close

Enter

Log in using OpenID

Звуковые материалы по исследовани[ нивхского

embedDownload
Zvukovye materialy po issledovani[ nivxskogo qzyka IV
-Leonid Ivanovih {gajnSound Materials of the Nivkh Language 4
– Leonid Ivanovich Iugain –
Published:
Editors:
Printing:
August, 2007
Hidetoshi Shiraishi (Sapporo Gakuin University. Bunkyodai 11,
Ebetsu, 069-8555, Japan)
e-mail: [email protected]
website: http://ext-web.edu.sgu.ac.jp/hidetos/
Galina Lok (Sakhalin Museum of Regional Studies, Yuzhno-Sakhalinsk, Russian Federation)
I-Word Printing (060-0033 Sapporo, Chuoku Kita 3 Higashi 5,
5-91)
Copyright is jointly held by the authors.
ニヴフ語音声資料 4
発行日:
編集:
印刷:
-レオニード イヴァノヴィッチ・ユガイン-
平成 19 年 8 月 31 日
白石英才(札幌学院大学 〒069-8555 江別市文京台 11)
e-mail: [email protected]
website: http://ext-web.edu.sgu.ac.jp/hidetos/
ガリーナ・ローク(サハリン州郷土博物館、
ユジノサハリンスク、ロシア)
株式会社アイワード (〒060-0033 札幌市中央区北 3 条
東 5 丁目 5 番地 91)
本書は公刊にあたり札幌学院大学後援会学術図書自費出版助成を受けました。
Zvukovye materialy po issledovani[
nivxskogo qzyka IV
-Leonid Ivanovih {gajn-
Xidetosi Siraisi
Galina Dem;qnovna Lok
2007
Sound Materials of the Nivkh Language 4
-Leonid Ivanovich Iugain-
ニヴフ語音声資料 4
-レオニード イヴァノヴィッチ・ユガイン-
Hidetoshi Shiraishi
白石
Galina Dem'ianovna Lok
英才
ガリーナ・ローク
2007
平成 19 年
Leonid Ivanovih {gajn
(avgust 2006g. s.Nekrasovka)
Leonid Ivanovich Iugain
(August 2006, Nekrasovka)
レオニード イヴァノヴィッチ・ユガイン氏
(2006 年 8 月 ネクラソフカにて)
ii
Leonid Ivanovih so sem;\j (noqbr; 2003g. s.Nekrasovka)
L.I.Iugain and his family (November 2003, Nekrasovka)
L.I.ユガイン氏とその家族(2003 年 11 月ネクラソフカ)
iii
Sleva napravo% Leonid Ivanovih, Zoq Ivanovna L[tova, Galina Dem;qnovna Lok, ☨Ol;ga Anatol;evna Nqvan
(noqbr; 2003g. s.Nekrasovka)
From left to right: L.I.Iugain, Zoia Ivanovna Liutova, Galina Dem’ianovna Lok,
☨Ol’ga Anatol’evna Niavan
(November 2003, Nekrasovka)
左から:L.ユガイン、ゾーヤ・リュトヴァ、ガリーナ・ローク、故オリガ・ニャヴァン
(2003 年 11 月ネクラソフカ)
Brat i sestra (noqbr; 2003g. s.Nekrasovka)
Brother and sister (November 2003, Nekrasovka)
兄と妹(2003 年 11 月ネクラソフカにて)
iv
Interv;[ s Leonidom Ivanovihom (avgust 2006g. s.Nekrasovka)
An interview with L.I.Iugain (August 2006, Nekrasovka)
L.I.ユガイン氏とのインタビュー(2006 年 8 月、ネクラソフカ)
Nivxskij ambar. Postroen L.I.{gajnom (s.Nekrasovka)
A Nivkh storehouse built by L.I.Iugain (Nekrasovka)
L.I.ユガイン氏が建てたニヴフ式倉庫 (ネクラソフカ)
v
vi
o.Bajdukova, Is.Baidukov
Tamlavo, Tamlavo
£anivo, Nganivo
Kryuvo, Kryuvo
Langryx, Langrykh
Grot, Grot
Amurskij
Lukvo, Lukvo
Vy15kynvo, Vygrshkunvo
Ma1rvo, Maghrvo
Ha14i (Hingaj),
Chaghngi (Chingai)
liman
A3rvo, Aqrvo
Pyrki, Pyrki
Jy1rym (Ten;gi),
Iyghrym (Ten’gi)
No3si, Noksi
Nyjda, Nyida
Zelengaj (Zel\nygaj),
Zelengai (Zel’ionygai)
Pogobi, Pogibi
Severo-zapadnoe pobere';e ostrova Saxalin
The west coast of North Sakhalin
北サハリン西海岸
vii
Contents
目次
Pictures
写真 …………………………………………………. i
Maps
地図 ……………………………………………… vi
Table of Contents 目次 ………………………………………...….. viii
Introduction はじめに
…………………………………....…... ix
Lenid Ivanovich Iugain レオニード イヴァノヴィッチ・ユガイン... 1
1. The people of Iygrym (Ten’gi) ユグルム村(チェギ)の人々..…. 2
2. Afraid of airplanes 飛行機が怖くて ……………………………. 53
3. Seal-hunting アザラシ猟 ……………………………………….... 57
4. All kinds of fish 様々な種類の魚……………………………..…... 65
English translation 英訳 …………………………………………. 71
Japanese translation 日本語訳
……………………………….… 89
Contents (in Russian) 目次(ロシア語) ………………………... 111
viii
Vvedenie
?ta publikaciq qvlqetsq hetv\rtym tomom serii ^Zvukovye materialy po
issledovani[ nivxskogo qzyka&, v kotoru[ avtory vkl[hili zapisi bytovoj estestvennoj rehi (glava 1-2) i interv;[ (glava 3-4) na nivxskom qzyke. Uhastnikami razgovorov byli krome avtorov, Leonid Ivanovih {gajn,
Zoq Ivanovna L[tova, [Ol;ga Anatol;evna Nqvan] (sm. foto na str.iv), a
interv;[ vzqli u L.I.{gajna (sm.foto na str.v). Avtory sdelali dannye
zapisi razgovorov v dome u L.I.{gajna, v sele Nekrasovke v 20-go noqbrq,
2003g. Interv;[ vzqli v dome u [Marii {gajna], v sele Nekrasovke v 20-go
avgusta, 2006g.
Leonid Ivanovih {gajn rodilsq v nivxskom sele Jygrym (russkoe nazvanie Ten;gi) na severo-zapadnom pobere';e Saxalina v 13 i[nq 1942 goda.
Otec {gajna rodilsq na Ni'nem Amure, no tohnoe mesto i data ego ro'deniq neizvestny. Mat; zvali ojtik. Ona rodilas; v saxalinskom sele
Jygrym, hto i Ol;ga Anatol;evna Nqvan. Roditeli snahala 'ili v /tom
sele, a zatem pereexali v selenie Langry (nivxskoe nazvanie La4rix), raspolo'ennoe severnee na /tom 'e pobere';e ostrova.
L.I.{gajn nahal uhit;sq let s 9-10 na kul;tbaze dlq detej narodov Severa, kotoraq raspolagalas; na Sladkom Ozere. Zatem detej pereveli v
wkolu v selenie Kirpihiki, naxodivweesq nepodal\ku ot Sladkogo Ozera.
V nahale 1950 godov v strane otkryvalis; novye wkoly-internaty dlq narodov Severa i wkol;nikov pereveli vo vnov; sozdannu[ wkolu-internat
v selenie Rybnovsk. Tam on zakonhil 10 klassov i poluhil srednee obrazovanie.
Posle okonhaniq wkoly L.I.{gajn 'enilsq na L[dmile Evkun i pereexal e]\ severnee v selo Rybnoe, gde pro'il dvadcat; let. On rabotal stolqrom v ryboloveckom kolxoze ^Krasnaq Zarq&. Posle ukrupneniq kolxozov i sovxozov v nahale 1970 godov osnovaq usad;ba byla vystroena v sele
Nekrasovka Oxinskogo rajona, kuda pereveli pravlenie kolxoza i postroili novye 'ilye doma dlq kolxoznikov. S tex por Leonid Ivanovih
'iv\t v Nekrasovke so vtoroj 'enoj Valentinoj Petrovnoj Kautinoj.
V 1960 godax L.I.{gajn, kak i mnogie molodye nivxi ego pokoleniq,
uhastvoval v postanovkax nacional;nogo nivxskogo ansamblq, s kotorym
vystupal vo vremq festivalej i prazdnikov narodov Severa Saxalinskoj
oblasti, ezdil na koncerty v Moskvu na Vystavku Dosti'enij Narodnogo
Xozqjstva SSSR (VDNX). On aktivno uhastvovoval ne tol;ko v kocertax
xudo'estvennoi samodeqtel;nosti s pesnqmi i teatral;nymi postanovkami, no i predstavlql svoi izdeliq iz dereva na vystavkax po prikladnomu
isskustvu narodov Severa, kotorye sopro'dali festivali.
Priznannyj master davno zanimaetsq rez;boj po derevu i metallu v nacional;nom nivxskom stile s bogatym ornamentom, xarakternym tol;ko
dlq nego. Prekrasno vosproizvodit nacional;nye nivxskie muzykal¸nye
instrumenty% smyhkovyj ^ty4ry4& skripka, ^korx& pogremu'ka, ^ka4ga&
ix
vargan, ^irly ka4ga& vargan s nit;[. L.I.{gajn ispolnqet zakazy dlq saxalinskix muzeev i izgotavlivaet makety starinnyx nivxskix 'ili],
lodok, nart, ambarov (sm. foto na str.v) i drugie predmety dlq mestnoj
wkoly. Na razlihnyx vystavkax ego tvorhestvo otmehali gramotami, diplomami i mno'estvom nagrad.
V nastoq]ee vremq Leonid Ivanovih {gajn na pesnii, zanimaetsq domawnim xozqjstvom, zagotavlivaet rybu dlq sem;i, oxotitsq na morskix 'ivotnyx. On tak'e aktivno pomogaet uhastnikam xudo'estvennoj samodeqtel;nosti i konsul;tiruet molodyx rezhikov sela Nekrasovka, peredavaq
im svoj bol;woj opyt.
Transkripciq nivxskogo qzyka takaq 'e kak v tret;em tome, po/tomu
zdes; pokazano tol;ko korotkoe opisanie. Wrifty, kotorye my ispol;zovali, sledu[wie%
Glasnye zvuki% i
u
//e
Soglasnye zvuki%
a
y o
Gubnye
Al;veolqrnye
PalaVelqr Uvulqr Gortan
tal;nye -nye
-nye
-nye
Aspirirovannye
Neaspirirovannye
Zvonkie
Gluxie
p<
t<
h
k<
3<
p
t
t;
k
3
b
f
d
5
d;
g
x
0
6
Zvonkie
Sonanty Nosovye
Lateral;nye
Jot
v
m
r
n
l
1
4
2
Smyhnye
Spiranty
s
z
n;
l;
7
j
Slogovoe pis;mo: e (v nahale slov) = IPA1[je], q = [ja], [ = [ju], \ = [jo]
Tv\rdyj znak ^=&: ukazyvaet, hto dva zvuka prinadle'at k raznym slogu.
Naprimer% n;lyv=q,
menq sprqh;
My ispol;zovali bol;wie bukvy tol;ko v nahale imeni sobstvennogo
(imq familiq, nazvanie pos\lka). Nahalo predlo'eniq na nivxskom
qzyke vsegda napisano malen;koj propisnoj bukvoj.
1
Me'dunarodnaq fonetiheskaq transkripciq.
x
Blagodarnost;
Ohen; bol;wu[ pomo]; okazal nam pri sozdanii knigi direktor Saxalinskogo oblastnogo kraevedheskogo muzeq Tat;qna Petrovna Roon. Blagodarim vsex, kto rabotal s nami% informanty Leonid Ivanovih {gajn,
Valenitna Petrovna Kautina, Zoq Ivanovna L[tova, [Ol;ga Anatol;evna
Nqvan]. Nauhnye sotrudniki kraevedheskogo muzeq Kira Qkovlevna
Herpakova, Elena Sergeevna Nitkuk i drugie sotrudniki, kto vsqheski
pomogal nam v vypuske dannoj raboty. Osobenno blagodarim tex, kto sozdaval nam bytovye usloviq dlq normal;noj raboty. ?to v gorode {'noSaxalinske% Antonina Qkovlevna Nah\tkina, Tat;qna Petrovna Roon,
Aleksandr Viktorovih Rybin, Norixide Micui i Micuxiro Nakasai (OO
O Tacumi-Fukada-Saxalin). V Noglikax% Murman Tykweevih Kimov,
Bulat Murmanovih Kimov, L[dmila Anatol;evna Lok, Agvan Lok,
Nataliq Dem;qnovna Vorbon, Veronika Boris;evna Vorbon, [Nina
Vasil;evna Nitkuk]. V gorode Oxe% Vasilij Qkovlevih Agn[n, Ruza
F\dorovna, synov;q Nikolaj, Viktor, Andrej. Valerij Qkovlevih Qlin,
Galina F\dorovna Qlina, synov;q Vitalij i Alik. V sele Nekrasovka%
Leonid Ivanovih {gajn, Valentina Petrovna Kautina, deti Oksana,
An[ta, Aleksej. {rij Sergeevih Xur;[n, Aleksandra Vladimirovna,
Ol;ga {r;evna, F\dor Sergeevih Mygun, Nikolaj Vasil;evih Solov;ev,
[Mariq {gajn]. Na Xokkaido my blagodarim Rihard Dean Ide za ego pomo]; pri sostavlenii dannogo teksta. Blagodarq pomo]i vsex l[dej,
perehislennyx vywe, my prodol'aem rabotat;.
My so'aleem, hto v mae 2006g. my poterqli Ol;gu Anatol;evnu Nqvan. E\
prekrasnye znaniq nam ohen; pomogli vo vremq nawego /kspedicii. My
xotim vyrazit; e\ sem;e soboleznovanie.
V oktqbre 2006g. nas nastiglo ohen; pehal;noe izvestie o smerti Niny
Vasil;evny Nitkuk. My xotim vyrazit; Elene Sergeevne i e\ sem;e soboleznovanie.
avgust 2007g.
Xidetosi Siraisi
Galina Dem;qnovna Lok
Sapporo Gakuin universitet
Saxalisnkij oblastnoj
kraevedheskij muzej
{'no-Saxalinsk
Saxalinskaq oblast;
Rossiq
?becu, Xokkaido
Qponiq
[email protected]
http://ext-web.edu.sgu.ac.jp/hidetos/
xi
Introduction
This is the fourth volume of the series Sound Materials of the Nivkh Language.
Like the third volume (-Pygsk-), the current volume contains recordings of conversation (chapter 1-2) among the Nivkh speakers of the Amur dialect and two interviews
with L.I.Iugain (chapter 3-4). The participants of the conversation were Leonid
Ivanovich Iugain, Zoia Ivanovna Liutova, Galina Dem’ianovna Lok and the late
Ol’ga Anatol’evna Niavan (see the pictures on page iv). We recorded the conversations in the living room of Mr. Iugain’s house in Nekrasovka on November 20, 2003.
The interviews were recorded in the living room of the late Mrs. Mariia Iugain’s
house in Nekrasovka on August 20, 2006 (see the picture on page v).
Leonid Ivanovich Iugain was born in the Nivkh village of Iygrym (Russian name
Ten’gi) on the west shore of North Sakhalin (see map on page vii) on June 13, 1942.
His father Iugain was born in the Lower Amur region on the continent but the precise
place and year of birth are unknown. The mother was called Rhoichik. She was born
in Iygrym. The parents lived first in this village and later moved to the village of
Langrykh (Russian name Langry) which is located to the north of Iygrym.
At the age of 9-10, L.I.Iugain entered the kul’tbaza2 (‘culture base’) which was
established in Sladkoe Ozero to educate the children of the indigenous people (The
People of the North). It later moved to Kirpichiki, a village not far from Sladkoe Ozero. In the beginning of the 1950’s the Soviet government established a new type of
boarding school (shkola-internat) for the children of the Peoples of the North.
L.I.Iugain entered the new boarding school in Rybnovsk. He finished 10 classes of
the junior-high and high school level. After he finished the school he married Liudmila Evkun and settled down in Rybnoe where he lived for 20 years. He worked as a
carpenter at the fishery-kolhoz Krasnaia Zaria (‘The Red Morning Glow’). After the
unification of kolhozes and sovhozes in the beginning of the 1970’s, the unified collective was built in Nekrasovka, which is located in the adminitrative district of Okha.
In this new village new apartment houses were built for the members of the collective.
Since then L.I.Iugain lives in Nekrasovka with his second wife Valentina Petrovna
Kautina.
In the 1960’s, L.I.Iugain participated in the activities of the Nivkh cultural ensemble, like many other people of his generation. He joined a mission of arts and crafts
and went to Moscow as a representative of Sakhalin. He played an active role in the
performance of traditional Nivkh songs and dances. In addition, he presented many of
his wooden handicrafts in the exhibition of arts of the Northern People which was
held at the same time.
This widely recognized master of wood-curving and metal-art is famous for his
unique Nivkh style of art. He is a great master of the traditional Nivkh musical instruments such as tyngryng (stringed instrument), korkh (bell), kangga (Jewish harp),
2
A social service center which serves to implement educational programs of the Soviet-Russian
government (Cf. Bruce Grant (1995) In the Soviet House of Culure: A Century of Perestroikas.
Princeton University Press: Princeton).
xii
irly kangga (Jewish harp with a string).
By request of museums and schools of Sakhalin, L.I.Iugain makes models of traditional Nivkh houses, boats, sledges, store houses (see picture on page v) and other
commodities from the traditional Nivkh life. For his contribution to such traditional
handicrafts, L.I.Iugain was given honorable mention several times.
Currently, L.I.Iugain lives on a pension and manages his household: he catches
fish and hunts sea animals. He actively helps and gives advice to young people who
are willing to learn wood-curving in Nekrasovka. In this way he hands down his great
knowledge and skills to the next generation.
The rules of transcription are basically unchanged from the previous volume so we
will give only a brief sketch here. The tables below illustrate the phonetic content of
the Nivkh alphabet used in this publication with the corresponding IPA symbols to
their right.
Vowels: i/i
/(e)/e y/
a/a
u/u
o/o
Consonants:
labial
aspirated stops
p</p
nonaspirated stops p/p
voiced stops
b/b
voiceless fricatives f/f
voiced fricatives
v/v
nasals
m/m
laterals
glide
alveolar
alveo-pa
latal
velar
uvular
t</t
t /t
d/d
h/t
t;/t
d;/d
k</k
k/k
g/g
x/x
3</q
3/q
0/
5/r s/s
r/r z/z
n/n
l/l
n;/
l;/l
j/j
1/
4/
6/
2/
laryngeal
7/h
Following the Russian orthography, we used the following syllabic letters:
e (word-initially) = [je], q =[ja], [ = [ju], \ = [jo]
We made use of the hard sign "=" of the Russian orthography to separate syllables;
when a syllabic letter (e, q, [, \) follows a consonant in coda position: n;lyv=q [lv.ja]
We used capital letters only for personal and place names. The initial letter of the
first word in a sentence is not capitalized.
xiii
Acknowledgments
We would like to thank Dr. Tat’iana P.Roon, the director of the Sakhalin Museum of
Regional Studies for her help and advice both in the fieldwork and the editing procedure of this volume.
We have learned a lot from our language consultants, especially, Leonid I.Iugain,
Valentina P.Kautina, Zoia I.Liutova and the late Olga A.Niavan.
We would also thank the following people for their support during our fieldwork
and stay on Sakhalin. In Yuzhno-Sakhalinsk: Kira I.Cherpakova, Elena S.Nitkuk and
the staff of the Sakhalin Museum of Regional Studies. Antonina I.Nachotkina, Aleksandr V.Rybin. Norihide Mitsui and Mitsuhiro Nakasai (Tatsumi Fukada Sakhalin
Co., LTD.). In Nogliki: Murman T.Kimov, Bulat T.Kimov, Liudmila A.Lok, Agwan
Lok, Natalia D.Vorbon and Veronika B.Vorbon and the late Nina V.Nitkuk. In Okha:
Vasilii I.Agniun, Ruza F.Agniun, Nikolai, Viktor and Andrei. Valerii I.Ialin, Galina
F.Ialina, the sons Vitalii and Alik. In Nekrasovka: Leonid I.Iugain, Valentina
P.Kautina, Oksana, Aniuta and Aleksei. Iurii S.Khur’iun, Aleksandra V.Khr’iun and
Ol’ga I.Khur’iun, Mariia Iugain, Fiodor S.Mygun and Nikolai V.Solov’iov. In Hokkaido we would like to thank Prof. Dr. Richard Dean Ide of the Sapporo Gakuin University for his stylistic advice on the English translation. Thanks to the above mentioned people we would like to continue our work in the future.
We regret that we have lost in May 2006, Mrs. Ol’ga Anatol’evna Niavan. We learned
a lot from her profound knowledge of the Nivkh culture and language. We would like
to offer her family our deepest sympathy.
In October 2006 we were hit by the sorrowful news that Mrs. Nina Vasil’evna Nitkuk
had passed away. Mrs. Nina V.Nitkuk was very hospitable during our visit to Nogliki
and we remember our last meeting in August 2006. We would like to offer Elena
Sergeevna Nitkuk and her family our deepest sympathy.
August 2007
Hidetoshi Shiraishi
Galina D.Lok
Sapporo Gakuin University
Ebetsu, Hokkaido
Japan
Sakhalin Museum of Regional Studies
Yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalin
Russia
[email protected]
http://ext-web.edu.sgu.ac.jp/hidetos/
xiv
はじめに
本書はシリーズ『ニヴフ語音声資料』の第 4 号である。本編に収録されて
いる録音資料は第 3 号(『プグスク』)同様、ニヴフ語アムール方言話者によ
る会話(1-2 章)と、レオニード イヴァノヴィッチ・ユガイン氏へのインタ
ビュー2 編(3-4 章)である。会話に参加したのは、編者らのほかには、レオ
ニード イヴァノヴィッチ・ユガイン、ゾーヤ イヴァノヴナ・リュトヴァ、
故オリガ アナトリェヴナ・ニャヴァンの 3 名である(iv ページ写真参照)
。
2003 年 11 月 20 日、筆者らは本編に収められている会話をネクラソフカ村の
ユガイン氏宅の居間にて録音した。インタビューは 2006 年 8 月 20 日、ネク
ラソフカ村の故マリヤ・ユガイン氏宅の居間にて録音した(v ページ写真参照)
。
L.I.ユガイン氏は北サハリン西海岸にあるユグルム村(Jygrym。ロシア名
Ten;giチェギ。vii ページ地図参照)にて、1942 年 6 月 13 日に生まれた。父
親のユガイン氏は大陸のアムール川下流域で生まれたようだが、正確な場所
と生年はわかっていない。母親はショイチクと呼ばれており、ユグルムの出
身である。両親は最初ここに住み、後にユグルムの北に位置するラングルに
移った。
9-10 歳ごろ、ユガイン氏はスラツコエ・オゼラにあるクルツバーザ(「文化
基地」:少数民族の教育を目的とした国家の施設)に通い始めた。後にそれは
スラツコエ・オゼラから程近いキルピチキに移った。1950 年代初頭ソビエト
政府は先住民族(「北方民族」)の子弟を教育するための新たな寄宿学校を各
地に整備した。ユガイン氏はルブノフスクに建てられた寄宿学校に通うよう
になる。そこで彼は中等・高等学校レベルに相当する 10 学年を修了する。卒
業の後、氏はリュドミラ・エフクンと結婚し、ルブノエに居を構えそこに 20
年間住んだ。その間ユガイン氏は漁業コルホーズ「クラスナヤ ザリャー」
(朝
焼け)にて大工・家具職人として働いた。1970 年代に各地のコルホーズとソ
フホーズが再編・統合されると、北サハリンではオハ行政管区にあるネクラ
ソフカに新たなコルホーズが設置された。コルホーズの構成員のため近代的
な集合住宅が建てられ、ユガイン氏も家族と共にそこに移り住んだ。以来、
ユガイン氏は再婚したヴァレンティナ・カウティナさんとご家族とネクラソ
フカに住んでいる。
1960 年代、ユガイン氏は、他の同世代の多くのニヴフ人同様、ニヴフの伝
統芸能を保持、普及するための民族アンサンブルに参加した。その活動の一
環として行われたモスクワ公演旅行に氏は加わっている。そこで氏はニヴフ
の伝統的な歌謡や踊りを披露し、また同時開催された先住民族の工芸・民芸
品の展示会に自らの作品を出品した。
以来、ユガイン氏の手がける木彫ならびに金属加工を基盤とした工芸品は、
その伝統的スタイルが注目され高い評価を得ている。氏はとりわけニヴフの
伝統楽器、一弦琴「ツングルン」、がらがら「コルフ」、口琴「カンガ」
「イル
xv
ルカンガ」の製作を得意としている。
サハリン各地の学校や博物館の要請を受け、氏はニヴフの伝統的な家屋や
舟、橇や倉庫(v ページ写真参照)、様々な日用品の模型を製作している。こ
うした功績が評価され、氏はこれまで何度か表彰を受けている。
現在、ユガイン氏は年金生活を送りもっぱら家事に従事している。漁をし、
海獣猟も行う。またネクラソフカにおいて彼の後継者となるべく技を磨いて
いる若者たちを指導し、自らの偉大な技術と経験を次世代に伝達するべく努
めている。
ニヴフ語のキリル文字転写の規則は第 3 号のものを踏襲しているのでここ
では簡略に述べるに留める。以下に本書中でニヴフ語転写に用いたキリル文
字とその音価を対応する IPA 記号で示してある。
母音
i/i
/(e)/e
y/
u/u
o/o
a/a
子音
有気閉鎖音
無気閉鎖音
有声閉鎖音
無声摩擦音
有声摩擦音
鼻音
側音
わたり音
唇音
舌頂音
硬口蓋音
軟口蓋音 口蓋垂音
喉頭音
p</p
p/p
b/ b
f /f
v/v
m/m
t</t
t/ t
d /d
h/t
t;/t
d;/d
k</k
k/k
g/g
x/x
7 /h
5/r s/s
r/ r z / z
n/n
n;/
l/l
l;/l
j/j
1/ 
4/ 
3</q
3 /q
0/
6 /
2/
また次の音節文字を適宜使用した:e = je q = ja [ = ju \ = jo
音節文字が音節末子音に後続する場合、硬音記号「=」により音節境界を示し
た。
例: n;lyv=q [lv.ja] 「私を隠しなさい」
大文字は固有名詞、すなわち人名と地名の頭文字を表す場合にのみ使用し、
文頭には特に使用しなかった。
xvi
謝辞
サハリン州郷土博物館のタチヤナ・ローン館長には調査から本書の編集に
至るほぼすべての過程において様々な便宜を図っていただき、また数々の貴
重な助言をいただきました。我々の調査に協力していただいた話者の方々:
レオニード・ユガインさん、ヴァレンティナ・カウティナさん、ゾーヤ・リ
ュトヴァさん、故オリガ・ニャヴァンさん。
サハリンでの我々の滞在に様々な形で便宜を図ってくださった次の方々:
サハリン州郷土博物館の主任キーパーであるキーラ・チェルパコーヴァさん、
上級研究員エレーナ・ニトゥククさんほか大勢のスタッフのみなさま。アン
トニーナ・ナチョトキナさん、アレクサンドル・ルイビンさん。三井典英さ
ん(株式会社辰巳商会)、中犀光啓さん(深田サルベージ建設株式会社)(以
上ユジノサハリンスク)。ムルマン・キーモフさん、ブラート・キーモフさん、
リュドミラ・ロークさん、アグワン・ローク、ナタリヤ・ヴォルボンさん、
ヴェロニカ・ヴォルボンさん(以上ノグリキ)。アグニュン家の皆様、ヴァー
シャさん、ルーザさん、三人息子のニコライ、ヴィクトル、アンドレイ。ヤ
ーリン家の皆様、ヴァレリィさんとガリーナさん、ヴィタリとアリク(以上
オハ)。ユガイン家の皆様、レオニードさんとヴァレンティナさん、オクサナ、
アニュタとアレクセイ。フリュン家の皆様、ユーラさん、シューラさんとオ
ーリャ。フョードル・ムイグンさん、ニコライ・サラヴィヨフさん、故マリ
ヤ・ユガインさん(以上ネクラソフカ)。英訳の校正に御協力いただいた札幌
学院大学のリチャード D.イデ先生。以上の方々に心より感謝申し上げます。
2006 年 5 月、私たちは大変な悲しみに包まれました。ニヴフの言語と文化
について深い造詣を持ち、本書にもご登場いただきこれまで我々にたくさん
のことを教えてくださったオリガ A.ニャヴァンさんがお亡くなりになりま
した。ご家族の方々に心からお悔やみ申し上げます。
2006 年 10 月、ニナ V.ニトククさんがお亡くなりになりました。ニナさん
は我々のノグリキ滞在中いつも大変暖かく我々を迎えてくださいました。
2006 年 8 月病床にお見舞いしたときもそうでした。レーナ S.ニトククさんと
ご家族の方々に心からお悔やみ申し上げます。
2007年8月
白石
英才
ガリーナ・ローク
札幌学院大学
北海道江別市
サハリン州郷土博物館
サハリン州ユジノサハリンスク市
ロシア
[email protected]
http://ext-web.edu.sgu.ac.jp/hidetos/
xvii
Leonid Ivanovih {gajn
Leonid Ivanovich Iugain
レオニード イヴァノヴィッチ・ユガイン
1
1. "iteli sela Jygrym
1. Jygrym p<ingu
("iteli sela Jygrym)
20-11-2003, Nekrasovka
O.A.Nqvan (ON)
L.I.{gajn (L{)
ZL.L[tova (ZL)
G.D.Lok (GL)
X.Siraisi (XS)
1.
