close

Enter

Log in using OpenID

çli telefon rehberi18.12.2014

embedDownload
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİ TELEFON LİSTESİ(18.12.2014)
ADI SOYADI
BİRİM
PERS. ve ĠDR. ĠġL. ġB. MÜDÜRLÜĞÜ
1003
ĠĢletme Müdür Yard.
Cengiz ÇELEBĠ (Teknik)
2700
ġube Müdürü
Ġlhami BĠTLĠSLĠ
1004
ĠĢletme Müdür Yard.
Mahmut AYDIN (Ġdari)
2701
Personel ġefi
Cahit Metin TÜRKER
1021-76 Sekreterlik
YaĢar Mehmet KUNDURACI
2701
Memur/Bilg.iĢlt.
Adem PALA-Emine ġAHĠN
1098
Toplantı Salonu
2720
ĠĢçi Sicil/ġef
Hüseyin GÜLER
Ġsa YILMAZ
1006
Özel Büro ġefi
Ramazan ÇINAR
2721
ĠĢçi Sicil-Memur
Zafer MARAġLI
1005
MüfettiĢ odası-210
2721
Puantörlük
Cevdet VAROL (TaĢeron Firmalar)
Santral
Ali Osman KURT-Harun KURT
3247
Puantörlük
0-199
Rıdvan DERE
Bilgi ĠĢlem Uzmanlığı
2750
Ġdari ĠĢler/ġef
1040
Teknik Uzman
Engin BULUT
2751
Memur
Ahmet ÇAKIR-Ġsmail OKTAY
1043
2754
ġoförler Odası
Mehmet YILDIZ
Elektronik Usta -Bilgi İşlem El. Lütvi KARTAL-Oktay ÜNSAL
1045
Kamera izleme odası
2006
ĠnĢaat Odası
1050
Avukat
Murat GÜRBÜZ
3220
Sosyal ĠĢler/ġef
Yılmaz GÜNEġ
1051
Hukuk Servisi-Bilgisayar ĠĢlt..Lütfü ÇETĠN
3240
Memur-Bilg.iĢlt.
Ġslam GÜNAY-Davut ÇETĠN
ĠĢ Sağ. ĠĢ Güv.BaĢmüh.
Hikmet ARSLAN(ĠĢ Güvenliği Uzmanı-A) 3240
Memur
1070
2755-15
Misafirhane
Mustafa BOZKURT : 02864164409
1070
İşSağ.İşGüv.Başmüh.T.Uzman Hülya UĞUR
Eray UÇAR
2755-15
Bilgisayar ĠĢletmeni
Engin ARDIÇ
1071-2199 Sağlık Birimi
1088
Eğitim Birimi-BaĢmühendis Yahya AYGÜL
2755-11
Misafirhane
ĠĢçi lokali
1090
Eğitim Birimi-Memur
Songül ġENER
2755-12
Misafirhane
Salon
1094
BaĢuzman
Salih KARABACAK
2755-13
Misafirhane
2 nolu oda
1024
BaĢmühendis
Halil YILMAZ
2755-14
Misafirhane
Memur lokali
ĠSTĠHSAL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2755-16
Güvenlik
Misafirhane
3001
ġube Müdürü
Fatih SARICA
2756
Bekar pavyonu
2801
Kontrol Mühendisi
Hasan KAPAN
2757
Marangoz Atölyesi
2802
Açık Ocak Mühendisi
Emre ÜNAL
2850
Isı Merkezi
2803
Maden Mühendisi
Esat USTA
3248-2758 Yemekhane
Ömer TAġDELEN- Yemekhane(Mutfak)
3260
Kontrol Mühendisi
Murat ĠBAR
4815
LOJMANLAR
75.YIL LOKALĠ
3280
Maden Mühendisi
Ġsa BĠÇER
4801
LOJMANLAR
Bayanlar lokali
Maden Mühendisi
Sertan HIRKA
4803
LOJMANLAR
Müdüriyet lokali
2851
Bilgisayar ĠĢletmeni
Davut ALÇIN
4804
LOJMANLAR ISI MERKEZĠ
