close

Enter

Log in using OpenID

çli telefon rehberi24.09.2014

embedDownload
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİ TELEFON LİSTESİ(24.09.2014)
DAHĠLĠ
1002
BĠRĠM
İŞLETME MÜDÜRÜ
ADI SOYADI
Nizamettin ÖZMEK
ĠĢletme Müdür Yard.
Cengiz ÇELEBĠ (Teknik)
ĠĢletme Müdür Yard.
Mahmut AYDIN (Ġdari)
Sekreterlik
YaĢar Mehmet KUNDURACI
Toplantı Salonu
MüfettiĢ odası-205
MüfettiĢ odası-210
Santral
Ali Osman KURT-Harun KURT
Bilgi ĠĢlem Uzmanlığı
1040
Teknik Uzman
Engin BULUT
1043
Lütvi KARTAL-Oktay ÜNSAL
Elektronik Usta -Bilgi İşlem El.
1045
Kamera izleme odası
1050
Avukat
Murat GÜRBÜZ
1051
Hukuk Servisi-Bilgisayar ĠĢlt.. Lütfü ÇETĠN
ĠĢ Sağ. ĠĢ Güv.BaĢmüh.
Hakan ÖZENÇ
1070
Eray UÇAR
1071-2199 Sağlık Birimi
1090
Eğitim Birimi
Hülya UĞUR-Songül ġENER
1092
BaĢuzman
Salih KARABACAK
1094
BaĢmühendis
Halil YILMAZ
1024
BaĢuzman
ĠSTĠHSAL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3001
ġube Müdürü
Fatih SARICA
2801
Kontrol Mühendisi
Hasan KAPAN
2802
Açık Ocak Mühendisi
Emre ÜNAL
Maden Mühendisi
Esat USTA
3260
Kontrol Mühendisi
Murat ĠBAR
3280
Maden Mühendisi
Ġsa BĠÇER
2851
Bilgisayar ĠĢletmeni
Davut ALÇIN
2852
Patlayıcı depo sorumlusu
Feridun GÜR
2853
Patlatma ekibi
2854
Çay ocağı
Büro B.İşletmeni :Zafer SEÇİLİR3282
ETÜT
3004
Jeoloji Mühendisi
Kübra TIRPAN
3002
Maden Mühendisi
UlaĢ YILMAZ
3003
ĠnĢaat Mühendisi
M.UĞUR SULTAN
3005
Çevre Mühendisi
Aybike SARIÇĠÇEK
3006
Harita çizim bürosu
M. BALABAN-N.ADIGÜZEL
3008
Etüt Büro
Selahattin YILDIZ-A.Merve CANLI
1003
1004
1021-76
1098
1006
1005
0-199
3009
3010
1060
1061
2100
2300
2301
2302
2303
2304
2305
5531
2103
2102
2101
2106
2104
2126
2105
2107
2108
2124
2130
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2121
2122
2123
2125
2131
2600
2601
2601
2603
2603
2604
2604
2602
2604
2605
2606
M.ADIGÜZEL-B.E.ÇEBİÇ-E.YILMAZ-F.AVCI-
Plan Büro
G.GÜRLEYEN
Ġstihsal Büro ġefi
Yıldırım EREN
SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI
Sivil Savunma Uzmanı
Fahrettin CANDAN
Ġtfaiye Ekibi(Ġtfaiye ÇavuĢ.) Ziya UYGUN-Cengiz GÜVEN
ELEKTRO MEKANĠK ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ġube Müdürü
Hikmet ARSLAN
Ġkmal Bakım BaĢmühendisi
Elektrik Mühendisi
Teknisyen
Tekniker
Ambar Memur-Bilg.ĠĢlt.