L{% ho
4y4ti, ma
xauti,
Rybahim, [kolu suwim,
rybu lovim [kolu suwim
2.
3.
als p<eti 3angu t<xopti
qgody rvat; sobak soder'at;
qgody rv\m, sobak
soder'im
ho 4y4t 3a4gu arti
rybu lovim, sobak kormim,
rybu lovim sobak kormit;
4.
ON% ho 4y4t, ma
ma1ti,
rybu lovim, [kolu suwim,
rybu lovim [kolu obrabatyvat; rybu
5.
6.
ma
ma1t
7itit
xauti
[kolu obrabatyvat; podnimaem suwim
[kolu suwim, podnimaem
suwim,
L{% t<ulf in;nyftox
Zimoj kuwat;
zimoj kuwat;
7.
8.
ma
[kolu obrabatyvat; suwit;
ma1t
rybu razrezaem na plasty,
suwim,
p<i in;nyftox xauti
dlq sebq suwim na [kolu,
sebq kuwat;
9.
ysku
xaut
suwim
3<aut 3angu arti
xrebty suwim dlq sobak
xrebety suwim sobak kormim
10.
3angu in;nyftox
htoby ix kormit;.
sobaki kuwat;
11.
ON% ysku, ysku xaut, 3angu
xrebety
12.
Xrebty, xrebty suwim
suwim sobaki
t<ulvyty4an 3angu arti
kogda zimoj
dlq kormleniq sobak
v zimnee vremq
sobaki kormit;
2
1. "iteli sela Jygrym
13.
GL% q4gut 3angu artad;1u* q4gut
kak
14.
L{% imgutox py1zt im1u artaj3an
im
15.
brosaem im
L{% ys
i
la4r
Brosaem suw\nnye xrebty
ryb sobakam,
Xrebty, e]\ hto*
e]\ hto
7ara, 4ox xara, 4ox jiv4an
xrebet i
17.
kormit;
GL% ys, ys, ys 7ara, anti sit;*
xrebet
16.
Kak kormqt sobak*
sobak kormqt
salo i
kogda est;
4ox jiv4an
Xrebty, salo
kogda est;
nerpih;e
kogda est; salo nerpih;e
nerpih;e salo kogda est;
18.
la4r
4ox tomsk
vmeste s nerpih;im salom
nerpih;e salo vmeste
19.
imgu artad;
ix
20.
ix kormqt
kormqt
GL% 3angu artat;.
Sobak kormqt.
sobak kormqt
21.
mat;ki-mat;kikut q3tot
melko
22.
L{% 5at1lu vijny4an t<ylftox
kuda-to exat;
23.
Melko nareza[t na kuski
nareza[t
vijny4an ysku
Kogda kuda nibud; daleko
daleko
ket
edut, xrebty s salom
kogda exat; xrebet berut
24.
25.
lums
ket
doro'noe propitanie dlq sobak berut
doro'noe pitanie sobak
berut
3angu lums
sobakam pitanie
ket
sobaki propitanie berut
26.
5ot 7at;
berut
nesti
27.
tivux
28.
GL% q4gut kyrt
kak
htoby ix kormit;,
v doroge,
3angu arijny4an
po doroge sobak
kormit;
3angu arijny4an
ostanovit;sq sobaki kogda kormit;
3
Kak
v doroge vy ostana-
1. "iteli sela Jygrym
vlivaetes; i kormite sobak*
29.
4ox 7a37a3t
Salo narezaete*
salo narezaete
30.
L{% 4ox 4yri1
Predvaritel;no narezannye kusohki sala
q3q31y5t
salo predvaritel;no rezat;
31.
s soboj
32.
s soboj
p<romsk 5ot<a
berut
4yri
ny1y5t 5ot<a
predvaritel;no sdelat;
33.
q4gut tivux 4ox t<xopnyt;,
kak
34.
Kak v doroge salom zanimat;sq*
po doroge salo trogat;
Xrebty, salo u'e gotovoe
narezannoe na kuski,
ON% ysku, 4oxku 4ox q3q3t
xrebet salo
35.
berut.
berut
7ont3 siti,
rezat;
ysku
[ptot
mew\k pomestit; xrebety svqzyva[t
36.
37.
t<u
sit,
[pti
slo'ennye v mew\hek,
xrebty svqzyva[t,
narta skladyva[t zavqzyva[t
na nartu skladyva[t i akkuratno zavqzyva[t
k narte
L{% tivux
V doroge sobak kormit;,
3an
art
v doroge sobaki kormit;
38.
GL% a 7onvaj4an hy4 q4gut vit<at;
povesnee
39.
41.
42.
kogda l\d lomaetsq*
lomaetsq
L{% 5at1at vijnyt;*
kuda
GL% 5atx lu
A vesnoj vy kak ezdite,
ezdite
y5k, lu5ku t\s3t\s34an
u'e l\d
40.
vy kak
Kuda exat;*
exat;
kuda nibud; kogda edite
vijny4an
Kogda vy kuda nibud;
edite,
L{% lur vat;rux vit 7a4an
Po kromke l;da ezdim
l\d po kromke ezdim
4
1. "iteli sela Jygrym
43.
na beregu
44.
kraj
t;\ lu5ku jiv4an, 7y jivf
bereg l\d
45.
46.
po kromke berega,
t;\x, t;\x, t;\x vat;rux
kogda na beregu l\d imeetsq
kogda est;
3angir vit
sobaki ezdqt
na sobah;ix
ezdqt
uprq'kax
GL% la45 k<uti, da*
Na nerp oxotitsq, da*
L{% la45 3avr1yt4an
Togda nerp ne byvaet,2
nerpu ubit;
47.
nerp
48.
GL% q4gut, lur l/2ax
kak
49.
Kak vozle l;da
l\d vozle
la45ku jiv5a1ar
nerpy
50.
kogda net
byva[t nerpy,
byva[t
L{% 7onf jivdlqn*
Razve byva[t vesnoj*
vesnoj byva[t
51.
Vesnoj ne byvaet nerp,
7onf jivxsut;
vesnoj ne byvaet
52.
zimoj
53.
u'e vesnoj
4y5tox kot3
la45, 4yr
nerpa otduwiny
54.
Ranej vesnoj,
t<ulf, y5k 7onvajvi4an
l[di edut gde ime[tsq
otduwiny nerp,
plavat;
i lovqt ix.
la45 k<ut<at;
nerpu ubit;
55.
56.
kita
lovuwki dlq nerp opuska[t
2ost
Lovuwki opuska[t v otduwiny,
la45 k<utat;
tak lovqt nerp.
nerpu ubit;
57.
GL% kita
1ost,
Lovuwki opuska[t,
lovuwki opuska[t
5
1. "iteli sela Jygrym
58.
L{% kita
1ost.
Lovuwki opuska[t v otduwiny,
4yrux
lovuwki opuska[t otduwiny
59.
1ult;4
4yr
^4yr1ult;& tak govorqt.
7at i5t<at;
otduwiny vyrezat; tak govorqt
60.
la45ku p<uf
nerpy
61.
p<i
vyxodqt
t<at<a4an, ke4rox
dywat
63.
iz svoix dyrok,
k<utix p<ut
svoix dyrok
62.
Nerpy vyxodqt
mesto otkuda oni vyxodqt
p<ut
dywat, na solnce vyxodqt
na solnce vyxodqt
port mu1v ke4
ur4an
le'at dn\m kogda solnce
svetit,
le'at dn\m solnce kogda xorowo
64.
65.
66.
7o3ot im1u 4y5tox tyv1ejny4an5
tak
oni otduwiny kogda uplyva[t
tak kogda nerpy uplyva[t
pod vodu,
kita,
kita ykst6
ceplq[tsq za kr[hki
lovuwka
ceplqetsq
7o4gur
4yr
1ult<at;
takim obrazom lovqt nerp.
takim obrazom otduwiny vyrezat;
67.
GL% a 7yt; /to
68.
a mat;kilk la45ku jiviny4an
malen;kie
69.
nerpy
L{% 7avur q1a5, 7o4gut mat;kilk
tak
70.
73.
Tak hto 'e,
my ne vydelqem malen;kix
nerp
GL% im1u la45 nono3xu sit; 6aut;
nerpa det\nywi kak nazyva[t
q4gut itt<at;*
kak
poqvit;sq
malen;kie
ne vydelqem
oni
72.
takie
la45ku vevui(x)su4an
nerpy
71.
Kogda xotqt
det\nywi nerp
kogda est;
?tix det\nywi nerp kak
nazyva[t*
Kak govorqt*
govorqt
L{% ta1ori, jy1z1y5t
Ne zna[.
ne zna[ ne zna[
6
1. "iteli sela Jygrym
74.
GL% Baba, la4r nono3xu,
Baba, det\nywi nerp
q4gut i5tat;*
kak nazyva[t*
nera det\nywi
75.
kak
76.
govorqt
7onf, imgu nana pand4an
vesnoj oni
77.
tol;ko kogda ro'da[tsq
ON% la4r nono3xu*
Ranej vesnoj, kogda oni
ro'da[tsq,
Det\nywi nerp *
nerpa det\nywi
78.
q4gut itnyt;*
kak
79.
govorqt
Kak govorqt*
GL% q4gut i5tat;*
kak
80.
Kak skazat;*
govorqt
ON% la4r nono3 7at i5ta 3auk la*
nera det\nyw tak govorqt net
81.
GL% 3auk. im1u pand4an
net
82.
oni
83.
mex
7a3
ly5ti
tak
Kogda
L{% ni 7a3
q
86.
?tix det\nywi nerp kak
zovut*
govorqt
7a1ar
Wapki w;[t.
ly5t<adlq*
Q wapki w;[, hto li*
wapku dela[
GL% 7a3
ly5ti 7at<a1ar
Wapki w;[t iz wkury
wapku dela[t
87.
inono3xu
Det\nywi nerp,
det\nywi
88.
ON% t/1ori q4gut itnyt;
ne zna[ kak
oni
krasivyj mex ime[t.
wapku dela[t
85.
go-
est;
7y nono3xu q4gut i5tat;*
/ti det\nywi kak
84.
Net.
ro'da[tsq
kogda ro'da[tsq
kingulik, 4y4r jiv5a1ar
krasivyj
Det\nywi nerp,
vorqt*
Ne zna[ kak govorqt,
govorqt
7
1. "iteli sela Jygrym
89.
det\nywi
90.
ne zna[. Wkuru nerp\nka
nono3xu la4r nono3xu i4y1r
ix wkura
i4y1r xaut
suwat,
ix wkuru suwat
91.
GL% Nu,
92.
ON% 7a3 lytiny4an 4y15 ket xauny4an
wapku delat;
93.
wkuru ber\m suwim
xautot lytnakan
Kogda sobiraemsq wit;
wapku,
ber\m
wkuru
nerp\nka,
prosuwivaem,
suwim delaem
94.
GL% Nu,
95.
ON% xauta rysta7
qmuta8
suwim soskrebaem mezdru mn\m
96.
suwim, soskrebaem mezdru,
mn\m,
kogda xotim swit; wapku.
7atot 7a3 lytnakan
zatem wapku delat;
97.
GL% pof3,9 pof3 nono3xu,
^pof3 nono3& tak govorqt*
nerp\nka
98.
pof3 nono3xu govorqt*
nerp\nka
99.
L{% Govorqt,
100.
7e3r
motkxu
an to'e govorqt
k beregu poduwka to'e
101.
pof3 nono3xu
^pof3& /to vozrastnoe
nazvanie nerpy kotoraq
tol;ko hto rodilas;.
nerpqta
102.
ON% 7e3r
motk
7akut/, pof3
nerp\nok le'awii golovoj
k beregu, tak nazyva[t.
k beregu poduwka nazyva[t
103.
104.
A kak /tu wkuru nazyva[t*
GL% q4gut, 7y 4y15 to
kak
No ne tol;ko, i u nerp\nok
do goda nazvanie byvaet,
/to wkura
ne'naq ne'naq takoe
8
1. "iteli sela Jygrym
105.
L{% Ne zna[.
106.
GL% Byla, byla ran;we
107.
wila wapki. Ne budu govorit;
108.
loti dit5
na russkom
109.
kak
110.
delat; zabyla
q4gut lu i5tagar
kak
111.
Q zabyla kak ran;we govorili,
t<xyrpt; prqmo
q4gut nyt
kak to govorili,
to govorili
anti itve,
E]\ govorite,
e]\ govorite
112.
L{% sit; furnyt;*
Hto govorit;*
hto govorit;
113.
GL% Net, 5a4k hytyk orbo5t;*
gde
114.
Gde tvoj otec rabotal*
tvoj otec rabotal
L{% nytnyt;, hto ty po-russki govoriw;
rabotat;
115.
orbo5t;. Wkola govorit
rabotat;
116.
p<ryu tyf nado govorit;
dom gde uhat detej, nado
govorit;.
GL% Net. hytyk, hytyk
Net, q pro tvoego otca
sprawivala,
L{% 5a4k nytnyt;,
Gde rabotal,
uhit;sq dom
117.
tvoj otec
118.
gde
119.
GL% ra4k nytny5t;*
gde
120.
rabotal
Gde rabotal tvoj otec*
rabotal
L{% orbo5t;, orbort;
Rabotat;
rabotat;
9
1. "iteli sela Jygrym
121.
GL% 5a4k nytny5t;* 5a4k nytnyt;*
gde
122.
L{% hol4i t<xop5,
olen;
123.
Gde rabotal*
rabotal
Olenej pas,
trogat;
GL% hol4i t<xop5,
Olenej pas
olen; trogat;
124.
L{% hol4i vandur10
olen;
125.
GL% Aga. park vandur hto li, ili
Sam rostil, hto li*
L{% q1ar park. imgu park pand;
Zahem rostil*
rosli.
sam
126.
zahem sam
127.
oni
sami rosli
pogonqq
rosli
Oni sami
Prosta otec pogonql olenej na vygule, oni rosli
hol4i 5xop5
olen;
129.
rostil
imgu yki5-yki5 imgu, imgu pandku5
oni
128.
Olenej rostil
rostil
trogat;
GL% hol4i 5xop5
Olenej pas
olen; trogat;
130.
L{% Von baba hol4i1ir ny4ra.11
Von baba na olenqx ezdila.
p<4a1, p<4a1ki. Baba i*
Kogda byla molodaq. Da
baba*
hi p<4a1ki hol4i1ir ny4r 7a5*
Kogda molodaq byla, ty na
olenqx ezdila*
na olenqx ezdila
131.
molodaq
132.
ty molodaq
133.
olen;
ezdila
it=q o1ra1yt5
Starajsq govori,
govori starajsq
134.
hol4i1ir pohta pohta 5orvi1a5
Na olenqx ty pohtu vozila,
ON% 7y, pohta u5ku1ar12
Da, pohtu vozila.
na olenqx
135.
da
vozit
peretaskivat;
10
1. "iteli sela Jygrym
136.
7ukruk5tox 5orvi1a5 Vezde vozit pohtu,
L{% Pohta u5kur
peretaskivat; vezde
137.
la[re
7a1ar 7agi5k
buranila
vozit
7o4gu5
i v buran vozila tak.
vse ravno tak
138.
GL% Baba Olq*
139.
L{% 7y, hol4i1i5 Po1verx13 my1r
da
140.
na olen;ej v Pogibi
7imitu5. Po1verx pohta my1r
i nazad podnimalas;. V
Pogibi spuskalas;
pohta 5or
Ty vozila pohtu v Pogibi.
podnimalas; v Pogibi
141.
spuskalas;
Da. Na olen;ej uprq'ke
spuskalas; v Pogibi,
spuskalas;
Po1verx my1r
vozila v Pogibi spuskalas;
142.
7arl, hi*
da
Da, ty*
ty
143.
ON% a*
144.
L{% Pohtarox pohta 5atx ty
Kuda ty pohtu vozila,
pohta 5or vir 7ar, hi*
ty*
ON% La4gryxtox
V Langry vozila.
kuda
145.
vozila
146.
ty
v Lanry
147.
L{% La4ryxtox my1t;
v Lanryx
148.
ON% 7y, 7o3ovyjn La4ryx pohta /to
Da, togda v Langrax pohta
byla
pohta jivra magazin jivra 7a1ar
magazin byl.
La4ryxux
V Langrax.
da
149.
V Langry spuskalas;,
spuskalas;
togda
v Lanrax
byla
150.
v Lanrax
151.
L{% Po1verx my1r 7arl*
V Pogibi ezdila*
v Pogibi spuskalas;
11
1. "iteli sela Jygrym
152.
ON% 3auk, Po1verx my1ta3aut
net
153.
7uker3ux Zelen;gajrox14 p<5yt
Ottuda priexala
v Zel\nygaj,
Zelen;gajux murki5
ot Zelenygaq spustilas; na
lowadqx v Ten;gi,
ottuda
154.
v Zel\nygaj
ot Zel\nygaq
155.
a my olenqx,
na olenqx
L{% n;y4dox my15a1a5
K nam spuskalas;
spuskalas;
ON% 7uker3ux La4ryxtox 5ortut
ottuda
159.
zatem
vozila na lowadqx
k nam
158.
Jy1rymrox
na lowadqx v Ten;gi
a n;y4 hol4i1i5
my
157.
priexala
Ten;girox 5ortut, murki5
v Ten;gax
156.
Net. Ne spuskalas;
v Pogibi.
v Pogibi ne spuskalas;
v Langry
Ottuda v Langry privezla.
privezla
Da.
L{% 7y,
da
160.
GL% a4ux
hol4igu jivt;*
u kogo olen;
161.
ON% a*
162.
GL% hi park jivl hol4i*
ty sama
163.
Ty sama imela olenej*
imela olen;
L{% 7o3ovyjn hol4igu
togda
164.
U kogo oleni est;*
est;
V to vremq,
olen;
bylo mnogo olenej. Togda
byl kolxoz.
hol4i mal1o1an, kolxoz
olen;
mnogo
165.
Nyjdenskij kolxoz
166.
GL% Aa,
167.
ON% hol4i 7o3ovyjn hol4i mal1ot;
olen; togda
mnogo
12
Togda bylo mnogo olenej.
1. "iteli sela Jygrym
168.
otec
169.
tol;ko
hol4i t<ytki
olen;
170.
Tol;ko Valin otec
(soder'al olenej),
Valk ytyk vak,
vi5
rano utrom
rano utrom id\w;
hol4i 5yp5 nqx if, 5ypr nim1yr
olen; prived\t mne on
171.
prived\t olenq, otdast
mne,
ni y5k 5ot pohta 5or vit
a q uvo'u pohtu,
L{% parf,
Veherom*
q
172.
mne dast
u'e uvo'u
veherom
173.
GL% t<uri
I nartu*
narta
174.
L{% 7y, parf
da
175.
hol4i ryru1y5t
olen;
176.
ti15kir im1u 4yt;x zavqzyva[t
i ix nogi
kandalami,
zavqzyva[t
im1u 4yt;xku im1u tylftox vij lykrt16
htoby oni
uxodili,
daleko
7o1o5 t<ytki
Vsta[t rano utrom, idut
iskat; ix.
ix
nogi
nogi
oni
daleko
vit im1u 4y4t
iskat;
daleko
htoby oni
uxodili,
uxodili (ne)
ti1r imgu k<os tovt17
palka ix
182.
xodit;
ON% im1u tylftox vij lykrt
oni
181.
i
privedut puty
rano utrom idut ix
180.
razvqzyva[t
olenej
otpuska[t ix v tajgu,
ix privedut
ix
179.
p<xirox
razvqzyva[t v tajgu
drava
178.
Da, veherom po pribytii
im1u t<orvit kandal1i515
ix
177.
p<5y4an
veherom po pribytii
ne
palku bol;wu[
privqzyva[t na we[,
weq privqzyvat;
ty4yku ty4yku
daleko
ne
ti15ku
(pokazyvaet
razmer palki)
(pokazyvaet razmer palki) palki
13
rukami
1. "iteli sela Jygrym
183.
(pokazyvaet rukami razmer
palki)
L{% ty4yku ti15ku
palki
184.
ix
185.
weq
daleko ne
mewaet.
L{% im1u amamjikit,
Oni ne mogut xodit;.
oni
187.
daleko
ne uid\t
ON% 7o4gur 7uk,
7uk
Takim obrazom
ninq3 ule19 7akut ti15
L{% mivyk
ON% Vyjrux pak
kot<a1an
7yd;1u mo53a1y5t 7umke
oni
191.
'ivy
192.
poka oni e]\ 'ivy byli
'it;
L{% tylftox vi5a1an
daleko
Htoby oni
uxodili,
uxodili
ne
na we[ odnogo odenq
privqzyva[t kolokol;hik.
im1u h1ax
Razve uvidiw; ix me'du
derev;qmi*
oni
194.
daleko
nen kolokol;hik
odnogo
193.
Hut; vywe ot zemli k wee
privqzyva[t palku
Tol;ko ot stojbi]a Vyjr
ezdit,
ot Vyjr tol;ko ezdit
190.
palka
takim obrazom
ot zemli nemnogo vywe takoj palka
189.
uid\t,
gulqt; ne mogut
tak
188.
privqzyvat;
ti1r a1a14an18 tylftox vijnyd;lqn*
palka mewaet
186.
Nu, privqzyva[t na we[,
ON% Nu, im1u k<os tovt
mix 7um5um1a
dereve me'du est;
indynydlq*
uvidet;
195.
mif k<uti20 rokld;
V nosu kovyrqew;,
zemlq dyrahka kovyrqt;
196.
GL% hi n;5ak
n;ro3ot;,
n;ro3ot;
ty vs\ vremq menq snimaew;
197.
XS% q4gut itnydqta, niv1dit5*
kak
govorqt
na nivxskom
14
Ty vs\ vremq snimaew;,
snimaew; menq
Kak govorqt na nivxskom
qzyke*
1. "iteli sela Jygrym
198.
hto
199.
Hto vy govorite*
L{% sid; furd;1a
govorit;
XS% 7yd;
?to,
/to
200.
L{% mif k<uti
ro3od;
V nosu kovyrqew;
zemlq dyrahka kovyrqt;
201.
XS% A, mif k<uti
rokld;
a, v nosu kovyrqew;
zemlq dyrahka kovyrqt;
202.
Palcem v nosu kovyrqt;
L{% tun;1ir mif k<uti
pal;cem zemlq dyrahka
203.
roklnyd;
kovyrqt;
204.
GL% Zoq tyv1=q
Zoq, zaxodi.
zaxodi
205.
Davaj
vmeste
kovyrqt;,
L{% mif k<uti roklti
zemlq dyrahka kovyrqt;
206.
budem
V mo\m nosu
GL% n[x k<uti roklt
u menq dyrahka kovyrqt;
207.
mim 1uj1ujt
sopli budem soskrebat;,
1uznyt;
sopli soskrebat; vystakivat;
208.
