030 Brussel
Contact: Celestijnenlaan 300C, bus 04026, 3001 Heverlee
Stefan Milis
Tel: +32 498919383 Fax: +32 16322984 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.sirris.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166877
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering en ingebruikstelling van een offshore windturbine transformator voor testing en onderzoek
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het OWI-Lab investeert in test- en meetinfrastructuur voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de offshore wind energie. Zo werd in 2012 een grote klimaatkamer in
Antwerpen in gebruik genomen voor het testen van grote componenten van windturbines. Sindsdien werden meerdere testcampagnes uitgevoerd op verschillende
componenten. Omdat er heel wat onderzoeksvragen geïdentificeerd zijn over het gedrag, het ontwerp en de controle van windturbine transformatoren bij extreme
temperaturen, wil het OWI-Lab een specifieke transformator aankopen die zal toelaten om dit onderzoek te materialiseren.
Deze opdracht bestaat uit het leveren, instrumenteren en in gebruik nemen van een windturbine transformator. De leverancier is verplicht om een strikte leveringstermijn
te respecteren, aangezien de ingebruikname van de transformator voorzien is voor 1 mei 2014.
De opdracht wordt nader toegelicht in het bestek.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
zie bestek
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/03/2014 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/03/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 25/03/2014 - 14:00
Plaats: Sirris, Celestijnenlaan 300C, 3001 Heverlee
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: zie bestek
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
zie bestek
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
CF_MCF_AGI_DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES, DU
SPORT, DE LA SANTÉ ET DE L'AIDE À LA JE
N. 501876
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CF_MCF_AGI_Direction des infrastructures administratives, du sport, de la santé et de l'aide à la jeunesse
Boulevard Léopold II, 44 , BE-1080 Bruxelles
Contact: SIMON Alexis, Directeur
Tél: +32 24133872 Fax: +32 24133192 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=403042
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation des cuisines dans l'Espace 27/09 sis BRUXELLES (Molenbeek) 1080 - Boulevard Léopold II, n°44.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 40
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: BRUXELLES (Molenbeek) 1080 - Boulevard Léopold II, n°44.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché de travaux comprend les matériels, les matériaux et les produits ainsi que les transports, la main d'oeuvre, les frais, les mesures, les charges et les
moyens d'exécution quelconques nécessaires à la réalisation parfaite, complète et conforme aux règles de l'art ainsi qu'à la destination de l'ensemble des ouvrages, des
travaux de démolitions, de gros-oeuvre, d'installations sanitaires, d'évacuation d'eau, de chauffage, de ventilation, électriques, d'éclairage, de détection incendie, de
parachèvements, d'installations du système frigorifique, des panneaux et des plafonds isothermes, d'installations des matériels et des équipements de cuisine, etc.,
relatifs aux travaux de rénovation des cuisines dans l'Espace 27/09 sis BRUXELLES (Molenbeek) 1080 - Boulevard Léopold II, n°44.
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Le présent lot a pour objet les travaux de démolitions, de gros-oeuvre, d'installations sanitaires, d'évacuation d'eau, de chauffage, de ventilation, électriques,
d'éclairage, de détection incendie, de parachèvements, etc. ainsi que la coordination générale des entreprises des lots n°2 et 3.
Description succincte:
Le lot n°1 comprend les matériels, les matériaux et les produits ainsi que les transports, la main d'oeuvre, les frais, les mesures, les charges et les moyens d'exécution quelconques
nécessaires à la réalisation parfaite, complète et conforme aux règles de l'art ainsi qu'à la destination de l'ensemble des ouvrages, des travaux de démolitions, de gros-oeuvre,
d'installations sanitaires, d'évacuation d'eau, de chauffage, de ventilation, électriques, d'éclairage, de détection incendie, de parachèvements, etc. ainsi que la coordination générale des
entreprises des lots n°2 et 3.
Lot 2: Le présent lot a pour objet les travaux d'installations du système frigorifique, des panneaux et des plafonds isothermes.
Description succincte:
Le lot n°2 comprend les matériels, les matériaux et les produits ainsi que les transports, la main d'oeuvre, les frais, les mesures, les charges et les moyens d'exécution quelconques
nécessaires à la réalisation parfaite, complète et conforme aux règles de l'art ainsi qu'à la destination de l'ensemble des ouvrages, des travaux d'installations du système frigorifique,
des panneaux et des plafonds isothermes, etc.
Lot 3: Le présent lot a pour objet les travaux d'installations des matériels et des équipements de cuisine.
Description succincte:
Le lot n°3 comprend les matériels, les matériaux et les produits ainsi que les transports, la main d'oeuvre, les frais, les mesures, les charges et les moyens d'exécution quelconques
nécessaires à la réalisation parfaite, complète et conforme aux règles de l'art ainsi qu'à la destination de l'ensemble des ouvrages, des travaux d'installations des matériels et des
équipements de cuisine, etc.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de déposer une Offre, le Soumissionnaire atteste ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, §1er et §2 de l'arrêté royal du 15 juillet
2011, à savoir : - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour : - participation à une organisation criminelle telle
que définie à l'article 324bis du Code pénal ; - corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal ; - fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; - blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à
la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; - être en règle avec ses obligations relatives au paiement de
ses cotisations de sécurité sociale. Pour être en règle, le Soumissionnaire doit avoir transmis à l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) toutes les déclarations requises jusque
et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres et n'a pas, pour ces déclarations, une dette en cotisations supérieure à
3.000 euros, ou a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement ; Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 euros, le
Soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision d'attribuer le marché, qu'il possède, à la fin l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite
de réception des Offres, à l'égard d'un Pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1° de la loi du 15 juin 2006 ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2° de la loi précitée,
une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de
paiement de cotisations ; - être en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles (sont notamment visés, l'impôt des personnes physiques, la TVA, l'impôt des sociétés,
l'impôt des personnes morales, le précompte professionnel, le précompte mobilier, le précompte immobilier et les autres taxes liées à la profession découlant d'une réglementation
régionale ou locale) ; - ne pas être en état ou en cours de procédure de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue
résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; - ne pas avoir fait aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de
réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour tout délit
affectant sa moralité professionnelle ; - ne pas s'être rendu gravement coupable de fausses déclarations dans le cadre de la présente procédure. Le Pouvoir adjudicateur vérifiera,
néanmoins, avant d'attribuer le marché, la situation du Soumissionnaire qui a déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, soit directement en consultant les bases de données
du Fédéral ou l'application Digiflow, soit, quand cette vérification préalable ne peut s'effectuer, en demandant au Soumissionnaire de lui communiquer les attestations requises par la
réglementation.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Sans objet
III.2.3. Capacité technique:
Le Soumissionnaire doit fournir au Pouvoir adjudicateur : Pour tous les lots : 2° Les noms, les qualifications professionnelles et les années d'expérience des responsables de l'équipe
qui seraient chargés de l'exécution du marché (en précisant si ces années d'expérience ont été acquises à l'intérieur de la société Soumissionnaire ou dans une autre société) ; Pour le
lot n°1 : 3° Une liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années avec le type de travaux, leur montant, leur date de réalisation, leur destinataire (public ou
privé) et le type de contrat (association momentanée, sous-traitance, etc.), classés par type de bâtiment (logements, bureaux, commerces, bâtiment publics, etc.) en précisant s'il s'agit
d'une rénovation ou d'une nouvelle construction.
En vertu de l'article 3, §1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, le marché ne peut être attribué qu'à des personnes qui, soit sont agréées à cet
effet, soit ont fourni la preuve qu'elles remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréées. Pour l'attribution du lot n°1 du marché, l'agréation minimale
requise est la suivante : Catégorie D : Entreprises générales de bâtiments, classe 3 minimum. Pour l'attribution du lot n°2 du marché, la sous agréation minimale requise est la
suivante : Sous catégorie T3 : Equipements frigorifiques, classe 2 minimum ; Ou autre sous catégorie pertinente. Pour l'attribution du lot n°3 du marché, la sous agréation minimale
requise est la suivante : Sous catégorie T4 : Equipements de grandes cuisines, classe 3 minimum.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/03/2014 - 09:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/03/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 10/03/2014 - 10:00
Lieu: Salle V. Horta (5E537), 5e étage du Ministère de la Fédération Wallonie - Bruxelles, A.G.I., D.I.A.S.S.A.J., BRUXELLES 1080 - Boulevard Léopold II, n°44
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2014
INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON (NIVELLES)
N. 501842
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 41
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Intercommunale du Brabant wallon (Nivelles)
Rue de la Religion, 10, BE-1400 Nivelles
Contact: Monsieur Baudouin LE HARDY DE BEAULIEU
Tél: +32 67217111 Fax: +32 67216928 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.ibw.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Entretien des abords des ouvrages d'assainissement de l'IBW
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Plusieurs lieux
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le marché consiste à l'entretien des abords des ouvrages d'assainissement de l'IBW (stations d'épuration et bassin d'orage) pour une période de 1 an (de juin 2014 à
juin 2015) reconductible 1 fois.
Ces ouvrages d'assainissement se situent dans les zones est, centre et ouest du Brabant Wallon.
Il a comme objet principal l'entretien des pelouses et abords des ouvrages d'épuration de l'IBW (liste des situations dans les clauses techniques), ainsi que sur
l'entretien des plantations existantes dans le périmètre des ouvrages suivant les prescriptions du présent CSC.
Le marché est divisé en lots comme suit :
Lot 1 : Entretien des abords des stations d'épuration de la ZONE OUEST du Brabant Wallon
Lot 2 : Entretien des abords des stations d'épuration et d'un bassin d'orage de la ZONE CENTRE du Brabant Wallon
Lot 3 : Entretien des abords des stations d'épuration de la ZONE EST du Brabant Wallon
Remarque très importante :
L'IBW se réserve le droit d'effectuer certains travaux définis en interne (entretien des prairies fleuries des stations d'épuration de la Vallée de la Lasne et de la Vallée de
la Dyle, entretien des stations de pompage.).
Progressivement l'IBW s'est engagée dans une démarche de gestion différentiée des espaces verts présents autour des ouvrages d'assainissement.
Au travers du présent CSC, l'IBW souhaite poursuivre ses efforts en matière de gestion différentiée : désherbage alternatif à mettre en place, tailles respectueuses des
arbres, paillages, haies plantées d'essences locales et variées, prairies fleuries et graminées favorisant la biodiversité.
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Lot 1 : Entretien des abords des stations d'épuration de la ZONE OUEST du Brabant Wallon
Description succincte:
Lot 1 : Entretien des abords des stations d'épuration de la ZONE OUEST du Brabant Wallon
Lot 2: Lot 2 : Entretien des abords des stations d'épuration et d'un bassin d'orage de la ZONE CENTRE du Brabant Wallon
Description succincte:
Lot 2 : Entretien des abords des stations d'épuration et d'un bassin d'orage de la ZONE CENTRE du Brabant Wallon
Lot 3: Lot 3 : Entretien des abords des stations d'épuration de la ZONE EST du Brabant Wallon
Description succincte:
Lot 3 : Entretien des abords des stations d'épuration de la ZONE EST du Brabant Wallon
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire :
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.
III.2.2. Capacité économique et financière:
* Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011.
* La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
/
III.2.3. Capacité technique:
* - Une liste des principaux services effectués au cours des deux dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont
prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut,
simplement par une déclaration du prestataire de services.
* L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité.
* Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.
* Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour la réalisation du marché.
* Des photos et une description du matériel utilisé pour l'entretien des prairies fleuries (point important de la sélection).
* L'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui peuvent être chargés de la
prestation de services.
* Les annexes B, C, D et E du présent CSC.
/
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:
Critère 1: Prix, Poids: 30
Critère 2: Moyens humains et matériels utilisés par le soumissionnaire pour l'entretien des différents lots, Poids: 30
Critère 3: Tehniques mises en place par le soumissionnaire pour la gestion différenciée des espaces à entretenir, Poids: 30
Critère 4: Documentation de l'offre, Poids: 10
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 25/2/2014 - 15:00
Documents payants:Oui.
Prix: 0.00 EUr.
Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges
Le CSC est disponible gratuitement sur demande auprès de Madame Estelle LEROY ([email protected]).
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/3/2014 - 10:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 11/3/2014 - 10:30
Lieu: Intercommunale du Brabant wallon (Nivelles), Rue de la Religion, 10 à 1400 Nivelles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 42
Visite du site requise:
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
STAD HOOGSTRATEN
N. 501872
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Hoogstraten
Vrijheid 149, BE-2320 Hoogstraten
Contact: De heer Luc De Keuster
Tel: +32 33401946 Fax: +32 33148920 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.hoogstraten.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Schoonmaak administratief centrum en stedelijk museum
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Administratief Centrum
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Schoonmaak administratief centrum en stedelijk museum
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Schoonmaak administratief centrum
Korte beschrijving:
Schoonmaak administratief centrum
Perceel 2: Schoonmaak stedelijk museum
Korte beschrijving:
Schoonmaak stedelijk museum
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Uitvoeringsconcept, Weging: 35
Criterium 2: Klantservice en technische bijstand, Weging: 30
Criterium 3: Gedane suggesties, Weging: 20
Criterium 4: Gunningsbedrag, Weging: 15
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 25.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: bestek te verkrijgen na storting van 25 euro op het rek.nr. BE 72 0910 0009 5716
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/3/2014 - 14:45
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 10/3/2014 - 14:45
Plaats: Administratief centrum, Vrijheid 149
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
INTERCOMMUNALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DE KEMPEN
N. 501804
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen
Antwerpseweg 1, BE-2440 Geel
Contact: IOK AFVALBEHEER
Jonathan De witte
Tel: +32 14580991 Fax: +32 14589722 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.iok.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166815
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren van een wiellader met hoogkipbak voor het laden van compost.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Beerse/Merksplas
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Leveren van een wiellader met hoogkipbak voor het laden van compost.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Zie specificaties bestek.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Zie specificaties bestek.
