close

Enter

Log in using OpenID

ブランド激安市場,ロレックス偽物,スーパーブランドコピー時計N級品専門店!

embedDownload
1/2
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6949 - 3.9.2015
CVE-DOGC-A-15244062-2015
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/143/2015, d'1 de setembre, pel qual s'aprova el calendari de desplegament de la Llei 10/2015,
del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
La disposició final sisena de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals (DOGC de
25.6.2015) determina que el Govern ha de desplegar en un termini de tres anys el contingut d’aquesta Llei,
especialment el que estableix l’article 5.a.
La complexitat de la formació i qualificació professionals aconsella establir un calendari explícit per al
desplegament dels aspectes que el Govern considera més rellevants.
Amb aquesta finalitat, aquest calendari té en especial consideració el desplegament dels nous òrgans de
governança del sistema de formació i qualificació professionals, així com el desplegament dels serveis bàsics
del sistema.
Així mateix, el calendari incorpora aquelles actuacions de desplegament en relació amb les quals la disposició
final sisena, apartats 2 i 3 de la Llei, ha establert uns terminis específics pel que fa a la creació de l’Agència
Pública de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, durant el primer any de desplegament de la llei, i
al desplegament reglamentari, en el termini de nou mesos, del pla d’acreditació i qualificació professionals.
Aquesta estructura permet disposar d'una millor i més completa sistemàtica en relació amb els diversos eixos
d'actuació que s'han de desenvolupar en aplicació de la Llei.
Per aquesta raó, es preveuen terminis específics per a l'aprovació de determinats desplegaments
reglamentaris, tenint en compte que el període de tres anys per al seu desplegament finalitza el 25 de juny de
2018, ja que d’acord amb la disposició final novena la Llei 10/2015, del 19 de juny, va entrar en vigor el 26 de
juny de 2015.
D'acord amb l'article 32.1.d) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del
Govern, a proposta de la consellera d'Ensenyament i del conseller d’Empresa i Ocupació, el Govern
Acorda:
-1 Aprovar el calendari de desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació
professionals, que es detalla a l'annex.
-2 Donar publicitat a aquest Acord al DOGC.
Barcelona, 1 de setembre de 2015
Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern
Annex
Calendari de desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
2/2
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 6949 - 3.9.2015
CVE-DOGC-A-15244062-2015
1. Abans del 25 de març de 2016 s’ha de dur a terme el desplegament reglamentari del pla d’acreditació i
qualificació professionals.
2. Abans del 25 de juny de 2016 s’ha d’aprovar l’adscripció departamental i els Estatuts de l’Agència Pública de
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
3. Abans del 31 de desembre de 2016 s’ha d’establir:
3.1 La regulació de la Comissió Rectora.
3.2 La composició del Consell de Formació i Qualificació Professionals.
3.3 La regulació del Sistema d’avaluació i acreditació de competències professionals.
3.4 La regulació de la Xarxa del Sistema.
3.5 La regulació dels centres de formació professional integrada.
3.6 La regulació de la Xarxa integrada d'Informació i orientació.
3.7 La regulació dels programes de noves oportunitats.
3.8 El desenvolupament d’itineraris formatius específics de caràcter postobligatori per a persones amb
discapacitat reconeguda.
3.9 La regulació de l’Informe de Prospecció de necessitats.
3.10 La regulació i aprovació dels Consells Sectorials.
4. Abans del 31 de desembre de 2017 s’ha d’establir:
4.1 La regulació de la simplificació dels procediments d’autorització de centres.
4.2 La regulació del Sistema d'indicadors desplegament de la llei.
4.3 La regulació de les beques i ajuts del sistema integrat.
4.4 La regulació de la gestió de la qualitat als centres.
4.5 La regulació de la gestió de la Innovació als centres.
4.6 La regulació del Registre d'Unitats de competència.
4.7 La regulació dels drets i deures en pràctiques i aprenentatge.
4.8 El Pla de formació permanent professorat i formadors.
4.9 La regulació del contingut de l’informe d’avaluació del sistema.
5. Abans del 25 de juny de 2018 s’ha d’establir el primer informe d’avaluació del sistema.
(15.244.062)
ISSN 1988-298X
http://www.gencat.cat/dogc
DL B 38014-2007
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
37 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content