close

Enter

Log in using OpenID

İlçe Mini Eğitim Müdürlüğü - seydikemer ilçe milli eğitim müdürlüğü

embedDownload
MARMARABİRLİK
TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ
MADDE 1- Aşağıda ünvanları, ikametgâhları, tabiiyetleri ve Ticaret Sicil No/Vergi
No’ları yazılı kurucular arasında, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili
yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki
hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.
SIRA
NO
KURUCUNUN ÜNVANI
ADRESİ
TABİİYETİ
1
S.S. Marmara Zeytin Tarım SatıĢ
Kooperatifleri Birliği
S.S. 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım
SatıĢ Kooperatifi
S.S. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım
SatıĢ Kooperatifi
S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım
SatıĢ Kooperatifi
S.S. 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım
SatıĢ Kooperatifi
S.S. 699 Sayılı Ġznik Zeytin Tarım
SatıĢ Kooperatifi
S.S. 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım
SatıĢ Kooperatifi
S.S. 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım
SatıĢ Kooperatifi
S.S. 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin
Tarım SatıĢ Kooperatifi
Bursa-Ġzmir karayolu 29.km BaĢköy
Mevkii Nilüfer/BURSA.
Hamidiye Mahallesi Orhangazi
Caddesi No:187 Gemlik /BURSA
HalitpaĢa Mahallesi M.KemalpaĢa
Caddesi No:94/A-B Mudanya/BURSA
Alaattin Mahallesi, Denizciler
Caddesi, Erdek/BALIKESĠR
Muradiye Mah. Yalova Caddesi No:60
Orhangazi/BURSA
Orhangazi Caddesi No:58
Ġznik/BURSA
Yenice Mahallesi, Ġstiklal Caddesi No:1
Edincik Beldesi Bandırma/BALIKESĠR
Yalı Caddesi, Zeytin Sokak No: 7
Mürefte Beldesi ġarköy/TEKĠRDAĞ
Okullar Mahallesi, Abayolu No: 3
Marmara Adası / BALIKESĠR
T.C
2
3
4
5
6
7
8
9
TİCARET
SİCİL NO /
VERGİ NO
11627/
6120066770
124/
T.C
T.C
T.C
3910019360
M0370/
6120060267
332/
9950069744
398/
T.C
9260042795
269/
T.C
0660022134
5132/
T.C
9460030365
Ş225/
T.C
0010001398
195/
T.C
3100003412
ŞİRKET ÜNVANI
MADDE 2- Şirketin ünvanı; “MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Anonim Şirketi” dir.
Bu unvan aşağıdaki maddelerde “Şirket” kelimesi ile belirtilmiştir.
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU
MADDE 3- Şirketin amacı, lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda
muhafazasına ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetinde
bulunmaktır.
Bu amaçla Şirket aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirir:
a) Lisanslı depoya kabul edilen ürünlerin tartılması, boşaltılması, yüklenmesi,
taşınması, nakliyesi, depolamaya ve standartlara uygun hale getirmek üzere temizlenmesi,
ayıklanması, elenmesi, kurutulması ve şartlandırılması, depolanması, ürün ambalajlarının
onarılması, ürünün depodan çıkarılması gibi lisanslı depoculuk faaliyetlerini icra etmek,
b) İlgili mevzuata uygun olarak tarım ürünlerini analiz etmek, ürünün nitelik ve
özelliklerini belirlemek, standartlara uygun olarak sınıflandırmak ve bu durumu
1
belgelendirmek üzere yetkili sınıflandırıcılık faaliyetinde bulunmak, kurulmuş veya kurulacak
ürün ihtisas borsalarına ortak olmak,
c) İlgili mevzuatına uygun olmak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak
kaydıyla, depolanmaya uygun nitelikteki temel ve işlenmiş tarım ürünlerine dayalı ya da ilişkili
ticaret, antrepoculuk, taşıma ve nakliyecilik ile sigortacılık yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında
sanayi tesisi, fabrika, imalathane, depo, satış mağazası ve şubeler kurmak, açmak, kiralamak
ve işletmek, işleme, kurutma, ayıklama ve benzeri diğer konularda faaliyette bulunmak,
d) Şirketin amacına yönelik yapacağı faaliyetleri sırasında konusuyla ilgili her türlü
hukuki işlemi yapmak, ürün senedi düzenlemek ve iptal etmek, taahhütname, senet vesair
