close

Enter

Log in using OpenID

bodrum tıtanıc delux otel projesi şap imalatı teknik

embedDownload
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
BODRUM TITANIC DELUX OTEL PROJESİ
ŞAP İMALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. İŞİN TANIMI
Otel ana blok, yatak katları blokları ve diğer betonarme binalarda seramik, parke, halı , mermer
…………….vb. kaplama altı şap işlerinin veya süpürge perdahlı şap işlerinin aşağıda belirtilen tekniğine,
malzeme teknik uygulama şartnamesine, standardına ve projesine uygun olarak yapılması işlerini
kapsamaktadır.
2. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
•
İmalat ile ilgili yönetmelikler, standartlar ve şartnameler, konu işin yapımına ait genel esasları tarif
etmektedir. Bu standartlar ile şartname maddeleri arasında çelişki olması halinde, şartname
maddeleri ve İşveren in talimatı esas alınacaktır.
•
TS EN 13318 Şap malzemesi ve şap uygulamaları hükümleri geçerlidir.
•
İşin yapımıyla ilgili hususlardan bu şartnamede bahsedilmiyor olması veya uygulama detaylarının ve
malzemelerin proje yönetimi tarafından onaylanmış olması, Yüklenici ’yi kullanılan malzemenin ve
yapılan imalatın sorumluluğundan muaf tutmaz.
•
Sözleşme şartları ve eki şartnamelerde bahsi geçen yükümlülükler bu şartname için geçerlidir.
3. MALZEME ve PROJE ONAYLARI
•
Aşağıda listelenen dökümanlar, Yüklenici tarafından imalat başlanmadan proje yönetimi onayına
sunulacak ve onayı müteakiben imalatlara başlanacaktır.
•
İmalatta kullanılacak her tür malzemenin teknik ve uygulama bilgileri, çimento cinsi, kum cinsi,
malzeme test sertifikaları, malzeme garanti belgeleri ve proje yönetimi tarafından özel olarak talep
edilen diğer kalite kontrol belgeleri onaya sunulacaktır.
•
•
Kullanılan tüm malzeme numuneleri, proje yönetimi onayına sunulacaktır.
Tarif edilen işin yapım detaylarını gösteren çizimler proje yönetimi tarafından hazırlanacaktır. Proje
yönetiminin verdiği kotlara ve eğime uygun imalat yapılacaktır. Eğim durumunda anolama eğime göre
yapılacak, her türlü topoğrafik ölçüm yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
•
Proje yönetimi ‘nin talep etmesi durumunda gösterecek alanda ve ölçülerde örnek uygulama Yüklenici
tarafından yapılacaktır
YAZIŞMA FORMU
1
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
•
TARİH
: 19.12.2014
Yüklenici taşeronunun, tarif edilen işe ehil olduğunu gösterir, yetkili kurumlar (TSE vb.) ve üreticiler
tarafından verilmiş, İmalat Yeterlilik Sertifikası vb. güncel sertifikaları onaya sunulacaktır. Sahada
çalışacak personelde mesleki yeterlilik belgesi olması şarttır.
•
Proje yönetimi gerekli gördüğünde, Yüklenici şartnamede ve projelerde sunulan yapım şartlarının
eksiksiz olarak yerine getirildiğini ve imalatın testlerden geçtiğini belgeleyen raporlar sunulacaktır.
4. MARKALAR
Aşağıda tarif edilen markalar Yüklenici tarafından kullanılabilir. Tarif edilen ya da tarif edilmeyen tüm
markalar için İşveren onayı gerekmektedir
Portland Çimento
: TS 19 PÇ 325
Kum
: TS 706, TS 2717 yıkanmış ve elenmiş tabii kum
Su
: TS 266, Temiz ve zararlı maddelerden arınmış
Elyaf
: Polyfıbers / Asteknik / Beksa ( gereken yerlerde kullanılacaktır.)
Şilte
: Thermaflex / Berkosan / Ode / Bilsan / İzocam.
Birim hacim kütlesi min. 30 kg/m³, ısı iletkenlik değeri 0,038 w/mk, kalınlık 5 mm
Isı Plakası
: Mardav / Ode / İzocam / Polpan ( gereken yerlerde kullanılacaktır.)
XPS İçin Birim hacim kütlesi min. 30 kg/m³
Yapıştırma Harcı
: Kale / Weber / Ode / Serpo / Vitra / Deitermann
5. YÜZEY HAZIRLIĞI VE ŞAP UYGULAMASI
a. Betonarme Yüzey Hazırlığı
•
Döşemenin şap suyunu emmemesi için, zemin yeteri kadar ıslatılacaktır. Zemin şap dökmeden bir
gün önce sulanacak ve şap başlarken tekrar sulanacaktır.
