close

Enter

Log in using OpenID

taşra teşkilatı voıp telefon listesi

embedDownload
MARMARA BÖLGESĠ
BANDIRMA ġube Müdürlüğü
VOIP Telefon Listesi
Kullanıcı
Ünvanı
Telefon No
2400
2401
2402
2403
Ġbrahim AĞMĠL
Ömer GÜNCÜ
Emrah VAROL
Santral
ġube Müdürü
ġube Md.Yrd.
ġube Md. Yrd.
Oktay BAHÇELĠ
Mürsel KÖSE
MüfettiĢ
Kontrolör
Kontrolör
2412
2411
2413
Atilla KAHRAMAN
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
HaberleĢme
2404
2414
Süleyman TAġ
Nihal SUBAġI
Dursun MEġE
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe
Muhasebe
2405
2428
2416
Cevdet ÖZDEMĠR
Personel Servis ġefi
2406
Bayram ASLAN
Beyda Güven EZEN
Ticaret Servis ġefi
Ticaret Servisi
2409
2415
Ergün ATA
Sinan GÜNGÖR
Ġsmail TAġDEMĠR
Teknik ĠĢ. Servis ġefi
Makine Mühendisi
Teknisyen
2407
2429
2417
Gürhan BÜYÜKÇINAR
Cengiz HAN
Alım Muhafaza. Servis ġefi V.
Laborant
Alım Muhafaza Servisi
2408
2420
2419
Ali YUMURTACI
Halim FĠDAN
Destek Hiz. Servis ġefi V.
Puantör
Güvenlik
2423
2430
2421
Hüsamettin AKBULUT
Balıkesir Ajans Amiri
Balıkesir Ajans Muhasebe
2494
2499
Ali ÇETĠN
Biga Ajans Amiri
Biga Ajans Muhasebe
2495
2498
Kullanıcı
Çanakkale Ajans Amiri
Çanakkale Muhasebe
DERĠNCE ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
2492
2493
Tlf.No
N RaĢit PARTANAZ
Gizem NURAL
Santral
ġube Müdürü
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
Sekreter
2600
2601
2603
2604
2602
Ertan DENĠZBĠLGĠNĠ
MüfettiĢ
Kontrolör
2628
2607
Ġlker YAVAġ
Ahmet KUTUCUOĞLU
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
2609
2609
Zübeyde AKSOY
Mahmut BAYDAK
Avukat
Sivil Savunma Uzm.
2605
2606
Ġmam SARIKAYA
Betül AYAġLI
Personel Servis ġefi
Personel Memuru
2610
2613
Orhan Gazi ÇOġKUN
Hacer DEMĠR
Ticaret Servis ġefi
Memur
Pirinç SatıĢ
2612
2624
2630
Cemil ATASOY
Kudret ATASOY
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Eksper
Silo Eksperler
2614
2615
2611
Nida KILIÇ
Temel KAYA
Özkan ÇAKMAK
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
Muhasebeci
2616
2617
2618
Alaattin UZUN
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
2619
Ömer DEMĠRCĠ
Bilgisayar ĠĢletmeni
2626
Teknik ĠĢ. Servis ġefi
Silo kumanda
Memur
Silo Mühendis
Silo Kantar
2625
2623
2627
2620
2608
Osman ALTINSOY
Kerim TOKDEMĠR
Destek Hizmetleri Servis ġefi
Güvenlik
Adapazarı Ajans Amiri
Adapazarı Aj. Muhasebe
Adapazarı Ajans Eksper 1
Adapazarı Ajans Eksper 2
Adapazarı Aj. Teknisyen
2621
2622
2699
2698
2696
2695
2697
Kullanıcı
Ġbrahim DUMAN
Mustafa OSMANCIK
Sedvan SEL
EDĠRNE ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
ġube Müd .Yrd.
ġube Müd. Yrd.
Tlf.No
4000
4001
4002
4003
BaĢ Uzman
Kontrolör
4010
4019
Nermin DEMĠR
Destek Hiz. Servis ġefi V.
Evrak Kayıt
Güvenlik
Çay ocağı
4023
4015
4011
4016
Ali ÖZKAN
Güner KALAN
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi V.
Programcı
4004
4014
Selçuk Güzel BAYRAM
Ġsmail YAMAN
Hasan SÜTÇÜ
Teknik ĠĢ. Servis ġefi
Tekniker
Tekniker
Teknisyen(Reyon)
4005
4022
4018
Cevdet DAĞLI
AyĢegül GÜLER
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe
4006
4020
Beylül ġANLI
Ticaret Servis ġefi
Ticaret Servisi
4007
4013
Kadir YAYAN
Personel Servis ġefi
Personel Servisi
4008
4021
Yunus Nadi TUNA
Seyfullah KALAYCI
Alım Muhafaza Servis ġefi
Ziraat Mühendisi
Alım Odası
Kantar
4009
4017
4024
4012
Metin DERDĠYOK
Uzunköprü Ajans Amiri
Uzunköprü Muhasebe
Uzunköprü Alım Odası
4096
4092
4088
Ali GÜCÜYETER
KeĢan Ajans Amiri
KeĢan Muhasebe.
KeĢan Alım Odası
4097
4093
4089
Ġpsala Ajans Amiri
Ġpsala Muhasebe.
Ġpsala Alım Odası
4098
4094
4090
Mehmet ÇAKMAN
Havsa Ajans Amiri
Havsa Muhasebe.
Havsa Alım Odası
4099
4095
4091
Gelibolu Ajans Amiri
Gelibolu Ajans Muhasebe
KIRKLARELĠ ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
4086
4087
Tlf.No
5800
5801
5802
5803
Sami HEMEK
Seyfettin DÜZ
Melih KARABIYIK
MüfettiĢ
Kontrolör (Hesap)
Kontrolör (Teknik)
Kontrolör(Teknik)
5819
5804
5804
5804
Muzaffer ġAHĠNÖZTÜRK
Miraç MALAL
Fatih BAKIR
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Bilgisayar ĠĢletmeni
Memur (HaberleĢme)
5806
5815
5810
Muhammet TOMAK
Mesut DURMUġ
Muhasebe Servis ġefi V.
Muhasebeci
5807
5816
Yadigar ÖZDEMĠR
Necip YĠĞĠT
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Mühendis (Ziraat)
Kantar
5809
5808
5814
Yıldız KARACABAY
Ticaret Servis ġefi V.
5811
Salih SARIKAYA
Yücel EFE
Personel Servis ġefi
Memur
5812
5821
Necmi OR
Berk KURTOGLU
Teknik ĠĢler Servis ġefi V.
Tekniker (Makine)
5813
5820
Yusuf ÜNLÜ
Destek Hiz. Servis ġefi V.
Çay Ocağı
Güvenlik
5822
5892
5805
Cavit KIRÇĠÇEK
Babaeski Ajans Amiri
5896
Naim ARTAN
Babaeski Muhasebe
5899
Mustafa BAHAR
Babaeski Muhasebe
5899
Ziya PARLAKER
Lüleburgaz Ajans Amiri
5895
Selim ÇEKĠN
Lüleburgaz Muhasebeci
5898
Niyazi FERAH
Lüleburgaz Muhasebeci
5898
Ġsa SUGÜNEġ
Lüleburgaz Eksper
5893
Fazlı AVCI
Kullanıcı
Ġhsan ÇAKIR
Lütfü GÜNDOĞDU
Fahrettin AKSU
Fatih KÜTÜK
Lüleburgaz Teknisyen
Yusuf KOCA
Saray Ajans Amiri
5894
TebernuĢ ÖZER
Saray Muhasebe
5897
TEKĠRDAĞ ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Tlf.No
Kullanıcı
Santral
YaĢar FĠDANCI
Ercan ÖZDEMĠR
Bihter DEMĠRAL
ġube Müdürü
7400-7437
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
Sekreter
7401
7402
7403
7424
BaĢ Uzman
7419
MüfettiĢ
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
7412
7411
7414
7433
Hulusi ĠġBECEREN
Kontrolör
Uzman
7433
7448
YaĢar DURGUT
H.Ġbrahim ALTUNTAġ
Zafer ġAHĠNÖZTÜRK
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi V.
Programcı
HaberleĢme Servis
Bilgi ĠĢlem Servisi
HaberleĢme
7405
7425
7423
7406
7440
Niyazi KARACA
Kubilay TĠRYAKĠ
Ticaret Servis ġefi
Ticaret Serv.
Ticaret serv.
7407
7413
7446
Ahmet EMĠROĞLU
Muharrem MADEN
Ferhat ÇELĠK
Rıza ARDA
Salih ġEN
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
7408
7434
7435
7436
7441
Engin DĠCLE
Ömer PALA
Personel S.ġefi
Memur
Personel
7409
7421
7420
Sami ÇOKAL
Naci GENCAY
Bayram ÖZBEK
Fahri SÜLEK
Ufuk ÇABUK
Alım Muhafaza
Mümin YILMAZ
Alım Muhafaza Servis ġefi
Alım ve Muh. S.
Alım ve Muh. S.
Alım ve Muh. S.
Alım ve Muh. S.
Memur(Tartı)
Kantar
7410
7415
7416
7417
7418
7445
7427-7457-7465
Mehmet ÖZLÜ
Cüneyt AKYOL
Aslan KIZILTOPRAK
Yalçın KERVANCI
Nihat ÜNAL
Ġsmail UZUNLAR
Mehmet TUNCA
Eksperler
Laborant
Alım noktası
7428-7456
7432
7464
Teknik ĠĢler Servis ġefi
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Kumanda Odası
7422
7451
7453
7458
7459
7429-7460
Kamyon Kaldırıcı
Ġskele Makine
Atölye
Satın alma memuru
Malzeme
Satın alma
7462
7463
7455
7452
7454
7426
Hilmi ANILMIġ
Fevzi CAN
Destek Hiz. Servis ġefi V.
Deestek Hiz. Memur
Toplantı odası
Misafirhane
Yemekhane
Çay ocağı
ġube Güvenlik
Silo güvenlik
Ġskele Güvenlik
Ceylan AYDOĞAN
Celalettin ULU
Muratlı Ajans Amiri
Muratlı Muh.
Muratlı Alım Noktası
7491
7496
7488
Süleyman KANDEMĠR
Yıldırım YEġĠLOVA
Malkara Ajans Amiri
Malkara Muh.
Malkara Alım Noktası
7492
7497
7485
Hakkı AĞZIBÜYÜK
Hatice ÖNCÜ
Çorlu Ajans Amiri
Çorlu Muh.
Çorlu Alım Noktası
7494
7499
7487
Birol ATA
Hüseyin YAVUZ
Silivri Ajans Amiri
Silivri Muh.
Silivri Alım Noktası
7490
7495
7486
Hüseyin GÜLTEKĠN
Hilmi ANILMIġ
Hayrabolu Ajans Amiri
Hayrabolu Muh.
