close

Enter

Log in using OpenID

04. KiMYA 11 MESLEK KK

embedDownload
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
01
Kimyanın Gelişimi Madde
Kimyanın bilim oluşu öncesi, deneme yanılmaya dayalı her
türlü uğraşa simya, bu uğraş içerisindeki insanlara da simyacı denilmiştir.
5.
Aristo aşağıdakilerden hangisini element olarak kabul
etmemiştir?
A) Su
Aşağıda verilen isimlerden hangisi simyacı değildir?
B) Toprak
C) Hava
D) Ağaç
E) Ateş
A) İbni Sina
B) Aristotales
C) Democritus
D) A.L. de Lavoisier
6.
E) Cabir b. Hayyan
R
İ
T
Aristo’ya göre 4 ana element şu özelliklerin etkileşiminden
oluşur. Islak - soğuk , sıcak - ıslak , kuru - sıcak , soğuk kuru.
Aşağıdaki maddelerden hangisi ıslak - soğuk grubuna
girer?
A) Altın
2.
K
E
Simya (Alşimi) uğraşının temel amacı aşağıdakilerden
hangileridir?
I. Değersiz madenleri altına çevirebilme
II. Ölümsüzlük iksirini bulma
N
R
Ö
III. Soygaz elementlerini keşfetme
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
3.
D) Hava
7.
C) I ve II
E) I, II ve III
B) Toprak
C) Su
E) Ateş
Altının eski çağlardan beri değerli olmasının sebebi
hangisi değildir?
A) Kolay işlenebilmesi
.
B) Asitlerle reaksiyona girmemesi
C) Paslanmaması
D) Az bulunması
E) Ağır olması
Aşağıda verilen maddelerden hangisi alşimistlerin kullandığı ve bulduğu maddelerden değildir?
A) Zaç yağı (H2SO4)
B) Şap (KAl(SO4)2.12H2O)
C) Kıbrıs taşı (FeSO4)
8.
–
Empekdokles ve .....X..... maddenin dört elementten
(hava, su, ateş, toprak) oluştuğu iddiasını ortaya atmışlardır.
–
Elementlerin sembollerle gösterilmesini .....Y..... ortaya
atmıştır.
–
......Z..... kütlenin korumunu kanunu ile filojiston kuramını yıkmış ve modern kimyanın öncüsü olarak kabul
edilmiştir.
D) Göztaşı (CuSO4)
E) Teflon
X, Y ve Z ile gösterilen bilim adamları hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
4.
X
Y
Z
Aşağıdakilerden hangisi simyacıların ilgilendiği alanlardan birisi değildir?
A) Aristo
Berzelius
A. Lavoisier
A) Madencilik
B) İbn-i Sina
Aristo
Robert Boyle
C) Aristo
Berzelius
Cabir bin Hayyan
D) Berzelius
Aristo
İbn-i Sina
E) Descartes
Dalton
Robert Boyle
D) Boyama
B) Metaller
E) Periyodik tablo
C) İlaçlar
01
Kimyanın Gelişimi Madde
9.
13.
Saf X katısı sıvı hale geçerken aşağıdaki özelliklerden
hangisinde değişiklik meydana gelir?
I. Fiziksel özelliği
Saf X maddesinin hal değişimi sırasında aşağıda verilen niceliklerden hangisinin değişmesi beklenmez?
A) Potansiyel enerji
II. Kimyasal özelliği
B) Kinetik enerji
III. Yoğunluğu
C) Düzensizlik
IV. Tanecikler arası uzaklık
A) I ve II
B) I ve III
D) Molar hacim
C) I, II ve III
D) III ve IV
E) Tanecikler arası çekim kuvveti
E) I, III ve IV
14.
10.
5
1
Katý
2
Sývý
4
B) Kurşun ve kalay elementlerinden lehimin oluşması
Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisinin adı
yanlış verilmiştir?
D) Gümüşün zamanla kararması
E) Bakır telin elektriği iletmesi
C) 3. olay yoğunlaşmadır.
D) 4. olay donmadır.
N
R
Ö
E) 5. olay süblimleşmedir.
I. Erime
II. Süblimleşmedir
15.
Körfez Yayınları
B) 2. olay kaynamadır.
I. Saf etil alkolün yakılması
II. Ne gazının N2 gazında dağılması
III. Naftalinin süblimleşmesi
IV. Gümüş metalinin parlak yüzünün zamanla matlaşması
Yukarıdaki olayların fiziksel ve kimyasal olarak
sınıflandırılması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Fiziksel
Kimyasal
A)
III , IV
I , II
IV. Yoğunlaşma
B)
II, III
I , IV
Yukarıdaki olaylardan hangileri ısı alarak gerçekleşir?
C)
III
A) Yalnız I
D)
I, II, III
IV
E)
I, III
II, IV
III. Donma
B) Yalnız II
D) I, II ve IV
12.
C) Sütten terayağının elde edilmesi
K
E
A) 1. olay erimedir.
11.
R
İ
T
A) Camın kırılması
Gaz
3
Aşağıda verilen maddedeki değişimlerden hangisinde
maddenin molekül yapısında bir değişme söz konusudur?
C) I ve II
E) III ve IV
16.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucu sistemin düzensizliği artar?
I, II, IV
Aşağıdaki maddelerdeki değişimlerden hangisi fiziksel
değişmeye örnek değildir?
A) Plastiğin eritilerek çatal yapılması
A) Çiğ oluşumu
B) Soğuk havalarda havuz sularının donması
B) Çok soğuk havada su damlacıklarının buz kristaline
dönüşmesi
C) CO2 gazından kuru buz eldesi
C) Güneş ışınlarının ekisiyle deniz suyunun buharlaşması
D) Baz çözeltisinden CO2 gazı geçirilince çökme gözlenmesi
D) Sıcak ortamda termometrenin gösterdiği değerin artması
E) Etil alkolün suda çözünmesi
Test 01 CA
1.D
2.C
3.E
E) Metan gazının yanması
4.E
5.D
6.C
7.E
8.A
9.E
10.B
11.C
12.E
13.B
14.D
15.B
16.E
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
5.
I. Tanecikli yapıda olma
II. Eylemsizlik
B) Homojendirler.
Yukarıdaki öncüllerden hangileri elementlerin ortak
özelliğidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Formüllerle gösterilirler.
D) Yapılarında tek cins tanecik bulundururlar.
C) I ve III
E) Yoğunlukları karakteristiktir.
E) I ve II
6.
R
İ
T
I. Çamur
Aşağıdakilerden hangisi bileşik ve çözeltiler için
doğru, elementler için yanlıştır?
II. Şeker - su
A) Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler.
B) Farklı cins atom içerirler.
III. Zeytinyağı - su
K
E
C) Homojendirler.
Yukarıdaki karışımların sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
II
I
D) Saftırlar.
E) Erime ve kaynama noktaları karakteristiktir.
III
A) Süspansiyon
Çözelti
Emülsiyon
B) Emülsiyon
Çözelti
Süspansiyon
C) Kolloidal
Süspansiyon
Emülsiyon
D) Çözelti
Emülsiyon
Kolloidal
E) Kolloidal
Çözelti
Emülsiyon
N
R
Ö
3.
Aşağıdakilerden hangisi hem sofra tuzu için hem de
tuzlu su için ortak bir özelliktir?
A) Elektrik akımını iletirler.
III. Kendinden daha basit atomlara ayrılabilme
2.
02
Kimyanın Gelişimi Madde2
X, Y, Z maddeleri ile ilgili
7.
I. Na metali suya atılınca NaOH ve H2 oluşuyor.
II. Pb ve Sn metalleri eritilerek aynı kapta karıştırılarak
soğumaya bırakılıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her ikisinden oluşan ürünler saf maddedir.
B) II. olayda oluşan madde elektriği iletir.
C) Her iki olayda oluşan maddeler homojendir.
–
X farklı cins atom içeren homojen bir maddedir.
D) H2 tek cins atom içerir.
–
Y saf değildir.
E) II. olayda oluşan maddede karışanlar arasında belirli
oran yoktur.
–
Z aynı cins moleküllerden oluşmuştur.
Buna göre,
I. X ve Z bileşik olabilir.
II. X ve Y karışım olabilir.
III. Z’nin hal değişimi sırasında kinetik enerjisi sabittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
4.
C) I ve III
E) Yalnız II
B) Beyaz fosfor
D) Oksijen gazı
I. X aynı cins tanecik içeriyor.
II. Y ısıtılarak bileşenlerine ayrıştırılabiliyor.
E) Lehim
bilgileri veriliyor.
Buna göre X, Y, Z maddelerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Aşağıdaki maddelerden hangisi farklı cins tanecik içerir?
A) Yemek tuzu
Element, bileşik ve karışım olduğu bilinen X, Y, Z maddeleri için
III. Z için yoğunluk karakteristik değildir.
B) I ve II
D) II ve III
8.
C) Naftalin
Element
Bileşik
A)
Y
X
Karışım
Z
B)
X
Y
Z
C)
X
Z
Y
D)
Y
Z
X
E)
Z
Y
X
02
Kimyanın Gelişimi Madde2
9.
13.
Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddedir?
A) Kolonya
B) Kalay
Tek cins tanecik içerdiği bilinen X maddesi ile ilgili
olarak;
C) Alaşım
I. Arı maddedir.
D) Lehim
E) Süspansiyon
II. Kimyasal yollarla ayrışır.
III. Yapıtaşı atomdur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
10.
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Bileşik ve çözeltiler için;
I. Homojendirler
II. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrışırlar.
III. Arı maddedirler.
14.
R
İ
T
I. Altın
ifadelerinden hangileri doğrudur?
II. Alkol
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
III. Çelik
D) I ve II
E) I ve III
IV. Şeker
K
E
Yukarıdaki maddelerden hangileri saf maddedir?
A) Yalnız I
N
R
Ö
11.
Sıvı halde bulunan saf bir madde kaynama noktasının üzerine kadar ısıtılıyor.
Buna göre;
I. Daha kararlı bir yapıya ulaşma
II. Potansiyel enerjinin artması
III. Moleküllerin serbest hareketlerinin artması
niceliklerinin hangilerinin olması beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
12.
Körfez Yayınları
D) I, II ve IV
15.
B) I ve II
C) II ve III
E) I, II, III ve IV
I. Yandığında CO2 ve H2O gazı çıkmaktadır.
II. Beyaz ve kristal yapıdadır.
III. Özkütlesi sabittir.
Yukarıda (C6H12O6) bileşiğin ait bazı özellikleri verilmiştir.
Bu özelliklerden hangisi ya da hangileri C6H12O6’nın
fiziksel özelliğidir?
C) I ve II
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Aşağıdakilerden hangisinde yanlız fiziksel değişme olmuştur?
16.
