close

Enter

Log in using OpenID

3 nolu ilan - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

embedDownload
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
01
Fiziğin Doğası
I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.
II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar.
III. Uygulamalı bir bilim dalıdır.
Yukarıda verilenlerden hangileri fizik bilimi için doğrudur?
A) Yalnız I
4.
Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük değildir?
A) Kütle B) Sıcaklık C) Akım şiddeti D) Uzunluk E) Enerji
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
2.
Kapı zilinin yapılması
Optik
Nükleer santral kurulması
Manyetizma
Yıldızların keşfedilmesi
Nükleer fizik
N
R
Ö
Yukarıdaki etkinlikte fiziğin alt alanlarından faydalanılarak
günlük hayatta yapılanlar arasında doğru bir eşleştirme
yapılmak isteniyor.
Kütle
Buna göre, uygun eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
3.
R
İ
T
K
E
5.
Akım Şiddeti
Sıcaklık
Termometre
Eşit kollu terazi
Ampermetre
Yukarıda verilen fiziksel nicelik ve bu niceliğin ölçümünde kullanılan ölçme aleti arasında eşleştirme yapıldığında doğru eşleştirme hangisi gibi olur?
A)
B)
C)
D)
E)
E)
I. Deniz suyunun sıcaklığı 24 °C dir.
6.
II. Havada çok fazla nem vardır.
I.103 kg = 1 ton
II. 1 m = 10 dm
III. Fenerbahçe’nin maçı 94 dakika sürdü.
III. 1 mA = 10–3 A
Yukarıdakilerden hangileri nicel bir gözlemdir?
Yukarıda verilen dönüşümlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III E) II ve III
C) I ve II
B) Yalnız II
D) I ve III E) I, II ve III
C) I ve II
01
Fiziğin Doğası
7.
Kuvvet
Kütle
Skaler büyüklük
Zaman
Vektörel büyüklük
10.
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Modelleme gerçek olayı anlamaya yardımcı olur.
B) Matematiksiz fizik, dilsiz insana benzer.
C) Tüm fizik yasalarının matematiksel ifadeleri vardır.
D) İyi bir modelleme çoğu zaman hayal kurmayı gerekti-
rir.
E) Fizikte modelleme çok nadir kullanılır.
11.
“Bir kuvvetin etkisinde kalan cisimler ivmeli hareket yaparlar. Aynı cisme daha büyük kuvvet uygulanırsa cismin
ivmesi de büyür.” diyen bilim insanı hipotezini doğrulamak
için bir cisme uygulanan kuvveti iki katına çıkarıyor. Bu durumda cisim daha büyük ivme kazanıyor.
Buna göre, bilim insanı bilimsel çalışmanın hangi aşamasındadır?
Hız
Yukarıda verilen fiziksel büyüklüklerin skaler veya
vektörel olmalarına göre uygun eşletirme yapıldığında
hangisi elde edilir?
A)
B)
C)
D)
Körfez Yayınları
A) Hipotez kurulması
B) Kontrollü deney ve gözlemlerle tahminlerin
C) Sonuçların halka duyurulması
D) Problemle ilgili verilerin toplanması
E) Teori oluşturulması
12.
Doğal ve yapay radyoaktivite sonucu bir atom çekirdeği
iki parçaya ayrılabileceği gibi, uygun şartlarda iki atom çekirdeği birleşerek daha büyük çekirdekli atomlar haline de
dönüşebilir.
Buna göre, yukarıda anlatılan olaylar fiziğin hangi alt
alanı ile ilgilidir?
A) Mekanik
doğruluğun araştırılması
Aşağıdakilerden hangisinde verilen niceliğin birimi
yanlıştır?
Nicelik R
İ
T
K
E
N
R
Ö
8.
E)
Birim A) Kuvvet Newton
B) Güç
Watt
C) Enerji
Joule
D) Akım şiddeti
Amper
E) Işık şiddeti
Kalori
B) Katıhal fiziği
C) Optik
D) Termodinamik E) Nükleer Fizik
9.
Nitel bir gözlemle ilgili,
I. Ölçü aletleri ile yapılır.
II. Duyu organları ile yapılır.
III. Tahmini ve net olmayan sonuçlar verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
13.
Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir?
A) Zaman B) Hız
C) Kuvvet D) Yerdeğiştirme E) Ağırlık
D) I ve III E) II ve III
Test 01 CA
1-E
2-C
3-D
4-E
5-C
6-E
7-C
8-E
9-E
10-E
11-B
12-E
13-A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
02
Vektör Kuvvet
4.
Aynı düzlemde bulunan şekildeki
åK
ÂK, ÂL, ÂM vektörleri için;
åL
åM
Sürtünmesiz yatay düzlemde
åF1
durmakta olan noktasal K parçacığı aynı düzlemdeki ÂF1, ÂF2,
I. ÂL + ÂM = ÂK
ÂF3, ÂF4 kuvvetlerinin etkisinde
II. ÂK – ÂL = ÂM
hangi yönde hareket eder?
K
5
4
åF4
åF2
1
3
åF3
III. ÂL – ÂM = Â
A) 1
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
K
E
5.
N
R
Ö
åL
åK
II. ÂL – ÂK = ÂM
åM
III. ÂM – ÂL = –ÂK
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
E) I, II ve III .
åF3
K
1
2
5
3
Þekil I
K noktasal cismine etki eden aynı
düzlemdeki üç kuvvetin bileşkesi
ÂR dir.
Þekil II
Şekil I deki K noktasal cismine ÂF1, ÂF2, ÂF3 kuvvetleri etki ediyor.
B) 2
C) 3
K
Bu kuvvetlerden ÂF1 ve ÂF2 şekildeki gibi olduğuna göre, ÂF3 kuv-
åR
åF2
veti aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
6.
Başlangıçta durmakta olan K
noktasal cismine aynı düzlemdeki ÂF1, ÂF2 ve ÂF3 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor.
E)
y
D) 4
åF3
K
x
åF2
A)
B)
C)
Bu cismin dengede kalabilmesi için Şekil II deki kuvvetlerden hangisinin de uygulanması gerekir?
A) 1
åF1
åF1
Cismin x doğrultusunda hareket etmesi için uygulanması gereken dördüncü kuvvet aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Sürtünmeler önemsizdir.)
4
åF1
E) 5
C) I ve II
D) II ve III
åF2
D) 4
R
İ
T
C) Yalnız III
I. ÂK + ÂM = ÂL
3.
C) 3
E) I, II ve III .
Aynı düzlemde bulunan ÂK, ÂL, ÂM
vektörleri için;
A) Yalnız I
B) 2
2
E) 5
D)
E)
02
Vektör Kuvvet
7.
Aynı düzlemde K noktasal cismine etki eden ÂF1 + ÂF2 kuvveti ile ÂF1
kuvveti şekilde verilmiştir.
K
1
Buna göre, ÂF2 kuvveti kesikli
çizgi ile gösterilenlerden hangisidir?
12.
3
2
åF1 + åF2
+y
I
Cismin +y yönünde hareket etmesi için I, II ve III kuvvetlerinden
hangileri tek başına uygulanmalıdır?
4
5
åF1
Başlangıçta durmakta olan şekildeki
K cismine ÂF kuvveti uygulanmıştır.
åF
II
x
–x
K
(Sürtünmeler önemsizdir.)
III
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
P ağırlığındaki bir cisim, iplerle şekildeki gibi dengelenmiştir. Bu durumda iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2 dir.
30°
60°
T1
T2
Buna göre, P, T1, T2 arasındaki
ilişkisi nedir?
A) T1<T2<P
9.
P
B) P<T1<T2
D) P=T1=T2
13.
K
E
E) T2<P<T1 . .
A) T = F = P
60°
60°
E) P > T > F .
K cismi 4P, L cismi de P ağırlığında olduğuna göre, M cisminin ağırlığı kaç P dir?
D) 4
Aynı düzlemde bulunan şekildeki Âa, Âb, Âc , Âd vektörlerinin
toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
åa
åd
Test 02 CA
1.E
C) Âc
2.E
3.A
5.E
F4 = 10 N
A) ÂF1 yönünde 10 N
B) ÂF2 yönünde 10 N
C) ÂF2 yönünde 20 N
D) ÂF4 yönünde 10 N
K noktasal cismine aynı
düzlemdeki ÂF1, ÂF2, ÂF3 kuvvetleri etkiyor.
ÂF3 – ÂF1, ÂF1– ÂF2 ve ÂF2 kuvvetleri şekildeki gibi olduğuna göre, ÂF3 kuvveti
kaç birimdir?
åF1 – åF2
åF3 – åF1
K
åF2
(Birim kareler özdeştir.)
D) Âd
4.C
60°
K
E) 5
åc
B) Âb
60°
åF1 = 10 N
E) ÂF4 yönünde 20 N
åb
A) Âa
åF2 = 20 N
åF3 = 10–3 N
15.
11.
Şekilde K cismine etkiyen
ve aynı düzlemde bulunan
kuvvetler verilmiştir.
M
C) 3
N
Buna göre, cisme etkiyen bileşke kuvvet hangi
yönde kaç Newtondur?
L P
K 4P
B) 2
14.
C) T = F > P
Sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulu düzenekte K, L, M
cisimleri şekildeki gibi dengelenmiştir.
A) 1
yatay
P
B) T = P > F
D) P > T = F
10.
F
T
Buna göre, T, F, P arasındaki
ilişki nedir?
P
(Sürtünmeler önemsizdir.)
N
R
Ö
ip
P
Buna göre, silindirin tabanındaki
küreye uyguladığı tepki kuvveti (N)
kaç P dir?
C) P=T1<T2
Şekildeki ağırlığı önemsiz makaraya bağlı P yükü F kuvvetiyle dengelenmiştir. Bu durumda
ip gerilmesi T dir.
R
İ
T
P ağırlıklı özdeş iki küre, silindirik düz
bir kap içerisinde şekildeki gibi dengededir.
Körfez Yayınları
8.
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
E) 0
6.C
A) 1
7.A
8.A
9.D
B) 2
10.C
C) 3
11.E
12.E
D) 4
13.D
14.A
E) 5
15.B
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
03
Tork Denge
Düşey düzlemde bulunan
ve K noktası etrafında dönebilen türdeş üçgen levhayı aynı düzlemdeki ÂF1,
ÂF2, ÂF3 kuvvetlerinden hangileri tek başına şekildeki
gibi dengede tutabilir?
åF1
P: Çubuğun ağırlığı
E) ÂF2 ve ÂF3 .
R
İ
T
B) Yalnız L
N
R
Ö
åF2
åF1
Buna göre, Âτ1, Âτ2, Âτ3 ün büyüklükleri arasındaki ilişki
nedir?
B) τ1=τ2<τ3
3.
Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli
çubuk, X ve Y cisimleriyle şekildeki gibi yatay dengededir.
Y cisminin ağırlığı 3G olduğuna göre, X cisminin ağırlığı kaç G dir?
A) 1
B) 2
ip
X
C) 3
A) PX=PY=PZ
C) τ1<τ2<τ3
E) τ1=τ2>τ3
7.
Ağırlığı önemsiz eşit
bölmeli çubuğa şekildeki gibi etkiyen kuvvetlerin O noktasına
göre bileşke torku ve
çubuğun dönme yönü
nedir?
8.
Şekildeki türdeş çubuk, K noktası etrafında dönebilmektedir.
Çubuğun ağırlığı G olduğuna
göre, ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç G dir?
ip T
K
yatay
PY
PZ
C) PX>PZ>PY
E) PY>PZ>PX
F
(–)
F
O
2F
(+)
2F
(Çubuğun her bir bölmesinin uzunluğu a kadardır.)
E) 5
A) –4Fa
4.
PX
B) PX>PY>PZ
D) PZ>PY>PX
Y
D) 4
Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli bir
çubuk, PX, PY, PZ ağırlıklı cisimlerle şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, PX, PY, PZ arasındaki ilişki nedir?
åF3
C) Yalnız P
E) α ve P .
K
E
6.
K noktası etrafında dönebilen
ağırlığı önemsiz çubuğa etkiK
yen ÂF1, ÂF2, ÂF3 kuvvetlerinin K
noktasına göre torkları sırasıyla
Âτ1, Âτ2, Âτ3 tür.
D) τ1<τ2=τ3
P
niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir?
D) P ve L
A) τ1=τ2=τ3
K
a
L: Çubuğun boyu
C) Yalnız ÂF3
A) Yalnız α
2.
T ip
α : Çubuğun yatayla yaptığı açı
K
D) ÂF1 ve ÂF3
K noktası etrafında dönebilen P
ağırlıklı türdeş çubuk, bir iple şekildeki gibi dengelenmiştir.
İpte oluşan gerilme kuvveti T
nin bulunabilmesi için;
åF3
B) Yalnız ÂF2
A) Yalnız ÂF1
5.
åF2
B) –3Fa
C) Fa
Şekildeki düzgün ve türdeş üçgen levhanın ağırlığı G dir.
Levha K noktası etrafında dönebildiğine göre, konumunu
değiştirmeden durabilmesi için
X cisminin ağırlığı en fazla kaç
G olabilir?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
D) 4Fa
E) 7Fa
düþey
X
K
yatay
03
Tork Denge
9.
12.
S1
yatay
S2
yatay
K
K
Þekil II
Þekil I
Şekildeki ağırlığı önemsiz
çubuk üzerinde 100 N ağırlığındaki bir çocuk, K de
iken ipe F1 kuvveti, M de
iken F2 kuvveti uygulanarak
denge sağlanıyor.
Buna göre,
K noktası etrafında dönebilen P ağırlıklı türdeş levha, Şekil I de S1, Şekil II de S2 ipi ile dengelenmiştir.
F
K
L
yatay
M
oranı kaçtır?
S1 ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T1, S2 ipindeki T2 olduğuna göre,
oranı kaçtır?
13.
R
İ
T
K
L
K
L
P
K
E
Þekil I
Şekildeki üçgen levha K noktası etrafında dönebilmektedir.
Levhaya uygulanan eşit şiddetteki ÂF1, ÂF2, ÂF3 kuvvetlerinin
K noktasına göre torklarının
büyüklükleri τ1, τ2, τ3 tür.
Eşit bölmeli KL çubuğu, Şekil I ve Şekil II deki gibi dengededir.
åF1 åF2 åF3
N
R
Ö
Buna göre, τ1, τ2,
daki ilişki nedir?
τ3 arasın-
K
A) τ1=τ2=τ3
B)
τ1>τ2>τ3
D) τ1=τ2>τ3
11.
C)
T1
A) 1
14.
τ3>τ2>τ1
E) τ1>τ2=τ3
Ağırlığı önemsiz çubuk, T1 ve
T2 gerilmeli iplerle şekildeki gibi
dengededir.
Buna göre, Şekil II deki desteğin çubuğa uyguladığı
tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç P dir?
Körfez Yayınları
10.
B) 2
C) 3
Şekildeki P ağırlıklı eşit böl
meli türdeş çubuk, en fazla
7P lik gerilmeye dayanabilen iple dengededir.
A) K noktasından
B) L noktasından
D) MN arasından
K
15.
X
O noktası etrafında dönebilen levhaya, ÂF1, ÂF2, ÂF3 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor.
B) Artar
Artar
C) Artar
Azalır
D) Azalır
Artar
Buna göre, levhaya uygulanan kuvvetlerin O noktasına göre toplam torkunun
yönü ve büyüklüğü nedir?
E) Azalır
Değişmez
A) fr
3.A
M
N
C) M noktasından
E) N noktasından
Değişmez
2.B
L
L
T2
1.A
K
ip
E) 5
Buna göre, 2P ağırlıklı küre nereden geçerken ip
kopar?
A) Değişmez
Test 03 CA
D) 4
T2
M
X cismi L den M ye getirildiğinde T1 ve T2 nasıl değişir?
T1
Þekil II
4.A
5.C
6.C
7.A
8.B
9.B
B) ⊗ fr
10.B
11.C
C) 3fr
12.E
åF1 = 2f
r
r
r
åF2 = f
r
O
åF3 = 3f
D) 2fr
13.C
14.C
E) ⊗ 3fr
15.C
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
4.
ip
K
a
a
O
K
a
ip
a
a
I
O
K
2a
2a
ip
a
O
a
a
II
III
B) Yalnız II
D) I ve II
O
Buna göre;
M
I. K ve N
P
N
II. L ve P
III. M ve R
B) Yalnız II
D) I ya da III
3.
5.
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) L noktasına 2m
C) Yalnız III
E) II ve III .
2m
Şekildeki gibi iple asılmış eşit
karelere bölünmüş düzgün ve
türdeş levhanın kütle merkezi O
noktasıdır.
ip
O
I. Denge bozulmaz.
II. Denge ok yönünde bozulur.
K
L
III. Ağırlık merkezinin yeri değişir.
yargılarından hangileri gerçekleşir?
E) I ya da II ya da III .
Kütle merkezinin O noktasında
olması için verilen noktalardan
hangisine kaç m kütleli cisim
konulmalıdır?
B) Yalnız II
Taralı parçalar kesilip K ve L
üzerine yapıştırılırsa;
C) Yalnız III
Şekilde 2m kütleli iki cisim verilmiştir.
R
İ
T
A) Yalnız I
parçalarından hangileri çıkarılıdığında ağırlık merkezi
yine O olur?
A) Yalnız I
a
K
E
N
R
Ö
R
a
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve II
K
L
III. L nin kütlesi K ninkinden büyüktür.
C) Yalnız III
L
K
II. İp gerilmesi levhaların ağırlıkları toplamı kadardır.
E) II ve III .
Ağırlık merkezi O noktası olan
düzgün ve türdeş levhadan taralı parçalar çıkartılıyor.
ip
I. K ve L levhalarının kütleleri
eşittir.
Bu çubuklar birer iple O noktasından asıldıklarında
hangilerinin OK kesimi yatay konumda kalır?
A) Yalnız I
Kendi içinde türdeş K ve L levhaları ip ile asıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar.
Buna göre;
Özdeş ve türdeş üç metal çubuğa şekildeki I, II, III biçimleri
verilmiştir.
2.
04
Kütle Merkezi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
6.
K
C) Yalnız III
E) II ve III .
L
M
N
K
P
yatay
P
O
L
m
N
2m
3m
2m
Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuğa m, 3m, 2m kütleli cisimler şekildeki gibi bağlanmıştır.
B) K noktasına 4m
Çubuğun yatay olarak dengede kalabilmesi için hangi
noktadan bir iple tavana asılması gerekir?
C) L noktasına 4m
A) K
D) N noktasına 2m
E) P noktasına m
B) L
C) M
D) N
E) P
04
Kütle Merkezi
7.
Eşit bölmeli bir çubuk,
sürtünmesi önemsiz
makaralarla kurulu düzenekte şekildeki gibi
dengededir.
İple tavana asılmış düzgün ve türdeş levhanın taralı kısımları kesilip
çıkarılıyor.
K
L
M
N
B) L noktasında
C) LM arasında
N
L
K
L
parçalarından hangileri çıkartılmalıdır?
M
P
5P
4P
Eşit bölmeli çubuğun
yatay dengede kalabilmesi için nereden bir iple tavana
asılması gerekir?
L
O
N
R
Ö
K
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
N
P
m
B) L
C) O
3m
D) N
E) P
10.
D)
ip
14.
yatay
III
II
I
Özdeş ve türdeş küplerin birbirlerine yapıştırılmasıyla oluşturulmuş üç cisim verilmiştir.
B) Yalnız II
D) I ve II
11.
K
K
C)
ip
K
K
E)
ip
K
Eşit bölmelendirilmiş düzlemde
bulunan düzgün ve türdeş bir tel
belli bir noktasından asıldığında
düşey düzlem üzerinde, şekildeki gibi dengede kalıyor.
K
M
L
Buna göre, bu telin asılma
noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Cisimler şekildeki gibi bırakıldığında hangileri dengede
kalır?
A) Yalnız I
K
ip
K
E
2m
Buna göre, kütle merkezi hangi noktadadır?
A) K
B)
ip
E) MN arasından
Şekilde m, 2m ve 3m kütleleri verilmiştir.
E) I ya da II ya da III .
R
İ
T
A)
C) M noktasından
C) Yalnız III
Taralı kısmı çift katlı olan aynı maddeden yapılmış türdeş kare levhalardan oluşan cisim K noktasından bir
iple asıldığında nasıl dengede kalır?
Körfez Yayınları
D) N noktasından
B) Yalnız II
D) I ya da II
N
13.
B) L noktasından
P
III. K ile P
E) MN arasında
Ağırlığı önemsiz çubuğa P, 5P ve 4P yükleri
yatay
şekildeki gibi asılmıştır.
9.
M
I. K ile M
A) Yalnız I
A) K noktasından
K
II. L ile N
D) M noktasında
8.
ip
Levhanın şekildeki konumda
dengede kalabilmesi için;
Buna göre, çubuğun yatay
ağırlık merkezi nerededir?
A) KL arasında
12.
ip
A) K noktası
C) Yalnız III
B) KL arası
D) LM arası
C) L noktası
E) M noktası
E) I ve III .
Aynı kalınlıktaki türdeş K ve L levhaları M noktasından perçinlenip O
noktasından ip ile asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor.
O
K
K levhasının özkütlesi dK, L ninki de dL olduğuna göre,
15.
ip
L
N
M
L
Buna göre, tel nereden asılmıştır?
M
ora-
Düzgün ve türeş bir tel bükülerek belli bir noktasından asıldığında şekildeki konumda dengede kalıyor.
K
nı kaçtır? (π = 3 alınız.)
A) L den
B) LM arasından
D) MN arasından
Test 04 CA
1.A
2.E
3.C
4.E
5.D
6.C
7.C
8.C
9.D
10.A
11.C
C) M den
E) KL arasından .
12.D
13.D
14.B
15.B
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
05
Basit Makineler
5.
I. Basit makineler işten kazanç sağlamaz.
II. Kuvvetten kazandıran makine yoldan da kazandırır.
III. Basit makineler iş kolaylığı sağlar.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Ağırlıkları ihmal edilen makaralarla kurulu düzenekte kütleleri sırasıyla mX, mY,
mZ olan X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi
dengededir.
X
Y
Buna göre, mX, mY, mZ arasındaki ilişki nedir?
C) Yalnız III
E) II ve III .
R
İ
T
Z
2.
A) mX=mY=mZ
P1
åF1
åF2
P2
I
P3
II
åF3
D) mX>mY=mZ
B) Yalnız II
N
R
Ö
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
E) II ve III .
Şekildeki gibi ağırlıksız makaraların
åF1
kullanıldığı düzenek dengede olduğu-
na göre,
oranı kaçtır?
åF2
6.
Sürtünmelerin ve makara
ağırlıklarının önemsiz olduğu düzeneklerde P1 ve P2
ağırlıklı cisimler şekildeki gibi ÂF kuvvetleri ile dengelenmiştir.
Buna göre,
C) mX=mY>mZ
E) mZ>mX=mY
K
E
III
Şekilde ağırlığı önemsenmeyen çubuklarla oluşturulmuş kaldıraçların hangisinde kesinlikle kuvvetten kazanç vardır?
A) Yalnız I
B) mX>mY>mZ
åF
P1
oranı kaç-
åF
P2
tır?
P
4.
7.
Şekilde ağırlıkları ihmal edilen makaralarla kurulan düzenekte X cismi ÂF kuvveti
ile dengelenmiştir.
P
Buna göre, X cisminin ağırlığı ÂF kuvvetinin kaç katıdır?
X
B) 5
C) 6
D) 7
P
Þekil I
åF
A) 4
ip T1
Þekil II
Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuklar, P yükleri ve iplerle
şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, iplerdeki gerilmelerin
E) 8
ip T2
oranı kaçtır?
05
Basit Makineler
8.
12.
P yükü ile şekildeki gibi dengelenmiş eşit
bölmeli türdeş çubuğun ağırlığı G dir.
Buna göre,
kaçtır?
P
2h
h
oranı
9.
B) 1
C) 2
Yarıçapları sırasıyla 2r, r
ve 4r olan K, L ve M kasnaklarından oluşan şekildeki düzenekte L ve M eş
merkezlidir.
M
D) 3
E) 4
A) 1
13.
M
K
r L
2r
4r
2r
B) Zıt yönde 2 tur
C) Aynı yönde 2 tur
D) Zıt yönde 4 tur
G
R
İ
T
åF1
14.
B) 30
P
C) 40
D) 60
Buna göre, X cisminin ağırlığı kaç P
dir?
F = 2P
(Sürtünmeler önemsizdir.)
X
F = 10 N olduğuna göre, G yükü kaç N dur?
11.
B) 80
C) 60
D) 50
Baş kısmının yarıçapı R, vida adımı
a olan vida F kuvveti ile n defa döndürüldüğünde vida h kadar ilerliyor.
R
Buna göre; F, n ve a niceliklerinden hangileri tek başına artırıldığında h uzunluğu artar?
A) Yalnız n
D) a ve F
Test 05 CA
1.D
2.B
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
E) 40
15.
åF1
a
X ve Y cisimleri ÂF kuvvetiyle şekildeki
gibi dengelenmiştir. Bu durumda X ile Y
arasındaki düşey uzaklık h dir.
åF1
X
X cismi ÂF kuvveti ile 2h kadar yukarı
çekildiğinde X ile Y arasındaki düşey
uzaklık kaç h olur?
h
B) Yalnız F
E) 80
Her birinin ağırlığı P olan makalarla kurulu düzenekte X cismi şekildeki gibi
dengededir.
Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk ve çıkrık ile G yükü dengelenmiştir. Çıkrık kolunun uzunluğu R ile ipin sarıldığı silindirin yarıçapı r arasında R = 3r ilişkisi vardır.
A) 90
E) 5
(Sürtünmeler önemsizdir.)
Körfez Yayınları
R
r
åF = 10 N
D) 4
Şekilde ağırlıksız makaralarla oluşturulmuş düzenekte P yükü 20 cm yukarı çekilmek isteniyor.
A) 20
N
R
Ö
10.
2r
r
C) 3
K
E
E) Aynı yönde 4 tur
3r
Buna göre, ip ÂF kuvveti ile kaç cm yukarı çekilmelidir?
K kasnağı ok yönünde
1 tur döndürüldüğünde M hangi yönde kaç tur döner?
A) Aynı yönde 1 tur
B) 2
N
L
Buna göre, K dişlisi 1 tur döndürüldüğünde N dişlisi kaç
tur döner?
(Sürtünmeler önemsizdir.)
A)
Şekilde yarıçapları verilen K, L, M, N dişlilerinden M ve L eş mer- K
kezlidir.
C) Yalnız a
A) 1
B) 2
C) 3
h
Y
D) 4
E) 5
E) a ve n
3.B
4.D
5.E
6.D
7.A
8.B
9.B
10.A
11.E
12.C
13.E
14.D
15.B
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
X
5.
Binici
Binici
Y
X
Z
Þekil I
Þekil II
Eşit kollu bir terazi, Şekil I de X ve Y cisimleri ile, Şekil II de
de X ve Z cisimleri ile yatay dengededir.
A) mZ>mX>mY
B) mX>mZ>mY
D) mX>mY>mZ
Hacim/Kütle ve sıcaklık değerleri tablodaki gibi veri- Madde Hacim/Kütle Sýcaklýk
X
V/m
3T
len saf X, Y, Z maddelerinin
Y
2V/m
2T
aynı cins olup olmadığı hakkında ne söylenebilir?
Z
V/m
2T
K
E
3R
yatay
A) Üçü de farklıdır.
M
N
R
Ö
yatay
B) Üçü de aynı olabilir
Aynı maddeden yapılmış K, L, M silindirlerinin dayanıklılıkları sırasıyla DK, DL, DM dir.
C) X ve Y aynı olabilir, Z kesinlikle farklıdır.
Buna göre, DK, DL, DM arasındaki ilişki nedir?
E) Y ve Z aynı olabilir, X kesinlikle farklıdır.
A) DK=DL=DM
B) DK>DM>DL
D) DM>DL>DK
Kütle
Özkütle
I
D) X ve Z aynı olabilir, Y kesinlikle farklıdır.
C) DL>DM>DK
E) DM>DK>DL
Hacim
Özkütle
Kütle
7.
A) Yalnız I
D) II ve III
(Sıcaklık sabittir.)
B) II ve III
D) II, III ve IV
C) II ve IV
E) Yalnız III .
E) I, II ve III .
Buna göre, metalin özkütlesi kaç g/cm3 tür?
B) 6
A) Yalnız II
C) I ve III
Bir kenarı 2 cm olan metalden yapılmış küpün kütlesi 32 g
dır.
A) 8
IV. Özağırlık
niceliklerinden hangileri artar?
III
B) I ve II
II. Ağırlık
III. Özkütle
Hacim
II
Ay'dan Dünya'ya getirilen bir cisme ait,
I. Kütle
Sabit sıcaklık ve basınçtaki katı bir madde için yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur?
4.
D) VL > VM > VK > VN
E) VN > VK = VM > VL
6.
L
B) VL > VK = VM > VN
R
İ
T
C) VL > VK > VM > VN
E) mZ>mY>mX
2R
3.
A) VK > VL > VN > VM
C) mY>mZ>mX
R
K
Aynı sıcaklıktaki kütle
Madde Kütle (g) Yoðunluk (g/cm3)
ve yoğunluk değerleri
K
40
2
tabloda verilen K, L, M,
L
60
2
N cisimlerinin hacimleri
M
60
3
sırasıyla VK, VL, VN, VM
N
30
3
dir.
Buna göre, VK, VL, VM, VN arasındaki ilişki nedir?
X, Y, Z cisimlerinin kütleleri sırasıyla mX, mY, mZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
2.
06
Madde ve Özellikleri
C) 4
D) 2
E) 1
8.
Özkütlesi 0,5 g/cm3 olan maddeden yapılmış, süngerimsi
bir cismin hacmi 50 cm3 tür.
Cismin boşluklu kısmının hacmi 10 cm3 olduğuna göre, kütlesi kaç gramdır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 40
06
Madde ve Özellikleri
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi maddenin plazma haline örnek değildir?
A) Güneş
B) Floresan lamba
D) Auroralar
C) Neon lamba
X sıvısı ile X ve Y sıvılarının
homojen karışımından elde
edilen Z karışımına ait kütlehacim grafiği şekildeki gibidir.
Kütle I
II
Z
III
Buna göre, Y sıvısının kütlehacim grafiği kesikli çizgilerle belirtilenlerden hangileri olabilir?
E) Su buharı
A) Yalnız I
IV
Hacim
B) Yalnız II
D) III ve IV
10.
X
14.
Yoğunluğu d olan X sıvısından VX hacminde, 3d olan Y sıvısından da VY hacminde alınarak bir karışım yapılıyor.
C) I ve II
E) I, III ve IV .
R
İ
T
I. Adezyon kuvveti> Kohezyon kuvveti, olan sıvılar bulundukları kabı ıslatır.
II. Suya katılan deterjan suyun yüzey gerilimini azaltır.
Karışımın yoğunluğu 2d ile 3d arasında olduğuna göre,
III. Denizden çıkan insanın saçlarının birbirine yapışması
kılcallık etkisi ile olur.
oranı kaç olabilir?
K
E
Yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız I
N
R
Ö
11.
50 g kütleli cam şişe su ile doldurulduğunda 150 g, başka
bir sıvı ile doldurulduğunda da 250 g gelmektedir.
Körfez Yayınları
D) I ve II
15.
Suyun özkütlesi 1 g/cm3 olduğuna göre, sıvının özkütlesi kaç g/cm3 tür?
16.
m
3m
6d
C) Yalnız III
E) I ve III
Özkütlesi d olan X sıvısından V hacminde, Y sıvısından
da 2V hacminde alınarak homojen bir karışım oluşturuluyor.
Karışımın özkütlesi 3d olduğuna göre, Y sıvısının özkütlesi kaç d dir?
12.
2d
B) Yalnız II
Kütle-hacim grafiği şekildeki gibi
m (g)
K
verilen K ve L maddelerinden
eşit kütlelerde alınarak bir karı- 20
şım hazırlanıyor.
L
10
K
Karışımda K nin hacmi VK, L
L
ninki de VL olduğuna göre,
K ve L kaplarında bulunan aynı sıcaklıktaki sıvılarının kütle ve özkütle değerleri şekilde verilmiştir.
V (cm3)
0
10
20
oranı kaçtır?
Sıvılar yeterince büyük boş bir kapta homojen olarak
karıştırıldığında, karışımın özkütlesi kaç d olur?
A) 1
Test 06 CA
B) 2
1.A
C) 2,5
2.C
3.E
D) 3
4.C
5.B
E) 4
6.A
7.C
8.D
9.E
10.A
11.A
12.E
13.D
14.C
15.D
16.E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
07
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Sıvı içerisine bırakılan cisme etkiyen kaldırma kuvveti;
5.
I. Cismin sıvı içine batan kısmının hacmi
II. Sıvının yoğunluğu
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
B) Yalnız II
A) FK>FL>FM
E) I, II ve III .
K
6.
K
Y sývýsý
N
R
Ö
Buna göre, dX, dY, dZ arasındaki ilişki nedir?
B) dX > dY > dZ
oranı kaç-
tır?
4.
K
Y
I
C) dY > dX > dZ
E) dZ > dX > dY
Kütlesi mX olan tüp boş iken
sıvı içine 10 cm batıyor. Tübün içine kütlesi mZ olan bir
Z cismi konulduğunda ise
30 cm batıyor.
Buna göre,
X
A) Yalnız I
X
Z
Y
K
K
Y
Y
II
III
B) Yalnız II
D) I ve III
7.
