close

Enter

Log in using OpenID

ミツミ 完全無給油式ロータリーポンプ [MSV-140

embedDownload
I. Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz
promującego prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu
Limanowskiego na lata 2014-2019”
Limanowa 2015
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Spis treści
Wstęp .................................................................................................................................................4
1.
Rozmiar
problemu
przemocy
w
rodzinie
w
Powiecie
Limanowskim
w 2014r……………………………………………………………………………………….5
1.1.
Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie ………….5
1.2.
Osoby, co których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą…………………...8
1.3.
Procedura Niebieskiej Karty..........................................................................................9
2.
Realizacja celów, zadań i wskaźników „Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promujący prawidłowe metody
wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata
2014-2019” ………………………………………………………………………………….10
2.1. Edukacja rodziców w zakresie stosowania właściwych metod wychowawczych,
udzielanie wsparcia i pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.
……………………………………………………………………………………….10
2.1.1. Organizowanie konferencji/spotkań mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie
właściwych metod wychowawczych oraz wymianę doświadczeń z zakresu
rozpoznawania i zwalczania przemocy ……………………………………………..11
2.2. Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją
własną oraz rówieśników, nauka właściwych wzorów zachowań i reagowania na
przemoc oraz konsekwencji stosowania przemocy, metod zapobiegania i
prewencji…………………………………………………………………………….13
2.2.1. Wspieranie i promocja różnych form zachowań nieagresywnych oraz walki ze
zjawiskiem przemocy w środowisku dzieci i młodzieży.……………………………14
2.2.2. Stworzenie i realizacja innowacyjnych projektów/programów szkolnych dotyczących
profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w szkole i rodzinie np. projekt „niebieska
skrzynka”, projekt „niebieski dzień” czy „niebieska lekcja”. ………………………16
2.2.3. Organizowanie konkursów o tematyce przeciwdziałania przemocy w szkołach,
placówkach wychowawczych, rodzinach (np. konkursy plastyczne, konkursy na
najlepszy spot reklamowy, ulotkę informacyjną itp.)……………………………......17
2.3. Edukacja społeczna i promocja zachowań społecznych wolnych od przemocy,
promowanie właściwych postaw rodzicielskich………...…………………………...18
2.3.1. Opracowanie materiałów (ulotek, artykułów) na temat prewencji oraz sposobów
reagowania na przemoc w rodzinie…………………………………………………19
2.3.2. Współpraca z lokalnymi mediami w celu promowania działań zapobiegawczych
występowaniu przemocy…………………………………………………………….19
2.3.3. Organizowanie spotkań, otwartych, ogólnodostępnych dla instytucji, społeczności w
Powiecie Limanowskim o tematyce związanej z szeroko pojętą przemocą…………20
2.4. Współpraca instytucji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie…..20
2.4.1. Organizowanie szkoleń i spotkań dla pracowników instytucji realizujących zadania w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział pracowników instytucji
działających na rzecz osób uwikłanych w przemoc…………………………………21
2.5. Pomoc, wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie……………………...22
2.5.1. Poradnictwo specjalistyczne (diagnoza, profilaktyka, pomoc psychologiczna, socjalna
i prawna), w razie konieczności prowadzenie mediacji rodzinnych………………...23
2.5.2. Zapewnienie noclegu osobom doświadczającym przemocy czy będących w innej
sytuacji kryzysowej………………………………………………………………….25
2|Strona
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
2.5.3. Promowanie samopomocowych form wsparcia rodzin doświadczających
przemocy…………………………………………………………………………….26
Podsumowanie…………………………………………………………………………………….28
Źródło……………………………………………………………………………………………..29
Spis tabel.........................................................................................................................................30
3|Strona
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Wstęp
„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz
promujący prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu
Limanowskiego na lata 2014-2019” przyjęto Uchwałą Nr XXIX/306/14 Rady Powiatu
Limanowskiego z dnia 26.02.2014r. Głównym celem programu jest informowanie, edukacja,
prewencja oraz monitoring zjawiska przemocy w rodzinie. Osiągniecie powyższego celu
przejawiało się w realizacji szczegółowych, długofalowych zadań w ramach poszczególnych
obszarów.
Podejmowanym w 2014r. działaniom przeświecała idea ograniczania skali problemu oraz
skutków przemocy w rodzinie. W ramach programu prowadzono działania psycho-edukacyjne
kierowane do szerokiej grupy zainteresowanych rodziców, dzieci i młodzieży, szczególnie pod
kątem występowania zjawiska przemocy, profilaktyki i działań zapobiegawczych. W ramach
programu prowadzono działania o charakterze interwencyjnym. Na uwagę zasługują inicjatywy
podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz działania Komendy
Powiatowej Policji w Limanowej przedstawione w niniejszy sprawozdaniu.
Warto również dokonać podsumowania świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Limanowej usług tj. wsparcie psychologiczne i poradnictwo prawne, socjalne
skierowane do szerokiego grona klientów pomocy społecznej, w tym również osób
doświadczających przemocy oraz proces oddziaływania na osoby, co do których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Przedstawione poniżej zadania będą przedmiotem
niniejszej analizy i refleksji. Zasadniczymi celami programu były:
1. Edukacja rodziców w zakresie stosowania właściwych metod wychowawczych, udzielanie
wsparcia i pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.
2. Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją
własną oraz rówieśników, nauki właściwych wzorów zachowań i reagowania na przemoc
oraz konsekwencji stosowania przemocy, metod zapobiegania i prewencji.
3. Edukacja społeczna i promocja zachowań społecznych wolnych od przemocy, promowanie
właściwych postaw rodzicielskich.
4. Współpraca instytucji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
5. Pomoc, wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.
4|Strona
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Dokonując analizy i podsumowania ubiegłorocznej realizacji programu przedstawia się
działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Komendy Powiatowej
Policji w Limanowej, dotyczące przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu Limanowskiego.
Podejmowane działania zostały opisane w poniższych rozdziałach i podrozdziałach. Szczegółowe
analizy danych zostały ujęte w zestawieniach tabelarycznych oraz zobrazowane na wykresach.
1. Rozmiar problemu przemocy
Limanowskim w 2014r.
1.1.
w
rodzinie
w
Powiecie
Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie
Z danych Powiatowej Komendy Policji w Limanowej wynika, iż na przełomie dwóch
ostatnich lat 2013-2014 nastąpił nieznaczny spadek występowania aktów przemocy na terenie
Powiatu Limanowskiego. W roku 2013 zanotowano 449 przypadków występowania aktów
przemocy. Natomiast w roku 2014 odnotowano 434.
Wśród osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie znaczącą przewagę mieli
mężczyźni. W roku 2013 takich przypadków odnotowano 426. W 2014 roku zaobserwowano
nieco mniej- 395 przypadków stosowania przemocy przez mężczyzn. Dane pokazują jednak, iż
kobiety również dopuszczały się aktów przemocy. Tak więc w roku 2013 zaobserwowano znaczny
spadek liczby kobiet podejrzanych o stosowanie przemocy do 25. W roku 2014 zanotowano
wzrost liczby kobiet do 38.
Przypadków podejrzenia stosowania przemocy wobec bliskich ze strony nieletnich
odnotowano zarówno w roku 2013 jak i 2014 jeden przypadek, wobec którego istniało podejrzenie
stosowania przemocy w stosunku do innych członków rodziny. Dane te zawiera Tabela 1.
Tabela 1. Zestawienie liczbowe obejmujące osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie
OSOBY PODEJRZANE O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE
ROK
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
NIELETNI
RAZEM
2013
25
423
1
449
2014
38
395
1
434
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych (2013-2014) uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej.