Klasse: N/A, Categorie: N/A
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 43
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/03/2014 - 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/03/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 10/03/2014 - 11:00
Plaats: IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Bestekken te verkrijgen mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag via email naar [email protected] met vermelding 'Leveren van een wiellader met hoogkipbak voor het
laden van compost'.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
GEMEENTE BALEN
N. 501865
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Balen
Vredelaan 1, BE-2490 Balen
Contact: De heer Bart Curinckx
Tel: +32 14819940 Fax: +32 14816135 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Beroep doen op sociale tewerkstellingsinitiatieven voor groenonderhoud Onderhoud openbaar groen algemeen
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeente Balen, Vredelaan 1 te 2490 Balen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Opdracht voorbehouden voor sociale inschakelingsprogramma's.
Voorwerp van deze werken: Uitvoeren van werken: Algemeen onderhoud, groenonderhoud in diverse openbare zones van Gemeente Balen.
Toelichting: Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (algemeen en specifiek groenonderhoud) in diverse openbare zones van gemeente Balen.
Meer bepaald:
- Zone Balen-Centrum
- Zone Hulsen, Zone Rosselaar
- Zone Olmen
- Zone Wezel
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Zone Balen-Centrum
Korte beschrijving:
Zone Balen-Centrum
Perceel 2: Zone Hulsen; Zone Rosselaar
Korte beschrijving:
Zone Hulsen; Zone Rosselaar
Perceel 3: Zone Olmen
Korte beschrijving:
Zone Olmen
Perceel 4: Zone Wezel
Korte beschrijving:
Zone Wezel
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de
sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de
ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij
voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste
afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Om de technische bekwaamheid van de aannemer na te gaan moeten bij de offerte de volgende documenten worden bijgevoegd:
één of meer van de volgende referenties :
1. door studie- en beroepskwalificaties van de begeleiders van de werkploegen
2. door een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk;
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 50
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 44
Criterium 2: Werfopvolging, Weging: 50
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/3/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen
Verzendkosten : EUR 15,00
Bestek kan gratis worden afgehaald of zal worden verzonden na betaling van de verzendkosten via overschrijving op rekeningnummer 091-0000683-33 met de vermelding
"Verzendkosten - Bestek groenonderhoud door sociale werkplaatsen"
Bestek kan afgehaald worden tot 5 maart 2014 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Voor verzending dient de betaling te gebeuren vóór 28 februari 2014 en dient gerekend
te worden op 2 werkdagen voor de afhandeling en verzending.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/3/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 6/3/2014 - 10:00
Plaats: Gemeentehuis, Vredelaan 1, 2490 Balen
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De inschrijver toont aan dat de doelgroepwerknemers behoren tot de categorie van:
- langdurig werkzoekende. Met langdurig werkzoekende wordt in het vlaams tewerkstellingsbeleid bedoeld de werkzoekende die werkloos is sinds ten minste 2 jaar. Het moet daarbij
gaan om werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB of een gelijkaardige instelling uit een ander gewest of een andere lidstaat uit de Europese Unie die met een vergelijkbare
taak belast is.
- Bijzonder moeilijk te plaatsen werknemers. Met bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden wordt volgens de federale wetgeving terzake bedoeld: de werkzoekende die, op het
ogenblik van hun indienstneming of van het begin van de opleidingsstage, gehandicapt of sedert 12 maanden werkloos zijn, maximum een getuigschrift van het lager secundair
onderwijs of gelijkgesteld hebben behaald en met sociale moeilijkheden kampen.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
GEMEENTE RANST
N. 501882
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Ranst
Gustaaf Peetersstraat 7, BE-2520 Ranst
Contact: Mevrouw Hilde Dielen
Tel: +32 34701081 Fax: +32 32341961 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.ranst.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Groenonderhoud via sociale tewerkstelling
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: gemeente Ranst
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Groenonderhoud via sociale tewerkstelling
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf
opvragen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten
worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een
eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven
of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie
rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.
* Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het rpersoneel gedurende de laatste drie jaar.
* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten
worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een
eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven
of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie
rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.
* Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het rpersoneel gedurende de laatste drie jaar.
Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen) , Klasse 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: prijs, Weging: 40
Criterium 2: professioneel materieel , Weging: 30
Criterium 3: gegarandeerde continuïteit, Weging: 30
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/3/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 6/3/2014 - 11:00
Plaats: Administratief Centrum
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 45
GEMEENTE AARTSELAAR
N. 501868
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Aartselaar
Baron Van Ertbornstraat 1, BE-2630 Aartselaar
Contact: De heer Peter van Mechelen
Tel: +32 38701604 Fax: +32 38701616 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Renovatie sportvloer sporthal De Ark
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sporthal De Ark, Kleistraat 202 te 2630 Aartselaar
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het werk betreft het vernieuwen van de sportvloer + belijning in de sporthal van de gemeente Aartselaar.
De nieuwe vloer moet de volgende eigenschappen hebben:
Multifunctionele sportvloer, puntelastisch
geschikt voor universeel sportgebruik
aangepast aan het gebruik van toestellen en attributen behorende bij het universele binnensportgebruik
afgestemd op de opslag van binnensportattributen en -toestellen
afgestemd op tribuneplaatsing en tribunevervoer over de ganse oppervlakte
bovendien goede sporttechnische kwaliteiten hebben en beantwoorden aan de Europese norm EN 14904 (dit voor het geheel van het voorgestelde vloersysteem).
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij
voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste
afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's.
Attest
III.2.3. Vakbekwaamheid:
* Technische beschrijving van het voorgestelde vloersysteem met opgave van handelnaam en fabrikant en met inbegrip van een monster.
* Technische fiches met alle technische kenmerken van het voorgestelde vloersysteem en van de draagkracht/m2, vooral rekening houdend met het gebruik van de verplaatsbare
tribunes en eventuele werkzaamheden met de hoogtewerker.
* Testresultaten
* een attest dat aantoont dat het voorgestelde vloersysteem in zijn geheel voldoet aan de voorgeschreven sporttechnische norm (Europese norm EN 14904)
* Referentielijst met jaar van uitvoering.
* Bewijs van plaatsbezoek voor een bezoek voorafgaand voor de opening.
* Kleurenkaart toplaag.
* Aanduiding van de garantieperiode met een duidelijke beschrijving van de garantie.
* Verklaring over al of niet werken met onderaannemers en vermelding van de onderaannemers.
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Europese norm EN 14904
VCA-certificaat
Vereiste erkenning: D25 (Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk) , Klasse 1
G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden) , Klasse 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Technische waarde, Weging: 35
Criterium 2: Prijs, Weging: 35
Criterium 3: Bijkomende waarborg, Weging: 10
Criterium 4: Uitvoeringstermijn, Weging: 10
Criterium 5: Milieu, Weging: 5
Criterium 6: Attesten van goede uitvoering, Weging: 5
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 4/3/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 0.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Bestek
De documenten die op deze opdracht toepasselijk zijn, kunnen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bij de dienst secretariaat, Baron van Ertbornstraat 1 te 2630 Aartselaar,
worden ingezien en worden verkregen via [email protected]
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/3/2014 - 11:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 11/3/2014 - 11:00
Plaats: secretariaat, Baron van Ertbornstraat 1 te 2630 Aartselaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
Plaatsbezoek vereist:
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 46
AQUAFIN NV
N. 501781
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Aquafin NV
Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar
Contact: De heer Micha Caerts
Tel: +32 34504705 Fax: +32 34583020 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aquafin.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
KWZI Hertsberge
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Project 20365A - KWZI Hertsberge - (Voor)ontwerp, begeleiding t.e.m. gunning, leiding werken incl. het opstarten van KWZI t.e.m. voorlopige oplevering, werftoezicht
tijdens bouw en opstart, support opleveringsdossier aan Aquafins klant, begeleiden nazorg en waarborg t.e.m. definitieve oplevering.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige RSZ attesten op. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan
hebben aan de sociale verplichtingen van het land waar zij gevestigd zijn.
* De inschrijver dient de nodige attesten in waaruit blijkt dat hij/zij voldaan heeft aan de fiscale verplichtingen van het land waar hij/zij gevestigd is met name:
- BTW attest (indirecte belastingen)
- Attest directe belastingen
De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de offertes.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie de jaarrekening langs elektronische weg kan bekomen worden, zullen de inschrijvers de laatst beschikbare jaarrekening
eventueel aangevuld met materiële zekerheden buiten balans hierna toevoegen. Belgische inschrijvers die de jaarrekening wensen aan te vullen met materiële zekerheden buiten balans
dienen de bewijsstukken hiervoor eveneens toe te voegen.
De verhouding Eigen vermogen / Totaal vermogen moet minstens 15 % bedragen.
III.2.3. Vakbekwaamheid:
De inschrijver dient minstens opgave te doen van:
1. Minimum 1 referentie "ontwerp RWZI (inclusief stabiliteit)".
2. Minimum 3 referenties als leidend ingenieur bij de uitvoering van een opdracht in het kader van de Belgische wetgeving overheidsopdrachten.
Alle opgegeven referenties dienen aangetoond te worden a.d.h.v. het type-attest in bijlage dat de gevraagde relevante informatie op een éénduidige manier bevat.
Al deze attesten dienen ondertekend te worden door de opdrachtgever (behalve in geval van Aquafin-referenties) en de aanvang van de aannemingswerken zal maximaal 3 jaar oud zijn
te rekenen van datum "aanvang der werken" tot datum "ontvangst en opening van de offertes" zoals vermeld in artikel 1.5.1 van het bestek.
De inschrijver geeft de naam en beroepskwalificaties van het projectteam dat effectief belast zal worden met de uitvoering van de opdracht op (volgens het model in bijlage 3 van het
bestek). Hierbij dient rekening gehouden te worden met volgende minimumeisen:
projectleider voorontwerp - ontwerp : minimum 5 jaar (relevante) beroepservaring.
processpecialist met minimum 5 jaar beroepservaring in het ontwerp van biologische waterzuivering.
leidend ingenieur (uitvoering) met minimaal 1 referentie met aanvang van de aannemingswerken van maximaal 3 jaar oud te rekenen van datum "aanvang der werken" tot datum
"ontvangst en opening van de offertes" zoals vermeld in artikel 1.5.1 van het bestek.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Prijs, Weging: 40
Criterium 2: Kwaliteit, Weging: 50
Criterium 3: Projectspecifieke meerwaarde, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5/3/2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/3/2014 - 09:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 6/3/2014 - 09:00
Plaats: Aquafin NV - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ
N. 501791
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen
Contact: Rottiers Joke Vanja
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.ovam.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166831https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=OVAM-4171-BN140106-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vlaanderen - bodemonderzoek - raamcontract 20145-2015
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 47
Type opdracht: Diensten.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vlaanderen - bodemonderzoek - raamcontract 2014-2015
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/03/2014 - 10:15
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 07/03/2014 - 10:15
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
CGG DE PONT VZW
N. 501855
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
CGG De Pont vzw
Hanswijkstraat 48, BE-2800 Mechelen
Contact: CGG De Pont vzw
Bob Cools
Tel: +32 33608100 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verbouwen van schoolgebouw tot Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Mechelen, perceel Lift
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Lange Ridderstraat 20 te 2800 Mechelen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verbouwen van schoolgebouw tot Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg' Lange Ridderstraat 20 te 2800 Mechelen voor CGG De Pont vzw.
PERCEEL 5: Lift
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder BTW: tussen 30000 en 35000 EUR .
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
- indien de inschrijver een rechtspersoon is: bewijs van bevoegdheid van de ondertekenaar van de offerte (uittreksel statuten BS)
- verklaring op erewoord 'Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in artikel 17 van het KB
van 08 januari 1996.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
- attest RSZ voorlaatste afgelopen kwartaal
- attest uitgereikt door de bevoegde overheid dat de onderneming in orde is met de belastingen (attest btw en attest belastingen)
III.2.3. Vakbekwaamheid:
- bij een tijdelijke handelsvennootschap vermeldt elke vennoot zijn erkenningsnummer in de offerte en dient de overeenkomst van tijdelijke handelsvennootschap toegevoegd te
worden;
- bewijs van erkenning als aannemer
- Categorie of Ondercategorie: N1
- Klasse: 1
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Het bedrag van de offerte:, Weging: 45
Criterium 2: De technische waarde van het aangeboden materiaal, Weging: 35
Criterium 3: Het bedrag van het gewone onderhoudscontract, Weging: 10
Criterium 4: Het bedrag van het onderhoudscontract totale waarborg, Weging: 10
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 40 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Het dossier wordt digitaal (in leesformaat .pdf) overgemaakt, na bestelling en mits voorafbetaling van 40.00 EUR, 21 % btw inbegrepen, met
vermelding van
bb 2010-36 LIFT op rekening BIC GEBABEBB IBAN - BE49 2200 3863 8671 op naam van het bovenvermelde ingenieursbureau BOTEC nv, Terstraetenweg 33, 2160
WOMMELGEM, tel: 03 354 36 18, e-mail: [email protected]
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 06/03/2014 - 14:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 06/03/2014 - 14:00
Plaats: in de Lange Ridderstraat 20 te 2800 Mechelen
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00673129/2014001600
gesubsidieerd door VIPA, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 34 te 1030 Brussel.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER,
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 48
AFDELING VLAAMS-BRABANT
N. 501819
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 81, BE-3000 Leuven
Contact: Team Contracten
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166887https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=AWV+Vl-Br-X21%2FR22%2F39-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Het ter beschikking stellen van een coördinatorontwerp en/of coördinatorverwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeente Machelen
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het ter beschikking stellen van een coördinatorontwerp en/of coördinatorverwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbestedende overheid.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 66 van K.B. van ICB van 15/07/2011 zijn van toepassing
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
cfr bestekvoorschriften
De onderneming moet over voldoende financiële en economische draagkracht beschikken.