10 cm
C) I ve II
E) I, II ve III .
Kendi aralarında eşit hacim bölmeli
X ve Y cisimlerinin Z sıvısı içindeki
denge konumu şekildeki gibidir.
Y
X
X in özkütlesi dX, Y ninki de dY
30 cm
olduğuna göre,
oranı kaçtır?
Z
sývý
8.
Birbirine yapışık olmayan X, Y, Z
küpleri bir sıvı içinde şekildeki gibi
dengede kalıyor.
sývý
A) Yalnız X in
B) Yalnız Y nin
D) X ve Z nin
C) 140
X
Y
Z
X, Y, Z küplerinden hangilerinin
özkütlesi sıvının özkütlesinden
büyük olabilir?
Dinamometrede okunan değer
140 N olduğuna göre, sıvının
cisme uyguladığı kaldırma kuvveti kaç N dur?
B) 120
K
I, II, III de verilenlerden hangileri gibi olabilir?
X
Ağırlığı 300 N olan bir cisim, sıvı
içerisinde şekildeki gibi dengededir.
A) 100
E) FM>FL>FK .
Buna göre, K cismi Y sıvısına bırakıldığında denge konumu;
Bir K cismi, yoğunlukları sırasıyla dX, dY, dZ olan X, Y, Z sıvıları içine bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır.
3.
C) FK>FL=FM
Birbirine karışmayan yoğunlukları
farklı X ve Y sıvılarının bulunduğu
kaba bırakılan K cismi şekildeki gibi
dengede kalmaktadır.
K
E
Z sývýsý
K
D) dY > dZ > dX
sývý
R
İ
T
.
A) dX > dZ > dY
M
B) FK>FM>FL
D) FL=FM>FK
X sývýsý
L
C) I ve III
D) I ve II
2.
K
K, L, M cisimlerine etkiyen kaldırma kuvvetleri sırasıyla FK, FL, FM
olduğuna göre, bunlar arasındaki
ilişki nedir?
III. Yer çekimi ivmesi
A) Yalnız I
Hacimleri eşit K, L, M cisimleri bir sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir.
D) 160
E) 440
sývý
C) X ve Y nin
E) Y ve Z nin
07
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
9.
13.
ip
K
ip
d3
d2
I
K
K
K
d1
K
II
Su + Y sývýsý
Su
III
Þekil I
Þekil II
Bir K cisminin d1, d2, d3 özkütleli sıvılar içindeki denge konumu şekildeki gibidir.
K katı cismi Şekil I de su içinde dengededir. Y sıvısı ve su
karıştırıldığında K cismi Şekil II deki gibi dengede kalıyor.
II ve III deki ip gerilmeleri sıfırdan farklı olduğuna göre,
d1, d2, d3 arasındaki ilişki nedir?
Buna göre;
A) d1 > d2 > d3
II. Y sıvısının özkütlesi suyunkinden küçüktür.
B) d3 > d2 > d1
D) d3 > d1 = d2
I. Cisme etkiyen kaldırma kuvveti artmıştır.
C) d3 > d1 > d2
E) d1 > d3 = d2 .
III. K cisminin özkütlesi Y ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
R
İ
T
A) I ve II
İçi dolu K, L, M katı cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir.
K
D) I ve III
M
h
h
Cisimlerin özkütleleri sırasıyla dK, dL, dM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki
nedir?
A) dL = dK > dM
L
14.
K
B) dM > dL > dK
C) dK > dL = dM
N
R
Ö
D) dK > dL > dM
11.
E) dL > dM > dK .
X ve Y katı cisimleri, birbiriyle karışabilen d1 ve d2 özkütleli sıvılar içinde şekildeki
gibi dengededir.
Y
X
d2
d1
D) X yüzer
12.
M
Cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre, cisimlerin;
I. Hacim
II. Ağırlık
III. Özkütle
niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşittir?
A) Yalnız I
(d1 > d2 dir.)
B) X askıda kalır
L
Farklı cins sıvılar içine bırakılan K, L, M cisimleri şekildeki
gibi dengededir.
Sıvılar homojen olarak karıştırılıp cisimler karışımın içine bırakılırsa denge durumları için ne söylenebilir?
A) X batar
C) Yalnız II
E) I, II ve III .
K
E
sývý
Körfez Yayınları
10.
B) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III .
C) Y askıda kalır
E) Y batar .
Ağırlıkları eşit olan K ve L cisim
leri bir sıvı içinde şekildeki gibi
dengededir.
15.
K
L
Buna göre;
I. Cisimlere etkiyen kaldırma
kuvvetleri eşittir.
Hacimleri eşit olan K, L, M, N
cisimleri sıvının yüzeyinden
bırakıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar.
K
L
M
N
Buna göre cisimler için;
sývý
sývý
I. Özkütleleri arasında
dN > dM = dL > dK
II. L cisminin özkütlesi sıvınınkine eşittir.
III. K nin hacmi L ninkinden büyüktür.
II. Kaldırma kuvvetleri arasında FN = FM = FL > FK
yargılarından hangileri doğrudur?
III. Ağırlıkları arasında GN > GM = GL > GK ilişkisi vardır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve II
A) Yalnız I
E) I, II ve III .
B) Yalnız III
D) II ve III
Test 07 CA
1.E
2.A
3.C
4.D
5.D
6.C
7.A
8.C
9.C
10.D
11.A
C) I ve II
E) I, II ve III0
12.E
13.B
14.B
15.E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
08
Basınç
4.
Aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?
S
I. Katı cisimler, kendilerine uygulanan kuvveti aynı
doğrultuda iletirler.
2S
S
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III .
Buna göre,
3S
3S
N
R
Ö
S
yer
Þekil I
Þekil II
yer
5.
d
3S
Cisim Şekil II deki konuma getirildiğinde yere uyguladığı basınç ve basınç kuvveti ne olur?
Basınç Kuvveti
A)
P
3F
B)
3P
F
C)
P
F/3
D)
P/3
F
E)
3P
3F
R
İ
T
K
Şekil I deki cismin yere uyguladığı basınç P, basınç kuvveti de F dir.
Basınç
3.
yer
oranı kaçtır?
K
E
S
Þekil II
Özdeş dikdörtgenler prizması şeklindeki üç kitap Şekil I ve
Şekil II deki gibi yatay bir düzlemde iken yere uyguladıkları basınçlar sırasıyla P1 ve P2 dir.
C) I ve II
2.
yer
Þekil I
III. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her doğrultuda iletirler.
A) Yalnız I
2S
S
II. Su cenderesi, sıvıların basıncı aynen iletme prensibine
göre çalışır.
L
M
2d
d
S
2S
h
Aynı sıcaklıktaki yoğunlukları d, 2d, d olan sıvılar taban
alanları 3S, S, 2S olan K, L, M kaplarına doldurulmuştur.
Kapların tabanına etkiyen sıvı basınçları sırasıyla PK,
PL, PM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) PL=PM>PK
B) PK>PL=PM
D) PK>PL>PM
C) PL>PK=PM
E) PL>PM>PK
6.
K
ip
X
K
K
a
K
II
I
III
K cisminin dokunduğu yüzeylere uyguladığı basınçlar sırasıyla P1, P2, P3 tür.
2h
Y
L
Şekildeki K ve L kaplarında bulunan X ve Y sıvılarının kap
tabanına yaptığı sıvı basınçları PK, PL dir.
Buna göre, P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir?
X, Y sıvılarının yoğunlukları oranı
A) P3>P1>P2
re,
B) P2>P1>P3
D) P1>P2>P3
C) P2>P3>P1
E) P3>P2>P1
h
oranı kaçtır?
olduğuna gö-
08
Basınç
7.
11.
2h
L
h
K
S
A) P0>PX>PY
oranı kaçtır?
L
K
M
9.
A)
0
2P
3P
B)
P
2P
3P
C)
P
3P
4P
h
M
N
0
3P
4P
E)
P
P
P
N
İçinde d yoğunluklu sıvı bulunan
şekildeki kabın, S1 ve S2 yüzeylerine etkiyen sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklüğü birbirine eşittir.
Buna göre,
S2
sývý
oranı kaçtır?
S1
10.
K
L
M
S
3S
2S
M
R
İ
T
B) PX>P0>PY
13.
P0
PX
PY
h
civa
X gazının basıncı PX, Y ninki de PY olduğuna göre, P0,
PX, PY arasındaki ilişki nedir?
A) PX>P0>PY
B) PX>PY>P0
D) PY>PX>P0
14.
Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz
pistonla kurulan ve düşey kesiti
şekildeki gibi olan düzenekte,
musluk açılarak kaba bir miktar
daha X gazı pompalanıyor.
X gazý
Musluk
Buna göre, X gazının hacmi
ve basıncı nasıl değişir?
Basınç
Hacim
180
B) Değişmez
Azalır
C) Değişmez
Değişmez
D) Artar
Artar
E) Artar
Değişmez
20
60
Test 08 CA
60
1.E
2.B
3.E
4.B
5.C
6.D
C) PY > P0>PX
E) P0>PX>PY
C) 120
E)
C) PX>PY>P0
2h
30
30
X gazý
P0
20
D)
Y gazý
E) PY>PX>P0
A) Değişmez
B)
esnek zar
Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda X ve Y gazlarının bulunduğu manometreler şekildeki gibi dengededir.
K cisminin ağırlığı 60 N olduğuna göre, L ve M cisimleri
nin ağırlığı kaç N dur?
120
Elastik zarlarla birbirinden ayrılan X
ve Y gazları şekildeki gibi bir kaba
hapsedilmiştir.
K
E
Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz pistonlarla kurulan şekildeki
düzenek K, L, M cisimleri ile dengededir.
L
C) PX>P0>PY
E) PX=PY=P0
D) PX>PY=P0
sývý
A) 180
B) PY>PX>P0
A) PX=PY=P0
h
N
R
Ö
D)
sývý
X ve Y gazlarının basınçları PX ve
PY, açık hava basıncı P0 olduğuna
göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
h
Buna göre; L, M, N noktalarındaki sıvı basınçları nedir?
L
h
Körfez Yayınları
Düşey kesiti verilen şekildeki
kapta bulunan sıvının kabın K
noktasına yaptığı sıvı basıncı P
dir.
Y
X
D) P0>PY>PX
12.
8.
P0
X, Y gazlarının basınçları PX, PY ile açık hava
basıncı P0 arasındaki ilişki nedir?
3S
Yoğunlukları sırasıyla dK, dL olan K, L sıvılarının, içinde bulundukları kapların tabanlarına yaptıkları sıvı basınç kuvvetleri eşittir.
Buna göre,
X ve Y gazları şekildeki
gibi sıvı bulunan kapta
hapsedilmiş ve dengededir.
7.D
8.C
9.C
10.A
Artar
11.A
12.A
13.B
14.E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
09
Isı Sıcaklık
5.
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Isı enerji çeşididir.
B) Sıcaklık termometre ile ölçülür.
Bir kapta bulunan t °C teki suya,
0 °C de bir parça buz konuluyor.
buz
Isı alış-verişi sadece su ve buz
arasında olduğuna göre, buzun
erime miktarı aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir?
C) Isının birimi caloridir.
D) Sıcaklık enerji çeşididir.
E) Isı calorimetre ile ölçülür.
T °C
su
(Buzun tamamı erimemiştir.)
R
İ
T
A) Buzun kütlesi
B) Suyun kütlesi
C) Suyun özısısı
D) Buzun hal değiştirme ısısı E) Suyun ilk sıcaklığı .
2.
Celcius termometresinde okunan 30 °C, Fahrenheit ve
Kelvin termometrelerinde hangi değere karşılık gelir?
A)
B)
3.
F
K
86
303
16
K
E
6.
243
N
R
Ö
C)
22
303
D)
22
243
E)
86
243
Sýcaklýk
K
L
Buna göre, sıvının sıcaklığının zamana göre değişim grafiği K, L, M den
hangileri olabilir?
A) K ve M
M
Zaman
B) L ve M
D) K, L ve M
C) K ve L
E) Yalnız K .
Bir termometre normal koşullarda ölçeklenirken buzun erime noktası -20 °X, suyun kaynama noktası 120 °X olarak
işaretlenmiştir.
Hava sıcaklığının 40 °C olduğu bir ortamda X termometresinden okunan değer kaç °X dir?
A) 20
4.
Bir kapta bulunan sıvı eşit
zaman aralıklarında eşit ısı
veren bir ısıtıcı ile ısıtılıyor.
B) 26
C) 32
D) 36
7.
Madde
E) 40
Erime noktasý Kaynama noktasý
(°C)
(°C)
X
–10
128
Y
20
90
Z
–74
–5
X, Y, Z maddelerinin erime ve kaynama noktaları tablodaki gibidir.
Birim zamanda eşit miktarda 10 °C
ve 50 °C sıcaklıklarda su akıtan
musluklar aynı anda açılarak kabın
yarısı doldurulduktan sonra K musluğu kapatılıyor.
K
10°C
L
50°C
Kabın kalan kısmı L musluğu ile
tamamen doldurulduğunda kaptaki suyun son sıcaklığı kaç °C
olur?
(Isı alışverişi sadece sıvılar arasında olmaktadır.)
A) 15
B) 20
C) 30
D) 40
E) 45
0 °C de bu maddeler katı, sıvı, gaz hallerinden hangisinde bulunurlar?
X
Y
Z
A) Sıvı
Katı
Gaz
B) Katı
Sıvı
Gaz
C) Gaz
Sıvı
Katı
D) Katı
Gaz
Sıvı
E) Sıvı
Gaz
Katı
09
Isı Sıcaklık
8.
Bir kaptaki buz parçası
ısı hızı sabit olan ısıtıcı
ile ısıtılmaktadır.
Sıcaklık – zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
12.
Sýcaklýk
0
I
II
III
Zaman
IV
Isı hızı sabit olan ısıtıcılarla ısıtılan 3m kütleli X sıvısı ile 4m
kütleli Y sıvısının sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.
X sıvısının özısısı cX, Y ninki
de cY olduğuna göre,
oranı
30
Sýcaklýk (°C)
X
20
Y
10
Zaman
0
t
kaçtır?
A) II ve IV aralığında madde hal değiştirmiştir.
2t
B) III aralığında madde sıvı haldedir.
C) Bütün aralıklarda maddenin ısısı artmıştır.
D) II aralığında sıcaklık değişmemiştir.
E) IV aralığında madde sadece sıvı haldedir.
13.
R
İ
T
Özısısı c olan 2m kütleli bir maddenin sıcaklığını T °C artırabilmek için Q kadarlık ısı enerjisi verilmektedir.
Özısısı 2c, sıcaklığı T °C olan m kütleli bir cisme 2Q luk
ısı enerjisi verildiğinde son sıcaklığı kaç T °C olur?
9.
Ağzı açık bir kapta erimekte olan bir katının erime sıcaklığı;
K
E
II. Katının miktarı
III. Dış ortamın basıncı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
N
R
Ö
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
10.
C) I ve III
E) I, II ve III .
14.
Körfez Yayınları
I. Katının cinsi
T
X
3T
Y
Şekildeki kaplarda bulanan X ve Y sıvılarının sıcaklıkları T
ve 3T dir. Isıca yalıtılmış bir kapta bu sıvılar karıştırıldığında
denge sıcaklığı 2T oluyor.
Buna göre;
Bir cismin sıcaklık değişimi, cisme verilen ısı miktarı ve
kütlesi biliniyor.
I. X ve Y aynı cins ise kütleleri eşittir.
II. X ve Y nin ısı sığaları eşittir.
Bu cisme ait,
III. X in ısı sığası Y den küçüktür.
I. Isı sığası
yargılarından hangileri doğrudur?
II. Son sıcaklık
A) Yalnız I
B) Yalnız II
III. Özısı
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III .
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III .
15.
Isıca yalıtılmış bir kaba 10 °C taki X sıvısından, 20 °C taki
Y sıvısından, 50 °C taki Z sıvısından eşit kütlelerde konulduğunda karışımın son sıcaklığı 30 °C oluyor.
Buna göre,
11.
I. Z nin özısısı X inkinden büyüktür.
Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan 50
°C deki m kütleli suya -10 °C de 10 g buz konuyor.
II. X in özısısı Y ninkinden büyüktür.
Isıl denge sağlandığında kapta 0 °C su bulunduğuna
göre, m kütlesi kaç g dır?
III. Z nin özısısı Y ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(cbuz = 0,5 cal/g°C, csu = 1 cal/g°C, Lbuz = 80 cal/g)
A) 10
B) 17
C) 19
D) 21
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 09 CA
1.D
2.A
3.D
4.D
5.A
C) Yalnız III
E) 25
6.C
7.A
8.E
9.C
10.C
11.B
E) I ve III .
12.B
13.E
14.D
15.A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
4.
L
X
x1
K
TX
L
TY
Y
Z
TZ
x2
L
X
Y
Z
M
Þekil I
Þekil II
Kalınlıkları eşit, aynı maddeden yapılmış Şekil I deki X, Y,
Z çubuklarının ilk sıcaklıkları TX, TY, TZ dir.
Birer ucu sabitlenmiş K, L, M çubuklarının boyları arasındaki fark x1 ve x2 dir. Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda
artırıldığında x1 ve x2 değişmiyor.
Çubuklar üst üste konulup sıcaklık dengesi sağlanıncaya kadar beklenildiğinde Şekil II deki durum oluştuğuna göre TX, TY, TZ arasında ilişki nedir?
K, L, M çubuklarının boyca uzama katsayıları sırasıyla
λK, λL, λM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) TX>TY>TZ
B) TZ>TY>TX
D) TY>TX>TZ
2.
10
Genleşme
C) TZ>TX>TY
A) λK = λL = λM
E) TX=TY=TZ .
D) λM > λK > λL
K
E
N
R
Ö
Şekildeki gibi birbirine perçinlenmiş X ve Y cisimlerinin K
ucu için;
R
İ
T
B) λK > λL > λM
1
X
K
Y
2
I. Isıtıldığında, λX > λY ise 1 yönünde hareket eder.
3
5.
E) λM > λL> λK
Normal şartlarda suyun kaynama noktasını K, donma noktasını da L olarak gösteren bir civa
termometresi, sıcaklığı bilinmeyen bir sıvı içerisindeyken L seviyesinden itibaren 4 cm yükselmektedir.
K
K
16 cm
L
L
4 cm
Buna göre, bu sıvının sıcaklığı kaç Fahrenheit tir?
II. Soğutulduğunda, λY > λX ise 2 yönünde hareket eder.
III. Isıtıldığında λX = λY ise 3 yönünde hareket eder.
C) λK > λM > λL
A) 25
B) 45
C) 67
D) 72
E) 77
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
C) I ve II
E) I, II ve III .
Şekildeki homojen dairesel levhadan eşkenar üçgen şeklindeki parça çıkarılmıştır.
Levhanın sıcaklığı artırıldığında
a ve h uzunlukları nasıl değişir?
a
h
h
6.
S
S
2S
V
3V
2V
I
II
III
A) Artar
Artar
B) Artar
Azalır
C) Artar
Değişmez
Şekildeki kaplarda eşit yüksekliklerde aynı cins sıvılar bulunmaktadır. Sıvıların sıcaklığı eşit miktar artırıldığında, sıvıların yükselme miktarları h1, h2, h3 oluyor.
D) Değişmez
Azalır
Buna göre, h1, h2, h3 arasındaki ilişki nasıldır?
E) Değişmez
Artar
(S ler kesit alanlardır.)
a
A) h1>h2>h3
B) h2>h3>h1
D) h1=h2>h3
C) h2>h1=h3
E) h1=h2=h3 .
10
Genleşme
7.
10.
X
Y
Z
X
Z
Y
Þekil I
K
M
L
L
Þekil II
Şekildeki gibi K, L, M metal levhaları arasına sıkıştırılmış silindirlerden oluşan sistemin sıcaklığı ΔT kadar artırıldığında silindirler ok yönünde dönüyor.
İki duvar arasına şekildeki gibi tutturulmuş X, Y, Z tellerinin
sıcaklıkları ΔT kadar değiştirildiğinde teller Şekil I deki durumdan Şekil II deki duruma geliyor.
Buna göre, K, L, M metallerinin boyca uzama katsayıları λK, λL, λM arasındaki ilişki nedir?
X, Y, Z tellerinin boyca uzama katsayıları sırasıyla λX,
λY, λZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) λX = λY>λZ
B) λZ > λY>λX
D) λX > λZ>λY
B) λL>λK>λM
A) λK>λM>λL
C) λZ > λX>λY
D) λM>λK>λL
E) λZ > λX=λY .
C) λL>λM>λK
E) λM>λL>λK
.
11.
L
K
X
Y
h
K
E
Şekildeki eşit hacimli X ve Y kaplarında h yüksekliğinde aynı cins sıvılar vardır. Sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında X kabındaki sıvı K düzeyine gelirken, Y kabındaki
sıvı L düzeyine geliyor.
N
R
Ö
X, Y kapları ile sıvının genleşme katsayısı sırasıyla αX,
αY, αS olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) αX>αY>αS
B) αS>αY>αX
D) αY>αX>aS
9.
C) αS>αX>αY
E) αX=αY=αS
2S
h
Buna göre, ΔSK, ΔSL, ΔSM arasındaki ilişki nedir?
A) ΔSK > ΔSL> ΔSM
12.
D) ΔSM > ΔSK> ΔSL
XY
K
M
L
pil
Aynı maddeden yapılmış boyları ve taban alanları şekilde
verilen K, L, M cisimleri başlangıçta eşit sıcaklıktadırlar. Cisimlerin sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında boylarındaki uzama Δh taban alanlarındaki artış ΔS, hacimlerindeki
artış da ΔV oluyor.
Oda sıcaklığında aynı boyda olan X ve Y metal şeritleri birbirine perçinlenerek şekildeki düzenek kurulmuştur.
Oda sıcaklığı arttığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Buna göre,
(X in uzama katsayısı Y ninkinden büyüktür.)
I. ΔhK = ΔhL
A) K yanar, L yanmaz
II. ΔSK = ΔSM
B) Her ikisi de yanar
III. ΔVL = ΔVM
C) L yanar, K yanmaz
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) Her ikisi de yanmaz
B) I ve II
D) I ve III
Test 10 CA
B) ΔSM > ΔSL> ΔSK
C) ΔSK > ΔSM> ΔSL
2h
L
S
Şekildeki K, L, M levhaları aynı kalınlıktaki düzgün ve
türdeş bir levhadan kesilerek oluşturulmuştur. İlk sıcaklıkları eşit bu levhalara eşit miktarda ısı enerjisi verildiğinde
yüzey alanlarının değişim miktarları sırasıyla ΔSK, ΔSL,
ΔSM oluyor.
h
K
2S
E) ΔSK = ΔSL= ΔSM
S
S
R
İ
T
4S
M
lamba
sývý
L
Körfez Yayınları
sývý
K
lamba
8.
1.C
C) II ve III
E) K yanar tekrar söner, L yanmaz
E) I, II ve III
2.D
3.A
4.B
5.E
6.C
7.B
8.C
9.E
10.E
11.E
12.C
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
11
Doğrusal Hareket
1.
4.
K
åv X
X
åvY
Y
0
III. 1. saniyede L nin hızı sıfır, K nin hızı 5 m/s dir.
Doğrusal bir yolda şekildeki konumlardan aynı anda sabit
ÂvX, ÂvY, ÂvZ hızlarıyla harekete başlayan X, Y, Z araçları aynı anda KL bitiş çizgisine varıyorlar.
R
İ
T
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Buna göre, ÂvX, ÂvY, ÂvZ hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
D) I ve III
.
D) vX > vY > vZ
C) vZ > vY > vX
K
E
E) vZ > vX > vY
5.
2.
N
R
Ö
Doğrusal bir yolda hareket
eden bir aracın konum zaman
grafiği şekildeki gibidir.
Konum
x
Buna göre;
t
2t
3t
I. 0-t aralığında hızlanan –x
hareket yapmıştır.
Bir hareketliye ait konumzaman grafiği şekildeki gibidir.
A) Yalnız 2t
C) I ve II
E) II ve III .
Buna göre, hangi anlarda
hareketli yön değiştirmiştir?
Zaman
0
–10
II. Hareketliler 2. saniyede yanyanadır.
L
B) vX = vY > vZ
2
L
I. Hareketliler sabit hızlıdır.
A) vX > vY > vZ
t (s)
1
Buna göre;
åvZ
Z
Doğrusal bir yolda hareket eden
x (m)
K ve L hareketlillerine ait ko- 10
num-zaman grafiği şekildeki giK
bidir.
Konum
0
t
3t
2t
Zaman
B) Yalnız 3t
D) t ve 2t
4t
C) Yalnız 4t
E) t ve 3t .
II. 0-t ve t-2t aralığındaki yer değiştirme miktarları eşittir.
III. 2t-3t aralığında yavaşlayan hareket yapmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
Doğrusal bir yolda hareket eden
K ve L hareketlilerinin konumzaman grafiği şekildeki gibidir.
I. K ve L araçları yavaşlayan
hareket yapmıştır.
v (m/s)
30
B) 200
K
10
t (s)
Buna göre, t = 40 saniye
sonunda K, L den kaç
metre uzaktadır?
A) 100
L
20
0
C) 300
10
20
30
D) 400
40
E) 500
Konum
K
7.
L
0
Zaman
t
II. t anında K ve L yanyanadır.
III. 0-t aralığında iki araç da aynı yönde hareket etmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
Doğrusal bir yolda hareket
eden K ve L araçlarının hızzaman grafikleri şekildeki
gibidir. t = 0 anında K aracı L
den 200 metre öndedir.
x
Buna göre;
A) Yalnız I
6.
C) Yalnız III
E) I ve III .
Doğrusal bir yolda aynı
noktadan harekete başlayan K ve L araçlarının
hız-zaman grafikleri şekildeki gibidir.
Buna göre, hangi anda K ile L arasındaki
uzaklık en fazladır?
A) t
B) 2t
Hýz
v
0
L
t
2t
–v
C) 2,5 t
3t
Zaman
4t
K
D) 3t
E) 4t
11
Doğrusal Hareket
8.
11.
Doğrusal KL yolunda haHýz
reket eden araç t = 0 2v
anında K noktasından harekete başlayıp 4t anında v
L noktasına ulaşmıştır.
0
Bu araçla ilgili olarak,
Zaman
t
2t
3t
4t
–v
I. 3t anında K ve L noktalarına eşit uzaklıktadır.
D) I ve II
I. K nin 2t anındaki hızı
–2v
C) Yalnız III
L
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III .
E) II ve III .
12.
L
R
İ
T
Doğrusal bir yolda hareket
Hýz
eden t = 0 anında yanyana 3v
olan K ve L araçlarının hızzaman grafikleri şekildeki 2v
gibidir.
K
E
Y treni
N
R
Ö
Birbirine paralel raylarda şekilde verilen hızlarla hareket
eden, X ve Y trenleri tünelin K ve L uçlarına aynı anda geliyor. X treninin son vagonu ile Y treninin lokomotifi tünelin
K ucunda karşılaştıktan sonra, X treninin son vagonu tünelin L ucuna, Y treninin son vagonuda tünelin K ucuna aynı anda ulaşıyor.
A) 0 - t ve t - 2t
Buna göre, X treninin uzunluğunun Y treninin uzunluğuna oranı kaçtır?
L
Zaman
0
t
2t
B) 2t - 3t ve 3t - 4t
D) t - 2t ve 3t - 4t
13.
K
v
Hangi zaman aralıklarında K aracı L aracını kendisine yaklaşıyormuş gibi
görür?
Körfez Yayınları
K
2v
10.
–v
A) Yalnız I
B) Yalnız II
v
Grafikteki v ve t bilinenleriyle,
Zaman
2t
t
niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
yargılarından hangileri doğrudur?
X treni
K
0
III. L nin ivmesi
III. 3t anında yön değiştirmiştir.
9.
Hýz
v
II. L nin 2t anındaki konumu
II. 2t anında K noktasındadır.
A) Yalnız I
Doğrusal bir yolda hareket
eden K ve L hareketlilerinin
hız-zaman grafiği şekildeki
gibidir.
Hýz
3t
4t
C) 0 - t ve 2t - 3t
E) Yalnız t - 3t .
Hýz
Hýz
K
M
L
Zaman
Zaman
Zaman
t
t
t
Doğrusal bir yol üzerinde hareket eden K, L, M araçlarının
hız-zaman grafikleri şekillerdeki gibidir. 0-t zaman aralığında araçların ortalama hızları vK, vL, vM dir.
Buna göre, vK, vL, vM arasındaki ilişki nedir?
Konum-zaman grafiği şekilde
Konum
verilen bir araca ait hız - zaman 3x
ve ivme - zaman grafikleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?
A) vK = vL = vM
B) vK > vL > vM
D) vK = vM > vL
C) vM > vL > vK
E) vL > vK = vM .
x
Zaman
0
Hýz
Hýz
2v
v
t
Zaman
0
t
2t
Zaman
0
I
A) Yalnız I
t
II
2t
a
Zaman
0
t
B) Yalnız II
1.E
2.D
Başlangıçta durgun halde ve
yanyana olan K ve L araçlarının ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir.
a (m/s2)
2
0
2t
K
L
10. saniye sonunda K aracı
ile L aracı arasındaki uzak–2
lık kaç metredir?
III
D) I ve III
Test 11 CA
14.
Ývme
2a
v
2t
C) I ve II
A) 50
B) 75
C) 100
t (s)
K
10
5
L
D) 150
E) 200
E) II ve III .
3.D
4.C
5.E
6.B
7.B
8.D
9.C
10.A
11.E
12.D
13.B
14.C
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
12
Bağıl Hareket
(–)
K, L, M cisimleri şekildeki gibi
sabit hızlarla hareket etmektedir.
4.
(+)
v = 8 m/s
K
Buna göre;
Aynı düzlemde hareket eden
K, L, M cisimlerinin yere göre
hızları şekildeki gibidir.
Buna göre;
I. K nin L ye göre hızı – 3 m/s
dir.
v = 11 m/s
L
Batý
Doðu
I. K deki gözlemci L yi kuzeye gidiyormuş gibi görür.
L
M
Güney
II. L deki gözlemci M yi batıya gidiyormuş gibi görür.
III. M, L yi +16 m/s hızı ile gidiyormuş gibi görür.
III. L nin K deki gözlemciye göre hızının büyüklüğü, L nin
M deki gözlemciye göre hızının büyüklüğüne eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
R
İ
T
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III .
N
R
Ö
B) Batıya, 2 m/s
D) Batıya, 8 m/s
.
K
v
L
I. L nin N deki gözlemciye göre
hızı sıfırdır.
N
v
II. K nin M deki gözlemciye göre hızının büyüklüğü 2v dir.
M
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
v
K
Yere göre vX, vY, vZ hızlarıyla hareket eden X, Y, Z araçlarının hareket yönleri şekildeki gibidir. Z aracının
sürücüsü X aracını +x yönünde, Y aracını da –y yönünde
gidiyormuş gibi görüyor.
Zaman
0
t
L
+y
vZ
vX
+x
vY
Buna göre, vX, vY, vZ nin
büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
III. M deki gözlemci N ve L yi duruyormuş gibi görür.
A) Yalnız I
Hýz
Yatay düzlemde aynı doğrultuda
hareket eden, hız-zaman grafiği
şekildeki gibi verilen K ve L hareketlilerinin t süre sonunda aldıkları yollar eşittir.
Buna göre, t anında L nin K ye
göre hızı kaç v dir?
6.
v
v
Buna göre,
5.
C) Doğuya, 8 m/s
E) Hareketsiz
K, L, M, N araçları yatay yollarda şekildeki gibi hareket etmektedir.
E) I, II ve III
K
E
Doğuya doğru sabit 10 m/s hızla giden trenin içinde
batıya doğru trene göre 3 m/s hızla giden yolcuyu;
yerde doğuya doğru 5 m/s hızla giden hareketli hangi
yönde hangi hızla gidiyormuş gibi görür?
A) Doğuya, 2 m/s
C) II ve III
D) I ve III
.
3.
K
II. M nin K ye göre hızı –13 m/s
v = –5 m/s
dir.
M
A) Yalnız I
2.
Kuzey
C) Yalnız III
E) II ve III
A) vX>vY>vZ
B) vZ>vY>vX
D) vY>vZ>vX
C) vY>vX>vZ
E) vX>vZ>vY
12
Bağıl Hareket
7.
X
11.
Y
v
v
30°
30°
yatay
X ve Y arabaları v büyüklüğündeki sabit hızlarla şekildeki
gibi hareket ediyorlar.
Akıntı hızı sabit olan bir nehirde, aynı noktadan harekete
geçen ve suya göre hızları şekildeki gibi olan motorlardan
K, t sürede R noktasına varıyor.
P
R
S
T
åvL
åvK
Buna göre, L motoru ne
kadar sürede ve hangi noktaya varır?
X arabasındaki gözlemci Y arabasını kaç v hızıyla gidiyormuş gibi görür?
A)
sürede P ye
B) 2t sürede P ye
C)
sürede PR nin arasına
D)
sürede T ye
R
İ
T
E) 2t sürede ST arasına
8.
K
E
12.
Doğuya doğru v hızıyla koşmakta olan bir gözlemci yağmur damlasını v hızıyla düşey doğrultuda düştüğünü görüyor.
Batıya doğru v hızıyla koşmakta olan gözlemci yağmur
damlasını hangi hızla düşüyormuş gibi görür?
9.
v
B)
2v
C)
D)
v–5
v–5
E)
v–2
Buna göre, 10 s sonunda yüzücünün K noktasında
uzaklığı kaç m dir?
