close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 GÜZ Y.Y.BİTİRME TEZİ

embedDownload
2014-2015 EGıTıM-oGRETıM YıLı
{o
0053077
1
ADl
soYADl
DGE EREN VARL|
,053043
3iLAL BiÇER
}053064
rEz DAN|şMANl
)oç.DR. rüGeı.ı
T.
ıyoııı
Güz
rEz ADı
JüRl üYELERi
(lsMi DiFERANSiYEL DENKLEMLER VE UYGULAMALARI
)oç.DR.KEvsER xöxı-ü_vno.ooç.DR.yAsEMEN uçAN
)oç.DR.KEvsER röxlü-vno ooç.DR.yASEMEN uçAN
Doç.DR. rüceru r. ayoııı
]LANER GRAFLAR
!URİ GÖRKEM GÖKDAĞ
Doç.DR. rüGeıı r. eyoııı
3RAF TEORiiLERiNi KULLANARAK ARAÇ ROTALAMA PRoBLEMLERiNiN
onĞxÖy
=aRu
Doç.DR. HÜLvı
(UYRUK PROBLEı/LERi
10052009
FATıH ÇAPAK
Doç.DR. rıÜlvR şnrıirurÜnx
10053065
1053040
1
şnııiıırÜnx
ÇÖzÜfu!LENEMSi
xöxlü vno.ooç.DR.yAsEMEN uçAN
)0ç.DR.KEvsER
DoÇ,DR.iBRAHiM EMiROĞLU_YRD,DoÇ.DR.NiLGüN
GüLER BAYM|T
tEKLAM NETwORK
)oÇ.DR.iBRAHiM
EMiRoĞLU_YRD.DoÇ.DR.NiLGÜN
GÜLER BAYMlT
TOLGAHAN BiÇER
Doç.DR. ııüı-vn şeHlrurüRx
)öViz
0052007
AKSEL ARZUMEN
]0Ç.DR.iBRAHiM
EMiRoĞLU_YRD,DoÇ.DR.NiLGÜN
Doç.DR. rıüı-vR
GÜLER BAYMıT
1
]HAT PROGRAMl
0052097
EMiRoĞLU.YRD.DoÇ.DR.NiLGüN
DOç.DR. İBRAHiM eruıİRoĞı_u
GüLER BAYM|T
1
NILAY KARAKOÇ
)0Ç.DR.lBRAHiM
/ERi [,,|ADENciLiĞi cRM UYGULAMAsl
9053052
KAD|R A. KASıM
]oç.DR. lBRAH iM eıı,ılnoĞı-u
)oç. DR.HüLYA şAHİNTüRK_YRD.Doç.DR.NiLGüN
10053088
qvsuıı
PHP iLE MAÇ sKoR VER| ÇEKiMi VE TAHMiNI
)oç.DR. iBRAHiM
)oÇ.DR,HüLYA ŞAHiNTüRK-YRD,DoÇ.DR.NiLGüN G.BAYMlT
xıııcön
şırıiı.ırünx
eııinoĞlu
KURLAR| VE TAHMiNLERi üzERiNE YAZ|LlM UYGULAMAsl
TlL(BiLGi TEK. ALT YAPı KrP.)
)oÇ. DR. HüLYA ŞAHiNTüRK-YRD. DoÇ. DR.NiLGüN
G.BAYAZlT
G.
BAYAZ|T
1
0052026
3izEM KÖKSAL
)0ç.DR. iBRAHiM eııinoĞı-u
1
0053044
sieeı vıloız
/ERi MADENciLiĞi VE BANKACüLıK sÖKTöRüNDE UYGUtAi/ASl
)oç.DR. xevseR «öxı-ü
YOL BULMA ALGORiTMALARl
1
0053060
;isrıı nünrüx
)oç.DR. xevsen xöxı_ü
:NVlROMENTAL MAPPıNG YÖNTEMiYLE MoBiL UYGULAMA GELiŞTİRME
ANlL KiVlLciM ERAY
)oç.DR. neşnr xöşxen
,HP VE E_TlCARET UYGULAMASl
\DO.NET VE BiR UYGULAMA
,ROF.DR,NMMjYE YAHNiOĞLU_YRD.DoÇ.DR-ULKÜ
YEŞıL BABUŞcU
LERi ŞiFRELEME TEKNiKLER| VE BiR UYGULAMA
,RoF,DR.NAZMiYE
/RD,DOç.DR.RAMAZAN TEKERCiOĞLU_YRo,Doç.DR.KAORiYE
1 1
052034
VUHAMMED UĞUR DEMiRci
)oç.DR. neşnr xöşxen
00520Z6
BURCU POLAT
Doç DR.