5|Strona
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Występowanie aktów przemocy wielokrotnie współistnieje z nadużywaniem alkoholu i/lub
narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych. Używki stają się często powodem
rozhamowania jak i wyzwalaczem zachowań agresywnych. Poniższa Tabela 2 zawiera informacje
o liczbie kobiet, mężczyzn oraz nieletnich, podejrzanych o stosowanie przemocy będąc pod
wpływem alkoholu na przełomie lat 2013-2014.
Tabela 2. Liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej pod wpływem alkoholu
Osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej pod wpływem alkoholu
ROK
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
NIELETNI
RAZEM
2013
7
256
0
263
2014
17
204
0
221
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych (2013-2014) uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej.
Analiza danych zawartych w powyższej Tabeli 2 wskazuje na liczbę potencjalnych
sprawców przemocy domowej, będących w trakcie zatrzymania pod wpływem alkoholu. W 2013
roku 7 kobiet potencjalnie dopuściło się aktów przemocy i kolejno 256 mężczyzn, żaden nieletni.
Natomiast w roku 2014 liczba kobiet wzrosła do 17, a mężczyzn zmalała do 204. Żaden nieletni
nie był podejrzany o dopuszczanie się czynów o charakterze przemocowym będąc pod wpływem
alkoholu.
Dane te jednoznacznie wskazują na znaczącą przewagę mężczyzn nad kobietami
i nieletnimi w kwesti stosowania przemocy wobec innych i czynienia tego w stanie nietrzeźwości.
Spożywanie napojów „wyskokowych” czy innych substancji psychoaktywnych niewątpliwie
zwiększa ryzyko występowania konfliktów w relacjach z innymi. W konsekwencji może
prowadzić do utraty kontroli nad zachowaniem oraz zakończyć się użyciem siły i aktem przemocy
w stosunku do innej osoby.
Tabela 3. Osoby będące pod wpływem alkoholu doprowadzone do Izby Wytrzeźwień lub innych
tego typu placówek
PRZEWIEZIENI DO I ZBY WYTRZEŹWIEŃ LUB INNYCH TEGO TYPU PLACÓWEK
ROK
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
NIELETNI
RAZEM
2013
4
166
0
170
2014
6
105
0
111
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych (2013-2014) uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej.
6|Strona
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Z danych Powiatowej Komendy Policji w Limanowej zamieszczonych w powyższym
zestawieniu tabelarycznym wynika, iż na przełomie 2 ostatnich lat to mężczyźni byli najczęściej
przewożeni do Izby Wytrzeźwień. W 2013r. - 166 mężczyzn podejrzanych o stosowanie przemocy
zostało skierowanych do Izby Wytrzeźwień. W roku 2014 zaobserwowano znaczny spadek liczby
mężczyzn korzystających z Izby Wytrzeźwień do 105 osób.
Kobiet korzystających
z opieki w Izbie Wytrzeźwień było znacznie mniej niż mężczyzn. Tak więc w 2013r.
zaobserwowano 4, a w 2014r. odnotowano 6 przypadków. Nieletni nie korzystali z pobytu w Izbie
Wytrzeźwień na przełomie badanego okresu 2013-2014.
Przedstawione powyżej dane liczbowe wskazują na istnienie związku między nadużywaniem
alkoholu, a późniejszym stosowaniem przemocy wobec partnera/członków rodziny. Spożywanie
alkoholu w nadmiernych ilościach, nie tylko wiąże się z ryzykiem uzależnienia, ale również
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia lub jest elementem związanym ze zjawiskiem
przemocy.
Dokonując dalszej analizy zebranych danych opisujących charakter i rozległość zjawiska
przemocy wstępującej na obszarze Powiatu Limanowskiego w okresie dwóch ostatnich lat, warto
przyjrzeć się bliżej formom jej występowania. Uwzględniając fakt, iż sprawca może stosować
kilka form przemocy. Najczęstsze formy przemocy przedstawia Tabela 4.
Tabela 4. Zestawienie liczbowe- formy przemocy
FORMY PRZEMOCY
ROK
PRZEMOC
FIZYCZNA
PRZEMOC
PSYCHICZNA
PRZEMOC
SEKSUALNA
PRZEMOC
EKONOMICZNA
PRZEMOC
INNEGO
RODZAJU
RAZEM
2013
261
488
4
0
229
982
2014
227
426
3
0
190
846
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych (2013-2014) uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej.
Dane Komendy Powiatowej Policji w Limanowej odnoście form zgłoszonych aktów
przemocy, zawarte w powyższej Tabeli 4 jednoznacznie wskazują, iż w latach 2013 i 2014
najczęściej dochodziło do stosowania przemocy psychicznej tj. 488 przypadków w roku 2013
i 426 w roku 2014, kolejno przemocy fizycznej w liczbie 261 przypadków w roku 2013 i 227
w roku 2014. Innego rodzaju przemocy dopuszczono się w roku 2013 w liczbie 229, natomiast
w roku 2014 w liczbie 190. Najmniej przypadków było związanych z przemocą seksualną tj. 4
7|Strona
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
w roku 2013 i kolejno 3 w roku 2014. Nie zanotowano zgłoszeń dotyczących przemocy
ekonomicznej. Łącznie na przełomie dwóch ostatnich lat zaobserwowano 1828 przypadków
stosowania różnych form przemocy.
1.2. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
Dokonując dalszej analizy zjawiska przemocy na terenie Powiatu Limanowskiego nie można
pominąć danych związanych z osobami doświadczającymi przemocy. Dane z Powiatowej
Komendy Policji w Limanowej wskazują na rodzaj i liczbę osób, które doznawały przemocy
w latach 2013-2014.
Tabela 5. Zestawienie liczby osób, co do których istnieje podejrzenie że są dotknięte przemocą
OSOBY CO DO KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE , ŻE SĄ DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ
ROK
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
MAŁOLETNI
RAZEM
2013
423
81
521
1025
2014
378
55
308
741
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych (2013-2014) uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej.
Dane zawarte w powyższej Tabeli 5 uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej
wskazują na największą liczbę małoletnich osób pokrzywdzonych przez sprawców przemocy
w latach 2013- 2014, kolejno liczbę kobiet i mężczyzn. Szczegółowa analizy danych wskazuje, iż
w roku 2013 zaobserwowano widoczny spadek liczby mężczyzn, co do których istniało
podejrzenie, że są dotknięci przemocą. W roku 2014 zaobserwowano znaczny spadek liczby
kobiet, mężczyzn oraz małoletnich potencjalnie doświadczających przemocy.
Analiza danych wskazuje, iż zjawisko przemocy wciąż występuje na terenie Powiatu
Limanowskiego. Należy zwrócić uwagę na to, iż w/w dane nie ujmują w pełni występowania
zjawiska przemocy na omawianym obszarze. Natomiast dotyczą tych aktów przemocy, które
zostały zgłoszone.
Wciąż pozostaje nieznana liczba przypadków stosowania aktów przemocy wchodząca
w zakres tzw. „czarnej strefy” zjawiska przemocy. Trzeba pamiętać, że im więcej niezgłoszonych
przypadków idących w parze z brakiem reakcji otoczenia na akty przemocy tym większy wzrost
tego zjawiska.
8|Strona
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Interpretacja w/w danych zawartych w zestawieniach tabelarycznych pozwala wnioskować
o tym, iż każdy niezależnie od wieku, płci może doświadczyć przemocy.