belgeleri imzalamak, her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları ilzam etmek, akreditif,
factoring ve barter işlemlerini yapmak,
e) Şirketin bilançosundaki öz kaynağının depolama kapasitesine tekabül eden ürün
rayiç bedelinin altına düşmemesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması kaydıyla
kurduğu veya iştirak ettiği şirketlere, ayni veya nakdi sermaye koymak veya bu şirketlerin
sermaye artırımlarına iştirak etmek, bunların pay senetlerini ve sermaye paylarını ya da intifa
senetlerini satın almak veya ayni sermaye olarak kendi sermaye artırımlarına kabul etmek,
f) Kendi alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmak buluş ve
çalışmalarını teşvik etmek, bilgi ve verilere erişimi sağlamak,
g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak şartıyla kendi alanında depolama ve
dağıtma tesisleri, soğuk hava depoları, gerekli her türlü tesisleri ve bunlarla ilgili işlem
birimleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek, alım ve satım işlerini yapmak,
h) Ülkenin kalkınması, sanayi ve teknolojinin geliştirilmesi, rekabet, bilim ve teknoloji
alanlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin
almak şartıyla bu alanlarda sosyal ve kültürel tesisler kurmak, kurulanlara katılmak, yardım
etmek, teşebbüs ve taahhütlere girişmek,
i) Kendi alanında teknoloji transferi yapmak, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili
her türlü hukuki işlemleri yapmak,
j) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış veya
başkaca şekillerde taşınır veya taşınmazlar, maddi veya gayri maddi haklar edinmek, kiraya
vermek, taşınmazları üzerinde tesisler kurmak, gayrimenkullerle ilgili değerleme yapmak veya
yaptırmak, bunun dışında kendi depoları ve diğer taşınmazları ile ilgili işlemleri Sanayi ve
Ticaret Bakanlığından izin almak şartıyla yapmak,
k) Amaç ve konusu ile ilgili olarak; her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve
alacaklarının teminat altına alınması ve tahsili için icra yoluna başvurmak, ipotek, menkul
rehini, işletme rehini, kefalet, ayni ve şahsi her nevi teminat almak, bunlarla ilgili olarak
tapudan tescil ve terkin işlemlerinde bulunmak, önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin
almak şartıyla kefil olmak, her türlü ihale ve taahhüt işlerine girmek, bu işleri yapmak veya
yaptırmak.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
MADDE 4- Şirketin merkezi BURSA’ dadır.
Şirketin adresi Bursa-İzmir karayolu 29.km Başköy Mevkii Nilüfer/BURSA dır.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
ettirilir ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat
Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt
dışında şubeler açabilir.
Şirketin şubesi ERDEK’ tedir. Şubenin adresi Gedeve mevkii Yalı mahallesi
Erdek/BALIKESİR dir.
2
ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 5- Şirket, tescil tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Ancak
şirketin süresi genel kurulun kararı ile ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle sınırlandırılabilir.
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
MADDE 6- Şirketin sermayesi yirmi üç milyon (23.000.000-) Türk Lirasıdır. Bu
sermaye, her biri iki yüz otuz (230-) lira kıymetinde yüz bin (100.000) paya ayrılmış
olup,
Bundan 98.000 hisseye karşılık 22.540.000-TL’si (961.091,30-TL nakit,
21.578.908,70-TL ayni) Sınırlı Sorumlu Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği,
Bursa ili sınırları içerisinde bulunan ve ayni sermaye olarak konulan sabit kıymetlerin
dökümü
T.C 1. Bursa Asliye Ticaret Mahkemesince 2011/390 D. İş Esas no ve 2011/390 D. İş karar no ile değer tespiti yapılmıştır.
