close

Enter

Log in using OpenID

1 130301041 ahmet çakmak 2 140271047 adem yıldırım 3

embedDownload
YGS
K‹MYA
SORU BANKASI
●
●
●
KONU ÖZETLER‹
KONU TESTLER‹
DENEME SINAVI
TEŞEKKÜR
Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeyen başta Zafer Dershaneleri
kimya öğretmenlerine ve de dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren herkese
burada teşekkürü borç bilirim.
Ali DEMİR
Zafer Yayınları Kurucusu
COPYRIGHT ZAFER E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M L‹M‹TED fi‹RKET‹
BU K‹TAP ZAFER DERSHANELER‹ YAYINIDIR.
HER HAKKI SAKLIDIR. K‹TAPTAK‹ TESTLER VE SORULAR
AYNEN YA DA DE⁄‹fiT‹R‹LEREK YAYIMLANAMAZ.
YEN‹ MÜFREDATA TÜMÜYLE UYGUN
ANKARA
Dizgi – Grafik
Zehra BÜLBÜL – Muharrem ÇEL‹K – Mevsimben TEM‹ZER – Tolga YURDASAH‹P
ISBN 978–605–387–044–9
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar –ki şahadetleri dinin temeli–
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder –varsa– taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh–ı mücerred gibi yerden na'şım.
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hîlâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif Ersoy
10. YIL MARŞI
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:
Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülküye biz.
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Söz: Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel
Müzik: Cemal Reşit Rey
Sevgili Ö¤renciler,
Amac›n›z, üniversite s›navlar›n› kazanmak, üniversiteli olmak. Bu nedenle, yaflam›n›z›n önemli bir
dönüm noktas›nda bulunuyorsunuz. Böylesi bir noktada, üniversitenin herhangi bir ö¤retim program›n›
rastgele tercih edip kazanman›n ötesinde, istedi¤iniz ö¤retim program›na girmeyi temel amaç k›lman›z
gerekiyor. Çünkü tercih edip kazanaca¤›n›z üniversite ö¤retim program›, bir bak›ma gelece¤inizi
belirleyecektir. Ancak, flu da biliniyor ki, ülkemizde, her ö¤rencinin istedi¤i üniversite ö¤retim
program›na girmesi bir yana, üniversite s›navlar›n› kazanmas› ve üniversiteli olmas› art›k kolay de¤il.
Sorun, üniversite s›navlar›na baflvuran aday say›s›n›n yüz binleri bulmas›ndan; buna karfl›l›k üniversite
ö¤retim programlar›ndaki kontenjanlar›n s›n›rl›l›¤›ndan kaynaklan›yor. Bu durumda, yüz binlerin
ullar›yla karflfl››
aras›ndan s›yr›l›p öne ç›karak üniversite s›navlar›nda baflfla
ar›l› olabilmenin birtak›m koflflu
karfl
fl››yas›n›z demektir.
Birinci kofl
flu
ul, yetene¤inize uygun, baflar›n›zla orant›l› üniversite ö¤retim programlar›n› sa¤l›kl› bir
biçimde seçmektir.
‹kinci kofl
flu
ul, düzenli, disiplinli, verimli bir çal›flma temposu tutturmakt›r.
flu
ul, üniversite s›navlar›na haz›rl›k amac›yla ç›kar›lan ciddi yay›nlarla çal›flman›z›
Üçüncü kofl
destekleyip sürdürmektir.
Zafer Yay›nlar›, çal›flmalar›n›z› desteklemek amac›yla, özgün, titiz, yo¤un çal›flma ürünü olan ve
yeni sisteme tamamiyle uygun yeni serisini hizmetinize sunmaktan gurur duymaktad›r.
Elinizdeki YGS Kimya Soru Bankas› bu amaca hizmet eden ve sizlerin bu yöndeki gereksiniminizi karfl›layacak yönde haz›rlanm›fl yetkin bir baflvuru kayna¤›d›r. YGS Kimya Soru Bankas› kitab›
Yüksekö¤retime Geçifl S›nav›nda yer alaca¤› düflünülen konulardan ç›kabilecek, zorluk katsay›s›
YGS'ye uygun özgün sorular› içermektedir.
fiimdiye de¤in yay›mlanan soru bankalar›ndan nitelikçe çok daha üstün olan bu kitap sekiz
bölüm ve on adet deneme s›nav›ndan oluflmaktad›r.
Her bölümde, test sorular›na geçilmeden önce, o bölüme iliflkin bilgi alan›n›n temel çizgileriyle,
karakteristik özellikleriyle gözden geçirilmesini sa¤layan konu özetleri yer almaktad›r. Özenle
haz›rlanan bu konu özetlerinin ayr›nt›lardan s›yr›lm›fl fakat konunun özünü yakalayan metinler olmalar›
büyük önem tafl›maktad›r. Konu özetlerini bu yönleriyle de¤erlendirmek gerekir.
