close

Enter

Log in using OpenID

BT Rehber Ogretmenligi 2. Donem Gorevlendirmeleri

embedDownload
T.C. SAMSUN V ALILIGI il MilIi Egithn Miidiirliigii 04/02/2014
Sayl : 18867085/903.07/504911
Konu: BT Rehber Ogretmenligi
2. Donem Gorevlendirmeleri
............................... KAYMAKAMLIGINA
( ih;e MilIi Egitim Miidiirliigii )
Ilgi
: Valilik Makamlnln 04/02/2014 tarihli ve 498510 saYlll onay!.
ilgi onay sureti, liste ve 9ah;;ma esaslan ile a91klamalar ekte gonderilmi;;tir.
Ekte isimleri ve kadrolannln bulundugu okullan belirtilen ogretmenler, ilgi Makam onaYl ile ekli listede
kar;;llannda belirtilen okullara, "Bili;;im Teknolojileri Rehber Ogretmenligi Gorevini" yerine getinnek
uzere, 10 Subat 2014 tarihinden ba;;lamak lizere 13 Haziran 2014 gunu mesai bitimine kadar
gorevlendirilmi;;lerdir.
•
ilgili ogretmenler ile okul mudurluklerine, ekte 'gonderilen onay, gorev ve 9ah;;ma esaslan, okul
mudlirliiklerinin yapacagl i;; ve i;;lemlerle ilgili a91klamalar imza kar;;ll1hgl teblig edilecektir.
..
ilge Milli Egitim Mudurluklerinin, ozellikle Okul Mudurluklerinin ve BT Rehber
Ogretmenlerinin, ekte gonderilen a91klamalan titizlikle incelemeleri, bu a9lklamalara gore hareket
etmeleri, bu a91klamalar dl;;lnda uygulamalar yapmamalan, BT Rehber Ogretmenlik uygulamaslnln
verimli olmasl, FATiH Proj esinin amaClna uygun olarak uygulanabilmesi, 9ah;;lr durumdaki BT
s111Lflanndan azami o19iide verimin ahnabilmesi a91s1ndan onemle gerekmektedir.
Ekte gorevlendirilen ogretmenlerin, MebbislAtama Modulu/Personel Gorevlendirme ekranlna
"Bili;;im Teknolojileri Rehber Ogretmeni" unvanl ;;eklinde gorevlendirme giri;;lerinin, i1geniz insan
Kaynaklan Subesince yapllmasl, gorevlendirme i;;lemlerinin takip edilmesi, gorevine ba;;lamayanlarla
ilgili gerekgeleri ile birlikte Mudurlugumuze bilgi verilmesi, bunun dl;;lnda goreve ba;;lama-aynlma ile
ilgili resmi yazl;;ma yapllmamasl, bir sonraki gorevlendirme donemine kadar yeni gorevlendirme
tekliflerinin yapllmamasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Ismail YAVUZ Vali a. it Milli Egitim Mudlir Yardlmclsl EKLER:
1- Ilgi onay sureti
2- BT Rehber Ogretmen Listesi
2- ~ah;;ma Esaslan ve A91klamalar
( 1 sayfa)
( 5 sayfa )
(7 sayfa )
DAGITIM:
17 iIge Kaymakamhgl'na
(i1ge Milli Egitim Miidurlugu)
Bu beIge, 5070 say1l1 Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanml~hr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A t a t u r k Slv.
Yeni Hiikiimet Konagl Kat: 3-SAMSUN
Aynntlh bilgi iyin: S.KARABA YIR VHKi
Elektronik Ag: http://samsun.meb.gov.tr
Tel: (0362) 435 8063-216
Faks: (0 362) 43248 54
e-posta: [email protected]
T.e.
SAMSUN V ALILIGI il MUll Egitim Miidiirliigii 04/02/2014
Sayl : 18867085/903.07/498510
Konu: BT Rehber Ogretmenligi
2. Donem Gorevlendirmesi
VALILIK MAKAMINA
IIgi:a) Bakanhglmlz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii'nun 04/09/2013 tarihli ve
2314079 saYlh yazlsl,
b) Bakanhglmlz Yenilik ve Egitim Tekno1ojileri Genel Miidiirliigii'niin 28/09/2012 tarihli ve
16791 saYlh yazlsl,
c) Bakanhglmlz Yenilik ve Egitim Teknolojileri GenelMiidiirliigii'niin 27112/2012 trihli ve
248065 saYlh yazlsl,
d) 23/0112009 tarih ve 27119 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan "MEB Yonetici ve
Ogretmenlerin ders ve. ek ders saatlerine ili;;kin kararda degi;;iklik yapIlmaslna dair karar",
e) Miidiirltigumiiz Bilgi I;;lem ve Egitim Tekno1ojileri Subesi'nin 31/0112014 tarihli ve 453279
saYlh yazlSl.
.
.
Bakanhglmlz Yenili~ ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii ilgi (a), (b) ve
(c) yazlslyla, once1ikle FATIH Projesi okullanna, daha sonra BT slnlfl olan oku11ara, bili;;im
teknolojileri konusunda ogretmen ve ogrencilere rehberlik yapIlabilmesi amaclyla "Bili;;im
Teknolojileri Rehber Ogretmenligi Gorevi" uygulamasl getirmi;;tir.
IIgi (a) yazlda aynca belirtildigi gibi ve ilgi (b) ve (c) yazllardaki esaslara gore belirlenen
ekli listedeki ogretmenlerin, kar;;llannda belirtilen okullara, 2013-2014 egitim-ogretim ylh ikinci
yanYlh boyunca, 10 Subat 2014 tarihinden ba;;lamak iizere (10 Subat 2014- 13 Haziran 2014) 13
Haziran 2014 mesai bitimine kadar "Bili;;im Teknolojileri Rehber Ogretmenligi Gorevi" ni, ilgi (a)
ve (b) yazllar ile ekte Miidiirtugiimiizce belirtilen 9ah;;ma esaslanna, a91klamalara gore yerine
getirmek amaclyla gorevlendirilmelerini, "BT Rehber Ogretmenligi Gorevi"ni yerine getirecek ekli
listede adl, soyadl ve gorevlendirme yerleri belirtilen ogretmenlere, bu gorev kar;;lhgl ek ders
iicretlerinin ilgi (b) yazl geregi, ilgi (d) karann 16. maddesi geregince kadrolannln bulundugu
okullkurum miidtirliiklerince odenmesi hususunu;
o lurlannlza arz ederim.
Aytekin GIRGIN
II Milli Egitim Miidiirii
OLUR
.. ./02/2014
HasanOZHAN Vali a. Vali Yardlmclsl EKLER:
Bu beIge, 5070 saylh Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza iIe imzalanml~tIr
Blv. 06648 KlZIlay/ANKARA
Elektronik Ai www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlh bilgi ic;in: Ad SOYAD Dnvan
Tel: (0312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
I-BT Rehberligi Gorev. Listesi (5 sayfa)
2-~ah$ma Esaslan ve A91klamalar (7 sayfa)
Bu beIge, 5070 sayIlI Elektronik trnza Kanununun 5 inci rnaddesi geregince guvenli elektronik irnza ile irnzaIanml;;tIr
Blv. 06648 Klzllay/ ANKARA
Elektronik Ag: www.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Atatiirk
Aynntlh bilgi i9in: Ad SOY AD Unvan
Tel: (0312) XXX XX XX
Faks: (0312) XXX XX XX
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı İkinci Yarıyılı
(10 Şubat 2014- 13 Haziran2014)
“BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBERLİĞİ GÖREVİ”
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İLE
YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR VE AÇIKLAMALAR
A- GENEL AÇIKLAMALAR













 Adres
 Santral
 Faks
@ e-posta
“BT Rehber Öğretmenliği Görevi” ni okullarda yürütmek amacıyla görevlendirilen öğretmenler
10 Şubat 2014- 13 Haziran 2014 tarihleri arasında 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Yarılı için
görevlendirilmişlerdir.
İlgi onayla “BT Rehber Öğretmen” olarak görevlendirilen öğretmenlerin mebbis/atama
modülü/personel görevlendirme ekranında yer alan görevlendirme girişleri, “BT Rehber Öğretmeni
olarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin İnsan Kaynakları(Atama) Bölümlerince işlenecek.
Görevlendirme başlama tarihi 10 Şubat 2014, görevlendirme bitiş tarihi de 13 Haziran 2014 olarak
bu ekrana işlenecektir.
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri “BT Rehberliği Görevi” için görevlendirilen öğretmenlerden, göreve
başlamayanların, gerekçeleri ile birlikte bilgilerini Müdürlüğümüze gönderecekler, diğer öğretmenlerle
ilgili göreve başlama yazısı gönderilmeyecek, Müdürlüğümüzce mebbis modülünden takip edilecektir.
İlgili öğretmenlerin ve okul müdürlerinin aktif iletişim bilgileri(cep telefonu- e-posta adresleri)
mutlaka mebbis/e-personel modülü/genel bilgiler ekranına okul müdürlüğü tarafından işlenecektir.
Ekli listede yer alan öğretmenler “Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi” ni karşılarında belirtilen
okullarda yürütmek amacıyla görevlendirilmişlerdir. BT Rehber Öğretmenliği için karşılarında
belirtilen okullara görevlendirilen öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okul dışında başka bir
okula görevlendirilmiş ise bu okulda herhangi bir derse girmeyecekler, sadece BT Rehberliği görevi
yapacaklardır.
Ekte görevlendirilen öğretmenlere, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Ar-Ge, Mebbis, başka okula ders
tamamlama, başka okulun eksik olan derslerini ders görevi verme vb. görevler Kaymakamlık veya
Valilik onayı ile kesinlikle verilemez.
BT Rehberliği Görevini yerine getirecek öğretmenler; öğretmen, öğrenci ve idarecilere bilişim konusunda
rehberlik etmek, sorunlarının çözümünde yönlendirerek yol göstermek, Fatih Projesi ile ilgili bilişim
rehberliği yaparak öğretmen ve öğrencileri yönlendirmek, Etkileşimli Tahtalar ile ilgili basit iş/işlemleri
yapmak amacıyla okullarımıza görevlendirilmişlerdir. Eğitim-öğretimin bilişim destekli olarak, zengin eiçeriklerin kullanılarak derslerin görsel hale getirilmesi amacıyla öğretmenlerimize yol göstermek ve
rehberlik etmek asıl amaçtır.
“Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen” görevlendirme amacı, okullarımıza teknik elaman vb.
sağlamak değil, eğitim-öğretim ortamında bilişim teknolojilerinin derslere, eğitim etkinliklerine
uyumunu, öğretmen-öğrenci ekseninde sağlamak, eğitimde bilişim teknolojilerinden yararlanmak,
Eğitimde FATİH Projesi, EBA bileşenlerini hayata geçirmek amacını taşımaktadır.
Görevlendirilen öğretmenler Okul Müdürü koordinasyonunda çalışacaktır. Okul Müdürlüğü tüm BT
Rehberlik faaliyetlerinden sorumlu olacaktır.
Görevlendirilen öğretmenlere nöbet görevi (pansiyonlu okullardaki belleticilik görevi hariç)
verilmeyecektir.
İlgili öğretmenlere sorumluluk, not yükseltme sınavlarında görev verilebilecektir.
Görevlendirilen öğretmenlere yazımızda belirtilen görevler dışında herhangi bir görev verilmeyecektir.
Okul Müdürlüklerince, Mebbis, e-Okul vb. görevler kesinlikle verilmeyecek, BT Rehberliği görevlerinin
aksatılmasının önüne geçilecek, diğer idari görevlerde de kesinlikle zorunluluk uygulaması
yapılmayacaktır.
BT Rehberliği Görevini yerine getirecek öğretmenler, kadrosunun bulunduğu okulunda kendi
branşındaki mevcut ders saatlerinin tamamına girdikten sonra, kalan zamanlarda, okulda eğitimöğretimin fiili olarak devam ettiği süre (derslerin müfredat doğrultusunda sürdüğü, öğrencinin bulunduğu