•
Şapa başlamadan önce şap yapılacak yüzeyler toz, moloz, gevşek malzeme, yağ ve benzeri
atıklardan temizlenecektir.
•
Şap çalışması yapılacak alanda alan çevresindeki tüm duvar ve betonarme sınırlar 5 mm strafor
bant ile çevrilecek, şap ile duvar birleşimlerinde 5 mm boşluk kalması sağlanacaktır. Strafor
malzeme ve işçilik Yüklenici tarafından karşılanır. Uygulama için ayrıca bedel ödenmez.
•
Proje yönetimi gerekli görülen hacimlerde Şap Altına 5 mm Polietilen Ses Yalıtım Şiltesi
Serilmesi ile Polipropilen Elyaf Katkılı Şap Dökülmesi talebinde bulunabilir. Kullanılacak şilte ve
elyaf malzemesi proje yönetimi tarafından temin edilir ve uygulama Yüklenici tarafından yapılır.
•
Şap Altı Taban Isı Yalıtımı;
•
Bodrum katlarda (temel üstü hacimlerde) temel üstü ısı yalıtımı (XPS vb malzeme) uygulanacaktır.
•
Uygulama sırasında işin standartlarına, belirtilen teknik özellikleri ve detayları ile proje yönetiminin
talimatlarına uyulacaktır. Proje hesaplarında çıkan kalınlıkta ısı yalıtım levhası, (birim hacim kütlesi
YAZIŞMA FORMU
2
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
min. 30 kg/m³) projesinde gösterilen mahallerde taban ısı yalıtımı için kullanılacaktır. Uygulama
öncesinde plakalarının yapıştırılacağı yüzeyler temizlenecek ve toz, kir ve diğer yabancı
maddelerden arındırılacaktır. Temizlenen kuru taban ve beton yüzeylere malzeme teknik
şartnamesinde belirtilen miktarda yapıştırma harcı ile yapıştırılacak ve uygun dübel ve vidalama ile
zemine tespit edilecektir. Plakaların tabana yapıştırılırken gönyesinde, mastarında ve terazisinde
olmasına dikkat edilecektir. Malzeme tesbiti sırasında kılıflı radyatör borularına, tesisat borularına
zarar vermeden ısı plakası içinde dikkatlice gömülü kalacak şekilde kesim yapılacaktır. Kesim işlemi
gereğinden fazla yapılarak ısı yalıtımına zarar verilmeyecektir. Uygulanan ısı izolasyonu üzerine
Galvaniz Rabitz Teli serilecek ve şap imalatına başlanacaktır.
•
Isı izolasyon plakası (XPS vb) ve galvaniz rabitz teli uygulaması, tüm malzemeler (ısı izolasyon
plakası, rabitz teli, yapıştırma harcı, dübel, vida vb. dahil) ve işçilik dahil olmak üzere ayrıca
fiyatlandırılacaktır.
•
Sprey poliüretan malzeme kullanımı durumunda yukarda açıklanan uygulama tarifi geçerlidir.
b. Şap Uygulaması
•
Uygulama yapılacak alanda + 1.00 kotu işveren tarafından onaylanır. Kotların dağıtılması yüklenici
sorumluluğunda ve harita grubu tarafından yapılır.
•
Çimento harç ile şap projede gösterildiği şekilde, döşemelerde doğrudan tabliye betonu üzerine
projede gösterilen mekanlara en az 3,0 cm kalınlıkta şap uygulanacaktır. Şap harcı bir metreküp
kuma 400 kg çimento karıştırılarak yapılacaktır. Şap kalınlığı projedeki yerine göre
3,0 – 8,0 cm
arasında değişebilir. Projesinde belirtilen şap kotunun düzlem olarak mastarında yapılabilmesi için
çıtalarla anolar hazırlanacaktır. Anolara uygun olarak şap dökülerek, yüzey düzgün hale gelecek
biçimde mastarlanacaktır. Tüm alanlarda helikopter mala ile perdahlama işlemi yapılacaktır. (
tolerans -/+ 1,0 mm ) Helikopterin giremediği duvar dipleri çelik mala ile perdahlanacaktır.
•
Uygulama sonrasında açıkta kalan şap yüzeyler güneş etkisinden korunacaktır. Şap en az 48 saat
süreyle korunacak ve uygun şekilde su ile ıslatılarak nemli tutulacaktır.
•
Tüm harçlı imalatlarda +5 derecenin altındaki hava sıcaklığında uygulama yapılmayacaktır.