Konu özetlerinin d›fl›nda, her bölüm, konuyu hiç boflluk b›rakmaks›z›n alt bölümlerine ayr›lm›fl ve
konular› hiyerarflik olarak tarayan sorulardan oluflmufl, geçerlili¤i ve güvenirlili¤i s›nanm›fl, yeterli say›da
testlerle tamamlanm›flt›r. Gerek konu özetleri gerekse konu testleri kapsam ve nitelik aç›s›ndan s›nav
sistemindeki de¤ifliklikler, ÖSYM standartlar› dikkate al›narak haz›rlanm›flt›r.
Bu kitaptan yararlanarak yapaca¤›n›z al›flt›rmalar, daha önce ö¤rendi¤iniz kavramlar›n,
terimlerin, zihninizde somut biçimler kazanmas›n›, giderek daha da netleflmesini sa¤layacakt›r. Tüm
sorular› eksiksiz çözdü¤ünüzde, eminim, kendinizi YGS'deki kimya sorular›n› çözmeye haz›r hissedeceksiniz.
ar›lar diliyoruz.
Okuldan üniversiteye uzanan bu yolda, tüm ö¤rencilerimize baflfla
Ankara
ALİ DEMİR
Zafer Yayınları Kurucusu
‹Ç‹NDEK‹LER
1. BÖLÜM :
S‹MYADAN K‹MYAYA – MADDE VE ÖZELL‹KLER‹ .......................................................................... 9–10
TEST 1–2–3–4–5–6–7–8–9 .............................................................................................................. 11–44
2. BÖLÜM :
ATOMUN YAPISI
.......................................................................................................................... 45–46
TEST 1–2–3–4–5 .............................................................................................................................. 47–62
3. BÖLÜM :
PER‹YOD‹K CETVEL ........................................................................................................................ 63–65
TEST 1–2–3–4–5–6 .......................................................................................................................... 66–88
4. BÖLÜM :
BA⁄LAR VE B‹LEfi
fi‹‹KLER ................................................................................................................ 89–92
TEST 1–2–3–4–5–6 / 1–2–3–4 ........................................................................................................ 93–122
5. BÖLÜM :
K‹MYASAL YASALAR .................................................................................................................. 123–124
TEST 1–2–3–4–5–6–7 .................................................................................................................. 125–150
6. BÖLÜM :
K‹MYASAL DE⁄‹fi
fi‹‹MLER ............................................................................................................ 151–152
TEST 1–2–3–4–5–6–7 .................................................................................................................. 153–174
7. BÖLÜM :
KARIfi
fiIIMLAR ................................................................................................................................ 175–176
TEST 1–2–3–4–5–6–7–8–9 .......................................................................................................... 177–211
8. BÖLÜM :
HAYATIMIZDA K‹MYA ................................................................................................................ 212–213
TEST 1–2–3–4–5–6–7 .................................................................................................................. 214–234
DENEME SINAVLARI
TEST 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10 .................................................................................................... 235–254
PER‹YOD‹K CETVEL ....................................................................................................................255–256
9
Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri / Bölüm – 1
BÖLÜM
SİMYADAN KİMYAYA
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
Simya: Değersiz madenleri altına çevirme, bütün
hastalıkları iyileştirme ve ölümsüzlük iksirini bulma
uğraşlarına simya (alşimi), bu işle uğraşanlara da simyacı (alşimist) denir.
Doğadaki değişimler, fiziksel, kimyasal ve nükleer
olaylar olmak üzere üç grupta toplanır.
MADDELERİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
Bir maddeyi başka maddelerden ayırmaya yarayan özelliklere ayırt edici özellikler denir.
ZAFER YAYINLARI
Madde: Kütlesi ve hacmi olan, eylemsizlik özelliği
gösteren her varlığa madde denir. Tuzlu su, gümüş,
hava … birer maddedir.
1
1. Özkütle (Yoğunluk): Maddelerin birim hacimlerinin kütlesidir.
Kütle (m)
Özkütle (d) =
Hacim (v)
Sabit sıcaklıkta saf bir maddenin özkütlesi daima
sabittir.
•
1. FİZİKSEL DEĞİŞMELER
Maddenin sadece dış yapısında meydana gelen
değişimlerdir.
Sabit sıcaklık ve basınçta;
Kütle
Hacim
Kütle
Örnek: Şekerin suda çözünmesi, buzun erimesi,
alkolün buharlaşması
Özkütle
•
2. KİMYASAL DEĞİŞMELER
Özkütle
Hacim
Sıcaklık arttırıldığında;
Özkütle
Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelerdir. Kimyasal değişmelerde maddenin fiziksel
özellikleri de değişir.