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 – SAMSUN
0(362) 435 80 63 - 435 80 64 - 435 54 50 - 435 50 46
0(362) 431 93 76 - 432 48 54 - 432 06 09
[email protected]
 Web  http://samsun.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat : 435 80 63-295 - B.ÇAPKIN
1/1
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

tüm öğretmenlerin ders yaptığı, son ders saatine kadar) boyunca BT Rehberlik Görevini yerine getirirler.
Mesai saati uygulaması kesinlikle yapılmayacak, kendi mevcut derslerine girdikten sonra kalan, dersinin
olmadığı zaman diliminde, fiili olarak eğitim-öğretimin devam ettiği süre sonuna kadar, son ders zilinin
çaldığı ders saatine kadar BT Rehberliği yapacaklardır.(Örnek, dersler 15.50 ‘de bitiyorsa, gün içinde
branş dersinin olduğu derslere girecek, dersi yoksa akşam 15.50’ye kadar BT Rehberlik görevi devam
edecek, 15.50’den sonra BT Rehberlik görevi sona erecektir.) Okulun sabah ders açılış zilinden, okulun
aksam ders paydos zili arasında kalan zamanlarda, kendi branşındaki derslere girer, derslerine girdikten
sonra kalan zamanlarda da BT Rehberliği yapar. Bu durum öğretmenin ders programında da kendi branş
dersleri + BT Rehberliği şeklinde dağıtım yapılarak gösterilir.
Okul Müdürlükleri; “Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesine” BT REHBER ÖĞRETMENLİĞİ
GÖREVİ” ni aynı isimle haftalık ders dağıtım çizelgesinde dersmiş gibi belirteceklerdir.(Örnek
Çizelge Ekte gönderilmiştir.)









 Adres
 Santral
 Faks
@ e-posta
BT Rehberlik Görevi” saatinde ilgili öğretmen herhangi bir derse veya sınıfa girmeyecektir.
Okul Müdürlükleri; Onayda belirtilen branş derslerinin (bilgisayar, tarih, vb.) Haftalık Ders Dağıtım
Çizelgesine de Dağıtımını yaptıktan sonra “BT Rehberliği Görevi” saatini de dersmiş gibi dağıtacak,
dağıtım yapılırken, branş dersleri ile BT Rehberlik Görevi saatleri birbirinden uzak ve bağımsız veya
birbirinden çok ayrı olmayacaktır.
BT Rehberlik Görevi Saati, Haftalık Ders Programına, en az 2 blok dersmiş gibi dağıtılacak, dağıtım
sonunda tek ders kalmadığı müddetçe tek ders şeklinde haftalık dağıtım yapılmayacaktır.
Ders Programı yapılırken BT Rehberlik Görevi Saati bir ders sabah, diğer ders öğle, veya bir saat ilk ders,
bir saat son ders gibi dağınık dağıtım yapılarak, öğretmenin okulda tutulması yoluna gidilmeyecek,
dağıtım yapılırken diğer dersler ve branşlara gösterilen dağıtım uygulamaları uygulanacaktı. BT
Rehberlik Görevinden en fazla verim alınacak şekilde düzenli bir dağıtım yapılmasına
çalışılacaktır. Mümkün olduğunda BT Rehberlik Görevi saati uzun ve blok olarak tutulacaktır.
Onay ekindeki listede karşısında sabah veya öğle devrelerden sadece birine görevlendirildiği belirtilen BT
Rehber Öğretmenler, hangi devre görevlendirilmiş ise sadece o devre BT Rehberlik Görevini
yapacaklardır. Bu öğretmenlerin dersleri mümkün olduğunca görevlendirme yapılan devreye
verilecek/toplanacak, bu sayede ilgili öğretmenin, görevlendirilmediği devrede okula gelmesinin önüne
geçilecektir.
Kadrosu başka okulda olup BT Rehberliği Görevi için görevlendirilen öğretmenlerin, kendi kadrolarının
bulunduğu okul/kurumlar ile görevlendirildikleri okullar arasında gerekli koordinasyon, iletişim ilgili
Okul Müdürlüklerince sağlanarak, ilgili öğretmenin ders programı(kendi branş dersleri + BT Rehberlik
Görevi) ona göre düzenlenecek ve ilgili okullar bu konuda gerekli kolaylığı, koordinasyonu
sağlamaya özen göstereceklerdir. İlgili öğretmenin iki okuldaki ders görevi+ BT rehberlik görevini
birlikte gösterir ders programı iki okul müdürlüğüne ayrıca verilecektir. Öğretmen ders
programını iki okul için bütün olarak görmesi sağlanacak, bu şekilde aksamaya mahal
verilmeyecektir.
Kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okulda görevlendirilen öğretmenlerin kendi kadrolarının
bulunduğu okuldaki dersleri mümkünse, bir-iki günde, mümkün değilse en fazla 3 günde toplanacak, BT
Rehberlik Görevi için görevlendirildiği okulda kalan günlerinin, tam gün olması sağlanarak, BT Rehberlik
Görevi daha verimli hale getirilmesi amaçlanacaktır. Bu işlem yapılırken ilgili okullar koordinasyon
içinde bulunacaklardır.(Örnek: haftada 2 gün kadrosunun bulunduğu okulda branş derslerini, 3 gün BT
Rehber Öğretmeni olarak görevlendirildiği okulda BT Rehberlik Görevini yerine getirecektir.)
Kadrosunun bulunduğu okulda BT Rehber Öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenin branşında tek
öğretmen olması durumunda, BT Rehber Öğretmen olarak görevlendirilen bu öğretmen kadrosunun
bulunduğu okulda, branşında kaç saat ders varsa tamamına girecek, kalan zamanda BT Rehberlik görevini
yapacaktır.
Kadrosunun bulunduğu okulda BT Rehber Öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenin branşında
birden fazla öğretmen olması durumunda; bu öğretmenlere branşlarında ders dağıtımları yapılırken
“BT Rehberlik Görevi”nin daha verimli olması düşünülerek hareket edilecek, bu sayede BT




İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 – SAMSUN
0(362) 435 80 63 - 435 80 64 - 435 54 50 - 435 50 46
0(362) 431 93 76 - 432 48 54 - 432 06 09
[email protected]
 Web  http://samsun.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat : 435 80 63-295 - B.ÇAPKIN
2/1
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü









Rehberlik Görevi için daha fazla zaman sağlanması ve verimin artırılması amaçlanacak, özellikle BT
araçları ve FATİH Projesi bileşenlerinin rehberliği amacı önce tutulacaktır.
Kadrosu başka okul/kurumda olan öğretmen; kendi kadrosunun bulunduğu okulda branş
derslerine girecek, görevlendirildiği okulda ise sadece BT Rehberlik Görevi yapacak, İl emrinde bulunan
öğretmenler dışında, kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okula görevlendirilen öğretmenler,
görevlendirildiği okulda ayrıca derse(ders görevi yapmayacak) girmeyecektir.
Okul Müdürlükleri “BT Rehberlik Odası” oluşturacaklardır. Oluşturulacak bu oda, mekâna da gerekli
araç-gereç ihtiyacı (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb.) okul müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. BT Rehberlik
Görevi Odasının kapısına “BT Rehberlik Odası” tabelası asılacaktır.
Öğretmen, öğrenci, idareci ve veliler, BT Rehberliği ile ilgili başvuru yapacakları mekân veya odayı
bilecekler ve bu konuda mutlaka bilgilendirileceklerdir.
Özellikle Fatih Projesi için okula gelecek yetkililer, Bakanlık personeli, veliler, okul idaresi ve BT
Rehberlik Görevini yerine getirecek öğretmenin rehberliğinde etkileşimli tahtaları gezebileceklerdir.
BT Rehberlik Görevi Haftalık Programı; Okul Müdürlüğü tarafından imza karşılığı öğretmene verilecek,
bir nüshası öğretmenler odasına, bir nüshası, BT Rehberlik Odası kapısına, bir nüshası BT sınıfı varsa BT
sınıfı kapısına, bir nüshası idari odalara asılacaktır.
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri, dönemlik çalışma planını görevlendirme dönemi için
hazırlayacak, aylık çalışma raporlarını da ay sonu itibariyle hazırlayacaklardır. Okul Müdürlüğü
tarafından imzalandıktan sonra çalışma planı ile aylık raporlar BT Rehber Öğretmenliği Dosyasında ve
Odasında muhafaza edilecek, herhangi bir yere resmi yazıyla veya başka bir şekilde gönderilmeyecektir.
Okul müdürlükleri BT Rehberliği ile ilgili mebbis norm modülünde herhangi bir giriş yapılmayacaktır.
İlgi yazılar gereği şuanda BT Rehberliği ile ilgili bir norm veya ders girişi yoktur.
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, bu rapor ve planları ilgili okuldan gerekli gördüğü durumlarda
isteyebilecek, fakat herhangi bir yere göndermeyecektir.
Ekli listedeki öğretmenlere, 23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “MEB
Yönetici ve Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar”
gereği, görevlendirildikleri tarihten itibaren kadrolarının bulunduğu okullarca 18 saat ek ders
ücreti ödenecektir. BT Rehber Öğretmen olarak görevlendirilen öğretmene, okulun eğitim-öğretimders saatleri içerisinde, girmiş olduğu derslerden dolayı herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
B- BT SINIFINDA “BT REHBERLİĞİ GÖREVİ” KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER ve OKUL
MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLER




 Adres
 Santral
 Faks
@ e-posta
BT sınıflarında, bilgisayar derslerinden kalan boş saatler için veya okulda birden fazla BT sınıfı
mevcut ise bu sınıflar için, okuldaki her bir öğretmenin BT sınıfı ve ekipmanlarını dönüşümlü olarak
kendi branş derslerinde kullanabilmelerini sağlamak ve yönlendirmek amacıyla, ayrı ayrı branş derslerine
tahsis edildiği ve öğrencilerin serbest olarak BT sınıfını kullanabilecekleri zamanları gösteren
HAFTALIK BT SINIFI KULLANIM PLANI hazırlanarak okul müdürlüğüne onaylattırıp, bir örneği
BT sınıfının kapısına, bir örneği öğretmenler odasında ilan edilecektir.
BT Rehber öğretmenleri, BT sınıfı ve ekipmanlarının, eğitimde kullanılabilmesini sağlamak için
öğretmenlere rehberlik yapacaklardır.
Okuldaki BT sınıflarının, eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde, ders harici vakitlerde öğrenci,
öğretmen ve çevre halkının eğitim ve internet erişimi amaçlı olarak kullanılmasına imkân sağlanacaktır.
BT Rehber öğretmenleri, Okul Müdürü koordinasyonunda okullarına ait, Bakanlığımızın belirlediği
ölçütlerde bir web (internet) sitesi oluşturmak / mevcut olanı güncel tutmakla görevlidir. Okul Müdürü
web sitesi için Müdürlüğümüz 08.04.2010 tarihli ve 12615 sayılı yazısı çerçevesinde her eğitim
öğretim döneminde bir komisyon kurarak, Okul Müdürü başkanlığında ve BT Rehber öğretmenin
rehberliğinde okul web sayfasını güncel tutacaklardır. BT Rehber öğretmenleri sitede yayımlanacak
doküman ve yazıların içeriğinden sorumlu olmayacak, yayımlanan yazı ve dokümanlardan okul müdürü,
web sitesi komisyonu sorumlu olacaktır. BT Rehber öğretmeni sadece siteye yüklenmesi ile yükümlüdür.
İçerik ve içeriğin belirlenmesi ile yükümlü değildir.




İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 – SAMSUN
0(362) 435 80 63 - 435 80 64 - 435 54 50 - 435 50 46
0(362) 431 93 76 - 432 48 54 - 432 06 09
[email protected]
 Web  http://samsun.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat : 435 80 63-295 - B.ÇAPKIN
3/1
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü




















 Adres
 Santral
 Faks
@ e-posta
BT Rehber öğretmen, BT sınıflarındaki bilgisayar ve çevre birimlerinin özelliklerini gösteren SİCİL
KART’larını her bilgisayar veya çevre birimi için ayrı ayrı hazırlayarak, bilgisayar kasalarının görünür
bir yerine asacaklardır. Diğer yandan okuldaki diğer bilgisayarlar içinde aynı işlem yapılacaktır.
Bilgisayar ve çevre birimlerinin her birinin arıza ve tamir durumunu gösteren TAKİP BAKIM
DEFTERİ tutulacak ve BT Rehberlik Görevi Dosyasında bulundurulacaktır.
BT sınıfında bilişim dünyasındaki haftalık gelişmeler ile ilgili güncel bilgilerin bulunduğu bir İLAN
PANOSU düzenlenecek ve buradaki bilgiler sık sık güncellenecektir.
Okulda Okul Müdürü koordinasyonunda; öğretmen ve öğrencilerin görebileceği şekilde uygun bir yere
Bakanlığımız EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ile ilgili bilgilendirme ve bilişim projeleri, yarışmaları ile
ilgili ilan, bilgilendirme panosu hazırlayacak ve bu panoyu güncel tutacaktır.
Boş zamanlarda BT sınıfını kullanan, öğretmen ve öğrenci isimleri ile ilgili aylık bilgilerin tutulacağı BT
SINIFI KULLANIM TAKİP DEFTERİ tutulacak ve BT Rehberlik Dosyasında muhafaza edilecektir.
BT sınıfındaki bilgisayarlara sıra numarası verilecektir.
BT sınıfındaki bilgisayar ve diğer araç- gereçlerin, demirbaş numaralarının araç-gereçlerin üzerlerine
yazılmış olmasını kontrol edecek, yazılı değilse Okul Müdürlüğüne bilgi verilerek yazılması
sağlanacaktır.
BT sınıfındaki bilgisayarların kasalarının arkalarındaki kilitler, kilitli olarak tutulacak ve kilitler
saklanarak muhafaza edilecek, bilgisayarların üzerlerinde bırakılmayacaktır.
BT sınıfında UYULMASI GEREKEN KURALLAR yazısı hazırlanarak, BT sınıfı içerisine asılacaktır.
BT sınıfındaki bilgisayarlar ile okuldaki diğer bilgisayarlara SABİT İP verilecek ve bu IP numaralarının
hangi bilgisayara ait olduğu düzenli bir şekilde yazılarak, saklanacaktır.
Okullarımızda kesinlikle, 5651 sayılı kanun çerçevesinde LOG kayıtları tutulacak, muhafaza
edilecek, yetkili kişilerce istenmesi durumunda ibraz edilecektir. Log kayıtlarının tutulmasından okul
müdürlüğü sorumludur.
Donanım sebeplerinden dolayı arızalı olan bilgisayar veya çevre birimlerinin, arıza takipleri yapılacak ve
bu bilgisayarlar arızaya gidene kadar üzerlerine ARIZALI ‘dır yazılarak, ayrı bir yerde muhafaza
edilecek, arıza bildirim takibi yapılarak en kısa zamanda ilgili arızanın giderilerek tekrar kullanılması
sağlanacaktır. Arıza giderilmemiş ise okul müdürlüğüne bu konuda bilgi verilecektir.
İşletim sistemi, program/yazılım arızasından dolayı kullanılamayan bilgisayarlar imaj/hızlı kurulum
cd/dvd’leri ile kurulacak ve işletim sistemi, program/yazılım arızasından dolayı atıl durumda
bilgisayar BT sınıfında bırakılmayacaktır.
BT sınıfında gereksiz donanım, araç gereç, sıra, kablo, malzeme, bulundurulmayacak, BT sınıfının
düzeni sağlanacaktır.
Bilgi Teknoloji Sınıfı öğrenci ve öğretmenlerin okulda bulunduğu süreler içerisinde kesinlikle kapalı
tutulmayacak, BT sınıfında ders işlenmediği, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu zamanlarda, BT
sınıfından yararlanılabilmesi için gerekli tedbirler Okul Müdürlüğünce alınacaktır.
BT sınıfı tam donanımlı olarak korunacak, BT sınıfında bulunan bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı,
tarayıcı, projeksiyon cihazı vb.) her ne sebeple olursa olsun, BT sınıfının dışına kesinlikle
çıkarılmayacak, sınıflara dağıtılmayacaktır.
BT Sınıflarıyla ilgili Müdürlüğümüzün gönderdiği yazılar doğrultusunda kesinlikle hareket edilecek, oda,
sınıf vb. ihtiyaçlar sebebiyle bilgisayarlar sınıflara veya başka bir yere dağıtılmayacak, alt yapısı aynen
korunacaktır.
Bakanlığımızca projeler kapsamında kurulan BT sınıflarındaki bilgisayar ile çevre birimleri çalışır
durumda muhafaza edilmez, yazılarımıza göre hareket edilmez ve korunmaz ise gerekli yasal işlemler
Müdürlüğümüzce yapılacaktır.
Eğitim Bilişim Ağı(EBA) ile ilgili öğretmenler odasında pano oluşturulacak ve 21/10/2013 tarihli ve
3301306 sayılı yazımıza göre hareket edilecektir.
FATİH Projesi bilgilendirme panosu öğretmenler odasında pano oluşturulacak ve FATİH Projesi
hakkında bilgi, duyurular buradan öğretmenlerle paylaşılacaktır.




İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 – SAMSUN
0(362) 435 80 63 - 435 80 64 - 435 54 50 - 435 50 46
0(362) 431 93 76 - 432 48 54 - 432 06 09
[email protected]
 Web  http://samsun.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat : 435 80 63-295 - B.ÇAPKIN
4/1
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

FATİH Projesi ile ilgili okul müdürlüklerinde yapılacak altyapı ve etkileşimli tahta keşif işlemlerinde
idareye yardımcı olunacaktır.
C- FATİH PROJESİ UYGULAMA OKULLARINDA OKUL MÜDÜRLÜKLERİ İLE
“BT REHBERLİĞİ GÖREVİ” KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERİN
YAPACAĞI İŞLER VE İŞLEMLER








