close

Enter

Log in using OpenID

CİMNASTİK ARTİSTİK BRANŞ AÇIKLAMALARI

embedDownload
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
1. YarıĢmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. YarıĢmalar;
a)Minikler (B) kategorisinde mahalli, minikler (A), küçükler, yıldızlar ve gençler
kategorilerinde ise mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde kız ve erkek okul
takımları arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
b)Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim
doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c)Türkiye Birinciliği Yarışmaları ile ilgili katılımcı listeleri ve duyurular Daire
Başkanlığımızca https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
3. Kategoriler ve doğum tarihleri:
Minikler B Kategorisi (Mahalli)
Minikler A Kategorisi
Küçükler Kategorisi
Yıldızlar Kategorisi
Gençler kategorisi
2007 - 2008 - 2009
2005 - 2006
2003 - 2004
2001 - 2002
1997 - 1998 - 1999 - 2000
4. a) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacaklar takımlar;
1) Minikler (A) ve küçükler kategorisinde; en fazla 4 (3 asil +1 yedek) sporcu ile 1
idareci, 1 çalıştırıcı veya sadece 2 çalıştırıcıdan oluşur.
2) Yıldızlar ve gençler kategorisinde; en fazla 3 (2 asil+1yedek) sporcu ile 1 idareci, 1
çalıştırıcı veya sadece 2 çalıştırıcıdan oluşur.
b) Türkiye birinciliğine katılacak ferdi sporcu kafileleri;
1-6 olması halinde 1 idareci, 1 çalıştırıcı veya sadece 2 çalıştırıcı;
7-13 olması halinde 1 idareci, 2 çalıştırıcı veya sadece 3 çalıştırıcı;
14-20 olması halinde 1 idareci, 3 çalıştırıcı veya sadece 4 çalıştırıcı;
21 ve üzeri olması halinde ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenecek
yeterli sayıda idareci ve çalıştırıcıdan oluşur.
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan takımların/sporcuların yasal harcırahları, organizasyonu
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında
belirtilen tarihe göre bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce
ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin
17 nci
maddesine göre iĢlem yapılır.
d) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafınca yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. Mahalli yarıĢmalarda;
a)İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına ise madalya,
dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir.
b) İlk dört dereceyi elde eden sporculara madalya verilir.
Türkiye birinciliği yarıĢmalarında;
a)İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına madalya ve
başarı belgesi, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir.
b)İlk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi, dereceye giremeyen
sporculara ise katılım belgesi verilir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
Sayfa 1
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
6. a) Minikler (A), küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye birinciliğine
katılacak takım sayıları bir önceki yılın;
1) Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımların illerine,
2) Mahalli yarışmalara fiilen katılan takım sayıları dikkate alınarak,
Tespit edilecek kontenjanlar doğrultusunda Daire Başkanlığımızca ilan edilecektir.
b) KKTC okul takımları/ferdi direkt olarak Türkiye birinciliğine katılma hakkı elde
edecektir.
c) Ġl DıĢı ÇıkıĢ Olur'unda; 4 üncü maddenin (a) ve (b) fıkralarında yer alan sporcu,
idareci ve çalıĢtırıcı sayısından fazla kiĢi yer alamaz.
7. a) Daire Başkanlığımız, gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair
diğer hususlarını değiştirmede yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer
hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere
göre tertip komitesine yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün hesabına 250,00. TL. ücret
yatırılır.
9. Yarışma alanında, sporcu ve hakemler dışında hiç kimse bulunamaz.
10. Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde kendi
okullarını temsilen yarışmalara katılmak zorundadır.
Ancak sporcu öğrencilerin;
a)Kendi okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olmaması
b)Okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olması fakat takımda ve/veya ferdi katılımda
yer alamamaları,
Durumlarında okul müdürlüğünden izin almak şartıyla bağlı bulundukları ilde faaliyet
gösteren ve Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim
kurumlarını temsilen yarışmalara katılabilirler.