A) 100
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A)
13.
Aynı yönde ÂvX, ÂvY, ÂvZ hızlarıyla hareket eden X, Y, Z araçlarından, X in Y ye göre hızı, X in Z ye göre hızından büyüktür.
Buna göre, ÂvX, ÂvY, ÂvZ nin büyüklükleri arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) vX<vZ<vY
B) vZ<vX<vY
D) vY<vZ<vX
10.
C) vX<vY<vZ
E) vY<vX<vZ .
1.E
14.
3.D
4.C
5.A
6.E
D) 115
Y
Z
C) X ve T
E) X, Y, Z ve T .
Sabit v hızı ile akan bir nehrin
kıyısındaki O noktasından şekilde belirtilen hızlarla harekete
geçen motorlardan K, M noktasına x kadar uzaklıkta varıyor.
8.D
9.C
T
X
M
va
10.B
11.D
L
K
Buna göre, L motorunun karşı kıyıya ulaştığı noktanın K
motoruna uzaklığı kaç x tir?
7.C
E) 120
va
B) X ve Z
D) X, Y ve Z
oranı kaçtır?
2.A
C) 110
Akıntı hızının Âva olduğu bir
nehirde, X, Y, Z, T hareketlilerinin suya göre hız vektörleri şekildeki gibidir
A) X ve Y
L aracının yere göre hızının büyüklüğü vL, M ninki de
Test 12 CA
B) 105
Buna göre, hangi hareketliler karşı kıyıya aynı noktadan çıkar?
Yere göre vñ2 hızıyla kuzeydoğu yönünde hareket eden
bir K aracındaki gözlemci L aracının güneydoğu yönünde
vñ2 hızıyla gittiğini, M aracının ise batıya 2v hızıyla gittiğini görüyor.
vM olduğuna göre,
Akıntı hızının 12 m/s olduğu bir nehirde K noktasından suya göre 10 m/s ile nehre giren yüzücü 5 s akıntı ile aynı
yönde, 5 s de akıntıya ters yönde yüzüyor.
O
12.E
13.D
14.A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
4.
v
Sürtünmesiz yatay düzlem
üzerinde sağa doğru v hızı
ile hareket eden K, L, M cisimlerine şekildeki kuvvetler
etki ediyor.
Buna göre, K, L, M cisimlerinin hareketleri için ne
söylenebilir?
2F
K
2 kg
v
2F
2F
2F
F
3F
Yavaşlayan
B) Hızlanan
Hareketsiz
Yavaşlayan
C) Hızlanan
Hızlanan
Sabit hızlı
D) Yavaşlayan
Sabit hızlı
Hızlanan
E) Yavaşlayan
Hızlanan
Hızlanan
K
E
N
R
Ö
N
5.
K
Herbir aralığında sürtünme kuvvetinin farklı olduğu yatay
düzlemin K noktasından harekete geçen cisim sürekli F yatay kuvvetinin etkisindedir. Cisim KL arasında hızlanan, LM
arasında yavaşlayan, MN arasında ise sabit hızlı hareket
yapmaktadır.
yatay
B) F2>F1=F3
3.
C) F1=F2=F3
2 kg
N
(|KL| = |LM| = |MN| dir.)
A) t3 > t1 > t2
B) t1 > t2 > t3
D) t1 > t3 > t2
6.
åF = 15N
M
Cisim KL arasını t1, LM arasını t2, MN arasını da t3 sürede aldığına göre; t1, t2, t3 arasındaki ilişki nedir?
E) F1>F3>F2 .
Durmakta olan 2 kg kütleli cisme
yola paralel 15 N luk kuvvet şekildeki gibi etki ediyor.
L
Şekildeki düzeneğin sadece LN yatay bölümü sürtünmeli
ve sürtünme kuvveti sabittir. K noktasından serbest bırakılan cisim L ve M noktalarından geçerek N noktasında duruyor.
Cisme KL, LM ve MN aralığında etkiyen sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla F1, F2, F3 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
D) F2>F3>F1
oranı kaçtır?
(sin 53° = 0,8 ; cos 53° = 0,6 ve g = 10 m/s2)
åF
A) F2>F1>F3
k = 0,25
R
İ
T
duğuna göre,
Sabit hızlı
M
53°
Cisimlerin ivmelerinin büyüklüğü sırasıyla a1 ve a2 ol-
A) Hızlanan
L
10 N
10 N
Sürtünme katsayısı k = 0,25 olan zeminde özdeş ve 2 kg
kütleli cisimlere 10 N luk kuvvetler şekildeki gibi etki ediyor.
v
M
åa2
2 kg
k = 0,25
3F
L
M
K
åa1
3F
L
K
2.
13
Dinamik
5 kg
E) t1 = t2 = t3 .
3 kg
T2
C) t2 > t1 = t3
T1
2 kg
F
k = 0,5
Cisim ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı k = 0,5 olduğuna göre, cisim harekete
başladıktan üç saniye sonraki hızı kaç m/s olur?
(g = 10 m/s2)
A) 3
B) 4,5
Sürtünmesiz yatay düzlem üzerindeki cisimler F kuvvetinin
etkisinde şekildeki gibi hareket ederken ip gerilmeleri T1 ve
T2 oluyor.
Buna göre, F, T1, T2 arasındaki ilişki nedir?
C) 5
D) 6
E) 7,5
A) T1 > T2 > F
B) T1 = T2 = F
D) F > T1 = T2
C) F > T1 > T2
E) T1 = T2 > F
13
Dinamik
7.
K ve L cisimleri şekildeki gibi v
sabit hızı ile hareket ediyor.
Cisimler arasındaki ip kesiliyor.
K
11.
v = sbt
K ve L nin bundan sonraki
hareketleri nasıl olur?
L
A) Yavaşlar
Hızlanır
B) Yavaşlar
Yavaşlar
C) Sabit hızlı
Hızlanır
D) Sabit hızlı
Sabit hızlı
E) Hızlanır
Hızlanır
A) Hızlanan
Sabit hızlı
C) Hızlanan
Yavaşlayan
(LM = MN dir.)
A) KL veya LM arasında
B) Yalnız LM arasında
C) LM veya MN arasında
D) Yalnız MN arasında
N
R
Ö
E) MN veya NP arasında
9.
Şekildeki sürtünmesi önemsiz
düzenekte K ve L cisimleri v
sabit hızı ile hareket ediyor.
v = sbt
K
Buna göre, K ve L cisimlerinin ağırlıkları GK ve GL ile ip
gerilmesi T arasındaki ilişki
nedir?
A) GL=T=GK
R
İ
T
1
3m
L
2
37°
A) (1) yönünde hızlanır.
B) (2) yönünde hızlanır.
C) (2) yönünde düzgün doğrusal hareket yapar.
D) (1) yönünde düzgün yavaşlar, durur sonra 2 yönünde
düzgün hızlanır.
E) (1) yönünde düzgün yavaşlar ve durur.
C) GK>T>GL
13.
X
T
L
K
III. LM arası sürtünmelidir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
C) G > T > F
A) Yalnız I
E) G > T = F
3.E
yatay
II. LM arasında cisim yavaşlar.
B) Yalnız II
D) I ve III
2.D
M
v
I. KL arası sürtünmesizdir.
Y
B) G = T = F
D) T = F > G
Şekildeki düzenekte K noktasından v hızı ile atılan cisim L den yine v hızıyla geçerek M noktasına kadar
çıkabiliyor.
Buna göre,
F
Bu göre, F, T, G arasındaki ilişki nedir?
1.A
2m
E) T>GL>GK .
X ve Y cisimleri şekildeki düzenekte ok yönünde yavaşlayarak
hareket ediyor. X ile zemin arasındaki sürtünme kuvveti F, ip
gerilmesi T, Y cisminin ağırlığı da
G dir.
Test 13 CA
K
(sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8)
T
B) GL>T>GK
A) F > T > G
2m kütleli K cismi ile 3m
kütleli L cisimlerinden kurulu sürtünmesi önemsiz
düzenekte kütleler serbest bırakıldıktan bir süre
sonra ip aniden koparsa
K cisminin bundan sonraki hareketi nasıl olur?
L
D) GK>GL=T
10.
12.
yatay
N
Körfez Yayınları
β > α olduğuna göre, cisimler nerede karşılaşabilir?
M
Sabit hızlı
K
E
b
L
q1
Sabit hızlı
L
a
L
Hızlanan
2m
m
q2
B) Hızlanan
E) Yavaşlayan
Sürtünmelerin ihmal edil
diği şekildeki düzenekte
m ve 2m kütleli cisimler K
aynı anda aynı yükseklikten serbest bırakılıyorlar.
K
MN
KL
D) Sabit hızlı
8.
X
M
Yüzeylerin eğim açıları
q3
arasında θ1 > θ2 > θ3 ilişyatay
N
kisi olduğuna ve cisim
LM arasında sabit hızlı hareket ettiğine göre, cismin KL
ve MN arasındaki hareketi için ne söylenebilir?
L
K
Sürtünme kuvvetinin her
aralıkta sabit ve eşit olduğu şekildeki yolun K noktasından bırakılan X cismi N
noktasında duruyor.
4.C
5.A
6.C
7.A
8.A
9.D
10.A
C) I ve II
E) II ve III
11.C
12.D
13.C
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
14
Atışlar
Sürtünmesi önemsiz ortamda K cismi v hızıyla
düşey yukarı yönde atıldığında h yüksekliğine kadar
çıkıp geri dönüyor. h yüksekliğinden L, 2h yüksekliğinden de M cisimleri
v
serbest bırakılıyor.
K
4.
M
h
L
yer
B) tK > tM > tL
D) tM > tK > tL
yer
v0
K
II. K nin yere çarpma hızı, L ninkinden büyüktür.
III. K nin kütlesi L ninkinden büyüktür.
L
h
h
Dünya
Ay
Buna göre,
v0
L
a
yer
II. K nin yere ulaşma süresi, L ninkinden büyüktür.
III. K nin yere ulaştığında hızı, L ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
6.
E) I, II ve III .
Aynı seviyedeki X, Y, Z cisimlerinden, X v hızı ile yukarı, Y v hızı ile aşağı düşey
atılırken Z de serbest düşmeye bırakılıyor.
v
Y
X
v
I. vX = vY > vZ
II. K cisminin zemine çarpma hızı, L nkinden büyüktür.
II. tX = tY > tZ
III. K ve L nin zemine çarpma hızları eşittir.
III. tX > tZ > tY
yargılarından hangileri doğrudur?
ilişkilerinden hangileri doğrudur?
(Dünyanın kütlesi ve yarıçapı Ay ınkinden büyüktür.)
(Sürtünmeler önemsizdir.)
A) Yanlız I
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Z
v0=0
Bu cisimlerin havada kalma süresi tX, tY, tZ yere çarpma hızları vX, vY, vZ olduğuna göre;
I. K cismi L cisminden önce düşer.
B)Yalnız II
yer
Þekil II
I. K nin çıkabileceği yükseklik, L ninkinden fazladır.
C) Yalnız III
K
E) II ve III
Şekil I de sürtünmeler önemsiz, Şekil II de ortam sürtünmeli olduğuna göre,
E) II ve III
Şekilde sürtünmelerin ihmal
edildiği ortamlarda Dünya
ve Ay üzerinde h yüksekliğinden eşit kütleli K ve L
cisimleri aynı anda serbest
bırakılıyor.
C) Yalnız III
Eğim açıları eşit, yeterince uzun eğik düzlemlerde, K ve L
cisimleri eşit hızlarla şekildeki gibi atılıyor.
yargılarından hangileri doğru olamaz?
3.
a
Þekil I
yer
I. K nin bırakıldığı yükseklik, L ninkinden küçüktür.
D) I ve II
yer
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
hava
B) Yalnız II
h
B) Yalnız II
5.
Cisimlerin yere ulaşma süreleri eşit olduğuna göre,
A) Yalnız I
S
yargılarından hangileri doğrudur?
L
boþluk
S
III. X ve Y aynı anda yere çarpar.
E) tK = tM > tL .
K
Y
II. X ve Y nin yere çarpma hızları eşittir.
C) tM > tL > tK
D) I ve II
K ve L cisimleri aynı
yerde serbest bırakılıyor. K cismi havası
alınmış ortamda L
cismi ise hava ortamında hareket ediyor.
X
I. X cismi Y den önce yere çarpar.
A) Yalnız I
2.
2S
Eşit kütleli X ve Y cisimleri aynı anda h yüksekliğinden serbest bırakıldığına göre;
h
K, L, M cisimlerinin havada kalma süreleri sırasıyla tK,
tL, tM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) tK > tL > tM
Hava sürtünmelerinin ihmal
edilmediği düzenekte X ve
Y cisimlerinin düşey kesitleri ve kesit alanları şekildeki
gibidir.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
14
Atışlar
Aynı düşey doğrultudan aynı anda şekildeki gibi atılan X ve Y cisimleri atıldıktan t
süre sonra yerden h yükseklikte çarpışıyorlar.
vX
Başka bir değişiklik olmadan sadece
ortamın yerçekimi ivmesi azaltılabilseydi t ve h değerleri nasıl değişirdi?
Y
v0 (m/s)
h (m)
A)
20
60
B)
20
70
C)
30
60
Değişmezdi
D)
30
80
Artardı
E)
30
A) Azalırdı
Azalırdı
B) Azalırdı
Artardı
C) Artardı
Artardı
D) Değişmezdi
E) Değişmezdi
K seviyesinden serbest düşmeye bırakılan cisim, K seviyesinden L seviyesine 3t, L seviyesinden yere t sürede
ulaşmaktadır.
Buna göre,
12.
K
L
oranı kaçtır?
vL
yer
vM
Zaman (s)
R
İ
T
Aynı yükseklikte bulunan K ve L cisimlerinden, L serbest düşmeye bırakıldıktan
2 s sonra K cismi aşağı yönde 30 m/s lik
hızla atılıyor.
A) 60
B) 65
C) 70
D) 75
K noktasından yukarı düşey atılan bir
cisim K den L ye ve L den M ye eşit sürelerde gelmiştir.
Buna göre, bu cisim yerden kaç m yükseklikten serbest bırakılmıştır?
Buna göre, h1 yüksekliği kaç h dir?
(g = 10 m/s2, sürtünmeler önemsizdir.)
(Sürtünmeler önemsizdir.)
B) 120
C) 100
h yüksekliğinden yatay atılan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor.
Buna göre,
tır?
D) 90
A) 9
oranı kaç- h
1.B
2.A
K
h1
B) 8
C) 7
K noktasından eğik atılan bir cisim L, M, N
noktalarından geçerek
P noktasında yere çarpıyor.
D) 6
45°
v
4.A
5.D
6.E
Buna göre,
7.E
8.E
9.A
E) 5
M
h
v0 L
N
h
K
3.D
L
M
14.
x
E) 80
h
E) 80
v0
(g = 10 m/s2, sürtünmeler
ö-nemsizdir.)
Test 14 CA
K
L
(g = 10 m/s2, sürtünme yok.)
13.
Serbest düşmeye bırakılan bir cisim hareketinin son saniyesi içinde bırakıldığı yüksekliğin % 36 sını düşmüştür.
A) 125
8
Bu iki cisim harekete geçtikleri noktanın kaç m aşağısında çarpışırlar?
N
R
Ö
(Sürtünmeler önemsizdir.)
6
0
90
K
E
h1
h2
10.
Hýz (m/s)
v0
(g = 10 m/s2, sürtünmeler
önemsizdir.)
yer
h
t
9.
Yerden h yüksekliğinden
yukarı düşey atılan bir cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, v0 ve h değer-v0
leri neye eşittir?
vY
(Hava sürtünmeleri önemsizdir.)
8.
11.
X
Körfez Yayınları
7.
P
oranı kaçtır?
10.C
11.D
12.E
13.B
14.B
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
15
İş Enerji1
1.
F3
4.
F2
F4
T
T
T
F1
M
x
B) F1 ve F2
D) F1 ve F4
2.
C) F1, F2 ve F4
L
yatay
3x
L
M
A)
E
2E
B)
K
E
M
x
Sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında duran cisim F
kuvvetinin etkisiyle hızlanıyor.
2E
2E
C) 2E
E
D)
E
E
E)
4E
2E
5.
Cisimin L den geçerken kinetik enerjisi EL, M den ge-
çerken kinetik enerjisi EM olduğuna göre,
oranı
kaçtır?
3.
v sabit
K
F
x
Buna göre;
I. F nin yaptığı iş, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kadardır.
II. Net kuvvetin yaptığı iş sıfırdır.
L
M
h
yer
Şekildeki K, L, M cisimleri dengededir. Bu durumda iplerde
meydana gelen gerilme kuvvetleri eşit büyüklüktedir.
Cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri sırasıyla EK,
EL, EM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) EM>EL>EK
B) EK>EL>EM
D) EM>EK=EL
6.
S
C) EK=EL=EM
E) EK>EM>EL .
S
S
h
h
X
Y
yer
Z
Kesit alanları eşit ve S olan düzgün kaplarda aynı sıcaklıkta sular vardır.
X, Y, Z kaplarındaki suların yere göre potansiyel enerjileri sırasıyla EX, EY, EZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
III. Cismin sıcaklığı artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
K
30°
yatay
Yatay düzlemdeki K cismi F kuvvetinin etkisinde sabit hızla x yolunu alıyor.
A) Yalnız I
R
İ
T
K cisminin yere göre potansiyel enerjisi E olduğuna
göre, L ve M nin yere göre potansiyel enerjileri kaç E
dir?
N
R
Ö
K
Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulu şekildeki düzeneklerde iplerdeki gerilme kuvvetleri eşit ve T kadardır.
E) F1, F2, F3 ve F4 .
F
h
yer
Buna göre, hangi kuvvetler iş yapmıştır?
A) Yalnız F1
L
K
Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisim F1, F2,
F3, F4 kuvvetlerinin etkisinde yatayda x yolunu alıyor.
h
C) I ve II
E) I, II ve III .
A) EX=EY=EZ
B) EX>EY>EZ
D) EZ>EX>EY
C) EZ>EY>EX
E) EY>EZ>EX .
15
İş Enerji1
7.
11.
Şekilde r ve 2r yarıçaplı kasnaklar
birbirine aynı merkezli olarak perçinlenmiştir.
2r
O
r
Sistem dengede olduğuna göre,
X ve Y cisimlerinin yere göre potansiyel enerjilerinin
X
kaçtır?
2h
h
P
N
KL = LM = MN = NP olduğuna göre,
cisim nereden geçerken kinetik
enerjisi potansiyel enerjisinin üç katı olur?
Y
oranı
Sürtünmesiz hava ortamında K noktasından düşey yukarı yönde v hızıyla fırlatılan cisim P noktasına kadar ancak
çıkabiliyor.
M
L
åv
K
yer
yer
A) N noktasından
B) NM arasından
D) ML arasından
8.
12.
Şekildeki sürtünmesi önemsiz düzenekte
m kütleli cisim F kuvveti uygulanarak
sabit hızla h kadar aşağı yönde çekiliyor.
Buna göre, F kuvvetinin yaptığı iş kaç 2m
mgh dir?
m
(g: Yerçekimi ivmesi)
E) L noktasından .
R
İ
T
Şekildeki rayın yalnız
LM arası sürtünmelidir.
K noktasından serbest
bırakılan cisim ancak N
noktasına kadar çıkabiliyor.
K
E
h
F
C) M noktasından
K
N
h
h
h
yatay
L
O
M
Cisim duruncaya kadar geçen sürede O noktasından
kaç defa geçer?
9.
N
R
Ö
Düşey kesiti şekilde verilen sürtünmesiz yolun K
noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından
geçerken hızı vL, M noktasından geçerken hızı
vM dir.
Buna göre,
K
h
M
h
L
h
yatay
Körfez Yayınları
A) 1
a
3m
8 m/s
A) 5Pa
yatay
2.C
L
L
B) 4Pa
yatay
a
Þekil II
C) 3Pa
Düşey kesiti verilen sürtünmesiz eğik düzlemde
bulunan K cismi L cismine iple bağlıdır.
yere göre potansiyel
enerjilerinin
(g = 10 m/s2)
1.C
a
ğuna göre, cisimlerin
Buna göre, hangi noktalar arası sürtünmelidir?
B) LM
K
D) 2Pa
C) MN
E) Pa
ip
K
Sistem dengede oldu-
K noktasından 8 m/s hızla atılan cisim KLMN yolunu izliyor.
Cisim L noktasından 2 m/s, N den de 4 m/s hızla geçiyor.
D) KM ya da LM
E) 5
Çubuğu Şekil I deki konumdan Şekil II deki konuma getirebilmek için yapılması gereken iş nedir?
1m
A) KL
D) 4
Þekil I
N
K
C) 3
Ağırlığı P olan eşit bölmeli KL çubuğu Şekil I deki gibi
dengededir.
14.
M
a
K
L
Test 15 CA
13.
oranı kaçtır?
10.
B) 2
30°
yatay
30°
L
yer
yatay
oranı kaçtır?
(sin 30° = 0,5)
E) MN ya da LM .
3.E
4.B
5.B
6.A
7.E
8.B
9.A
10.E
11.E
12.C
13.D
14.A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
4.
Şekildeki sürtünmesi önemsiz düzenekte K, L, M cisimleri dengededir.
Cisimlerin yere göre potansiyel
enerjileri EK, EL, EM olduğuna göre
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
yanlıştır?
K
A) EK = EL + EM
K
M
h
K
L
I
II
M
yatay
B) dM=dK=dL
k
A) 1
B) 2
C) 3
6.
m
37°
ip
K
L
D) 4
E) 5
F
Y
yatay
m
Özdeş yaylarla kurulan Şekil I deki düzenekte yaylarda depolanan toplam potansiyel enerji E dir.
Aynı yaylarla Şekil II deki düzenek oluşturularak denge
sağlandığında yaylarda depolanan toplam potansiyel
enerji kaç E olur?
D) 8
h
h
k
X
C) 6
yatay
1m
F
k
B) 4
C) PR arasında
R
İ
T
1 m uzunluğundaki ipe bağlı
m kütleli bir cisim, sürtünmesi önemsiz bir ortamda K
noktasından serbest bırakılıyor.
m
A) 2
yatay
C) dL>dK>dM
E) dK=dL>dM .
k
S
(g = 10 m/s2, sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8)
K, L, M cisimlerinin yoğunlukları sırasıyla dK, dL, dM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
D) dK>dL>dM
R
E) S de .
Buna göre, cismin L noktasından geçerkenki hızı
kaç m/s olur?
Boyutları eşit, düzgün ve türdeş K, L, M cisimleri şekildeki
gibi üst üste konmuştur. Bu durumda I, II, III teki düzeneklerin yere göre potansiyel enerjileri eşittir.
A) dM>dL>dK
P
B) P de
K
E
5.
III
N
D) R de
N
R
Ö
yer
A) NP arasında
C) EL = EM
M
L
M
Yol boyunca cisme etkiyen sürtünme kuvveti 4 N olduğuna göre, cisim nerede durur?
E) EK = 2EL .
2.
K
L
Şekildeki yatay ve eşit bölmeli yolun K noktasında duran
cisim 10 N luk yatay kuvvetle M ye kadar itilip bırakılıyor.
h
B) EK > EL + EM
D) EL = 2EM
F = 10 N
L
yer
3.
16
İş Enerji2
E) 10
Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulu şekildeki düzeneklerde F kuvvetinin uygulandığı ipler sabit hızla h kadar çekildiğinde X ve Y cisimleri üzerine yapılan işler
sırasıyla WX ve WY oluyor.
Buna göre,
oranı kaçtır?
16
İş Enerji2
7.
11.
F
K
M
L
x
x
P yatay
N
Şekildeki yatay düzlemin KL arası sürtünmesiz LP arası
sürtünmeli, sürtünme kuvveti sabit ve FS dir. K noktasında
durmakta olan cisim yol boyunca uygulanan F kuvvetinin
etkisiyle harekete geçiyor ve P noktasında duruyor.
F2
F1
Şekillerdeki ağırlığı önemsiz özdeş yaylar F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde x kadar uzatılıyor.
KL = LM = MN = NP olduğuna göre;
F1 ve F2 kuvvetlerinin yaptığı işler sırasıyla W1 ve W2
I. FS > F dir.
olduğuna göre,
oranı kaçtır?
II. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, F in yaptığı iş kadardır.
III. Yapılan toplam iş sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve II
8.
Şekilde düşey kesiti
verilen sürtünmesiz
rayın S noktasından
serbest bırakılan cisim hangi noktadan
geçerken potansiyel
enerjisi kinetik enerjisinin üç katı olur?
P
S
K
E
h
L
h
yatay
yer
K
B) N noktasından
C) MN arasından
E) PN arasından .
Şekilde r ve 3r yarıçaplı kasnaklar aynı
merkezli olarak birbirine perçinlenmiştir. Kütleleri eşit ve m olan X, Y cisimleri
sürtünmesi önemsiz ortamda F kuvvetinin etkisinde şekildeki gibi dengededir. Y cismini h kadar aşağı çekmek için
yapılması gereken iş W dır.
Güneş
h
M
D) L noktasından
9.
12.
h
N
N
R
Ö
A) M noktasından
L
10.
C) 4
Buna göre, EK, EL, EM arasındaki ilişki nedir?
A) EK>EL>EM
B) EK>EM>EL
D) EL>EM>EK
O
X
13.
Y
E) EL>EK>EM
F
L
h
K
D) 3
2r
r
E) 2
Merkezlerinden geçen eksen etrafında dönebilen şekildeki
r, 2r yarıçaplı K, L dişlilerinin eylemsizlik momentleri Ι ve
2Ι dır.
Dişliler dönerken K nin dönme enerjisi EK, L ninki de EL
olduğuna göre
Test 16 CA
C) EK=EL=EM
r
Buna göre, kürenin dönme kinetik enerjisi kaç J dür?
A) 20
Dünya
M
Güneş çevresinde elips yörüngede dolanan Dünya’ nın K,
L, M noktalarından geçerken kütle çekim potansiyel enerjisi sırasıyla EK, EL, EM dir.
Yarıçapı 50 cm, kütlesi 5 kg olan bir küre dönme ekseni
etrafında 10 rad/s lik açısal hızla dönmektedir.
(Ιküre =
K
Odak
(g: Yerçekimi ivmesi ve ipler yeterince
uzundur.)
B) 5
Odak
3r
Buna göre, W en az kaç mgh dir?
A) 6
R
İ
T
E) II ve III .
Körfez Yayınları
D) I ve III
C) Yalnız III
oranı kaçtır?
.mr2)
B) 25
1.A
C) 40
2.C
3.B
D) 50
4.D
E) 75
5.B
6.A
7.A
8.B
9.E
10.B
11.D
12.B
13.B
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
17
İtmeMomentum
Durmakta olan m ve 2m kütleli K
ve L cisimlerine etkiyen net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği
şekildeki gibidir.
5.
Net Kuvvet
2F
K
F
Cisimlerin t anındaki momen-
L
Zaman
tumları PK ve PL olduğuna göre,
0
oranı kaçtır?
Kütleleri m1 ve m2 olan
kütleler v1 ve v2 ilk hızları ile eğik atıldıklarında şekildeki yörüngeyi m1
izliyorlar.
Bir cisme uygulanan net kuvvetin zamana bağlı değişim
grafiği şekildeki gibidir.
R
İ
T
K
E
Net Kuvvet
I
II
6.
Cismin yer ile etkileşme süresi 0,1 s olduğuna göre,
IV
B) I ve II
D) I ve IV
Kütlesi 2 kg olan bir cismin hızv (m/s)
zaman grafiği şekildeki gibidir. 60
Buna göre, cisme 6 s de uygulanan itme kaç N.s dir?
4.
A) 200
7.
B) 300
2
4
D) -180
C) 500
D) 700
X noktasından serbest bırakılan bir cismin Y noktasından geçerken momentumun büyüklüğü P kadardır.
6
Y
Z
T
R
(Noktalar arası uzaklıklar eşit, sürtünme yok.)
E) -200
A) Z
B) T
C) R
E) 710
X
Buna göre, cismin momentumunun
büyüklüğü hangi noktadan geçerken 2P olur?
t (s)
0
C) 80
yerin cisme uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kaç N dur?
C) I ve III
E) I, II ve III
B) 40
Yerden 125 m yükseklikten serbest bırakılan 1 kg lık cisim
yere çarptıktan sonra 20 m yükseliyor
Zaman
III
N
R
Ö
A) Yalnız I
A) -60
m2
büyüklükleri eşit olduğuna göre, cisimlerin kütlelerinin
Cismin ilk hızı sıfır olduğuna göre, cismin hangi zaman aralıklarında momentumu artmıştır?
3.
v2
h
Cisimlere hareketleri süresince uygulanan itmelerin
t
oranı kaçtır?
2.
h
v1
S
W
D) S
E) W
duvar
K
yatay
L
x
3x
8.
yer
Şekildeki konumlardan K cismi yatay, L cismi de eğik olarak
atılıyor. K ve L cisimleri duvara esnek olarak çarptıktan
sonra duvardan xK ve xL kadar uzağa düşüyorlar.
Yerden 30 m/s hızla yukarı yönde düşey
olarak atılan 3 kg lık bir cisim atıldıktan 2 s
sonra bir iç patlama sonucu 2 kg ve 1 kg
lık iki parçaya ayrılıyor.
1 kg lık cisim yukarı yönde 30 m/s lik
hızla hareket ettiğine göre, 2 kg lık cismin hareketi için ne söylenebilir?
A) 30 m/s lik hızla yukarı düşey atış
B) 10 m/s lik hızla aşağı düşey atış
C) 30 m/s lik hızla aşağı düşey atış
Buna göre,
oranı kaçtır?
D) 10 m/s lik hızla yatay atış
E) Serbest düşme
30 m/s
m=3 kg
17
İtmeMomentum
9.
Sürtünmesi önemsiz yatay
düzlemde kütleleri m, 2m, 3m
olan cisimler v1, v2, v3 hızlarıyla şekilde belirtilen noktalardan aynı anda geçtikten bir
süre sonra O noktasında çarpışıp kenetleniyorlar.
L
K
3m
åv3
m
N
B) L
P
åv2
2m
Sürtünmesi önemsiz yatay
m1=3 kg
düzlemde belirtilen noktalardan v1, v2, v3 sabit hızv1
larıyla aynı anda geçen
m1, m2, m3 kütleli cisimler –x
O noktasında çarpışıp kev2
netlendikten sonra ortak
kütle -x yönünde hareket
m2=2 kg
ediyor.
D) N
E) P
A) 1
B) 3
v3
m3
+x
–y
C) 4
D) 5
E) 6
+y
13.
O
ip
r = 0,5 m
ip
h1
m
53°
K
E
+y
3
B)
+y
6
C)
–y
3
D)
–y
6
E)
+y
12
Şekildeki durmakta olan
M kütleli tahta bloğa, m
kütleli bir mermi v hızıya
çarpıp saplanıyor. Bunun m
sonucunda tahta blok ve
mermi beraber yerden h
kadar yükseliyorlar. Tahta blok ve mermi yatay
düzleme geri döndüğü m
anda birinciye özdeş bir
mermi daha aynı hızla
gelip tahta bloğa saplanıyor.
v
ler üzerinde h1 ve h2 kadar yükselebildiklerine göre,
oranı kaçtır?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A)
14.
h
M
(sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8)
yer
v
Sürtünmesiz yatay bir düzlemde kütlesi 1 kg olan bir ci30 m/s
sim 30 m/s hızla hareket
ederken O noktasına geldi- 1 kg
ğinde şekilde belirtilen yönde
50 N.s lik bir itmenin etkisinde
kalıyor.
yer
A)
A)
hızıylala sola doğru gider.
B)
hızıylala sağa doğru gider.
O
53°
I = 50 N.s.
Cismin bu andan sonraki hareketi için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
B)
20 m/s
Bu andan sonra tahta bloğun hareketi için ne söylenebilir?
C) Yerden
37°
İp kesildiğinde cisimler şekilde belirtilen eğik düzlem-
Buna göre taşın O noktasına göre açısal momentumunun yönü ve büyüklüğü nedir? (π = 3 alınız.)
Büyüklük
h2
2m
Sürtünmesi önemsiz bir ortamda duran m ve 2m kütleli
cisimler arasında sıkışmış bir yay ve kütleleri birbirine
bağlayan bir ip vardır.
Kütlesi 1 kg olan bir taş 0,5 m uzunluğundaki ipin ucuna
bağlanarak yatay düzlemde şekildeki gibi 0,5 s periyotla
düzgün çembersel hareket yaptırılıyor.
Yön
R
İ
T
2m
m
v m = 1 kg
11.
+y
Buna göre, m3 kütlesi kaç kg olabilir?
C) M
10.
åv1
O
Ortak kütle çarpışmadan
sonra şekilde belirtilen noktaların hangisinden geçer?
A) K
12.
M
C)
80 m/s
1 kg
50 m/s
1 kg
1 kg
53°
O
53°
O
D)
40 m/s
E)
40 m/s
1 kg
1 kg
kadar yükselebilir.
O
53°
D) Yerden h kadar yükselebilir.
O
O
E) Olduğu yerde kalır.
Test 17 CA
1.E
2.E
3.D
4.C
5.C
6.E
7.C
8.E
9.D
10.A
11.E
12.E
13.B
14.D
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
Bir hareketli yarıçapı 4m olan çembersel ray içinde 4 s periyotla düzgün dairesel hareket yapmaktadır.
5.