Madde
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Sınıfı
A) Domatesin çürümesi
I. Kalay
Bileşik
B) Yaprağın sararması
II. Bronz
Karışım
C) Yağmur sonrası gökkuşağı gözlemlenmesi
III. Buzlu su
Karışım
D) Na atomundan 1elektron koparılması
Yukarıdaki madde ve sınıflandırmalardan hangileri
yanlış verilmiştir?
E) Demirin paslanması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 02 CA
1.E
2.A
3.A
4.E
5.B
6.B
7.A
8.B
9.B
10.A
11.D
12.C
C) I ve II
E) II ve III
13.A
14.D
15.D
16.D
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
5.
Aşağıdakilerden hangisi madde miktarı ile değişir?
A) Öz kütle
B) Eylemsizlik
D) Çözünürlük
2.
V(cm3)
C) Öz hacim
X, Y, Z ayırtedici özelliklerinin maddenin hangi fiziksel özellikleri için ayırtedici olduğu aşağıdaki tabloda (+) ile belirtilmiştir.
E) Molekül ağırlığı
Ayýrtedici
Katý
Sývý
Gaz
X
Y
Z
+
+
+
+
+
–
+
–
–
X
R
İ
T
Buna göre bu ayırtedici özellikler hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
Y
Y
X
Z
m(g)
I. Eşit kütlelerde alındığında X’in hacmi en büyük olur.
II. dX > dY > dZ dir.
A) Özkütle
Özısı
İletkenlik
B) Özkütle
Genleşme
Erime noktası
C) Çözünürlük
Genleşme
Donma noktası
D) Esneklik
İletkenlik
Genleşme
E) Genleşme
Esneklik
Özısı
III. Y’nin moleküller arası çekim kuvveti X’ten küçük Z’den
büyüktür.
N
R
Ö
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
6.
C) Yalnız III
E) I ve III
Aynı şartlarda bulunan 100 gram şekerli su ve 100
gram saf su için;
I. Yoğunlukları
III. Kaynama sıcaklıkları
D) I ve III
4.
Kütle (g)
Bu sıvılarla ilgili;
4
6
I. X’in yoğunluğu Z’den
büyüktür.
2
II. Bu sıvılar eşit kütlede
alınırsa Z’nin hacmi en
büyük olur.
0
X
Y
Z
Hacim (mL)
yargılarından hangileri doğrudur?
özelliklerinden hangileri farklıdır?
B) Yalnız II
Arı halde üç sıvının aynı ko
şullarda kütle - hacim grafiği
verilmiştir.
III. Bu sıvılar eşit hacimlerde karıştırılırsa karışımın yoğunluğu Y’ninkine eşit olur.
II. Hacimleri
A) Yalnız I
Z
K
E
Aynı şartlardaki saf X, Y, Z maddeleri ile ilgili olarak;
3.
03
Kimyanın Gelişimi Madde3
A) Yalnız I
C) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) II ve III
7.
Madde miktarına bağlı olan özelliklere kapasite özellikler
denilir.
Buna göre,
I. Öz kütle
II. Çözünürlük
–
Kolonya
–
Naftalin
–
Buz
–
Tuz
–
Kum
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi suya katılırsa çözünme olayı gerçekleşir?
III. Hacim
verilenlerden hangileri kapasite özelliği taşır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
03
Kimyanın Gelişimi Madde3
8.
Madde
Kütle
Hacim
X
m
V
10 °C
Y
2m
2V
20 °C
Z
3m
3V
10 °C
12.
Sıcaklık
Ağzı açık kapta kaynamakta olan saf X sıvısı için;
sýcaklýk
sývý kütlesi
sývý yoðunluðu
Yukarıda X, Y ve Z maddelerine ait kütle, hacim ve sıcaklık
değerleri verilmiştir.
Bu maddelerle ilgili
I. X ve Z aynı madde olabilir.
zaman
zaman
0
zaman
II
I
III
II. Y ve Z farklı maddedir.
grafiklerinden hangileri doğrudur?
III. X, Y ve Z aynı maddedir.
A) Yalnız I
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
D) I ve II
C) I ve II
Saf X maddesinin katı ve sıvı fazı ile ilgili olarak;
II. Sıvı haldeki tanecikler arası çekim kuvveti daha azdır.
K
E
II. Özkütle
III. Katı ve sıvı hallerin esneklik katsayıları aynıdır.
III. Hacim
hangileri kesinlikle doğrudur?
Yukarıdakilerden hangileri gazlar için ayırt edici özelliktir?
B) Yalnız II
N
R
Ö
D) I ve II
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) II ve III
I. Homojendirler
II. Formüller ile gösterilir
III. Tek cins tanecik içerir
D) I ve II
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
14.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Aşağıdaki olaylardan kaç tanesi kimyasaldır?
I. Na metalinin suda çözünmesi
II. Çimentonun donması
III. Şekerin suda çözünmesi
Yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri bileşikler için
doğru çözeltiler için yanlıştır?
11.
E) II ve III
I. Katısının yoğunluğu daha büyüktür.
I. Esneklik
10.
C) Yalnız III
R
İ
T
E) I, II ve III
13.
9.
B) Yalnız II
IV. Suyun elektrolizi
V. Demir metalinin sıcaklıkla eritilmesi
C) I ve III
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Aynı sıcaklıktaki eşit hacimli X ve Y sıvıları aynı ortamda
ağzı açık özdeş kaplarda bulunmaktadır. Bir süre sonra X
in hacminin Y den daha fazla olduğu görülüyor.
15.
Buna göre
Aşağıdaki olayların hangisinde maddenin molekül
yapısı değişmiştir?
I. X in kaynama noktası Y den daha büyüktür.
A) Sütten tereyağı eldesi
II. X, Y den daha uçucudur.
B) Şekerin suda çözünmesi
III. Moleküller arası etkileşimi X in Y den fazladır.
C) Etten kıyma eldesi
yargılarından hangileri yanlıştır?
D) Sonbaharda yeşil yaprakların sararması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 03 CA
1.B
2.A
E) 5
E) I, II ve III
E) Odundan talaş eldesi
C) I ve III
E) I, II ve III
3.C
4.C
5.B
6.E
7.B
8.C
9.B
10.D
11.B
12.C
13.B
14.C
15.D
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
4.
Maddeler Hacim
ısıtıldığında hacimlerinde artış meydana gelir.
V2
X, Y ve Z sıvılarının sıcaklığa Buhar basýncý
bağlı buhar basıncı değişimi
X Y Z
grafikteki gibidir.
Buna göre
V1
V = V2 – V1
t = t2 – t1
t1
t2
I. Aynı sıcaklıkta buhar
basınçları X > Y > Z dir.
II. Sıvı molekülleri arasın- 0
daki çekim kuvveti
Z > Y > X dir.
sýcaklýk
I. Kışın yollara buzlanma olmaması için tuz atılması
R
İ
T
yargılarından hangileri doğrudur?
II. Araç radyatörlerine antifriz konulması
A) Yalnız I
B) I ve II
III. Yazın elektrik tellerinin daha sarkık olması
D) II ve III
K
E
olaylarından hangileri yukarıdaki bilgiye örnek verilebilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
N
R
Ö
X arı maddesi için farklı Basýnç(atm)
sıcaklık ve basınçlarda
fiziksel hallerini gösteren grafik yanda veril- 1
miştir.
I. Basınç
arttıkça
erime noktası artar.
5.
Sýcaklýk
C) I ve III
Buna göre
t1
t2 sýcaklýk(°C)
I
zaman
C) I ve III
E) I, II ve III
Sýcaklýk
Sýcaklýk
II
0
III
zaman
zaman
Yukarıdaki ısınma ve soğuma grafiklerinden hangileri
saf bir sıvıya ait olamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
6.
I. Suda uçucu olmayan katının çözünmesi
II. Suda alkol çözünmesi
II. Kaynama noktası ile basınç ters orantılıdır.
III. Suda ucucu katının çözünmesi
III. Katı, sıvı ve gaz hallerinin ayna anda bulunduğu noktaya üçlü nokta nedir.
Yukarıdakilerden hangisi suyun kaynama noktasını
yükseltir?
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
Sýcaklýk
III. Aynı ortamda kaynamakta olan X, Y ve Z nin buhar
basınçları X = Y = Z dir.
Buna göre,
2.
04
Kimyanın Gelişimi Madde4
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
C) Yalnız III
E) II ve III
E) I ve III
Ocakta ısıtılan suyun yüksek sıcaklıkta kaynamasını ve
kısa sürede gerçekleşmesini isteyen bir öğrenci,
7.
D.N.
K.N.
X
–10
50
Y
8
96
Z
5
30
I. Tuz atarak ateş gücünü arttırmalı
Yukarıda X, Y ve Z saf maddelerine ait donma ve kaynama
sıcaklıkları verilmiştir.
II. Daha yüksek bir yerde ısıtmalı
Buna göre,
I. –15 °C de X ve Z için esneklik ayırt edicidir.
III. Sürekli karıştırmalı
II. 65°C de X ve Z ısıtılırsa genleşir.
işlemlerinden hangilerini yapmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
III. 7°C de Y ve Z farklı fiziksel haldedirler.
C) Yalnız III
E) I ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) Yalnız I
04
Kimyanın Gelişimi Madde4
8.
X, Y, Z, T maddelerinin donma
ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.
12.
D.N(oC) K.N (oC)
Buna göre,
I. Oda şartlarında katı olan
maddeler X ve Y dir.
Bir sıvının kaynama noktasını değiştirmeden kaynama
olayını geciktirmek için,
X
–25
110
Y
–10
98
I. Çözünen bir katı ilave etmek
Z
15
79
II. Isıtıcının gücünü arttırmak
T
9
20
III. Aynı sıvıdan eklemek
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
II. Uçuculuğu en fazla olan madde T dir.
A) Yalnız I
III. 30°C de yalnızca T maddesi gazdır.
B) I ve II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
IV. 0oC de X, Y, Z ve T maddeleri için donma sıcaklığı ayırt
edici bir özelliktir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
13.
B) Yalnız II
D) I, II ve III
C) II ve III
Arı X katısına ait sıcaklık zaman grafiği yanda verilmiştir.
Sýcaklýk (°C)
Buna göre aşağıdakiler- 117
den hangisi kesinlikle
10
yanlıştır?
E) II, III ve IV
R
İ
T
A) Erime noktası 10 °C dir.
9.
III
Zaman (dk)
K
E
D) III. bölgede kinetik enerji azalır.
II. Kaynama sırasındaki buhar basınçları
E) Kaynama noktası 117 °C dir.
III. Sıcaklıkları
niceliklerinden hangileri aynıdır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) Yalnız II
E) I, II ve III
X sıvısına ait sıcaklıkzaman grafiği verilmiştir.
