close

Enter

Log in using OpenID

Devam Eden Tezler - Marmara Üniversitesi

embedDownload
M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*
Devam eden tezlerdir.
TEZİN
GİRİŞ
TÜRÜ
YILI
HAZIRLANDIĞI
ANABİLİM DALI
DANIŞMANIN
HAZIRLAYANIN
BİLİM DALI
ADI
SOYADI
ADI
SOYADI
TEZİN ADI
YL
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
*
Şahin
Gül
Doç.Dr. Ş. Can
Erdem
Milli Mücadele Döneminde Bir Gazete: SÖZ (1918-1919)
2010
YL
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
*
Muhammet
Bayka
Doç.Dr. Ali
Satan
Yeni İstiklal(1960-67) ve Bugün (1966-71) Gazetelerinde İçerik
İncelemesi
2010
YL
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
*
Alı
Bekır
Doç.Dr. Ali
Satan
Yunan Devlet Adamı Venizelos'un Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (18641936)
2011(AF)
YL
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
*
Seyit
Işık
Doç.Dr. Ali
Satan
Bir Gazeteci Olarak Abdi İpekçi (1929-1979)
2011
YL
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
*
Kürşat
Özdemir
Doç.Dr. Ali
Satan
Bir Dışişleri Bakanı Olarak İlter Türkmen (1980-1983)
2010
YL
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
*
Yeliz
Yıldırım
Yrd.Doç.Dr. Ali
Karaca
Türkiye’deki Gençlik Hareketlerinde Ülkücü Gençliğin Rolü (19681980)
YL
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
*
Ahmet
Çelik
Prof.Dr. Vahdettin
Engin
1970-1980 Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Diplomasisi Faaliyetleri
YL
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
*
Emel
Özuğur
Prof.Dr. Vahdettin
Engin
Muhteşem Yüzyıl TV Dizisinin Türkiye’de Yarattığı Tarihi Algı ve
Etkileri
*
Engin
Yetkin
Yrd.Doç.Dr. Ali
Karaca
Türkiye Cumhuriyeti'nde Parti Devlet Bütünleşmesi (1940-1960)
*
Emine Nihal
Giray
Doç.Dr. Ş. Can
Erdem
Atatürk’ün Fikri Altyapısının Türk İnkılâbına Etkileri
*
Cahit
Bollu
Prof.Dr. Vahdettin
Engin
Türk Basın Tarihinde Son Posta Gazetesi (1930-1960)
*
Alper
Özkök
Prof.Dr. Vahdettin
Engin
2009
2007
DR
2009
DR
2010
DR
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Atatürkçülük ve Kemalizm Tartışmaları Çerçevesinde Adalet ve
Kalkınma Partisi’nin Siyasal ve Sosyo-Ekonomik Politikaları
Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Kütüphanecilik Meslek Örgütleri:
Çavdar Karatepe
Polonya Örneği İle Karşılaştırma ve Bir Model Önerisi
Bilgi ve Belge Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi
Bir
Uygulamalarının Önemi: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Örneği
2010
DR
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
2009
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Evrim
Saka
Doç.Dr. Tuba
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Vildan
Irmak
Doç.Dr. Berat
2010
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Özge
Doğan
Doç.Dr. A. Oğuz
İcimsoy
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirlerde Belge ve Arşiv Yönetimi
2010
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Filiz
Açar
Doç.Dr. A. Oğuz
İcimsoy
Entelektüel Sermaye ve İlgi Taşıyıcısı Olarak Takvimler
2011
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Mustafa
Şener
Doç.Dr. A. Oğuz
İcimsoy
2011
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Müslüm
Yurtseven
Doç. Dr. Berat
Bir
2011
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Elif
Tufan
Doç. Dr. Berat
Bir
Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kütüphane ve Sivil Toplum Kuruluşu
Etkileşimi: Türk Kütüphaneciler Derneği Örneği (TKD)
2011
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Zübeyir
Oluğ
Doç. Dr. Tuba
Karatepe
Kurumsal Tarih Çalışmalarında Bilgi ve Belge Yöneticilerinin İşlevi
Arşivlerde Dijitalleştirme Çalışmaları ve İçerik Yönetimi: Türkiye
Örneği
Türkiye’de Kütüphane ve Sivil Toplum Kuruluşları Etkileşimi: Türk
Kütüphaneciler Derneği (TKD) Örneği
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Fatih
Yazıcı
Doç.Dr. Berat
Bir
Bilgi Toplumunda Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entelektüel
Sermaye: Halkbank Örneği.
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Sema
Turnalı
Doç.Dr. Berat
Bir
Bilgi Profesyonellerinin Verimliliği Açısından Sürekli Öğrenmenin
Rolü ve Önemi; Marmara Üniversitesi Rektörlük Arşiv Örneği
2012
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Mukaddes
Bektaş
Doç.Dr. Berat
Bir
2012
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Müge
Ayma
Doç.Dr. Tuba
Karatepe
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Sema
Karakuş
Prof.Dr. Hamza
Kandur
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Fatma Nur
Şahvelet
Doç. Dr. Berat
Bir
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Nusret
Sönmez
Doç.Dr. A. Oğuz
İcimsoy
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Gülay
Töngel
Doç.Dr. A. Oğuz
İcimsoy
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Gizem
Arıcı
Prof.Dr. Hamza
Kandur
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Oğuzhan
Kırçalı
Prof.Dr. Hamza
Kandur
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Derya
Duman
Doç.Dr. Tuba
Karatepe
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının
Bilgi Arama Davranışları
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Meltem
Orakcı
Doç.Dr. Tuba
Karatepe
Halk Kütüphanecilerinin Mesleki Kimlik Algıları
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Duygu
Masal
Yrd.Doç.Dr. Filiz
Dığıroğlu
Defter-i Hakani Nezareti’nde Evrak Yönetimi
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Hüseyin
Mürteza
Yrd.Doç.Dr. Burçak
Şentürk
Türkiye’de Sağlık Sektöründeki Bilgi Sistemlerinin Entegrasyonuna
Yönelik Bir Model Çalışması
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Zehra
Kartal
Doç.Dr. Berat
Bir
Bilgi Profesyonellerinin Verimliliği Açısından Kurumsal ve Teknolojik
Değişimlerin Rolü ve Önemi
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Ayla
Tınmaz
Doç.Dr. Berat
Bir
Bilgi Toplumu Olma Yolunda Çocuk Üniversitelerinin Rolü ve Önemi
YL
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Esra Ayşe
Karayün
Doç.Dr. Berat
Bir
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Planlanması ve
Organizasyonunda Arşivlemenin Önemi
2007
DR
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Edine
Süleymanoğlu
Doç.Dr. A. Oğuz
İcimsoy
Müze Arşivlerinin Yönetimi
2008
DR
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Yasemin
Dağdaş
Doç.Dr. Berat
Bir
2009 (Aflı)
DR
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Zeki
Kavanoz
Doç.Dr. A. Oğuz
İcimsoy
Arşiv Belgelerindeki Bilgilerin Ontolojik Modellenmesi
XIV-XVI. Yüzyılda Name-i Hümayunlar: Osmanlı Diplomatiği
Bakımından Bir İnceleme
2010
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Kandur
Mehlika
Karagözoğlu
Aslıyüksek
Prof.Dr. Hamza
DR
Prof.Dr. Kemalettin
Kuzucu
DR
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Elif
Yılmaz
Prof.Dr. Kemalettin
Kuzucu
2011
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’nin İnsan Kaynaklarının
Dönüşümüne Etkisi: Marmara Üniversitesi Örneği
İstanbul Merkezli Sivil Toplum Kuruluşlarının 2003-2013 Yılları
Arasında Gerçekleştirdikleri Kütüphane Hedefli Projelerinin
Değerlendirilmesi
Elektronik Bilgi ve Belge Yönetim Sistemlerinin Kamu Kurumlarında
Verimliliğe Etkisi
Kamu Kurumlarında İş Analizinin Verimliliği Açısından Bilginin Rolü
ve Önemi: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Örneği
Divanu Lugati’t-ī Türk’ ün Sayısallaştırılması Işığında Bilginin
Sayısallaştırma Süreci: Yönetim ve Planlama
Havayolu İşletmelerinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği : MNG
Havayolları Örneği
EBYS’de Karar Destek Mekanizmalarına İş Zekası Çözümü Sunacak
Bir Model Önerisi
Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Windows Phone Platformu