Hayrabolu Alım Noktası
7493
7498
7489
EGE BÖLGESĠ
AFYON ġube Müdürlüğü
7404
7439
7442
7443
7444
7438
7431
7430-7461
7466
VoIP Telefon Listesi
Kullanıcı
Ġsmail BAYIK
Ġbrahim ZEYTUN
Adem TABAN
Yüksel KORKMAZ
Ünvanı
santral
ġube Müdürü
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
Sekreter
BaĢ Uzman
Tlf.No
1600
1601
1602
1603
1619
1622
MüfettiĢ
Kontrolörler
1612
1615
Hulusi BAġ
Ömer Seyfettin ÇETĠNALP
Çiğdem SAKALIUZUN
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
Muhasebeciler
1604
1635
1616
Musa DEMĠRKOL
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Eksper
Mühendisler
Eksper
Alım Binası-Kantar
1605
1621
1625
1634
1620
Yücel DEMĠRCĠGEDĠĞĠ
Bekir CENGĠZ
Serkan SATUK
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Bilgi ĠĢlem servisi
Programcı
HaberleĢme
1608
1617
1611
1618
Mehmet YILDIRIM
Destek Hiz. Servis ġefi V.
1640
Destek Hiz. Servisi
Yemekhane
Çay Ocağı
Malzeme
Lojman
Silo Güvenlik
1613
1629
1630
1631
1632
1624
Ahmet ÜNLÜTEPE
Mustafa ÖZKAN
Avukat
Avukat
1609
1638
Cavit ÖZDEMĠR
Personel Servis ġefi V.
1610
Öznur YANIK
Personel Servisi
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
1636
1637
Makbule SAPMAZ
Ġsmail BÜTÜN
Ticaret Servis ġ.
Memur
1607
1626
Osman ÇENGELCĠ
Kadir KESKĠNER
Teknik ĠĢ. Servis ġefi
ĠnĢaat Tekniker
Tekniker
Mühendisler
1606
1623
1633
1614
Mustafa ÖZDEMĠR
Özcan YILDIZ
Çiğdem KARADĠREK
UĢak Ajans Amiri
UĢak Ajans Muh.
UĢak Ajans Muh.
UĢak Ajans Muh.
1687
1694
1694
1694
Mehmet KARAASLAN
Sandıklı Ajans Amiri
Sandıklı Ajans Muh.
1688
1695
Abdullah ÇUBUK
Emirdağ Ajans Amiri
Emirdağ Ajans Muh.
1689
1696
YaĢar YÖRÜK
Ergün ġĠMġEK
Dinar Ajans Ajans Amiri
Dinar Ajans Muh.
1690
1697
Ali ÇIRAK
Yalçın BAġARANLAR
Çay Ajans Amiri
Çay Ajans Muh.
1691
1698
Ömer ARNAZ
Muzaffer BOZ
Ġsmail SALMAN
Sabri DAĞ
Burdur Ajans Amiri
Burdur Ajans Muh.
Burdur Ajans Muh.
Burdur Ajans Muh.
1692
1699
1699
1699
Ġrfan CESUR
Ömer ARSLAN
Medine ÖMEROĞLU
Kullanıcı
Nesrin SARITAġ
Özgür ÖZKAN
METE ELMAS
Hatice DENĠZ
Özlem ÜNAL
Antalya Ajans Amiri
Antalya Ajans Muh.
Antalya Ajans Muh.
ESKĠġEHĠR ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
1686
1693
1693
Tlf.No
4400
4401
4405
4404
4433
Alaaddin NERGĠZ
Ertuğrul BAYAR
Salih FAKILI
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
Uzman
4403
4403
4403
Sefa GÜR
Turan TOPAL
Necati ÖZEN
MüfettiĢ
Kontrolör (Hesap)
Kontrolör (Hesap)
Kontrolör (Teknik)
4402
4406
4430
4430
Ömer AKKUZU
Hatice BAĞLICI ÜNLÜER
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Alım Muhafaza Servisi
4407
4420
Alım Binası
Eski Kantar
Yeni Kantar
4418
4427
4422
Necdet GEMĠCĠ
Zafer GÜLER
Teknik ĠĢ. Servis ġefi
Teknik iĢler servisi
Silo
4408
4415
4423
Fatma YUNAR
Personel Servis ġefi
4409
Rahim ALTINYAY
Yüksel ĠNCE
Fadile GÜLER
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe Servisi
Muhasebe Servisi
4410
4416
4426
Yasin SARISOY
F. ġebnem YETGĠN
Mustafa SONEL
Ġsmail YÖRÜK
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Programcı
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Faks/Bilgi ĠĢlem (A)
4411
4432
4417
4414
4421
Uğur UĞUR
Sevnur TUNCER
Ticaret Servis ġefi
Ticaret Servisi
4412
4419
Pirinç satıĢ
4424
Destek Hizmetleri Servis ġefi
Güvenlik
Çay Ocağı
4429
4413
4428
Veli GÜNEġ
Alpu Ajans Amiri
Alpu Ajans Muhasebe
Alpu Eksperler
4495
4499
4491
Zihni ÇOKOYAR
Çifteler Ajans Amiri
Çifteler Ajans Muhasebe
Çifteler Eksperler
4494
4498
4490
Zeki YILMAZ
Kütahya Ajans Amiri
Kütahya Ajans Muhasebe
Kütahya Eksperler
4493
4497
4489
Murat YILMAZ
Kullanıcı
Ömer AYKUT
Asım ÇALAR
Sivrihisar Ajans Amiri
Sivrihisar Ajans Muhasebe
Sivrihisar Eksperler
ĠZMĠR ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
ġubeMd.Yrd.
4492
4496
4488
Tlf.No
5200
5201
5202
Mücahit AZAP
ġubeMd.Yrd.
Sekreter
5203
5204
Ahmet ARIKANLI
Kazım ALTAN
Nizamettin TEMLĠ
Gökhan ġEKER
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
Uzman
Uzman
5269
5232
5275
5223
Teyfik BARDAKÇI
MüfettiĢler
Kontrolör
5228
5218
Mansur DAġDEMĠR
Duygu CANOGLU
Güler GÖK
Avukat
Avukat
Memur
5216
5237
5280
Metin GÖZÜBÜYÜK
O.Bahri ÜNAL
Sefa KURT
Cengiz IġIK
Ali Rıza UMUT
Çiğdem GÜRDÜK
Ġrfan BĠLGĠLĠ
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Mühendis(Ziraat)
Mühendis(Ziraat)
Eksper
Eksper
Memur
Teknisyen
Kantar
5205
5222
5260
5244
5284
5246
5221
5266
Fahrettin DUYSAK
Mehmet KELLECĠ
Gülcan BALCI
Ticaret Servis ġefi
Memur
Bilgisayar ĠĢletmeni.
Pirinç deposu (Puantör)
5206
5226
5233
5272
Ali Hadi TAġCI
M.TABAKACILAR
Levent KOÇALAN
Sait ARAS
Halit GĠRGĠN
Bayram DOĞAN
ġemistan ÇĠFTÇĠ
Bilgi ĠĢl. Servis ġefi
Programcı
Programcı
Memur
Santral
Memur
Ambarcı
Hasan ÖZTÜRK
Y.Selim ÖZPĠRĠNÇ
Ömer KARAZ
Cemal TANRITANIR
Ġlhan ÖZDEMĠR
Hatice Burcu ÜNLÜ
Fatmaana ÖZKAN
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Vezne
Muhasebe
Muhasebe
5209
5230
5224
5225
5277
5255
5282
Yurdal TOPKAYA
Abdullah YAVUZOĞLU
Savunma
Savunma
5210
5256
Ġsmail KARAKILINÇ
M Lütfi ÇALIK
Personel Servis ġefi
Personel serv.
Doktor
5212
5220
5247
5208
5213
5240
5241-5283
5243
5219
5281
Sedat ÇETĠN
Harun ARSLAN
Teknik ĠĢl. Servis ġefi
Teknisyen
Silo
Silo Kumanda Odası
Takımhane
Osman Ünal ACUNER
Tuncay DOĞAN
Uğur ÇAMDERELĠ
Hasan BUDAK
Nazif SERDAR
Sadettin Muhammed TOPÇU
Feti DÜNDAR
Ahmet BAĞIR
CoĢkun BEKAR
Teknisyen (Depo)
Memur
Memur (Reyon)
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Tekniker
Tekniker
Teknisyen (Elektrik)
Toplantı Salonu
Memur
5278
5279
5258
5215
5214
5249
5250
5259
5270
5261
5248
Ġlker AKÇAY
Destek Hizmet. Servis ġefi V
Yemekhane
Çay ocağı
Misafirhane
Güvenlik Amiri
DanıĢma-Müracaat
ġoförler Odası
Bekçi kulubesi
5211
5245
5231
5251
5253
5227
5257
5271
Murat ÖZGÖNCÜ
Aydın Ajans Amiri
Aydın Muhasebe
Aydın Alım Muh.
5298
5297
5289
Sönmez ġAHĠN
Denizli Ajans Amiri
Denizli Muhasebe
Denizli Eksper
5295
5294
5301
Galip ÖZKAN
Manisa Ajans Amiri
Manisa Muhasebe
Manisa Eksper
5293
5292
5302
Muzaffer ÖZARSLAN
Acıpayam Ajans
Acıpayam Ajans Muhasebe
5299
5291
Bekir BAYRAM
Çivril Ajans Amiri
Çivril Muh.