Sýcaklýk
t2
I. X sıvısı karışımdır.
II. t1 ve t2 sıcaklıklarında buhar basınçları eşittir.
b
t1
a
Körfez Yayınları
N
R
Ö
D) II ve III
E.N.(°C)
K.N.(°C)
X
–20
5
Y
4
80
Z
32
157
Erime ve kaynama sıcaklıkları yukarıda verilen arı X, Y
ve Z maddelerinden hangileri için oda koşullarında
iletkenlik ayırt edici özellik olarak kullanılabilir?
(Oda koşulları 25 °C ve 1 atm)
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
D) Y ve Z
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
14.
C) X ve Y
E) X ve Z
Zaman
III. a ve b aralıklarında
kaynama gözlenir.
B) Yalnız II
D) I ve III
11.
II
0
C) II. bölgede düzensizlik artar.
I. Kaynama noktaları
10.
I
B) I. ve III. bölgede kinetik
enerji artar.
Tuzlu su ve saf suyun buhar basınçlarının eşit olduğu
bir ortamda maddelerin,
15.
C) I ve II
E) I, II ve III
Yanda X maddesine
ait sıcaklık - zaman
grafiği verilmiştir.
Sýcaklýk (°C)
Buna göre,
75
I. X maddesi kaynama
noktası
75 °C dir.
Erzurum ve Uşak’ta kaynamakta olan saf su için;
40
0
15
20
50 Zaman(dk)
II. X maddesinde
düzensizliği azalmıştır.
I. Erzurum’daki su daha yüksek sıcaklıkta kaynar.
II. Uşak’taki suyun buhar basıncı daha büyüktür.
III. Donma 30 dakika sürmüştür.
III. Her ikisininde buhar basınçları aynıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 01 CA
1.A
2.E
C) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) II ve III
3.A
4.E
5.D
6.A
7.A
8.C
9.C
10.E
11.B
12.C
13.D
14.D
15.A
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
05
Karışımlar1
6.
Çözünme olayı ve çözeltiler için,
Çözücü
Çözünen
I. Bir maddenin diğeri ile heterojen karışımıdır.
I. 100 mL su
20 gram tuz
II. En az iki ayrı faz bulunur.
II. 190 mL su
40 gram tuz
III. 55 mL su
10 gram tuz
III. Çözücüsü daima sıvıdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
Yukarıdaki çözeltilerin seyreltik olandan derişik olana
doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?
C) I ve II
E) I, II ve III
A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, III, I
R
İ
T
D) III, II, I
2.
Aşağıda verilen hangi iki madde ile çözelti elde edilmez?
A) Su - etilalkol
B) Su - gliserin
D) CCI4 – Su
C) Alkol - şeker
E) Su – CO2
K
E
7.
3.
Aşağıdaki karışımlardan hangisi homojendir?
N
R
Ö
C) Taze sıkılmış portakal suyu
D) Aerosol
E) Doğalgaz
4.
20 °C de 100 mL saf su en fazla 36 gram NaCI çözer.
Buna göre, aynı sıcaklıkta,
A) Süt
B) Meyve salatası
E) III, I, II
I. 360 gram NaCI yi çözmek için gereken su miktarı 1000
mL dir.
II. 200 mL su ile hazırlanan doygun çözeltide 36 gramdan
fazla NaCI vardır.
III. Doymamış çözelti elde etmek için 36 gram tuza 100
mL den az su eklenmelidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Karbon tetraklorür, organik bileşikler için iyi bir çözücüdür.
Organik bileşikler suda çözünmez.
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Buna göre,
I. Benzin
II. Zeytin yağı
III. Yemek tuzu
maddelerinden hangilerinin suda çözünmeyip CCI4 de
çözünmesi beklenir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
8.
AgCI nin suda çözünürlüğü 25°C de 0,143 gram/1000
gram sudur.
Buna göre, aynı koşullarda,
I. 1000 gram suda en fazla 0,143 gram AgCI çözünür.
5.
Aşağıdaki çözelti örneklerinden hangisinin çözücüsü
yanlış verilmiştir?
Çözelti
Çözücü
A)
Tuzlu su
Su
B)
Şekerli su
Su
C)
Hava (N2 – O2)
N2
D)
Gazoz
CO2
E)
Sirke
Su
II. 1000 gram suya 0,150 gram AgCI katılırsa doymamış
çözelti olur.
III. 0,286 gram AgCI katısını çözmek için gereken su miktarı 2000 gramdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
05
Karışımlar1
9.
13.
30 gram şeker 120 gram suda çözündüğünde doygun çözelti elde ediliyor.
Çözünürlük (g/100 mL su)
Buna göre, aynı koşullarda,
50
I. Doygun çözeltinin 120 gramında 30 gram şeker vardır.
38
II. Kütlece %20 lik şeker çözeltisi doymamıştır.
20
III. 15 gram şekeri çözmek için 60 gram su gerekir.
15
0
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
20
40 60
70
Sýcaklýk
Çözünürlük - sıcaklık grafiği verilen X katısının 180 gramı
300 mL suya ilave edildiğinde 30 gram X çözünmeden kalıyor.
E) II ve III
Buna göre çözeltinin sıcaklığı kaç °C dir?
10.
A) 20
Kütlece %5 lik NaNO3 çözeltisini %10 luk hale getirmek için
10 gram NaNO3 gerekiyor.
Buna göre, başlangıçtaki %5 lik çözelti kaç gramdır?
A) 200
B) 180
C) 160
D) 140
14.
B) 40
C) 60
NaCI
0
10
20
30
35,5 35,8 36,0 36,2
NaNO3
72
80
88
95
K
E
Tabloda bazı maddelerin 100 gram sudaki çözünürlükleri
gram olarak verilmiştir.
Ce2(SO4)3 ün çözünürlüğü sıcaklık ile azalır.
Buna göre,
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
I. 50 °C deki doymuş çözeltisi soğutulursa çökelme olur.
A) NaCI ün çözünürlüğü sıcaklıkla artar.
II. 20 °C deki doymamış çözeltisi soğutulursa doymamış
olmaya devam eder.
B) NaNO3 ün çözünürlüğü aynı sıcaklıkta NaCI den fazladır.
N
R
Ö
III. 20 °C deki doymuş çözeltisinin kütlesi aynı miktar su
içeren 50 °C deki doymuş çözeltinin kütlesinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
Körfez Yayınları
11.
E) 70 °C den yüksek
R
İ
T
Madde/Sýcaklýk (°C)
E) 100
D) 70
C) 40°C de 100 gram suda 95 gramdan fazla NaNO3 çözünür.
D) 10 °C de NaNO3 ün doymuş çözeltisi %80 liktir.
E) Eşit kütlede NaNO3 ve NaCI çözmek için aynı sıcaklıkta kullanılan su kütlesi NaCI için daha fazladır.
C) I ve II
E) II ve III
15.
Kütlece % derişim ile ilgili, aynı sıcaklıkta,
12.
X (suda)
I. Doymamış çözeltiye su ilave edildiğinde derişimi azalır.
X (suda)
II. Doygun çözeltinin suyunun bir kısmı buharlaştırıldığında çözeltinin derişimi artar.
X katısının suda ısı vererek çözündüğü biliniyor.
III. 200 gram %20 lik çözeltide bulunan çözünmüş madde
miktarı 200 gram %40 lık çözeltideki çözünmüş madde
miktarının yarısıdır.
I. durumdaki çözeltiyi II. duruma getirmek için;
ifadelerinden hangileri doğrudur?
5 gram X
12 gram X
A) Yalnız I
I. X katısı eklemek
B) Yalnız II
D) I ve II
II. Sıcaklığı yükseltmek
C) Yalnız III
E) I ve III
III. Kaba su eklemek
işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygulanmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 05 CA
1.E
2.D
16.
C) I ve II
%20 lik şeker çözeltisi %40 lık şeker çözeltisi hangi
kütle oranlarında karıştırılırsa son çözelti %35 lik olur?
E) II ve III
3.E
4.C
5.D
6.E
7.B
8.C
9.B
10.B
11.E
12.C
13.D
14.D
15.E
16.B
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
6.
Çözünürlük (g/100 g su)
Çözünürlük (mg/100 g su)
X
50
25
32
0
25
50
70
0
D) 180
Sýcaklýk (°C)
60
R
İ
T
I. 20 °C de hazırlanan doygun çözeltinin kütlesi aynı miktar su ile hazırlanan 60 °C deki doygun çözeltinin
kütlesinden büyüktür.
Buna göre, başlangıçtaki çözeltide bulunan su kütlesi
kaç gramdır?
C) 160
20
Grafiğe göre,
25 °C de hazırlanan doygun çözeltiyi 50 °C ye ısıttığımızda
tekrar doygun olması için 18 gram X katısı gerekiyor.
B) 150
O2(g)
11
Sýcaklýk (°C)
1, 2, 3, 4 soruları grafiğe göre çözünüz.
A) 100
(1 atm)
18
20
1.
06
Karışımlar2
II. 80 °C de 100 gram su da çözünen O2 kütlesi 11 mg
dan azdır.
K
E
E) 198
III. 0 °C de 100 gram su ile hazırlanan doygun çözelti 60
°C ye ısıtılırsa 14 mg O2 gazı çözeltiden ayrılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
2.
A) Yalnız II
70 °C de hazırlanan 370 gram doymamış çözelti 25 °C ye
soğutuluyor.
N
R
Ö
D) I ve III
10 gram X katısı çöktüğüne göre, çözeltide kaç gram
su kullanılmıştır?
A) 60
3.
B) 70
C) 230
D) 300
E) 310
7.
4.
C) 40
D) 44
X
25
15
0
E) 64
10
20
Sýcaklýk (°C)
Yukarıdaki grafiğe göre, 20°C de kütlece %15 lik 200 g
X çözeltisini doygun çözelti haline getirmek için kaç
gram su buharlaştırılmalıdır?
A) 21
B) 30
C) 35
D) 43
E) 70
25 °C de 400 gram kütlece %10 luk X çözeltisini doygun hale getirmek için kaç gram X eklenmelidir?
A) 32
B) 40
C) 44
D) 64
E) 72
8.
5.
E) I, II ve III
30
Buna göre, ilk çözeltide kaç gram çözünmüş X vardır?
B) 32
C) I ve II
Çözünürlük (g/100 g su)
50 °C de hazırlanan m gram doygun çözelti 25 °C ye soğutuluyor. Dibinde katısı olmayan doygun çözelti elde etmek
için çözeltiye 60 gram saf su ekleniyor.
A) 20
B) Yalnız III
Yaz mevsiminde balıkların genelde derinlere ve suyun
gölgede kalan serin kısımlarına doğru gitmesi aşağıdakilerden hangileri ile açıklanamaz?