L
K
Bu hareketli 60° döndüğünde ortalama ivmesi kaç m/s2
olur?
2.
r r
r r
Y
B) 5
C) 7
D) 9
N
R
Ö
O1
3l
O2
3m
2m
6.
2 ve 3 uzunluğundaki iplerin ucuna bağlı 3m ve 2m kütleli
cisimler yatay düzlemde O1 ve O2 noktaları etrafında düzgün dairesel hareket yapmaktadırlar.
İplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri eşit
olduğuna göre, cisimlerin;
I. Çizgisel hız
Çizgesel hız
Açısal hız
A)
ω/4
B)
ω/4
v/4
v/2
K
E
v2
v1
R
İ
T
Buna göre, P çarkı üzerindeki L noktasının açısal hızı
ve çizgisel hızının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?
Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin yörüngesinin yarıçapı iki katına çıkarılıp, frekansı ve kütlesi
yarıya indirilirse merkezcil kuvvet kaç katına çıkar?
2l
P
Z
Şekildeki düzenekte X ile Y ve Z ile T kasnakları eksenleri
çakışık olarak perçinlenmiştir. Düzenek çalışırken K noktasının açısal hızı ω, çizgisel hızı da v büyüklüğündedir.
E) 12
3.
2r
T
X
(π = 3 alınız.)
A) 3
18
Çembersel Hareket
C)
ω/2
D)
ω/2
E)
ω
v/4
v/2
v
Bir ipin ucuna ve ortasına bağlanan mX, mY kütleli X, Y cisimlerine yatay düzlemde düzgün
çembersel hareket yaptırımaktadır.
X
O
3T
Y
2T
İp gerilmeleri 3T ve 2T olduğuna göre,
II. Açısal hız
oranı kaçtır?
III. Dönme frekansı
niceliklerinden hangilerinin büyüklükleri birbirine eşittir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
7.
4.
w=5 rad/s
m = 4 kg
ip
Merkezinden geçen eksen çevresinde 5 rad/s lik sabit açısal hız ile dönmekte olan şekildeki yatay tablanın eksenine
iple bağlanmış 4 kg kütleli cisim tabla ile birlikte dönmektedir.
Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k = 0,5
olduğuna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç N dur?
(g = 10 m/s2)
B) 130
D) 150
L
O
N
M
60°
I. M noktasının hızının büyüklüğü vñ2 dir.
II. N noktasının hızının büyüklüğü v dir.
III. KL çubuğunun ötelenme hızı 2v dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) 140
K
Küre şekildeki konumdan geçtiği anda,
150 cm
A) 120
KL çubuğu ok yönünde
kaydırılmadan O merkezli
küre üzerinden ötelenince
O noktasının öteleme hızı
v oluyor.
E) 160
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
18
Çembersel Hareket
8.
12.
Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim 2 dakikada 180
tur dönüyor.
w2
w1
53°
37°
Buna göre, cismin periyodu kaç saniyedir?
ip
ip
m2
m1
Þekil I
Þekil II
m1 ve m2 kütleli cisimler aynı boydaki iplerle Şekil I ve Şekil
II deki gibi düzgün çembersel hareket yaptırılırken ip gerilmeleri eşit oluyor.
9.
3v
2v
v
L
K
x1
Cisimlerin açısal hızları sırasıyla ω1 ve ω2 olduğuna gö-
M
re,
x2
oranı kaçtır?
R
İ
T
(sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8)
Sürtünmesi önemsiz eğimli virajda K, L, M cisimleri sırasıyla en fazla v, 2v ve 3v hızlarıyla kaymadan düzgün dairesel hareket yapmaktadır.
Buna göre,
K
E
oranı kaçtır?
13.
K
Uzunluğu 2m olan ipin ucuna 2 kg
kütleli bir cisim bağlanıp K noktasından serbest bırakılıyor.
ip
Cisim L noktasından geçerken
ipteki gerilme kuvveti 20 N oldu- K
ğuna göre, cismin L noktasındaki çizgisel hızının büyüklüğü
kaç m/s dir?
(g = 10
m/s2
A) 1
37°
L
düþey
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
Þekil I
O1
O2
Þekil II
Merkezlerinden dönebilecek biçimde birbirine bağlı K ve L
tekerleri Şekil I de K nin açısal hızı ω olacak şekilde çubuk
ok yönünde itildiğinde L tekerinin açısal hızı ω1 oluyor. Şekil
II de K tekeri O1 etrafında ω açısal hızıyla ok yönünde
döndürüldüğünde L nin O2 etrafında dönme açısal hızı ω2
oluyor.
Buna göre,
oranı kaçtır?
, sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8)
C) ñ2
B) 2
D) ñ3
E) 4
14.
K
11.
a
w
m
r
Oý
O
Þekil I
r
3.D
4.B
5.A
r
O2
m
r
L
Þekil II
2.A
M
O1
Şekildeki sürtünmesi önemsiz rayın K noktasından serbest
bırakılan m kütleli cisim ray boyunca hareket ediyor.
Cisim L noktasından geçerken rayın cisme uyguladığı
Cismin Şekil II deki gibi r yarıçaplı çember etrafında ω
açısal hızla döndürülmesi için tan α olmalıdır?
1.D
m
ip
Şekil I de m kütleli cismin r yarıçaplı silindir içinde düşmeden dönebilmesi için silindirin OO’ ekseni etrafında en az ω
açısal hızıyla döndürülmesi gerekiyor.
Test 18 CA
L
K
O2
Çubuk
O1
L
6.A
tepki kuvveti
olduğuna göre, M noktasından ge-
çerken kaç mg olur? (g: Yerçekimi ivmesi)
7.E
8.B
9.D
10.B
11.C
12.E
13.C
14.A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
19
Basit Harmonik Hareket
1.
5.
K
M
O
N
L
Şekildeki basit sarkaçta hareketin
genliği sabit tutularak ipin boyu iki
ka-tına çıkarılıyor.
l
Buna göre, cismin maksimum
hızı öncekinin kaç katına çıkar?
K - L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisim
O dan ok yönünde geçtikten t süre sonra N den geçiyor.
L
K
Bu cisim N den geçtikten en az kaç t süre sonra yine N
den geçer?
(Noktalar eşit aralıklıdır.)
A) 1
2.
B) 2
C) 3
D) 4
Tavana bağlı şekildeki yaya X cismi bağlandığında yay 10 cm uzayarak dengeye
gelmektedir.
Buna göre, cisme basit harmonik hareket yaptırıldığında periyodu kaç saniye olur?
3.
K
E
6.
X
(g = 10 m/s2, π = 3 alınız.)
N
R
Ö
A) 0,8
B) 0,6
C) 0,5
KL ve MN noktaları arasında basit harmonik hareket yapan X ve Y cisimleri aynı anda şekildeki
konumlarından harekete
geçiyorlar. X cismi ilk kez
P ye geldiği anda Y ikinci
kez T ye geliyor.
R
İ
T
E) 5
D) 0,4
E) 0,2
K
X
P
O
R
L
Y
M
S
O
T
N
Bir yayın ucuna bağlı m kütleli
cisim denge konumundan x kadar uzaklaştırılarak bırakıldığında denge konumundan v hızı ile
geçiyor.
k
m
Buna göre, cismin yaptığı harmonik hareketin açısal
hızı neye eşittir?
(Sürtünmeler önemsizdir.)
Buna göre, bu cisimlerin periyotlarının oranı kaçtır?
(Noktalar eşit aralıklıdır.)
A) 2
B) 3
4.
C) 4
D) 5
K
O
L
(-10)
0
(+10)
E) 6
x (m)
T
Buna göre, uzanım +8 metre iken cismin hızı kaç m/s
dir?
(π = 3 alınız.)
B) 6
C) 8
D) 12
Bir yayın ucuna bağlı şekildeki
cisim periyodu T, maksimum ivmesi a, maksimum hızı v olacak şekilde basit harmonik hareket yapmaktadır.
k
m
Sadece hareketin genliği artırıldığında T, a, v değerleri
nasıl değişir?
m kütleli bir cisim KL noktaları arasında T = 6 s periyotla
basit harmonik hareket yapmaktadır.
A) 3
7.
E) 36
a
v
A) Azalır
Artar
Artar
B) Artar
Artar
Artar
C) Değişmez
Artar
Artar
D) Değişmez
Değişmez
Değişmez
E) Değişmez
Değişmez
Azalır
19
Basit Harmonik Hareket
8.
11.
Şekildeki cisim K noktasından serbest bırakıldığında KO noktaları
arasını 2 saniyede geçmektedir.
Buna göre, bu sarkacın ipinin boyu kaç m olmalıdır?
3l
4l
Buna göre cismin periyodu kaç
saniyedir?
B) 4
(g = π2 m/s2 alınız.)
çivi
K
A) 3
Bir basit sarkacın saniyeleri vurması isteniyor.
C) 5
O
D) 6
L
E) 7
12.
9.
k
k
Y
M
O
N
L
R
İ
T
II. O daki hızının büyüklüğü M dekinin iki katıdır.
L
III. K ve L de cisme etkiyen net kuvvetler eşit büyüklüktedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
K
E
(Noktalar eşit aralıklıdır.)
Cisimler aynı anda serbest bırakıldıklarında ilk kez
nerede karşılaşırlar?
A) Yalnız I
(Cisimler aynı sürtünmesiz yatay yüzeyde hareket etmek
tedir.)
C) MO arasında
E) OL arasında
10.
B) Yalnız II
D) I ve III
Körfez Yayınları
N
R
Ö
B) M de
D) O da
O
I. K deki ivmesi, M dekinin iki katıdır.
Özdeş X ve Y cisimleri özdeş yaylara bağlanarak yayların
denge hizası olan O dan itibaren sırasıyla K ve L hizasına
getirilmişlerdir.
A) KM arasında
M
KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisimle ilgili olarak,
X
K
K
13.
C) I ve II
E) II ve III
m kütleli bir cisim tavana asılı bir yay ucuna bağlı olarak
düşey düzlemde 6 s periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır.
En alt noktaya geldiğinde cismin ivmesi 10 cm/s2 olduğuna göre, hareketin genliği kaç cm dir?
(π = 3 alınız.)
A) 4
B) 10
C) 16
D) 20
E) 36
X
Asansör
Durgun bir asansör içinde bulunan yaylı sarkaç ve basit
sarkacın periyotları eşittir. Asansör ivmeli harekete başladığında yaylı sarkacın periyodu, basit sarkacın periyodunun iki katı oluyor.
14.
k
Buna göre, asansör hareketi ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
B)
X
K
C) g lik ivme ile yukarı hızlanan
Y cismi ilk kez L düzeyine geldiği anda, X cismi nerede
olur?
D) 2g lik ivme ile yukarı hızlanan
A) K düzeyinde
E) 3g lik ivme ile yukarı hızlanan
B) KO arasında
D) OL arasında
2.B
3.C
O
Y
Yay sabitleri eşit olan yaylarla kurulan düzeneklerde X ve
Y cisimlerinin denge düzeyi O dur. İki cisim de K seviyesine kadar çekilerek aynı anda serbest bırakılıyor.
lük ivme ile aşağı hızlanan
1.D
2m
m
h
lük ivme ile aşağı hızlanan
Test 19 CA
k
L
h
(g : Yerçekimi ivmesi)
A)
k
4.B
5.C
6.B
7.C
8.D
9.D
10.E
11.E
C) O düzeyinde
E) L düzeyinde
12.D
13.B
14.A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
Dünyanın herhangi bir cisme uyguladığı kütle çekim kuv.
veti
bağıntısı ile bulunur
5.
Güneþ
C) Dünyada ekvatordan kutuplara gidildikçe ağırlık artar.
niceliklerinden hangileri artar?
D) Dünya dışından yüzeyine yaklaştıkça ağırlık azalır.
A) Yalnız I
E) Kutuplardan ekvatora gidildikçe ağırlık azalır.
m1
2d
d
N
R
Ö
Şekildeki üçlü yıldız kümesinde m3 kütleli yıldız sabit, m1
ve m2 kütleli yıldızlar m3 etrafında düzgün dairesel hareket
yapmaktadır. m1 ve m2 kütleli yıldızların merkezcil kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir.
Buna göre,
oranı kaçtır?
(m3 sadece m1 ve m2 nin etkisindedir.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
C) 600
D) 900
E) II ve III
K
R
M
Dünya
m1
L
m2
3R
K nin bağlanma enerjisi EK, L
ninki de EL olduğuna göre
7.
Aynı cismin dünya yüzeyinden r kadar uzaktaki bir
noktada ağırlığı kaç N dur?
B) 300
Dünya etrafında dolanmakta
olan m1 ve m2 kütleli K ve L uydularının dünya ile aralarındaki
çekim kuvvetlerinin büyüklükleri
birbirine eşittir.
C) I ve II
oranı kaçtır?
E) 5
Bir cismin r yarıçaplı dünyanın yüzeyindeki ağırlığı 600 N
olarak ölçülüyor.
A) 150
R
İ
T
K
E
m2
Gezegen
B) Yalnız II
D) I ve III
6.
m3
K yörüngesi
III. Potansiyel enerji
B) Dünyanın yüzeyinden merkezine yaklaştıkça ağırlık
azalır.
2.
L yörüngesi
II. Kinetik enerji
A) Dünyadan uzaklaştıkça ağırlık azalır.
4.
Güneş etrafındaki L yörüngesinde dönmekte olan gezegen, K yörüngesine geçtiğinde gezegenin;
I. Frekans
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3.
20
Kütle Çekim
Buna göre cisimler birbirine yapıştırılıp M noktasına getirildiklerinde
ağırlıkları toplamı kaç P
olur?
E) 1200
Güneş etrafında aynı yörüngede dolanan bir gezegenin toplam enerjisi E olduğuna göre, kinetik enerjisi
nedir?
Dünya yüzeyindeki m1 ve
m2 kütleli cisimlerin ağırlıkları sırasıyla P ve 3P
dir.
8.
m1
R
L
R
M
R
R
m2
Dünya yüzeyinde çekim alanı g dir.
Dünyanın yarıçapı şimdikinin iki katı, kütlesi de şimdikinin dörtte biri kadar olsaydı çekim ivmesi kaç g olurdu?
20
Kütle Çekim
9.
13.
Dünya yüzeyinden v hızıyla düşey yukarı atılan bir cisim h
kadar yüksekliğe çıkabilmektedir.
Kütlesi dünyanın 4 katı, yarıçapı da dünyanın yarıçapının yarısı kadar olan gezegende cisim aynı hızla
düşey yukarı atıldığında en fazla ne kadar yükselebilir?
Dünya yüzeyinden R uzaklıktaki uydunun çizgisel hızı v
dir.
Buna göre, dünya yüzeyinden 2R uzaklıktaki başka bir
uydunun çizgisel hızı kaç v olur?
(Dünyanın yarıçapının her yerde R olduğu varsayılacaktır.)
10.
14.
2m
m
2R
2M
R
M
Y
X
Þekil-I
Körfez Yayınları
oranı kaçtır?
15.
12.
C) 4
D) 8
Kütlesi M olan bir gezegenin çevresinde R yarıçaplı bir yörüngede
dolanan uydunun kinetik enerjisi E
dir.
A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E) 16
E) 16
16.
Dünyanın çekim ivmesinin uzaklığa bağlı grafiği şekildeki gibidir.
Çekim
ivmesi
Buna göre;
R
M
Yarıçapı r olan bir gezegenin yüzeyinde bulunan bir cismin ağırlığı 80 N dur. Gezegen yüzeyinden x kadar uzaktaki bir yerde aynı cismin ağırlığı 5 N oluyor.
Buna göre, x uzaklığı kaç r dir?
Aynı cisim, özkütlesi dünyanın özkütlesinin iki katı,
yarıçapı dünyanınkinin yarısı olan bir gezegene götürülüp 4L uzunluğunda bir ipin ucuna bağlanarak basit
harmonik hareket yaptırıldığında periyodu kaç T olur?
B) 2
m2
r2
olduğuna göre,
Dünyada yüzeyindeki m kütleli bir cisim L uzunluğundaki
bir ipin ucuna bağlayarak basit harmonik hareket yaptırıldığında periyodu T olmaktadır.
A) 1
m1
r1
M
K
E
oranı kaçtır?
N
R
Ö
11.
R
İ
T
Þekil-II
Şekil I de 2M kütleli X gezegeninin etrafında 2R yarıçaplı
yörüngede dolanan 2m kütleli uydunun periyodu T1, Şekil
II de M kütleli Y gezegeninin çevresinde R yarıçaplı yörüngede dolanan m kütleli uydunun periyodu T2 dir.
Buna göre,
Kinetik enerjileri eşit olan
m1 ve m2 kütleli iki uydu,
şekildeki M kütleli bir
gezegen etrafında r1 ve r2
yarıçaplı
yörüngelerde
dolanmaktadırlar.
a
I. r sabit tutularak dünyanın
kütlesi arttırılmalı.
Uydu, aynı gezegenin çevresinde
4R yarıçaplı yörüngede dolansaydı kinetik enerjisi kaç E olurdu?
0
r
Uzaklýk
II. Özkütle sabit tutularak dünyanın yarıçapı azaltılmalı
III. r sabit tutularak dünyanın yoğunluğu artırılmalı
işlemlerinden hangileri yapılırsa α açısı artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I veya II
Test 20 CA
1.D
2.D
3.A
4.A
5.C
6.C
7.B
8.A
9.C
10.D
11.B
12.B
C) Yalnız III
E) I veya III
13.D
14.B
15.B
16.E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
21
Yıldızlardan Yıldızsılara
1.
Aşağıda verilen birimlerden hangisi uzunluk birimi değildir?
A) Işık yılı B) AB (Astronomik birim)
C) Parsek D) Nanometre
E) Pascal
5.
I. Kızıl dev
II. Nötron yıldız
III. Beyaz cüce
IV. Kara delik
Yukarıdakilerden hangileri süpernova sonucunda oluşur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
R
İ
T
D) II ve IV E) III ve IV
2.
Aşağıdakilerden hangisi tek bir yıldızdır?
A) Çoban yıldızı
B) Kuyruklu yıldız
C) Takım yıldızı
D) Yıldızsılar
K
E
N
R
Ö
E) Güneş
3.
Güneş’in yapısında aşağıda verilen elementlerden
hangisinden en fazla bulunur?
A) Helyum
B) Hidrojen
C) Demir
D) Azot E) Bakır
4.
Güneş’ten gelen elektromanyetik tayf içerisinde dalga
boyu en büyük olan ışınım grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) X ışınları B) g ışınları
C) Kızıl ötesi D) Mor ötesi
6.
Güneşe uzaklığı 9.1014 km olan bir yıldızın paralaksı
kaç açı saniyedir?
(1 pc = 9.1013 km)
A) 1
7.
Yüzey sıcaklığı 4727 °C olan bir yıldızın en şiddetli ışıma yaptığı andaki dalgaboyu kaç nm dir?
(Wien sabiti = 2,9.106 nmK)
A) 270
8.
Bilim insanlarından Hubble’ye göre,
B) 0,1
B) 540
C) 0,01
C) 580
D) 0,3
D) 2700
E) 0,03
E) 5400
I. Yıldızlar birbirlerinden uzaklaşmaktadır.
II. Evrenin uzak noktalarındaki yıldızların uzaklaşma hızları daha büyüktür.
III. Uzaklaşma hızı büyük olan yıldızların kızıla kayması
daha büyüktür.
E) Radyo dalgaları
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
C) I ve III
21
Yıldızlardan Yıldızsılara
9.
Kızıla kayma miktarı 0,2 olan bir yıldızdan gelen ışımanın
dalga boyu 550 nm dir.
13.
Dünya’ya uzaklığı 100 pc olan bir yıldızın görünen
parlaklığı 7 kadir olduğuna göre, mutlak parlaklığı kaç
kadirdir?
Buna göre, dalga boyundaki değişim kaç nm dir?
A) 11
A) 2
10.
Yıldızların yaşam evrelerinden biri olan kızıl dev evresinde;
14.
Hertzsprung-Russell diyagramı yıldızların ışınım güçleri,
etkin sıcaklıkları gibi özellikleri gösteren bir diyagramdır.
I. Merkez yoğunluğu ve sıcaklığın artmasıyla yıldız genişler.
Bu diyagrama göre O tipi mavi, G tipi sarı ve M tipi
kırmızı yıldızların ışınım güçlerinin büyükten küçüğe
doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A) M, G, O
C) 66
D) 110
E) 220
II. Yıldız kırmızı bir görünüm alır.
III. Yıldızın merkezindeki elementler demire dönüşür.
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) –2
C) 5
R
İ
T
B) O, G, M
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
K
E
15.
K
O
Bu grafiğin eğimi aşağıdaki niceliklerden hangisini verir?
B) Salt parlak
C) Kızıla kayma miktarı D) Hubble sabiti
E) Yüzey sıcaklığı
12.
Wien Yasası, yıldızlara ait;
I. Yüzey sıcaklığı
II. Güneş’e olan uzaklık
III. Kütle
IV. Yaydığı ışığın dalgaboyu
niceliklerinden hangilerini bulmakta kullanılır?
A) I ve II D) III ve IV E) I ve IV
Test 01 CA
1-E
B) I ve III 2-E
3-B
4-E
C) G, O, M
5-D
B
3.000 K
M
N
L
A
F
G
K
M
Yıldız tiplerinin karşılaştırılması yapılan H-R diyagramı
şekildeki gibidir.
Bir gökadanın uzaklaşma hızının uzaklığına bağlı grafiği
şekildeki gibidir.
A) Görünür parlak Işıma gücü
N
R
Ö
50.000 K
Körfez Yayınları
Uzaklaşma hızı (km/s)
Uzaklık (pc)
E) –7
D) O, M, G E) M, O, G
B) Yalnız II
11.
D) –5
Mutlak parlaklık
B) 22
Buna göre, N ile gösterilen bölgede hangi yıldız kümeleri bulunmaktadır?
A) Beyaz cüceler
B) Üst devler
C) Kızıl devler
D) Anakol
16.
Parlaksı 0,05 açı saniye olan bir yıldızın Güneş’e olan
uzaklığı kaç parsektir?
A) 2
E) Kocayeni
B) 5
C) 10
D) 15
E) 20
C) II ve III
6-B
7-C
8-E
9-D
10-C
11-D
12-E
13-A
14-B
15-C
16-E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
Şekilde birbirine değmekte olan nötr K ve L içi boş
kürelerinin iç kısmına (–)
ve (+) yüklere sahip X ve
Y küreleri dokunduruluyor.
3.
L
+
–
Y
+ +
+
+
+
–
–
C)
+
+
–
–
–
– – –
+ +
+ + + +
+
–
–
–
– – – –
–
–
+
+
+
+
+
+ +
L
+
K
+
+ +
+
A) Yalnız I
– ––
4.
C) I ve II
II. K (+), L (–)
III. K (0), L (0)
hangileri doğru olabilir?
C) I ve II
E) I, II ve III .
E) I, II ve III .
Şekildeki sistem dengede olduğuna göre K, L, M cisimlerinin yükleri aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle olamaz?
a
K
(L cisminin ipi önce düşeyde
iken sonra cisim şekildeki konumuna geliyor.)
K
5.
X
+
I. K (+), L (+)
B) Yalnız II
B) Yalnız II
K
E
–
+ yüklü X cismi önce nötr K elektroskobuna sonra da
yüklü L elektroskobuna ayrı ayrı yaklaştırıldığında yapraklardaki yüklerin işareti için;
D) II ve III
R
İ
T
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
–
–
–
–
L
III. Y küresi son durumda + yüklüdür.
+
+
L
M
d
d
Yalýtkan
ayak
L
M
A) +2q
–q
+q
B) 0
+q
+q
C) –2q
+q
–q
D) +3q
0
+q
E) +q
–q
+2q
Yarıçapları r, 3r, 2r olan
M, L, K kürelerinden M ve
L nin yükleri –2q, + 6q dur.
Önce M, L ye dokundurulup ayrılıyor. Daha sonrada L, K ye dokunduruluyor.
L
M
r
K
3r
2r
–2q
+6q
Son durumda K nin yükü
–2q olduğuna göre, başlangıçtaki yükü nedir?
A) +5q
A) Yalnız I
K
II. X küresi L ye dokundurulduğunda yükünün bir kısmını
kaybeder.
N
R
Ö
X
M
I. X küresi K ye dokundurulduğunda nötr
olur.
+
+
D)
+
+
E)
2.
+
+
+
+
+
– – – –
– – – –
B)
+
–
–
–
–
–
–
+
+
+ yüklü X küresi, nötr silindirik cismin önce
L noktasından sonra da K noktasından dokunduruluyor. Sonra nötr Y cismi M noktasından dokunduruluyor ve ayrılıyor.
Buna göre
X
Y nin yük miktarı X ten
K
büyük olduğuna göre K
ve L yarım kürelerindeki yük dağılımı nasıl olur?
A)
22
Elektrostatik
6.
B) +q
C) –6q
D) –8q
Özdeş ve yüksüz I, II, III
K
nolu küreler birbirine do+2q
kunmakta iken +2q ve +q
yüklü özdeş K ve L küred
leri şekildeki gibi yaklaştırılıyor.
E)–11q
nötr
I
II
L
+q
III
d
Buna göre, I, II, III relerinin yük miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olur?
A) q1 > q3 > q2
B) q3 > q2 > q1
D) q2 > q1 > q3
C) q2 > q3 > q1
E) q3 > q1 > q2 .
22
Elektrostatik
7.
10.
L
K
r
K
L
Anahtar
M
–
––– –––
–
2r
a
q
X
Y
nötr
Þekil II
Þekil I
Elektrik yüklü X ve Y özdeş elektroskoplarının yaprakları
arasındaki açılar arasında α > θ ilişkisi vardır. Anahtar kapatılıp yük dengesi sağlandığında yapraklar arasındaki açılar α' ve θ' oluyor.
Nötr ve iletken K, L küreleri Şekil I deki konumlarda iken
(–) yüklü M küresi L ye yaklaştırılıyor. Bu konumdayken K
ile L birbirinden ayrılıyor. Şekil II deki yüksüz elektroskoba
önce L küresi dokundurulup çekiliyor. Daha sonra da K küresi dokunduruluyor.
Bu açılarla ilgili olarak,
I. α > θı
Elektroskobun yapraklarında
I. Önce açılır, sonra biraz kapanır.
II. αı = θı
II. Önce açılır, sonra tamamen kapanır.
III. θ > αı
III. Önce açılır, sonra kapanıp tekrar açılır.
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?
sonuçlarından hangileri gözlenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ya da II
8.
R
İ
T
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I ya da III .
K
E
11.
İpek iplikle asılmış + yüklü
M küresi nötr K iletken
levhasının d kadar uzağına getirilip serbest bırakılması halinde aşağıda
kilerden hangisi gözlenebilir?
+M
d+
+
++ +
K
N
R
Ö
Cam
(Etki ile elektriklenme gerçekleşiyor.)
A) Küre levhadan etkilenmez ilk konumunu korur.
Körfez Yayınları
A) Yalnız ı
B) Yalnız II
K
L
a
I. K ile L zıt yükle yüklüdür.
II. Başlangıçta K nın yük miktarı L ninkinin iki katıdır.
III. K nin yükünün işareti değişmiştir.
B) Küre levhaya değer ve ilk konumundan daha ileride
dengeye gelir.
verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) Küre levhaya değer ve ilk konumunda dengeye gelir.
D) Küre itilerek levhadan uzaklaşır.
E) II ve III .
Şekildeki K küresi ile L elek
troskobu elektrikle yüklüdür.
Anahtar kapatıldığında L nin
yaprakları kapanıp açılıyor ve
aradaki açı yine α oluyor.
Bununla ilgili olarak
C) I ve II
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III .
E) Küre levhaya dokunarak dengede kalır.
9.
12.
I. Yüklerin miktarı
II. Yüklerin işareti
İletken ve nötr K, L, M ciK
L
M
X
simlerinin aralarına yalıt–
–––
kan levha konulmuştur. M
ise tel ile topraklanmıştır. yalýtkan
K küresine şekildeki gibi
levha
(–) yüklü X küresi yaklaştırılıyor. Bu durumda iken
önce toprak bağlantısı kesilip, sonrada X cismi uzaklaştırılıyor.
III. Yükler arasındaki uzaklık
İki yük arasında oluşan elektriksel kuvvetin büyüklüğü
Yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
K, L, M cisimlerinin birbirinden ayrıldıktan sonraki yük
durumları ne olur?
13.
E) I ve III .
K
L
M
+
–
+
q1 ve q2 yüklerinin O noktasındaki +q yüküne uyguladıkları bileşke
elektriksel kuvvet ÂF şekildeki gibidir.
B) Yüksüz
+
–
Buna göre,
C) Yüksüz
Yüksüz
+
D)
+
Yüksüz
–
E)
–
Yüksüz
Yüksüz
A)
Test 22 CA
1.B
2.C
3.E
4.E
5.D
6.D
7.C
8.B
C) Yalnız III
10.C
åF
O
q2
oranı kaçtır?
9.C
q1
11.A
+q
12.E
13.A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
23
Elektrik Alanı ve Potansiyeli
Düzgün bir ÂE elektrik alanı içindeki q yüklü cisme etki eden
elektriksel kuvvet ÂF dir.
5.
Buna göre,
r yarıçaplı çember üzerinde bulunan +q yüklü parçacıkların O
noktasında oluşturdukları elektrik alanın büyüklüğü E dir.
III. Cisim (+ )yüklü ise kuvvet ÂE ile aynı yönlüdür.
K noktasındaki yük yörünge
üzerinde ok yönünde hareket ettirilerek L ye getirilirken
O noktasındaki bileşke elektrik alanının büyüklüğü nasıl
değişir?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Değişmez.
I. ÂF = qÂE
II. Cisim (–) yüklü ise kuvvet ÂE ile zıt yönlüdür.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
O
L
q
q
R
İ
T
B) Sürekli azalır.
C) Sürekli artar.
E) I, II ve III
K
D) Önce azalır, sonra artar.
E) Önce artar, sonra azalır.
2.
Şekildeki üçgenin köşelerine q, 3q ve 5q yüklü cisimler yerleştirilmiştir.
d
q yükünün K noktasında
oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E olduğu- 5q
na göre, K noktasındaki
bileşke elektrik alanın
büyüklüğü kaç E dir?
N
R
Ö
A) 3
3.
K
E
3q
B) 4
q
K
d
C) 5
D) 6
Şekildeki q1 ve q2 yüklerinin K noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan ÂE dir.
Buna göre,
d
oranı kaçtır?
6.
E) 7
åE
Şekildeki K, L, M kürele
rinin yarıçapları sırasıyla r,
2r, 3r yükleri de –q, +2q ve
–13q dur. Bu küreler aynı
anda birbirine dokundurulup ayrıldıktan sonra potansiyelleri sırasıyla VK,
VL, VM oluyor.
–13q
+2q
–q
r
3r
2r
K
M
L
Buna göre, VK, VL, VM arasındaki ilişki nedir?
A) VM>VL>VK
B) VK>VL>VM
D) VK=VL>VM
C) VM>VK=VL
E) VK=VL=VM
K
q1
q2
A) –2
4.
B) –1
Pozitif elektrikle yüklenmiş
içi boş bir kürenin K, L, M
noktalarındaki potansiyeller
sırasıyla VK, VL, VM dir.
Noktalar eşit aralıklı olduğuna göre, VK, VL, VM
arasındaki ilişki nedir?
C) 1
D) 2
+
+
+
E) 4
+
+
+
O
+
+
+
+
L
+
K
+
qX
d1
d2
K
X
Y
+
Buna göre,
M
I. X ve Y küreleleri zıt işaretlidir.
II. d1 < d2 ise qX > qY dir.
III. d1 > d2 ise qX > qY dir.
A) VK > VL > VM
B) VK = VL > VM
yargılarından hangileri doğrudur?
C) VM > VL > VK
D) VL = VM > VK
A) Yalnız I
E) VM > VK = VL
qY
Elektrik yükleri sırasıyla qX ve qY olan şekildeki X ve Y yüklü kürelerinin K noktasında oluşturdukları bileşke elektrik
alan sıfırdır.
+
+
7.
B) Yalnız II
D) I ve Il
C) Yalnız III
E) I ve III
23
Elektrik Alanı ve Potansiyeli
8.
Eşit uzunluktaki yalıtkan iplere bağlanmış X ve Y cisimleri şekildeki gibi
dengededir. Yalnız X cisminin O noktasında ve iki cismin birlikte O noktasında oluşturdukları elektrik alan
şiddetleri eşit büyüklüktedir.
12.
O
60° 60°
X
X cisminin O noktasında meydana
getirdiği elektriksel potansiyel V
olduğuna göre;
åE
+q
åv0
Yüklü parçacığın elektrik alandaki hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Y
düþey
A) Yavaşlar ve durur.
I. O noktasındaki toplam elektriksel potansiyel 2V dir.
B) Hızlanan hareket yapar.
II. Cisimler eşit kütlelidir.
C) Önce hızlanır sonra yavaşlar.
III. Y nin yük miktarı X inkinden büyüktür.
D) Önce yavaşlar durur, sonra ters yönde hızlanır.
E) Sabit hızlı hareket eder.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
9.
X
C) Yalnız III
d
K
13.
Y
d
L
N
Şekildeki karenin köşelerine
–q, +q, +2q ve +4q yükleri yerleştirilmiştir.
+q yükünün O noktasında
oluşturduğu elektriksel potansiyel V olduğuna göre, O
noktasındaki bileşke elektriksel potansiyel kaç V dir?
A) 3ñ2
11.