Üzerinde Kullanılabilirlik Analizi
Dijital Kültürün Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanına Etkileri
Osmanlı Belgeleri İçin Bir Üstveri Standardı Çalışması: Meşihat Arşivi
Örneği
DR
Bilgi ve Belge Yönetimi
*
Ercan
Erkalkan
Prof.Dr. Hamza
Kandur
Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Güvenlik Risk Analizi: Örnek
Bir Model Çalışması
2008
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Berna
Kıran
Doç.Dr. Ali
Satan
Sadi Irmak Hükümeti (17 Kasım 1974-31 Mart 1975)
2008
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Zeynep Tüba
Özkan
Doç.Dr. Ali
Satan
VIII. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Döneminde Türk Dış Politikası
(1989-1993)
2011(AF)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Sabahattin
Ödemiş
Prof.Dr. A. Haluk
Dursun
Besim Ömer Paşa (1862-1940)
2011(AF)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Abdullah Salim
Sarıyıldız
Doç.Dr. Ali
Satan
Yeni İstiklâl Gazetesi (1960-1967) ve Türk Basınındaki Yeri
2010
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Nihan
Akın
Doç.Dr. Ş. Can
Erdem
Yıldırım Akbulut Hükümeti ve Faaliyetleri (9.11.1989 - 23.06.1991)
2010
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Aylin
Coşkun
Doç.Dr. Ş. Can
Erdem
Bülent Ulusu Hükümeti ve Faaliyetleri
(20.09.1980 – 13.12.1983)
2011(AF)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Fehmi
Kala
Doç.Dr. Ali
Satan
Türkiye-Kanada İlişkileri ve Türk Göçmenler
2011(AF)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Şükrü
Alkan
Doç.Dr. Ali
Satan
Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Uşak (1933-1953)
2011(AF)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Metin
Demir
Doç.Dr. Ali
Satan
Tek Parti Döneminde Malatya'nın Sosyo-Ekonomik Durumu (19231950)
2010
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Barış
Aslan
Doç.Dr. Ş. Can
Erdem
Siyasi ve Sosyo - Ekonomik Yönleriyle Siirt (1918-1938)
2010
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Ömür
Battal
Doç.Dr. Ş. Can
Erdem
Basına Göre Türk Gençliğinin Düşünce Yapısı (1960-1970)
2012
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Tahsin
Karahasanoğlu Prof.Dr. Süleyman
Beyoğlu
Türk Siyasi Tarihinde Yassıada Mahkemeleri (1960-1961)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Burhan
Arslan
Doç.Dr. Ş. Can
Erdem
Türk Basınında W. Churchill İngilteresi (1940-1945)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Ayçin
Demir
Doç.Dr. Ş. Can
Erdem
Türk Basınında Mussolini İtalyası (1939-1945)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Bülent
Erkmen
Doç.Dr. Bülent
Bakar
Cumhuriyet Döneminde Atatürk’ün Ege Bölgesi Gezileri
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Merve
Dişiaçık
Doç.Dr. Ş. Can
Erdem
II.Dünya Savaşı Türk Basınında Stalin Rusyası (1939-1945)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Özlem
Sayman
Prof.Dr. Süleyman
Beyoğlu
Tevfik Özmert’in “Tarihte Hicaz İhtilali” Adlı Eseri (Trankripsiyonlu
Metin – İnceleme)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Meltem
Demir
Doç.Dr. Ali
Satan
İstanbul’da Yaşayan Kore Savaşı Gazileri Üzerine Sözlü Tarih
Çalışması
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Nurcan
Dinç San
Prof.Dr. Süleyman
Beyoğlu
Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Beykoz Tarihi(1918-1938)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Cabir
Caymaz
Doç.Dr. Ali
Satan
Çok Partili Siyasi Hayatta Yayıncı ve Politikacı: Tahsin Demiray ve
Siyasi Faaliyetleri (1948-1965)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Mehmet Ali
Yıldız
Doç.Dr. Ali
Satan
Bir Gazeteci Olarak Ziyad Ebuzziya (1911-1994)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Aylin
Coşkun
Doç.Dr. Ş. Can
Erdem
Geçiş Hükümeti Olarak Bülent Ulusu
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
İpek
Bayram
Prof.Dr. Süleyman
Beyoğlu
Nevzat Tandoğan’ın Hayatı ve Faaliyetleri (1894-1946)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Şerif
Sevim
Doç.Dr. Bülent
Bakar
Türk Sesi Gazetesi (1954-1956)
YL
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Zeynep
Demir
Doç.Dr. Bülent
Bakar
İstanbul’da Bir İngiliz Gazetesi: The Orient News (1919-1922)
2008
DR
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Burcu
Özcan
Prof.Dr. Süleyman
Beyoğlu
Bir Asker ve Siyasetçi: H. Rauf Orbay
2007
DR
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Edip
Durmaz
Doç.Dr. Bülent
Bakar
İkinci Dünya Savaşında Trakya Ekonomisi
2009 (Aflı)
DR
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Neslihan
Erözbek
Doç.Dr. Berat
Bir
Atatürk ve İnönü Dönemi Sosyal Yardım Politikaları
(1923-1950)
2009
DR
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Hasan Hakan
Ulutin
Doç.Dr. Ali
Satan
II.Meşrutiyet ve Cumhuriyet Döneminde Dersim (1908-1938)
2010
DR
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Abdulkadir
Yazıcı
Prof.Dr. Cemil
Öztürk
Türkiye’de Eğitim Sendikacılığı ve İdeoloji (1908-1980)
2010
DR
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Burcu
Özbay
Prof.Dr. Süleyman
Beyoğlu
Dördüncü Umumi Müfettişlik (1936-1952)
DR
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Selçuk
Osmanoğlu
Doç.Dr. Ali
Satan
Askeri ve Siyasi Faaliyetleriyle Orgeneral Cevat Çobanlı Paşa (18701938)
DR
Türk Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
Aydın
Çakmak
Prof.Dr. Süleyman
Beyoğlu
Hariciye Nezâreti (1836-1922)
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Melek
Aşkan
Prof.Dr. Ömer
Zülfe
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan No:1972’de Kayıtlı Mecmû’a-i
Eş’âr(vr.240b-280a) (İnceleme-Metin)
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Esra
Doğan Çolak
Prof.Dr. Ömer
Zülfe
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan №1972’de Kayıtlı Mecmû’a-i
Eş’âr (vr.320b-405a) (İnceleme-Metin)
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Oğuz
İlhan
Prof.Dr. Sebahat
Deniz
Nuruosmaniye Kütüphanesi 4966 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası
(vr.1b-60b) (İnceleme-Metin)
2012
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Asiye
Atalay
Prof.Dr. Nihat
Öztoprak
Nuruosmaniye Kütüphanesi 4968 No’lu Şiir Mecmuası (vr: 65ᵃ-125ᵃ
)(İnceleme-Metin-Nesre Çeviri)
2011-AF
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Nagihan
Direk
Doç.Dr. Üzeyir
Aslan
Mesîhî Divanı’nda “Bezm”
2012
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Ahmet
Alkan
Doç.Dr. Üzeyir
Aslan
Fahrî-i Celvetî: Hayatı, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni
2012
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Kamile
Alibaşoğlu
Doç.Dr. Üzeyir
Aslan
2010
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Aygül
Travacı
Doç.Dr. Üzeyir
Aslan
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Emine
Karadağ
Prof.Dr. Sebahat
Deniz
Nuruosmaniye Kütüphanesi 4966 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası
(vr.150b-200b) (İnceleme-Metin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Muzaffer
Kılıç
Prof.Dr. Sebahat
Deniz
Millet Kütüphanesi Ali Emiri Kitaplığı Manzum 568 Numaralı Şiir
Mecmuası (İnceleme-Metin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Sedat
Öztekkeli
Prof.Dr. Ömer
Zülfe
Millî Kütüphane 801 Numarada Kayıtlı Mecmûa-i Eş’âr (vr.1-65)
(İnceleme-Metin)
Ali Emîrî, Manzum 593 Numaralı Şiir Mecmuası (Transkripsiyonlu
Metin-İnceleme)
Sıdkî Efendi: Hayatı, Eserleri ve Mecmua-i Hafîzası (Transkripsiyonlu
Metin-İnceleme)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Gülçin
Yılmaz
Prof.Dr. Ömer
Zülfe
Millî Kütüphane №801’de Kayıtlı Mecmûa-i Eş’âr (vr.66-127)
(İnceleme-Metin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Türker
Kaya
Doç.Dr. Üzeyir