Örnek: Üzümden şarap eldesi, mumun yanması,
elmanın çürümesi, yoğurdun ekşimesi
Hacim
grafikleri çizilebilir.
2. Erime ve Kaynama sıcaklıkları
Atom çekirdeğinde meydana gelen değişmelerdir.
Örnek: Atom bombası, hidrojen bombası
MADDELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Her maddede bulunan, maddeleri birbirinden ayırmayan özelliklerdir.
1. Kütle
ZAFER YAYINLARI
3. NÜKLEER DEĞİŞMELER
Maddenin katı halden sıvı hale geçmesine erime
denir. Saf maddeler erirken sıcaklıkları değişmez. Bu
sabit sıcaklığa erime noktası denir. Saf sıvı madde
soğutulunca aynı basınç altında aynı sıcaklıkta katı hale
geçer. Bu sıcaklığa donma noktası denir.
Sıvı maddelerin buhar basınçlarının dış basınca
eşit olduğu sıcaklığa kaynama sıcaklığı denir.
2. Hacim
3. Eylemsizlik
4. Tanecikli yapı
5. Ağırlık
NOT: Erime, donma ve kaynama noktası gibi ayırt
edici özellikler madde miktarına bağlı değildir. Maddenin türüne bağlıdır. Kaynama sıcaklığı dış basınca
bağlıdır.
Bölüm – 1 / Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri
10
Hal Değişimleri
Süblimleşme
+
–
–
Kırağılaşma
–
–
+
İletkenlik
+
+
–
Saf maddelerin ısınması, soğuması ve hal değişimleri sırasındaki ısı değişimi hesaplanabilir.
• Hal değişimi süresince saf maddelerin sıcaklığı
değişmez.
ZAFER YAYINLARI
Gaz
Q=m.L
m = Kütle (g)
L = Hal değişim ısısı (J/g)
•• Hal değişimlerinin düşünülmediği durumlarda
ısınma süresince sıcaklık artar. Soğuma süresince
sıcaklık düşer.
Saf (arı) Madde: Aynı tür taneciklerden oluşan
(atom / molekül) ve belirli ayırt edici özellikleri olan
maddelerdir.
Q=m.c.∆t
m = Kütle (g)
a. Elementler
c = Öz ısı = Isınma ısısı (J/g.°C)
Aynı tür atom veya aynı tür moleküllerden oluşan,
sembol ile gösterilen, fiziksel ve kimyasal yollarla daha
basit maddelere ayrılamayan saf madde türüdür.
∆t = Son sıcaklık (t2) – ilk sıcaklık (t1)
t = °C’dir.
Q = Isı (J)
Metal, ametal ve soygazlar olmak üzere üçe ayrı-
NOT: Sıcaklıkları aynı olan maddeler karıştırıldığında aralarında ısı alışverişi olmaz.
lır:
K, Ca, Fe, Hg gibi elementler metaldir.
Maddelerin ayırt edici özelliklerinin maddenin
hangi fiziksel hali için ayırt edici olduğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Katı
Sıvı
Gaz
Erime noktası
+
–
–
Donma noktası
–
+
–
Kaynama noktası
–
+
–
Yoğunluk (özkütle)
+
+
+
Çözünürlük
+
+
+
Öz ısı (ısınma ısısı)
+
+
+
Mol kütlesi
+
+
+
Yoğuşma noktası
–
–
+
Esneklik katsayısı
+
–
–
Genleşme katsayısı
+
+
–
Erime ısısı (Le)
+
–
–
Buharlaşma ısısı (Lb)
–
+
–
Öz hacim
+
+
+
b. Bileşikler
ZAFER YAYINLARI
Ayırt edici özellik
N2,Cl2, S, C gibi elementler ametaldir.
He, Ne, Ar, Kr gibi elementler soygazdır.
Farklı tür atomlardan oluşmuş, aynı tür moleküller
bulunduran saf maddelerdir.
H2O, CO2, NH3, CH4 v.b…
c. Karışımlar
Farklı türdeki tanecikleri kendi kimyasal özelliklerini kaybetmeden ve istenilen her oranda karıştırılmasıyla hazırlanan madde topluluğudur.
Fiziksel ayırma teknikleri ile saflaştırılırlar.
Şekerli su, alkollü su, gazoz, hava.
Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri / Bölüm – 1
11
SİMYADAN KİMYAYA-MADDE
VE ÖZELLİKLERİ
1.
Simya ve simyacılar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Aşağıdaki maddelerden hangisi simyacılar
tarafından boyar madde olarak kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Simyacılar ile ilgili;
I. Saflaştırma işlemleriyle uğraşmışlardır.
II. Yaptıklarını sonraki nesillere aktarırlar.
III. Elde ettikleri maddeleri gizli tutmuşlardır.
A)
5.