İşin adı
BaĢköy Lisanslı Zeytin Deposu
ĠnĢaatı
BaĢköy Lisanslı Zeytin Deposu
CTP Zeytin Havuzlama Tankı
Alımı
BaĢköy Lisanslı Zeytinyağı
Deposu ĠnĢaatı
BaĢköy Lisanslı Zeytinyağı
Deposu Paslanmaz Çelik Tank
Alımı
Adres
Bursa ili,
Nilüfer ilçesi,
BaĢköy köyü,
Balıklı mevkii
Bursa ili,
Nilüfer ilçesi,
BaĢköy köyü,
Balıklı mevkii
Ada
Parsel no
no
Pafta no
H21C01D
-
Tapu
alanı
(m2)
Yatırımların değeri
8.636,00m2
Zeytin depo binası 3.713.740 TL, 604
391-392 12.600,00 Adet CTP Zeytin Havuzlama Tankı
1.019.793 TL, Arsa değeri 1.512.000
TL
4.380,00m2 Depo Binası 1.883.750
TL, Arsa değeri 1.815.880 TL
tutarında
H21C01D
-
397
15.132,34 11 Adet / 10.000 Lt.’lik Çelik tank,
34 Adet / 20.000 Lt.’lik Çelik tank,
114 Adet / 25.000 Lt.’lik Çelik tank
2.831.840 TL tutarında.
Balıkesir ili sınırları içerisinde bulunan ve ayni sermaye olarak konulan sabit kıymetlerin
dökümü
T.C Erdek Asliye Hukuk Mahkemesince 2011/11 D.iş Esas no ve 2011/11 D.iş Karar no ile değer tespiti yapılmıştır.
İşin adı
Adres
Pafta
no
Ada
Parsel no
no
Tapu alanı
(m2)
15.585,14m2 Depo Binası ve diğer
sabit kıymetler 5.712.815,70 TL Arsa
değeri 176.315 TL tutarında
Erdek Lisanslı Zeytin Deposu
ĠnĢaatı
Balıkesir ili,
Erdek ilçesi,
Yalı mahallesi,
Erdek Lisanslı Zeytin Deposu
Gedeve
mevkii
CTP Zeytin Havuzlama Tankı
Alımı
Yatırımların değeri
50
210
10
33.851,00
1065 Adet CTP Zeytin Havuzlama
Tankı 2.912.775 TL tutarında
Bundan 250 hisseye karşılık 57.500 -TL nakit Sınırlı Sorumlu 72 Sayılı Gemlik Zeytin
Tarım Satış Kooperatifi,
3
Bundan 250 hisseye karşılık 57.500 -TL nakit Sınırlı Sorumlu 150 Sayılı Mudanya
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi,
Bundan 250 hisseye karşılık 57.500 -TL nakit Sınırlı Sorumlu 162 Sayılı Erdek Zeytin
Tarım Satış Kooperatifi,
Bundan 250 hisseye karşılık 57.500 -TL nakit Sınırlı Sorumlu 189 Sayılı Orhangazi
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi,
Bundan 250 hisseye karşılık 57.500 -TL nakit Sınırlı Sorumlu 699 Sayılı İznik Zeytin
Tarım Satış Kooperatifi,
Bundan 250 hisseye karşılık 57.500 -TL nakit Sınırlı Sorumlu 775 Sayılı Edincik
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi,
Bundan 250 hisseye karşılık 57.500 -TL nakit Sınırlı Sorumlu 987 Sayılı Mürefte
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi,
Bundan 250 hisseye karşılık 57.500 -TL nakit Sınırlı Sorumlu 996 Sayılı
Marmaraadası Zeytin Tarım Satış Kooperatifi,
tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş ve 1.000.0000.-(birmilyon)
TL’si nakden ödenmiştir. Sermayenin geri kalan kısmı ise şirketin faaliyet izni için Sanayi ve
Ticaret Bakanlığına başvurma tarihine kadar tamamlanacaktır.
Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri elli (50) ve/veya yüz (100) ve/veya beş yüz
(500) ve/veya bin (1.000) hisselik küpürler halinde bastırılabilir.
Şirket ortaklarının ve ortaklık paylarının değişikliği ile şirkete yeni bir ortak alınması
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.
Genel kurul, Şirket esas sermayesini artırmaya yetkilidir.
Genel kurul, aynı zamanda yeni hisse senetlerinin çıkarılma koşullarını tespit eder ve
gereken yetkileri Yönetim Kuruluna verir.
Artırılan sermaye nedeniyle çıkarılacak hisselerin muvazaadan arî olarak madde
hükmü uyarınca, tamamının taahhüt edilmesi ve dörtte birinin ödenmiş olması şarttır.
