close

Enter

Log in using OpenID

Katılımcı Rehberi

embedDownload
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
01
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji1
Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Açık sistem için,
I. Madde alış-verişinde kapalı, enerji alış-verişine açıktır.
II. Madde alış-verişine açık, enerji alış-verişine kapalıdır.
A) Çevre
III. Madde ve enerji alış-verişine açıktır.
B) İzole sistem
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Açık sistem
A) Yalnız I
D) Yalıtılmış sistem
B) Yalnız II
R
İ
T
D) I ve III
E) Kapalı sistem
5.
C) Yalnız III
E) I , II ve III
I. İzotermal sistem
K
E
II. İzobarik sistem
2.
Termodinamik aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenir?
III. İzole sistem
a. Isı alışverişi olmayan sistem
A) Kömür niçin siyah renkte görünür?
N
R
Ö
b. Isı ve madde alışverişi olan ve sıcaklığın sabit tutulduğu sistem
B) Uranyum bakımından zengin topraklar verimli midir?
C) Protein yapısında hangi tür aminoasitler vardır?
c. Basıncı sabit tutulan sistem
D) 1 mol H2 ve 0,5 mol O2 nin tepkime öncesindeki sahip
olduğu enerji ile, tepkimede oluşan H2O nun sahip olduğu enerji farklı mıdır?
Yukarıdaki sistemler ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
E) Suyun kaynama sıcaklığı ile tuzlu suyun kaynama sıcaklığı eşit midir?
3.
A) I-a,
II-b,
III-c
B) I-b,
II-c,
III-a
C) I-c,
II-b,
III-a
D) I-a,
II-c,
III-b
E) I-b,
II-a,
III-c
Sabit basınçlı bir sisteme 250 J lük iş yapılıyor.
Sistem 85 J lük ısı verdiğine göre,
6.
I. Mg(k) + 1/2O2(g) → MgO(k) + ısı
I. Sistemin iç enerjisi artar.
II. C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) + ısı
II. ΔU=+165 J dür.
III. CaCO3(k) + ısı → CaO(k) + CO2(g)
III. ΔU = Q + w bağıntısında Q değeri +85 J dür.
Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde ürünlerin iç
enerjilerinin toplamı girenlerin iç enerjileri toplamından
küçüktür?
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
01
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji1
7.
10.
Sistemin
yaptýðý iþ
(w)
Sisteme
verilen
ýsý
Q
Sabit hacimli bir kapta bir miktar gaz T1 sıcaklığında bulunmaktadır. Kaba Q kadar enerji aktarılıyor. Kaptaki gazın
son sıcaklığı T2 oluyor.
Buna göre, QV (aktarılan enerji), U (iç enerji değişimi)
ve iş (w) için,
I. QV = U dur.
II. QV < U dur.
Yukarıda bir sisteme ısı verilmiş ve bunun sonucunda gaz
genişleyerek dışarıya karşı bir iş yapılmıştır.
III. w = 0 dur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Bu olayda sisteme verilen ısının (Q) ve sistemin yaptığı işin (w) işaretleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak gösterilmiştir?
Q
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
+
+
B)
+
–
C)
–
–
D)
–
+
E)
+
0
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
0 °C deki bir buz parçasına 1000 J ısı verildiğinde buz eriyor ve sıcaklık 20 °C ye geliyor. Aynı miktar suyun 0 °C
den 20 °C ye gelmesi için 200 J gerekiyor.
Buna göre,
I. Buzun erimesi için 800 J harcanmıştır.
II. 1000 J ısının tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür.
Körfez Yayınları
11.
8.
Yukarıdaki sistemler ile ilgili,
I. İzole sistem olanlar : 1 ve 2
II. Açık sistem olanlar : 1 ve 2
III. Kapalı sistem olanlar : Tümü
örneklendirmelerinden hangileri doğrudur?
III. 800 J ısı yok olmuştur.
A) Yalnız I
ifadelerinden hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
12.
9.
E) II ve III
w
A)
C) Yalnız III
1.durum: 0,1 mol H2 gazının sabit hacimli kapta yakılması
sonucu 24,2 kJ ısı açığa çıkmaktadır.
2.durum: Aynı koşullarda 0,1 mol H2 nin sürtünmesiz pistonlu kapta yakılması ile 24,08 kJ ısı açığa çıkmaktadır.
Sabit basınçlı tersinir bir sisteme 1981 J enerji veriliyor.
Sistemin iç enerjisinin 1800 J arttığı bilindiğine göre
yapılan iş kaç J dür?
Buna göre, 2.durumda sistem tarafından ortama karşı
yapılan iş kaç kJ dür?
A) –1800
A) 24,2
B) –181
D) +181
Test 01 CA
1.E
C) –81
B) 24,08
C) 12
D) 1,2
E) 0,12
E) +1800
2.D
3.C
4.C
5.B
6.B
7.B
8.A
9.B
10.D
11.B
12.E
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
02
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji2
Ekzotermik tepkimeler için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
4.
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
ΔΗ = –22 kkal/mol
A) Tepkime sırasında dışarıya ısı verilir.
Tepkimesine göre, 17 gram NH3 oluşması sırasındaki
ısı değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B) Ürünlerin entalpileri toplamı tepkimeye girenlerin entalpileri toplamından küçüktür.
( N=14 g/mol , H=1 g/mol )
A) 11 kkal ısı gerekir.
C) ΔΗ < 0 olur.
B) 22 kkal ısı açığa çıkar.
D) ΣΔΗof (girenler) – ΣΔΗof (ürünler) < 0 olur.
R
İ
T
C) 22000 kal ısı açığa çıkar.
E) Toplam entalpi azalır.
D) 11 kkal ısı açığa çıkar.
E) 1100 kkal ısı açığa çıkar.
K
E
5.
2.
Aşağıdaki değişmelerden hangisi ekzotermiktir?
N
R
Ö
A) H2(g) → 2H(g)
(Bağ kırılması)
B) H2O(s) → H2(g) + 1/2O2(g)
(Elektroliz)
C) H2O(k) → H2O(s)
(Erime)
D) K(g) →
K+(g)
–
+e
3.
CO2(g) nin oluşum ısısı –394 kJ/mol dür.
CO(g) + 1/2 O2(g) → CO2(g)
Tepkimesine göre, 56,8 kJ enerji açığa çıkması için kaç
gram CO harcanır?
(C=12 , O=16)
(İyonlaşma enerjisi)
E) C(k) + O2(g) → CO2(g)
(Yanma)
CO(g) nun oluşum ısısı –110 kJ/mol
A) 2,8
6.
B) 5,6
C) 11,2
D) 16,8
E) 18
H°f (kJ/mol)
Bileşik
Aşağıdaki tepkimelerden hangilerinde
I. CaCO3 + ısı → CaO + CO2
II. CO + 1/2O2 → CO2 + ısı
III. 2SO2 + O2 → 2SO3 + 47 kkal
CO2(g)
–390
H2O(g)
–240
CH3OH(s) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
ΣΔΗof (ürünler) – ΣΔΗof (girenler) > 0 olur?
B) II ve III
D) III ve IV
–240
Yukarıda verilen bilgilere göre,
IV. HCOOH + 3,1 kkal → CO + H2O
A) I ve II
CH3OH(s)
tepkimesinin entalpisi H kaç kJ dür?
C) I ve IV
E) I, II ve IV
A) 1010
B) 630
C) 390
D) –630
E) –1010
02
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji2
NO(g) nun molar oluşum ısısı ΔH°f = 90 kJ dür.
7.
11.
7 gram C2H4(g) ün yakılmasından 77 kkal açığa çıkıyor.
Buna göre, C2H4 ün molar yanma ısısı kaç kkal dir?
Buna göre,
I. N2(s) + O2(s) + 90 kJ/mol → 2NO(g)
( H=1 g/mol , C=12 g/mol)
II. N2(g) + O2(g) + 90 kJ/mol → 2NO(g)
A) +308
B) 154
C) 77
D) –77
E) –308
III. N2(g) + O2(g) + 180 kJ/mol → 2NO(g)
tepkimelerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
12.
ΔΗ = –22 kkal/mol
Eşit mol sayıda N2 ve H2 gazlarının tam verimle tepkimesi
sonucunda 8,8 kkal ısı açığa çıkmaktadır.
8.
C(k) + O2(g) → CO2(g)
ΔΗ1 = –94 kkal/mol
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s)
ΔΗ2 = –68 kkal/mol
Buna göre, başlangıçta kaçar mol N2 ve H2 gazları alınmıştır?
A) 0,4
R
İ
T
B) 0,6
C2H6(g) bileşiğinin yanma entalpisi ΔΗ3 = –372 kkal/mol
olduğuna göre, oluşma ısısı (ΔHof ) kaç kkal/mol dür?
A) –20
B) –10
C) 10
D) 20
C) 1,2
K
E
E) 40
13.
I. C(k) + O2(g) → CO2(g)
D) 1,6
E) 2,4
ΔH = –94 kkal/mol
N
R
Ö
9.
CO2(g), H2O(s) ve CH4(g) bileşiklerinin oluşum ısıları sırasıyla –94, –68 ve –18 kkal/mol dür.
Buna göre;
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(s)
tepkimesinin ΔH değeri kaçtır?
A) –230
10.
B) –212
C) 212
D) 216
2(g)
– HCO
(g)
III. CH3OH(s) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
(C=12 g/mol , H=1 g/mol , O=16 g/mol)
E) 230
A) I > II > III
14.
1.D
2.E
3.C
E) III > II > I
2X(k) + Fe2O3(k) → 2Fe(k) + X2O3(k)
ΔΗ = –200 kkal
Buna göre, X in mol kütlesi kaçtır?
tepkimesinin entalpisi H kaç kJ dür?
Test 02 CA
C) II > III > I
Denklemine göre 10,8 gram X in yeterli Fe2O3 ile tepkimesinde 40 kkal ısı açığa çıkmaktadır.
2CO2(g) → 2CO(g) + O2(g)
C) 0
B) II > I > III
D) I > III > II
= –280 kJ dür.
B) +280
ΔH = –162 kkal/mol
Yukarıda C(k) , CH4(g) ve CH3OH(s) maddelerinin yanma
tepkimeleri verilmiştir.
Buna göre;
A) +560
ΔH = –212 kkal/mol
Buna göre, eşit kütlelelerde alınan C(k) , CH4(g) ve
CH3OH(s) maddeleri ayrı ayrı yakıldığında açığa çıkan
ısıların karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
CO2(g) ve CO(g) nun molar oluşum ısıları arasındaki fark
HCO
Körfez Yayınları
II. CH4(g) + 2O2(g)→ CO2(g) + 2H2O(g)
(Fe=56 g/mol, O=16 g/mol)
D) –280
4.D
5.B
E) –560
6.D
A) 24
7.C
8.A
B) 27
9.B
10.A
C) 31
11.E
D) 56
12.C
13.B
E) 65
14.B
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
Cl
4.
NH2
C
O + 2H2N
Cl
H
C
Cl
O+H
NH2
A) C – Cl
B) N – H
D) H – Cl
C(k) + O2(g) → CO2(g)
ΔHof = –94 kkal
CO(g) + 1/2O2(g) → CO2(g)
ΔHof = –68 kkal
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)
ΔHof = –116 kkal
Yukarıda bazı tepkimelerin standart oluşum entalpileri verilmiştir.
Yukarıdaki tepkimenin entalpisinin hesaplanması için
aşağıdaki bağlardan hangisinin enerjisinin bilinmesine
gerek yoktur?
Buna göre,
C) C – N
H2O(g) + C(k) → CO(g) + H2(g)
E) C = O
5.
Tepkimesindeki bazı bağlar ve enerjileri aşağıda verilmiştir.
N
R
Ö
Bağ Enerjisi (kJ/mol)
N≡N
946
H–H
436
Buna göre, N – H bağının enerjisi kaç kJ/mol dür?
A) 391
3.
B) 380
C) 271
D) 191
Bağ Türü
Bağ Enerjisi (kkal/mol)
C=C
147
C–C
83
C–H
99
H–H
104
B) –32
C) +24
K
E
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) + 92 kJ/mol
Bağ
R
İ
T
tepkimesinin standart entalpi değişimi (ΔH) kaç kkal
dir?
A) –64
2.
03
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji3
D) +32
E) +64
Suyun fiziksel haline göre oluşum ısısı ve erime ısısı aşağıda verilmiştir.
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g)
ΔH = –57,50 kkal/mol
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s)
ΔH = –68,32 kkal/mol
H2O(k) → H2O(s)
ΔH = +1,44 kkal/mol
Buna göre;
H2O(k) → H2O(g)
tepkimesinin entalpi değişimi (ΔH) kaç kkal dir?
E) 89
A) –12,26
B) –10,82
D) +12,26
6.
C) +10,82
E) +13,44
4NO2(g) + 6H2O(g) → 4NH3(g)+ 7O2(g)
ΔH= +1134 kJ
4NO(g) + 6H2O(g) → 4NH3(g)+ 5O2(g)
ΔH= +906 kJ
Yukarıdaki tepkimelere göre,
Yukarıda bazı bağ türleri ve enerjileri verilmiştir.
NO(g) + 1/2O2(g) → NO2(g)
Buna göre,
tepkimesinin ΔHo değeri kaç kJ dür?
H2C=CH2(g) + H–H(g) → H3C–CH3(g)
tepkimesinin standart entalpi değişimi (ΔΗ) kaçtır?
A) –30
B) –20
C) 20
D) 30
E) 50
A) +83
B) +57
D) –57
C) +26
E) –95
03
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji3
7.
3Fe2O3(k) + CO(g)→ 2Fe3O4(k) + CO2(g)
ΔH = –60 kJ
Fe(k) + CO2(g) → FeO(k) + CO(g)
ΔH = +17 kJ
Fe3O4(k) + CO(g) → 3FeO(k) + CO2(g
ΔH = +36 kJ
H2O(k) → H2O(s)
11.
ΔΗerime = 330 J.g-1
H2 + Br2 → 2HBr + 66 kJ/mol
Yukarıdaki tepkimelere göre, 0,5 mol H2 ile 0,5 mol Br2
nin artansız tepkimesinden açığa çıkan ısı kaç gram
buzu (H2O(k)) eritir?
Yukarıda verilen tepkimelere göre;
2Fe(k) + 3CO2(g) → Fe2O3(k) + 3CO(g)
A) 10
B) 18
C) 100
D) 1800
E) 3000
tepkimesinin entalpisi kaç kJ dür?
A) –40
B) –30
C) +30
D) +40
E) +55
12.
HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq)+ H2O(s)
8.
H= –56 kJ
1 molar 100 mL HCl ile 0,5 molar 200 mL NaOH çözeltileri karıştırıldığında meydana gelen ısı değişimi için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
16 gram metil alkolün (CH3OH) yanması ile açığa çıkan
ısı 2 kg suyun sıcaklığını 40 °C artırdığına göre, metil
alkolün molar yanma ısısı kaç kkal dir?
R
İ
T
(csu = 1 kal/g.oC, C=12 , H=1 , O=16)
A) –160
B) –80
A) 56 kJ ısı açığa çıkar.
B) 5,6 kJ ısı açığa çıkar.
D) 56 kJ ısı gerekir.
E) 5,6 kJ ısı gerekir.
N
R
Ö
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin değeri negatif (–)
olamaz?
A) Molar oluşum entalpisi
B) Molar çözünme entalpisi
Körfez Yayınları
13.
Bileşik
Oluşum Isısı (kJ/mol)
C3H8(g)
–104
CO2(g)
–393
H2O(g)
–242
Buna göre, kalorimetre kabında 0,1 mol C3H8 yakıldığında kaptaki 2043 gram suyun sıcaklığı kaç oC yükselir?
D) Bağ enerjisi
( csu = 4 J/g.oC )
E) Molar nötrleşme entalpisi
A) 2,5
14.
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(s) + 885 kJ
C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(s) + 2220 kJ
Test 03 CA
1.E
C) 30
2.A
3.A
D) 60
4.D
C) 15
D) 25
E) 100
750 gram camdan yapılmış bir kalorimetre içinde 600 gram
su vardır.
( C2H6 = 30 g/mol , csu = 1 kal/g.°C , ccam=0,2 kal/g.°C )
Buna göre, karışımda molce % kaç CH4 vardır?
B) 20
B) 10
Molar yanma ısısı –300 kkal/mol olan C2H6 dan 1,5
gram yakıldığında kalorimetre sisteminin sıcaklığı kaç
°C artar?
Yukarıdaki tepkimelere göre, CH4(g) ve C3H8(g) den oluşan
0,5 mollük karışımın tamamı yakıldığında 576 kJ ısı açığa
çıkıyor.
A) 10
E) 240
Standart şartlarda (25 oC ve 1atm) bileşiklerin oluşum ısıları verilmiştir.
C) Molar yanma entalpisi
10.
D) 160
K
E
C) 560 kJ ısı açığa çıkar.
9.
C) 80
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
E) 80
5.D
6.D
7.C
8.B
9.D
10.E
11.C
12.A
13.D
14.B
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
04
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji4
4.
Entropi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kullanılamayan termal enerjinin ölçüsüdür.
Kimyasal tepkimeler ve hal değişim olaylarının istemliliği ile ilgili,
I. ΔG > 0 olan tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmez.
B) Erime, buharlaşma, çözünme gibi olaylarda sistemin
entropisi artar.
II. G < 0 olan tepkimeler her zaman yavaştır.
C) Gazların suda çözünmesi ile sistemin entropisi artar.
III. G = 0 olan tepkimeler dengededir.
D) Düzensizliğin arttığı olaylarda ΔS > 0 dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
E) Bir sistem ne kadar düzensiz ise entropisi o kadar fazladır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
R
İ
T
D) I ve II
2.