Mürsel TAġ
2852
Patlayıcı depo sorumlusu
Feridun GÜR
1031
Faks 0-286-4163700
G.Muhaberat/ ġef Yener ÇAM
2853
1030
Muhaberat Bi. ĠĢ.-Mem
Patlatma ekibi
Ahmet DANIġ-Yılmaz DĠKĠCĠ
2854
Çay ocağı
2760
ENERJĠ BĠR-SEN
Erkan BERKER
Büro B.ĠĢlet.:Zafer SEÇĠLĠR 3282
Zafer MARAġLI
3004
Jeoloji Mühendisi
Kübra TIRPAN
2761
MADEN Ġġ
3002
Maden Mühendisi
UlaĢ YILMAZ
2762
TÜRK ENERJĠ-SEN
Ziya TOPÇU
3003
ĠnĢaat Mühendisi
M.UĞUR SULTAN
1093
ġef (ArĢiv Sorumlusu)
Ġdari Bina Çay Ocağı
3005
Çevre Mühendisi
Aybike SARIÇĠÇEK
1111
3006
Harita çizim bürosu
M. BALABAN-N.ADIGÜZEL
2000
Kor. ve Güv. Amiri
Ekrem YILMAZ
3008
Etüt Büro
Selahattin YILDIZ-A.Merve CANLI
5565
Kor.ve Gv.Grp.ġefi
B.TUNÇ-A.M.SEÇEN
M.ADIGÜZEL-B.E.ÇEBİÇ-E.YILMAZ-F.AVCI3009
Plan Büro
2001
Kor.ve Gv.Grp.ġefi
G.GÜRLEYEN
3010
Ġstihsal Büro ġefi
Yıldırım EREN
2002
Nizamiye -Güvenlik
SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI
2003
DanıĢma (Ġdari bina)
1060
Sivil Savunma Uzmanı
Fahrettin CANDAN
4805
Lojmanlar Güvenlik
1061
Ġtfaiye Ekibi(Ġtfaiye ÇavuĢ.) Ziya UYGUN-Cengiz GÜVEN
5539
Termik Nizamiye
ELEKTRO MEKANİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6005
Dinamit Ambarı
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2100
ġube Müdürü
Cengiz ÇETĠNER
2400
ġube Müdürü
Cengiz ÇETĠNER
BektaĢ ÖZEN
2300
Ġkmal Bakım BaĢmühendisi Bülent GÜLTEKĠN
2500
Dok. ve Büro Şefi
2301
Elektrik Mühendisi
Lütfiye PARLAK SAYAN
2401
Memur
Bahri SARITEPE
Gözde YILDIZ
2302
Teknisyen
Ali Kemal KĠġĠN
2405
Memur
2303
Tekniker
Banu BÜYÜKDEĞĠRMENCĠ
2403
Satınalma ġefi
Alaattin BACAK
2304
Ambar Memur-Bilg.ĠĢlt.
2402
Memur
S.KUMRAL-A.IġIK-M.ĠġLER
Rana ÜNAL
2305
Tekniker
2501
Memur
5531
Yakıt tankları(Memur)
Nafiz BAZ
2503
Bilg.iĢlt.
Mustafa GÖZCÜ
2103
BaĢmühendis
2502
Bilg.iĢlt.
Ersin KILIÇOĞLU
2102
Elektrik Mühendisi
Muharrem YÜKSEL
2409
Toplantı Salonu
2101
Makine Mühendisi
Erkan BERKER
2404
Çay ocağı
KÖMÜR HAZIRLAMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2106
Makine Mühendisi
Ġsmail ARABACI
2104
Elektrik Mühendisi
Muhammet ENGĠN
1080
ġube Müdürü
Hakan ÖZENÇ
A.Kadir KARABACAK
2126
5515
Maden Mühendisi
Fatih ÇALIġKAN
2105
Elektrik Mühendisi
Jülide Ardıç DÜNYA
5543
Maden Mühendisi
2107
Makine Sicil ġefi
Mithat TERZĠ
3260
Muharrem ENSĠCĠ
2108
Servis Bilg.iĢlt.