2.
1
yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
ZAFER YAYINLARI
Simyadan kimyaya geçiş 18. yüzyılın sonunda deneysel bulguların kullanılması ile
başlamıştır.
B) Simya bir bilim dalıdır.
C) Simyacıların ucuz metallerden altın elde
etme hayalleri vardı.
D) Simyacılar sınama – yanılma yoluyla keşifler
yapmışlardır.
E) Simyadan kimyaya aktarılan önemli bulgular arasında barut, boya, seramik, cam ve
esans bulunmaktadır.
4.
TEST
Göz taşı
Nitrik asit
Sülfürik asit
Kıbrıs taşı
Safran
C) I ve II
E) II ve III
Ortaçağ’dan itibaren simyacılar hem değersiz
metalleri altına çevirecek hem de ölümsüzlük
iksirinin bulunmasında kullanılacak efsanevi bir
madde olan ………… buluşu için büyük çaba
göstermiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A)
Zaç yağı
B)
Kezzap
C) Sud – kostik
3.
D) Felsefe taşı
ZAFER YAYINLARI
E)
Aristo’ya göre yukarıda I ve II ile belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
l
Toprak
Hava
Tahta
Hava
Toprak
ll
Hava
Toprak
Hava
Tahta
Plazma
6.
Sodyum klorür
Simyanın bilim sayılmamasının temel nedenleri;
I. Sistematik olmaması
II. Deneme – yanılma yöntemlerinin uygulanması
III. Simyacıların büyüyle de uğraşması
yukarıda verilenlerden hangileridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Bölüm – 1 / Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri
12
7.
11.
Kezzap
çözeltisi
‹spirto
Tuzlu su
II
III
I
Aşağıdaki keşiflerden hangisi eskiçağ simyacılarına ait değildir?
A)
Kireç üretimi
B)
Cam eşyalar
C) Alkol yapımı
Yukarıda verilen maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır?
D) Naylon eşyalar
E)
Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
8.
C) I ve II
E) I, II ve III
Değersiz metallerden altın elde etme, ölümsüzlük iksirini bulma ve bütün hastalıkları
iyileştirme uğraşlarına ne ad verilir?
A) Kimya
B) Simya
D) Psikoloji
ZAFER YAYINLARI
A)
12.
Hava
Nikholas Le Blanc
B)
Lavoisier
E)
C) Felsefe
John Dalton
E) Sosyoloji
B) Su
D) Toprak
A)
D) Berzellius
Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun tanımladığı
elementlerden değildir?
A)
Aşağıdakilerden hangisi simyacıdır?
C) Avogadro
13.
9.
Metal işlemeler
I.
Ateşin bulunuşu
II.
Değersiz metalleri altına çevirme hayali
III.
Elementlerin şekillerle değil, ilk harf ya da
ilk iki harfleri ile gösterilmesi
Yukarıda simyadan kimya bilimine geçiş sırasında bazı olaylar verilmiştir.
C) Ateş
Bu olayların kronolojik sırası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
E) Kostik
A)
I, II, III
B) I, III, II
10.
I.
Simya teorik temelleri olmadığından bilim
değildir.
II.
Simya işiyle uğraşanlara simyacı (alşimist)
denir.
III.
Simya zamanla yerini kimya bilimine bırakmıştır.
ZAFER YAYINLARI
D) II, III, I
14.
I.
Kostik soda
II.
Çömlek
III.
Borcam
C) II, I, III
E) III, I, II
Simya ile ilgili yukarıda verilen yargılardan
hangileri doğrudur?
Verilenlerden hangileri antik dönem simyacıları
tarafından kullanılmamıştır?
A)
A) Yalnız I
Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri / Bölüm – 1
15.
Rönesans döneminde deneylerinde teraziyi kullanarak kimyasal çalışmalara nicel özellik
kazandıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Van Helmont
B)
Nikholas Le Blanc
13
18.
I.
II.
III.
Kıbrıs taşı
Şap
Isırgan otu
Verilen maddelerden hangileri simyacılar tarafından tedavi amaçlı kullanılmıştır?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) İbni Sina
C) I ve II
E) I, II ve III
E)
16.
ZAFER YAYINLARI
D) A.L. Lavoisier
Amadeo Avogadro
Aşağıdaki maddelerden hangisi simyacıların
buluşları arasında değildir?
19.
A) Zaç yağı
B) Kezzap
D) Şap
C) Tuz ruhu
Aşağıdaki maddelerden hangisi simyacılar tarafından yakıt kaynağı olarak kullanılmamıştır?