ZL% va1ri21 kert;
Ne stydno vam,
sovest; poterqt; (otkazatsq)
209.
L{% n[x
k<uti
roklri
V nosu kovyrqet
u menq dyrahka kovyrqt;
210.
t\4t\4r22
4uleri23
vertit golovoj ulybaetsq
vertit golovoj ulybaetsq
211.
n[x k<uti
roklri
i kovyrqetsq v nosu,
u menq dyrahka kovyrqt;
212.
ZL% mim mal1odlq*
Sopli mnogo, da*
sopli mnogo
15
1. "iteli sela Jygrym
213.
GL% Uj, n;y4 k<espurt;
Uj, my razgovarivaem
(o vsqkoj erunde)
L\nq ro3oq, n;5ak
L\n[ snimaj, a to snimaew;, snimaew; menq,
my
214.
razgovarivat;
snimat;
215.
XS% t<o1s 7atx,
orexi skarlupa
216.
n;ro3ot;, n;ro3ot;
vs\ vremq menq snimat;
Orexovaq skarlupa, da*
da*
Orexovaq skarlupa,
L{% t<o1s 7atx
orexi skarlupa
217.
GL% Nu, t<o1s 7atx
Nu, orexovaq skarlupa,
L{% q3o
Kakix orexov skarlupa*
orexi skarlupa
218.
t<o1s 7atx*
kakix orexov skarlupa
219.
GL% No, yjf
ymykxu
ran;we moi roditeli
220.
t<o1s 7atx
menq i5tat;
orexi skarlupa
221.
'e mne
No ran;we moi roditeli
tak menq nazyvali,
nerx
orexovaq skarlupa,
govorili mne
nos t<o1s 7atx
moj
nos
poxo'
orexovu[ skarlupu
4alat;
orexi skarlupa poxo'
222.
sit; furki
t<xyrp1y5t;
O h\m my govorili, q u'e
zabyla,
o h\m govorili zabyla
223.
XS% k<espurve,
k<espurve
Razgovarivajte,
razgovarivajte,
razgovarivajte
224.
ZL% Skleroz
225.
GL% Skleroz
226.
t<a loti dit5 it=q 7a1ar
ne
227.
Ne govorite po-russki,
po-russki govorite
loti dit5 tyr
a ty vs\ ravno govoriw;
po-russki
po-russki
228.
na
ZL% nivx dit5 k<espurti i* 7apa
po-nivxski govorit;
togda
16
Budem
po-nivxski,
govorit;
1. "iteli sela Jygrym
229.
GL% y1rki a4 T;y4gi
fit;*
Ran;we kto 'il v Ten;gax*
ran;we kto v Ten;gax 'it;
230.
a4 vak
7umt;*
Kto tam 'il*
kto tol;ko 'it;
231.
L{% hi jy1z2y5t; la a4 7umd;*
ty ne znat;
232.
ni 7um4an y1rky 'e, y1rky la*
Esli q tam 'il, q drevnij,
hto li*
£a1n[n 7umra
Agn[n 'il,
q
233.
Ty ne znaew; hto li, kto
tam 'il*
kto 'it;
esli 'il drevnij
hto li
'il
234.
GL% anti
E]\ kto*
e]\
235.
L{% Sevgun 7umra,
Sevgun 'il,
'il
236.
GL% Tak
Tak, kto e]\*
237.
L{% sit; po-nivxski tak
Hto po-nivxski*
ZL% niv1ditr itnyt/ i*
po-nivxski govorit;
Po-nivxski
vorit;,
L{% A35ku 7umta, A35ku,
Akry 'ili,
hto
238.
239.
budem
go-
'ili
240.
ZL% mif k<uti
roklt;,
V nosu kovyrqet,
zemlq dyrahka kovyrqt;
241.
GL% L\nq, nyux
7urt<iv5
L\nq segodnq sidit
segodnq sidit
242.
n[x
k<uti
roklnyt;
i kovyrqetsq v mo\m nosu,
u menq dyrahka kovyrqt;
243.
ZL% roklny
kovyrqt;
17
1. "iteli sela Jygrym
244.
GL% hro3o5
Sejhas on tebq snimaet,
7umt;ra
tebq snimat;
245.
L{% €itungu 7umta
Xituny 'ili,
'ili
246.
GL% Aa,
247.
L{% Cikrikxu 7umta,
Cikriki 'ili,
'ili
248.
ZL% Cikrikxu*
Cikriki,
249.
L{% Cikrikxu
Cikriki,
250.
ZL% 7umdlq*
"ili*
'ili
251.
L{% Konehno Cikrikxu est; tam
252.
Ten;ginskie 'e, babka Cikrik
253.
Baba to bol;we znaet
254.
Nql1at;, tam gde babka Nql1at;.
255.
Da Baba* Baba,
256.
GL% Baba,
257.
L{% Nql1at; to Ten;gi 'e 'ivut*
258.
GL% a4at Ten;gi fit;*
kto
259.
Kto v Ten;gax 'il*
v Ten;gax 'il
L{% Jy1rym p<it;,
V Ten;gax 'il,
v Ten;gax 'il
260.
ON% Jy1rym p<it;,
V Ten;gax 'il,
v Ten;gax 'il
261.
L{% y1ryky niv1gu
Ran;we nivxi
ran;we nivxi
18
1. "iteli sela Jygrym
262.
ON% y1rky niv1gu, ni 7ujfki24
ran;we nivxi
263.
a4at 7u4k
kto
264.
Drevnie nivxi, kogda q u'e
podrosla,
q pomn[
kto tam,
tam
Nql1at; 7ara, t;yj /to,
Nelgat;, e]\ /to
ZL% Ivan ymykxu
Roditeli Ivana,
e]\
265.
roditeli
266.
ON% €ojr4an, €ojr4an 7ara,
Xorgan,
267.
T<ek, T<ek vap 7ara
Papa Teka,
papa
268.
T<ek vap 7ara
papa
269.
L{% a, Xorgan*
?to Xorgan*
270.
ON% €ojr4an, €ojr4an
Xorgan, Xorgan,
271.
€ojr4an 6aut; for1ar
Xorgan ego zvali,
zvali govorqt
272.
L{% Nu po-nawemu to konehno
273.
ON% €ojr4an, €ojr4an 6aut;
Xorgan ego zvali
GL% €ojr4an 6aut;
Xorgan ego zvali
zvali
274.
zvat;
275.
L{% €ajlovku, da*
Xajlovy 'ili tam, da*
276.
ON: 7y, €ojr4an, €ojr4an
Da, Xorgan, Xorgan,
da
277.
L{% €ajlovku
Xajlovy
19
1. "iteli sela Jygrym
278.
ON% €ajlov, t;yj
Xajlov, e]\
e]\
279.
GL% €ajlov 7umra,
Xajlov 'il,
'il
280.
L{% Burment;ev 7ara
Burment;ev,
281.
ZL% Burment[
Burment;evy
282.
ON% anti sit; t;yj a4*
e]\ hto
283.
Kto e]\*
e]\ kto
E]\ Burment;ev,
GL% anti Burment;ev
e]\
284.
ON% a*
285.
ZL% Burment;ev
286.
GL% Burment;ev 7ara,
287.
ON% loti, loti, loti
russkij, russkij,
russkij
288.
loti, Murment;ev loti
Murmet;ev russkij,
russkij
289.
GL% Murment;ev,
290.
L{% ?to po-nivxski
291.
ZL% Murment;ev,
292.
L{% Murment;ev
293.
ON% Tigan 7ara
E]\ Tigan,
294.
L{% €itun*
Xitun*
295.
ON% 7y Tigan,
Da, Tigan,
da
296.
L{% Tigan 7ara
E]\ Tigan,
20
1. "iteli sela Jygrym
297.
Da,
ON% 7y
da
298.
L{% €itun*
Xitun*
299.
ON% €itun* Aga €itun,
Xitun*
300.
L{% Psqgin, Psqgin an to'e
to'e
301.
Ten;ginskij 'e,
302.
ON% Psqgin, Psqgin
Psqgin,
303.
predsedatel; mu4an
kogda on stal
datelem kolxoza,
Ten;girox my1r
spustilsq v Ten;gax 'it;
stal
304.
v Ten;gax
305.
7um1ar,
spustilsq 'it;
predsedatel; mu4an, Psqgin
stal
306.
ZL% A Py1yn1a*
307.
ON% a*
308.
ZL% Py1yn, Py1un
309.
ON% Pogun*25
310.
ZL% 7y,
da
311.
ON% 7y,
da
312.
ZL% 7umdlq*
"il, da*
'il
313.
ON% Pogun 7ara. A /to
Pogun,
314.
Cikrik estarik 7ara,
starik Cikrik,
starik
21
predse-
1. "iteli sela Jygrym
315.
Ten;gi
316.
'iteli sela Ten;gi,
7y Jy1rym p<ik
'iteli
Cikrik estarik naverno 7uf p<ik
starik Cikrik tam 'il
todo
oni istennye 'iteli sela
Ten;gi,
starik
317.
Jy1rym p<ik
istennye Ten;gi
318.
'iteli
'iteli sela Ten;gi,
ty Jy1rym p<i4gu
Ten;gi
319.
tam 'il
'iteli
Cikrik estarik
starik
320.
L{% £a1n[n 7ara,
Agn[n,
321.
ON% Agn[n 7ara
Agn[n,
322.
L{% £a1n[n 7ara
323.
ON% £a1n[n, t;yj Nqlgat;
E]\ Nelgat;,
e]\
324.
a ni it1yt1a
q
325.
Esli q ska'u, Nqlgat;
Nqlgat;
skaza'u esli
ZL% a hi €ojr4an i5tlq*
ty
Ty nazyvala Xorgan*
nazyvala
326.
ON% a*
327.
ZL% €ojr4an,
Xorgan,
328.
ON% €ojr4an it1ar,
Xorgan, q u'e govorila,
govorila
329.
ZL% €ojr4an,
Xorgan,
330.
L{% €or4an, €or4an
Xorgan,
331.
ON% €ojr4an, T<ek ytyk 7a1ar
Xorgan, otec Teka
otec
332.
GL% T<ek ytyk,
Otec Teka
otec
22
1. "iteli sela Jygrym
333.
ZL% €ojr4an,
Xorgan,
334.
ON% ra[dlq*
Zapisyvaew;*
zapisyvaew;
335.
L{% 7y,
Da.
da
336.
ZL% Q nivxskie familii piwu
337.
Xorgan
338.
L{% a Burment;ev to* Murment;ev
339.
ON% t;yj 5adqt a4at 7o4ge*
e]\
340.
'e
Kto 'e e]\*
kto
Zabyla,
t<xyrpt;
zabyla
341.
GL% Murment;ev
342.
ZL% Murment;ev, Murment;ev,
343.
ON% loti,
loti
russkij
344.
GL% anti a4at 7o4ge, Murment;ev
Kto e]\* Murment;ev,
e]\ kto
345.
ZL% Burment;ev
346.
ON% a t;yj kut;,
Vygin, Vygin
e]\ tot samyj
347.
Vygin 4asa
7at it1ar, Vygin
pokojnik tak
348.
349.
Vygin pokojnik govorqt,
govorqt
hi idyta 3aut;*
ty videl
Kto e]\*
A, Vygin, Vygin
Ty ego videl*
ne
L{% Net, q ne zna[.
23
1. "iteli sela Jygrym
350.
zabyla
351.
v Ten;gax 'it;
kut; 1eri 7a1ara
ta
352.
na toj byl 'enat
vzql
a /to Tigan, Tigan ku P<itejkxu26 ymyk
tot
353.
brosil
zatem ostavil e\, zatem
vykz4an, 7yt;, 7y niv1
1e1ar
kogda on e\ brosil, to
/tot helovek vzql
Vygin 4asa
1ed;
pokojnik Vygin na nej
'enilsq,
pokojnik vzql
356.
Tigan tot Petinu mamu
vzql v '\ny
zatem
brosil
355.
mat;
1ero5 vykz1ar, 7a4an 7yd;
vzqt;
354.
Zabyl* On 'il
v Ten;gax,
ON% t<xyrpt;. Jy1rym p<i 7a1ar
Starik Gavan gde 'il*
L{% a Gavan 7emar dge 'iv\t*
starik
357.
5a4k 7umt;*
gde
358.
'il
ON% Gavan 7emar 7al n;ytyk
starik
359.
Starik Gavan moj otec.
moj otec
Starik Gavan,
Gavan 7emar 7ara,
starik
360.
L{% A35 7ara
Akry,
361.
GL% hytyk,
Tvoj otec,
hytyk,
tvoj otec
362.
ZL% Da Gavan,
363.
L{% Da, da
364.
GL% Gavan 7emar
Da,
Starik Gavan,
starik
365.
ON% 7y, Gavan,
Da, Gavan,
da
24
1. "iteli sela Jygrym
366.
GL% A, /to
367.
L{% A35ku, €odq27 ymykxu,
Akr. Xodiny roditeli,
€odq ytykxu
mama i papa,
roditeli
368.
roditeli
369.
ON% A35*
Akr,
370.
L{% 7y A35,
Da, Akr,
da
371.
ON% A35, €odq ytyk A35
Akr, otec Xodi,
otec
372.
L{% Hulk 7ara,
373.
ON% Hulk,
374.
L{% Hulk ded
375.
ON% 7y. Hulk estarik 7at
da
376.
Hulk 'ili
Starik Hulk,
starik
GL% 7umd da* Ten;gi fid;1u da*
'ili
'iteli
377.
L{% Aga,
378.
ON% t;yj anti a4*
e]\
"ili*
da*
"iteli Ten;gi,
Kto e]\*
kto
379.
GL% Togda /to, Vera,
Kto
380.
Vera Xejn ymyk
mat; Very,
mat;
381.
ZL% Xezvajk,
382.
L{% Pohemu Xezvajk,28
383.
ON% a*
384.
ZL% Oj izveni, vrqd li, poda'di
25
1. "iteli sela Jygrym
385.
kak e\ zvali to*
386.
L{% pilkar ymyk, pilkar ymyk29
Bol;waq mat;,
bol;waq mat;
387.
GL% ?zguk.
388.
L{% pilkar ytik,
Bol;waq babuwka,
bol;waq babuwka
389.
ZL% ?zguk
390.
ON% pilkar ytik Tigan ymyk
bol;waq babuwka
391.
Bol;waq
Tigana
mat;
babuwka
L{% 7y, Tigan ymyk, da*
Mat; Tigana, da*
pilkar ytik
Bol;waq babuwka
mat;
392.
bol;waq babuwka
393.
ON% Tigan ymyk
Mat; Tigana
mat;
394.
ZL% Q u'e zabyla,
395.
nivxskoe imq bylo
396.
GL% ?zguk
397.
ZL% Net, /to e\ dohka
398.
L{% pilkar
ytik
sit; 6aut;*
bol;wu[ babuwku kak zovut
399.
ON% Lot1uk 6aut;
E\ zovut Lotguk,
zovut
400.
ZL% a Lot1uk,
401.
ON% Lot1uk
402.
GL% Ty zapisyvaj
Kak zovut bol;wu[
babuwku*
26
-mat;
1. "iteli sela Jygrym
403.
L{% A Nelina babka
404.
ona Ten;ginskaq da*
405.
ON% a*
406.
L{% ko3rux tut;
snizu
pribyla
407.
ON% A Nelina babka
408.
ko3rux tut;.
snizu
409.
Nelina babka kak*
da* Nelina babka
Viqxtaux
Snizu pribyla. Iz Viqxty,
pribyla iz Viqxty
L{% Viqxtu
7e53ux €ata3aukla
iz Viqxty pribyla
410.
Viqxtu 7e53ux tu5 7umk
iz Viqxty
411.
Iz Viqxty pribyla Xatakaukla naverno,
Iz Viqxtu pribyla 'iv\t,
zdes; 'iv\t
Kak e\ zvali*
sit; 6aut;4i, 7o4ge*
kak
Snizu pribyla, da*
zvali
412.
L{% Kak, sejhas,
413.
ON% /j, t<xyrp1y5t;,
Aj, zabyla.
zabyla
414.
ZL% a4at a*
Kto /to*
kto
415.
Xatakaukla staruxa,
L{% €ata3aukla 7emanqx
staruxa
416.
GL% €ata3aukla
417.
ON% t<xyrpt;
zabyla
418.
L{% €ata3aukla
419.
ZL% Nelinoj Rai mat;
420.
ON% i3<a
vak,
E\ imenem
e\ imq
27
1. "iteli sela Jygrym
421.
i3<a lyrty
sdelali famili[ i prozviwe,
e\ familiq sdelali
422.
€ata3aukla 7emanqx 3<auk
staruxa
imq nazyvali
423.
€ata3aukla
424.
ZL% €ata3aukla
425.
ON% €ata3aukla 7akut i5ti
tak
426.
Xatakaukla, tak nazyvali
e\
govorit;
L{% sidl[ p<urro5, €ata3aukla*30
Htoby ne govorila ona,
vsegda upotreblqla slovo
Xatakaukla
ON% €ata3aukla, 7y 7o3ot
Po/tomu e\
htoby govorit;
427.
Staruwku nazyvali Xatakaukla
po/tomu
428.
€ata3aukla 6augut
nazyvali Xatakaukla
nazyvali
429.
ZL% €ata3aukla ytik
Xatakaukla babuwka.
babuwka
430.
Raq Nelina ytik
7a1ar
Babuwka Rai Nelinoj,
babuwka tak
431.
L{% A, Akilqk*
432.
ON% Akilqk
433.
L{% Ne Ten;ginskij*
434.
ON% 7y, Ten;gi fik
da
7yt;
Da, 'itel; Ten;gi,
'iteli on
435.
L{% Sevgungu,
Sevguny,
436.
ON% Sevgungu, Akilqkxu, €itungu
Sevguny, Akilqk, Xituny,
437.
L{% A Tqvkan
Tqvkan
28
1. "iteli sela Jygrym
438.
ON% a, Tqvkan estarik
Starik Tqvkan
starik
439.
Tqvkan estarikxu
Semejstvo Tqvkan,
stariki
440.
L{% A Vy15kun Jy1rym p<i ta 3aut la*
v Ten;gax 'il ne
441.
ON% Vy15kun pa5k p<vo
fit;
tol;ko svoj stojbi]; 'il
442.
L{% park p<vo fidlq*
A Vygwkun
Ten;gax*
ne
'il
v
Vygwkun v svo\m stojbi]e
'il.
V svo\m stojbi]e 'il, da*
tol;ko svoj stojbi]; 'il
443.
ON% park, 7u5 p<i1ar
Tam, v
'ili
tol;ko tam 'ili
444.
L{% p<vo
svo\m
stojbi]e
V svo\m stojbi]e 'il
fi5
svoj stojbi]e 'il
445.
ZL% A Smedungu1a*
446.
ON% a*
447.
ZL% Smedungu, Nqvangu
Smeduny, Nqvany,
448.
L{% Smetk,
Smetk
449.
ZL% Smetk. imgu an Ten;gi fit, da*
Oni to'e 'ili
v Ten;gax, da*
450.
L{% Nqvangu to'e,
Nqvany to'e,
451.
ON% a*
452.
ZL% Smedungu, Nqvangu
Smeduny, Nqvany,
453.
Ten;gi fit la*
'ili v Ten;gax, da*
oni to'e
A Smeduny*
'ili
'ili
454.
oni
455.
Oni ne postoqnye 'iteli
Ten;gi,
ON% a 7yd1u todo
postoqnno
Ten;gi fit;lqn
'ili
29
1. "iteli sela Jygrym
456.
yjf La4ryx p<iki
ran;we
457.
7ukt my1d;1u, my1t
tuda
458.
Ten;girox my1t
7um1ar
y1ryky La4ryx p<i, La4ryx p<id;1u
'it;
GL% y1ryky, y1ryki /ri imgu 3<a
ran;we
461.
v Ten;gi 'it;.
spustilis; 'it;.
ran;we
460.
zatem spustilis;
spustilis;
v Ten;gi
459.
ran;we 'ili v Langryx,
'ili
reka ix
familiq
Ran;we
oni
Langryx byli.
'iteli
Ran;we reki nazyvali ix
familiqmi,
da*
fid;1u, da*
'iteli
462.
ON% 7y, Nqvan estarik kl[h 7akut
Da, Nqvanskij kl[h
7o4gut it1ar naf 7uk
tak govorqt, tam sejhas,
da
463.
starik
tak govorqt
464.
nazyvali
sejhas tam
ran;we 'ili v Langryx
La4ryxux 7um1ar y1rky
'ili ran;we
465.
'iteli Langry
La4ryxux 7umt nyto3aukla
'ili ne
466.
Nqvan estarik kl[h 7akut
Nqvanskij kl[h nazyvali,
7o4gut itk
tak govorqt,
starik
467.
tak
468.
nazyvat;
govorqt
ZL% A 7yt;, Vy1rkun 7emar, imgu
'ena
Vygwkuna 'ena, oni
oni
469.
ON% a*
470.
ZL% Vy1rkun, Vy1rkun 5amd;1udqta*
Vygwkuny gde 'ili*
gde 'ili
471.
ON% Vy15kun la*
Vygwkun, da*
30
1. "iteli sela Jygrym
472.
L{% Na svo\m pos\lke otdel;no 'il
473.
ON% Vy15kun 7uk, oj
tam
474.
Grot, Grotux 7umd; 7o4ge
V Grote 'ili,
'ili
475.
Vygwkunvo ego stojbi]e,
da*
6aut;, da*
GL% Vy15kun vo
stojbi]e zovut;
476.
Stojbi]e Vygwkuna,
L{% Nu vot Vy15kun vo.
stojbi]e
477.
Tam oni 'ili naverno.
478.
Hut; ['nee Grota.
479.
ON% A t<ulf
vo
p<i1ar
V zimnem stojbi]e 'ili,
v zimnem stojbi]e 'ili
480.
ZL% if 7um4an p<i1dlq*
on
'il
481.
L{% Da strelql, strelql.
482.
Sagym, Sagym ymyk 6ar
mat;
483.
Tam on sebq ubil, da*
sebq ubil
Da, on zastrelil sebq,
i11ar,
i mat; Sagym, zastrelil,
strelql ubil
ZL% A Lukvo a4 vo*
H;\ stojbi]e Lukvo*
h;\ stojbi]e
484.
L{% Tqvkan tam 'il.
485.
ZL% Tqvkan vark 7umdlq*
Tol;ko sem;q Tqvkan
'ila*
tol;ko
486.
ON% a*
487.
ZL, L{% Lukvo
488.
L{% Net, a Ma1rvo fi
'ili
31
1. "iteli sela Jygrym
489.
ZL% A Ma1rvo, Ma1rvo. a Lukvo
490.
ON% 7y, Ma1rvo fi1ar 7yd;1u
'ili
491.
V Magrvo 'ili, oni
oni
GL% A Lukvo a4 vo*
H;\ stojbi]e Lukvo*
h;\ stojbi]e
492.
ON% Lukvo la2/, Lukvo 7e53
vozle
493.
494.
k<e35
Lukvo rqdom stojbi]e
v storane
hut; vywe 'ili
p<it;
Stojbi]e
Lukvo
hut;
vywe, (po otnoweni[
k Magrvo)
ZL% Lukvo a4 vo*
H;\ stojbi]e Lukvo*
h;\ stojbi]e
495.
ON% Lukvo k<e3r
p<ira,
Lukvo hut; vywe,
hut; vywe naxodit;sq
496.
Ma1rvo ko35
p<i1ar
Magrvo hut; ni'e,
hut; ni'e naxodit;sq
497.
Ha14i 7e53
p<i1ar Ma1rvo,
v storane naxoditsq
498.
7ar Lukvo1e, Lukvo tuk5 p<ira
zatem
zdes; naxodit;sq
499.
Ma1rvo. Ha14i
500.
L{% Lukvo1e Vy15kunvo1e ole2a31
zdes;
Magrvo, Hi4gaj,
rqdom
501.
Stojbi]e Magrvo
naxoditsq v storane
stojbi]e Hingaj
zatem
Lukvo,
naxoditsq.
Lukvo
i
Vygwkunvo
naxodqtsq rqdom.
7a1ar
tak
502.
ON% 7y Vy15kunvo
503.
ZL% A Lukvo a4 7umt;*
Kto 'iv\t
Lukvo*
kto 'iv\t
504.
L{% Ne zna[
32
v
stojbi]e
1. "iteli sela Jygrym
505.
Vygwkunvo naxoditsq
ni'e
ON% A Vy15kunvo 7e53tox ko35
v storone ni'e
506.
p<it
7ant;
naverno
naxodit;sq naverno
507.
L{% Lukvo1e Vyj5
508.
ON% Vyj5, Vyj5
509.
L{% Vyj5 Lukvo k<e35
p<idlq*
hut; vywe naxodit;sq
510.
ON% Vyj5 7e53
k<e35
p<idl[,
v storone hut; vywe naxodit;sq
511.
L{% Vyj5 k<e35
p<i1ar,
Vyjr naxoditsq hut; vywe
Lukvo, da*
(somnevaetsq) Vyj5 vywe
ili ni'e*
Vyjr vywe naxoditsq,
hut; vywe naxodit;sq
512.
ON% Vyj5 k<e35
Vyjr vywe naxoditsq,
p<it;,
hut; vywe naxodit;sq
513.
L{% 7o3oro5, 7o3oro5,
Zatem
zatem
514.
Vy1rkunvo, Lukvo i Vy15kunvo
515.
Q ne pomn[ vrode by v odnom meste naxodqtsq,
516.
ON% Vy15kunvo Lukvo 7e53
p<itla
v storone naxodit;sq
517.
7aba neva1ar 7ara
Vygwkunvo naxoditsq
storane Lukvo,
v
vrode by,
vrode by
518.
Stojbi]a rqdom naxodqtsq,
L{% im1u ole2a fi1yt4an
oni rqdom naxodit;sq
519.
Vy1rkunvo1e Lukvo1e.
Vygwkunvo i Lukvo,
520.
Tam herez kilometr ili vot tak
521.
rqdom
33
1. "iteli sela Jygrym
522.
Gde 'ili Kotany*
ZL% A Kotan1a 5amt;*
gde 'ili
523.
ON% a*
524.
ZL% Kotan,
525.
ON% Kotan 7al*
526.
L{% Ke4angu
527.
ON% Kotangu 7ynnuk
(vspominaet)
528.
7uk Luk
tam
529.
L{% Ke4angu, Kotangu
530.