Nurettin KÖSE-Yusuf AYCAN-A.IġIK
2810
Bilgisayar ĠĢletmeni
2124
Formen odası
5549
ÇavuĢ (Kriplaj)
2130
Yağ AnalizLaboratuvarı
Hikmet ÖZGÖREN
5533
ÇavuĢ (Termik stok)
PAZARLAMA SATIġ
2109
Elektrik Atölyesi
Davut ALTINSU
2110
Elektronik atölyesi
Mustafa AġICI
5517
Pazarlama SatıĢ ġefi
A.Ruhi ÇAKAR
2111
Oto Elektrik
Beytullah YONAR
5524
ġef (Büro)
Arif AKDENĠZ
Mehmet ÖZKAN
2112
Kaynak Atölyesi
Ġbrahim GÜL
5537
Memur(Sıra takip)
Ġlkay BAYRAK-Sedat DAL
2113
Hafif Araçlar
5511-5512 Memur-Bilg.iĢlt.
Mustafa BULAN
2114
ĠĢ Makinaları
Ayhan AYDOĞAN
5521
Bilgisayar ĠĢletmeni
Hatice GÜLER
2115
Marion Bakım
Ahmet KARACAGĠL
5513
Memur
Tandoğu YAZICI
2116
Komatsu Tamir
5522
Bilgisayar ĠĢletmeni
Ahmet Avni AKBAġ
2117
Torna Atölyesi
5514
Memur
2118
Lastikhane
5538-5534 Piyasa Kantarı-Torbalama
2119
Kaporta Atölyesi
5510
Çay ocağı
KRĠBLAJ TESĠSLERĠ ATÖLYE
Tulumbacılar-Atölye ısı merkezi Ramazan DENĠZ
2121
2122
Vinç Operatorü
Cahit ġEN- Ali YAVAġ
5540
Elektrik Mühendisi
Ġbrahim DÜNYA
2123
Yağlama ekibi
Ġsmail YÜKSEL
5544
Mekanik atölye
Ö.Erkan KARAOĞLU
H.Nihat GEZER
2125
Yıkama Yağlama
Hikmet ÖZGÖREN
5548
Elektrik atölye
2131
Atölye Çay Ocağı
5549
Termik 1
Üzeyir TÜREN
MALĠ ĠġLER ġB. MÜDÜRLÜĞÜ
5545
Elekler Mütahit Odası
ÇavuĢ odası
2600
ġube Müdürü
Veli UĞUR
5533
Termik 2
2601
Remziye KARAKAYA
5530
Termik ısı merkezi
Sabit Kıymet ve Ambar Şefi
LABORATUVAR BAġMÜHENDĠSLĠĞĠ
2601
Memur
Funda ġAHĠN
2603
Maliyet ve Bilanço ġefi
Ġlhan TÜRKEN
5505
Kimya Mühendisi
Recep Mert AKġAR
2603
Bilg.iĢlt.
Enver ENGĠN
5501
2604
Finansman ġefi
Ziya ÜNAL
5504
Tekniker
Halil KALAYCI
Zübeyde AġÇI
2604
Memur
Ġ.Caner ÖZCAN
5506
Laborant
Erhan
DURMAZ-Cüneyt SARIGÜL
Ahmet
2602
Memur
Hilmi KAVAS
5508
Laborant
KONUKÇU
2604
Finans Servisi Bilgisayar ĠĢl. Özcan KESKĠN
2605
Kömür Cari Muhasebe
K.Selçuk DURUKAN
1424
Termik laboratuvar
2606
Büro ġefi-Memur
Hulusi BULUT-Sinem KANBEROĞLU
5509
Çay ocağı
DAHİLİ
1002
BİRİM
İŞLETME MÜDÜRÜ
ADI SOYADI
Nizamettin ÖZMEK
DAHİLİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
452 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content