Uygulama yapılmak istendiğinde mekan ısıtılacak ve istenilen ısı uygulamadan en az 1 gün
sonrasına kadar azalmaması sağlanacaktır.
•
Proje yönetimi tarafından elyaf uygulaması talep edildiğinde 1 m3 betona 900 gr/m3 gelecek
şekilde, homojen karışımı sağlanmış Polipropilen Elyaf lifleri hazır şap harcına, mikser, betoniyer
veya şap makinesi içine karıştırılacaktır.
YAZIŞMA FORMU
3
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
6. ÖLÇÜM ŞEKLİ
•
Şap uygulanan yüzey m² olarak ölçülür. Şap kalınlığı projedeki yerine göre
3,0 – 8,0 cm arasında
değişebilir. İmalata başlamadan önce betonarme döşemede kot taraması yapılacak 8,0 cm’den fazla
kalınlıkta şap dökülmesi gerekiyor ise proje yönetiminin onayı alınacaktır. Onayı alınan mahaller için
kalınlık farkı sadece sarfedilecek malzeme için verilecek, işçilik için kalınlık fiyat farkı ödenmeyecektir.
Onay alınmayan mahallerde 8,0 cm’den kalın şap dökülse bile kalınlık farkı ödenmeyecektir.
Çoğunluğu 3,0 – 8,0 cm kalınlığında olan mahallerde lokal bir bölüm söz konusu kalınlıktan fazla
olursa tüm mahal için kalınlık farkı ödenmeyecektir.
•
Kapı eşikleri ….. vb dar yüzeyler m² olarak hesaplanır.
•
Uygulama yüksekliği her ne olursa olsun çalışma iskelesi fiyata dahildir. Dış cephe saçakları ve
balkonlar da bu kapsamda değerlendirilir.
•
Kontrol formu proje yönetimi tarafından onaylanmamış imalatlar hakedişlere alınmaz.
•
Şap imalatı tamamlandıktan sonra yüzeydeki hatalar self leveling veya yüzey sertleştirici ile tamir
edilecektir. Bu işlem için yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.
7. ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ VE TEMİZLİK
•
Çalışma Güvenliği,
Faaliyetlerin her aşamasında çalışma güvenliği, 6331 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda
Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
•
Temizlik
Uygulama sahası günlük olarak temizlenecektir. Uygulamanın aynı mahalde devam edeceği
durumlarda kullanılacak malzemeler düzenli istiflenecek, inşaat artıkları, kırık malzeme, cüruf vb
atıklar günlük olarak İşverenin göstereceği alana taşınacaktır.
8. GENEL HÜKÜMLER
•
Yüklenici işin tamamında ve tam zamanlı olmak üzere, bir inşaat Mühendisi veya Mimarı şantiye şefi
olarak görevlendirilecektir.
•
Şantiye içi tüm yatay ve düşey taşıma Yüklenici sorumluluğundadır.
•
Kullanılacak iskeleler, İSG hükümlerine uygun nitelikte olacaktır. 2.00 mt üzerindeki yükseklikler için
hiçbir şekilde ahşap iskele kullanılamaz.
•
Yüklenici imalatı biten alanları daima temiz tutmakla mükelleftir.
•
İmalatta kullanılacak tüm ürünler kamp sahasında kapalı depo içerisinde istiflenecektir.
•
Kum sahada proje yönetiminin izin verdiği alanlarda stoklanacaktır.
YAZIŞMA FORMU
4
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
•
Kullanılacak her türlü malzeme Yüklenici tarafından nem ve rutubetten korunacaktır.
•
Gün bitiminde çıkan malzeme atıkları ve ambalajları iş güvenliği sağlığı ve çevre yönetim sistemi
kuralları gereği kimyasal atık statüsünde ayrılıp Yüklenici tarafından atık stok sahasına taşınacaktır.
•
Yüklenici çalışma sahası içindeki tüm aydınlatma ve seyyar enerji kablolarını kendisi temin edecektir.
•
Yüklenici, İSG konusunda 6331 Sayılı Kanun hükümlerine eksiksiz uyacak ve şantiyenin koyduğu tüm
kurallara riayet edecektir.
•
Şantiye alanında konaklama (yatma amaçlı) için yer gösterilmeyecektir.
•
Ofis kullanımı için gerekli konteyner alanı, proje yönetimi tarafından belirlenecek, Yüklenici tarafından
yapılacaktır.
•
Ofis kullanımı için Elektrik enerjisi şantiye panosundan ofislere verilecek olup Yüklenici tarafından
süzme saat takılarak kullanılan elektrik tespit edilecek ve hak edişlerden kesilecektir. Enerji panodan
usulüne ve tekniğine uygun şekilde alınacaktır.
YAZIŞMA FORMU
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content