De financiële draagkracht wordt aangetoond d.m.v. een bewijs dat de inschrijver verzekerd is voorzijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van de opdracht van
veiligheidscoördinator overeenkomstig artikel 65sexies van het KB van 25 januari 2001.
De vereiste minimumwaarborg bedraagt :
- voor lichamelijke schade : ?2.500.000,00 2.500.000 ?
- voor stoffelijke & onstoffelijke schade : ?625.000,00
III.2.3. Vakbekwaamheid:
cfr. bestekvoorschriften
- Referenties
Referenties omtrent gelijksoortige opdrachten, zowel qua omvang als qua uitvoeringstermijn, uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar (2011, 2012 en 2013) ; of bij ontstentenis van nauw
aansluitende opdrachten. De referenties worden gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
De inschrijver heeft er alle belang bij om referenties te vermelden waaraan één of meer van de voorgestelde personen hebben meegewerkt, aangezien deze referenties een invloed zullen
hebben op de evaluatie van het voorgestelde personeel.
Er wordt voornamelijk belang gehecht aan specifieke ervaring en referenties op het gebied van projecten in de wegenbouw.
- Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid
De inschrijver voegt bij zijn offerte een bewijs dat de inschrijver en de personeelsleden die in het kader van de opdrachten van deze overeenkomst de opdrachten van coördinatieontwerp en coördinatie-verwezenlijking zullen uitvoeren, verzekerd is voor hun burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van de opdracht van coördinatie-ontwerp of coördinatieverwezenlijking overeenkomstig art 65 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
De vereiste minimumwaarborg bedraagt :
- voor lichamelijke schade : ?2.500.000,00 2.500.000 ?
- voor stoffelijke & onstoffelijke schade : ?625.000,00
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/03/2014 - 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 5.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres van de aanbestedende overheid (alle werkdagen van 9 tot 12 uur). Het hieronder vermeld
(totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer : BE70 3751 1109 8425 van de afdeling Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 - bus 81, 3000 Leuven. Als mededeling dient het besteknummer vermeld.
Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden.
Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard.
Het bestek en sommige delen ervan, waaronder de samenvattende opmeting en het offerte-formulier, kunnen gratis gedownload worden van het internet :
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/03/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 24/03/2014 - 10:00
Plaats: VAC Leuven Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 bus 81 te Leuven zaal Magnel
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
RW-SPW-DGT2-DGM-DIRECTION DE LA GESTION MOBILIÈRE
N. 501877
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
RW-SpW-DGT2-DGM-Direction de la Gestion Mobilière
Boulevard du Nord, 8, BE-5000 Namur
Contact: Monsieur Jean Pierre Marchal, Directeur f.f.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 49
Tél: +32 81772217 Fax: +32 81773544 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=403751
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
AVIS RECTIFICATIF N°2 Fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) vêtements de protection - Appel d'offres ouvert soumis à publicité européenne
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Les fournitures sont livrées à l'adresse indiquée sur le bon de commande. La liste des lieux de livraison pour le SPW se trouve en annexe
du Cahier Spécial des Charges.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché a pour objets : * la fourniture de vêtements de protection conformément aux termes et conditions du cahier spécial des charges. * la livraison des
fournitures, sporadique dans le temps et disséminée géographiquement, dans environ 250 points de livraison répartis sur le territoire de la Région wallonne et de la
Région de Bruxelles - capitale Le marché est réparti en 6 lots, chaque lot formant un marché distinct
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: Vêtements de signalisation
Description succincte:
Ce lot réparti en 5 postes: - poste A : Pantalons; - poste B : Combinaisons; - poste C : Vestes; - poste D : Gilets de circulation; - poste E : Tee-Shirt
Quantité ou etendue: Les quantités présumées annuelles, en ce qui concerne les commandes SPW, s'établissent comme suit: - poste A: 800 pantalons; - poste B: 40 combinaisons; poste C: 400 vestes; - poste D: 1000 gilets; - poste E: 1000 tee-shirts
Lot 2: Vêtements de protection contre les intempéries
Description succincte:
Ce lot réparti en 6 postes: - poste A : Pantalons; - poste B : Vestes; - poste C : Parkas; - poste D : Polars; - poste E : Blousons; - poste F : Gilets sans manches
Quantité ou etendue: Les quantités présumées annuelles, en ce qui concerne les commandes SPW, s'établissent comme suit: - poste A: 300 pantalons; - poste B: 350 vestes; - poste
C: 350 parkas; - poste D: 500 polars; - poste E: 400 blousons; - poste F: 200 gilets sans manches.
Lot 3: Vêtements de signalisation et de protection contre les intempéries
Description succincte:
Ce lot réparti en 6 postes: - poste A : Pantalons; - poste B : Vestes; - poste C : Parkas; - poste D : Polars; - poste E : Blousons; - poste F : Gilets sans manches
Quantité ou etendue: Les quantités présumées annuelles, en ce qui concerne les commandes SPW, s'établissent comme suit: - poste A: 200 pantalons; - poste B: 150 vestes; - poste
C: 250 parkas; - poste D: 450 polars; - poste E: 400 blousons; - poste F: 250 gilets sans manches.
Lot 4: Vêtements pour travaux forestiers
Description succincte:
Ce lot réparti en 5 postes: - poste A : Cottes de tronçonnage; - poste B : Vestes de tronçonnage; - poste C : Cottes de tronçonnage et de signalisation; - poste D : Vestes de
tronçonnage et de signalisation; - poste E : Vêtements de débroussaillage.
Quantité ou etendue: Les quantités présumées annuelles, en ce qui concerne les commandes SPW, s'établissent comme suit: - poste A: 50 cottes; - poste B: 30 vestes; - poste C: 50
cottes; - poste D: 50 vestes; - poste E: 50 pantalons et 50 cottes;
Lot 5: Vêtements pour soudeurs
Description succincte:
Ce lot réparti en 2 postes: - poste A : Vestes; - poste B : Pantalons;
Quantité ou etendue: Les quantités présumées annuelles, en ce qui concerne les commandes SPW, s'établissent comme suit: - poste A: 20 vestes; - poste B: 20 pantalons;
Lot 6: Vêtements à usage court
Description succincte:
Ce lot réparti en 2 postes: - poste A : Combinaisons; - poste B : Sur-chaussures;
Quantité ou etendue: Les quantités présumées annuelles, en ce qui concerne les commandes SPW, s'établissent comme suit: - poste A: 400 combinaisons; - poste B: 120 surchaussures;
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Les quantités sont reprises pour chaque lot et chaque poste.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61, §1 et §2, de l'arrêté royal du 15
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention des soumissionnaires est toutefois attirée sur le fait que : * à quel que stade que ce soit
de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut les inviter à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; * Les soumissionnaires
employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire
l'attestation de l'Office nationale de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché ; * Les soumissionnaires sont
dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations sera faite, pour ce qui concerne les soumissionnaires belges, par le
pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des
Entreprises (BCE). Les soumissionnaires étrangers sont tenus de joindre à leur offre les certificats délivrés par l'autorité compétente du pays concerné selon lesquels: * le
soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ; * le soumissionnaire
n'est pas en situation de faillite ou situations similaires ; * le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il
est établi.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire joint à son offre : * une déclaration contenant le chiffre d'affaire global réalisé par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices (2010, 2011 et 2012). Le
chiffre d'affaire annuel doit atteindre au minimum 300.000 ? HTVA; * une déclaration contenant le chiffre d'affaire annuel relatif aux produits faisant l'objet du présent marché
(vêtements de protection, quels que soient le modèle et leurs spécificités) réalisé par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices (2010, 2011 et 2012). Ce chiffre d'affaire
doit atteindre au minimum, _ pour le lot 1 : 60.000 ? HTVA; _ pour le lot 2 : 80.000 ? HTVA; _ pour le lot 3 : 90.000 ? HTVA; _ pour le lot 4 : 40.000 ? HTVA; _ pour le lot
5 : 10.000 ? HTVA. _ pour le lot 6 : 10.000 ? HTVA.
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire joint à son offre une liste synthétique de minimum quatre marchés publics et/ou privés effectués pendant les trois dernières années relatifs à l'objet du marché et
portant sur des montants minimums de 20.000 ? HTVA. Cette liste doit démontrer que les volumes livrés et les fournitures livrées sont en relation directe avec l'objet du marché.
Cette liste mentionnera les informations ci-dessous et sera accompagnée des attestations de bonne exécution émanant de chacun des bénéficiaires : _ le nom du bénéficiaire ; _ la liste
des fournitures ayant fait l'objet du marché ; _ le ou les lieux de livraison ; _ le montant cumulé des commandes _ la période d'exécution ;
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/02/2014 - 10:30
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/02/2014 - 10:30
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 24/02/2014 - 10:30
Lieu: Direction de la Gestion mobilière, Boulevard du Nord,8 5000 Namur - Salle Bidaut (niveau 0)
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique sans proclamation des prix.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 50
L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges,inventaires et avis rectificatifs) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables
sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be" L'avis rectificatif n°1 porte sur une correction à
apporter aux conditions de participation au présent marché, en ce qui concerne la capacité économique et financière: la déclaration du chiffre d'affaire relatif aux produits faisant l'objet
du présent marché ne doit plus être ventilée par lot mais porter sur l'ensemble des vêtements de protection, quels que soient le modèle et leurs spécificités. L'avis rectificatif n°2 porte
sur des précisions apportées aux lots 3 (coloris des postes E et F) et 4 (modèle 2 du poste E) L'avis initial du marché est paru au Bulletin des Adjudications du 8 janvier 2014 sous
le numéro 2014-500363 et au Journal officiel de l'Union européenne du 11janvier 2014 sous la référence 2014/S008-009166
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2014
RW-SPW-DGT2-DGM-DIRECTION DE LA GESTION MOBILIÈRE
N. 501878
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
RW-SpW-DGT2-DGM-Direction de la Gestion Mobilière
Boulevard du Nord, 8, BE-5000 Namur
Contact: Monsieur Jean Pierre Marchal, Directeur f.f.
Tél: +32 81772217 Fax: +32 81773544 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=403762
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
AVIS RECTIFICATIF N°2 Fourniture d'équipements de protection individuelle - Protection des mains - Appel d'offres ouvert soumis à publicité belge
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
Lieu principal de livraison de fournitures: Les fournitures sont livrées à l'adresse indiquée sur le bon de commande. La liste des lieux de livraison pour le SPW se trouve en annexe
du Cahier Spécial des Charges
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le présent marché a pour objets : * la fourniture de gants de protection conformément aux termes et conditions du présent cahier spécial des charges. * la livraison des
fournitures, sporadique dans le temps et disséminée géographiquement, dans environ 250 points de livraison répartis sur le territoire de la Région wallonne et de la
Région de Bruxelles - capitale. Le marché est ventilé en 14 postes, en fonction des niveaux de performance et des types de gants demandés.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou etendue globale:
Les quantités présumées annuelles pour le SPW sont reprises en détail dans le cahier spécial des charges.
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61, §1 et §2, de l'arrêté royal du 15
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. _ L'attention des soumissionnaires est toutefois attirée sur le fait que : * à quel que stade que ce
soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut les inviter à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; * Les
soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de
produire l'attestation de l'Office nationale de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché ; * Les soumissionnaires
sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations sera faite, pour ce qui concerne les soumissionnaires belges, par le
pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des
Entreprises (BCE). Les soumissionnaires étrangers sont tenus de joindre à leur offre les certificats délivrés par l'autorité compétente du pays concerné selon lesquels: * le
soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ; * le soumissionnaire
n'est pas en situation de faillite ou situations similaires ; * le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il
est établi.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Le soumissionnaire joint à son offre : * une déclaration contenant le chiffre d'affaire global réalisé par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices (2010, 2011 et 2012). Le
chiffre d'affaire annuel doit atteindre au minimum 80.000 ? HTVA; * une déclaration contenant le chiffre d'affaire relatif aux produits faisant l'objet du présent marché, réalisé par le
soumissionnaire au cours des trois derniers exercices (2010, 2011 et 2012). Le chiffre d'affaire relatif à l'objet du marché doit atteindre au minimum 25.000 ? HTVA
III.2.3. Capacité technique:
Le soumissionnaire joint à son offre une liste synthétique de minimum quatre marchés publics et/ou privés effectués pendant les trois dernières années relatifs à l'objet du marché et
portant sur des montants minimums de 10.000 ? HTVA. Cette liste doit démontrer que les volumes livrés et les fournitures livrées sont en relation directe avec l'objet du marché.