5296
5290
Turhan IġIK
ĠÇ ANADOLU BÖLGESĠ
POLATLI ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
5207
5235
5262-5263-5264-52295234
5268
Kullanıcı
Ali Osman BALABAN
Sabahattin HARMAN
Nurettin MADEN
Recep ALMALI
Mustafa AYDOĞAN
H.Ömer ERKAN
ġahabettin AKDOĞAN
Nurettin AYDOĞAN
Ömer YALÇIN
Tevfik YILDIRIMOGLU
Mutlu DEMĠR
Dursun YILMAZ
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
Sekreter
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
MüfettiĢ
Toplantı odası
BaĢ Uzman
Kontrolör(Teknik)
Kontrolör(Hesap)
Kontrolör(Hesap)
Kontrolör(Hesap)
Kontrolör(Teknik)
Bilgi iĢl. Servis ġefi
HaberleĢme(Gelen Evrak)
Programcı
Teknisyen
Teknisyen
HaberleĢme
Mehmet YILMAZ
Zeliha Deniz ġENDOGAN
Servis ġefi
Müh(Ziraat)
6806
6855
Personel Servisi
Memur
Memur
Personel Servis ġefi
Memur
6826
6837
6840
6807
6822
Mete HAN
Teknik ĠĢler
Veysel DEVECĠ
Sezer YILDIRIM
Melih ÖZIġIK
Taci DURUDOĞAN
Ömer AKBAY
Mehmet MARTĠN
Taner KARAASLAN
Sedat KAYA
V.Ġsmail AYIN
Kenan ġükrü ÇEġĠTLĠ
Burcu BIYIKLIOĞLU
Teknik ĠĢler Servis ġefi
Müh. (Elektrik)
Müh.(Makine)
Müh.(ĠnĢaat)
Teknisyen(Elektrik)
Teknisyen(Makine)
Tekniker
Tekniker(Makine)
Teknisyen(ĠnĢaat)
Teknisyen (Satın Alma)
Memur(Reyon)
Memur
6824
6842
6810
6827
6819
6831
6824
6830
6832
6853
6828
6847
6829
Asım TURAK
Oktay ĠPEK
Ġlknur YILDIRIM
Ahmet CAN
Sakine KURTAL
Muhasebe. Servis ġefi
Muhasebeci
Muhasebeci
Muhasebeci
Memur
6808
6817
6818
6839
6863
Mehmet BÜTEV
Alım Muhafaza Servis ġefi
6809
M. Murat CANBOLAT
GÜRKAN ÖZER
Nurdan YARIMKOL
Cengiz GÜMÜġ
Nurettin UYAR
Ali Rıza YILDIRIM
Mustafa ġAHĠN
Tlf.No
6800
6801-6864
6866
6803
6804
6833
6836
6825
6811
6812
6811
6834
6835
6815
6823
6805
6865
6816
6813
Arzu TURUP
Dursun KIYMAZ
Murat KAYHAN
Ġlyas KORKUT
Mehmet GÖK
Eksper
Eksper
Memur
Pirinç Sat. Büfesi
Bas. Tek.(Güvercinlik)
Eski Silo(Kolombian)
Eski Silo Eksper
Yeni Silo(Atilla Doğan)
Yeni Silo Eksper
Yeni Silo Araç Kantarı
Çay Ocağı
Yemekhane
Güvenlik
ġoför Odası
8122
6821
6820
6860
6846
6850
6858
6854
6859
6852
6862
6866
6861
6857
Mithat AY
YeĢim TÜRKARSLAN
Fahri SARI
Muhsin UYAN
Canan GÜNDÜZ-Zinnur KESKĠN
Güvercinlik Ekip ġefi
Eksper (Güvercinlik)
Faks (Güvercinlik)
Teknisyen (Güvercinlik)
Labaratuvar (Güvercinlik)
Kantar (Güvercinlik)
Prinç SatıĢ Büfesi
8199
8195
8121
8119
8120
8116
8126
Ali Kemal ERDEM
Kazan Ajans Amiri
Kazan Ajans Muhasebe
8117
8118
Birol GÜLEÇ
Ali KARATAġ-EĢref ÖLMEZ
Haymana Ajn. Amiri
Haymana Ajans Muhasebe
Haymana Ajnas Eksper
6896
6893
6890
Abdullah DĠNÇER
Murtaza ÇELĠKER-Ġsmet UZUN
Beypazarı Ajans Amiri
Beypazarı Ajans Muh
Beypazarı Eksper
6898
6894
6891
Bala Ajans Amiri
Bala Ajans Muhasebe
Bala Ajans Eksper
KIRIKKALE ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Santral
ġube Müdürü
ġb.Md.Yrd.
ġb.Md.Yrd.
Sekreter
BaĢuzman
MüfettiĢ
Kontrolör(Teknik)
6899
6895
6888
Tekin KARDEġ
Soner BAYRAMOĞLU
Sevil Yilmaz
Muharrem BELEN
Ahmet AKTAġ
Mehmet EKĠCĠ
Pınar DUYAR
Mustafa TANER
Nizamettin ER
Üsküdar MACĠT
Fatma CALP
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
5600
5601
5603
5602
5636
5606
5620
5608
5611
5610
Metin GENÇ
Fatih Ahmet BULANIK
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi V.
Bilgisayar ĠĢletmeni
Nazan ERÜNSAL
Davut KÜRKKAYA
Alım Muhafaza Servis ġefi V.
Müh. (Ziraat)
Eksper Odası
Kantar
5613
5614
5622
5623
Mürsel BAġER
Ticaret Servis ġefi V.
Ticaret Servisi
5618
5633
Serkan AKUTAY
Personel Servis ġefi
5617
Dursun ESEN
Ali YILDIRIM
Abdullah BACANAK
Bilal ÖZASLAN
Hüseyin ÖZTÜRK
Seda KOCABEY
Teknik ĠĢler Servis ġefi V.
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Muhasebeci
Elektrik Mühendis
Silo
5616
5634
5621
5626
5607
5615
5637
Hasan EMET
Destek Hizmet Servis ġefi V.
Güvenlik
Yemekhane
ġoför Odası
5619
5609
5632
5631
BalıĢeyh Ajans Amiri
BalıĢeyh Muhasebe
BalıĢeyh Eksper
Çerikli Ajans Amiri
Çerikli Muhasebe
Tuğba ÇĠÇEK
Çerikli Eksper
Keskin Ajans Amiri
Mehmet Hanifi YILDIRIM
Keskin Muhasebe
Keskin Eksper
Karakeçili Ajans Amiri
Mustafa AKDENĠZ
Karakeçili Muhasebe
Fatih ATASEVER
Karakeçili Eksper
Ġsmail EFE
AKSARAY ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Santral
Mehmet Ali KAYIK
ġube Müdürü
Muammer KÖYLÜ
ġb. Md. Yrd.
Abdullah KÜÇÜKÇATALBAġ
ġb. Md. Yrd.
Uğur UÇAR
Ġbrahim ÇOLAK
Hidayet ġAHĠNCE
5612-5605
5604
5699
5695
5691
5698
5694
5689
5696
5692
5688
5697
5693
5690
2000
2001
2002
2003
BaĢuzman
2017
MüfettiĢ
2017
Kontrolör(Teknik)
2018
Mustafa DAĞLI
Soner YAYLAGÜL
Galip KARA
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
Muhasebe
2008
2009
2030
Ġbrahim ġAHĠNOĞLU
Beyhan ĠLHAN
Personel Servis ġefi
Personel Servisi
2005
2006
Ali SINAV
Rıfat KIL
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Müh. (Ziraat)
Alım .Muhafaza Servisi.
Alım Muhafaza
Laboratuvar
2014
2015
2026
2027
2028
Yücel TÜRKANOĞLU
Nalan PUL
Destek Hizm. Servis ġefi V.
Teknisyen (ĠnĢaat)
Toplantı Odası
Güvenlik
Faks
Çay ocağı
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Bilgi iĢlem
Programcı
HaberleĢme
2007
2029
2024
2016
2020
2021
2012
2000
2013
2025
Mevlüt PETEK
Pelin KARA
Teknik ĠĢler Servis ġefi V.
Tekniker
Silo Kumanda Odası
Atölye
2010
2011
2022
2023
Rasim ÇELEBĠ
Yılmaz CEVĠZCĠ
Ticaret Servis ġefi
Memur
2004
2019
Abdulkadir ġAHAN
Ereğli Ajans Amiri
Ereğli Ajans Muhasebe
Ereğli Eksper
2091
2092
2093
Vedat SAVAġIR
Niğde Ajans Amiri
Niğde Ajans Muhasebe
Niğde Eksper
2094
2095
2096
Ali AYDIN
ġ.Koçhisar Ajans Amiri
ġ.Koçhisar Muhasebe
ġ.Koçhisar Eksper
ġ.Koçhisar Teknik ĠĢler
2097
2098
2099
2090
Yusuf GENÇ
Tuğba NENNĠOGLU
Seydi KÖSEN
Kullanıcı
Hüseyin KILBOZ
AKġEHĠR ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
Tlf.No
2200
2201
Mehmet AKIN
Mustafa AKKUL
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.V.
2202
2203
Celalettin SAKĠNOĞLU
Hacı Dede AKBAġ
Tuncer YILMAZ
BaĢ Uzman
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
MüfettiĢ
2207
2207
2207
2208
Mehmet ABAZ
Nesrin KAYHAN
Senem ALTUNBAġAK
Ahmet KAYA
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Programcı
Memur
Dağıtıcı
2205
2206
2219
2219
Mahmut MALAK
Ali AK
Veli EREN
Emre KAYA
Hakan KÖSTEK
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
Muhasebeci
Muhasebeci
Muhasebeci
2209
2210
2210
2210
2210
Ticaret Servis ġefi
Ticaret servisi
2212
2213
Canan Ulus OGUTMEN
Recep Kabaklı
Alım Muhafaza Servis ġefi
Eksper
2214
2224
Mustafa GÖKYAR
Ahmet Fethi ORHAN
Osman ÇELĠK
Teknik ĠĢl. Servis ġefi
Tekniker
Depo Teknisyeni
Depocular
2216
2217
2217
2215
Salim GÖK
Personel Servis ġefi.
2218
Destek Hizmet. Servis ġefi
Çay Ocağı
Misafirhane
Kantar
Malzeme
Güvenlik
2204
2211
2220
2221
2222
2223
Ali ALTUĞ
BeyĢehir Ajans Amiri
BeyĢehir Muhasebe
BeyĢehir Ajans Eksper
2294
2299
2289
CoĢkun SARIKIYAK
Doğanhisar Ajans Amiri
Doğanhisar Muhasebe
Doğanhisar Ajans Eksper
2293
2298
2288
Ilgın Ajans Amiri
Ilgın Muhasebe
2292
2297
Mustafa AKKUL
Kullanıcı
YaĢar KESEN
Mehmet ġEN
Orhan KARAKUZU
Muzaffer CENGĠZ
Mustafa ÖZÇELĠK
Hamit HAS
Nuri UZUN
Hüseyin Özuysal
Mustafa BAYIR
Yakup ÇOBAN
Ilgın Ajans Eksper
2287
Yunak Ajans Amiri
Yunak Muhasebe
Yunak Ajans Eksper
2290
2295
2285
Kadınhanı Ajans Amiri
Kadınhanı Muhasebe
Kadınhanı Eksper
KONYA ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
Sekreter
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
Toplantı Odası
2291
2296
2286
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
MüfettiĢ
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Avukat
Tlf.No
6200-6300
6201
6301
6202
6203
6315
6277
6228
6228
6226-6274
6220
6311
6212
6312
6225
Muammer NALVURAN
Mahmut Göksel ONUR
Celalettin NACAR
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Mühendis (Bilgisayar)
Bilgisayar ĠĢlm.
Sistem odası
Bilgi ĠĢlem
HaberleĢme
ArĢiv
6204
6205
6221
6222-6307
6227
6223-6272
6249
Abdülmuttalip ÜNVER
Vefa ERSOY
Personel Servis ġefi
Memur
Sağlık odası
6206
6224-6273
6269
Mustafa ReĢat YALÇIN
Teknik ĠĢ. Servis ġefi V.