I. Derinlerde su sıcaklığının daha düşük olması
80°C de AgNO3 tuzunun çözünürlüğü kütlece %60 lık çözeltisine eşittir.
II. Oksijen gazının çözünürlüğünün sıcaklık ile azalması
Buna göre, 80°C de 100 gram suda en çok kaç gram
AgNO3 çözünür?
III. Polar moleküllerin suda, apolar moleküllere göre daha
iyi çözünmesi
A) 60
A) Yalnız I
B) 80
C) 90
D) 100
E) 150
B) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
06
Karışımlar2
9.
13.
Karışımların fiziksel özellikleri kendini oluşturan maddelerden etkilenir.
Kapaðý kapalý gazoz
açýk
CO2 gazý
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilemez?
Gaz
Çýkýþý
A) Suyun yoğunluğu kolonyadan farklıdır.
B) Kolonyanın yoğunluğu alkolden farklıdır.
t °C
t °C
C) Tuzlu suyun kaynama noktası saf sudan farklıdır.
D) Su ve alkol karıştırıldığında her iki bileşiğin molekül yapısı değişmez.
Kapağı açılan gazoz şişesinde gaz çıkışı görülür.
E) Tuzlu suyun buharlaşma hızı saf sudan farklıdır.
Bunun nedeni,
I. Gazların çözünürlüğü basınç ile doğru orantılıdır.
II. Gazların çözünürlüğü sıcaklık ile ters orantılıdır.
10.
III. Gazın çözünürlüğü cinsine bağlıdır.
Suya katılan antifriz için,
hangileri ile açıklanır?
I. Suyun kimyasal yapısını değiştirir.
A) Yalnız I
II. Suyun donma sıcaklığını değiştirir.
B) Yalnız II
III. Karışımın yoğunluğu saf su veya antifrizden farklı olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
14.
E) II ve III
K
E
H
100 gram glikol ve 100 gram su karıştırılıyor.
A) Kütlesi 200 gramdır.
B) Su moleküllerinin yapısı değişmez.
C) Su moleküllerinin sayısı değişmez
D) Karışımın kaynama noktası 100 °C den fazla olur.
E) Karışımın hacmi suyun hacminden az olur.
C
OH
Br
B)
Br
CI
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Karışım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
H
H
Glikolün kaynama noktası 1 atm basınçta 198 °C, suyun
aynı koşullarda kaynama noktası 100 °C tur.
E) I, II ve III
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin karşısındakinde iyi çözünmesi beklenir?
A)
11.
C) I ve III
R
İ
T
D) II ve III
CI C CI
C)
CI
D)
H
E)
O
H
H
CI
CI
CI
O
H
H
O
H
H
H
H
C
OH
H
CI
CI
C
CI
CI
X sývýsý
12.
cisim
15.
I. Saf suda aynı sıcaklıkta toz şekerin çözünmesi küp şekerin çözünmesinden hızlıdır.
su + X
su
Çözünme ve çözünürlük ile ilgili,
II. Saf suda aynı sıcaklıkta toz şekerin çözünürlüğü küp
şekerin çözünürlüğünden fazladır.
Şekildeki su bulunan kaba bırakılan cismin büyük kısmı
suya batmıştır. Kaba bir miktar X sıvısı ekleniyor. Cismin
batan kısmının hacmi azalıyor.
III. Saf suda, aynı sıcaklıkta küp şeker ve toz şekerin çözünürlüğü eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Buna göre,
A) Yalnız III
I. Su ve X karışımının özkütlesi suyun özkütlesinden büyüktür.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
II. X, suda çözünür.
III. X in özkütlesi sudan fazladır.
16.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
Kütlece %20 lik tuzlu suya 20 gram tuz, 80 gram saf su ekleniyor.
Son durumda çözelti kütlece % kaçlık olmuştur?
E) I, II ve III
A) 19,2
Test 06 CA
1.B
2.D
3.B
4.A
5.E
6.E
7.E
8.B
9.D
10.E
B) 20,0
11.E
12.E
C) 20,2
13.A
D) 20,8
14.D
15.D
E) 21,4
16.B
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
07
Karışımlar3
6.
I. Elektroliz
II. Çöktürerek ayırma
Aşağıda bazı karışımlar ve ayırma yöntemleri verilmiştir.
Verilen ayırma işlemlerinden hangisi yanlıştır?
Karışım
III. Santrifüjleme
Yukarıdaki
ayırma
kimyasaldır?
A) Yalnız I
yöntemlerinden
B) I ve II
D) II ve III
hangileri
C) I ve III
E) I, II ve III
Ayırma Yöntemi
A) Demir talaşı - su
süzme
B) Benzin - su
kristallendirme
C) Alkol - su
ayrımsal damıtma
D) Şeker - su
basit damıtma
R
İ
T
E) Zeytinyağı - su
2.
I. Ayırma hunisi
II. Süzme
III. Ayrımsal damıtma
K
E
Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri homojen
karışımları ayırmada kullanılamaz?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
I. Homojen katı - sıvı : Basit damıtma
II. Heterojen sıvı - sıvı : Ayırma hunisi
III. Heterojen katı - sıvı : Süzme
Yandaki sistemde bulunan X, Y, Z
sıvıları ile ilgili ,
I. Z nin yoğunluğu en büyüktür.
B) I ve II
D) II ve III
4.
Z
III. Toplama kalanda önce Z toplanır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Yukarıdaki karışımları ayırmada kullanılan yöntemlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
X–Y
II. Karışım süspansiyondur.
N
R
Ö
3.
7.
ayırma hunisi
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Karanfil bitkisinden parfüm yapımında kullanılan ejanol maddesini ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
8.
A sývýsý
X katýsý Çözünür
B sývýsý
Çözünür
Y katýsý Çözünmez
Çözünmez Çözünür
Z katýsý
Çözünür
Çözünmez
C sývýsý
Çözünmez
Çözünür
A) Özütleme (ekstraksiyon)
B) Ayrımsal damıtma
C) Aktarma (dekantasyon)
D) Süzme
Buna göre süzme ve buharlaştırma yöntemi ile;
E) Yüzdürme (flotasyon)
5.
Yukarıda X, Y, Z katılarının A, B, C sıvılarında çözünme
özellikleri verilmiştir.
I. X ve Y karışımı A sıvısı ile ayrılabilir.
II. X ve Z karışım B sıvısı ile ayrılabilir.
I. Kaynama noktası
III. Y ve Z karışımı C sıvısı ile ayrılabilir.
II. Yoğunluk farkı
III. Çözünürlük farkı
yargılarından hangileri doğrudur?
Yukarıdaki niceliklerden hangileri ayrımsal damıtma
yardımıyla sıvıların bileşenlerine ayrılmasında dikkate
alınmalıdır?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
07
Karışımlar3
9.
13.
I. Nikel tozu - kum karışımını mıknatıs ile ayırma
X, Y, Z maddeleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
II. Karabiber - tuz karışımını ebonit çubuk ile ayırma
–
X ve Y maddeleri emülsiyon oluşturmaktadır.
III. Alkol - su karışımını ayrımsal damıtma ile ayırma
–
Y ve Z maddeleri süspansiyon oluşturmaktadır.
IV. Tuz - su karışımını buharlaştırma ile ayırma
–
X ve Z maddeleri çözelti oluşturmaktadır.
Yukarıda verilen karışımları ayırmada aşağıdaki ayırt
edici özelliklerden hangisi kullanılmamıştır?
Buna göre,
I. X ve Y karışım ayırma hunisi ile ayrıştırılır.
A) Kaynama noktası
II. Y ve Z karışımı süzme yöntemi ile ayrıştırılır.
B) Yoğunluk
III. X ile Y sıvı, Z katı maddedir.
C) Mıknatıslama
yargılarından hangileri doğrudur?
D) Elektriklenme
A) Yalnız I
E) Çözünürlük
B) I ve II
D) II ve III
10.
K
E
Buna göre
14.
İyot katısı suda çözünmez, tuz suda çözünür.
Buna göre iyot - tuz karışımını ayırmak için
I. Başlangıçtaki karışım heterojendir.
I. süzme
II. X in kaynama noktası daha büyüktür.
II. suda çözünme
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
I. Süzme
II. Dekantasyon
III. Buharlaştırma
Körfez Yayınları
N
R
Ö
III. Y katı haldedir.
11.
E) I, II ve III
R
İ
T
X, Y, Z maddelerinden oluşan karışım süzgeç kağıdından
geçirildiğinde Y maddesi elde ediliyor.
Süzüntüye ayrımsal damıtma işlemi uygulandığında
toplama kabında daha çok X elde ediliyor.
C) I ve III
işlemleri hangi sıra ile yapılmalıdır?
A) II , I , III
B) I, II , III
D) II, III , I
C) III, II , I
E) I, III , II
III. Diyaliz
IV. Ayrımsal damıtma
Y katýsý
15.
V. Santrifüjleme
X katýsý
Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesi heterojen karışımları ayırma yöntemidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Y katýsý
X katýsý
Þekil I
E) 5
sývý
Þekil II
Şekil I deki kaba sıvı eklenince şekil II oluşmaktadır.
Buna göre,
12.
I. X in yoğunluğu Y den daha büyüktür.
Katı ve sıvı maddelerden oluşan karışım süzme yöntemine
göre ayrıştırılamamaktadır.
II. X–Y karışımı yüzdürme yöntemi ile ayrıştırılabilir.
III. X ve Y , verilen sıvıda çözünmez.
Bu karışım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Emülsiyondur.
B) Süspansiyondur.
C) Çözeltidir.
D) Alaşımdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
E) Aerosoldür.
Test 07 CA
1.B
2.B
3.E
4.A
5.A
6.B
7.C
8.A
9.B
10.C
11.D
12.C
13.E
14.A
15.E
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
Aşağıda verilen elementlerden hangisinin sembolü
yanlış verilmiştir?
Elementin adı
2.
5.
Elementin sembolü
Nötr halde nötron sayısı ve elektron sayısı birbirine
eşit olan X atomu için;
I. Proton sayısı ve nötron sayısı birbirine eşittir.
A)
Alüminyum
Al
II. Kütle numarası elektron sayısının iki katıdır.
B)
Krom
Cr
III. Çekirdek kütlesi kütle numarasının
C)
Çinko
Zn
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D)
Potasyum
P
A) Yalnız I
E)
Kalsiyum
Ca
Nötr bir atomda elektronların toplam sayısı (e), protonların
toplam sayısı (p), nötronların toplam sayısı (n) ile gösterilmektedir.
I. çekirdek yükü elektron sayısına eşittir.
N
R
Ö
III. proton sayısı nötron sayısına eşittir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
.
iyonunun proton, nötron ve elektron sayıları
toplamı 174 ise a değeri kaçtır?