1.3. Procedura Niebieskiej Karty
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury
„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 poz. 1245 z dnia 3
października 2011r.) została wprowadzona w życie Niebieska Karta w obowiązującym kształcie
od dnia 18 października 2011r.
Stanowi ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek
organizacyjnych
pomocy
społecznej,
Gminnych
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem
zaistnienia przemocy w rodzinie zgodnie z art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 180 poz. 1493) zmieniającym ustawę z dnia
10 czerwca 2010r. (Dz. U. 2010, Nr. 125 poz. 842.)
Poniższa Tabela 6 przedstawia dane udostępnione przez Powiatową Komendę Policji
w Limanowej dotyczące miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie że może
doświadczać przemocy w przypadku wstrzymania procedury Niebieskiej Karty.
Tabela 6. Liczba formularzy "Niebieska Karta - A" według miejsca zamieszkania osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
Miejsca zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
ROK
MIASTO
WIEŚ
RAZEM
2013
77
365
442
2014
64
357
421
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych sprawozdawczych (2013-2014) uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej.
Analiza danych zawartych w Tabeli 6 wskazuje, iż na przełomie ostatnich dwóch latach
wszczęto najwięcej procedur Niebieskich Kart na obszarze wiejskim. W 2013r.- 365 Niebieskich
Kart a w roku 2014 nieznacznie mniej- 357. Łącznie w ciągu omawianego okresu sporządzono na
obszarze wiejskim 722 Niebieskie Karty.
9|Strona
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Interpretacja danych w powyższej Tabeli 6, również wskazuje na spadek wstrzymanych
postępowań dotyczących procedury Niebieskiej Karty na obszarze miejskim. Mianowicie w roku
2013 po 77 Niebieskich Kart, natomiast w roku 2014 wszczęto 64 procedury.
Powyższe spostrzeżenia potwierdzają założenie, iż problematyka przemocy jest trudną
i w istocie wymagającą szerokiego i wieloaspektowego podejścia. Praca z osobami
doświadczającymi przemocy oraz z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc jest długoterminowa. Wymaga poświęcenia i nakładu sił zarówno pracowników
ośrodków pomocy społecznej udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą jak i samych
zainteresowanych.
2.
Realizacja celów, zadań „Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz
promujący prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach
zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata
2014-2019”
Przegląd podjętych działań w ramach poszczególnych celów i zadań „Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promującego prawidłowe
metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata
2014-2019” w odniesieniu do roku 2014 skłania do wskazania tych działań oraz inicjatyw, które
udało się podjąć Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Komendzie
Powiatowej Policji w Limanowej we współpracy z innymi podmiotami.
2.1. Cel nr 1: Edukacja rodziców w zakresie stosowania właściwych metod
wychowawczych, udzielanie wsparcia i pomocy w radzeniu
sobie w trudnych sytuacjach
Rozpatrując problem przemocy z perspektywy roku 2014 można śmiało rzec, iż staje się ona
przyczyną wzrostu kryzysów występujących w rodzinie. Dokonane na przełomie ubiegłego roku
obserwacje pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, iż w rodzinach dysfunkcyjnych w sposób mniej
lub bardziej świadomy, narusza się podstawowe prawa dziecka. Mówiąc o prawach należy
10 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
również podkreślić, iż w coraz częściej nie egzekwuje się we właściwy sposób wypełniania przez
dzieci i młodzież obowiązku nauki i bycia grzecznym. Nie ulega wątpliwości, iż dzieci i młodzież
zdobywają wiedzę na temat życia nie tylko w szkole, ale także z obserwacji zachowań osób
bliskich w tym rodziców i rówieśników. W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Limanowej, realizując poszczególne zadania i cele programu, wspierało działania podejmowane
przez rodziców w procesie wychowawczym. Opieką objęło przede wszystkim te rodziny, które są
uwikłane w przemoc.
2.1.1. Zadanie nr 1: Organizowanie konferencji/spotkań mających na celu poszerzenie
wiedzy w zakresie właściwych metod wychowawczych oraz
wymianę doświadczeń z zakresu rozpoznawania i zwalczania
przemocy
W ubiegłym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej działając we
współpracy z Komenda Powiatową Policji w Limanowej zorganizowało konferencje pn. „Rodzina
Szkołą Trzeźwości – kochająca matka zawsze trzeźwa”. Na konferencji podjęto temat roli kobietymatki. Spotkanie było nawiązaniem do konferencji z 2013r., której tematem była rola ojca
i jego wpływu na wychowanie dzieci. „Rola kobiety w rodzinie” i ”Wpływ świadomości
społeczeństwa na zapobieganie przemocy w rodzinie” były wiodącymi tematami konferencji.
W treści pierwszego wykładu ujęto m.in. powszechność obecności stereotypów i mitów
w mentalności społeczeństwa związanych z rolą kobiety, negatywne wypełnianie funkcji matki
w oparciu o przykłady w tym „miłość matki wyłącznie do ojca nie do dzieci”; brak akceptacji
siebie w roli żony i matki; oziębłość emocjonalną matek i destrukcyjne skutki tych zachowań w
życiu i funkcjonowaniu samej kobiety, jej dzieci i otoczenia; istnienie zagrożeń dla ciągłości
relacji kobiety i mężczyzny.
W dalszej części spotkania odbyła się dyskusji na temat cyklu i faz przemocy, mitów np.
„Alkoholizm jest przyczyną przemocy.”; „Przemoc w rodzinie to problem marginesu
społecznego”, „Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje.; wyuczonej bezradności,
schematów w myśleniu, którymi się posługujemy, zjawiska wiktymizacji, prania mózgu i zjawiska
znieczulicy społecznej. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Limanowej, Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Duszpasterstwem Trzeźwości Kościoła Katolickiego
11 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
oraz grupami AL-Anon i AA, odbyła się VI Limanowska Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości w
Limanowej.
Ponadto w maju 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej we współpracy
z Komendą Powiatową Policji zorganizowało spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego Wydziału III
Rodzinnego i Nieletnich- Joanną Rawską-Pietrzkiewicz oraz z przedstawicielami miejskich
i gminnych ośrodków pomocy społecznej, miejskich i gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
a także Zespołu Kuratorów Sądowych. W spotkaniu wzięli udział goście specjalni reprezentujący
Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” z siedzibą w Krakowie. Efektem spotkania było
zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie oraz podjęto wspólne rozwiązania w ważnych
kwestiach m.in. dotyczących potrzeby dodatkowego wsparcia dla rodzin biologicznych mających
trudności w prawidłowym funkcjonowaniu.
Pojawiła się także propozycja wdrożenia wolontariatu np. studentów, emerytowanych
nauczycieli, funkcjonariuszy Policji i innych osób wyrażających chęć świadczenia pomocy
rodzinie borykającej się z problemami. Zwrócono uwagę na rolę szkół i placówek edukacyjnych
we wspieraniu inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Zwrócono uwagę na
potrzebę wzmacniania i szerzenia idei odpowiedzialnego rodzicielstwa. Podkreślono znaczenie
więzi rodzicielskiej i wartości, jaką stanowi dziecko w rodzinie. Wskazano na wzrost zjawiska
przemocy w rodzinie godzącego w osoby niepełnosprawne czy będące w podeszłym wieku.
Omówiono ów problem na przykładach i podjęto dyskusję nad kwestią zatrzymań w trybie
interwencyjnym sprawców przemocy.