6207
Ali Ekrem ÇETĠN
Hüdaverdi UYAR
M.ReĢat YALÇIN
AyĢenur BÜYÜKYILMAZ
Tekniker (Elektrik)
Teknisyen ( Makine)
Mühendis (makine )
Mühendis (Elektrik)
Mühendis
Mühendis
6313
6314
6229
6230
6231
6278
Ömer ÇAM
Mustafa Gül
Kadir LEVENT
Bünyamin ÇOBAN
Sedat AKIN
Niyazi KUTLAR
Atilla ALBENĠ
Satın alma Memuru
Teknisyen (baskül)
Teknisyen
Teknisyen
Memur
Silolar
6279
6232
6271
6280
6281
6215
Cemil YĠĞĠT
Sivil Savunma .Uzm.
6208-6275
Ahmet AVġAR
Bayram ÇALIġKAN
Hasan SARICA
Yusuf TUNALI
Sultan Yadigar ÇALLI
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
Muhasebeci
Muhasebe
Muhasebe
6209
6264
6265
6216
6217
Ahmet ÜNAL
Ömer YIMAZ
Yılmaz ARSLAN
Mehmet SABANCI
Ticaret Servis ġefi
Memur
Memur.
Memur
Paketleme Makinası
Prinç satıĢ
Pirinç Ambarı
6210
6218
6266
6270
6242
6236
6243
Mehmet TAġKIN
Ramazan BĠNBĠR
Elif ġimĢek GÖZLEMECĠ
Nazan BECĠOĞLU
Adnan LEVENT
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Eksper
Eksper
Mühendis
Eksper
Eksper
labaratuvar
Kantar
6211
6319
6267
6219
6320
6316-6268-6235-6238
6292
6317-6237-6241
Ahmet DEMĠRCĠ
Destek Hizmet. Servis ġefi V.
Destek Hiz. Servisi
DanıĢma
Nizamiye
Yemekhane
ġoförler
Marangozhane
Malzeme
Çay Ocağı
Misafirhane
6321
6322
6276
6213-6234
6239-6240
6244
6247-6248
6214-6245
6285
6296-6297-6298-6299
Mehmet EKĠCĠ
Adnan AKDENĠZ
Sami BAġ
Cihanbeyli ajans Amiri
Cihanbeyli Muhasebe
Cihanbeyli Eksper
Cihanbeyli Teknisyen
Çumra Ajans Amiri
Çumra Muhasebe
Çumra Eksper
6397
6396
6381
6379
6395
6394
6382
Uğur AY
Sami ÇINAR
Bahattin KÜÇÜKDEMĠR
Kullanıcı
Sali AKSU
Metin YENĠCE
Mustafa MERT
Ahmet KÖROĞLU
Çumra Teknisyen
Karaman Ajans Amiri
Karaman Muhasebe
Karaman Eksper
Karaman Teknisyen
Karapınar Ajans Amiri
Karapınar Muhasebe
Karapınar Eksper
Karapınar Tekniyen
6378
6393
6392
6383
6377
6391
6390
6384
6376
Kulu Ajans Amiri
6389
Kulu Muhasebe
Kulu Eksper
Kulu Teknisyen
Sarayönü Ajans Amiri
Sarayönü Muhasebe
Sarayönü Eksper
Sarayönü Teknisyen
KAYSERĠ ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
Sekreter
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.V.
6388
6385
6375
6387
6386
6380
6374
Tlf.No
5400-5444
5401
5414
5402
5403
ġevket SAYGI
Erdem YILMAZ
Bestami ATEġ
Mustafa YILDIRIM
BaĢuzman
BaĢuzman
BaĢuzman
BaĢuzman
5428
5428
5428
5428
YücelBOZKURT
Müfettis
Avukat
Toplantı odası
5407
5412
5449
Dilaver YILMAZ
Ömer AKAT
Mustafa BÜLBÜL
Refik DELĠBAġ
Kadir YILMAZ
Kontrolör (Hesap)
Kontrolör (Hesap)
Kontrolör (Hesap)
Kontrolör (Teknik)
Kontrolör (Teknik )
5430
5415
5450
5452
5460
Mehmet Sadık ÖRGÜ
M.Mustafa KARAKAYA
Fatma ULUSOY
Adem MUTLU
Ġbrahim YILDIZ
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Programcı
HaberleĢme
HaberleĢme memuru
Teknisyen(Elektrik)
ArĢiv
Sistem Odası
5404
5405
5420
5436
5423
5453
5437
Mustafa KOÇAġ
Gültekin KURU
Mahmut ARAZ
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
Muhasebeci
5406
5418
5443
Orhan YILMAZ
Numan YILMAZ
Alım Muh. Servis ġefi
Alım Muhafaza Memur
Alım Muhafaza Serv.
Laboratuvar
Silo-kantar
5408
5417
5434
5435
5425
Personel Servis ġefi
Personel Servisi
Personel Servisi
5411
5416
5448
Doktor
5445
Süleyman KARABULUT
Yıldız ÖZTÜRK
Ahmet ERDOĞAN
Mustafa OKTAY
Tuncel BAKIROĞLU
Halil BAYKAL
Ġsmail CĠNGÖZ
Ġ.Hakkı BOZKURT
Nadir MERMER
H.Ġbrahim YÜCEL
Ramazan ARSLAN
Burcu YALIM
H.Bekir YAZGAN
Teknik ĠĢ. Servis ġefi
Mühendis(Makine)
Teknisyen(ĠnĢaat)
Mühendis (Elektrik)
Teknik ĠĢler Serv.
Satın Alma
Malzeme Deposu
5409
5421
5451
5422
5438-5439
5431
5446
Destek Hizmet. Servis ġefi V.
Destek Hiz.Servisi
Silo Nizamiye
Yemekhane
Memur
ġoförler
Daire -Nizamiye
Ġhale odası
5424
5433
5426
5441-5442
5454
5463
5440
5429
Adem TAġ
Nuray ÖZDEN
Ticaret Servis ġefi
Memur
Pirinç satıĢ
5410
5419
5447
H .Hüseyin ÇĠMEN
Sivil Savunma .Uzm.
5413
Eyüp ÇAĞAL
Boğazlıyan Ajans Amiri
Boğazlıyan Muhasebe
Boğazlıyan Alım Muh.
Boğazlıyan Kantar
Himmetdede Ajans Amiri
Himmetdede Muh.
Himmetdede Alım Muh
Himmetdede Kantar
PınarbaĢı Ajans Amiri
5499
5498
5489
5490
5497
5480
5484
5485
5496
Ġsmail YERLĠKAYA
Nadir ÇINAR
Bayram SARIASLAN
Hasan BOLAT
Ömer ÜNAL
PınarbaĢı Muhasebe
PınarbaĢı Alım Yeri
PınarbaĢı Kantar
Sarıoğlan Ajans Amiri
Sarıoğlan Muhasebe
Sarıoğlan Kantar
Yenifakılı Ajans Amiri
Yenifakılı Muhasebe
Yenifakılı Alım Muh
Yenifakılı Kantar
SĠVAS ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Santral
ġube Müdür
ġube Müdür Yrd.
ġube Müdür Yrd.V.
5495
5481
5482
5494
5493
5483
5488
5487
5491
5492
4800
4801
4802
4803
Hamza YILDIZ
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
4812
4843
4844
Ahmet KOÇ
Mustafa DEMĠRCĠ
Yusuf ERDEM
Asuman ĠġLĠ
Muhasebe. Servis ġefi .V.
Muhasebeci
Muhasebeci
Memur
4806
4818
4847
4846
Hasan Basri ESEN
Bülent TAMDOGAN
Mustafa DOGAN
Alpaslan DOGMUġ
Teknik ĠĢl. Servis ġefi V.
Teknisyen (Depo)
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Depo)
4807
4840
4841
4842
Ali Sıddık ÇERĠK
Ahmet Turan TOPÇUER
Ömer ÜNAL
Musa ARSLAN
Erdal KÖROGLU
Ebru DOGAN
Mutluhan KĠP
Alım Muhafaza Servis ġefi V.
Eksper
Eksper
Memur (Depo)
Memur (Depo)
Memur
Memur (Tartı)
4808
4815
ÇoĢkun ARSLAN
Ahmet ġAHĠN
ġükriye KARA
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi V.
Bilgisayar ĠĢletmeni
Memur
4805
4817
Nurettin TÜRKDOĞAN
Ebru GÜLER
Personel Servis ġefi V.
Memur
4809
4853
Ticaret Servisi
4810
4816
4835
4811
4837
4813
4814
Ġbrahim ġAHĠN
Ek BĠNA
Ġdari BĠNA
Destek Hiz. Servis ġefi V.
Memur
SatıĢ Reyonu
Güvenlik
ġoför
Çay ocagı
Çay ocagı
Mehmet EMRAHOĞLU
Alaaddin YILMAZ
Yunus ZEYTUN
ġarkıĢla Ajans Amiri
ġarkıĢla Ajans Muhasebe
Memur (Tartı)
4899
4898
4897
Rafet OGUZHAN
Abdülkadir YARAMIġ
Yılmaz DOGAN
4855
4857
Kangal Ajans Amiri
Kangal Ajans Kantar
YERKÖY ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
ġube Md.Yrd.
ġube Md. Yrd.
BaĢuzman
Yerköy MüfettiĢ
Kontrolör
Tlf.No
7800
7801
7802
7806
7807
7808
7809
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
HaberleĢme
7804
7805
7803
Teknik ĠĢler S.ġ.
Mühendis(Makine)
Silo
7810
7828
7824
Personel S.ġ.
Personel Servisi
7811
7823
Ticaret Servis ġefi
Ticaret Servisi.
Pirinç Odası
7812
7829
7825
Emine Gözde KARACA
Alım Muhafaza S.ġ.
Eksper
Eksper Odası
Kantar
7813
7817
7822
7821
Ferudun GÜNEġ
Nejat GÜREL
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe
Muhasebe
7815
7814
7816
Kullanıcı
Cafer TOPUKSUZ
Erdal DÖNMEZ
Adem GÜNEġ
Bekir ÖCEK
Kamile AÇIKGÖZ
Okan GÜNGÖR
Nuri GENÇ
Serap ZEYNĠOĞLU
4895
4896
Deniz ġAHĠNER
Bahri HAZER
YaĢar DEMĠRTAġ
Doğan KAYARSLAN
Sevil ġENOL
Hasan KAYHAN
Kazım ÇAKIR
Ali BAĞDAT
Kullanıcı
Fatih GÜMÜġ
Ergün ÖZDEMĠR
Selçuk DEMĠRAĞ
Destek Hizmet. Servis ġefi V.