K
E
Kapalı sabit hacimli kapta naftalin katısı bulunmaktadır. Bir
süre sonra naftalinin tamamen süblimleştiği gözlenmektedir.
Sistem ve ortamın sıcaklığı aynı olduğuna göre,
5.
I. Sistemin entropisi artar.
N
R
Ö
II. Ortamın entropisi artar.
III. Olay istemli ise evrenin entropisi sabit kalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
E) II ve III
Madde
So(J.mol-1.K-1)
H2O(k)
48
H2O(s)
70
H2(g)
115
O2(g)
205
N2(g)
190
NH3(g)
192
H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)
(25 °C de ΔS°sistem= 50 J.K-1.mol-1)
A) +334,00
6.
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Azot
E) Karbondioksit
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
E) –348,90
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin 0 Kelvinde
mutlak entropisinin sıfır olması beklenmez?
D) Altın
III. H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s)
C) –319,10
Termodinamiğin 3.yasası : Mutlak sıfır noktasında tüm
saf kristallerin mutlak entropisi 0 dır.
C) Cam
II. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
B) +324,72
D) –384,20
A) Oksijen
I. H2O(k) → H2O(s)
ΔH = – 334 kJ
Tepkimesinin, 25 oC de ΔG° değeri kaç kJ.mol–1 dir?
C) Yalnız III
Sabit sıcaklık ve basınçta gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangilerinde sistemin entropisi artar?
E) I ve III
04
Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji4
7.
S°(J.K-1.mol-1)
Madde
NaCl(k) → NaCl(suda)
10.
H = + 4 kJ/mol
Yukarıdaki tepkimede
C 2H 4
220
H2
115
NaCl(k)’nın standart mutlak entropisi S°= 72 J/mol.K,
230
NaCl(suda) nın standart mutlak entropisi S°= 115,5 J/mol.K dir.
C2 H 6
Buna göre, 25 oC de;
I. G > 0 olduğundan tepkime istemsizdir.
Yukarıda bazı maddelerin standart mutlak entropi (S°)
değerleri verilmiştir.
II. G < 0 olduğundan tepkime istemlidir.
Buna göre, oda koşullarında gerçekleşen,
III. Tepkime sırasında sistemin entropisi artarr.
C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g) ΔH = –135 kJ
ifadelerinden hangileri doğrudur?
tepkimesinin ΔS°(sistem) ve ΔS°(ortam) değerleri kaçtır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
ΔS°(ortam)(J.K-1.mol-1)
ΔS°(sistem) (J.K-1.mol-1)
A)
–105
453
B)
453
–105
C)
105
–453
D)
–453
+105
E)
–105
–453
C) Yalnız III
E) II ve III
R
İ
T
4 Fe(k) + 3 O2(g) → 2Fe2O3(k)
11.
K
E
Tepkimesinin standart şartlarda bazı değerleri aşağıda verilmiştir:
ΔH = – 823 kJ, ΔS°sis = + 87 J. K-1.mol-1 dir.
Buna göre,
Madde
Standart Entropi (J/mol.K)
C2H4(g)
220
O2(g)
205
CO2(g)
213
H2O(g)
190
Yukarıda verilen standart entropi değerlerine göre,
C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g)
I. Tepkime istemlidir.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
8.
II. Tepkime gerçekleşirken ortamın entropisi artar.
III. ΔG° < 0 dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
tepkimesinin standart entropi değişimi (S°) kaç
J/mol.K dir?
A) 835
B) 806
C) 29
D) –29
E) –1641
H° (kJ/mol)
12.
G° (kJ/mol)
S° (kJ/mol.K)
I2(k)
0
0
116
I2(g)
62
19
260
Yukarıda verilenlere göre, standart koşullardaki,
Z(g) → X(g) + Y(g)
9.
I2(k) → I2(g)
H = + 30 kJ/mol
tepkimesi ile ilgili;
Yukarıdaki tepkimenin standart molar entropi değişimi
S°= +100 J/mol.K dir.
I. H = + 62 kJ/mol dür.
II. G = +19 kJ/mol dür ve olay istemsizdir.
Buna göre, tepkimenin kendiliğinden gerçekleşeceği
sıcaklık en az kaç K den büyük olmalıdır?
A) 600
B) 300
C) 273
D) 100
III. S = +144 J/mol.K dir ve olay sırasında sistemin entropisi artar.
E) 0
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
Test 04 CA
1.C
2.A
3.A
4.E
5.E
6.C
7.A
8.D
9.B
C) I ve II
E) I, II ve III
10.E
11.E
12.E
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
5.
Al(k) + 3 HCl(suda) → AlCl3(suda) + 3/2 H2(g)
denklemine göre tepkimeye girmektedir.
Buna göre,
Buna göre, normal koşullarda H2 gazının oluşma hızı
kaç L/s dir?
I. SO2 nin tükenme hızı SO3 ün oluşma hızına eşittir.
(Al=27 g/mol)
II. O2 nin tükenme hızı SO2 nin tükenme hızına eşittir.
–2
B) 2,72.10
D) 4,48.10
Kapalı kapta O2 ve SO2 gazları sabit sıcaklıkta
SO2(g) + 1/2O2(g) → SO3(g)
5,4 gram Al metalinin tamamı yeterli miktardaki HCl çözeltisinde 100 saniyede çözünmektedir.
A) 2,24.10
05
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge1
–2
–2
C) 3,33.10
E) 6,72.10
–2
III. O2 nin tükenme hızı SO3 ün oluşma hızının yarısı
kadardır.
–2
R
İ
T
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
2.
K
E
2 litrelik bir kapta 8.10–3 mol SO2CI2 gazı 300 °C sıcaklıkta,
SO2CI2(g) → SO2(g) + CI2(g)
tepkimesine göre bozunmaktadır.
N
R
Ö
6.
B) 2.10–4
D) 4.10–3
3.
H2(g) + CI2(g) → 2HCI(g)
A)
C) 2.10–3
E) 6.10–4
E) I, II ve III
Tepkimesinin gerçekleşmesi için yeterli miktar enerjide aşağıdaki çarpışmalardan hangisinin yön ve doğrultusu en uygundur?
900 saniye sonunda 2.10–3 mol SO2CI2 kaldığına göre,
CI2 nin oluşum hızı kaç mol/L.dk dır?
A) 4.10–4
C) I ve III
H
CI
H
CI
C)
H
CI
H
CI
N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g)
B)
H
CI
H
CI
D)
H
H
CI CI
E)
H
H
CI
Tepkimesine göre 10 litrelik bir kapta yeterli miktarda N2
ve H2 den 80 saniyede 1,6 mol NH3 gazı oluşuyor.
CI
Buna göre H2 nin ortalama harcanma hızı kaç M/s dir?
A) 10–2
B) 2.10–2
C) 3.10–2
D) 4.10–2
E) 3.10–3
7.
0,2 mol Zn metali 2 M 200 mL HCI çözeltisine bırakılıyor.
Tepkimenin tamamlanması 4 dakika sürüyor.
Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl2(suda) + H2(g)
4.
8 gram NaOH yeterli miktarda
NaOH kütlesi (g)
HCI çözeltisine bırakıldığında 8
tepkime 10 saniyede tamamlanıyor.
Buna göre,
Buna göre tepkimenin harcanan NaOH e göre ortalama hızı
kaç mol/s dir?
III. H2 nin oluşma hızı r = 0,1 mol/ dk dır.
I. Zn nin tükenme hızı r = 0,05 mol/dk dır.
II. HCI nin tükenme hızı r = 0,5 M/dk dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
10 Zaman(s)
(NaOH = 40 g/mol)
A) 0,01
B) 0,02
C) 0,2
D) 0,4
E) 0,5
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
05
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge1
8.
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
12.
Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede hız ifadesi,
Tepkimesine göre 10 litrelik bir kaba 4 er mol N2 ve H2 gazları konuluyor.
Tepkime hızı 2,56.10–4 olduğuna göre, tepkimenin hız
sabiti (k) kaçtır?
şeklindedir.
Buna göre tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 100
A) 2X + Y → 2Z
B) X → 2Y + Z
C) X + 2 Y → Z
D) X + 2 Y → 2 Z
B) 10
C) 1
D) 0,1
E) 0,01
E) X + Y → 2 Z
9.
13.
Gaz fazındaki elementler arasında ve tek basamakta gerçekleşen bir tepkimenin hız bağıntısı,
a
PE(kJ/mol)
R
İ
T
x
r = k.[X2][Y2]3 şeklindedir.
20
10
Buna göre, tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) X2 + Y2 → 2XY
B) X2 + 3Y2 → 2XY3
C) 3X2 + Y2 → 2X3Y
D) 1/2X2 + 3Y2 → XY6
0
y
z
Zaman
A + B → C + D
K
E
E) X2 + Y2 → X2Y2
Tepkimesine ait potansiyel enerji - zaman grafiği yukarıda
verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
23 gram NO2 ve x gram CO gazı 5 litrelik bir kaba konularak,
NO2(g) + CO(g) → CO2(g) + NO(g)
tek basamaklı tepkimesi gerçekleşiyor.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
A) ΔH = x – z dir.
B) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi a = x + 20 dir.
C) Ürünlerin potansiyel enerjisi 10 kJ dür.
D) Toplam entalpi azalır.
E) Tepkime gerçekleşirken y–z kJ ısı alır.
Tepkimenin hız sabiti k=10–2 ve tepkime hızı
r = 4.10–5 mol/Ls olduğuna göre kaba kaç gram CO gazı
konulmuştur?
(C=12 g/mol, N=14 g/mol, O=16 g/mol)
A) 2,8
B) 5,6
11.
C) 11,2
D) 22,4
Tepkime
14.
E) 44,8
10
r = k.[SO2]
II. CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)
r=k
III. H2O(s) + SO3(g) → H2SO4(suda)
r = k.[SO3]
X+Y→Z+T
Tepkimesine ait potansiyel enerji-zaman grafiği yukarıda
verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Girenlerin toplam entalpisi 10 kJ dür.
Yukarıdaki tepkimeler tek kademede gerçekleştiğine
göre, hangilerinin hız bağıntısı yanlış verilmiştir?
B) Yalnız II
D) II ve III
Zaman
-20
Hız bağıntısı
I. 2 SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
A) Yalnız I
PE (kJ)
80
B) Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi –20 kJ dür.
C) İleri aktifleşme enerjisi (Eai) 70 kJ dür.
C) Yalnız III
D) Geri aktifleşme enerjisi (Eag) -100 kJ dür.
E) I, II ve III
E) Tepkime ısısı ΔH = – 30 kJ dür.
Test 05 CA
1.E
2.B
3.E
4.B
5.C
6.C
7.C
8.C
9.B
10.B
11.A
12.E
13.E
14.D
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
06
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge2
TS
X(g) + 3Y(g) → 2Z(g)
4.
TS
TS
Tepkimesi 3. dereceden olduğuna göre, sabit sıcaklıkta
tepkime için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a KE
b a KE
I
c
II
A) Hız bağıntısı r = k[X][Y]3 tür.
b a KE
III
B) Sabit hacimde girenlerin mol sayısı iki katına çıkarıldığında tepkime hızı 8 katına çıkar.
Gaz fazında gerçekleşen üç farklı tepkimenin tanecik sayısı(TS)- kinetik enerji(KE) grafikleri yukarıda verilmiştir.
C) Mol sayısı yarıya indirilirse hız yarıya iner.
R
İ
T
D) Z nin derişimi iki katına çıkarılırsa hız 4 katına çıkar.
Buna göre;
E) Sabit hacimde ortama Z eklenirse tepkime hızı azalır.
I. Aktifleşme enerjisi en büyük olan I. tepkimedir.
II. Aynı şartlarda tepkime hızı en büyük olan III tür.
III. Birim zamanda eşik enerjisini aşan tanecik sayısı en
az olan I dir.
B) Yalnız II
D) I ve III
K
E
70
C) I ve II
30
20
E) I, II ve III
0
–10
N
R
Ö
2.
Ep(kJ)
Ep(kJ)
80
90
85
40
20
9
10
Zaman
I
Ep(kJ)
40
20
Zaman
Zaman
D) II > III > I
C) Hız bağıntısı r = k[Z]2[T] dir.
D) Z ve T ara üründür.
E) Net reaksiyon X + 2Y → W + 2M dir.
E) III > I > II
III. C2H2(g) + 2 H2(g) → C2H6(g)
Yukarıdaki tepkimelerin aynı koşullardaki hızları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır?
B) II > I > III
I. H2O2(g) + CI–(suda) → CIO–(suda) + H2O(s)
+
H3O(suda)
→ H2O(s) +
II.
CIO–(suda) +
III.
HCIO(suda)+ CI–(suda)+
HCIO(suda)
(yavaş)
(hızlı)
H3O+(suda) → CI2(g)+ 2H2O(s)
(hızlı)
Bir tepkimeye ait basamaklar yukarıda verilmiştir.
+3
+2
II. Mn+2(suda) + Fe+3
(suda) → Mn (suda) + Fe (suda)
D) III > II > I
2.basamak
C) I > III > II
–
I. H+(suda) + OH(suda)
→ H2O
A) I > III > II
2Z(s) + T(g) → W(k) + 2M(g)
B) 1.basamak 2.basamaktan daha hızlıdır.
6.
3.
1.basamak
A) 2.basamak ekzotermiktir.
Buna göre, tepkimelerin hızlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) III > II > I
X(g) + 2Y(g) → 2Z(s) + T(g)
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
III
II
Zaman
İki basamaklı tepkimeye ait potansiyel enerji-zaman grafiği
verilmiştir.
Aynı şartlarda üç farklı tepkimeye ait potansiyel enerji grafiği yukarıda verilmiştir.
A) I > II > III
PE (kJ)
100
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
5.
C) II > III > I
E) I > II > III
Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) r = k[H2O2][CI–]
B) r = k[CIO–][H3O+]
C) r = k[HCIO][CI–]
D) r = k[HCIO][CI–][H3O+]
E) r = k[H2O2][CI–]2[H3O+]2
06
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge2
7.
10.
H2(g)+ CI2(g)
İki basamakta gerçekleşen,
2X(g)+ 3Y(g)+ 2Z(g) → 2W(g) + 4T(g)
He(g)
2HCl(g)
tepkimesinin hızlı basamağı aşağıda verilmiştir.
X(g) + Y(g) + 2Z(g) → 2W(g)
Şekildeki sabit hacimli kaba sabit sıcaklıkta toplam basınç
2P oluncaya kadar inert olan He gazı ilave ediliyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tepkime 7. derecedendir.
Buna göre,
B) W ara üründür.
I. Tepkime hızı iki katına çıkar
C) X in derişimi iki katına çıkarsa hız 2 katına çıkar.
II. Etkin çarpışma sayısı artar.
D) Tepkime Z ye göre 2. derecedendir.
III. Birim zamanda oluşan aktifleşmiş kompleks sayısı değişmez.
E) Tepkime Y ye göre 3. derecedendir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
11.
8.
Sabit hacimli bir kapta tek basamakta
1. X in mol sayısı iki katına çıkarıldığında hız iki katına çıkıyor.
Buna göre,
I. Tepkime derecesi 3 tür.
II. a=1 , b=2 dir.
B) I ve II
2.kap
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1.kaptaki Zn metali daha hızlı tepkimeye girer.
B) 1.kaptaki H2 gaz çıkışı daha hızlıdır.
C) 2.kaptan daha fazla H2 gazı çıkar.
III. X ve Y nin mol sayısı iki katına çıkarılsa hız 8 katına
çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
1M HCI
Şekildeki gibi toz halinde m gram ve parçalar halinde 2m
gram Zn metali V ve 2V hacminde 1 molarlık HCI çözeltisine atılıyor.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
2. Y nin mol sayısı iki katına çıkarıldığında hız 4 katına
çıkıyor.
D) II ve III
Büyük parçalar
halinde
2m gram
Zn
2V
K
E
1M HCI
1.kap
şeklinde gerçekleşen tepkimede,
A) Yalnız I
Toz halde
m gram
Zn
V
aX(g) + bY(g) → cZ(g)
9.
R
İ
T
E) I, II ve III
D) Her iki tepkimenin hız sabiti (k) aynıdır.
E) 2.kaptaki tepkimenin tamamlanma süresi daha fazladır.
C) I ve III
E) I, II ve III
12.
3X(g) + 2Y(g) → Z(g) + 2T(g)
Tepkimesinin hız bağıntısı r = k[X][Y] dir.
Buna göre,
II. Tepkime basamaklıdır.
B) I ve II
III. Ortama su eklemek
C) I ve III
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılabilir?
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
2.E
3.E
Zaman
II. HCl derişimini artırmak
yargılarından hangileri doğrudur?
1.E
I
I. Mg katısını toz haline getirmek
III. Hız sabitinin (k) birimi L2.mol-2.s-1 dir.
Test 06 CA
II
Bu değişimi I. durumdan
II. duruma getirmek için;
I. X in derişimi iki katına çıkarılırsa hız 8 katına çıkar.
D) II ve III
H2(g) mol sayýsý
Bu tepkimeye ait oluşan H2 gazının mol sayısı - zaman grafiği
yanda verilmiştir.
2
A) Yalnız I
Bir miktar Mg katısı HCl çözeltisine atılarak tamamı çözünmektedir.
4.B
5.C
6.A
7.B
8.E
9.D
C) I ve II
E) I, II ve III
10.C
11.D
12.C
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
Yanda bir tepkimeye ait farklı
sıcaklıklarda tanecik sayısı - kinetik enerji grafiği verilmiştir.
4.