A) 50
II. nötron sayısı elektron sayısından büyüktür.
A) Yalnız I
2a+2 2+
X
a
C) I ve II
R
İ
T
K
E
6.
katıdır.
B) Yalnız III
D) II ve III
Buna göre;
3.
08
Atomun Yapısı
B) 52
C) 54
D) 56
E) 58
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
7.
X–n ile X+n iyonlarının elektron sayılarının toplamı 70,
elektron sayıları arasındaki fark 6 olduğuna göre, X+n
iyonunun elektron sayısı hangisidir?
A) 35
X3+ iyonunun kütle numarası ve elektron sayısı bilinirse, X atomuyla ilgili olarak,
B) 34
C) 33
D) 32
E) 31
I. Proton sayısı
II. İzotopunun kütle numarası
III. Nötron sayısı
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
.
8.
X–1 ,Y+1 ve Z-2 iyonlarının elektron sayıları eşittir.
Buna göre,
I. Z nin atom numarası en küçüktür.
II. Y nin atom numarası Z den 3 fazladır.
4.
16
X
8
2–
atomunun X iyonunda elektron (e), proton (p) ve
nötron (n) sayıları arasındaki ilişki hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) n > p = e
D) e > p = n
B) n = e > p
C) p > e = n
E) p = e = n
.
III. Kütle numaraları Y > Z > X dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
08
Atomun Yapısı
9.
13.
Pozitif yüklü iyonların yapısı ile ilgili,
35
X
17
37
Y
17
ve
atomları ile ilgili olarak;
I. Kütle numaraları farklıdır.
I. Elektron sayısı, proton sayısından azdır.
II. Kimyasal özellikleri farklıdır.
II. Elektron sayısı, nötron sayısına eşittir.
III. Aynı elementin farklı atomlarıdır.
III. Nötron sayısı, çekirdek yükünden fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
10.
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
E) I ve III
14.
Nötr bir atom iyon haline geçerken aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğru olur?
R
İ
T
Nötr haldeki bir tanecik için aşağıdakilerden hangisi
doğru olamaz?
A) Elementtir
A) Elektron sayısı artar.
B) İyondur
B) Katyon haline gelir.
C) Atomdur
C) Anyon haline gelir.
K
E
D) Bileşiktir
D) Kimyasal özelliği değişir.
N
R
Ö
15.
A) -1
b+1
X
a+1
B) -2
,
b
Y
a
,
C) -3
D) +1
X–, X3+ ve X5+ iyonlarının toplam elektron sayısı 44 tür.
Buna göre X atomunun proton sayısı kaçtır?
Xn iyonu Y+3 iyonuna 2 elektron verince yükleri eşit oluyor.
Buna göre n değeri nedir?
12.
Körfez Yayınları
E) Nötrondur
E) Çekirdek yükü değişir.
11.
C) Yalnız III
A) 12
B) 15
C) 17
D) 18
E) 19
E) +2
16.
I. X–1 → X+3
II. Y+5 → Y+3
III. X+2 → X-2
b
Z
a+1
Bu dönüşümler sırasında elektron sayısındaki
değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
X, Y ve Z element atomlarıyla ilgili olarak,
I. X ve Y izotondur.
III. X ve Z izotoptur.
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 01 CA
1.D
2.A
II
I
II. Y ve Z izobardır.
C) I ve II
E) I, II ve III
3.C
4.D
5.C
6.E
7.D
8.D
9.A
III
A)
4 azalır
2 artar
4 artar
B)
4 azalır
2 azalır
4 artar
C) 4 artar
4 azalır
2 artar
D) 2 artar
3 azalır
2 artar
E)
4 artar
2 azalır
3 artar
10.D
11.A
12.E
13.E
14.B
15.C
16.A
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
31 n
X
15
ile 14
Y3- iyonlarının elektron sayıları eşittir.
7
5.
Buna göre n kaçtır?
A) +1
09
Atomun Yapısı2
B) +3
C) +5
D) +7
E) –1
Atom numaraları 11X, 16Y, 17Z, 20R olan elementlerin
oluşturduğu aşağıdaki iyon gruplarından hangisinde
iyonların elektron sayıları eşittir?
A) X+, Y2–, Z2+
B) Y2+, Z–, R2+
C) Y2–, Z–, R2+
D) X+, Z–, R2+
+
7+
2+
E) X , Z , R
2.
Neon atomunun doğada farklı iki izotopu bulunur. Bunlardan biri %90 oranında kütle numarası 20 olan neondur.
Neonun ortalama atom ağırlığı 20,2 olduğuna göre
diğer izotopun kütle numarası kaçtır?
A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
6.
32 2–
S
S ile P3– tanecikleri izoelektronik olduğuna göre, P
nin atom numarası hangisidir?
E) 25
A) 14
X, Y ve Z tek atomlu maddelerinin kütle numarası, nötron
ve elektron sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
N
R
Ö
Kütle no
Nötron sayısı Elektron sayısı
X
31
15
18
Y
37
19
18
Z
38
18
19
4.
Katyon
Nötr
C) 16
D) 17
E) 18
Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan atomlara izotop, Nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı olan atomlara
izoton, Nötron ve proton sayıları toplamı aynı olan atomlara izobar, Elektron diziliş ve sayısı aynı olanlara izoelektron denir.
Bu tanımlara göre,
Element
Tabloya göre, aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi
doğrudur?
Anyon
B) 15
K
E
7.
3.
R
İ
T
iyonunda 16 tane yüksüz parçacık vardır.
2–
Nötron sayýsý
Kütle no
X
Atom no
18
22
40
Y
18
20
38
Z
20
20
40
A)
Z
X
Y
nötr X, Y ve Z atomları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
B)
Y
Z
X
A) X ve Z izotoptur.
C)
Y
X
Z
B) X ve Z izotondur.
D)
X
Y
Z
C) X ve Z izobardır.
E)
X
Z
Y
D) Y ve Z izoelektrondur.
E) X ve Y izobardır.
Atom ve iyonlarla ilgili,
I. Nükleon sayısı, proton ve nötronun toplamına eşittir.
II. Atom numarası, çekirdek yüküne ve elektron sayısına
eşittir.
8.
Atomdaki 2. temel enerji düzeyi (n=2) için,
I. En fazla 2 elektron bulunur.
II. En fazla 8 elektron bulunur.
III. Nötr atom elektron verdiğinde (–) yüklü iyona dönüşür.
III. Enerjisi 1.enerji düzeyinin enerjisinden fazladır.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
09
Atomun Yapısı2
9.
I.
II.
III.
17
20
CI–
Ca
+7
35
13.
: 2-8-6
+2
Br
Kütle
Numarası
: 2-8-8
: 2 - 8 - 18 - 8
Yukarıda verilen iyonların elektron dizilişlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Na
23
N
-
Nötron
Sayısı
Atom
Numarası
12
-
7
7
Yukarıda verilen tabloya göre, Na ve N elementleri arasında oluşan bileşik için,
C) Yalnız III
I. Formülü Na3N dir.
E) II ve III
II. Na atomu elektron verir.
III. N atomu elektron verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
10.
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
14.
E) 15
E) I, II ve III
R
İ
T
X–3 : 2) 8) 8)
–3 yüklü iyonunun elektron dağılımı yukarıda verilen X
elementinin atom numarası kaçtır?
C) II ve III
J. Dalton atomu “ Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur.
Atomdan daha küçük parçacık yoktur. Atomlar içi dolu sağlam küreler şeklindedir.” olarak ifade etmiştir.
K
E
I. Maddenin hal değiştirmesi
II. Atomun elektron vermesi
III. Radyoaktif elementin beta (elektron) ışıması yapması
8
O ve 16S elementleri için;
I. Aynı gruptadırlar.
II. S nin atom hacmi O dan daha büyüktür.
III. Değerlik elektron sayıları aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
12.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
Yukarıda verilen olaylardan hangileri J. Dalton’un atom
teorisine ters düşmektedir?
A) Yalnız I
D) II ve III
15.
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Nötr iki atomun elektron katman dizilişi aşağıda verilmiştir.
X: 2-8-1
Y: 2-8-0-1
C) I ve II
Buna göre X ve Y atomları için aşağıdakiilerden hangisi yanlıştır?
E) I, II ve III
A) X ve Y aynı elemetlerdir.
B) Y nin enerjisi X den büyüktür.
C) X elementi daha kararlıdır.
D) Y elementi ile X elementi farklı elementlerdir.
E) X’i Y ye çevirmek için enerji gereklidir.
I. Atom, içi dolu küre şeklindedir.
II. Atomda pozitif (+) ve negatif (–) yüklü tanecikler vardır.
III. Yörüngedeki elektron sayısı atom çekirdeğindeki pozitif yük sayısına eşittir.
Atomla ilgili verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri
Dalton atom modeline ters düşmez?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
Test 09 CA
1.C
16.
C) II ve III
Aşağıdaki taneciklerden hangisinin elektron katmanları 16S2– iyonu ile aynı değildir?
A) 15P3–
B) 17Cl–
C) 19K+
D) 20Ca2+
E) 14Si4+
E) I, II ve III
2.B
3.E
4.A
5.C
6.B
7.C
8.E
9.B
10.E
11.E
12.A
13.B
14.D
15.D
16.E
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
Periyodik Sistem
1.
W
X
Z
Y
4.
10
X elementinin temel halde, 1. enerji katmanında 2 elektron,
2. enerji katmanında 5 elektron bulunmaktadır.
Buna göre X elementi için,
T
I. Atom numarası 5 tir.
II. Grup numarası 5 tir.
III. Periyot numarası 7 dir.
Yukarıdaki periyodik cetvelde görülen elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) X ve Y aynı gruptadır.
R
İ
T
A) Yalnız I
B) Z ve T elektrik akımını iletir.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) X ve Y nin değerlik elektron sayısı aynıdır.
D) Z ve W aynı bloktadır.
E) II ve III
K
E
E) Z ve T metaldir.
5.
N
R
Ö
2.
C) I ve II
X2+ ve Y– iyonlarının katman dizilişi 2 - 8 dir.
X elementi ve 8X–2 iyonu ile aşağıdakilerden hangisi
8
yanlıştır?
A) X ve X–2 nin kimyasal özellikleri farklıdır.
B) X–2 nin katman sayısı 2 dir.
Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
C) X–2 nin atom numarası 10 dur.
A) X toprak alkali metaldir.
D) X–2 ve X in elektron katman dizilişleri farklıdır.
B) Y halojendir.
C) Aralarında XY2 iyonik bileşiği oluşur.
D) X’in atom numarası 8 dir.
E) X–2 nin katman dizilimi 2 - 8 dir.
E) X metal, Y ametaldir.
3.
Y
T
X
6.
Aşağıda elektron dizilişleri verilen elementlerden hangisinin grup numarası diğer elementlerinkinden farklıdır?