B) 4
+q
K
+2q
+q
D) 6
d
L
d
M
14.
2.C
+
+
M
O
+
+
+
+
+ +
+
+
B) Yalnız LM
C) Yalnız MO
E) LM ve MO
+q
+q
K
d
d
ye eşittir?
15.
+3q
qL
K
N
4.B
+
E) 4ñ2
5.D
6.E
d
L
qM
M
2d
Elektrik yükleri sırasıyla qL ve qM olan şekildeki noktasal
L ve M parçacıklarının K noktasında oluşturdukları elektrik
alan sıfırdır.
Buna göre,
3.A
+
(k : Coulomb sabiti)
Buna göre, W kaç E dir?
1.E
L
+q
Şekildeki +q yüklü cisimlerden birini K noktasına getirmek için elektriksel kuvvete karşı yapılan iş W dır.
Buna göre, W kaç
Yükleri +q ve +3q olan cisimler K ve N noktalarında sabit
tutulmaktadır. Bu durumda sistemin potansiyel enerjisi E
dir. Başka bir +q yükü sonsuzdan alınarak L noktasına getirilirken elektriksel kuvvvetlere karşı W işi yapılıyor.
Test 23 CA
K
D) KL ve LM
+4q
C) 5
d
A) Yalnız KL
O
–q
+
+
Buna göre, bu parçacığın elektriksel potansiyel enerjisi
hangi aralıklarda artar?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
oranı kaçtır?
Yükü +q olan bir parçacık
(+) yüklü iletken kürenin
önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. +q yüklü parçacık L ve M noktalarını
geçerek O noktasına getiriliyor.
K
E
Yalıtkan, sürtünmesiz yatay bir düzlemin M ve N noktalarında qX ve qY yüklü X ve Y cisimleri sabit tutulmaktadır.
K noktasına serbest bırakılan yüklü bir cisim K ve L noktaları arasında hareket etmektedir.
Buna göre,
R
İ
T
E) II ve III
d
M
10.
Ağırlığı ihmal edilen +q yüklü
parçacık yeteri kadar uzun düzgün elektrik alan içine şekildeki
gibi v0 hızıyla fırlatılıyor.
7.C
8.D
9.C
10.D
oranı kaçtır?
11.D
12.D
13.D
14.B
15.A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
24
Yüklü Parçacıkların Hareketi
5.
Yalıtkan yatay düzlem üzerindeki X cismi K noktasından L noktasına götürülür- V
ken potansiyel enerjisi artmaktadır.
K
X
d
L
I. Yapılan iş V gerilimi ile doğru orantılıdır.
(sin 53° = 0,8 ; cos 53° = 0,6
II. Yalnız d uzaklığının değişimi yapılan işi değiştirmez.
g: Yerçekim ivmesi)
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Şekildeki yüklü levhalar arasına ilk hızsız bırakılan bir elektron karşı levhaya v
hızı ile çarpıyor.
K
E
d
e
Levhalar arası uzaklık 2 kat, uygulanan gerilim de 4 kat artırılırsa çarpma hızı kaç v olur?
N
R
Ö
-
+
V
3.
B) 2
C) 2ñ2
D) 4
Şekildeki V potansiyel farkı ile yüklenen paralel levhalar arasında bulunan
q yüklü parçacığa etkiyen elektriksel
kuvvet ÂF dir.
4.
B) 2
C) 4
Aralarında 2d, 3d uzaklık
bulunan birbirine parelel
iletken üç levha, emk leri
4V, 3V olan üreteçlere şekildeki gibi bağlanmıştır. A
noktasından serbest bırakılan +q yüklü parçacık B
noktasından E1, C noktasından da E2 kinetik enerjisi ile geçmektedir.
q
Buna göre,
d
d
oranı kaçtır?
K
LM
Azalır
KL
A) Artar
M
L
MK
Artar
+ -
B) Azalır
Artar
Azalır
C) Artar
Değişmez
Değişmez
D) Artar
Azalır
Değişmez
E) Artar
Artar
Değişmez
E) 8
d
d
7.
+q
A
Şekildeki yüklü paralel levhalar arasında bulunan +q yüklü bir parçacık K L M
K yolu boyunca sabit hızla hareket ettiriliyor.
KL, LM, MK noktaları arasında hareket ederken parçacığın elektriksel
potansiyel enerjisi nasıl değişir?
+ V
D) 6
d
6.
E) 8
d
V potansiyel farkı iki katına çıkartılıp, d uzaklığı yarıya indirilirse parçacığa etkiyen elektriksel kuvvet
kaç katına çıkar?
A) 1
m
R
İ
T
yargılarından hangileri doğrudur?
A) ñ2
q
V
III. X cismi (–) yüklüdür.
2.
53°
Buna göre, levhalara uygulanan V
potansiyelini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Bu sırada;
A) Yalnız I
d
Şekildeki yüklü paralel levhalar arasında bulanan q yüklü cisim dengededir.
C
B
Şekildeki yüklü levhalar arasında + +
+q yüklü parçacık K den L ye, L
M
den M ye, K den de M ye sabit
hızla götürülürken yapılan işler
sırasıyla W1, W2, W3 oluyor.
+
+
+
+
L
K
_
+
4V
_ +
3V
Buna göre, W1, W2, W3 arasındaki ilişki nedir?
A) W1=W2=W3
B) W1=W2>W3
D) W1>W2=W3
–
–
–
–
–
–
C) W1>W2>W3
E) W1=W3>W2
24
Yüklü Parçacıkların Hareketi
8 .
12.
K
d
v
d
Þekil I
K
v=0
d/2
V
Þekil II
K
V
Þekil III
Yüklü bir K cismi Şekil I deki yüksüz levhalar arasında v
limit hızıyla aşağıya gidiyor. Levhalar Şekil II de görüldüğü
gibi V potansiyeliyle yüklendiklerinde serbest bırakılan K
cismi dengede kalıyor.
Şekildeki gibi bağlanmış
yüklü paralel levhaların P
noktasından serbest bırakılan yüklü bir parçacık, P
levhalar arasındaki K ve L
noktalarından sırası ile vK
ve vL hızları ile geçiyor.
Buna göre,
kaçtır?
Aynı K cismi Şekil III teki gibi levhalar arası uzaklık
yarıya indirilip serbest bırakılırsa K nin hızı ve yönü
için ne söylenebilir?
2d
4d
K
L
d
2d
oranı
+ –
2V
+ –
4V
(Limit hızın cisme etkiyen net kuvvet ile doğru orantılı
olduğu kabul edilecektir.)
A) v↑
9.
B) 2v↓
D) 2v↑
C) v↓
Gerilimi V olan üretece bağlanmış levhalar
yatay yerleştirilmiştir. V +
v0
Yükü +q olan bir par+q
K
çacık K noktansından
v0 ilk hızı ile eğik atıldığında L noktasına çarpmaktadır.
E) 3v↓
13.
d
M
K
E
L
Aynı parçacığın M noktasına çarpması için; V, q ve d
niceliklerinden hangileri artırılmalıdır? (Sürtünme yok.)
B) Yalnız V
D) V ve d
10.
C) V ve q
E) q ve d
Yükü q, kütlesi m olan
bir parçacık yatay yerleştirilmiş
levhaların V
arasından şekildeki gibi
bırakıldığında (–) yüklü
olan levhaya 3mgd lik
kinetik enerji ile çarpmaktadır.
q
m
A) W1=W2=W3
14.
d
K noktasından serbest bırakılan bir elektronun M
noktasına çarpma enerjisi
kaç eV dir?
10 cm
+q
d2
åE1
åE2
C) W2<W1=W3
E) W3<W2<W1
Enerji
a
+
Þekil I
Yol
q
a<q
-+
-
V1
V2
Þekil lI
Şekil-I deki paralel levhalar sürtünmesiz yatay ve yalıtkan
bir düzlem üzerine dik olarak yerleştirilmişlerdir. Yatay düzleme bırakılan +q yükünün kinetik enerjisinin aldığı yola
bağlı değişim grafiği Şekil-II deki değişmektedir.
20 cm
α < θ olduğuna göre,
I. E1 < E2
M
L
d1
+q
e
K
+
_
B) W1<W2<W3
D) W3<W1<W2
Buna göre, üretecin gerilimi V neye eşittir?
11.
N
M
KL = LM = MN olduğuna göre, W1, W2, W3 arasındaki ilişki nedir?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) Yalnız q
R
İ
T
Yükü +q olan cisim sırasıyla KL, LM, MN noktaları arasında hareket etL
tiriliyor. Cismin hareketi
sırasında elektriksel kuv- K
vetlere karşı yapılan işler
sırasıyla W1, W2, W3 oluyor.
II. V1 < V2
III. d1 > d2
eşitsizliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
– +
50V
+ –
10V
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
A) 60
Test 24 CA
B) 50
1.D
C) 40
2.B
3.C
D) 30
4.C
C) I ve II
E) II ve III
E) 20
5.D
6.D
7.E
8.A
9.C
10.B
11.C
12.B
13.E
14.D
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
25
Sığaçlar
Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki
eşdeğer sığa kaç C dir?
5.
6C
6C
3C
K
6C
2C
B) 5
C) 7
D) 9
E) 11
I
II
A) Artar
Azalır
Değişmez
C) Değişmez
D) Azalır
2C
3C
N
R
Ö
X
A) 2
3.
B) 3
C
C) 4
4C
K
L
M N
+
–
+
15 V
Þekil I
Þekil II
E) 6
K
L
X
–
20 V
Y
D) 5
Artar
K
E
2C
2C
Artar
Değişmez
E) Artar
Şekildeki devre parçasında XY noktaları arasındaki eş-değer sığa kaç C
dir?
Potansiyel
farký
II
I
R
İ
T
B) Artar
2.
Sýða
I ve II bölgelerinde kondansatörde depolanan yük nasıl değişir?
L
A) 3
Değişken sığalı bir kondansatörün sığasının, uçları arasındaki potansiyel farkına
bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
6.
Bir üretece şekildeki gibi bağlanmış K, L, M kondansatörlerinde depolanan enerjiler sırasıyla EK, EL, EM dir.
2C
3C
K
L
C
M
Buna göre, EK, EL, EM arasındaki ilişki nedir?
+ –
Y
A) EK=EL>EM
M N
B) EM>EK>EL
D) EL>EM>EK
Þekil III
C) EK>EM>EL
E) EL=EM>EK
Şekil I ve Şekil II deki gibi yüklenmiş iki kondansatör yükleri korunacak şekilde Şekil III deki gibi bağlanıyor.
Buna göre, XY noktaları arasındaki potansiyel farkı kaç
volttur?
A) 6
B) 8
C) 12
D) 16
E) 18
7.
4.
Şekildeki devrede parçasında sığası 2C olan kondansatörün yükü q olduğuna göre, XY noktaları
arasındaki toplam yük kaç
q dur?
A) 2
B) 4
4C
6C
X
C) 5
2C
Y
6C
D) 7
E) 9
Levhaları arasında d kadar
uzaklık bulunan K, L, M kondansatörleri şekildeki gibi bağlanmıştır.
A
A
X
e
2e
K
L
K, L, M nin levhaları arasın2A M
daki dielektrik sabitleri sırasıyla ε, 2ε, 3ε olduğuna gö3e
re, devrenin eşdeğer sığası
M kondansatörünün sığasının kaç katıdır?
Y
25
Sığaçlar
8.
Özdeş kondansatörlerle kukurulmuş şekildeki devrede
KL noktaları arasındaki potansiyel farkı VKL, MN noktaları arasındaki potansiyel
farkı da VMN dir.
Buna göre,
K
12.
M
C
+
C
–
C
C
K
N
L
C
C
L
C
C
oranı kaçtır?
C
C
Özdeş kondansatörlerle kurulmuş şekildeki devre parçasında, KL uçları arasındaki eşdeğer sığa kaç C dir?
A) 4
K, L, M kondansatörleri bir üretece
şekildeki gibi bağlanarak yükleniyor.
K
II. QM > QK
Azalır
C) Azalır
Artar
D) Artar
Artar
E) Değişmez
Değişmez
L
+ –
III. QL > QM
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
N
R
Ö
B) Yalnız II
D) I ve II
10.
B) Azalır
K
K
E
+ –
C) Yalnız III
E) I ve III
Şekildeki gibi bağlanan X ve Y
kondansatörlerinin yüzey alanları sırasıyla A ve 2A, levhaları
arasındaki uzaklıklar da d ve
K
2d dir.
X
A d
E) 0
A) Değişmez
13.
I. QK = QL
D) 1
R
İ
T
M
Kondansatörlerde depolanan yükler sırasıyla QK, QL, QM olduğuna
göre,
A) Yalnız I
C) 2
L
M
+ –
N
+ –
K, L kondansatörleri şekildeki gibi bir üretece bağlı M,
N kondansatörleri de yüklenip birbirine paralel bağlı
iken K ve M nin sığaları azaltılırsa L ve N nin yükleri
için ne söylenebilir?
Körfez Yayınları
9.
B) 3
L
N
Artar
L
Y
Levhalar arasında boşluk
2A 2d
bulunduğuna göre, K ve L
noktaları arasındaki eşdeğer sığa Y kondansatörünün
sığasının kaç katıdır?
14.
Sığası değiştirilebilir Y kondansatörü ve
X kondansatörü bir üretece şekildeki
gibi paralel bağlanıyor. X in yükü QX ve
Y nin yükü QY dir.
X
Y
Y nin sığası azaltılırsa QX ve QY için
ne söylenebilir?
11.
Levhalarının alanı iki katına, dielektrik katsayısı dört
katına çıkarılır, aralarındaki uzaklık da yarıya indirilirse
kondansatörün sığası kaç C olur?
A) 12
Test 25 CA
B) 14
1.B
C) 16
2.A
3.D
D) 18
4.E
+ –
QY
QX
Aralarında d kadar uzaklık bulunan özdeş iletken levhalardan birinin yüzeyinin büyüklüğü A, aralarındaki yalıtkanın
dielektrik katsayısı da ε iken düzlem kondansatörün sığası
C dir.
A) Artar
Azalır
B) Değişmez
Azalır
C) Değişmez
Artar
D) Azalır
Artar
E) Azalır
Azalır
E) 20
5.E
6.B
7.D
8.A
9.A
10.A
11.C
12.E
13.C
14.B
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
26
Elektrik Akımı1
I. Devreden geçen akım şiddetini ölçen alete ohmmetre
denir.
5.
II. Devrede iki nokta arasındaki potansiyel farkını ölçen
aletlere voltmetre denir.
Şekildeki elektrik devresinde MN noktaları
arasında eşdeğer direnç kaç Ω dur?
M
III. Reosta; devreden geçen akım şiddetini ayarlamaya
yarayan ayarlı dirençtir.
2W
2W
2W
N
6W
2W
IV. Devreye akımı üreteçler gönderir.
2W
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
2.
C) III ve IV
X, Y, Z iletkenlerinin aynı sıcaklıkta kesit, uzunluk ve dirençleri tablodaki gibidir.
Buna göre, iletkenlerin
cinsleri için ne söylenebilir?
K
E
Kesit Uzunluk Direnç
X
A
2L
2R
Y
A
L
R
Z
2A
2L
R
N
R
Ö
B) Hepsi de farklıdır.
C) X ve Y aynı, Z kesinlikle farklıdır.
D) X ve Z aynı, Y kesinlikle farklıdır.
E) Y ve Z aynı, X kesinlikle farklıdır.
KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç
K
R dir?
6.
12 W
A) Hepsi de aynı olabilir.
3.
R
İ
T
E) II, III ve IV .
R
K
1W
4W
6W
6W
5W
L
6W
Şekildeki devre parçasında KL arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω dur?
A) 1
7.
B) 3
C) 4
D) 6
Şekildeki devrede KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç
kaç R dir?
E) 8
R
R
R
R
R
R
4.
Şekildeki elektrik devresinde K ve L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç R dir?
L
R
K, L, M dirençlerine ait poV (Volt)
K
tansiyel fark akım şiddeti 16
grafiği şekildeki gibidir.
L
12
2R
K
L
8.
2R
2R
R
K
L
R
Bu dirençler seri bağlandığında eşdeğer direnç kaç
Ω olur?
A) 3
B) 5
C) 7
M
8
4
i (Amper)
0
2
4
6
D) 9
8
E) 12
26
Elektrik Akımı1
9.
1W
2W
14.
2W
K
Şekildeki devrede parçasında KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç R dir?
R
R
K
2W
R
R
12 W
L
R
L
R
Şekildeki devrede KL noktaları arasında eşdeğer direnç kaç Ω dur?
A) 3
10.
B) 4
C) 5
Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç
kaç Ω dur?
D) 6
E) 8
15.
6W
K
4W
Şekildeki devrede KL uçları arasındaki eşdeğer
direnç kaç Ω dur?
L
11.
C) 4
Şekildeki devre parçasında MN noktaları arasındaki eşdeğer direnç
kaç Ω dur?
D) 4,5
5W
N
12.
B) 3
C) 5
Şekildeki devrede dirençler
özdeştir.
Buna göre, KL noktaları
arasındaki eşdeğer direnç
kaç R dir?
13.
D) 7,5
Şekildeki devrede KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω dur?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
5W
R
C) 3
D) 4
Şekildeki devre parçasında MN uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω dur?
N
2W
1W
M
2W
R
K
R
L
R
17.
R1 ve R2 dirençleri seri bağlandığında 16 Ω, paralel bağlandığında ise 3 Ω luk eşdeğere sahiptirler.
Buna göre, dirençlerin oranı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 6
D) 8
E) 16
4W
18.
4W
i K
Şekildeki devre parçasında KL uçları
arasındaki eşdeğer
direnç kaç Ω dur?
6W
K
4.A
5.A
6.D
6W
6W
2W
L
6W
A) 1
3.A
E) 6
1W
i
2.A
L
R
3W
1.E
4W
E) 15
2W
Test 26 CA
4W
3W
K
E
16.
5W
A) 2,5
B) 2
E) 6
5W
M
K
2W
A) 1
B) 3
2W
R
İ
T
4W
4W
A) 2
6W
7.B
8.C
9.A
10.B
11.B
B) 2
12.E
C) 3
13.C
14.D
6W
D) 4
15.B
16.C
L
E) 5
17.B
18.E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
2 W i1
4W
3W
1W
5.
5W
5W
i2
2.
oranı kaç-
V1
2W
Şekildeki devrede direnç değerleri arasında R2 > R3 > R1
ilişkisi vardır.
R1
A1
R2
A3
A2
+ –
N
R
Ö
A) i1 > i3 > i2
B) i3 > i2 > i1
D) i1 > i2 > i3
Şekildeki elektrik devresinde
voltmetrenin gösterdiği değer
20 volttur.
V
2W
A) 1
7.
2W
Buna göre, ampermetrenin
gösterdiği değer kaç amperdir?
R
İ
T
Şekildeki devrede voltmetre 17 voltu gösterdiğine göre, ampermetrenin
gösterdiği değer kaç am3W
perdir?
C) i2 > i3 > i1
E) i3 > i1 > i2 .
B) 2
V
– +
8W
A
4W
C)
Şekildeki devrede 3 Ω luk
dirençten 4 A lik akım geçiyor.
D)
9W
3W
4A
Üretecin iç direnci önemsenmediğine göre, V gerilimi kaç volttur?
A
C) 15
4.
D) 20
2W
2W
3W
V1
A) 20
B) 24
C) 26
Şekildeki devrede K anahtarı açıkken
R1 direncinden geçen akımın şiddeti
i1, kapatılınca i2 oluyor.
Buna göre,
V3
4W
V
8.
V2
2W
+ –
E) 25
4W
E) 3
3W
V
B) 10
oranı kaçtır?
D) 28
E) 30
R3 = 3 W
K
R2 = 3 W
R1 = 3 W
Şekildeki elektrik devresinde dirençler üzerindeki V1,
V2, V3 potansiyel farkları arasındaki ilişki nedir?
A) V3>V1=V2
B) V1>V2>V3
D) V2>V1=V3
C) V1=V3>V2
E) V3>V2>V1 .
i
5W
K
E
R3
1W
V2
6.
e
A) 5
5W
oranı kaçtır?
Buna göre, ampermetrelerde okunan i1, i2, i3 akımları
arasındaki ilişki nedir?
3.
Şekildeki elektrik devresinde voltmetrelerin gösterdiği
değerler V1 ve V2 dir.
i
Buna göre,
tır?
Şekildeki elektrik devresinde gösterilen i1 ve i2 akımlarının
27
Elektrik Akımı2
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)
e
27
Elektrik Akımı2
9.
Voltmetrenin direnci çok büyük
ampermetrenin direnci çok küçüktür. Şekilde voltmetrenin
gösterdiği değer 20 volttur.
13.
V
2W
2W
Voltmetre alınıp yerine ampermetre bağlanırsa ampermetre kaç amperi gösterir?
İç direnci ihmal edilen üreteç ve
reosta ile kurulan şekildeki elektrik devresinde, sürgü ok yönünde hareket ettirildiğinde ampermetrenin ve voltmetrenin gösterdiği değerler nasıl değişir?
10.
A) Artar
C) 15
D) 20
E) 25
Azalır
B) Artar
Artar
C) Azalır
Artar
D) Azalır
Değişmez
E) Artar
Değişmez
Şekildeki devrede dirençler
i1
özdeştir.
K
R
İ
T
Buna göre, akımların
oranı kaçtır?
i2
14.
L
Şekildeki devre parçasında 6 Ω luk dirençten
3 A lik akım geçtiğine
i
göre, ampermetrede okunan değer kaç A dir? K
K
E
Şekildeki elektrik dev-
N
R
Ö
resinde 3 Ω luk direnç-
5W
ler üzerinden geçen akımların
oranı kaç-
K
3W
tır?
12.
R1
i1
i1
L
i2
15.
i'
16.
i'2
+ –
Þekil I
Þekil II
A
6W
L
8W
3A
C) 1,5
D) 2
B) 4
E) 2,5
4W
V
5W
C) 5
1W
D) 6
R1 direnci ortadan ikiye katlanıp Şekil II deki devre kurulursa i, i1 ve i2 akımları nasıl değişir?
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)
i
i
___
_
___1 _
A) Değişmez
Artar
i
___ _2
Azalır
B) Artar
Artar
Azalır
C) Azalır
Azalır
D) Artar
E) Değişmez
2.E
Şekildeki elektrik devresinde K anahtarı kapalı
iken A1 ampermetresi 2 A
değerini gösteriyor.
E) 10
A2
A)
3
6
B)
2
4
Değişmez
C)
1
3
Artar
Değişmez
D)
3
4
Artar
Değişmez
E)
4
4
4.C
5.B
6.A
7.D
4W
2W
1W
8.D
9.D
10.E
11.B
12.D
13.E
1W
A1
K
+ –
A2
V
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)
A1
3.B
4W
K anahtarı açıldığında
A1 ve A2 ampermetrelerinin göstereceği değerler kaç amper olur?
Şekil I deki elektrik devresinde aynı maddeden yapılmış dirençlerin üzerinden geçen akımlar i1 ve i2 birbirine eşittir.
1.C
16 W
Şekildeki elektrik devresinde voltmetrenin gös2W
terdiği değer kaç volti = 2A
tur?
A) 3
R2
i2
+ –
Test 27 CA
B) 1
4W
i'1
R2
i
6W
3W
Körfez Yayınları
A) 0
11.
V
V
A
B) 10
R
A
+ –
(Üretecin iç direnci önemsizdir.)
A) 5
sürgü
ok
14.D
15.A
16.A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
28
E.m.k ve Lambalar
1.
K
M
L
4.
K
L
M
Þekil I
Özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede,
anahtarlar kapatıldığında
K, L ve M nin parlaklıkları
nasıl değişir?
K
L
M
Þekil II
+ –
Şekil I deki özdeş lambalar, iç direnci önemsiz üretece
Şekil II deki gibi bağlanırsa parlaklıkları nasıl değişir?
L
A) Artar
Artar
B) K ve L ninki artar, M ninki azalır.
B) Azalır
Artar
C) K ve L ninki azalır, M ninki artar.
C) Söner
Söner
Söner
D) Üçününki de artar.
D) Söner
Söner
Değişmez
E) Artar
Değişmez
Artar
X
Y
N
R
Ö
X
Y
Z
+
–
Z
+
–
Þekil II
Þekil I
5.
A) X artar Y ve Z azalır.
B) Üçü de artar.
C) Üçü de azalır.
D) X azalır, Y ve Z artar.
Buna göre;
I. Pillerin hepsi eşit sürede tükenir.
II. Lambaların herbirinin parlaklıkları eşittir.
III. Her bir devredeki ana kol akımları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
E) X artar, Y ve Z değişmez.
K
L
M
+ –
+ –
+ –
3V
V
2V
İç direnci önemsiz üreteçlere şekildeki gibi bağlanmış özdeş K, L, M lambalarının güçleri sırasıyla PK, PL, PM dir.
Buna göre, PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir?
A) PK=PL>PM
B) PM>PK=PL
D) PM>PL>PK
C) PK=PL=PM
E) PL=PM>PK .
Artar
İç dirençleri önemsiz özdeş piller ve lambalarla şekildeki
devreler kurulmuştur.
Özdeş lambalardan oluşan Şekil I deki devre Şekil II deki duruma getirilirse lambaların parlaklıkları nasıl değişir?
3.
M
Değişmez
K
E
E) K ve L ninki azalır, M ninki değişmez.
2.
R
İ
T
K
A) K ve L ninki değişmez, M ninki artar.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III .
D) I ve III
6.
+ –
+ –
+ –
Þekil I
Þekil II
Þekil III
Özdeş lamba ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerden
oluşan Şekil I, Şekil II, Şekil III teki devrelerde üreteçlerin
tükenme süreleri sırasıyla t1, t2, t3 dür.
Buna göre, t1, t2, t3 arasındaki nedir?
A) t1 > t2 > t3
B) t1 > t2 = t3
D) t3 > t1 > t2
C) t3 > t2 > t1
E) t2 > t1 > t3
28
E.m.k ve Lambalar
7.
Özdeş lambalarla kurulmuş şekildeki devre için;
X
I. En parlak Z lambası yanar.
Y
II. Anahtar kapatıldığında sadece T lambası söner.
11.
Z
+ –
III. Anahtar kapatıldığında sadece Z lambası ışık verir.
8.
A) E1 > E2 > E3
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
R3 = 3R
2R
+ –
V
B) E3 > E2 > E1
D) E1 = E2 > E3
12.
M
L
C) E2 > E1 > E3
E) E1 = E2 = E3 .
–
P
D) N
E) P
N
R
Ö
Şekildeki devrede 6 Ω luk
direncin gücü 24 watt olduğuna göre, R direnci kaç Ω
dur?
B) 10
6W
1W
R
Körfez Yayınları
C) M
P= 60 watt
13.
R
V = 20 Volt
Sisteme 80 voltluk bir gerilim
uygulandığında lambanın bozulmaması için R direnci kaç
Ω olmalıdır?
A) 5
B) L
R
İ
T
Şekildeki devrede 60 watt gücündeki lamba 20 voltluk gerilim
altında yanmaktadır.
K
E
N
9.
R1 = R
E) Yalnız III .
Özdeş lambalarla kurulu devrede hangi lamba en parlak K
yanar?
A) K
R2 = 3R
Buna göre, E1, E2, E3 arasındaki ilişki nedir?
T
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Şekildeki elektrik devresinde R1, R2, R3 dirençleri belirli bir sürede E1, E2, E3 değerinde enerjiyi açığa çıkarmaktadırlar.
r=0
+ –
e = 80 Volt
C) 15
Şekildeki özdeş lambalarla kurulu devrede en
parlak yanan lamba hangisidir?
D) 20
E) 25
K
N
M
L
P
+ –
+ –
e = 20 Volt
10.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
A) K
14.
Şekildeki devrede anahtar
kapatıldığında lambalardan
hangileri yanmaz?
L
K
M
B) Yalnız L
C) M
Şekildeki devrede lambalar
ve üreteçler özdeştir.
D) N
K
Buna göre;
I. K ve L aynı parlaklıkta
yanar, M yanmaz.
N
A) Yalnız K
B) L
E) P
L
S
+ –
+ –
A) 1
M
II. S anahtarı açıldığında K
ve L aynı parlaklıkta yanar.
C) Yalnız N
III. S anahtarı açıldığında lambaların hiçbiri yanmaz.
D) N ve M
E) K ve L .
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 28 CA
1.A
2.B
3.A
4.D
5.C
6.E
7.D
8.D
9.B
10.B
C) Yalnız III
E) I ve III .
11.C
12.D
13.E
14.E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
29
Tam gölge Yarı gölge
Eşit bölmelendirilmiş düzlemde
X, Y noktasal ışık kaynakları ve
P, R saydam olmayan küresel
cisimleri perde önüne şekildeki
gibi yerleştirilmiştir.
Y
K
L
P
Buna göre; ışık kaynaklarının
sadece bir tanesinden ışık
alan noktalar hangileridir?
N
2.
(
B) K ve M
D) M ve N
Iþýklý
Top
Özdeş, üç noktasal ışık kaynağı önüne, üzerinde 0,5 br
yarıçaplı O merkezli dairesel
bir delik bulunan engel yerleştiriliyor.
Yeterince büyük ekran üzerinde oluşan görüntünün
şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?
M
R
X
A) Yalnız M
3.
Perde
C) K ve L
A)
E) L, M ve N .
K
N
R
Ö
Işıklı büyük bir top ile saydam olmayan ışıksız küçük bir top
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
K
L
Engel
Ekran
: Yarý aydýnlýk (
B)
C)
D)
Işıklı top ve küp şeklindeki saydam olmayan
cisim şekildeki gibi yerleştirildiğinde K noktasından bakan gözlemci K
ışıklı topu nasıl görür?
A)
O
M
R
İ
T
: Tam aydýnlýk
K
E
5.
Iþýksýz
Top
1 br
E)
Iþýklý top
Katý
cisim
B)
C)
Buna göre, K noktasından bakan bir gözlemci, ışıklı
topu nasıl görür?
A)
B)
D)
4.
C)
E)
E)
Noktasal bir ışık kaynağının önüne şekildeki gibi
engeller konularak arka
tarafa bir perde yerleştiriliyor. Kaynaktan çıkan ışın- Noktasal
ların K, L, M aralıkların- Kaynak
dan geçerek perde üzerinde oluşturdukları aydınlık bölgelerin düşey uzun
lukları sırasıyla xK, xL, xM
dir.
Engeller
K
L
M
Perde
d
d
d
Buna göre, xK, xL, xM arasındaki ilişki nedir?
A) xL>xK=xM
D)
B) xK=xM>xL
D) xK>xL>xM
C) xK=xL=xM
E) xM>xK>xL .
6.
Şekildeki gibi silindirik
bir ışın demeti içinde
bulunan küresel M cismine bakan göz, cisim
üzerindeki aydınlık bölgeyi nasıl görür?
A)
paralel ýþýk
demeti
Göz
M
B)
D)
C)
E)
29
Tam gölge Yarı gölge
7.
10.
Perde
K
Perde
Kaynak
Engel
L
K, L noktasal ışık kaynakları ile küresel bir engel perdenin
önüne aynı doğru boyunca şekildeki gibi yerleştirildiklerinde, perde üzerinde tam ve yarı gölge oluşmaktadır.
Saydam olmayan bir top ve yarıçapı topun yarıçapından
büyük olan küresel bir ışık kaynağı bir perde önünde şekildeki gibi konulmuştur.
K, L ye doğru biraz yaklaştırılırsa;
Top ok yönünde biraz hareket ettirildiğinde perde üzerinde oluşan tam ve yarı gölgenin alanları için ne söylenebilir?
I. Tam gölgenin alanı artar.
II. Yarı gölgenin alanı azalır.
A)
sonuçlarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
II. Gözlemci engele yaklaşmalı.
III. Işık kaynağı engele yaklaşmalı.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
B) Yalnız II
Körfez Yayınları
N
R
Ö
I. Daha küçük engel kullanılmalı.
9.
Azalır
Artar
C)
Artar
D)
Artar
E)
Değişmez
Perde
top
K
ok
Perde üzerindeki tam gölgenin alanının büyümesi için
ayna, kaynak ve engelden hangileri ok yönünde hareket ettirilmelidir?
B) Yalnız Kaynak
D) Ayna ya da Kaynak
12.
C) Yalnız Engel
E) Kaynak ya da Engel
Top
K1
x
y
K2
d
z
Þekil I
Özdeş, noktasal K1, K2 ışık kaynakları ile saydam olmayan
özdeş iki top bir perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
.
Perde
K2
Þekil II
Noktasal K1 ve K2 ışık kaynakları, bir top ve perde karanlık
bir ortamda Şekil I deki gibi yerleştirildiğinde, perde üzerinde Şekil II deki gibi bir gölge oluşuyor.
Buna göre, perdede oluşan gölge aşağıdakilerden
hangisine benzer?
B)
Artar
Artar
A) Yalnız Ayna
Perde
d
R
İ
T
Azalır
Düzlem ayna
top
top
A)
B)
Bir perde önüne, noktasal K ışık kaynağı, saydam olmayan
top ve düzlem ayna şekildeki gibi konulmuştur.
C) I ve II
E) II ve III .
K1
Azalır
K
E
Gözlemcinin daha küçük bir ışıklı
alanı görebilmesi için;
D) I ve III
Azalır
11.
Karanlık bir odada küresel ışık kaynağına bakan gözlemci kaynağı şekildeki gibi bir ışık halkası olarak görmektedir.