E) Uranyum
A) Kömür
B) Odun
C) Gaz yağı
D) Petrol
E) Toryum
Bir kimyasal tepkimede elementleri şekillerle
göstermek zor ve zaman alıcıdır.
Bu olumsuzluğu gidermek için aşağıdaki bilim
insanlarından hangisi elementlerin baş harfini
ya da ilk harfini sembol olarak kullanmıştır?
A)
J. L. Gay – Lussac
B)
John Dalton
ZAFER YAYINLARI
17.
20.
Aristo’ya göre dört element ve onların özellikleri
vardır.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu özelliklerden
değildir?
C) Berzelius
A) Soğuk
B) Sıcak
C) Mat
D) Islak
E) Kuru
D) Aristo
E)
1.B
2.D
Nicholas Le Blanc
3.A
4.D
5.D
6.A
7.E
8.B
9.E
10.E
11.D
12.A
13.A
14.C
15.A
16.E
17.C
18.D
19.E
20.C
Bölüm – 1 / Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri
14
SİMYADAN KİMYAYA-MADDE
VE ÖZELLİKLERİ
1.
25°C sıcaklıkta farklı kaplardaki C2H5OH(s), Ag(k)
4.
ve şekerli su maddeleri için;
Çinko ile bakırın oluşturduğu alaşıma pirinç
denir.
Aynı tür tanecikler içerir.
II.
Kaynama noktası sabittir.
l.
Pirincin oluşumu kimyasal bir olaydır.
Homojendir.
ll.
Pirinç homojen özellik gösterir.
lll.
Pirinç elektrik akımını iletir.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
l.
Metaller, ametaller ve çözeltiler homojen
karışımlardır.
ll.
Ametaller, elementel moleküller halinde
bulunabilir.
lll.
ZAFER YAYINLARI
Buna göre;
yargılarından hangileri üçü için de doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız l
5.
Metaller ve alaşımlar elektrik akımını iletir.
A) Yalnız l
B) Yalnız lII
D) l ve lll
ZAFER YAYINLARI
tepkimesi gerçekleştiriliyor.
Buna göre;
I.
Tepkime ortamı soğur.
II.
Z bir elementtir.
III.
Y bir elementtir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
E) l, ll ve lll
AlH3, N2 ve O3 maddeleriyle ilgili;
I.
AlH3 ve O3, hem molekül hem de bileşiktir.
ll.
N2 moleküler yapılı elementtir.
lll.
Her üç madde de homojen ve saftır.
A) Yalnız I
B) Yalnız III C) l ve ll
D) I ve III
E) II ve III
E) ll ve lll
X(k) + ısı → Y(k) + Z(g)
C) l ve lll
yargılarından hangileri yanlıştır?
C) l ve ll
Isıca yalıtılmış bir kapta;
B) I ve ll
D) Il ve llI
Yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?
3.
2
I.
III.
2.
TEST
6.
Aynı cins molekül içeren X katısı yüksek sıcaklığa kadar ısıtıldığında tamamen ayrışarak Y
katısı ile Z gazına dönüşmektedir.
Buna göre, X, Y ve Z maddeleri ile ilgili;
I. X katısı homojendir.
II. Y katısı saf maddedir.
III. Z gazı bir cins atom içerir.
yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri / Bölüm – 1
7.
15
11.
X+Y→Z
tepkimesinde yer alan maddeler saftır.
Buna göre;
Yukarıdaki kavram haritasında çözelti örnekleri
verilmiştir.
Buna göre, yukarıdakilerden hangisi aynı koşullarda fiziksel halleri aynı olan maddelerin
oluşturduğu çözeltiye örnek olamaz?
B) Pirinç
D) Şekerli su
8.
C) Hava
E) Lehim
ll.
Z’de elementlerin kütlece birleşme oranı
sabittir.
lll.
Y bileşiktir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
X ve Y elementleri ile oluşturdukları bileşik için;
l. Erime sıcaklıkları
ll. Saf madde olmaları
lll. İletkenlikleri
yukarıdakilerden hangileri ortak özelliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
9.
Z, X’in ve Y’nin içerdiği tüm atomları içerir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
ZAFER YAYINLARI
A) Kolonya
l.
12.
l. Toprak
ll. Tuzlu su
lll. Cıva
Yukarıdakilerden hangilerinin özelliklerini taşıyan en küçük birimi atomdur?
I.
Şeker
II.
Mayonez
Ill.
Demir
Yukarıdakilerden hangileri arı maddedir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve IIl
E) I, II ve III
10.
X, bileşiklerinde yalnız (+) değerlik alıp, katı
hâlde elektriği iletir.
Y, kaynarken sıcaklığı yükselen bir sıvıdır.
Z, belirli bir formülle gösterilir.
Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili;
l. X, metaldir.
ll. Y, sıvı – sıvı çözeltisidir.
lll. Z, bileşenlerinin kimyasal özelliğini göstermez.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) l ve lll
E) I, II ve III
ZAFER YAYINLARI
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
13.
X ve Y saf maddeleri kendi özelliklerini taşıyan
Z maddesini oluşturmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru
olamaz?
A) Z’nin oluşumu kimyasaldır.
B) Z, farklı cins taneciklerden oluşur.
C) X, farklı cins atom içerir.
D) Y, homojendir.
E)
Z, heterojen karışımdır.
Bölüm – 1 / Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri
16
14.
17.
X, Y ve Z sıvıları ile ilgili şu bilgiler veriliyor:
– X ile Y homojen, Z ise heterojen yapıdaki
maddelerdir.
– X, Y ve Z farklı tür atomlar içermektedir.
Buna göre, X, Y ve Z sıvıları için;
l. X, elementtir.
ll. Z, süspansiyondur.
lll. Y, çözeltidir.
Alaşımlar ve karışımlar için;
l.
Her iki maddeyi oluşturan bileşenler kendi
özelliklerini kaybetmezler.
ll.
En az iki tür molekül içerirler.
lll.
Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrıştırılırlar.
yargılarından hangileri ortak değildir?
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?
A)
Yalnız l
B) Yalnız ll
D) l ve ll
15.
—
—
—
ZAFER YAYINLARI
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
18.
X, sabit sıcaklıkta katılaşmayan bir sıvıdır.
Y, elektroliz edildiğinde iki gaza ayrışan saf
bir sıvıdır.
Z, sabit sıcaklıkta eriyen bir katıdır.
E)
C) Yalnız lll
Il ve lll
Elementlerin tümü için;
l.
Mıknatıs tarafından çekilirler.
ll.
Ametallerle bileşik oluştururlar.
lll.
Oda koşullarında katı halde bulunurlar.
yargılarından hangileri ortak özellik değildir?
Buna göre, bu maddelerle ilgili;
l. X ametal, Y bileşik, Z metaldir.
ll. X ve Y karışım, Z metaldir.
lll. X karışım, Y bileşik, Z arı maddedir.
A) Yalnız II
B) l ve ll
D) II ve III
C) l ve III
E) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
19.
X metali ve Y ametalinden oluşan XY(k) bileşiği
ile X(k) + Y(k) karışımı için;
XY(k)
X(k) + Y(k)
Elektriği iletmez
Elektriği iletir
Mıknatısla ayrılmaz
Mıknatısla ayrılır
bilgileri veriliyor.
Saf X katısı ile Y gazının tepkimesinden Z katısı
oluşmaktadır.
X ve Z’nin içerdiği atomların tümü aynı olduğuna göre;
l. Z, en az iki cins atom içerir.
ll. X ve Z’nin kimyasal özellikleri aynıdır.
lll. X bir bileşiktir.
II.
Karışımlar bileşenlerine fiziksel yollarla
ayrılır.
III.
Karışımları oluşturan elementler özelliklerini
kaybetmezler.
yargılarından hangileri yanlıştır?
açıklamalarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
1.B
Bu bilgilere göre;
I. Bileşiği oluşturan maddeler belirli oranda
bir araya gelebilir.
ZAFER YAYINLARI
16.
2.A
3.A
4.D
5.A
C) Yalnız III
E) II ve III
6.C
7.D
8.B
9.C
10.C
11.D
12.C
13.A
14.C
15.C
16.B
17.B
18.E
19.E
Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri / Bölüm – 1
17
SİMYADAN KİMYAYA-MADDE
VE ÖZELLİKLERİ
1.
Tür
4.
Örnek
l.
Element
Bakır, Çelik
ll.
Alaşım
Tunç, Amalgam
Bileşik
Sofra tuzu, Naftalin
lll.
A) Yalnız l
B) Yalnız ll
D) l ve ll
C) Yalnız lll
E) ll ve lll
ZAFER YAYINLARI
Yukarıdaki tür – örnek çiftlerinden hangileri
hatalıdır?
TEST
3
X, Y ve Z aynı saf maddenin farklı fiziksel hallerini göstermektedir.
– X’in Z’ye dönüşümünde düzensizlik artar.
– X halindeki madde ısıtılırsa veya soğutulursa hal değişimine uğramaktadır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Y’nin X’e dönüşümü erime olayıdır.
B) X’in Z’ye dönüşümünde ortamın sıcaklığı
artar.
C) Y’nin birim kütlesinin hacmi en küçüktür.
D) Z’nin Y’ye dönüşümünde ısı açığa çıkar.
E)
5.
2.
I.
Sıvı NaCI
ll.
Sıvı bakır
lll.