Tekniker
Yakıt tankları(Memur)
BaĢmühendis
Elektrik Mühendisi
Makine Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Bülent GÜLTEKĠN
Lütfiye PARLAK SAYAN
Ali Kemal KĠġĠN
Banu BÜYÜKDEĞĠRMENCĠ
S.KUMRAL-A.IġIK-M.ĠġLER
Rana ÜNAL
Nafiz BAZ
Elektrik Mühendisi
Makine Sicil ġefi
Servis Bilg.iĢlt.
Formen odası
Yağ AnalizLaboratuvarı
Elektrik Atölyesi
Elektronik atölyesi
Oto Elektrik
Kaynak Atölyesi
Hafif Araçlar
ĠĢ Makinaları
Marion Bakım
Komatsu Tamir
Torna Atölyesi
Lastikhane
Kaporta Atölyesi
Jülide Ardıç DÜNYA
Ramazan ÇINAR
Nurettin KÖSE-Yusuf AYCAN-A.IġIK
Muharrem YÜKSEL
Erkan BERKER
Ġsmail ARABACI
Muhammet ENGĠN
Hikmet ÖZGÖREN
Davut ALTINSU
Mustafa AġICI
Beytullah YONAR
Ġbrahim GÜL
Ayhan AYDOĞAN
Ahmet KARACAGĠL
Tulumbacılar-Atölye ısı merkezi Ramazan DENĠZ
Vinç Operatorü
Cahit ġEN- Ali YAVAġ
Yağlama ekibi
Ġsmail YÜKSEL
Yıkama Yağlama
Hikmet ÖZGÖREN
Atölye Çay Ocağı
MALĠ ĠġLER ġB. MÜDÜRLÜĞÜ
ġube Müdürü
Veli UĞUR
Remziye KARAKAYA
Sabit Kıymet ve Ambar Şefi
Memur
Funda ġAHĠN
Maliyet ve Bilanço ġefi
Ġlhan TÜRKEN
Bilg.iĢlt.
Enver ENGĠN
Finansman ġefi
Ziya ÜNAL
Memur
Ġ.Caner ÖZCAN
Memur
Hilmi KAVAS
Finans Servisi Bilgisayar ĠĢl. Özcan KESKĠN
Kömür Cari Muhasebe
K.Selçuk DURUKAN
Büro ġefi-Memur
Hulusi BULUT-Sinem KANBEROĞLU
DAHİLİ
ADI SOYADI
BİRİM
PERS. ve ĠDR. ĠġL. ġB. MÜDÜRLÜĞÜ
2700
ġube Müdürü
Ġlhami BĠTLĠSLĠ
2701
Personel ġefi
Cahit Metin TÜRKER
2701
Memur/Bilg.iĢlt.
Adem PALA-Emine ġAHĠN
2720
ĠĢçi Sicil/ġef
Hüseyin GÜLER
Ġsa YILMAZ
2721
ĠĢçi Sicil-Memur
Zafer MARAġLI
2721
Puantörlük
Cevdet VAROL (TaĢeron Firmalar)
3247
Puantörlük
Rıdvan DERE
2750
Ġdari ĠĢler/ġef
2751
Memur
Ahmet ÇAKIR-Ġsmail OKTAY
2754
ġoförler Odası
Mehmet YILDIZ
2006
ĠnĢaat Odası
3220
Sosyal ĠĢler/ġef
Yılmaz GÜNEġ
3240
Memur-Bilg.iĢlt.