 Adres
 Santral
 Faks
@ e-posta
Okulda uygun bir koridora Okul Müdürü koordinasyonunda; öğretmen ve öğrencilerin görebileceği
şekilde Bakanlığımız EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ile FATİH PROJESİ konulu bilgilendirme ve
bilişim projeleri, yarışmaları ile ilgili ilan, bilgilendirme panosu hazırlanacak, bu pano güncel tutulacaktır.
EBA ile ilgili 21/10/2013 tarihli ve 3301306 sayılı yazımıza göre hareket edilecektir.
Öğretmenler odasında, Okul Müdürü koordinasyonunda öğretmenlere yapılacak olan FATİH PROJESİ
ve BT REHBERLİĞİ ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme panosu yapılacaktır. Duyuru, anket, Fatih
projesi yarışmaları, hizmetiçi eğitim, etkileşimli tahtalarla, tabletlerle ilgili bilgilendirmeler, bu pano
üzerinden Okul Müdürlüğünce yapılacaktır.
FATİH Projesi okulunda görevlendirilen öğretmen Müdürlüğümüz FATİH Projesi Koordinasyon
birimiyle okul-Müdürlüğümüz-Bakanlığımız arasında köprü görevi gördüğünden, Müdürlüğümüz ile
koordinasyon içerisinde çalışacak, e-posta ve iletişim araçları aktif tutularak kontrol edilecektir.
BT Rehber Öğretmeni; öğretmenler odası ve diğer Fatih Projesi ve EBA Panosuna e-içeriklerle ilgili web
siteleri, yararlanabilecekleri internet adresleri konusunda bilgilendirmeler asacakladır.
Okul Müdürlükleri Etkileşimli Tahtalara Yüklenecek olan e-içerikleri (video,ses, ders kitapları, ders
animasyonları vb.) ; http://dersicerik.eba.gov.tr adresinden indirmek suretiyle veya İlçe Fatih Projesi
Eğitmeninden harici hardisk ile temin edebilecektir.
Etkileşimli tahta yapılandırma ayarları ve bu konudaki diğer işlemler 05/11/2012 tarihli ve 33310 sayılı
yazımıza göre yapılacaktır.
Okul Müdürlüğüne imza karşılığı verilen yönetici şifresi BT Rehber Öğretmene imza karşılığı teslim
edilecek, okul müdürlüğü ve BT Rehber Öğretmen dışında başka hiç kimseyle bu şifre kesinlikle
paylaşılmayacaktır. Etkileşimli Tahtaların Yönetici Şifresi, okulda öğrenciler-öğretmenler tarafından
biliniyorsa şifreler geçici olarak değiştirilebilir.
Okul Müdürlüğünce temin edilen bu e-içerikler BT Rehber Öğretmeni tarafından her etkileşimli
tahtaya aşağıdaki şekilde yüklenecek ve Etkileşimli Tahtalarla ilgili aşağıdaki diğer ayarlar yapılacaktır.
o Yukarıdaki şekillerden biriyle temin edilen e-İçerikler; her Etkileşimli Tahtanın D: sürücüsüne
kopyalanacaktır.
o http://eba2-p.mncdn.com/17eylul/indirilecekler/akilli_tahta_kilavuz.zip
adresindeki
kılavuz
indirilecektir.
o http://ninite.com adresinden veya e-İçeriklerin temini Müdürlüğümüzden harici hardisk ile
yapılmış ise harici harddiskteki etp klasörü içindeki programları kurmak yoluyla “Fatih Projesi
Akıllı Tahta Yapılandırma Ayarları” dosyasında belirtilen programlar Etkileşimli Tahtaya
Kurulacaktır.
o Fatih Projesi Akıllı Tahta Yapılandırma Ayarları dosyasında eğitim içeriklerinin yüklenmesi
dışındaki diğer adımlara geçilecek, sırasıyla bu adımlar yapılacaklardır.
o Fences public programı yukarıdaki adresten indirildikten sonra, yukarıdaki adresten indirilen
“Fences Anlatım” Dosyasına göre yüklenerek, Fatih Projesi Akıllı Tahta Yapılandırma Ayarları
dosyasında belirtilen Fences Alanları (Masaüstü Alanları/Pencereleri) oluşturulacaktır.
o Fences Alanları Oluşturulduktan sonra alanlara Fatih Projesi Akıllı Tahta Yapılandırma Ayarları
dosyasında belirtilen program kısayolları, D: sürücüsü içerisindeki
e-içeriklerin
kısayolu oluşturulacaktır.
o Etkileşimli Tahtalarda admin üzerinden Denetim Masası/Fare çift tıklatma hızı orta seviyeye
getirilerek yükseltilecektir.
o BT Rehber Öğretmeni zaman zaman sınıflardaki Etkileşimli Tahtaları kontrol ederek, lisansız veya
gereksiz yazılımlar kurulmuş ise bunları kaldıracaktır.




İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 – SAMSUN
0(362) 435 80 63 - 435 80 64 - 435 54 50 - 435 50 46
0(362) 431 93 76 - 432 48 54 - 432 06 09
[email protected]
 Web  http://samsun.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat : 435 80 63-295 - B.ÇAPKIN
5/1
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü












 Adres
 Santral
 Faks
@ e-posta
o Etkileşimli Tahtalar üzerinde bulunan Office 2010 çalıştırılacak, alttaki seçenek olan Office 2012
Starter Kullan seçeneği seçilerek internet üzerinden yüklenecektir.(Office 2012 Starter
yüklendiğinde sadece word ve excel dosyaları sorunsuz olarak çalıştırılabilecek, PowerPoint
çalıştırılamayacaktır.
o Power Point için http://eogrenim.meb.gov.tr adresindeki Yazılım İndirme Bölümünden
“PowerPoint Viewer Programı” (PowerPoint Viewer sadece gösterim işlemi görmektedir.)
indirilerek Etkileşimli Tahtlara Kurulmalı veya LibreOffice aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır.
o Tahtalarda internet yoksa yönetici şifresinden girilerek “LibreOffice” Programı Word, excel, sunu
programları için ayrı ayrı olarak birlikte açtan varsayılan program olarak ayarlanacaktır. Bu
şekilde Word, excel, sunu programlarına çift tıklandığında direk LibreOffice olarak programlar
açılabilecektir.
BT Rehber Öğretmeni http://eogrenim.meb.gov.tr Yazılım İndirme Bölümünde bulunan Hitachi Starboard
Beyaz Tahta Yazılımını öğretmenler odasına veya varsa BT sınıfındaki bilgisayarlara da kurarak öğretmen
ve öğrencilerin kullanması için yönlendirecektir.
Öğretmenler odası ile diğer ilan panosuna Hitachi Starboard(veya yerine gelen/gelecek başka program)
Beyaz Tahta Yazılımı indirme adresi ve kullanımı ile ilgili bilgiler asılarak öğretmenlerin kendi
evlerindeki bilgisayarlara da starboard yazılımını kurmaları ve kullanmaları yönünde teşvik edilecektir.
Okul Müdürlüğü Etkileşimli Tahtaların eğitim-öğretim sürecinde, derste kullanmaları yönünde
öğretmenlere destek olacaklar, herhangi bir kısıtlamaya kesinlikle gitmeyeceklerdir.
Fatih Projesi ile ilgili anket vb. işlemlerde öğretmenlere okul müdürlüğü koordinasyonunda rehberlik
yapılarak yönlendirilecektir.
FATİH Projesi altyapı geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev alırlar ve Fatih Projesi altyapı
kurumları ile ilgili sorun ve problemleri tespit ederek ilgililerle paylaşırlar.
BT Rehber Öğretmeni; Fatih Donanım(etkileşimli tahta, çok fonksiyonlu yazıcı ve doküman kamera)
arıza durumunu takip için Arıza Takip Formu oluşturacak ve arıza takibini yapacaktır. Arıza işlemleri ile
ilgili ilk yapılacak iş, eogrenim.meb.gov.tr adresinde bulunan firma iletişim, arıza bildirim telefonları
aranacak, arıza kaydı oluşturulacak, arıza kaydı bildirim tarih ve saati arıza takip formuna işlenecek ve BT
Rehberlik dosyasında bulunduracaktır.
Herhangi bir arıza durumunda yerel servisler aranarak arıza tespiti yaptırılmayacak, arıza tespiti,
arızanın giderilmesi ve bu amaçla okul müdürlüklerince ücret ödenmesi kesinlikle söz konusu
olmayacaktır. Etkileşimli tahta arızaları ile ilgili 0800 219 0123 veya 444 4 123 nolu müşteri
hizmetlerinden akıllı tahta servisi istenecektir. (Okul müdürü sorumluluğunda).
Arızalar ile ilgili mutlaka öncesi ile ilgili resimler çekilecek, durumu ile ilgili tutanak ve takip formu
yapılacak, ilgili müdür yardımcısı ve okul müdürü ile paylaşılacaktır. Bu hususta 10/10/2013 tarihli ve
2933600 sayılı yazımıza ve 14/06/2013 tarihli ve 1362804 sayılı yazımıza göre hareket edilecektir.
FATİH Projesi altyapısı 11/11/2013 tarihli ve 3301306 sayılı yazımızda da belirtildiği gibi korunacak,
boya, tamirat, bakım vb. durumlarda altyapıya zarar verilmeyecektir.
FATİH Projesi Sistem Kabinetinin bulunduğu “Sistem Odası”nın kapısına “FATİH Projesi Sistem Odası”
tabelası ile “İzinsiz Girilmez” tabelası asılacaktır.(Okul Müdürü sorumluluğunda)
Etkileşimli tahtaların OPS(bilgisayar modülü üzerindeki) USB girişlerinde meydana gelecek kırık
yamulma arızası bir kereliğe mahsus, Beyaz tahtaların plastik tutma aparatı, tutamakları bir kereliğine
ve kilit aparatlarında meydana gelen arızada bir kereliğine 15/05/2013 tarihli ve TK-2013-02 REV001
Nolu Vestel A.Ş bülten gereği ve 10/10/2013 tarihli ve 2933600 sayılı yazımız gereği garanti
kapsamındadır. Bu işlemler için ilgili bültende belirtilen garanti işlemleri yaptırılacak ve bir kereliğine
ücret ödemesi yapılmayacaktır.
FATİH Projesi Altyapısı (Ağ Altyapısı) kurulan okullarımızdaki öğretmenlerimiz tahtaların USB
girişlerinin arızalanmaması için USB cihazları(flash bellek vb.) ve HDMI bağlantısını 10/10/2013 tarihli
ve 2933600 sayılı yazımızda da belirtilen şemadaki gibi öğretmen masasının sağ tarafındaki bağlantı
prizinden kullanacaklardır. Bu durum okul müdürlüğü sorumluluğunda öğretmenlerle kesinlikle
paylaşılacak ve takip edilecektir.




İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 – SAMSUN
0(362) 435 80 63 - 435 80 64 - 435 54 50 - 435 50 46
0(362) 431 93 76 - 432 48 54 - 432 06 09
[email protected]
 Web  http://samsun.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat : 435 80 63-295 - B.ÇAPKIN
6/1
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü












Etkileşimli tahtaların garanti dışı arızaya girmemesi amacıyla, 10/10/2013 tarihli ve 2933600 sayılı
yazımızda da belirtildiği gibi teneffüslerde okul idaresi uygunluğunda kilitli tutulacak, fakat kesinlikle
ders saatlerinde, eğitim-öğretim faaliyetleri içesinde, öğretmenlerin derste kullanması ile ilgili engelleme
yapmayacak, anahtar vb. durumu ile ilgili 10/10/2013 tarihli ve 2933600 sayılı yazımıza göre hareket
edilecek, öğretmenlerin kullanması yönünde teşvik ve kolaylık getirici uygulamalar yapılacaktır.
BT Rehber Öğretmeni, her sınıfın etkileşimli tahtaları ile ilgili yaptığı işlemler, kurulumlar veya
bilgilendirmeler ile ilgili olarak Etkileşimli Tahta Sınıf İşlemleri Formu gibi bir form yaparak, tarih bazlı
ve sınıf bazlı olarak tutacak ve BT Rehberlik Dosyasında bulunduracaktır.
Öğretmen, öğrenci veya velilerden gelen etkileşimli tahtalar ile Fatih Projesi konusunda fikir, görüş,
eklenmesi istenen yazılım, eleştirici vb. faydalı görüşleri bir rapor veya form şeklinde tutarak gerektiğinde
yetkililere verebilecek durumda bulundurulmalıdır. Okul müdürü bu raporları hazır halde bulundurması
olası ihtiyaç durumları için faydalı olacaktır.
Etkileşimli Tahtalar ile ilgili öğretmen, öğrencilerin karşılaştığı sorunları, okulda bu yöndeki aksaklıları
bir rapor veya form şeklinde tutarak gerektiğinde yetkililere verebilecek durumda bulundurmalıdır.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA - eba.gov.tr) nı zaman zaman takip ederek, güncel veya değişen hususlar
konusunda okulu bilgilendirmelidirler. EBA üzerinden okul müdürlüğünün uygun gördüğü haberlerin
paylaşılmasında yardımcı olarak, haber girişi yapabileceklerdir. Haberler Fatih projesi konusunda okulun
ürettikleri, okuldaki çeşitli etkinlikler, yarışmalar vb. konularda olabilir.
BT Rehber Öğretmeni, okuldaki öğretmenlerin, EBA üzerinden, eğitimde kullanılabilecek kendi
buldukları, oluşturdukları video, ses, görsel e-içeriklerini paylaşmaları yönünde teşvikte bulunacaktır.
İşletim sistemi çökmüş olan etkileşimli tahtaların işletim sistemlerini tekrar yüklemek için harici bir usb
klavye tahtaya takarak, F8 tuşuna basmak suretiyle gelecek “bilgisayarı onar” kısmından yeniden
yüklenebilmektedir.
http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/sss.php adresinde bulunan sık sorulan sorular linkinden yararlanılarak
sorunlara müdahale edilebilir veya servis iletişim bilgileri kullanılarak arıza bildirimleri yapılabilecek,
Bakanlığımız e-posta veya telefon bilgileri kullanılarak Fatih projesi ile ilgili diğer sorunlar ve problemler
de Bakanlığımıza bildirilebilecektir.
uzem.eba.gov.tr adresindeki Yayın Arşivi bölümünde yer alan Fatih Projesi Uzaktan Eğitim
Videoları, Tanıtımı, Beyaz Tahta Kullanımı vb. bilgi amacıyla öğretmenlerin bilgisine sunulacak,
paylaşılacaktır.
Okul Müdürlüğü, FATİH Projesi Resmi Yazışmaları(Altyapı, Etkileşimli Tahta, Hizmetiçi Eğitim,
Okul tarafından yapılan faaliyetler, EBA-Eğitim Bilişim Ağı, Güvenli İnternet Kullanımı vb.) altında
bir dosya tutacak, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Müdürlüğümüz, Bakanlığımız’dan gelen, gelmiş tüm
resmi yazışmalar ile e-postaları bu klasörde toplayacak, bu resmi yazılar Okul Müdürü, FATİH
Projesinden Sorumlu Müdür Yardımcısı ve BT Rehber Öğretmenince ayrıca tekrar gözden
geçirilecektir.
Okulun kurumsal resmi e-posta adresi günlük olarak takip edilecektir.(Okul Müdürü sorumlulunda)
17/04/2013 tarihli ve 627637 sayılı yazımızda belirtilen hususlara okul müdürlüklerince dikkat
edilecektir. Ayrıca yine bu yazımızda belirtilen iletişim araçları, Bakanlığımıza ulaşılmak için
kullanılabilecektir.
Yukarıdaki işlemlerin tamamı Okul Müdürü koordinasyonu ve sorumluluğunda yapılacaktır. BT
Rehber Öğretmenlikle ilgili tereddüt oluşan durumlarda Müdürlüğümüz 435 80 63 - 295 nolu
telefonundan bilgi alınarak hareket edilecektir.31/01/2014
İsmail YAVUZ
İl Millî Eğitim Müdür V.
 Adres
 Santral
 Faks
@ e-posta




İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 – SAMSUN
0(362) 435 80 63 - 435 80 64 - 435 54 50 - 435 50 46
0(362) 431 93 76 - 432 48 54 - 432 06 09
[email protected]
 Web  http://samsun.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat : 435 80 63-295 - B.ÇAPKIN
7/1
BT REHBER ÖĞRETMENİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ‐PROGRAMI(ÖRNEK) Günler 1.Ders (08.30‐
09.15) 2.Ders (09.30‐10.15) Pazartesi 9‐A 9‐A Bilgisayar Bilgisayar Dersi Dersi Salı BT BT Rehberliği Rehberliği
Çarşamba BT BT Rehberliği Rehberliği
Perşembe Cuma Ders Saati(Kadrosunun Bulunduğu Okula Görevlendirilenler için örnek) 7.Ders 3.Ders 4.Ders 5.Ders 6.Ders (15.15‐16.00) Açıklama (13.15‐14.00) (14.15‐15.00) (10.30‐11.15) (11.30‐12.15)
(Varsa)
BT BT BT BT BT Ö
Rehberliği Rehberliği Rehberliği Rehberliği Rehberliği Ğ
9‐B 9‐B 9‐C 9‐C
BT L
Bilgisayar Bilgisayar Bilgisayar Bilgisayar Rehberliği
E Dersi Dersi Dersi Dersi 9‐B 9‐B 9‐C 9‐C
A
BT Bilgisayar Bilgisayar R
Bilgisayar Bilgisayar Rehberliği
Dersi Dersi Dersi Dersi A
10‐A
10‐B
BT BT BT Bilgisayar Bilgisayar S
Rehberliği Rehberliği Rehberliği I Dersi Dersi 9‐C BT Bilgisayar Rehberliği
Dersi 11‐A BT BT BT Bilgisayar Rehberliği Rehberliği Rehberliği Dersi Notlar: 1‐Branş Dersi dışında kalan boş ders saatlerine BT Rehberliği yazılacaktır. 2‐Varsa 8.saatte aynı şekilde eklenecektir. BT Rehberliği BT Rehberliği BT Rehberliği BT REHBER ÖĞRETMENİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ‐PROGRAMI(ÖRNEK) Ders Saati (Başka Okula BT Rehberi olarak Görevlendirilenler için örnek)
Günler 1.Ders (08.30‐09.15) 2.Ders (09.30‐
10.15) 3.Ders (10.30‐
11.15) 4.Ders (11.30‐
12.15) 5.Ders (13.15‐14.00) 6.Ders (14.15‐
15.00) 7.Ders (15.15‐
16.00) (Varsa) Açıklama ÖĞLE ARASI‐TATİLİ 9‐A Bilgisayar BT Rehberliği BT Rehberliği BT Rehberliği BT Rehberliği 9‐A Bilgisayar Dersi Dersi BT Rehberliği ( Terme ( Terme ( Terme ( Terme (Kadrosunun (Kadrosunun ( Terme Lisesinde) Lisesinde) Lisesinde) Lisesinde) Pazartesi Lisesinde) bulunduğu Okulda) bulunduğu Okulda) BT Rehberliği BT Rehberliği 9‐B Bilgisayar 9‐B Bilgisayar BT Rehberliği 9‐C Bilgisayar 9‐C Bilgisayar ( Terme Lisesinde) ( Terme Dersi Dersi ( Terme Dersi Dersi Lisesinde) (Kadrosunun (Kadrosunun Lisesinde) (Kadrosunun (Kadrosunun Salı bulunduğu bulunduğu bulunduğu bulunduğu Okulda) Okulda) Okulda) Okulda) BT Rehberliği BT Rehberliği BT Rehberliği 9‐B Bilgisayar 9‐B Bilgisayar 9‐C Bilgisayar 9‐C Bilgisayar ( Terme ( Terme Çarşamba ( Terme Lisesinde) Dersi Dersi Dersi Dersi Lisesinde) Lisesinde) 10‐A BT Rehberliği BT Rehberliği BT Rehberliği 10‐B Bilgisayar Bilgisayar ( Terme ( Terme ( Terme 9‐C Bilgisayar Dersi BT Rehberliği Dersi Dersi Lisesinde) Lisesinde) Lisesinde) (Kadrosunun ( Terme (Kadrosunun Perşembe (Kadrosunun bulunduğu Okulda) Lisesinde) bulunduğu bulunduğu Okulda) Okulda) 11‐A Bilgisayar Dersi BT Rehberliği BT Rehberliği BT Rehberliği BT Rehberliği BT Rehberliği BT Rehberliği (Kadrosunun ( Terme ( Terme ( Terme ( Terme ( Terme ( Terme Cuma bulunduğu Okulda) Lisesinde) Lisesinde) Lisesinde) Lisesinde) Lisesinde) Lisesinde) Notlar: 1‐ Branş Dersi dışında kalan boş ders saatlerine BT Rehberliği yazılacaktır. 2‐ Kadrosunun bulunduğu okul dışında başka okula görevlendirilen öğretmen, aynı program içinde ders programı gösterilecek, birleştirilmiş bu program ilgili okullar ile koordinasyon içinde yapılarak, iki okula da verilecektir. Kadrosunun bulunduğu okulda sadece derse girecek, diğer okulda sadece BT Rehberliği yapacaktır. Başka okulda olduğu saatte , başka okulda olduğu okulun adı ile belirtilecektir. 3‐Varsa 8.saatte aynı şekilde eklenecektir. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Yarıyılı ( 10 Şubat 2014 -13 Haziran 2014 )
"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ" GÖREVLENDİRME LİSTESİ
S.No
Teklif Edilen Öğretmenin Bilgileri
Kadrosunun Bulunduğu Okul/Kurum
İlçesi - Adı
T.C.
Adı - Soyadı
BT Rehber Öğret. Görevi İçin Görevlendirildiği Okul Bilgileri
Branşı
Bilgisayar
Öğretmeni
Olmayanlardan
İstenen BT
Formatörlük Kurs
Belgesi
İkili Öğretim
Bilişim Teknolojileri Rehberlik Görevi İçin
Görevlendirildiği Okulun İlçesi ve Adı
FATİH Projesi
Okullarda Hangi
Okulu
Devre
Durumu
Açıklamalar
Görevlendirildiği
1 ALAÇAM - ATATÜRK ORTAOKULU
56185446942
MUHAMMET ŞAHİN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ALAÇAM - ŞADİYE MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
2 ALAÇAM - KARAYOLLARI KOLİN FATİH ORTAOKULU
31571326312
CEVDET POLAT
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ALAÇAM - ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ İŞLER DURUMDADIR.
3 ASARCIK - YATILI BÖLGE ORTAOKULU
48349698090
MUSTAFA KÖSE
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ASARCIK - ASARCIK ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ İŞLER DURUMDADIR.
4 ATAKUM - HÜSEYİN AVNİ ASAL İLKOKULU
62017254692
MURAT ÖZÇEVİK
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2010-625 Nolu Belgesi
Var.
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
5 ATAKUM - ŞEHİT ONBAŞI YÜCEL ÜNSAL ORTAOKULU
13253191364
FATMA ÇİL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - ŞEHİT ONBAŞI YÜCEL ÜNSAL ORTAOKULU
6 BÜYÜKŞEHİR - İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
17612614884
GÜLŞEN DEMİRKAYA
DEMİRAL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ
ATAKUM - HÜSEYİN AVNİ ASAL İLKOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
7 ATAKUM - SAMSUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
20516690458
MÜBECCEL YALÇIN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - SAMSUN OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
-
-
8 ATAKUM - BAYINDIR ORTAOKULU
59719296198
AYŞE KONAŞ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - BAYINDIR ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
9 ATAKUM - CUMHURİYET LİSESİ
69208012604
İLYAS SARICAOĞLU
GÖRSEL SANATLAR/RESİM-İŞ
2007-502 Nolu Belgesi
Var.
ATAKUM - CUMHURİYET LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
SABAHÇI
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
10 ATAKUM - CUMHURİYET LİSESİ
66919092338
ŞEFİK TANER
GÖRSEL SANATLAR/RESİM-İŞ
2001-265 Nolu Belgesi
Var.
ATAKUM - CUMHURİYET LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
ÖĞLECİ
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
11 ATAKUM - DENİZEVLERİ ORTAOKULU
10955955706
CANER TULUM
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ATAKUM - ONUR ATEŞ ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
12 ATAKUM - GARİP-ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ
14936291296
HIDIR ARI
FİZİK
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
13 ATAKUM - ORHAN GENCEBAY ORTAOKULU
26906494606
SELİM KURT
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - HURİYE SÜER ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
14 ATAKUM - MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU
59953324572
SALİM AKIN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
15 ATAKUM - ÖZÖREN ŞEHİT METİN ARSLANTÜRK ORTAOKULU
13208882170
LAMİA KIRBIYIK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - ÖZÖREN ŞEHİT METİN ARSLANTÜRK ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
Bilgisayar Öğretmeni
1997-19 Gazi BDE Nolu
ATAKUM - GARİP-ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ
Belgesi Var.
ATAKUM - SAMSUN RECEP TANRIVERDİ KIZ TEKNİK VE
16
MESLEK LİSESİ
63628280544
ÖMER PEKER
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - SAMSUN RECEP TANRIVERDİ KIZ TEKNİK VE MESLEK
LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
SABAHÇI
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
17 ATAKUM - SEYFİ DEMİRSOY ORTAOKULU
29506088862
ZELİHA DEMİR ARSLAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - SEYFİ DEMİRSOY ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
18 ATAKUM - SARAYKÖY ORTAOKULU
21403702346
RABİA KARATAŞ ÖZBEK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - SARAYKÖY ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
19 ATAKUM - TEVFİK İLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU
37796086444
ALİ ŞAKACI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - TEVFİK İLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR. FATİH
PROJESİ OKULU İLÇEDE
BULUNMADIĞINDAN
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
20 CANİK - BAŞKONAK ORTAOKULU
32230597494
AHMET ÜSTÜNDAĞ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ATAKUM - ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
21 AYVACIK - MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ Y.B.O
25766468048
ÖZLEM KONT
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
AYVACIK - MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ Y.B.O
22 BAFRA - MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU
36559335324
BÜLENT KOÇAK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - ANADOLU LİSESİ
23 BAFRA- FATİH ORTAOKULU
66019177928
AYDIN KAPLAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
24 BAFRA- ATATÜRK ORTAOKULU
50338642922
FEVZİ ÖZEREN
SOSYAL BİLGİLER
25 BAFRA - İMKB ŞEHİT EROL HASPULAT Y.B.O
23069526496
TANJU KÖSE
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
26 BAFRA - NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU
54730486108
NAİL CEYLAN
27 BAFRA - HALK EĞİTİM EĞİTİM MERKEZİ
42562892334
AHMET ÖZKAN
28 BAFRA - FATİH ORTAOKULU
39020102142
MUSTAFA BAYRAKTAR
TÜRKÇE
29 BAFRA - CUMHURİYET ORTAOKULU
31873594976
SEHER BİLDİK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
30 BAFRA - DOĞANCA ORTAOKULU
56611410790
ORHAN GAZİ DEMİRCİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
31 BAFRA - KIZILIRMAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
46312049122
LOKMAN YAŞAR
FETULLAHOĞLU
MATEMATİK
32 BAFRA - KIZILIRMAK ORTAOKULU
66586090910
MURAT GÜNGÖR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
33 BAFRA - KOLAY LİSESİ
58075375134
KADİR DÖNDAR
34 BAFRA - TİCARET SANAYİ ODASI ORTAOKULU
68518023058
35 BAFRA- AKTEKKE YATILI BÖLGE ORTAOKULU
28421425424
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA- KEMAL PAŞA ORTAOKULU
-
Kadrosu Başka Okulda
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
BAFRA- ATATÜRK ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - İMKB ŞEHİT EROL HASPULAT Y.B.O
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ UYGULANMAKTADIR.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - GALİP ÖZTÜRK LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ UYGULANMAKTADIR.
BAFRA - FEN LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ UYGULANMAKTADIR.
-
-
FATİH PROJESİ UYGULANMAKTADIR.
2007-175 Nolu Belgesi
Var.
2007-222 Nolu Belgesi
Var.
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - CUMHURİYET ORTAOKULU
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
BAFRA - KIZILIRMAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - ALTINKAYA ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - KOLAY LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
DİLEK ŞENOCAK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - TİCARET SANAYİ ODASI ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR
YUSUF ERGEN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA- AKTEKKE YATILI BÖLGE ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR
2007- 506 Nolu Belgesi
Var.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Yarıyılı ( 10 Şubat 2014 -13 Haziran 2014 )
"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ" GÖREVLENDİRME LİSTESİ
S.No
Teklif Edilen Öğretmenin Bilgileri
Kadrosunun Bulunduğu Okul/Kurum
İlçesi - Adı
36 BAFRA - KIZILIRMAK ANADOLU LİSESİ
T.C.
58315366670
Adı - Soyadı
ALİ KORKMAZ
BT Rehber Öğret. Görevi İçin Görevlendirildiği Okul Bilgileri
Branşı
Bilgisayar
Öğretmeni
Olmayanlardan
İstenen BT
Formatörlük Kurs
Belgesi
İkili Öğretim