Genel kurulun esas sermayesinin artırılmasına ilişkin kararında aksine şart olmadıkça
hissedarlardan her biri yeni hisse senetlerinden Şirket sermayesindeki payları ile orantılı
miktarda alabilirler. Yönetim Kurulu, pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedellerini, biri
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde diğeri Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir
gazete ile ilan eder. Bu hususta yapılacak ilanlarda hissedarların yeni hisse almada rüçhan
haklarını kullanabilmeleri için tayin olunacak süre 15 (onbeş) günden aşağı olamaz. Süresi
içinde rüçhan hakkını kullanmayan ortaklardan kalacak hisselerin taahhüdü ve satışı hakkında
Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
Genel kurul, esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas sözleşmeyi değiştirmek
sureti ile hisse senetlerini itibari değerleri daha yüksek olan hisse senetleri halinde
birleştirmeye yetkilidir. Şu kadar ki, hisse senetlerinin birleştirilmesi hak sahibi her hissedarın
muvafakatine bağlıdır.
Genel Kurul, artırılan sermayeye karşılık çıkarılacak hisse senetlerinin nominal
kıymetinden fazla bir bedel ile çıkarılmasına da karar verebilir ve bu takdirde nominal
değerinden fazla olarak elde edilen hasılat yasal yedek akçeye eklenir.
Sermayenin artırılması halinde, hisse senetlerinin nakit karşılığında çıkarılması ve
tamamının nama yazılı olması ve nominal değerinin 300 (üçyüz) Türk Lirasını geçmemesi
zorunludur.
Ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır. Ortaklar
hisse senetlerinin çıkarılması sırasında tayin olunan ve hisse senetlerinin itibari değerine eşit
veya ondan yüksek olan hisse bedellerinden fazla bir para ödemeye zorunlu tutulamazlar.
Ortaklar, sermaye olarak Şirkete yatırdıklarını geri isteyemezler. Sermaye
azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine ilişkin hükümler saklıdır.
Şirketin hisse senedine sahip olmak, bu esas sözleşme hükümlerinin kabulü anlamını
taşır.
4
Hisse senedi Şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi
bulunduğu takdirde bunlar, Şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla
kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde, Şirketçe bunlardan birine
yapılacak tebliğ hepsi hakkında geçerli olur.
Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı bir hisse senedini iktisap eden kimse, devir,
pay defterine kaydedilmekle Şirkete karşı geri kalan bedeli ve varsa tali borçları ödemekle
yükümlü olur.
Her ortak, yurt içinde, kanuni bir yerleşim yeri göstermekle zorunludur.
Şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda, Şirket merkezinin bulunduğu
yer mahkemesi yetkilidir.
5300 sayılı Kanunda ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklerde belirlenen
asgari sermaye şartları saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş
bu esas sözleşmede yapılacak değişiklikle Şirketin sermayesi azaltılabilir.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
MADDE 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür.
Tamamı aynı tüzel kişinin temsilcisi olmamak kaydıyla, şirket ortağı tüzel kişilerin
birden fazla temsilcileri Yönetim Kuruluna seçilebilir.
Açık oyla seçilecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin, yasal şartları taşımalarının yanında
S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Birlik) Genel Müdürü ve Yardımcıları,
Seksiyon Müdürleri ve Yardımcıları, Müfettişleri ile Birliğe bağlı Kooperatif Müdürleri
içerisinden Genel Kurul tarafından gösterilecek adaylar olmaları ve dört (4) yıllık fakülte
mezunu olmaları zorunludur.
Tüzel kişiliğe sahip ortaklar, Yönetim Kurulunda gerçek kişiler tarafından temsil
olunur. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması durumunda; Şirket Yönetim Kurulu,
boşalan üyenin yerine Yönetim Kuruluna seçilme şartını taşıyan kişiyi ilk Genel kurula kadar
görev yapmak üzere geçici olarak atama yapar.
Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları, uyrukları ile T.C. kimlik no’ları yazılı kişiler ilk
yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.
Sıra
No
1
Yönetim Kurulu
Üyelerinin Adı ve Soyadı
Ali Duran DİNÇ
2
Mehmet ERTAŞ
3
Ahmet ÖZBEK
İkametgâh Adresi
Şükrüçavuş Mh. Evkuran
Sk. Zincirlitaş Ap. No:12
Mudanya/BURSA
Ömerbey Mh. Şehit Küçük
Ahmet Sk. Pınar apt. No:25
Mudanya/BURSA
Tarabya Mh. Dereiçi Sk.
No:26 Daire: 12
Sarıyer/İSTANBUL
Uyruğu
T.C. Kimlik No
T.C
35632111282
T.C
11620911720
T.C
48952177586
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri üç (3)
yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kuruluna verilecek ücret ya da hakkı huzur genel kurul tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu üyelerine bunun dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.