1052067
iPEK NlsANi
DoÇ.DR.ARZU TURAN DiNÇEL
/ERi MAOENciLiĞi VE MÜŞTERi iLiŞKiLERİNDE ÖNEMi
1
0052096
ŞEBNEM sALiHA ÇnxıRoĞı_u
Doç.DR.AYLA ŞAYLl
(iTAP TAVSiYE oTOMASYoNU
1
0053083
ü\,4ERT
100530,16
1
,l
neşır xöşxen
10053024
BILGE Y|LMAZ
)0ç.DR.AYLA ŞAYLl
)oç,DR.AYLA ŞAYLl
11052012
SAMZE AKKAYA
10053075
ıvşecüı-
KüZlLTUĞ
ırçı
BüG
DATA, VERi MADENciLlĞi i/AK. TEK iLE PAZARLAMA OToMAsYoNU
DoÇ. DR.HüLYA ŞAHiNTüRK-YRD.Doç.
DR.NiLGüN G.BAYAZlT
DoÇ.DR.FüGEN TORUNBALCl AYDlN-YRD.Doç,DR,YASEMEN
UÇAN
DOÇ,DR.FüGEN TORUNBALC| AYDlN-YRD.DoÇ.DR.YAsEMEN
UÇAN
PRoF,DR.NAZMiYE YAHNioĞLU_YRD.DoÇ.DR,üLKÜ
YAHNiOĞLU_YRD.DoÇ,DR.üLKü
)oÇ.DR. HüLYA ŞAHlNTüRK-YRD.DoÇ.
YEŞiL BABUŞcU
YEŞiL BA8UŞcU
ŞaMşEK ALAN
DR.NiLGüN G.BAYAZ|T
)oç.DR.HüLYA ŞAHlNTüRK-YRD.DoÇ.DR.
NiLGüN G.BAYAZlT
AKlLLl STOK KONTRoL ı/ODELLERi VE BiR UYGULAMA
Doç.DR.coşKuıı cüı-en
)oç.DR.HüLYA ŞAHlNTüRK_YRD.DoÇ. DR.NiLGüN G.BAYAzlT
sAP YMlLlMl _ABAP
PRoF.DR.MUsTAFA
DoÇ.DR.cOŞKUı cüı-en
]#
iLE
ilciti
BiR UYGULAMA
SiVRi_PRoF.DR.FATiH TAŞÇl
PRoF.DR.MUSTAFA siVRi_PRoF.DR.FATiH TAŞçl
3053022
VERiç UZUN
Doç DR.coşKutı cüı-En
.iNANsAL lVUHASEBE
10052025
:LiF DERYA
ooç.on.coşxuı
yAZlLlM PROJE YöNETiMi
3053084
]URAK KANBER
ooç on.coşxurı oüı-en
)RoF.DR.MUsTAFA SiVRi-PRoF.DR.FATlH TAŞcI
ROBOT 0TOMAsYoNU
ıuncu cüııeöR DURsUN
ooç.on.lruci ıı_aRvnRx
FiNANsAL RisK YöNETiMıYLE SüREÇ ANAL|Zi
10052088
siNEM YlLMAZ
)oÇ DR.lNciALBAYRAK
,ROF.DR.MUSTAFA slVRi_PROF.DR.FATiH
TAŞÇl
pRoF.DR.MUSTAFA siVRi_Doç.DR.cosxuıı
cüı-eR
3iLGi siSTE[/ıLERiNDE TEDARiK ZiNCiRi YöNETiMi
)053050
BARlŞ KoKsALDl
)oç.DR.iNci ALBAYRAK
pRoF.DR.MusTAFA sivRi-Doç.DR.cosxuru
:RP siSTEı/LERi VE iNSAN KAYNAKLARı YÖNETi[,li UYGULAMASl
pRoF.DR.MuSTAFA
05300 1
,l053059
FETHiYE YAsLl
)oç,DR.iNci ALBAYRAK
1ANDOM FOREST ALGoRİTMASl iLE VERi iNCELENMEsi