Cette liste mentionnera les informations ci-dessous et sera accompagnée des attestations de bonne exécution émanant de chacun des bénéficiaires : _ le nom du bénéficiaire ; _ la liste
des fournitures ayant fait l'objet du marché ; _ le ou les lieux de livraison ; _ le montant cumulé des commandes _ la période d'exécution ;
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/02/2014 - 10:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/02/2014 - 10:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 10/02/2014 - 10:00
Lieu: Direction de la Gestion mobilière, Boulevard du Nord,8 5000 Namur, Salle Bidaut (niveau 0)
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique, sans proclamation des prix.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges,inventaires et avis rectificatifs) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables
sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be" L'avis rectificatif n°1 porte sur les conditions de
sélection qualitatives tant sur la capacité économique et financière (CA relatif à l'objet du marché doit atteindre 25000 euros HTVA au lieu de 40000 euros HTVA) que sur la capacité
technique ( seuil de 10000 euros pour les marchés références au lieu de 20000 euros HTVA) L'avis rectificatif n°2 porte sur une correction apportée au point 12.2 du cahier spécial des
charges L'avis initial est paru au Bulletin des Adjudications du 20 décembre 2013 sous le numéro 2013-528894.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2014
IFAPME
N. 501870
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 51
AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
IFAPME
Place Albert Ier, 31, BE-6000 Charleroi
Contact: Service juridique
Isabelle CUVELIER
Tél: +32 71232206 Fax: +32 71232291 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=403777
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
AVIS RECTIFICATIF N°1 - "Voir le point VI 3) Autres informtions" : Construction d'une plateforme Développement durable et Métiers de bouche à PERWEZ Travaux de techniques spéciales et parachèvements - Lots 1, 2 et 3
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Rue des Dizeaux à 1360 PERWEZ
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
Le marché a pour objet les travaux, la fourniture, le transport, la main-d'oeuvre et tous les moyens nécessaires à la réalisation des techniques spéciales et des
parachèvements d'une plateforme Développement durable et Métiers de bouche à PERWEZ dont une partie dénommée "ConstruForm" est un espace dédicacé aux
métiers de la Construction et une autre partie est dédicacée aux métiers de bouche. Ce marché se subdivise en 5 lots attribués séparément, à savoir : Publication janvier
2014 : Lot 1 : HVAC-Sanitaire; Lot 2 : Electricité; Lot 3 : Ascenseurs. Publication avril 2014 : Lot 4 : Chambres froides; Lot 5 : Parachèvements. Le présent avis ne
porte que sur les lots 1, 2 et 3.
II.1.8. Division en lots:Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
INFORMATIONS SUR LES LOTS:
Lot 1: HVAC-Sanitaire
Description succincte:
Voir le cahier spécial des charges
Lot 2: Electricité
Description succincte:
Voir le cahier spécial des charges
Lot 3: Ascenseurs
Description succincte:
Voir le cahier spécial des charges
Lot 4: Chambres froides (PUBLICATION AVRIL 2014)
Lot 5: Parachèvements (PUBLICATION AVRIL 2014)
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Par le seul fait de participer à la procédure de marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifie
l'exactitude de la déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les
renseignements qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires. Premier critère d'exclusion Conformément à l'article 61,
§1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation
prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à
l'article 324bis du Code pénal ; 2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal ; 3° fraude au sens de l'article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts
financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le soumissionnaire belge ou étranger susceptible d'être désigné
adjudicataire devra produire au pouvoir adjudicateur un extrait de son casier judiciaire. Deuxième critère d'exclusion Conformément à l'article 61, §2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 15
juillet 2011, peut être exclu le soumissionnaire qui se trouve dans un des cas d'exclusion suivants : 1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de
réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; 2° qui a fait l'aveu de sa faillite
ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales. Pour ce qui
est du soumissionnaire belge susceptible d'être désigné adjudicataire, l'IFAPME a accès gratuitement, via l'application Digiflow (= application donnant un accès sécurisé aux bases de
données fédérales en matière de non-faillite), à des données lui permettant de vérifier la situation personnelle de celui-ci. En vue de vérifier si le soumissionnaire susceptible d'être
désigné adjudicataire est en ordre par rapport à ses obligations de non-faillite, le pouvoir adjudicateur va réclamer par voie électronique l'attestation de non-faillite et consignera les
résultats dans les documents du marché. Le soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire pourra dès lors être dispensé de la transmission de cette attestation. Pour ce qui
est du soumissionnaire étranger susceptible d'être désigné adjudicataire, la preuve peut être apportée par une attestation dont il résulte qu'il est en ordre par rapport à ses obligations
de non-faillite selon les dispositions légales du pays où il est établi. A défaut, le soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire doit produire une déclaration sous serment
ou une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de
provenance. Troisième critère d'exclusion Le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit
affectant sa moralité professionnelle peut être exclu de la participation au marché conformément à l'article 61, §2, 3°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le soumissionnaire belge ou
étranger susceptible d'être désigné adjudicataire devra produire au pouvoir adjudicateur un extrait de son casier judiciaire. Quatrième critère d'exclusion Conformément à l'article 61,
§2, 4°, peut être exclu le soumissionnaire qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave. Le soumissionnaire belge ou étranger susceptible d'être désigné adjudicataire
produira une déclaration sur l'honneur dans laquelle il déclare ne pas se trouver dans le cas précité (cf. modèle en annexe 2 au cahier spécial des charges). En outre, le soumissionnaire,
par la signature de son offre, s'engage à respecter les normes définies dans les conventions de base de l'Organisation Internationale du Travail et en particulier : 1° l'interdiction du
travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930 et n°105 sur l'abolition du travail forcé, 1957) ; 2° le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948) ; 3° le droit d'organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation
collective, 1949) ; 4° l'interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n° 100 sur l'égalité de rémunération, 1951 et n° 111 concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958) ; 5° l'âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973), ainsi que l'interdiction des pires
formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999). Le non-respect de ces conventions sera considéré comme une faute grave en matière
professionnelle. Cinquième critère d'exclusion Peut être exclu le soumissionnaire qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale
conformément à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le soumissionnaire est en règle s'il : 1° a transmis à l'Office National de Sécurité Sociale toutes les déclarations
requises jusque et y compris celles relatives à l'avant dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres ; 2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations
supérieure à 3.000 euros, ou a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 euros, le
soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision d'attribuer le marché, qu'il possède, à la fin du trimestre civil écoulé avant la date limite de
réception des offres, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un
montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations. Pour ce qui est du soumissionnaire belge susceptible d'être désigné
adjudicataire, l'IFAPME a accès gratuitement, via l'application Digiflow (= application électronique donnant un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité
sociale), à des données lui permettant de vérifier si celui-ci est en ordre par rapport à ses obligations de sécurité sociale. Dès lors, le soumissionnaire susceptible d'être désigné
adjudicataire pourra être dispensé de la transmission d'une attestation de l'Office National de Sécurité Sociale. Pour ce qui est du soumissionnaire étranger susceptible d'être désigné
adjudicataire, il devra joindre, à la demande du pouvoir adjudicateur, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'il est en règle avec ses obligations relatives au
paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. A quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s'informer,
par tous les moyens qu'il jugera utile, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout soumissionnaire. Sixième critère d'exclusion Peut être exclu le
soumissionnaire qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi
conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le soumissionnaire belge susceptible d'être désigné adjudicataire devra produire au pouvoir adjudicateur une
attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations à l'égard de l'Administration des contributions directes ET de l'Administration de la TVA. Le
soumissionnaire étranger devra produire au pouvoir adjudicateur une ou plusieurs attestations émanant de l'administration/des administrations compétente(s) dans son pays, pour la
perception des contributions directes et de la TVA (ou des taxes qui, dans son pays, sont assimilées à la TVA) mentionnant qu'il est en ordre concernant ses obligations vis-à-vis de
l'administration/des administrations précitées.
III.2.2. Capacité économique et financière:
III.2.3. Capacité technique:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 52
1/ L'appréciation de la capacité technique du soumissionnaire doit être justifiée par la présentation d'une liste des travaux semblables et d'une ampleur similaire (à savoir, pour le lot
1 : HVAC - Sanitaires, des travaux d'un montant de 500.000 euros HTVA; pour le lot 2 : Electricité, des travaux d'un montant de 250.000 euros HTVA; pour le lot 3 : Ascenseurs,
des travaux d'un montant de 25.000 euros HTVA) exécutés au cours des cinq dernières années. Pour être considérée comme valable, la liste devra comporter au moins deux références
distinctes. Cette liste sera accompagnée d'au moins deux attestations de bonne exécution relatives à des travaux similaires à ceux faisant l'objet du présent marché et pour lesquels la
réception provisoire a été accordée. Un soumissionnaire peut faire valoir la capacité technique d'autres entités (sous-traitants, associés en société momentanée). Dans ce cas, il doit
démontrer au pouvoir adjudicateur que pour l'exécution du marché il disposera des moyens nécessaires, par la production de l'engagement exprès et non équivoque de ces entités de
mettre de tels moyens à sa disposition. 2/ Dans le cas du présent marché de travaux, en vertu de l'article 3, §1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de
travaux, le marché ne peut être attribué qu'à des personnes qui, soit sont agréées à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'elles remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite
loi pour être agréées. L'offre indique : 1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agréation requise; 2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un
certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa
demande de participation ou à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'Etat
membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription à l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ce certificat ou cette inscription
mentionnera les références ayant permis la certification ou l'inscription sur la liste; 3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, §1er, 2°, de la loi
précitée du 20 mars 1991. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre les pièces justificatives nécessaires. Les travaux faisant
l'objet du marché régi par le présent cahier spécial des charges et relatifs : au lot 1 : HVAC - Sanitaires sont rangés dans la catégorie D18 - classe 4; au lot 2 : Electricité sont rangés
dans la catégorie P1 - classe 3; au lot 3 : Ascenseurs sont rangés dans la catégorie N1 - classe 1. Les sous-traitants doivent posséder l'agréation dans la catégorie de travaux qui leur
sont confiés. Dès le début du chantier, le choix des sous-traitants sera soumis à l'approbation du pouvoir adjudicateur.
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/03/2014 - 14:00
Documents payants:Oui.
Prix: 308 EUr.
Conditions et mode de paiement: Le prix de 308 euros se répartit comme suit : - Cahier spécial des charges pour le lot 1 : 256 euros TVAC; - Cahier spécial des charges pour le lot
2 : 41 euros TVAC; - Cahier spécial des charges pour le lot 3 : 11 euros TVAC. Chaque cahier spécial des charges peut être obtenu séparément. Le ou les montant(s) sont à verser
sur le compte de l'IFAPME au n° suivant : IBAN : BE77 0910 1281 5042 BIC : GKCCBEBB Communication à insérer lors de paiement : CSC n° 68 - T - AOE - PERWEZ - TS
et Par - 2013 - + n° du lot
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/03/2014 - 14:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 17/03/2014 - 14:00
Lieu: IFAPME - Place Albert Ier, 31 à 6000 CHARLEROI
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3. AUTRES INFORMATIONS
Le présent avis rectificatif n° 1 porte sur la modification de l'avis de marché au point III.2)Conditions de participation - III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y
compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession. Modification : Le 5ème alinéa de la deuxième clause d'exclusion a été modifié. L'avis initial a
été publié au Bulletin des Adjudications en date du 20 janvier 2014 - N° 17 - Publication n° 501225 et au Journal Officiel de l'Union Européenne sous le n° 2014/S 017-025324. Cet
avis rectificatif n° 1 remplace l'avis initial publié le 20 janvier 2014 sur le portail des avis de marché dont l'adresse est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be Autre
information : Les soumissionnaires ont la possibilité, s'ils l'estiment nécessaire, de visiter les lieux où les travaux devront être exécutés. En conséquence, tout soumissionnaire est
censé avoir une connaissance complète des lieux et de toutes les particularités et/ou difficultés qui pourraient survenir au cours de l'exécution du marché.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2014
AZ SINT-JAN BRUGGE-OOSTENDE AV
N. 501821
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10, BE-8000 BRUGGE
Contact: Vanmaercke Ilse Marcella
Tel: +32 50452083 Fax: +32 50452229 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.azsintjan.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166896https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=AZ+Sint-Jan+Brugge-Oostende+-+Aankoopdienst-2014%2FJVH%2FCD%2F2-F02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren van arbeidskledij aan het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het betreft een opdracht voor aanneming van leveringen van nieuwe arbeidskledij op afroep over de periode 01.01.2015 tot en met 31.12.2019 voor het AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende av in zijn geheel over de drie campussen
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
ingeschreven in HR en BTW
Opgave H.R nr en BTW nr
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
In orde zijn met de sociale zekerheid
RSZ attest van het voorlaatste verstreken kwartaal t.o.v. de datum van de opening van de offertes
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Voorlegging van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten en/of opdrachten in uitvoering waarin de duur, de naam, het adres en het telefoonnummer van de
opdrachtgever worden meegedeeld.
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Kostprijs, Weging: 35
Criterium 2: Kwaliteit, draagcomfort en esthetisch karakter, Weging: 35
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 53
Criterium 3: levensduur kledij bij normaal gebruik en onderhoud, Weging: 15
Criterium 4: continuïteit van levering, klantenservice, dienstverlening en klachtenbehandeling, Weging: 15
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/03/2014 - 17:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
Prijs: 50.00 EUr.
Betalingstermijnen en -methode: Door overschrijving op rekening nummer 630-640.0000-96 van de ING bank met duidelijke vermelding van de coördinaten van de aanvragende
firma en de naam van het opgevraagde bestek
ING BANK
IBAN BE65 6306 4000 0096
BIC BBRUBEBB
Het lastenboek kan digitaal aangevraagd worden via email [email protected] met vermelding van de referentie van het gewenste lastenboek en opgave van alle nodige
coördinaten van de aanvragende firma. Van zodra wij bevestiging ontvangen van de storting van onze boekhouding wordt het bestek opgestuurd.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/03/2014 - 09:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 26/03/2014 - 09:30
Plaats: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, vergaderzaal aankoopdienst, blok geriatrie, 3de verdieping- route 394 - Ruddershove 10 - 8000 Brugge.
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Enkel de afgevaardigden van de firma's die een offerte hebben ingediend.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
STAD BRUGGE
N. 501856
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Brugge
Burg 12, BE-8000 Brugge
Contact: Personeelsdienst
Véronique De Boi
Tel: +32 509621 E-mail: [email protected]
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
elektronische maaltijdcheques
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Brugge
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Voorwerp van deze diensten: Aanmaken en verdelen van elektronische maaltijdcheques voor stad Brugge inclusief brandweer. Ook papieren cheques moeten, op
eenvoudig verzoek, geleverd kunnen worden voor losse personeelsleden.