Kontynuacją niniejszego spotkania była przeprowadzona w we wrześniu 2014r. konferencja
pn. „Otwórz oczy! Zauważ mnie!” Owocem konferencji była debata nad wypracowaniem
wspólnych rozwiązań dotyczących problematycznych kwestii m.in. nowelizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zwrócono uwagę na potrzebę wczesnego
reagowania na problemy rodziny oraz sygnały mogące wzbudzać niepokój, a także na zagrożenia
mające wpływ na funkcjonowanie rodziny. W konferencji wzięli liczny udział Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne ze Szkół Powiatu Limanowskiego, przedstawiciele Zespołu Kuratorów Sądowych
Sądu Rejonowego w Limanowej oraz Przewodniczący Gminnych i Miejskich Zespołów
Interdyscyplinarnych, pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
Na konferencji omówiono projekt pn. „Niebieska Skrzynka”. Zwrócono uwagę na zasady
realizacji projektu, założenia, cele oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia. Zadeklarowano
współpracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Komendy Powiatowej Policji
12 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
w Limanowej, placówek edukacyjnych z terenu Powiatu Limanowskiego, a także instytucji
i organizacji pożytku publicznego w walce ze wzrastającym zjawiskiem przemocy w rodzinie,
szkole i otoczeniu. Uzgodniono kwestie związane z usprawnieniem systemu wzajemnej
współpracy służb w tym Sądu, Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Powiatowego Centrum
Pomocy w Rodzinie w Limanowej, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji w związku
z realizacją ustawowych obowiązków dotyczących procedury odbierania dziecka z rodziny
w trybie interwencyjnym w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia.
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej podejmowała w 2014r. systematycznie działania
prewencyjne w miejscach publicznych, które były ukierunkowane na bezpieczeństwo oraz
działalność edukacyjną dzieci i młodzieży pod kątem problemów alkoholowych. Ponadto
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej współpracowała z Komisjami Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Podkreśla się, iż w spotkaniach Komisji uczestniczyli dzielnicowi.
Prowadzono działania prewencyjne porządkowo-kontrolne w miejscach publicznych w tym na
drogach (inicjatywy pn. „Trzeźwość”, „Alkohol-Narkotyki”, „Bezpieczne wakacje”). Informując
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przypadkach nietrzeźwych osób
podejmowano również działania w celu ochrony zdrowia i życia oraz motywowania do podjęcia
terapii. Ponadto w ramach profilaktyki podejmowane działania kierowano do dzieci i młodzieży
pod hasłem : „Szkoła wolna od alkoholu i narkotyków”. Problematyka zagrożeń dla człowieka
wynikających ze skutków używania napojów alkoholowych stanowiła temat spotkań, pogadanek
profilaktycznych z uczniami i rodzicami w szkołach, realizowanych przez asystenta Zespołu
ds. Nieletnich i dzielnicowych. Ujawniono 24 nieletnich nietrzeźwych.
2.2. Cel nr 2:
Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem sposobów radzenia
sobie ze stresem i agresją własną oraz rówieśników, nauka
właściwych wzorów zachowań i reagowania na przemoc oraz
konsekwencji stosowania przemocy, metod zapobiegania
i prewencji
Prowadzone w 2014r. działania pokazały, iż edukacja dzieci i młodzieży w kontekście
stosowania właściwych metod radzenia sobie ze stresem, a niejednokrotnie również agresją własną
i rówieśników ma ogromne znaczenie nie tylko w procesie wychowania, ale również w terapii
i przeciwdziałaniu zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Wysunięty wniosek, iż w rodzinach,
13 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
w których dzieci doświadczają przemocy lub są jej świadkami niewątpliwie wzrasta ryzyko
negatywnego jej wpływu na ich rozwój psychofizyczny oraz funkcjonowanie społeczne ma
niewątpliwie odzwierciedlanie w rzeczywistości.
Wziąwszy pod uwagę przypadki, w których przemoc nie zostaje ujawniona można śmiało
rzec, iż na terenie Powiatu Limanowskiego zjawisko przemocy domowej pozostaje na wysokim
poziomie. Zatem, aby zmniejszyć ryzyko występowania zjawiska przemocy podjęto w 2014r.
działania zmierzające do efektywniejszego wykrywania niepokojących sygnałów będących
„krzykiem o pomoc” dzieci i młodzieży.
2.2.1. Zadanie nr 1: Wspieranie i promocja różnych form zachowań nieagresywnych oraz
walki ze zjawiskiem przemocy w środowisku dzieci i młodzieży
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w walce z występowaniem różnych
form zachowań agresywnych na terenie szkół w swoich działaniach w 2014r. wspierało
podejmowane przez Komendę Powiatową Policji inicjatywy w tym realizację programu
profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Twoje życie zależy od Ciebie”. Program skierowany był do
młodzieży-uczniów klas II, III lub IV szkół średnich i zawodowych. Realizacja niniejszego
programu pozwoliła m.in. na promowanie pozytywnych zachowań i sposobów rozwiązywania
konfliktów bez używania przemocy, kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
i emocjami w sytuacjach konfliktowych oraz wzrost wiedzy na temat uwarunkowań i zjawisk
sprzyjających przemocy, w tym uzależnień, a także na poznanie sposobów i metod zapobiegania
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach rówieśniczych, w tym aspektów prawnych.
W ramach programu przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej, kolejno
w Zespole Szkół w Szczyrzycu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazialnych im. inż. Józefa Marka
w Mszanie Dolnej o tematyce:
 Rodzina z problemem - sposoby radzenia sobie ze stresem i emocjami (świadectwo członka grupy
Al-Anon)
 Relacje w rodzinie - partnerstwo w związkach intymnych: równość i wolność (psycholog z PCPR),
 Aspekty prawne obrony przed przemocą lub krzywdzeniem dziecka - (policjant z KPP),
 Szacunek dla życia - „od poczęcia dziecka” film.
14 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
W związku z koniecznością propagowania zachowań wolnych od przemocy wśród dzieci
i młodzieży stworzono program o charakterze prewencyjno-edukacyjnym pn. „Dzwonek na lekcję
pomocy”, opracowany w ramach „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych
przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019”. Został on zatwierdzony Zarządzeniem
nr 24/14 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z dnia 11 lipca 2014
roku. Niniejszy program był odpowiedzią na wzrastający problem agresji wśród dzieci
i młodzieży, a także innych niepokojących zjawisk tj. autoagresja, problem samobójstw
i uzależnień.
Owocem niniejszego programu było otwarcie się na zwiększone potrzeby szkół, placówek
oświatowych z terenu Powiatu Limanowskiego o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Dzięki
niniejszemu programowi zrealizowano zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.), którymi były
prewencja, zapobieganie i profilaktyka.
W ramach programu prowadzono prelekcje o tematyce związanej z szeroko rozpatrywanym
problemem agresji i zjawiska przemocy w szkole, rodzinie, problemem stresu, jego znaczenia
w życiu człowieka oraz metod radzenia sobie ze stresem, a także problemu uzależnień wśród
dzieci i młodzieży.
Program wpłynął na wzmocnienie działań oświatowych zmierzających w kierunku poprawy
sytuacji osób uwikłanych w przemoc, sieć toksycznych relacji, nawyków oraz uzależnień.
W związku z tym placówki edukacyjne z terenu Powiatu Limanowskiego otrzymały wsparcie
i specjalistyczną pomoc Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. W ramach
niniejszego programu zaproponowano pomoc psychologiczną (prelekcje dot. wybranej tematyki,
psychoedukację, poradnictwo) oraz wsparcie prawne.