Z
A) 2
B) 2 - 2
Periyodik tabloda yerleri gösterilen elementlerle ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) T ve Z aynı periyottadır.
B) Y ametaldir.
C) X geçiş metalidir.
D) T, X ve Z aynı bloktadır.
E) Y halojendir.
C) 2 - 8 - 2
D) 2 - 8 - 8 - 2
E) 2 - 8 - 18 - 8 - 2
10
Periyodik Sistem
7.
10.
Periyodik tablo için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
1
H , 9F ,
17
Cl ,
19
K
Hangi iki element arasında oluşacak bileşiğin iyonik
karakteri diğerlerinden fazladır?
A) Elementler artan atom numaralarına göre dizilmiştir.
B) Benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı grupta alt alta toplanmışlardır.
A) H ile F
B) H ile Cl
C) Soldan sağa doğru kütle numarası genelde artar.
C) K ile Cl
D) Metaller sol tarafta toplanmıştır.
D) K ile H
E) Her periyotta 8 tane soy gaz bulunur.
E) K ile F
11.
Elementlerin bazlık karakteri sola doğru, asitlik karakteri
sağa doğru artar.
R
İ
T
Na:1A , Al:3A , C:4A , O:6A grubunda yer alır.
8.
n–3
Bu bilgiye göre;
X , nY , n+2Z birer elementtir.
I. Al nin bazlığı O dan fazladır.
Y elementi 2.periyottaki soy gaz elementi olduğuna
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
II. O nun asitliği Na dan fazladır.
K
E
III. Na nın bazlığı C den fazladır.
A) X elementi 6A grubundadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) X in atom numarası 8 dir.
A) Yalnız I
C) Z elementi 2.periyottadır.
D) I ve III
D) X ametaldir.
9.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
E) Grup numarası en büyük olan Z dir
12.
C) I ve II
E) I, II ve III
Periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunan X, Y ve Z elementleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
–
X geçiş elementidir.
–
Y bileşiklerinde en düşük –3 en büyük +5 değerlik alabilir.
–
Z alkali metaldir.
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin atom numaralarının artışına göre sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?
II
I
B) Yalnız II
A) X,Y,Z
B) Z,X,Y
D) X,Z,Y
C) Z,Y,X
E) Y,Z,X
III
Yukarıda verilen periyodik cetvele göre elementlerin
genel özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
13.
(C,H,N,O,S ametaldir)
A) Atom numarası II yönünde azalır.
C) Metalik özellik III yönünde azalır.
D) Katman sayısı I yönünde artar.
E) Değerlik elektron sayısı II yönünde azalır.
1.C
2.D
3.D
Bağ türü
Bileşik
B) Ametalik özellik III yönünde artar.
Test 10 CA
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde verilen kimyasal
bağın türü doğrudur?
4.B
5.C
6.A
7.E
A) CO2
İyonik bağ
B) H2S
İyonik bağ
C) H2O
Metalik bağ
D) HCl
Polar kovalent bağ
E) NH3
Hidrojen bağı
8.D
9.D
10.E
11.E
12.B
13.D
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
11
Bileşikler 1
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde N elementinin
değerliği (yükseltgenme basamağı) en küçüktür?
5.
Asetat (CH3COO–1), –1 yüklü anyondur.
( Elementlerin elektronegatiflikleri : F > O > N > H )
Buna göre, (CH3COO)2Sr bileşiğindeki Sr elementinin
yükü (değerliği) kaçtır?
A) NH3
A) –1
B) –2
C) +1
D) +2
E) +3
B) NO2
C) N2O4
D) N2O3
R
İ
T
E) NF3
6.
AlPO4 bileşiğindeki P elementinin yükü (değerliği) kaçtır?
K
E
A) –5
2.
Aşağıdaki iyon ve kökler kullanılarak karşılarına oluşacak
bileşik yazılmıştır.
Buna göre, verilen bileşiklerden hangisi yanlıştır?
N
R
Ö
A) NH4+ ; NO3– ⇒ NH4NO3
B) Cu+2 ; Cl–
⇒ Cu2Cl
C) Na+ ; PO4–3 ⇒ Na3PO4
D) Al+3 ; SO4–2 ⇒ Al2(SO4)3
E) NH4+ ; S–2
3.
⇒ (NH4)2S
7.
B) +2
C) +3
D) +4
A) (2, 3)
B) (3, 2)
D) (2, 2)
.
C) (1, 1)
E) (3, 3)
D) +3
E) +5
I. MgCO3
II. MgNO3
III. Mg3(PO4)2
Bileşiklerden hangilerinin formülü yanlış verilmiştir?
A) Yalnız I
E) +5
FenOm bileşiğinde Fe+3 ve O–2 iyonları bulunduğuna
göre (n, m) sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) +1
Yukarıda verilen iyon ve köklerin yapabileceği bileşikler şu
şekilde verilmiştir.
NH4NO3 bileşiğindeki azot (N) elementlerinin yükleri
toplamı kaçtır?
A) +1
4.
B) –3
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde C elementinin yükseltgenme basamağı +4 değildir?
A) MgCO3
B) CaC2O4
D) (NH4)2CO3
C) H2CO3
E) CCl4
11
Bileşikler 1
9.
13.
Bileşiklerinde değişmeden sabit değerlik alan element
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fe
B) Cr
C) K
D) Mn
Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde N elementi iki farklı
değerlik almıştır?
A) NH4NO3
E) S
B) N2O4
C) N2O
D) N2O3
E) N2O5
10.
Mn2O72– iyonunda manganın (Mn) yükseltgenme basamağı kaçtır?
A) +3
B) +5
C) +6
D) +7
E) +8
14.
R
İ
T
K2MnO4 bir bileşiktir.
K, 1A grubunda bir metaldir.
11.
O, 6A grubunda bir ametaldir.
Fe(demir) gri renkli bir metaldir. Oksijen, renksiz bir gazdır.
K
E
Buna göre, Mn elementinin bu bileşikte taşıdığı yükü
(yükseltgenme basamağı) kaçtır?
Kapalı bir kaba bir miktar demir tozu ve oksijen konularak
yeterince bekleniyor.
Buna göre,
N
R
Ö
I. Gerçekleşen olay kimyasal bir tepkimedir.
II. Demir-III-oksit bir bileşiktir.
III. Demir-III-oksitin yapısındaki demir ve oksijen elementleri arasında sabit bir oran vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
12.
15.
C) I ve II
E) I, II ve III
B) –2
Körfez Yayınları
A) –6
Zamanla kapta kırmızı renkli demir-III-oksit oluşuyor.
C) +2
D) +4
Yanda verilen element için, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elektron katman sayısı 2 dir.
7N
:
E) +6
7p
B) Ametaldir.
C) Bileşik yaparken elektron alma eğilimindedir.
D) Mg3N2 bileşiğinde yükseltgenme basamağı +3 tür.
E) Toplam elektron sayısı 7 dir.
XO3, Y2XO4 ve ZXO4– bileşik ve iyonlarında X'in değerlikleri aynı olduğuna göre Y ve Z nin değerliği
nedir? (8O)
Y
Z
A) +1
–1
B) +1
+1
C) +1
–2
Cr2O7–2 kökü ile CrO4–2 kökündeki Cr elementinin değerlikleri arasındaki fark nedir?
D) –1
+1
A) 0
E) –1
–1
Test 11 CA
1.A
16.
2.B
3.B
4.A
5.D
6.E
7.B
8.B
9.C
10.C
B) 1
11.E
C) 2
12.B
13.A
D) 3
14.E
15.D
E) 6
16.A
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
12
Bileşikler 2
Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazlar için ortak olan
özelliklerdendir?
5.
Adı “ diflor diklormetan “ olan klima gazı bir bileşiktir.
A) Suya H+ iyonu vererek çözünürler.
Bileşiğin bir molekülünde bulunan klor atomu sayısı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) Turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
C) Ca ve Mg gibi aktif metallerle H2 gazı açığa çıkararak
tepkime verirler.
D) Sulu çözeltileri elektrolittir.
E) Yalnız 1A grubu elementlerinden meydana gelirler.
2.
6.
MgCl2
: Magnezyum (II) klorür
AlN
: Alüminyum nitrür
K
E
Bir öğrenci K2O2 bileşiğini yanlışlıkla K2O şeklinde
yazmıştır.
MgH2
: Magnezyum hidrür
Buna göre ilk bileşiğe göre,
Al2S3
: Alüminyum (II) sülfür
FeCl3
: Demir (III) klorür
I. Oksijen atomunun değerliği
A) 1
II. Bileşiğin kimyasal özelliği
N
R
Ö
III. Bileşiğin okunuşu
niceliklerinden hangileri değişmiş olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3.
R
İ
T
Aşağıdaki bileşiklerden kaç tanesinin ismi doğru verilmiştir?
B) 2
C) I ve II
E) I, II ve III
Na2CO3(k) bileşiği ile ilgili olarak,
7.
ZnClO3
,
NaCl
,
C) 3
Al2O3
,
KBr
D) 4
,
E) 5
CaS
Aşağıda isimleri verilen bileşiklerden hangilerinin formülü yukarıda verilenler arasında yoktur?
I. Suda iyonlaşarak çözünür.
II. Bileşikteki C atomunun yükseltgenme basamağı +6 dır.
A) Sodyum klorür
B) Çinko klorür
C) Alüminyum oksit
D) Potasyum bromür
E) Kalsiyum sülfür
III. Atomlar arası sadece iyonik bağ bulur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
( Na = 1A, C = 4A, O = 6A grubundadır.)
A) Yalnız I
B) I ve III
D) II ve III
4.
C) I ve II
E) I, II ve III
Amonyum sülfür bileşiğinin formülü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) N2S3
B) (NH4)2S
D) (NH4)3PO4
C) (NH4)2SO4
E) NH4Cl
.
8.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülünün yazılması doğrudur?
A) Kalay–II–bromür
: KBr
B) Demir–III–oksit
: Fe2O3
C) Kurşun–IV–oksit
: CuO
D) Civa–II–iyodür
: HgI
E) Bakır–I–klorür
: CuCl2
12
Bileşikler 2
9.
13.
X elementi bileşiklerinde sadece +2 yük taşıyabilir.
Aşağıdakilerden hangisi iyonik bağlı bileşiklerdendir?
A) SO2
X ile O arasında meydana gelen XO2 bileşiği için,
B) CO2
C) CCl4
D) Fe2O3
I. O nin bileşikteki yükü –1 dir.
E) OF2
II. X metaldir.
III. X elementinin grup numarası 4A olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
14.
E) I, II ve III
I. SnO2 : Kalay (IV) oksit
II. FeO
: Demir oksit
III. NO2
: Azot dioksit
IV. CaCI2 : Kalsiyum (II) klorür.
V. BaS
Diazot monoksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) N2O3
A) NO
N
R
Ö
12.