Het gaat om een groep van ca 2.000 personen (dit aantal is indicatief en ingevolge niet bindend). En kan variëren in de loop van de overeenkomst
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
zie bestek
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
zie bestek
zie bestek
III.2.3. Vakbekwaamheid:
zie bestek
zie bestek
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/03/2014 - 10:00
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 24/03/2014 - 10:00
Plaats: Personeelsdienst Ridderstraat 12, 8000 Brugge
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: inschrijvers en vertegenwoordiging bestuur
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. NADERE INLICHTINGEN
@Ref:00682656/2014001629
Informaties over lastenboek(en)/document(en)
Op te vragen per mail bij [email protected]
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
STAD OUDENAARDE
N. 501864
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Oudenaarde
Tussenmuren 17, BE-9700 Oudenaarde
Contact: De heer Eddy Surmont
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 54
Tel: +32 55335136 Fax: +32 55301345 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.oudenaarde.be
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie en vaste telefoondiensten
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: diverse locaties
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht omvat het leveren van mobiele telefoondiensten voor het voeren van gesprekken, versturen van SMS, versturen van MMS, gebruik van data-abonnement en
het leveren van vaste telefoondiensten voor het voeren van gesprekken op verschillende soorten vaste lijnen (analoog, digitaal, ISDN, PRA, ...).en dit zowel voor de Stad
Oudenaarde als voor het OCMW van Oudenaarde.
II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.
Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen.
INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
Perceel 1: Levering van mobiele telefoon- en datacommunicatiediensten
Korte beschrijving:
Levering van mobiele telefoon- en datacommunicatiediensten
Perceel 2: Levering van vaste telefoondiensten
Korte beschrijving:
Levering van vaste telefoondiensten
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:
* In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver zijn rsz- en btw-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze
informatie zelf opvragen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht:
Geen
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Een lijst van gelijkaardige projecten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium 1: Kostprijs, Weging: 80
Criterium 2: Managementstool voor het beheer van facturen, nieuwe aanvragen, veranderingen van gegevens en functionaliteiten, Weging: 20
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 7/3/2014 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/3/2014 - 10:30
IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 11/3/2014 - 10:30
Plaats: AC Maagdendale - vergaderzaal 2de verdieping - Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
Erratum - Wijzigingsbericht
TOERISME VLAANDEREN
N. 501801
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61, BE-1000 Brussel
Contact: Toerisme Vlaanderen, Dienst Projectontwikkeling
Diederik De Bruycker
Tel: +32 25040365 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.toerismevlaanderen.be;http://www.visitflanders.comhttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=163356https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=Toerisme+Vlaanderen-TVL%2F2013%2F1022%2FPONF02&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamcontract architect
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Toerisme Vlaanderen heeft een 40-tal domeinen in eigendom. Occasioneel zijn hier herstelwerken, aanpassingswerken, renovatiewerken, kleine nieuwbouwwerken etc.
noodzakelijk. Toerisme Vlaanderen wil voor de periode van drie jaar een architect aanduiden voor het opvolgen van deze werken, en dit op afroep.
De opdracht omvat architecturale en technische studies alsook de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering van de werken.
De opdrachtnemer staat in voor een algemene architectuuropdracht, zoals beschreven in de deontologische norm. Bijkomend staat de opdrachtnemer in voor de nodige
studies zoals de studie stabiliteit en technieken.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Toerisme Vlaanderen ontving van geïnteresseerde kandidaat-inschrijvers vragen over het bestek. Deze vragen en het antwoord van Toerisme Vlaanderen zijn terug te vinden in het
bekendgemaakte document 'Vragen en antwoorden dd. 28.01.2014'.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 55
MIVB-INFRAS-BA (BUILDINGS & ACCESS)
N. 501810
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MIVB-Infras-BA (Buildings & Access)
Koningsstraat 76, BE-1000 Brussel
Contact: Marc Mertens
Tel: +32 25637157 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=165173https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=Infras-BA+%28Buildings+%26+Access%29-INF+BA+20140106+MME-F05&userType=SUPPLIER&language=FR
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Marconi - Bouw van de tramstelplaats
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) wenst binnen afzienbare tijd over een nieuwe tramstelplaats te beschikken op het grondgebied van
de gemeente Ukkel, op de site "Marconi". Deze nieuwe stelplaats zal bestaan uit drie hoofdonderdelen: de stallingshal, de onderhoudshal en het administratief en sociaal
gebouw. De totale capaciteit van de stallingshal bedraagt 75 trams. De onderhoudshal is bestemd voor het onderhoud van 10 trams. Het administratief en sociaal
gebouw is bestemd voor het aanvatten van de dienst van de bestuurders, voor de mecaniciens en voor het administratief personeel dat zich bezighoudt met de controle en
de werking van de site.
Voor het project werd een stedenbouwkundige vergunning toegekend op 8 juli 2011 en een milieuvergunning op 16 juni 2011.
Deze opdracht heeft betrekking op de bouw van een tramstelplaats op de site "Marconi" te Ukkel. De totale duur van de bouwwerken voor het geheel van de opdracht
wordt geraamd op 2 jaar.
De structuur van de opdracht ziet er als volgt uit:
Deze opdracht: "Marconi - bouw van de tramstelplaats"
De aannemer van deze opdracht zal belast zijn met de bouw van het geheel van de infrastructuur, de gebouwen en de vaste uitrustingen die vereist zijn voor de
exploitatie van de tramstelplaats Marconi, omvattende de volgende elementen:
- afbraak van de bouwwerken, graafwerken en sanering volgens de studies die door de MIVB gerealiseerd werden en door het BIM goedgekeurd werden;
- bouw van een wachthuisje voor de toegangscontrole;
- bouw van een gebouw / hal voor de stalling;
- bouw van een gebouw / hal voor het onderhoud en elektrisch onderstation;
- bouw van een administratief en sociaal gebouw;
- bouw van een ondergrondse parkeerzone;
- levering en plaatsing van uitrustingen voor het onderhoud van het rollend materieel: een kuildraaibank bestemd voor de herprofilering van de tramwielen, een
machine voor het wassen van de buitenkant van de trams, een zone voor het vullen van de zandstrooiers van de trams, een zone uitgerust met vijzels voor het opheffen
van de wagenbakken en voor het vervangen van de draaistellen, uitrustingen voor het schoonmaken van de binnenkant van de trams (aspirotram, centraal
afzuigsysteem), installaties voor de verdeling van ruitensproeierproducten, automatisch roterende kasten voor het magazijn, werkkuilen voor de toegang tot de onderkant
van de wagenbak en beveiligde loopbruggen (onderbreking van de hoogspanning) met werkplaatsstopcontacten 700 V voor de toegang tot de uitrustingen op het dak
van de trams, een persluchtverdeelnet, een automatisch systeem voor het meten van het profiel van de wielen en voor het detecteren van vlakke kanten aan de wielen,
rolbruggen;
- levering en plaatsing van uitrustingen van het elektrisch onderstation;
- bouw van een nieuw ondergronds lokaal met het oog op de verplaatsing van de verdeelcabine van Sibelga;
- realisatie van de toegangswegen en van de omgeving (met betrekking tot het beheer van de site Marconi);
- leggen van de sporen en plaatsen van de wissels op de site (levering van de uitrustingen en het materieel door de MIVB);
- coördinatie van andere opdrachten en werflogistiek van het geheel (zie beschrijving van de andere opdrachten hierna).
De aannemer van deze opdracht zal onder de vorm van een algemene onderneming werken.
Voorafgaandelijk aan deze opdracht zal er een zone voorzien worden waar alvast 30 trams gestald kunnen worden, met inbegrip van de tijdelijke sociale lokalen. In het
kader van deze opdracht is de verschuiving voorzien van de stallingszone voor de 30 trams naar dat gedeelte van de "onderhoudshal" dat reeds gebouwd werd om zo de
tijdelijke stallingszone vrij te maken en de bouw van de "onderhoudshal" op die plaats verder af te werken.
Voor het deel « leggen van de sporen en plaatsen van de wissels op de site », is de algemene aannemer verplicht een spoorlegger naar zijn keuze uit te kiezen uit de lijst
van de door de MIVB gekwalificeerde spoorleggers, in bijlage bij de selectiegids (cf. bijlage nr. 4). De algemene aannemer zal een vennootschap aangaan met het
spoorleggersbedrijf, ofwel in het kader van een tijdelijke handelsvennootschap, ofwel door opneming als onderaannemer in de algemene onderneming.
Hij zal eveneens de andere hierna beschreven opdrachten coördineren, samen met deze van zijn aanneming, in functie van de gunning ervan door de bouwheer.
- Opdracht « Marconi - spoorsignalisatie + systeem voor het beheer en het toezicht van de trambewegingen »
- Opdracht « Marconi - bovenleidingen »
- Opdracht « Marconi - Tractie-energie »
- Opdracht « Marconi - Telefoon-, telecom- en toegangscontrole-uitrustingen »
VERDER, ZIE DE SELECTIEGIDS (om deze te verkrijgen, zie punt VI.3. van deze aankondiging)
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
MIVB-INFRAS-BA (BUILDINGS & ACCESS)
N. 501797
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MIVB-Infras-BA (Buildings & Access)
Koningsstraat 76, BE-1000 Brussel
Contact: Marc Mertens
Tel: +32 25637157 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=165173https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=Infras-BA+%28Buildings+%26+Access%29-INF+BA+20140106+MME-F05&userType=SUPPLIER&language=FR
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Marconi - Bouw van de tramstelplaats
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) wenst binnen afzienbare tijd over een nieuwe tramstelplaats te beschikken op het grondgebied van
de gemeente Ukkel, op de site "Marconi". Deze nieuwe stelplaats zal bestaan uit drie hoofdonderdelen: de stallingshal, de onderhoudshal en het administratief en sociaal
gebouw. De totale capaciteit van de stallingshal bedraagt 75 trams. De onderhoudshal is bestemd voor het onderhoud van 10 trams. Het administratief en sociaal
gebouw is bestemd voor het aanvatten van de dienst van de bestuurders, voor de mecaniciens en voor het administratief personeel dat zich bezighoudt met de controle en
de werking van de site.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 56
Voor het project werd een stedenbouwkundige vergunning toegekend op 8 juli 2011 en een milieuvergunning op 16 juni 2011.
Deze opdracht heeft betrekking op de bouw van een tramstelplaats op de site "Marconi" te Ukkel. De totale duur van de bouwwerken voor het geheel van de opdracht
wordt geraamd op 2 jaar.
De structuur van de opdracht ziet er als volgt uit:
Deze opdracht: "Marconi - bouw van de tramstelplaats"
De aannemer van deze opdracht zal belast zijn met de bouw van het geheel van de infrastructuur, de gebouwen en de vaste uitrustingen die vereist zijn voor de
exploitatie van de tramstelplaats Marconi, omvattende de volgende elementen:
- afbraak van de bouwwerken, graafwerken en sanering volgens de studies die door de MIVB gerealiseerd werden en door het BIM goedgekeurd werden;
- bouw van een wachthuisje voor de toegangscontrole;
- bouw van een gebouw / hal voor de stalling;
- bouw van een gebouw / hal voor het onderhoud en elektrisch onderstation;
- bouw van een administratief en sociaal gebouw;
- bouw van een ondergrondse parkeerzone;
- levering en plaatsing van uitrustingen voor het onderhoud van het rollend materieel: een kuildraaibank bestemd voor de herprofilering van de tramwielen, een
machine voor het wassen van de buitenkant van de trams, een zone voor het vullen van de zandstrooiers van de trams, een zone uitgerust met vijzels voor het opheffen
van de wagenbakken en voor het vervangen van de draaistellen, uitrustingen voor het schoonmaken van de binnenkant van de trams (aspirotram, centraal
afzuigsysteem), installaties voor de verdeling van ruitensproeierproducten, automatisch roterende kasten voor het magazijn, werkkuilen voor de toegang tot de onderkant
van de wagenbak en beveiligde loopbruggen (onderbreking van de hoogspanning) met werkplaatsstopcontacten 700 V voor de toegang tot de uitrustingen op het dak
van de trams, een persluchtverdeelnet, een automatisch systeem voor het meten van het profiel van de wielen en voor het detecteren van vlakke kanten aan de wielen,
rolbruggen;
- levering en plaatsing van uitrustingen van het elektrisch onderstation;
- bouw van een nieuw ondergronds lokaal met het oog op de verplaatsing van de verdeelcabine van Sibelga;
- realisatie van de toegangswegen en van de omgeving (met betrekking tot het beheer van de site Marconi);
- leggen van de sporen en plaatsen van de wissels op de site (levering van de uitrustingen en het materieel door de MIVB);
- coördinatie van andere opdrachten en werflogistiek van het geheel (zie beschrijving van de andere opdrachten hierna).
De aannemer van deze opdracht zal onder de vorm van een algemene onderneming werken.
Voorafgaandelijk aan deze opdracht zal er een zone voorzien worden waar alvast 30 trams gestald kunnen worden, met inbegrip van de tijdelijke sociale lokalen. In het
kader van deze opdracht is de verschuiving voorzien van de stallingszone voor de 30 trams naar dat gedeelte van de "onderhoudshal" dat reeds gebouwd werd om zo de
tijdelijke stallingszone vrij te maken en de bouw van de "onderhoudshal" op die plaats verder af te werken.