Tanecik sayýsý
T1
T2
T3
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) + ısı
Yukarıdaki tepkimenin sıcaklığı artırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
Ea
Buna göre,
A) ΔH değişir.
I. Sıcaklıklar arasındaki ilişki
T3 > T2 >T1 dir.
B) Tepkime hızı azalır.
K.E
C) CO2 gazının oluşma hızı artar.
II. T3 sıcaklığında taneciklerin ortalama kinetik enerjisi T1
ve T2 deki taneciklerin kinetik enerjisinden daha fazladır.
D) Birim zamanda gerçekleşen etkin çarpışma sayısı
artar.
III. Tepkime hızları r1 > r2 > r3 tür.
E) Hız sabiti artar.
R
İ
T
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
5.
Gaz fazında gerçekleşen bir tepki- Tanecik sayýsý
menin tanecik sayısı - kinetik enerE2
ji grafiği yanda verilmiştir.
K
E
Buna göre,
2.
Bir tepkimeye ait potansiyel enerji
grafiği yanda verilmiştir.
P.E
N
R
Ö
Tepkimenin
ğında,
sıcaklığı
x
artırıldı-
y
z
I. Eşik enerjisi değişmez.
Zaman
II. Tepkime hızı artar.
I. E2 katalizörlü tepkimenin eşik
enerjisidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B)Yalnız III
D) I ve III
K.E
III. Eşik enerjisi E2 olan tepkimenin hızı daha büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6.
Pt(k)
C2H4(g) + H2(g) ⎯⎯→
C2H6(g)
Tepkimesi tek basamakta gerçekleşiyor.
Tepkimenin mekanizmasını değiştirmek için,
I. Gazın mol sayısını değiştirmek
X(g) → Y(g)
Gaz fazında gerçekleşen,
E1
II. Eşik enerjisi E1 olan tepkimede aktifleşmiş kompleksin
enerjisi daha büyüktür.
III. Taneciklerin birim zamandaki çarpışma sayısı artar.
3.
07
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge3
II. Katalizörü değiştirmek
tepkimesinin üç ayrı sıcaklıktaki hızları r1 > r2 > r3 şeklindedir.
III. Sıcaklığı artırmak
Buna göre,
işlemlerinden hangilerinin tek başına yapılması yeterlidir?
X mol sayýsý
Tanecik sayýsý
T3
T2
T1
Ea
1
K.E
1
2
2
Zaman
Zaman
III
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) I ve II
D) II ve III
3
3
II
I
A) Yalnız II
Y mol sayýsý
7.
C) I ve III
E) I, II ve III
CaCO3(k) + ısı → CaO(k) + CO2(g)
Tepkimenin hız sabitinin mutlak sıcaklığa bağlılığı ile ilgili
k=2T/100 bağıntısı veriliyor.
Buna göre, sıcaklık 27 oC den kaç oC ye çıkarılırsa tepkimenin hızı 4 katına çıkar?
A) 227
B) 273
C) 327
D) 627
E) 927
07
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge3
2A(g) + B(g) → C(g) tepkimesinin hız ifadesi r = k.[A].[B]
dir.Belirli bir sıcaklıkta yapılan deney ile ilgili veriler verilmiştir.
8.
Deney
A(mol/L)
B(mol/L)
12.
Hızı(mol/L.s)
1
0,1
0,1
0,25
2
0,2
x
2
B) 0,1
C) 0,2
X(M)
Y(M)
1
0,1
1
Z(M)
0,4
Hız (mol/L.s)
4.10–8
2
0,2
2
0,2
4.10–8
3
0,2
1
0,2
1.10–8
4
0,1
2
0,2
4.10–8
2X + Y + Z → T + 2U
Buna göre, 2.deneyde x kaçtır?
A) 0,05
Deney
D) 0,3
Reaksiyonunun mekanizmasını bulmak için sabit sıcaklıkta
yukarıdaki deneyler yapılmıştır.
E) 0,4
Buna göre reaksiyonun en yavaş basamağı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
9.
X2 ve Y2 molekülleri arasında tek kademede meydana
gelen reaksiyon ile ilgili deney sonuçları verilmiştir.
Deney
[X2] (M)
0,2
0,02
4.10–3
2
0,4
0,02
8.10–3
0,4
13.
III. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde sabit sıcaklıkta
hız takibi basınç değişimi ile yapılabilir?
C) X2Y
K
E
D) X2Y3
A) Yalnız I
E) X3Y2
[Z2] (M) Hýz (Ms-1)
Deney
[X2] (M)
[Y2] (M)
1
0,1
0,1
0,1
10–3
2
0,2
0,1
0,2
2.10–3
3
0,4
0,1
0,1
2.10–3
0,2
–3
N
R
Ö
4
0,2
0,2
2.10
2X2(g) + Y2(g) + Z2(g) → 2X2YZ(g)
Körfez Yayınları
D) I ve III
10.
R
İ
T
I. SO2(g) + 1/2O2(g) → SO3(g)
II. H2(g) + Br2(g) → 2HBr(g)
3,2.10–2
0,04
B) XY2
D) 2X + 2Y → ürün
E) X + 2Z → ürün
Buna göre, oluşacak bileşiğin formülü hangisi olabilir?
A) XY
B) 2X + Y → ürün
C) Y + Z → ürün
R.Hýzý (Ms-1)
[Y2] (M)
1
3
A) 2Y + 2Z → ürün
14.
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Cu(k) + H2SO4(suda) → CuSO4(suda) + SO2(g) + H2O(s)
renksiz
mavi
Yukarıda verilen tepkimeye göre, bir miktar Cu metali
H2SO4 çözeltisine atılıyor.
Buna göre,
I. Çözelti rengi zamanla maviye döner.
II. Tepkime hızı zamanla azalır.
Tepkimesine ait sabit sıcaklıktaki deney sonuçları yukarıda
verilmiştir.
III. Basınç değişiminden tepkime hızı takip edilebilir.
Buna göre,
yargılarından hangileri doğrudur?
I. Hız bağıntısı r = k[X2][Z2] dir.
II. Yavaş basamak
X2(g) + Z2(g) →
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
XZ(g) dir.
C) I ve II
E) I, II ve III
III. Tepkimenin moleküleritesi 4 tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
11.
C) I ve III
15.
1)
X(suda) + Y(suda) → W(suda) + T(suda)
2)
Z(suda) + T(suda) → W(suda) + M(suda)
E) I, II ve III
sarı
renksiz
Hýz (Ms-1)
Deney
[X2] (M)
[Y2] (M)
1
0,1
0,01
10–4
2
0,1
0,02
2.10–4
3
0,2
0,01
4.10–4
renksiz
mavi
renksiz
mavi
renksiz
renksiz
Yukarıdaki tepkimeler tek basamakta gerçekleşmektedir.
Bir kaba aynı anda X , Y ve Z çözeltileri konduğunda
gerçekleşen tepkimenin ilk zamanlarında kaptaki mavi
renk yoğunluğu arttığına göre,
I. 1. tepkimenin hız bağıntısı = k[X][Y] dir.
II. Kaba T eklenirse tepkime hızı artar.
III. Yarışan iki tepkimeden birincisi daha hızlıdır.
Yukarıdaki tabloda sabit sıcaklıkta tek basamakta gerçekleşen bir tepkimeye ait deney sonuçları verilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Buna göre, tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır?
A) Yalnız I
A) 1
Test 07 CA
B) 20
1.C
C) 50
2.E
D) 100
3.E
4.B
E) 200
5.E
6.A
B) I ve II
D) II ve III
7.A
8.E
9.B
10.D
11.A
C) I ve III
E) I, II ve III
12.A
13.D
14.E
15.E
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
I. CO(g) + 1/2O2(g) CO2(g) + ısı
5.
II. KCIO3(k) + ısı KCI(k) + 3/2O2(g)
Tepkimesine göre sistem dengeye geldiğinde PCI5 in
molce yarısının ayrıştığı gözleniyor.
Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde minimum
enerjiye eğilim ürünler yönünedir?
A) Yalnız I
B) I ve II
Buna göre denge sabiti (Kc) kaçtır?
A) 0,08
C) I ve III
D) II ve III
2 litre hacimli kaba 0,6 mol PCI5 gazı konuyor.
PCI5(g) PCI3(g) + CI2(g)
III. N2O3(g) N2(g) + 3/2O2(g) + ısı
2.
B) 0,12
C) 0,15
E) I, II ve III
6.
NO2(g) + CO(g) CO2(g) + NO(g)
K
E
A) 1
N
R
Ö
B) 2
Yukarıdaki tepkimelerin karşısında verilen denge bağıntılarından (Kd) hangileri yanlıştır?
B) I ve II
D) II ve III
E) 0,30
Tepkimesindeki bütün bileşenlerin dengedeki derişimleri x molar olduğuna göre denge sabitinin(Kc) değeri
kaçtır?
III. CO2(g) + CaO(k) CaCO3(k)
A) Yalnız III
D) 0,20
R
İ
T
I. CO(g) + H2O(s) CO2(g) + H2(g)
II. C(k) + 2CI2(g) CCI4(g)
3.
08
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge4
C) I ve III
E) I, II ve III
2 litrelik bir kapta 4 er mol CO, CI2 ve COCI2 gazları
7.
C) 3
D) 8
E) 16
2A(g) 3B(g)
Yukarıdaki tepkimeye göre V litrelik bir kaba 4 mol A konularak tepkime başlatılıyor. Sistem dengeye geldiğinde
kapta 3 mol B olduğu gözleniyor.
Tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti Kc=0,25
olduğuna göre tepkime kabının hacmi (V) kaç litredir?
COCI2(g) CO(g) + CI2(g)
tepkimesine göre dengededir.
A) 1
B) 9
C) 18
D) 27
E) 36
Buna göre denge sabiti (Kc) kaçtır?
A) 0,5
4.
B) 1
C) 2
D) 4
E) 8
Aşağıdaki denge reaksiyonlarından hangisi heterojen
dengeye örnek olarak verilebilir?
8.
Reaktifleri X ve Y , ürünleri Z ve T olan bir denge reaksiyonunda, denge bağıntısı,
olarak verilmiştir.
+3
+2
+5
A) Mg+2
(suda) + 3Fe (suda) 3Fe (suda) + Mn (suda) + ısı
B) SO2(g) +
C) Hg(s) +
O2(g) O2(g) SO3(g) + ısı
Buna göre,
I. Heterojen dengedir.
HgO(k) + ısı
D) NH3(suda) + HCI(suda) NH4CI(suda) + ısı
E) CO2(g) CO(g) +
O2(g)
II. Y katı veya sıvıdır.
III. Tepkime denklemi 2X(g) + Y(s) 2Z(g) + T(g) olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
08
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge4
9.
16,2 gram HBr gazı 273 oC de 22,4 litre hacimli bir kaba konuluyor. HBr gazı sabit sıcaklıkta yukarıdaki denkleme göre
bozunarak sistem dengeye ulaştığında kaba yapılan toplam basınç 0,30 atm dir.
NH3
b
2 HBr(g) H2(g) + Br2(s)
12.
Mol sayýsý
a
H2
2
N2
Buna göre, verilen tepkimenin basınçlar cinsinden
denge sabitinin değeri (Kp) kaçtır?
Zaman
t
(HBr = 81 g/mol, sıvının hacmi ihmal edilecektir.)
2 litrelik bir kaba bir miktar NH3 gazı konuyor.
A) 1,0
2 NH3 N2(g) + 3 H2(g)
B) 1,5
C) 2,0
D) 2,5
E) 3,0
tepkimesine göre sistem dengeye geldiğinde gazların mol
sayılarındaki değişme grafikteki gibi oluyor.
Buna göre a, b değeri ve tepkimenin denge sabiti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a
b
Kc
A)
8
6
9
B)
10
6
3
C) 10
4
27
D)
8
4
27
E)
10
6
9
13.
80
K
E
20
0
X+Y
–20
2A(g) + 3B(g) 2C(g) + D(g)
Tepkimesine göre 2 litrelik bir kaba 4 mol A ve 3,5 mol B
konularak tepkime başlatılıyor.
Tepkimesinin potansiyel enerji(PE) - zaman grafiği yanda
verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır.
B) Minimum enerjiye eğilim ürünler yönüne doğrudur.
Sistem dengeye geldiğinde kapta 0,5 mol D oluştuğu gözleniyor.
C) Tepkime bir denge tepkimesidir.
Buna göre tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti(Kc) kaçtır?
E) Ürünler düşük sıcaklıkta daha kararlıdır.
D) Denge bağıntısı Kc = [X] .[Y] dir.
X(g) + Y(g) XY(g)
14.
11.
Zaman
Z
X(g) + Y(g) Z(k)
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
R
İ
T
P.E(kJ/mol)
X2(g) + 2Y2(g) 2XY2(g)
Yukarıdaki tepkimeye göre 1 litrelik kapta 0,2 şer mol X, Y
ve XY gazları dengededir.
Kc = 4
Tepkimesinde ileri yönde hız sabiti kileri = 10–3 olduğuna göre, geri yöndeki hız sabiti kgeri kaçtır?
A) 4000
B) 25
C) 2,5
–2
E) 2,5.10
D) 4.10
Test 08 CA
1.C
2.B
3.C
Buna göre, aynı sıcaklıkta 2 litrelik kapta 2 mol X,
1 mol Y ve n mol XY nin dengede olabilmesi için n kaç
olmalıdır?
4.C
5.C
–4
A) 5
6.A
7.D
8.E
B) 4
9.B
10.B
C) 3
11.E
D) 2
12.D
13.D
E) 3/2
14.A
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
09
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge5
Kp ile Kc arasında, Kc = Kp.(RT)2 bağıntısı olan tepkime
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
4.
CS2(g) + 3 O2(g) CO2(g) + 2 SO2(g)
Kc = 8
A) N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g)
SO3(g) SO2 +
B) 2 CO(g) + O2(g) 2 CO2(g)
Yukarda verilenlere göre aynı sıcaklıkta
C) CCI4(s) C(k) + 2CI2(g)
 O2(g)
Kc = 4
CS2(g) + 4 O2(g) CO2(g) + 2 SO3(g)
D) 2 HI(g) H2(g) + I2(k)
tepkimesinin denge sabiti kaçtır?
E) 2 KCIO3(k) 2 KCI(k) + 3 O2(g)
A) 0,5
5.
C) 2
D) 3
C(k) + 1/2O2(g) CO(g)
Kc = 4
C(k) + O2(g) CO2(g)
Kc = 2
K
E
Buna göre,
PCI5(g) PCI3(g) + CI2(g)
2.
R
İ
T
B) 1
E) 4
2 CO2(g) 2 CO(g) + O2(g)
Tepkimesinde Kp ile Kc arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
N
R
Ö
A) Kp = Kc .(RT)2
B) Kp = Kc
C) Kc = Kp. (RT)2
D) Kp = Kc .(RT)
E) Kp = Kc .(RT)–1
tepkimesinin denge sabiti kaçtır?
A) 16
6.
B) 8
C) 4
D) 2
E) 1
X(g) + Y2(g) XY2(g)
Kc = 10–2
XY(g) + 1/2Y2(g) XY2(g)
Kc = 5.10–3
Buna göre,
X(g) + 1/2Y2(g) XY(g)
tepkimesinin denge sabiti kaçtır?
A) 10–3
B) 10–2
C) 1
D) 2
E) 5.102
X(g) + 2 Y(g) 2 Z(g)
3.
Tepkimesinin denge sabiti ile ilgili olarak,
7.
I.
N2(g) + 2O2(g) N2O4(g)
Kc = 4
II.
Yukarıda verilen denge tepkimesinin derişimler cinsinden
denge sabiti (Kc) 4 tür.
III.
Buna göre aynı sıcaklıkta aşağıdaki tepkimelerden
hangisinin denge sabiti 1/16 olur?
dir.
A) N2O4(g) N2(g) + 2 O2(g)
B) 3 N2(g) + 6 O2(g) 3 N2O4(g)
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
C) 2 N2(g) + 4 O2(g) 2 N2O4(g)
D) 2 N2O4(g) 2 N2(g) + 4 O2(g)
E) 3 N2O4(g) 3 N2(g) + 6 O2(g)
09
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge5
A(g) + B(g) 2 C(g) + D(g)
8.
12.
Kc = 0,16
Kapalı bir kaba 0,6 şar mol A ve B gazları konularak dengeye gelmesi sağlanıyor.
N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g)
denklemine göre dengededir.
Dengeye ulaşıldığında kapta 0,2 mol D gazı bulunduğuna göre kabın hacmi kaç L dir?
A) 0,125
B) 0,25
C) 0,5
D) 0,75
3 L lik kapalı bir kapta kısmi basınçları sırasıyla 2, 2 ve 4
atm olan N2, H2, NH3 gazları
Buna göre tepkimenin Kp si kaçtır?
E) 1,25
A) 1
D) 4
E) 5
Tepkimesinin sabit sıcaklıktaki denge sabiti Kc = 16 dır.
127 °C sıcaklıkta V hacimli kapta 1 atm basınçta PCl5, 2
atm basınçta PCl3 ve 4,1 atm basınçta Cl2 gazları dengededir.
Aynı sıcaklıkta 2 litrelik bir kaba 3 mol SO2 ve 3 mol CO2
gazları konuluyor.
Sistemin derişimler cinsinden denge sabiti Kc değeri
kaçtır? (R gaz sabiti = 0,082 alınacaktır.)
SO2(g) + CO2(g) SO3(g) + CO(g)
R
İ
T
Buna göre, sistem dengeye ulaştığında CO nun molar
derişimi kaç olur?
B) 1,2
C) 1,8
D) 2,4
K
E
E) 3,6
N
R
Ö
1 litrelik kapalı kaba belirli sıcaklıkta 2 mol N2 ve 2 mol H2
gazları konuyor.