Reyon Memuru
Güvenlik
Çay Ocağı
Yozgat Ajans Amiri
Yozgat Muhasebe
ġefaatli Ajans Amiri
ġefaatli Muhasebe
Sorgun Ajans Amiri
Sorgun Muhasebe
Sarıkaya Ajans Amiri
Sarıkaya Muhasebe
Doğankent Ajans Amiri
Doğankent Muhasebe
KIRġEHĠR ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
7819
7818
7820
7826
7890
7895
7891
7896
7892
7897
7893
7898
7894
7899
Tlf.No
6000
6001
6002
6003
Kontrolör
BaĢ Uzman
6010
6011
Gökhan ÖZCAN
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Bilgi ĠĢlem Servisi.
6004
6018
Kamil DOĞAN
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe Servisi
6016
6005
Adnan BUDAK
Alaaddin ALAGÖZ
Alım Muhafaza Servis ġefi
Eksperler
Alım Binası
Kantar
6006
6015
6012
6013
Levent TOPAK
Burak KARACA
Teknik ĠĢ. Servis ġefi
Teknik iĢl.
6007
6017
A.Rıza ÖZTÜRK
Ticaret Servis ġefi
6008
Murat DURGUN
Personel Servis ġefi
6009
Hacı GENÇ
Destek Hizmet. Servis ġefi
Güvenlik
6019
6014
Mehmet HALICI
Mucur Ajans Amiri
Mucur Muhasebe
Kaman Ajans Amiri
6092
6096
6097
BektaĢ GÜNDÜZ
Bilal ULUSOY
Yusuf KAYA
Kaman Muhasebe
HacıbektaĢ Ajans Amiri
HacıbektaĢ Muhasebe
Akpınar Ajans Amiri V.
Akpınar Muhasebe
6093
6094
6098
6095
6099
KARADENĠZ BÖLGESĠ
Kullanıcı
Hasan YARIMBAġ
Tülay ÖZDAL
Mustafa Nadir EREN
Adnan BUDAK
SAMSUN ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
Sekreter
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
Toplantı Salonu
Tlf.No
7000-7040
7001-7065
7012
7002
7003
7054
Tuğba ÇAKMAKCI
AyĢen ÖZYÜREK
MüfettiĢ
Avukat
Avukat
Hukuk Servisi
7011
7004
7018
7047
Ali YAKUPOĞLU
Mehmet ÇĠFTÇĠ
Nejdet KAYA
Hilmi GÜRKAN
Aziz ÜNÜR
Leyla GÜNGÖR
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Sivil Savunma Uzmanı
7016
7085
7017
7014
7015
7013
Hüsnü EKETAN
Volkan AGĠT
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi V.
Programcı
7005
7024
Bilgi ĠĢlem HaberleĢme Birimi
Derya ġAHĠNLER
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Alım Muhafaza Servisi
Eksperler
Laboratuar
Kantar
Hüseyin ġENGÜL
Selim AKSOY
Destek Hizmet. Servis ġefi V.
Bilgisayar ĠĢletmeni
Memur
ġoförler
Misafirhane
Güvenlik
Berber
Çay Ocağı
Lokal
Kazan dairesi
GiriĢ kapısı
7026-7110-7038
7006
7020-7034
7035
7036
7112
7109
7039
7046
7029
7055
7048
7061
7062
7063
7064
7031
Abdullah KÜPÇÜ
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe Servisi
7007
7025-7042
Teoman BÜYÜKBUDAK
Ticaret Servis ġefi
Ticaret Sevisi
Pirinç satıĢ
Pirinç Deposu
7008
7023-7043
7044
7037
Sinan DĠNÇ
Tarık TARHAN
Erdal SANDAL
Necdet ġENCAN
Teknik ĠĢ. Servis ġefi .V.
Mühendis
Mühendis
Tekniker
Teknik ĠĢler. Servisi
Silo
Malzeme -Depo
Baskül Atölyesi
7009
7022
7045
7028
7021-7046
7051-7052
7053
7049
Mehmet GENEL
Personel Servis ġefi
Personel Servisi
ArĢiv
7010
7019
7041
Amasya Ajan Amiri
Amasya Muhasebe
Amasya Eksper
Amasya Teknisyen
Bafra Ajans Amiri
Bafra Muhasebe
Bafra Kantar
ÇarĢamba Ajans Amiri
ÇarĢamba Muhasebe
ÇarĢamba Kantar
Havza Ajans Amiri
Havza Muhasebe
Havza Alım Muhafaza
Havza Kantar
TRABZON ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
ġube Md.Yrd.
ġube Md. Yrd.
7101
7102
7108
Mustafa KARAKOÇ
Mustafa ĠSPĠRLĠ
Ertuğrul TABAĞ
Engin CAN
Yusuf GEMALMAZ
Kullanıcı
Vahit ÖZER
Asuman KOTAN
Mürsel AKKUġ
7099
7098
7105
7097
7096
7106
7095
7094-7104
7093
7103
Tlf.No
7600
7601
7602
7630
Yusuf MĠLLĠ
Seyithan KAYA
MüfettiĢ
Kontrolör (Teknik)
Kontrolör (Hesap)
7603
7604
7605
Selami GÜL
Ticaret Servis ġefi
7606
Yusuf DEMĠRCĠ
Alım Muhafaza. Servis ġefi. V.
7607
R.PEKER M. KORKMAZ
Eksper
Trabzon kantar
7613
7624
Hatice ÖZTÜRK
Fikret YAYLA-Ġlhami ÇETĠN
Necati KARTAL
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe Servisi.
Muhasebe Servisi
7608
7617
7618
Orhan ATALAR
Personel Servis ġefi
Personel servisi
7609
7615
Davut ER
Muhammet ÖCALAN
Yunus Emre AKYÜZ
Bilgi ĠĢl. Servis ġefi
Proğramcı
Evrak Kayıt
7610
7614
7620
Osman KUL
Can DEMĠRTAY
Saadettin BALÇIN
Teknik ĠĢler Servis ġefi
Teknisyen
Malzeme
Teknik ĠĢler Servisi
Teknik ĠĢler
Trabzon gemi boĢaltıcı
Trabzon Atölye
Trabzon silo
7611
7631
7612
7629
7616
7623
7621
7626
H .Engin KUYUMCU
Destek Hiz. Servis ġefi
Trabzon çay ocağı
Güvenlik
Trabzon satıĢ
7631
7625
7619-7622
7627
AKDENĠZ BÖLGESĠ
ADANA ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Kullanıcı
Ünvanı
SANTRAL
Santral - Sekreter
Mehmet KAYA
ġube Müdürü
Ergün FAKĠR
ġube Md.Yrd.
Mehmet TAYLAN
ġube Md.Yrd.
MüfettiĢ
BaĢ Uzman Odası
Ali BĠLĠCĠ-Ramazan ġAMER
Kontrolör
Ali Kadir SÖNMEZ-Salih ÇELĠK Kontrolör
Tlf.No
1400
1401
1403
1402
1435
1406
1408
1431
Kadir PARLAR
Fikriye YAZAR
Yahya ERDEM
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Programcı
Memur
Güvenlik
1404
1405
1420
1409
Hasan POYRAZ
Ġsmail AYKAN
Fadime BÜLBÜL
Mustafa BAL
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
1410
1412
1430
1433
Rıfat TUTAR
Ġlknur ERGEN
Erol YIDIRIM
Alım Muhafaza. Servis ġefi V.
Eksper
Eksper
Pirinç SatıĢ
1425
1413
1438
1414
Ömer KEKEÇ
Uğur AKÇA
Meltem SARI
Teknik ĠĢler Servis ġefi
Mühendis (Elektrik)
Tekniker
1415
1439
1416
Kenan DURU
Rahmi YILDIZ
Ġlknur ERGEN
Özgür UZUN
Destek Hiz. Servis ġefi
Ticaret Servis ġefi
Ticaret Servis .Memur
Ticaret Servis. Memur
1411
1418
1424
1434
Aycan BAHAR
Nesibe BEġKAZAK
Arzu TORUNLAR
Songül ÜZELBAKIR
Personel Servis ġefi
Personel Servis .Memur
Memur
Evrak Kayıt
1419
1407
1429
1417
Zübeyde YILMAZ
Mahir PANAYIR
Ġbrahim AKÇABAY
Yılmaz ULAġ
Ömer ġERBETÇĠ
Zekeriya GÜZEL
Enver ġĠMġEK
Hasan UÇAR
Kullanıcı
Avukat
Hukuk Servisi
Eksper Odası
Kantar
ġoförle Odası
Çay ocağı
Yemekhane
Silo
Yenice Ajans Amiri
Yenice Muhasebe
Yenice Eksper
Osmaniye Ajans Amiri
Osmaniye Muhasebe
Osmaniye Eksper
Mustafabeyli Ajans Amiri
Mustafabeyli Muhasebe
Mustafabeyli Eksper
Doğankent Ajans Amiri
Doğankent Muhasebe
Doğankent Eksper
Ceyhan Ajans Amiri
Ceyhan Muhasebe
Ceyhan Eksper
Kozan Ajans Amiri
Kozan Muhasebe
Kozan Eksper
GAZĠANTEP ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
1436
1421
1422
1423
1437
1426
1427
1428
1486
1493
1484
1488
1495
1481
1489
1496
1482
1491
1498
1485
1492
1499
1483
1490
1497
1480
Tlf.No
4600
CoĢkun ĠYĠSABANCI
M.Sait ÇOġKUN
Ġsmail KARAKÖY
ġube Müdürü
Sekreter
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
MüfettiĢ
Kontrolör (Hesap)
Kontrolör (Teknik)
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
4601
4604
4602
4603
4616
4619
4610
4608
4609
ġaban DEĞĠRMENCĠ
Akın ÖZBAġ
H.Yusuf CAN
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
4605
4606
4607
Ġ.Halil ÖZDEMĠR
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
Muhasebeci
Muhasebeci
4612
4613
4628
4629
Hakan CANBALOĞLU
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Alım Muhafaza Servisi
Kantar
4614
4632
4621
Mustafa ATMACA
Altay GÜNEġ
Teknik ĠĢler Servis ġefi
Makine Mühendisi
4615
4622
Serdar AYHAN
Ticaret Servis ġefi
Ticaret Servisi
Paketleme ünitesi
SatıĢ reyonu
4617
4623
4625
4626
Abdullah GÖKDEMĠR
Memur
Personel Servis ġefi
Personel Servisi
4618
4624
Süleyman GÜN
Destek Hizmet. Servis ġefi V.
Çay ocağı
Güvenlik
4620
4627
4611
Ali ÖZER
Nurdağı Ajans Amiri
Nurdağı Muhasebe
Nizip Ajans Amiri
Nizip Muhasebe
K.MaraĢ Ajans Amiri
K.MaraĢ Muhasebe
Ġslahiye Ajans Amiri
Ġslahiye Muhasebe
Araban Ajans Amiri
Araban Muhasebe
Elbistan Ajans Amiri
Elbistan Muhasebe
4691
4690
4694
4692
4693
4695
4696
4697
4698
4699
4689
4688
Cemil DOĞAN
Mustafa ÜNLÜ
Muhasebe 2
Muhasebe 3
Talat ÖTKÜN
Yusuf KOÇYĠĞĠT
Faruk ÖZTÜRK
Fahri ġAVLI
Kullanıcı
M. Tamer ERKMEN
Nevin ĠNCĠLĠ
Ali BAHALI
Mustafa KARABAY
ĠSKENDERUN ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
Sekreter
ġube Md.Yrd.