Voor het deel « leggen van de sporen en plaatsen van de wissels op de site », is de algemene aannemer verplicht een spoorlegger naar zijn keuze uit te kiezen uit de lijst
van de door de MIVB gekwalificeerde spoorleggers, in bijlage bij de selectiegids (cf. bijlage nr. 4). De algemene aannemer zal een vennootschap aangaan met het
spoorleggersbedrijf, ofwel in het kader van een tijdelijke handelsvennootschap, ofwel door opneming als onderaannemer in de algemene onderneming.
Hij zal eveneens de andere hierna beschreven opdrachten coördineren, samen met deze van zijn aanneming, in functie van de gunning ervan door de bouwheer.
- Opdracht « Marconi - spoorsignalisatie + systeem voor het beheer en het toezicht van de trambewegingen »
- Opdracht « Marconi - bovenleidingen »
- Opdracht « Marconi - Tractie-energie »
- Opdracht « Marconi - Telefoon-, telecom- en toegangscontrole-uitrustingen »
VERDER, ZIE DE SELECTIEGIDS (om deze te verkrijgen, zie punt VI.3. van deze aankondiging)
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: III.2.3) Vakbekwaamheid
In plaats van:
De kandidaat moet aantonen dat hij beschikt over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht. Dientengevolge moet hij de volgende voorwaarden
naleven:
1. Samenstelling van de groep en organigram
De aanvraag tot deelneming moet uitgaan van een aannemer realisatie van gebouwen en/of burgerlijke bouwkunde voor het algemeen perceel 1.
Elke kandidaat moet bij zijn aanvraag tot deelneming een beschrijvende nota voegen i.v.m. de volgende punten:
- de samenstelling van de THV (indien van toepassing);
- de bekwaamheden van elk lid van de THV om het geheel van de specialiteiten te dekken die vereist zijn voor de bouw van de stelplaats met de sporen en voor het onderhoud van
specifieke uitrustingen van de stelplaats- en/of onderhoudszone;
- het personeelsbestand en de eigen middelen van elk lid;
- de naam (namen) van de firma('s) belast met het leggen van de sporen;
- een organigram met beschrijving van de interne structuur van de onderneming of van de tijdelijke handelsvennootschap.
2. Referenties
Voor het overmaken van zijn referenties moet de kandidaat de formulieren gebruiken die als Bijlage 2 gevoegd zijn bij de selectiegids.
Elke referentie zal het voorwerp uitmaken van een fiche, omvattende:
- het voorwerp van het project (type project: stelplaats, industrieel gebouw, dienstengebouw, enz.); ;
- de identificatie van de referentie (naam, geografische ligging);
- de naam van de bouwheer en het adres van zijn maatschappelijke zetel, zijn telefoon- en faxnummer, en het e-mailadres;
- een beschrijving van de prestaties die door de kandidaat zelf uitgevoerd werden (indien deze prestaties uitgevoerd werden in het kader van een tijdelijke handelsvennootschap, dient
men de prestaties te beschrijven die door elke partner uitgevoerd werden) en de prestaties die in onderaanneming gegeven werden;
- het totaalbedrag van de opdracht, het gedeelte van het bedrag betreffende de prestaties die door de kandidaat zelf uitgevoerd werden (indien de werken uitgevoerd werden in het kader
van een tijdelijke handelsvennootschap, dient men voor elke partner het gedeelte van het bedrag van de opdracht betreffende de werken die hij zelf uitgevoerd heeft, aan te duiden) en
het bedrag van de werken die in onderaanneming gegeven werden;
- de relevantie of de motieven waarvoor deze referentie relevant is voor het project en hoe deze verworven ervaring ten volle benut zal worden voor de realisatie van het project;
- het realisatiepercentage van de referentie (begindatum van de prestaties, einddatum van de prestaties, datum van voorlopige oplevering, datum van definitieve oplevering);
- foto's van het bouwwerk;
- attest van goede uitvoering of tevredenheid;
- eventuele bijlagen ter ondersteuning van deze referentie.
De door de kandidaten over te maken referenties mogen betrekking hebben op gerealiseerde projecten en/of op lopende projecten (voor de referenties die betrekking hebben op werken
inzake de bouw van stelplaatsen en/of onderhoudswerkplaatsen voor tram/metro/spoorweg en/of van industriële gebouwen, moet de bouw van de stelplaats, werkplaats en/of het
industrieel gebouw ten minste reeds zijn aangevat).
Elke referentie zal, bij voorkeur, vergezeld zijn van een attest van goede uitvoering waaruit blijkt dat de prestaties die toevertrouwd werden aan de kandidaat uitgevoerd werden
volgens de regels van goed vakmanschap en tot een goed einde gebracht werden. Voor de nog lopende projecten zal de referentie idealiter vergezeld zijn van een tevredenheidsattest
van de overheid of van de bouwheer, eventueel vergezeld van het gebruiksvoorbehoud, voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
De door de kandidaat voor te leggen referenties zijn de volgende:
2 referenties die betrekking hebben op "de technische ervaring van de kandidaat betreffende werken inzake de bouw van stelplaatsen en/of onderhoudswerkplaatsen voor
tram/metro/spoorweg en/of van industriële gebouwen die een soortgelijke graad van complexiteit vertonen"
Naast de algemene informatie die voor alle referenties gevraagd wordt (zie hiervoor) zal de kandidaat de volgende informatie vermelden (bij wijze van toelichting):
- de stallingscapaciteit van de stelplaats (indien deze referentie verwijst naar een stelplaats);
- de functies voorzien in de onderhoudswerkplaats (indien deze referentie verwijst naar een onderhoudswerkplaats).
NB: de gevraagde referenties hebben betrekking op werken en niet op studies.
De kandidaat moet het formulier A gebruiken dat als bijlage 2 bij de selectiegids is gevoegd.
b. 1 referentie die betrekking heeft op "de technische ervaring van de kandidaat als algemene onderneming inzake de coördinatie van de sanering van de bodem en van het grondwater"
Naast de algemene informatie die voor alle referenties gevraagd wordt (zie hiervoor) zal de kandidaat de volgende informatie vermelden:
- het type behandelde verontreiniging;
- het aantal kubieke meter grond of grondwater dat gesaneerd werd;
- de duur van de saneringsinterventies;
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 57
- de beschrijving van de aangewende technieken.
De kandidaat moet het formulier B gebruiken dat als bijlage 2 bij de selectiegids is gevoegd.
3. Certificaten en verzekeringsattest
Aan de kandidaat wordt gevraagd eveneens het volgende bij zijn kandidatuur te voegen:
- desgevallend, een ISO 9001-certificaat of elk ander gelijkwaardig certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat
de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden of, indien de kandidaat een groep is, het ISO 9001-certificaat van de leden van de groep of elk ander gelijkwaardig
certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden;
- desgevallend, een ISO 14001-certificaat of elk ander gelijkwaardig certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat
de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden of, indien de kandidaat een groep is, het ISO 14001-certificaat van de leden van de groep of elk ander gelijkwaardig
certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden.
VERDER, ZIE DE SELECTIEGIDS (om deze te verkrijgen, zie punt VI.3 van deze aankondiging)
Te lezen:
De kandidaat moet aantonen dat hij beschikt over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht. Dientengevolge moet hij de volgende voorwaarden
naleven:
1. Samenstelling van de groep en organigram
De aanvraag tot deelneming moet uitgaan van een aannemer realisatie van gebouwen en/of burgerlijke bouwkunde voor het algemeen perceel 1.
Elke kandidaat moet bij zijn aanvraag tot deelneming een beschrijvende nota voegen i.v.m. de volgende punten:
- de samenstelling van de THV (indien van toepassing);
- de bekwaamheden van elk lid van de THV om het geheel van de specialiteiten te dekken die vereist zijn voor de bouw van de stelplaats met de sporen ;
- het personeelsbestand en de eigen middelen van elk lid;
- de naam (namen) van de firma('s) belast met het leggen van de sporen;
- een organigram met beschrijving van de interne structuur van de onderneming of van de tijdelijke handelsvennootschap.
2. Referenties
Voor het overmaken van zijn referenties moet de kandidaat de formulieren gebruiken die als Bijlage 2 gevoegd zijn bij de selectiegids.
Elke referentie zal het voorwerp uitmaken van een fiche, omvattende:
- het voorwerp van het project (type project: stelplaats, industrieel gebouw, dienstengebouw, enz.); ;
- de identificatie van de referentie (naam, geografische ligging);
- de naam van de bouwheer en het adres van zijn maatschappelijke zetel, zijn telefoon- en faxnummer, en het e-mailadres;
- een beschrijving van de prestaties die door de kandidaat zelf uitgevoerd werden (indien deze prestaties uitgevoerd werden in het kader van een tijdelijke handelsvennootschap, dient
men de prestaties te beschrijven die door elke partner uitgevoerd werden) en de prestaties die in onderaanneming gegeven werden;
- het totaalbedrag van de opdracht, het gedeelte van het bedrag betreffende de prestaties die door de kandidaat zelf uitgevoerd werden (indien de werken uitgevoerd werden in het kader
van een tijdelijke handelsvennootschap, dient men voor elke partner het gedeelte van het bedrag van de opdracht betreffende de werken die hij zelf uitgevoerd heeft, aan te duiden) en
het bedrag van de werken die in onderaanneming gegeven werden;
- de relevantie of de motieven waarvoor deze referentie relevant is voor het project en hoe deze verworven ervaring ten volle benut zal worden voor de realisatie van het project;
- het realisatiepercentage van de referentie (begindatum van de prestaties, einddatum van de prestaties, datum van voorlopige oplevering, datum van definitieve oplevering);
- foto's van het bouwwerk;
- attest van goede uitvoering of tevredenheid;
- eventuele bijlagen ter ondersteuning van deze referentie.
De door de kandidaten over te maken referenties mogen betrekking hebben op gerealiseerde projecten en/of op lopende projecten (voor de referenties die betrekking hebben op werken
inzake de bouw van stelplaatsen en/of onderhoudswerkplaatsen voor tram/metro/spoorweg en/of van industriële gebouwen, moet de bouw van de stelplaats, werkplaats en/of het
industrieel gebouw ten minste reeds zijn aangevat).
Elke referentie zal, bij voorkeur, vergezeld zijn van een attest van goede uitvoering waaruit blijkt dat de prestaties die toevertrouwd werden aan de kandidaat uitgevoerd werden
volgens de regels van goed vakmanschap en tot een goed einde gebracht werden. Voor de nog lopende projecten zal de referentie idealiter vergezeld zijn van een tevredenheidsattest
van de overheid of van de bouwheer, eventueel vergezeld van het gebruiksvoorbehoud, voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
De door de kandidaat voor te leggen referenties zijn de volgende:
2 referenties die betrekking hebben op "de technische ervaring van de kandidaat betreffende werken inzake de bouw van stelplaatsen en/of onderhoudswerkplaatsen voor
tram/metro/spoorweg en/of van industriële gebouwen die een soortgelijke graad van complexiteit vertonen"
Naast de algemene informatie die voor alle referenties gevraagd wordt (zie hiervoor) zal de kandidaat de volgende informatie vermelden (bij wijze van toelichting):
- de stallingscapaciteit van de stelplaats (indien deze referentie verwijst naar een stelplaats);
- de functies voorzien in de onderhoudswerkplaats (indien deze referentie verwijst naar een onderhoudswerkplaats).
NB: de gevraagde referenties hebben betrekking op werken en niet op studies.
De kandidaat moet het formulier A gebruiken dat als bijlage 2 bij de selectiegids is gevoegd.
b. 1 referentie die betrekking heeft op "de technische ervaring van de kandidaat als algemene onderneming inzake de coördinatie van de sanering van de bodem en van het grondwater"
Naast de algemene informatie die voor alle referenties gevraagd wordt (zie hiervoor) zal de kandidaat de volgende informatie vermelden:
- het type behandelde verontreiniging;
- het aantal kubieke meter grond of grondwater dat gesaneerd werd;
- de duur van de saneringsinterventies;
- de beschrijving van de aangewende technieken.
De kandidaat moet het formulier B gebruiken dat als bijlage 2 bij de selectiegids is gevoegd.
3. Certificaten en verzekeringsattest
Aan de kandidaat wordt gevraagd eveneens het volgende bij zijn kandidatuur te voegen:
- desgevallend, een ISO 9001-certificaat of elk ander gelijkwaardig certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat
de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden of, indien de kandidaat een groep is, het ISO 9001-certificaat van de leden van de groep of elk ander gelijkwaardig
certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden;
- desgevallend, een ISO 14001-certificaat of elk ander gelijkwaardig certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat
de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden of, indien de kandidaat een groep is, het ISO 14001-certificaat van de leden van de groep of elk ander gelijkwaardig
certificaat of intern document, voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van opdracht, waaruit blijkt dat de kandidaat beantwoordt aan de vereiste kwaliteitsstandaarden.
VERDER, ZIE DE SELECTIEGIDS (om deze te verkrijgen, zie punt VI.3 van deze aankondiging)
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
N. 501799
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Rijnkaai 37, BE-2000 Antwerpen
Contact: Marc Vandenborne
Tel: +32 498829290 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166595
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
ICT-Infrastructuur Outsourcing
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht is een aanneming van diensten. Het betreft een resultatenverbintenis: de dienstverlener stelt de ingezette middelen op zijn verantwoordelijkheid voor met het
doel het beoogde resultaat te bereiken.