Bilişim Teknolojileri Rehberlik Görevi İçin
Görevlendirildiği Okulun İlçesi ve Adı
FATİH Projesi
Okullarda Hangi
Okulu
Devre
Durumu
Açıklamalar
Görevlendirildiği
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - KIZILIRMAK ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ UYGULANMAKTADIR.
37 BAFRA -KELİKLER ORTAOKULU
51736585606
KADİR ARASLAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
BAFRA - KELİKLER ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR
38 CANİK - BAŞALAN CUMHURİYET ORTAOKULU
10055430288
SEDA ARASLAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - BAŞALAN CUMHURİYET ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
39 CANİK - TOPTEPE ORTAOKULU
35210150030
TUĞBA KARACA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - TOPTEPE ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
2001-265 Nolu Belgesi
Var.
40 CANİK - İMKB ANADOLU LİSESİ
55093486392
KAHRAMAN ALTÜRK
KİMYA
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
41 CANİK - FATİH ORTAOKULU
56977415644
ALİ FUAT BAYSAL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - FATİH ORTAOKULU
-
ÖĞLECİ
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
CANİK - İMKB ANADOLU LİSESİ
42 CANİK - FATİH ORTAOKULU
62425242816
ÖMER BİLGİN
MATEMATİK
2007- 570175 Nolu
Belgesi Var.
CANİK - FATİH ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
43 CANİK - FATİH TEMİZ ORTAOKULU
18293704048
HASAN KARASU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - FATİH TEMİZ ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
44 CANİK - DERELER ORTAOKULU
40334060134
FETHULLAH ESMER
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - DERELER ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
45 CANİK - İNÖNÜ ORTAOKULU
69511009810
MURAT GENÇ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - İNÖNÜ ORTAOKULU
46 CANİK - KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ
10856960274
ŞÜKRÜ KAYA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ
47 CANİK - TEVFİK İLERİ ORTAOKULU
31192032012
EYLEM YİĞİT
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - TEVFİK İLERİ ORTAOKULU
48 CANİK - TÜRK TELEKOM TİCARET MESLEK LİSESİ
69013013766
GİZEM KEFELİOĞLU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - TÜRK TELEKOM TİCARET MESLEK LİSESİ
49 CANİK - EMRULLAH EFENDİ ORTAOKULU
31963584986
DİLEK TAŞ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - EMRULLAH EFENDİ ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
50 CANİK - HASKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU
15050163056
SERVET CAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - HASKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
51 CANİK - GÖKÇE PINAR ORTAOKULU
39206015174
FERUDUN CANBULAT
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
CANİK - GÖKÇE PINAR ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
52 ÇARŞAMBA - ATATÜRK ORTAOKULU
26591435656
SONER ÖZKAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - ATATÜRK ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
53 ÇARŞAMBA - ÇARŞAMBA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14468935774
İBRAHİM PAŞA AKÇA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - ALİ FUAT BAŞGİL ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
54 ÇARŞAMBA - BULUTOĞLU ANADOLU LİSESİ
47509815278
ADEM KOÇ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - BULUTOĞLU ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
ÇARŞAMBA - DEĞİRMENBAŞI ORTAOKULU
-
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
ÇARŞAMBA - ÇARŞAMBA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
ÖĞLECİ
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
2007-507 Nolu Belgesi
Var.
2007-664 Nolu Belgesi
Var.
55 ÇARŞAMBA - DEĞİRMENBAŞI ORTAOKULU
29705324518
AHMET TEMİZ
MÜZİK
56 ÇARŞAMBA - ÇARŞAMBA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
35123151472
ALİ KEMAL KESKİN
İNGİLİZCE
57 ÇARŞAMBA - YEŞİLIRMAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
40495970198
ADEM KAYAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - YEŞİLIRMAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
ÖĞLECİ
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
58 ÇARŞAMBA- ATAKÖY ORTAOKULU
18848655320
OKAN ODABAŞI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - ÇARŞAMBA ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
59 ÇARŞAMBA - ÇARŞAMBA 75.YIL SAĞLIK MESLEK LİSESİ
19124816282
MUSTAFA KARACAN
COĞRAFYA
ÇARŞAMBA - KOCATEPE İLKOKULU
-
Kadrosu Başka Okulda /
ÖĞLECİ
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
60 ÇARŞAMBA - DUMLUPINAR ORTAOKULU
10409970774
NECİBE YILMAZ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - DUMLUPINAR ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
61 ÇARŞAMBA - GAZİOSMANPAŞA ORTAOKULU
56860424296
SEVGİ DAĞCI
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2007-507 Nolu Belgesi
Var.
ÇARŞAMBA - GAZİOSMANPAŞA ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
62 ÇARŞAMBA - GAZİOSMANPAŞA ORTAOKULU
53146535776
İLKER ÇELENK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - GAZİOSMANPAŞA ORTAOKULU
-
ÖĞLECİ
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
2007-507 Nolu Belgesi
Var.
63 ÇARŞAMBA - FATİH ORTAOKULU
58645359274
MURAT ÇELEBİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - FATİH ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
64 ÇARŞAMBA - GÖKÇEÇAKMAK ORTAOKULU
40255543648
AKARCAN ÇAKIR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - GÖKÇEÇAKMAK ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
65 ÇARŞAMBA - 75. YIL SAĞLIK MESLEK LİSESİ
11675925208
BEKİR MACİT
FİZİK
ÇARŞAMBA - 75. YIL SAĞLIK MESLEK LİSESİ
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
66 ÇARŞAMBA - HELVACALI ORTAOKULU
23804477724
MUSTAFA SÖZEN
TEKNOLOJİ VE TASARIM
ÇARŞAMBA - HELVACALI ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
2007-507 Nolu Belgesi
Var.
2007-507 Nolu Belgesi
Var.
67 ÇARŞAMBA - ÇINARLIK ORTAOKULU
65923116924
ADNAN ŞİŞ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - ÇINARLIK ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
68 ÇARŞAMBA - MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU
55783454540
ÖMER BOZYEL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU
-
ÖĞLECİ
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
69 ÇARŞAMBA - MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU
54853359068
BAHADIR TUNA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ÇARŞAMBA - MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Yarıyılı ( 10 Şubat 2014 -13 Haziran 2014 )
"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ" GÖREVLENDİRME LİSTESİ
S.No
Teklif Edilen Öğretmenin Bilgileri
Kadrosunun Bulunduğu Okul/Kurum
İlçesi - Adı
T.C.
Adı - Soyadı
BT Rehber Öğret. Görevi İçin Görevlendirildiği Okul Bilgileri
Branşı
70 ÇARŞAMBA - HACI YILMAZ YILMAZ ORTAOKULU
37094047048
BİLAL AYDIN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
71 ÇARŞAMBA - MİTHAT YILMAZ ORTAOKULU
57604407070
SEMA KARAÇOBAN TUNA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
72 ÇARŞAMBA - ÇARŞAMBA FEN LİSESİ
27080407086
LEVENT TELCİ
GÖRSEL SANATLAR/RESİM-İŞ
73 HAVZA - MAKBULE YUSUF ÖLÇER Y.B.O
21013683004
ALİ AKBAL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar
Öğretmeni
Olmayanlardan
İstenen BT
Formatörlük Kurs
Belgesi
Bilgisayar Öğretmeni
Bilgisayar Öğretmeni
2007-507 Nolu Belgesi
Var.
Bilgisayar Öğretmeni
1998-310 ODTÜ Nolu
Belgesi Var.
İkili Öğretim
Bilişim Teknolojileri Rehberlik Görevi İçin
Görevlendirildiği Okulun İlçesi ve Adı
FATİH Projesi
Okullarda Hangi
Okulu
Devre
Durumu
Açıklamalar
Görevlendirildiği
ÇARŞAMBA - HACI YILMAZ YILMAZ ORTAOKULU
ÇARŞAMBA - MİTHAT YILMAZ ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
ÇARŞAMBA - ÇARŞAMBA FEN LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
HAVZA - ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
74 HAVZA - HAVZA ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
48343706050
HAKAN ATİK
BEDEN EĞİTİMİ
HAVZA - HAVZA ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
-
-
75 HAVZA - 25 MAYIS ORTAOKULU
12367553372
BURAK KURT
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
HAVZA -25 MAYIS ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
76 HAVZA - VAKIFBANK ATATÜRK Y.B.O
49024768640
FATİH KANDİL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
HAVZA - HAVZA 25 MAYIS ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
77 HAVZA - HALK EĞİTİM MERKEZİ
48685695180
HİKMET YÜKSEL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
HAVZA - ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ UYGULANMAKTADIR.
78 HAVZA - MEHMET ÖNGEL ORTAOKULU
16699515350
ÖZLEM ÇAM
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
HAVZA - MEHMET ÖNGEL ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
79 HAVZA - KAMLIK ORTAOKULU
34630857994
OKTAY ORUÇ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
HAVZA - KAMLIK ORTAOKULU
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
İLKADIM - ŞEHİT AHMET ALTUNOĞLU 100.YIL ANADOLU İMAM
80
57064419040
HATİP LİSESİ
MURAT ÖZKAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - ŞEHİT AHMET ALTUNOĞLU 100.YIL ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
81 İLKADIM - 50.YIL ORTAOKULU
33164208456
YENER KARACAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - 50.YIL ORTAOKULU
-
ÖĞLECİ
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
82 İLKADIM - 50.YIL ORTAOKULU
62323251194
EMRAH AYGÜN
MATEMATİK
2007-507 Nolu Belgesi
Var.
İLKADIM - 50.YIL ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
83 İLKADIM - ADNAN ÖLMEZ ORTAOKULU
53653555434
NİHAT ÇEVİK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
İLKADIM - ADNAN ÖLMEZ ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
Bilgisayar Öğretmeni
84 İLKADIM - AHMET SARI ANADOLU LİSESİ
40807031272
ONUR TAMER EKMENCİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - AHMET SARI ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
85 İLKADIM - HALK EĞİTİM MERKEZİ
27638399658
EMİNE BAYRAKTAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - ALPASLAN İLKOKULU
-
Kadrosu Başka Okulda /
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
86 İLKADIM - NECATİBEY İLKOKULU
14989942534
MEHMET KARAHAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - NECATİBEY İLKOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
87 İLKADIM - ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
59365351760
SEDA KAYA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
88 İLKADIM - KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
51484658720
ŞÜKRÜ YILDIRIM
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
-
-
BT SINIFI AYNI BİNADA VE İŞLER
DURUMDA
89 İLKADIM - ATATÜRK ORTAOKULU
44677891714
MUHARREM TOSUN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - ATATÜRK ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
90 İLKADIM - BELEDİYE ORTAOKULU
36830099198
SEMA BEKTAŞ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - BELEDİYE ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
91 İLKADIM - BELEDİYE ORTAOKULU
22850561098
MERVE UYSAL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - BELEDİYE ORTAOKULU
-
ÖĞLECİ
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
92 İLKADIM - ONDOKUZMAYIS İŞİTME ENGELLİLER ORTAOKULU 43300725396
ESRA KILIÇ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - İLKADIM GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
93 BÜYÜKŞEHİR - İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
16490646826
UYGAR GÖK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ
UYGULANMAKTADIR.
94 İLKADIM - ÇATKAYA ORTAOKULU
18569170164
ÇAĞDAN BİRCAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - ÇATKAYA ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