I.
B) 2
C) 3
D) 4
15.
Bileşik
Okunuşu
I. Fe(NO3)2
Demir (III) nitrat
II. PbO2
Kurşun (II) oksit
III. CaO2
Kalsiyum dioksit
A) Yalnız I
16.
A) Yalnız I
D) II ve III
Test 12 CA
1.D
2.E
hangileri
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3.A
4.B
5.B
6.C
7.B
8.B
9.B
C) I ve III
E) I, II ve III
Adı
Bileşik
B) Yalnız II
E) 5
Aşağıdakilerin hangisinde verilen bileşik yanlış adlandırılmıştır?
III. Cu(NO3)2 : Bakır – II – nitrat
isimlendirmelerden
D) 4
B) Yalnız III
D) II ve III
: Sodyum oksit
Yukarıda verilen
doğrudur?
C) 3
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin okunuşu yanlıştır?
E) 5
PbSO4 : Kurşun -I- sülfat
II. Na2O
B) 2
K
E
E) NO2
P2O5 , NaCI , H2O , ZnBr2 ve CO bileşikleri adlandırılırken kaç tanesinde latince sayılar kullanılmaz?
A) 1
A) 1
C) N2O5
D) N2O
11.
R
İ
T
Yukarıdaki adlandırmalardan kaç tanesi doğrudur?
Körfez Yayınları
10.
: Baryum sülfat
A) NO2
Azot dioksit
B) K2O
Potasyum oksit
C) Fe2O3
Demir (III) oksit
D) SO3
Kükürt trioksit
E) CaO
Kalsiyum monoksit
10.D
11.B
12.D
13.D
14.B
15.E
16.E
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
13
Bileşikler 3
Aşağıdakilerden hangisi organik bileşiklere ait olan
genel özelliklerden değildir?
5.
C2H5OH , CH4 , CaO , HCOOH , CCl4
Yukarıda verilen maddelerin organik olanlar ve olmayanlar şeklinde sınıflandırılması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yanıcıdırlar.
B) Suda çözünmezler.
Anorganik bileşikler
Organik bileşikler
C) Kovalent yapılıdırlar.
D) Kendilerine özgü kokuları vardır.
A) C2H5OH, CH4, HCOOH
CaO, CCl4
E) Yeryüzünde sayıca örneği inorganik bileşiklerden azdır.
B) CH4, HCOOH
CaO, CCl4, C2H5OH
R
İ
T
C2H5OH, CH4, HCOOH
C) CaO, CCl4
D) CH4, CaO
CCl4, C2H5OH, HCOOH
C2H5OH, CH4
E) HCOOH, CaO, CCl4
2.
Organik bileşiklerin sayı olarak anorganik bileşiklerden fazla olmasının nedeni,
K
E
I. Karbon atomunun 4 bağ yapması
II. Hidrojen atomunun 2 bağ yapması
III. C atomlarının birbirlerine birli , ikili, üçlü bağlarla zincirler şeklinde bağlanabilmesi
N
R
Ö
hangileri ile açıklanır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
6.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi alkan sınıfı bir
bileşik değildir?
3.
B) C2H6
A) CH4
C) Yalnız III
E) I ve III
Açık zincirli alkanların genel formülü CnH2n+2 dir.
D) C4H10
E) C7H14
H
H
H
H
H
H
H H C H
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
Açık formülü yukarıda gösterilen alkanın kapalı formülü, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) C7H7
B) C7H12
C) C7H14
D) C7H16
E) C7H15
7.
C4H10 bileşiğinin açık formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
H
A)
H
C)
H
H
H
C
C
C
H
H
H
H
H
C
C
H
H
Aşağıdakilerden hangisi mono alkol değildir?
A) CH3OH
D) C3H7OH
B) C2H5OH
C) C2H4(OH)2
E) C4H9OH
H
B)
H
H
D)
H
H
E)
4.
C) C3H8
H
H
H
H
H
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
C
C
C
H
H
H
H
H
H
H
C
C
C
C
H
H
H
H
H
13
Bileşikler 3
8.
Yanda açık formülü verilen
bileşik için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
H
C
H
C
C
C
C
Yapısında amino (–NH2) ve karboksilli asit (–COOH) grubu
bulunan organik bileşiklere amino asit denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir aminoasittir?
H
A) C2H5OH
C
H
A) Benzendir.
11.
H
B) NH2CH2COOH
H
C) CH3COOH
B) Kapalı formülü C6H6 dır.
C) Aromatiktir.
D) C2H4
D) Yapısında 3 tane çift bağ vardır.
E) C6H12O6
E) Siklo alkandır.
12.
R
İ
T
Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin hidrofil (suyu seven) hidrofob (suyu sevmeyen) uçları
doğru gösterilmiştir?
Hidrofil uç
Hidrofob uç
C 2H 5
OH
CH3
COOH
C) CH3CH2CH2 – NH2
NH2
CH3CH2CH2
D) CH3CH2CH2 – SO3
CH3CH2CH2
SO3
E) CH3CH2CH3
CH3
CH2CH3
Bileşik formülü
Açýk formül
H
Kýsa gösterim
A) C2H5 – OH
K
E
H
B) CH3 – COOH
C
H
C
H
C
H
H
N
R
Ö
Yukarıda açık formül ve kısa gösterimi verilen organik
bileşik için,
I. Halkalı yapıdadır.
II. Siklopropandır.
III. Genel formülü CnH2n dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
Körfez Yayınları
9.
I. CH3_CH2–CH3
13.
II. CH3_CH2–CH2–CH2–CH3
III. CH3_C(CH3)2–CH3
IV. CH3_(CH2)3–CH3
Yukarıda verilen bileşiklerden hangi ikisi farklı bileşik
olmayıp aynı bileşiği göstermektedir?
C) II ve III
E) I, II ve III
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I ve IV
O
10.
C OH grubu
bulunan organik bileşiklere verilen addır?
Aşağıdakilerden hangisi yapısında
14.
I. C2H2 bileşiği alkandır.
II. Benzen 6 karbonlu ve halkalı yapıdadır.
A) Hidrokarbon
III. Alkollerde C zincirine bağlı grup –NH2 dir.
B) Alkin
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
C) Alken
A) Yalnız I
D) Organik asit
D) I ve II
E) Alkol
Test 13 CA
B) Yalnız II
1.E
2.E
3.D
4.C
5.A
6.E
7.D
8.E
9.E
10.D
C) Yalnız III
E) I ve III
11.B
12.C
13.C
14.B
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
Al4C3 + H2O → Al(OH)3 + CH4
5.
Yukarıdaki tepkime denklemi en küçük tam sayılarla
denkleştirildiğinde H2O nun katsayısı kaç olur?
A) 12
2.
B) 8
C) 6
D) 3
A) XY2
6.
C) 5
D) 7
C3Hx(OH)3 + 7/2O2 → CO2 + H2O
Yukarıdaki eşitlenmiş denklemde bulunan C3Hx(OH)3
bileşiğindeki X in sayısal değeri kaçtır?
A) 3
4.
B) 4
C) 5
D) 6
Buna göre, 1 mol CnH2nO2 bileşiği yakıldığında kaç
mol CO2 oluşur?
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
D) X2Y6
E) X2Y5
R
İ
T
MgO(k) + H3PO4(suda) → Mg3(PO4)2 + H2O
Buna göre, MgO , H3PO4 ve H2O bileşiklerin katsayıları sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 3, 1, 2
D) 1, 3, 2
7.
E) 7
CnH2nO2 bileşiğinin 1 molünü yakmak için 5 mol O2 kullanılıyor.
A) 1
C) XY3
Yukarıda verilen denklemde Mg3(PO4)2 nin katsayısı 1 alınarak denkleştirme yapılıyor.
E) 10
N
R
Ö
3.
B)X2Y
K
E
Yukarıdaki tepkime denklemi en küçük tam sayılarla
denkleştirildiğinde H2O nun katsayısı kaç olur?
B) 4
Aynı şartlarda 1 hacim XY(g) ,1 hacim Y2(g) ile tepkimeye
girerek 1 hacim A gazı oluşturuyor.
Buna göre A gazının formülü nedir?
E) 2
C4H10 + O2 → CO2 + H2O
A) 3
14
Kimyasal Değişimler1
B) 3, 2, 1
C) 3, 2, 3
E) 3, 2, 2
CnH2n+1OH + O2 → CO2 + H2O
Yukarıdaki tepkime denklemi en küçük tam sayılarla
denkleştirildiğinde O2 nin katsayısı 9 oluyor.
Buna göre, n sayısal değeri kaçtır?
A) 6
8.
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
CnH2n bileşiğinin 0,5 molünü yakmak için 3 mol O2 harcanıyor.
Buna göre n sayısı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
14
Kimyasal Değişimler1
9.
13.
CXHYOZ bileşiğinin yanma tepkimesi
2CXHYOZ + 9O2 → 6CO2 + 8H2O
Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisi karışımdaki maddelerden birisi olamaz?
şeklinde olduğuna göre bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) C3H8O2
B) C3H7OH
D) C3H8O3
10.
Kapalı bir kapta bulunan 3 farklı madde O2 ile yakıldığında
N2O5 , H2O , CO2 ve SO2 maddeleri oluşuyor.
A) N2O
C) C2H8O
B) CH4
D) H2S
E) C2H5OH
14.
Saf bir madde, O2 ile yakıldığında CO2 ve H2O oluşmaktadır.
C) Ca(OH)2
E) C6H12O6
H2SO4(suda) + 2NaOH(k) → Na2SO4(suda) + 2H2O(s)
tepkimesi için verilen,
R
İ
T
I. Asit – baz tepkimesidir (Nötürleşme tepkimesidir.)
Yakılan bu madde ile ilgili olarak,
I. Bileşiktir.
II. Na2SO4 tuzdur.
II. Yapısında C, H ve O vardır.
III. Na elementinin girenlerde ve ürünlerdeki değerliği (yükü) farklıdır.
III. Yapısında sadece C ve H elementleri vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
K
E
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
N
R
Ö
11.
mol sayýsý
8
7
6
5
O2
4
H2O
3
CO2
2
X
D) I ve II
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
A) Yalnız I
15.
C) Yalnız III
E) I, II ve III .
Aşağıda verilen reaksiyonlardan hangisinin oda şartlarında kendiliğinden gerçekleşmesi beklenmez?
A) Mg + HCl →
B) Al + HCl →
C) Na + HCl →
D) Ag + HCl →
1
0
B) Yalnız II
E) Zn + HCl →
zaman
Yukarıdaki X maddesinin mol sayısı zaman grafiği verilmiştir.
Buna göre X in formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) C3H7OH
B) C2H5OH
D) C3 H8 O2
C) C3H8O
16.
