close

Enter

Log in using OpenID

*************1

embedDownload
‫اهمیت تشخیص و مداخله زودهنگام اختالالت‬
‫شنوائی‬
‫‪H.Emamdjomeh‬‬
‫‪Audiologist‬‬
‫)‪(IUMS‬‬
‫‪Dec-2014‬‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬با توجه به آنچه که سال هاست مورد تأکید شنوایی‬
‫شناسی در حیطه توانبخشی کودکان کم شنواست‬
‫دیگر تردیدي وجود ندارد که سن مراجعه پایین بیش‬
‫از هر عامل دیگر در موفقیت برنامه هاي توانبخشی‬
‫مؤثر است ‪ .‬همواره تأکید بر این بوده است که‬
‫کودکان کم شنوا و ناشنوا درصورت مراجعه به‬
‫موقع و استفاده از وسیله تقویت کننده صوتی‬
‫(سمعک) مناسب و کاشت حلزون شنوائی ‪ ،‬در‬
‫یادگیري زبان گفتاري همان مراحل کودکان با‬
‫شنوایی طبیعی را طی خواهند کرد و در این میان‬
‫هر چه سن مراجعه پایینتر باشد و بتوان آموزش ها‬
‫را در "دوره بحرانی یادگیري گفتار و زبان"ارایه‬
‫نمود‪ ،‬پیشرفت کودك چشمگیرتر خواهد بود و تالش‬
‫در جهت بالفعل نمودن قابلیت هاي ذاتی کودك‪،‬‬
‫نتیجه بهتري را حاصل خواهد نمود‪.‬‬
‫‪ 36 ‬ماه اول زندگی‪ ،‬دوران بحرانی زبان آموزي به حساب میآید که‬
‫در هیچ زمان دیگري‪ ،‬کسب زبان به آن سرعت میسر نمیباشد‪.‬‬
‫براساس نظریۀ دوره هاي بحرانی‪ ،‬دوره هاي خاصی در رشد‬
‫وجود دارد که ارگانیسم در دریافت و استفاده از انواع خاصی از‬
‫محرکات‪ ،‬برنامه ریزي شده و به تدریج از تاثیر این تحریکات بر‬
‫رشد ارگانیسم‪ ،‬کاسته می شود‪ .‬در ارتباط با شنوایی این بدین‬
‫معناست که دریک مرحله رشدي خاص‪ ،‬محرکات شنوایی به نحو‬
‫مطلوبی دریافت شده و براي فعالیت هاي پیش زبانی مهم به کار‬
‫میروند‪ ،‬اما با گذر از این مرحله‪ ،‬بتدریج استفاده مؤثر از این‬
‫محرکات کاهش می یابد‪ .‬در دوره بحرانی زبان آموزي‪ ،‬دستگاه‬
‫شنوایی از شکل پذیري برخوردار است و می تواند با دریافت‬
‫تحریکات مناسب‪ ،‬از رشد و تکامل قابل قبولی برخوردار گردد‪ .‬در‬
‫مقابل تحریکات ناکافی مانع از رشد مناسب مسیرهاي عصب‬
‫شنوایی می شود ‪.‬‬
‫تاثیر شناسای ی زود هنگام کم شنوای ی بر پیشرفت برنامه مداخله و‬
‫توانبخشی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مهارت هاي زبان دریافتی و بیانی از بدو تولد تا ‪ 3‬سالگی‬
‫مهارت هاي زبان بیانی (در دوره پیش دبستانی)‬
‫متوسط طول گ فتار در بکارگیري واژه ها‬
‫رشد واجی (از بدو تولد تا دوره پیش دبستانی)‬
‫رشد فردي‪ -‬اجتماعی (از بدو تولد تا دروة پیش دبستانی)‬
‫مهارتهاي شناختی‬
‫مهارت هاي زبان دریافتی و بیانی از بدو تولد تا ‪ 3‬سالگی‬
‫‪ ‬کودکان با مهارت هاي شناختی طبیعی که پیش از سن ‪6‬‬
‫ماهگی به عنوان سخت شنوا ‪ /‬ناشنوا شناسایی شوند‪ ،‬در‬
‫صورت مداخله به موقع و مناسب می توانند در سنین پایین‪،‬‬
‫مهارت هاي زبانی خود را به حدود طبیعی برسانند و‬
‫مهارتهاي شناختی آنها متناسب با مهارت هاي زبانی شان‬
‫یوشیناگا‪ -‬ایتانو و همکاران ( ‪) 1998‬‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫مهارت هاي زبان بیانی (در دوره پیش دبستانی)‬
‫‪ ‬هر چه سن شناسایی کم شنوایی پایین تر باشد‪ ،‬متوسط‬