ġube Md.Yrd.
MüfettiĢ
Tlf.No
5000
5001
5012
5002
5003
5005
Orhan KIZILASLAN
Hasan BĠLEN
Saadettin OĞUZ
Ekrem KORKMAZ
Özkan ġOLA
Hukuk Servisi
Kontrolör
Kontrolör
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
Uzman
Hukuk Servisi
5004
5054
5034
5035
5042
5018
Mustafa AKTAġ
Orhan KISADAL
Sevcan Avukat GÖDEN
Fuat KAYA
Alım Muhafaza. Servis ġefi V.
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendis
Laborant
Eksper Odası
5006
5014
5021
5013
5051
Mehmet VARAVĠR
Alpaslan KARAKAYA
Mustafa ERDOĞ
H .Abuzer POZAM
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Bilgisayar ĠĢletmeni.
Bilgisayar ĠĢletmeni
Memur
5007
5019
5022
5020
Mehmet BAKIRHAN
Sadık Ö. GÜNAY
Ġnan ÖNDER
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe
Muhasebeci
Vezne
5008
5024
5025
5026
Ġlyas ATEġ
Arif ĠMĠRGĠ
Fatih APĠġ
Aysel BARBĠN
Personel Servis ġefi
Memur
Memur
Memur
Sağlık Odası
5009
5029
5058
5073
5055
Ramiz KIġ
Özgür KAFADAR
Sinan YAN
Ticaret Servis ġefi
Ambarcı
Ziraat Mühendisi
Pirinç satıĢ
5011
5016
5017
5039
Halil ÖZTÜRKOĞLU
Musa MUSTAN
Aslan AYAZ
Kenan ġANLI
Necdet KAVAK
Mustafa ORDULU
Alihan DAĞISTANLI
Teknik ĠĢler. Servis ġefi
Depo Teknisyeni
Teknik ĠĢler Servisi
Mühendis(Makine)
Mühendis (Elektrik)
Teknisyen(Depo)
Tekniker (elektrik)
5010
5033
5038
5028
5015
5027
5046
Doğan KÜÇÜK
Memur
Silo Kumanda Odası
Silo
Kantar
Çay Odası
Silo Güvenlik
ġoförler
Mehmet ARSLANOGLU
Halis YETERGE
Destek Hizmetler Servis ġefi
Memur.
Toplantı Odası
Müracaat
Muzaffer KEKEÇ
Mustafa ÇENTELĠ
Ahmet ÖZDEMĠR
Meltem ġĠMġEK
HurĢit BAKIR
Macit KOÇAK
Yusuf GÜRBÜZ
Adil KÖSE
Kullanıcı
Taner SENDĠNÇ
Ġbrahim ĠSTER
Kenan DESTĠCĠ
Ozan TURNA
Kemal ÇOLAK
Antakya Ajans Amiri
Antakya Muhasebe
Antakya Eksper
Kırıkhan Ajans Amiri
Kırıkhan Muhasebe
Kırıkhan Eksper
Reyhanlı Ajans Amiri
Reyhanlı Muhasebe
Reyhanlı Eksper
MERSĠN ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Unvan ‘ı
Santral
ġube Müdürü
ġube Md Yrd.
ġube Md Yrd.
Kontrolör
Kontrolör
5032
5072
5052-5071
5031
5037
5048
5040-5068
5050
5036
5043
5047
5099
5098
5093
5097
5096
5091
5095
5094
5092
Tlf.No
6400-6444-6445
6401-6461
6402
6403
6460
6413
M EĢref YILDIZHAN
BaĢ Uzman
MüfettiĢ
Savunma Uzman
6415
6412
6414
Kadir AKSOY
Naime ÇOLAK
Serkan SÖNMEZ
Abit TOKMAK
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Bilgisayar ĠĢletmeni
Programcı
HaberleĢme
6404
6416
6417
6434
Baki KARAKOÇ
Sibel DUMAN
Necla ġENTÜRK
Tülay GÜNER
Servet ZENGĠN
Sonay GÜLGEN
Pervin YILDIRIM
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
Muhasebeci
Muhasebeci
Muhasebeci
Muhasebeci
Memur
6405
6418
6419
6420
6462
6430
6437
Musa ÖNDER
ġehnaz ORHAN
Ticaret Servis ġefi
Uzman (Ticaret)
6407
6408
Mikail ULUSOY
Ö Faruk GÜLNAZ
Memur
Memur
Ticaret Ser.
6421
6422
6438
Gül naz ġĠMġEK
Ayça ALTINTAġ DOĞAN
AyĢe Gülhan KARA
Medine ADA
Aydin ASLAN
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Eksper
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi
Eksper
Labaratuvar
6409
6424
6432
6428
6433
6443
Çetin GÜRLER
Personel Servis ġefi
6410
Personel Servis ġefi
Doktor Odası
6425
6445
Alican KEMALOĞLU
Emre ESKĠDEMĠR
Lütfü AYDINER
Süleyman TUFAN
Teknik ĠĢler Servis ġefi
Mühendis
Mühendis
Teknisyen
Silo
Silo
6406
6439
6427
6426
6463
6431
Gökay ÇETĠN
Destek Hizmetler Servis ġefi
Destek Hizmetler Servisi
Memur
ġoförler Odası
Çay ocağı
Güvenlik
Misafirhane
Toplantı odası
6411
6445
6452
6429
6435
6436
6441
6442
ġamil AYGÜN
DOĞU BÖLGESĠ
Kullanıcı
Necati TEMĠR
Ekrem ARSLAN
Mehmet ERTÜRK
Baki UZUN
Talip ÖZDEMĠR
Fakirullah TEMĠR
Muhlis YAKUT
Mustafa SAĞLAM
ERZURUM ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü
ġube Md. Yrd.
ġube Md .Yrd.
Sekreter
Tlf.No
4200
4201
4202
4203
4214
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
4218
4254
Toplantı odası
4215
Avukat
Kontrolör
Kontrolör
MüfettiĢ
4216
4255
4204
4212
Ersin Murat AYDIN
Esra SONSÖZ
Personel Servis ġefi
Memur
Doktor
HemĢire
4205
4261
4235
4236
Fevzi ÇETĠN
Mustafa ALBAYRAK
ġevket TURAN
Mehmet BOZDEMĠR
Ahmet ALBAYRAK
Yunus POLAT
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
4206
4207
4232
4220
4242
4257
Nabi ÇELEBĠ
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Laboratuar
Ziraat Mühendisi
Eksper
Eksper
4208
4241
4223
4258
4233
Mihriban NARDEMĠR
Asuman KALINAY
Medine GÜNEY
Celal KAYA
Ticaret Servis ġefi
Pirinç Reyonu
Mehmet GÜNEY
D.Murat YALÇIN
Mevlut SALIġ
Yavuz KIRMIZIGÖZ
Zekeriya ÇUKUTKĠ
Nihat KILINBOZ
Behzat YAġARBAġ
Binali TUĞRAK
Teknik ĠĢler. Servis ġefi
ĠnĢaat Teknisyeni
Memur
Elektrik Mühendisi
Makine Mühendisi
Teknisyen
Satın alma memur
Malzeme
Tesisler
4210
4239
4239
4256
4240
4221
4259
4222
4225
Sebahattin DOĞRUSOY
Adnan FĠDAN
ġengül YAVUZ
Ġlknur ÖZGENÇLĠ
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Bilgi iĢlem
Bilgisayar ĠĢletmeni.
Memur
HaberleĢme
4211
4213
4263
4260
4237
Selami YULDAġ
Faruk KARATAġ
Destek Hizmetler Servis ġefi V
Memur
Müracaat
Güvenlik
ġoförler
Çay Ocağı
Misafirhane
Yemekhane
Temizlik
Naci BAKIR
Ağrı Ajans Amiri
Ağrı Muhasebe
Erzincan Ajans Amiri
Erzincan Muhasebe
Bünyamin AĞSU
4209
4246-4247
4264
4265
4234
4217
4224
4248
4227-4249
4251-4252
4253
4292
4299
4290
4297
Mustafa DURSUN
Hüseyin YILDIZ
Nurettin SARAÇOĞLU
ġahin OKULDAġ
Zekeriya ÇAVUġ
Ercan BAKIRTAġ
Horasan Ajans Amiri
Horasan Muhasebe
Iğdır Ajans Amiri V.
Iğdır Muhasebe
Kars Ajans Amiri
Kars Muhasebe
MUġ ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Santral
MuĢ ġube Müdürü
ġube Md. Yrd
ġube Md. Yrd
4289
4296
4288
4295
4287
4294
6600
6601
4293
4286
BaĢuzman
MüfettiĢ
Kontrolör
Necati ARAFATOGLU
Ticaret Servis ġefi V.
6608
Atıf KOCA
Alım Muhafaza Servis ġefi V.
6604
M Emin AKMAN
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi V.
HaberleĢme
6605
6606
Murat POLAT
Personel Servis ġefi
6607
Vefa ÖZKAN
Teknik ĠĢler Servis ġefi V.
6609
Mahir ġAHĠN
Ahlat Ajans Amiri
Ahlat Muhasebe
4291
4298
DĠYARBAKIR ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
ġube Müdürü V
ġube Md.Yrd.
ġube Md. Yrd
ġube Md.Yrd. V.
Sekreter
Tlf.No
2800-2813
2801
2802
2804
2803
2814
GÜNEYDOĞU BÖLGESĠ
Kullanıcı
Perihan ÖKSÜZ
Metin FĠDAN
Adnan ERSAY
MaĢuk BAYRAKTAR
Ġrfan ĠPLĠKÇĠ
Aynur BEKĠROĞULLARI
Ahmet TANYERĠ
Rüstem GARZANLI
ġehmus EKTĠREN
Nevzat BEDĠR
Zülküf BAYSAL
Remzi BURTAN
Cemal ĠLERĠ
MüfettiĢ
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
BaĢ Uzman
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
2816-2815
2819
2818
2851
2820
2810
2821
2822
H.Kaya ĠLTEN
H.Zelal KESKĠN
Dicle SAATÇĠOĞLU
Sivil Savunma .Uzm.