)0ç.DR.REşAT xöşxen
risK ANALiZ| VE TüRKiYEDEKi TRAFiK KAZALAR| ıLE iLGiLi BiR UYGULAMA
1052086
3IZEM KABASAKAL
PRoF.DR. AYŞE SoYUÇoK
pROF.DR.MUSTAFA SivRi_Doç.DR.cosxuru
cüı_rn
PROF, DR.NAZMiYr ynıiııioĞı_u-yRD.DoÇ.DR.YAsEMEN
]RM VE UYGULAMALARl
PRoF.DR. FATiH TAŞÇl
.oURiER DöNüŞüMLERi VE UYGULAMALAR|
1052054
1
1
1
ıvı_iı.ı
çöxuez
9053012 |ERHANÇAL|şK4N
cürn
PRoF.DR.MUsTAFA
SiVRi_PRoF.DR.FATiH TAŞÇl
oüı_en
sivRi_Doç.DR.cosxuı cüı_eR
UÇAN
)0ç.DIEEşAT xöşxen.vRo.ooç.oR.vAsEMEN uçAN
)RoF.DR.MUSTAFA
slVRl-Doç.DR.cosxuıı eÜı_en
,10053057
10052086
3ÖzDE KESKiN
PRoF.DR. FAT|H TAŞçl
FATMA RUMEYSA BALABAN PRoF.DR. isMAiL KÜçÜK
lvloDERN iŞLETME YÖNETiMiNDE MATEl\rATiKsEL fu!oDELLEME TEKNİĞi
)oç,DR.sAMET KADloĞLU-YRD.Doç.DR.VEDAT
)oÇ.DR.SAMET KADlOĞLU-YRD,DoÇ.DR.VEDAT ŞiAP
DoÇ.DR.REŞAT KÖŞKER_YRD.DoÇ.DR.ÜLKÜ YEŞiL BABUŞcU
1
1
052038
BUŞRA çlNAR
PROF.DR. isMAiL KÜÇÜK
]iLGiNlN 3 ŞAH|SLAR TARAFiNOAN GöRüLMEMES|
1
0052079
BETUL AKSOY
PRoF.DR. NAZMiYE YAHNioĞLU
3lR MODELiNiN GELiŞTiRiLMEsi VE ÖRNEK UYGULAMASI
OZGUR TAWAY
PRoF.DR. iSMAiL KÜçÜK
SONLU FARKLAR METODU
[rESUD FlLiZ
PROF.DR.MUSTAFA BAYRAM
10052041
cYA cAN
,10053081
ÇAĞLA MoL
)RoF.DR.MUSTAFA BAYRAM
,RoF.DR.MUSTAFA BAYRAM
-APLACE DÖNÜŞÜMÜ
]053036
0052042
1
1
0053020
10052012
:MRE çETiNKAYA
rAĞMUR ÜNAL
]ROF.DR.MUSTAFA BAYRAM
)RoF,DR.MUSTAFA siVRi
,RoF,DR.MUsTAFA siVRi-DoÇ.DR.cosKUN GÜLER
ADi DiFERANSiYEL DENKLEMLERiN SAYlSAL
ÇözüMLERi
lçiN XULLANILAN coDlNci0EcoolNG
iŞLEMiNDEKi MATEMAT|K
Doç.DR.SAMET KADlOĞLU-YRD.DoÇ.DR.VEDAT ŞİAP
Doç.DR.AYDlN SEÇER_YRD.Doç.DR.MEHMET ALi AKlNLAR
]iFERANsiYEL DENKLEful SiSTEMLERi
DoÇ.DR.AYDlN sEçER-YRD.DOÇ.DR.MEHMET
ALi AKlNLAR
iŞ ZEKAS| üLE SAP
]0Ç.DR.AYDlN sEçER-YRD.DoÇ.DR.MEHMET
ALi AKlNLAR
RisK ANAL|Z| VE YöNETiMi
)oç.DR.AYDlN SEÇER-YRD.DoÇ.DR.MEHMET