De opdracht bestaat uit volgende delen:
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 58
Perceel 1: ICT-outsourcing services, met betrekking tot volgende diensten/services:
o Housing;
o LAN & WAN-Networking
o Serverinfrastructuur, met inbegrip van operating system en Active Directory, Printservices en andere basis backend services, via een:
? On-premise infrastructuur
? Of via een hybride infrastructuur met IAAS (Infrastructuur as a Service) op een publiek platform.
o Backend Applicatie foundations, zoals o.a.:
? Database foundation op de on-premise infrastructuur of via PAAS (Platform as a Service) op hybride infrastructuur
? Enterprise Content Management Foundation op de on-premise infrastructuur of via PAAS op de hybride infrastructuur of via SAAS (Software as a Service) op
andere infrastructuur
? Mail Foundation op de on-premise infrastructuur of via PAAS op de hybride infrastructuur of via SAAS op een andere infrastructuur.
o Werkplekkenbeheer ten behoeve van o.a.:
? End User Computing (EUC)
? Randapparatuur
o Hardware ten behoeve van voornoemde diensten/services.
o Transitie en transformatie van de bestaande omgeving naar de nieuwe infrastructuur
Perceel 2: BAM-Datacenter infrastructuur werken
o Verwijderen obsolete infrastructuur
o Plaatsen van nieuwe datarack, met benodigde beveiligingen
o Opkuisen bekabeling binnen het datacenter
o WIFI-infrastructuur verder uitbouwen.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.6. Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: III.2.2) Eventueel vereiste minimumeisen
Toe te voegen tekst:
De kandidaat (inschrijvende vennootschap) zal onmiddellijk uitgesloten worden indien:
Het eigen vermogen van het laatste afgesloten boekjaar negatief is, tenzij hij eveneens een bewijs voorlegt van een kapitaalsverhoging met voldoende middelen tussen de periode
van de jaarafsluiting en de aanvraag tot deelneming van onderhavige opdracht.
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
De opdrachtdocumenten voor de kandidatuurstellingen zijn gratis opvraagbaar via e-mail [email protected] .
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
AQUAFIN NV
N. 501812
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Aquafin NV
Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar
Contact: De heer Micha Caerts
Tel: +32 34504705 Fax: +32 34583020 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aquafin.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
KWZI Hertsberge
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Project 20365A - KWZI Hertsberge - (Voor)ontwerp, begeleiding t.e.m. gunning, leiding werken incl. het opstarten van KWZI t.e.m. voorlopige oplevering, werftoezicht
tijdens bouw en opstart, support opleveringsdossier aan Aquafins klant, begeleiden nazorg en waarborg t.e.m. definitieve oplevering.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Om een offerte in te dienen, gelieve het dossier rechtstreeks op e-tendering op te zoeken (referentienummer AQF (3p)-PPP0N3-1002/019/2014-01-28/CA/CAM/2014/00039). Zie
hiervoor ook het document "CHL_eTen een dossier zoeken_NL_YB_20120628-200" bij de besteksdocumenten).
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
STAD GENK
N. 501829
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Genk
Stadsplein 1, BE-3600 Genk
Contact: De heer Robrecht Exelmans
Tel: +32 89654518 Fax: +32 89653470 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.genk.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Staatstuinwijk - Aanleg parking
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Staatstuinwijk - Aanleg parking
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Openbaar.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 59
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Bijlage 3 van het bestek voorziet in het toevoegen van een attest "plaatsbezoek".
Het indienen ervan wordt niet meer noodzakelijk geacht, en komt derhalve te vervallen.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
COMMUNE DE WELLIN
N. 501830
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Wellin
Grand Place, 1, BE-6920 Wellin
Contact: Madame Anne De Vlaminck
Tél: +32 84430054 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: www.wellin.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Désignation d'un auteur de projet pour les travaux d'étude de la rénovation et de la restructuration d'un bâtiment (logements publics communaux)
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Désignation d'un auteur de projet pour les travaux d'étude de la rénovation et de la restructuration d'un bâtiment (logements publics communaux)
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
IV.3.4) Date limite de réception des offres:
Remplacer le 04/03/2014 par le 05/03/204 à 11h00
IV.3.8) Modalité d'ouverture des offres:
Remplacer le 04/03/2014 par le 05/03/2014 à 11h00
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
INTERCOMMUNALE IDEA
N. 501827
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Intercommunale IDEA
Rue de Nimy, 53, BE-7000 Mons
Contact: Madame Caroline Decamps
Tél: +32 65375724 Fax: +32 65375723 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.idea.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
MONS - ZAE des "Bas Prés" Nivellement-voirie-Egouttage-Equipement-Aménagement paysager
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
OBJET DU MARCHE
La présente entreprise à pour objet les travaux nécessaires à l'établissement d'une voirie équipée dans la zone d'activités économiques des Bas Près.
DESCRIPTION DES TRAVAUX
La présente entreprise comprend notamment :
Des travaux préparatoires :
Des travaux de terrassements et de traitement de sol :
Des travaux pour l'établissement d'un égouttage séparatif :
Des travaux pour l'établissement d'une voirie industrielle avec revêtement hydrocarboné :
Des travaux pour l'équipement en eau, gaz, énergie HT/BT et éclairage public:
Des travaux pour l'établissement de fossé en béton préfabriqués ou coulés en place ;
- L'établissement de 2 bassins d'orage revêtus de dalle gazon (BO1 de ± 2000 m³ et BO2 de ± 2200 m³)
La remise en place des terres de retroussement et leur ensemencement
L'évacuation des déchets
Les essais en cours d'exécution et à posteriori
La réalisation et fourniture des plans d'exécution avant et après travaux
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Avis rectificatif n°1
Dans la partie « offre métré » page 4 poste 27, il convient de lire « Travaux préalables, traitement du fond de coffre, avec étude de sol, traitement du fond de coffre pour une teneur
moyenne en eau de 25,0% ».
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
INTERCOMMUNALE IDEA
N. 501828
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 60
Intercommunale IDEA
Rue de Nimy, 53, BE-7000 Mons
Contact: Madame Caroline Decamps
Tél: +32 65375724 Fax: +32 65375723 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://www.idea.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
MONS-OBOURG - Parc Environnemental de Mons Hainaut - Requalification - Voiries - Egouttage - Eclairage public
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
La présente entreprise à pour objet les travaux nécessaires à l'établissement d'une voirie équipée dans la zone d'activités économiques PEMH, Chemin du pont d'Haine
à Obourg.
La présente entreprise comprend :
Des travaux préparatoires, notamment :
- De la localisation et du repérage d'installations existantes ;
- Du débroussaillement et abattage d'arbre ;
- De la démolition de voirie en béton armé continu y compris la fondation en béton maigre et la sous-fondation ;
- La démolition des éléments linaires coulé en place ;
- Du fraisage de revêtement hydrocarboné ;
- La mise à sec de terrain inondé ;
Des travaux de terrassement, notamment:
- Les terrassements généraux;
- Du remplacement de sol insuffisamment portant et du rabattement d'eau là où cela s'avère nécessaire ;
- Les terrassements pour canalisation et chambre de visite, pour raccordement d'avaloir ;
- Les terrassements pour création de fossé ;
Des travaux pour l'établissement d'une voirie industrielle, notamment
- Un voirie avec revêtement en béton armé continu BAC,
- Une sous-fondation, une fondation en béton maigre
- Le fraisage de revêtement hydrocarboné et le rétablissement d'un revêtement hydrocarboné en une couches ;
- Les éléments linéaires en béton coulé en place (bordure type New Jersey)
- Les avaloirs pour filet d'eau avec raccordements ;
Des travaux pour l'équipement en eau et éclairage public, notamment:
- Des tranchées communes ou particulières ;
- L'établissement d'une conduite pour la distribution d'eau en PE en tranchée ouverte, les pièces spéciales, le raccordement sur l'existant ;
- Un forage dirigé en PE RC sous la rivière « La Haine » ;
- L'alimentation en énergie électrique, fourniture et pose de câble HT/BT ;
- Etablissement de candélabre et luminaire ;
- Equipement conforme et agréé par ORES
La remise en place des terres de retroussement et leur ensemencement
L'évacuation des déchets
Les essais en cours d'exécution et à posteriori
La réalisation et fourniture des plans d'exécution avant et après travaux
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
Avis rectificatif n°1
Dans la partie « offre métré » page 4 poste 17, il convient de lire « Le code CPN : D4342-E -Démolition sélective de revêtement en dalles de béton armé, en vue d'une évacuation,
épaisseur : 15 < E <= 25 cm ».
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
CPAS DE LA VILLE DE MONS
N. 501813
AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
CPAS de la Ville de Mons
rue de Bouzanton, 1, BE-7000 Mons
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice:
Fourniture de matériel de serrurerie,quincaillerie et petit matériel divers
II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions:
Fourniture de matériel de serrurerie,quincaillerie et petit matériel divers
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE
Ouverte.
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2014
TMVW SERVICELIJNEN
N. 501818
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
TMVW servicelijnen
Stropstraat 1, BE-9000 Gent
Contact: Pynckel Fanny Erica
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=164942
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 61
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Dakrenovatie van diverse sportinfrastructuren onder het beheer van TMVW
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dakrenovatie van diverse sportinfrastructuren onder het beheer van TMVW
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Versnelde onderhandelingsprocedure.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
- Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
- In de oorspronkelijke aankondiging
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend
document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van: 31/01/2014 - 16:00
Te lezen: 07/02/2014 - 16:00
VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van: 03/02/2014 - 23:59
Te lezen: 10/02/2014 - 23:59
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
GEMEENTE KRUIBEKE
N. 501831
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Kruibeke
O.L.Vrouwplein 18-21, BE-9150 Kruibeke
Contact: Mevrouw Vanessa Joris
Tel: +32 37400243 Fax: +32 37400256 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.kruibeke.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - Alternatieve onkruidbestrijding en groenonderhoudswerken voor het dienstjaar 2014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Op 21 december 2001 werd het decreet houdende de vermindering van gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest goedgekeurd.
In kader van voornoemd decreet werd het uitvoeringsbesluit van 14 juli 2004 en uit 'Vademecum Zonder is Gezonder' van afdeling Water opgesteld. Tevens werd door
de Vlaamse Regering op 21 december 2007 een Samenwerkingsakkoord 2008-2013 goedgekeurd waarin tussen de Vlaamse Overheid en de gemeente een actie wordt
ontwikkeld in het kader van de MINA regeling: Mina Water.
Concreet houdt het reductieprogramma in dat er geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden. Als alternatief wordt gebruik gemaakt van mechanische
technieken zoals vegen, borstelen, stomen, branden, wieden,.
De opdracht houdt in dat de Mina-werkers werken zullen uitvoeren:
- boomspiegels dorpskernen;
- onderhoudswerken groenzones in de wijken en parken
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Versnelde onderhandelingsprocedure.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
Hoofdstuk III.2.3) Vakbekwaamheid:
vereiste erkenning vervalt.
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/1/2014
STAD AALST
N. 501795
KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Stad Aalst
Grote Markt 3, BE-9300 Aalst
Contact: college van burgemeester en schepenen
Tel: +32 5373254142 Fax: +32 53732549 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.aalst.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Uitnodiging tot indienen offerte - dienst Stadsmarketing en Communicatie en Politiezone Aalst 5440. Leveren van milieuvriendelijk wit en gekleurd papier en karton
(voor kopieertoestellen, printers en faxen) voor een periode van 3 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
dienst Stadsmarketing en Communicatie en Politiezone Aalst 5440. Leveren van milieuvriendelijk wit en gekleurd papier en karton (voor kopieertoestellen, printers en
faxen) voor een periode van 3 jaar
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Versnelde onderhandelingsprocedure.
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
De hoeveelheid van post 1 - perceel 1 komt niet overeen met de technische bepalingen van het bestek. De juiste hoeveelheid is 51 000. Een nieuwe inventaris werd aan de publicatie
gelinkt.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 62
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
Gunning
BPOST
N. 501803
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
bpost
Muntcenter, BE-1000 Brussel
Contact: Dehaes Edwin Leo
Tel: +32 22766069 Fax: +32 22762169 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166855
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Refill Bags
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
refill bags
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA
Economisch meest voordelige aanbieding
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr . V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 13/11/2013
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
WE GROUP LTD
Unit 1, 9/F, Block A, Tonic Industrial Center, 26 Kai Cheung Road, Knowloon Bay, Kowloon
HK
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
FOD BUITENLANDSE ZAKEN
N. 501823
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
FOD Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15, BE-1000 Brussel
Contact: Patricia De Jonghe
Tel: +32 25018186 Fax: +32 25018895 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.diplomatie.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166899https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=FOD BuZa-ICT/2013.01-F03&userType=SUPPLIER&language=fr
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Algemene offerteaanvraag nr ICT/2013.01 voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Diensten.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De onderhavige opdracht betreft de installatie van beveiligingsinfrastructuur, migratie vanuit de huidige omgeving, onderhoud van de geleverde infrastructuur en
monitoring van een deel van de geleverde infrastructuur.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
831344.66 EUR Incl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 50
Criterium 2: Technische waarde, Weging: 50
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr . Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/12/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Orange Business Belgium
Bourgetlaan 3
1140 BE BRUSSEL
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
BRUSSELS AIRPORT COMPANY NV
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 63
N. 501779
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
Brussels Airport Company nv
Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building, BE-1030 Brussel
Contact: Stéphane Longfils (Electro-Mechanics Manager)
Tel: +32 27537511 Fax: +32 27537509 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.brusselsairport.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166644
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop van groene of grijze elektriciteit en certificaten 2016.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop van elektrische energie inclusief de nodige certificaten 2016 (HEB en WKK) ten behoeve van The Brussels Airport Company N.V. Bijzonder Besteknummer:
TBAC/IFC/EM/PPR/2013/011.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA
Economisch meest voordelige aanbieding
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr TBAC/IFC/EM/PPR/2013/011. V.1.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/11/2013
V.1.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
ENI Gas & Power
Medialaan 34
1800 BE Vilvoorde
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
NATIONALE LOTERIJ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN PUBLIEK RECHT
N. 501785
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht
Belliardstraat 25-33, BE-1040 Brussel
Contact: Procurement
Gert Van den Dries
Tel: +32 22384965 Fax: +32 22384887 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.loterie-nationale.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166819https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=LN-OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2013/37-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop en aflevering van 10 personenwagens (af fabriek), type Volkswagen Golf, als naturaprijs voor een krasbiljet van de Nationale Loterij
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop en aflevering van 10 personenwagens (af fabriek), type Volkswagen Golf, als naturaprijs voor een krasbiljet van de Nationale Loterij
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
209459.00 EUR Incl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr . Perceel
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 14/11/2013
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
D'Ieteren NV
Maliestraat 50
1050 BE Brussel
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN
N. 501805
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Federale Politie Directie van de Aankopen
Kroonlaan, 145b, BE-1050 Brussel
Contact: GHION Sébastien
Tel: +32 26426612 Fax: +32 26426604 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.polsupport.be
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 64
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Open meerjarige opdracht van leveringen voor de aankoop van functionele kledij van de scheepvaartpolitie (SPN) ten voordele van de geïntegreerde politie
gestructureerd op 2 niveaus.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Open meerjarige opdracht van leveringen voor de aankoop van functionele kledij van de scheepvaartpolitie (SPN) ten voordele van de geïntegreerde politie
gestructureerd op 2 niveaus.