11. Yarışma alanında çıkış alan sporcular ve hakemler dışında hiç kimse bulunamaz.
12.a)Yarışmalar okul takımları arasında yapılır.
b)Takım çıkaramayan okulların sporcuları ferdi olarak yarışmalara katılabilirler.
c)Mahalli yarışmalara takım halinde katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri
sporcularını yarışmalara tasnif dışı olarak dahil edebilirler. Bu sporcular sıralamaya ve
ödüllendirmeye dahil edilmeyecek bir üst kademedeki yarışmalara ferdi olarak
çağrılmayacaktır. Takım adına veya tasnif dışı olarak yarışacak sporcuların listesinin
teknik toplantıda ibraz edilmesi zorunludur.
TEKNĠK AÇIKLAMALAR
13. Minikler B, 2007-2008-2009 doğumlu öğrencilerden oluşacak ve mecburi serilerde
yarışacaklardır. Yarışma aletleri yer ve atlama masası olup, kızlarda ve erkeklerde mecburi
seriler aşağıda belirtilmiştir.
14. Minikler A kategorisi 2005-2006 doğumlu öğrencilerden oluşacak ve mecburi serilerde
yarışacaklardır. Yarışma aletleri yer ve atlama masası olup, kızlarda ve erkeklerde mecburi
seriler aşağıda belirtilmiştir.
15. Minikler A kategorisinde yarışmalar takım ve ferdi olarak yapılacaktır. Takımlar küçükler
kategorisinde 3+1 sporcudan oluşacaktır. Aletlerde en iyi üç sporcunun puanı, takım puanını
oluşturacaktır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
Sayfa 2
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
16. Küçükler kategorisinde 2003-2004 doğumlu öğrenciler yarışmalara katılacaktır.
Yarışmalar ferdi ve takım yarışmaları olarak yapılacaktır. Takımlar 3+1 sporcudan oluşup,
aletlerde en iyi üç sporcunun puanı takım puanını oluşturacaktır.
17. Yıldızlar kategorisinde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 2001-2002 doğumlu
öğrenciler yarışmalara katılabilecektir. Takımlar 2+1 sporcudan oluşup aletlerde en iyi iki
sporcunun puanı takım puanı oluşturacaktır.
18.Gençler kategorisinde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 1997–1998-1999–2000
doğumlu öğrenciler yarışmalara katılabilecektir. Takımlar 2+1 sporcudan oluşup aletlerde en
iyi iki sporcunun puanı takım puanı oluşturacaktır.
19. (2014-2015 Değerlendirme kurallarına göre değişiklik olabilecektir.)
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK GENEL YARIġMA KURALLARI

Yıldız kızlar ve Genç kızlar, FIG yarışma kurallarına göre 4 alette (atlama masası, kız
paraleli, denge ve yer) yarışacaklardır.

Yıldız Erkeklerde; Atlama masası hariç diğer aletlerde, 7 eleman yapılacak,
elemanların 6 tanesi alette 1 tanesi de bitiriş olarak yapılacaktır; altı hareketten fazla yapılan
elemanların zorluğu tanınmayacak varsa ifa kesintisi yapılacaktır. Yer, kulplu beygir, halka,
paralel ve barfiks aletlerinde FIG kurallarındaki yapı gruplarının 5 tanesi de yapılacaktır.
Ancak, bitiriş elemanı A olursa 0.30, B olursa 0.50 puan verilecektir. Eleman sayılarına göre
uygulanacak yapı ve estetik başlangıç notları (B hakemi) kulüplerarası yarışma talimatına
göre hesaplanacaktır.

Atlama Masası: Yükseklik 1.25 cm. olacak, atlayışlar çift tramplenden yapılacaktır.

Genç kız ve erkek sporcular: FIG yarışma kurallarına göre kızlar 4 (atlama masası, kız
paraleli, denge ve yer), erkekler 6 (yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks)
alette yarışmaya gireceklerdir.
Yer serilerinin E PUANI baĢlangıç notu aĢağıdaki gibi olacaktır.
7 ve daha fazla hareket
10.00 puan
5-6 hareket
6.00 puan
3-4 hareket
4.00 puan
1-2 hareket
2.00 puan
0 hareket
0.00 puan
Not: Tüm E Paneli kesintileri FİG Değerlendirme Kuralları doğrultusunda yapılacaktır.
Serilerde yapılması gereken hareketlerin yerleri değiştirilirse son nottan 0.50 puan kesilir.