Warto zwrócić uwagę na działania Komendy Powiatowej Policji w Limanowej prowadzone
w 2014r. Były to działania zmierzające do zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinach w formie
rozpoznania zagrożeń przez dzielnicowych w trakcie obchodów. Ponadto realizowano program
profilaktyczny pod nazwą „Policyjny program edukacji społeczeństwa”. W ramach programu
prowadzono edukacyjno-profilaktyczne działania adresowane do dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych poprzez spotkania, pogadanki i szkolenia realizowane przez Zespół ds. nieletnich.
W ramach niniejszego programu przeprowadzono 319 spotkań z nauczycielami
i 11 z rodzicami na temat zagrożeń i przejawów demoralizacji nieletnich. Ponadto zorganizowano
15 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
debaty Policji z nauczycielami na temat współczesnych zagrożeń dla młodzieży. Funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Limanowej uczestniczyli w ramach realizacji Narodowego Planu
Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Polska dla Dzieci" poprzez prowadzenie spotkań, prelekcji
i pogadanek w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, upowszechniania norm i zasad
prawnych, a także podejmowania działań interwencyjnych w przypadku informacji o krzywdzeniu
dzieci
lub
młodzieży,
reagowania
na
sygnały
świadczące
o
agresji
wśród
dzieci
i młodzieży.
2.2.2. Zadanie nr 2: Stworzenie i realizacja innowacyjnych projektów/programów szkolnych
dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w szkole
i rodzinie np. projekt „niebieska skrzynka”, projekt „niebieski dzień”
czy „niebieska lekcja”
Ważnym aspektem ubiegłorocznych działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej był opracowany i wdrożony projekt pn. „Niebieska Skrzynka”.
W ramach projektu stworzono na witrynie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Limanowej adres e-mail: [email protected] Narzędzie ma na celu ograniczenie
występowania przemocy, ochronę dzieci i młodzieży. Poprzez niniejszą inicjatywę zwrócono
uwagę na wzrastające zjawisko przemocy, okazano stanowczy sprzeciw i propagowano wśród
młodzieży właściwą postawę wobec przemocy. Zachęcano osoby do otwartego sięgania po
wsparcie i specjalistyczną pomoc. „Niebieska skrzynka” była innowacyjnym narzędziem, które
wspomogło
programy szkolne w działaniach
prewencyjnych
i
profilaktycznych
oraz
w zapobieganiu występowania zjawiska przemocy w rodzinie i szkole.
We wrześniu 2014r. odbyła się konferencja pn. „Otwórz Oczy! Zauważ mnie!”.
Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i była poświęcona problematyce wczesnego
wspomagania rodziny, odbierania sygnałów wskazujących na obecność problemu przemocy
w rodzinie, uzależnienia od alkoholu czy innych substancji. Omówiono kwestie związane ze
zmianami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Konferencja była także
poświęcona wspólnym działaniom oświaty i innych służb w walce z występowaniem zagrożenia
przemocą zarówno w rodzinie jak i w szkole. Omówiony projekt pn. „Niebieska skrzynka” jego
założenia i cele oraz korzyści wynikające z wdrożenia projektu. Zachęcano szkoły do utworzenia
elektronicznej skrzynki e-mail, która pozwoliłaby na łatwiejszą komunikację ucznia z pedagogiem
16 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
lub psychologiem szkolnym. Uczeń mający trudności, potrzebujący pomocy lub będący
świadkiem przemocy i innych niepożądanych zjawisk mających miejsce na terenie szkoły lub
poza nią, mógł o nich poinformować anonimowo lub jawnie wysyłając wiadomość na stworzony
przez szkołę w tym celu adres e-mail np. [email protected] Dzięki temu
młodzież mająca różnorakie problemy mogła otrzymać wsparcie i specjalistyczną pomoc
psychologa lub pedagoga szkolnego.
W efekcie wspólnie podjętej współpracy 10 szkół z terenu Powiatu Limanowskiego
odpowiedziało pozytywnie na propozycje utworzenia na własnej stronie internetowej „Niebieskiej
Skrzynki” i przesłało na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej deklaracje
udziału w programie. W ramach programu odbyły się 2 wyjazdy do szkół z udziałem Komendy
Powiatowej Policji w Limanowej.
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej w podejmowanych w 2014r. działaniach
zwróciła uwagę na problemem nieumiejętnego korzystania z Internetu. Wykwalifikowani
funkcjonariusze Policji wraz z Zespołem ds. nieletnich i patologii, podjęli działania profilaktyczne
pod hasłem „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie” w celu zapobiegania negatywnym,
skutkom nieumiejętnego korzystania z sieci (m.in. nadużywania komputera, cyberprzemocy,
CHILD GROMMINGU – uwodzenia dzieci przez Internet, itp.). W ramach realizacji projektu
odbyło się ogółem 57 spotkań w szkołach, w których uczestniczyło 1306 uczniów, 135 nauczycieli
i 705 rodziców.
2.2.3. Zadanie nr 3: Organizowanie konkursów o tematyce przeciwdziałania przemocy
w szkołach, placówkach wychowawczych, rodzinach (np. konkursy
plastyczne, konkursy na najlepszy spot reklamowy, ulotkę
informacyjną itp.)
W trakcie konferencji pn. „Otwórz oczy! Zauważ mnie!” został ogłoszony w ramach
projektu „Niebieska Skrzynka” konkurs plastyczny pn. „Stop Przemocy” dla dzieci i młodzieży
szkoły podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej. Konkurs umożliwił kształtowanie
wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, rozwój ich wrażliwości na krzywdę drugiego
człowieka oraz zwiększenie świadomości dotyczącej szkodliwości zjawiska przemocy. Ponadto
pozwolił na wypracowanie wśród uczniów właściwych postaw wobec zjawiska przemocy
w rodzinie, szkole i otoczeniu oraz pokazanie sprzeciwu wobec zjawiska przemocy w szkole,
rodzinie i otoczeniu.
17 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Poprzez zaprojektowanie plakatu zachęcono dzieci i młodzież do dostrzegania problemu
przemocy w szkole, domu i środowisku, a także do pomagania osobom doświadczającym
przemocy. Prace można było nadsyłać do końca listopada 2014r.
W efekcie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej napłynęło 317 prac
plastycznych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do wystawy
pokonkursowej zakwalifikowano 305 prac posiadających zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Z tego poddano ocenie 206 prac ze szkół podstawowych, 80 z gimnazjów oraz 19 ze
szkół ponadgimnazjalnych. Obradująca w dniu 8 grudnia 2014r. trzyosobowa Komisja
Konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu w trzech kategoriach wiekowych. W trakcie oceny
Komisja Konkursowa wzięła pod uwagę oddanie głównego przesłania konkursu, walory
estetyczne, oryginalność oraz jakość wykonania. Ponadto zwrócono szczególną uwagę na
samodzielność wykonania prac. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace
konkursowe zostały zaprezentowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Limanowej. Ponadto wszystkie prace można było oglądać na wystawie w Punkcie
Informacji Turystycznej zorganizowanej w od 19 grudnia 2014r. do 18 stycznia 2015r.
Warto wspomnieć, iż Komenda Powiatowa Policji w Limanowej podejmowanymi w 2014r.
działaniami wspierała organizowany przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Limanowej
powiatowy
konkurs
dla
uczniów
gimnazjum
pod
nazwą:
„Bezpieczny
Internet”
(konkurs przeprowadzany raz do roku).