ON% Vyjrux, Vyjrla* Vyj5 7al
V Vyjre* Vyjr, da*
531.
Vyjrux 7umba neva1ar 7o4ge
V Vyjre 'ili, vrode by,
'ili
vrode by
532.
GL% Kotan*
533.
ON% aatx vi5 7um5
Ponemnogo po'iv\t v odnom meste, to v drugom
meste,
tuda ezdit 'it;
534.
tyv lyt5
7um1ar
tam dom postroqt,
dom stroit; 'ili
535.
tyv lyt5
dom
536.
mnogo domov stroil,
5a4k vaklu tyv lyt1ar
vezde
537.
/r2ali
stroil mnogo
vezde, gde 'il stroil doma,
dom stroil
Nyjdaux 7umri 7a1ar
i v Nyjde 'il,
'il
538.
L{% 7yt; mer 7um4an
Kogda my 'ili,
my 'ili
34
1. "iteli sela Jygrym
539.
u'e
540.
oni v /to vremq 'ili,
y5k imgu 7um4an
oni 'it;
ZL% yjvat if nqv5
p<i1ar
Kak q pomn[, on 'il v
odnom meste,
pomn[ on v odnom meste 'il
541.
ninq3 vo
nq3r
p<i1ar, Kotan
nemnogo stojbi]e odnogo 'il
542.
ON% a*
543.
ZL% nqv5
p<i1ar, 7o3orornan
v odnom meste 'il
544.
V odnom meste 'il,
tol;ko potom
y5k 7yjm4an 7ukru35tox vi1ar, da*
u'e
nemnogo, Kotan 'il v odnom stojbi]e.
postaril tuda-s[da
exat;
545.
GL% Net, naverno po moldosti on
546.
tak 'il. Potomu, hto on v Zelengaj
547.
naverno 'il.
548.
ZL% Q ne pomn[.
549.
L{% Ne zna[, tam Pog;[n v Zelenygae
'il
550.
a Pog;[n 5amd;*
kogda postaril on stal
tuda-s[da exat;, da*
Gde 'il Pog;[n*
gde 'il
551.
ON% Pog;[ngu, Ma1rvo fita 3aukla
'ili ne
552.
Pog;[ny ran;we naverno
'ili v Magrvo.
y1ryky,
ran;we
553.
ZL% Ma1rvo
554.
ON% 7atl[ ta2ori 7o4ge,
Ne zna[. Ne pomn[.
ne zna[
555.
Pog;[ngu 5a4k p<itl[
gde
Gde 'ili Pog;[ny.
'ili
35
1. "iteli sela Jygrym
556.
'ili
557.
naverno
GL% yjf Pog;[n Ten;gi 7e53
ran;we
558.
Naverno 'ili v Magrvo,
Ma1rvo fit; 7and;ra,
fik
v storone 'il
p<iki pand
'it; rodilsq
Ran;we Pog;[n v stojbi]e
Ten;gi 'il,
rodilsq, da*
da* Pog;[n
559.
ON% a*
560.
GL% Ten;gi fiki pand da*
V Ten;gax rodilsq, da*
Pog;[ngu 5amt;*
Gde 'ili Pog;[ny*
'it;
561.
rodilsq
gde 'ili
562.
ZL% 3auk, Ten;gi fi ta 3aut;.
net
563.
'ili
Net. Oni ne 'ili
v Ten;gax.
ne
ON% Pog;[ngu, ta2ori yjf
zna[
5a5 p<id1ulu Ne
Pog;[ny.
gde
'ili
ne zna[ ran;we gde 'ili
564.
Ran;we otec govoril,
L{% yjf ytyk it1ar imgu
ran;we otec govoril oni
565.
p<4a1
nivxki imgu syk u1ru1y5t
molodoj l[di
566.
oni
vse vmeste
kogda oni byli molodye,
oni byli vmeste
'ili vmeste, Pog;[ny.
7um1ar, Pog;[ngu
'ili
567.
ON% 5amd;1u 7at*
Gde 'ili*
gde 'ili
568.
L{% t/2ori
5amd;lu, ni jy1zt;,
ne zna[ gde 'ili q
569.
Q ne zna[ gde oni 'ili.
ne zna[
ni mat;ki, ytyk
q
malen;kij otec
570.
ZL% A naverno materikovskie
571.
L{% Pog;[n ytyk as3a5 5a4s
an; l[
otec mladwe neskol;ko let
36
Otec Pog;[na mladwe na
neskolko let {gajna,
1. "iteli sela Jygrym
572.
ytyk as3arra, ytyk n;5ak si45ti4ru5
otec
573.
mladwe
7arrar 7ata3aukla*
tak
574.
vsegda obi'al
to'e naverno,
naverno
Pog;[n itri
my5a1ar
Q
slywal
ob
/tom
rasskazyval Pog;[n,
govoril slywal
575.
n;ytykax p<si45p<si4rukur it5a1a5
moj otec
576.
577.
obi'al
vo nq35 p<it
pant nyj3an
v odnom
rosli.
ON% ta2ori 7yt; imgu 5a5 p<idl[
Ne zna[, gde oni 'ili,
ZL% ytyk ta3rux
otec
579.
stojbi]e
oni
gde 'it;
Otec naverno na materike
rodilsq.
pand;lq*
na materike rodilsq
L{% Ne zna[ 5a4k pandlu,
Ne zna[ gde rodilsq.
GL% hy4 ytyk*
Vaw otec*
gde
580.
Moj ocet obi'al ego to'e,
govoril
stojbi]e 'ili rosli
ne znat; oni
578.
Otec {gajna L\ni vsegda
obi'al ego,
rodilsq
vaw otec
581.
ON% 7o4ge Jy1rymrx my1t
potom v Ten;gi
582.
Pog;[ngu
583.
L{% Naverno, ta3rux
7um1ar
spustilsq 'it;
Pog;[ny.
na materike
esli {wkingu
584.
nawi rodstveniki
585.
{wkin q4gur n;y4dox apak 7ad;*
kak
Potom oni pereexali 'it;
v Ten;gi,
nam
dqdq
586.
ON% a*
587.
L{% {wkin n;y4dox apak 7a1a5
nam
dqdq
37
Naverno na materike esli
{wkiny nam rodstveniki,
Kakim obrazom
nam dqdq*
{wkiny nam dqdi*
{wkin
1. "iteli sela Jygrym
588.
ON% apak xedlq*32
Dqdq*
L{% {wkin, 7y
Da,
dqdq prinqt;
589.
da
590.
ON% 7y ta35
p<i4 7a1ar
Da, materikovskie,
da na materike 'it;
591.
ZL% ta35
Materikovskie,
p<i4an
na materike 'it;
592.
L{% 7y, 7o3or ytyk
togda
593.
tak5
Togda otec
otec
p<i4 la*
materikovskij, da*
na materike 'iteli
594.
ON% tak5
p<i4an, tak5 p<i4an
na materike 'iteli
Materikovskie, materikovskie,
595.
{wkin
{wkin,
596.
ZL% a n;y4 ytyk1a*
A naw otec*
naw otec
597.
ON% a*
598.
ZL% n;y4 ytyk*
naw
599.
Naw otec*
otec
L{% n;y4 ytyk 7at tak5ux
naw otec
600.
p<ryd la*
s materika priexal
ON% ta2ori, tak5ux
p<ryd lu
ne znat; s materika priexal
601.
ni 7ujvike at ko35 p<i4,
q pomnit;
602.
603.
s
materika
Ne
zna[.
priexal.
Otkuda
on
Q kak pomn[. U'e oni
'ili ni'e (v Ten;gax)
ni'e 'it;
ko35 p<i1a5 7o3o1an
ni'e 'it;
Naw otec
priexal*
togda oni 'ili ni'e
togda
Kogda
Mawa,33
L{% Baba Mawa p<5y4an
priexala
38
priexala
baba
1. "iteli sela Jygrym
604.
ytykrox p<o1la
otcu
605.
otcu
govorila
reb\nok& govorila
7a1a5
svoj reb\nok tak
p<o1la
7ar it1ar
^moj
^moj reb\nok& govorila
svoj reb\nok tak govorit;
606.
ytykrox ola ola 7a1ar
otcu
607.
moemu
otcu
reb\nok& govorila
reb\nok tak
{wkin ymyk
^moj
mat; {wkina
mat;
608.
Da,
ON% 7y
da
609.
L{% ytykrox p<ola
otcu
610.
7ar it5 7a1ar
svoj reb\nok tak govorit;
GL% a4at {wkin*
moemu
otcu
reb\nok govorila
Kto /to {wkin*
kto
611.
Ne zna[,
ON% ta2ori
ne znat;
612.
ZL% Materikovskij
613.
GL% niv1gu*
Nivxi*
nivxi
614.
L{% Nu, nivx. On vysokij takoj
615.
a syjhas \1lagu Kostq (Agn[n) tam
ego deti
616.
rqdom 'iv\t.
617.
GL% V Aleevke*
618.
L{% Ne zna[ on (Kostq) znaet.
619.
ON% naf /to, hytyk
sejhas
620.
Tvoego otca otec
ytyk
tvoego otec otca
ni 7ujvi1ar
q
kak q pomn[
pomnit;
39
moj
1. "iteli sela Jygrym
621.
aj 7u5, n;y4 Panskij mat; i ux
tam
622.
7umt; p<o5
'it;
623.
naw
v nawej rehke Panskij
'il vnahale
rehka
Panskij mat; i ux mud;ra
vnahale
rehka
i na reke Panskii umer.
umer
L{% No3azi 1o35
Za Noksi
ni'e
624.
Ni'e Noksi
ON% No3azi 1o353
ni'e
625.
L{% q4gut 7umd;1u /ri ri
kak
626.
'it;
sid;aki5k 1avr1y5t ho ri 1avr1y5t
nihego
627.
net
632.
ON% q1at
nihego
Net qgody, nihego net,
net
7umd;1u lu, ta2ori
Pohemu oni tam 'ili, ne
zna[.
ne znat;
sid; q1at 7umd;1u
Zahem oni tam 'ili.
zahem 'it;
ZL% a ytyk ytyk la*
otec
633.
reki,
Da, nihego net.
L{% als ty sid;ri 1avr1yt
hto
Net
nihego net
pohemu 'ili
631.
net.
Kak oni tam 'ili*
ON% 7y, sid;ri 1avr1y5t;
qgody
630.
Nihego
ryby.
'it;
da
629.
ryby net
q4gut 7umd;1u at*
kak
628.
Kak oni tam 'ili*
reka
Otca otec, da*
otec
L{% 7y
Da.
da
634.
ON% n;ytykxu,
Moi roditeli, to'e tam
'ili.
moi roditeli
635.
ZL% if sit; 6aut; n;ytyk ytyk*
on
636.
kak zovut
moj otec otec
ON% a*
40
Kak moego deduwku zvali*
1. "iteli sela Jygrym
637.
ZL% n;ytyk ytyk sit; 6aut;*
moj otec otec
kak
638.
L{% Fugun,
639.
ZL% Fugun* Fugun la*
640.
ON% urla
Fugun, da*
/ntox urla estarik
xorowij ohen;
641.
Kak moego deduwku zvali*
zovut
Ohen; xorowij starik.
starik
7yt; nentox 7yt; n;mangut;
on
k odnim
On k odnim xorowo otnosilsq, i ohen; uva'al
menq.
menq uva'at;
642.
L{% Fugun t\tq Vera to Fugun 'e,
643.
ZL% Nu,
644.
ON% urlekii 7emar
Xorowij starik,
xorowij starik
645.
sit; 6aud;4ii*
kak
Kak 'e ego zvali*
zovut
646.
ZL% Fogun la*
647.
ON% a*
648.
ZL% Fogun la*
649.
ON% Fogun, Fogun
650.
L{% Vidiw;, my to pomnim.
651.
652.
A ona zabyla.
ON% Fogun, Fogun, Fogun 3<aud;
zvali
653.
L{% T\tq Vera 'e Foguna,
654.
ON% 7y,
da
655.
L{% Znahit i my dol'ny byt; Foguny.
41
Fogun zvali ego.
1. "iteli sela Jygrym
656.
ON% Fogun 6aut;, 7y
zvali
?togo starika zvali Fogun.
7emar
/togo starika
657.
GL% Otkuda oni*
658.
L{% a*
659.
GL% Otkuda oni*
660.
ON% Panskij mat;
i
fit;1u
malen;kaq rehka 'it;
661.
GL% 5a4s, 5am
gde
662.
niv1gu*
Gde* Otkuda /ti l[di*
gde 'it; l[di
L{% Panskij mat;
i
malen;kaq rehka
['nee Noksi, Noksi
664.
tam kilometr naverno
665.
me'du Noksi i Zelenymgajem
666.
ON% ty5 tu4k No3si /ri i,
stol zdes;
Malen;kaq reka Panskij
vot
663.
667.
Oni 'ili na malen;koj
reke Panskii.
(ON pokazyvaet na stole)
Zdes; reka Noksi
reka
i zdes; id\w;, id\w;,
No3si /ri, tu4k vike i, 7ynin
reka zdes; id\w;
668.
i vyxodiw; na rehku Panskii.
Panskij mat; i
rehka
tu4k vike, vot /to
zdes; id\w;, id\w;
670.
Zel\nygaj la*
vyxodiw; na Zel\nygaj*
671.
L{% Aga,
Da.
672.
ON% 7a1ara,
673.
ZL% Me'du Noksi i
669.
zdes; id\w;
42
1. "iteli sela Jygrym
674.
ON% 7y No3si, No3si 7a1ar 7ur val;st;
da
675.
ZL% i Zel\nymgajem da,
676.
L{% Aga
677.
ON% No3si 7a1ar Zel\nyjgaj
Noksi
678.
tuk5
Oj, q vru. Tam Noksi,
vrast;
(Snahala
id\t)
Noksi,
(zatem) Zel\nyjgaj
zatem
p<ira,
tuk5 p<it;
s /toj storony naxoditsq
s /toj storony naxoditsq
679.
L{% Bli'e k Noksi, vot kak buxty
680.
id\t k Noksi i srazu tut rqdom vot tut
681.
Sergej34 mne pokazyval my na pewkom
682.
xodili. Tam blizko prqmo
683.
ZL% Bli'e k Noksi, da*
684.
L{% A hut; po dal;we id\w;
685.
tam Zel\nyjgaj u'e dal;we
686.
a tam ne daleko
687.
ZL% Tam 'ili, /to tam 'il ded,35 da*
688.
L{% Aga,
689.
ZL% A rod kakoj byl*
690.
L{% Bol;woj,
691.
ZL% 3<al, sit; 3<al 4a*
rod
Kakoj rod*
kakoj
692.
ON% a*
693.
ZL% sit; 3<al 4a* 3<al,
Kakoj rod* Rod,
kakoj rod
43
1. "iteli sela Jygrym
694.
ON% 3<al la* ta2ori sit; 3<al lu
rod
695.
L{% loti
no' no'ny
696.
rod kakoj hego.
697.
ON% 3<al jy1z1y5t;, ni
698.
itkut
ne zna[
itkut
t<xyrptli q1atlu ta2ori
hto
ne zna[
myto3aut;, ni
govorili slywala
700.
Ne zna[ k kakomu rodu on
otnositsq,
q
govoril zabyla
699.
Russkij rod, no'ny36
6al, tq3o 6al
russkij
rod
net
Bez rodu i plemeni l[di.
l[di
701.
GL% A pohemu /to samoe
702.
ON% sit; 6al lu
Nikto ne znaet k komu rodu
oni otnositsq,
kakoj rod
Vidajn1e, hy4ytykxe, ykyn ruvgu, da*
Vidajn i vaw otec ({gajn)
brat;q, da*
ZL% ruvgu
Brat;q
vaw otec
704.
govorili oni ili hto, ne
zna[, q ili zabyla
ne slywala q, htob oni
govorili,
q
L{% 3<al 1avr1yt niv1gu
rod
703.
Rod, da* Ne zna[ kakoj rod,
ne zna[ kakoj
brat;q
brat;q
705.
L{% Konehno, brat;q.
706.
GL% U nix kil1u byli
U nix byli Tungusy*
/venki
707.
L{% V rodu hto li, otkuda kil1u
/venki
708.
GL% Ne bylo*
709.
L{% Konehno, net. U vas hto,
710.
koreecy byli v rodu*
44
1. "iteli sela Jygrym
711.
GL% Oj, net sizmgu
qponcy
712.
Vs\ vremq snimaet snimaet, q.
713.
A potom poka'et sizmgu tol;ko
qponcy
714.
ZL% n;y4ytyk1u 3<algu a4aki5k
naw otec
715.
rod
Rod nawix otcov nikto ne
znaet
nikto
jy1yz1y5t;1u
ne znaet
716.
ON% a*
717.
ZL% n;y4ytykxu 3<algu a4aki5k
naw otec
rod
nikto
718.
L{% Marsiane
719.
ON% a4aki5k jy1z1y5t la* 7y,
nikto
720.
Nikto ne znaet,
ne znaet
ON% hi \t;\5t;5adlq a4dox
ty sprawivaew;
723.
Q sprawiva[, sprawiva[
u l[dej
q sprawiva[
a4 7aki5k jy1z1y5t
nikto
722.
Nikto ne znaet rod vawix
roditelej,
da
ZL% 7y, ni \t;\5t; \t\5t;
da
721.
ne znaet
Rod nawix otcov nikto ne
znaet
lu*
u kogo-to
Ty sprawivaew; u l[dej,
da*
Da.
ZL% 7y,
da
724.
L{% a4do2at \t;\t;nyt;
u kogo
725.
ON% nqn
U kogo sprosit;*
sprosit;
jy1z1yt ni jy1z1y5t
Q ne slywala, ne zna[
q to'e ne zna[
726.
jy1z4an
q4gut itnyd;
kogda ne znaew; kak
Kogda ne znaew;, kak govorit;*
govorit;
45
1. "iteli sela Jygrym
727.
itkut
myt,
itkut my1a itnakan
Esli by slywala kak govorili, zapomnila by.
niv1gu 1avr1yt4an
Sejhas
u'e
vzroslyx
^staryx& l[dej net,
govorili slywala
728.
L{% naf
pila
sejhas vzroslyx l[dej
729.
a4at jyjmnyt;*
kto
730.
kto ob /tom budet znat;*
znaet
Kogda {rikin37 mat; byla
'ivaq,
ZL% ni {rik ymyk mo5ka4an
q
731.
net
mat; 'ivaq
\t\5t;1a5,
q sprawivala u ne\
sprawevala
732.
L{% homsom1yt5 7umdlq*
Molhala*
molhala
733.
ZL% t/2ori
734.
ne znala
jy1z1y5t;
ne
735.
Ona ne znala,
if jy1yz1y5t;
ne znala ona
znala
ON% Vera, Vera an
it5al 7o4ge*
to'e govorila
736.
ZL% Kakaq* Net.
737.
GL% 3auk, y1yrakisk
net
738.
739.
Vera38 govorila*
Net. Nikogda.
nikogda
ona govorila ne slywala
Ne slywala, htob ona govorila
ZL% iv jy1z1y5t;
Ona ne znaet,
qx itkut
myto3aut;
ona ne znaet
740.
ON% iv jy1z1y5tlq*
Ona ne znaet*
ona ne znaet
741.
ZL% 7y,
da
46
1. "iteli sela Jygrym
742.
da
743.
ona da'e ne znaet
ni q4gut jyjmnyt;,
q
744.
Da'e ona ne znaet,
ON% 7y, a iv 1ote jy1z1yt4an
kak
q tem bolee ne zna[.
zna[
L{% a4at, sid; Vera, Baba Vera hto, li*
Kakaq Vera*
kto kakoj
745.
ZL% Net,
746.
L{% Vot /to, Xejn*
747.
ON% Net, muk
Kotoraq pokojnica
pokojnica
748.
L{% A net ona
749.
ZL% A t\tq Vera Persina
750.
L{% Xejn otkuda znaet,
751.
ZL% Persina la*
752.
ON% Persina, Persina Ve5k
753.
ZL% if itrixsut;.
ona
754.
ON% 3<al p<ytyk 6al t<xyrpt;
rod
755.
svoj otec
Rod otca zabyla,
zabyla
3<al to jy1z1y5t;
rod
756.
Ona ne govorila,
ne govorila
Ona ne znaet rod svoego
otca.
ne znaet
ZL% Familiq to it5a1ar
Famili[ to nazyvala ona,
L{% \t;\t;xsu4an ititijxsut;
Ne sprawivaem, potomu i
ne govorit
nazyvala
757.
ne sprawivaem
758.
ne govorit
nikto ne sprawivaet.
a4aki5k \t;\ti3au4an
nikto
ne sprawivaet
47
1. "iteli sela Jygrym
759.
GL% Nu a4aki5k y1rki5k
Nu, nikto nikogda
\t;\tixsut;.
ne sprawivaet,
nikto
760.
nikogda
ne sprawivaet
761.
ON% sidqta €yj1na4 7akut i5t;.
kogo
tak
762.
ZL% €yjny4an,
763.
ON% nanan
Kogo Xyjngan nazyva[t*
govorit;
7ujvud; an
Tol;ko hto vspomnila.
tol;ko hto vspomnila
764.
€yj1na4 7y, Persina Ve5k i5t;
da
765.
govorila
€yj1ny4, €yj1ny4 7ar it5at;
tak
Xyjgnan, tak Persina Vera
govorila
Xyjgnan tak govorila,
govorila
766.
€yj1ny4
767.
ZL% €yjnyn, €yjny4an o1la, da*
?to reb\nok Xyjnyngana,
da*
ON% €yj1ny4 sit;
Xyjgynyn hto za rod*
reb\nok
768.
6al lu
kakoj rod
769.
€yj1ny4 3<al la fur
rod
770.
Vera govorila, hto oni
govorila
s roda Xyjgynyn.
it5a1ar 7o4ge Ve5k
govorila
771.
7y 7ujvt;
ni, €yj1ny4
Q vspomnila, ona tak govorila
vspomnila q
772.
7o4gut itkut my1ar 7at
tak
773.
Tak govorila slywala q.
govorila slywala
7ujvyt; ni naf.
Q vspomnila sejhas.
vspomnila q sejhas
774.
ZL% €yjnyn. Interesno.
48
1. "iteli sela Jygrym
775.
L{% Tam nado u {wkina u nix kakoj
776.
3<al uznat;
777.
raz babka {wkina priez'ala k nam
778.
u {wkina nado
779.
GL% {wkina /to
780.
L{% U babki {wkinoj synov;q est;.
Oni primerno so mnoj rovesniki
781.
ili starwe menq
782.
ON% €yj1ny4 3<al 7ajras/ i*
rod
783.
Kakoj rod u {wkina nado
uznat; (v Aleevke)
Rod Xyjgnyn naverno est;.
naverno
ta2ori vyj. Tohno
Ne zna[,
q4gut myto3au4an
tohno kakim obrazom ne
slywala, q.
ne zna[
784.
kak
ne slywala
785.
GL% Tam dohka 'e u nix byla.
786.
Alla ili kak e\*
787.
L{% Nikogo ne zna[.
788.
ZL% A q s nej poznakomilas;
789.
GL% {5kina ili, q4gut
kak
790.
ZL% Ona prepoda\t
791.
nivxskij qzyk, tam.
792.
GL% V Aleevke, da*
793.
ZL% Alla, Alla, kak e\ familiq to*
794.
Ona s[da priz'ala, na /tnopedagogihes-
49
1. "iteli sela Jygrym
ku[ konferenci[ zonal;naq39
795.
Vy xorowo ragovarivali
(na nivxskom).
GL% hy4 urgut k<espurt;. Da*
vy
xorowo razgovorivali
796.
L{% Aga
797.
ZL% 7a2at;
Smeqlis;.
smeqtsq
798.
L{% ozt
5ut viki
Vstala powla za nej
vdogonku i sprawivaet
vstala powla za nej
799.
kilgu jivdlq*
v vawej
byli*
/venki byli
800.
ZL% keldox
k<espurt;1u
Drug
drugu
soobwa[t,
drug drugu razgovorivat;
801.
rodove
k<ezot\st;1u
/venki
novosti
sprawiva[t novosti,
sprawiva[t novosti
802.
Grewno,
L{% oj3ra,
grewno
803.
GL% oj3ra, oj3ra, sid;vak furdl[
grewno
804.
Grewno, grewno
raznoe govorqt.
vsqkoe
My govorim o nix,
o nix govorim
imgudox p<i imgudox majny540
k nim
806.
govorqt
ZL% 7o3oba imgu p<urd;1u
togda
805.
vsqkoe
svoi
htob prirodnitsq k nim
pribli'at;sq
hi4grd;
muhaemsq.
muhaemsq
807.
GL% Otdaxn\m,
808.
L{% Baba Olq ustala naverno
809.
GL% Nu, baba u'e
810.
baba ustala u'e
50
1. "iteli sela Jygrym
1
Ot slova ≤4yrit;˘.
Rannej vesnoj.
3
V dannom sluhae <exat;<
4
Vyrezat;. Napr. ≤/4v 1ult; ˘-<cvetok vyrezat;<.
5
Ot slova ≤tyv1t;˘.
6
Ot slova ≤ykst;˘.
7
Ot slova ≤ryst;˘-<soskrebat; mezdru<.
8
Ot slova ≤qmut;˘, ≤qmuqmut;˘-<mqt;<
9
Kogda det\nywi nerp tol;ko rodilis; ix nazyva[t ≤pofk˘.
Mex '\ltym ottenkom.
10
Ot slova ≤vandut;˘, ispol;zovatsq tol;ko pro sobak ili det\nywej
domawnyx.
11
Ot slova ≤ny4t;˘.
12
Ot slova ≤[rkud;˘.
13
Ot ≤Po1vo˘-ot slova ≤po1vo1d;˘-<puzyrki, mesto, gde gaz vyxodit
na vozdux<.
14
≤Zelengaj˘-mestnoe nazvanie sela Zel\nygaj.
15
Ot russkogo slova ≤kandaly˘. Special;noe ustrojstvo, kotoroe mewaet
dvi'enie oleni (puty).
16
Ot slova ≤lykrt;˘.
17
Ot slova ≤rovt;˘.
18
Ot slova ≤a1a1d;˘.
19
Ot slova ≤uld;˘.-<vysokij<
20
V nosu kovyrqt;- ≤ux k<uti˘. V dannom sluhae L{ wutil i skazal
≤mif k<uti˘-<kovyrqt; zeml[<.
