3

tIc-f-kГЂВЎmГЂ
CВі^ГЂtajВі & ]В»nIv dntejВіkv hIpВёv
PnГѓm CВі^ГЂtajВі Hm^okv, BeВёpgГѕ688 001,
t^mВ¬: 0477 2251349; CГѕ-sa-bnГ‚:В [email protected],В www.prd.kerala.gov.inВ ГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕ
]{XВЎpdnВёv 3 -"`c-W-`m-j-Гѕ-am-Xr-`mj'
2014 HIvtSm-_ГЂ 31 shГ…n
]n.Fkv.kn. {]amW ]cntim[\
klIcWhIp¸n Pq\nbÀ C³kvs]IvSÀ Hm^v tImþHm¸tdäohv skmsskäokv
XkvXnIbpsS NpcpВЎВёВ«nIbnГ‚ DГ„sВёВ« BeВёpg PnГѓВЎmcmb DtZymKmГЂВ°nIfpsS {]amW
]cntim[\ \hw_ГЂ AВ©v, Bdv, 11, 12 ,13 XobXnIfnГ‚ PnГѓm ]n.Fkv.kn. Hm^oknГ‚
\S¯p¶p. \hw_À \men\Iw Adnbn¸v e`n¡m¯hÀ PnÃm ]n.Fkv.kn. Hm ^okpambn
t\cnВ«v _Г”sВёSpI.
(]n.-FВі.-F. 2023/14)
lb-dp-В¶n-kbvВЎv apJ-y-a-{Вґn-bpsS
klmb lkvXw
ssXtdm-bnUv tcmKw aqew icocw {Iam-Xo-X-ambn XSn-ВЁp-h-cp-В¶-Xns\ XpSГЂВ¶v \S-ВЎmВі
t]mepw Ign-bmsX _pВІn-ap-В«n-emb lb-dp-В¶n-kbvВЎv apJ-y-a-{Вґn- DВЅВі Nm-В­n-bpsS klmb
lkvXw. Nn-In-Õ- kw-_-Ôn¨v PnÃm sa-Un-¡Â Hm-^o-k-dp-sSbpw lb-dp-¶n-ksb NnInÕn¡p¶ Bip-]-{Xn-bn \n¶pÅ tUm-Î-dp-sSbpw dn-t¸mÀ«v e`n-¨m-ep-S³ NnIn-Õbv¡v
kuI-c-y-w Hcp-¡p-sa¶v apJ-y-a{´n kpXm-c-y-tI-cfw ]cn-]m-Sn-bpsS hoUntbm tIm¬^-d³kneq-sS- Adn-bn-¨-p.
AcqÀ ]©m-b-¯n N´n-cqÀ shfn]d-¼n Xma-kn-¡p¶ lb-dp-¶n-k - amXm-hn\pw aq¶p
a¡Ä¡p-sam¸w hmSI ho«n-emWv Xma-kn-¡p-¶-Xv. k-¶-²-kw-L-S-\-I-fp-sS k-lm-b-¯m ChÀ¡v aq¶p-skâv �-ew e-`y-am¡m³ {i-aw Xp-S-§n-b-Xm-bn PnÃm If-ÎÀ F³. ]-ß-IpamÀ
ap-Jy-a-{´n-sb A-dn-bn¨p. �ew e-`n-¨m-ep-S³ ho-Sn-\p-Å k-lm-bw \Â-Im-sa¶v {Km-a-]-© m-b¯v A-dn-bn-¨n-«p-s­¶pw hnZ-ym-`-ymkw apS-§m-Xn-cn-¡m³ Ip«n-Isf kvt\l-]qÀÆw ]²XnbnÂ
DГ„sВё-Sp-ВЇm-\pГ… \S-]-Sn-IГ„ kzo-I-cn-ВЁn-В«p-sВ­В¶pw If-IvSГЂ ]dВЄp.
lb-dp-В¶n-k-bpsS Zb-\o-bm-h-Г�-sb-ВЎp-dn-ВЁpГ… am[-yahmГЂВЇ kpXm-c-y-tI-cfw PnГѓmskГѓmWv
apJ-y-a-{Вґn-bpsS {iВІ-bnГ‚sВё-Sp-ВЇn-bXv.