Memur
Memur
2811
2825
2873
Tekin ADIYAMAN
Hukuk Servisi
Avukat
Hukuk Servisi
2824
2823
Erdem ÇAKIR
Sezet ALCEYLAN
FatmaNASANLI
Burhan KESKUS
Mehmet LAÇĠN
Abdullah YAVUZ
YeĢim BAYKAL
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Programcı
HaberleĢme
HaberleĢme
Memur
2805
2844
2847
2845
2846
2849
2831
DevreĢ BARAN
ġeref ĠNANÇLI
Seyfettin GÜLER
Elif RuĢen DAĞOĞLU
RuĢen ĠÇLĠ
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
Memur
Muhasebe Servisi
Muhasebeci
Muhasebeci
2812
2832
2834
2835
2833
2826
Mehmet KARTAL
Ahmet YONAT
Mehmet DOĞAN
Ticaret Servis ġefi
Memur
Memur
2808
2842
2843
Veysi ACIBUCA
Ġbrahim Halil AKYILDIZ
Ahmet DEMĠR
Alım Muhafaza. Servis ġefi. V.
Eksper
Alım muhafaza 2
Laboratuvar
2809
2838
2839
2841
Ali TÖLÜK
Recep KARAYEL
Fatma GÜNEġ
Hasan ELHATISARI
Personel Servis ġefi
Personel Memuru
Personel Memuru
Personel Sağlık
2806
2828
2829
2830
A.Bilal ALTINBOGA
ġenay BATGĠ
Sefa AVCILAR
Fikret BULUT
A.Mecit AKPINAR
M.Ġsmet IġIK
Ferhan EKMEN
Yasemin TUTAL
Mehdi YAPICI
Engin GÜNÇĠÇEĞĠ
Hüseyin ADSIZ
Teknik ĠĢler Servis ġefi
Mühendis
Tekniker
Teknisyen (ĠnĢaat)
Teknisyen (ĠnĢaat)
Makine Müh.
Tekniker
Memur
Reyon Memuru
Ziraat Mühendisi
Memur
2807
2861
2854
2852
2853
2855
2857
2858
2859
2837
2877
Destek Hizmetler Servis ġefi V
Malz. Depo (Kırt. ve Kargir)
ġoförler Odası
2878
2862-2863
2864
Silo Odası
Kantar
Pirinç SatıĢ
Lojman Güvenlik
Güvenlik
Doktor Odası
Berber hane
Çay ocağı
Yemekhane
Temizlik ġirketi
Misafirhane
2865
2866
2868
2869-2872
2870
2871
2874
2875-2879
2876-2889
2880
2881
Elazığ Ajans Amiri
Elazığ Ajans Muhasebe
2900
2890
Ahmet IRAZ
Bismil Ajans Amiri
Bismil Ajans Muhasebe
2901
2891
Mahmut OKAT
Çınar Ajans Amiri
Çınar Ajans Muhasebe
2902
2892
Hıdır UYAROĞLU
Mardin Ajans Amiri
Mardin Ajans Muhasebe
2904
2894
M.Sait ALGÜN
ġenyurt Ajans Amiri
ġenyurt Ajans Muhasebe
2905
2895
Aydın TEĞĠN
Silvan Ajans Amiri
Silvan Ajans Muhasebe
2906
2896
M.Nail YALÇIN
Batman Ajans Amiri
Batman Ajans Muhasebe
2908
2898
Kurtalan Ajans Amiri
Kurtalan Ajans Muhasebe
2909
2899
Nusaybin Ajans Amiri
Nusaybin Ajans Muhasebe
2907
2897
Bağlar Ajans Amiri
Bağlar Ajans Muhasebe
2903
2893
Malatya Ajans Amiri
Malatya Ajans Muhasebe
2910
2911
Mermer Ajans Amiri
Mermer Ajans Muhasebe
ġANLIURFA ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
Ünvanı
Santral
2912
2913
Selahattin AKBAġ
Mehmet KORAN
ReĢat YILMAZ
Kullanıcı
Tlf.No
7200
Abdurrahman GÜNEġ
Ahmet YILMAZER
Çetin BOZKURT
ġube Müdürü
ġube Md.Yrd
ġube Md.Yrd.
7201
7202
7203
Hüseyin DEMĠRBĠLEK
BaĢ Uzman
MüfettiĢ
Kontrolör
Kontrolör
Kontrolör
7216
7214
7215
7204
7259
Abdurrahman BAĞLI
Abdullahanan BAGIġ
Sedat NĠLGÜL
Meran KAPLAN
Ġbrahim Halil ÖNCEL
Mehmet Salih KAYA
Personel Servis ġefi.
Memur
Elektrik tekn.
Memur.
Bilgisayar ĠĢletmeni
Memur
Özel Güvenlik Amiri
Özel Güvenlik DanıĢma
Güvenlik 1
Güvenlik 2
7205
7247
7218
7257
7220
7260
7246
7234
7242
7243
Mehmet BULUT
Mehmet BARLAK
Mehmet KILIÇ
Ġsmail KÜPE
Aziz ÇĠFTÇĠ
Ġbrahim Halil KURT
Mehmet KILIÇ
Muhasebe Servis ġefi
Muhasebeci
Muhasebeci
Memur
Muhasebeci
Memur
Muhasebe
7206
7207
7221
7222
7250
7231
7232
M. Mehdi KILIÇ
Alım Muh. Sr.
Ümit ġafak TABAK
Musa SÖNMEZ
Fatma KÜPE
A.Aysel GÜÇ
Müslüm TEL
Ömer KAYA
Alım Muhafaza. Servis ġefi
Servis
Laborant
Mühendis
Eksper
Eksper
Eksper
Memur
Laboratuvar
Kantar
Alım Binası
7208
7236
7261
7224
7225
7226
7237
7238
7239
7240
7241
Abdülkadir KOġAR
Salih ASLAN
Arzu IġIK
Remzi TÜRKMEN
Ticaret Servis ġefi
Memur
Memur
Memur
7210
7233
7227
7235
Ahmet ATÇI
Teknik ĠĢ. Servis ġefi V.
Teknik ĠĢl. Servisi
Makine Teknisyeni
Teknik ĠĢler. Servisi
Mühendis
7211
7250
7251
7256
7209
Mustafa DURSUN
M.Ali ERGÜN
Veysel KARA YILDIRIM
Zeynel ARPACIK
M .Bedri DOĞRUYOL
RaĢit AVCI
Fikret YILDIRIM
Engin AYTEN
Eyüp DOĞANġAHĠN
Mühendis
Mühendis
Reyon Memuru
Memur
Malzeme deposu
Yemekhane
Çay ocağı
Toplantı odası
ġoförler Odası
Misafirhane
7213
7228
7230
7229
7244
7258
7248
7249
7254
7255
ġef
Hatice GÜNDÜZ
Sedat NĠLGÜL
Bilgi ĠĢlem
Cengiz DURSUNÜSTÜN
Meran KAPLAN
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Programcı
Elektrik Teknisyeni
Servis
HaberleĢme
HaberleĢme
7212
7217
7218
7245
7219
7257
Nevzat URAL
Hasan ULAġ
Enver ALAS
Adıyaman Ajans Amiri
Adıyaman Muhasebe
Akçakale Ajans Amiri
Akçakale Muhasebe
Besni Ajans Amiri
Besni Muhasebe
MürĢit pınar Ajans Amiri
MürĢit pınar Muhasebe
Siverek Ajans Amiri
Siverek Muhasebe
Kahta Ajans Amiri
Kahta Muhasebe
ViranĢehir Ajans Amiri
ViranĢehir Muhasebe
Bozova Ajans Amiri
Bozova Ajans Muhasebe
7292
7299
7291
7298
7290
7297
7288
7296
7287
7295
7289
7293
7286
7294
7285
7284
Mehmet GÜLER
Abdülkadir MERCAN
Abdülvahap KAHRAMAN
Abdurrahman YILDIRIM
Ramazan YAVAġ
Mehmet AKTAR
Feyyat YILDIRIM
Deniz ÖZOĞUL
Ġbrahim Halil YOLTAY
Fahri KESEPARA
SatılmıĢ SUBAġI
Erhan GOKMEN
Ömer KILAVUZ
Latife Tugba ÖZTEN
ÇORUM ġube Müdürlüğü
VoIP Telefon Listesi
ġube Müdürü V
1801
Muhasebe Servis ġefi V.
Muhasebeci
1807
Alım Muhafaza Servis ġefi .V.
Eksper
Katar
1803
1804
1809
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Muhasebeci
1805
1805
Destek Hizmet. Servis ġefi .V
Muammer Ġstanbul
Teknik ĠĢler Servis ġefi
1808
Ticaret Servis ġefi
1806
Alaca Ajans Amiri
Alaca Muhasebe
Sungurlu Ajans Amiri
Sungurlu Muhasebe
Osmancık Ajans Amiri
Osmancık Muhasebe
Osmancık Kantar
1899
1895
1897
1894
Abdurrahman ERUSTA
7089
7088
7107
Muhammet GÖRKEM
6892
ġükrü TURAN
Çankırı Ajans Muhasebe
6897
Lutfullah KUVETLĠ
Çankırı Ajans Muhasebe
6897
Çankırı Ajans Eksper
6889
AFYON ALKALOĠDLERĠ FABRĠKASI ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
VoIP Telefon Listesi
Kullanıcı
Ünvanı
Tlf.No
Santral
9000
Bayram KUMRU
ĠĢletme Müdürü
9010 - 1201
Erkan DĠNÇ
ĠĢletme Md.Yrd.
9011--1202
Mevlüt FĠLĠZ
ĠĢletme Md.Yrd.
9031-1205
Ahmet ÇATALTEPE
Sekreter
9012-9016
Ġsmail YÜKSEL
BaĢ Uzman
Kontrolör
MüfettiĢ
Toplantı odası
9014
9015
9013
9017
Mevlüt AYKUġ
Cafer KARAGÜVEN
Bilgi ĠĢlem Servis ġefi
Bilgisayar ĠĢletmeni
9025
9027
Ahmet YALÇIN
Üretim ġube Müdürü
9400-9401-1208
Hakan BAYRAK
Halil Ġbrahim KULAK
Ahmet Hamdi BABALIK
Refik ERGÜN
Muammer ġENYĠĞĠT
Ġsmail DEMĠRTAġ
Teknisyen (KĠMYA)
Mühendis (KĠMYA)
Teknisyenler
Ekstrasyon Servis ġefi V.
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Teknisyen
Mühendis
Teknisyen
9403
9413
9412
9412
9410
9433
9407
9404
9411
Serkan TAĞ
Mehmet Kemal DEMĠR
Mehmet KÖKSOY
Ahmet KÖġK
Mehmet Ali ZENGĠN
Bahri ALTUNSOY
Bakım Servis ġefi V.