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK YARIġMA GRUPLARI
Minikler B
Minikler A
Küçükler
Yıldızlar
Gençler
: Atlama Masası, yer
: Atlama Masası, yer
: Atlama Masası, Yer
: Kızlar; Atlama masası, kız paraleli, denge ve yer
Erkekler; Yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks
: Kızlar; Atlama masası, kız paraleli, denge ve yer
Erkekler; Yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
Sayfa 3
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
MĠNĠK B KIZLAR YARIġMA SERĠ VE KURALLARI
ATLAMA MASASI: Atlama Masası yüksekliği 1.10 m. ve trambolin kullanılarak yapılacaktır.
D Puanları
Hareketin Adı
Puanı
Açıklamalar
1,00
1. Toplu Geçiş
E puan kesintileri FIG Kuralları doğrultusunda 10.00
1,50
2. Açık Bacak Geçiş
puan üzerinden yapılacaktır.
3.
Elli Aşma (Überşlak)
2,00
Üç atlayıştan sadece bir tanesi uygulanacaktır.
YER
Hareketin Adı
1
Sıçrayarak tam tur dönüş
1.00
2
Amut takla
2.00
3
Kartal – Spagat (sağa-sola) oturuşu
0.50
4
TEK BANT
D Puanı
5
6
Geriye kapalı gergin bacak takla
+
0.50
Kanguru Sıçraması
+
Spagat sıçraması
Ayaktan köprü 2 sn. duruş (bacaklar kapalı ve gergin)
0.50+1.00
0.50
7
Bacak Önde 90º nin Üzerinde Duruş
Parmak Ucuna Kalkış
0.50
8
Planör 2 sn.
0.50
9
Açık Bacak Sıçrama
1.00
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
Sayfa 4
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
10
Parmak Ucunda 360º Dönüş
0.50
11
Çember
1.50
TOPLAM
10.00
E PUANI
KESĠNTĠLER
HATALAR
0.30
0.50
+
1
Amudun tam olarak görülmemesi
+
+
2
Kartal ve spagat açı yetersizliği
+
+
3
Spagatta sıçramada 180º bacak açıklığının gösterilmemesi
+
4
Bacak Önde hareketinde 90ºnin altına düşerse
+
5
Bacak Önde hareketinde parmak ucuna kalkış
gösterilmezse
6
Planör hareketinde bacak arkada
+
7
Açık Bacak Sıçrama hareketinde 90ºnin altına düşerse
+
1.00
DÜŞMELER
0.10
+
Not: Tüm E Paneli kesintileri FİG Değerlendirme Kuralları doğrultusunda yapılacaktır. Serilerde
yapılması gereken hareketlerin yerleri değiştirilirse son nottan 0.50 puan kesilir.
MĠNĠK A KIZLAR YARIġMA SERĠ VE KURALLARI
ATLAMA MASASI: Atlama Masası yüksekliği 1.15 m. Trambolin veya çift tramplen kullanılarak
yapılacaktır.
D Puanları
Hareketin Adı
1. Toplu Geçiş
2. Açık Bacak Geçiş
3. Elli Aşma (Überşlak)
Puanı
1,00
1,50
2,00
Açıklamalar
E puan kesintileri FIG Kuralları doğrultusunda
10.00 puan üzerinden yapılacaktır.
Üç atlayıştan sadece bir tanesi uygulanacaktır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
Sayfa 5
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
YER
Hareketin Adı
D Puanı
Sıçrayarak Tam Tur Dönüş
0.50
2
Çember
1.00
3
Erişmek amut
1.00
4
Geri köprü
1.00
5
Spagat Oturuşu (Serbest şekilde
ayağa kalkma)
0.50
6
Geyik sıçraması
0.50
7
Yan geyik sıçraması
1.00
8
Öne köprü
1.00
9
Parmak ucunda 360° dönüş
1.00
10
Planör
0.50
11
Gergin kapalı bacak öne sıçrayış
0.50
12
Sekerek kartvil
1.50
3.BANT
2.
BANT
1.