5
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV
TAKSİMİ
MADDE 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.
Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu
üyelerine ya da pay sahibi olmayan müdürlere bırakabilir. Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına
konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu Yönetim Kurulunca hazırlanarak Ticaret
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan yetkili imzalar sirkülerinde
belirtilen koşulardaki kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama
yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edeceklerini gösteren imza sirkülerinde, ürün
senetlerini imzalamaya yetkili kişi ya da kişiler de ayrıca belirtilir.
Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona
vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine ayda en az bir defadan az olmamak kaydı
ile Şirketin işleri lüzum gösterdikçe üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile
toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu başkanının uygun göreceği bir
başka yerde yapılabilir.
Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri
idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak Yönetim Kurulu başkanının ve yokluğunda
Yönetim Kurulu başkan vekilinin görevidir.
Üyelerden her birinin Yönetim Kurulu başkanından, Yönetim Kurulunun toplantıya
çağrılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dâhil edilmesini talep etme
hakları mevcuttur. Gündeme alınması istenen tekliflerden, üye tam sayısının yarıdan fazlası
tarafından uygun görülenler, o toplantı gündemine dâhil edilerek görüşülür.
Yönetim Kurulu kararlarının, üyelerden hiçbirinin müzakere talebinde bulunmamış
olması kaydı ile yapılan bir teklif hakkında diğer üyelerin yazılı muvafakatleri sağlanmak
suretiyle verilmesi de caizdir.
Yönetim Kurulu kararları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy
kullanılamaz.
Yönetim Kurulu kararları, karar defterine kaydedilir ve imza edilir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 9- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda öngörülen görev ve yetkileri
saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki hususlarda görevli ve yetkilidir:
a) Şirket işlemlerinin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde
yürütülmesini sağlamak, açıklık, güven ve dürüstlüğü bozabilecek hususlarda gerekli tedbirleri
zamanında almak,
b) Diğer şirket veya kuruluşlarla anlaşmalar yapmak,
c) Şirketin bütçesini, gelir ve giderlere ilişkin kesin hesabını ve yıllık faaliyet raporunu
görüşüp karara bağlamak ve genel kurula sunmak,
d) Şirketin personele ilişkin kadrosunu hazırlayarak genel kurula sunmak,
e) Şirket adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek,
f) Personel atamalarını yapmak ve bu atama yetkisini, gerektiğinde Yönetim Kurulu
başkanına ve/veya genel müdüre devretmek,
g) Depolama hizmetleri karşılığında alınacak ücret tarifesi ile prim ve indirim tarifesini
belirlemek ve bunları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayına sunmak, Şirketin diğer gelir
kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekillerini tespit etmek,
6
h) Lisans şartlarının korunması ve sürdürülmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu
şartların kaybolması hâlinde durumu derhal Bakanlığa bildirmek,
i) Depolama hizmetlerinde ve görevlerinde itinalı davranılmasını, aynı koşullarda
kişiler arasında ayrım yapılmamasını ve lisansın askıya alındığı süreler de dahil olmak üzere
her zaman sorumluluğu altında bulunan ürünlerin muhafazasında ve korunmasında gerekli
dikkat ve özeninin gösterilmesini teminen her türlü tedbiri almak,
j) İlgili mevzuat çerçevesinde teslim alınan ve depolanan ürün karşılığında ürün
senedi ve diğer belgelerin usulüne uygun şekilde düzenlenmesini ve muhafaza edilmesini
sağlamak,
k) Tartım aletleri ve kantarların doğru tartım yapıp yapmadığı hususunda gerekli her
türlü tedbiri almak,
l) Aralarında sözleşme bulunan borsaya, ürün senetleriyle ilgili bilgi akışının düzenli
olarak sağlanması, borsanın talebi hâlinde inceleme ve kontrolüne izin verilmesi, gerektiğinde
kendi kayıtlarının borsa kayıtlarıyla teyit edilmesi konusunda gerekli tedbirleri almak,
m) Sınıf ve derece bazında depolarındaki ürün stoku ile bunları temsilen çıkarılan
ürün senetleri ve defter kayıtlarının dengede olmasını ve birbirlerini teyit etmesini sağlamak,
denge yoksa bunun nedenini araştırmak ve gerekli düzeltmeleri yapmak,
n) Mevzuatta öngörülen kayıt ve defterlerin tutulmasında ve saklanmasında gerekli
tedbirleri almak,
o) Lisanslı depo tesislerini ve içerisinde bulunan tüm ürünleri kapsayan sigorta poliçe
ve sözleşmelerinde öngörülen kurallara uygun davranmak ve personelinin de bu sigorta
hükümlerini ihlal edecek veya geçersiz kılacak davranışlardan kaçınmalarını sağlayacak
tedbirleri almak,
ö)Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca doğrudan veya denetim elemanlarınca denetim
sırasında istenecek bilgi, belge ve raporların verilmesini, aynı Bakanlıkça mevzuat
çerçevesinde verilen diğer görevlerin ve talimatların yerine getirilmesini sağlamak,
p) Mevzuatla lisanslı depo işlemesi veya işleticisine verilen sair görevleri yerine
getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak.