(]n.-FВі.-F. 2024/14)
apJ-y-a-{Вґn- CSs]-В«p; taml\\pw IpSpw-_-ВЇn\pw
Hcp eВЈw cq], Г�-ew e-`y-am-ВЎmВі \nГЂ-tZiw
hgn-tbmc-¯v XmÂ-¡men-I Iq-cbn tcm-K-§-tfm-Spw ]-«n-Wn-tbmSpw s]m-cp-Xn Po-h n-¡p-¶Be¸pg hmSbv¡Â ssXsh-fn-bn taml\sâ Bdw-K Ip-Spw-_-¯n\v Bizm-k -taIn apJ-y-a {´n-bpsS Zpcn-Xm-i-zmk\n[n-bn \n¶pw Hcp e£w cq] A\p-h-Zn-¨p.
hmX-¸\n amdp-¶-Xn-\p-th­n Ign¨ Kpfn-I-bpsS AeÀPn aqe-apÅ imco-cnI Ak-z-kvX-I-fpambn Ign-bp-I-bmWv taml\³. `mcy ssje hr¡- tcm-K-hpw lrt{Zm-Khpw aqew Zpcn-X-a-\p-`hn-¡p-¶p. IpSpw-_-¯nsâ B{i-b-am-bn-cp¶ aI³ ssjtamsâ tXmsf-Ãp- hml-\m-]-I-S-¯nÂ
XIГЂВ¶-tXms-S tPmenВЎv t]mImВі Ign-bmВЇ Ah-Г�-bm-bn. IpSpw-_-ВЇnsГў Zb-\o-bm-h-Г� sb-ВЎp-dn-ВЁpГ… hmГЂВЇ kpXm-c-y-tI-cfw PnГѓm-skГ‚ {iВІ-bnГ‚sВёSp-ВЇn-b-Xns\ XpSГЂВ¶mWv
apJ-y-a-{Вґn- DВЅВі Nm-В­n- CSs]-В«Xv.
\ne-hn hmSIho«n Ign-bp¶ tam-l-\\-sâ Ip-Spw-_-¯n-\v tXm-«-¸-Ånbn aq-¶p-skâv
�-ew e-`y-am-¡m-\p-Å \-S]-Sn kzo-I-cn-¡m\pw B-izm-kv In-c¬ ]-²-Xnbn DÄ-s¸-Sp-¯n klm-bw e-`y-am-¡m\pw kpXm-c-y-tI-c-f-¯nsâ hoUntbm tIm¬^-d³kn-eq-sS ap-Jy-a{´n PnÃm
If-ÎÀ F³. ]-ß-Ipamdn\v \nÀ-tZ-iw \ÂIn. tam-l\-\v B-tcm-Ky-{]-iv-\-§-fp­m-bXv NnInÕm-]ng-hv aq-e-am-tWm-sb-¶p ]-cn-tim-[n-¨v dn-t¸mÀ-«v \Â-I-W-sa¶v ap-Jy-a{´n ]-dªp.
taml\sâ `mcy ssjebv¡v h­m-\w än.Un. sa-Un-¡Â tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn Ubm-enknkv sN¿m-\pÅ kuI-cyw Dd-¸m-¡p-sa¶pw apJ-y-a{´n Adn-bn-¨p. Ch-cpsS \jvS-s¸-«pt]mb
Btcm-Ky CВіjp-dВіkv ImГЂUn\v ]Icw Uyq-В№n-tВЎГ¤v ImГЂUv e`-y-am-ВЎm-\pГ… \S-]-Sn-I Г„ kzoI-cn-ВЁn-В«p-sВ­В¶p If-IvSГЂ Adn-bn-ВЁp.
(]n.-FВі.-F. 2025/14)
Г¤n.Un. sa-Un-ВЎГ‚ tIm-f-Pv:
\yqtdm kГЂP-dn H.]n.
sNm-Г†, sh-Г…n Zn-h-k-В§fnГ‚
h­m-\w K-h¬-saâv än.Un. sa-Un-¡Â tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se \yqtdm kÀP-dn hn-`m-Kw
H.]n.bp-sS {]-hÀ¯-\w C¶p ap-X (\-hw-_À 1) sNm-Æm-gv-N-I-fnepw sh-Ån-bm-gv-N-I-fnepw cmhn-se F-«p ap-X 12 h-sc-bm-bn-cn-¡p-sa¶v kq-{]-­v tUm. k-t´m-jv sI. cmL-h³ A-dn-bn¨p.
(]n.-FВі.-F. 2026/14)
// Ahkm-\n-ВЁp//