Körfez Yayınları
A) 0,6
10.
C) 3
PCl5(g) PCl3(g) + Cl2(g)
13.
9.
B) 2
14.
COCl2(g) CO(g) + Cl2(g)
tepkimesi dengeye ulaştığında kaptaki toplam basıncı 6
atm, Cl2 gazının mol sayısı ise 1,6 olarak ölçülmüştür.
Gazlar aşağıdaki reaksiyona göre dengeye geldiğinde
kapta 0,8 mol NH3 bulunuyor.
N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)
Sabit sıcaklıkta 2,4 mol COCl2 gazı ile başlayan
Buna göre, tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp) kaçtır?
A) 1,6
B) 1,8
C) 3,2
D) 4,8
E) 7,2
Buna göre, aynı sıcaklıkta tepkimenin denge sabitinin
(Kc) değeri kaçtır?
A) 1
11.
B)
C)
D)
H2(g) + Br2(g) 2 HBr(g)
E)
15.
Kc = 16
Yukarıdaki denge reaksiyonuna göre 4 litrelik kapalı bir
kaba 8 er mol H2 ile Br2 gazları konuluyor.
Reaksiyon dengeye ulaştığında HBr nin derişimi kaç
mol/L olur?
Test 09 CA
1.A
2.D
3.C
4.A
5.C
6.D
7.D
8.E
Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin 0 °C de kısmi basınçlar cinsinden denge sabitinin (Kp) değeri 3 tür?
A) 2 H2(g) + O2(g) 2 H2O(g)
(Kc = 3)
B) PCl3(g) + Cl2(g) PCl5(g)
(Kc = 9)
C) COCl2(g) CO(g) + Cl2(g)
(Kc = 22,4)
D) H2(g) + I2(g) 2 HI(g)
(Kc =
E) NO2(g) + CO(g) NO(g) + CO2(g)
(Kc = 3)
9.B
10.D
11.A
12.A
13.A
14.D
)
15.E
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
X2(g) + 2 Y2(g) 2 XY2(k)
4.
H2(g) + CI2(g) 2 HCI(g)
Tepkimesi dengede iken kaba sabit sıcaklıkta bir miktar X2 gazı eklendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
Tepkimesine göre 0,1 mol H2 0,9 mol Cl2 ve 0,9 mol HCI
gazları dengedeyken kaba sabit sıcaklıkta 0,8 mol H2 gazı
ilave ediliyor.
A) Denge sağa kayar.
Buna göre ikinci kez kurulan dengede kapta kaç mol
HCI gazı bulunur?
B) X2 nin derişimi artar.
A) 0,9
C) Y2 nin derişimi azalır.
B) 1,24
C) 1,62
D) XY2 nin derişimi artar.
5.
E) 2,4
NO2(g) + CO(g) NO(g) + CO2(g)
Tepkimesine göre 1 mol NO2, 2 mol CO, 2 mol NO ve 2
mol CO2 gazları 10 litrelik kapta dengededir.Kaba sabit sıcaklıkta 1 mol NO2 gazı ilave ediliyor.
K
E
aX(g) + bY(g) cZ(g) + dT(g)
Sistem tekrar dengeye geldiğinde,
Tepkimesi dengedeyken sabit sıcaklıkta kaba 4 mol X gazı
eklendiğinde bir süre sonra sistem tekrar dengeye geliyor.
I. NO2 nin mol sayısı ile CO nun mol sayısı eşit olur.
II. Kapta toplam 8 mol gaz olur.
Yeni kurulan dengede başlangıca göre toplam mol sayısının 4 mol arttığı gözleniyor.
III. NO nun mol sayısı CO nun mol sayısından fazla olur.
Buna göre,
yargılarından hangileri doğrudur?
N
R
Ö
I. Denge ürünler yönüne kaymıştır.
II. a + b = c + d
III. Denge sabiti küçülmüştür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
D) 1,8
R
İ
T
E) Kc değişmez.
2.
10
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge6
C) I ve II
E) I, II ve III
X(g) + 3Y(g) 2Z(g) + 2T(g)
Tepkimesi sabit hacimli kapta dengedeyken 1 mol X, 1 mol
Y, 2 mol Z ve 2 mol T gazları bulunuyor.
Kaba aynı sıcaklıkta 3 mol Y gazı ilave edildiğinde yeni
kurulan dengede,
I. Y nin mol sayısı X in mol sayısından fazla olur.
II. Z ve T nin derişimi artar.
6.
2V
C) I ve II
E) I, II ve III
ideal
sürtünmesiz
piston
V
N2(g)+ 3H2(g)
2HN3(g)
He(g)
Piston V konumunda dengede iken kaba kaptaki toplam
mol sayısı kadar He gazı ilave ediliyor.Aynı sıcaklıkta sistem yeniden dengeye geliyor.
Tepkime denklemi,
N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g)
olduğuna göre,
II. Toplam basınç değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
D) II ve III
B) Yalnız II
I. Piston 2V konumunda durur.
III. Ortamda X kalmaz.
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
III. N2 ve H2 nin mol sayısı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
10
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge6
7.
N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g) + ısı
10.
Sabit hacimli bir kapta
PCI3(g) + CI2(g) PCI5(g) + ısı
Tepkimesi sabit hacimli kapta dengede iken T1 sıcaklığındadır. Sistemin sıcaklığı T2 yapıldığında toplam molekül
sayısı artıyor.
tepkimesi dengedeyken kabın mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Buna göre,
A) T2 > T1 dir.
I. Denge girenler yönüne kayar.
B) NH3 ün mol sayısı azalmıştır.
II. Basınç iki katına çıkar.
C) Denge girenler yönüne kaymıştır.
III. Denge sabiti küçülür.
D) İleri yöndeki tepkime hızı azalmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
E) Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır.
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
8.
11.
2 X2(g) + Y2(g) 2 X2Y(g)
R
İ
T
0,5 litrelik bir kapta
tepkimesine göre 0,3 mol H2, 0,3 mol CI2, 1,8 mol HCI gazları dengededir. Sıcaklık bir miktar artırıldığında yeni kurulan dengenin denge sabiti 16 oluyor.
K
E
Buna göre reaksiyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Buna göre yeni kurulan dengede HCI nin derişimi kaç
molardır?
A) 0,4
N
R
Ö
C) Yüksek sıcaklıkta X2 molekülleri X2Y den daha kararlıdır.
D) 500 K deki dengenin sıcaklığı 750 K e çıkarılırsa toplam molekül sayısı artar.
Körfez Yayınları
B) X2Y nin potansiyel enerjisi X2 ve Y2 nin toplam potansiyel enerjisinden küçüktür.
12.
B) 0,8
Buna göre, tepkimedeki son hacim kaç litre olmuştur?
13.
B) 1,4
C) 1,6
2 CO(g) + O2(g) 2 CO2(g)+ısı
I. Kaba CO2 gazı eklenmiştir.
III. Hacmi artırmak
II. Ortamın sıcaklığı artırılmıştır.
IV. Basıncı artırmak
III. Kaptan O2 gazı çekilmiştir.
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir?
D) II ve III
1.D
2.C
CO2
CO
O2
Buna göre,
I. Sıcaklığı düşürmek
4.C
A) Yalnız I
Zaman
B) I ve II
D) II ve III
5.E
t
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanmış olabilir?
C) I ve III
E) II, III ve IV
3.C
E) 2,0
Deriþim
II. Sıcaklığı yükseltmek
Test 10 CA
D) 1,8
Tepkimesi dengede iken yapılan
bir etki sonucunda maddelerin
derişiminde meydana gelen değişme yanda verilen grafikteki
gibi oluyor.
Buna göre, 80 °C deki denge tepkimesinde molekül sayısını artırmak için;
B) Yalnız II
E)6,4
tepkimesine göre dengededir.Kabın hacmi sabit sıcaklıkta
bir miktar artırıldığında toplam mol sayısı 3,2 mol oluyor.
Tepkimesinin 80 °C deki denge sabiti 2,5 ve 140 °C deki
denge sabiti ise 1,2 dir.
A) Yalnız I
D) 3,2
1 litrelik kapta 1 er mol CO, Cl2 ve COCl2 gazları ,
A) 1,2
2 A2(g) + B2(g) 2 A2B(g)
C) 1,6
COCl2(g) CO(g) + Cl2(g)
E) Denge sabitinin büyümesi için sabit sıcaklıkta basınç
azaltılmalıdır.
9.
E) I, II ve III
H2(g) + CI2(g) 2HCI(g) + ısı
Denge tepkimesinin 500 K deki denge sabiti 24,6 iken
750 K de ise 0,54 tür.
A) Tepkime ekzotermiktir.
C) I ve III
6.D
7.D
8.E
9.D
C) I ve III
E) I, II ve III
10.C
11.D
12.D
13.A
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
11
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge7
X2(g) + 2Y2(g) 2XY2(g)
4.
Piston
Pistonlu bir kapta gaz fazında yukarıdaki tepkime dengededir. Kabın hacmi sabit sıcaklıkta küçültülüyor.
2V
Buna göre,
V
Mol sayýsý
Deriþim
Toplam basýnç
X2
X2
Y2
Y2
Zaman
Zaman
II
Yukarıda görülen pistonlu kap içerisinde gazlar dengede
iken piston 2V konumundadır. Piston üzerine ağırlık konularak V konumuna getiriliyor ve sabitleniyor.
P
XY
XY
I
2CO(g) + O2(g)ƒ 2CO2(g)
R
İ
T
Yeni kurulan dengeyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Zaman
III
A) Basınç iki katına çıkar.
B) Toplam tanecik sayısı azalır.
grafiklerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
K
E
C) CO ve O2 nin mol sayısı azalır.
C) I ve III
D) CO2 nin mol sayısı artar.
E) I, II ve III
E) CO ve O2 nin derişimi artar.
N
R
Ö
2.
2X(g) + 2Y(g) Z(g) + T(g)
Yukarıdaki tepkime dengedeyken kapta 0,5 mol X 0,5 mol
Y 0,2 mol Z ve 0,2 mol T gazları vardır.
Sabit sıcaklıkta kabın hacmi yarıya indiriliyor.
Buna göre,
I. Denge sabitinin değeri artar.
II. X in basıncı artar.
5.
1 litrelik bir kaba 1 mol XO3 gazı konularak 500 °C ye kadar ısıtılıyor. XO3 gazı aşağıdaki denkleme göre % 50 verimle ayrışıyor.
2 XO3(g) 2 XO2(g) + O2(g)
Reaksiyon aynı sıcaklıkta dengeye geldiğine göre denge sabiti ( Kc ) kaç olur?
III. Toplam mol sayısı azalır.
A) 0,15
B) 0,25
C) 0,30
D) 0,48
E) 0,55
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
3.
C) I ve III
E) I, II ve III
H2(g) + Cl2(g) 2HCl(g)
6.
Tepkimesi dengededir.
2 NH3(g) N2(g) + 3 H2(g)
Buna göre sabit sıcaklıkta sisteme ;
denklemine göre 3 mol NH3 gazı % 40 verimle ayrışarak
denge kuruluyor.
I. Kabın hacmini yarıya indirmek
Buna göre aynı sıcaklıkta denge sabiti ( Kc ) nin değeri kaçtır?
II. Sabit hacimde Cl2(g) ilave etmek
III. Sabit basınçta He(g) ilave etmek
A) 2,43
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa denge bozulmaz?
A) Yalnız II
D) II ve III
1 litrelik kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta,
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
B) 1,08
C) 0,92
D) 3,82
E) 7,41
11
Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge7
7.
10.
Sabit hacimli bir kapta
2 SO2(g) + O2(g) 2 SO3(g)
1 litrelik kapalı bir kaba başlangıçta 2 mol X ve 2 mol Y gazı konuyor.Tepkime denklemi aşağıda verilmiştir.
X(g) + 2Y(g) 2Z(g)
tepkimesi dengedeyken kaba sabit sıcaklıkta bir miktar saf
su ilave edildiğinde
Dengede 0,8 mol Z gazı olduğuna göre,
SO3(g) + H2O(s) H2SO4(suda)
I. Dengede X in basıncı Y nin basıncına eşittir.
tepkimesine göre sistem yeniden dengeye geliyor.
II. Dengede Z nin basıncı X in basıncından küçüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
III. Dengede Y nin basıncı Z nin basıncından büyüktür.
A) Kaptaki toplam gaz basıncı düşer.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Denge sabiti değişmez.
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
C) Denge sağa(ürünler yönüne) kayar.
C) I ve II
E) II ve III
D) SO2, O2 ve SO3 ün mol sayısı azalır.
E) SO3 tamamen tükenir.
8.
K
E
Buna göre,
I. Sistem dengededir.
Kaba 2 mol NH3(g) ilave edildiğinde yeni kurulan dengede,
II. N2 ve H2 nin mol sayısı başlangıçtan fazla olur.
III. Denge sabitinin değeri değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
9.
II. Zamanla toplam molekül sayısı artar.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
I. Toplam mol sayısı 2 mol artmıştır.
III. N2O4 ün 4 molarda sabit kalması için kaba 2 mol daha
NO2 ilave edilmelidir.
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
H2S(g) + I2(g) 2HI(g) + S(k)
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kc = 4
Denklemine göre 1 L lik kapta 4 mol N2O4 ve 2 mol NO2
serbest bırakılıyor.
Kapalı bir sistemde sabit sıcaklıkta mol sayıları eşit olan
halde N2, H2 ve NH3 gazları dengededir.
A) Yalnız I
R
İ
T
N2O4(g) 2 NO2(g)
11.
12.
C) I ve II
E) II ve III
RMgX(k) + HX(g) RH(g) + MgX2
(k)
Tepkimesinin 25 °C de denge sabiti Kc = 4 tür.
25 °C de 1 L lik bir kaba 0,2 mol RMgX ve 0,4 mol HX konuyor.
Kc = 16
Aynı sıcaklıkta RMgX in molce % 50 si reaksiyon verdiğinde aşağıdakilerden hangileri doğru olur?
Yukarıdaki tepkimeye denge anında,
I. Kaba H2S(g) eklemek
I. Sistem dengededir.
II. Kabın hacmini yarıya indirmek
II. Sistem dengeye gelince HX in molü 0,3 ten büyük olur.
III. Katalizör kullanmak
III. Dengedeki RH nin molü 0,1 den büyük olur.
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa kaptaki I2
derişimi artar?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 11 CA
1.D
2.D
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
E) II ve III
3.C
4.A
5.B
6.B
7.E
8.D
9.B
10.E
11.E
12.C
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
12
Sulu Çözeltilerde Denge1
H2O(s) + H2O(s) H3O+(suda) + OH–(suda)
5.
16
Standart koşullarda 1 litre saf suda 6,02.10 tane hidronyum ( H3O+ ) ve iyonu 6,02.1016 tane hidroksil iyonu bulunur.
0,5 molar H2SO4 çözeltisinin pH sı kaçtır?
( H2SO4 iki değerli kuvvetli bir asittir.)
A) 0
B) 1
C)2
D) 4
E) 14
Buna göre, suyun iyonlaşma sabiti kaçtır?
(Avogadro sayısı = 6,02.1023)
A) 1014
B) 10–14
C) 10–7
D) 107
E) 1
6.
R
İ
T
1 gram NaOH ile hazırlanan 250 mL çözeltinin pH sı
kaçtır?
( NaOH = 40 g/mol)
2.
K
E
Yukarıdaki denkleme göre,
I. Saf su kendiliğinden bir miktar iyonlaşır.
II. Saf suda H3O+ ve OH– iyonları bulunur.
N
R
Ö
III. Saf suda H3O+, OH– ve H2O taneciklerinin sayısı eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
3.
A) 0
H2O(s) + H2O(s) H3O+(suda) + OH–(suda) K = 1.10–14
7.
E) II ve III
Saf suyun iyonlaşması ile ilgili,
8.
I. İyonlaşma oranı tüm sıcaklıklarda aynıdır.
C) 12
D) 13
E) 14
25 oC de hazırlanan 1.10–4 M HClO4 sulu çözeltisinin pH
sı kaçtır?
A) 1
C) I ve II
B) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 10
25 oC de sulu çözeltiler için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Sulu çözeltide [H+] > 0 olan tüm çözeltiler asittir.
II. İyonlaşma sabiti sıcaklığın artması ile artar.
B) Sulu çözeltide [H+] > [OH–] ise çözelti asidiktir.
III. T oC de Ksu > 1.10–14 ise T > 25 oC dir.
C) Sulu çözeltide pH > 7 ise çözelti baziktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
D) Sulu çözeltide pOH < 7 ise çözelti baziktir.
C) I ve III
E) Nötr çözeltilerde [H+] = [OH–] = 10–7 eşitliği yazılabilir.
E) I, II ve III
9.
25oC de hazırlanan sulu çözeltide [OH–] = 5.10–12 molardır.
Buna göre, çözeltinin pH si kaçtır?
4.
0,001 molar H+ iyonu bulunan çözeltinin pH ı kaçtır?
(log2=0,3)
A) 1
A) 0,3
B) 2
C) 3
D) 4
E) 7
B) 2,7
C) 3
D) 3,3
E) 11,3
12
Sulu Çözeltilerde Denge1
10.
X çözeltisinde OH– derişimi 10–2 M ise bu çözeltide H+
iyon derişimi ve çözeltinin pH değeri kaç olur?
[H+]
_______
14.
Sabunlu su, portakal suyu veya amonyaklı suya turnusol boyası damlatılırsa sıvıların renkleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
pH
_______
A) 10–12
12
–2
Turnusol boyasının rengini asitler kırmızıya, bazlar maviye
çevirir.