ALi AKlNLAR
ÇoK AMAçL| TAşlMA PRoBLEl\,lLERiNiN AĞlRLlK YÖNTEMiYLE ÇÖZÜMÜ
HiPERBoLiK AMAÇL| TAŞlMA PRoBLEMl ÇÖZüMÜNE SERi YAKLAŞüMl
]RoF.DR.FATiH TAŞçl_Doç.DR.cosKUN
GÜLER
]RoF.DR.FATiH TAŞçl-Doç.DR.cOsKUN
GÜLER
tiNEER PROGRAMLAMA ÇöZüM TEKNiKLERi
PRoF.DR.FATiH TAŞÇl_DoÇ.DR.cosKUN GÜLER
1
0053072
\sLlHAN çoBAN
)RoF.DR.MUSTAFA
1
0053078
GHAN AKARCA
)ROF.DR.MUSTAFA SiVRi
11052047
HANiFE ÖZGE ŞENOL
)RoF.DR.MUsTAFA siVRl
10052002
ŞERIF KABAK
1
0052057
MURAT ÇET|N
,RoF.DR.VATAN KARAKAYA
)RoF. DR. VATAN KARAKAYA
1
0053035
BüŞRA TüRKCAN
PROF.DR.VATAN KARAKAYA
\,ılATEMATIK
J052077
FULDEN BEYTUR
YRD.Doç.DR. ARZU TURAN DiNÇEL
10053062
SERAY ÇÖKERLER
5052059
MEHMET KAYA
10053032
SENEM DEVRiM
]052088
ALiCAN EYÜBOĞLU
/RD.DOç.DR. AYD|N
10053066
şAFAK YlLDlRAN
YRD.Doç.DR. AYDlN sEÇER
,ROF,DR.ı,üUsTAFA
1052001
jEMANUR TÜRKMEN
uAKiNE öĞRENMEsi YöNTEi/iYLE UYGULAMA GELiŞTiRME
YRD.DoÇ.DR. AYDlN SEçER
3öRüNTü iŞLEi/E ALGOR|Ti/ALARü VE öRNEK UYGULAMA
10053058
3ÖKHAN KEDiÖRENLi
PROF.DR,MUsTAFA BAYRAM_YRD.DOÇ,DR.MEHMET
YRD.DOÇ.DR. KADRiYE ŞiMŞEK ALAN )ROJE PLANLAl\rA VE YöNETjı/ı
siVRi
ŞiAP
Ş ANALISTLiĞİ VE UYGULAMALAR|
PROF.DR,FATiH TAŞÇl-DoÇ DR.coSKUN GÜLER
)ĞRETiM ÜYESi PERFoRMANS BELiRLEME SiSTEi/İ
0oç.DR.sAMET KADloĞLU-YRD.Doç.DR.VEDAT
SA8iT NoKrA DÖNÜşÜMLERiNiN FiNANSAL KAVRAMLARA UYGULAMAslNlN ARAŞT|RlLMASl
ŞiAP
DoÇ.DR.sAMET KADloĞLU-YRD.Doç.DR.VEDAT
ŞiAP
TARIHi DERLEME ÇAL|ŞMASl
DoÇ.DR,SAMET KADloĞLU-YRD,DoÇ,DR,VEDAT
Ş AKlŞl MODELLEMESi TEKNiKLERi VE UYGULAMA ALANLAR|
ŞiAP
/RO.DOç.DR.RAMAZAN TEKERciOĞLU-YRD.Doç,DR,KADRiYE
YRD.DoÇ.DR. ARZU TURAN DlNÇEL
şiMşEK ALAN
\NALiTiK HiYERARşi PROJESi VE oPTiMUM BANKA HissE SENEDi SEçiMiNiN AHP itE ANALizi
/RD.DoÇ,DR.RAMAZAN TEKERcİOĞLU-YRD.DoÇ.DR.KADRjYE
/RD.DoÇ,DR. AYDlN SEçER
\SP,NET iLE ÖDEV SlsTEl\,li