BANT
1
TOPLAM
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
10.00
Sayfa 6
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
E PUANI
1
2
3
4
5
0.10
Erişmek amudun tam olarak görülmemesi
Geyik sıçramasında 180º bacak açıklığının
gösterilmemesi
Yan Geyik sıçramasında 180º bacak açıklığının
gösterilmemesi
Planör hareketinde bacak arkada 90ºnin altına düşerse
Öne kapalı bacak sıçramada iki bacağın 90°nin altında
kalmasında
KESĠNTĠLER
0.30
0.50
+
+
+
+
1.00
DÜġMELER
HATALAR
+
KÜÇÜK KIZLAR YARIġMA SERĠ VE KURALLARI
YER –
1.BANT
2
3.BANT
1
2.BANT
Hareketin Adı
D Puanı
Kartvil + Flik Flak 1.00+1.50
+
+
Geyik + Makaslı Geyik sıçrama
bağlantısı
0.50+1.00
3
Erişmek Amut
0.50
4
Tek ayak üzerinde 360 derece dönüş
0.50
5
Elsiz Çember
1.50
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
Sayfa 7
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
360 derece dönüşlü düz sıçrama
5.BANT
4.BANT
6
+
7
0.50
180° Sison sıçraması + Kurt sıçraması
1.00+0.50
8
Geri köprü
0.50
9
Überşlak
1.00
TOPLAM
10.00
Not: Tüm E Paneli kesintileri FİG Değerlendirme Kuralları doğrultusunda yapılacaktır. Serilerde
yapılması gereken hareketlerin yerleri değiştirilirse son nottan 0.50 puan kesilir.
ATLAMA MASASI
Atlama Masası yüksekliği 1.20 m. Trambolin veya çift tramplen kullanılarak yapılacaktır.
Hareketin Adı
D Puanı
E Puanı
1
Uberşlak
6.00
6.00
2
Bitiriş minderi (20cm bitiriş minderi + 10cm ek minder)
üzerine tramplene çift ayak basarak çift ayak çıkışlı öne
toplu salto
4.00
4.00
TOPLAM
10.00
10.00
MĠNĠK B ERKEKLER YARIġMA SERĠ VE KURALLARI
YER
Hareketin Adı
D Puanı
1.00
2.00
1.00
0.50
1
2
3
4
Sıçrayarak tam tur dönüş
Amut takla
Kartal
Mum duruşu 2 sn. serbest kalkış
5
Sıçrayarak ½ dönüş
0.50
6
Geriye kapalı gergin bacak takla
0.50
7
Spagat (iki tarafa)
8
Sırt üstü yatıştan köprü 2 sn. duruş (bacaklar kapalı ve gergin)
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
0.50 + 0.50
0.50
Sayfa 8
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
9
Planör 2 sn.
1.00
10
Çember
2.00
TOPLAM
10.00
E PUANI
HATALAR
KESĠNTĠLER
0,30
0,50
+
+
+
+
+
DÜŞMELER
0,10
1,00
Amudun tam olarak görülmemesi
+
Kartal ve spagatta açı yetersizliği
+
Mum duruşunda kalçadan katlanma
+
Açık bacak taklada dizlerin bükülmesi
+
Köprüdeki kol ve bacakların bükülmesi, omuz ve
+
+
5
belde yetersiz esneklik
+
+
6 Planörde bacak, arkada 90ºnin altına düşerse
+
+
7 Duruşların 2 sn tutulmaması
Not: Tüm E Paneli kesintileri FİG Değerlendirme Kuralları doğrultusunda yapılacaktır.
Serilerde yapılması gereken hareketlerin yerleri değiştirilirse son nottan 0.50 puan kesilir.
1
2
3
4
ATLAMA MASASI: Atlama Masası yüksekliği 1.10 m. ve trambolin kullanılarak yapılacaktır.
D Puanları
Hareketin Adı
Puanı
Açıklamalar
1.00
1. Toplu Geçiş
E puan kesintileri FIG Kuralları doğrultusunda
1.50
2. Açık Bacak Geçiş
10.00 puan üzerinden yapılacaktır.
2.00
Üç atlayıştan sadece bir tanesi uygulanacaktır.
3. Elli Aşma (Überşlak)
MĠNĠK A ERKEKLER YARIġMA SERĠ VE KURALLARI
YER
1
2
3
4
5
6
7
Hareketin Adı
Üç adım koşu Uberşlak
Çember
Spagat
Kartal
Ayakları kapatıp öne esneklik 2 sn.
Yerden köprü 2 sn. duruş(bacaklar kapalı - gergin)Serbest kalkış
Sıçrayarak tam tur dönüş
8
9
10
Amut takla
Planör (2 sn.)