r) 5300 sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat, ana sözleşme ile Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından açıkça yasaklanmayan ve önceden genel kurul kararı alınması
gerekmeyen Şirketin amaç ve konusuna giren hususlar hakkında karar almak,
s) Genel kurul tarafından alınan kararları uygulamak ve yerine getirmek,
ş)Esas sözleşmede yapılacak değişiklikler ve yeniden eklenecek ya da bu sözleşmeyi
tamamen veya kısmen değiştirecek madde hükümleri hakkında genel kurula önerilerde
bulunmak,
t) Genel kurulları olağan veya olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve gündemini
belirlemek,
u) Şirketin bilanço, kar ve zarar hesaplarını ve yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve
safi kardan dağıtılacak miktar ile yedek akçelere ayrılacak miktarları tayin ve tespit ederek
hazırladığı faaliyet raporunda belirtmek ve bu belgeleri denetçilere tevdii etmek ve
denetçilerin raporları ile birlikte hepsini, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce
Şirket merkezinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurmak ve bu hususu genel kurul
toplantı çağrısı ilanlarında belirtmek,
ü)Şirketin amaç ve konusuna giren işleri yürütebilmek için gerekli taşınmaz malları
edinmek, inşa etmek ve gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak şartıyla
bunları satmak ve önceden genel kuruldan karar almak suretiyle terkin etmek üzere karar
vermek,
v) Büro ve temsilcilikler açılmasına karar vermek,
y)Şirket genel müdürü ve personel ile hizmet sözleşmelerini bağıtlamak,
z) Şirkette görevli olanlardan gerek görülenlere Şirket adına imza koymaya yetki
vermek ve bunun derece ve kapsamını belirlemek.
7
GENEL MÜDÜR ve ŞİRKET PERSONELİ İLE İLGİLİ KONULAR
Madde 10- Şirket genel müdürü, bu görevi yerine getirebilecek yetenek, bilgi ve
tecrübeye sahip kişiler arasından, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, ekonomi, maliye,
işletme, idari bilimler, hukuk veya konuyla ilgili mühendislik alanlarında kamu kurum ve
kuruluşları ya da özel kuruluşlarda en az beş yıl çalışmış olmak şartıyla Yönetim Kurulunca
atanır ve istihdam koşulları da Yönetim kurulunca saptanır.
Genel müdürün görev ve yetkileri yönetim kurulunca tespit edilir. Bununla beraber;
a) Şirketin bütün işlerini ve işlemlerini bu esas sözleşme ve yürürlükteki ilgili diğer
kanunlar ve Yönetim Kurulunca alınacak kararlar hükümleri doğrultusunda yürütmek,
b) Şirket yönetiminin gerektirdiği her türlü önlemleri almak,
c) Şirket için gerekli tüm yönetmelikleri hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Şirket adına imza yetkisini haiz bulunanlar dışındaki personeli tayin etmek,
e) Şirketin hakkındaki gerekli bilgileri hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak gibi
hususlar genel müdürün görev ve yetkisi kapsamındadır.
Genel müdür, müdür ve imza yetkisini haiz olan diğer personelin görev süreleri,
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile bağlı değildir.
Şirket mensupları sıfat ve görevleri dolayısıyla Şirkete ait sırları, bu konuda yasal
olarak açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar.
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 11- Şirketin hesap ve işlemleri,
kurulca açık oy ile seçilen en az iki gerçek
denetlenir.