A) Yalnız I
Yarı gölge
Tam gölge
III. Yarı gölgenin dış yarıçapı değişmez.
D) I ve II
8.
Top
Buna göre,
C)
I. Topun ok yönünde hareketi x ve z uzunluklarını değiştirmez.
II. Topun çapı y kadardır.
D)
III. K1 kaynağının ok yönünde hareketi tam gölgenin
alanını artırır.
E)
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
Test 29 CA
1.D
2.E
3.C
4.C
5.C
6.B
7.E
8.B
9.C
C) I ve II
E) II ve III .
10.C
11.A
12.E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
6.
Şekildeki K noktasal cisminin düz aynalarda oluşan görüntüleri arasındaki uzaklık kaç cm olur?
120°
40 cm
40 cm
A) 120
2.
B) 100
C) 80
D) 60
3.
E) 40
I
II
N
R
İ
T
K
K
A) K ve L
x
70°
Buna göre, gelen ışın ile
sistemden çıkan ışın arasındaki x açısı kaç derecedir?
B) 40
K
G noktasından I düzlem
aynasına bakan göz saydam olmayan K, L, M, N
noktasal cisimlerinden
hangilerinin önce II sonra
I aynasında oluşan görüntülerini görebilir?
G
K ve L aynaları aralarında
70° lik açı olacak şekilde çakıştırıldıklarında L aynasına
paralel gelen bir ışın şekildeki yolu izliyor.
A) 20
30
Düzlem Aynalar
D) 70
D) L ve N
Bir düzlem ayna, şekildeki 1 konumundan 2 konumuna getirildiğinde K cisminin görüntüsü kaç birim
yer değiştirir?
N
R
Ö
K
1
2
7.
C) M ve N
E) L, M ve N .
K
E
E) 100
M
B) L ve M
L
C) 50
L
Şekildeki K noktasal cisminin
şekil düzlemine dik yerleştirilmiş bir düzlem aynadaki görüntüsü Kı noktasında oluşmuştur.
Ký
I
B) II
IV
II
III
K
L noktasal cisminin bu aynadaki görüntüsü hangi noktada oluşur?
A) I
V
L
C) III
D) IV
E) V
D) 4
E) 5
1 br
1 br
A) 1
4.
B) ñ2
C) 2
Şekildeki kutu içerisinde bulunan düzlem aynaya gelen
K ışınının yansıması gösterilmiştir.
Buna göre, düzlem ayna
kaç derece döndürülürse
K ışını kendi üzerinden geri yansır?
A) 65
5.
D) 2ñ2
B) 70
K
C) 75
C)
Noktasal K cismi ile X, Y
düzlem aynaları şekildeki gibi yerleştiriliyor.
O noktasından bakan
bir göz, K noktasal cisminin aynalardaki görüntülerinden en çok
kaç tanesini görebilir?
50°
A) 1
D) 80
9.
45°
yatay
45°
D)
B) 2
X
Y
K
O
C) 3
E) 85
K
Buna göre, K cisminin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
B)
8.
60°
Yatayla 45° lik açı yapan bir düzlem aynanın önüne şekildeki gibi
K cismi konmuştur.
A)
E) 4
Bir düzlem ayna önüne, şekildeki gibi saydam olmayan X
küresi konmuştur.
K
G noktasından bakan bir göz
K, L, M noktasal cisimlerin- G
den hangilerinin görüntülerini görebilir?
L
M
X
E)
A) Yalnız M nin
B) K ve L nin
D) L ve M nin
C) K ve M nin
E) K, L ve M nin .
30
Düzlem Aynalar
10.
Optik kutu içinde bulunan düzlem aynaya gelen K ışını, aynadan Kı ışını olarak yansıyor.
14.
K
50°
Buna göre, K ışınının gelme
açısı kaç derecedir?
K
A) 30
B) 40
P
R
Aynada yansıyan P, R, S
ışınlarından hangileri K
ışık kaynağından gelmektedir?
50°
C) 45
K noktasal ışık kaynağı ve
bir düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
D) 50
A) Yalnız P
E) 60
S
K
B) Yalnız R
D) P ve R
11.
X ve Y düzlem aynaları
ve K noktasal ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Buna göre, numaralı
noktalardan hangilerinde bu cismin görüntüsü oluşmaz?
A) Yalnız I
15.
Y
X
I
II
K
III
B) Yalnız IV
D) I ve IV
K
E
L
K
2
1
G
M
A) Yalnız K nin
B) Yalnız L nin
D) K ve L nin
13.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Bir düzlem ayna 1 konumundan 2 konumuna getirildiğinde G noktasında
bulunan bir göz, daha önce göremediği noktalardan hangilerinin görüntülerini görür?
16.
L
M
A) (+) yönde α
R
S
17.
T
X
G
1.C
B) LS arasını
2.B
E) V
N
I
(+)
a
O
B) (+) yönde 2α
(–)
C) (–) yönde 2α
E) (–) yönde
Şekildeki çocuk durmakta olan düzlem aynaya Âv
hızıyla yaklaştığına göre;
–
+
åv
III. Çocuğun görüntüye göre hızı –Âv dir.
G noktasında bulunan bir göz yalnız Y aynasına bakarak perde üzerindeki hangi noktalar arasını görebilir?
Test 30 CA
D) T
II. Görüntünün çocuğa göre hızı –2Âv dir.
X ve Y düzlem aynaları ve KT perdesi şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
D) MS arasını
K
I. Görüntünün yere göre
hızı Âv dir.
Y
A) KT arasını
V
M
C) S
D) (+) yönde
S
T
5 br
Gönderilen L ışının yansıyanın da I ışını olabilmesi için ayna hangi yönde
kaç α kadar döndürülmelidir?
C) Yalnız M nin
N
B) R
R
L
Şekildeki düzlem aynanın
L
O noktasına düşen K ışınının yansıyanı I ışınıdır. K
E) L ve M nin .
K
P
(Bölmeler eşit aralıklı olup, 1 br
dir.)
C) I ve II
A) P
12.
R
İ
T
Şekildeki LM düzlem aynası M
ucu sabit kalacak biçimde ok
yönünde döndürülüyor.
Bu sırada M noktasına uzaklağı 5 br olan K noktasal ışık
kaynağının aynadaki görüntüsü P, R, S, T, V noktalarının
hangisinden geçer?
IV
E) II ve IV .
C) Yalnız S
E) P ve S .
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) KR arasını
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
E) LR arasını .
3.D
4.D
5.B
6.E
7.D
8.B
9.A
10.C
11.A
12.C
13.B
14.D
15.B
16.E
17.B
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
İki düzlem ayna bir çukur
aynanın önüne şekildeki gibi konulmuştur.
4.
I
Ι ışını düzeneği kaç tane asal
eksen M
yansıma yaptıktan sonra
terkeder?
K
F
B) 7
Asal eksenleri çakışık,
X ve Y küresel aynalarının asal eksenlerine
paralel gelen bir K ışınının izlediği yol şekildeki
gibidir.
Y
X
asal
eksen
a
q
α < θ olduğuna göre,
(F: Odak noktası, M: Merkez
noktası ve |MK| = |KF| dir.)
A) 6
31
Küresel Aynalar
I. X aynası çukurdur.
C) 8
D) 9
II. Y aynası tümsektir.
E) 10
R
İ
T
III. Y aynası çukurdur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
Bir X cismi K noktasından odak
noktası F olan şekildeki çukur
aynaya doğru sabit Âv hızıyla
yaklaştırılıyor.
K
M
F
Görüntünün boyu, cisim KM,
MF ve FT arasında hareket ederken nasıl değişir?
T
5 .
N
R
Ö
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
3.
K
E
åv
X
KM
MF
FT
A) Artar
Artar
Artar
B) Artar
Azalır
Artar
C) Artar
Artar
Azalır
D) Azalır
Artar
Azalır
E) Azalır
Azalır
Artar
Şekildeki çukur ve tümsek aynanın odak noktaları ve asal
eksenleri çakışıktır.
asal
F eksen
N
K
L
Z
M
K
L
M
N
Odak uzaklıkları sırasıyla fX, fY, fZ olan X, Y, Z küresel aynalarına gelen ışınların yansıması şekildeki gibidir.
KL = LM = MN olduğuna göre, fX, fY, fZ arasındaki ilişki nedir?
A) fX < fY = fZ
B) fY = fZ < fX
D) fX = fY = fZ
C) fY < fZ = fX
E) fX = fZ < fY .
6.
Asal eksenleri koordinat sis1 aynasý
temi ile çakışacak biçimde
yerleştirilen çukur aynalara
gelen Ι ışınının izlediği yol şekildeki gibidir.
y
K
F
F
D)
F
F
E)
F
1 aynası
2 aynası
A)
L
K
B)
K
M
C)
K
N
D)
L
M
E)
M
N
I
x
M
L
F
F
L M
Buna göre, aynaların odak
noktaları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B)
C)
K
Y
I
Tümsek aynaya şekildeki gibi
gelen Ι ışınının tümsek aynadan ikinci yansıması aşağıdakilerden hangisinde doğru
çizilmiştir?
A)
X
C) Yalnız III
E) I ve III .
N
2 aynasý
31
Küresel Aynalar
7.
L
A) LM arasında
C) MN arasında
X
B) M de
D) N de
8.
11.
Asal eksenleri çakışık,
odak uzaklıkları eşit ve f
olan küresel aynalar ara- asal
sındaki X cisminin önce eksen K
tümsek, sonra çukur aynada oluşan görüntüsü
nerededir?
(KL = LM = MN = NP = f dir.)
M
N
P
Şekildeki çukur aynanın önünde bulunan X cisminin görüntüsünün boyu, cisim K de iken
cismin boyunun iki katıdır. Cisim L ye getirildiğinde görüntüsü yine cismin boyunun iki katı
oluyor.
Buna göre, aynanın odak uzaklığının IKLI uzunluğuna
oranı kaçtır?
2
K
12.
F1
K cisminin, önce düzlem sonra 1, sonra da 2 nolu çukur
aynada oluşan görüntüsünün
kendisine uzaklığı kaç birimdir?
F2
Çukur ve düzlem aynalar şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
1 br
D) 3ñ2
K
E
N
R
Ö
Şekildeki tümsek ayna
önünde bulunan KLM cisminin görüntüsü aşağıdakilerden hangisine benzer?
A) K'
B)
L'
L
K
asal
F eksen
M
C)
L'
K'
M'
D) L'
K'
L'
M'
M'
E)
K'
B)
E) 5
Körfez Yayınları
9.
A)
C) ò13
R
İ
T
Çukur aynanın merkezinde
bulunan K cisminin önce
düzlem sonra çukur aynadaki görüntüsü nasıl olur?
(Bölmeler özdeştir.)
B) 3
asal
L eksen
K
E) NP arasında .
Odak noktaları F1 ve F2 olan şe1
kildeki 1 ve 2 nolu çukur aynaların asal ekseni üzerine düzlem ayna yerleştirilmiştir.
A) 2ñ2
X
13.
C)
L'
F
D)
E)
L
M
asal
eksen
K
20 cm
20 cm
B) Yalnız L
D) K ve M
M
K
Eğrilik yarıçapı 40 cm
olan bir çukur aynaya
gelen K, L, M ışınlarından hangilerinin yansımaları doğru çizilmiştir?
A) Yalnız K
45°
asal
eksen
C) Yalnız M
E) L ve M .
K'
M'
M'
14.
10.
asal
eksen K
L
M
N
P
R
Şekilde R noktasında bulunan bir cismin çukur aynada görüntüsü cismin iki katı ve sanaldır.
Cismin görüntüsünün gerçek ve kendisinden küçük olması için, cisim nereye konulmalıdır?
Asal eksenleri çakışacak biçimde yerleştirilen çukur ve
K
tümsek aynadan oluşan düzeasal
nekte, asal eksene paralel K
eksen
ve L ışınları aynalara şekildeL
ki gibi geliyor. K ışını tümsek
aynadan yansıdıktan sonra
çukur aynada kendi üzerinden geri dönerek yansıyor. L ışını ise çukur aynadan tümsek aynanın tepe noktasına gelecek biçimde yansıyor.
Buna göre, aynaların odak uzaklıklarının oranı kaçtır?
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A) Yalnız K
B) Yalnız L
D) K ya da L
Test 31 CA
1.B
2.C
C) Yalnız N
E) L ya da M .
3.D
4.D
5.C
6.B
7.C
8.D
9.E
10.D
11.A
12.A
13.D
14.A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
Kırıcılık indisleri sırasıyla nX,
nY, nZ olan saydam X, Y, Z
ortamlarında bir ışık ışınının
izlediği yol şekildeki gibidir.
A) nY > nZ > nX
5.
X
Y
Buna göre, nX, nY, nZ arasındaki ilişki nedir?
Hava içinde bulunan bir prizmaya gelen ışın ve kırılan ışın
şekilde gösterilmiştir.
A) 21
E) nY > nX > nZ .
3.
hava
prizma
N
R
Ö
D) 60
Şekildeki kırılma olayı ile ilgili olarak;
v1
I. i > r ise n1 < n2 dir.
n1
II. r > i ise v1 > v2 dir.
n2
i
N
r
Renk ile ilgili olarak;
D) 46
E) 48
I. Bir cisim, üzerine düşen beyaz ışığın hiçbir rengini yansıtmazsa siyah görünür.
E) 90
III. n1 > n2 ise v1 > v2 dir.
C) 42
K
E
6.
)
C) 53
R
İ
T
B) 24
Havadan bu ortama 45° lik açıyla gelen bir ışın kaç derecelik açıyla kırılır?
B) 45
hava
gelen ýþýn
C) nX = nY > nZ
Bir ortamın havaya göre kırma indisi ñ2 dir.
A) 30
42°
48°
B) nX > nY > nZ
(sin 45° = cos 45° =
kýrýlan
ýþýn
Buna göre, prizmadan havaya geçen ışınlar için sınır
açısı kaç derecedir?
Z
D) nX > nZ > nY
2.
32
Kırılma
II. Bir cisim, üzerine düşen beyaz ışığın sadece bir rengini yansıtırsa o renkte görünür.
III. Saydam bir cisim beyaz ışığın tamamını geçirirse renksiz görünür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III .
v2
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III .
7.
4.
Tam yansımalı bir prizmaya şekildeki gibi gelen Ι
ışını hangi yolu izler?
(Sınır açısı 42° dir.)
1
Buna göre, L, M, N noktasal ışık kaynaklarından çıkan aynı renkli ışınlar O
noktasına geldiğinde hangileri Y ortamına geçebilir?
I
2
3
4
B) 2
C) 3
K
M
N
L
X ortamý
O
Y ortamý
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
5
A) 1
K noktasal ışık kaynağından çıkan ışınlar şekildeki
yolu izlemektedir.
D) 4
E) 5
A) Yalnız N
B) Yalnız L
D) M ve N
C) L ve M
E) L, M ve N
32
Kırılma
8.
Şekildeki paralel yüzlü levhaya gelen Ι ışını levhadan çıktığında doğrultusu değişmemekte ancak x kadar kaymaya uğramaktadır.
12.
i
r
Buna göre;
d
n
Cam prizmaya gelen sarı ve
mavi renkli ışınlar şekildeki
yolu izliyorlar.
x
II. n kırılma indisi
II. Prizmanın kırılma indisi her iki renk için aynıdır.
III. Işınların prizma içindeki hızları aynıdır.
niceliklerinden hangileri azaltılmalıdır?
IV. Prizmanın kırılma indisi, mavi için daha küçüktür.
B) I ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve III
D) II ve III
A) Yalnız I
E) I, II ve III .
B) I ve IV
D) I ve II
Sarý cam
B) Sarı ve Kırmızı
E) Sarı, Kırmızı ve Yeşil .
Kırılma indisleri farklı X yarım küresi ile Y ortamının
ayırma yüzeyine şekildeki
gibi gelen Ι ışını hangi yo- 3
lu izleyemez?
1
2
X
4
aa
I
5
A) Yalnız 2
B) 4 ve 5
D) 1, 2 ve 3
Camdan havaya sınır açısı 42° olduğuna göre, K ve L ışınları
aşağıda verilen yollardan hangisini izleyebilir?
K
E
C) Sarı ve Yeşil
N
R
Ö
D) Yeşil ve Mavi
13.
Göz
Yeþil
Mavi
A) Kırmızı
R
İ
T
Kýrmýzý cam
Sarý
Y
L
L
K
K
14.
3
4
30°
5
K
Þekil I
K
E)
L
L
K
Kırıcılık indisleri sırasıyla nX, nY,
nZ olan saydam X, Y, Z ortamlarına bir Ι ışını şekildeki gibi gönderilmiştir.
nY > nZ > nX olduğuna göre, Ι ışını hangi yolları izleyebilir?
Þekil II
3.E
D) 4
4.A
4
1
X
Y
5
Z
I
A) 2 ve 5
Aynı K ışını, S prizmasına Şekil II deki gibi gönderildiğinde belirtilen yollardan hangisini izler?
C) 3
2 3
60
S prizmasına gönderilen K ışını Şekil I deki yolu izlemektedir.
2.A
L
L
K
2
30°
1.A
hava
C)
D)
1
S
S
Test 32 CA
2a
cam
B)
A)
3a
E) 3, 4 ve 5 .
K
B) 2
K
C) 1 ve 3
11.
A) 1
C) II ve III
E) III ve IV .
Kýrmýzý
Körfez Yayınları
Sarı ve kırmızı cam filitreler üzerine gönderilen tek renkli dört
ışıktan hangileri göze
ulaşır?
10.
vi
III. i gelme açısı
A) Yalnız I
9.
Ma
I. Prizma içinde sarı, maviden daha hızlı yol almıştır.
x değerini azaltmak için;
I. d kalınlığı
Sarý
Sarý
i
Mav
B) 1 ve 4
D) 1, 3 ve 4
C) 2 ve 3
E) 1, 4 ve 5 .
E) 5
5.E
6.E
7.D
8.C
9.A
10.A
11.D
12.A
13.D
14.C
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
33
Mercekler
İki arkadaştan Ali yakını net göremezken, Ahmet uzağı net
olarak görememektedir.
4.
X
2.
asal
eksen
f
Ahmet
f
A) Hipermetrop
İnce kenarlı mercek
B) Miyop
Kalın kenarlı mercek
C) Astigmat
İnce kenarlı mercek
D) Hipermetrop
Kalın kenarlı mercek
E) Miyop
İnce kenarlı mercek
Asal eksenleri çakışık ince kenarlı merceklerden X in odak
uzaklığı f dir.
R
İ
T
K noktasındaki ışık kaynağının ikinci görüntüsü L noktasında olduğuna göre, Y merceğinin odak uzaklığı
kaç f dir?
K
E
Kalın kenarlı bir mercekte görüntünün özellikleri ile ilgili olarak verilen;
N
R
Ö
I. Odakla mercek arasındadır.
II. Gerçektir.
III. Düzdür.
IV. Cisimden büyüktür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) II ve IV
D) I, III ve IV
3.
L
K
Buna göre, Alinin göz kusuru ve Ahmet in tedavisi için
kullanılan gözlükteki merceğin cinsi nedir?
Ali
1
F1
F2
B)
F2
X
B) nX = nY = nZ
D) nX = nZ < nY
Z
I
Buna göre, nX, nY, nZ arasındaki ilişki nedir?
A) nZ < nY < nX
Y
C) nY < nX = nZ
E) nX < nY < nZ .
.
6.
Kalın kenarlı merceğe gelen
bir ışın, asal eksene paralel
bir şekilde merceği terk ediyor.
h
asal
eksen
x
Buna göre, x uzaklığı;
(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
F1
Bir Ι ışınının kırıcılık indisleri
sırasıyla nX, nY, nZ olan saydam
X, Y, Z ortamlarında izlediği yol
şekildeki gibidir.
2
Buna göre, asal eksene
paralel gelen ışınlar düzeneği nasıl terkedebilir?
A)
5.
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
Kalın ve ince kenarlı merceklerin hem odak noktaları
hem de asal eksenleri çakışıktır.
Y
I. Merceğin yapıldığı madde
C)
F1
F1
F2
F2
II. Merceğin eğrilik yarıçapı
III. h yüksekliği
IV. Işığın rengi
D)
E)
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
F1
F1
F2
F2
A) I ve II
B) III ve IV
D) I, II ve IV
C) II ve IV
E) I, II, III ve IV .
33
Mercekler
7.
10.
K'
K
3f
2
asal
eksen
2f
d
a
2a
X ortamý
Odak uzaklıkları eşit ve f olan merceklerin asal eksenleri
çakışıktır.
B) 2
C) 4
D) 5
Y ortamý
X, Y, Z ortamlarının kırıcılık indisleri sırasıyla nX, nY, nZ
olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
E) 6
A) nZ > nX > nY
B) nY = nZ > nX
D) nZ > nY > nX
8.
11.
f
f
asal
eksen
f
Buna göre, fK, fL, fM arasındaki ilişki nedir?
N
R
Ö
9.
C) 3
f1
D) 4
f2
E) 5
2F
asal
eksen
F
F
2F
asal
eksen
Yeşil ışık yayan bir cismin ince kenarlı mercekteki görüntüsü şekildeki gibidir.
Cismin yeri değiştirilmeden kırmızı ışık yayması sağlandığında;
(Noktalar arası uzaklıklar eşit ve f kadardır.)
C)
B)
E) fL > fM > fK
görüntü
Şekildeki mercekler sisteminde f1 = 3f2 = 3f3 = 3f olduğuna göre, Ι ışını sistemi nasıl terkeder?
A)
C) fL = fM > fK
12.
f3
I
B) fK > fL = fM
D) fM > fL > fK
Körfez Yayınları
Odak uzaklıkları eşit ve f olan merceklerin önündeki K
cisminin son görüntüsünün kendisine uzaklığı kaç f
dir?
B) 2
E) nY > nX > nZ .
Yakınsama değerleri sırasıyla -3, -2, +2 diyoptri olan K, L,
M merceklerinin odak uzaklıkları sırasıyla fK, fL, fM dir.
A) fK > fL > fM
A) 1
C) nX > nY = nZ
R
İ
T
K
E
K
Z ortamý
X, Y, Z ortamlarında bulunan kalın kenarlı bir merceğin asal
eksenine paralel gelen aynı renkli ışınların şekildeki yolları
izliyor.
K cisminin son görüntüsü olan Kı şekildeki gibi olduğuna göre, d uzaklığı kaç f dir?
A) 1
2a
I. Merceğin odak uzaklığı
II. Görüntünün büyüklüğü
F
F
F
2F
III. Görüntünün merceğe uzaklığı
niceliklerinden hangileri değişirdi?
D)
E)
(F: Yeşil ışığa göre odaktır.)
A) Yalnız I
F
B) I ve II
D) II ve III
Test 33 CA
1.D
C) I ve III
F
2.B
3.B
4.B
5.E
6.D
7.D
8.E
9.D
E) I, II ve III .
10.D
11.C
12.E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
r
4.
Z
Y
X
2r
I
3r
2I
B) ΦX=ΦY>ΦZ
D) ΦZ>ΦY>ΦX
2I
I
60°
3I
III
II
B) Sürekli azalır.
C) Değişmez.
3r
K
E
5.
D) Φ2>Φ1=Φ3
3.
K
d
S
M
Işık şiddeti 64 candela
olan noktasal ışık kaynağının şekilde verilen K
noktası çevresinde oluşturduğu
aydınlanma
şiddeti 4 lüks tür.
L
P
düzlemi
I
Z 60°
Buna göre, L noktası
K
çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti kaç lüks tür?
(sin 60° =
Buna göre, I, II, III yüzeylerdeki ışık akıları sırasıyla Φ1,
Φ2, Φ3 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
B) Φ1=Φ2>Φ3
O
D) Önce artar, sonra azalır.
Küre ve küre parçalarının merkezlerine ışık şiddetleri Ι, 2Ι,
3Ι olan noktasal kaynaklar konuyor.
A) Φ1>Φ2>Φ3
L
E) Önce azalır, sonra artar.
N
R
Ö
2r
K
R
İ
T
A) Sürekli artar.
C) ΦX=ΦY=ΦZ
E) ΦZ>ΦY=ΦX
r
I
aa
Kaynak K den L ye giderken
M
noktası
çevresindeki aydınlanma
şiddeti nasıl değişir?
Bu kaynakların, kürelerin tüm yüzeylerine gönderdikleri ışık akıları sırasıyla ΦX, ΦY, ΦZ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) ΦX>ΦY>ΦZ
Şekildeki ışık kaynağı KL
noktaları arasında basit
harmonik hareket yapmaktadır.
3I
Yarıçapları sırasıyla r, 2r, 3r olan X, Y,Z kürelerinin merkezlerine ışık şiddeti Ι, 2Ι, 3Ι olan noktasal kaynaklar konuyor.
2.
34
Aydınlanma
A) 0,1
C) Φ1=Φ3=Φ2
, cos 60° =
B) 0,2
)
C) 0,3
D) 0,4
E) 0,5
E) Φ1=Φ2=Φ3
2d
L
37°
53°
yatay
6.
yatay
Şiddeti Ι olan noktasal ışık
kaynağının M ve N noktaları
çevresindeki aydınlanma şiddetleri sırasıyla EM ve EN dir.
Noktasal S ışık kaynağının K noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti EK, L noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddetide EL dir.
Buna göre,
Buna göre,
(sin 30° =
; cos 30°=
A) 1
B) 2
oranı kaçtır?
kaçtır?
M
N
30°
I
)
(sin 37 = 0,6° ; cos 37° = 0,8)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
C) 4
D) 8
E) 16
34
Aydınlanma
7.
10.
Perde
I
d
I1
2I
60°
d
2d
Noktasal K ışık kaynağının, d1 düzlemindeki X noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma EX, d2 düzlemindeki Y noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma da EY dir.
X
d1
d2
K
d1, d2 düzlemleri, sayfa düzlemine
Y
şekildeki gibi dik olduığuna göre,
oranı kaçtır?
Işık şiddetleri Ι1, Ι, 2Ι olan ışık kaynakları perde önüne
şekildeki gibi yerleştiriliyor.
(K, X, Y noktaları sayfa düzlemindedir; bölmeler eşit aralıklıdır.)
Perde üzerindeki yağ lekesi gözükmediğine göre, Ι1
kaç Ι dir?
(sin 30° =
; cos 30° =
A) 1
B) 2
A)
)
C) 3
D) 4
Z
N
R
Ö
3m
x
Işık şiddetleri 100 cd ve 400 cd olan ışık kaynakları şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Körfez Yayınları
I2 = 900 cd
K noktasındaki yağ lekesi görülmediğine göre X
uzaklığı kaç metre olur?
A) 1
9.
B) 3
C) 9
D) 12
I = 80 cd
Z
Şekildeki O merkezli yaL
rım çember sayfa düzleminde, P düzlemi de
K
M
sayfa düzlemine diktir.
Noktasal bir ışık kaynağı
çember üzerindeki K, L,
b
a
M noktalarına ayrı ayrı
P
O
konulduğunda O noktasında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri sırasıyla EK, EL,
EM oluyor.
A) EK>EL>EM
E) 15
B) EL>EK>EM
D) EM> EL>EK
12.
L
2 metre
E)
α > β olduğuna göre, EK, EL, EM arasındaki ilişki nedir?
filtre
K
D)
R
İ
T
K
E
11.
Z
C)
E) 5
8.
I1 = 100 cd
B)
d
Şekilde birbirine paralel olarak duran iki duvarın arasına
şiddeti 80 candela olan bir ışık kaynağı konulmuştur. Işık
kaynağı ile L noktası arasına ışığın % 50 sini geçiren bir
filtre konulmuştur.
Şekildeki düzenekte, noktasal
K ışık kaynağının perdenin L
noktası çevresinde oluşturduğu
aydınlanma şiddeti düzenekte
düzlem ayna varken E1, yokken E2 dir.
Buna göre,
C) EL>EM>EK
E) EM>EK>EL
Perde
L
K
oranı kaçtır?
K ve L noktasındaki aydınlanma şiddeti eşit ise ışık
kaynağının L noktasına olan uzaklığı d kaç metredir?
A)
Test 34 CA
B) 1
1.D
C) ñ2
2.D
D) 2
3.C
E) 2ñ2
4.D
5.E
6.D
7.A
8.C
9.C
10.E
11.B
12.D
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
I. Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar.
II. Boyuna dalgalardır.
III. Enerji taşırlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri elektromanyetik dalgaların özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
II. Depremle ilgili çalışma yapan bilim insanlarına sismo-
log denir.
III. Sismoloji depremle ilgili olayları inceler.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Periyodu 5 s olan bir dalganın hızı 20 cm/s olana göre,
dalgaboyu kaç cm dir?
A) 4
5.
Periyodik olarak üretilen dalgalardan ardarda oluşan 6
dalga tepesi arası uzaklık 60 cm dir.
Buna göre, dalgaların dalgaboyu kaç cm dir?
A) 5
B) 40
C) 60
D) 80
E) 100
B) I ve II
R
İ
T
B) 6
K
E
N
R
Ö
I. Depremin büyüklüğü Richter ölçeği ile hesaplanır.
4.
C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
2.
35
Temel Dalga Bilgileri
C) I ve III
C) 10
D) 12
E) 24
6.
I. Dalgaların yayılma hızı, yayılma ortamına bağlıdır.
II. Dalgaların frekansı, üretilen kaynağa bağlıdır.
III. Bir dalganın genliği, dalganın şiddeti ile ilgilidir.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
D) II ve III E) I, II ve III
3.
I. Radyo dalgaları
7.
I. Deprem dalgaları
II. Güneş ışığı
II. Ses dalgaları
III. X ışınları
III. Elektromanyetik dalgalar
Yukarıdakilerden hangileri elektromanyetik dalgalardır?
Yukarıdaki verilenlerden hangileri mekanik dalgalardır?
A) Yalnız II
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
C) I ve III
B) Yalnız II
D) I ve III E) II ve III
C) I ve II
35
Temel Dalga Bilgileri
8.
I. P dalgaları
11.
II. Love dalgaları
III. Rayleigh dalgaları
Yukarıda verilen dalgalardan hangileri cisim dalgalarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
9.
K
K noktasında üretilen doğrusal su dalgaları L noktasına doğru ilerlerken dalgalara ait;
I. Hız
II. Dalgaboyu
N
R
Ö
III. Periyot
niceliklerinden hangileri azalır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
10.
Körfez Yayınları
Bir dalga leğeninin düşey kesiti şekildeki gibidir.
Hız A) Artar
Artar
B) Azalır
Artar
C) Artar
Değişmez
D) Azalır
Değişmez
E) Azalır
Azalır
12.
Periyodu 5 s olan bir dalganın frekansı kaç s–1 dir?
A) 0,1
R
İ
T
B) 0,2
C) 0,3
D) 0,4
E) 0,5
K
E
Frekans
L
Su
Bir dalganın ortamı değiştirilmeden periyodu artırıldığında frekansı ve yayılma hızı nasıl değişir?
13.
Ses dalgalarıyla ilgili,
I. Enerji taşırlar.
II. Frekans, sesin ince veya kalın oluşunu belirler.
III. Kaynaktan uzaklaşınca şiddeti azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
X
yayı
Y
yayı
Z
yayı
14.
S dalgaları için,
X, Y, Z yaylarında üretilen periyodik dalgalar şekildeki gibidir.
I. Bir cisim dalgasıdır.
II. Sismograf tarafından ilk olarak tesbit edilirler.
Bu dalgaların dalgaboyları sırasıyla λX, λY, λZ olduğuna
göre bunlar arasındaki ilişki nedir?
III. Katı ortamda yayılırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A) 
λZ>λY>λX
B) λZ>λX>λY
C) λX=λY=λZ
D) λZ>λX=λY E) λX=λY>λZ
Test 35 CA
1-E
2-E
3-E
4-E
5-D
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
6-E
7-C
8-A
9-D
10-B
11-D
12-B
13-E
14-D
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
Bir ambulansın sireni 1360 Hz frekanslı ses çıkarıyor.
Ambulansın durgun iken yaydığı sesin dalga boyu kaç
cm dir?
(Sesin hızı 340 m/s dir.)
A) 25
2.
B) 50
C) 75
D) 100
5.
E) 125
Bir kaynaktan yayılan ses dalgalarının kulak zarına
yaptığı basınç, sese ait hangi özelliğinin büyüklüğü ile
doğru orantılıdır?
N
Tellerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine
eşit olduğuna göre, frekansı en büyük ve en küçük
olan sesler bu tellerden hangisinden çıkmıştır?
R
İ
T
Frekansı en büyük
sesin çıktığı tel A)
M
B)
K
C)
N
Frekansı en küçük
sesin çıktığı yol L
N
K
K
E
E)
K
6.
Ses ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)  Yüksek frekanslı ses ince ses olarak duyulur.
B) Sesin genliği sesin şiddetini belirler.
C) Sesin şiddetinin birimi desibeldir.
D) Sesin frekansı arttıkça ses kalınlaşır.
E) Birim zamandaki ses dalgasının sayısına sesin fre-
kansı denir.
7.
Gerilmiş bir telin titreştirilmesi sonucu çıkardığı sesin
frekansı ile ilgili,
III. Frekans
I. Tel inceldikçe frekans büyür.
niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir?
II. Telin boyu arttıkça frekansı küçülür.
A) Yalnız I
III. Teli geren kuvvet arttıkça frekansı küçülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Hız
C) Frekans
N
R
Ö
I. Genlik
M
L
A) Dalga boyu
Bir bağlama telinin gerginliği artırıldığında telden elde
edilen sese ait;
K
N
3.