21
Ot slova ≤va1rt;˘.
22
Ot slova ≤t\4t\4t;˘.
23
Ot slova ≤4ulet;˘.
24
Ot slova ≤7ujvt;˘.-<pomnit;<.
25
Pogun-otec Antoniny Qkovlevny Nah\tkiny.
26
P<itejk-Petq.
27
Starwe syn Akr.
28
Mat; Ratun Viti.
29
≤Pilkar ytik˘-mat; Ezguka.
30
Htoby ona ne govorila, vsegda vstavlqla slovo ≤€ata3aukla˘-<naverno<.
31
Ot slova ≤ole2a˘.
32
Ot slova ≤xet;˘.
33
Mat; {wkina.
34
Starwe brat L{.
35
Ded {gajna (Fugun)
36
L{ wutil. Na nivxskom qzyke <rod< i <no'ny< omonimy (3<al).
37
Mat; {ry Tqvkan.
38
Vera Persina-sestr\nka {gajna i Vidajna
2
51
1. "iteli sela Jygrym
39
40
V 1985g. byla regionalnaq prosve]\nnaq konferenciq v Nolikax.
Ot slova ≤majnyt;˘-<pribli'at;sq, rodnit;sq<.
52
2. Po/tomu 'ivye
2.7o3ot mo5kat;
(Po/tomu 'ivye)
1.
GL% niv1ditr
it;q nuk
20-11-2003, Nekrasovka
O.A.Nqvan (ON)
L.I.{gajn (L{)
ZL.L[tova (ZL)
G.D.Lok (GL)
X.Siraisi (XS)
Po-nivxski govori,
po-nivxski govori
2.
L{% Vidajny tu4k, Sevguny
Vidajny zdes; 'ili, za
nim Sevguny 'ili,
zdes;
3.
a zdes;, n;y4 tyf 7ara,
a zdes; naw dom stoql,
7o3or hy4 tyf, Sevgun,
zatem vaw dom stoql,
naw
4.
zatem
5.
dom
vaw dom
n;y4 tyf, 7o3ot hy4 tyf
naw
naw dom stoql, zatem vaw
dom stoql
dom zatem vaw dom
6.
a zatem po /toj ulice
7.
Nql1at; 'ili, Nql1at;. Babka Nql1at;
8.
vs\ vremq k nam begala.
9.
A q pomn[, samol\ty leteli,
10.
vse prqtalis;, bystree domoj,
11.
zabe'im i na kr[hok zakryvaemsq.
12.
ZI% Samol\t priletet
13.
L{% Hto* Po/tomu 'ivye.
14.
ZL% Esli by,
15.
L{% 7o3ot mo5kat;.
Po/tomu 'ivye ostalis;.
po/tomu 'ivye
53
2. Po/tomu 'ivye
16.
/3ot-/3ot p<imt
bystro
17.
tyv1t; 5a5k1y5t;.
domoj
18.
Bystro bystro zabe'ali
zabe'ali
domoj.
Zakrylis;
kr[hok.
zakrylis;
GL% 7o3ot
ny1ara mo5ka1y5t;
na
Po/tomu ostalis; 'ivy.
po/tomu sdelali 'ivy
19.
L{% 7o3ot mo5kat;
Po/tomu 'ivy.
po/tomu 'ivy
20.
GL% 7a1ake, prqmo kox
smeqlas;
3ot; u'e
21.
ZL% Tak by ne zna[ kak 'ili.
22.
GL% p<imt
tyv1yt to 3au1a
zabe'ali zawli
23.
ZL% 5arkto
Ot smexa 'ivot zabolel.
'ivot zabolel
Esli by ne ube'ali i ne
zawli, ne zna[ hto by
bylo,
ne
Ne zakrylis; by, ne zna[.
3au1a ne zna[
zakrilis; ne
24.
GL% kamat e2t
tyv1yt 5a5k1y5ta
begom domoj zabe'ali zakrylis;
25.
Begom ne zabe'ali by
domoj i zakrylis;
ZL% Samol\t 7o4ge
tak
26.
L{% ni mat;kijki
q
27.
ytyk n;5ik1yt5
otec
28.
tak
Kogda q byl malen;kim,
pomn[
otec der'al menq na rukax
menq na rukax der'it
ni 7o4gut 7ujv1y5t;
q
29.
7ujv1yt4an
kogda malen;kim pomn[
q tak pomn[
pomn[
n;5ik1yt5
5or vi5
na rukax u otca
menq na rukax der'it powli
30.
proxodq mimo ogoroda
7yt;1u ogorod la2ix 5or
mimo
54
2. Po/tomu 'ivye
tam stoql patefon,
31.
tam patefon, q smotrel
32.
u nego na rukax /to pomn[ /pizodami
33.
GL% nenvara i5t;
q to'e
34.
n;5ak 7ujvyt;
govor[ vsegda pomn[
q4gur n;y4 N[ra1 tyv1ri
kak
nawa
36.
naverno. 7um4an if tyv1y5
Kogda my 'ili v Nokzix
naverno, ona zaxodila
kogda 'ili ona zaxodila
tyf p<i5,
v dom naxodilas;
ne pomn[ a4ke.
s kem
39.
navernaq nawa N[ra
v dom,
V obwem,
Q ne pomn[ s kem ona
byla
tyvux zerkalo 7umra
V dome bylo zerkalo,
ni p<fulvuluta,
q v to vremq polzala
v dome
40.
vsegda
zaxodila
/to my gde 'ili* Naverno v Nokzix
38.
govor[
kak nawa N[ra zaxodila,
35.
37.
Q to'e
pomn[
q
bylo
polzala
41.
ZL% ?to ty pomniw;, da*
42.
GL% Da. nax t<xyx, ni to4gut
Da, na narax polzala
to3/jkut 7uk5tox p<fulvult,
vot tak tuda polzala
na narax
43.
tak
44.
polzala
tuk5tox p<fulvult
s[da
45.
tuda
q tak
s[da polzala.
polzala
a if to3/jgur zerkaloux p<amar
ona tak
na sebq smotrela
46.
Q vot pomn[.
47.
ZL% Togda tebe e]\ goda ne byla.
48.
GL% Nu, naverno, esli polzovala
55
A ona tak smotrela v zerkalo na sebq
2. Po/tomu 'ivye
49.
ZL% Ty 7ujvut;
pomniw;
50.
GL% Da, vot q mnogoe,
51.
q vsegda govor[
52.
pomn[ kak pant;,
Q pomn[ kak rodilas;,
mat;kilk
rodilas; malen;kim
53.
ni pand4an €itungu
q
54.
v dome Xituna,
rodilas;
u nix naverno,
tyvux naverno pohemu-to.
v dome
55.
1
Gde oni 'ili to*
Starwaq doh; Lok starika.
56
3. Oxota na nerp
3. la4r 4y4d;
(Oxota na nerp)
1.
GL% nyux q4gu5 hi la4r 4y4dl[
segodnq kak
2.
pa5k
4.
rasska'i
L{% q4gut 4y4dqt. p<lyvlyvt 4y44an
kak
Segodnq kak ty oxotiw;sq
na nerpu,
lovqw; kalugu, rasska'i.
4y4d[ it=q i
kalugu lovqw;
3.
ty nerpu oxotit;sq
20-08-2006, Nekrasovka
L.I.{gajn (L{)
G.D.Lok (GL)
X.Siraisi (XS)
lovim
prqhas;
q4gut,
Kak govorit;.
Prqhas; tajkom lovim.
Kak govorit;.
kak
5.
GL% Ne razrewa[t 'e on govorit.
6.
Prqhas; iwym.
7.
L{% Nerp ubiva\w; wtraf.
8.
kaluga tem bolee to'e
9.
Kalugu ubyvaem vtixarq.
Kuwat; to nado
10.
XS% a y1yryky meut[1ir la4r 4y4t;*
ran;we
11.
s ru';\m
nerpu dobyvali
L{% 7y meut[1it, meut[1it
Ran;we s ru';\m dobyvali
nerpu*
Da, s ru';\m.
da s ru';\m
12.
y1yryky kity1it
ran;we
13.
4y4ty
kr[hki-lovuwki lovili
k<e1it 4y4ty, la45
V drevnosti lovili nerp na
kr[hki-lovuwki,
i na setke lovili nerp,
na setke lovili nerp
14.
y1yryky meut[ 1avr1yt4an
ran;we
ru';q
v drevnosti ne bylo ru';q.
ne bylo
57
3. Oxota na nerp
15.
y1yryky la45 tam4an
ran;we
16.
la45 t\rx (mok) myrt<a4an
nepy
17.
na bereg
idut na vstrehu k nim,
oni vstat; idut
ti15kit zat i1t
palkoj
19.
vypolza[t na bereg,
vypolza[t
ti15kit im4 o5t vit ti15kit
palkoj
18.
v drevnosti mnogo bylo
nerp,
nerp mnogo
palkoj b;[t po golove, tak
ubiva[t.
b;[t ubiva[t
GL% la45 k<ujny ti1r jivt;, da*
Est; special;nye dlq
ubivaniq nerp palki*
L{% q1arat la45 k<ujny ti15
Pohemu special;no dlq
nerp palka*
nerp ubivat; palka est;
20.
pohemu nerp
21.
sid; zi15 7aki5k 1er
l[boj palka
22.
ubivat; palka
GL% a, t\45
za1a
urnakan.
voz;mit; stuknut; xorowo
tqt;
L[bu[ palku voz;mi i
stukni
Po golove,
po golove stuknut;
23.
L{% k<a6ki5, k<a6
Kop;\m,
kop;\m
24.
k<a6kit /spt;
kop;\m zakalyva[t.
kop;\m zakalyva[t
25.
garpunom
26.
Garpunom zakalyva[t.
hamla6kit /spt;
zakalyva[t
XS% hamla6*
Garpun*
garpun
27.
L{% hamla6, nu.
garpun
28.
GL% Ty da'e znaew;,
29.
hto /to takoj hamlax
garpun
58
3. Oxota na nerp
30.
L{% Konehno. A ty hto ne znaew;*
31.
GL% Q ne zna[.
32.
XS% jivt; v muzej, ili v wkole*
est;
33.
L{% jivpa neva1ar
est;
Vrode by est;,
vrode by
34.
GL% V wkol;nom muzee naverno
35.
hamla6 est;.
garpun
36.
L{% Est; naverno. hamla6 /to kak
garpun
37.
garpun, kak e\. Tak sdelaew; on
u'e ne vyskakivaet, ceplqetsq
38.
u nego obratnye petli staqt,
ona tuda vxodit.
39.
Ottuda u'e ko'u protykaet
i u nego wkura to krepkaq,
40.
XS% py1st;*
Brosat;*
brosat;
41.
L{% Aga. Net ne py1st;, a /spt;.
brosat;
42.
ti15
rukoqt;
43.
Ne brosat;, a kolot;.
kolot;
Rukoqt; plavuhego garpuna
dlinnyj
to dlinnyj
GL% kylkar ti15
Dlinnaq rukoqt;.
dlinnaq rukoqt;
44.
L{% kylka5 ti15
Dlinnaq rukoqt;.
dlinnaq rukoqt;
45.
GL% Tricat; metrov,
46.
L{% Da nu, tricat; net,
59
3. Oxota na nerp
47.
GL% V Noglikskom muzee takoj
48.
hamla6
garpun
49.
L{% A /tot, 7y hamla6 to
garpun
50.
vot takoj sam
51.
a tuda palka vtykaetsq, mo'no dlinnu[
52.
vot na /tom, na Viskax1
53.
GL% niv1dit5 it=q i,
po-nivxski govori
54.
L{% Plo4ran.2 kylka5 ti15
dlinnaq palka
55.
vq2ran nazyvaetsq. vq2ran
56.
metrov dvacat;, west
57.
i na konce vot takaq kak lo'ka
58.
luvr 4ala1ytk ti1r
lo'ka poxo'aq
59.
palka, poxo'aq na lo'ku
tolux /spt; to4gut vilvilkur
v vode kolot; tak
60.
7o4gut
palka tak
la45 p<5y5
v vode vot tak vilqet
lo'ka, (a na konce palki)
vilqet
me 7ar
nerpa priplyla, vynyrnula, smotrit,
qma4an
nerpa priplyla vynyrnula smotrit
61.
62.
vilvil /r6
ti15ki5 7y 5or vi5
vilqet
k nimu palkoj /tot vzql
ti1ux
hamla6, hamla6kir /spt;
na konce garpun
63.
kylka5 ti15.
zakolol
t\ux
por5
7o4gur
dlinnaq rukoqt; na beregu le'it tak
60
(oxotnik) vzql dvi'uwu[
palku, napravil na nerpu,
na konce palki garpun i
zakolol.
Dlinnaq rukoqt;. Na beregu
le'it oxotnik, i krihit
3. Oxota na nerp
64.
^vo-7o&
65.
imgu idyta p<5yt
oni
66.
(podra'aq krik nerp)
/r6
nerpy
p<4af3 7akut 7okot 7y tu15ki5
svoj drug
68.
69.
hto /to svoj
/toj palkoj
7o4gut velvelut vit; vit; 7aki /spt
tak
Nerpy plav[t po nad
beregom, vynyrnut, smotrqt
xotqt k nemu podnqtsq.
Nerpy duma[t, hto /to
nerpa
ma1ijnyt. la4r 7akut
k nemu podnqtsq
67.
me 7at qmat
smotrqt plava[t vynyrnut smotrqt
vilqet
tak vilqq palkoj, vodknul
kolot;
(it\4r) ik<os
hevty
v we[ nerpy.
ego v we[ vodknul
70.
i o4tik 7/53 hev1a
if h5orvinyt;
v zadnee hast; popod\w; ona tebq unes\t
71.
ves3ar4an if k<os hev4an
sil;naq
72.
namat;
ona v we[ popod\w; xorowo
k<os hevt.
if t<ar14an
Esli v zadn[[ hast;
popod\w;, nerpa unes\t
tebq.
Sil;naq nerpa. V we[
popod\w;-xorowo.
Emu neudobno tqnut;
v we[ popod\w; ona neudobno
73.
irlyt; t<ar14an
tqnut;
74.
irlyt; /s3at;
tqnut;
75.
Tqnut; tq'elo.
tq'elo
Plo4grun 7o4gur 7y Visk 7u4k
tak
76.
kogda v we[ popod\w;.
neudobno
t\
Plongrun tak v Viskax 'il
v Viskax tam
3orimolo4an
bereg naklonnyj
bereg naklonnyj
77.
im4 mal/fto6 p5yt<a4an
oni
78.
blizko
nerpy blizko podxodqt k
naklonnumu beregu
podxodqt
7o4gut meut[ 1avr1yt5
tak
ru';q
tak bez ru';q
net
61
3. Oxota na nerp
79.
7y hamla6kit pak
garpunom
80.
s garpunom tol;ko xodit na
oxotu.
/spt;
tol;ko zakolol
t<ulf inta, 3an
arta 7ajny4an
Zimoj kuwat;, sobak kormit;,
zimoj kuwat; sobak kormit;
81.
tilf
pak
7o4gut i1t<at;, tilf
osen;[ tol;ko tak
82.
dobyva[t
t<ulfto6
osen;[ tol;ko tak
dobyva[t nerpu,
na zimu.
na zimu
83.
a tolvat naf i1ka
letom
84.
y5k mal1okut i1sut;, naf innyftox
u'e
85.
mnogo
dobyva[t
dlq edy
5a5 hinyt; hir vy15knakan3
kuda lo'it;
86.
n;yn; xut in;1y5ta. A letom dobyva[t po odnomu, skuwa[t
dobyva[t odin ubit; skuwa[t
i dostatohno mnogo dobyvat; nel;zq, tol;ko dlq edy.
Kuda lo'it;. Isportitsq.
protuxnet
no1nyt;
Vonqt; budet.
vonqt;
87.
i1t
inny1y5t. na t<ulftox pak
dobudut s;edqt
88.
3an
arty
zimoj
tol;ko
p<in;ty 7ajnyt
Dobudut s;edqt. Zimoj
tol;ko zagotavliva[t
vprok.
Sobak kormqt, sami
kuwa[t.
sobak kormqt kuwa[t
tilf noqbr; mesqc oktqbr; mesqc
osen;[
Osen;[, v noqbre mesqce,
v oktqbre mesqce,
90.
konec oktqbrq
v konce oktqbrq.
91.
GL% a kity
89.
Lovuwku dlq nerp delaete,
da*
ny5t<at;, da*
lovuwku delaete
92.
L{% kity at 2ost<a1a5
lovuwki
93.
kity
naf
Lovuwki dlq nerp stavim
v more,
stavim
niv1gu 3aukri
lovuwki sovremennyj l[di
ne
62
sovremennye l[di ne
pol;zo[tsq /timi
lovuwkami dlq nerp.
3. Oxota na nerp
94.
mer pand4an 7o3o4an (y5k 1avr)
my kogda rodilis;
95.
GL% a ly5k
Kogda my rodilis; u'e ne
bylo lovowek dlq nerp.
u'e ne bylo
kity
naf
niv1gu
A nerp;hie lovuwki
(nerp;hie) lovuwki sovremennyj l[di
96.
a4kirk
nyjxsut;.
kto nibud; delaet sejhas*
kto nibud; ne delaet
97.
L{% navat 3auk.
Sejhas nikto ne delaet.
sejhas net
98.
GL% mer niv1gu 5a4k la45 k<ut<at;*
nawi nivxi
99.
gde
nerpy dobyva[t
Ten;gi 7e53ux,
Nawi nivxi gde dobyva[t
nerp*
V Ten;gax.
100. L{% Jy1rym 7e53ux*
v Ten;gax
V Ten;gax*
101. Jy1rym voux k<e 2ost.
v Ten;gax
lovuwku stavit
V Ten;gax lovuwku
nerp;hi[ stavit.
102. mer mat;kijki vo
5ariux
my malen;kii stojbiwe na protiv
Kogda my byli
malen;kimi,
103. k<e 2ost<at;.
lovuwku stavili
stavili lovuwku na protiv
stojbi]a Ten;gi.
104. pax k<utikux qma1y5t<at;.
v okno
smotrim
Sami smotrim v okno.
105. va4ku turu4 7a4an
palka torhit
palka v lovuwki kogda
vynyrivaet,
106. va4ku ty4zy
ti15ku
palka vot takoj razmer palka
palka takogo razmera,
107. p<as3 7e53 ty 7isk1i55 p<as3
odnu storonu ver\vkoj
odnu storonu prevqzyva[t
108. [pt;,
7y p<as3 rovta,
prevqzyva[t /tu storonu prevqzyva[t
k setke /tu palku ver\vkoj,
63
3. Oxota na nerp
109. la45 k<e
yt4an
nerpa lovuwka popadaetsq
kogda nerpa popadaetsq v
lovuwku
110. 7o4gur 7umke to3o5ar 7at;
takim obrazom
(palka vsta\t vertikal;no)
takim obrazom,
111. la4r jyt4an y5k 7o3ot vit qmat<at;
nerpa popalas; u'e tak id\m smotrim
kogda popalas; nerpa
v lovuwku my id\m i
smotrim.
112. pax k<utiux qmat; qmat; qmat;
v okno
smotrim
V okno vyglqdyvaem.
113. raz, y5k vit. y5k la4r y5t;.
u'e id\m
nerpa popalas;
Popalas; v lovuwku nerpa.
114. va4 nazyvaetsq /tot bu\k, derevqnnyj
bu\k
115. oni vot takoj tolwiny,
116. takoj dlinny, ix /tot 'gut htob
oni h\rnye byli, ob'iga[t
117. potom za odin konec privqzyva[t,
esli nerpa popalas;, vniz tqnet 'e
118. raz vsta\t kak van;ka-vstan;ka
119. Vot iz daleka vidno, htob zrq ne ezdit;.
1
2
3
4
5
≤Viskvo˘-nazvanie stojbi]a.
Nivxskoe imq. On 'il na Viskvo.
Ot slova ≤vy15xt;˘.
Ot slova ≤turut;˘-<torhit;<.
≤7isk˘-<kropivnaq nit;<.
64
4. Vsqkaq ryba
4. sit; so 7aki5k
(Vsqkaq ryba)
1.
GL% lotigu pak
vazmta
20-08-2006, Nekrasovka
L.I.{gajn (L{)
G.D.Lok (GL)
X.Siraisi (XS)
Tol;ko russkie piru[t.
russkie tol;ko piru[t
2.
L{% k<ola niv1gu pak
bogatye l[di
3.
vazmd;gu
Tol;ko bogatye piru[t.
tol;ko piru[t
GL% a ykila niv1gu
A bednye lenivye l[di*
bednye l[di
4.
L{% ykila niv1gu t\rox my1t
bednye l[di na bereg spuska[tsq
5.
hes3
5o1y5t t\rx
s set;[ vzqt;
6.
7/2a
8.
hi q25
10.
s set;[ rybahit;,
ykint y5k
u nego sprawiva[t
setku stavit; ploxo
t\rx
my1;
ty zahem na bereg spustilsq
^Ty zahem spustilsq
na bereg
hes31 5o1yt5
s set;[*&
set;[
9.
y5k
na bereg spuska[tsq u'e
y5k k<ezinyt
boit;sq u'e
7.
my1kut
Bednye l[di spuska[tsq
na bereg
vzqt;
y5k 7aulus ta[t
srazu bumagu piwet
Srazu piwet bumagu
(naznahit; wtraf)
GL% h6avst;2
Tebq naznahili wtraf.
tebq naznahit; wtraf
11.
pxirox ma1r
Xodiw; na oxotu v tajgu,
v tajgu
12.
a4 sid;lu xujny5 ma15al*
kto hto
13.
L{% q4gut amamiki4an
kak
hto nibud; dobyvat;*
dobyvat; podnimatsq
ni naf
xodit; ne mogu q sejhas
65
Kak* Q u'e ne mogu xodit;.
4. Vsqkaq ryba
14.
iu1u 4y4t. sidqt 4y4nyt;*
Za utkami, hto dobyvat; to*
utki dobyvat; hto
15.
iu1u, 3al2alxku
utki
16.
Za utkami, za gagarami,
gagary
GL% anti, pila turox ma15al*
E]\ na Sladkoe Ozero
xodil*
e]\ bol;woe ozero podnimalsq
17.
Net. V Romanovke*
L{% 3auk. £anivoux*
net
v romanovke
18.
GL% Net. V Rybnom.
19.
L{% Konehno ma1t<at;,
podnimalsq
20.
GL% sit; furuq, ho kuwali*
Govori. Kaku[ rybu
kuwali*
L{% Aa, tam pila
Tam na Sladkom Ozere
vodqtsq sig,
hto
21.
Konehno podnimalsq.
tam.
govori rybu
tu,
va1s
bol;woe ozero sig
22.
GL% Aa, va1s. E]\ q3o
sig
23.
pila
ho1u 7u4k
kakie ryby tam
Aa sig. E]\ kakie ryby
tam
vodqtsq na Sladkom Ozere*
tuux jivt;*
bol;woe ozero est;
24.
L{% pir4yr jivri, sit; mat;
sazan
25.
GL% a mat;
est;
ho1u
kakie mel;kie ryby
Sazan est;. Kakie mel;kie
ryby,
Kakie mel;kie ryby*
ho1u q3o ho1u*
mel;kie ryby kakie
26.
L{% Kor[wka,
27.
GL% tuux*
Na ozere*
na ozere
28.
L{% 7y tuux
da
Da. Iz ozera vytekaet,
p<u5,
iz ozera vytekaet
66
4. Vsqkaq ryba
29.
malen;koe
30.
s Malen;kogo Ozera
mat;kilk ruux
iz ozera
pila turox p<uvut;.
stekaet v Sladkoe Ozero.
bol;woe ozero stekaet
31.
GL% va1sku, 7ujkxu jivl*
sig
32.
kum'a
Sig, kum'a est;*
est;
L{% 7ujk 3auk. 7ujk 1avr1ytpa neva1a5.
kum'a net
33.
GL% }uka niv1ditr q4gut itnyt;*
Kak ]uka skazat;
po-nivxski*
L{% t<xyrpt; y5k.
U'e zabyl.
po-nivxski kak
34.
zabyl
skazat;
u'e
35.
GL% Na bol;woj rehke, da*
36.
Kuda Konak3 ezdit*
37.
L{% Ne zna[ kuda. Konak na Bol;wu[
38.
rehku ne ezdit. On v Langeri tol;ko.
39.
GL% A, La4geri /riux q3o ho jivt;*
Langeri
40.
rehka kakaq ryba est;
L{% sit; so 7aki5k jiv1a5 7u4k,
vsqkaq ryba
41.
est;
44.
ly1i1u, vet;k1u,4
Po-nivxski, kum'a, golec,
golec
te4i1u
osenaq otnerestivwaqsq keta gorbuwa
sid; 7aki53 jivt;
vs\
45.
Po-nivxski govori kak.
L{% niv1dit5, 7ujkxu, lo45ku,
keta
keta, osenaq otnerestivwaqsq keta, gorbuwa
vs\ est;
est;
for1ar. urla
govorqt
Vsqkaq ryba tam voditsq.
govori
po-nivxski kum'a
43.
A na rehke Langeri kakaq
ryba voditsq*
tam
GL% niv1dit5 q4gut it5aq.
po-nivxski kak
42.
Kum'i vrode by net.
vrode by
/ri
govorqt. Xorowaq reka.
xorowaq reka
67
4. Vsqkaq ryba
46.
naf y5k ykijkan y5k 1avr1yt4an
sejhas u'e
47.
ploxaq
net
loti1u syk ny1yt4an.
Sejhas u'e ploxaq reka
stala. Nihego ne voditsq.
Russkie vs\ isportili.
russkie vs\ sdelali
48.
GL% 7u4k pxirox ma14an sit; xut;*
tam v tajgu ponilis;
49.
hto dobyvat;
i1t<at;*
Kogda tam v tajgu
xodiw;, hto ty dobyvaew;*
Hto ubivaew;*
dobyvaew;
50.
L{% 7u4k sidqt i1nyt;.
tam hto
51.
ta2ori n;y4 i1ksu4an
ne zna[ my
52.
Hto tam ubivat;.
dobyvat;
Ne zna[. My nihego ne
ubivaem.
ubivaem
hxyf pik.
Tol;ko medvedq.
medvedq tol;ko
53.
