close

Enter

Log in using OpenID

İndir (PDF, 485KB) - Kimya Ders Notları

embedDownload
10. SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 3.SINAV SORULARI
I.Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru
alarak işaretleyiniz ? (2x5=10 p)
1.( ) Tanecikler arası mesafe azaldıkça
gazlar ideal gaz davranışından uzaklaşır.
2. ( ) Joule - Thomson olayında genleşen
her gazın sıcaklığı düşer.
3. ( ) Kohezyon > Adhezyon ise sıvı
temas ettiği yüzeyi ıslatmaz.
4. ( ) Kapalı bir kaptaki sıvı sürekli
ısıtıldığında buhar basıncı sürekli artar.
5. ( ) Kütlece % 60 etanol içeren etanol su karışımında etanolün mol kesri
0,37’dir.(Su:18 , Etanol:46)
II.Aşağıdaki boşlukları verilen
kelimelerden uygun kelimelerle
doldurunuz? ( 2x5=10 p )
[Zayıf,güçlü,kalıcı,geçici,bileşik,düşük,
Ters,reaktif,Atom,asal,kimyasal,molekül,ra
dikal,yüksek,doğru,fiziksel]
6. Güçlü etkileşimlere… ……………bağ,
zayıf etkileşimlere…… …………….bağ
denir.
7. Kimyasal türlerden He, Ne,……..…….,
H2, N2 ………..…... yapılıdır. •NO, •CH3,
•OH ise birer ………….……….dir.
8. Kimyasal türler arasında meydana gelen
zayıf etkileşimlerin nedeni türlerin kararlı
olabilmek için daha
……….………………… enerjili durumu
tercih etmesidir.
9. İyonik bağın sağlamlığı yüklerin büyüklüğü
ile ............ ................... , iyon merkezleri
arasındaki uzaklık ile
..........................orantılıdır.
10. ……….………..dipole sahip
moleküllerin kaynama
noktaları………..………….dipole sahip
moleküllerin kaynama noktalarından
yüksektir.
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
III.Aşağıdaki test sorularını
cevaplayınız?( 3x10=30 p )
11.
Kimyasal
Tanım
tür
I. Radikal Bir paylaşılmamış elektron içeren tane
ciklerdir.
II. Molekül Nötr bir atomun elektron alması ya da
vermesi sonucu oluşur.
III. İyon
En az iki atomun birleşmesiyle oluşur.
Yukarıda verilen kimyasal türlerden
hangilerinin tanımı yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
12. Aşağıdakilerin hangisinde verilen I.
bileşiğin erime noktası II. ninkinden
küçüktür?
(8O, 9F,11Na, 12Mg, 17Cl, 19K )
I
II
A) NaF NaCl
B) NaF
KF
C) MgO MgCl2
D) CaO MgO
E) NaF KCl
13. Aşağıdaki moleküllerin katı ve sıvı
fazlarındaki molekül içi ve moleküller
arası bağ türleri için yapılan
sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır?
Molekül Molekül içi Moleküller arası
A)
O2
Apolar kovalent Van der Waals
B) H2O
Polar kovalant Hidrojen bağı
C) CH4
Polar kovalent Van der Waals
D) CO2 Apolar kovalent Van der Waals
E)
NH3
Polar kovalent Hidrojen bağı
14. C2H4(OH)2 nin kaynama noktası
CH3OH nin kaynama noktasından daha
büyüktür.
Bunun nedeni,
I. Hidrojen bağı
II. Van der waals kuvvetleri
III. Kovalent bağ
çekim etkilerinden hangilerinin C2H4(OH)2
de daha büyük olmasıyla açıklanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
10. SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 3.SINAV SORULARI
15. Aşağıda bazı kimya türler ve bu kimyasal türler
20.
arasında oluşan baskın etkileşim türlerinden hangisi
doğru olarak verilmiştir?
Kimyasal Türler
Birbirleriyle etkileşim türü
A)
İndük. dipol – İndük. dipol
I2 - CCl4
B)
Dipol – dipol
H2O – CO2
C)
Na+ – H2O
İyon – iyon
D)
O2 – H2O
Dipol – dipol
E)
H2O – NH3
Dipol – indük. dipol
16. Aşağıda bazı olaylar ve bu olaylarda
etkin olan tanecikler arası etkileşimler
verilmiştir.
Buna göre, bu etkileşimlerden hangisi
yanlıştır?
Olay
Etkileşim türü
Şekerin suda
Dipol - dipol,
A)
çözünmesi
hidrojen bağı
Benzenin
Van der Waals
B)
buharlaşması
İyotun karbon tetra
C)
London kuvvetleri
klorürde çözünmesi
Kalsiyum klorürün
D)
Dipol - dipol
suda çözünmesi
Sodyum klorürün
İyon - indüklenmiş
E)
benzende çözünmesi
dipol
17. Aşağıdaki maddelerden hangisinin
kovalent karakteri en yüksektir? (1H, 6C,
8O, 9F, 11Na, 17Cl, 20Ca)
A) CO B) HF C) Cl2 D) NaCl E) CaO
Yukarıdaki sistemde, X ve Y gazlarının
basınçları ve açık hava basıncı hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
PX (mmHg) PY (mmHg)
60
45
600
45
45
60
450
600
150
600
P0(mmHg)
60
600
60
600
750
IV. Aşağıdaki klasik soruları
yanıtlayınız?(5x10=50 puan)
21. 1 atm basınç altında aynı ortamda
bulunan,
H2S, NH3, O2, KCl
taneciklerin zayıf etkileşim türlerini
yazarak, kaynama noktalarını
karşılaştırınız.
(1H, 7N, 8O, 16S, 17Cl, 19K)
18. Aşağıdaki metallerden hangisinin
erime noktasının en düşük olması beklenir?
A)11Na B)12Mg C) 13Al D) 19K E)55Cs
19. Kinetik teoriye göre aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Gaz moleküleri arasındaki boşluklar
gaz taneciklerinin boyutlarına göre çok
büyüktür.
B) Gaz tanecikleri birbirleriyle esnek
çarpışma yapar.
C) Gazlar bulundukları kabın her tarafına
homojen
olarak dağılır.
D) Molekül kütlesi büyüdükçe gazlar
idealliğe yaklaşır.
E) Aynı sıcaklıktaki tüm gaz
moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri
aynıdır.
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
22. Belirli bir miktar O2 gazının 200 mL
hacimli kaptaki basıncı 0,5 atm dir. Aynı
sıcaklıkta piston aşağı itilerek hacim 50
mL ye düşürülürse basınç kaç atm olur?
10. SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 3.SINAV SORULARI
23. 273 °C de 1,7 gram NH3 gazının
bulunduğu cam kabın hacmi 2,24
litredir.Buna göre, NH3 gazının basıncı kaç
atmosferdir?(Mol kütleleri(g.mol-1): N=14,
H = 1)
24.
Şekildeki sistemde musluk sabit sıcaklıkta
açıldığında elastik balonun son hacmi 6 L
olduğuna göre X2 gazının başlangıç basıncı
kaç atm dir?
25. -10°C deki 20 gram buzu 40 °C de 20
g su haline getirmek için kaç kalori ısı
gerekir?
(cbuz=0,5 kal g-1°C-1, Le=80 kal, csu=1 kal
g-1°C-1)
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
485 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content