Aslan
İran Meclis-i Şûrâ-yı Milli Kütüphanesi 5499 Numarada Kayıtlı
Türkçe Gazel Mecmuası (Metin-İnceleme)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Tuğba
Erzen
Doç.Dr. Üzeyir
Aslan
Şükrî: Hayatı, Eserleri ve Divanı (İnceleme-Metin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Esra
Bozyiğit
Prof.Dr. Ömer
Zülfe
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan No: 1972’de Kayıtlı Mecmû’a-i
Eş’âr (vr.280b-360a) (İnceleme-Metin)
2008
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
İ. Murat
Soyer
Prof.Dr. Ömer
Zülfe
Klasik Türk Şiirinde Musiki Unsurları
2003
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Mustafa
Özkat
Prof.Dr. Nihat
Öztoprak
2009-AF
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
İlham
Köse
Prof.Dr. Nihat
Öztoprak
2009 (Aflı)
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Mustafa
Sütçü
Orhan
Bilgin
2008
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Hande
Büyükkaya
Yeşiltaş
Prof.Dr. Sebahat
Deniz
2009
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Arzu
Polat
Prof.Dr. Sebahat
Deniz
2010
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
İsa
Akpınar
Doç.Dr. Üzeyir
Aslan
Klasik Türk Şiirinde Tevhid (Başlangıçtan XVI.Asrın Sonuna Kadar)
2011
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Nusret
Gedik
Prof.Dr. Nihat
Öztoprak
Türk Edebiyatında Manzum Devriyye
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Cenk
Açıkgöz
Doç.Dr. Üzeyir
Aslan
18.Yüzyıl Mevlevi Şairlerinden Nakşî Mustafa Dede: Hayatı,Sanatı ve
Dîvânı(İnceleme,Transkripsiyonlu Metin,Nesre Çeviri)
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Nilgün
Büyüker
Doç.Dr. Üzeyir
Aslan
Za’îfî (?-1557)’nin Kitâb-ı Bâğ-ı Behişt Adlı Eseri (İnceleme-Metin)
Müniri (Öl.1521?)'nin Manzum Siyer-i Nebisi, Cilt 4-5 (İncelemeMetin)
XVI. Yüzyıl Şârihlerinden Sûdî-i Bosnevî'nin
Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî'si (İnceleme-Metin)
Riyazi, Hayatı, Eserleri ve Divanın Transkripsiyonlu Metni
Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 1641 Numarada Kayıtlı “Gencîne-i Eş’ar”
İsimli Şiir Mecmuası (vr.1b-250b) (Metin- İnceleme)
Behiştî Sinan'ın (H.917/M.1511-1512) Mihr ü Müşterî Adlı Mesnevisi
(İnceleme-Metin)
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Bayram
Özfırat
Prof.Dr. Nihat
Öztoprak
15.yy Şairlerinden Velî’nin Sîretü’n-Nebî Adlı Eseri
2009
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Burcu
Özdemir
Prof.Dr. Okan
Yeşilot
Tarihçi ve Aydın Kimliği ile Ebulfeyz Elçibey
2011(AF)
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Songja
Lee
Doç.Dr. G. Osman
Özgüdenli
2010
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Emre Zeki
Demirtaş
Prof.Dr. Okan
Yeşilot
2012
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
İnci Yelda
Şafakçı
Prof.Dr. Ahmet
Kanlıdere
Kırım Tatar Aydınlarından Hasan Sabri Ayvazov (1878-1938): Hayatı,
Fikirleri ve Eserleri
2012
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Ceren
Berdibek
Prof.Dr. Ahmet
Kanlıdere
Türkistanlı Aydınlardan Abdülvahap İshakoğlu Oktay (1904-1968):
Hayatı ve Eserleri
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Aysun
Yanar
Prof.Dr. Ahmet
Kanlıdere
Orenburg’ta Çıkan Vakit Gazetesi’nde (1906-1918) Türkistan Yazıları
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Une
Samyte
Prof.Dr. Ahmet
Kanlıdere
Bilimsellik ve Misyonerlik Arasında:Rusya’da Mir İslama Dergisi
(1912-1914)
“Oderic Pardenone” Seyahatnamesi (1286-1331) (Giriş-TercümeNotlar)
Kırım Mecmuasında Kırım’ın Bağımsızlığı ve Türk Birliği Düşüncesi
(1918-1919)
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Elif
Çalışkan
Prof.Dr. Okan
Yeşilot
1917 Kırım Halk Cumhuriyeti Başbakanı Numan Çelebi Cihan (18851918) :Fikirleri ve Siyasi Faaliyetleri
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Seher
Yıldız
Prof.Dr. Okan
Yeşilot
Azerbaycan Cumhuriyetinin Kurulma Sürecinde Haydar Aliyev ve
Fikirleri (1993-2003)
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Nurseven
Dinçer
Prof.Dr. Okan
Yeşilot
SSCB Muhalifi Yayını Dergi: (1955-1971)
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Halime
Türen
Prof.Dr. Ahmet
Kanlıdere
Tatar Aydınlarından Âlimcan İdrisî (1887-1959): Hayatı ve Basında
Çıkan Yazıları
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Sueda
Kapusuz
Prof.Dr. Ahmet
Kanlıdere
Zeki Velidî Togan’ın Rusya’da (Şûrâ, Vakit ve Süyüm Bike’de)
Yayınlanan Makaleleri: İnceleme ve Metin
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Begench
Rahmanov
Prof.Dr. Ahmet
Kanlıdere
Türkmenistan Sosyal Hayatının İlk Devresi: Bolşevik Dergisi (19251928)
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Gülşah
İleri
Prof.Dr. Ahmet
Kanlıdere
Musa Cârullah’ın Eserlerinde Rusya Müslümanlarının İlk Siyasi
Faaliyetleri: 1905-1906 Yazıları
YL
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Seher
Bayram
Prof.Dr. Okan
Yeşilot
20 Ocak 1970 Olayları ve Azerbaycan’a Etkileri
2008
DR
Türk Tarihi
Genel Türk Tarihi
Sedat
Biçak
Doç.Dr. G. Osman
Özgüdenli
Muhammed b. Emîr Fazlullah el-Mûsevî'nin Târîh-i Hayrat İsimli
Eserinin Timurlular Kısmı (Giriş-Metin-Tercüme)
2010
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Hatice Kübra
Yavuz
Doç.Dr. G. Osman
Özgüdenli
Ebu’l Kāsım İbnü’s-Sayrafî (1071-1147)nin el-Kānûn fî dîvâni’r-resâ’il
İsimli Eseri (Tercüme-Değerlendirme-Notlar)
2010
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Ceren
Yıldırım
Prof.Dr. Gülay
Öğün Bezer
Selçuklu Yerleşmelerinde Güvenlik Unsurları
2011
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Hakan
Özkaya
Doç.Dr. M. Sabri
Küçükaşçı
Kıbrıs’ta Hakimiyet Mücadelesi (648-1571)
2011
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Nuri
Kaya
Doç.Dr. M. Sabri
Küçükaşçı
Medine Tarihçisi Semhûdî’nin (ö. 911/1506) Hayatı, Eserleri ve
Ortaçağ Tarih Yazımındaki Yeri
2011
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Yavuz
Delibalta
Prof.Dr. M. Said
Polat
Selçuklu Devletlerinde Haberleşme Faaliyeti
2010
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Esma
Selçuk Demir
Yrd.Doç.Dr. S. Sadi
Kucur
Fetihten Osmanlılara Kadar Tokat Şehri Tarihi (1073-1392)
2010
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Halil İbrahim
Topal
Prof.Dr. Gülay
Öğün Bezer
Selçuklu Türkiyesinde Gayrimüslimler ve İslamlaşma
2011
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
İsmail
Sakallı
Doç.Dr. M. Sabri
Küçükaşçı
Abbasi Halifesi Nâsır-Lidînillâh Döneminde (1180-1225) Türk ve
Müslüman Devletleriyle Münasebetler
2012
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Hatice
Bolat
Doç.Dr. G. Osman
Özgüdenli
Skylitzes'in Bizans Tarihi İsimli Eserinin XII-XXIII. Bölümleri (GirişTercüme-Değerlendirme)
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
İsmail
İmamoğlu
Yrd.Doç.Dr. S. Sadi
Kucur
Aydınoğulları Beyliği (708-829/1308-1426) Kitabeleri
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Sıddık
Öncü
Yrd.Doç.Dr. S. Sadi
Kucur
Mardin Müzesindeki Türkiye Selçuklu Sikkeleri
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Seval
Orhan
Doç.Dr. G. Osman
Özgüdenli
Selçuklular Zamanında Anadolu’da Evlilik
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Şule
Bilgili
Yrd.Doç.Dr. S. Sadi
Kucur
Mardin Müzesindeki Zengî Sikkeleri
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Aytaç
Kaya
Prof.Dr. M. Said
Polat
Türkiye’de Yapılan Tarih Araştırmalarında Türklerin İslam Öncesi
İnanç Dünyası Üzerine Görüşler (1923-1980)
YL
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Abbas
Aydin
Doç.Dr. G. Osman
Özgüdenli
Selçuklu Anadolusu’nda Hediye (1075-1318)
2008
DR
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Umut
Kansoy
Doç.Dr. G. Osman