Ġslam GÜNAY-Davut ÇETĠN
3240
Memur
2755-15
Misafirhane
Mustafa BOZKURT : 02864164409
2755-15
Bilgisayar ĠĢletmeni
Engin ARDIÇ
2755-11
Misafirhane
ĠĢçi lokali
2755-12
Misafirhane
Salon
2755-13
Misafirhane
2 nolu oda
2755-14
Misafirhane
Memur lokali
2755-16
Güvenlik
Misafirhane
2756
Bekar pavyonu
2757
Marangoz Atölyesi
2850
Isı Merkezi
3248-2758 Yemekhane
Ömer TAġDELEN- Yemekhane(Mutfak)
4815
LOJMANLAR
75.YIL LOKALĠ
4801
LOJMANLAR
Bayanlar lokali
4803
LOJMANLAR
Müdüriyet lokali
4804
LOJMANLAR ISI MERKEZĠ
Mürsel TAġ
1031
Faks 0-286-4163700
G.Muhaberat/ ġef Yener ÇAM
1030
Muhaberat Bi. ĠĢ.-Mem
Ahmet DANIġ-Yılmaz DĠKĠCĠ
2760
ENERJĠ BĠR-SEN
Erkan BERKER
Zafer MARAġLI
2761
MADEN Ġġ
2762
TÜRK ENERJĠ-SEN
Ziya TOPÇU
1093
ġef (ArĢiv Sorumlusu)
Ġdari Bina Çay Ocağı
1111
2000
Kor. ve Güv. Amiri
Ekrem YILMAZ
5565
B.TUNÇ-A.M.SEÇEN
Kor.ve Gv.Grp.ġefi
2001
2002
2003
4805
5539
6005
2400
2500
2401
2405
2403
2402
2501
2503
2502
2409
2404
1080
5515
5543
3260
2810
5549
5533
5517
5524
5537
5511-5512
5521
5513
5522
5514
5538-5534
5510
5540
5544
5548
5549
5545
5533
5530
5505
5501
5504
5506
5508
1424
5509
Kor.ve Gv.Grp.ġefi
Nizamiye -Güvenlik
DanıĢma (Ġdari bina)
Lojmanlar Güvenlik
Termik Nizamiye
Dinamit Ambarı
SATINALMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ġube Müdürü
Cengiz ÇETĠNER
BektaĢ ÖZEN
Dok. ve Büro Şefi
Memur
Bahri SARITEPE
Gözde YILDIZ
Memur
Satınalma ġefi
Alaattin BACAK
Memur
Memur
Bilg.iĢlt.
Mustafa GÖZCÜ
Bilg.iĢlt.
Ersin KILIÇOĞLU
Toplantı Salonu
Çay ocağı
KÖMÜR HAZIRLAMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ġube Müdürü
Yahya AYGÜL
A.Kadir KARABACAK
Maden Mühendisi
Fatih ÇALIġKAN
Maden Mühendisi
Bilgisyar ĠĢletmeni
ÇavuĢ (Kriplaj)
ÇavuĢ (Termik stok)
Muharrem ENSĠCĠ
PAZARLAMA SATIġ
Pazarlama SatıĢ ġefi
A.Ruhi ÇAKAR
ġef (Büro)
Arif AKDENĠZ
Mehmet ÖZKAN
Memur(Sıra takip)
Ġlkay BAYRAK-Sedat DAL
Memur-Bilg.iĢlt.
Mustafa BULAN
Bilgisayar ĠĢletmeni
Hatice GÜLER
Memur
Tandoğu YAZICI
Bilgisayar ĠĢletmeni
Ahmet Avni AKBAġ
Memur
Piyasa Kantarı-Torbalama
Çay ocağı
KRĠBLAJ TESĠSLERĠ ATÖLYE
Elektrik Mühendisi
Ġbrahim DÜNYA
Mekanik atölye
Ö.Erkan KARAOĞLU
H.Nihat GEZER
Elektrik atölye
Termik 1
Üzeyir TÜREN
Elekler Mütahit Odası
ÇavuĢ odası
Termik 2
Termik ısı merkezi
LABORATUVAR BAġMÜHENDĠSLĠĞĠ
Kimya Mühendisi
Recep Mert AKġAR
Tekniker
Laborant
Laborant
Termik laboratuvar
Çay ocağı
Halil KALAYCI
Zübeyde AġÇI
Erhan DURMAZ-Cüneyt SARIGÜL
Ahmet KONUKÇU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
531 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content