Sabunlu su
2
B) 10
Portakal suyu
C) 12
2
D) 10–12
2
B) Mavi
Kırmızı
Mavi
E) 10–13
1
C) Mavi
Mavi
Mavi
D) Kırmızı
Kırmızı
Mavi
E) Mavi
Kırmızı
Kırmızı
4 gram NaOH ile hazırlanan bir çözeltide pOH = 0 dır.
Buna göre çözeltinin hacmi kaç mililitredir?
B) 50
C) 100
K
E
D) 200
E) 1000
N
R
Ö
12.
[H + ] = 1.10–12 M olan bir çözelti için;
I. Baziktir.
II. pH = 12 dir.
A) CH4
16.
D) II ve III
.
A) 10
B) 10
–12
D) 10–7
C) 10
pH değeri 11 olan bir çözeltiye,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
pH=6,5 ve pOH=6,5 olan sulu çö zelti için;
II. pH + pOH = 13 tür.
–2
III. Sıcaklığı 25 oC dir.
E) 0
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 12 CA
1.B
2.C
3.D
4.C
5.A
C) Yalnız III
I. Nötrdür.
0,02 M HCI çözeltisine hacmi kadar saf su ilave edilirse çözeltideki OH– derişimi kaç molar olur?
–11
E) CO2
hangileri ayrı ayrı ilave edilirse çözeltinin pH sı zamanla artar?
17.
13.
D) C3H8
III. HCI gazı
C) I ve III
E) I, II ve III
C) NH3
II. Katı NaOH
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
B) C2H6
I. Saf su
III. pOH = 2 dir.
A) Yalnız I
KOH çözeltisi
Şekildeki düzenekte KOH çözeltisi ile tepkimeye girmeden geçen X gazı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Körfez Yayınları
A) 10
Kırmızı
X gazý
X gazý
(NaOH=40 )
Mavi
R
İ
T
15.
11.
Amonyaklı su
A) Kırmızı
6.D
7.C
8.A
9.B
10.A
11.C
12.E
13.B
C) Yalnız III
E) II ve III
14.B
15.E
16.B
17.D
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
13
Sulu Çözeltilerde Denge2
Asetik asitin ( CH3COOH ) asit özelliği gösterdiğini
açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Çözelti
pH
X
1
Y
8
Z
13
A) CH3COOH(s) CH3COOH(g)
B) 2C(k) + 2H2(g) + O2(g) → CH3COOH(s)
C) CH3COOH(aq) → CH3CO
+
–
(aq)
+ OH
Yukarıda verilen X, Y, Z çözeltilerinin derişimleri 0,1 molardır.
(aq)
D) CH3COOH(aq) + H2O(s) CH3COO
–
(aq)+
+
H3O
(aq)
Buna göre,
E) CH3COOH(s) + 2O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(s)
R
İ
T
I. X kuvvetli asittir.
II. Y zayıf bazdır.
III. Z zayıf bazdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
K
E
A) Yalnız I
D) II ve III
2.
CO32–(suda) + H2O(s) HCO3–(suda) + OH–(suda)
Yukarıdaki denklemde CO3-2 iyonu için eşlenik asiti
aşağıdakilerden hangisidir?
N
R
Ö
B) HCO3–
A) H2O
C) H2CO3
D) OH–
3.
E) CO2
5.
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
X ve Y nin oda sıcaklığında 0,01 M derişimdeki çözeltilerinin pH ları arasındaki fark, pHX – pHY = 10 dur.
Bu çözeltiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) X asit , Y bazdır.
B) X ve Y asittir.
C) X ve Y bazdır.
D) X baz , Y asittir.
E) X asit , Y nötrdür.
Aşağıda bazı çözeltilerin pH değerleri ve türü verilmiştir.
0,01 M çözelti
pH değeri
Türü
X
2
Kuvvetli asit
Y
10
Zayıf baz
Z
12
Kuvvetli baz
Buna göre, çözeltilerden hangilerinin türü doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız X
D) Y ve Z
B) X ve Y
E) X, Y ve Z .
C) X ve Z
6.
0,01 molar hipokloröz asit (HClO) çözeltisinin pOH değeri kaçtır?
( HClO için asitlik sabiti Ka=1.10–8 dir.)
A) 2
B) 5
C) 7
D) 9
E) 13
13
Sulu Çözeltilerde Denge2
7.
12.
0,1 M HX çözeltisinin iyonlaşma yüzdesi kaçtır?
( HX in asitlik sabiti Ka= 1.10
A) 0,1
B) 0,2
–5
dir )
HCN nin sulu çözeltisindeki derişimini bulmak için,
I. Ka değeri
C) 0,5
D) 1
E) 10
II. pH sı
III. Mol ağırlığı
niceliklerinden hangileri bilinmelidir?
A) Yalnız I
8.
0,1 molar HX asidi suda %1 oranında ayrışmaktadır.
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Buna göre, HX in asitlik sabiti (Ka) kaçtır?
A) 10–2
B) 10–4
C) 10–5
D) 10–8
E) 10–10
13.
pH değeri 13 olan NaOH çözeltisine
I. Saf su eklemek
R
İ
T
II. HNO3 çözeltisi eklemek
III. 1 molarlık KOH çözeltisi eklemek
9.
0,001 molar NH3 çözeltisi için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
( NH3 için Kb=10
_5
K
E
)
A) Yalnız I
A) pH=11 dir.
D) I ve III
_ 10
+
B) [H ] = 1.10
dur.
C) pOH = 3 tür.
_9
dur.
_ 11
E) [NH+4] = 1.10
dir.
1 M HX zayıf asidinin iyonlaşma yüzdesi bilinirse,
I. Çözeltinin hacmi
Körfez Yayınları
N
R
Ö
_
D) [OH ] = 1.10
10.
işlemlerinden hangileri yapılırsa çözeltinin pOH değeri
artar?
14.
HX asidinin 20 °C deki Ka değeri, HY nin 50°C deki Ka değerine eşittir.
II. Ayrışma oranları
III. Ka sabitleri
niceliklerinden hangileri farklıdır?
A) Yalnız I
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
D) II ve III
E) II ve III
I. pH değerleri
III. Ka sabiti
B) Yalnız II
C) I ve II
Buna göre bu iki asidin 20°C de eşit derişimli sulu çözeltilerinde,
II. pH sı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
15.
1 M asetik asit ( CH3COOH ) çözeltisine aynı sıcaklıkta saf
su ekleniyor.
Buna göre asidin,
11.
I. pH sı
X bileşiğinin suda çözünme tepkimesi,
X(suda) + H2O(s) XH
+
–
şeklindedir.
II. Ayrışma yüzdesi
0,1 M X çözeltisinin pH değeri 10 olduğuna göre X in
bazlık sabiti(Kb) kaçtır?
III. Asitlik sabiti (Ka)
A) 10–6
(suda)
(suda)
B) 10–7
D) 10–9
Test 13 CA
+ OH
1.D
2.B
niceliklerinden hangileri artar?
C) 10–8
A) Yalnız I
E) 10–10
3.E
4.B
5.D
B) Yalnız II
D) I ve II
6.D
7.D
8.C
9.B
10.D
11.B
C) Yalnız III
E) I, II ve III
12.C
13.C
14.E
15.D
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
14
Sulu Çözeltilerde Denge3
HNO2 asidinin asitlik sabiti Ka= 5.10–4 tür.
4.
–
Buna göre, NO2 iyonunun bazlık sabiti kaçtır?
A) 5.10–4
B) 2.10–4
D) 2.10–11
Eşit hacimde 1 M HCl ile 1 M NH3 çözeltileri standart
koşullarda karıştırıldığında;
I. Çözeltide pH tam 7 olur.
C) 2.10–10
II. Çözeltide H+ ve OH– iyon sayıları eşittir.
E) 5.10–11
III. Son durumda çözelti elektrolittir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
R
İ
T
D) I ve II
2.
I. Ortam nötr olur.
II. Çözeltide H+ iyonu kalmamıştır.
5.
N
R
Ö
III. Son çözelti elektrik akımını iletmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
1M,2L
NaOH
2M,1L
H2SO4
Yukarıdaki sistemde musluk açılarak üstteki sıvının tamamı alttaki kaba ekleniyor.
C) I ve III
E) I , II ve III
E) II ve III
K
E
Eşit hacim ve derişimde 1 değerli kuvvetli asit ve kuvvetli baz karıştırıldığında;
C) Yalnız III
Buna göre, alttaki kapta son durum ile ilgili aşağıdaki
grafiklerden hangileri doğru olur?
[H+]
[Na+]
0
Zaman
0
I
Zaman
II
A) Yalnız II
Seyreltme işlemiyle veya az miktarda asit ya da baz eklemekle pH sı pratikçe değişmeyen çözeltilere tampon çözelti denir. Tampon çözeltiler, zayıf asit ve bazların ortak
iyon içeren tuzları ile aynı çözeltide çözünmesi ile elde edilir.
SO4-2 mol sayýsý
0
Zaman
III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I , II ve III
Buna göre,
I. NaCl - HCl çözeltisi
6.
II. NaCN - HCN çözeltisi
III. NH4Cl - HCl çözeltisi
A) 2
hangileri tampon çözelti olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
pH sı 2 olan kuvvetli HX asidi ile eşit hacimde ve deri_
şimi 2.10 2 M olan YOH kuvvetli baz çözeltileri karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH değeri kaç olur?
B) 2-3 arası
D) 11-12 arası
C) 11
E) 10-11 arası
14
Sulu Çözeltilerde Denge3
7.
11.
I. 0,2 M HCI çözeltisi
II. 0,1 M NaOH çözeltisi
1M
1M
1M
1M
1M
NaCl
NaF
HCl
HF
KI
I
II
III
IV
V
III. Saf su
Yukarıdaki üç sıvı eşit hacimde karıştırılıyor.
HCl : Kuvvetli asit ,
Son durumdaki karışımda bulunan iyonlardan derişimi
en az olanı aşağıdakilerden hangisidir?
HF : Zayıf asittir.
A) H+
Yukarıdaki kaplara birer mol HF eklenerek çözülüyor.
B) CI–
C) Na+
D) OH–
E) H3O+
Buna göre hangisinde H+ iyon derişimi en fazla olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
12.
0,4 M 200 mL HCN ile 0,4 M 200 mL NaOH ile reaksi-yonunda elde edilen tuzun pOH değeri kaçtır?
R
İ
T
(HCN için Ka=2.10–9 )
HF, Ka = 6,7.10–4 olan zayıf bir asittir. KOH, kuvvetli bazdır.
8.
A) 2
B) 3
C) 5
KF tuzu HF ve KOH in tepkimesinden oluşur.
Buna göre KF tuzunun 0,1 molar çözeltisinin pH sı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 0
B) 1
C) 2–3 arası
K
E
D) 7–14 arası
E) 14
13.
0,1 M
Saf Su
NH4Cl
NaOH
I
II
III
0,2 M 100 mL HF ile 0,4 M 100 mL NaOH çözeltisi karıştırıldığında oluşan yeni çözeltinin pH sı kaç olur?
A)1,7
Körfez Yayınları
Şekildeki kaplara 0,1 mol NH3 eklenerek tamamen çözünüyor.
0,1 M
E) 11
( HF için, Ka = 2.10–10 )
N
R
Ö
9.
D) 9
14.
B) 7
C) 9,6
D) 10,3
E) 13
Aşağıdaki tuzlardan hangisi sulu çözeltisinde hidroliz
olmaz?
( HNO2 ,CH3COOH,NH3 bileşikleri zayıf asit ya da bazdır.)
B) CH3COONa
A) NaNO2
Çözeltilerdeki OH– iyon derişimleri büyükten küçüğe
sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
D) KNO3
C) NH4NO3
E) NH4Cl
( NH3 için Kb = 1.10–6 )
A) I, II, III
B) II, I, III
D) II, III, I
C) III, I, II
E) III, II , I
15.
10.
Bazik bir tuz olan NaCN in sulu çözeltisinde hidroliz
olan iyon ve denklemi hangisinde doğru verilmiştir?
(HCN : Zayıf asittir.)
A) Na+ iyonu, Na+ + H2O NaOH + H2
0,1 M NH3 çözeltisinde X molar olacak şekilde NH4Cl çözünüyor.
B) Na+ iyonu, Na+ + H2O Na+ + OH–
Çözeltinin pH sı 9 olduğuna göre, X kaçtır?
C) Na+ iyonu, Na+ + H2O NaOH + OH–
( NH3 için Kb = 1.10–5)
D) CN– iyonu, CN– + H2O HCN + OH–
A) 0,1
Test 14 CA
B) 0,2
1.D
2.A
C) 0,5
3.B
D) 1
4.D
5.E
E) CN– iyonu, CN– + H2O CN– + H+
E) 10
6.D
7.C
8.D
9.C
10.A
11.D
12.B
13.E
14.D
15.D
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
Kçç = [Ag+]2 . [S–2]
I. Ag2S(k)
+2
5.
–2 3
II. CaCO3(k)
Kçç = [Ca ] . [CO ]
III. FeCI3(k)
Kçç = [Fe+3] . [CI–]3
Al2S3 ün çözünürlük çarpımı 1,08.10–28 olduğuna göre
kaç gram Al2S3 kabın dibine çöker?
(AI = 27 g/mol, S = 32 g/mol)
A) Yalnız I
A) 0,985
B) I ve II
C) I ve III
A) Ni3(AsO4)2 3 Ni+2 + 2 AsO4–3
+2
–3
+ 2 AsO4
C) Ni(AsO4)3 Ni+3 + 3 AsO4–
2 Ni+ + AsO4–
E) Ni2(AsO4)2 2 Ni
+2
–2
+ 2 AsO4
6.
D) 4.10–12
D) 3,2.10–10
B) 2.10–6
7.
C) 4.10–4
E) 8.10–8
.
MgF2 tuzunun oda sıcaklığındaki çözünürlük çarpımı
Kçç = 4.10–12 olduğuna göre, 100 litre doygun çözeltide
kaç mol MgF2 çözünmüştür?
A) 0,01
B) 0,1
C) 0,4
D) 0,5
E) 0,6
C) 4.10–8
E) 2.10–12
BeF2 katısının saf sudaki çözünürlüğü 2.10–5 M olduğuna göre, BeF2 nin çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır?
A) 3,2.10–14
R
İ
T
D) 4.10–9
8.
4.
E) 0,15
25 °C de 10–4 mol MgF2 ile en fazla 100 mL doygun çözeltisi hazırlanabiliyor.
A) 2.10–8
XY2 tuzunun doygun çözeltisindeki X+2 iyonları derişimi 10–4 M ise aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımı (Kçç)
kaçtır?
B) 10–12
D) 0,55
Buna göre, 25 °C de MgF2 nin Kçç değeri kaçtır?
N
R
Ö
B) Ni2(AsO4)3 2 Ni
A) 10–8
C) 0,7
K
E
Bir tuz için Kçç = [ Ni+2 ]3 . [ AsO4–3 ]2 dir.
D) Ni2AsO4
B) 0,85
E) I, II ve III
Buna göre, tuzun çözünme denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
3.
1 gram Al2S3 katısı 100 litre saf suya atılıyor. Bir süre bekledikten sonra çözelti doygunluğa ulaşıyor.
Yukarıda verilen tuzların çözünürlük çarpımlarından
hangileri doğrudur?
D) II ve III
2.
15
Sulu Çözeltilerde Denge4
B) 8.10–15
C) 4.10–5
E) 10–5
CaSO4 ın 30 °C de saf sudaki çözünürlüğü 6,8.10–2 g/L dir.
Buna göre, CaSO4 ın 30 °C deki Kçç değeri kaçtır?
(Ca = 40 g/mol, S = 32 g/mol, O = 16 g/mol)
A) 5.10–6
B) 1.10–7
D) 5.10–8
C) 2,5.10–7
E) 2,5.10–5
15
Sulu Çözeltilerde Denge4
PbBr2 tuzunun çözünürlük çarpımı 3,2.10–14 tür.
9.
Buna göre, aynı sıcaklıkta doygun PbBr2 çözeltisinde
PbBr2 nin derişimi kaç ppm dir?
B) 7,36
C) 10,8
D) 18,4
ΔΗ > 0
A2B tuzu için;
I. Doymuş çözeltideki A nın derişimi B nin derişiminin 2
katıdır.
(Pb=208 g/mol , Br=80 g/mol)
A) 3,68
A2B(k) 2A+(suda) + B–2(suda)
13.
E) 36,8
II. Sıcaklık artırılırsa Kç büyür.
III. Çözünme olayı endotermiktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
10.
+2
–
X(OH)2(k) X(suda)
+ 2 OH(suda)
E) I, II ve III
ΔH<0
R
İ
T
Çözünme denklemi yukarıdaki gibi olan X(OH)2 katısının doygun çözeltisi ısıtılırsa;
I. Bir miktar X(OH)2 katısı çöker.
II. X+2 ve OH– derişimi azalır.
14.
III. Kçç değeri azalır.
B) I ve II
D) II ve III
K
E
E) I, II ve III
III. A3B
12.
A) I, II, III
Çözünürlük çarpımı 2,7.10
olan XYa tuzunun çözünürlüğü 10–6 mol/L olduğuna göre a kaçtır?
B) 2
C) 3
D) 4
9.10–10
4.10–12
27.10–20
Aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımları verilen yukarıdaki maddelerin saf sudaki çözünürlüklerinin büyükten
küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Körfez Yayınları
–23
A) 1
Kçç
II. XZ2
C) I ve III
N
R
Ö
11.
Bileşik
I. XY
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) I, III, II
D) III, I, II
C) II, I, III
E) III, II, I
E) 5
Eşit kütlede iki ayrı AgCI katısı sabit sıcaklıkta eşit hacimdeki H2O (su) ve C2H5OH (etil alkol) sıvılarına atılıyor.
