1

tIc-f-kГЂВЎmГЂ
CВі^ГЂtajВі & ]В»nIv dntejВіkv hIpВёv
PnГѓm CВі^ГЂtajВі Hm^okv, BeВёpgГѕ688 001,
t^mВ¬: 0477 2251349; CГѕ-sa-bnГ‚:В [email protected],В www.prd.kerala.gov.inВ ГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕГѕ
]{XВЎpdnВёv
-"`c-W-`m-j-Гѕ-am-Xr-`mj'
2014 HIvtSm-_ГЂ 31 shГ…n
h\n-X I-½o-j-\v IŸcm-Xn-IÄ \ÂIp¶Xv
tJ-Z-Icw: tUm. sP. {]-ao-fm tZ-hn
\o-Xn e-`n-t¡­h-cp-sS A-hk-cw \-ã-s¸-Sp-¯p¶ \n-e-bn- h\n-Xm I-½oj-\v IŸcm-Xn-IÄ
\Г‚-Ip-В¶ {]h-W-X hГЂ-[n-ВЁ-Xm-bn I-ВЅoj-\w-Kw tUm. sP. {]-ao-fm tZ-hn ]-dВЄp. B-e-Вёpg
PnÃm ]-© m-b-¯v lmfn \-S¶ h-\n-Xm I-½oj³ A-Zm-e¯n ]-s¦-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-¶p AhÀ.
D-tZym-K-Г�-sc-bpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-sfbpw _-Г”p-ВЎ-sf-bp-sam-sВЎ _p-ВІn-ap-В«nВЎp-I e-ВЈy-an-В«v
Gsd I-Å-¸-cm-Xn-IÄ e-`n-¡p¶p. s]m-eokv, P-\-{]-Xn-\n-[nIÄ, ]-©m-b-¯v sk-{I-«-dn-amÀ, DtZym-K-�À XpS-§n _-Ôp-¡Ä-s¡-Xn-tc t]m-epw IŸ-cm-Xn-bp¶-bn-¨v I-½nj-s\ k-ao-]n¡p¶p. ]-cm-Xn-IÄ hn-i-Z-ambn ]-cn-tim-[n-¡p-t¼m-Ä ]-eXpw A-k-Xy-sa-¶v t_m-[y-s¸-Sp-¶p. ]cm-Xn- ]-cn-l-cn-¨v \o-Xn e-`y-am-¡p¶ kw-hn-[m\w Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿p-¶ {]h-W-X i-cnbÃ. \oXn e-`n-t¡-­h-cp-sS A-hk-cw \-ã-s¸-Sp-¯p¶ \n-e-bn- I-Å-¸-cm-Xn-IÄ k-aÀ-¸n-¡p¶-Xv tJZ-I-c-am-WvþI-½o-j-\w-Kw ]-d-ªp.
I-ВЅoj-\w-Kw tUm. sP. {]-ao-fm tZ-hn, A-`n-`m-j-I cmb ]n.Г¤n. N-{Вµ-te-J , AГЂВЁ-\, h\n-X
kn.sF. {]-k-В¶ A-Вјqc-ВЇv F-В¶n-hГЂ A-Zm-eВЇnГ‚ tI-kp-IГ„ tIВ«p.
(]n.-FВі.-F. 2019/14)
k-tlmZ-cВі ]-Ww X-В«n-sb-Sp-ВЇ-Xmbn B-tcm-]n-ВЁv
hn-I-emw-K h\n-X I-ВЅo-jВі A-Zm-eВЇnГ‚
k-tlmZ-cВі aq-В¶pe-ВЈw cq-] X-В«n-sb-Sp-sВЇ-В¶m-tcm-]n-ВЁv hn-I-emw-Kbm-b bph-Xn h\n-X I-ВЅojВі A-Zm-e-ВЇnГ‚. sIm-Sp-Вёp-В¶ kz-tZ-inbm-b bp-h-Xn-bm-Wv k-tlm-Z-c-s\-Xn-tc ]-cm-Xn-bp-am-bn
PnГѓm ]-В© mb-ВЇ v lmfnГ‚ \-S-В¶ A-Zm-e-ВЇn-s\-ВЇn-bXv.
Xm-a-knВЎmВі Г�-ew \Г‚Im-sa-В¶p hn-iz-k n-ВёnВЁv `ГЂ-ВЇm-hn-sГў ho-В«nГ‚-\n-В¶p \Г‚In-b hn-ln-Xam-b aq-В¶pe-ВЈw cq-] X-В«n-sb-Sp-sВЇ-В¶ m-Wv ]-cm-Xn. FXnГЂ I-ВЈn lm-P -cm-I m-ВЇ-Xn\mГ‚ A-t\zjn-ВЁv DSВі \-S-]-Sn-sb-SpВЎmВі PnГѓm s]m-eo-kv ta-[m-hn-ВЎv I-ВЅo-jВі \nГЂ-tZ-iw \Г‚-In.
`ГЂ-Xr-k-tlmZ-cВі ho-В«n-te-ВЎp t]m-I m-\p-Г… h-gn- A-S-ВЁ-Xmbpw I-Г…-tВЎ-knГ‚-sВё-Sp-ВЇn t{Zm-lnВЎp-В¶Xm-bpw Im-В«n tNГЂ-ВЇ-e kz-tZ-in- I-ВЅoj-s\ k-ao-]n-ВЁp. tIkv A-t\z-jn-ВЁv D-SВі dn-tВёmГЂ-В«v
k-aГЂ-ВёnВЎmВі ap-l-ВЅ F-kv.sF.bv-ВЎv I-ВЅojВі \nГЂ-tZ-iw \Г‚-In.
aÀ-Zn-s¨-¶m-tcm-]n¨v s]m-eo-kv D-tZym-K-�-bv-s¡-Xn-tc am-¶mÀ kz-tZ-inbm-b ho-«-½ \ÂIn-b ]cm-Xn I-Å -am-sW-¶ v t_m-[y-s¸-«-Xn-s\-¯p-SÀ-¶v I-½oj³ tI-kv A-h-km-\n-¸n¨p. ho-«-½ aÀ-Zn¨-Xm-bn ]-d-bp-¶ Znh-kw D-tZym-K-� ]-cm-Xn-bnÂ- ]-d-bp¶ kvt- ä-j-\n-em-bn-cp-¶nà tPm-en-bn-ep­m-bn-cp-¶sX¶pw a-säm-cp kv-tä-j-\n-em-bn-cp-s¶¶pw I-½oj³ I-s­¯n.
I-ВЅojВі 82 tI-kpIfm-Wv ]-cn-K-Wn-ВЁXv. 39 F-В®w XoГЂ-ВёmВЎn. 18 F-В®w s]m-eo-k v dn-tВёmГЂ-В«n\m-bn ssI-amdn. B-dp tI-kp-I fnГ‚ BГЂ.Un.H.bnГ‚-\n-В¶v dn-tВёmГЂ-В«v tXSn. I-ВЈn-I fnГ‚ H-cp-`m-Kw
lm-P-cm-I m-¯-Xn\m 19 tI-kp-IÄ A-Sp-¯ A-Zm-e-¯n-te-¡v amän. I-½oj-\w-Kw tUm. sP. {]ao-fm tZ-hn, A-`n-`m-j-Icmb ]n.än. N-{µ-te-J, AÀ¨-\, h\n-X kn.sF. {]-k -¶ A-¼qc-¯v F¶n-hÀ A-Zm-e¯n tI-kp-IÄ tI«p.
(]n.-FВі.-F. 2020/14)
//XpScpw//