‫امتیاز زبان بیانی باالتر خواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬در کودکان سخت شنوا و ناشنوا با قابلیت هاي شناختی‬
‫طبیعی که به موقع شناسایی شوند‪ ،‬گنجینه واژگان بیانی‬
‫مشابه کودکان هم سن و سالشان با شنوایی طبیعی است ‪.‬‬
‫یوشیناگا‪ -‬ایتانو و همکاران ( ‪) 1999‬‬
‫مولر ( ‪) 1996‬‬
‫نحو و مرفولوژي (دروه پیش دبستانی )‬
‫‪ ‬در صورت تشخیص زود هنگام کم شنوایی‪ ،‬متوسط طول‬
‫گفتار در بکارگیري واژكها‪ ،‬واژه ها‪ ،‬و تعداد کل واژه هاي‬
‫متفاوت مورد استفاده نسبت به تشخیص دیرهنگام کم‬
‫شنوایی‪ ،‬بیشتر می باشد‬
‫یوشیناگا‪ -‬ایتانو ( ‪) 1999‬‬
‫‪.‬‬
‫رشد واجی (از بدو تولد تا دوره پیش دبستانی )‬
‫براساس یافته هاي مربوط به رشد واجی از بدو تولد تا دوره پیش دبستانی‪:‬‬
‫‪ ‬کودکان سخت شنوا و ناشنوایی که زود هنگام (پیش از ‪ 6‬ماهگی) تشخیص‬
‫داده شوند‪ ،‬به طور چشمگیري از تعداد همخوانها‪ ،‬ترکیبات همخوانی‪ ،‬و واکه‬
‫هاي بیشتري نسبت به کودکانی با تشخیص دیرهنگام برخوردارند‪.‬‬
‫‪ ‬سن شناسایی کم شنوایی‪ ،‬پیشبینی کننده توانایی تشخیص گفتار از ‪ 12‬ماهگی‬
‫تا سنین پیش دبستانی است ‪.‬‬
‫‪ ‬کودکان کم شنواي مالیم تا شدید ‪ 0-36‬ماهه در صورت شناسایی به موقع‪،‬‬
‫رشد واجی مشابهی خواهند داشت و نسبت به کم شنوایی هاي عمیق‪ ،‬قابلیت‬
‫هاي زبانی آنها بسیار بارزتر است‬
‫رشد فردي‪ -‬اجتماعی (از بدو تولد تا دروة پیش دبستانی)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مهارتهاي فردي‪ -‬اجتماعی کودکان با شناسایی زود هنگام (پیش از‬
‫‪6‬ماهگی)‪ ،‬به طور چشمگیري باالتراست‪.‬‬
‫درکودکان با شناسایی زود هنگام‪ ،‬زبان به میزان قابل توجهی از‬
‫رشد باالتري برخوردار است‪ .‬رشد زبان با عوامل احساسی عاطفی‬
‫ارتباط نزدیکی دارد‪.‬‬
‫میزان ارتباط احساسی عاطفی مادر با کودك و کودك با مادر ‪،‬‬
‫پیشبینی کننده توانایی زبانی کودك در آینده است‪.‬‬
‫کودکان با شناسایی زود هنگام کم شنوایی که نسبت به موارد‬
‫شناسایی دیرهنگام از رشد زبانی بهتري برخوردارند‪ ،‬نسبت به خود‬
‫احساس بهتري دارند ‪.‬‬
‫یوشیناگا‪ -‬ایتانو ‪1998‬‬
‫مهارت هاي شناختی‬
‫‪ ‬در کودکان با تشخیص زود هنگام کم شنوایی‪ ،‬مهارتهاي شناختی‬
‫قابل مقایسه با مهارتهاي زبانی است‬
‫عواملی که نوزاد را در معرض خطر کم شنوای ی قرار میدهد‬
‫‪ ( JCIH‬کمیته مشترك شنوای ی کودکان)‬
‫‪ ‬از بدو تولد تا ‪ 28‬روزگی (نوزادي)‬
‫‪ ‬از ‪ 29‬روزگی تا ‪ 2‬سالگی‬
‫بدو تولد تا ‪ 28‬روزگی (نوزادي)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وجود بیماري یا شرایطی که نیاز به بستري در بخش مراقبت هاي ویژه به مدت‬
‫‪ 48‬ساعت یا بیشتر داشته باشد‪.‬‬
‫عالئم یک سندرم مشخص که با کم شنوایی حسی‪ -‬عصبی یا انتقالی همراه باشد‪.‬‬
‫تاریخچه خانوادگی مثبت کم شنوایی حسی‪ -‬عصبی مادرزادي یا تأخیري در دوران‬
‫کودکی‬
‫ناهنجاري هاي صورتی جمجمه اي نظیر بد شکلی هاي مادرزادي الله و مجراي‬
‫گوش‬
‫ابتال به عفونت هاي مادرزادي مانند سیتومگالوویروس ‪ ،‬توکسوپالسموز‪ ،‬یا‬
‫سرخجه‬