Özgüdenli
Delhi Türk Sultanlığı Askeri Teşkilatı (1206-1414)
2006
DR
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Dinar
İmanova
Prof.Dr. Gülay
Öğün Bezer
2008
DR
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Mahmut Recep
Keleş
Doç.Dr. M. Sabri
Küçükaşçı
DR
Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Hüseyin
Karaçam
Prof.Dr. Gülay
Öğün Bezer
2009
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Sibel
Palantöken
Prof.Dr. Mesut
Şen
IX-XIII. Yüzyıllarda Kırgızların Sosyal, İktisadi ve Siyasi Hayatı
Ortaçağ Kültür Tarihi Kaynağı Olarak İbn Hallikan'ın Vefeyatü'l-Ayan
Adlı Eseri
XI-XIV. Yüzyıllarda Selçuklu Dünyasında (Anadolu,Irak,Suriye) Sosyal
ve İktisadî Hayat
Gülşen-nâme (vr.57a-102b) Adlı Mesnevinin Metni, Dil Özellikleri ve
Söz Varlığı
2009
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Esra
Malçok
Prof.Dr. Mesut
Şen
Aristo’ya Atfedilen Anonim Baytar-nâme (vr.48b-105b) (Giriş, Metin,
Dizin, Tıpkıbasım)
2010
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Bayram
Erdoğan
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
Risāle-i Ādāb-ı Harb (İnceleme-Metin-Dizin)
2010
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Sebiha
Ak
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
Şükrullah El-Amasyavî’nin Kitâbu Behçeti’t- Tevârîh’inin Mustafa El
–Fârisî Çevirisinin İsim Şekil Bilgisi Açısından İncelenmesi (vr.61b91a)
2010
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
İbrahim
Boy
Prof.Dr. Mesut
Şen
2010
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Alime
Evci
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Zeynep Hilal
Karaduran
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Murat Denizhan
Kakaç
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Hülya
Şen
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
2011 (AF)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Murat
Mat
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Hatice İpek
Dağlıoğlu
Prof.Dr. Mesut
Şen
2010
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Selma
Yücel Çetin
Prof.Dr. Gülden
Sağol
Yüksekkaya
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Özge
Şahin
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
Şükrullah el-Amasyavî’nin Kitâbu Behçeti’t-Tevârih’inin Mustafa elFârisî Çevirisi (vr.181b-210a) (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Kübranur
Yavuz
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
Doğu Türkçesi Kur’an Tefsiri: Lūkmān Secde ve Ahzāb Sureleri
(İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
2010
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Beste
Küçükkkaya
Prof.Dr. Mesut
Şen
Âgehî’nin Riyâzü’d-Devle adlı eseri (vr. 203b-233a) (Giriş-MetinDizin)
Hâdî’nin “Kitâb-ı Makbûl Der Hâl-i Huyûl” Adlı Baytarnamesinin Söz
Varlığı Yönünden İncelenmesi (Giriş,İnceleme,Metin,Sözlük ve Dizin,
Tıpkıbasım)
Şükrullah El-Amasyavî’nin Behçetü’t-Tevârîh’inin Mustafa el-Fârisî
Çevirisi (vr.31b-61a)( İnceleme,Metin, Dizin)
Şükrullah El-Amasyavî’nin Behçeti’t-Tevârîh’inin Mustafa El-Fârisî
Çevrisi (vr.151-180) (Metin-İnceleme-Dizin)
Hoca Hüseyin'in Bedâyiü'l Vekâyi'sinin (17. Yüzyıl) Söz Varlığının
İncelenmesi (vr. 175b-200b)
Doğu Türkçesi Kur’an Tefsiri: Kasas, ‘Ankebūt ve Rūm Sureleri
(İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
Bedâyiü’l-Vekâyi (17.yüzyıl) (Metin-Dizin-İnceleme)(vr.135b-175a)
Şükrullah El-Amasyavî'nin Kitabu Behçeti't-Tevarih'inin Mustafa El
Farisî Çevirisi (vr.211-240) (İnceleme-Metin-Dizin)
Muhammed Efendi Mevkufâtî'nin Tercüme-i Sadru'ş Şeri'a adlı Eseri
(II, vr.160b/14-190b) (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
2010
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Sezer
Ün
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
Şükrullah El – Amasyavi’ nin Kitab – ı Behçeti't – Tevarihi’ nin
Mustafa El – Farisi Çevirisi (vr.121-150) (İnceleme – Metin – Dizin)
2011 (AF)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Yılmaz
Eryiğit
Prof.Dr. Zuhal
Kültüral
XVII. Yüzyıl Mensur Şehnâme Çevirisi (3. Cilt vr.1b-30a) (MetinDizin)
2010
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Tuğba Tuğçe
Sızan
Prof.Dr. Mesut
Şen
Zunun-i Kadirî’nin Yedi Hikâyesi (Giriş, İnceleme, Metin, Dizin ve
Tıpkıbasım)
2012
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Dane
Kılançe
Doç.Dr. Erdal
Şahin
Özel Ad İçeren Çuvaş Atasözleri (Giriş-Dilbilgisi İncelemesi-Çeviri
Yazı- Aktarma-Dizin)
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Gkioulsach
Sachin
Prof.Dr. Zuhal
Kültüral
17.Yüzyılda Yapılmış Mensur Şehnâme Tercümesi, III.Cilt (vr. 121b150a)(Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
2012
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Özlem
Macit
Prof.Dr. Zuhal
Kültüral
17.Yüzyılda Yapılmış Mensur Şehnâme Tercümesi, III.Cilt (vr. 161b190a)(Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
İslam
Erdoğan
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
Bedâyiü’l – Vekâyi (vr.201a-220b) (Metin-Dizin-İnceleme)
2012
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Sinan
Doruk
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
Fakı Muhammed, Kitāb-ı ‘İlāc-nāme (İnceleme-Metin-Dizin-ÇeviriTıpkıbasım)
2012
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Öznur
Dişci
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
Ahmed-i Dā'ī Tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys-i Semerkandî: Rahman,
Vakı'a, Hadīd, Mücādele ve Haşr Sûreleri (İnceleme-Metin-Dizin)
2012
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Erdi
Okulmuş
Doç.Dr. Aylin
Koç
Panzehir-nâme (Giriş-Metin-Dizin- Tıpkıbasım)
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Elif
Çelik
Yrd.Doç.Dr.Arzu
Öztürk
Hikâyet-i Temîm-i Dârî Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi (Y-125
35655) Yapı Kredi Nüshası (vr.1-22) (İnceleme-Metin-DizinTıpkıbasım)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Zeynep
Korkmaz
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
Tebrizli Ahmedī – Yūsuf u Zelihā Adlı Eseri (vr.71a-102b)(İncelemeMetin-Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Elif Sevde
Çelebi
Yrd.Doç.Dr.Arzu
Öztürk
Sovyet Dönemi Özbek Yazarlarından Abdullah Kadirî’nin “Cinler
Bezmi”, Çolpan’ın “Kar Koynıda Lale”, Abdullah Kahhâr’ın “Edebiyat
Müellimi”, Âdil Yakubov’un “Veda” Adlı Hikayeleri (İnceleme- MetinAktarma-Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Halise
Sülün
Yrd.Doç.Dr.Arzu
Öztürk
Özbek Yazarlarından Öktem Usmanov “Yene Kelgen Baht”, Uçkun
Nazarov “Ceza”, Gafur Gulam “Mening Oğrigine Balam”, Aman Muhtar
“Appak Kar” Hikayeleri (İnceleme- Metin-Aktarma-Dizin)
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Neslihan
Çelik
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
Menākıb-ı Şeyh Safiyüddìn (British Library’de Or.7576 numaralı
yazma) (İnceleme- Edisyon Kritik-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Aydın
Özek
Prof.Dr. Mesut
Şen
Kadızâde’nin Baytarnâme’si (Giriş,İnceleme,Tenkitli Metin,Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Ahmet
Çam
Prof.Dr. Mesut
Şen
Halil Paşa’nın Risâle-i Fezâ’il-i Şâm-ı Şerîf Adlı Eseri (Giriş,İnceleme,
Tıpkıbasım)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Feyza
Doğu
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
Şükrullah El-Amasyavî’nin Kitabu Behçeti’t-Tevarihi’nin Mustafa ElFarisi Çevirisi (vr.415a-480b) (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Mustafa
Tosun
Prof.Dr. Zuhal
Kültüral
Şükrullah El-Amasyavî’nin Kitabu Behçeti’t-Tevarihi’nin Mustafa ElFarisi Çevirisi (vr.121b-151a) (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Emel
Çarkçı
Doç.Dr. Özlem