15.
I. Sıcaklık
II. Çözücü cinsi
Buna göre,
III. Çözünenin temas yüzeyi
I. Her iki sıvıda eşit kütlede AgCI çözünür.
II. AgCI katısının her iki sıvıdaki Kçç değerleri eşittir.
Yukarıdakilerden hangileri katı maddelerin çözünürlüğünü etkilemez?
III. Her iki çözeltideki Kçç bağıntıları aynıdır.
A) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Test 15 CA
D) I ve II
B) Yalnız III
D) II ve III
1.C
2.A
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
3.D
4.A
5.A
6.D
7.A
8.C
9.B
10.E
11.C
12.B
13.E
14.C
15.C
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
16
Sulu Çözeltilerde Denge5
CuS(katı) Cu+2(suda) + S–2(suda)
ΔΗ > 0
4.
Doygun CuS çözeltisine sıcaklık sabit tutularak bir
miktar katı Na2S eklenirse, CuS katısı için,
AgOH katısının Kçç değeri 1.10–8 dir.
Buna göre AgOH ın aynı sıcaklıkta pH=11 olan NaOH
çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol/L dir?
A) 1.10–5
I. Çözünürlük değeri
B) 1.10–6
D) 1.10–11
II. Çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri
C) 2.10–8
E) 1.10–19
III. Cu+2 iyonlarının derişimi
niceliklerinden hangileri değişir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
R
İ
T
C) I ve III
E) I, II ve III
K
E
5.
1000 litre suda 0,248 gram Ag2S çözünebildiğine göre,
aynı sıcaklıkta 1000 litre 0,1 M AgNO3 çözeltisinde kaç
mol Ag2S çözünebilir?
(Ag = 108 g/mol, S = 32 g/mol)
N
R
Ö
2.
A) 4.10–13
Ag2S katısının saf sudaki çözünürlüğünün aynı sıcaklıkta 0,01 M AgNO3 çözeltisindeki çözünürlüğüne oranı
kaçtır?
(Ag2S için Kçç = 4.10–24)
A) 2,5.10–11
B) 2,5.1011
D) 4.10–21
D) 1.10–14
6.
I
II
E) 4.10–16
Sabit sıcaklıkta 10–4 M NaCI çözeltisi ile eşit hacimde
10–8 M Pb(NO3)2 çözeltileri karıştırıldığında oluşan yeni çözeltide PbCI2 tuzu doygun hale geliyor.
Buna göre, PbCI2 tuzunun çözünürlük çarpımı kaçtır?
3.
0,1 M
NaCI
C) 2.10–14
C) 4.10–20
E) 4.10–22
0,1 M
Pb (NO3)2
B) 4.10–14
A) 1,25 . 10–17
B) 25 . 10–15
D) 10–16
0,1 M
CaCI2
C) 1,25 . 10–19
E) 10–18
III
PbCI2 katısının, aynı sıcaklıkta yukarıdaki çözeltilerdeki
çözünürlüklerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
7.
( PbCI2 için Kçç=1.10–11 dir.)
A) I = II = III
B) I > II > III
D) I > II = III
C) III >I = II
E) II > I > III
4.10–6 M AgNO3 çözeltisi ile eşit hacimde en fazla kaç
molar K2S çözeltisi karıştırılırsa herhangi bir çökelme
gözlenmez?
(Ag2S için Kçç = 10–24)
A) 10–12
B) 4.10–12
D) 5.10–13
C) 2,5.10–12
E) 10–14
16
Sulu Çözeltilerde Denge5
pH=4 olan 1 litre HCl çözeltisine eşit hacimde 4.10–4 molar
AgNO3 çözeltisi eklenerek karıştırılıyor.
8.
12.
Y gazý
Çözelti AgCl bakımından tam doygun olduğuna göre,
AgCl için pKçç değeri kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
Y sulu
çözeltisi
E) 8
Yukarıdaki sistemde piston aşağı doğruitilerek sabitlenmektedir.
Buna göre;
I. Y nin sudaki çözünürlüğü artar.
II. Y(g) + H2O(s) Y(suda) dengesi kurulur.
III. Y gazının basıncı ile Y sulu çözeltisinin derişimi
doğru orantılıdır.
pH=12 olan NaOH çözeltisinde Mg2+ iyonları derişimi en
fazla 4.10–5 M olabiliyor.
9.
R
İ
T
yargılarından hangileri doğrudur?
Buna göre aynı sıcaklıkta Mg(OH)2 nin çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri kaçtır?
A) 4.10–9
B) 10–8
D) 4.10
–6
A) Yalnız I
D) I ve III
C) 1,6.10–7
E) 1,6.10
B) Yalnız III
–5
K
E
13.
C) I ve II
E) I, II ve III
25 oC de Mg(OH)2 katısının saf sudaki çözünürlüğü
10–4 mol/L dir.
N
R
Ö
10.
25 oC de 1 litre saf suda en fazla 0,00136 g CaSO4 çözünmektedir.
Buna göre CaSO4 ün aynı sıcaklıkta 1 M CaCl2 çözeltisinde çözünürlüğü kaç mol/L dir?
(CaSO4 = 136 g/mol)
A) 10–4
B) 10–5
E) 10–10
25 °C de havanın Henry sabiti 0,8.10
III. Mg(OH)2 in çözünürlüğü pH değerine bağlı değildir.
–3
–1
–1
mol.L .atm
A) Yalnız III
C) 0,3
D) 8
B) I ve II
D) II ve III
14.
C) I ve III
E) I, II ve III
Yandaki çözeltide iyon derişimleri;
[Fe2+] = [Pb2+] = [Ni2+]= 10–6 M dır.
dir.
Na2S
çözeltisi
Bu çözeltiye yavaş yavaş Na2S
çözeltisi ilave edildiğinde iyonların çökme sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
(Havanın mol ağırlığını 30 gram alınız.)
B) 0,24
II. pH = 14 olan NaOH çözeltisinde Mg(OH)2 nin çözünürlüğü 10–4 mol/L den azdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Buna göre, 1 litre saf suya 10 atm hava basıncı uygulandığında suda çözünen hava kütlesi kaç gramdır?
A) 0,08
I. pH = 1 olan HCl çözeltisinde Mg(OH)2 nin çözünürlüğü 10–4 mol/L den fazladır.
C) 1,84.10–8
D) 10–8
11.
Körfez Yayınları
Buna göre aynı sıcaklıkta,
Fe2+
(FeS için Kçç = 10–24
E) 24
PbS için Kçç = 10
Pb2+
Ni2+
–13
NiS için Kçç = 10–30)
A) Fe2+, Pb2+, Ni2+
B) Pb2+, Ni2+, Fe2+
C) Ni2+, Fe2+, Pb2+
D) Ni2+, Pb2+, Fe2+
E) Fe2+, Ni2+, Pb2+
Test 16 CA
1.C
2.B
3.B
4.A
5.A
6.A
7.D
8.E
9.A
10.E
11.B
12.E
13.B
14.C
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
17
Sulu Çözeltilerde Denge6
5.
Aşağıda bazı tepkimeler ve tesir değerleri (z) verilmiştir.
Büret
Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
KMnO4
z
Tepkime
A) H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O
2
B) NH3 + HNO3 → NH4NO3
3
C) Ag+ + Cl– → AgCl(k)
1
D) Cu2+(aq) + Zn(k) → Cu(k) + Zn+2(aq)
2
E) HCl + AgOH → AgCl + H2O
1
FeCl2
Beher
Yukarıdaki titrasyon işleminde, FeCl2 çözeltisi KMnO4 ile
titre ediliyor.Tepkime denklemi,
R
İ
T
KMnO4 + 5FeCl2 + 8HCl → KCl + MnCl2 + 5FeCl3 + 4H2O
şeklindedir.
FeCl2 için Z = 1, KMnO4 için Z = 5 tir.
Titrasyon sonlanıncaya kadar 15,8 gram KMnO4 harcanmıştır.
K
E
Buna göre çözeltideki FeCl2 kaç gramdır?
2
H2XO4 asitinin eşdeğer kütlesi 60 gramdır.
(KMnO4 = 158 g/mol, FeCl2 = 126 g/mol)
Buna göre, X in mol kütlesi kaçtır?
A) 126
(H = 1 g/mol, O = 16 g/mol)
N
R
Ö
A) 120
3.
B) 60
C) 54
D) 32
B) 63
E) 14
6.
C) 15,8
D) 12,6
E) 6,3
pH
Y
7
10,7 gram XOH bazının HCl ile titrasyonunda 3,65 gram
HCl harcanıyor.
Buna göre X in atom kütlesi kaçtır?
X
(H = 1 g/mol, O = 16 g/mol, Cl = 35,5 g/mol)
A) 107
B) 90
C) 36,5
D) 17
Eklenen Y(mL)
E) 10,7
X çözeltisinin Y çözeltisi ile titrasyonu sonucu pH değişimi
grafikte görülmektedir.
Buna göre X ve Y maddeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
X
4.
1 M, 1 litre AgNO3 çözeltisi 0,1 M K2CrO4 çözeltisi ile titre
ediliyor.
Y
A)
pH>7
Çözelti Ag2CrO4 bakımından doygunluğa ulaştığında
kaç mL K2CrO4 eklenmiştir?
B)
pH=13
C)
[H ] = 10
(Ag2CrO4 için Kçç = 1.10–6)
D)
pH>pOH
(Eklenen K2CrO4 çözeltisi toplam hacmi değiştirmiyor)
A) 0,01
B) 0,1
C) 1
D) 10
E) 100
E)
+
+
pH<7
pH=1
_ 11
_
_ 11
[OH ] = 10
pH<pOH
_
[H ]>[OH ]
_
[H+]<[OH ]
17
Sulu Çözeltilerde Denge6
7.
10.
pH
13
Al(OH)4– için
Kol = 1033
Al(OH)3 için
Kçç = 10–33 tür.
Al(OH)3 nin,
7
I. [OH–] = 10–7 M olan çözelti
1
0
25
II. 1 M NaOH çözeltisi
Eklenen NaOH
hacmi (mL)
V
III. 0,1 M NaOH çözeltisi
500 mL HCl çözeltisinin NaOH çözeltisi ile titre edilmesine
ait grafik yukarıda veriliyor.
çözeltilerindeki çözünürlüğü karşılaştırıldığında hangisi doğru olur?
Buna göre,
A) I=II=III
B) I>II=III
D) II>III>I
I. Başlangıçtaki HCl çözeltisinin derişimi
C) III>II>I
E) I>II>III
II. NaOH çözeltisinin derişimi
R
İ
T
III. V değeri
niceliklerinden hangileri bulunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
11.
HgI42– kompleks bileşiğinin oluşum sabiti Kol=1030 dur.
K
E
Buna göre,
I. Hg elementinin yükseltgenme basamağı (2–) dir.
50 mL 0,02 molar AgNO3 çözeltisi, 0,1 molar NaCI çözeltisi ile titre ediliyor.
10 mL NaCl eklendiğinde,
III. Hg2+ + 4Ι– [HgΙ4]2– denge sabiti 1030 dur.
N
R
Ö
I. [Na+] = [NO3–] olur.
II. [Ag+] = [CI–] olur.
III. Çözelti doymamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(AgCI için Kçç=10–10)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
9.
H3N
Cu2+ + 4 H N H
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
H
II. Merkez iyon Hg2+, ligand Ι– dir.
Körfez Yayınları
8.
NH3
Pt+2(suda) + 4I–(suda) PtI4–2(suda)
12.
PtI2(k) için Kçç 1 den küçüktür.
PtI2 katısının katısıyla dengedeki sulu çözeltisine 1 M KI
çözeltisinden yavaş yavaş ekleniyor.
2+
Buna göre,
Cu
PtI2(k) kütlesi
NH3
H3N
Kol = 3.104
[PtI4–2]
[I–]
Yukarıda denklemi verilen tepkime için,
I. Cu2+ ile NH3 arasında iyonik bağ oluşmuştur.
0
2+
II. Cu ile NH3 arasında koordine kovalent bağ oluşmuştur.
Zaman
0
I
Zaman
0
II
III
III. Cu2+ iyonu Lewis bazıdır.
grafiklerinden hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 17 CA
1.B
2.C
B) Yalnız III
D) I ve III
C) Yalnız III
Zaman
C) I ve II
E) II ve III
E) II ve III
3.B
4.A
5.B
6.E
7.E
8.C
9.B
10.D
11.D
12.B
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
18
Elektrokimya1
–
KMnO4 , H2PO4 ve K2Cr2O7 deki Mn , P ve Cr elementlerinin yükseltgenme basamakları sırası ile hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
5.
X2S3 → 2 X
+3
+a
+ 3S
+ 18 e
–
Yarı tepkimesinde yalnız S atomu yükseltgenmektedir.
Buna göre S nin yükü (+a) kaçtır?
A) +7 , +5 , +6
A) +6
B) +7 , +6 , +5
B) +4
C) +3
D) +2
E) –2
C) +6 , +5 , +7
D) +3 , +4 , +5
R
İ
T
E) –7 , +1 , 0
2.
Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde yükseltgenme-indirgenme olayı yoktur?
2Cr+3 + 7H2O → Cr2O7–2 + x e– + 14H+
K
E
A) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + 2H2O + SO2
Yükseltgenme yarı tepkimesi verilen denklemde x sayısı kaçtır?
(x bir tamsayıdır, oksijenin yükü –2 dir.)
B) Mg3N2 + 6H2O → 3Mg(OH)2 + 2NH3
A) 3
C) CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
N
R
Ö
D) 2HF → H2 + F2
E) Mn+2 + 4H2O → MnO4– + 8H+
3.
6.
,
B) 4
C) 6
D) 8
E) 12
I. AgNO3(suda) + NaCl(suda) → AgCl(k) + NaNO3(suda)
II. HNO3(suda) + NaOH(suda) → NaNO3(suda) + H2O(s)
III. 2 H2O(s) → 2 H2(g) + O2(g)
Tepkimelerinden hangileri redoks tepkimesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
7.
Fe + SO3 → Fe2O3 + SO2
Tepkimesindeki maddeler için,
I. Yükseltgenen Fe dir.
II. İndirgenen SO3 tür.
III. Fe2O3 teki O elementinin yükseltgenme basamağı
– 3 tür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
4.
NaCl + MnCl2 + Cl2 + H2O → NaMnO4 + HCl
Tepkimesinde tepkimeye girenler arasında yükseltgenen maddeler hangileridir?
A) Yalnız NaCl
D) Yalnız H2O
B) Yalnız MnCl2
C) Yalnız Cl2
E) NaCl ve MnCl2
E) II ve III
C) I ve II
18
Elektrokimya1
8.
12.
CuSO4 çözeltisine Zn çubuk daldırıldığında çözelti rengi ile
beraber Zn çubuğun kütlesi değişir ve Cu metali elde edilir.
Mn+2 → MnO2
yükseltgenme yarı tepkimesinin denkleştirilmiş hali
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olay redoks tepkimesidir.
B) Cu
+2
Asidik ortamda gerçekleşen,
A) Mn+2 + 2H2O → MnO2 + 4H+ + 2e–
iyonları indirgenmiştir.
B) Mn+2 + H2O → MnO2 + 2H+ + 2e–
C) Zn elementi yükseltgenmiştir.
C) MnO2 + 4H+ → Mn+2 + 2H2O + 2e–
D) Yükseltgen Zn dir.
D) Mn+2 + 4H+ + O2 → MnO2 + 2H2
E) Tepkimede toplam elektron sayısı değişmez.
E) Mn+2 + 2O2 → MnO2 + 2H2O
Cu + NO3–
13.
P4 + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO
9.
C) 12
D) 20
E) 24
A) 4
CuO + NH3 → Cu + H2O + N2
14.
Tepkimesi en küçük tam sayılarla eşitlendiğinde NH3
ün kat sayısı kaç olur?
A) 1
11.
B) 2
C) 3
B) 8
K
E
N
R
Ö
10.
Eşitlenmiş tepkimede Cu nun katsayısı 3 olduğuna
göre H2O nun kat sayısı kaçtır?
Körfez Yayınları
B) 8
R
İ
T
Tepkimesi asidik ortamda gerçekleşiyor.
Tepkimesi en küçük tam sayılarla eşitlendiğinde H2O
nun kat sayısı kaç olur?
A) 4
→ Cu2+ + NO
D) 4
C) 12
D) 20
E) 24
Co+2 iyonları bulunan çözeltiye O3 eklenerek asidik ortamda tepkime gerçekleştiriliyor. Tepkimede O2 ve Co+3
oluşuyor. Tepkimenin denkleşmemiş ifadesi
Co+2 + O3 → Co+3 + O2 + H2O şeklindedir.
E) 6
İndirgenme yarı tepkimesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Co+2 → Co+3 + e–
B) Co+3 + 1 e– → Co+2
C) O3 + 2 H+ + 2 e– → O2 + H2O
D) O3 + 2 H+ → O2 + 2 H2O + 2 e–
E) O3 + H2O → 2 O2 + 2 H+ + e–
MnO4– iyonları bulunan bir çözeltiye FeCl2 çözeltisi eklendiğinde zamanla çözeltide menekşe renk açılarak kahverengi renkli MnO2 katısı oluşmuştur.
Bu tepkime için,
I. MnO4–
iyonları indirgenmiştir.
II. MnO4–
iyonları yükseltgenmiştir.
B) Yalnız III
D) I ve III
Test 18 CA
1.A
2.B
En küçük tam sayılarla eşitlenmiş tepkimede NO3– nun
kat sayısı kaçtır?