2.3. Cel nr 3: Edukacja społeczna i promocja zachowań społecznych wolnych
od przemocy, promowanie właściwych postaw rodzicielskich
Obserwowana w ostatnich latach liczba przypadków stosowania przemocy zarówno wobec
dzieci i młodzieży, jak i wobec kobiet i mężczyzn, a także osób starszych/niepełnosprawnych
skłoniła do podjęcia działań zaradczych. Efektem wspólnie podejmowanych działań w 2014r. była
edukacja społeczna, promocja zachowań społecznych pozbawionych przemocy.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej swoją postawą w 2014r. wspierało
działania edukacyjne, profilaktyczne mające na celu wzrost motywacji instytucji pomocowych,
a także innych organizacji do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz osób doznających
18 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
przemocy i stosujących przemoc. Wdrażane działania promujące właściwe postawy rodzicielskie
przyniosły oczekiwane rezultaty.
2.3.1. Zadanie nr 1: Opracowanie materiałów (ulotek, artykułów) na temat prewencji oraz
sposobów reagowania na przemoc w rodzinie
W celu objęcia pomocą dzieci i młodzieży doświadczającej jak i stosującej przemoc
w celu osiągania swoich celów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
przygotowało ulotki i plakaty informacyjne dotyczące właściwego reagowania na przemoc
w rodzinie oraz możliwości skorzystania ze świadczonych przez Centrum usług.
Omawiane materiały edukacyjne zawierają dane teleadresowe, infolinie do innych instytucji,
które również stanowią dodatkowe źródło wsparcia. Szata graficzna została zaprojektowana
z myślą o najmłodszych, jest skierowana zarówno do dzieci i młodzieży jak i do dorosłych. Ulotki
i plakaty są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W 2014 roku były wielokrotnie
zabierane do szkół z terenu Powiatu Limanowskiego, a także wykorzystywane w celach
prewencyjnych przez Komendę Powiatową Policji w Limanowej.
2.3.2. Zadanie nr 2: Współpraca z lokalnymi mediami w celu promowania działań
zapobiegawczych występowaniu przemocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej realizując projekt „Niebieska
Skrzynka” podjęło współpracę z lokalnymi mediami w tym z Gazetą Karkowską, w której
dwukrotnie zostały zamieszczone artykuły dotyczące w/w projektu. Ponadto w czasopiśmie
Stowarzyszenia Razem Dla Regionu „InfoRegion” został zamieszczony wywiad ze Starostą
Powiatu Limanowskiego dotyczący realizacji projektu „Niebieska Skrzynka”. W wywiadzie
podkreślono potrzebę uderzenia w źródło powstawania rozmaitych form przemocy, a także
konieczność podjęcia działań zapobiegawczych skierowanych przeciw niepokojącym zjawiskom
występującym w środowisku rodzinnym.
Ponadto klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej mogą zapoznać
się z informacjami na temat zjawiska przemocy zamieszczonymi na stronie internetowej tutejszego
Centrum w zakładce „STOP PRZEMOCY w Rodzinie”. Informacje dotyczą form przemocy, cyklu
19 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
i faz przemocy, mitów i stereotypów, telefonów alarmowych, a także świadczonej przez
specjalistów pomocy prawnej i psychologicznej.
2.3.3.
Zadanie nr 4: Organizowanie spotkań otwartych, ogólnodostępnych dla instytucji,
społeczności w Powiecie Limanowskim o tematyce związanej
z szeroko pojętą przemocą
W 2014r. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej realizowała własny program
profilaktyczny pod nazwą: „Policyjny Program Edukacji Społeczeństwa”, adresowany do całego
społeczeństwa z tematyką uwzględniającą zapotrzebowanie środowiskowe i aktualne zagrożenia
(m.in. w zakresie norm i zasad prawnych, zapobiegania agresji, alkoholizmowi, narkomani,
cyberprzemocy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odpowiedzialności nieletnich, przemocy
w rodzinach oraz do najmłodszych pod hasłem „Policjant przyjaciel dziecka” w tym ze
spotkaniami w budynku Komendy Powiatowej Policji oraz z
udziałem psów służbowych.
W ramach w/w programu przeprowadzono 424 spotkań z osobami małoletnimi oraz 431
z pedagogami i rodzicami.
2.4. Cel nr 4: Współpraca instytucji na rzecz zapobiegania i zwalczania
przemocy w rodzinie
Realizując zadania ustawowe
w 2014r.
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Limanowej współpracowało z Komendą Powiatową Policji w Limanowej (KPP), Zespołami
Interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy, ośrodkami pomocy społecznej (OPS),
Miejskimi i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (KRPA), Sądem
Rejonowym (SR) i Zespołem Kuratorów Zawodowych w Limanowej, a także szkołami i Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Limanowej.
Współpraca polegała na organizowaniu spotkań mających charakter superwizji (w roku 2014
odbyły się 2 spotkania) idących w parze z wymianą doświadczeń, na których były omawiane
trudne sprawy i podejmowane rozważania nad problemami np. w interpretacji przepisów prawa.
W ubiegłym roku prowadzono dyskusje nad wspólnymi inicjatywami, organizowano konferencje
(w 2014r. odbyły się 2 konferencje), a także interweniowano w sprawach indywidualnych.
20 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej oraz Zespół Kuratorów Sądowych przy Sądzie
Rejonowym w Limanowej w oparciu o wspólnie podejmowane inicjatywy w 2014r. zapewniała
wymianę informacji dotyczących przestrzegania postanowień Sądu przez osoby objęte
Kuratorskim dozorem. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej wspierała swoimi działaniami
inicjatywy promujące profilaktykę, zachowania wolne od przemocy, pozwalające na rozpoznanie
ryzyka występowania różnego rodzaju zagrożeń na terenie Powiatu Limanowskiego.
Ponadto warto wspomnieć, również o współpracy podejmowanej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego
w celu pozyskania środków finansowych na realizację programów dotyczących szeroko pojętego
wykluczenia społecznego, w tym również osób doświadczających przemocy domowej. W efekcie
współpracy powstało opracowanie pn. „Problemy społeczne obecne na terenie Powiatu
Limanowskiego”.
2.4.1. Zadanie nr 1: Organizowanie szkoleń i spotkań dla pracowników instytucji
realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz udział pracowników instytucji działających na rzecz
osób uwikłanych w przemoc
Warto w tym miejscu wspomnieć o przytoczonej w powyższym rozdziale przeprowadzonej
w marcu 2014r. konferencji pn. „Rodzina Szkołą Trzeźwości – kochająca matka zawsze trzeźwa”.
Podczas konferencji kontynuowany był temat rodziny – trzeźwej i wspierającej.
W trakcie spotkania poruszono temat wzrostu powszechności występowania stereotypów
i mitów dotyczących roli kobiet, rodziny oraz stosowania przemocy. Przedstawiono problem
zjawiska przemocy w rodzinie współistniejący z używaniem alkoholu i innych środków
odurzających. Rozpatrując szeroko problematykę przemocy w rodzinie zwrócono uwagę na cykl
i fazy przemocy, zjawisko: „wyuczonej bezradności”, proces wiktymizacji, „prania mózgu” oraz
konieczność
podejmowania
stosownych
działań
profilaktycznych
i
zapobiegawczych
występowaniu przemocy w rodzinie.
Wyżej wymieniona problematyka stanowiła wsparcie dla pracowników ośrodków pomocy
społecznej, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Policjantów
Komendy Powiatowej Policji w Limanowej i ich współmałżonków, kobietom z grupy Al-Anon.