Deniz Yılmaz
Yardımcı Bir Leksem Türü: Yaraç
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Nimet
Sönmez
Doç.Dr. Erdal
Şahin
Manas Destanı(Sayakbay Karaleyev’den Derlenen Varyant) (Giriş-Dil
Bilgisi İncelemesi-Yazı Çevirimi-Aktarma-Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
İbrahim
Yalçın
Prof.Dr. Zuhal
Kültüral
Muhammed b.Mustafa’nın Risâle-i Beyân-ı Cehennem Adlı Eseri
(İnceleme-Metin-Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Pakize
Ateş Kara
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
20.yy Tarihçi ve Siyasetçisi Mahmut Goloğlu’nun mektupları
(İnceleme-Metin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Maral
Baratova
Prof.Dr. Mesut
Şen
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Muhammed Fuzuli El Yazmaları
Enstitüsünde bulunan Kitab-ı Köroğlu (vr.1b-33a) (İnceleme, Metin,
Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Ali İrfan
Karnak
Doç.Dr. Aylin
Koç
Hayâtîzâde Mustafa Feyzi’nin Risâle-i Hummâ-yı Rediyye Adlı
Risalesi(İnceleme, Metin, Dizin-Tıpkıbasım)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Yurdagül
Aydın
Yrd.Doç.Dr.Arzu
Öztürk
Topkapı Sarayı Kütüphanesi III.Ahmet Bölümü 16/2 numarada kayıtlı
Çağatayca Kuran Tefsiri (vr.150a-175a)(İnceleme- Metin-Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Gülşen
Arslan
Yrd.Doç.Dr.Arzu
Öztürk
Topkapı Sarayı Kütüphanesi III.Ahmet Bölümü 16/2 numarada kayıtlı
Çağatayca Kuran Tefsiri (vr.132a-150a)(İnceleme- Metin-Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Ayşe
Özkan
Prof.Dr. Mesut
Şen
Kitab-ı Köroğlu (vr.33b-75a) (İnceleme-Metin-Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Elif
Fener
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
Şükrullah El-Amasyavî’nin Kitâbu Behçeti’t-Tevârih’inin Mustafa ElFârîsi Çevirisi (vr.331a-360b) (İnceleme -Metin-Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Nazlı
Yılmaz
Yrd.Doç.Dr. Göksel
Öztürk
Tatarca İncil-i Markus (Çeviriyazı-Türkiye Türkçesine Aktarımİnceleme-Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Doğukan
Üst
Yrd.Doç.Dr. Göksel
Öztürk
Kazak Türkçesinde “Sığır, Koyun ve Keçi” ile İlgili Söz Varlığı ve
Metinler
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Kazım
Pizovalı
Yrd.Doç.Dr. Göksel
Öztürk
Şükrullah El-Amasyavî’nin Kitâbu Behçeti’t-Tevârih’inin Mustafa ElFârîsi Çevirisi (vr.391a-420b) (İnceleme -Metin-Dizin)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Tuğba
Balcı
Doç.Dr. Erdal
Şahin
Nikolay İvanoviç Aşmarin’in Kazan,Simbirsk ve Ufa Vilayetlerinden
Derlediği Çuvaşça Türkü ve Maniler (İnceleme-Metin- Çeviri YazıDizin)
2007
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Ebru
Çetin Milci
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
Gregoryan Muhiti Kıpçak Türkçesi Mahkeme Tutanakları
(1630-1635) (İnceleme-Metin-Dizin)
2008
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Funda
Gökçe
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
Âgehî’nin Riyâzü’d-Devle Adlı Eserinin Söz Varlığı (Giriş, Metin, Dizin,
Sözlük) (vr. 1b-117b)
2006
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Zahide
Okun
Prof.Dr. Gülden
Sağol
Yüksekkaya
Mahmud b.Mehmed Dilşâd Şîrvânî Kitâb-ı Kehhâlnâme-i Nûrü'l-Uyûn
(İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)
Hovhannes Balıkcıyan'ın Karnig, Gülünya ve Dikran'ın Dehşetlu
Vefatleri Hikayesi ile Hovsep Maruş'un - Bir Sefil Zevce- İsimli Ermeni
Harfli Türkçe Romanları (İnceleme - Metin- Dizin)
Kutadgu Bilig'in Kahire Nüshası [vr. 98b-196b] (İnceleme-MetinDizin-Tıpkıbasım)
Kutadgu Bilig'in Kahire Nüshası [vr. 1b-98a] (İnceleme-Metin-DizinTıpkıbasım)
Zafer-nâme-i Emir Temür- Muhammed Ali Bin Derviş Ali'yi Buharî
(İnceleme-Metin-Dizin)
2007
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Aysel
Güneş
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
2008
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Pınar
Vursun
Prof.Dr. Gülden
Sağol
Yüksekkaya
2008
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Şahabettin
Gedik
Prof.Dr. Gülden
Sağol
Yüksekkaya
2007
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Ayşe
Kik
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
2009
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
İ.Selçuk
Ardıç
Prof.Dr. Harun
Duman
1923-1924 Türk-Yunan Mübadelesinin Türk Edebiyatına Yansımaları
2010
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Ayşe Nur
Sağın
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
Kırgız Türkçesi Yazı Dilinin Oluşum Süreci (19. yy Sonu-20.yy Başı)
2009
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Hasan Ali
Çetin
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
2010
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Orçun
Ünal
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
2010
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Reza
Khalily
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
2011
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Muhammed
Weyso
Prof.Dr. Mesut
Şen
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Salih Mehmet
Arçın
Prof.Dr. Emine
Gürsoy Naskali
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili
Emine
Temel
Prof.Dr. Gülşen
Seyhan Alışık
Doğu Türkçesi (14-16. Yüzyıl)Cümle ve Sözcük Öbekleri
2011(AF)
YL
Türk Dünyası Coğrafyası
*
Savtekin
Mengi
Doç.Dr. Hülya
Kayalı
Türkiye-Kazakistan Ticari İlişkileri (1992-2012)
2011-AF
YL
Türk Dünyası Coğrafyası
*
Osman
Ateş
Yrd.Doç.Dr. Halil
Kurt
Romanya ve Bulgaristan’ın Nüfus ve Demografik Yapılarının
Karşılaştırılması (1990-2013)
YL
Türk Dünyası Coğrafyası
*
Gökhan
Demirkıran
Prof.Dr. Nurten
Günal
Nahcivan’ın Doğal Ortam Özellikleri
YL
Türk Dünyası Coğrafyası
*
İbrahim
Kilci
Prof.Dr. Okan
Yeşilot
Bağımsız Azerbaycan’ın Demografik Yapısı (1991-2011)
YL
Türk Dünyası Coğrafyası
*
Mustafa
Yeşil
Yrd.Doç.Dr. Halil
Kurt
Balkanlarda Sınır Değişmeleri (1914-2014)
YL
Türk Dünyası Coğrafyası
*
Murat
Özkan
Yrd.Doç.Dr. Halil
Kurt
Nahçivan’ın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası (1991-2004)
YL
Türk Dünyası Coğrafyası
*
Necibe Nur
Alaydın
Yrd.Doç.Dr. Halil
Kurt
Ohri Gölü (Makedonya) ve Yakın Çevresinin Turizm Potansiyeli
YL
Türk Dünyası Coğrafyası
*
Mehmet Ali
Açıkgöz
Yrd.Doç.Dr. Halil
Kurt
II.Dünya Savaşı ve Sonrasında S.S.C.B’deki Türk Göçleri (Ahıska ve
Kırım Tatarları)
2009
YL
Türk Sanatı
*
Ercan
Yıldız
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
İzmit Bağçeşme Mezarlığında Osmanlı Mezar taşları
2011(AF)
YL
Türk Sanatı
*
Başar
Işıklar
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
2012 (AF)
YL
Türk Sanatı
*
Ayla
Pakyüz
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
Rasim Efendiyev'in Hayatı ve Eserleri
Erken Devir Osmanlı Minyatüründe Melek Figürü (1453-1550 Arası
Örnekler Üzerine Bir Araştırma)
2012
YL
Türk Sanatı
*
Pınar
Şahin
Yrd.Doç.Dr. Selman Can
Hırka-i Şerif Camii
2012
YL
Türk Sanatı
*
Özge
Özkan
Yrd.Doç.Dr. Selman Can
Kars ve Çevresi Konut Mimarisinde Cephe Tezyinatı
2012
YL
Türk Sanatı
*
Merve Begüm
Bayraktar
Doç.Dr. Nalan
Cumhuriyet Öncesi Bostancı –Kent Dokusu ve Mimari-
Türkmen
Akşemseddin’in Mâddetü’l-Hayât Adlı Eseri. (İnceleme-Metin-DizinTıpkıbasım)
Klasik Moğolca Söz Varlığında Türkçe Kökenli Kelimeler ve TürkçeMoğolca Ses Denklikleri
Zahîrüddîn Muhammed Bâbür’ün Arûz Risalesi (İnceleme-MetinDizin-Tıpkıbasım)
Dâvûd’un “Kıssa-i Temim-i Dârî” Adlı Mesnevisi
(Giriş,İnceleme,Tenkitli Metin,Açıklamalı Dizin)
Tarihî Türk Lehçelerinde ve Çağdaş Sibirya Türk Lehçelerinde
Zamirler
2012
YL
Türk Sanatı
*
Sümeyra
Öztürk
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
Kazakistan’ın Türkistan Kentindeki Geç Devir Mezar Anıtları (19-20.