Şekildeki müzik aleti, aynı
maddeden yapılmış kesit
alanları sırasıyla S, 2S,
2S, S olan K, L, M, N tellerinden oluşmuştur. Bu tellere ayrı ayrı vurulduğunda
her bir telden ses çıkıyor.
D)
D) Periyot E) Genlik
36
Ses
II. Yayılma hızı
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
L
M
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
4.
I. Ses dalgaları mekanik dalgalardır.
8.
Ses dalgaları için;
II. Ses dalgaları boşlukta yayılmaz.
I. Boyuna dalgalardır.
III. Ses dalgalarının hızları yayıldıkları ortama bağlıdır.
II. Enerji taşırlar.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
III. Boşlukta ışık hızıyla hareket ederler.
A) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III E) I, II ve III
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II E) II ve III
C) Yalnız III
36
Ses
9.
A) 1020
B) 1080
C) 1800
D) 2000
E) 2400
10.
Aşağıda sesin günlük hayatta kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Buna göre,
I. Ses kayıt stüdyolarında, duvarların köpükle kaplan-
ması
II. Şehir merkezlerinde otoyol kenarlarının ağaçlandırıl-
ması
III. Camilerde iç duvarların mermerle kaplanması
yukarıdaki bilgilerden hangileri, sesin soğurulmasıyla
ilgilidir?
Sesin havadaki hızı 340 m/s olduğuna göre, bu kişinin
dağ ile arasındaki mesafe kaç m dir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
K
4000
220
L
3600
40
M
12000
160
N
23000
180
Yukarıdaki tabloda bazı seslere ait frekans ve şiddet değerleri verilmiştir.
Buna göre,
I. En gür ses K, en tiz ses N dir.
II. M sesi kulağı rahatsız eder.
III. N sesini insan duyamaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
R
İ
T
B) Yalnız II
su
C) Yalnız III
K ve L kaynaklarından çıkan ses dalgalarının gösterimi
şekildeki gibidir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) K sesinin şiddeti, L ninkinden büyüktür.
B) K sesi, L sesinden daha kalındır.
C) K sesi, L sesinden daha incedir.
D) K sesinin şiddeti, L ninkinden küçüktür.
E) K ve L seslerinin kalınlıkları aynıdır.
3-C
X
su
su
Y
Z
Özdeş X, Y, Z şişelerinde şekilde belirtilen miktarda su
vardır.
Buna göre;
I. Şişelere vurulduğunda en ince ses Y den çıkar.
II. Şişelerin ağzına üflendiğinde en kalın ses X ten çıkar.
III. Şişelerin ağzına üflendiğinde en ince ses Z den çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
14.
L
2-E
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
K
1-A
Şiddet (dB)
13.
11.
Test 36 CA
Frekans (Hz)
K
E
N
R
Ö
A) Yalnız I
Ses
D) II ve III E) I, II ve III
Körfez Yayınları
12.
Düz bir alanda dağa doğru bağıran bir kişi sesinin yankısını 6 s sonra duyuyor.
Kol uzunlukları şekilde
belirtildiği gibi olan diyapozonlar için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) En ince ses X ten
elde edilir.
X
B) Y nin frekansı 312 Hz
ise Z nin frekansı 214 Hz olabilir.
Y
Z
C) Diyapazonlardan elde edilen seslerin frekansları eşit
olabilir.
4-E
D) En pes ses Z den elde edilir.
E) Diyapazonlardan elde edilen seslerin şiddetleri eşit
olabilir.
5-E
6-D
7-D
8-D
9-A
10-D
11-B
12-E
13-E
14-C
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
4.
R
P
X
X
Y
K
M
Y
K
L
M
S
S
B)
S
S
N
C)
N
S
N
D)
S
N
S
E)
S
S
S
Z
Y
S
S
Z
a
K
E
q
X
K
L
5.
Y
S
N
d
S
S
Z
N
N
II
III
tavan
X
Buna göre;
I. Mıknatıslar arasındaki çekim kuvveti T
den büyüktür.
mıknatısının ağırlığının iki katıdır.
III. İki mıknatıs arasındaki uzaklık azaltıldığında ip gerilmeleri eşit miktar artar.
Özdeş iki çubuk mıknatıs, birbirine ve tavana
iple bağlanarak şekildeki gibi dengelenmiştir.
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
6.
Özdeş mıknatıslarla şekildeki düzenek kuruluyor. Bu
durumda iplerde T1, T2, T3
gerilme kuvvetleri oluşuyor.
yer
A) T1=T2>T3
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ip T
yargılarından hangileri doğrudur?
T ip
ip
Buna göre, T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir?
II. Mıknatıslar arasındaki çekim kuvveti X Y
E) 6
III. Alttaki mıknatısın kutuplarının işareti
C) Yalnız III
ip 2T
D) 4
II. Mıknatısların ağırlığı
E) I ve III
Özdeş X ve Y çubuk mıknatısları şekildeki
gibi dengededir. Bu durumda iplerdeki gerilme kuvvetleri 2T, T dir.
C) 3
I. İplerin uzunluğu
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
B) Yalnız II
B) 2
Tavana bağlı ipteki T gerilme kuvvetinin
büyüklüğü;
yatay
Y
a>q
III. X ve Y nin kütleleri eşittir.
D) I ve III
S
Yalnız Y mıknatısı serbest bırakıldığında altı ipten kaç
tanesinde gerilme kuvveti oluşur?
N
R
Ö
A) Yalnız I
d
N
Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesiz yatay düzlemde aralarında d uzaklığı olacak biçimde iplerle birbirine
bağlı olarak şekildeki gibi üç ayrı konumda tutuluyor. Bu
durumda ip gerilmeleri sıfırdır.
II. X ve Y nin kutup şiddetleri eşittir.
3.
N
R
İ
T
N
I. K ve L aynı cins kutuplardır.
D) I ve II
N
d
I
α >θ olduğuna göre,
A) Yalnız I
S
X
d
N
A) 1
X ve Y çubuk mıknatısları iplerle tavana asıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar.
S
d
(Pusulalarınnın koyu ucu N kutbudur.)
N
X
d
Buna göre; K, L, M kutup cinsleri için ne söylenebilir?
A)
N
S
Z
L
X, Y, Z çubuk mıknatısları yatay bir düzlem üzerinde sabit
tutuluyor. P ve R pusulaları aynı yatay düzlem üzerine konulduklarında şekildeki konumu alıyorlar.
2.
37
Mıknatıs Transformatör
T1
T3
N
N
S
S
S
N
d
2d
S
N
S
S
N
B) T3>T1=T2
D) T1>T2>T3
T2
N
C) T3>T1>T2
E) T1>T3>T2 .
37
Mıknatıs Transformatör
7.
d
S
N
10.
1
2
K
L
d
S
N
d
çýkýþ
giriþ
M
N
d
20 V
~
K
L
4N
M
Özdeş mıknatıslar ve demir bilyaların kullanıldığı şekildeki
düzenekte mıknatıslar ve bilyalar sabit tutulmaktadır.
2N
P
Demir bilyalar serbest bırakıldığında;
Sarımlarının sarılma yönü şekildeki gibi olan bir transformatörün girişindeki sarım sayısı 4N, çıkışındaki sarımların
sayıları da N ve 2N dir.
I. L bilyası 2 yönünde hareket eder.
II. K bilyası 1 yönünde hareket eder.
III. M bilyası 2 yönünde hareket eder.
Bu transformatörün L ile M noktaları iletken bir telle
birleştirilip girişine etkin değeri 20 V olan alternatif gerilim uygulandığında çıkışın K, P noktaları arasındaki
gerilimin etkin değeri kaç V olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
8.
A) 5
E) I, II ve III
X
B) 10
11.
C) 15
X
K
~ V2
2N
5N
Va ~
3N
N
N
R
Ö
Şekildeki gibi bağlanmış X, Y transformatörlerinin bobinlerinin sarım sayıları sırasıyla 2N, 5N, N, 3N dir.
X bobininin girişine etkin değeri 60 V olan bir alternatif gerilim uygulandığında Y bobininin çıkışından alınan gerilimin etkin değeri V2 kaç V olur?
A) 10
9.
B) 20
C) 30
Şekildeki transformatörde sekonderden geçen akımın şiddeti sekonderin gerilimi ve
transformatördeki güç kaybı
biliniyor.
D) 50
Körfez Yayınları
V1= 60V
VS
M
P
~ Va
Buna göre, bu transformatörler için,
I. Her ikisi de alçaltıcıdır.
II. Her ikisi de yükselticidir.
III. X yükseltici, Y alçaltıcıdır.
IV. X alçaltıcı, Y yükselticidir.
yargılarından hangiler doğru olabilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
12.
R
C) II ve III
E) III ve IV
Şekildeki ideal transformatör düzeneğinde K ve L lambaları özdeştir.
K
~
S anahtarı açıldığında;
S
I. K lambasının parlaklığı
azalır.
Buna göre,
I. Primerin gücü
III. Primerden çekilen güç yarıya iner.
III. Primerin gerilimi
sonuçlarından hangileri gözlenmez?
niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
1.A
L
II. Primerden geçen akım değişmez.
II. Transformatörün verimi
Test 37 CA
Y
L
Şekildeki düzenekte X transformatörünün girişine Va alternatif gerilimi uygulandığında, Y transformatörünün çıkışından Va gerilimi elde ediliyor.
E) 90
~ VP
E) 25
R
İ
T
K
E
Y
D) 20
A) Yalnız II
C) Yalnız III
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
E) II ve III
2.E
3.D
4.A
5.B
6.C
7.D
8.D
9.D
10.C
11.E
12.A
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
38
Manyetizma1
Sayfa düzlemine dik ve yeterince uzun K ve L tellerinden
i akımı geçmektedir.
d
K telinin O noktasında
i
oluşturduğu manyetik alan
şiddeti B olduğuna göre, O
noktasındaki bileşke man- K
yetik alan şiddeti kaç B dir?
(sin 30° =
, cos 30° =
A) ñ3
B) ñ2
4.
O
d
30°
i
30°
Aynı düzlemde bulunan sonsuz
X
uzunluktaki X teli ile O merkezli Y
çembersel teli şekildeki gibi yer- 1
leştirilmiştir.
(π = 3 alınız.)
)
A) 1 yönünde, 3i
2.
D) 2
E) 0
N
R
Ö
K
M
L
5.
Buna göre, aynı yatay doğrultudaki K, L, M noktalarından hangilerinde bileşke manyetik alan sıfır olabilir?
: Dýþarý,
A) Yalnız K
:Ýçeri )
B) Yalnız L
D) K ya da L
3.
Üzerlerinden i1 ve i2 akımlarının
geçtiği yeterince uzun düz tellerin
şekildeki K noktasında meydana
getirdiği bileşke manyetik alan sıfırdır.
Buna göre,
oranı nedir?
i
R
İ
T
B) 2 yönünde, 3i
D) 2 yönünde, 6i
Sayfa düzlemine dik X, Y tellerinden şekilde belirtilen yönlerde akım geçiyor.
(
d
O
C) 1 yönünde, 6i
E) 1 yönünde, i
K
E
Y
X
d
O noktasındaki bileşke manyetik alanın sıfır olabilmesi için, X 2
telinden geçen akım yönü ve değeri ne olmalıdır?
L
C) 1
Y
Aynı düzlemde bulunan sonsuz uzunluktaki K ve L tellerinden şekildeki yönlerde eşit
şiddette i akımları geçmektedir.
K
d
i
O
d
K telinin O noktasında oluş60°
turduğu manyetik alan ÂB olduğuna göre, O noktasındaki bileşke manyetik alan kaç ÂB dir?
C) Yalnız M
A) –2
B) 2
C) ñ3
L
i
D) –ñ3
E) 0
E) K ya da M
i1
6.
d1
K
d2
i2
Sayfa düzleminde bulunan X teli
ile sayfa düzlemine dik yerleştirilen
Y tellerinden sırasıyla i, 2i şiddetinde akımlar geçmektedir.
i
d
O
X telinden geçen akımın O noktasında meydana getirdiği manyetik alanın büyüklüğü B oldu
X
ğuna göre, aynı noktadaki bileşke magnetik alanın büyüklüğü kaç B dir?
A) ñ2
B) 2
C) 3
D) ñ5
d
2i
Y
E) 5
38
Manyetizma1
7.
Şekildeki O nokasından geçen
sayfa düzlemine dik yerleştirilen telden i akımı geçmektedir.
L
M
Aşağıdaki noktalardan hangi
ikisindeki manyetik alan vektörlerinin bileşkesinin değeri
diğer ikililerden farklıdır?
T
i
O
N
8.
B) LN
i
C) KS
i
r
i
Çembersel telin O merkezinde oluşan bileşke
manyetik alan değeri
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
E) PR
r
r
12.
X
II
III
K
E
3i
9.
X
C) B2 = B3 > B1
N
R
Ö
E) B2 > B1 > B3
Şekildeki çembersel telin merkezindeki manyetik alanın şiddeti
aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanabilir?
d
Y
O
60°
4i
K
d
d
Y
Þekil II
Şekil I de sayfa düzlemine dik yerleştirilen X ve Y tellerinden sırasıyla 3i ve 4i lik akımlar geçmekteyken tellerin K
noktasında oluşturduğu manyetik alanın şiddeti B dir.
Körfez Yayınları
B) B1 > B2 = B3
4i
K
d
Þekil I
Çemberlerin merkezinde oluşan bileşke manyetik alanlar sırasıyla B1, B2, B3 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
D) B3 > B2 > B1
R
İ
T
3i
i
Özdeş teller bükülerek Şekil I, II, III teki r yarıçaplı çembersel şekiller elde edilmiştir.
A) B1 = B2 = B3
i
120°
R
D) TR
i
I
O
i
(k: sbt, r: yarıçap, π: sbt
ve düz tellerin magnetik
etkisi önemsenmiyor.)
S
P
A) KM
11.
K
Y teli, Şekil II deki gibi sayfa düzlemine paralel hale getirilirse tellerin noktasında oluşturduğu manyetik alanın şiddeti kaç B olur?
A) 0
B) 1
C) 3
D) 5
E) 7
i
13.
X
d1
O
2i
d1
i
Y
d2
4i
10.
Şekildeki çemberlerden geçen
akımların O merkez noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alanın sıfır olması için iı
akımı kaç i olmalıdır?
i
Z
Sayfa düzleminde bulunan X, Y, Z tellerinden şekilde belirtilen yönlerde sırasıyla 2i, i, 4i şiddetinde akım geçiyor.
iý
i
O
r
r
r
Bu akımların O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfır olduğuna göre,
oranı kaçtır?
(Teller birbirine değmiyor.)
Test 38 CA
1.A
2.E
3.D
4.C
5.E
6.D
7.E
8.C
9.E
10.D
11.A
12.D
13.B
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
Sayfa düzlemine dik üç iletken
telden eşit şiddette şekildeki
yönlerde i1, i2, i3 akımları geçmektedir.
Buna göre, bu akımların O
noktasında meydana getirdiği manyetik alanların yönü
aşağıdakilerden hangisinde
doğru gösterilmiştir?
2.
i1
i2
i3
A)
K
L
M
B)
M
K
N
C) M
N
K
D) N
M
L
E)
M
L
K
4.
i1
K
L
i2
M
i3
O
Şekildeki sayfa düzlemine dik
yeterince uzun i1 ve i2 tellerinden gösterilen yönlerde akım
geçmektedir.
åB
i1
d
meydana
getirdiği
d
bileşke
i2
manyetik alan ÂB olduğuna
göre,
37°
K
Bu akımların K noktasında
N
oranı kaçtır?
R
İ
T
(sin 37° = 0,6 ; cos 37° = 0,8)
K
E
N
R
Ö
i
i
d
i
i
60° 60° d
d
K
Þekil I
3.
39
Manyetizma2
30° 30°
d
L
Þekil II
5.
i3
L
y
i1
K
O
x
Sayfa düzlemine dik sonsuz uzunluktaki tellerden eşit şiddette şekillerde gösterilen yönlerde akımlar geçmektedir.
Akımların Şekil I deki K noktasında meydana getirdiği bileşke magnetik alanın büyüklüğü BK, Şekil II deki L noktasında meydana getirdiği bileşke magnetik alanın büyüklüğü
BL dir.
Sayfa düzlemine dik doğrultudaki L, M tellerinden i1 ve i2,
K telinden de i3 akımı gösterilen yönlerde geçmektedir.
Buna göre,
A) xy düzlemindedir.
K
Buna göre, K, L, M, N bölgelerinin hangilerinde bileşke manyetik alanın sıfır
olduğu bir nokta bulunabilir?
A) Yalnız K
L
K
i1
M
i2
B) K ve M
D) K ve L
N
C) L ve N
E) M ve N
i2
z
Buna göre, O noktasında oluşan manyetik alan için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
oranı kaçtır?
Sayfa düzleminde bulunan
sonsuz uzunluktaki tellerden i1
ve i2 akımları gösterilen yönlerde geçmektedir.
M
B) xz düzlemindedir
C) yz düzlemindedir
D) x ekseni doğrultusudadır.
E) y ekseni doğrultusudadır.
6.
Sayfa dizlemine dik sonsuz
uzunluktaki tellerden şekildeki
yönlerde akımlar geçmektedir.
i akımı geçen telin O noktasındaki tele uyguladığı manyetik
kuvvet F dir.
Buna göre, O daki tele uygulanan bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç F dir?
A) 3
B) ñ3
C) ñ2
O
d
i
i
d
d
D) 1
2i
E) 0
39
Manyetizma2
7.
Şekillerdeki sonsuz uzun tellerden gösterilen yönlerde i ve 3i
akımları geçmektedir. K noktasında meydana gelen bileşke
manyetik alanın büyüklüğü BK,
L ninki de BL dir.
Buna göre,
11.
i
K
L
d
d
d
d
i
O
1
Çember telden geçen akım
i olduğuna göre, düz telden geçen akım hangi yönde kaç i dir?
3i
oranı kaçtır?
Birbirinden yalıtılmış çember
ve düz tellerden doğru akımlar geçmektedir. Bu akımların O noktasında meydana
getirdiği bileşke manyetik
alan sıfırdır.
2
A) 2 yönünde i
B) 2 yönünde πi
C) 1 yönünde i
D) 1 yönünde πi
E) 2 yönünde i2
Şekildeki tellerden i ve ñ3i akımları gösterilen yönlerde geçmektedir.
, cos 30° =
A) Yalnız d1
15°
30°
N
R
Ö
K
L
O
10.
B) ñ3
C) 2
D) 3
x, y, z uzay düzleminin z ekseni
sayfa denklemine diktir.
Buna göre, i1, i2 akımlarının
O noktasında meydana getirdiği bileşke manyetik alan
için ne söylenebilir?
M
i
M
L
D) Önce artar, sonra azalır.
13.
Yarıçapları r ve 2r olan X ve Y tellerinden gösterilen yönlerde sırasıyla iX ve iY akımları geçmektedir.
iX
iY
r
r
O
tik alanın sıfır olabilmesi için
oranı kaç olmalıdır?
E) 0
14.
y
i1
i2
x
O
Şekildeki akım makarasının içindeki ÂB mağnetik alanın büyütülmesi için,
l
a
I. a sarım aralığı sabit kalmak
şartı ile sarım sayısını arttırmak
II. uzaklığını sabit tutup sarım
sayısını arttırmak
+
_
III. Reostanın ucunu ok yönünde çekmek
C) yz düzlemi
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
D) +z yönü
A) Yalnız I
E) –z yönü
B) Yalnız II
D) I veya III
1.C
N
O noktasındaki bileşke manye-
B) xz düzlemi
Test 39 CA
K
E) Daima sıfır olur.
z
A) xy düzlemi
i
B) Gittikçe azalır.
C) Önce azalır sonra artar.
E) d1, d2 ve d3
i
120°
LM yayının O noktasında
oluşturduğu manyetik alanın
büyüklüğü B olduğuna göre,
O noktasında meydana gelen
bileşke manyetik alan şiddeti kaç B dir?
A) 1
A) Gittikçe artar.
C) Yalnız d3
Düzgün ve türdeş bir telden
yapılmış K düzgün çemberinin
L ve M noktalarına i akımı girmiş ve çıkmıştır.
R
İ
T
K
E
–3 i
B) Yalnız d2
Düzgün telden kıvrılmış çembere i akımı K noktasından
girmiştir.
Buna göre, akımın çıkışı
sırasıyla L, M, N noktalarında ayrı ayrı alındığında
çemberin merkezindeki bileşke manyetik alan nasıl
değişir?
d3
30°
)
D) d1 ve d3
9.
d2
i
Buna göre, hangi doğrular üzerinde seçilen herhangi bir noktada bileşke manyetik alan sıfır
olabilr?
(sin 30° =
12.
d1
Körfez Yayınları
8.
2.A
3.B
4.A
5.B
6.B
7.B
8.A
9.E
10.C
C) Yalnız III
E) II veya III
11.B
12.E
13.C
14.E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
40
İndüksiyon Akımı
Düzgün ÂB manyetik alanında v sabit hızıyla çekilen
iletken çubuğun uçları arasında oluşan elektromotor
kuvveti;
4.
åB
Y
X
v
v
v
T
I. Çubuğun hızına
v
Z
v
II. Manyetik alan şiddetine
åB
III. Çubuğun hareket süresine
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
R
İ
T
Düzgün bir ÂB manyetik alanı içerisinde bulunan X, Y, Z, T
tel çerçeveler, kısa bir süre şekildeki gibi çekilmektedirler.
niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?
Buna göre, çerçevelerin hangilerinde, indüksiyon emk
si oluşur?
E) II ve III
A) X ve Y
B) Y ve Z
D) Y ve T
2.
K
E
åB
N
R
Ö
åB
åB
v
l
v
l
a
a
Þekil I
v
l
a
Þekil II
Þekil III
5.
C) X ve Z
E) Z ve T
ÂB manyetik alanında bulunan r yarıçaplı iletken çember, KL ekseni çevresinde
sabit ω açısal hızı ile döndürülüyor.
åB
K
L
r
w
İletkende oluşan emk nin
değeri, B, r, ω niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
Sayfa düzleminde bulunan uzunluğundaki teller, eşit şiddetteki manyetik alanlarda eşit hızlarla şekillerdeki gibi çekildiklerinde tellerde oluşan indüksiyon emk leri sırasıyla
ε1, ε2, ε3 olmaktadır.
A) Yalnız r
B) Yalnız ω
C) Yalnız B
D) r ve ω
E) B, r ve ω
Şekil II ve Şekil III teki manyetik alanlar sayfa düzleminde olduğuna göre, ε1, ε2, ε3 arasındaki ilişki nedir?
A) ε1 > ε2 > ε3
B) ε1 > ε2 = ε3
D) ε2 > ε3 > ε1
3.
E) ε2 > ε1 = ε3
L şeklindeki bir tel, kendisine dik
manyetik alan içerisinde O noktası
etrafında, şekildeki gibi dönmektedir.
Çubuğun dönmesi sırasında çubukta bir indüksiyon emk si
oluştuğuna göre, K, O ve L noktalarının yük işaretleri, aşağıdakilerden hangisidir?
K
C) ε1 = ε2 = ε3
O
L
K
O
åB
6.
iletken
çerçeve
åB
Aký
v
L
K
Þekil I
L
Þekil II
M
Zaman
Şekil I de görülen iletken tel çerçeve, ok yönünde sabit v
hızı ile çekildiğinde, çerçeveden geçen manyetik akının zamana bağlı değişim grafiği Şekil II deki gibi oluyor.
A)
–
+
–
B)
–
–
–
Buna göre, iletken çerçevede hangi zaman aralıklarında saat yönünde bir indüksiyon akımı oluşur?
C)
+
–
+
A) Yalnız K
D)
+
+
–
E)
+
+
+
B) Yalnız L
D) K ve L
C) Yalnız M
E) L ve M
40
İndüksiyon Akımı
7.
Şekildeki düzgün ÂB manyetik alanına dik olarak konulan iletken ray üzerinde bir
çubuk v sabit hızı ile çekildiğinde ampermetreden bir
akım geçiyor.
l
A
v
10.
åB
ip
Lamba
a
ip
N
K
S
L
O
R
Ray
Ampermetreden
geçen
akımı artırmak için,
1
2
Şekildeki düzenekte mıknatıs KL noktaları arasında basit
harmonik hareket yapmaktadır.
I. v hızını artırmak
II. Lambanın direnci azaltmak
Mıknatıs dakikada 60 kez K ye yaklaştığına göre, akım
saniyede kaç kez 1 yönünde geçer?
III. α açısını artırmak
A) 1
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
C) I ve II
11.
E) I, II ve III
R
İ
T
I
Doðu
S
N
Batý
II
A
Sayfa düzlemine dik, yeterince
uzun düz bir telden i akımı geçmektedir. r yarıçaplı daire çevresinde, bir tel çerçeve ω açısal
hızıyla ok yönünde çembersel yörüngede döndürülmektedir.
K
E
w
Ampermetrede ok yönünde akım geçişini sağlamak
için;
i
I. Mıknatısı doğu yönünde çekmek
N
R
Ö
r
Tel çerçevede indüksiyon akımı
oluşturabilmek için,
I. i akmını artırmak
II. ω açısal hızını artırmak
III. Teli çerçeveye yaklaştırmak
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
9.
III. Mıknatısı I konumundan II konumuna ok yönünde çevirmek
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve III
12.
E) I, II ve III
Düzgün ÂB manyetik alanında
bulunan uzunluğundaki tel,
O noktasından geçen eksen
etrafında T periyodu ile düzgün dairesel hareket yapmaktadır.
II. Mıknatısı batı yönünde çekmek
Körfez Yayınları
8.
Şekildeki bobinin yanında mıknatıs durmakta iken ampermetrede değer okunmamaktadır.
K
l
Dikdörtgen şeklindeki iletken çerçeve, B = 50 wb/m2
şiddetindeki düzgün manyetik alan içerisinde v = 20
m/s hız ile şekildeki gibi çekilmektedir.
åB
v
l
Telde oluşan indüksiyon
emk si 200 V olduğuna göre, uzunluğu kaç cm dir?
åB
A) 10
B) 20
C) 25
D) 40
O
13.
Buna göre, iletken telin uçları arasında oluşan indüksiyon emk sini veren ifade
nedir?
20 sarımlı bir bobin, düzgün
bir B manyetik alanına sarımlara dik olacak şekilde
yerleştiriliyor.
åB
R=10W
Bobindeki manyetik akı 4
s de 50 wb azaltıldığında
ampermetrede
okunan
değer kaç A olur?
A) 2,5
Test 01 CA
1.C
2.B
E) 50
T
3.A
4.C
5.E
6.C
7.C
8.C
B) 5
9.E
A
C) 10
10.A
D) 12,5
11.A
12.B
E) 25
13.E
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
41
Değişken Akım ve Elektronik
1.
I. Dinamo
4.
II. Jenaratör
II. Kapı zili
III. Transformatör
III. Radyo
Yukarıda verilen araçlardan hangileri elektrik enerjisi
üretmek için kullanılır?
Yukarıda verilen aletlerden hangilerinde bobin kullanılır?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
R
İ
T
D) I ve II E) I, II ve III
K
E
N
R
Ö
2.
Duran bir kalbi çalıştırmak için kullanılan elektroşok
cihazı aşağıda verilen aletlerden hangisidir?
A) Sığaç
B) Bobin
I. Mikrofon
C) Diyot
D) Reosta E) Transistör
5.
Sığası
10
µF olan bir sığacın uçlarına frekansı 103 s–1 olan
alternatif gerilim uygulanıyor.
Buna göre, sığacın kapasitif reaktansı kaç Ω dur?
( 1 µF = 10–6 F)
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
3.
20 Ω luk bir dirençten geçen alternatif akımın maksimum
değeri im = 32 A dir.
6.
Alternatif akım devresinde kullanılan bobinin özindiksiyon
katsayısı 1.10–2 H dir.
Buna göre, direncin harcadığı güç kaç watt’tır?
A) 60
Alternatif akımın frekansı 100 s–1 olduğuna göre, bobinin indüktif reaktansı kaç Ω dur?
(π = 3 alınız.)
A) 2
B) 90
C) 120
D) 150
E) 180
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
41
Değişken Akım ve Elektronik
7.
10.
X
Y
K
R =50 Ω
L
M
P
24 V
108 V
2N
Şekildeki alternatif akım kaynağının akım denklemi i = 102.sin100πt (amper) dir.
Buna göre, R direncinden 1 saatte açığa çıkan ısı enerjisi kaç Joule dür?
A) 9.106
B) 18.106
C) 27.106
Buna göre, NM kaç N dir?
N
R
Ö
Buna göre, devrenin frekansı kaç s–1 dir?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
A) 1
E) 75
Buna göre, transformatörün değiştirme oranı kaçtır?
A) 5
V = 402.sin50πt dir.
Buna göre, ampermetrenin gösterdiği etkin akımın değeri kaç amperdir?
A) 4
Test 41 CA
1-D
C) 8
2-A
D) 10
3-E
4-E
B) 4
C) 3
Primerin sarım sayısı
V = 402.sin50πt
Şekildeki alternatif akım devresinin gerilim denklemi
E) 5
Verimi %100 olan bir transformatörün giriş devresinin sarım sayısı 300 çıkış devresinin sarım sayısı 1500 dür.
A
D) 4
11.
R =5 Ω
B) 6
C) 3
D) 2
E) 1
12.
9.
R
İ
T
B) 2
K
E
V = 1002 Sin 60πt (volt) dir.
Körfez Yayınları
3N
Birbirine bağlanmış ideal X ve Y transformatörleriyle kurulu düzenekte K, L, M, P bobinlerinin sarım sayıları sırasıyla
2N, 3N, NM 3N dir. K bobininden 24 V alternatif gerilim
uygulandığında P bobininden 108 V alternatif gerilim alınıyor.
Bir alternatif akım devresinin potansiyel denklemi,
NM
D) 36.106 E) 45.106
8.
3N
Sekonderin sarım sayısı
K
600
1200
L
1000
500
M
300
900
K, L, M transformatörlerinin sarım sayıları tablodaki gibidir.
Buna göre, transformatörlerin primerine giriş gerilimi
uygulandığında hangileri yükseltici olarak kullanılabilir?
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) K ve L
D) K ve M E) L ve M
E) 12
5-E
6-D
7-B
8-B
9-C
10-A
11-A
12-D
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
4.
K
Denge
konumu
K
Þekil I
I. Yayın birim uzunluğunun kütlesi
Þekil II
III. Yayı geren kuvvet
IV. Atmanın genişliği
niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?
Buna göre, dalganın periyodu kaç saniyedir?
A) 0,8
B) 1,6
C) 2,4
E) 4
M
N
K
M
L
Þekil I
B) Yalnız II
K
E
K
N
v2
Þekil II
N
R
Ö
C) I ve II
R
İ
T
D) II ve IV
5.
v3
v1
E) III ve IV
M
L
Sarmal bir yay üzerinde ilerleyen üç atmanın hareket yönleri şekilde gösterilmiştir.
L ve M noktalarından birleştirilmiş bir yay grubunun
üzerinde K-L arasından Şekil I deki gibi oluşturulan bir atmanın, iletileni ile L ve M den yansıyanları Şekil II de verilmiştir.
Buna göre, yay üzerinde seçilen K, L, M noktalarının
hareket yönleri için aşağıdakilerden hangisidir?
K
L
Yaylar üzerindeki atmaların hızları v1, v2, v3 olduğuna
göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?
A) ↑
↓
B) ↓
↓
↑
C) ↓
↑
↓
D) ↑
↑
↑
E) ↑
↓
↓
A) v1 = v2 > v3
B) v1 > v2 > v3
D) v3 = v2 > v1
3.
A) Yalnız I
D) 3,2
2.
L
Bir yayda oluşturulan atmanın hızı;
II. Atmanın genliği
Sola doğru sabit hızla ilerleyen Şekil I deki atmanın üzerindeki bir K noktasının 0,8 saniye sonraki konumu Şekil II
deki gibidir.
K
42
Yay Dalgaları
C) v2 > v1 > v3
E) v3 > v2 = v1
Sabit
uç
Buna göre, 2 saniye sonra atmaların görünümü nasıldır?
A)
B)
D)
C)
E)
↑
6.
L
Serbest
uç
Serbest
uç
Şekildeki atmalar ok yönlerinde saniyede bir birim yol alacak biçimde ilerliyor.
M
Sabit
uç
K
Gergin bir yay üzerinde oluşturulan şekildeki K ve L atmalarının serbest uç ve sabit engelden bir kez yansıdıktan sonraki görünümleri hangisi gibi olur?
A)
B)
C)
D)
E)
42
Yay Dalgaları
7.
11.
serbest
uç
ince
sabit
uç
kalýn
İnce ve kalın yaylardan oluşturulmuş şekildeki düzenekte,
ince yay üzerindeki atma, saniyede 1 birim ilerlemektedir.
Buna göre, 5 saniye sonra yaylar üzerindeki atmaların
görünümü, aşağıdakilerden hangisine benzer?
A)
O noktasından birbirine
v1
eklenmiş K ve L esnek
y1 O
x1
yayları diğer uçlarından
gerilerek sabitlenmiştir.
K
L
Hızı v1, genişliği x1,
genliği de y1 olan şekildeki atmanın, L yayına iletileninin
hızı v2, genişliği x2, genliği de y2 oluyor.
Yansıyan atma baş yukarı olduğuna göre,
I. v2 > v1
B)
II. y1 > y2
C)
III. x1 > x2
D)
eşitsizliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
E)
12.