Denetim kurulu üyelerinin görev süresi
mümkündür. Genel Kurul, denetçileri görev
değiştirebilir.
pay sahipleri arasından veya dışarıdan genel
kişiden oluşan denetim kurulu tarafından
iki (2) yıldır. Aynı kişinin yeniden seçilmesi
süreleri ile bağlı olmaksızın her zaman
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından mevzuat çerçevesinde ilgili birim personeli
arasından lisanslı depo işletmesinin denetim kuruluna bir üye atanabilir.
Denetim kurulu üyelerinin en az dört yıllık örgün öğretim veren üniversitelerin veya
dengi okulların hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ve mühendislik fakülteleri
mezunu olması ve konusu ile ilgili kamuda veya özel sektörde en az beş yıl mesleki tecrübeye
sahip bulunması gerekir.
Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları, uyrukları ile T.C. kimlik no’ları yazılı kişiler ilk
denetçiler olarak bir yıl süre ile seçilmişlerdir.
Sıra
No
1
2
Denetçilerin Adı ve
Soyadı
Nurselin UZMAN
Tuncay KURAL
İkametgâh Adresi
Kükürtlü Mh. Belde Cad.
Kısmet Sk. Melike apt. Kat:2
Daire:2 Osmangazi/BURSA
Çınarönü Mh. Altıntepe SK.
No:3Daire:3
YILDIRIM/BURSA
Uyruğu
T.C. Kimlik No
T.C
55129440268
T.C
21250809984
Denetim kurulu üyeleri, Şirketin iş ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanununda öngörülen
görevleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin hesap ve işlemlerini mevzuat ve genel kurul kararları
8
çerçevesinde denetlemekle görevli ve yetkilidir. Şirket yöneticileri ve personeli, denetçilerin
talep edeceği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
Denetçiler, müzakere ve reye iştirak etmemek şartıyla Yönetim Kurulu toplantılarına
katılabilir ve uygun gördükleri tekliflerin Yönetim Kurulu gündemine dahil edilmesini
isteyebilirler.
Denetçiler, her yılsonunda Şirketin işlem ve hesapları hakkında hazırlayacakları raporu
genel kurula sunar. Gerekli gördükleri takdirde, ara raporlar hazırlayıp görüşlerini Yönetim
Kuruluna, genel kurula ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirir.
Denetçilere verilecek ücret ya da hakkı huzur, Genel Kurul tarafından belirlenir.
Denetçilere bunun dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.
Bir denetçinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevini yapamayacak halde
bulunması, durumunun Türk Ticaret Kanununun 351.maddesinin kapsamına girmesi halinde
diğer denetçi veya denetçiler, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine
birsini seçerler.
Denetçi iki kişiden ibaret olup da, her ikisi içinde, yukarıda belirtilen hallerden birinin
varlığı nedeniyle yerlerine başkalarının tayini gerekir ise bunları, Yönetim Kurulunca
toplantıya çağrılacak genel kurul veya genel kurulun ilk toplantısına kadar görevli olmak
koşulu ile Yönetim Kurulunun veya üyelerinden birinin ya da münferit pay sahibinin istemi
üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi tayin eder.
Yönetim Kurulu üyelerinin usul ve füruundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar, bu
derece dâhil, kan ve sıhri hısımları denetçiliğe seçilemezler; seçilmişlerse bu seçim geçersiz
olur.
Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe
seçilemezler.
Denetçilerin görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları münferit pay
sahiplerine ve üçüncü şahıslara açıklamaları yasaktır.
GENEL KURUL
MADDE 12- Şirketin en yüksek organı Genel Kuruldur.
Genel kurul, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret
Kanununun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede
en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve
zamanlarda toplanır.
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya
vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini,
diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete
hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları
da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser
Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.
Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 369 uncu maddesinde
yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları bu
toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.
Genel kurulda verilen kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları ve ortakların beyanları, bir
tutanağa geçirilir. Genel kurul tutanakları ve ekleri, başkanlık divanı tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu raporları ile yıllık bilanço ve genel kurul zaptından ve
genel kurulda hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin adlarını, soyadlarını ve hisse
miktarlarını gösteren cetvelden bir nüsha, genel kurulun son toplantı gününü izleyen ilk beş
işgünü zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına teslim edilir veya gönderilir.
9
Genel kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili, bunların
bulunmamaları halinde Yönetim Kurulunca üyeleri arasından seçilecek kimse başkanlık eder.