Yüzyıl)
2012
YL
Türk Sanatı
*
Ömer
Çepnioğlu
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
Yoros Kalesi Kazılarında Bulunan Osmanlı Dönemi Sikkeleri
2012
YL
Türk Sanatı
*
Esengül
Yıldız Altunbaş Yrd.Doç.Dr. Selman Can
2012
YL
Türk Sanatı
*
Tuğba
Canbak
Yrd.Doç.Dr. Selman Can
Klasik Devir Osmanlı Çinisinde Ağaç
YL
Türk Sanatı
*
Fatih
Yılmaz
Yrd.Doç.Dr. Selman Can
22518 Numaralı Evkaf Defterine Göre Sultan II.Abdülhamid
Döneminde Vakıfların İnşa ve Tamir Ettiği Yapılar
YL
Türk Sanatı
*
Ayşe
Ertürk Yıldırım
Yrd.Doç.Dr. Selman Can
Türkiye’de Yayınlanmış 19.yy İstanbul Camileri Bibliyografyası (19502014)
YL
Türk Sanatı
*
Uğur
Taşatan
Yrd.Doç.Dr. Özlem
Çuhadar
Türk Ebrusunda Mustafa Düzgünman Ekolü
YL
Türk Sanatı
*
Mustafa
Çetinkaya
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
Fatih Semti ve Çevresindeki Mimar Sinan Mescitleri
YL
Türk Sanatı
*
Seyyide
Yılmaz
Yrd.Doç.Dr. Özlem
Çuhadar
Anadolu Selçuklu Çinisinde Kûfi Kitâbeler
YL
Türk Sanatı
*
Miraycan
Kırkoçoğlu
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
Topkapı Sarayı Su Sistemleri
YL
Türk Sanatı
*
Elif
Süleymanoğlu
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
İstanbul’daki Son Dönem Osmanlı Camilerinde Giriş Cepheleri
YL
Türk Sanatı
*
Hilal Zeynep
Gülen
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş Şu’arâ adlı Tezkiresinde Millet Kütüphanesi
AE 772 Numarada Kayıtlı Dokuma Örnekleri Üzerine Bir İnceleme
YL
Türk Sanatı
*
Ercan
Yıldız
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
Kocaeli Şehir Merkezindeki Tarihi Mezar Taşları Üzerine Bir
Araştırma
YL
Türk Sanatı
*
Zeynep
Tunç
Yrd.Doç.Dr. Selman Can
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Ortaköy Camii
YL
Türk Sanatı
*
Gizem Ezgi
Esen
Yrd.Doç.Dr. Selman Can
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Teşvikiye Camii
YL
Türk Sanatı
*
Sinem
Gül
Yrd.Doç.Dr. Selman Can
19.Yüzyılda Süleymaniye Camii
YL
Türk Sanatı
*
Oktay
Gündoğdu
Prof.Dr. Abdülhamit
Tüfekçioğlu
Üsküdardaki Ahmediye Külliyesi Haziresi
2011 (AF)
DR
Türk Sanatı
*
Bülent
Yanık
Doç.Dr. Nalan
Türkmen
Kadıköy Çeşmeleri
2010
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Ayşe
Yıldız
Prof. Dr. Zekeriya
Kurşun
2011
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Mine
Durmuş
Doç.Dr. Yüksel
Çelik
2010
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Emine
Armağan
Prof.Dr. Zekeriya
Kurşun
İstanbul Ayasofyası Odaklı Tarihi Çevre (18. ve 19. Yüzyıllar İçinde
Değişim ve Dönüşümler)
Necid’de Osmanlı Entegrasyon Siyasetinin Aracı olarak Reşidiler
(1818-1918)
Osmanlı Devleti’nin Tarikatları Denetleme Siyaseti: Meclis-i
Meşayih’in Kuruluşu ve Faaliyetleri (1866-1909)
Yemen'de Yapılan Dean Anlaşması ve Uygulanması (1911-1918)
2011
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Yusuf
Teke
Prof.Dr. Ufuk
Gülsoy
William Henry Abdullah Quilliam’ın Pan-islamist (İslam Birliği)
Faaliyetleri (1891-1908)
2012
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Zeynep
Bilgin
Prof. Dr. Zekeriya
Kurşun
Ağa Hüseyin Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1776-1849)
2011
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Kübra
Tolak
Prof. Dr. Zekeriya
Kurşun
Abdüllatif Suphi Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1818-1886)
2012
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Neslihan
Ağdaş
Prof. Dr. Zekeriya
Kurşun
II.Abdülhamid’in Kuzey Afrika Siyaseti:Şeyh Zâfir ve Ertuğrul Tekkesi
2012
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Hatice
Kara
Doç.Dr. Yüksel
Çelik
Cemil [Topuzlu] Paşa’nın Belediye Başkanlıkları ve İstanbul’daki İmar
Faaliyetleri
2013
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Hatice
Özkan
Prof.Dr. Ali
Akyıldız
İlk Osmanlı Anonim Şirketi: Şirket-i Hayriyye (1850-1875)
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Özlem
Hastürk
Doç.Dr. Davut
Hut
Mabeyn İkinci Kâtibi İzzet el-Abid (1852-1924) : Hayatı ve Siyasî Rolü
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Tevfik Hayati
Yıldız
Doç.Dr. Davut
Hut
Mehmet Cemal Azmi (1868-1922) : Hayatı ve Siyasî Rolü
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Enver
Çakmak
Doç.Dr. Davut
Hut
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T4614 Numarada
Kayıtlı Mükâleme Mazbatası (Transkripsiyon ve Değerlendirme)
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Eyüp
Cırıt
Doç.Dr. Davut
Hut
Basın-Yayın Faaliyetleri Çerçevesinde Giresun’da Sosyo-Kültürel ve
Siyasi Hayat (1912-1913)
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Ozan
Yıldırım
Prof.Dr. Ufuk
Gülsoy
Sultan V.Murad (1840-1904) ve Saltanatı
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Hatice Kübra
Eker
Doç.Dr. Davut
Hut
Avnullah el-Kâzımî(Mehmet Selim 1865-1914): Hayatı ve Eserleri
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Aısha Moftah
Alhwaej
Mılad
Prof. Dr. Zekeriya
Kurşun
II.Abdülhamid Dönemi Trablusgarb Vilayeti Islahat Layıhaları
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Kemal
Doğan
Prof. Dr. Zekeriya
Kurşun
Bir Mühtedi Sadrazam: İzmirli Salih Paşa ( - 1829)
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Bilal
Başlılar
Doç.Dr. Davut
Hut
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Mesut
Kasarcı
Prof.Dr. Ufuk
Gülsoy
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Beyza
Karakaya
Doç.Dr. Davut
Hut
Musul Hapishaneleri (1864-1918)
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Mesut
Sayan
Yrd.Doç.Dr. Ali
Karaca
Karesi Sancağında Bor Madeni İşletmeciliği (1865-1918)
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Süleyman
Ergüven
Doç.Dr. Yüksel
Çelik
Şam-Hama Demiryolu’nun İmtiyazı, İnşası ve İşletilmesi (1893-1912)
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Enise
Düzcan
Doç.Dr. Yüksel
Çelik
Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı’da Piyango (1853-1908)
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Said
Tekeboğan
Prof. Dr. Zekeriya
Kurşun
İbn Reşid Ailesi ve Şammar Emirliği (1839-1918)
YL
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Azmi
Aycan
Doç.Dr. Davut
Hut
Osmanlı’da Devlet-Aşiret İlişkileri: Hemvend Örneği (1876-1918)
2007
DR
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Fatih
Akyüz
Prof. Dr. Zekeriya
Kurşun
2007
DR
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Cabir
Duysak
Prof. Dr. Zekeriya
Kurşun
XIX.Yüzyıl İstanbulu’nda Modernleşmenin Sembollerinden Pera Palas
Oteli
578 ve 579 Nolu Nüfus Defterlerine Göre Kartal Kazası'nın
Demografik ve Sosyal Yapısı (1831-1840)
Osmanlı Ordusunun Modernizasyonu: Irak ve Hicaz
Ordusu Örneği (1848-1876)
Kölemen Valileri Dönemi'nde (1749-1816) Bağdat
Eyaleti'nde İdari ve Sosyal Yapı
2008
DR
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Emine Esin
Eşmen
Yrd.Doç.Dr. Ali
Karaca
Osmanlı Devleti Merkez Bürokrasisinde Gayrimüslim Memur
İstihdamı (1876-1909)
2010
DR
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Ali
Karahan
Doç.Dr. Yüksel
Çelik
Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1714?-1790)
DR
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Neval
Milanlıoğlu
Doç.Dr. Yüksel
Çelik
Osmanlı İdaresinde Sudan (1821-1918)
DR
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Engin
Kırlı
Prof.Dr. Vahdettin
Engin
Osmanlı Tekstil Sektöründe Meydana Gelen Gelişmeler Çerçevesinde
Basma Fabrikasının Kuruluşu ve Faaliyetleri