95 İLKADIM - 30 AĞUSTOS İMAM HATİP ORTAOKULU
14321913734
ÖMER DÜZENLİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - 30 AĞUSTOS İMAM HATİP ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
96 İLKADIM - GAZİ ORTAOKULU
49912666812
MURAT GÖKMEN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
97 İLKADIM - GAZİ ANADOLU LİSESİ
16907225620
RASİM MANGIR
COĞRAFYA
98 İLKADIM - GAZİPAŞA İLKOKULU
13142879960
MAHMUT YILMAZ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
99 İLKADIM - İBRAHİM TANRIVERDİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
54409469876
KUBİLAY ALTUNTAŞ
BİYOLOJİ
-
ÖĞLECİ
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
2007-664 Nolu Belgesi
Var.
İLKADIM - GAZİ ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - GAZİPAŞA İLKOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ
UYGULANMAKTADIR.
Bilgisayar Öğretmeni
2007-506 Nolu Belgesi
Var.
İLKADIM - GAZİ ORTAOKULU
İLKADIM - İBRAHİM TANRIVERDİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
100 İLKADIM - GÜLSÜM SAMİ KEFELİ ORTAOKULU
10154990010
EBRU DEMİR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - GÜLSÜM SAMİ KEFELİ ORTAOKULU
-
ÖĞLECİ
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
101 İLKADIM - KILIÇARSLAN ORTAOKULU
15419762982
GÜRSEL ÇAYLAK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - KILIÇARSLAN ORTAOKULU
-
ÖĞLECİ
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
102 İLKADIM - 50.YIL ORTAOKULU
42586894376
YURDANUR ŞENGÜL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - KAZIM ÖZDEMİR İLKOKULU
-
Kadrosu Başka Okulda
/SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
103 İLKADIM - KIŞLA YAŞARDOĞU İLKOKULU
15248814654
KADİR TURGUT
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - KIŞLA YAŞARDOĞU İLKOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
104 İLKADIM - KÖKSAL ERSAYIN ANADOLU LİSESİ
55390463690
ERKAN TUZCU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - KÖKSAL ERSAYIN ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Yarıyılı ( 10 Şubat 2014 -13 Haziran 2014 )
"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ" GÖREVLENDİRME LİSTESİ
S.No
Teklif Edilen Öğretmenin Bilgileri
105
Kadrosunun Bulunduğu Okul/Kurum
İlçesi - Adı
İLKADIM - MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK TEKNİK VE ENDÜSTRİ
MESLEK LİSESİ
T.C.
52753563714
Adı - Soyadı
BT Rehber Öğret. Görevi İçin Görevlendirildiği Okul Bilgileri
Branşı
Bilgisayar
Öğretmeni
Olmayanlardan
İstenen BT
Formatörlük Kurs
Belgesi
İkili Öğretim
Bilişim Teknolojileri Rehberlik Görevi İçin
Görevlendirildiği Okulun İlçesi ve Adı
Açıklamalar
Görevlendirildiği
TUĞBA ÇELİK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK TEKNİK VE ENDÜSTRİ
MESLEK LİSESİ
106 İLKADIM - MEHMETÇİK ORTAOKULU
34853233674
NURCAN UĞUR AKAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - MEHMETÇİK ORTAOKULU
107 İLKADIM - KILIÇARASLAN ORTAOKULU
25677807804
AHMET ÇALIŞIR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - MİTHATPAŞA ANADOLU LİSESİ
108 İLKADIM - MUSTAFA KEMAL İLKOKULU
61543275676
MURADİYE BOZAL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - MUSTAFA KEMAL İLKOKULU
109 İLKADIM - NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ
55372477066
SİNAN TÜRKDÖNMEZ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - NAMIK KEMAL ANADOLU LİSESİ
110 İLKADIM - ONDOKUZMAYIS LİSESİ
23219015474
HAKAN BAYBURE
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - ONDOKUZMAYIS LİSESİ
111 İLKADIM - SAKARYA İLKOKULU
42340911868
ÖZCAN ŞEN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
112 İLKADIM - SAMSUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
19544669666
NİHAT KARABEK
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
113 İLKADIM - SAMSUN ANADOLU LİSESİ
10225581048
AYHAN TUNÇ
FİZİK
114 İLKADIM - SUBAŞI İLKOKULU
49201010142
EMİNE KIVRIKDAL
GÖRSEL SANATLAR/RESİM-İŞ
115 İLKADIM - R.K. BİLİM SANAT MERKEZİ
64945154884
ZEKAİ KAYA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
116 İLKADIM - TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAOKULU
45607784472
ZAFER KÖSE
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
117 İLKADIM - TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAOKULU
24700856798
SEDAT AKAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
118 İLKADIM - YEŞİLKENT ANADOLU LİSESİ
59755291812
ÖMER ŞEN
TARİH
119 İLKADIM - AZİZ ATİK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
12251918324
ESRA EFENDİOĞLU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
120 İLKADIM - YUNUS EMRE ORTAOKULU
19616748800
ENES BAYRAM
121 İLKADIM - YUNUS EMRE ORTAOKULU
28658367948
122 İLKADIM - 75 YIL ORTAOKULU
43579871060
123 ONDOKUZMAYIS- KÖSEDİK ORTAOKULU
37963523918
Bilgisayar Öğretmeni
FATİH Projesi
Okullarda Hangi
Okulu
Devre
Durumu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ UYGULANMAKTADIR.
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
İLKADIM - SAMSUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
İLKADIM - SAMSUN ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
İLKADIM - TÜLAY BAŞARAN ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - R.K. BİLİM SANAT MERKEZİ
FATİH Projesi Okulu
ÖĞLECİ
FATİH PROJESİ
UYGULANMAKTADIR.
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
2010-625 Nolu Belgesi
Var.
1993-735 Nolu Belgesi
Var.
1993-735 Nolu Belgesi
Var.
-
ÖĞLECİ
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
İLKADIM - YEŞİLKENT ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - AZİZ ATİK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - YUNUS EMRE ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
GÜLNUR AKÇA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - YUNUS EMRE ORTAOKULU
-
ÖĞLECİ
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
SEDAT SAKARYA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM -75 YIL ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
MEHMET İMAMOĞLU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ONDOKUZMAYIS- ONDOKUZMAYIS ANADOLU LİSESİ
-
Kadrosu Başka Okulda
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
124 ONDOKUZMAYIS- BALLICA 60.YIL ÇOK PROGRAMLI LİSE
57187370198
FİKRET YEDİYILDIZ
MATEMATİK
125 ONDOKUZMAYIS- KÖSEDİK ORTAOKULU
50011722132
ENGİN ZENGİN
BEDEN EĞİTİMİ
Bilgisayar Öğretmeni
İLKADIM - SAKARYA İLKOKULU
FATİH Projesi Okulu
2010-625 Nolu Belgesi
Var.
2010-198 Nolu Belgesi
Var.
2007-222 Nolu Belgesi
Var.
İLKADIM - TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAOKULU
ONDOKUZMAYIS- BALLICA 60.YIL ÇOK PROGRAMLI LİSE
-
-
ONDOKUZMAYIS- KÖSEDİK ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
-
-
FATİH PROJESİ
UYGULANMAKTADIR.
126 ONDOKUZMAYIS- İMAM HATİP ORTAOKULU
19814128688
ŞEBNEM YILMAZ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
ONDOKUZMAYIS- İMAM HATİP ORTAOKULU
127 SALIPAZARI- AVUT ORTAOKULU
55597348646
EDA FINDIK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
SALIPAZARI- AVUT ORTAOKULU
128 SALIPAZARI- BEREKET YATILI BÖLGE ORTAOKULU
19186743830
ADEM ÜNLÜ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
SALIPAZARI- ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
129 TEKKEKÖY - ATATÜRK ORTAOKULU
44857775568
MEHMET DURDU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
TEKKEKÖY - ATATÜRK ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
130 TEKKEKÖY- 19 MAYIS ORTAOKULU
53932516330
ALPER DEĞİRMENCİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
TEKKEKÖY- 19 MAYIS ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
131 TEKKEKÖY - TEKKEKÖY İMAM HATİP ORTAOKULU
39929058892
ELİF GENÇOSMANOĞLU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
TEKKEKÖY - TEKKEKÖY İMAM HATİP ORTAOKULU
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ
UYGULANMAKTADIR.
132 TEKKEKÖY - BÜYÜKLÜ ORTAOKULU
32878413040
KADİR DOĞAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
TEKKEKÖY - BÜYÜKLÜ ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
133 TEKKEKÖY - TEKKEKÖY ORTAOKULU
58972341324
GÖKHAN GÜLLER
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
TEKKEKÖY - TEKKEKÖY ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
134 TEKKEKÖY - NECATİ AKÇAĞLILAR ANADOLU LİSESİ
28562374704
TUNCAY ZORLU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
TEKKEKÖY - NECATİ AKÇAĞLILAR ANADOLU LİSESİ
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
135 TERME - KOZLUK ORTAOKULU
22466579494
FATİH ABANOZ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2007-199 Nolu Belgesi
Var.
TERME - KOZLUK ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
YERLEŞİM YERİ, İLÇE MERKEZİNİN 17
KM DIŞINDA BELDE OLDUĞUNDAN
136 TERME- BÜLENT ÇAVUŞOĞLU ANADOLU LİSESİ
50995620196
TEMEL ŞÜKRÜ TÖRE
GÖRSEL SANATLAR/RESİM-İŞ
2010-625 Nolu Belgesi
Var.
TERME- BÜLENT ÇAVUŞOĞLU ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
137 TERME - İTO ŞEHİT KİBAR KORHAN KOÇ ORTAOKULU
42322842142
DURSUN ŞİMŞEK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
TERME- MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
138 TERME - FATİH ANADOLU LİSESİ
12935897532
TARIK UÇAR
MATEMATİK
TERME - FATİH ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
Bilgisayar Öğretmeni
2007-514 Nolu Belgesi
Var.
FATİH PROJESİ
UYGULANMAKTADIR.
FATİH PROJESİ
UYGULANMAKTADIR.
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Yarıyılı ( 10 Şubat 2014 -13 Haziran 2014 )
"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ" GÖREVLENDİRME LİSTESİ
S.No
Teklif Edilen Öğretmenin Bilgileri
Kadrosunun Bulunduğu Okul/Kurum
İlçesi - Adı
139 VEZİRKÖPRÜ - FAZIL AHMET PAŞA ORTAOKULU
T.C.
Adı - Soyadı
BT Rehber Öğret. Görevi İçin Görevlendirildiği Okul Bilgileri
Branşı
Bilgisayar
Öğretmeni
Olmayanlardan
İstenen BT
Formatörlük Kurs
Belgesi
İkili Öğretim
Bilişim Teknolojileri Rehberlik Görevi İçin
Görevlendirildiği Okulun İlçesi ve Adı
FATİH Projesi
Okullarda Hangi
Okulu
Devre
Durumu
Açıklamalar
Görevlendirildiği
28223369612
DERYA KIR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
VEZİRKÖPRÜ - ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ
UYGULANMAKTADIR.
140 VEZİRKÖPRÜ - CUMHURİYET ORTAOKULU
23021209122
BURAK AKÇA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
VEZİRKÖPRÜ - ATATÜRK ORTAOKULU
-
SABAHÇI
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
141 VEZİRKÖPRÜ - CUMHURİYET ORTAOKULU
50995051846
MUHAMMED
KAHRAMANOĞLU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
VEZİRKÖPRÜ - KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
142 VEZİRKÖPRÜ - YATILI BÖLGE ORTAOKULU
17632402768
İBRAHİM PEHLİVAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
VEZİRKÖPRÜ - ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
Kadrosu Başka Okulda
FATİH PROJESİ
UYGULANMAKTADIR.
143 VEZİRKÖPRÜ - GAZİ YATILI BÖLGE ORTAOKULU
26678433346
YUNUS AKYASAN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
VEZİRKÖPRÜ - GAZİ YATILI BÖLGE ORTAOKULU
-
-
BT SINIFI İŞLER DURUMDADIR.
144 VEZİRKÖPRÜ - HATİCE KEMAL KAYALIOĞLU FEN LİSESİ
33712595106
BAYRAM ERGÜVEN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar Öğretmeni
VEZİRKÖPRÜ - HATİCE KEMAL KAYALIOĞLU FEN LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ
UYGULANMAKTADIR.
145 VEZİRKÖPRÜ - VEZİRKÖPRÜ ANADOLU LİSESİ
146 YAKAKENT - YAKAKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
24701015460
30638312398
AZİZE CİVCİVOĞLU
NECATİ CEM BATI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
GÖRSEL SANATLAR/RESİM-İŞ
Bilgisayar Öğretmeni
2007-506 Nolu Belgesi
Var.
VEZİRKÖPRÜ - VEZİRKÖPRÜ ANADOLU LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
YAKAKENT - YAKAKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
FATİH Projesi Okulu
-
FATİH PROJESİ - BT SINIFI İŞLER
DURUMDADIR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
628 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content