Genel kurul başkanının görevi, müzakerelerin düzenli bir surette yapılmasını ve tutanakların
Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde tutulmasını sağlamaktır.
Genel Kurul toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tutanaklarının Noterce onaylı bir örneğini derhal, Ticaret
Sicili Memurluğuna vermekle ve tutanak içeriğinden tescil ve ilana ilişkin olanları tescil ve ilan
ettirmekle yükümlüdür.
Bilançonun onayına ilişkin olan genel kurul kararı, aksine bir durum olmadığı takdirde,
Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçilerin ibrasını da tazammum eder. Bununla beraber,
bilançoda bazı hususlar belirtilmemekte ya da bilanço Şirketin gerçek durumunun
görülmesine engel olacak yanlış bazı hususları içermekte ise, Yönetim Kurulu üyeleri ile
denetçiler, bilançonun onayı ile ibra edilmiş olmazlar.
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI
MADDE 13- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı Komiseri’nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza
etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve
komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
Tutanaklara verilen kararların nitelik ve sonuçları ile aykırı oy kullananların nedenleri
yazılır.
İLAN
MADDE 14- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin dördüncü
fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile
en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın
yerlerdeki gazete ile yapılır.
Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368
inci maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel
yapılması zorunludur. Toplantı günü, nama yazılı hisse senedi sahiplerine de taahhütlü
mektup ile bildirilir.
Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Türk Ticaret Kanununun 397 ve
438 inci maddeleri hükümleri uygulanır.
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü
fıkrası, 10 uncu maddesi ve 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının depoculuk lisansını verme, askıya alma, geri verme ve iptaline ilişkin işlemleriyle
ilgili kararları ile ücret tarifesi ve tarifedeki değişiklikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde,
ayrıca depoculuk lisansını askıya alma veya iptaline ilişkin kararların da bir ulusal gazetede
Şirketçe ilan ettirilmesi zorunludur.
HESAP DÖNEMİ ve BİLANÇO
MADDE 15- Şirket hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının
sonuncu günü sona erer.
Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o
senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Bir hesap yılı içinde, Yönetim Kurulunun takdir edeceği neden ve lüzuma göre, altışar
aylık iki bilanço da düzenlenebilir.
Bilançoların Türk Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü
biçim ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi zorunludur.
10
Bilanço ile kar ve zarar hesapları, Yönetim Kurulu ve denetçiler raporları genel kurul
toplantısından en az onbeş gün önce, Şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine
hazır bulundurulur.
Her pay sahibi, bilanço ile kar ve zarar hesabının bir örneğini isteyebilir.
KAR’IN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 16- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe
ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden
indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek
kârdan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin
bedelleri ödenen kısmına % (5) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda
çıkarılır.
Geri kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.
Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla
ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden
kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3
numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.
Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine kar payı dağıtımı yapılmaz.
İHTİYAT AKÇESİ
MADDE 17- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret
Kanununun 466 ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 18- Ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının iznine tabidir. Sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret
siciline tescil edildikten sonra ilan ettirilir. Sözleşme değişikliği tescilden önce hüküm ifade
etmez.
KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 19- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanunu, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, bu Kanuna dayanılarak
çıkarılan yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.
GEÇİCİ MADDE 1- Şirketin kuruluş işlemlerini tamamlayarak tüzel kişilik
kazanmasına kadar kurucular tarafından yapılan kuruluş masrafları, yapılacak ilk genel
kurulun onayına sunulur.
11
KURUCULAR
SIRA
NO
KURUCUNUN ÜNVANI
1
Sınırlı Sorumlu Marmara Zeytin Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği
2
Sınırlı Sorumlu 72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış
Kooperatifi
3
Sınırlı Sorumlu 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
4
Sınırlı Sorumlu 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış
Kooperatifi
5
Sınırlı Sorumlu 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
6
Sınırlı Sorumlu 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış
Kooperatifi
7
Sınırlı Sorumlu 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
8
Sınırlı Sorumlu 987 Sayılı Mürefte Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
9
Sınırlı Sorumlu 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin
Tarım Satış Kooperatifi
12
İMZA
Mehmet ERTAŞ
Serkan GÜRLE
Emrullah DEMİR
İbrahim SEVİM
Hüseyin SEVDİ
Yunus KAYA
Engin DUMAN
Engin FİLİZ
Hasan ORGAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
323 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content