DR
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Tuğba
Aşan
Doç.Dr. Davut
Hut
Hüseyin Hilmi Paşa: Siyasi Hayatı, Fikirleri ve Şahsiyeti (1855-1923)
DR
Türk Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Naci
Tikici
Prof.Dr. Ufuk
Gülsoy
Osmanlı-İran Sınırında Göçebe Aşiretler: Benî Lam Aşireti Örneği
(1847-1913)
2009
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Kader
Kaya
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Taştemir
1451 nolu Hopa Şeriyye Sicil Defteri (İnceleme-Metin)
2009
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Dilek
Yılmaz
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Taştemir
Viyana Avusturya Milli Kütüphanesinde Kayıtlı Rüstem Paşa Tarihi
(vr.1b-120b) (İnceleme-Metin)
2010
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Osman
Karadaş
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
91 Numaralı Mühimme Defteri (1056/1646-1647) (İnceleme-Metin)
2011
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Mustafa
Durmuş
Doç.Dr. Yüksel
Çelik
19.Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'nde Kalpazanlık
2011
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Ebru
Karakoyun
Yrd.Doç.Dr. Murat
Uluskan
Fransa Ahkâm Defteri (1666-1687) (İnceleme-Metin)
2011
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Zafer
Şahin
Yrd.Doç.Dr. Recep
Ahıshalı
72 Numaralı Mühimme Defteri (H.1002-1003) (vr.231-473)
(İnceleme-Metin)
2012
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Barış
Ekler
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmân (Bursa Arkeoloji Müzesi, nr. E. 50-643)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Fatma
Meşeci
Yrd.Doç.Dr. Recep
Ahıshalı
H:977,995-996,1003-1004 Yıllarında 932,933,934 Numaralı
Mühimme Defterleri (İnceleme-Metin)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Tuğba
Uğur
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
Yeniköy Mahkemesi (İstanbul) 94 numaralı Sicil Defteri (1140-1142)
/(1724-1726)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Yasemin
Tataroğlu
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
Divan-ı Hümayun Sicilleri: 4 Numaralı Atik Şikayet Defteri
(Transkripsiyon-Değerlendirme)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Aykut
Can
Prof.Dr. Erhan
Afyoncu
Seyyid Hasan, Sohbetnâme, I.Cilt (1071-1072/1660-1661) (İncelemeMetin)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Ayşe
Akkılık
Prof.Dr. Erhan
Afyoncu
Seyyid Hasan’ın Sohbetnâmesi, II.cilt, 1073-1075 / 1657-1659
(İnceleme-Metin)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Büşra
Yıldız
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Taştemir
Boşnak Osman Paşa (?-1681) Arşivinin Işığında Hayatı, Şahsiyeti ve
Faaliyetleri
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Zuhal
Turan
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
Millet Kütüphanesi 206 Numarada Kayıtlı Ahmed Bahaûddin Efendi
Tarihi (vr.143b-296a) (Transkripsiyon ve Değerlendirme)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Bilge
Türkmen
Prof.Dr. Muzaffer
Doğan
Başbakanlık Arşivi Kamil Kefeci Tasnifi H.1180 ve 696 Numaralı
Teşrifat Defteri (Transkripsiyon ve Değerlendirme)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Sümeyyenur
Köçek
Prof.Dr. Muzaffer
Doğan
H.959-964 Tarihli Yeniköy Mahkemesi 1 Numaralı Kadı Sicili Defteri
(Transkripsiyon ve Değerlendirme)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Sulaymanjon
Nasırdınov
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
Rus Elçisi İlya Daniloviç’in İstanbul Elçiliği ve Sefaretnamesi
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Yaşar
İnci
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
Ahvâl-i Gazavât-ı Der Diyâr-ı Bosna (1154/1741) (İnceleme-Metin)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Ayşegül
Çakar
Yrd.Doç.Dr. Murat
Uluskan
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Rabia
Beyhan
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Taştemir
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Mina
Jang
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Taştemir
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Yeliz
Karataş
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Derya
Elvan
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
18 Numaralı Mühimme Zeyli Defteri (H.1013-1015/M.16041607)(vr.131-260) (İnceleme,Metin,İndeks)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Ümit Baki
Erdem
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
14 Numaralı Atik Şikayet Defteri (H.1101-1102/ M.16901691)Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Kevser
Sarıkaya
Yrd.Doç.Dr. Recep
Ahıshalı
TC.Başbakanlık Arşivi Kamil Kepeci Tasnifi 676 (m.1) numaralı
Teşrifat Defteri (İnceleme,Metin,İndeks)
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Hasan Basri
Türk
Prof.Dr. Muzaffer
Doğan
13 Numaralı Atik Şikayet Defteri (H.1100/ M.1689) Transkripsiyonu
ve Değerlendirilmesi
YL
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Muhammet
Murat
Hurç
Prof.Dr. Muzaffer
Doğan
12 Numaralı Atik Şikayet Defterin (H.1100/ M.1688-1689)
Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
2007
DR
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Ersin
Kırca
Prof.Dr. Erhan
Afyoncu
Sadaret Yazışmalarını Hâvî Bir Münşeât Mecmuâsı (1114-1116 /
1703-1704) İnceleme-Metin
2008
DR
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Ercan
Alan
Prof.Dr. Ahmet
Şimşirgil
Kazasker Ruznamelerine Göre 17.Yüzyılda Rumelide Kadılık Sistemi
2009
DR
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Levent
Kuru
Prof.Dr. Erhan
Afyoncu
2009
DR
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Yaşar
Uğurlu
Prof.Dr. Muzaffer
Doğan
2011
DR
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Ayşe
Celep
Yrd.Doç.Dr. Recep
Ahıshalı
DR
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Hakan Fatih
Çelik
Yrd.Doç.Dr. Recep
Ahıshalı
Geç Dönem Osmanlı Tarih Ders Kitaplarına Göre Osmanlı Klasik
Çağında İsyan Olgusu
DR
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Ahmet
Büyükaksoy
Prof.Dr. Erhan
Afyoncu
James Porter’ın İstanbul Büyükelçiliği (1747-1762)
DR
Türk Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Nuray
Güler
Yrd.Doç.Dr. Murat
Uluskan
1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Kadın ve Aileye Etkileri: İstanbul
Örneği
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Cihat
Taşcı
Doç.Dr. Muhammet
Gür
Süleyman Nazif'in Hadisat Gazetesindeki Yazıları (1 Nisan 1335-23
Haziran 1335/1919) (İnceleme-Metin-Dizin)
2010
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Zibija
Arnautovic
Prof.Dr. Sema
Uğurcan
Nedzad İbrisamoviç: Hayatı ve Eserleri (1940-2011)
1768-1774 Osmanlı-Rus Harbine Dair Önemli Bir Kaynak: İstanbul
Kısmet-i Askeriye Mahkemesi 316 Numaralı Şer’iyye Sicili (İncelemeMetin)
Bağdatlı Vehbi’nin H.1171 Tarihli “FASD ve HACAMAT” Adlı Eser
(İnceleme-Metin)
Osmanlı Devleti ile Kore Devletinde Kardeş Katli Meselesi
Karşılaştırılması (14-17.yy)
18 Numaralı Mühimme Zeyli Defteri (H.1013-1015/M.16041607)(vr.1-130) (İnceleme,Metin,İndeks)
Kazasker Ruznamçelerine Göre 18.Yüzyılda Rumeli’de Kadı Tayinleri
ve Kadılık Sistemi
II.Viyana Bozgunu Sonrasında Anadolu’daki Eşkıyalık Hareketleri
(1683-1699)
Osmanlı İmparatorluğu’nda Istâbl-ı Ȃmire Teşkilâtı (XV.- XVII.