E) C2H6
KClO3(k) + ısı → KCl(k) + 3/2O2(g)
tepkimesi için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplam kütle korunur.
12.
B) Isı alan (endotermik) tepkimedir.
16H+ + 2X + 10I− → 5I2 + 2Mn+2 + 8H2O
C) Oksijen elementinin değerliği (yükü) değişmiştir.
Tepkimesinde verilen X aşağıdakilerden hangisidir?
D) Analiz tepkimesidir.
E) Cl elementinin yükü değişmemiştir.
Test 14 CA
1.A
2.E
3.C
4.D
5.C
6.C
7.A
8.D
9.B
10.A
11.D
12.A
13.C
14.D
15.D
16.E
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
15
Kimyasal Değişimler2
2 NH3(g) + ısı → N2(g) + 3 H2(g)
4.
Yukarıda verilen reaksiyon ile ilgili olarak;
A) Yanma reaksiyonları
I. Endotermik reaksiyondur.
B) Metallerin paslanması
II. Analiz reaksiyonudur.
C) Metal asit reaksiyonları
III. Redoks reaksiyonudur.
D) Metal baz reaksiyonları
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Aşağıdaki reaksiyonların hangisi indirgenme yükseltgenme tepkimesi değildir?
E) Nötrleşme reaksiyonları
C) I ve II
R
İ
T
E) I, II ve III
5.
Aşağıdakilerden hangisinde bir indirgenme – yükseltgenme olayı olmamıştır?
K
E
A) H2O → H2 +
O2
B) C + CO2 → 2CO
2.
AgNO3 ve NaCl çözeltileri karıştırıldığında AgCl katısı
çökeliyor.
C) 2 NH3 +
Bu olaya ait iyon denklemi aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
D) CaO + H2O → Ca(OH)2
A) Ag+(aq) + Cl–(aq) → AgCl(k)
E) C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
N
R
Ö
B) Na+(aq) + NO3–(aq) → NaNO3(aq)
C) AgNO3.(aq) + NaCl(aq) → AgCl(k) + NaNO3(aq)
D) Ag+(aq)+NO3(aq)+Na+(aq)+Cl–(aq)→ AgCl(k)+Na+(aq)+NO3–(aq)
E) AgNO3.(aq) + NaCl(aq) → AgCl(k)
3.
6.
O2 → N2 + 3H2O
I. Şekerin suda çözünmesi
II. Mg metalinin HCl çözeltisinde çözünmesi
III. Alkolün suda çözünmesi
Yukarıda verilen çözünme olaylarından hangileri
kimyasal değişimlere örnek verilemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Au + HCl → Tepkime yok
Yukarıdaki olay için,
I. Au HCl ile tepkime verip yok olmuştur.
7.
II. Au HCl ile tepkime vermemektedir.
I. 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O
III. Au HCl ye karşı asaldır.
II. NH3 + HNO3 → NH4NO3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
III. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri asit baz tepkimesidir?
E) II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
15
Kimyasal Değişimler2
8.
12.
Bir redoks tepkimesi ile ilgili;
I. İndirgenen madde elektron verir.
X + 6H+ + 6e– → Cl– + 3H2O
denklemine göre;
II. Toplam yük korunur.
I. X in formülü ClO3– dir.
III. Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşittir.
II. Asidik ortamda gerçekleşmektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
III. Yükseltgenme yarı tepkimesidir.
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
13.
6FeCl2+K2Cr2O7 +14HCl → 2KCl + 6FeCl3 + 2CrCl3 +7H2O
9.
6Fe+2 + Cr2O7–2 + 14H+ → 6Fe+3 + 7H2O + 2Cr+3
R
İ
T
Tepkimesi için,
tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I. 1 mol Fe+2 iyonu 1 mol elektron verir.
A) FeCl2 yükseltgenmiştir.
II. 1 mol Cr2O7–2 iyonu 6 mol elektron alır.
B) K2Cr2O7 deki Cr indirgenmiştir.
III. Cr2O7–2 iyonundaki Cr elementinin yükseltgenme basamağı +6 dır.
K
E
C) CrCl3 teki Cr un yükseltgenme basamağı +3 tür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) K2Cr2O7 deki K elektron vermiştir.
A) Yalnız I
E) FeCl2 deki Fe elektron vermiştir.
D) II ve III
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
E) I, II ve III
14.
Çinko (Zn)– kurşun(Pb) pilinde zamanla çinko katısının kütlesi azalır. Tepkimenin bir adımı,
Zn(k) $ Zn+2 + 2e– şeklindedir.
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I , II ve III
Aşağıda verilen maddelerden hangisi polimer madde
değildir?
A) Kauçuk
B) Naylon
C) Naftalin
Pb+2 iyonları ise Pb(k) elementine dönüşür.
D) Teflon
Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
E) Protein
A) Çinko elementi yükseltgendir.
B) Pb+2 iyonu indirgenir.
C) Çinko elementi yükseltgenir.
15.
D) Kurşun katısının kütlesi artar.
Aşağıda verilen maddelerden hangisi polimer oluşturmak için kullanılan monomerlerden değildir?
E) Pb+2 + 2e– $ Pb( k ) olayı indirgenmedir.
F
A) CH2
F
CH2
B)
CH3
D) CH2
C
C
F
F
O
11.
3Fe(k) + 2O2(g) →
C) CH3
Fe3O4(k) + ısı
B) Redoks
C) Sentez
D) Ekzotermik
Test 15 CA
1.E
2.D
E) Analiz
3.E
4.E
5.D
OH
NH2
tepkimesinin türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Yanma
C
E) CH3
CH
CH2
.
6.C
7.E
8.D
9.D
10.A
11.E
12.B
13.E
14.C
15.C
11. SINIF
YGS GRB.
KİMYA
1.
16
Temel Kimya Yasaları
5.
C2H4 ve C5H10 bileşikleri ile ilgili
Eşit kütlede X ve Y tepkimeye sokulduğunda Y nin % 25 i
I. Kütlece birleşme oranları
artıyor.
II. Bileşiklerdeki karbon elementi yüzdesi
Oluşan bileşikteki
kütle oranı nedir?
III. Eşit kütleli bileşiklerde Hidrojen miktarları
niceliklerinden hangileri eşittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6.
Tam
2.
16 şar gram N ve O elementleri alınarak NxOy bileşiği oluşturulurken 9 gram N elementi artıyor.
N
R
Ö
3.
C) NO2
D) N2O2
X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki farklı bileşikten,
tepkimede
eşit
kütlede
Buna göre, Al2S3 bileşiğinden kaç gram oluşmuştur?
A) 25
B) 50
E) N2O5
I. bileşiğin kütlece birleşme oranı 7/4,
7.
C) 75
D) 100
E) 125
Su (H2O) bileşiğinin oluşumunda hidrojenin oksijenle bir-
leşme oranı,
dir.
II. bileşiğin kütlece birleşme oranı 7/16 dır.
Eşit kütlelerde hidrojen ve oksijenin tepkimesinden
Buna göre, bu iki bileşikte aynı miktar X ile birleşen Y
elementlerinin kütleleri arasındaki oran aşağıdakilerden hangisi olabilir?
36 g su oluştuğuna göre hangi elementten kaç gram
artmıştır?
XY3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı
tür.
Buna göre X2Y deki X in bileşikteki kütlece oranı
kaçtır?
B) 14 g H2
A) 2 g H2
D) 14 g O2
8.
4.
gerçekleşen
K
E
(N = 14 O = 16)
B) N2O
verimle
dır.
alüminyum ve kükürt alınırsa 21 gram artma oluyor.
Buna göre bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) NO
R
İ
T
Al2S3 bileşiğinde kütlece
C) 28 g H2
E) 28 g O2
A ve B elementleri A2B ve AB şeklinde olmak üzere iki farklı
bileşik oluşturuluyor.
A2B bileşiğinin kütlece % 20 si B olduğuna göre 6 g
AB bileşiğinde kaç gram B vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
16
Temel Kimya Yasaları
9.
14.
AB2 bileşiğinin kütlece % 60 ı A olduğuna göre AB3 bileşiğinin kütlece % kaçı B dir?
A) 25
10.
B) 50
C) 60
D) 75
C) N2O3
mY
mx
mY
I. bileþik
16 gram
4 gram
2 gram
–
II. bileþik
21 gram
11 gram
–
3 gram
İki farklı bileşikteki X ve Y elementlerinin tepkime öncesi ve
sonrası kütleleri tabloda verilmiştir.
Buna göre bu bileşik çifti aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Birinci bileşiğin formülü N2O olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü hangisidir?
B) N2O4
D) NO
E) N2O
A) XY
, X3Y4
B) X2Y
, X3Y4
R
İ
T
C) XY2 , X2Y
D) X2Y3 , XY3
E) XY3
11.
K
E
tür.
N
R
Ö
A) 36
B) 48
12.
I. Deney
II. Deney
C) 60
X
Y
7
9
21
24
D) 72
E) 76
Körfez Yayınları
28 g X ile 48 g Y tepkimeye sokulursa en çok kaç gram
XY bileşiği elde edilir?
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
15.
tepkime denklemine göre,
N2
H2
I.
20 L
30 L
II.
10 L
45 L
III.
30 L
30 L
Yukarıda verilen N2 ve H2 miktarları kullanıldığında oluşan NH3 miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) III > I > II
I. deneydeki bileşiğin formülü X2Y3 olarak veriliyor.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)
Test 01 CA
1.E
C) 70
2.C
3.E
D) 80
4.A
5.E
E) II = III > I
Eşit hacimlerde N2 ve O2 gazları karıştırıldığında tam verimle 60 litre NO2 gazı oluşuyor.
Buna göre başlangıçta toplam kaç litre N2 ve O2 gazı
kullanılmıştır?
Tepkime denklemine göre, artansız olarak 40 litre CO2
gazı elde edebilmek için toplam kaç litre CO - O2 gaz
karışımı kullanılmalıdır?
B) 60
C) I > II > III
E) 6
16.
A) 50
B) I = II = III
D) I = III > II
Buna göre, II.bileşiğin formülü X3Yn olduğuna göre, n
sayısı kaçtır?
13.
, X2Y
X ve Y elementleri X2Y ve XY bileşiklerini oluşturuyor. X2Y
bileşiğinde X in Y ye kütlece oranı
Tepkime
sonrasý
mx
E) 90
Azot ve oksijenden oluşmuş iki bileşikten birincisinde
14 g azot, 8 g oksijenle, ikincisinde 14 g azot 40 g oksijenle
birleşmiştir.
A) N2O5
Tepkime
öncesi
A) 60
B) 90
C) 120
D) 150
E) 180
E) 90
6.C
7.C
8.B
9.B
10.A
11.C
12.C
13.B
14.A
15.B
16.C
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
1 042 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content