Sabit
uç
N
R
Ö
Þekil III
Şekildeki ideal yay ortamında oluşturulan özdeş atmalar dan hangileri ilk karşılaştıklarında birbirini sönümleyebilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
A)
D)
E) II ve III
13.
I.
Dalga üzerindeki K ve L noktaları arasındaki uzaklık 6 cm olduğuna göre, dalganın
hızı kaç cm/s dir?
II.
L uzunluğundaki bir tel iki ucundan sabitlendikten sonra bir
dalga kaynağı ile kararlı dalgalar oluşturuluyor. Tel üzerinde oluşan 3. harmoniğin dalgaboyu λ3, 5. harmoniğin dalgaboyu λ5 dir.
Test 42 CA
14.
2.B
3.C
B) 8
5.D
6.C
D) 16
E) 24
İki ucundan sabitlenmiş telde f frekanslı dalgalar üretildiğinde 4 tane harmonik (iğ) gözleniyor.
A) 4
4.D
C) 12
Dalgaların frekansı 3f yapıldığında kaç tane harmonik
gözlenir?
oranı kaçtır?
1.D
E)
Gergin bir yayın üzerinde oluşturulan ve frekansı 2 s–1 olan periyodik dalganın bir bölümü şekildeki K
gibidir.
A) 4
Buna göre,
C)
L
oranı kaçtır?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
10.
B)
C) Yalnız III
Şekildeki gergin sarmal yaylar
üzerinde oluşturulan periyodik
dalgaların dalga boyları I. de λ1
II. de λ2 dir.
Buna göre,
Atmalar üst üste geldiği
anda görünümleri nasıl olur?
Körfez Yayınları
Þekil II
Þekil I
E) I, II ve III
Türdeş ve esnek olan bir yay
üzerinde oluşturulan özdeş atmaların hareket yönleri şekildeki gibidir.
K
E
Hareketli
uç
Sabit
uç
C) I ve II
R
İ
T
D) II ve III
8.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
7.B
8.C
B) 8
9.A
10.C
C) 12
11.C
D) 16
12.D
13.D
E) 20
14.C
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
43
Su Dalgaları
Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde doğrusal
dalga kaynağı +x yönünde periyodik dalgalar oluşturuyor.
4.
I. Kaynağın titreşim genliği
Yanyana iki dalga leğeninde özdeş kaynaklarla oluşturulan periyodik su dalgaların herhangi bir
andaki dalga tepeleri şekildeki gibidir.
II. Kaynağın titreşim frekansı
Buna göre,
Buna göre, dalga boyu;
niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?
B) Yalnız II
D) I ve III
Kaynak
I. Kaynaklar farklı zamanlarda
çalışmaya başlamışlardır.
III. Dalga leğenindeki suyun derinliği
A) Yalnız I
Kaynak
R
İ
T
II. X leğenindeki su derinliği Y
ninkine eşittir.
C) I ve II
E) II ve III
III. X ve Y leğenlerindeki dalgaların yayılma hızları eşittir.
X
Y
yargılarından hangileri doğrudur?
K
E
A) Yalnız I
D) I ve III
2.
N
R
Ö
Bir dalga leğeninde oluşturulan periyodik dalgalar üzerindeki 6 dalga çukuru arası uzaklık 24 cm ölçülüyor.
5.
Kaynağın periyodu 1,2 saniye olduğuna göre, dalgaların hızı kaç cm/s dir?
A) 2
3.
B) 4
C) 6
D) 8
A) 20
6.
B) 24
A) 2
III. Hız
D) 5
E) 6
C) 28
D) 36
E) 40
Düşey kesiti şekildeki gibi veX
rilen bir dalga leğeninde, X K
kaynağından üretilen dalgaların K den L ye doğru giderken;
II. Dalga boyu
C) 4
E) I, II ve III
Üzerinde 6 yarık bulunan stroboskop saniyede en fazla 2
devir yaptırılarak periyodik su dalgalarına bakıldığında dalgalar duruyormuş gibi görünüyor.
Dalga kaynağı sağa doğru 0,5 cm/s hızla hareket ettirildiğinde sağdan bakan bir gözlemci dalga boyunu
kaç cm olarak görür?
B) 3
C) Yalnız III
Dalgaların dalgaboyu 3 cm olduğuna göre, yayılma hızı
kaç cm/s dir?
E) 10
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninin ortasına 2
saniye aralıkla su damlatılıyor. Meydana gelen dalgaların
dalga boyu 5 cm olarak ölçülüyor.
B) Yalnız II
L
I. Frekans
su
niceliklerinden hangileri değişir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
43
Su Dalgaları
Derinliği her yerinde aynı olan
ortamda ilerleyen şekildeki KL
doğrusal su dalgasının O noktası engele çarptığı anda görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A)
B)
K
40°
L
40°
40°
10.
L
v
Engel
C)
Bir dalga leğeninde dalga kaynağından üretilen periyodik
dalgaların üstten görünüşü şekildeki gibidir.
L
Buna göre,
40°
O
O
40°
K
50°
O
K
Kaynak
7.
L
O
40°
I. Dalga leğeninde K den L ye doğru gidildikçe su derinliği artmaktadır.
K
II. Dalga kaynağının periyodu zamanla azalmaktadır.
D)
E)
L
III. Dalganın yayılma hızı zamanla artmaktadır.
K
yargılarından hangileri doğru olabilir?
50°
40°
O
K
40°
O
K
E
N
R
Ö
II
30°
Körfez Yayınları
11.
37°
X
E) I, II ve III
Z
Y
Bir dalga leğeninde derinlikleri farklı iki bölmeden I. bölmede 36 cm/s hızla ilerleyen dalganın periyodu 0,5 saniyedir.
Buna göre,
Buna göre, dalganın II. bölgedeki dalgaboyu kaç cm
dir?
II. X ortamı Z ortamından derindir.
I. Y ortamının derinliği en fazladır.
III. Dalganın yayılma hızı X ortamında en büyüktür.
B) 10
C) 15
D) 20
yargılarından hangileri doğrudur?
E) 25
A) Yalnız I
D) I ve III
Derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgalarında derin ortamda 6 dalga tepesi arası uzaklık 25 cm ölçülürken, sığ ortamda 5 dalga çukuru arası uzaklık 16 cm olarak ölçülüyor.
12.
Derin ortamdaki dalgaların hızı vd, sığ ortamdakilerin
hızı vs olduğuna göre,
B) Yalnız II
Bir dalga leğeninde
üretilen şekildeki doğrusal dalgaların sığ ortamdan derin ortama
geçerken,
C) I ve II
E) II ve III
K
L
Kaynak
A) 5
C) I ve III
Periyodik doğrusal su dalgalarının derinlikleri farklı X, Y, Z
ortamlarında ilerleyişi şekildeki gibidir.
(sin 30° = 0,5 ; sin 37° = 0.6)
9.
B) I ve II
D) II ve III
8.
I
R
İ
T
A) Yalnız I
L
50°
sýð
I. Hız
oranı kaçtır?
derin
II. Frekans
III. Dalgaboyu
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 43 CA
1.A
2.B
3.C
4.E
5.D
6.E
7.A
8.C
9.B
C) I ve II
E) II ve III
10.E
11.E
12.B
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
44
Işık Teorileri
Fant-ekran arasının cam
olduğu young deneyinde
kırmızı renkli ışık kaynağı kullanıldığında saçak genişliği ΔX1, yeşil
ışık kaynağı kullanıldığında saçak genişliği
ΔX2 olarak ölçülüyor.
Ekran
Fant
4.
cam
l
d
A0
x
Young deneyinde ekrandaki P noktası 10. Aydınlık
saçağa karşılık gelmektedir.
ΔX2 nin ΔX1 e eşit olması için aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) 1000
B) x mesafesi azaltılmalı
C) L mesafesi azaltılmalı
K
E
5.
E) d mesafesi azaltılmalı
2.
N
R
Ö
Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde yarığın
yarısını kapatacak şekilde cam levha konulmuştur.
A0
K
A) Merkezi aydınlık saçak 1 yönüne kayar.
B) Merkezi aydınlık saçak 2 yönüne kayar.
6.
C) Merkezi aydınlık saçağın genişliği azalır.
D) Girişim olayı gözlenmez.
E) Saçak sayısı artar.
3.
Tek renkli ışık ile yapılan
şekildeki Young deneyinde P noktasında 4. karanlık saçak oluşuyor.
P noktasında 2. aydınlık saçağın oluşması
için L nasıl değiştirilmelidir?
d
n
A0
x
L
B) Yalnız n
C) Yalnız d
E) d, n, λ ve L
Perde
A0
λ1 dalga boylu ışının 3.
Aydınlık saçağı, λ2 dalga
boylu ışının hangi saçağına karşılık gelir?
A) 2. Karanlık
B) 5. Aydınlık
D) 7. Aydınlık
C) 6. Karanlık
E) 7. Karanlık
K2
L
7.
A)
kadar azaltılmalı.
B)
kadar artırılmalı.
C)
kadar artırılmalı
D)
kadar artırılmalı.
E)
Ekran
Fant
A0
d
K
E) 8000
Şekildeki tek yarıklı kırınım
deneyinde λ1 = 8000 A° ve
λ2 = 4000 A° dalga boylu
ışınlar kullanılmıştır.
w
P
K1
D) 5000
D) λ ve x
2
cam
levha
Bu olayla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C) 4000
Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde saçak genişliği ΔX olarak ölçülül
yor.
A) Yalnız x
A0
L = 103d
ΔX saçak genişliği aşağıdaki
niceliklerden
hangilerine bağlıdır?
1
l
d
R
İ
T
B) 2000
A) x mesafesi artırılmalı
D) d mesafesi artırılmalı
l
P noktasının yarıkların
orta dikmesine uzaklığı
5 mm olduğuna göre,
kullanılan ışığın dalgaboyu λ kaç A° dur?
L
Ekran
P
Fant
kadar artırılmalı.
Tek yarıkta yapılan girişim
deneyinde P noktasında
4. Aydınlık saçak gözleniyor.
Perde
Fant
P
OP uzaklığı 9 mm oldu- l
ğuna göre, merkezi aydınlık saçağın genişliği
kaç mm dir?
A) 1
B) 2
C) 4
O
D) 5
E) 6
44
Işık Teorileri
8.
Çift yarıkla yapılan
girişim deneyinde
ekran A0 konumu
sabit tutularak ok l
yönünde çevrilirse
aşağıdakilerden
hangisi
gerçekleşir?
12.
Ekran
Fant
K1
1
A0
K2
2
A) λ dalga boyu azaltılmalı
B) 1 yönündeki saçak genişliği azalır 2 yönündeki artar.
B) Fant-ekran arası uzaklık L azaltılmalı
C) Merkezi aydınlık saçak 1 yönünde kayar.
C) x büyüklüğü azaltılmalı
D) Merezi aydınlık saçak 2 yönünde kayar.
D) Yarıklar arası uzaklık d artırılmalı
E) Herhangi bir değişiklik olmaz.
E) Yarıklar arası uzaklık d azaltılmalı
B) 2. Aydınlık saçak
C) 3. Karanlık saçak
D) 3. Aydınlık saçak
N
R
Ö
Yukarý
A0
11.
P
K1
K
A0
K2
Buna göre, P noktası hangi saçak üzerindedir?
A) 1. Karanlık
B) 1. Aydınlık
D) 2. Aydınlık
14.
Aþaðý
A) Merkezi aydınlık saçak aşağı yönde kayar.
A0
R
İ
T
Tek yarıkta yapılan girişim deneyinde P noktasının yarık kenarlarına
uzaklıkları farkı,
K
E
E) 4.Aydınlık saçak
Çift yarıkta yapılan girişim
deneyinde K kaynağı yukarıya doğru kaydırılırsa
aşağıdaki
sonuçlardan K
hangisi gerçekleşir?
13.
Körfez Yayınları
A) 2. Karanlık saçak
Ekran
d
x
A) 1 yönündeki saçak genişliği artar 2 yönündeki azalır.
Buna göre, P noktası hangi saçak üzerindedir?
10.
Fant
L
ΔX2 saçak genişliğini,
ΔX1 saçak genişliğine
eşitlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
λ dalgaboylu ışıkla yapılan çiftyarıkta girişim deneyinde
perde üzerindeki bir P noktasının yarıklara uzaklıkları sırasıyla 2λ, 5λ dır.
9.
Çift yarıkla yapılan young deneyinde fant ile
ekran arası hava olduğunda saçak genişliği l
ΔX1, bu ortam su ile dol- K
durduğunda ΔX2 oluyor.
C) 2. Karanlık
E) 3. Karanlık
Şekildeki çift yarıkta girişim deneyinde K1 ve K2
yarıklarının önüne özdeş
cam levhalar konuluyor.
cam
K
A0
K2
Aşağıdaki olaylardan
hangisi gerçekleşir?
B) Merkezi aydınlık saçak yukarı yönde kayar.
A) Merkezi aydınlık saçak 1 yönüne kayar.
C) Aydınlık saçakların saçak genişliği artar.
B) Merkezi aydınlık saçak 2 yönüne kayar.
D) Aydınlık saçakların saçak genişliği azalır.
C) Girişim deseni genişler.
E) Herhangi bir değişiklik olmaz.
D) Girişim deseni sıklaşır.
Tek renkli ışık ile yapılan
şekildeki Young deneyinde P noktasındaki 4. karanlık saçak oluşuyor.
P noktasında 2. aydınlık
saçağın oluşması için
kaynaklar arası d uzaklığı nasıl değiştirilmelidir?
2
E) Herhangi bir değişiklik gözlenmez.
P
K1
15.
A0
d
K
1
K1
K2
Çift yarıkta yapılan girişim
deneyinde, K ışık kaynağı
1 yönünde kaydırılıyor.
1
Bu işlem sonunda perde
üzerindeki saçaklar için
aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
L
A)
kadar azaltılmalı.
B)
kadar artırılmalı.
C)
kadar azaltılmalı.
D)
kadar artırılmalı.
fant
perde
3
2
A0
K
4
A) Merkezi aydınlık saçak 3 yönünde kayar.
B) Merkezi aydınlık aşağı 4 yönünde kayar.
C) Aydınlık saçakların parlaklığı artar.
D) Aydınlık saçakların parlaklığı azalır.
E)
Test 44 CA
1.E
kadar artırılmalı.
2.B
3.C
4.D
E) Herhangi bir değişiklik olmaz.
5.E
6.E
7.C
8.A
9.D
10.A
11.C
12.E
13.D
14.E
15.D
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
45
Özel Görelilik
1.
I. Atomaltı parçacıklar
4.
Modern fiziğe göre,
II. Nükleer fizik
I. Işığın hızı gözlemciye göre değişmez.
III. Termodinamik
II. Zaman değişken değil mutlaktır.
Yukarıdakilerden hangileri modern fiziğin çalışma alanına girer?
III. Cismin hızı arttıkça enerjisi de artar.
yargılarından hangileri artar?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Modern fiziğe göre eylemsiz referans sisteminde,
I. Enerji
niceliklerinden hangileri değişir?
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
3.
Bir uzay aracının durgun haldeki boyu L dir. Bu uzay aracı
5.
Buna göre,
(c : Işık hızı)
4
A)
5
oranı kaçtır?
B) 1
5
C)
4
5
D)
3
E) 2
I. Michelson - Morley : Esirin varlığı
II. Einstein : Özel görelilik
III. Max Planck : Siyah cisim ışıması
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
11
c hızı ile giderken toplam enerjsi ET, ki6
netik enerjisi EK oluyor.
6.
Bir parçacık
Buna göre,
(c : Işık hızı)
A) 1
0,6c hızı ile hareket ederken boyu Lı olarak ölçülüyor.
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
II. Zaman
III. Boy
A) Yalnız I
C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
2.
B) Yalnız II
ET
oranı kaçtır?
EK
B)
6
5
C)
5
3
D) 2
E) 6
45
Özel Görelilik
7.
Uçaktan paraşütle atlayan bir paraşütçünün yere düşme
zamanı, durgun bir gözlemci tarafından 4 dakika olarak
ölçülüyor.
10.
Dünyadaki bir canlının 5 yılda geçirdiği değişimi uzay
aracındaki bir canlının 15 yılda geçirebilmesi için uzay
aracının hızı kaç c olmalıdır?
Buna göre,
(c : Işık hızı)
hızıyla hareket eden bir gözlemci
bu süreyi kaç dakika olarak ölçer?
A) 20
8.
Kütlesi m olan bir parçacık,
tedir.
Buna göre, cismin kinetik enerjisi kaç mc2 dir?
(c : Işık hızı)
2
A)
5
C) 12
2
B)
3
D) 8
E) 6
2 6
c hızı ile hareket etmek5
9.
D) 2
E) 4
Durgun haldeki boyu 40 m olan bir uzay aracının boyu yerden bakıldığında 20 m görülüyor.
Buna göre, uzay aracının hızı kaç c dir?
(c : Işık hızı)
20 m
Şekildeki dikdörtgen levha belirtilen yönde kaç c hızı
ile hareket ederse yerdeki durgun gözlemci tarafından
kare olarak algılanır?
(c : Işık hızı)
A)
2
2
B)
3
2
C)
2 2
3
D)
1
2
E)
3
5
12.
Işık hızına yakın bir hızla hareket eden cismin kinetik
enerjisi durgun kütle enerjisinin üç katı olduğuna göre
toplam enerjisi durgun kütle enerjisinin kaç katıdır?
A) 1
v
5m
R
İ
T
11.
K
E
N
R
Ö
C) 1
Körfez Yayınları
B) 16
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Test 45 CA
1-C
2-E
3-C
4-D
5-E
6-E
7-B
8-E
9-D
10-B
11-B
12-D
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
46
Fotoelektrik ve Compton Olayı
Fotoelektrik olayda kaynağın
ışık şiddeti sabit tutularak fotonların enerjisi artırıldığında;
4.
Iþýk
I. Kopan fotoelektron sayısı
II. Fotoelektronların kinetik enerjisi
A
Bir fotoelektrik deneyinde
katottan sökülen elektronların maksimum kinetik enerjilerinin gönderilen ışığın frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir.
niceliklerinden hangileri artar?
D) II ve III
2.
Frekans
3f
f
R
İ
T
(İlk durumda fotonların enerjisi eşik enerjisinden büyüktür.)
B) I ve II
0
Katota 3f frekanslı fotonlar gönderildiğinde oluşan fotoelektronların maksimum kinetik enerjileri, eşik enerjisinin kaç katı olur?
III. Ampermetrenin gösterdiği değer
A) Yalnız I
Emax
C) I ve III
E) I, II ve III
K
E
Sodyum, gümüş ve altın
Emax
metallerine foton gönderilSodyum Gümüþ Altýn
diğinde sökülen fotoelektronların kinetik enerjilerinin fotonun frekansına gö- 0
Frekans
re grafikleri şekildeki gibidir.
N
R
Ö
Buna göre,
I. Eşik enerjisi en yüksek olan altın metalidir.
5.
Bir fotoelektrik deneyinde kullanılan katot metalin eşik
dalga boyu 6200°A dur.
Katota 3100°A dalga boylu ışınlar gönderildiğinde
kesme potansiyel farkı kaç volt olur?
(h.c = 12400 eV.A°)
II. Bu metallere eşit enerjili fotonlar gönderildiğinde altın
levhadan sökülen fotoelektronların kinetik enerjisi daha
büyük olur.
III. Fotoelektrik akımın en yüksek olması için katot olarak
altın metali kullanılmalıdır.
6.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
Buna göre, lambanın gücü kaç wattır?
C) Yalnız III
(hc = 12400 eV A° ; 1 eV= 1,6.10–19 J)
E) I ve III
Şekildeki fotoelektrik deneyinde
ampermetre i değerini göstermektedir.
A) 20
B) 32
C) 40
D) 48
E) 60
Iþýk
Buna göre,
A
I. Kaynağın ışık şiddetini artırmak
Verimi % 80 olan bir lamba dalga boyu 6200 A° olan fotonlardan saniyede 1020 tane yaymaktadır.
– +
7.
Bir fotoelektrik olayda fotoelektronun kesme potansiyeli,
I. Gelen ışığın dalga boyu ile doğru orantılıdır.
II. Anot yüzey alanını artırmak
II. Gelen ışığın şiddetiyle doğru orantılıdır.
III. Üretecin gerilimini arttırmak
III. Katodun bağlanma enerjisi ile ters orantılıdır.
işlemlerinden hangileri yapılırsa i değeri kesinlikle
artar?
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I veya II
C) Yalnız III
E) I veya III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
46
Fotoelektrik ve Compton Olayı
8.
12.
Eşik enerjisi 5,4 eV olan metale 12,6 eV enerjili fotonlar
gönderilerek elektronlar sökülüyor.
Buna göre, sökülen elektronların maksimum hızı kaç
m/s dir?
(m =
9.10–31 kg
A) 1.105
9.
, 1 eV =
B) 2.105
Buna göre, EK, ES, EM arasındaki ilişki nedir?
1,6.10–19 J)
C) 4.105
A) EK>ES>EM
D) 8.105
E) 16.105
13.
(Wien sabiti = 2,898.106 nm.K)
D) 100
E) 125
K
E
Akým þiddeti
14.
K
L
N
R
Ö
M
Gerilim
0
Aynı fotesele düşürülen K, L, M ışınlarının oluşturduğu akımın gerilime bağlı grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre,
I. K ve L ışınları aynı renklidir.
ýþýk
Katot
Anot
A
– +
Vdoyma
Şekildeki fotosel devresine ışık düşürülerek fotolektrik akım
elde edilmiştir.
II. L nin ışık şiddeti M ninkine eşittir.
Ampermetrenin daha büyük akım değerini göstermesi
için aşağıdakilerden hangisi artırılmalıdır?
III. K nin enerjisi M ninkinden büyüktür.
A) Işığın akısı
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Fotonların enerjisi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
11.
R
İ
T
(h : Planck sabiti, c : Işık hızı)
C) 75
10.
C) EM>EK>ES
E) EM=ES=EK
Kütlesi m olan bir parçacık 0,8c hızı ile haraket ederken bu parçacığa eşlik eden dalgaların de Broglie dalgaboyunu veren ifade nedir?
Körfez Yayınları
B) 50
B) ES>EK>EM
D) EM>ES>EK
Yüzey sıcaklığı 28980 K olan bir yıldızın en yoğun ışınımın gerçekleştirdiği dalga boyu kaç nm dir?
A) 25
Bir fotosele kırmızı, sarı ve mavi renkli ışınlar ayrı ayrı düşürüldüğünde bu ışınların kopardığı elektronların kinetik
enerjileri sırasıyla EK, ES, EM oluyor.
C) Anot yüzeyi
C) Yalnız III
D) Anot katot arası uzaklık
E) I ve III
E) Potansiyel farkı
Bir fotosele f frekanslı fotonlar gönderildiğinde kopan elektronların maksimum kinetik enerjileri E oluyor.
15.
Bir fotoelektrik deneyinde katota gönderilen ışığın
rengi değiştirilirse;
Buna göre, aynı fotosele 2f frekanslı fotonlar gönderildiğinde kopan elektronların maksimum kinetik enerjileri için ne söylenebilir?
II. Katodun bağlanma enerjisi
A) E den küçük
III. Fotoelektronların anoda çarpma hızı
B) E
D) 2E
I. Kesme potansiyeli
C) E - 2E arası
E) 2E den büyük
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 46 CA
1.D
2.A
3.A
4.D
5.B
6.C
7.C
8.E
9.D
10.A
11.E
C) I ve II
E) I, II ve III
12.D
13.E
14.A
15.B
YGS / LYS
Sayısal
FİZİK
1.
I. (+) ve (-) yükler atom içerisinde , kek içinde üzüm taneleri gibi rastgele dağılmışlardır.
4.
II. Elektron bir üst enerji yörüngesinden bir alt yörüngeye
kendiliğinden geçebilir.
I.
II.
Bohr Atom Modeli
B) Rutherfort Atom Modeli
Bohr Atom Modeli
C) Thomson Atom Modeli
Rutherfort Atom Modeli
D) Bohr Atom Modeli
Rutherfort Atom Modeli
E) Bohr Atom Modeli
Thomson Atom Model
III. 9 eV
A) Yalnız I
B) 5
n=2
D) 9
Hidrojen atomunun enerji
Enerji (eV)
seviyelerinden bazıları şeÝyonlaþma
13,60
kildeki gibidir.
13,06
Temel enerji seviyesinde 12,75
bulunan hidrojen atom- 12,09
ları;
I. 11,00 eV enerjili elektron
II. 12,75 eV enerjili foton
0
n=2
0
Temel hal
n=1
n=¥
n=5
n=4
C) I ve III
E) I, II ve III
Bir atomun uyarılma enerEnerji (eV)
ji düzeyleri şekildeki gibidir. Buna göre, uyarılmış 12,75
12,09
haldeki elektron n = 4 olan
enerji seviyesinden temel 10,20
hale inerken λ dalga boylu
l
ışıma yapmaktadır.
0
n=4
n=3
n=2
n=1
Temel hal
Bu ışımadan doğan fotonun enerjisi kaç eV dir?
A) 0,66
E) 10
n=2
Temel hal
5.
n=1
n=3
10,20
4,0
B) I ve II
K
E
4,86
C) 6
n=3
D) II ve III
n=¥
n=4
n=3
Temel hal
7,5
enerjili değerlerinden hangileri ile hareket edebilirler?
6,67
0
n=4
R
İ
T
II. 5 eV
N
R
Ö
Temel halde bulunan civa
Enerji (eV)
atomlarının enerji seviyeleÝyonlaþma
rinden bazıları şekildeki gibi- 10,40
8,84
dir.
A) 3
3.
I. 2 eV
A) Thomson Atom Modeli
Temel halde bulunan civa
atomları 9 eV kinetik enerjili elektronlarla uyarıldıktan sonra temel hale dönerken kaç farklı frekansta
foton yayınlanır?
Temel halde bulunan bir atoEnerji (eV)
mun enerji seviyelerinden ba- 10,0
zıları şekildeki gibidir.
Bu atom 9 eV kinetik enerjili
elektronlarla bombardıman
edildiğinde ortamdan ayrılan elektronlar;
Yukarıda özellikleri verilen atom modelleri hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
2.
47
Atom Teorisi
6.
B) 1,89
C) 2,55
Bir atomun enerji düzeyleri
şekildeki gibidir. 7E enerjili
fotonlarla uyarılmış atom
temel hale geçişte fark enerjiyi λ dalga boylu foton olarak
yayınlıyor.
Atomdan
başka,
bu
fotondan
D) 10,20
Enerji
Ýyonlaþma
8E
7E
n=4
n=3
n=2
4E
l
0
I.
E) 12,75
n=1
n=1
Temel hal
II.
III. 12 eV enerjili foton
III.
hangileri ile uyarılabilirler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
dalgaboylu fotonlardan hangileri yayınlanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
47
Atom Teorisi
7.
11.
Temel halde bulunan bir hidrojen atomunun elektronu, n =
3 enerji seviyesine uyarılıyor.
Buna göre, elektronun açısal momentumu ne kadar
değişir?
Şekilde uyarılmış hidrojen atomunun yaptığı K, L, M ışımaları gösterilmiştir.
Enerji
n=4
Buna göre,
(h:Planck sabiti)
n=2
I. Işımaların en büyük dalga
boylu olanı L dir.
A)
II. K ve M ışımaları Lymann
serisine aittir.
D)
M
K
B)
C)
n=3
L
n=1
Temel hal
III. Frekansı en büyük ışıma M dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
E)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
8.
Sayfa düzlemine dik yukarı doğru yayılan (+y yönü) bir
elektromağnetik dalganın elektriksel alan bileşeni +x
yönünde iken, mağnetik alan bileşeninin yönü için ne
söylenebilir?
9.
C) +y yönündedir.
D) –y yönündedir.
N
R
Ö
B) α ışınları
A) Katot ışınları
D) Laser
10.
R
İ
T
Civa atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Civa
buharındaki taban düzeyinde
bulunan atomlar 9 eV enerjili
elektronlarla bombardıman ediliyor.
Buna göre, atomlar taban
enerji düzeyine dönerken
atomdan yayılan ışımaların
enerjileri,
Körfez Yayınları
B) –z yönündedir.
Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgadır?
E) I, II ve III
K
E
A) +z yönündedir.
E) –x yönündedir.
12.
C) I ve II
Enerji (eV)
10,4
8,84
iyonlaşma
n= ∞
n=4
6,67
n=3
4,86
n=2
0
Taban düzeyi
n=1
I. 1,81 eV
II. 2,17 eV
III. 4,86 eV
C) β ışınları
yukarıdaki verilenlerden hangileri olabilir?
E) Ses dalgaları
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça,
13.
C) I ve II
E) I, II ve III
Bir atomun M kabuğu için;
I. Alt kabuk sayısı 3 tür.
I. Kinetik enerjileri azalır.
II. Orbital sayısı 9 dur.
II. Açısal momentumları artar.
III. Bulunabilecek en fazla elektron sayısı 18 dir.
III. Bağlanma enerjisi artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D) I ve III
D) I ve III
Test 47 CA
1.A
C) I ve II
C) I ve II
E) I, II ve III
E) II ve III
2.C
3.C
4.D
5.E
6.C
7.B
8.B
9.D
10.C
11.E
12.E
13.E
YGS / LYS
FİZİK
Sayısal
48
Atomaltı Parçacıklar - Radyoaktivite
1.
Temel kuvvetlerin taşıyıcısı olan parçacıklara etkileşim
parçacıkları denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi etkileşim parçacığıdır?
2 –
e
3
5.
Yukarı kuark (u) nun elektrik yükü +
Aşağı kuark (d) nin elektrik yükü –
Proton kuarklardan oluştuğuna göre, aşağıdaki kuark
gruplarından hangisi proton oluşturur?
D) Kuark E) Foton
A) udd
2.
Proton ve nötronlar kuarklardan oluşur.
6.
Kuarkların etkileşmesini sağlayan etkileşim parçacığı
aşağıdakilerden hangisidir?
Baryonlar arası etkileşimi sağlayan parçacık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elektron
A) Proton
A) Gluon
B) Elektron
C) Nötrino
B) Foton
N
R
Ö
3.
I. Fotonlar, elektromanyetik kuvvetler aracılığıyla ve Buna göre,
I. Proton
III. Leptonlar, zayıf çekirdek kuvvetleri aracılığıyla etki-
II. Elektron
III. Nötron
taneciklerinden hangileri baryondur?
A) Yalnız I
leşime girerler.
leşime girerler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
4.
Aşağıdakilerden hangisi lepton değildir?
A) Elektron
B) Proton
C) Müon
D) Elektron nötrinosu E) Müon nötrinosu
C) Mezon
D) Proton E) Tau
II. Hadronlar, yeğin çekirdek kuvvetleri aracılığıyla etki-
E) uu
R
İ
T
Baryonlar, hadron grubunun üyeleridir. yüklü parçacıklarla etkileşime girerler.
D) ud
B) Foton
7.
C) ddd
K
E
C) Müon
D) Mezon E) Lepton
B) uud
1 –
e dir.
3
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
8.
Proton ve nötron arasındaki etkileşimi sağlayan parçacıklar mezon adını alır.
Buna göre, mezonlar hangi parçacıklardan oluşur?
A) Lepton
B) Kuark
D) Nötrino E) Foton
C) Elektron
48
Atomaltı Parçacıklar - Radyoaktivite
9.
Temel parçacıkların bir kısmı kararsız taneciklerdir.
13.
Buna göre,
I. Elektron
II. b ışıması olayında nötron sayısı değişir.
II. Elektron nötrinosu
III. Müon
taneciklerinden hangileri kararlıdır?
A) Yalnız I
Radyoaktif ışımalarla ilgili olarak verilen,
I. a ışıması bir elektromanyetik dalgadır.
III. g ışıması boşlukta ışık hızı ile yayılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
R
İ
T
10.
Kütle çekim kuvvetinin taşıyıcısı olduğu varsayılan
ancak henüz gözlenememiş etkileşim parçacığı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Yarılanma süresi 18 gün olan bir elementten 600 g bulunmaktadır.
54 gün sonra bu elementten kaç g bozunmuş olur?
A) Gluon
A) 75
K
E
C) Nötrino
D) Foton E) Graviton
N
R
Ö
11.
Aşağıdaki kuark diziliminlerinden hangisi bir mezondur?
A) uud
B) ud
C) ud
D) udd E) dd
12.
226
Ra
88
→
226
Ac
89
Körfez Yayınları
B) Mezon
I. Beta bozunmasıdır.
III. 1 proton 1 nötrona dönüşmüştür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) 525
II. Fisyon reaksiyonudur.
III. Füzyon reaksiyonudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
I. Kuarklar ve leptonlar 6 şar tanedir.
II. Kuarklar tek başlarına bulunamazlar fakat leptonlar II. 1 nötron 1 protona dönüşmüştür.
D) 450
I. a bozunmasıdır.
16.
Yukarıda denklemi verilen reaksiyon ile ilgili olarak;
C) 225
15. 12 H + 13H → 24He + 10n + Enerji
Yukarıda denklemi verilen reaksiyonlarla ilgili olarak;
+β
B) 175
C) Yalnız III
bulunabilirler.
III. Kuarkların birleşmesi ile hadronlar oluşur.
Atomaltı temel parçacıklarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
D) I ve II E) I ve III
Test 48 CA
1-E
2-A
3-E
4-B
5-B
6-C
7-D
8-B
9-B
10-E
11-C
12-D
13-D
14-E
15-C
16-E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
5 886 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content