Wspominane również uprzednio spotkanie przeprowadzone w maju 2014r. z Sędzią Sądu
Rejonowego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich skłoniło do dyskusji na temat problematyki
21 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
związanej z opieką nad dzieckiem i rodziną, trudnościami z interpretacją przepisów prawa, a także
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na spotkaniu pracownicy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej, w tym koordynatorzy pieczy zastępczej, przedstawiciele
miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, w tym asystenci rodziny, przedstawiciele
Zespołów Interdyscyplinarnych, Zespołu Kuratorów Sądowych, Komendy Powiatowej Policji
w Limanowej, a także reprezentanci Ośrodka Adopcyjnego „Dzieło Pomocy Dzieciom” wymienili
doświadczenie i wiedzę mającą zastosowanie w praktyce. Spotkanie miało charakter szkoleniowy
pozwoliło na omówienie trudnych przypadków oraz sytuacji z którymi borykają się pracownicy
w/w służb i środowisk. Ustalono spotkanie z pedagogami i psychologami szkolnymi w celu
zdiagnozowania ryzyka występowania zjawiska przemocy na terenie placówek i szkół Powiatu
Limanowskiego. Ponadto propagowano ideę odpowiedzialnego rodzicielstwa. Omówiono
problematykę zatrzymań w trybie interwencyjnym sprawców przemocy oraz wdrażany
„Kwestionariusz szacowania ryzyka” w pracy Funkcjonariuszy Policji.
Ponadto pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Limanowej brali w 2014r.
udział w 7 szkoleniach o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach działań Komendy Powiatowej Policji w Limanowej prowadzono szkolenia dla
policjantów w zakresie doskonalenia zawodowego w tym programu „MOC tak, PRZEMOC nie”
oraz wdrażania nowego narzędzia w celu podnoszenia skuteczności przeciwdziałania przemocy
tj. „Kwestionariusza szacowania ryzyka”. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
współdziałała w organizowanych konferencjach, seminariach dla osób dorosłych, prowadziła
spotkania, pogadanki z dziećmi i młodzieżą, rodzicami a także szkolenia dla nauczycieli.
2.5. Cel nr 5: Pomoc, wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej otoczyło w 2014r. opieką zarówno ofiary
jak i osoby stosujące przemoc w rodzinie. Tutejsze Centrum co roku wysyła do miejskich
i gminnych ośrodków pomocy społecznej informacje o prowadzonej działalności pomocowej
w tym o poradnictwie psychologicznym i prawnym. Dzięki niniejszym informacjom i współpracy
z ośrodkami pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w 2014r.
dotarło z pomocą i specjalistycznym wsparciem do szerokiego grona osób potrzebujących.
Otoczyło opieką i stanowiło drogowskaz na drodze do zmiany życia wielu klientów ośrodków
22 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
pomocy społecznej zmierzających w kierunku przełamania wewnętrznych barier i poprawy
funkcjonowania.
2.5.1. Zadanie nr 1: Poradnictwo specjalistyczne (diagnoza, profilaktyka, pomoc
psychologiczna, socjalna i prawna), w razie konieczności
prowadzenie mediacji rodzinnych
Pomoc psychologiczna
Wsparcie psychologiczne stanowiło w 2014r. bardzo ważny element działań pomocowych
świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Otoczenie osób
doznających przemocy wsparciem psychologicznym jest jedną z najważniejszych form pomocy,
którą w pierwszej kolejności winny otrzymać osoby pozostające w kryzysie, a także rodzice
mający problemy wychowawcze.
Dane dotyczące korzystania z poradnictwa psychologicznego, skierowanego do osób
uwikłanych w przemoc oraz mających problemy wychowawcze przedstawia Tabela nr 7.
Tabela 7. Konsultacje psychologiczne
Rok
Porady psychologiczne udzielone
w związku z przemocą
2013
40
Porady psychologiczne udzielone
w związku z problemami
wychowawczymi
21
2014
40
14
Razem
80
35
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w oparciu o informacje uzyskane od świadczącego usługi psychologa.
Z powyższych danych wynika, iż na przełomie ostatnich lat 2013-2014 udzielono 115
konsultacji psychologicznych świadczonych przez psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Limanowej. Wsparcie psychologiczne było kierowane do osób mających trudności
wychowawcze, rodzinne lub osobiste związane z doświadczaniem przemocy w rodzinie. W 2013
roku liczba konsultacji psychologicznych udzielanych w związku przemocą w rodzinie wynosiła
40, natomiast w związku z problemami wychowawczymi 21. W roku 2014 udzielono 40
konsultacji z uwagi na przemoc. Natomiast pod kątem problemów wychowawczych w liczbie 14.
Powyższa analiza dowodzi o wciąż aktualnym zapotrzebowaniu na usługi świadczone przez
psychologa.
23 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Poradnictwo prawne
Poradnictwo prawne stanowi kolejną formę wsparcia świadczoną bezpłatnie przez Powiat
Limanowski klientom pomocy społecznej, w tym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Dostrzegając wzrastające potrzeby klientów ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu
Limanowskiego oraz beneficjentów tutejszego Centrum w oparciu o dane wskazujące na znaczące
zainteresowanie tego typu usługami, Powiat Limanowski podjął współpracę z kancelarią prawną,
świadczącą profesjonale i bezpłatne dla klientów pomocy społecznej usługi.
Świadczona pomoc prawna w parze z innymi usługami zmierzała do poprawy trudnej
sytuacji, w której znajdowały się osoby uwikłane w przemoc. W 2014r. pomocy prawnej udzielano
w zakresie przeciwdziałania przemocy, pomocy w przygotowaniu stosownej dokumentacji, w tym
m.in. wniosków o powołanie pełnomocnika z urzędu, zwolnienie z kosztów sądowych,
zabezpieczenie roszczenia dochodzonego, przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu,
a
także
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi,
separację,
zaprzeczenie
ojcostwa
oraz
ubezwłasnowolnienie.
Ponadto prowadzono sprawy o eksmisję osoby nadużywającej alkoholu i stosującej przemoc
(pozew o eksmisję), postępowania o wyegzekwowanie wyroku o eksmisję, precyzowanie roszczeń
w sprawach rozwodowych (pozew rozwodowy), prowadzenie spraw o ograniczenie władzy
rodzicielskiej osobie stosującej przemoc, ustalenie kontaktów, wyegzekwowanie ustalonych
kontaktów, przywrócenie władzy rodzicielskiej, prowadzenie spraw dotyczących ponoszenia
kosztów utrzymania rodziny (pozwy o alimenty), podwyższenie alimentów, oraz prowadzenie
spraw odnoszących się do rozdzielności majątkowej, gróźb karalnych, przygotowanie pozwów
o znęcanie psychiczne i fizyczne, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Powyżej przedstawione informacje wskazują na szeroki zakres tematyczny świadczonych
konsultacji prawnych w 2014r. Dane zawarte w poniższej Tabeli 8 wskazują na wzrost
częstotliwości udzielanych porad i konsultacji prawnych na przełomie lat 2013-2014.
Tabela 8. Częstotliwość udzielania poradnictwa prawnego
Rok
2013
Liczba udzielonych
porad prawnych
120
2014
140
Razem
260
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w oparciu o informacje uzyskane od świadczącego usługi radcy prawnego.
24 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Interpretacja danych zawartych w powyższej Tabeli 8 wskazuje na wzrastające z roku na rok
zainteresowanie konsultacjami prawnymi. W roku 2013 porad prawnych udzielono w liczbie 120.
W 2014 roku udzielono 140 konsultacji prawnych. Zebrane dane dowodzą nie tylko o dużym
zainteresowaniu świadczonymi usługami, ale również o wciąż istniejącym na terenie Powiatu
Limanowskiego problemie przemocy w rodzinie.