GL% hi hxyf
k<u5al*
Ty medvedq ubivaew;*
ty medvedq ubivaew;
54.
L{% 3auk. n;5ak 7aki5k
net
55.
hxyf
Net. Ni razu
ni razu
3<a
to 3aut;.
ne strelql v medvedq.
medvedq strelql ne
56.
videt;
57.
videl
GL% nenvara idyt<a1ar.
q to'e
58.
So mnoj odna'dy byl
sluhaj, na lodke pereplyli
na drugoj bereg Kemi
7urtivt, t\x
sidim na beregu, ^uu&
sidim
60.
Q to'e videla.
videla
tu4k /to 7utx Kemiro65 ma1t
zdes;
59.
Videt; videl.
idyto1at idyt<a1ar.
tam
pereplyli
^uu&
na beregu
sid;vak 4a1u p<ut kmyjt;, a.
kakie-to zveri
i uvideli kakie-to zveri
xodqt po beregu.
xodqt
68
4. Vsqkaq ryba
61.
Togda h4yfku, h4yfku, kmy 7at p<ut
Togda medvedi gulqli.
Kemiux kmyjt.
Na Kemi progulivalsq.
medvedi
62.
gulqli
na Kemi progulivalsq
63.
n;y4 7e53ux h4yfku
my
My medvedi
medvedi
64.
Valq naverno skazala ili kto*
65.
Q ne pomn[ u'e.
66.
Q srazu, konehno ispugalas;.
67.
Togda my pewkom xodili, pomniw;*
68.
L{% 7y.
da
69.
GL% Togda otliv 'e byl.
70.
mu
lodku
71.
toskali.
E]\, k<e3 xuty, k<e3 xu5al*
E]\ ty dobyval lis*
L{% 3auk, n;y4 k<e3 xujxsu4an.
Net, my ne dobyvali lis.
lis
72.
dobyval
net
73.
i1ka
my
mra
lis
dobyvali ne
7anakan.
Ub;\w;, budew; nesti
otvetstvennost;.
ub;\w; grewno
74.
GL% A tak kmyjt<ad;1u, da k<e31u*
A tak svobodno xodqt lisy*
L{% Konehno. k<e3 ramt; naf.
Konehno. Mnogo lis sejhas.
xodqt
75.
lis
1
2
3
lisy
mnogo sejhas
≤k<e˘-<nevod bol;we 5 metrov<. ≤hes3˘-<nevod do 5 metrov<.
≤6avst;˘-<naznahit; wtraf<.
Kostq Agn[n. Zqt; L{. Byl 'enat na starwej sestre L{.
69
4. Vsqkaq ryba
4
5
Osenaq keta otnerestivwaqsq.
Nivxskoe stojbi]e na tom beregu ot zaliva Nekrasovki.
70
1. The people of Iygrym (Ten’gi)
20-11-2003, Nekrasovka
O.A.Niavan (Baba Olia. ON)
L.I.Iugain (LI)
ZL.Liutova (ZL)
G.Lok (GL)
H.Shiraishi (HS)
LI: (In the old days) we caught fish and made dried fish. We picked berries. We kept
dogs. We caught fish and fed our dogs.
ON: We caught fish and made dried fish. We hung fish (on long racks) to dry.
LI: We dried fish, we made dried fish for food in the winter. We dried ys (‘spine’) to
feed dogs.
ON: We dried bones to feed dogs in winter.
GL: How did you feed the dogs in winter?
LI: We gave dried fish bones to the dogs.
GL: Fish bones and what else?
ON: Fish bones, fat of the seal when there was a seal. When we have it, we feed the
dogs with it.
GL: Do you cut the food into pieces to feed the dogs?
LI: When you travel with the dogs (on a sledge), you take food for the dogs, which
we call lums. It is made of fish bones and seal fat. We feed the dogs with lums.
GL: How did you feed the dogs when you traveled? Do you cut seal fat?
LI: The seal fat was boiled. We cut it into pieces and took it with us. You can’t prepare dog food when you travel.
ON: People prepared dog food beforehand. They boiled seal fat, cut it into pieces and
put it into a bag. The bag was fastened to the sledge.
LI: That’s how people fed dogs when they traveled.
GL: How did people travel in the spring when the ice began to break?
LI: To go where?
GL: Well, when you went somewhere.
LI: We traveled on the edge of the ice. As long as there was ice on the shore, we traveled by dog sledge.
GL: To hunt seal?
LI: There were no seals at that time of the year.
GL: Were there seals nearby the ice?
LI: In spring? There were no seals in spring. Only in early spring times, people went
on ice to hunt seals. They tried to find holes where seals would show up. They put
traps in the hole.
GL: Did they put traps in the hole?
LI: Yes. They put a trap in the hole. It is called ‘to cut the hole’. When a seal showed
up from the hole, it would be hooked by the trap. That’s how people caught seals
in the spring.
GL: What would you do when a baby seal showed up?
LI: We would do the same. We didn’t select seals by size or age.
71
GL: What do you call a baby seal?
LI: I don’t know.
GL: Baba (Olia), what do you call a baby seal, when it is just born in the spring?
ON: A baby seal? What do you call it?
GL: What do you call it?
ON: You just called it langrh nonok (baby seal), or not?
GL: No. There is a special name. When it is just born and has a beautiful fur. You
make hats with that fur.
LI: Do I make hats?
GL: You make hats from the fur of a baby seal.
ON: I don’t know what you call it. People used to dry its fur.
GL: Yes.
ON: When you make a hat from seal fur, you first dry the fur.
GL: Yes.
ON: You dry and tan the skin. Then you make a hat from it.
GL: Wasn’t it called pofq? Pofq nonok (Pofq baby)?
LI: Yes. We also call it heqrsh motk (shore pillow). We also call it pofq.
ON: We call it heqrsh motk and pofq.
GL: What do you call its fur? It is very soft.
LI: I don’t know.
GL: I remember such a fur from which people made hats. Oh, don’t speak in Russian.
I don’t remember what it was called. Talk about something else.
LI: About what?
GL: Where did your father work (orboc)?
LI: Orboc, that’s a loan word from Russian. You have to say nytnyc (work) in Nivkh.
Shkola is also from Russian. In Nivkh, you have to say pryu dyf (‘a house where
you learn’).
GL: No, (I asked about) your father, your father.
LI: Where he worked?
GL: Yes. Where did he work?
LI: He bred reindeers.
GL: Did he breed reindeers?
LI: He bred reindeers.
GL: Did he breed reindeers by himself?
LI: What do you mean ‘by himself’? Reindeers grow up by themselves. My father
just guided the reindeers to the field and the reindeers grew up naturally.
GL: He bred reindeers.
LI: Baba Olia used reindeers for transportation when she was young. Didn’t you,
Baba? Tell us about your experience. You used reindeers to carry mails.
ON: Yes, I used to use reindeers to carry mails.
LI: She went to many places in a reindeer (sledge) to transport mails, even in snow
storms.
GL: Baba Olia?
72
LI: Yes. She went to Pogibi3 in a reindeer (sledge). She went up and down. You used
to bring mails to Pogibi, didn’t you? Where did you take the mails, Baba?
ON: I took it to Langry.
LI: You went to Langry.
ON: Yes. There was a post office and a store at that time.
LI: Did you go to Pogibi?
ON: No, I didn’t. From Langry, I traveled back to Zelengai. And from Zelengai, I
traveled back to Ten’gi by a horse.
LI: That’s how you transported mails to our village.
ON: And then I took mails to Langry again.
GL: Who owned the reindeer? Did you own reindeers by yourself?
LI: There were many reindeer at that time. There was a reindeer-kolhoz. The kolhoz
of Nyida.
GL: Ah.
ON: There were many reindeer at that time. The father of Valin was the only person
(who owned reindeer). Early in the morning, he caught a reindeer and gave it to
me. I could use it for mail.
LI: And in the evening?
GL: And the sledge?
LI: Yes. When I came back in the evening, I had to bring the reindeer back and release it in the taiga. When you release a reindeer in the taiga, you hang a special
stick from the neck of the reindeer. The stick swings and hits the front legs of the
reindeer when it moves. The stick prevents the reindeer from going too far away.
Early in the morning, you go to the taiga to find it.
ON: Right. People used to hang such a stick from the neck of the reindeer so that it
could not walk away.
LI: The stick is about this length.
ON: Yes, you hung it from the neck with a rope. The stick makes it difficult for the
reindeer to walk away.
LI: They cannot walk far away.
ON: This way,
LI: You hang the stick from the neck. It hangs at about this height from the ground.
ON: We used to travel (by reindeer sledge) only from Vyir.
LI: People hung a bell from the reindeer so that one could find it easily. It is hard to
find a reindeer when it is in the forest. (To GL) Hey, you’re picking your nose.
GL: (To HS) You are recording me on the video all the time.
HS: (To LI) How do you say that in Nivkh?
LI: Say what?
HS: To do this (nose-picking).
LI: Mif kuti rokld’(‘to dig a hole on the ground’).
HS: Ah, to dig a hole on the ground.
LI: (Which means) to pick your nose with your finger.
3
For the place names which appear in the text, see the map on page vii.
73
(ZL comes in.)
GL: Zoia, come in!
LI: To dig a hole on the ground.
GL: I was picking my nose. I will blow my nose (snivel).
ZL: Shame on you!
LI: You turned your head, smiled and picked your nose.
ZL: Your nose is running, isn’ t it?
GL: Oh, we are talking (about nonsense). Video-record LI, instead of me.
HS: T’oghs hatkh (‘pinecone’).
LI: A pinecone?
GL: A pinecone.
LI: What’s the matter with a pinecone?
GL: My parents used to call me ‘pinecone’, because my nose looked like a pinecone.
Oh, I can’t remember what I was about to say.
HS: Please continue your talk.
ZL: Skleroz (‘forgetful’ in Russian).
GL: Indeed. Don’t talk in Russian.
ZL: O.K. Let’s talk only in Nivkh.
GL: Who lived in Ten’gi in the old days?
LI: Don’t you know who lived there? Am I old if I lived there? There lived the family
of Agniun.
GL: Who else?
LI: The family of Sevgun.
GL: Tak (‘go on’ in Russian),
LI: Why do you use Russian?
ZL: We have to talk only in Nivkh.
LI: The family of Akr lived there.
ZL: You picked your nose (again).
GL: Lionia (LI), I sit down and pick my nose, today.
ZL: Nose-picking.
GL: Now he (HS) is video-recording you.
LI: The family of Hitun lived there.
GL: Ah,
LI: The family of Chikrik lived there.
ZL: Chikrik?
LI: Yes, Chikrik.
ZL: Did they?
LI: Of course, they lived in Ten’gi. They are people from Ten’gi. Baba Olia knows
more about that. Nialghac. The place where grandmother Nialghac lived. Am I
right, Baba Olia?
GL: Baba,
LI: Nialghac lived in Ten’gi, right?
GL: Who lived in Ten’gi?
LI: They lived in Ten’gi.
74
ON: They lived in Ten’gi.
LI: Nivkh in those days,
ON: As far as I can remember, Nialghac lived there. Who else?
ZL: The parents of Ivan.
ON: Hoirngan, Papa Tek,
LI: Horngan?
ON: Hoirngan, Hoirngan. He was called Hoirngan.
LI: Of course, if you pronounce it in our (authentic Nivkh) way.
ON: Hoirngan,
GL: He was called Hoirgan, right?
LI: The family of Hailov lived there, right?
ON: Yes, Hoirgan,
LI: Hailov,
ON: Hailov. Who else?
GL: Hailov lived, there,
LI: Burment’ev,
ZL: Burment’ev,
ON: Who else?
GL: Burment’ev.
ON: Who?
ZL: Burment’ev,
GL: Burment’ev,
ON: Russian, Russian, they were Russian, the Murment’evs.
LI: They were not Nivkh.
ZL: Murment’ev,
LI: Murment’ev,
ON: Chigan lived there.
LI: Hitun?
ON: Yes, Chigan.
LI: Chigan.
ON: Yes.
LI: What about Hitun?
ON: Hitun? Yes, Hitun.
LI: What about Psiagin? They lived there, too in Ten’gi.
ON: Yes, Psiagin, Psiagin. When he became the head of the kolhoz, he went to Ten’gi
and lived there.
ZL: What about Pyghyn?
ON: A?
ZL: Pyghyn, Pyghyn,
ON: Pogun?
ZL: Yes.
ON: Well,
ZL: Did he live there?
ON: Yes, Pogun. And the Old Chikrik. They are all inhabitants of Iygrym (Ten’gi).
75
LI: And Ngaghniun.
ON: Yes, Agniun.
LI: Ngaghniun.
ON: Ngaghniun. And Nialgac, at least in my pronunciation, it is Nialghac.
ZL: Did you already mention Hoirgnan?
ON: A?
ZL: Hoirngan.
ON: I already mentioned his name.
ZL: Hoirngan.
LI: Hoirngan, Hoirngan.
ON: Hoirngan is the father of Tek.
GL: Tek’s father.
ZL: Hoirngan.
ON: Are you writing down these names?
LI: Yes.
ZL: I am writing down these Nivkh family names. Horgan.
LI: What about Burment’ev? Murment’ev,
ON: Who else (lived in Ten’gi)? I forget.
GL: Murment’ev.
ZL: Murment’ev, Murment’ev.
ON: (They are) Russian, Russian.
GL: Who else? Murment’ev.
ZL: Burment’ev.
ON: Who else? Ah, Vygin, Vygin. I heard that he passed away. Did you see him?
LI: No, I don’t know.
ON: I forgot. He lived in Ten’gi. He was married to…
Chigan was married to a woman who was the mother of Piteik. They divorced later.
After that, Vygin married another woman.
LI: Where did the Old Gavan live?
ON: That’s my father, the Old Gavan.
LI: And Aqr?
ON: That’s your father.
ZL: Yes, Gavan.
LI: Right.
GL: The Old Gavan.
ON: Yes, Gavan.
LI: Aqr, they are the parents of Hodia,
ON: Aqr?
LI: Yes, Aqr.
ON: Aqr is the father of Hodia.
LI: The family of Chulk was also there.
ON: Chulk?
LI: Grandfather Chulk.
ON: Yes, the Old Chulk.
76
GL: Did they live in Ten’gi?
LI: Yes.
ON: Who else?
GL: Vera, the mother of Vera Khein.4
ZL: Hezvaik,
LI: Why Hezvaik?
ON: Ah?
ZL: Oh, I am sorry. I can’t remember her name.
LI: Pilkar ymyk (a nickname: ‘The Big Mother’).
GL: Ezguk.
LI: Pilkar ychik (a nickname: ‘The Big Grandmother’).
ZL: Ezguk.
ON: The Big Grandmother is the mother of Chigan.
LI: (She is) the mother of Chigan, right?
ON: The mother of Chigan.
ZL: I can’t remember her Nivkh name.
GL: Ezguk.
ZL: No, that’s her daughter.
LI: What’s the name of The Big Grandmother?
ON: Her name was Lotghuk.
ZL: Ah, Lotghuk.
ON: Lotghuk.
GL: Write it down.
LI: What was the grandmother of Nelin called? She is also from Ten’gi, right?
ON: Ah?
LI: She is from the south, isn’t she?
ON: Ah, Nelin’s grandmother. Yes, she is from Viakhtu.
LI: It was probably Hataqaukla (a nickname: ‘Isn’t it?’) who came from Viakhtu. She
came from Viakhtu and lived in Ten’gi. What is her name?
ON: I forgot her name.
ZL: Who?
LI: The Old Hataqaukla.
GL: Hataqaukla.
ON: I forgot.
LI: Hataqaukla.
ZL: The mother of Nelin’s Rai.
ON: They made their family name from her first name. Hataqaukla was her nickname.
ZL: Hataqaukla.
ON: Hataqaukla. That’s what she was called.
LI: Because she preferred to use the expression ‘ha ta qauk la? (Isn’t it?’)’.
ON: Therefore people called her Hataqaukla.
4
See the ‘Sound materials of the Nivkh language 3 -Pygsk-’.
77
ZL: Grandmother Hataqaukla. The grandmother of Nelin’s Rai.
LI: What about Akiliak?5
ON: Akiliak?
LI: Wasn’t he from Ten’gi?
ON: Yes, he lived in Ten’gi.
LI: And Sevgun?
ON: The family of Sevgun, Akiliak, Hitun,
LI: And Chavkan?
ON: The Old Chavkan, the family of Chavkan,
LI: What about Vyghrhkun? Did he live in Ten’gi?
OH: The Vyghrhkuns lived in their own village.
LI: They had their own village, right?
ON: Yes, they lived in their own village.
LI: They lived in their own village.
ZL: What about the Smeduns.
ON: Ah?
ZL: The Smeduns, Niavans.
LI: Smetk.
ZL: Smetk. They lived in Ten’gi, too, right?
LI: And the Niavans.
ON: Ah?
ZL: The Smeduns and Niavans. They lived in Ten’gi, right?
ON: They did not live in Ten’gi from the beginning. They came originally from Langry. They moved to Ten’gi. They had been inhabitants of Langry.
GL: People used to call the rivers after the name of the famillies who lived nearby,
right?
ON: Right. Our stream was called ‘The stream of the Niavans’. It is still called so.
These people lived in Langry. The stream of the Niavans.
ZL: What about Vyghrhkun and his wife?
ON: Ah?
ZL: Where did Vyghrhkun live?
ON: Vyghrhkun?
LI: They had their own village.
ON: Vyghrhkun lived in…in Grot.
GL: Their village was called ‘The village of the Vyghrhkuns’, right?
LI: Yes, perhaps. The place is still called so. They lived there perhaps. It is located to
the south of Grot.
ON: They lived in the winter village.
ZL: He committed suicide when he lived there, right?
LI: Yes, he shot the mother of Sagym and himself.
ZL: Whose village is Lukvo?
LI: Chavkan lived there.
5
See ‘The Sound materials of the Nivkh language 1 –Foltales of Valentina Fiodorovna Akiliak-’
78
ZL: Was the family of Chavkan the only people who lived there?
ON: Ah?
ZL, LI: Lukvo,
LI: No, they lived in Maghrvo,
ZL: Maghrvo, Lukvo,
ON: Yes, they lived in Maghrvo.
GL: Whose village is Lukvo?
ON: Near the village of Lukvo, Lukvo is located a little upwards (to the north)
ZL: Whose village is Lukvo?
ON: Lukvo lies a little upwards (to the north), Maghrvo lies a little downwards (to the
south), towards the direction of Chingai. Then you find Lukvo here. Maghrvo,
Chingai,
LI: Lukvo and Vyghrhkunvo are next to each other.
ON: Yes, Vyghrhkunvo,
ZL: Who lived in Lukvo?
LI: I don’t know.
ON: Vyghrhkunvo lies further to the south, perhaps.
LI: Lukvo and Vyir.
ON: Vyir, Vyir.
LI: Is Vyir to the north of Lukvo?
ON: Is Vyir to the south or north?
LI: Vyir lies to the north (of Lukvo).
ON: Vyir lies to the north (of Lukvo).
LI: And then, I don’t remember whether the two villages (Vyghrhkunvo and Lukvo)
were at the same place.
ON: Vyghrhkunvo lies to the side of Lukvo, perhaps.
LI: These villages were close to each other, Lukvo and Vyghrhkunvo. Perhaps one
kilometer, or so.
ZL: Where did the family of Kotan live?
ON: A?
ZL: Kotan,
ON: Kotan?
LI: Kenan,
ON: The Kotans. Let me see.
LI: The Kenans, Kotans,
ON: They are the inhabitants of Vyir, right? They lived in Vyir, perhaps.
GL: Kotan?
ON: They lived for a very short period at one place. They built their houses here and
there. They built many houses. They also lived in Nyida.
LI: When we lived there, they were already there.
ZL: As far as I can remember, he lived in one place for a short time. Kotan lived at
one place.
ON: Ah?
ZL: Kotan lived at one place. When he got older, he began to move to several places.
79
GL: No, perhaps he lived in such a place already when he was young. He also lived in
Zelengai perhaps.
ZL: I don’t remember.
LI: I don’t know. Pogiun lived in Zelengai. Pogiun lived there, right?
ON: The Pogiuns lived in Maghrvo perhaps.
ZL: Maghrvo,
ON: I don’t know. I can’t remember. Where did the Pogiuns live? Perhaps in
Maghrvo.
GL: In those days they lived in Ten’gi. He was born there, right?
ON: Ah?
GL: He was born in Ten’gi, right? Where did the Pogiuns live?
ZL: No, they didn’t live in Ten’gi.
ON: I don’t know where they lived.
LI: My father once told me that when they were young he lived with the Pogiuns.
ON: Where?
LI: I don’t know the place. He told me when I was still young.
ZL: Perhaps he was talking about a place somewhere on the continent.
LI: The father of Pogiun was a little bit younger than the father of Iugain (father of
LI). Iugain used to tease him. I heard that from Pogiun. He said that my father always teased his father (Pogiun). They grew up in the same village.
ON: I don’t know where they lived.
ZL: Our father was born on the continent, perhaps.
LI: I don’t know where he was born.
GL: Your father?
ON: Later they came to Ten’gi, the Pogiuns.
LI: Yes, perhaps our father was born on the continent if the Iushkins are indeed our
relatives. How is Iushkin related to our family?
ON: Ah?
LI: Is Iushkin our uncle?
ON: Is he?
LI: Yes.
ON: Yes, he (Iushkin) is from the continent, perhaps.
ZL: From the continent.
LI: Which means that our father is also from the continent, right?
ON: Yes, he is from the continent, Iushkin.
ZL: What about our father?
ON: Ah?
ZL: Our father.
LI: Is our father also from the continent?
ON: I don’t know his birthplace. I only remember the days when they were already in
Ten’gi.
LI: When Baba Masha visited us, I heard her saying “My son,” to my father. She is
the mother of Iushkin.
ON: Yes.
80
LI: She said to our father “My son”.
GL: Who is Iushkin?
ON: I don’t know.
ZL: Someone who lives on the continent.
GL: Nivkh?
LI: Yes. He was very tall. Now his son, Kostia (Agniun) lives there.
GL: In Aleevka?
LI: I don’t know. Kostia knows about it.
ON: Your father’s father, as far as I can remember, he lived at our stream of Panskii in
the beginning. He died there.
LI: That’s somewhere to the south of Noksi, right?
ON: Yes, to the south of Noksi.
LI: How could they live there? There was nothing. No river, no fish. How did they
make their living there?
ON: Indeed. There was nothing.
LI: There were no berries, nothing.
ON: Why did they live there? I don’t know.
ZL: You are talking about the father of our father, right?
LI: Yes.
ON: My parents also lived there.
ZL: What was our grandfather called?
ON: Ah?
ZL: What was our grandfather called?
LI: Fugun.
ZL: Fugun?
ON: He was a very nice old man. He had a very gentle character and he respected to
me.
LI: Isn’t Fugun related to Aunt Vera?
ZL: Yes.
ON: He was a very nice man. What was he called?
ZL: Who? Fogun?
ON: Ah?
ZL: Fogun?
ON: Yes, Fogun, Fogun.
LI: See, we remembered the name but she forgot.
ON Fogun, Fogun. He was called Fogun.
LI: Aunt Vera is related to Fogun.
ON: Yes.
LI: Which means that we are the Foguns.
ON: Yes, he was called Fogun, that old man.
GL: Where were they from?
LI: Ah?
GL: Where did they come from?
ON: They lived at the stream of Panskii.
81
GL: Where were those people from?
LI: From the stream of Panskii, which lies to the south of Noksi. The distance between Noski and Zelengai is perhaps one kilometer.
ON: (ON explains the geographic locations of the villages with her fingers on the table) The river of Noksi is here. And if you go in this direction, you will find the
stream of Panskii. If you go further in this direction, you get to Zelengai, right?
LI: Yes.
ON: Right,
ZL: (The stream of Panskii is) between Noksi and,
ON: Yes, Noksi. No. Noksi is there.
ZL: And Zelengai, right?
LI: Yes.
ON: First, Noksi is here. Zelengai comes next.
LI: There is a bay near Noksi. Sergei once showed it to me when we walked there. It’s
very close (to Noksi).
ZL: It is closer to Noksi, right?
LI: If you go a bit further, then you’ll find Zelengai. It isn’t far away at all.
ZL: Our grandfather lived there, right?
LI: Yes.
ZL: What was his clan?
LI: Bol’shoi (‘big’).
ZL: What was the clan of our grandfather?
ON: Ah?
ZL: What was the clan of our grandfather? Clan,
ON: Clan? I don’t know.
LI: Lochi q’al (‘Russian clan’). Chaqo qal (‘clan of knife (=sheath)’).6
ON: I don’t know which clan he was in. Maybe they told that to me but I don’t remember. Or I didn’t hear about that.
LI: People without a clan.
ON: Nobody knows to which clan they are related. Vidain and your father are brothers, right?
ZL: Yes.
LI: Of course.
GL: Are there any Tungusic people in your family?
LI: In our clan? Why?
GL: No?
LI: Of course not. Are there any Koreans in your family, then?
GL: No, but there are Japanese (laughter). I am a making film all the time to show it
to (my) Japanese (relatives).7
ZL: Nobody knows our father’s clan.
ON: Ah?
6
7
This is a joke. In Nivkh, ‘sheath’ and ‘clan’ are homonyms.
GL is joking.
82
ZL: Nobody knows our father’s clan.
LI: They are from Mars (laughter).
ON: Nobody knows the clan of your parents?
ZL: I have been asking people all the time but in vain.
ON: Were you asking people?
ZL: Yes.
LI: To whom did you ask?
ON: I didn’t ask about that. So I don’t know. If I did, I could give you the answer.
LI: Now the old people (who had known about it) all passed away. Who else may
know about it?
ZL: When the mother of Iurik was still alive, I asked her about it.
LI: Did she give you the answer?
ZL: She didn’t know.
ON: Didn’t Vera tell you anything?
ZL: Which Vera? No.
GL: No. Never. I didn’t hear anything either.
ZL: She doesn’t know.
ON: Doesn’t she know?
ZL: No.
ON: Even she doesn’t know. How could I know.
LI: Which Vera are you talking about? Baba Vera (Khein)?
ZL: No.
LI: That (Baba Vera) Khein?
ON: No. The late Vera.
LI: Oh, I see.
ZL: (We are talking about) Aunt Vera Persin.
LI: (I thought to myself) how could Vera Khein know about it?
ZL: Persin’s (Vera), right?