rRD.DoÇ.DR. AYD|N sEÇER
,RoF.DR,MUsTAFA BAYRAM_YRD.DoÇ.DR.MEHMET
SAP ERP SiSTEMl VE ALT MODÜLLERİNiN iNcELENMEsi
)ROF.DR.MUSTAFA
sEçER
ASP,NET MVc iLE
0I0
GALERi siTEsi YAPl[,4l
BAYRAM_YRD.DoÇ.DR.MEHMET
,RoF.DR,MUSTAFA BAYRAM-YRD,DOÇ,DR.MEHMET
8AYRAM_YRD.DoÇ.DR.MEHMET
YRD,Doç.DR.ARZU TURAN-YRD.DoÇ,DR.RAMAZAN
ŞiMŞEK ALAN
ALi
RxııııRR
ALi AKlNLAR
ALi AKlNtAR
ALİ AKlNLAR
ALi
ıxııuR
TEKERcioĞLU
0053033
ŞEBNEiV iLHAlı/i
YRD.DOÇ.DR.FATMA AYDlN AKGÜN
GEZGiN SAIüCl PROBLE[,li VE UYGULAMASı
1,1053021
lvlERVE GÜNEY
rRD.Doç.DR.FATMA
rRD.DoÇ.DR.ÜLKÜ YEŞiL BABUŞcU-DoÇ.DR. REŞAT KÖŞKER
wEB TABANLl öZGEÇMiŞ DEĞERLENDiRME OTOMASYONU
10053056
ŞEBNEM AKGÜN
YRD.DOÇ.DR.HALE GONCE KOKÇEt\ ANALjTiK HiYERARŞi SüRECi VE BiR UYGULAMA
yRD.DoÇ.DR.HALE GoNcE KoKÇEN
ARAÇ ROTALAMA PROBLEMi
rRD.DoÇ,DR.ÜLKÜ YEŞiL BABUŞcU-DoÇ.DR.REŞAT KÖŞKER
1
AYDIN AKGÜN
1
0053079
:cE
1
0052034
!AziFE ÖZTÜRK
/RD.Doç.DR.HALE
GONcE KoKÇEN ,ROJE
10052045
VERVE ÜNSAL
/RD.Doç.DR.HALE
GoNcE KoKçEN
)053014
:RHAN ÇALlŞKAN
/RD.DOÇ.DR.HASAN
HÜSEYiN YURTÇU
/ERi TABANl
SiNEM BEGÜM ARSLAN
yRD,DOÇ,DR.HASAN
HÜSEYiN YURTÇU
10052072
BEYZA TAVŞAN
YRD.DOÇ.DR.HASAN
HÜsEYiN YURTÇU
9052008
SONGÜL BOZDEMiR
rRD,DOÇ.DR KADRiYE ŞiMŞEK ALAN
1
1
053084
DUMAN
YöNETiMi VE BıR UYGULAMA
SıNAV GöZETı/ENLiK ÇiZELGELEME
|\,ü|ETODLAR|
PRO8LEMiNiN oPIilvıiZASYONU
VE Hizl\rET SEKrÖRÜNDEKl UYGULAMAR|
/RD.Doç.DR.YASEMEN UÇAN_YRD.DoÇ,ARZU TURAN
rRD.Doç,DR.YAsEMEN UçAN-YRD.DoÇ,ARzU TURAN
/RD.DOç.DR.YAsEMEN
UçAN_YRD.DoÇ.ARZU TURAN
YRD. DoÇ.DR.YASEMEN
UÇAN_YRD.DoÇ.ARzU TURAN
YRD.DOÇ.DR.MMAZAN TEKERcioĞLU_YRD.ooÇ.DR.KAORlYE
ŞiMŞEK ALAN
Ş ANALiZi
/R0.00ç.DR.RAMAZAN
TEKERcioĞtU_YRD.DOç,OR,KqDRiYE
ŞiMŞEK ALAN
TlL SiSTEMLER VE YAZILlM YAŞAM DÖNGÜSÜ
/RO.DoÇ.OR.MMAZAN
TEKERciOĞLU_YRD.Doç.DR.KADRiYE
şiMşEK ALAN
]ANKACILlKTA RisK YÖNETİMi