Sulu HCI
Yukarıdakilerden hangileri elektriği serbest
elektronların hareketi ile iletir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Z’nin molar hacmi en büyüktür.
–
Homojen yapılı X sıvısı damıtılınca Y saf
katısı ile Z saf sıvısı oluşuyor.
– Z sıvısı elektroliz ile A ve B maddelerine
ayrıştırılabiliyor.
– A ve B saf maddeleri kimyasal yöntemler
ile daha basit maddelere ayrıştırılamıyor.
Buna göre;
I. A ve B birer elementtir.
II. Z sıvısı bileşiktir.
III. X sıvısı kesinlikle bir çözeltidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
3.
–
Yapısında metal atomları bulunur.
–
Aynı tür taneciklerden oluşur.
–
Katı halde elektriği iletmez.
Yukarıda bazı özellikleri verilen X maddesi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Metal
B) Ametal
C) Alaşım
D) Kovalent yapılı bileşik
E)
İyonik yapılı bileşik
ZAFER YAYINLARI
6.
Sıvı
X
Dış
Basınç
1 atm
Kaynama
Noktası
Tanecik
80°C
Aynı tür molekül
Y
1 atm
80°C
Farklı tür atom
Z
0,9 atm
80°C
Aynı tür molekül
Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z sıvılarına ait bazı
bilgiler verilmiştir.
Buna göre;
l. X ve Y farklı sıvılardır.
ll. Y sabit basınçta kaynarken sıcaklığı sabit
kalmaz.
lll. X ve Z arı maddedir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız lll
D) l ve lll
E) ll ve lll
Bölüm – 1 / Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri
18
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) l ve ll
D) I ve III
E) II ve III
8.
11.
Bir maddenin ısı alış–verişi sonucunda sadece
fiziksel görüntüsünde meydana gelen değişimlere hal değişimi denir.
Buna göre;
I. O2 gazının yoğunlaşarak sıvı oksijeni oluşturması
ll. Çimentonun betona dönüşmesi
lll. CO2 gazından kuru buz eldesi
olaylarından hangileri bir hal değişimidir?
Saf X sıvısı içerisine saf Y katısı atılarak karıştırılıyor.
Oluşan karışım ile ilgili;
I. Süspansiyondur.
II. Heterojendir.
III. İki farklı cins atom içerir.
ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesin
değildir?
Isıtılan katı maddeler için;
Yağan yağmurun doluya dönüşmesi
Tuzlu sudan tuz ve suyun eldesi
Saf sudan, H2 ve O2 gazı eldesi
Her katı kimyasal değişmeye uğrar.
Bileşiklerin molekül yapıları hiçbir zaman
değişmez.
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
I.
Bakır telin levha haline getirilmesi
ll.
Bakır telin renginin yeşile dönüşmesi
lll.
Bakır ile altının karıştırılması
Yukardakilerden hangileri yalnız fiziksel olaydır?
A) Yalnız I
Aynı ortamda kaynayan farklı iki sıvının
kaynama noktaları kesinlikle eşittir.
ll. Sıvı-buhar dengesi yalnız kaynama noktasında kurulur.
lll. Bir sıvı her ortamda aynı sıcaklıkta kaynar.
Arı sıvılar için yukarıdaki yargılardan hangileri
yanlıştır?
l.
ll.
lll.
II.
III.
D) II ve III
12.
B) l ve ll
D) II ve III
ZAFER YAYINLARI
10.
Her katı önce sıvılaşır, sonra gaz fazına
geçer.
A) Yalnız II
l.
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
I.
yargılarından hangileri, denklemleri verilen olaylara ters düşer?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
9.
KX(k) → KX(s) → KX(g)
KXY3(k) → KX(k) + 3 Y2(g)
2
ZAFER YAYINLARI
7.
13.
C) l ve lll
E) I, II ve III
I.
Her madde ısı aldığında hacmi büyür.
II.
Her maddenin belirli hal değişim sıcaklığı
vardır.
III.
Her madde tanecikli yapıda bulunmaktadır.
Yukarıda verilen olaylardan hangileri kimyasaldır?
Yukarıda madde ile ilgili verilen yargılardan
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız II
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız lII
E) II ve III
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri / Bölüm – 1
14.
Aşağıdaki değişimlerden hangisi yalnız fizikseldir?
19
17.
A) Güneşte elbisenin renginin solması
B) Nemli havayla temas eden kurşun su borularının zamanla paslanması
Buna göre;
l. Z’den buharlaştırma ile X(k)’sı elde edilir.
ll. Y, moleküllü yapıda bulunur.
lll. X, farklı cins atomlardan oluşmuştur.
C) Fotoğraf filminin ışıkta kararması
D) Havadan oksijen eldesi
Kömür ocaklarında zaman zaman grizu
patlamasının oluşması
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız ll
ZAFER YAYINLARI
E)
15.