C) I ve II
E) I, II ve III
3.B
4.B
→ MnO4– + NO2–
Tepkimesi bazik ortamda gerçekleşiyor.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
MnO2 + NO3–
15.
III. FeCl2 indirgendir.
5.B
A) 3
6.C
7.C
8.D
9.B
B) 4
10.B
11.D
C) 5
12.A
13.A
D) 6
14.C
E) 8
15.A
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
19
Elektrokimya2
Aşağıda yükseltgenme potansiyeli büyük olandan küçük
olana doğru sıralama yapılmıştır. 1., 2.,3. soruları buna
göre çözünüz.
5.
Li K Ca Na Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Hg Pt Au
X metalinin tepkime verdiği çözeltiler (+) ile belirtilmiştir.
Çözelti :
HCl
NaCl
CuCl2
ZnCl2
X metali
+
–
+
–
Buna göre, X in yükseltgenme potansiyeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1.
NaCl sulu çözeltisine aşağıdaki metallerden hangisi bırakılırsa metalde aşınma meydana gelir?
A) Mg
B) Zn
C) K
D) Cu
A) Hidrojenden büyüktür.
B) Na dan büyüktür.
E) Pt
R
İ
T
C) Cu dan büyüktür.
D) Zn dan küçüktür.
E) Cu ve H den büyüktür.
2.
FeCl2 sulu çözeltisine aşağıdaki metallerden hangisi
bırakıldığında herhangi bir tepkime olmaz?
A) K
B) Na
C) Al
D) Zn
K
E
E) Pb
6.
N
R
Ö
3.
HCl + X → XCl + 1/2 H2(g)
Cu elementinin yükseltgenme yarı pil potansiyeli –0,34 V
tur.
Buna göre,
Tepkimesi kendiliğinden gerçekleştiğine göre X metali
için,
I. Yükseltgenme potansiyeli hidrojenden büyüktür.
II. Cu, Ag, Pt, Hg veya Au metallerinden biridir.
III. Na metali olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
4.
Mg elementinin yükseltgenme yarı pil potansiyeli 2,4 V,
I. Mg+2 iyonları bulunan çözeltiye Cu metali atılırsa, Cu
metal atomları Mg+2 iyonlarını indirger.
II. Cu+2 iyonları bulunan çözeltiye Mg metali atılırsa Mg
atomları Cu+2 iyonlarını indirger.
III. Cu metalinden yapılmış bir kaba MgCl2 çözeltisi
konursa tepkime meydana gelir.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve II
A) Yalnız II
E) II ve III
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Cu metalinin H2SO4 çözeltisindeki
Cu + 2H2SO4 →
CuSO4 + SO2 + 2H2O
tepkimesi için,
7.
Elektrokimyasal piller ile ilgili,
I. Katotta yükseltgenme olur.
II. Anot reaksiyonu ile katotta meydana gelen reaksiyonun potansiyellerinin toplamı pil potansiyelini verir.
I. Cu yükseltgenmiştir.
II. İndirgenen element H2SO4 deki S dir.
III. Toplam pil gerilimi pozitif ise pil kendiliğinden çalışır.
III. CuSO4 de Cu elementinin yükseltgenme basamağı
2+ dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
19
Elektrokimya2
8.
11.
Zn
Zn+2, Pb+2, Na+,
Ca+2, Al+3
X(NO3)2 çözeltisine Al çubuk daldırılıp yeterince beklendiğinde Al çubuğunun kütlesinde 0,2 mollük bir azalma meydana gelir.
Bu sırada toplanan X metali 0,3 mol olduğuna göre,
iyonlarý içeren çözelti
I. Al metali X ten daha aktiftir.
II. Al elementinin yükseltgenme potansiyeli X ten büyüktür.
Şekilde sistemde zamanla Zn çubuğun kütlesi azalırken çözeltideki iyonlardan birinin indirgendiği bilinmektedir.
Zn+2 + 2e– → Zn0
E0 = –0,76 V
+2
Pb
+ 2e → Pb
–
0
Na + 1e → Na
+
–
III. Al elementinin yükseltgenme basamağı +3 tür.
0
E = –0,20 V
0
E = –2,3 V
Ca+2 + 2e– → Ca0
E0 = –2,6 V
Al+3 + 3e– → Al0
E0 = –1,6 V
yargılarından hangileri doğrudur?
0
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
R
İ
T
Buna göre, çözeltide indirgenen element hangisidir?
A) Zn
B) Pb
C) Na
D) Ca
E) Al
12.
X+2 + 2e– → X0
Y+2 + 2e– → Y0
9.
E0 = –0,40 V
E0 = 0,80 V
K
E
X ve Y elementlerinin indirgenme gerilimleri verilmiştir.
V
Buna göre, standart koşullarda,
tuz köprüsü
Zn
C) I ve III
Pb
X(k) / XCl2(1M) // YCl2(1M) / Y(k)
1M
ZnSO4
Pb(NO3)2
Körfez Yayınları
N
R
Ö
1M
galvanik hücresi için aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) X+2 iyonları indirgenerek X0 haline dönüşür.
B) X metali yükseltgenir.
C) X elektrodu anot, Y katottur.
Şekildeki pil sisteminde meydana gelen olaylarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(Zn nin yükseltgenme potansiyeli Pb den büyüktür.)
A) Zn yükseltgenir.
D) X elektrodun kütlesi zamanla azalır.
E) X, Y+2 çözeltisinde indirgen olarak davranır.
B) Zn elektrodun kütlesi azalır.
C) Zamanla 1. kaptaki Zn+2 derişimi artar.
D) Zamanla 2. kaptaki Pb+2 derişimi artar.
13.
E) 2. kapta Pb+2 indirgenir.
10.
II. Tuz köprüsünde iyi çözünen bir tuzun çözeltisi bulunur.
1.C
2.E
2H + 2e → H2
Eo = 0,0 V
C) Pb / Pb+2(1M) // H+(1M) / Pt
C) I ve II
4.E
Eo = 0,8 V
–
B) Pb / Pb+2(1M) // Ag+(1M) / Ag
D) Ca / Ca+2(1M) // Ag+(1M) / Ag
E) I, II ve III
3.D
Ag+ + 1e–→ Ag0
A) Ca / Ca+2(1M) // Pb+2(1M) / Pb
yargılarından hangileri doğrudur?
Test 19 CA
Eo = 0,2 V
Buna göre, aşağıda standart koşullarda denklemi verilen pillerden hangisinin gerilimi en büyüktür?
III. Tuz köprüsünde bulunan anyonlar yükseltgenme olayının gerçekleştiği kaba göç ederler.
D) I ve III
Pb → Pb+2 + 2e–
Bazı elementlerin indirgenme ve yükseltgeme potansiyelleri verilmiştir.
I. Anot ve katot kapları arasına kurulur.
B) Yalnız III
Eo = 2,7 V
+
Kimyasal pillerde yer alan tuz köprüsü ile ilgili,
A) Yalnız I
Ca → Ca+2 + 2e–
E) Ag / Ag+(1M) // H+(1M) / H2
5.B
6.A
7.D
8.B
9.D
10.E
11.E
12.A
13.D
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
3.
V
tuz köprüsü
Ca
1M
tuz köprüsü
Cu
X
XSO4
Pt
Cu+2 + 2e– → Cu
2H+2 + 2e– → H2
Pt+2 + 2e– → Pt
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
K
E
A) Ca2+ iyonlarının bulunduğu kap katottur.
Eo = 1,30 V
C) Zamanla Cu+2 derişimi artar.
N
R
Ö
D) HCl bulunan kapta H+ iyonları indirgenir.
E) Pil çalışmaz.
E) Dış devreden 1 mol elektron geçtiğinde 1. kapta 1 mol
Ca toplanır.
Kapta aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmez?
Eo = 0,00 V
A) Cu elementi yükseltgenir.
D) Tuz köprüsündeki anyonlar zamanla CaCl2 çözeltisine
göç ederler.
X
Eo = 0,36 V
B) Dış devrede elektron Cu dan Pt ye hareket eder.
iyon sayısı azalır.
X+2 ve Y– iyonlarının bulunduğu
bir çözeltiye eşit kütlelerdeki
X, Y ve Z metalleri daldırılıyor.
1M HCI
Yukarıdaki pil sistemi için hangisi doğrudur?
B) X2+ in indirgenme potansiyeli Ca2+ dan küçüktür.
+2
R
İ
T
1M CuSO4
Şekildeki pil sisteminde elektron akışı Ca elektrottan X
elektroda doğrudur.
C) Zamanla çözeltideki Ca
V
1M
CaCl2
2.
20
Elektrokimya3
Y
X+2
(suda)
4.
Al
V
tuz köprüsü
Z
1M Al(NO3)3
1M HCI
Y+1
(suda)
Al+3 + 3e– → Al
+2
+ 2e → Cu
–
Eo = –1,66 V
Eo = +0,34 V
(Yükseltgenme potansiyeli : X > Y > H > Z )
Cu
A) X yükseltgenir.
2H+ + 2e– → H2(g)
B) Y, X+2 yi indirger.
Yukarıdaki pil sistemi için,
C) X(k) nin kütlesi azalır.
D) Z nin kütlesi değişmez.
E) Z, Y+ iyonlarını indirgeyemez.
Cu
Eo = 0,0 V
I. Standart koşullarda başlangıç pil potansiyeli 2,00 Volttur.
II. Anotta yükseltgenen element Al metalidir.
III. Katottaki tepkime : Cu+2 + 2e– → Cu(k) şeklindedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
20
Elektrokimya3
5.
8.
V
Al nin indirgenme gerilimi E0 = –1,66 V tur.
tuz köprüsü
Ag
Al–Ni pilinin standart gerilimi 1,40 Volttur.
Pb
Al elektrot anot olduğuna göre,
Ni+2 + 2e– → Ni0
0,1 M
PbCl2
1M
AgNO3
Ag+ + 1e–→ Ag(k)
E0= +0,8 V
Pb+2 + 2e–→ Pb(k)
E0= –0,2V
yarı tepkimesinin potansiyeli kaç V tur?
A) 3,06
B) 2,06
C) 1,40
D) 0,26
E) –0,26
Şekildeki galvanik hücrede pil gerilimini artırmak için,
I. Ag katısının kütlesini artırmak.
R
İ
T
II. PbCl2 çözeltisine su ekleyerek derişimini azaltmak.
III. AgNO3 çözeltisine NaCl ekleyerek Ag+ iyonlarının bir
kısmını çöktürmek.
9.
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
Kuru pilde Zn kap içinde MnO2 , NH4Cl , ZnCl2 macunu bulunur. Ortada grafit (C) çubuk bulunur.
Pil çalışırken meydana gelen reaksiyonlar,
C) I ve III
Zn0 → Zn+2 + 2e–
K
E
E) I, II ve III
2MnO2 + H2O + 2e– → Mn2O3 + 2OH–
olduğuna göre,
I. Anot Zn kaptır.
V
N
R
Ö
tuz köprüsü
Cu
Cu
100 mL
1M
50 mL
2M
CuSO4
CuSO4
II. Katot grafittir.
Körfez Yayınları
6.
III. Zamanla Zn kütlesi azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Yukarıdaki pil sisteminde potansiyelin sıfır olması için,
I. I. kaba 50 ml saf su eklemek
II. II. kaba 50 ml saf su eklemek
III. I. kaptaki çözelti derişimi 2 M oluncaya kadar saf
CuSO4 katısı eklemek
10.
işlemlerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
a) Kuru piller (Zn - MnO2 , NH4Cl , ZnCl2)
b) Alkali piller (Zn - MnO2 , ZnCl2)
C) I ve III
c) Ni–Cd pilleri (Cd - NiO(OH)k )
E) I, II ve III
Yukarıdaki piller için,
I. a ve b şarj edilmez.
7.
II. c şarj edilebilir.
İndirgenme potansiyeli Fe3+ > Al3+ > Mg2+ şeklindedir.
III. Zamanla a kendi kendine biter.
Mg–Al pilinin standart gerilimi 0,9V , Al–Fe pilinin standart
gerilimi 1,35V tur.
IV. b de pilin ürettiği akım sabit değerdedir.
Buna göre, Mg–Fe pilinin standart gerilimi kaç V tur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) 2,70
A) I ve II
B) 2,25
C) 1,35
D) 0,45
E) –0,9
B) II ve III
D) I ve III
Test 20 CA
1.D
2.B
3.E
4.B
5.A
6.D
7.B
C) I ve IV
E) I, II, III ve IV
8.E
9.E
10.E
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
21
Elektrokimya4
3.
Denklemi,
(suda) +2
X(k) + Y
+2
X
(suda) +
V
Y(k)
tuz köprüsü
Mg
şeklinde olan bir X-Y pilinde, aşağıdaki işlemlerden
hangisi yapılırsa pil gerilimi değişmez?
Ni
A) Anot kabına su eklemek.
B) Katot kabına su eklemek.
C) Sıcaklığı artırmak.
R
İ
T
1 M Mg(NO3)2
D) Anot kabındaki X+2 iyonlarını S–2 ekleyerek XS katısı
şeklinde çöktürmek.
0,1 M Ni(NO3)2
Standart koşullardaki (1M, 25 °C) Mg-Ni pilinin gerilimi 2,22
volttur.
E) X elektrodun temas yüzeyini artırmak.
Yukarıdaki pil sisteminin başlangıç gerilimi için,
K
E
I. Tam 2,22 Volttur.
II. 2,22 Volttan düşüktür.
III. 2,22 Volttan yüksektir.
N
R
Ö
2.
V
Ni
Ca
tuz köprüsü
Ni+2
1M
Na2SO4
katýsý
Ca+2
1M
Şekildeki sistemde pil gerilimi 2,20 Volttur. Ca metalinin
yükseltgenme potansiyeli Ni den büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
( Mg anottur)
A) Yalnız I
D) I ve II
4.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
V
tuz köprüsü
Cu
Cu
V=1 L
V=1 L
+2
Ca iyonları bulunan kaba bir miktar Na2SO4 katısı eklenerek Ca+2 iyonları CaSO4 şeklinde çöktürülüyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
1 M CuSO4
0,2 M CuSO4
A) Ni elektrot anot hale gelir.
B) Ni yükseltgenir.
C) Pil gerilimi düşer.
D) Pil gerilimi 2,20 Volttan fazla olur.
E) Ca elektrot kütlesi artar.
Yukarıdaki pil sistemi için, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) II. kapta yükseltgenme olur.
B) Zamanla II. kapta Cu+2 derişimi artar.
C) Her iki kaptaki derişim eşit olduğunda pil durur.
D) II. kaptaki Cu katısının kütlesi zamanla azalır.
E) Pil çalışmaz.
21
Elektrokimya4
5.
1 atm
H2 gazý
tuz köprüsü
Cu
Cd(k) + 2Ag+(aq) + 2Ago(k) + Cd2+(aq)
8.
V
Tepkimesinde pil gerilimini,
I. Cd elektrodun kütlesini değiştirmek
II. Ag+ çözeltisinin derişimini değiştirmek
III. Sıcaklığı değiştirmek
Pt
1 M Cu (NO3)2
işlemlerinden hangileri değiştirir?
A) Yalnız I
1 M HCl
B) Yalnız II
D) I ve II
Cu+2 + 2e– → Cu
E0 = 0,34 V
H2 → 2H+ + 2e–
E0 = 0,00 V
E) II ve III
Şekildeki pil düzeneği için aşağıdakilerden hangisi
yanlış olur?
R
İ
T
A) Pilin başlangıç gerilimi 0,34 volttur.
B) Anot kabında Cu0 → Cu+2 + 2e– tepkimesi gerçekleşir.
9.
C) Zamanla Cu+2 bulunan kapta Cu+2 derişimi azalır.
V
D) HCl bulunan kaba NaOH çözeltisi eklenirse pil potansiyeli artar.
2Ag+(aq) + H2(g) 2Ago(k) + 2H+(aq)
E0 =0,80 V
Tepkimesinde Hidrojen elektrodundaki H2 gazının basıncı artırılırsa,
Körfez Yayınları
N
R
Ö
6.
Cu
K
E
E) Dış devrede elektron Pt den Cu’ya doğru akar.
C) Yalnız III
tuz köprüsü
Cu
0,01 M CuSO4
1 M CuSO4
Yukarıdaki sistemde ölçülen pil gerilimi kaç V tur?
Cu+2 + 2e– → Cu
E0 = 0,34 V
( Nernst denklemini Epil = Eopil – (0,06/z).logKc alınız)
I. Tepkime sağa doğru ilerleyeceği için pil potansiyeli
artar.
A) 0,68
B) 0,34
C) 0,12
D) 0,06
E) –0,34
II. Tepkime sola doğru ilerleyeceği için pil potansiyeli azalır.
III. Tepkime sağa doğru ilerleyeceği için pil potansiyeli
azalır.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
10.
I.
Ca / Ca+2(1M) // Pb+2(1M) / Pb
II. Ca / Ca+2(1M) // Pb+2(0,1M) / Pb
III. Ca / Ca+2(0,1M) // Pb+2(1M) / Pb
7.
+2
+2
Ca / Ca (1M) // Pb (1M) / Pb
E
0
pil =
Yukarıdaki galvanik hücrelerin potansiyelleri karşılaştırıldığında hangisi doğru olur?
2,60 V
A) I = II = III
Yukarıdaki galvanik hücrenin potansiyeline göre,
B) I > II > III
Ca / Ca+2(0,1M) // Pb+2(1M) / Pb
hücresinin potansiyeli kaç V tur?
C) III > II > I
(RT/F=0,06)
D) III > I > II
A) 2,66
Test 21 CA
B) 2,63
1.E
C) 2,60
2.D
D) 2,54
3.B
E) II > I > III
E) 2,48
4.E
5.B
6.A
7.B
8.E
9.D
10.D
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
22
Elektrokimya5
4.