yRD.DoÇ.DR,ARZU TURAN-YRD.DoÇ,DR,RAı/AZAN
TEKERcioĞLU
11052a27
lŞ L AYAYD]N
YRD.DoÇ.DR,lV.ALi AKlNLAR
SÜREÇ YöNEIiMi VE TARiHsEL GEtiŞiMi
11053062
MELTE[4 DEİ\4iR
YRD Doç,OR.lt4.ALj AKlNLAR
PROF.DR,l\.4USTAFA BAYRA[4_DoÇ 0R AYDlN
RisKANALIzi
10052016
iBRAHiM AKlN
YRD.OoÇ DR.M.ALl AKlNLAR
PROF.DR.ltlUSTAFA BAYRAM,Doç.DR.AYOlN sEÇER
FROKloLLOR VE KENDiNE BAXAN BENzERLiK
PRoF,OR.MUsTAFA
KEI,/AL ŞlKTAŞ
BAYRAM.Doç.DR.AYDlN
10053086
YRD.DoÇ.DR,M.ALi AKlNLAR
sEÇER
STOKAsTlK iNTEGRALLER
PRoF.DR.MUsTAFA
BAYRAIV_DOç.DR.AYDlN
10052046
iBRAHii,4 ALK N
YRO.DOÇ.DR.l\ı.ALi AK]NLAR
sEÇER
FRAKTALIAR VE KENDiNE 8ENZERLiK
10052068
ÖMER BURAK KAYA
YRo,DoÇ.oR,l\.{ÜsLÜM ÖzlŞlK
PROF DR,I\lUSTAFA BAYRAI!,1_DOÇ DR.AYDlN sEÇER
FiNANsAL KRiZLERiN iNCELENMEsi VE DEĞERLENDiRiLMEsi
YRO.DoÇ.DR.YAsEMEN
10052064
çAĞLA ERiŞ
YRD.qoÇ 0R.[/ÜsLÜM ÖzlŞlK
AsP NET iLE WEB lAsARlMl
10053046
DictE
YRD.DoÇ.DR.MÜsLÜM
YR0.0oÇ.OR.YAsEIrEN UÇAN_YRD.DoÇ,OR.ARzU TURAN
JAVA, cdVE sOL iLE BANKAC|LIKrA MÜŞTER|rAKiBj
YRO,DoÇ.DR,YAsEl\lEN
10052098
ESİ/A KAPLAN
YRD.DoÇ.DR.NiLGÜN
GÜtER BAYMlT YAPAY ZEKA sisTEM TAsARlMl
8053019
SELCEN EŞREFOĞLU
YRO,0oç,DR.NiLGÜN
GÜLER BAYMlT TELEKOMÜNiKASYON
10053018
SAiltlE
10052093
MERVE ERYiĞiT
1052032
NlERVE cANDEMiR
YR0 Doç DR.RAlt4AzAN TEKERciOĞLU PROJE
a052a21
iHsAN 1ŞlK
YRD DOç 0R.RAMAZAN TEKERciOĞLU ERP SisTEMLERi VE UYGULAMAsl
BAYRAü,.4
DEl\,,liR
ÖzlŞlK
00Ç.DR.HÜtYA
ŞAH
sEÇER
UÇAN_YRO.Doç.OR.ARzU TURAN
UÇAN-YRD.DoÇ DR.ARZU İUMN
jNTÜRK_DoÇ.DR.iBRAHlM Eı.4lRoĞLU
sEKTÖRÜNOE MÜŞTERi TERK ANAtiZl
YRD DOÇ DR,NlLGÜN GÜLER BAYAZlT
Doç.DR.HÜLYA ŞAHlNTÜRK.Doç.DR.lBRAHiful El\rlRoĞLU
RAsTGELE oRMAN ALGORiTMAsl KULLANltARAK VERi MADENcitiĞi ı]YGULAMASl
YRD.DOç DR,NiLGÜN GÜLER MYAZıT
Doç.oR.HÜLYA ŞAHlNTÜRK_ooÇ.DR,lBRAHiM El\.llRoĞtU
GOĞüs KANSERiNiN RANDoM FoREsT ALGoRiIMAS iLE iNCELENMEs]