ON: Persin’s, Persin’s Vera.
ZL: She didn’t tell anyone.
ON: She forgot the clan of her father.
ZL: She remembered the family name.
LI: She forgot about it because nobody asked her about it.
GL: Indeed. Nobody, never ever asked her about it.
ON: Who was called Hyingan?
ZL: Hyingan?
ON: I just remembered that Vera Persin once talked about Hyingan. Hyighnyng.
ZL: Hyinyn, the child of Hyinyngan, right?
ON: What is their clan? Vera said that they are from the clan of Hyigynyn. I just remembered that she was talking about that. I heard it from her.
ZL: Hyinyn. Interesting.
LI: We have to ask Iushkin about it. When Baba Iushkin visits us.
GL: Iushkin?
LI: Baba Iushikin has a son about my age, or a bit older.
83
ON: The clan of Hyghnyng exists, perhaps. But I am not sure. I didn’t hear in detail.
GL: (I remember that) they had a daughter. She was called Alla, or not?
LI: I don’t know anyone by that name.
ZL: I know her.
GL: Is she Iushkin, or?
ZL: She was teaching Nivkh there.
GL: In Aleevka, right?
ZL: Alla, Alla, what is her family name? She once visited us to participate in the ethnopedagogical conference.
GL: (To all) You talked very well (in Nivkh).
LI: Yes.
ZL: We were laughing (all the time).
LI: Find her and ask her whether there are any Tungusic people in our family (laughter).
ZL: (It was useful) to exchange some information and news about each other.
LI: (We talked about) nonsense.
GL: Indeed, nonsense. We talked about many things.
ZL: (I thought that) I could know more about ourselves if I talked about them but we
are still suffering from our (unknown) roots.
GL: Let’s take a rest.
LI: Baba Olia is tired, perhaps.
GL: Indeed. Baba Olia is very tired.
2. Afraid of airplanes
20-11-2003, Nekrasovka
O.A.Niavan (Baba Olia. ON)
L.I.Iugain (LI)
ZL.Liutova (ZL)
G.Lok (GL)
H.Shiraishi (HS)
GL: Let’s have a conversation in Nivkh.
LI: The family of Vidain lived here (LI shows the location on the table). The family
of Sevgun lived next to him. Our house was here. Your house was here. The family of Nialghat’ lived on this street. Grandmother Nialghat’ very often dropped in
at our house. I remember when an airplane flew over our village. Everybody
rushed to their houses and locked the front doors (laughter).
ZL: When an airplane flew over,
LI: That’s why we are still alive (laughter).
ZL: If,
LI: That’s why we are still alive. Everybody ran quickly to their houses and locked
the door.
GL: That’s why we are still alive.
LI: That’s why we are still alive.
84
GL: Oh, I shook my sides with laughter.
ZL: I didn’t know that.
GL: I don’t know what would have happened if people hadn’t run away.
ZL: If they hadn’t locked the door.
GL: If they hadn’t rushed into their houses and locked the door.
ZL: Being afraid of airplanes.
LI: When I was a child, I remember how I walked with my father hand in hand along
our kitchen garden. There was an old record player. I still remember various episodes from that time.
GL: I also remember how we lived in those days, when Niura visited us. Where did
we live at that time? Perhaps in Noksi. When we lived in Noksi she visited us.
Perhaps it was Niura who came to our house. I don’t remember with whom she
came. We had a mirror in our house. I used to pose in front of that mirror.
ZL: Do you remember that?
GL: Yes. I used to pose on the bed. Like this. She (Niura) looked at herself in the
mirror. I remember that.
ZL: You weren’t even a year old at that time.
GL: Maybe, if I were posing,
ZL: Do you really remember that?
GL: Yes. I always say to people that I remember how I was born. I was born in the
house of Hitun for some reason. Where did they live?
3. Seal-hunting
20-08-2006, Nekrasovka
L.I.Iugain (LI)
G.Lok (GL)
H.Shiraishi (HS)
GL:Tell us how you hunt seals and catch sturgeon today.
LI: How can I tell that to you? We do all that in secret.
GL: (To HS) He means that people cannot catch seals or sturgeon freely nowadays.
LI: If you kill a seal, you will be punished. Let alone sturgeon. We kill sturgeon in
secret. We have to eat, after all.
HS: Did people use guns to kill seals in the old days?
LI: Yes, we used guns. But in ancient times people used to catch seals with traps and
nets. In those days there were no guns. In those days there were many seals. Seals
crawl on the seashore. The hunters approach them and hit their head with a stick
to kill them.
GL: Is there any special stick to kill seals?
LI: No. People used to kill seals with any stick.
GL: And you hit the head of the seal.
LI: (People also used) spears or ch’amlakh (‘harpoon’) to stab seals.
HS: Harpoon?
LI: Yes, harpoon.
85
GL: Even you (HS) know the word ‘harpoon’. (To LI) Explain, what is it?
LI: Of course we know what it is. Don’t you know?
GL: I don’t know.
HS: Does the school-museum (of Nekrasovka) have it in their collection?
LI: Perhaps they do.
GL: Yes, they have harpoons, perhaps.
LI: Perhaps they do. The harpoon head is like, how do you explain it? You make it so
that it won’t fall out. It will stick in (a seal). It has a hook which sticks in the skin
of a seal when a hunter stabs it. The skin of a seal is firm so the harpoon head will
not easily fall out.
HS: Do you throw it?
LI: Yes. No, you don’t throw but stab. It has a long shaft, which also functions as a
float.
GL: It has a long shaft.
LI: It has a long shaft.
GL: Its length is about thirty meters.
LI: Oh, come on! That’s too long.
GL: In our museum of Nogliki we have such a shaft.
LI: The length of the harpoon is like this (shows with fingers), and you place it at the
end of a long shaft. In the village of Visk (LI starts to explain in Russian),
GL: Say it in Nivkh.
LI: A long shaft, which we call viaghran, is about twenty meters, and at the end of the
stick there is a harpoon head which has a shape similar to a spoon. You thrust it
into the water. The shaft floats on the water. When a seal comes close to the harpoon, the hunter grasps the shaft, aims at the seal and stabs it. The shaft is very
long. (Another) hunter lies down on the seashore and imitates the cry of a seal
‘vo-ho’ in order to lure it. The seal approaches the seashore, thinking that there is
another seal on the shore. At that moment the hunter with the harpoon takes the
shaft and stabs it on the neck. If you stab it on the back (accidentally), the seal
will pull you around. Seals are very strong. Therefore, you have to stab it on its
neck. Then, it cannot pull you. (In that case) you are too heavy for a seal to pull
around. Plongrun lived in the settlement of Visk where the shore has a slight slope.
Seals prefer to crawl on such a shore. He (Plongrun) hunted seals with a harpoon
and did not use guns. We used to hunt many seals in fall for stock in the winter
and to feed the dogs. In contrast, in summer people used to hunt seals one by one
(on a small scale) but not for stock. You should never hunt many seals in the
summer. You can’t keep it in summer. It will go bad. It stinks. In summer you
hunt seals only to eat it immediately. In winter you hunt it for stock. For yourself
and for the dogs. People hunt seals in October, and November. Especially at the
end of October.
GL: Did you make traps for seals?
LI: (Nivkh people) used to lay traps for seals in the sea, but nowadays people don’t
use traps. When we were born, there were no longer traps for seals.
GL: Does someone still make traps for seals?
86
LI: No. Nobody.
GL: Where did our Nivkh people hunt seals? In Ten’gi?
LI: In Ten’gi? Yes, we set nets in Ten’gi. When I was a child, people set nets in the
sea of Ten’gi. I saw that from the window. When the stick (which functions as a
buoy) of the net stands straight, the stick is of about this length, and you fasten it
to the net. When a seal is caught in the net, the stick stands straight and people
went there to have a look. I saw that from the window. And indeed, there was a
seal in the net. The stick (buoy) was called vang. It was about this thick and this
long (shows with fingers and arms). Before using it you burn it in order to make it
black. You fasten it to the net. When a seal is caught in the net, it pulls the net
down and the stick stands straight so as to signal the presence of a seal.
4. All kinds of fish
20-08-2006, Nekrasovka
L.I.Iugain (LI)
G.Lok (GL)
H.Shiraishi (HS)
GL: Only Russians hold feasts.
LI: Only rich people hold feasts.
GL: What about the poor?
LI: Poor people go down to the seashore and catch fish with nets. (The officials) ask
to those people “Why are you walking on the seashore with nets?” They will punish you immediately.
GL: They will punish you. Do you hunt something in the forests?
LI: I can no longer walk in the forests for hunting. To hunt ducks? Or to hunt loons?
GL: Do you go to the lake Sladkoe Ozero (‘lake of fresh-water’)?
LI: No. (Do you mean) to the village of Romanovka?
GL: No. (I mean) to the village of Rybnoe.
LI: Of course I do.
GL: Tell us, what kind of fish do you eat there?
LI: There is, in the Big Lake (Sladkoe Ozero) sig (Amur whitefish).8
GL: Oh, Amur whitefish. What other fish sorts are there in Sladkoe Ozero?
LI: There is sazan (Amur carp) and some small-sized fish.
GL: What kind of small-sized fish?
LI: Koriushka (rainbow smelt).
GL: In the lake?
LI: Yes, in the lake. They come from the Malen’koe Ozero (Small Lake).
GL: Amur whitefish. What about kumzha (sea trout)?
LI: There is no sea trout there.
GL: What do you call pike in Nivkh?
LI: I forgot.
8
Italicized fish names are Russian.
87
GL: They live in the Bolshaia Rechka (Big River), do they? It is where Konak goes
for fishing.
LI: I don’t know. Konak doesn’t go to Bolshaia Rechka. He goes only to Langry.
GL: What kind of fish are there in Langry?
LI: There are all kinds of fish.
GL: What are their names in Nivkh?
LI: In Nivkh? Sea trout, dolly varden, salmon, pink salmon and all kinds of fish. People say that it was once a good river. Nowadays the river has become bad and
there is no longer fish. The Russians made an end to it.
GL: When you go to the taiga, what do you hunt? What did you kill?
LI: What can I hunt there? I don’t know. We no longer hunt in the forests. There are
only bears.
GL: Do you kill bears?
LI: No. I have never shot a bear. I only have seen it.
GL: I have also seen a bear. Once we went to the opposite side of the bay to Kemi by
boat. We sat down on the shore and suddenly, we heard ‘uuu’. We saw an animal
walking on the shore. It was a bear. It happened in Kemi. We saw a bear. Valia
was perhaps the first to notice and warn us, did she not? I don’t remember. I was
dumbfounded. It was walking there. Do you remember?
ZL: Yes.
GL: It was low tide. We pulled the boat up on the shore. Did you kill fox?
LI: No. We didn’t hunt fox. It’s a sin to kill a fox.
GL: Are there still foxes?
LI: Of course, there are a lot of foxes nowadays.
88
1. ユグルム村の人々
2003 年 11 月 20 日 ネクラソフカ
オリガ A.ニャヴァン(バーバ オーリャ。ON)
レオニード I.ユガイン(LI)
ゾーヤ I.リュトヴァ(ZL)
ガリーナ D.ローク(GL)
白石 英才 (HS)
LI: かつて我々は魚を捕り、干し魚を作っていた。ベリーを摘んでいた。犬
を飼い、魚を捕り、それを犬の餌にしていた。
ON: 私たちは魚を捕り、干し魚を作ってた。魚は竿に干していた。
LI: 私たちは魚を干し、冬場の貯えとした。魚の背骨を干し、犬の食料とし
た。
ON: 魚の背骨を干し、冬の犬の食料とした。
GL: 冬は犬にどうやって餌を与えていたの?
LI: 干した魚の背骨をやっていた。
GL: ほかには?
ON: 魚の背骨、アザラシがあればアザラシの脂身。
GL: 犬に餌をやるときは細かく刻んでから?
LI: 犬と(犬橇で)出かけているときは、ルムスと呼ばれる犬の携帯食料を
持って行った。それは魚の背骨とアザラシの脂身でできていた。
GL: 道中ではどうやって餌をあげていたの?脂身は切って?
LI: 脂身はあらかじめ茹でておく。それを刻んで携帯した。道中は餌をこし
らえることはできないから。
ON: 犬の餌はあらかじめ用意しておく。アザラシの脂身を切り刻み、袋に詰
める。その袋を橇に結び付けておく。
LI: 人々はそうやって旅をし、犬に餌をやった。
GL: 春先、氷が融け始めたらどうやって旅をした?
LI: どこに行くとき?
GL: どこでもいいから。
LI: そのようなときは氷の端を(橇で)走るようにした。海岸に氷がある限
りは橇で移動した。
GL: アザラシを獲るため?
LI: もうその時期にはアザラシはいない。
GL: 氷のそばにアザラシはいる?
LI: 春に?春にアザラシはいない。春の極めて早い時期に人々は氷の上でア
ザラシを獲る。アザラシが呼吸のために現れる穴を見つけ、その穴に罠を
しかける。
89
GL: 穴に罠をしかけるの?
LI: ああ。穴に罠をしかける。それは「穴を切る」と呼ばれていた。アザラ
シが穴から現れたら罠にはまる仕掛けになっていた。人々はそうやって春
先にアザラシを獲った。
GL: アザラシの子どもが現れたら?
LI: 同じだ。アザラシを大きさや年齢で区別するようなことはなかった。
GL: アザラシの子どもは何と呼ぶ?
LI: 知らない。
GL: バーバオーリャ、アザラシの子どものことを何と呼ぶ?春に生まれたば
かりのとき。
ON: アザラシの子ども?何だろう?
GL: 何と呼ぶ?
ON: 「アザラシの子ども」と呼ぶだけだと思うけど。
GL: いいえ、何か特別な名前がある。生まれたばかりの毛皮は大変美しい。
その毛皮で帽子を作ったものだ。
LI: 帽子を作る?
GL: ええ。子アザラシの毛皮から帽子を作る。
ON: 何て呼ぶかしらないけど、人々は毛皮を干していた。
GL: ええ。
ON: アザラシの毛皮から帽子を作るには、まず毛皮を十分干さなくてはなら
ない。
GL: ええ。
ON: よく干し、よくなめす。それから帽子を作る。
GL: その毛皮のこと「ポフク」って呼んでいなかった?ポフク子アザラシっ
て。
LI: ああ。そういえば「ヘクルシュ モツク」(海岸の枕)とも呼んでいた。
ON: ヘクルシュモツクともポフクとも呼んでいた。
GL: その毛皮のことは何と呼んだかしら?とてもやわらかい。
LI: 知らない。
GL: その柔らかい毛皮で帽子を作るのを覚えている。あら、ロシア語で話し
てしまった。何て呼ぶのかわからない。何かほかのことについて話しまし
ょう。
LI: 何について?
GL: あなたのお父さんはどこで働いていた(オルボッチ)?
LI: 「オルボッチ」
(働く)はロシア語起源の単語だ。ニヴフ語では正しくは
「ヌチヌチ」と言わなくてはならない。シュコーラ(学校)だってロシア
語だ。ニヴフ語では「プレウデフ」(学ぶ家)だ。
GL: いいから。私はあなたのお父さんのことを聞いたの。
LI: どこで働いていたか?
90
GL: ええ、どこで?
LI: 彼はトナカイを飼育していた。
GL: トナカイを飼育していた?
LI: ああ、トナカイを飼育していた。
GL: 自分で飼育していた?
LI: 「自分で」ってどういう意味だい? そもそもトナカイは勝手に育つ。
父はトナカイを草原に連れて行くわけで、そこでトナカイは勝手に大きく
なるのさ。
GL: トナカイを飼っていた。
LI: バーバオーリャは若い頃郵便物の運搬にトナカイ(橇)を使っていた。
そうだろう、バーバ? そのときのことを話してよ。郵便の運搬にトナカ
イを使っていただろう?
ON: ええ、郵便を運搬するのにトナカイを使っていたわ。
LI: 彼女は郵便を運ぶためにトナカイ橇でいろいろなところに行った。吹雪
の日も。
GL: バーバオーリャが?
LI: ああ。ポギビまで行っていたんだ。橇に乗って往復していた。ポギビま
で郵便を運んでいたんだろ? 郵便をどこに持って行っていたんだ?
ON: ラングルまで。
LI: ああ、ラングルまでか。
ON: ええ、当時そこには郵便局とお店があった。
LI: ポギビには行かなかったのかい?
ON: ええ、行かなかった。ラングルからゼレンガイに戻り、ゼレンガイから
今度は馬橇でチェギに戻った。
LI: そうやって我々の村に郵便を運んでいたんだ。
ON: そしてまた郵便をラングルに持って行った。
GL: トナカイは誰の所有だった? 自分で所有していたの?
LI: 当時はトナカイがたくさんいた。トナカイコルホーズがあったんだ。ヌ
イダに。
GL: ええ。
ON: 当時はトナカイがたくさんいた。ヴァーリンのお父さんがトナカイを所
有していた。早朝、彼はトナカイを捕まえ、私に引き渡す。そのトナカイ
を私が郵便の運搬に使う。
LI: 夕方(戻ってから)は?
GL: 橇は?
ON: ええ、夕方戻ったらトナカイをタイガに放してやらないといけない。そ
のとき、トナカイの首からロープを垂らし、その先端に棒を吊るしておく。
そうするとトナカイが動くたびに棒が揺れてトナカイの前足に当たる。だ
からトナカイは遠くへ行くことができない。翌朝タイガに行ってまたその
91
トナカイを捕まえる。
ON: そう。トナカイの首から棒をぶら下げておく。そうすれば勝手に遠くに
いけない。
LI: その棒はこれくらいの長さだった。
ON: そう、その棒を首からロープで下げた。棒が邪魔するからトナカイは遠
くに行けない。
LI: トナカイは遠くへ行けない。
ON: そうして、
LI: 棒はロープで首から吊るす。地面からは大体これくらいの高さにぶら下
げる。
ON: トナカイ橇はブイルからしか使わなかった。
LI: トナカイには鈴も吊るした。そうすれば簡単に見つかる。森の中にいる
トナカイを見つけ出すのはなかなか大変だから。(GL に向かって)オイ、
鼻くそほじるな。
GL: (HS に向かって)私ばかり撮影しないで。
HS: 今ニヴフ語で何て言いましたか?
LI: 何を?
HS: こうすることを(鼻をほじる)
LI: 地面をほじくりかえす。
HS: なるほど、地面をほじくりかえす。
LI: つまり鼻をほじるということ。
(ZL が入室)
GL: ゾーヤ、入って。
LI: 地面をほじくる。
GL: 私鼻くそをほじっていたの。ちょっと鼻かむわ。
ZL: 恥ずかしくないの?
GL: こっちに振り向いて、微笑んで鼻をほじったんだ。
ZL: 鼻水が出ているんでしょう。
GL: 私たちバカなことばかり話して。私じゃなくて LI を撮影してよ。
HS: まつぼっくりでしょう。
LI: まつぼっくり?
GL: まつぼっくり。
LI: まつぼっくりがどうした?
GL: 私の両親が私のことをまつぼっくりと呼んだの。私の鼻がまつぼっくり
の形をしていたから。あら、今何を話そうとしていたか忘れたわ。
ZL: 忘れっぽい(ロシア語で)。
GL: そうね。ロシア語で話さないで。
ZL: そうね。ニヴフ語だけで会話しましょう。
GL: チェギには昔誰が住んでいた?
92
LI: 知らないのか? 知っていたら年寄り扱いするんだろう。アグニュン一
家が住んでいた。
GL: あとは?
LI: セヴグンの一家。
GL: それから(ロシア語で)
LI: 何でロシア語を使うんだ?
ZL: ニヴフ語だけで話しましょう。
LI: アクルの家族も住んでいた。
ZL: あなたまた鼻ほじったわね。
GL: リョーニャ(LI)私は今日鼻くそをほじる日なの。
ZL: 鼻ばかりほじって。
GL: やっとあなた(LI)を撮影しているわ。
LI: ヒトゥンの家族も住んでいた。
GL: ええ。
LI: チクリクの家族も住んでいた。
ZL: チクリク?
LI: ああ、チクリク。
ZL: 本当?
LI: 当たり前だろう。彼らもチェギに住んでいた。彼らはチェギ出身だ。バ
ーバオーリャの方が詳しいよ。ニャルガチ婆さんが住んでいたところ。そ
うだろう、バーバオーリャ?
GL: バーバ?
LI: ニャルガチはチェギに住んでいただろ?
GL: チェギに誰が住んでいた?
LI: 彼らはチェギに住んでいたさ。
ON: 彼らはチェギに住んでいた。
LI: 当時のニヴフは、
ON: 私が覚えている範囲では、ニャルガチはあそこに住んでいた。後は?
ZL: イヴァンの親。
ON: ホイルガン。チェクのパパ。
LI: ホルガン?
ON: ホイルガン、ホイルガン。彼はホイルガンと呼ばれていた。
LI: もちろん。ニヴフ語式に発音すればそうだ。
ON: ホイルガン。
GL: その人はホイルガンと呼ばれていたのね?
LI: ハイロフ一家も住んでいたよね?
ON: ええ、ホイルガン。
LI: じゃなくてハイロフ。
ON: ハイロフ。あと誰?
93
GL: ハイロフが住んでいた。
LI: ブルメンチェフ。
ZL: ブルメンチェフ。
ON: あとは誰?
GL: ブルメンチェフ。
ON: 誰?
ZL: ブルメンチェフ。
GL: ブルメンチェフ。
ON: だって彼らはロシア人でしょう。ムルメンチェフは。
LI: 彼らはニヴフ人じゃない。
ZL: ムルメンチェフ(「ブルメンチェフ」のニヴフ語式発音)。
LI: ムルメンチェフ。
ON: チガンも住んでいた。
LI: ヒトゥンは?
ON: ええ、チガンも。
LI: チガン。
ON: ええ。
LI: ヒトゥンは?
ON: ヒトゥン? ええヒトゥンも。
LI: プシャーギンは? 彼らもチェギに住んでいただろう?
ON: ええ、プシャーギン。彼がコルホーズの支配人になったのでチェギにや
ってきて住んだ。
ZL: プグンは?
ON: え?
ZL: プグン、プグン。
ON: ポグン?
ZL: ええ。
ON: そうねえ、
ZL: いた?
ON: ええ、ポグンはいたわ。それからチクリクじいさん。彼らはみなユグル
ム(チェギ)の住人。
LI: ンガグニュンは?
ON: ええ、アグニュンも。
LI: ンガグニュン。
ON: ンガグニュン。それからニャルガチ、少なくとも私の発音ではニャルガ
チ。
ZL: ホイルガンはもう言った?
ON: え?
ZL: ホイルガン。
94
ON: その名前はもう言ったわ。
ZL: ホイルガン。
LI: ホイルガン、ホイルガン。
ON: ホイルガンはチェクの父親。
GL: チェクの父親。
ZL: ホイルガン。
ON: 名前をメモしているの(ZL に向かって)?
LI: ああ。
ZL: ニヴフの姓を書きとめているの。ホルガン。
LI: ブルメンチェフ、ムルメンチェフはいいのかい?
ON: 後は誰が住んでいたかしら。もう忘れたわ。
GL: ムルメンチェフ。
ZL: ムルメンチェフ、ムルメンチェフ。
ON: 彼らはロシア人でしょう。
GL: あとは、ムルメンチェフ。
ZL: ブルメンチェフ。
ON: それから?そうだ、ヴィギン。彼が亡くなったって聞いたけど。彼を見
た?
LI: いや、知らない。
ON: もう忘れたわ。彼はチェギに住んでいた。彼は誰と結婚したのでしたっ
け?チガンはピテイクのお母さんと結婚していた。その後離婚したけど。
その後、ヴィギンは別の女性を結婚した。
LI: ガヴァンじいさんはどこに住んでいたんだい?
ON: 私の父ね、ガヴァンじいさん。
LI: それからアクル。
ON: それはあなたたちのお父さん。
ZL: ええ、ガヴァン。
LI: ああ。
GL: ガヴァンじいさんは、
ON: ええ、ガヴァン、
LI: アクルはホージャの親だ。
ON: アクル?
LI: ああ、アクル。
ON: アクルはホージャの父親だ。
LI: チュルクの家族もそこにいた。
ON: チュルク?
LI: チュルクじいさん。
ON: そうね、チュルクじいさん。
GL: 彼らチェギに住んでいたの?
95
LI: ああ。
ON: あとは?
GL: ヴェーラ・ヘイン9のお母さんは?
ZL: ヘズヴァイク?
LI: 何でヘズヴァイクなんだ?
ON: え?
ZL: ごめんなさい、名前を忘れた。
LI: ピルカル ウムク(「大きなお母さん」:呼び名)
GL: エズグク。
LI: ピルカル ウチク(「大きなお婆さん」:呼び名)
ZL: そう、エズグク。
ON: ピルカル ウチクはチガンの母親。
LI: 彼女はチガンの母親だね。
ON: チガンの母親。
ZL: 私は彼女のニヴフ名が思い出せない。
GL: エズグク。
ZL: いいえ、それは彼女の娘。
LI: ピルカル ウチクの名前は?
ON: 彼女はロツグクと呼ばれていた。
ZL: そう、ロツグク。
ON: ロツグク。
GL: 書いておいて。
LI: ネーリンのお婆さんは何と呼ばれていた?彼女もチェギ出身だろう?
ON: え?
LI: 彼女は南のほうの出身だろ?
ON: あ、ネーリンのお婆さん?ええ、彼女はヴィアフトゥの出身。
LI: ヴィアフトゥ出身なのは多分ハタカウカクラ(「そうでしょう?」:呼び
名)だ。彼女はヴィアフトゥからチェギにやってきて住みついた。彼女の
名前は何だっけ?
ON: 忘れたわ。
ZL: 誰?
LI: ハタカウクラ婆さん。
GL: ハタカウクラ。
ON: 忘れた。
LI: ハタカウクラ。
ZL: ネーリンのところのライの母親。
ON: 彼女の本名を名字にしたんだ。ハタカウクラはニックネーム。
9
『ニヴフ語音声資料 3-プグスク-』参照。
96
ZL: ハタカウクラ。
ON: ハタカウクラ。彼女はそう呼ばれていた。
LI: なぜならそれが彼女の口癖だったから(ハタカウクラ「そうでしょう?」
)。
ON: だからみんな彼女のことをハタカウクラと呼んだ。
ZL: ハタカウクラ婆さん。ネーリンのところのライのお婆さん。
LI: アキリャークは?10
ON: アキリャーク?