Mühendis (Elektrik)
Tekniker
Teknisyen (Makine)
Teknisyen (Makine)
Teknisyen (Makine)
9430
9432
9434
9412
9413
9414
Hasan YELKEN
Kenan MEDENĠ
BarıĢ DERELĠ
Serkan CANPOLAT
Koray ÇOKAKLI
Hüseyin ÇELTĠK
Ġlkay ÇÖRTEN
Ġlhan ÇELĠK
Tekniker ve Teknisyenler
Hüseyin ÇĠÇEK
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Tekniker-Teknisyen
Usta
9434
9434
9434
9414
9407
9414
9434
9407
9433
9410
Erbil YILDIRIM
Elçin ġAHĠN KARABAġ
Tuba DERBENT
Ġbrahim DEMĠR
Hasan Hüseyin ÇELEBĠ
Abdurrahman SUBAġI
Orhan YERLĠ
Kadir YILMAZ
Uğur COġKUN
Derive Servis ġefi V.
Mühendis (Kimya)
Mühendis (Kimya)
Kimyager
Kimyager
Teknisyen (Kimya)
Teknisyen (Kimya)
Teknisyen (Kimya)
Teknisyen
9440
9404
9441
9405
9441
9410
9442
9411
9408
Günay MATUR
Kalite Kontrol .ġub .Md.
9150-9151
Ruken YALÇINÖZ
ġencan AYDIN
Erdem AKINCI
Onur ĠMER
ġevki Tamer ġENGÜN
Zühal KARA
Elif SARI
Yasin PEKMEZ
Burcu KIRIMġELĠOĞLU
BüĢra KARAGÖZ
Kader ELEVLĠ
Musa ÇAĞ
Çiğdem TOPÇEKEROĞLU
Havva KORUCU
Necati KOÇ
Fevzi KÖSEOĞLU
Muharrem TOTU
Sait CĠNDĠ
Ömer Emre ERSAN
Kahraman YAKAN
Kalite Kontrol Servis ġefi V.
Mühendis (Kimya)
Kimyager
Kimyager
Kimyager
Kimyager
Biyolog
Teknisyen (Kimya)
Teknisyen (Kimya)
Teknisyen (Kimya)
Teknisyen (Kimya)
Teknisyen (Kimya)
Teknisyen (Kimya)
Teknisyen (Kimya)
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Ambar Memuru
Ambar Memuru
Hizmetli
9154-9175
9163-9175
9162-9172
9160-9169
9161-9171
9161-9172
9160-9169
9165-9176
9165-9176
9165-9167
9161-9166
9161-9171
9165-9167
9165-9176
9165-9176
9165-9176
9164
9165-9176
9192
9192
9153
Ġbrahim ÖZGÜR
Ali Ġhsan ARISOY
Bekir YAKAġ
Osman ERTOKUġ
DurmuĢ DURMUġ
Niyazi ÖZLÜ
Mamul Madde Servis ġefi V.
Ambar Memuru
Ambar Memuru
AĢçı
Hizmetli
Tekniker
9190
9192
9192
9192
9192
9191
Ġlker ESĠRĠNGÜ
Ar-Ge Şube Md. V.
Esra Elçin ERKAL
Fatma DOYUK
Ziya KÖSEM
Mehmet ÖZTÜRK
Fatma ÇÖRTEN
Sıtkı ÇĠĞDEM
Mühendis (Kimya)
Mühendis (Kimya)
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
9226-9231
9227-9231
9229
9229
9229
9229
Sibel GÜLSAHĠN
Kalite Güvence ġb.Md. V.
9200-1216
Burcu UÇAR
Tuğba BABACAN
Dokumantasyon Sr. ġef V.
Memur
9225
9226
Ahmet Remzi DEMĠRÖRS
Nisa ġENGÜN
Ahmet Remzi DEMĠRÖRS
Gülsemin BAġ
Mühendisler Odası
Teknisyen Odası
Toplantı Salonu-Kütüphane
Kalite Güvence Servis ġefi V.
Mühendis (Kimya)
Teknisyen
Teknisyen
9202
9203
9205
9204
9203
9204
9206
Fatih LEBLEBĠCĠ
HaĢhaĢ Islah ġb.Md.V.
9250
Fatih LEBLEBĠCĠ
Muhammet ZENGĠN
Sefa KURT
Engin AKTĠN
Hasan ÖZDEMĠR
Mevlüt YUMAK
Ramazan SAĞLIK
Halil GÖKGÖZ
HaĢhaĢ Ġslah Servis ġefi
Mühendis (Ziraat)
Mühendis (Ziraat)
Mühendis (Ziraat)
Bahçıvan
Bahçıvan
Bahçıvan
Teknisyen
9252
9271
9274
9272
9251
9281
9281
9282
Basri KOTAN
Muhasebe ġube Müdürü
Osman ÇAĞLAR
Ali APALI
ĠBRAHĠM KILINÇARSLAN
Muharrem ġevki AYGÜN
ġule AYDIN
Yılmaz KUZU
Abdil CAN
Muhasebe Servis ġefi V.
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Memur
9051
9053
9052
9054
9076
9056
9057
Yavuz METĠNSOY
Abdukadir BAYRAM
Neslihan GENÇ
Maliyet Muhasebe Servis ġefi
Muhasebe
Muhasebe
9075
9077
9055
Yusuf AKYOL
Teknik Em. Güvenlik ġb.Md.
9300-1237
Enver ACAR
Teknik Emniyet Güv. ġef V.
9225
9050 - 1218
9302
Ali YEġĠL
Mevlüt TEZCAN
Ahmet GÜRBÜZ
Mahmut BUYURGAN
Hasan AKIN
Kor. ve Güv. Gör.
Teknisyen
Tekniker
Ġtfaiyeci
ġoför
Ġzzet PEKTAġ
Yardımcı Tesisler ġb. Md. V.
9700-1233
Niyazi PEKTAġ
Necdet GÜZELBABA
Ġbrahim YILDIZ
Halit YILDIZAN
Alparslan GÜLTEPE
Hasan Hüseyin ġAKRAK
Fırat KARA
Uğur ÖZTÜRK
Hüseyin TEKEġ
Erol ÇEYKEL
Mehmet TÜRKMEN
Mustafa KARAKOYUN
Ġhsan AYNACI
Ġdris ESEN
ġahin ENGĠN
ġerafet AYAR
Isı santralı Servis ġefi V.
Mühendis (Makine)
Teknisyen (Makine)
Teknisyen (Makine)
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
9725-9729
9729
9726
9726
9709
9708
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9726
9726
Cem TUĞCU
Halis BAKRAKTAROĞLU
Osman Zeki PEKTAġ
Adem MALKARA
Ali KUZU
Erdoğan DEMĠREL
Faruk KAYACAN
Mahmut KARAKOYUN
Arif ÖZKAN
Su Arıtma ve Tas. Servis ġefi
Tekniker
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
9738-3739
9740-9741
9740-9741
9740-9741
9740-9741
9740-9741
9740-9741
9740-9741
9740-9741
Ġsmet TUNCER
Hatice Zeliha TUĞCU
Sercan ÖZKOLUAÇIK
Ali Dede GÜNDÜZ
Habip KÖKER
Sabri ÇALLI
Murat GEZER
Hasan ÇĠÇEK
Fatih ġENTÜRK
Sinan KAYMAKÇI
Ġbrahim Halil KAYAKIRAN
Mehmet TEMÜROĞLU
Ramazan AKKAġ
Necmettin TAPINÇ
Ahmet TUNA
Muzaffer KAHRIMAN
Bakım Onarım Servis ġefi V.
Mühendis (Elektrik)
Mühendis (Çevre)
Tekniker
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Elektrik)
Teknisyen (Makine)
Teknisyen (Makine)
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
9702
9704
9703
9709
9709
9726
9726
9709
9709
9709
9707
9708
9726
9706
9709
9707
9301
9304
9303
9304
9305
Ömer Faruk DEYĠMLĠ
Mehmet KUMRAL
Ġsmail ATAY
Cengiz SEVĠM
CoĢkun ELDAR
Orhan TEZCAN
Nazım YALMAN
Hasan DAYI
Ahmet ÇATALTEPE
Hasan KALAYCI
Teknisyen
Tekn.Yrd. (Motor Us.)
Tekn.Yrd. (Motor Us.)
Tekn.Yrd.
Usta
ġoför
ġoför
ġoför
ġoför
ġoför
9717
9714
9726
9714
9717
9714
9714
9714
9714
9707
Erdoğan PAMUK
Per.ve Ġd.ĠĢl.ġb.Md.
9100
Ġbrahim ġeref TELLĠ
Emine KOCABAġ
Ahmet SARGIN
Halis KÖKSAY
Ġsmail ATA
Ġbrahim KOYUNCU
Kurum ArĢivi
Per.ve Ġd.ĠĢl. Servis ġefi V.
Muhasebeci
HaberleĢme Servis ġefi
Memur
Santral Memuru
Santral Memuru
Kurum ArĢivi
9101
9103
9111
9112
9113
9114
9115
Ali ġARTEPE
Rüstem ÖZDOĞAN
Uğur DABANLI
Faruk ÇAĞLAR
Fatih ÖZDEMĠR
Arif ÜSTÜNDAĞ
Necmiye ERCAN DEĞER
Süheyla MORKOÇ
Seydi Ahmet DURU
Cemil YIPRAMAZ
Sosyal ĠĢler Servis ġefi
Satın Alma Memuru
Teknisyen
AĢçı
AĢçı
Berber
Misafirhane DanıĢma
Misafirhane 01
Personel Memur
HaberleĢme Memur
Memur
Memur
9120
9122
9122
9123
9123
9146
9130
9134
9104
9105
9106
9102
Hasan KUġAKSIZ
Malzeme Satınalma ġb.Md.
Recep TOKPUNAR
Adem ÖZDĠN
ġükrü ÜSTÜNDAĞ
Mehmet YaĢar ÇATAL
Sabahattin SALMAN
Hatice KUYUCU
Nevzat ÇELEBĠ
Çetin ÇELĠK
Çelebi AĞALDAY
Malzeme Ġkmal Servis ġefi
Tekniker
Tekniker
Satın Alma Memuru
Satın Alma Memuru
Satın Alma Memuru
Memur
Memur
Memur
Memur
9351
9353
9356
9352
9358
9354
9359
9357
9355
9359
Adnan LEBLEBĠCĠLER
Raif KEÇECĠ
Ercan BALIKÇI
Mehmet DÜġMEZ
Kim. Madde Depo Servis ġefi
Eksper
Teknisyen (Makine)
Teknisyen (Kimya)
9370
9371
9372
9373
9350-1228
Abdullah TAYTAK
Ahmet Cahit YÜKSEL
Teknisyen
Teknisyen
Süleyman KÜÇÜKKARTAL
Ahmet KARAHAN
Sultan GÜREL
Murat DEMĠR
Naci KARABĠGALI
Ġlyas YAVUZ
Mehmet KOÇMAN
Yedek Parça Servis ġefi
Teknisyen (Reyon)
Teknisyen
Teknisyen (Makine)
Kor. Güv. Grup ġefi
Kor. Güv. Amir Yrd.
Teknisyen (Makine)
9374
9372
9393
9390
9391
9392
9314-9315
9310-9311
9304
22.09.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
160
File Size
1 123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content