Yandaki elektroliz düzeneğinde,
(Katot)
I. X+ iyonları
yönelir.
+ (Anot)
I. 23 gram Na toplanır.
katoda
II. 40 gram Ca toplanır.
X+
II. Çözeltide
elektron
hareketi yoktur.
1 Faradaylık yük ile,
III. 27 gram Al toplanır.
Y
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Na+=23 , Ca2+=40 , Al3+=27)
III. Güç
kaynağından
çıkan elektronlar katotta gerçekleşen tepkimede kullanılır.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
5.
C) Yalnız III
R
İ
T
D) I ve III
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız II
E) II ve III
CaCl2(s) → Ca(k) + Cl2(g)
K
E
E° = –3,96 V
Ca+2 için eşdeğer kütle 20 g, Cl– için eşdeğer kütle 35,5
g dır. CaCl2 eriyiği bir süre elektroliz edildiğinde katotta 8
gram Ca metali elde ediliyor.
Anotta elde edilen Cl2 gazının kütlesi kaç gramdır?
2.
Faraday prensiplerine göre, bir elektroliz sisteminde,
N
R
Ö
A) 7,1
B) 14,2
I. Anotta meydana gelen yükseltgenme olayında toplanan madde miktarı, devreden geçen yüke bağlıdır.
II. Katotta meydana gelen indirgenme olayında, toplanan madde miktarı devreden geçen akım şiddetine ve
zamana bağlıdır.
C) 35,5
D) 71
E) 103
III. Anot ve katotta toplanan madde miktarı, anyon ve katyonun eşdeğer kütlesine bağlı değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
3.
6.
C) I ve II
E) II ve III
CuSO4 çözeltisi 1,6 gram Cu elementi toplanıncaya kadar
elektroliz edilmiştir.
Bu sırada harcanan yük kaç Coulomb dur?
(Cu için eşdeğer kütle 32 gramdır. 1F=96500 C )
A) 4825
B) 9650
C) 19300
D) 48250
E) 96500
NaCl eriyiğinin elektrolizi sırasında,
I. Ortamda bulunan Na+ iyonları indirgenir, Cl– iyonları
yükseltgenir.
II. Ortamda bulunan Na+ iyonları yükseltgenir, Cl– iyonları indirgenir.
III. Katotta 1 mol Na metali açığa çıktığında anotta 1 mol
Cl2 gazı açığa çıkar.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
7.
I. 1 Faraday yük miktarı 96500 Coulomb dur.
II. 1 eşdeğer Ag metali toplayan yük 1 Coulombdur.
III. 1 mol elektron 1 Coulombdur.
Yukarıdaki yargılarından hangileri doğrudur?
C) Yalnız III
E) II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I ve III
22
Elektrokimya5
Au3+ iyonları içeren çözeltiye daldırılan demirden yapılmış
bir kaşık Au ile kaplanacaktır. Çözeltiye 60 saniye süre ile
96,5 amperlik akım uygulanıyor.
8.
12.
Sulu KCl çözeltisinin elektrolizi için,
K+(aq) + 1e– → K(k)
+
E° = –2,7 V
2e → H2(g)
–
Metal kaşık üzerinde toplanan Au kütlesi kaç gramdır?
(Au = 200 g/mol alınız)
2H
A) 200
2H2O → O2(g) + 4H
B) 60
C) 20
D) 4
(aq) +
E° = 0,0 V
2Br–(aq) → Br2(s) + 2e–
E) 1
E° = –1,06 V
+
–
(aq)
+ 4e
E° = –1,36 V
bilgileri veriliyor.
9.
Buna göre katotta gerçekleşen olay ile ilgili hangisi
doğrudur?
AgNO3 çözeltisinden 1,079 gram Ag metali elde edebilmek
için 5 amperlik akım uygulanıyor.
A) K+ indirgenir.
Çözelti kaç saniye elektroliz edilmelidir?
B) H+ indirgenir.
(Ag = 107,9 g/mol)
C) K+ yükseltgenir.
A) 1079
B) 193
C) 107,9
D) 96,5
E) 10
D) H2O indirgenir.
R
İ
T
E) Br– yükseltgenir.
10.
Hoffman voltametresinde su elektroliz ediliyor.
Katotta N.Ş.A da 112 mL H2 gazı elde edildiğinde,
K
E
III. Harcanan yük miktarı 1F dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
N
R
Ö
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
11.
Akü
tuz köprüsü
Zn
+2
+ 2e → Cu°
E° = 0,34 V
+2
+ 2e → Zn°
E° = –0,76 V
Cu
Ni elektrottan 5,8 gramı çözündüğünde meydana gelen
değişim için hangisi doğrudur?
( Cu = 64, H = 1, Na = 23, Fe = 56, Ni = 58 )
( Yükseltgenme gerilimi : Na > Ni > Fe > H > Cu )
A) Ni elektrot üzerinde Na metali toplanır.
B) Ni elektrot üzerinde H2 gazı çıkar.
C) Katının kütlesi 14,2 gram olur.
D) Cu+2 iyon derişimi azalır.
E) Çözelti kütlesi artar.
1 M CuSO4
1 M ZnSO4
Zn
Cu
Cu+2 , Ni+2 ,Na+ ,Fe+2
iyonlarýný içeren çözelti
Şekildeki gibi 20 gram kütledeki Ni çubuk, Cu+2, Ni+2, Na+
ve Fe+2 iyonları bulunan çözeltiye batırılıyor.
Körfez Yayınları
II. Devreden geçen yük miktarı 1 coulombdur.
A) Yalnız I
20 gram
Ni(k)
13.
I. Anotta 56 mL O2 gazı elde edilir.
–
–
14.
Yukarıdaki sistemde tepkime dış üreteç yardımıyla Zn+2
iyonları indirgenecek şekilde gerçekleşmektedir.
Seri bağlı kaplarda erimiş haldeki AlCl3 ve CuCl2 tuzları
elektroliz edilmektedir.
I. kapta açığa çıkan Al elementi 27 gram olduğunda,
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zn elektrot anottur.
I. II. kapta açığa çıkan Cu elementi 64 gramdır.
B) Cu elementi yükseltgenerek çözeltiye geçer.
II. İki kaptan birim zamanda geçen yük miktarı eşittir.
C) Aküden gelen elektronlar Zn+2 iyonları tarafından alınır.
III. I. kaptan geçen toplam yük miktarı 96500 kulondur.
D) Net tepkime, Cu(k) + Zn+2(aq) → Cu+2(aq) + Zn(k) dir.
( Cu = 64, Al = 27 )
E) Akünün sahip olması gereken gerilimi en az 1,1 V tur.
A) Yalnız I
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 22 CA
1.E
2.C
3.A
4.A
5.B
6.A
7.A
8.D
9.B
10.A
C) Yalnız III
E) II ve III
11.A
12.B
13.D
14.B
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
Aşağıdaki parçacıklardan kaç tanesi, kendinden daha
küçük parçacıklardan oluşmamış temel parçacıklardandır?
5.
B) 2
C) 3
Radyoaktif bir X elementi beta ışımaları yayınlamaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Işıma sonucu yeni bir element oluşur.
Elektron - Tau - Proton - Nötron - Müon
A) 1
23
Çekirdek Kimyası1
D) 4
B) X elementi doğal radyoaktif bir elementtir.
E) 5
C) Elektriksel alanda sapar.
D) Oluşan elementin atom numarası X ten büyüktür.
E) X in bileşikleri beta ışıması yayınlamaz.
2.
R
İ
T
Temel parçacıklardan kuarklar için,
I. Yükleri kesirli olan parçacıklardır.
K
E
II. Kütleleri proton ve nötrondan büyüktür.
III. Kuarkların etkileşmesi sırasında alınıp verilen parçacık gluondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
N
R
Ö
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
3.
4.
Yukarıdaki çekirdek reaksiyonlarında y ve z ile gösterilen tanecikler hangileridir?
C) I ve II
E) II ve III
UDD baryonunun toplam yükü kaçtır?
U=
6.
y
A) Nötron
B) Proton
z
Beta
Alfa
C) Proton
Pozitron
D) Elektron
Proton
E) Nötron
Proton
D=
Doğada varolan aşağıdaki kuvvetlerden hangisi en
kuvvetlidir?
A) Kütlesel çekim kuvvetleri
7.
Yanda proton sayısı - nötron
sayısı grafiği verilmiştir.
X elementinin kararlı hale
gelmesi için;
Kararlýlýk
Kuþaðý
X
I. Nötron yakalaması
II. Proton ışıması
proton sayýsý
B) Güçlü nükleer kuvvetler
III. Beta ışıması
C) Zayıf nükleer etkileşimler
hangilerini yapması uygundur?
D) Elektromagnetik kuvvetler
A) Yalnız I
E) Kütlesel ve elektromagnetik kuvvetler
nötron sayýsý
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
23
Çekirdek Kimyası1
8.
13.
Aşağıdakilerden hangisi elektriksel alanda negatif kutba doğru sapar?
A) Gama
B) Beta
C) Nötron
D) Alfa
E) Elektron
izotopu 1α, 2β– ışıması yaptığında Y izotopuna dönüşüyor. Buna göre;
238
U
92
238
II. 92U
I.
Nötron sayısı
Proton sayısı
238
U
92
9.
Bir radyoaktif element bir alfa bir beta bir pozitron bir
gama bir nötron ışımalarını yaptığında proton sayısı ve
nötron sayısındaki değişim hangisi olur?
A)
2 azalır
3 azalır
B)
3 azalır
4 azalır
C)
4 azalır
5 azalır
D)
3 azalır
2 azalır
E)
3 azalır
3 azalır
ve Y izotop atomlardır.
nun nötron sayısı Y den 4 fazladır.
III. Y radyoaktif değildir.
14.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
R
İ
T
Radyoaktif bir elemente aşağıdaki işlemler yapılıyor.
I. Sıcaklık artırılıyor.
C) I ve II
II. Büyük basınç etkisinde bırakılıyor.
E) I, II ve III
III. Radyoaktif olmayan bir elementle bileşik oluşturuluyor.
Bu işlemlerden hangilerinin uygulanması bu elementin radyoaktif özelliğini kaybettirmez?
K
E
A) Yalnız I
236
92U izotopu yalnız alfa ve beta bozunması yaparak
208
82Pb izotopuna dönüştüğüne göre, aşağıdaki ışımalar-
dan hangilerini yapmıştır?
N
R
Ö
11.
12.
A) 5α
B) 7α
C) 6α
D) 5α
E) 7α
4β–
4β–
5β–
7β–
2β–
210
82
B) Yalnız III
D) I ve III
Körfez Yayınları
10.
15.
C) I ve II
E) I, II ve III
Radyoaktif maddeler için hangisi yanlıştır?
A) Radyoaktiflik maddenin fiziksel haline bağlı değildir.
B) Radyoaktif elementin bileşikleri de radyoaktiftir.
C) Basınç, sıcaklık gibi dış etkiler radyoaktif özelliği değiştirir.
Radyoaktif
Pb izotopu alfa bombardımanı sonucu
1α yakalayıp ardından 2β– ışıması yaparsa yeni oluşan
elementin nötron sayısı kaç olur?
D) Çekirdeği oluşturan nükleonları birbirinden ayırmak için
gereken enerjiye bağlanma enerjisi denir.
A) 124
E) En kararlı çekirdekler kütle numarası 40-80 arasında
olanlardır.
aX
B) 125
4
+ 2He →
bZ
C) 126
+ T
D) 127
E) 128
çekirdek tepkimesinde b > a dır.
16.
Buna göre T için;
I. Yakıt çubuklarının nötronla tepkimesinden çıkan enerji
sıcaklığı artırır.
I. α (alfa) parçacığıdır.
II. Moderatör nötronları yavaşlatarak kontrollü tepkime
sağlar.
II. Pozitrondur.
III. Nötrondur.
III. Su buharı, türbinleri çevirerek elektrik üretir.
hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 23 CA
1.C
Nükleer Reaktörlerin çalışma prensibi ile ilgili,
2.D
C) I ve II
A) Yalnız I
E) I, II ve III
3.A
4.B
5.E
6.A
B) Yalnız III
D) I ve III
7.C
8.D
9.C
10.B
11.E
12.D
C) I ve II
E) I, II ve III
13.A
14.E
15.C
16.E
11. SINIF
Sayısal
KİMYA
1.
5.
Tepkimesi ile ilgili olarak;
I. Bombardıman olayıdır.
14
7N
elementi, proton ışıması yapmıştır.
B) Yalnız II
D) I ve III
m
I. X elementi Y den daha kararlıdır.
Kütle
m/2
X
m/4
Y
II. Y nin yarı ömrü
X in yarı ömrünün 2
katıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Radyoaktif X ve Y izotoplarının kütle–zaman
grafiği verilmiştir.
Buna göre;
II. Yapay çekirdek tepkimesidir.
III.
24
Çekirdek Kimyası2
C) I ve II
t
zaman
R
İ
T
III. t süre sonunda bozunma miktarları aynıdır.
E) I, II ve III
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
2.
K
E
Radyoaktif bir maddenin m gramı 24 ay sonra n gram kalıyor.
Buna göre ;
I. m bilinirse n bulunur.
N
R
Ö
II. m ve n bilinirse yarı ömür bulunur.
III. Yarılanma süresi ve m bilinirse n bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
E) I ve III
6.
Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olay sırasında enerji açığa çıkar.
C) I ve II
E) I, II ve III
Bir nötronla bombardıman edilen U-238 izotopu, Ba-142
ve Kr-91 izotoplarına bölünürken 3 nötron salar.
B) Çekirdek bölünmesi reaksiyonudur.
C) Olayın denklemi,
238
U + 10 n → 142Ba + 91Kr + 310 n
D) Fisyon reaksiyonu olarak adlandırılır.
E) Hidrojen bombası olarak tanınır.
Yarılanma süresi 3 gün olan radyoaktif X elementinin 9 .
ve 12. günleri arasındaki bozunan miktarı 4 gramdır.
Buna göre, başlangıçtaki X miktarı kaç gramdır?
A) 16
B) 18
C) 32
D)64
E) 128
7.
Yukarıdaki tepkime için,
I. Enerji gerektirmeyen bir olaydır.
4.
Radyoaktif X izotopunun % 6,25 inin bozunmadan kalması
için n yıl geçiyor.
Buna göre, X izotopunun % 87,5 inin bozunması için
geçen süre nedir?
II. Fisyon olarak adlandırılır.
III. Çekirdek bölünmesi reaksiyonlarının basit bir örneğidir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
24
Çekirdek Kimyası2
8.
13.
Radyoaktif bir örnekte bulunan X ve Y elementlerinden X
elementinin yarı ömrü Y nin yarı ömrünün 2 katı, X in kütlesi ise Y nin kütlesinin yarısıdır.
Yarılanma süresi 20 gün olan X elementi, alfa ışıması yaparak bozunuyor.
X
Bir süre sonra;
→
Y + 2α
I. mx > my
40 gün sonunda 0,4 mol X elementinden N.K da kaç
litre He gazı oluşur?
II. my > mx
A) 6,72
B) 8,96
C) 11,2
D) 13,44
E) 12,4
III. mx = my
hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
14.
Co–60 bir gama yayıcısıdır.
Radyoterapide Co-60’ın kullanımı ile,
I. Hastanın ağrısını azaltmak.
R
İ
T
II. Tümörde hücrelere yüksek enerji vererek yok etmek.
9.
Radyoaktif X ve Y elementlerinin yarılanma süreleri sırasıyla 4 ve 5 gündür. X ve Y içeren bir karışımda 20 gün
sonra X ve Y kütleleri eşit olduğu anlaşılıyor.
Buna göre başlangıç karışımındaki
III. Hastanın daha çabuk ölmesini sağlamak.
hangileri amaçlanır?
oranı kaçtır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
B) 1
C) 2
K
E
D)
E) 3
N
R
Ö
10.
Bir radyoaktif maddenin 3. yarılanma sonunda kalan miktarı ile 5. yarılanma sonunda kalan miktarları toplamı 7,5
gramdır.
Buna göre, radyoaktif maddenin 5. yarılanma sonunda
kalan miktarı kaç gramdır?
A) 1
11.
B) 1,5
C) 2
D) 3
15.
Körfez Yayınları
A)
E) I, II ve III
Aşağıdaki ışınların havadaki giricilikleri büyükten küçüğe sıralandığında hangileri doğru olur?
I. Alfa
II. Beta
III. Gama
A) I = II = III
E) 6
B) I > II > III
D) III > II > I
C) II > III > I
E) III > I > II
I. Absorplanmış dozun birimi gray dir.
II. 1 Gy= 1 kg maddeye 1J enerji veren dozdur.
16.
Co-60 radyoterapide kullanılan bir radyoizotoptur.
III. Aktifliğin birimi Becquerel dir.
60
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
60
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
Co →
60
Ni →
60
Ni(*) + β–
Ni + 2γ
Buna göre tedavide,
E) I, II ve III
I. Ni elementi gama ışınlarını tutar.
II. Oluşan Ni(*) çekirdeğinde yüksek enerji vardır.
III. Gama ışınları bozulmuş hücreleri öldürür.
12.
Radyoaktif X elementinin 6,4.1023 tanesinden 12 yıl sonunda 1.1022 tanesi bozunmadan kalmaktadır.
hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
Bu maddenin yarılanma süresi kaç yıldır?
A) 1
Test 24 CA
B) 2
1.C
C) 3
2.D
3.D
D) I ve III
D) 4
4.C
5.D
B) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
E) 5
6.E
7.E
8.E
9.C
10.B
11.E
12.B
13.D
14.B
15.D
16.E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
2 405 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content