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
789627.85 EUR Incl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: Prijs, Weging: 35
Criterium 2: Kwaliteit van de confectie , Weging: 16
Criterium 3: Comfort en gebruiksgemak, Weging: 12
Criterium 4: Waterdichtheid, elektrische oplading, bescherming tegen vloeibare chemicaliën en bescherming tegen vuur en hitte , Weging: 12
Criterium 5: Kwaliteit basisgrondstoffen en toebehoren , Weging: 12
Criterium 6: Kwaliteit markeringen , Weging: 10
Criterium 7: Leveringstermijnen , Weging: 3
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr DGS/DSA 2011 R3 420. Perceel 1: Open meerjarige opdracht van leveringen voor de aankoop van functionele kledij van de scheepvaartpolitie (SPN) ten
voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus.
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 24/05/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
JOMEX NV
Ferrerlaan, 76
9000 BE GENT
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
REGIE DER GEBOUWEN
N. 501793
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Regie der Gebouwen
Gulden Vlieslaan 87 b2, BE-1060 Brussel
Contact: Dienst achitectuur & Engineering Dienst Elektriciteit, Elektronica en Telecommunicatie
ir. E. LAMBERT
Tel: +32 25416655 Fax: +32 25416651 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166813https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=RDGB-13.02.0000.055E+-LL-F03&userType=SUPPLIER&language=NL
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering van lampen en starters, ten behoeve van de overheidsdiensten en daarmee gelijkgestelde diensten
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Gans België
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Opdracht in 2 percelen
- Perceel 1: buisvormige fluorescentielampen met voorverwarmde kathode, die met een starter werken, compacte fluorescentie lampen en starters
- Perceel 2 : halogeenlampen, metaaljodidelampen met keramische brander en electroluminescente diodes (LEDs).
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
430471.05 EUR Incl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 13.02.0000.055E-LL. Perceel 1: Buisvormige fluorescentielampen met voorverwarmde kathode, compacte fluorescentielampen en starters
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 02/12/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
PERFORMANCE IN LIGHTING N.V
Haachtstesteenweg 1180
1130 BE Brussel
Opdracht nr 13.02.0000.055E-LL. Perceel 2: halogeenlampen, metaaljodidelampen met keramische brander en electroluminescente diodes (LED's)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 02/12/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
La Technique SA
Rue de la Lys 21
7500 BE Tournai
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
DEFENSIE - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 65
OVERHEIDSOPDRACHTEN - SUPPORT SYSTEMS SECT
N. 501798
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
DEFENSIE - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Support Systems Section - Ondersectie Corporate Support Systems - MRMP-S/AD4
Kwartier Koningin ELISABETH - Eversestraat 1 - Blok 4 - B - 1 - Lokaal 58 B, BE-1140 BRUSSEL
Contact: Commandant TEMMERMAN Frank
Commandant TEMMERMAN Frank
Tel: +32 27013273 Fax: +32 27014522 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=166848https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=MRMP-S/AD-14SD750-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Meerjarige overeenkomst (2014-2017) van leveringen voor de aankoop van normen t.v.v. Defensie (14SD750)
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Bestek 14SD750 - Pagina 18 - Paragraaf 10.d.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop van normen t.v.v. Defensie
II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN:
684080.35 EUR Incl. BTW .
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr 14SD750. Perceel 1: Aankoop van normen t.v.v. Defensie
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 17/01/2014
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Bureau voor normalisatie - NBN
Jozef II-straat 40/6
1000 BE BRUSSEL
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
DUUR OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT : Bestek 14SD750 - Pagina 18 - Paragraaf 10.c.
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
ORES SCRL
N. 501862
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEUR SPÉCIAUX
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE
ORES scrl
Avenue Jean Monnet, 2, BE-1348 Louvain-la-Neuve
Contact: Madame Anne-Marie Giallonardi
Tél: +32 64672854 Fax: +32 67672775 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Marché pour les travaux de construction de bâtiments techniques maçonnés dans les régions de Wallonie Picarde, La Louvière/Mons, Namur, Luxembourg et District
de Verviers, sur base du système de qualification WQCCAWA
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type opdracht: Travaux.
Lieu principal d'exécution: Wallonie Picarde, La Louvière/Mons, Namur, Luxembourg et District de Verviers
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Acheteur : Nadège DENIS
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE
Négociée avec mise en concurrence.
IV.2. CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse.
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché N° 1. LOT 1 - Région de Wallonie Picarde
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ALPES 2100 SCRL
RUE BELLE VUE 3
5640 BE BIESMES
Tél: +32 71770758 Fax: +32 71770758 Email: [email protected]
Marché N° 2. LOT 2 - Région de Wallonie Picarde
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ALPES 2100 SCRL
RUE BELLE VUE 3
5640 BE BIESMES
Tél: +32 71770758 Fax: +32 71770758 Email: [email protected]
Marché N° 3. LOT 3 - Région de Wallonie Picarde
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ALPES 2100 SCRL
RUE BELLE VUE 3
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 66
5640 BE BIESMES
Tél: +32 71770758 Fax: +32 71770758 Email: [email protected]
Marché N° 4. LOT 4 - Région de La Louvière/Mons
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ALPES 2100 SCRL
RUE BELLE VUE 3
5640 BE BIESMES
Tél: +32 71770758 Fax: +32 71770758 Email: [email protected]
Marché N° 5. LOT 5 - Région de La Louvière/Mons
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ALPES 2100 SCRL
RUE BELLE VUE 3
5640 BE BIESMES
Tél: +32 71770758 Fax: +32 71770758 Email: [email protected]
Marché N° 6. LOT 6 - Région de La Louvière/Mons
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ALPES 2100 SCRL
RUE BELLE VUE 3
5640 BE BIESMES
Tél: +32 71770758 Fax: +32 71770758 Email: [email protected]
Marché N° 7. LOT 7 - Région de Namur
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
MARI Daniel
Rue Grande 24
6250 BE Presles
Tél: +32 71393683 Fax: +32 71393683 Email: [email protected]
Marché N° 8. LOT 8 - Région de Namur
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ALPES 2100 SCRL
RUE BELLE VUE 3
5640 BE BIESMES
Tél: +32 71770758 Fax: +32 71770758 Email: [email protected]
Marché N° 9. LOT 9 - District de Verviers
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
PAGNOULLE CONSTRUCTIONS SPRL
Bouhaye 74
4861 BE Soiron
Tél: +32 87469016 Fax: +32 87460842 Email: [email protected]
Marché N° 10. LOT 10 - District de Verviers
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ALPES 2100 SCRL
RUE BELLE VUE 3
5640 BE BIESMES
Tél: +32 71770758 Fax: +32 71770758 Email: [email protected]
Marché N° 11. LOT 11 - région du Luxembourg
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
THIRY ALAIN
Gérimont 28
6680 BE SAINTE ODE
Tél: +32 61688723 Fax: +32 61688723 Email: [email protected]
Marché N° 12. LOT 12 - région du Luxembourg
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ALPES 2100 SCRL
RUE BELLE VUE 3
5640 BE BIESMES
Tél: +32 71770758 Fax: +32 71770758 Email: [email protected]
Marché N° 13. LOT 13 - région du Luxembourg
V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 22/11/2013
V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise:
ALPES 2100 SCRL
RUE BELLE VUE 3
5640 BE BIESMES
Tél: +32 71770758 Fax: +32 71770758 Email: [email protected]
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. AUTRES INFORMATIONS
Intercommunale ORES Assets scrl dont le siège social est situé Avenue Jean Monnet 2 à 1348 Louvain-la-Neuve (TVA: BE 0543 696 579),venant aux droits des sociétés IDEG scrl,
IEH scrl, IGH scrl, INTEREST scrl, INTERLUX scrl, INTERMOSANE scrl, SEDILEC scrl et SIMOGEL scrl, en exécution de la fusion par constitution de société nouvelle en
date du 31 décembre 2013.
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
PROVINCIE ANTWERPEN - DEPARTEMENT LOGISTIEK - DIENST
INFRASTRUCTUUR EN VASTGOED
N. 501822
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed
Koningin Elisabethlei 22, BE-2018 Antwerpen
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 67
Tel: +32 2406715 E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): www.provant.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166897
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Antwerpen - project provinciehuis - deelproject bouwproject - perceel 1: asbestverwijdering en afbraakwerken
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Provinciehuis te Antwerpen
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De opdracht omvat de integrale asbestverwijdering en afbraakwerken van de gebouwen op de site van het provinciehuis.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr OPDR-2013-0006. Perceel 1: Antwerpen - project provinciehuis - deelproject bouwproject - asbestverwijdering en afbraakwerken
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 04/07/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 10
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
nv Wanty
Rue des Mineurs 25
7134 BE Péronnes-les-Binche
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
SOFICO
N. 501875
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
SOFICO
Rue Canal de l'Ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur
Contact: M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué
Tél: +32 42316713 Fax: +32 43674568 E-mail: [email protected]
Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/recherches-d-avis/avis-d-attribution/index.html
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
D143.21- District autoroutier de Nivelles- bail de propreté le long des autoroutes du Brabant wallon
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Services.
Lieu principal de prestation de services: Brabant wallon
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
bail de propreté le long des autoroutes du Brabant wallon
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
entre et EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Prix le plus bas
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : 143.21 -bail de propreté le long des autoroutes du Brabant wallon
V.1. Date d'attribution du marché: 19/12/2013
V.2. Nombre d'offres reçues: 6
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
KRINKELS SA
rue des Scabieuses 13
5100 BE NANINNE
Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/01/2014
CLINIQUE REINE ASTRID
N. 501841
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Clinique Reine Astrid
Rue devant les Religieuses, 2, BE-4960 Malmédy
Contact: Madame Marie-Claire Henrard
Tél: +32 80793171 Fax: +32 80793178 E-mail: [email protected]
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Achat de 4 respirateurs pour les soins intensifs
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Achat de 4 respirateurs pour les soins intensifs
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 68
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
94370.40 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Négociée avec mise en concurrence.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot : Achat de 4 respirateurs pour les soins intensifs
V.1. Date d'attribution du marché: 18/12/2013
V.2. Nombre d'offres reçues: 6
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
Drager Medical Belgium nv
HEIDE 10
1780 BE Wemmel
Tél: +32 24626211 Fax: +32 26095240 Email: [email protected]
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
IDEA
N. 501871
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
IDEA
rue de Nimy 53, BE-7000 Mons
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché:
Marché public conjoint de fournitures ayant pour objet Achat des boissons pour les intercommunales IDEA et HYGEA.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché: Fournitures.
II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Le présent marché a pour objet l'achat des boissons pour les intercommunales IDEA et HYGEA pour une durée maximale de 4 ans.
Le marché se divise en deux lots distincts:
- Lot 1: Café;
- Lot 2: eaux et Jus.
Seul le lot 1 a été attribué.
II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S):
26468 EUR Hors TVA .
SECTION IV. PROCÉDURE
IV.1. TYPE DE PROCÉDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de:
SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché n° 1. Lot 1: «Café»
V.1. Date d'attribution du marché: 22/05/2013
V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué:
CAFE CORDIER SPRL
Avenue des Amériques, 25
7080 BE Frameries
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
@Ref:01051556/2014001652
Le Conseil d'Administration du 11 septembre 2013 a décidé de renoncer à l'attribution du lot 2 du marché.
VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/1/2014
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING
GEOTECHNIEK
N. 501807
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Geotechniek
Technologiepark 905, BE-9052 Zwijnaarde
Contact: Baertsoen An
E-mail: [email protected]
Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=166862https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?
tile=selectAuthentication&extWS=GEO-MBH000-13/004-F03&userType=SUPPLIER&language=nl
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Levering en volledige integratievan hoog precisie-meetapparatuur in bestaande meetopstelling voor triaxiaalconsolidatie
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering en volledige integratie van hoog precisie-meetapparatuur in bestaande meetopstelling voor triaxiaalconsolidatie
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Openbaar.
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online
DINSDAG 28 JANUARI 2014
www.bda-online.be
p. 69
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium 1: besteksbepalingen, Weging: 100
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr MBH000-13/004. Perceel 0: Levering en volledige integratie van hoog precisie-meetapparatuur in bestaande meetopstelling voor triaxiaalconsolidatie
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 13/12/2013
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Intertest Benelux v.o.f.
Pauvreweg 58a
4879 NL NH Etten-Leur
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/01/2014
[email protected]
www.bda-online.be/gebruiksvoorwaarden.aspx
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
380 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content