DoÇ,DR,HÜLYA ŞAHiNTÜRK-DoÇ,DR.İBRAHlM El\ıiRoĞLU
YÖNETi]\.4i
YRD.DOç DR,ARZU TURAN,YRo Doç.DR.KADRiYE şİMŞEK ALAN
YRD.Ooç.DR ARzU TURAN-YRD.DOç.DR.KADRjYE şil\,{şEK ALAN
9053048
HÜsEYiN MUHAMET 8AKAN YRD.DOç.DR.RAi!1AZAN TEKERcioĞLU
şANALizi
11053083
ERsiN KlRlKLAR
YRD.Doç.DR.RA|!,1AZAN
TEKERCiOĞLU
YRO,DOÇ.DR.ARZU TURAN_YRD DOç,DR.KAORiYE şil\,4şEK ALAN
iŞYöNETiMi
9052037
E[/iNE KOCA
YRD.DOÇ,DR.RAl\,4AzAN
TEKERciOĞLU FiNANssEKTöRü KRED|KULLAN MlVE8jRIJYGULAMAS|
YRD DOç DRARZU TURAN_YRD,DOç DR.KAORiYE Şil\,iŞEKALAN
10052095
EZGİSENA GEÇGEL
ERP
4052a72
cEN4
AKrAŞ
YR0 0oÇ.DR.VEOAT ŞiAP
YRO.Doç DR.VEDAT ŞiAP
9053011
AYDlN HAclsALlH
YRD.DoÇ.DR,VEDAT ŞİAP
rRAFiK YÖNEIiMiNiN MATEMATiKsEL MoDELtEMEsi
10053064
0NUR DAtKlLlÇ
YRD DoÇ,DR,VEDAT ŞiAP
C+
8a52022
l!1ERVE sUSEVER
YRD.OoÇ,OR.YAsElt4EN UÇAN
PROJE YöNETiMiVE rEST sUREçLERi
YRDDoç OR.ARZU TURAN DiNçEI_YRD
10053014
FATMA KÜBRA
YRD.DoÇ.DR.YAsEl\4EN UÇAN
SAP 8WVE ERP SiSTEMLERi UYGULAMALAR
YRoO0çDRARZU TURAN o|NçEL YRD 00ç,DR HALE GoNcEKoÖçKEN
8ilicj
cE8iRsEL YAPlLAR jtE iLGlLj çALlŞMALAR
BURST iKiTEKRARL|HATA
DÜZEIIEN KoDLAR
0052035
GURKAN KZ L
YR0 DoÇ.DR.YAsEl\1EN UÇAN
iş ANAt]zi
1053057
EBRU DOĞANAY
YRD.DoÇ.DR.YASElt/EN
oRTOGONAL MATR|S GRUPLAR VE 8iR UYGULAMAS|
UçAN
YRD.DOç.DR,ARZU TURAN_YRD,DOç DR.KADRiYE Şll\,4ŞEK ALAN
Doç.DR.sAl!4ET KADloĞLU,YRo.Doç.DR.HAsAN H,YURTÇU
DoÇ,OR.sAMET KA0loĞLU-YRD.DoÇ.DR.HASAN
H.YURTÇU
DOç,DR.sA[/ET KA0loĞLU_YRD.Doç.DR.HAsAN
H.YURTÇU
DOç.DR,sA[,1ET KADloĞLU_YRD.DoÇ,DR.HAsAN
H.YURTçU
DOÇ 0R
YRD DOÇ oR.ARZU TURAN DINçEL,YRD,Doç
llALE GoNcEKoÖçKEN
DR HALE
GoNCEKOÖçKEN
YRD.DOç DR ARZU ll]RAN DINçEL.YRD oOç DR HALE GoNcEKoÖÇKEN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 803 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content