Yüzyıllar)
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Esin
Pervane
Prof.Dr. Emel
Kefeli
Çağdaş Dönerm Yazarlarından Barış Bıçakçı, Emrah Serbes ve Sezgin
Kaymaz’ın Romanlarında Ankara İmgesi
2011
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Begüm
Ceyhan
Doç.Dr. Şehnaz
Aliş
Memduh Şevket Esendal’ın Mektuplarında Çocuk Eğitimi ile İlgili
Unsurlar
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Muazzez
Eser
Prof.Dr. Murat
Koç
Ahmet Midhat Efendi’nin Fikri Eserlerinde Din Meselesi
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Özcan
Gökhan
Doç.Dr. Baki
Asiltürk
Tuğrul Tanyol: Hayatı- Sanatı- Eserleri
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Dilan
Yamaç
Doç.Dr. Baki
Asiltürk
Şavkar Altınel: Hayatı- Sanatı- Eserleri
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Seval
Demiral
Prof.Dr. Sema
Uğurcan
Ahmet Midhat Efendi’nin “Kâinat” Adlı Eserinde Fransa (Metinİnceleme)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Hasan Ali
Yıldırım
Prof.Dr. Sema
Uğurcan
Ahmet Midhat Efendi’nin “Kâinat” Adlı Eserinde İspanya ve Portekiz
(Metin-İnceleme)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Hasan
Sakın
Doç.Dr. Baki
Asiltürk
Ülkü Tamer : Hayatı, Sanatı, Eserleri
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Şafak Ebrar
Metin
Doç.Dr. Baki
Asiltürk
Ahmet Mithat Efendi’nin Kâinat Adlı Eserinde İngiltere (Metinİnceleme)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Mehmet Akif
Ayar
Prof.Dr. Murat
Koç
Ahmet Rasim’in Mensur Şiir Türündeki Eserleri Üzerine Bir İnceleme
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
İsmail
Özbey
Prof.Dr. Sema
Uğurcan
Ahmet Mithat Efendi’nin Kainat Adlı Eserinde İtalya ve Yunanistan
(Metin ve İnceleme)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Safiye
Durgun
Prof.Dr. Harun
Duman
Varlık Dergisindeki Eleştiri Yazıları (1933-2013) (Bibliyografyaİnceleme)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Neslihan
Tengiz
Prof.Dr. Murat
Koç
Gülsüm Cengiz(1949- )’in Eserlerinde Çocuk,Aile ve Eğitim
Meseleleri
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Seval Hülya
Baş
Prof.Dr. Murat
Koç
Aytül Akal(1952- )’ın Romanlarında Çocuk ve Gençlik Sorunları
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Ömrüm
Gürgül
Doç.Dr. Şehnaz
Aliş
Bilge Karasu(1930-1995)’nun Hikâyelerinde Mekân-İnsan İlişkisi
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Ayşe Rabia
Özer
Doç.Dr. Mehmet
Güneş
Orhan Kemal’in Hikâyelerinde Yapı ve Tema
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Ayşe
Yıldırım
Doç.Dr. Baki
Asiltürk
1980 Kuşağı Türk Şiirinde Gelenek
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Tuba
Tunçsan
Doç.Dr. Şehnaz
Aliş
Türk Kadın Öykü Yazarlarında Aile (2000-2010)
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Merve
Balcı
Doç.Dr. Şehnaz
Aliş
Halide Edip Adıvar’ın (II.Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemleri
Arasında) Gazete ve Dergilerde Yayınlanmış Yazıları Üzerine Bir
İnceleme
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Karina
Tolstyakova
Doç.Dr. Şehnaz
Aliş
XX.yy’ın Başında Türk ve Ukrayna Edebiyatında Milliyetçilik Akımı
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Pınar
Öztürk
Doç.Dr. Baki
Asiltürk
Hürriyet Gösteri Dergisinde Edebiyat İçeriği: 1980-2014
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Mizgin
Yılmaz
Doç.Dr. Baki
Asiltürk
Kemal Bilbaşar’ın Hikâyelerinde Tema ve Yapı
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Klaudio
Fusha
Prof.Dr. Murat
Koç
Şemsettin Sami ve Ailesi Hakkında Arnavutluk’ta Çıkan Yazılar
Üzerine Bir Araştırma
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Duygu
Er
Prof.Dr. Murat
Koç
Fakir Baykurt’un Hikâye ve Romanlarında İç ve Dış Göç
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Ayşe
Yıldırım
Doç.Dr. Baki
Asiltürk
1960 Kuşağı Şairlerinden Güven TURAN’ın Poetikası: Yapı, İzlek ve
İçerik
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Derya
Çetin
Doç.Dr. Baki
Asiltürk
Halikarnas Balıkçısı’nın Romanlarında Yapı, İzlek ve İnsan
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Melike Selcan
Batır
Prof.Dr. Sema
Uğurcan
19.Yüzyıl Türk Edebiyatında Verem Hastalığı
YL
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Dilek
Acar
Prof.Dr. Sema
Uğurcan
Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde II.Meşrutiyet ve Milli Mücadele
Dönemlerinin Ruhu
2008
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Murat
Tan
Doç.Dr. Muhammet
Gür
Edebi Eserlerde İktidar Mücadelesi (1896-1923)
2009
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Hamide
Aliyazıcıoğlu
Prof.Dr. Sema
Uğurcan
Ziya Gökalp’ta Kadın
2010
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Mehmet
Sümer
Doç.Dr. Baki
Asiltürk
Ulusal Kimlik İnşasında Edebiyatın Rolü (1911-1950)
2010
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Halis Ahmet
Özer
Doç.Dr. Şehnaz
Aliş
Meşrutiyet'ten Günümüze Türk Romanında Asker-Siyaset İlişkisi
2009
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Mehmet Ali
Gündoğdu
Doç.Dr. Muhammet
Gür
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Hüseyin Bülent
Oskay
Doç.Dr. Muhammet
Gür
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İttihad-ı İslam İdeolojisinin Türk
Edebiyatına Yansıması (1839-1923)
Edebî Eserlerde İktidâr Mücâdelesi (1923-1980)
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yusuf
Çopur
Prof.Dr. Sema
Uğurcan
Metinlerarası İlişkiler Bakımından Selim İleri’nin Romanları
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Filiz
Ferhatoğlu
Prof.Dr. Murat
Koç
Mehmet Rauf'un Eserlerinde Kadın
DR
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Serkan
Özdemir
Prof.Dr. Emel
Kefeli
Modern Türk Romanında Parodi (1950-1980)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
190
File Size
691 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content