Sekişten kartvil
TOPLAM
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
D Puanı
2.50
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.50
10.00
Sayfa 9
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
E PUANI
HATALAR
0,10
+
+
+
+
KESĠNTĠLER
0,30
0,50
1,00
2.
Açık Bacak Geçiş
1.50
3.
Elli Aşma (Überşlak)
2.00
DÜġMEL
ER
Üç adımdan fazla koşu (her adım için)
Ubeşlakta kol ve dizlerin bükülmesi
+
Kartal ve spagatta açı yetersizliği
+
Öne esnetmede göğsün bacaklara değmemesi
+
Köprüdeki kol ve bacakların bükülmesi, omuz ve
+
+
belde yetersiz esneklik
Amudun tam olarak görülmemesi
+
+
+
6
Planörde bacak, arkada 90ºnin altına düşerse
+
+
7
Duruşlar 2 sn az olursa
+
+
8
Not: Kartvilden sonra sıçrama ya da kalış serbesttir.
ATLAMA MASASI: Atlama Masası yüksekliği 1.15 m. ve trambolin kullanılarak yapılacaktır.
D Puanları
Hareketin Adı
Puanı
Açıklamalar
1.00
1. Toplu Geçiş
1
2
3
4
5
E puan kesintileri FIG Kuralları doğrultusunda
10.00 puan üzerinden yapılacaktır.
Üç atlayıştan sadece bir tanesi uygulanacaktır.
KÜÇÜK ERKEKLER YARIġMA SERĠ VE KURALLARI
YER
Hareketin Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D Puanı
1.50
0.50+ 0.50
0.50+ 0.50
0.50+ 0.50
0.50+ 0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00+ 1.50
Uberşlak
Yunus + ½ dönüş
Makas + Çember
Amut takla + Kartal cepheye geliş
Her iki tarafa da spagat
Arkadaki ayağı öne alıp öne esnekliğin gösterilmesi
Sırt üstü yatıştan köprü 2 sn. duruş (bacaklar kapalı ve gergin)
Köprüden geriye doğru tek bacak savuruşundan ayağa kalkış
Denge duruşu 2 sn. (serbest)
Kartvil Flik Flak
TOPLAM
10.00
Not: Tüm E Paneli kesintileri FİG Değerlendirme Kuralları doğrultusunda yapılacaktır.
Serilerde yapılması gereken hareketlerin yerleri değiştirilirse son nottan 0.50 puan kesilir.
E PUANI
KESĠNTĠLER
HATALAR
0,10
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
0,30
0,50
1,00
Sayfa 10
Ubeşlak yunus (salto) arasında duraklama
+
Yunusta (salato) yetersiz yükseklik ve genlik
+
+
Makasta ayakların kalça seviyesine çıkmaması
+
+
Kartal ve spagatlarda açı yetersizliği
+
+
Amudun tam olarak görülmemesi
+
+
Öne esnetmede göğsün bacaklara değmemesi
+
+
Köprüdeki kol ve bacakların bükülmesi, omuz ve
+
+
7
belde yetersiz esneklik
+
+
8 Duruşlar 2 sn az olursa
+
9 Kartvil Flik Flak arasında duraklama
Not: Tüm E Paneli kesintileri FİG Değerlendirme Kuralları doğrultusunda yapılacaktır.
Serilerde yapılması gereken hareketlerin yerleri değiştirilirse son nottan 0.50 puan kesilir.
1
2
3
4
5
6
DÜŞMELER
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ARTĠSTĠK CĠMNASTĠK BRANġ AÇIKLAMALARI
ATLAMA MASASI: Atlama Masası yüksekliği 1.20 m. ve trambolin kullanılarak yapılacaktır.
D Puanları
Hareketin Adı
Puanı
Açıklamalar
1.00
1. Toplu Geçiş
E puan kesintileri FIG Kuralları doğrultusunda
1.50
2. Açık Bacak Geçiş
10.00 puan üzerinden yapılacaktır.
Üç atlayıştan sadece bir tanesi uygulanacaktır.
2.00
3. Elli Aşma (Überşlak)
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Artistik Cimnastik Açıklamaları
Sayfa 11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
39
File Size
859 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content