2.5.2. Zadanie nr 2: Zapewnienie noclegu osobom doświadczającym przemocy czy będących
w innej sytuacji kryzysowej
Współpraca z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (SOIK)
Podjęta w 2014r. współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (SOIK) zapewniła osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie bezpieczne schronienie w postaci hostelu oraz specjalistyczną pomoc.
Świadczenie niniejszych usług odbywało się w oparciu o podpisaną umowę z Miastem Nowy
Sącz.
W 2013r. udzielono natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej 82 osobom
z terenu Powiatu Limanowskiego. Z poradnictwa prawnego skorzystało 9 osób, a z poradnictwa
socjalnego 8. Inne formy poradnictwa również cieszyły się zainteresowaniem i skorzystało z nich
16 osób. Osiemnastu osobom udzielono schronienia trwającego do 3 miesięcy.
W 2014r. natychmiastowej pomocy psychologicznej udzielono 55 osobom, w tym 18
w zakresie przemocy domowej. Z poradnictwa prawnego skorzystały 3 osoby. Poradnictwo
socjalne zostało skierowane do 2 osób, w tym również pod kątem przemocy domowej.
Z zapewnionego przez SOIK schronienia trwającego do 3 miesięcy skorzystało 16 osób, 76
osobom udzielono pomocy w ramach interwencji kryzysowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z uwagi na zapisy w art. 6 ust. 3 pkt 34 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie prowadzi działania profilaktyczne
i zapobiegające występowaniu przemocy domowej. Stąd osoby doświadczające przemocy ze
strony osoby bliskiej miały możliwość w 2014r. skorzystania również ze wsparcia socjalnego,
pedagogicznego oraz rodzinnego, udzielanego przez wykwalifikowanych pracowników tutejszego
Centrum.
25 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
2.5.3.
Zadanie nr 3: Promowanie samopomocowych form wsparcia rodzinom
doświadczających przemocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w październiku 2014r. zwróciło się
z prośbą do gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego
o podanie liczby osób będących ofiarami przemocy w rodzinie, lub co do których istniało
podejrzenie, że jest wobec nich stosowana przemoc, a które wyrażały chęć uczestnictwa
w grupie wsparcia. Otrzymane informacje zostały zebrane w poniższym zestawieniu
tabelarycznym nr 9.
Tabela 9. Zestawienie liczbowe osób chętnych do udziału w grupie wsparcia dla ofiar przemocy
z poszczególnych ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Źródło:
Nazwa
Ośrodka Pomocy Społecznej
Liczba osób chętnych do udziału
w grupach wsparcia dla ofiar przemocy
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Limanowej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dobrej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tymbarku
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Niedźwiedziu
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Laskowej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Słopnicach
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kamienicy
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jodłowniku
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łukowicy
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Limanowej
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej
Razem
Opracowanie własne sporządzone
z terenu Powiatu Limanowskiego.
na
0
3
5
0
4
5
1
Brak danych
8
Brak danych
8-10
1
35-37
podstawie
danych
uzyskanych
z
ośrodków
pomocy
społecznej
26 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Analiza danych zawartych w powyższej Tabeli nr 9 wskazuje, iż 10 spośród 12 ośrodków
pomocy społecznej odpowiedziało pisemnie na wystosowaną prośbę i udzieliło informacji
dotyczących liczby osób zgłaszających chęć udziału w zaproponowanej ośrodkom formie
wsparcia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łukowicy nie wskazał nikogo chętnego do skorzystania z tej formy pomocy.
Najwięcej osób zainteresowanych uczestnictwem w grupie wsparcia dla ofiar przemocy
zadeklarował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej w liczbie od 8-10 osób, kolejno
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku w liczbie 8 oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Laskowej wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej w liczbie 5
osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu wskazał 4 osoby chętne do udziału w
w/w grupie wsparcia, następnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
zadeklarował udział 3 osób, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słopnicach
wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej poinformował o jednej osobie
zainteresowanej uczestnictwem w zaproponowanej formie wsparcia.
Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Limanowej na podstawie danych zebranych
z ośrodków pomocy społecznej oraz w oparciu o wzajemną współpracę, planuje w 2015r.
utworzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa ta będzie
grupą
otwartą.
Spotkania
będą
się
odbywały
systematycznie
raz
w
tygodniu.
Na niniejszych spotkaniach omawiane zostaną tematy zgodne z oczekiwaniami osób biorących
udział w grupie wsparcia.
27 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Podsumowanie
Przedstawiona w tym opracowaniu analiza podjętych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Limanowej w 2014r. działań własnych, a także innych aktywności dokonanych we
współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, przewodniczącymi gminnych i miejskich Zespołów
Interdyscyplinarnych, Komendą Powiatową Policji w Limanowej, Zespołem Kuratorów
Sądowych, a także z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób doświadczających przemocy
w rodzinie pozwala na dokonanie swoistego résumé.
Można śmiało rzec, iż w 2014 roku podjęto działania, które miały również innowacyjny
charakter.
Mówiąc
o
innowacyjności
wskazuje
się
na
realizację
projektu
„Niebieska Skrzynka” i programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Dzwonek na lekcje
przemocy”. Realizacja niniejszych zadań miała na celu wskazanie wszystkim osobom
potrzebującym specjalistycznego wsparcia, w tym dzieciom i młodzieży, iż istnieją dodatkowe
formy pomocy świadczone przez tutejsze Centrum.
Poprzez projekt „Niebieska Skrzynka” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
chciało wyrazić troskę o młodzież z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
Ponadto dostrzegło konieczność wdrożenia projektu poświęconego problemowi przemocy nie
tylko w rodzinie ale również w szkole czy środowisku rówieśniczym. Celem podjętych działań
było dotarcie do jak największej liczby osób uwikłanych w przemoc, by zminimalizować rozmiary
tego zjawiska i negatywny wpływ jego skutków. Istotą działań podejmowanych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej była motywacja dzieci, młodzież, kobiet, mężczyzn
i innych osób będącą w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających przemocy do otwarcia się na
pomoc i specjalistyczne wsparcie.
28 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Źródło:
1. Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące
procedury „Niebieskiej Karty” w okresie od 01.01.2013r.-31.12.2013r./ Formularz III/8
Jednostki podrzędnej do: KK KPP Limanowa.
2. Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące
procedury „Niebieskiej Karty” w okresie od 01.01.2014r.-31.12.2014r./ Formularz III/8
Jednostki podrzędnej do: KK KPP Limanowa.
29 | S t r o n a
Sprawozdanie z realizacji w 2014r.
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze
w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego
na lata 2014-2019”
Spis Tabel
Tabela 1. Zestawienie liczbowe obejmujące osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie.5
Tabela 2. Liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej pod wpływem alkoholu….6
Tabela 3. Osoby będące pod wpływem alkoholu doprowadzone do Izby Wytrzeźwień lub innych
tego typu placówek………………………………………………………………………6
Tabela 4. Zestawienie liczbowe- formy przemocy………………………………………………….7
Tabela 5. Zestawienie liczby osób, co do których istnieje podejrzenie że są dotknięte przemocą...8
Tabela 6. Liczba formularzy "Niebieska Karta - A" według miejsca zamieszkania osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą………………………………….9
Tabela 7. Konsultacje psychologiczne……………………………………………………………..23
Tabela 8. Częstotliwość udzielania poradnictwa prawnego……………………………………….24
Tabela 9. Zestawienie liczbowe osób chętnych do udziału w grupie wsparcia dla ofiar przemocy
z poszczególnych ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego…..26
30 | S t r o n a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
246
File Size
721 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content