‫‪ 29‬روزگی تا ‪ 2‬سالگی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هرگونه تردید والدین یا مراقب کودك نسبت به وضعیت شنوایی‪ ،‬گفتار‪ ،‬زبان و یا تأخیر رشدي‬
‫تاریخچه خانوادگی کم شنوایی دائمی در دوران کودکی‬
‫عالئم یک سندرم مشخص که با کم شنوایی حسی‪ -‬عصبی یا انتقالی‪ ،‬یا اختالل عملکرد شیپور‬
‫استاش همراه باشد‪ .‬ابتال به عفونت هاي پس از تولد که با کم شنوایی حسی‪ -‬عصبی همراه باشد‬
‫مانند مننژیت باکتریایی‪.‬‬
‫عفونت هاي مادرزادي مانند سیتومگالوویروس‪ ،‬زونا‪ ،‬سرخجه‪ ،‬سیفلیس و توکسوپالسموز‪.‬‬
‫نشانه هایی از وجود اختالل به ویژه مواردي چون باال بودن بیلی روبین خون در سطحی که‬
‫نیاز به تعویض خون داشته باشد‪،‬‬
‫باال بودن فشار خون و لزوم تهویه مکانیکی‪ ،‬یا نیاز به زدن اکسیژن‪.‬‬
‫سندرم هاي همراه با کم شنوایی پیشرونده مانند نوروفیبروماتوز‪ ،‬استئوپتروز یا سندرم آشر‪.‬‬
‫اختالالت پیشرونده عصبی مانند سندروم هانتر‪ ،‬یا نوروپاتی هاي حسی‪ -‬حرکتی مانند آتاکسی‬
‫فردریش‪.‬‬
‫ضربه به سر‪.‬‬
‫اوتیت گوش میانی مزمن یا راجعه با مایع براي حداقل سه ماه‬
‫شیوع کم شنوایی‬
‫‪ ‬شیوع کم شنوایی در نوزادان و کودکان بین ‪ 1‬تا ‪ 6‬در ‪ 1000‬تولد‬
‫است ‪.‬‬
‫‪ ‬با اجراي برنامه غربالگري شنوایی در کودکان پر خطر‪ ،‬تنها پنجاه‬
‫درصد کودکان با کم شنوایی قابل توجه‪ ،‬شناسایی می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬عدم شناسایی سریع پنجاه درصد کودکان باقی مانده موجب می شود‬
‫که تشخیص و مداخله در سنین باالتر و با تاخیر صورت پذیرد‬
‫بار اقتصادي نقص شنوایی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هزینه ای که صرف یک فرد ناشنوا از بدو تولد تا بزرگسالی می‬
‫شود (هزینه هاي آموزشی‪ ،‬پزشکی‪ ،‬شنوایی شناسی وهزینه هاي‬
‫دیگر) ؟؟؟؟؟ لاير‬
‫در آمد سالیانۀ افراد ناشنوایی که از طریق زبان اشاره ارتباط‬
‫برقرار می کنند نسبت به افراد عادي‪ ،‬در حدود ‪ 30‬درصد کمتر‬
‫است‪.‬‬
‫هزینۀ درمانی و یا توانبخشی کودکانی که از بدو تولد ناشنوا شده‬
‫اند‪ ،‬نسبت به کودکانی که پس از ‪ 3 -6‬سال برخورداري از شنوایی‬
‫طبیعی کم شنوا شده اند‪ ،‬در حدود ‪ 5‬درصد کمتر است‪.‬‬
‫میزان بیکاري درفارغ االتحصیالن دبیرستانی ناشنوا‪،‬دوبرابرافراد‬
‫برخوردار از شنوایی طبیعی است‪.‬‬
‫غربالگري (بیماریابی)‬
‫‪‬‬
‫غربالگري عبارتست از استفاده از آزمونها‪ ،‬معاینات یا دیگر روش‬
‫هاي سریع و سادهاي که بتواند در جمعیت بزرگی از افراد‪ ،‬کسانی‬
‫که احتماال اختالل مورد نظر را دارند از افرادي که احتماال آن‬
‫اختالل را ندارند‪ ،‬شناسایی کند ‪.‬‬
SOUND
IN EAR
CANAL
TRAVEL
THRU ME
Response detected
FWD
COCHLE
A
BWD
COCHLE
A
TRAVEL
THRU ME
SOUND
IN EAR
CANAL
Auditory Brainstem Response
 Sounds are presented
and surface electrodes
measure brainstem
activity
 Average test time 20
min/baby
AOAE
pass
STOP
fail
AABR
pass
STOP
3rd GENERATION
AOAE+AABR
DEVICES
fail
REFER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 072 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content