LI: 彼もチェギ出身だろ?
ON: ええ、彼もチェギに住んでいた。
LI: セヴグンは?
ON: セヴグン一家も、アキリャークも、ヒトゥンも。
LI: チャフカンは?
ON: チャフカンじいさん、チャフカン一家。
LI: ヴグシュクンは? 彼もチェギにいた?
ON: ヴグシュクンたちには自分たちの村があった。
LI: 自分たちの村があったんだね?
ON: ええ、彼らは自分たちの村にいた。
LI: 彼らは自分たちの村に住んでいた。
ZL: スメドゥンはどう?
ON: え?
ZL: スメドゥン、ニヤヴァン。
LI: スメトゥク。
ZL: スメトゥク。彼らもチェギに住んでいたでしょう。
LI: それからニャヴァンも。
ON: え?
ZL: スメドゥンとニャヴァン。彼らもチェギに住んでいたでしょう。
ON: 彼らは最初からチェギに住んでいたのではない。彼らはもともとラング
ルの出身。それからチェギにやってきた。彼らはラングルの住人だった。
GL: かつて人々は川を呼ぶときにそこに住んでいる人々の名前で呼んでいた。
そうでしょ?
ON: ええ。私たちの川は「ニャヴァンの川」と呼ばれていた。今でもそう呼
ばれている。その人たちはラングルに住んでいた。ニャヴァンの人たちの
川。
ZL: ヴグシュクンと彼の奥さんはどうなの?
ON: え?
ZL: ヴグシュクンはどこに住んでいたの?
ON: ヴグシュクン?
10
『ニヴフ語音声資料 1-ヴァレンティーナ・F・アキリャークの民話-』参照。
97
LI: 彼らには自分たちの村があった。
ON: ヴグシュクンは、グロットに住んでいた。
GL: 彼らの村は「ヴグシュクン村」と呼ばれていた。そうでしょ?
LI: ああ、多分。今でもそう呼ばれているから。そこに住んでいたんだろう。
グロットより少し南だ。
ON: 彼らは冬の村に住んでいた。
ZL: そこに住んでいたとき彼は自殺したでしょう?
LI: ああ、彼はサグムの母親を射殺し、それから自分を撃った。
ZL: ルクヴォは誰の村?
LI: チャフカンがあそこに住んでいた。
ZL: チャフカンの家族だけ?
ON: え?
ZL, LI: ルクヴォ。
LI: いや、彼らはマグルヴォに住んでいた。
ZL: マグルヴォ、ルクヴォ。
ON: ええ、彼らはマグルヴォに住んでいた。
GL: ルクヴォは誰の村?
ON: ルクヴォのそばに、ルクヴォは少し北にある。
ZL: ルクヴォは誰の村?
ON: ルクヴォは少し北にある。マグルヴォは少し南にある。チンガイの方向。
それからルクヴォがここ、マグルヴォ、チンガイ。
LI: ルクヴォとヴグシュクンヴォは並んでいる。
ON: ええ、ヴグシュクンヴォ。
ZL: ルクヴォには誰が住んでいたの?
LI: 知らない。
ON: ヴグシュクンヴォはもう少し南でしょう。
LI: ルクヴォとヴイル。
ON: ヴイル、ヴイル。
LI: ヴイルはルクヴォの北?
ON: ヴイルは北だったかしら、南だったかしら?
LI: ヴイルはルクヴォの北だ。
ON: ヴイルはルクヴォの北。
LI: でもその二つの村が同じ場所にあったか覚えていない。
ON: ヴグシュクンヴォがルクヴォの側でしょう。
LI: これらの村々は隣り合っている。ルクヴォとヴグシュクンヴォ。多分1
キロメートルくらいだ。
ZL: コタンの家族はどこに住んでいた?
ON: え?
ZL: コタン。
98
ON: コタン?
LI: ケナン、
ON: コタン? どこだったかしら?
LI: ケナン、コタン。
ON: 彼らはヴイルの住人でしょう。多分ヴイルに住んでいたわ。
GL: コタンが?
ON: 彼らは一箇所に短い期間住む。だからいろいろなところに家を建ててい
た。たくさん建てた。ヌイダに住んでいたこともある。
LI: 我々が住んでいたころはもう彼らは住んでいた。
ZL: 私が記憶している限りでは、彼は一箇所にとどまることはしなかった。
(かつて)コタンは一箇所に住んでいた。
ON: え?
ZL: コタンは一箇所に住んでいた。歳をとってからあちこち引っ越すように
なった。
GL: いいえ、彼は若いときからそうやってあちこちに住んでいたわ。彼はゼ
レンガイにも住んでいたことがある。
ZL: 私は定かには覚えていない。
LI: 知らない。ポギュンはゼレンガイに住んでいた。そうだろ?
ON: ポギュンは多分マグルヴォに住んでいた。
ZL: マグルヴォ。
ON: 知らない。覚えていない。ポギュンはどこに住んでいた?多分マグルヴ
ォでしょう。
GL: 当時はチェギじゃない? 彼はそこで生まれたでしょう?
ON: え?
GL: 彼はチェギで生まれたでしょう? ポギュンはどこに住んでいた?
ZL: いいえ、彼らはチェギに住んだことはない。
ON: 私は彼らがどこに住んでいたか知らない。
LI: うちの父がかつて若い頃ポギュンと同じところに住んだことがあると話
したことがある。
ON: どこで?
LI: 場所はわからない。まだ私が若いときに聞いたことだから。
ZL: 多分どこか大陸の方での話でしょう。
LI: ポギュンの父はうちの父(ユガイン)よりちょっと年下で、よくうちの
父にいじめられたそうだ。ポギュンからそう聞いた。うちの父がいつも彼
の父をいじめていたそうだ。彼らは一つの村で育った。
ON: 彼らがどこに住んでいたか私は知らない。
ZL: 私たちの父親は多分大陸生まれよ。
LI: どこで生まれたか知らない。
GL: あなたたちの父さん?
99
ON: その後ポギュン一家はチェギにやってきた。
LI: ああ、多分うちの父親は大陸生まれた。ユーシキンが我々の親戚ならね。
ユーシキンとはどういう血のつながりなんだろう?
ON: え?
LI: ユーシキンは我々のおじさんかい?
ON: そうなの?
LI: ああ。
ON: 彼は多分大陸出身でしょう。
ZL: そうよ。
LI: ということは我々の父親も大陸出身だ。
ON: そう、ユーシキンは大陸出身だった。
ZL: 私たちの父は?
ON: え?
ZL: 私たちの父親。
LI: 我々の父親は大陸出身かい?
ON: 生まれまで知らないわ。私は彼がチェギにいたことしか覚えていない。
LI: バーバマーシャが遊びに来たとき、我々の父親に「わが子よ」と言うの
を聞いたことがある。彼女はユーシキンの母親だ。
ON: そうよ。
LI: 彼女は我々の父親に「息子よ」と言った。
GL: ユーシキンって誰?
ON: 知らない。
ZL: 大陸の人。
GL: ニヴフ人?
LI: ああ。彼はとても背が高い。彼の息子、コースチャ(アグニュン)が今
そこに住んでいる。
GL: アレエフカに?
LI: 知らない。コースチャが知っているだろう。
ON: あなたたちの父の父は、私が知る限り、私たちもいたパンスキの小川に
当初住んでいた。彼はそこで死んだ。
LI: それはノクシのどこか南の方だろう?
ON: そう、ノクシの南。
LI: どうやってそこに暮らしていたのだろう? あそこには何もない。 川
もない、魚もいない。どうやって暮らしていたものだか。
ON: そうね。あそこは何もない。
LI: ベリーもない。何もない。
ON: 何であんなところに住んでいたのでしょう? わからないわ。
ZL: 私たちの父の父のことを言っているのね?
LI: ああ。
100
ON: 私の親もそこに住んでいた。
ZL: 私たちのお爺さんの名前は?
ON: え?
ZL: わたしたちのお爺さんの名前は?
LI: フグン。
ZL: フグン?
ON: 彼はとてもいい人だった。とてもやさしい性格で、私を敬ってくれてい
た。
LI: フグンとヴェーラおばさんは血がつながっているんじゃないか?
ZL: ええ。
ON: 彼はとてもいい人だった。何ていう名前だったかしら?
ZL: 誰? フォグン?
ON: そう、フォグン、フォグン。
LI: ほら、我々は名前を覚えているのに(ON は)忘れていた。
ON: そう、フォグン。彼はそう呼ばれていた。
LI: ヴェーラおばさんはフォグンとつながりがある。
ON: ええ。
LI: ということは我々もフォグンの一族ということだ。
ON: そう、彼はフォグンと呼ばれていた、あのお爺さん。
GL: 彼らはどこの出身?
LI: え?
GL: 彼らはどこの出身?
ON: 彼らはパンスキーの小川のほとりに住んでいた。
GL: もともとの出身地は?
LI: ノクシの南にあるパンスキーの小川だ。ノクシとゼレンガイの間の距離
は1キロメートルくらいだ。
ON: (指でテーブルに村の位置関係を示す)ノクシの川がここ。こちらに行
けばパンスキーの小川。さらに行けばゼレンガイに出る。そうでしょう。
LI: そう。
ON: そう。
ZL: (パンスキーの小川は)ノクシと、
ON: そうノクシ。いや、ノクシはここ。
ZL: とゼレンガイの間ね?
LI: そう。
ON: まず、ノクシはここ。ゼレンガイが次。
LI: ノクシのそばに入江がある。そこを歩いていたときセルゲイが教えてく
れた。そこはノクシにとても近い。
ZL: ノクシの方に近いのね?
LI: もうちょっと行けば、ゼレンガイに出る。それほど遠くない。
101
ZL: 私たちの祖父はそこに住んでいたのね?
LI: そう。
ZL: 彼はどこの氏族の人?
LI: ボリショイ(「大きい」)。
ZL: 私たちの祖父の氏族は何?
ON: え?
ZL: 私たちの祖父の氏族。
ON: 氏族?知らない。
LI: ロシアの氏族。ナイフの「氏族」。11
ON: 私は彼の氏族を知らない。もしかしたら聞いたかもしれないけど覚えて
いない。それか聞いてもいないかもしれない。
LI: 氏族なしの人々。
ON: 彼らがどこの氏族か誰も知らない。ヴィダインとあなたたちの父親は兄
弟でしょう。
ZL: ええ。
LI: もちろん。
GL: あなたたちの家系にツングース系の人はいる?
LI: うちの家系に? なぜ?
GL: いない?
LI: いるわけないだろう。そっちの家系には朝鮮系の人がいるとでも言うの
か?(笑)
GL: いえ、でも日本人はいる(笑)。こうしていつも(こちらの様子を)ビデ
オに撮影して日本の親戚に見せるの(笑)。
ZL: 私たちの父親の氏族を誰も知らない。
ON: え?
ZL: 私たちの父親の氏族を誰も知らない。
LI: きっと火星から来たのさ(笑)。
ON: あなたたちの親の氏族を誰も知らない?
ZL: これまでいろんな人に聞いてみたけど誰も知らなかった。
ON: いろんな人に聞いた?
ZL: ええ。
LI: 誰に聞いたんだ?
ON: 私はそれについて人に聞いたこともないから知らない。もし聞いていた
ら答えられたのに。
LI: もうそのことを知っている年寄りもみな死んだ。今いる人で誰が知って
いるか。
ZL: ユリクのお母さんがまだ生きているとき聞いてみたことがある。
11
「鞘」と「氏族」はニヴフ語では同音異義語などで LI はふざけてこう言った。
102
LI: 何か答えた?
ZL: 彼女は知らなかった。
ON: ヴェーラも何も言わなかった?
ZL: どのヴェーラ? いいえ。
GL: ええ、何も。私も聞いたことがない。
ZL: 彼女は知らなかった。
ON: 彼女も知らなかった?
ZL: ええ。
ON: 彼女も知らないなら私が知っているはずがない。
LI: どのヴェーラのこと? バーバヴェーラ(ヘイン)のこと?
ZL: いいえ。
LI: ここのヘインの?
ON: いや、亡くなったヴェーラのこと。
LI: ああ、やっとわかった。
ZL: ヴェーラ・ペルシンおばさんのこと。
LI: どおりで。ヴェーラ・ヘインがそのことを知っているわけがないと思っ
たから。
ZL: ペルシンのヴェーラのことでしょ?
ON: ペルシン、ペルシンのヴェーラ。
ZL: 彼女は誰にもそのことについて語っていない。
ON: 彼女は自分の父親の氏族を忘れてしまった。
ZL: 彼女は名字は覚えていた。
LI: 誰にも聞かれなかったから忘れてしまったのだろう。
GL: そうね。誰も彼女にそのことを聞いたことがなかった。
ON: フインガンって呼ばれていた人は誰?
ZL: フインガン?
ON: 今ふとヴェーラ・ペルシンが一度フインガンのことを話していたことを
思い出したの。フイグヌンだったかしら?
ZL: フイヌンってフイヌガンの息子でしょう?
ON: 彼らの氏族は何だったかしら? ヴェーラは彼らがフイグヌンの氏族だ
と言ったことがある。今そのことを彼女から聞いたことを思い出した。
ZL: フイヌン? 興味深いわ。
LI: ユーシキンにこのことを聞かなくては。バーバユーシキンが来たときに
でも。
GL: ユーシキン?
LI: バーバユーシキンには私と同い年かちょっと上くらいの息子がいる。
ON: ヴイグヌンの氏族というのは多分存在する。だけど確かには覚えていな
い。詳しく聞かなかったから。
GL: ああ、覚えているわ。彼ら(ユーシキン)には娘がいる。確かアラと言
103
ったかしら?
LI: 知らない。
ZL: 私も覚えているわ。
GL: 彼女もユーシキンの一族?
ZL: 彼女はニヴフ語を教えている。
GL: アレエーフカででしょう?
ZL: アラ、アラ、名字は何て言ったかしら? 一度(ノグリキで 1985 年に開
催された)民族教育の会議で一緒になったことがある。
GL: さて、みんな大変よくニヴフ語の会話ができました。
LI: ああ。
ZL: 笑ってばかりだったけど。
LI: 彼女を見つけてうちの家系にツングース系の人がいるか聞いてよ(笑)。
ZL: お互いの家族の情報を持ち寄って交換できて。
LI: いけないね。
GL: いろいろなことを話し過ぎていけなかったね。
ZL: 他の人のことを話せば自分たちのこともわかると思って話したけど、結
局自分たちのルーツについては謎が深まっただけで悩ましい。
GL: ちょっと休憩しましょう。
LI: バーバオーリャも疲れただろう。
GL: そうね、バーバオーリャはもう疲れている。
2. 飛行機が怖くて
2003 年 11 月 20 日 ネクラソフカ
オリガ A.ニャヴァン(バーバ オーリャ。ON)
レオニード I.ユガイン(LI)
ゾーヤ I.リュトヴァ(ZL)
ガリーナ D.ローク(GL)
白石 英才 (HS)
GL: さあ、ニヴフ語で会話しましょう。
LI: ヴィダインの家族がここに住んでいた(テーブルを指差す)。セヴグンの
家族が隣に住んでいた。うちはここ。あなたの家はここ。ニャルガチの家
族はこの通り沿いに住んでいた。ニャルガチ婆さんはよくうちに寄ってい
た。今でも思い出すのは、村の上空を飛行機が通過したときのこと。みん
な(怖がって)家に駆け込んで戸にカギをかけた(笑)。
ZL: 飛行機が通過したとき。
LI: そのおかげで今こうして生きている(笑)。
104
ZL: もし、
LI: そのおかげで今こうして生きている。みな一生懸命家に駆け込んでドア
を施錠した。
GL: そのおかげで今も生きている。
LI: そのおかげで今も生きている。
GL: 笑いすぎてお腹が痛い。
ZL: 知らなかった。
GL: 人々が逃げなかったら今頃どうなっていたことやら。
ZL: 玄関にカギをかけなかったら。
GL: 家に逃げ込んでカギをかけなかったら。
ZL: 飛行機が怖くて。
LI: まだ小さいとき、父親と手をつないで菜園沿いに歩いたことを覚えてい
る。当時うちには古いレコードプレーヤーがあった。いろいろな思い出が
ある。
GL: 私も当時どうやって暮らしていたか覚えている。例えばニューラがうち
に来たときのこと。当時どこに暮らしていたのかしら?ノクシかな?私た
ちがノクシに住んでいたとき彼女が訪ねてきた。多分あれはニューラだっ
たと思うけど。誰と一緒だったかは覚えていない。うちには姿見があった。
私はいつもその前でポーズをとっていた。
ZL: 当時のこと覚えているの?
GL: そう、私はベッドの上でポーズをとっていた。こうやって。ニューラも
姿見に見入っていた。覚えているわ。
ZL: だってあなた当時まだ1歳にもなっていないでしょう。
GL: そうね、こうやってポーズとっていたなら。
ZL: 本当に覚えているの?
GL: ええ。いつも人に言うんだけど、私は自分がどうやって生まれてきたか
覚えている。なぜかヒトゥンの家で私は生まれたの。彼らはどこに住んで
いたのかしら?
3. アザラシ猟
2006 年 8 月 20 日 ネクラソフカ
レオニード I.ユガイン(LI)
ガリーナ D.ローク(GL)
白石 英才 (HS)
GL: 今日はどうやってアザラシやチョウザメを獲っていたのか教えて。
LI: 教えるってどうやって?みんなこっそり獲っているのに。
105
GL: (HS に)つまりアザラシやチョウザメを獲ることは密猟になるということ。
LI: アザラシを獲れば罰せられる。チョウザメなんてもってのほか。でもみ
んなこっそり獲っている。だって生きていくには食料が必要だから。
HS: 昔はアザラシ猟に銃を使いましたか?
LI: ああ、我々は銃を使った。だがその前の時代の人々は罠や網でとってい
た。当時はまだ銃はなかった。当時はアザラシもたくさんいた。アザラシ
は海岸を這う。猟師はそんなアザラシに近づいて棒で頭を殴って殺す。
GL: アザラシを殺すのに特別な棒があるの?
LI: いいや。どんな棒でもいい。
GL: それでアザラシの頭を殴る。
LI: かつては槍や銛もアザラシを刺すのに使われた。
HS: 銛?
LI: そう、銛。
GL: あなた(HS)でさえも銛という言葉を知っているの? (LI に)教えてち
ょうだい。銛ってどう使うの?
LI: 知らないのか?
GL: ええ、知らない。
HS: (ここの)博物館には銛はありますか?
LI: 多分ある。
GL: 多分あるわ。
LI: 多分ある。銛というのは、どう説明したらいいか。刺さったら外れない
ようにできている。アザラシに刺すんだ。逆さに向いたカギがあって、一
度刺さったら抜けない。アザラシの皮は硬いから一度刺さったら簡単には
抜けない。
HS: 投げて使うものですか?
LI: ああ。いや、投げるというより刺す。長い柄がついていて、それが浮き
の役目も果たす。
GL: 柄はとても長い。
LI: 柄はとても長い。
GL: 30 メートルもある。
LI: それは長すぎる。
GL: 私たちノグリキの博物館にはそれくらいの長さのがある。
LI: 銛自体の長さはこれくらい(指で示す)
。それを柄の先端につける。ヴィ
スクでは(ロシア語で説明を始める)
、
GL: ニヴフ語で言って。
LI: 長い柄があって、その柄のことをヴャグランと呼ぶ。大体 20 メートルく
らい。その先端にスプーンのような形をした銛をつける。それを水面に刺
しておく。柄は水に浮かんでいる。アザラシが銛に近づいたら猟師は柄を
握り、アザラシ目がけて突き刺す。柄はとても長い。アザラシをおびき寄
106
せるためにもう一人猟師が海岸に横たわって、アザラシの鳴き声を真似て
「ヴォーホー」と叫ぶ。するとアザラシは仲間がいると思って海岸に近づ
く。その瞬間に猟師が柄を掴んで銛を首に突き刺す。もし間違って背中に
突き刺したらアザラシに引きずり回される。アザラシの力は大変強い。だ
から刺すときは必ず首を狙う。そうしたら引きずりまわされない。アザラ
シには重過ぎるから。プロングロンがヴィスクの海岸に住んでいてそうや
ってアザラシを獲っていた。あそこの海岸はアザラシの好む傾斜がある。
アザラシ猟は一般に秋に盛んになる。冬の食料と犬の餌を確保するため。
反対に、夏にはあまり猟をやらない。夏にたくさんアザラシを獲ってはい
けない。獲っても保存できないから。獲っても夏は腐ってしまい、臭くな
る。だから夏に獲るときはそのときに食べるためだけ。冬は貯蔵のため。
自分たちと犬の食料のため。猟が一番盛んになるのは 10 月から 11 月にか
けて。特に 10 月末。
GL: アザラシの罠も作った?
LI: (ニヴフ人は)昔海に仕掛ける罠を作っていたけど、今はもう誰も使わ
ない。我々が生まれた時代にはもう罠はなかった。
GL: 今でも誰か罠を作る人いる?
LI: いない。
GL: どこでアザラシを獲っていた?チェギ?
LI: そう、チェギでも。チェギでは網を使っていた。まだ子どもの頃、チェ
ギの海で網でアザラシを捕獲していた。窓からその様子を見ていたのを覚
えている。
(浮きの役を果たす)棒が海から網に括りつけられていて、その
棒は大体これくらいの長さだけど。アザラシが網にかかったらその棒が海
面から垂直に突き出る。それを見たら人々が網を見に行く。窓からその様
子を見ていた。行って見ると、アザラシが網にかかっている。その棒はヴ
ァンと呼ばれていた。使う前に火で焼いて黒くしておく。そして網に結び
つける。アザラシがかかると網が下に引っ張られるので、棒が垂直に立っ
て知らせる仕組みだ。
4. 様々な種類の魚
2006 年 8 月 20 日 ネクラソフカ
レオニード I.ユガイン(LI)
ガリーナ D.ローク(GL)
白石 英才 (HS)
GL: ロシア人だけが宴会をする。
LI: 金持ちだけが宴会をする。
107
GL: 貧乏人は?
LI: 貧しい人は海岸に行って網で魚を捕る。
(すると官憲がやって来て)何で
海岸を網を持って歩いているのか、と聞かれる。すぐ罰せられる。
GL: すぐ罰せられる。森で何か猟をする?
LI: もう猟のため森を歩けない。アヒルやアビを獲るためかい?
GL: スラツコエオゼラ(「淡水湖」:別名「大きな湖」)に行くことある?
LI: いや。それともロマノフカのこと?
GL: いいえ、ルブノエのこと。
LI: もちろん行くさ。
GL: あそこでどんな魚を食べるか教えて。
LI: あそこ(大きな湖)にはアムールシロザケがいる。
GL: へえ、アムールシロザケ。ほかには?
LI: アムール鯉や、ほかにもいろいろな小さな魚がいる。
GL: どんな小さい魚?
LI: キュウリウオ。
GL: 湖に?
LI: そう、湖に。マレンコエオゼラ(小さい湖)から流れてくるから。
GL: アムールシロザケ。サーモントラウトは?
LI: あそこにはいない。
GL: カワカマスはニヴフ語で何と言う?
LI: 忘れた。
GL: カワカマスはボリシャヤレチカ(大きな川)にはいるでしょう。コナク
が漁に行くところ。
LI: 知らない。コナクはボリシャヤレチカには行かない。彼はラングルにだ
け行く。
GL: ラングルにはどんな魚がいる?
LI: 何でもいる。
GL: ニヴフ語では何と言う?
LI: ニヴフ語で?サーモントラウト、オショロコマ、サケ、カラフトマス、
それからほかにもいろいろ。あそこはいい川だったという評判だ。だけど
今はロシア人の乱獲と汚染のため魚はいなくなった。
GL: タイガに行ったら何を獲る?何を殺す?
LI: 何を獲るというのさ?知らない。もう森では猟はしない。クマしかいな
いから。
GL: クマを獲ったことある?
LI: いいや、クマを撃ったことは一度もない。見ることはあるけど。
GL: 私も見たことはある。一度舟で入江の対岸のケミに行ったときのこと。
海岸に座っていたら突然「ウウウ」と鳴き声が聞こえた。見ると大きな動
物が海岸を歩いている。クマだった。ケミでのできごと。そのときクマを
108
見た。確かヴァーリャが最初に気づいて私たちに注意した。確かそう。も
うビックリして。そうじゃなかった?
ZL: そうね。
GL: 引き潮だったから舟をみんなで浜に引き上げて。キツネは殺したことあ
る?
LI: いや、キツネは獲らない。キツネを獲るのは禁止されていたから。
GL: キツネはまだいる?
LI: もちろん。たくさんいるさ。
109
Zvukovye materialy po issledovani[ nivxskogo qzyka
Tom I
^4yzit& V.F. Akilqk-Ivanovoj. ELPR A2-015. 2002
Tom II
Fol;klor i pesni amurskogo dialekta. ELPR
A2-036. 2003.
Tom III
Pygsk ^Golosa tundry i tajgi& 2004.
Sound Materials of the Nivkh Language
Volume 1
Folktales of V.F.Akiliak-Ivanova. ELPR A2-015. 2002
Volume 2
Folktales and Songs of the Amur Dialect. ELPR A2-036.
2003.
Volume 3
-Pygsk-
Voices from Tundra and Taiga. 2004.
ニヴフ語音声資料
シリーズ1
『V.F.アキリャーク・イヴァノーヴァの民話』ELPR
A2-015. 2002
シリーズ2 『アムール方言の民話と歌謡』ELPR A2-036. 2003.
シリーズ3
『プグスク』Voices from Tundra and Taiga. 2004.
110
Oglavlenie
Foto ........................................................................................................ i
Karta .................................................................................................... vi
Oglavlenie (na anglijskom i na qponskom).. ............................. viii
Vvedenie ............................................................................................. ix
Leonid Ivanovih {gajn................................................................... 1
1. Jygrym p<ingu ^"iteli sela Jygrym& ................................ 2
2. 7o3ot mo5kat; ^Po/tomu 'ivye&................................................. 53
3. la4r 4y4d; ^Oxota na nerp& ........................................................ 57
4. sit; so 7aki5k ^Vsqkaq ryba&........................................................65
Perevod na anglijskom ..................................................................... 71
Perevod na qponskom ......................................................................... 89
Oglavlenie na russkom ................................................................... 111
111
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
35
File Size
3 830 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content