Element, bileşik ve homojen bir karışım olduğu
bilinen X, Y ve Z maddeleri için şu bilgiler veriliyor.
– Y hiçbir yöntemle bileşenlerine ayrılamıyor.
– X(k) ve Y(s) ‘nın karışımından Z elde ediliyor.
–
X, farklı türde atomlar içerir.
–
Y, katı halde elektriği iletir.
–
Z, fiziksel yollarla bileşenlerine ayrıştırılmaktadır.
X, Y ve Z maddeleri ile ilgili verilen bilgilere göre
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
18.
l.
ll.
lll.
A)
X bileşik, Y metal, Z ise karışımdır.
B)
Z, ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılır.
B) l ve ll
D) ll ve lll
C) l ve lll
E) l, ll ve lll
Gökkuşağı oluşması
Madalya ve heykel yapımında kullanılan
bakır ve kurşundan bronzun oluşması
Sönmemiş kirece su katarak söndürülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kimyasal değişme
değildir?
C) Y elektriği elektronların hareketi ile iletir.
A) Yalnız II
D) X katı, Z sıvı haldedir.
16.
D) I ve III
X’in hal değişimi süresince sıcaklığı sabittir.
Belli miktardaki X2Y bileşiğinin katı, sıvı ve gaz
halleri için;
I.
Tanecikler arası çekim kuvveti
ll.
Molekül yapıları
lll.
Toplam enerjileri
ZAFER YAYINLARI
E)
19.
I.
II.
III.
B) I ve Il
D) II ve III
1.A
2.B
3.E
4.B
5.E
E) II ve III
Farklı iki maddeden birinin sıvı, diğerinin
gaz halinin karıştırılması
Farklı iki katının karıştırılması
Farklı iki maddeden birinin katı, diğerinin
sıvı halinin karıştırılması
A) Yalnız II
Yalnız II
C) I ve II
Yukarıdaki karışımlardan hangilerinin heterojen
yapılı olacağı kesin değildir?
niceliklerinden hangileri aynıdır?
A)
B) Yalnız III
C) I ve III
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
E) I, II ve III
6.C
7.D
8.E
9.E
10.C
11.E
12.C
13.B
14.D
15.C
16.A
17.E
18.C
19.E
Bölüm – 1 / Simyadan Kimyaya – Madde ve Özellikleri
20
SİMYADAN KİMYAYA-MADDE
VE ÖZELLİKLERİ
1.
Aşağıdakilerden hangisinde sadece fiziksel bir
değişim gerçekleşir?
A)
Gümüşün kararması
B)
Sütün yoğurda dönüşmesi
TEST
4
4.
D) Çinkonun asitte çözünmesi
E)
2.
Etin kokması
Madde
X
Y
Z
Sıcaklık
34°C
78°C
100°C
Buhar basıncı
1 atm
1 atm
1 atm
ZAFER YAYINLARI
C) Şekerin suda çözünmesi
Bir maddenin kütle hacim grafiği yukarıda verilmiştir.
I ve II nolu aralıklarda özkütle için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I
X, Y ve Z sıvılarına ait sıcaklık ve buhar basıncı
değerleri tablodaki gibidir.
Buna göre;
I. Y sıvısı deniz seviyesinde 78°C’de kaynar.
II. 20°C’deki buharlaşma hızı en fazla olan
X’tir.
III. Buharlaşma ısısı en büyük olan Z’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
5.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
II
A)
Değişmez
Artar
B)
Değişmez
Azalır
C) Artar
Değişmez
D) Azalır
Değişmez
E)
Artar
Artar
Ayırtedici Özellik
Fiziksel hal
I.
Özkütle
katı - sıvı - gaz
II.
Çözünürlük
katı - sıvı - gaz
III.
Esneklik
katı - sıvı
Yukarıdaki ayırtedici özelliklerden hangileri
maddenin belirtilen fiziksel halleri için kullanılabilir özelliklerdir?
3.
A) Yalnız I
B) I ve II
Aynı ortamdaki saf X ve Y sıvılarına ilişkin sıcaklık – zaman grafiği yukarıdaki gibidir.
Buna göre;
I. X ve Y farklı maddelerdir.
II. X, t2 sıcaklığında kaynar.
III. Y, X’e göre daha uçucudur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)
Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
ZAFER YAYINLARI
D) II ve III
6.
C) I ve III
E) I, II ve III
Çaydanlıkta bulunan bir miktar suyu çabuk buharlaştırmak için;
I.
İçerisine uçucu olmayan ve çözünen katı
eklemek
II.
Aynı suyu daha yayvan bir kaba boşaltmak
III.
Daha yükseğe çıkarmak
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I ve III
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content